ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi

14.7.2017 - (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Procedura : 2016/0383(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0257/2017
Teksty złożone :
A8-0257/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (05530/2017),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi (05551/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0144/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego, jak również opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0257/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Chile.

UZASADNIENIE

Dnia 6 marca 2017 r. Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania Umowy między UE a Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi. Umowa ta została podpisana w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Brukseli, a w dniu 3 maja 2017 r. przekazano ją oficjalnie Parlamentowi, aby ten wydał zgodę na jej zawarcie. Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) przeprowadziła wymianę poglądów z właściwymi służbami Komisji podczas posiedzenia w dniu 3 czerwca 2017 r. i przedstawiła swój projekt sprawozdania na posiedzeniu komisji w dniu 20 czerwca 2017 r.

Powyższa Umowa ma na celu „wspieranie handlu produktami ekologicznymi, co przyczyni się do rozwoju i ekspansji sektora produkcji ekologicznej w Unii i w Republice Chile, a także osiągnięcie wysokiego poziomu przestrzegania zasad produkcji ekologicznej, gwarancji systemów kontroli i integralności produktów ekologicznych”.

Na mocy Umowy Chile będzie uznawać za równoważne wszystkie unijne produkty ekologiczne objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 834/2007, a mianowicie: nieprzetworzone produkty roślinne, żywe zwierzęta lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym miód), produkty akwakultury i wodorosty, przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (w tym wino), przetworzone produkty rolne przeznaczone na paszę, wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy. Natomiast Unia będzie uznawać za równoważne następujące produkty pochodzące z Chile: nieprzetworzone produkty roślinne, miód, przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (w tym wino), wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy.

Umowa przewiduje ustanowienie Wspólnego Komitetu ds. Produktów Ekologicznych, w skład którego wejdą przedstawiciele Unii i przedstawiciele rządu Chile i który będzie przeprowadzał okresowe konsultacje co najmniej raz w roku, aby między innymi zapewnić prawidłowe stosowanie Umowy, rozpatrywać składane przez jedną ze Stron wnioski o aktualizację listy produktów lub jej rozszerzenie o nowe produkty, a także ułatwiać wymianę informacji i współpracę.

Wniosek Komisji przewiduje również silne zabezpieczenie, a mianowicie możliwość jednostronnego zawieszenia uznawania równoważności, jeżeli jedna ze Stron uzna, że przepisy ustawowe i wykonawcze lub procedury administracyjne i praktyki stosowane przez drugą Stronę nie spełniają już wymogów w zakresie równoważności.

Uwzględniając cele określone we wniosku Komisji i projekcie decyzji Rady, które komisja INTA popiera, a także opinię przyjętą przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) i negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych, sprawozdawczyni proponuje, by udzielić zgody na zawarcie Umowy.

Niemniej jednak sprawozdawczyni komisji INTA apeluje o: (1) przekazywanie Parlamentowi na etapie wdrażania okresowych, terminowych i szczegółowych informacji, równoważnych z informacjami przekazywanymi Radzie, w szczególności w odniesieniu do działań Wspólnego Komitetu, dzięki czemu będzie można w pełni świadomie prowadzić debatę i działalność polityczną; (2) przeprowadzenie wstępnej oceny oddziaływania Umowy dwa lata po jej wejściu w życie, zapewniającej odpowiednie informacje Parlamentowi oraz wszystkim innym zainteresowanym podmiotom publicznym i prywatnym, aby umożliwić opartą na faktach debatę i odpowiednie działania; ocenę należy przeprowadzić przed upływem początkowego okresu trzech lat stosowania, a następnie należy ją przeprowadzać co trzy lata; (3) opracowanie zawierających praktyczne i zaktualizowane informacje przewodników skierowanych do producentów, eksporterów, importerów i konsumentów, aby zmaksymalizować potencjalne korzyści gospodarcze, jakie oferuje Umowa, oraz aby umożliwić konsumentom dokonywanie świadomego wyboru.

W świetle tych rozważań sprawozdawczyni komisji INTA potwierdza swoje poparcie dla Umowy, ale przypomina, że Parlament powinien być dokładnie i w pełni informowany na wszystkich etapach prac nad umowami międzynarodowymi, w tym podczas negocjacji i na etapach wdrażania.

Umowy międzynarodowe odnoszące się do wspólnej polityki handlowej UE wymagają zgody Parlamentu; w związku z tym sprawozdawczyni ubolewa nad tym, że inne instytucje nie przedstawiały Parlamentowi bieżących informacji podczas negocjacji w sprawie Umowy, i oczekuje od Rady i Komisji, aby naprawiły sytuację i w odpowiedni sposób informowały Parlament o wdrażaniu Umowy po jej wejściu w życie, w tym jeśli chodzi o wszelkie decyzje, które mogą zostać podjęte w związku z art. 4 i 5 decyzji Rady. Oczekiwania co do potrzeby informowania społeczeństwa obywatelskiego i parlamentów dotyczą wszystkich stron Umowy.

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (20.6.2017)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi
(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Clara Eugenia Aguilera García

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia rokowań w sprawie umów między UE a państwami trzecimi w sprawie handlu produktami ekologicznymi. W umowie z Chile wprowadzono wzajemne uznawanie równoważności odpowiednich zasad produkcji ekologicznej oraz systemów kontroli w odniesieniu do niektórych produktów.

Chile będzie uznawać za równoważne wszystkie unijne produkty ekologiczne objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 834/2007, a mianowicie: nieprzetworzone produkty roślinne, żywe zwierzęta lub nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym miód), produkty akwakultury i wodorosty, przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (w tym wino), przetworzone produkty rolne przeznaczone na paszę, wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy.

Z kolei Unia będzie uznawać za równoważne następujące produkty pochodzące z Chile: nieprzetworzone produkty roślinne, miód, przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia (w tym wino), wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy.

Sprawozdawczyni popiera wynegocjowaną treść umowy, ma jednak dwie uwagi:

– ponieważ rozporządzenie (WE) nr 834/2007 jest obecnie poddawane przeglądowi, po jego zakończeniu konieczne będzie dostosowanie umowy do nowych przepisów UE dotyczących produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych;

– dwa lata po wejściu w życie umowy Komisja przedstawi Radzie i Parlamentowi Europejskiemu ocenę skutków stosowania umowy, gdzie sprawdzi poziom wymiany handlowej między UE a Chile w odniesieniu do produktów rolnych i środków spożywczych pochodzących z produkcji ekologicznej, a także stopień zgodności z zasadami niedyskryminacji i wzajemności.

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi przyjęcia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi

Odsyłacze

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

15.5.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Data przyjęcia

20.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi

Odsyłacze

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

2.5.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.5.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

30.1.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Data przyjęcia

11.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

7

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Data złożenia

14.7.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się