Pranešimas - A8-0257/2017Pranešimas
A8-0257/2017

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais sudarymo projekto

  14.7.2017 - (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

  Tarptautinės prekybos komitetas
  Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  Procedūra : 2016/0383(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0257/2017
  Pateikti tekstai :
  A8-0257/2017
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais sudarymo projekto

  (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05530/2017),

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais projektą (05551/2017),

  –  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0144/2017),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0257/2017),

  1.  pritaria susitarimo sudarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Čilės vyriausybėms ir parlamentams.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  2017 m. kovo 6 d. Taryba priėmė sprendimą dėl ES ir Čilės susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais pasirašymo. Susitarimas buvo pasirašytas 2017 m. balandžio 27 d. Briuselyje ir oficialiai perduotas Parlamentui, kad šis pritartų jo sudarymui 2017 m. gegužės 3 d. Tarptautinės prekybos (INTA) komitetas savo 2017 m. birželio 3 d. posėdyje pasikeitė nuomonėmis su atitinkamomis Komisijos tarnybomis ir 2017 m. birželio 20 d. INTA komiteto posėdyje pristatė šį pranešimo projektą.

  Minėtuoju susitarimu siekiama skatinti prekybą ekologiškais produktais, padėti vystyti ir plėsti Sąjungos ir Čilės Respublikos ekologinės gamybos sektorių ir pasiekti aukštą ekologinės gamybos principų laikymosi, kontrolės sistemų garantijos ir ekologiškų produktų atitikties reikalavimams lygį.

  Šiuo susitarimu Čilė lygiaverčiais pripažins visus ES ekologiškus produktus, įtrauktus į Reglamento (EB) Nr. 834/2007 taikymo sritį, t. y. neperdirbtus augalininkystės produktus, gyvus gyvūnus ar neperdirbtus gyvūninius produktus (įskaitant medų), akvakultūros produktus ir jūros dumblius, maistui skirtus perdirbtus žemės ūkio produktus (įskaitant vyną), pašarams skirtus perdirbtus žemės ūkio produktus, augalinę dauginamąją medžiagą ir auginimui skirtas sėklas. Kita vertus, ES lygiaverčiais pripažins šiuos Čilės produktus: neperdirbtus augalininkystės produktus, medų, maistui skirtus perdirbtus žemės ūkio produktus (įskaitant vyną), augalinę dauginamąją medžiagą ir auginimui skirtas sėklas.

  Susitarime numatyta įsteigti Jungtinį ekologiškų produktų komitetą, sudarytą iš Sąjungos ir Čilės vyriausybės atstovų, kurie periodiškai konsultuosis bent kartą per metus siekdami, be kita ko, užtikrinti tinkamą susitarimo taikymą, išnagrinėti visus vienos iš šalių prašymus atnaujinti produktų sąrašą ar jį išplėsti įtraukiant naujus produktus ir palengvinti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą.

  Komisijos pasiūlyme taip pat numatytos griežtos apsaugos priemonės, galimybė vienašališkai sustabdyti lygiavertiškumo pripažinimą, jei susitarimo šalis mano, kad kitos šalies įstatymai, teisės normos ar administracinės procedūros ir praktika nebeatitinka lygiavertiškumui keliamų reikalavimų.

  Atsižvelgdama į Komisijos pasiūlyme ir Tarybos sprendimo projekte nurodytus tikslus, kuriems pritaria INTA komitetas, ir atsižvelgdama į nuomonę, kurią priėmė Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitetas, bei į tarpinstitucines derybas dėl naujojo Reglamento dėl ekologinės gamybos ir ženklinimo, pranešėja siūlo pritarti šio susitarimo sudarymui.

  Vis dėlto INTA komiteto pranešėja prašo: 1) periodiškai ir laiku įgyvendinimo etapu Parlamentui teikti išsamią informaciją, tapačią tai, kuri teikiama Tarybai, visų pirma kalbant apie jungtinio komiteto veiklą, kad būtų sudarytos sąlygos būti tinkamai informuotiems ir vesti politines diskusijas bei imtis veiksmų; 2) atlikti pradinį susitarimo poveikio vertinimą praėjus dvejiems metams po jo įsigaliojimo, suteikiant reikiamą informaciją Parlamentui ir visiems kitiems viešojo ir privačiojo sektoriaus suinteresuotiesiems subjektams, kad būtų galima vesti faktais pagrįstas diskusijas ir imtis atitinkamų veiksmų prieš baigiantis pradiniam susitarimo taikymo 3 metų laikotarpiui, o vėliau – kas 3 metus, 3) rengti praktinius vadovus, kuriuose būtų pateikiama praktinė ir atnaujinta informacija, skirta gamintojams, eksportuotojams, importuotojams ir vartotojams, siekiant kuo labiau padidinti galimą susitarimo duodamą ekonominę naudą ir sudaryti sąlygas vartotojams pasirinkti turint informaciją.

  Atsižvelgdama į šias aplinkybes, INTA komiteto pranešėja pakartoja savo pritarimą susitarimui, tačiau primena, kad Parlamentas turi būti nuodugniai ir išsamiai informuojamas visą tarptautinių susitarimų gyvavimo ciklą, įskaitant derybų ir įgyvendinimo etapus.

  Tarptautiniams susitarimams, susijusiems su ES bendra prekybos politika, reikia Parlamento pritarimo; dėl šios priežasties pranešėja apgailestauja, kad kitos institucijos per derybas dėl šio susitarimo laiku nepateikė informacijos, ir tikisi, kad Taryba ir Komisija ištaisys padėtį ir atitinkamai informuos Parlamentą apie susitarimo įgyvendinimą, kai jis įsigalios, taip pat apie visus sprendimus, kurie galėtų būti susiję su Tarybos sprendimo 4 ir 5 straipsniais. Lūkesčiai, kad reikia informuoti pilietinę visuomenę ir parlamentus, taikomi visoms susitarimą sudarančioms šalims.

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (20.6.2017)

  pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais sudarymo projekto
  (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

  Nuomonės referentė: Clara Eugenia Aguilera García

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  2014 m. birželio 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl ES ir trečiųjų šalių susitarimų dėl prekybos ekologiškais produktais. ES ir Čilės susitarimu abipusiškai pripažįstamas atitinkamų ekologinės gamybos taisyklių ir kontrolės sistemų, taikomų tam tikriems produktams, lygiavertiškumas.

  Čilė lygiaverčiais pripažins visus Sąjungos ekologiškus produktus, įtrauktus į Reglamento (EB) Nr. 834/2007 taikymo sritį, t. y.: neperdirbtus augalininkystės produktus, gyvus gyvūnus ar neperdirbtus gyvūninius produktus (įskaitant medų), akvakultūros produktus ir jūros dumblius, maistui skirtus perdirbtus žemės ūkio produktus (įskaitant vyną), pašarams skirtus perdirbtus žemės ūkio produktus, augalinę dauginamąją medžiagą ir auginimui skirtas sėklas.

  Atitinkamai Sąjunga lygiaverčiais pripažins šiuos Čilės produktus: neperdirbtus augalininkystės produktus, medų, maistui skirtus perdirbtus žemės ūkio produktus (įskaitant vyną), augalinę dauginamąją medžiagą ir auginimui skirtas sėklas.

  Nuomonės referentė palankiai vertina sutartą tekstą ir pateikia du patikslinimus:

  – atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 yra persvarstomas, būtina, kad jį baigus, šis susitarimas atitiktų naujus ES teisės aktus dėl ekologinės gamybos ir jos ženklinimo;

  – praėjus dvejiems metams nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos, Komisija turėtų pateikti šio susitarimo poveikio vertinimą, kuriame apžvelgiamas ES ir Čilės prekybos mastas, žemės ūkio ir maisto produktų, pagamintų taikant ekologinius gamybos metodus, kiekis ir nediskriminavimo ir abipusiškumo principų laikymasis.

  ******

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais sudarymo projektui.

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  ES ir Čilės Respublikos susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais

  Nuorodos

  05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

  Atsakingas komitetas

   

  INTA

   

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AGRI

  15.5.2017

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Clara Eugenia Aguilera García

  8.3.2017

  Priėmimo data

  20.6.2017

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  29

  3

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  29

  +

  PPE

  Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

  ECR

  Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

  ALDE

  Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

  EFDD

  Marco Zullo

  NI

  Diane Dodds

  3

  -

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan

  Verts/ALE

  José Bové, Martin Häusling

  1

  0

  EFDD

  John Stuart Agnew

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  ES ir Čilės Respublikos susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais

  Nuorodos

  05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  2.5.2017

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  INTA

  15.5.2017

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  15.5.2017

  AGRI

  15.5.2017

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  AFET

  30.1.2017

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  23.1.2017

   

   

   

  Svarstymas komitete

  3.5.2017

  20.6.2017

   

   

  Priėmimo data

  11.7.2017

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  29

  7

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

  Pateikimo data

  14.7.2017

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  29

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth

  PPE

  Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  7

  -

  ENF

  Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala

  2

  0

  EFDD

  Tiziana Beghin

  VERTS/ALE

  Yannick Jadot

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė