Betänkande - A8-0257/2017Betänkande
A8-0257/2017

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

  14.7.2017 - (05530/2017 – C8‑0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

  Utskottet för internationell handel
  Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  Förfarande : 2016/0383(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0257/2017
  Ingivna texter :
  A8-0257/2017
  Antagna texter :

  UTKAST TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

  (05530/2017 – C8‑0144/2017 – 2016/0383(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05530/2017),

  –  med beaktande av utkastet till avtal om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter (05551/2017),

  –  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket, artikel 218.6 andra stycket led a led v och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0144/2017),

  –  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0257/2017).

  1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Chile.

  MOTIVERING

  Den 6 mars 2017 antog rådet ett beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter. Avtalet undertecknades den 27 april 2017 i Bryssel och hänvisades officiellt till Europaparlamentet för godkännande av ingåendet den 3 maj 2017. Utskottet för internationell handel förde diskussioner med kommissionens berörda avdelningar under sitt sammanträde den 3 juni 2017 och höll en presentation av detta förslag till betänkande i utskottet den 20 juni 2017.

  Ovannämnda avtal syftar till att främja handeln med ekologiska produkter, bidra till att utveckla och utvidga den ekologiska sektorn i unionen och Republiken Chile samt uppnå en hög nivå när det gäller respekt för principerna för ekologisk produktion, garantier för kontrollsystemens tillförlitlighet och ekologiska produkters integritet.

  På grundval av detta avtal kommer Chile att erkänna som likvärdiga alla de ekologiska produkter från unionen som omfattas av förordning (EG) nr 834/2007, dvs. obearbetade vegetabiliska produkter, levande djur eller obearbetade animaliska produkter (inklusive honung), vattenbruksprodukter och alger, bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (inklusive vin), bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål, vegetativt förökningsmaterial och utsäde. Omvänt kommer EU att erkänna följande produkter från Chile som likvärdiga: obearbetade vegetabiliska produkter, honung, bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (inklusive vin), vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

  Enligt avtalet ska det inrättas en gemensam kommitté för ekologiska produkter bestående av företrädare för unionen och företrädare för Chiles regering, som ska hålla regelbundna samråd, minst en gång om året, i syfte att bland annat säkerställa en korrekt tillämpning av avtalet, behandla varje begäran av en part om uppdatering av eller tillägg av nya produkter till förteckningen över produkter och underlätta informationsutbytet och samarbetet.

  Kommissionens förslag omfattar också som ett starkt skydd möjligheten att ensidigt avbryta erkännandet av likvärdighet om en part anser att den andra partens lagar, andra författningar eller administrativa förfaranden och praxis inte längre uppfyller kraven på likvärdighet.

  Med beaktande av de mål som anges i kommissionens förslag och rådets utkast till beslut, som utskottet för internationell handel stöder, och med beaktande av det yttrande som antogs av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling samt de interinstitutionella förhandlingarna om den nya förordningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, föreslår föredraganden att parlamentet ger sitt godkännande till ingående av avtalet.

  Föredraganden från utskottet för internationell handel begär emellertid följande: 1) periodisk, snabb och detaljerad information till parlamentet under genomförandefasen, motsvarande den som ges till rådet, särskilt när det gäller verksamhet inom den gemensamma kommittén, som möjliggör en väl underbyggda politiska debatter och åtgärder, 2) en inledande utvärdering av avtalets effekter två år efter dess ikraftträdande genom tillhandahållande av lämplig information till parlamentet och alla övriga offentliga och privata aktörer så att en faktabaserad debatt och lämpliga åtgärder möjliggörs före utgången av de första tre tillämpningsåren och därefter vart tredje år, och 3) utarbetande av handböcker med praktisk och uppdaterad information, riktat till producenter, exportörer, importörer och konsumenter i syfte att maximera de potentiella ekonomiska fördelar som infördes genom avtalet och ge konsumenterna möjlighet till välgrundade val.

  Mot bakgrund av dessa överväganden upprepar föredraganden från utskottet för internationell handel sitt stöd för avtalet, men påminner om att parlamentet måste hållas grundligt och fullt informerat under de internationella avtalens hela livscykel, inklusive under förhandlings- och genomförandefasen.

  Internationella avtal som rör EU:s gemensamma handelspolitik omfattas av kravet på parlamentets godkännande. Föredraganden beklagar därför bristen på aktuell information från andra institutioner i samband med förhandlingarna om detta avtal, och förväntar sig att rådet och kommissionen kommer att råda bot på situationen och på lämpligt sätt informera parlamentet om avtalets genomförande så snart det träder i kraft, även när det gäller eventuella beslut som kan komma att fattas i samband med artiklarna 4 och 5 i rådets beslut. Samtliga parter i avtalet förväntas informera det civila samhället och parlamenten.

  YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (20.6.2017)

  till utskottet för internationell handel

  över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter
  (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

  Föredragande av yttrande: Clara Eugenia Aguilera García

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Den 16 juni 2014 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla om avtal mellan EU och tredjeländer om handel med ekologiska produkter. Avtalet mellan EU och Chile innebär ett ömsesidigt erkännande av likvärdighet mellan parternas respektive regler för ekologisk produktion och kontrollsystem vad gäller vissa produkter.

  Chile kommer att erkänna som likvärdiga alla de ekologiska produkter från unionen som omfattas av förordning (EG) nr 834/2007, dvs. obearbetade vegetabiliska produkter, levande djur eller obearbetade animaliska produkter (inklusive honung), vattenbruksprodukter och alger, bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (inklusive vin), bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål, vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

  Omvänt kommer unionen att erkänna följande produkter från Chile som likvärdiga: obearbetade vegetabiliska produkter, honung, bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (inklusive vin), vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

  Föredraganden ställer sig bakom den förhandlade texten, med förbehåll för följande två preciseringar:

  – Med hänsyn till att förordning (EG) nr 834/2007 för närvarande håller på att ses över finns det skäl att, efter det att översynen slutförts, anpassa detta avtal till EU:s nya lagstiftning om ekologisk produktion och ekologisk märkning.

  – Två år efter det att detta avtal trätt i kraft ska kommissionen förelägga rådet och Europaparlamentet en konsekvensbedömning av tillämpningen av detta avtal, i vilken man kontrollerar omfattningen av handeln med ekologisk producerade jordbruksprodukter och livsmedel mellan EU och Chile samt i vilken utsträckning principerna om icke-diskriminering och ömsesidighet uppfylls.

  ******

  Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

  Referensnummer

  05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

  Ansvarigt utskott

   

  INTA

   

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  AGRI

  15.5.2017

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Clara Eugenia Aguilera García

  8.3.2017

  Antagande

  20.6.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  29

  3

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  29

  +

  PPE

  Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

  ECR

  Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

  ALDE

  Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

  EFDD

  Marco Zullo

  NI

  Diane Dodds

  3

  -

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan

  Verts/ALE

  José Bové, Martin Häusling

  1

  0

  EFDD

  John Stuart Agnew

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

  Referensnummer

  05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

  Framläggande för parlamentet

  2.5.2017

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  INTA

  15.5.2017

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  15.5.2017

  AGRI

  15.5.2017

   

   

  Inget yttrande avges

         Datum för beslutet.

  AFET

  30.1.2017

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  23.1.2017

   

   

   

  Behandling i utskott

  3.5.2017

  20.6.2017

   

   

  Antagande

  11.7.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  29

  7

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

  Ingivande

  14.7.2017

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  29

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth

  PPE

  Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  7

  -

  ENF

  Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala

  2

  0

  EFDD

  Tiziana Beghin

  VERTS/ALE

  Yannick Jadot

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster