Postopek : 2016/0383(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0257/2017

Predložena besedila :

A8-0257/2017

Razprave :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0352

PRIPOROČILO     ***
PDF 540kWORD 57k
14.7.2017
PE 604.625v02-00 A8-0257/2017

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Pripravljavka mnenja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05530/2017),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi (05551/2017),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0144/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0257/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Čila.


OBRAZLOŽITEV

Svet je 6. marca 2017 sprejel sklep o podpisu Sporazuma med EU in Čilom o trgovini z ekološkimi proizvodi. Sporazum je bil podpisan 27. aprila 2017 v Bruslju, 3. maja 2017 pa je bil uradno predložen Parlamentu v odobritev. Odbor za mednarodno trgovino (INTA) je na sestanku 3. junija 2017 izmenjal mnenja z ustreznimi službami Komisije in 20. junija 2017 predstavil ta osnutek poročila.

Navedeni sporazum je namenjen spodbujanju trgovine z ekološkimi proizvodi, prispevanju k razvoju in širitvi ekološkega sektorja v Uniji in Republiki Čile ter doseganju visoke ravni spoštovanja načel iz pravil o ekološki pridelavi, jamstva sistemov nadzora in neoporečnosti ekoloških proizvodov.

Čile bo na podlagi Sporazuma priznal kot enakovredne vse ekološke proizvode iz EU, vključene v področje uporabe Uredbe (ES) št. 834/2007, in sicer nepredelane rastlinske proizvode, žive živali ali nepredelane živalske proizvode (vključno z medom), proizvode iz akvakulture in morske alge, predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot živilo (vključno z vinom), predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot krma, vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje. Po drugi strani bo EU kot enakovredne priznala naslednje proizvode iz Čila: nepredelane rastlinske proizvode, med, predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot živilo (vključno z vinom), vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje.

Sporazum predvideva ustanovitev skupnega odbora za ekološke proizvode, ki ga bodo sestavljali predstavniki Unije in predstavniki vlade Čila in ki bo med drugim vsaj enkrat letno organiziral redna posvetovanja, da se zagotovi pravilno izvajanje Sporazuma, da se proučijo morebitne zahteve ene od pogodbenic za posodobitev seznama proizvodov ali njegovo razširitev na nove proizvode ter da se olajšata izmenjava informacij in sodelovanje.

Predlog Komisije vključuje tudi učinkovit zaščitni ukrep, tj. možnost enostranskega začasnega preklica priznanja enakovrednosti, če ena od pogodbenic meni, da zakoni in drugi predpisi ali upravni postopki in prakse druge pogodbenice ne izpolnjujejo več zahtev za enakovrednost.

Ob upoštevanju ciljev, opredeljenih v predlogu Komisije in osnutku sklepa Sveta, ki jih odbor INTA podpira, ter ob upoštevanju mnenja, ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), ter medinstitucionalnih pogajanj, ki zadevajo novo uredbo o ekološki pridelavi in označevanju, pripravljavka mnenja predlaga odobritev sklenitve Sporazuma.

Vendar pa pripravljavka mnenja odbora INTA zahteva: (1) redno, pravočasno in podrobno obveščanje Parlamenta v fazi izvajanja, enakovredno obveščanju Sveta, zlasti, kar zadeva dejavnosti skupnega odbora za ustrezno utemeljeno politično razpravo in ukrepanje; (2) začetno oceno vpliva Sporazuma dve leti po njegovem začetku veljavnosti z zagotavljanjem ustreznih informacij Parlamentu ter vsem drugim javnim in zasebnim deležnikom, da se omogočita na dejstvih temelječa razprava in ustrezno ukrepanje pred iztekom začetnega triletnega izvajanja, in nato vsaka tri leta, (3) pripravo priročnika s praktičnimi in posodobljenimi informacijami, namenjenimi proizvajalcem, izvoznikom, uvoznikom in potrošnikom, da se povečajo morebitne gospodarske koristi, uvedene s Sporazumom, in da se potrošnikom omogoči, da sprejemajo odločitve na podlagi informacij.

Pripravljavka mnenja odbora INTA ob upoštevanju teh premislekov ponovno izraža svojo podporo Sporazumu, vendar opozarja na potrebo po natančnem in celovitem obveščanju Parlamenta v celotnem življenjskem ciklusu mednarodnih sporazumov, vključno s fazama pogajanj in izvajanja.

Za mednarodne sporazume, ki se nanašajo na skupno trgovinsko politiko EU, je potrebno soglasje Parlamenta; zato pripravljavka mnenja obžaluje, da med pogajanji o sedanjem sporazumu ni bilo na voljo pravočasnih informacij drugih institucij, ter pričakuje, da bosta Svet in Komisija odpravila to pomanjkljivost in ustrezno obveščala Parlament o izvajanju Sporazuma po njegovem začetku veljavnosti, tudi kar zadeva sklepe, ki bodo morda sprejeti v zvezi s členoma 4 in 5 Sklepa Sveta. Pričakovanja v zvezi s potrebo po obveščanju civilne družbe in Parlamenta se nanašajo na vse pogodbenice sporazumov.


MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (20.6.2017)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Pripravljavka mnenja: Clara Eugenia Aguilera García

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Svet je 16. junija 2014 Komisijo pooblastil za pogajanja o sporazumih med EU in tretjimi državami o trgovini z ekološkimi proizvodi. V sporazumu med EU in Čilom se vzajemno priznava enakovrednost zadevnih pravil o ekološki pridelavi in sistemov nadzora v zvezi z nekaterimi proizvodi.

Čile bo priznal kot enakovredne vse ekološke proizvode iz EU, vključene v področje uporabe Uredbe (ES) št. 834/2007, in sicer nepredelane rastlinske proizvode, žive živali ali nepredelane živalske proizvode (vključno z medom), proizvode iz akvakulture in morske alge, predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot živilo (vključno z vinom), predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot krma, vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje.

Po drugi strani bo EU kot enakovredne priznala naslednje proizvode iz Čila: nepredelane rastlinske proizvode, med, predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot živilo (vključno z vinom), vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje.

Pripravljavka mnenja podpira izpogajano besedilo in dodaja naslednji pojasnili:

– ker je Uredba (ES) št. 834/2007 trenutno v postopku pregleda, bo treba po tem, ko bo dokončana, ta sporazum uskladiti z novo zakonodajo EU za ekološko pridelavo in označevanje;

– Komisija dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma predloži oceno učinka o izvajanju tega sporazuma, v kateri se bo preverila raven trgovine med EU in Čilom, število kmetijskih proizvodov in živil, pridobljenih iz ekološke pridelave, pa tudi stopnja skladnosti z načeli nediskriminacije in vzajemnosti.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

Referenčni dokumenti

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

15.5.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Datum sprejetja

20.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

Referenčni dokumenti

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

2.5.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.5.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

AFET

30.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Datum sprejetja

11.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

7

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum predložitve

14.7.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (earl) Dartmouthski

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov