Ziņojums - A8-0257/2017Ziņojums
A8-0257/2017

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību

14.7.2017 - (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Procedūra : 2016/0383(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0257/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0257/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (05530/2017),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību (05551/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 2018. panta 7. punktu (C8-0144/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A8-0257/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Čīles Republikas valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

Padome 2017. gada 6. martā pieņēma lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp ES un Čīli par bioloģisko produktu tirdzniecību. Nolīgums tika parakstīts 2017. gada 27. aprīlī Briselē un tika oficiāli pārsūtīts Parlamentam, lai saņemtu tā piekrišanu nolīguma noslēgšanai 2017. gada 3. maijā. Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA) apmainījās viedokļiem ar attiecīgajiem Komisijas dienestiem 2017. gada 3. jūnija sanāksmē un iepazīstināja ar tā ziņojuma projektu INTA 2017. gada 20. jūnija sanāksmē.

Iepriekš minētā nolīguma mērķis ir veicināt bioloģisko produktu tirdzniecību, sekmēt bioloģiskās lauksaimniecības nozares attīstību un paplašināšanos Savienībā un Čīles Republikā un sasniegt augstu līmeni bioloģiskās ražošanas, kontroles sistēmu garantijas un bioloģisko produktu integritātes principu ievērošanā.

Pamatojoties uz šo nolīgumu, Čīle atzīs par līdzvērtīgiem visus ES bioloģiskos produktus, kuri ir iekļauti Regulas (EK) Nr. 834/2007 darbības jomā, proti, nepārstrādātus augu produktus, dzīvus dzīvniekus vai nepārstrādātus dzīvnieku produktus (ieskaitot medu), akvakultūras produktus un jūras aļģes, pārstrādātus lauksaimniecības produktus lietošanai pārtikā (ieskaitot vīnu), pārstrādātus lauksaimniecības produktus lietošanai dzīvnieku barībā, veģetatīvās pavairošanas materiālu un sēklas audzēšanai. No otras puses, ES atzīs par līdzvērtīgiem šādus Čīles izcelsmes produktus: nepārstrādātus augu produktus, medu, pārstrādātus lauksaimniecības produktus lietošanai pārtikā (ieskaitot vīnu), veģetatīvās pavairošanas materiālu un sēklas audzēšanai.

Nolīgumā paredzēts izveidot Apvienoto bioloģisko produktu komiteju, kuru veido Savienības un Čīles valdības pārstāvji un kura periodiski apspriedīsies vismaz reizi gadā, lai cita starpā nodrošinātu pareizu nolīguma piemērošanu, izskatītu kādas puses prasību atjaunināt vai paplašināt produktu sarakstu ar jauniem produktiem un sekmēt informācijas apmaiņu un sadarbību.

Komisijas priekšlikumā kā spēcīgs aizsardzības līdzeklis ir iekļauta iespēja vienpusīgi apturēt līdzvērtības atzīšanu, ja viena puse uzskata, ka otras puses tiesību akti, noteikumi vai administratīvās procedūras un prakse vairs neatbilst prasībām par līdzvērtību.

Ņemot vērā Komisijas priekšlikumā noteiktos mērķus un Padomes lēmuma projektu, kuru atbalsta INTA, kā arī ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas (AGRI) pieņemto atzinumu, un starpiestāžu sarunas, kas saistītas ar jauno regulu par bioloģisko ražošanu un marķēšanu, referente ierosina piešķirt piekrišanu nolīguma slēgšanai.

Tomēr INTA referente pieprasa: 1) periodiski, laikus un izsmeļoši informēt Parlamentu īstenošanas posmā, līdzīgi kā tiek informēta Padome, īpaši par Apvienotās komitejas darbībām, ļaujot organizēt pienācīgi informētas politiskās debates un veikt darbības; 2) divus gadus pēc nolīguma stāšanās spēkā veikt tā ietekmes novērtējumu, sniedzot pienācīgu informāciju Parlamentam un citām publiskajām un privātajām ieinteresētajām personām, lai varētu iesaistīties uz faktiem balstītās diskusijās un veikt pienācīgas darbības pirms sākotnējo 3 gadu piemērošanas beigām un pēc tam, reizi trijos gados 3) izstrādāt rokasgrāmatas ar praktisku un atjauninātu informāciju, kuras būtu paredzētas ražotājiem, eksportētājiem, importētājiem un patērētājiem, lai maksimāli palielinātu iespējamos potenciālos nolīguma ieguvumus un ļautu patērētājiem izdarīt informētu izvēli.

Ņemot vērā šos apsvērumus, INTA referente šajā dokumentā atkārto savu atbalstu nolīgumam, taču atgādina, ka Parlamentu ir pilnībā un rūpīgi jāinformē visā starptautisko nolīgumu dzīves ciklā, tostarp sarunu vešanas un īstenošanas posmā.

Uz starptautiskajiem nolīgumiem, kuri ietverti ES kopējās tirdzniecības politikā, attiecas Parlamenta piekrišana, tādēļ referente pauž nožēlu par to, ka citas iestādes šī nolīguma sarunu laikā laikus nesniedza informāciju, un sagaida, ka Padome un Komisija labos šo situāciju un pienācīgi informēs Parlamentu par šā nolīguma īstenošanu, tiklīdz tas stāsies spēkā, tostarp par jebkuru lēmumu, ko var pieņemt saistībā ar Padomes lēmuma 4. un 5. pantu. Vēlmes saistībā ar nepieciešamību informēt pilsonisko sabiedrību un parlamentus, tiek adresētas visām nolīgumu pusēm.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejAS ATZINUMS (20.6.2017)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību
(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Atzinuma sagatavotāja: Clara Eugenia Aguilera García

ĪSS PAMATOJUMS

Padome 2014. gada 16. jūnijā pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par nolīgumiem starp ES un trešām valstīm par bioloģisko produktu tirdzniecību. Es un Čīles nolīgumā tiek savstarpēji atzīta attiecīgo bioloģiskās/ekoloģiskās ražošanas noteikumu un kontroles sistēmu līdzvērtība attiecībā uz konkrētiem produktiem.

Čīle atzīs par līdzvērtīgiem visus Savienības bioloģiskos produktus, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 834/2007, proti: nepārstrādātus augu produktus, dzīvus dzīvniekus vai nepārstrādātus dzīvnieku produktus (ieskaitot medu), akvakultūras produktus un jūras aļģes, pārstrādātus lauksaimniecības produktus lietošanai pārtikā (ieskaitot vīnu), pārstrādātus lauksaimniecības produktus lietošanai dzīvnieku barībā, veģetatīvās pavairošanas materiālu un sēklas audzēšanai.

No otras puses, Savienība atzīs par līdzvērtīgiem šādus Čīles izcelsmes produktus: nepārstrādātus augu produktus, medu, pārstrādātus lauksaimniecības produktus lietošanai pārtikā (ieskaitot vīnu), veģetatīvās pavairošanas materiālu un sēklas audzēšanai.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē saskaņoto tekstu, taču uzskata, ka nepieciešami šādi divi precizējumi:

– ņemot vērā, ka Regula (EK) Nr. 834/2007 pašlaik tiek pārskatīta, ir svarīgi, lai pēc šīs regulas finalizācijas šis nolīgums atbilstu jaunajiem ES tiesību aktiem, kas attiecas uz bioloģiskās produkcijas ražošanu un marķēšanu;

– pēc tam, kad būs pagājuši divi gadi kopš šā nolīguma stāšanās spēkā, Komisija iesniegs Padomei un Eiropas Parlamentam šā nolīguma īstenošanas ietekmes novērtējumu, kurā tiks izvērtēts ES un Čīles tirdzniecības apjoms, to lauksaimniecības un pārtikas produktu apjoms, kuri iegūti ar ekoloģisko ražošanas metožu palīdzību, kā arī nediskriminācijas un savstarpības principu ievērošanas apmērs.

******

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES un Čīles Republikas nolīgums par bioloģisko produktu tirdzniecību

Atsauces

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

INTA

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

15.5.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Pieņemšanas datums

20.6.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES un Čīles Republikas nolīgums par bioloģisko produktu tirdzniecību

Atsauces

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

2.5.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

15.5.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

30.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Pieņemšanas datums

11.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

7

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Iesniegšanas datums

14.7.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas