RECOMANDARE privind propunerea de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice

14.7.2017 - (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Procedură : 2016/0383(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0257/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05530/2017),

–  având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice (05551/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0144/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0257/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Chile.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 6 martie 2017, Consiliul a adoptat o decizie referitoare la încheierea Acordului dintre UE și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice. Acordul a fost semnat la 27 aprilie 2017, la Bruxelles, și a fost transmis în mod oficial Parlamentului pentru aprobarea încheierii acestuia la 3 mai 2017. Comisia pentru comerț internațional (INTA) a desfășurat un schimb de opinii cu serviciile competente ale Comisiei în cadrul reuniunii sale din 3 iunie 2017 și a procedat la prezentarea proiectului de raport în cadrul Comisiei INTA la 20 iunie 2017.

Acordul susmenționat urmărește „stimularea comerțului cu produse ecologice, contribuția la dezvoltarea și extinderea sectorului produselor ecologice în Uniune și în Republica Chile și obținerea unui nivel ridicat de respectare a principiilor care guvernează normele privind producția ecologică, de garantare a sistemelor de control și de integritate a produselor ecologice”.

Prin intermediul acordului, Chile va recunoaște ca echivalente toate produsele ecologice din UE incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834/2007, și anume produse vegetale neprelucrate, animale vii sau produse neprelucrate de origine animală (inclusiv mierea), produse de acvacultură și alge, produse agricole prelucrate destinate utilizării ca produse alimentare (inclusiv vinul), produse agricole prelucrate destinate utilizării ca hrană pentru animale, material vegetal de reproducere și semințe destinate cultivării. Pe de altă parte, UE va recunoaște ca echivalente următoarele produse provenite din Chile: produse vegetale neprelucrate, miere, produse agricole prelucrate destinate utilizării ca produse alimentare (inclusiv vinul), material vegetal de reproducere și semințe destinate cultivării.

Acordul prevede instituirea unui comitet mixt pentru produsele ecologice alcătuit din reprezentanți ai Uniunii și din reprezentanți ai guvernului chilian, care va organiza consultări periodice, cel puțin o dată pe an, cu scopul, printre altele, de a garanta aplicarea corectă a acordului, de a examina orice solicitare a unei părți de a actualiza sau a extinde la noi produse lista produselor și de a facilita schimbul de informații și cooperare.

Propunerea Comisiei include, de asemenea, ca o puternică măsură de siguranță, posibilitatea de a suspenda în mod unilateral recunoașterea echivalenței, în cazul în care o parte consideră că legile, reglementările sau procedurile și practicile administrative ale celeilalte părți nu mai respectă cerințele pentru echivalență.

Având în vedere obiectivele menționate în propunerea Comisiei și proiectul de decizie a Consiliului, pe care INTA îl sprijină, și luând în considerare avizul adoptat de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) și negocierile interinstituționale referitoare la un nou regulament privind producția și etichetarea alimentelor ecologice, raportorul propune aprobarea încheierii acordului.

Cu toate acestea, raportorul INTA solicită: (1) informații periodice, transmise în timp util și detaliate trimise Parlamentului pe parcursul etapei de punere în aplicare, echivalente cu cele trimise Consiliului, mai ales în ceea ce privește activitățile Comitetului mixt, care să permită o dezbatere și o acțiune politică documentată în mod corespunzător; (2) o evaluare inițială a impactului acordului la doi ani de la intrarea sa în vigoare, furnizarea de informații adecvate Parlamentului European și tuturor celorlalte părți interesate publice și private, pentru a permite o dezbatere bazată pe fapte și luarea unor măsuri adecvate, înainte de expirarea termenului inițial de trei de ani de aplicare, și, ulterior, la fiecare trei ani, (3) elaborarea unor ghiduri care să cuprindă informații practice și actualizate care vizează producători, exportatori, importatori și consumatori, cu scopul de a maximiza potențialele beneficii economice introduse de acord și pentru a permite consumatorilor să aleagă în cunoștință de cauză.

Având în vedere aceste considerații, raportorul INTA reiterează sprijinul său față de acord, dar reamintește necesitatea ca Parlamentul să fie informat în mod amănunțit și pe deplin pe parcursul întregului ciclu de viață al acordurilor internaționale, inclusiv pe parcursul etapelor de negocieri și de punere în aplicare.

Acordurile internaționale referitoare la politica comercială comună a UE fac obiectul aprobării Parlamentului European; din acest motiv, raportoarea regretă lipsa de informații transmise în timp util de către alte instituții în timpul negocierilor pentru prezentul acord și se așteaptă ca Consiliul și Comisia să remedieze situația și să informeze în mod adecvat Parlamentul cu privire la punerea sa în aplicare, odată ce acesta intră în vigoare, inclusiv în ceea ce privește orice decizii care ar putea fi luate în legătură cu articolele 4 și 5 din decizia Consiliului. Așteptările privind necesitatea de a informa societatea civilă și parlamentele naționale se adresează tuturor părților la acord.

AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (20.6.2017)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Raportoare pentru aviz: Clara Eugenia Aguilera García

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 16 iunie 2014, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze acorduri între UE și țări terțe în materie de comerț cu produse ecologice. Acordul UE/Chile prevede recunoașterea reciprocă a echivalenței normelor privind producția ecologică și a sistemelor de control respective în ceea ce privește anumite produse.

Chile va recunoaște ca echivalente toate produsele ecologice din UE incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834/2007, și anume produse vegetale neprelucrate, animale vii sau produse neprelucrate de origine animală (inclusiv mierea), produse de acvacultură și alge, produse agricole prelucrate destinate utilizării ca produse alimentare (inclusiv vinul), produse agricole prelucrate destinate utilizării ca hrană pentru animale, material vegetal de reproducere și semințe destinate cultivării.

Pe de altă parte, Uniunea va recunoaște ca echivalente următoarele produse din Chile: produse vegetale neprelucrate, miere, produse agricole prelucrate destinate utilizării ca produse alimentare (inclusiv vinul), material vegetal de reproducere și semințe destinate cultivării.

Raportoarea susține textul negociat cu următoarele două observații:

- având în vedere că Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se găsește în fază de revizuire, este necesar ca acordul să fie adus în conformitate cu noile norme ale UE privind producția ecologică și etichetarea, odată ce acestea au fost stabilite;

- după doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Comisia va prezenta Consiliului și Parlamentului European un studiu de impact privind aplicarea prezentului acord în care se va analiza nivelul comerțului dintre UE și Chile cu produse agricole și alimentare obținute prin tehnici de producție ecologică, precum și gradul de respectare a principiilor nediscriminării și reciprocității.

******

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să recomande aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice

Referințe

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Comisie competentă în fond

 

INTA

 

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AGRI

15.5.2017

Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Data adoptării

20.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse ecologice

Referințe

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Data sesizării

2.5.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

15.5.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

30.1.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Examinare în comisie

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Data adoptării

11.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

7

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Data depunerii

14.7.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri