PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

  14.7.2017 - (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

  Odbor za mednarodno trgovino
  Pripravljavka mnenja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  Postopek : 2016/0383(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0257/2017
  Predložena besedila :
  A8-0257/2017
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

  (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05530/2017),

  –  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi (05551/2017),

  –  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0144/2017),

  –  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0257/2017),

  1.  odobri sklenitev sporazuma;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Čila.

  OBRAZLOŽITEV

  Svet je 6. marca 2017 sprejel sklep o podpisu Sporazuma med EU in Čilom o trgovini z ekološkimi proizvodi. Sporazum je bil podpisan 27. aprila 2017 v Bruslju, 3. maja 2017 pa je bil uradno predložen Parlamentu v odobritev. Odbor za mednarodno trgovino (INTA) je na sestanku 3. junija 2017 izmenjal mnenja z ustreznimi službami Komisije in 20. junija 2017 predstavil ta osnutek poročila.

  Navedeni sporazum je namenjen spodbujanju trgovine z ekološkimi proizvodi, prispevanju k razvoju in širitvi ekološkega sektorja v Uniji in Republiki Čile ter doseganju visoke ravni spoštovanja načel iz pravil o ekološki pridelavi, jamstva sistemov nadzora in neoporečnosti ekoloških proizvodov.

  Čile bo na podlagi Sporazuma priznal kot enakovredne vse ekološke proizvode iz EU, vključene v področje uporabe Uredbe (ES) št. 834/2007, in sicer nepredelane rastlinske proizvode, žive živali ali nepredelane živalske proizvode (vključno z medom), proizvode iz akvakulture in morske alge, predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot živilo (vključno z vinom), predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot krma, vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje. Po drugi strani bo EU kot enakovredne priznala naslednje proizvode iz Čila: nepredelane rastlinske proizvode, med, predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot živilo (vključno z vinom), vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje.

  Sporazum predvideva ustanovitev skupnega odbora za ekološke proizvode, ki ga bodo sestavljali predstavniki Unije in predstavniki vlade Čila in ki bo med drugim vsaj enkrat letno organiziral redna posvetovanja, da se zagotovi pravilno izvajanje Sporazuma, da se proučijo morebitne zahteve ene od pogodbenic za posodobitev seznama proizvodov ali njegovo razširitev na nove proizvode ter da se olajšata izmenjava informacij in sodelovanje.

  Predlog Komisije vključuje tudi učinkovit zaščitni ukrep, tj. možnost enostranskega začasnega preklica priznanja enakovrednosti, če ena od pogodbenic meni, da zakoni in drugi predpisi ali upravni postopki in prakse druge pogodbenice ne izpolnjujejo več zahtev za enakovrednost.

  Ob upoštevanju ciljev, opredeljenih v predlogu Komisije in osnutku sklepa Sveta, ki jih odbor INTA podpira, ter ob upoštevanju mnenja, ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), ter medinstitucionalnih pogajanj, ki zadevajo novo uredbo o ekološki pridelavi in označevanju, pripravljavka mnenja predlaga odobritev sklenitve Sporazuma.

  Vendar pa pripravljavka mnenja odbora INTA zahteva: (1) redno, pravočasno in podrobno obveščanje Parlamenta v fazi izvajanja, enakovredno obveščanju Sveta, zlasti, kar zadeva dejavnosti skupnega odbora za ustrezno utemeljeno politično razpravo in ukrepanje; (2) začetno oceno vpliva Sporazuma dve leti po njegovem začetku veljavnosti z zagotavljanjem ustreznih informacij Parlamentu ter vsem drugim javnim in zasebnim deležnikom, da se omogočita na dejstvih temelječa razprava in ustrezno ukrepanje pred iztekom začetnega triletnega izvajanja, in nato vsaka tri leta, (3) pripravo priročnika s praktičnimi in posodobljenimi informacijami, namenjenimi proizvajalcem, izvoznikom, uvoznikom in potrošnikom, da se povečajo morebitne gospodarske koristi, uvedene s Sporazumom, in da se potrošnikom omogoči, da sprejemajo odločitve na podlagi informacij.

  Pripravljavka mnenja odbora INTA ob upoštevanju teh premislekov ponovno izraža svojo podporo Sporazumu, vendar opozarja na potrebo po natančnem in celovitem obveščanju Parlamenta v celotnem življenjskem ciklusu mednarodnih sporazumov, vključno s fazama pogajanj in izvajanja.

  Za mednarodne sporazume, ki se nanašajo na skupno trgovinsko politiko EU, je potrebno soglasje Parlamenta; zato pripravljavka mnenja obžaluje, da med pogajanji o sedanjem sporazumu ni bilo na voljo pravočasnih informacij drugih institucij, ter pričakuje, da bosta Svet in Komisija odpravila to pomanjkljivost in ustrezno obveščala Parlament o izvajanju Sporazuma po njegovem začetku veljavnosti, tudi kar zadeva sklepe, ki bodo morda sprejeti v zvezi s členoma 4 in 5 Sklepa Sveta. Pričakovanja v zvezi s potrebo po obveščanju civilne družbe in Parlamenta se nanašajo na vse pogodbenice sporazumov.

  MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (20.6.2017)

  za Odbor za mednarodno trgovino

  o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi
  (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

  Pripravljavka mnenja: Clara Eugenia Aguilera García

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Svet je 16. junija 2014 Komisijo pooblastil za pogajanja o sporazumih med EU in tretjimi državami o trgovini z ekološkimi proizvodi. V sporazumu med EU in Čilom se vzajemno priznava enakovrednost zadevnih pravil o ekološki pridelavi in sistemov nadzora v zvezi z nekaterimi proizvodi.

  Čile bo priznal kot enakovredne vse ekološke proizvode iz EU, vključene v področje uporabe Uredbe (ES) št. 834/2007, in sicer nepredelane rastlinske proizvode, žive živali ali nepredelane živalske proizvode (vključno z medom), proizvode iz akvakulture in morske alge, predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot živilo (vključno z vinom), predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot krma, vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje.

  Po drugi strani bo EU kot enakovredne priznala naslednje proizvode iz Čila: nepredelane rastlinske proizvode, med, predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot živilo (vključno z vinom), vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje.

  Pripravljavka mnenja podpira izpogajano besedilo in dodaja naslednji pojasnili:

  – ker je Uredba (ES) št. 834/2007 trenutno v postopku pregleda, bo treba po tem, ko bo dokončana, ta sporazum uskladiti z novo zakonodajo EU za ekološko pridelavo in označevanje;

  – Komisija dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma predloži oceno učinka o izvajanju tega sporazuma, v kateri se bo preverila raven trgovine med EU in Čilom, število kmetijskih proizvodov in živil, pridobljenih iz ekološke pridelave, pa tudi stopnja skladnosti z načeli nediskriminacije in vzajemnosti.

  ******

  Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi.

  POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Naslov

  Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

  Referenčni dokumenti

  05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

  Pristojni odbor

   

  INTA

   

   

   

   

  Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

  AGRI

  15.5.2017

  Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

  Clara Eugenia Aguilera García

  8.3.2017

  Datum sprejetja

  20.6.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  3

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  29

  +

  PPE

  Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

  ECR

  Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

  ALDE

  Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

  EFDD

  Marco Zullo

  NI

  Diane Dodds

  3

  -

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan

  Verts/ALE

  José Bové, Martin Häusling

  1

  0

  EFDD

  John Stuart Agnew

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

  Referenčni dokumenti

  05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

  Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

  2.5.2017

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  INTA

  15.5.2017

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  AFET

  15.5.2017

  AGRI

  15.5.2017

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

  Datum sklepa

  AFET

  30.1.2017

   

   

   

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  23.1.2017

   

   

   

  Obravnava v odboru

  3.5.2017

  20.6.2017

   

   

  Datum sprejetja

  11.7.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  7

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  William (earl) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

  Datum predložitve

  14.7.2017

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  29

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

  EFDD

  William (earl) Dartmouthski

  PPE

  Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  7

  -

  ENF

  Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala

  2

  0

  EFDD

  Tiziana Beghin

  VERTS/ALE

  Yannick Jadot

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani