ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.

14.7.2017 - (COM(2017)0054 – C8‑0028/2017 – 2017/0017(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Джули Гърлинг


Процедура : 2017/0017(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0258/2017

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.

(COM(2017)0054 – C8‑0028/2017 – 2017/0017(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0054),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0028/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.[1],

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по транспорт и туризъм (A8-0258/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или в случай че го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Опазването на околната среда е едно от най-важните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Една добре функционираща и реформирана СТЕ на ЕС със засилен инструмент за стабилизиране на пазара ще бъде основният европейски инструмент за постигане на целта за намаляване на емисиите с 40%, с линеен фактор и безплатно разпределяне на квоти след 2020 г. Делът на тръжно продаваните квоти следва да бъде зададен в законодателния акт в процентно изражение, с оглед да се подобри сигурността при планирането във връзка с инвестиционните решения, да се подобри прозрачността, да се намали до минимум изместването на въглеродни емисии и да стане цялостната система по-проста и лесно разбираема. Тези разпоредби следва да са в съответствие с целите на Съюза в областта на климата и поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и да са приведени в съответствие с диалога за улесняване през 2018 г., първия глобален преглед през 2023 г. и последващите глобални прегледи на всеки пет години след това, с цел да се предостави информация за последващи национално определени приноси (НОП).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съюзът и неговите държави членки още от 1997 г. полагат усилия за постигане на международно споразумение за намаляване на въздействията на парниковите газове от въздухоплаването, а през 2008 г. въведоха законодателни разпоредби, които имат за цел въздействията на авиационните дейности върху изменението на климата да бъдат ограничени чрез функциониращата от 2005 г. система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). За да се постигне напредък в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), ЕС на два пъти прие ограничени във времето дерогации от СТЕ на ЕС с цел задълженията за спазване на изискванията да обхващат само емисиите от полети между летища, разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП), като всички оператори на въздухоплавателни средства по даден маршрут се третират еднакво, независимо от това къде са установени. Най-новата дерогация от СТЕ на ЕС беше въведена с Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета и ограничи задълженията за спазване на изискванията до полетите в рамките на ЕИП през периода 2013—2016 г., като предвиждаше евентуални промени в обхвата на системата по отношение на дейността до и от летища, разположени извън ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък след преразглеждането, предвидено в посочения регламент.

(4)  Съюзът и неговите държави членки още от 1997 г. полагат усилия за постигане на международно споразумение за намаляване на въздействията на парниковите газове от въздухоплаването, а през 2008 г. въведоха законодателни разпоредби, които имат за цел въздействията на авиационните дейности върху изменението на климата да бъдат ограничени чрез функциониращата от 2005 г. система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). В своето решение от 21 декември 2011 г.1a Съдът на Европейския съюз постанови, че включването на полетите извън ЕИП в СТЕ на ЕС не нарушава международното право. За да се постигне напредък в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), ЕС на два пъти прие ограничени във времето дерогации от СТЕ на ЕС с цел задълженията за спазване на изискванията да обхващат само емисиите от полети между летища, разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП), като всички оператори на въздухоплавателни средства по даден маршрут се третират еднакво, независимо от това къде са установени. Най-новата дерогация от СТЕ на ЕС беше въведена с Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета и ограничи задълженията за спазване на изискванията до полетите в рамките на ЕИП през периода 2013—2016 г., като предвиждаше евентуални промени в обхвата на системата по отношение на дейността до и от летища, разположени извън ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък след преразглеждането, предвидено в посочения регламент.

 

_________________

 

1a Решение на Съда на ЕС от 21 декември 2011 г., Air Transport Association of America and Others/ Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Предвид приетата на 39-ата сесия на Асамблеята на ИКАО през октомври 2016 г. резолюция, която предвижда от 2021 г. да се прилага глобална, основана на пазара мярка за компенсиране на емисиите от международната авиация над равнищата от 2020 г., се счита за целесъобразно съществуващата дерогация да се запази, докато бъде постигнат по-нататъшен напредък по отношение на съставните елементи и прилагането на глобалната, основана на пазара мярка. В тази връзка се планира през 2018 г. ИКАО да приеме стандарти и препоръчителни практики, чрез които да се допълни резолюцията и да се прилага глобалната система. При все това, за конкретното въвеждане на системата в действие ще бъде необходимо членуващите в ИКАО държави да предприемат мерки на национално равнище. ИКАО трябва да разработи и механизми за управление, включително регистрационна система. Във връзка с това срокът на съществуващата дерогация от задълженията по СТЕ на ЕС за полетите до и от трети държави следва да бъде удължен в зависимост от преразглеждането на прилагането на схемата на ИКАО, за да бъде запазен импулсът в ИКАО и да се улесни въвеждането в действие на схемата на ИКАО. В резултат на удължаването на срока на дерогацията, количеството на квотите, които трябва да се продават на търг и да се издават безплатно, включително от специалния резерв, следва да бъде същото, каквото съответства на 2016 г., и следва да е пропорционално на намаляването на задължението за връщане на квоти.

(5)  Предвид приетата на 39-ата сесия на Асамблеята на ИКАО през октомври 2016 г. резолюция, която предвижда от 2021 г. да се прилага глобална, основана на пазара мярка за компенсиране на емисиите от международната авиация над равнищата от 2020 г., се планира през 2018 г. ИКАО да приеме стандарти и препоръчителни практики, чрез които да се допълни резолюцията и да се прилага глобалната система. При все това, за конкретното въвеждане на системата в действие ще бъде необходимо членуващите в ИКАО държави да предприемат мерки на национално равнище. ИКАО трябва да разработи и механизми за управление, включително регистрационна система. Във връзка с това срокът на съществуващата дерогация от задълженията по СТЕ на ЕС за полетите до и от трети държави следва да бъде удължен до 2021 г., за да бъде запазен импулсът в ИКАО и да се улесни въвеждането в действие на схемата на ИКАО. В резултат на удължаването на срока на дерогацията, количеството на квотите, които трябва да се продават на търг и да се издават безплатно, включително от специалния резерв, следва да бъде същото, каквото съответства на 2016 г., и следва да е пропорционално на намаляването на задължението за връщане на квоти.

 

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  50% от квотите следва да се продават на търг от 1 януари 2021 г., докато общият брой на квотите следва да подлежи на прилагането на фактора на линейно намаляване съгласно предвиденото в член 9 от Директива 2003/87/ЕО.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Приходите от търгове на квоти или тяхната парична равностойност следва да се използват за справяне с изменението на климата в Съюза и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в Съюза и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, за финансиране на научни изследвания и развойна дейност за смекчаване и адаптиране, включително в областта на аеронавтиката, въздушния транспорт и устойчивите алтернативни горива във въздухоплаването, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на СТЕ на ЕС. Следва да се обърне специално внимание на държавите членки, които използват тези приходи за съфинансиране на програми за научни изследвания и иновации или инициативи в рамките на Деветата рамкова програма за научни изследвания (РП9). Прозрачността при използването на приходите от търгове на квоти съгласно настоящата директива е от ключова важност в подкрепа на ангажиментите на Съюза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Компенсациите на емисии по глобалната, основана на пазара мярка (ГОПМ), включват един елемент в „пакета от мерки“ на ИКАО за постигане на амбициозната цел за въглеродно неутрален растеж от 2020 г. и следва да бъдат допълвани от напредък в прилаганите в корпуса и задвижването технологии. Постоянното финансиране на стратегии и програми за научни изследвания, като например съвместните технологични инициативи „Чисто небе“, SESAR и „Хоризонт 2020“ ще бъде от съществено значение за постигане на подобрения в технологичните иновации и оперативни подобрения с цел надхвърляне на целта за въглеродно неутрален растеж от 2020 г. и постигане на намаление в абсолютно изражение на емисиите за целия сектор. Освен това е важно законодателството на Съюза, като например Единното европейско небе, насочено към предотвратяване на фрагментацията на европейското въздушно пространство и следователно на увеличаване на емисиите на CO2 от въздухоплаването, да бъде приложено бързо и изцяло от държавите членки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Като се има предвид, че някои основни характеристики на глобалната, основана на пазара мярка все още предстои да бъдат разработени и че нейното прилагане зависи от вътрешното законодателство на отделните държави и региони, се счита за целесъобразно да се извърши преразглеждане — щом се добие яснота относно естеството и съдържанието на тези правни инструменти — преди началото на глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО, и да бъде представен доклад на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад следва да се разгледат всички стандарти или други инструменти, приети от ИКАО, предприетите от трети държави действия за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и другите съответни промени в международен план (например правилата в рамките на РКООНИК и Парижкото споразумение относно пазарите и отчитането на въглеродни емисии). В доклада следва да се обсъди по какъв начин тези инструменти да бъдат въведени в законодателството на Съюза в рамките на преразглеждане на СТЕ на ЕС. При целесъобразност в него следва да се разгледат и правилата, приложими за полетите в рамките на ЕИП. При целесъобразност докладът следва да се придружава от предложение до Европейския парламент и до Съвета, съгласувано с целта за осигуряване на приноса на въздухоплаването за изпълнението на поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г.

(6)  Като се има предвид, че някои основни характеристики на глобалната, основана на пазара мярка все още предстои да бъдат разработени и че нейното прилагане зависи от вътрешното законодателство на отделните участващи държави и региони, Комисията следва да докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка в преговорите на ИКАО, и по-специално относно съответните инструменти, приети от ИКАО, предприетите от трети държави действия за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка за периода 2021 – 2035 г., усилията за установяване на амбициозни и обвързващи мерки с цел постигане на дългосрочната цел на сектора на въздухоплаването за намаляване наполовина на емисиите на CO2 до равнищата от 2005 г. до 2050 г., както и другите съответни промени в международен план (например правилата в рамките на РКООНИК и Парижкото споразумение относно пазарите и отчитането на въглеродни емисии). След като има яснота относно естеството и съдържанието на инструментите на ИКАО и преди началото на глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО, Комисията следва да представи доклад, в който да обсъди по какъв начин тези инструменти да бъдат въведени във и да съответстват на законодателството на Съюза в рамките на преразглеждане на СТЕ на ЕС. В този доклад следва допълнително да се разгледат и правилата, приложими за полетите в рамките на ЕИП. При целесъобразност докладът следва да се придружава от предложение до Европейския парламент и до Съвета, съгласувано с целта за осигуряване на приноса на въздухоплаването за изпълнението на поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  За да се гарантира, че се зачитат съществуващите и бъдещите вътрешни стандарти на Съюза във връзка с климата, и без да се засяга прегледът, посочен в член 28б от Директива 2003/87/ЕО, CORSIA следва да бъде приложена в правото на Съюза и приведена в съответствие с него чрез СТЕ на ЕС.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Въпреки че техническите правила за глобална, основана на пазара мярка на ИКАО все още предстоят да бъдат приети от Съвета на ИКАО, важно е регулаторните органи и операторите на въздухоплавателни средства да разполагат с информация за изискванията за измерване, отчитане и проверка и единиците емисии, допустими съгласно схемата на ИКАО, на възможно най-ранен етап, с цел да се улесни подготовката за прилагането на схемата на ИКАО и на мониторинга на емисиите на CO2 от 1 януари 2019 г. Тези изисквания за измерване, отчитане и проверка следва да имат равнище на строгост, което съответства на изискванията за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията, и следва да гарантират, че внесените доклади за емисиите се проверяват в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  Поверителността на техническата работа в ИКАО следва да бъде призната, но също така е важно държавите – членки на ИКАО, операторите на въздухоплавателни средства и гражданското общество да бъдат ангажирани с работата на ИКАО, за да изпълнят глобалната, основана на пазара мярка и ИКАО да достигне до всички заинтересовани лица и да ги информира своевременно за напредъка и решенията. За да бъде постигнато това, може да се наложи преразглеждане на протоколите за неоповестяване на информация за членовете и наблюдателите на Комитета на ИКАО за защита на околната среда от въздухоплаването (CAEP).

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да може да приема незаконодателни актове от общ характер, с които се допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, чрез които да се приемат приложими към операторите на въздухоплавателни средства мерки за мониторинг, докладване и проверка на емисиите, за целите на глобалната, основана на пазара мярка, която се разработва от ИКАО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(7)  За да може да приема незаконодателни актове от общ характер, с които се допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, чрез които да се приемат приложими към операторите на въздухоплавателни средства мерки за мониторинг, докладване и проверка на емисиите, за целите на глобалната, основана на пазара мярка, която се разработва от ИКАО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, по-специално на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове, за да се повишат по този начин прозрачността и ефикасността в рамките на процеса на вземане на решения.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Докато дългосрочната цел следва да бъде постигането на единна глобална схема за намаляване на въглеродните емисии от въздухоплаването до втория етап на схемата на ИКАО през 2024 г., в случай че глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО е недостатъчна за постигане на целите на Съюза в областта на климата и на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, следва също да бъдат проучени други варианти за намаляване на емисиите на въглерод.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Въздухоплаването също оказва влияние върху климата чрез отделяне на азотни оксиди, водни пари и сулфатни частици и частици от сажди на голяма надморска височина. Според оценка на Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC) понастоящем общото въздействие на въздухоплаването върху климата е от два до четири пъти по-голямо, отколкото само въздействието от неговите предишни емисии на въглероден диоксид. До постигане на научен напредък в тази област следва да се предприемат действия в рамките на възможното по отношение на всички видове въздействие на въздухоплаването. Следва също да се насърчават научни изследвания в областта на образуването на инверсионни следи, тяхното развитие в перести облаци, както и относно по-малките преки въздействия на сулфат аерозоли, сажди, инверсионни следи от водни пари и перести облаци и относно ефективни мерки за смекчаване на вредните последици, включително оперативни и технически мерки.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Безспорно е, че емисиите на парникови газове от въздухоплаването надхвърлят свързаните с CO2 въздействия. В Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a Комисията вече пое ангажимент да представи през 2008 г. съответно предложение във връзка с азотните оксиди. Въпреки свързаните с това технически и политически трудности Комисията следва да ускори действията си в това отношение.

 

__________________

 

1a Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 8, 13.1.2009, стр. 3).

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 3в – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)   В член 3в се добавя следният параграф 3a:

 

„3a.  Общото количество квоти, които ще бъдат разпределени на операторите на въздухоплавателни средства през 2021 г., е с 10% по-ниско от средното разпределение за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г., а след това ежегодно намалява със същия процент като този на общия праг за СТЕ на ЕС, посочен в член 9, втора алинея, така че прагът за отрасъла на въздухоплаването да е в по-голямо съответствие с този за останалите отрасли от СТЕ на ЕС до 2030 г.

 

За въздухоплавателни дейности до и от летища, намиращи се в държави извън ЕИП, количеството квоти, което трябва да бъде отпуснато от 2021 г. нататък, може да бъде адаптирано, като се вземе предвид глобалният, основан на пазара механизъм на ИКАО, който ще бъде прилаган от 2021 г. с цел компенсиране на емисиите от международната авиация над равнищата от 2020 г.“

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 3г – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1a)  В член 3г, параграф 2 се заменя със следното:

2.   От 1 януари 2013 г. 15% от квотите се разпределят чрез търг. Този процент квоти може да бъде увеличен като част от общия преглед на настоящата директива.

„2.   От 1 януари 2021 г. 50% от квотите се разпределят чрез търг. Този процент квоти може да бъде увеличен като част от общия преглед на настоящата директива. Оставащите квоти за безплатно разпределение трябва да се използват, когато е необходимо, с цел избягване на прилагането на член 10а, параграф 5 между 2021 г. и 2030 г.“

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 3г – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б)   В член 3г, параграф 3, първата алинея се заменя със следния текст:

„Приема се регламент, съдържащ подробни разпоредби относно продажбата чрез търг, извършвана от държавите-членки за квоти, за които не се изисква да бъдат издадени безплатно в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член или член 3е, параграф 8. Броят квоти, който ще бъде определен за продажба чрез търг за всеки период от всяка държава-членка, е пропорционален на дела ѝ от общия брой установени авиационни емисии за всички държави-членки за референтната година, докладвани в изпълнение на член 14, параграф 3 и проверени съгласно член 15. За периода, посочен в член 3в, параграф 1, референтната година е 2010 г., а за всеки следващ период, посочен в член 3в, референтната година е календарната година, завършваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася търгът.“

„Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 30б, за да допълни настоящата директива, като определи подробни договорености относно продажбата чрез търг, извършвана от държавите-членки за квоти, за които не се изисква да бъдат издадени безплатно в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член или член 3е, параграф 8. Броят квоти, който ще бъде определен за продажба чрез търг за всеки период от всяка държава-членка, е пропорционален на дела ѝ от общия брой установени авиационни емисии за всички държави-членки за референтната година, докладвани в изпълнение на член 14, параграф 3 и проверени съгласно член 15. За периода, посочен в член 3в, параграф 1, референтната година е 2010 г., а за всеки следващ период, посочен в член 3в, референтната година е календарната година, завършваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася търгът.“

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 в (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 3г – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1в)   В член 3г, параграф 3 се заличава втората алинея.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 г (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 3г – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1г)   В член 3г, параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„Държавите членки определят как ще се използват приходите от продажбата на квотите чрез търг. Тези приходи следва да се използват за справяне с изменението на климата в ЕС и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в ЕС и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, за финансиране на научни изследвания и разработване на начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително и по-специално в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на схемата на Общността. Приходите от търговете следва да се използват също така като източник на средства за финансовата вноска в Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия и за мерки за предотвратяване на обезлесяването. “

„Всички приходи от продажбата на квотите чрез търг се използват за справяне с изменението на климата в Съюза и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в Съюза и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, за финансиране на научни изследвания и развойна дейност за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително по-специално в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на схемата на Съюза. Приходите от търговете може да се използват също така като източник на средства за финансовата вноска в Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия и за мерки за предотвратяване на обезлесяването. Специално внимание се отделя на държави членки, които използват приходи за съфинансиране на програми за научни изследвания и иновации или инициативи в рамките на Деветата рамкова програма за научни изследвания (РП9). Държавите членки информират Комисията за действията, предприети в съответствие с настоящия параграф.“

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 д (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 12 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1д)  В член 12 параграф 3 се заменя със следното:

3.  Държавите членки гарантират, че до 30 април всяка година операторът на всяка инсталация връща определен брой квоти, различни от квотите, издадени съгласно глава II, равен на общото количество емисии, изпуснати от тази инсталация през предходната календарна година, като това е проверено в съответствие с член 15, както и че те са отменени впоследствие.

„3.  Държавите членки гарантират, че до 30 април всяка година операторът на всяка инсталация връща определен брой квоти, равен на общото количество емисии, изпуснати от тази инсталация през предходната календарна година, като това е проверено в съответствие с член 15, както и че те са отменени впоследствие.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 e (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 21 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1е)   В член 21 се добавя следният параграф 2a:

 

„2a.   На основата на данни, предоставени чрез сътрудничеството, посочено в член 18б, в доклада се включва списък на операторите, към които се прилагат изискванията на настоящата директива и които не са разкрили сметка в регистъра.“

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i

Директива 2003/87/ЕО

Член 28а - параграф 1 - буква a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  всички емисии от полети до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), през всяка календарна година от 1 януари 2013 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б;

а)  всички емисии от полети до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), през всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i

Директива 2003/87/ЕО

Член 28а - параграф 1 - буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всички емисии от полети между летище, намиращо се в даден най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и летище, намиращо се в друг регион на ЕИП, през всяка календарна година от 1 януари 2013 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б;

б)  всички емисии от полети между летище, намиращо се в даден най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и летище, намиращо се в друг регион на ЕИП, през всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i а (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 28а – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia.  добавя се нова точка:

 

ба)  всички емисии от полети между летища, намиращи се в ЕИП, осъществени вследствие на пренасочване на полет, посочен в букви а) или б), към летище, намиращо се в ЕИП, през всяка календарна година, считано от 1 януари 2017 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б – подточка i

Директива 2003/87/ЕО

Член 28a – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от членове 3г – 3е и до влизането в сила на измененията след преразглеждането, посочено в член 28б, от 1 януари 2017 г. на операторите на въздухоплавателни средства всяка година се издава такъв брой квоти, какъвто съответства на 2016 г. От 2021 г. нататък към броя на квотите се прилага линейният коефициент, посочен в член 9.

Чрез дерогация от членове 3г – 3е и до влизането в сила на измененията след преразглеждането, посочено в член 28б, от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г. на операторите на въздухоплавателни средства всяка година се издава такъв брой квоти, какъвто съответства на 2016 г. От 2021 г. нататък към броя на квотите се прилага линейният коефициент, посочен в член 9.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б – подточка ii

Директива 2003/87/ЕО

Член 28a – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  третата алинея се заличава;

ii.  третата алинея се заменя със следното:

 

По отношение на дейността за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г. държавите членки публикуват броя на авиационните квоти, разпределени на всеки оператор на въздухоплавателно средство до 1 септември 2018 г.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Директива 2003/87/ЕО

Член 28a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Чрез дерогация от член 3г, параграф 3 броят на квотите, които всяка държава членка предлага на търг от 1 януари 2013 г., се намалява, така че да съответства на нейния дял от отредените ѝ авиационни емисии от полети, които не са предмет на дерогациите, предвидени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член.“;

4.  Чрез дерогация от член 3г, параграф 3 броят на квотите, които всяка държава членка предлага на търг по отношение на периода 1 януари 2013 – 31 декември 2020 г. се намалява, така че да съответства на нейния дял от отредените ѝ авиационни емисии от полети, които не са предмет на дерогациите, предвидени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член.“

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г а (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 28a – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  параграф 8 се заличава.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2003/87/ЕО

Член 28б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно съответните стандарти или други правни инструменти на ИКАО, относно вътрешните мерки, предприети от трети държави за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и относно другите съответни промени в международен план.

1.  До 1 януари 2019 г. и на редовни интервали след това, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно съответните стандарти и препоръчителните практики (SARPs) на ИКАО, одобрените препоръки на Съвета на ИКАО, имащи отношение към глобалната, основана на пазара мярка, или други правни инструменти, както и относно вътрешните мерки, предприети от трети държави за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, последиците от резервациите от трети държави, както и относно другите съответни промени в международен план. Също така Комисията предоставя редовно актуализирана информация на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на глобален регистър и развитието на препоръчаните стандарти и практики (SARPs) в съответствие с процедурите на ИКАО за създаване на стандарти. В съответствие с глобалния преглед на РКООНИК Комисията също докладва относно усилията за изпълнение на амбициозната дългосрочна цел на сектора на въздухоплаването за намаляване наполовина до 2050 г. на емисиите на CO2 от въздухоплаването в сравнение с тези от 2005 г.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2003/87/ЕО

Член 28б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В доклада следва да се обсъди по какъв начин тези инструменти на ИКАО да бъдат въведени в законодателството на Съюза в рамките на преразглеждане на настоящата директива. При целесъобразност в доклада се разглеждат и правилата, приложими за полетите в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

2.  До 1 март 2020 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на инструментите и опциите на ИКАО, които ще бъдат приложени в правото на Съюза чрез преразглеждане на директивата. При целесъобразност в доклада се разглеждат и правилата, приложими за полетите в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Докладът разглежда също така и амбицията и цялостната екологосъобразност на глобалната, основана на пазара мярка, включително нейната обща амбиция по отношение на целите по Парижкото споразумение, равнище на участие, изпълнимост, прозрачност, санкции за неспазване, процедури за участие на обществеността, качество на компенсационните кредити, измерване, отчитане и проверка на емисиите, регистри, отчетност и правила относно използването на биогорива. Освен това в доклада се разглежда въпросът дали делегираният акт, приет съгласно член 28в, параграф 2, трябва да бъде преразгледан.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2003/87/ЕО

Член 28б – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Не е възможно удължаване след 2020 г. на дерогацията, посочена в член 28а, по отношение на полетите до или от трета държава, която не участва в глобалната, основана на пазара мярка, ако тази държава е имала обвързани с количество ангажименти, включени в приложение Б към Протокола от Киото.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2003/87/ЕО

Член 28б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При целесъобразност докладът може да се придружава от предложения до Европейския парламент и до Съвета за изменение, заличаване, удължаване или замяна на дерогациите, предвидени в член 28а, в съответствие с поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г.

3.  При целесъобразност докладът, посочен в параграф 2, се придружава от предложения до Европейския парламент и до Съвета за изменение, заличаване, удължаване или замяна на дерогациите, предвидени в член 28а, в съответствие с поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г. с цел гарантиране на цялостната екологосъобразност и ефективност на действията на ЕС в областта на климата и намаляване на неяснотите преди пускането в експлоатация на CORSIA.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2003/87/ЕО

Член 28в — параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията приема разпоредби с оглед на адекватния мониторинг, докладване и проверка на емисиите за целите на прилагането на глобалната, основана на пазара мярка, която се разработва от ИКАО. Тези разпоредби трябва да се основават на същите принципи, както регламентът, упоменат в член 14, параграф 1, и да осигуряват това представените доклади за емисиите да се проверяват в съответствие с член 15.

1.  Комисията приема разпоредби с оглед на адекватния мониторинг, докладване и проверка на емисиите за целите на прилагането на глобалната, основана на пазара мярка, която се разработва от ИКАО. Тези разпоредби трябва изцяло да съответстват на принципите в регламента, упоменат в член 14, параграф 1, и да осигуряват това представените доклади за емисиите да се проверяват в съответствие с член 15.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 30 – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В член 30 се добавя следният параграф 4a:

 

4a.  До 1 януари 2020 г. Комисията представя актуализиран анализ на несвързани с CO2 въздействия на въздухоплаването, придружен, по целесъобразност, от законодателни предложения за най-добрия начин за преодоляване на тези въздействия.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Около 1,3% от световните емисии на CO2 произтичат от международното въздухоплаване. С очакваното нарастване на въздушния трафик през следващите три десетилетия емисиите в световен мащаб може допълнително да се увеличат с 300 – 700% до 2050 г., ако не се предприемат действия за ограничаване на покачването.

Разработването на глобална, основана на пазара мярка като част от „пакет от мерки“, предназначен за смекчаване на последиците за изменението на климата от емисиите от въздухоплавателни средства, от определено време е в програмата на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). На 37-ата сесия на Общото събрание на ИКАО през 2010 г. беше договорена амбициозна глобална цел за неутрален от гледна точка на въглеродните емисии растеж до 2020 г. Три години по-късно организацията създаде работна група за разработване на глобален и основан на пазара механизъм за постигане на тази цел.

На 6 октомври 2016 г., по време на 39-ата сесия на Общото събрание, ИКАО прие резолюция 39-3, с която се въведе глобална Схема за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното въздухоплаване (CORSIA), съгласно която от операторите на въздухоплавателни средства, които превишават базовите емисии, ще се изисква да закупуват компенсации с цел постигане на неутралност по отношение на въглеродните емисии от международното гражданско въздухоплаване от 2021 г. нататък. Базовите емисии ще се изчисляват като средна стойност на емисиите за периода 2019 – 2020 г. Схемата е предназначена да допълни новите технологии, оперативните подобрения и мерките в областта на инфраструктурата с цел постигане на устойчив растеж за въздухоплаването и на амбициозната дългосрочна цел на сектора за намаляване наполовина на нетните емисии на CO2 до 2050 г. в сравнение с нивата от 2005 г. Всички държави – членки на ЕС, ще се включат в схемата още от самото начало.

ИКАО все още трябва да разработи реда и условията, процедурите и инструментите за прилагане, за да може CORSIA да влезе в сила през 2021 г., което включва измерването, отчитането и проверката на емисиите, критериите за компенсации и допустимостта, базовите емисии, както и регулаторната рамка за прилагането на схемата на национално равнище от участващите държави. Схемата ще бъде тогава приложена на три етапа. По време на пилотния етап (2021 –2023 г.) и първия етап (2024 – 2026 г.) 65 държави ще участват на доброволна основа. През втория етап (2027 – 2035 г.) участието ще стане задължително с изключение на държавите с минимални дейности в областта на въздухоплаването. Ако схемата постигне целите си, приблизително 80% от емисиите от въздухоплаването над равнището от 2020 г. ще бъдат компенсирани в рамките на CORSIA между 2021 г. и 2035 г. Важен факт е, че в споразумението се предвижда преразглеждане на всеки три години, за да се гарантира съответствие с дългосрочните цели в областта на климата, Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Парижкото споразумение от 2015 г.

Европейският съюз (ЕС) признава отдавна въздействието на емисиите от въздухоплаването върху изменението на климата. За да се стимулират авиационните компании да осигурят по-ефективно функциониране на авиационния флот, през 2008 г. ЕС прие законодателство за разширяване на своята схема за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), така че да обхване емисиите от полети до, от и в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Съдът на Европейския съюз се произнесе, че този подход е в съответствие с международното право. Въпреки това редица трети страни и авиационни компании твърдо се противопоставиха на законодателството с аргумента, че регионална схема ще доведе до отслабване на търговията и до финансови нарушения. Ето защо, за да подкрепи ангажимента на ИКАО за разработване на глобална, основана на пазара мярка, ЕС постигна съгласие за временно ограничаване на обхвата на СТЕ на ЕС до полетите в рамките на ЕИП до 2016 г. При отсъствието на каквито и да е допълнителни изменения на Директивата за СТЕ на ЕС тази дерогация ще престане да се прилага и ще се възстанови първоначалният обхват на прилагане от 2008 г. (връщане на първоначалното положение).

Европейската комисия отговори на споразумението на ИКАО за CORSIA през февруари 2017 г. и предложи да се запази съществуващата дерогация след 2016 г. В такъв случай ще се предприеме допълнително преразглеждане на СТЕ на ЕС, като информация ще се предостави от доклад на Комисията на по-късна дата, която ще се уточни впоследствие, когато има по-голяма яснота от ИКАО относно естеството и съдържанието на необходимите механизми за прилагане на CORSIA и когато може да бъде определен точният размер на участието на трети държави. В предложението също така се подчертава, че е важно да се гарантира бързо постигане на споразумение от страна на съзаконодателите, Европейския парламент и Съвета, за предпочитане преди края на 2017 г., за да се осигури правна сигурност за съответствието в рамките на СТЕ на ЕС.

В своя проектодоклад докладчикът като цяло изразява съгласие с предложението на Комисията. Докладчикът счита, че е разумно да се изчака напредък относно реда и условията, процедурите и стъпките, предприети за изпълнението на CORSIA от страна на държавите – членки на ИКАО, преди пълната оценка на СТЕ на ЕС за периода след 2020 г. За да се гарантира обаче, че този преглед има за цел да интегрира CORSIA в политиката на ЕС в областта на климата, докладчикът счита, че е изключително важно да се посочат датите на ключовите етапи в законодателството. На първо място, за да бъде в съответствие с действащия регламент, тази нова дерогация следва да бъде ограничена във времето и срокът ѝ да изтече, преди CORSIA да влезе в действие на 1 януари 2021 г. На второ място, необходимо е да се определи дата на публикуване 1 януари 2019 г. за доклада на Комисията за изпълнението, за да се предостави достатъчно време за оценка на препоръките на Съвета на ИКАО. На трето място, за да се гарантира, че Комисията своевременно ще внесе предложения в отговор на доклада за изпълнението, докладчикът предлага 30 юни 2019 г. за краен срок.

Тъй като докладът за изпълнението ще установи изисквания за бъдещо законодателство относно СТЕ на ЕС, докладчикът счита, че е важно да се определят ключови технически елементи, процеси и екологични въздействия, които трябва да бъдат оценени. В доклада следва да се направи оценка на общото ниво на амбиции на CORSIA във връзка с ангажиментите на ЕС съгласно Парижкото споразумение. По-специално, за да се оцени ефективността на CORSIA, докладът следва също така да провери равнището на участие на трети страни, санкциите за неспазване, процедурите за публично обсъждане, стандартите за измерване, отчитане и проверка, правилата относно използването на биогорива и следва да направи оценка на разпоредбите за компенсиране спрямо обективни критерии. Благодарение на разглеждането на тези въпроси докладът за изпълнението ще позволи на Комисията и съзаконодателите да гарантират, че стандартите за околната среда на СТЕ на ЕС се запазват.

Докладчикът счита, че засилената прозрачност е от жизненоважно значение за напредъка на работата по изпълнението на ИКАО през следващите две години. Комитетът на ИКАО относно въздухоплаването и защитата на околната среда (CAEP), който заедно със Съвета на ИКАО ще определи разпоредбите относно рамката и управлението във връзка с измерването, отчитането и проверката, както и компенсаторните единици, прилага строг протокол за неразкриване на своите членове и наблюдатели. Не е разрешен публичен достъп до разискванията. Докладчикът изразява загриженост, че ограничената прозрачност на този процес би могла да се отрази неблагоприятно върху качеството на информацията, необходима за предоставяне на сведения с оглед на разискванията на ЕС след 2020 г., както и върху институционалното доверие. Следователно ще бъде от съществено значение за CAEP да се позволи на Комисията редовно да представя на Европейския парламент и на Съвета актуална информация.

В контекста на продължаването на преговорите между Европейския парламент и Съвета относно по-широката реформа на СТЕ на ЕС за периода 2021 – 2030 г. и за да се гарантира съгласуваност с настоящото предложение, докладчикът счита, че е необходимо да се включат измененията, отнасящи се до сектора на въздухоплаването, приети от Парламента на 15 февруари 2017 г. Посочените изменения изискват секторът на въздухоплаването да получи 10% по-малко квоти, отколкото средно за 2014 – 2016 г. (в съответствие с другите сектори), да увеличи броя на продаваните квоти от 15% на 50% и приходите, генерирани от тези квоти, да бъдат предназначени за финансиране на борбата с изменението на климата. По този последен въпрос докладчикът счита, че следва да се отдели специално внимание на финансирането на държавите членки в рамките на Деветата рамкова програма за научни изследвания (РП9) с цел стимулиране на използването на приходите от продажба на квоти на търг и увеличаване на съвместно финансираните разходи за научни изследвания, развитие и пускане на пазара на нови технологии във връзка с климата.

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (21.6.2017)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.
(COM(2017)0054 – C8‑0028/2017 – 2017/0017(COD))

Докладчик по становище: Вернер Ланген

КРАТКА ОБОСНОВКА

Емисиите на CO2 от авиационни дейности в световен мащаб нарастват значително. Въпреки използването на съвременни, пестящи гориво и следователно намаляващи емисиите двигатели в световния въздушен флот, нивото на емисиите на CO2 на пътник и километър е по-високо в сравнение с другите видови транспорт. По тази причина е целесъобразно да се приемат нови или да се актуализират съществуващите разпоредби за постепенното намаляване на емисиите на CO2 и за въздушния транспорт. След като още преди 10 години беше взето решение за намаление на емисиите на CO2 за нови пътни превозни средства, на 1 януари 2012 г. Европейският съюз интегрира въздушния транспорт в съществуващата европейска схема за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). Така след 2012 г. полетите в рамките на ЕИП и всички полети между летище в държава от ЕИО и летище в трета страна бяха включени в схемата за търговия с емисии.

Това едностранно въведено изискване за полетите в ЕС (или ЕИП) предизвика мащабни протести и опасност от значително нарушаване на конкуренцията в ущърб на европейските въздушни превозвачи в рамките на международния въздушен транспорт. Въпреки това постигнатият напредък и натискът, упражняван от ЕС, направиха възможно и спомогнаха за това Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) да разработи глобална, основана на пазара мярка (ГОПМ), макар и с дълги преходни периоди, за международния въздушен транспорт.

В очакване на постигането на съгласие в ИКАО и в подкрепа за въвеждането на подобен глобален механизъм в рамките на ИКАО ЕС временно ограничи (считано от 30.4.2014 г.) обхвата на СТЕ на ЕС до полетите в рамките на ЕИП до края на 2016 г. (вж. Регламент № 421/2014).

Без промяна в нормативната уредба обаче от 2017 г. Директива 2003/87 отново ще започне да се прилага автоматично в своя пълен обхват (полети в рамките на ЕИО + всички полети между летище в държава от ЕИП и летище в трета държава). Срокът на предвидената в Регламент № 421/2014 дерогация изтече на 31.12.2016 г. Следователно е крайно наложително да се приеме последваща разпоредба.

На 6 октомври 2016 г. на 39-ото общо събрание на ИКАО членовете на ИКАО си поставиха за цел да стабилизират нетните емисии от международното въздухоплаване по света на равнищата за 2020 г. и ГОПМ да се въведе от 2021 г.

ИКАО взе решение за прилагането на модел за компенсиране, наречен CORSIA (схема за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното въздухоплаване). По този начин преките емисии на CO2 , които възникват от ръста в сектора на въздушния транспорт, считано от 2020 г. ще бъдат компенсирани от икономии на CO2 другаде. Това ще доведе до подкрепа за проекти за защита на климата, които ще се проверяват и сертифицират от независими институции по отношение на устойчивото намаляване на емисии на парникови газове. Въздушни превозвачи, които не спазват целите за стабилизиране на емисиите, ще трябва да купуват, директно или чрез публични платформи, сертификати за компенсиране. По този начин проектите за защита на климата ще имат нов източник на финансиране и емисиите на CO2 на въздушните превозвачи ще бъдат компенсирани.

С цел да се стимулират допълнително международните усилия в рамките на ИКАО, Комисията предлага прилагането на европейската схема за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) да бъде ограничено до полети в рамките на ЕИП и след 2016 г. Със своето предложение Комисията иска да запази импулса в работата на ИКАО.

Освен това Комисията иска да има повече яснота относно вида и съдържанието на инструмента за защита на климата, както и за намеренията на международните партньори по отношение на неговото прилагане, за да направи повторна оценка на европейската схема за търговия с емисии и, ако е необходимо, да я преработи за времето след 2020 г. За тази цел трябва да бъде постигната необходимата съгласуваност на ГОПМ с Парижкото споразумение и с целите на ЕС до 2030 г.

Комисията счита, че предложението следва да влезе в сила възможно най-скоро, за да се обезпечи правна сигурност и яснота за операторите на въздухоплавателни средства, които в противен случай ще трябва да връщат квоти до края на април 2018 г. Без запазването на настоящото ограничение на приложното поле до полети в рамките на ЕИП операторите ще трябва да представят сертификати не само за емисиите от полети в рамките на ЕИП, но и за емисиите от полети до и от трети държави, съгласно Директива 2003/87/ЕО.

Докладчикът подкрепя целите и мерките на Европейската комисия, изложени в предложението за регламент 2017/0017 (COD), а именно:

  ограниченото приложно поле да остане в сила, т.е. от 2017 г. СТЕ на ЕС да обхваща единствено полети в рамките на ЕИП;

   да се удължи срокът на дерогацията за нетърговски оператори на въздухоплавателни средства с годишни общи емисии от по-малко от 1 000 тона CO2 (0,2% от емисиите на парникови газове) до 2030 г.;

  Комисията да докладва на Европейския парламент и на Съвета за промени в международен план, които са от значение за прилагането на ГОПМ, както и за предприетите от трети държави мерки за прилагане на мярката;

  с оглед на подготовката за изпълнението на механизма на Комисията да се предоставя правомощието да приема делегирани актове за осигуряване на подходящ мониторинг, докладване и проверка на емисиите, приложими за операторите на въздухоплавателни средства за целите на изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, подготвяна от ИКАО.

Докладчикът предлага също така промени както в обяснителния меморандум на предложението на Комисията, така и в някои детайли на предложението, с цел да се улесни и ускори неговото прилагане и предложението да бъде по-осъществимо за въздушните превозвачи. Без да засягат принципното съгласие на докладчика, това следва да направи възможно приемането на корекции, предложения за изменения и предложения по отношение на прилагането в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

По-специално следва да бъде проучена съвместимостта на мярката на ИКАО със СТЕ на ЕС, както и възможността за паралелно съществуване на двете системи от 2021 г. Освен това следва да бъдат разгледани последствията от мярката върху сектора на въздушния транспорт и емисиите на CO2.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  На 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), състояла се в Париж от 30 ноември до 12 декември 2015 г., беше прието международно споразумение за засилване на глобалните действия в отговор на изменението на климата. В Парижкото споразумение, наред с другото, се определя дългосрочна задача в съответствие с целта повишаването на температурата в световен мащаб да се ограничи значително под 2 °C над равнищата от прединдустриалния период, както и да се полагат усилия то да се задържи на 1,5 °С над тези равнища. Парижкото споразумение беше одобрено от името на Съюза с Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета. Парижкото споразумение влезе в сила на 4 ноември 2016 г. За да се постигне заложената в него цел, страните ще подготвят, обявят и поддържат последователни национално определени приноси.

(1)  На 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), състояла се в Париж от 30 ноември до 12 декември 2015 г., беше прието международно споразумение за засилване на глобалните действия в отговор на изменението на климата. В Парижкото споразумение, наред с другото, се определя дългосрочна задача в съответствие с целта повишаването на температурата в световен мащаб да се ограничи значително под 2 °C над равнищата от прединдустриалния период, както и да се полагат усилия то да се задържи на 1,5 °С над тези равнища. Парижкото споразумение беше одобрено от името на Съюза с Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета. Парижкото споразумение влезе в сила на 4 ноември 2016 г. За да се постигне заложената в него цел, страните ще подготвят, обявят и поддържат последователни национално определени приноси. Въпреки че международният въздухоплавателен сектор беше изключен от Парижкото споразумение, той също следва да допринесе за целта за намаляване на емисиите, като например посредством глобалната, основана на пазара мярка („ГОПМ“), която ще бъде въведена от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Целите на Съюза в областта на околната среда, посочени в член 191 от Договора, включват опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда; защита на здравето на хората; както и насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с изменението на климата.

(2)  Целите на Съюза в областта на околната среда, посочени в член 191 от Договора, включват опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда; защита на здравето на хората; както и насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и преди всичко борбата с изменението на климата.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Опазването на околната среда е едно от най-важните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съюзът и неговите държави членки още от 1997 г. полагат усилия за постигане на международно споразумение за намаляване на въздействията на парниковите газове от въздухоплаването, а през 2008 г. въведоха законодателни разпоредби, които имат за цел въздействията на авиационните дейности върху изменението на климата да бъдат ограничени чрез функциониращата от 2005 г. система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). За да се постигне напредък в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), ЕС на два пъти прие ограничени във времето дерогации от СТЕ на ЕС с цел задълженията за спазване на изискванията да обхващат само емисиите от полети между летища, разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП), като всички оператори на въздухоплавателни средства по даден маршрут се третират еднакво, независимо от това къде са установени. Най-новата дерогация от СТЕ на ЕС беше въведена с Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета и ограничи задълженията за спазване на изискванията до полетите в рамките на ЕИП през периода 20132016 г., като предвиждаше евентуални промени в обхвата на системата по отношение на дейността до и от летища, разположени извън ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък след преразглеждането, предвидено в посочения регламент.

(4)  Съюзът и неговите държави членки още от 1997 г. полагат усилия за постигане на международно споразумение за намаляване на въздействията на парниковите газове от въздухоплаването, а през 2008 г. въведоха законодателни разпоредби, които имат за цел въздействията на авиационните дейности върху изменението на климата да бъдат ограничени чрез функциониращата от 2005 г. система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). В своето решение от 21 декември 2011 г.1a Съдът на Европейския съюз постанови, че включването на полетите извън ЕИП в СТЕ на ЕС не нарушава международното право. За да се постигне напредък в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), ЕС на два пъти прие ограничени във времето дерогации от СТЕ на ЕС с цел задълженията за спазване на изискванията да обхващат само емисиите от полети между летища, разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП), като всички оператори на въздухоплавателни средства по даден маршрут се третират еднакво, независимо от това къде са установени. Най-новата дерогация от СТЕ на ЕС беше въведена с Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета и ограничи задълженията за спазване на изискванията до полетите в рамките на ЕИП през периода 20132016 г., като предвиждаше евентуални промени в обхвата на системата по отношение на дейността до и от летища, разположени извън ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък след преразглеждането, предвидено в посочения регламент.

 

Решение на Съда на Европейския съюз от 21 декември 2011 г. – The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  За постигането на целите, определени в Парижкото споразумение, и за намаляване на парниковите газове с 40% до 2030 г., е необходимо пълното прилагане на мерките за Единно европейско небе. Това би дало възможност да се избегне фрагментирането на въздушното пространство и да се оптимизира потокът на движението, което ще доведе до намаляване на емисиите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Предвид приетата на 39-ата сесия на Асамблеята на ИКАО през октомври 2016 г. резолюция, която предвижда от 2021 г. да се прилага глобална, основана на пазара мярка за компенсиране на емисиите от международната авиация над равнищата от 2020 г., се счита за целесъобразно съществуващата дерогация да се запази, докато бъде постигнат по-нататъшен напредък по отношение на съставните елементи и прилагането на глобалната, основана на пазара мярка. В тази връзка се планира през 2018 г. ИКАО да приеме стандарти и препоръчителни практики, чрез които да се допълни резолюцията и да се прилага глобалната система. При все това, за конкретното въвеждане на системата в действие ще бъде необходимо членуващите в ИКАО държави да предприемат мерки на национално равнище. ИКАО трябва да разработи и механизми за управление, включително регистрационна система. Във връзка с това срокът на съществуващата дерогация от задълженията по СТЕ на ЕС за полетите до и от трети държави следва да бъде удължен в зависимост от преразглеждането на прилагането на схемата на ИКАО, за да бъде запазен импулсът в ИКАО и да се улесни въвеждането в действие на схемата на ИКАО. В резултат на удължаването на срока на дерогацията, количеството на квотите, които трябва да се продават на търг и да се издават безплатно, включително от специалния резерв, следва да бъде същото, каквото съответства на 2016 г., и следва да е пропорционално на намаляването на задължението за връщане на квоти.

(5)  Предвид приетата на 39-ата сесия на Асамблеята на ИКАО през октомври 2016 г. резолюция, която предвижда от 2021 г. да се прилага глобална, основана на пазара мярка за компенсиране на емисиите от международната авиация над равнищата от 2020 г., се счита за целесъобразно съществуващата дерогация да се запази, докато бъде постигнат по-нататъшен напредък по отношение на съставните елементи и прилагането на глобалната, основана на пазара мярка. ИКАО възнамерява да приеме до 2018 г. стандарти и препоръчителни практики за прилагането на глобалната система. При все това, за конкретното въвеждане на системата в действие ще бъде необходимо членуващите в ИКАО държави да предприемат мерки на национално равнище. ИКАО трябва да разработи и механизми за управление, включително регистрационна система. Във връзка с това срокът на съществуващата дерогация от задълженията по СТЕ на ЕС за полетите до и от трети държави следва да бъде удължен, за да бъде запазен импулсът в ИКАО и да се улесни въвеждането в действие на схемата на ИКАО. В резултат на удължаването на срока на дерогацията, количеството на квотите, които трябва да се продават на търг и да се издават безплатно, включително от специалния резерв, следва да бъде същото, каквото съответства на 2016 г.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Като се има предвид, че някои основни характеристики на глобалната, основана на пазара мярка все още предстои да бъдат разработени и че нейното прилагане зависи от вътрешното законодателство на отделните държави и региони, се счита за целесъобразно да се извърши преразглеждане — щом се добие яснота относно естеството и съдържанието на тези правни инструменти — преди началото на глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО, и да бъде представен доклад на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад следва да се разгледат всички стандарти или други инструменти, приети от ИКАО, предприетите от трети държави действия за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и другите съответни промени в международен план (например правилата в рамките на РКООНИК и Парижкото споразумение относно пазарите и отчитането на въглеродни емисии). В доклада следва да се обсъди по какъв начин тези инструменти да бъдат въведени в законодателството на Съюза в рамките на преразглеждане на СТЕ на ЕС. При целесъобразност в него следва да се разгледат и правилата, приложими за полетите в рамките на ЕИП. При целесъобразност докладът следва да се придружава от предложение до Европейския парламент и до Съвета, съгласувано с целта за осигуряване на приноса на въздухоплаването за изпълнението на поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г.

(6)  Като се има предвид, че някои основни рамкови условия на глобалната, основана на пазара мярка все още предстои да бъдат разработени и че нейното прилагане зависи от вътрешното законодателство на отделните държави и региони, е наложително мярката на ИКАО да бъде преразгледана щом се добие яснота относно естеството и съдържанието на тези правни инструменти и следва да бъде представен доклад на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад следва да се разгледат всички стандарти или други инструменти, приети от ИКАО, предприетите от трети държави действия за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и другите съответни промени в международен план (например правилата в рамките на РКООНИК и Парижкото споразумение относно пазарите и отчитането на въглеродни емисии). В доклада следва да се обсъди по какъв начин тези инструменти да бъдат съвместими със СТЕ на ЕС. При целесъобразност докладът следва да се придружава от предложение до Европейския парламент и до Съвета, съгласувано с целта за осигуряване на приноса на въздухоплаването за изпълнението на поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика и по възможно най-изгодния от икономическа гледна точка начин до 2030 г.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Успехът на схемата за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното въздухоплаване (CORSIA) ще зависи до голяма степен от това доколко широк е географският обхват на нейното прилагане и от избягването на припокриването на регионалните схеми. Въз основа на тези обстоятелства могат да бъдат създадени действително еднакви условия на конкуренция в сектора на въздухоплаването.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Средствата от приходите от бъдещата продажба на квоти чрез търг следва да се разпределят за програми, целящи намаляване на емисиите в сектора на въздухоплаването и по-специално за програми за научноизследователска и развойна дейност, и следва да бъдат насочвани посредством бъдещата Девета рамкова програма за научни изследвания.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да може да приема незаконодателни актове от общ характер, с които се допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, чрез които да се приемат приложими към операторите на въздухоплавателни средства мерки за мониторинг, докладване и проверка на емисиите, за целите на глобалната, основана на пазара мярка, която се разработва от ИКАО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(7)  За да може да приема незаконодателни актове от общ характер, с които се допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, чрез които да се приемат приложими към операторите на въздухоплавателни средства мерки за мониторинг, докладване и проверка на емисиите, за целите на глобалната, основана на пазара мярка, която се разработва от ИКАО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, по-специално на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове, за да стане процесът на вземане на решения по-прозрачен и по-ефективен.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 3г – параграф 4 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  В член 3г, параграф 4, първата алинея се заменя със следното:

Държавите-членки определят как ще се използват приходите от продажбата на квотите чрез търг. Тези приходи следва да се използват за справяне с изменението на климата в ЕС и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в ЕС и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, за финансиране на научни изследвания и разработване на начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително и по-специално в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на схемата на Общността. Приходите от търговете следва да се използват също така като източник на средства за финансовата вноска в Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия и за мерки за предотвратяване на обезлесяването.

„Приходите от продажбата на квотите чрез търг се използват за справяне с изменението на климата в ЕС и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в ЕС и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, най-вече за финансиране на научни изследвания и разработване на начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, по-специално в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на схемата на Общността. Приходите от търговете следва да се използват също така като източник на средства за финансовата вноска в Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия и за мерки за предотвратяване на обезлесяването. Особено внимание се обръща на бъдещата Девета рамкова програма за научни изследвания при разпределянето на приходите от търгове.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=BG)

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i

Директива 2003/87/ЕО

Член 28а - параграф 1 - буква a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  всички емисии от полети до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), през всяка календарна година от 1 януари 2013 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б;

а)  всички емисии от полети до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), през всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б;

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка ii

Директива 2003/87/ЕО

Член 28а – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  буква в) се заличава;

ii.  буква в) се заменя със следното:

 

“в)  всички емисии от полети между летища, намиращи се в ЕИП, осъществени вследствие на пренасочване на полет, посочен в букви а) или б), към летище, намиращо се в ЕИП, през всяка календарна година, считано от 1 януари 2017 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б..“;

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2003/87/ЕО

Член 28б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно съответните стандарти или други правни инструменти на ИКАО, относно вътрешните мерки, предприети от трети държави за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и относно другите съответни промени в международен план.

1.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно съответните стандарти и препоръчаните практики (SARPs) на ИКАО, одобрените препоръки на Съвета на ИКАО, имащи отношение към глобалната, основана на пазара мярка, или други правни инструменти на ИКАО, относно вътрешните мерки, предприети от трети държави за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и относно другите съответни промени в международен план. Тези доклади се предават до 1 януари 2018 г., до 1 януари 2019 г. и редовно след това в съответствие с процедурите на ИКАО за създаване на стандарти.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2003/87/ЕО

Член 28б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В доклада следва да се обсъди по какъв начин тези инструменти на ИКАО да бъдат въведени в законодателството на Съюза в рамките на преразглеждане на настоящата директива. При целесъобразност в доклада се разглеждат и правилата, приложими за полетите в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

2.  В доклада се обсъжда по какъв начин тези инструменти на ИКАО да бъдат съгласувани със СТЕ на ЕС и каква форма да приеме паралелното съществуване на двете системи след 2021 г. Също така, по целесъобразност, се извършва оценка на последствията от ГОПМ върху сектора на въздушния транспорт и емисиите на CO2.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2003/87/ЕО

Член 28б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При целесъобразност докладът може да се придружава от предложения до Европейския парламент и до Съвета за изменение, заличаване, удължаване или замяна на дерогациите, предвидени в член 28а, в съответствие с поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г.

3.  Докладът се придружава от законодателни предложения до Европейския парламент и до Съвета за необходимите изменения на действащото законодателство, в съответствие с поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.

Позовавания

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.2.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Werner Langen

16.3.2017

Разглеждане в комисия

29.5.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

5

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (20.6.2017)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.
(COM(2017)0054 – C8‑0028/2017 – 2017/0017(COD))

Докладчик по становище: Джаклин Фостър

КРАТКА ОБОСНОВКА

Исторически преглед

През 2003 г. ЕС прие първата голяма регионална схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (СТЕ) в света, която беше стартирана през 2005 г. През 2008 г. ЕС прие директива за изменение, която имаше за цел да разшири нейното приложно поле, за да включи емисии от въздухоплаването в СТЕ на ЕС от 2012 г.

Това разширяване беше изключително противоречиво и доведе до значителни проблеми в областта на търговията със стратегически партньори на ЕС като САЩ, Китай и Индия. Освен това то доведе до редица правни спорове. За съжаление този опит за разширяване на обхвата на СТЕ на ЕС с цел включване на въздухоплаването нанесе тежки вреди на европейския сектор на въздухоплаването, в частност на авиокосмическия сектор, както и на репутацията на ЕС и неговите държави членки.

В крайна сметка през 2012 г. Европейската комисия нямаше друг избор освен да приеме решението за „спиране на часовника“, което беше удължено през 2014 г. Решението беше ключово за улесняване на процеса на намиране на глобално решение на международно равнище. Така през октомври 2013 г. 38-ата Асамблея на Международната организация за гражданско въздухоплаване[1] (ИКАО) се съгласи да разработи глобална, основана на пазара мярка (ГОПМ), като основа за глобално споразумение, с цел постигане на така наречения „въглеродно неутрален растеж от 2020 г.“ (резолюция A38 – 18).

Схемата ГОПМ

През май 2016 г. преди 39-ата Асамблея на ИКАО делегация на комисията по транспорт и туризъм (TRAN), включваща докладчика, се срещна с председателя на Съвета на ИКАО, д-р Олумуива Бенард Алиу, както и с генералния секретар на ИКАО, д-р Фанг Лиу, в Монреал с цел обсъждане на въпроса за ГОПМ. Също така беше проведен конструктивен диалог с висши канадски министри, отговарящи за въздухоплаването, и с други ключови служители в Отава. Докладчикът също се срещна с високопоставени представители на Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ (FAA) и на канадското правителство със същата цел.

Освен това през октомври 2016 г. ad hoc делегация на комисията по транспорт и туризъм (TRAN) и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) присъства на 39-ата Асамблея на ИКАО, като следеше отблизо преговорите за ГОПМ. Между члена на комисията, отговорен по въпросите на транспорта, и нейния екип и председателството на Съвета на ЕС се развиха изключително добри отношения. Силно конструктивната атмосфера на 39-ата Асамблея допринесе за трудно извоювано и дългоочаквано споразумение на международно равнище.

Резултатът от усилията беше резолюцията относно ГОПМ (A39-3) от октомври 2016 г. на Асамблеята на ИКАО, която прилага схема на ГОПМ под формата на CORSIA[2]. Ключовите елементи на CORSIA са:

•  Ще бъдат предприети действия по отношение на всяко годишно увеличение в общите емисии на CO2 от международното гражданско въздухоплаване над равнищата от 2020 г.

•  Пилотната фаза ще се изпълнява между 2021 и 2023 г.

•  Първата фаза ще се изпълнява от 2024 до 2026 г. Това ще се прилага по отношение на държави, които са заявили желание за доброволно участие в схемата.

•  Във втората фаза от 2027 до 2035 г. ще участват всички държави, с изключение на държавите, които са освободени.

•  От 21 април 2017 г. 67 държави, представляващи повече от 87,5% от международната въздухоплавателна дейност, ще се включат доброволно в схемата ГОПМ от нейното начало. Следва да се отбележи, че след като дадена държава се е съгласила да участва в схемата, се счита, че тя трябва да се съобрази с всички бъдещи решения.

•  На последно място, споразумението предвижда преразглеждане на всеки три години, което ще направи възможни допълнителни подобрения на CORSIA.

Експерти от Европейската комисия и държавите – членки на ЕС понастоящем работят заедно с експерти от Комитета на ИКАО за защита на околната среда от въздухоплаването (CAEP) с цел изработване на подробните технически правила на схемата, за да се гарантира, че тя функционира ефективно и ефикасно.

Позиция на докладчика

Докладчикът напълно се съгласява с предложението на Комисията и винаги е подкрепял въвеждането на глобална, основаваща се на пазара схема. Тя също така е убедена, че единствено чрез глобален и прагматичен подход ще бъдат постигнати конкретни резултати. В същото време, ако континентът Европа иска да расте в международен план, в наш интерес е да не регулираме прекомерно сектора на въздухоплаването, тъй като това очевидно ще навреди много на нашите въздушни превозвачи и на европейския авиокосмически сектор и ще ни постави в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията с останалата част на света.

Едностранни и изолирани действия на ЕС ни отведоха в грешната посока. За съжаление налице беше абсолютна липса на вземане под внимание и разбиране по отношение на технологичния напредък, постигнат от европейския авиокосмически сектор, и оперативните подобрения, направени от държавите членки.

Освен това докладчикът също така желае да подчертае липсата на признаване на законодателство, прието на равнището на ЕС, което има за цел да се справи с претовареността на европейското въздушно пространство и да подобри потока на движението. Комисията TRAN напълно подкрепи доклада Фостър от 2012 г. относно прилагането на законодателството в областта на единното европейско небе (ЕЕН), в който държавите членки се призовават за пълно прилагане на законодателството за единно европейско небе (ЕЕН), което насърчава директни маршрути и по този начин намалява разхода на гориво, емисиите и в крайна сметка цените на билетите за потребителя.

В допълнение използването на „Галилео“ за спътникова навигация (ГНСС[3] и „Коперник“) също така допринесе за намаляване на емисиите, както и съвместните технологични инициативи „Чисто небе I“ (бюджет от 1,6 милиарда евро) и „Чисто небе II“ (бюджет, надхвърлящ 4 милиарда евро). Тези проекти за научноизследователска и развойна дейност разработват следващото поколение въздухоплавателни средства и двигатели и са отбелязали такъв успех, че обсъждането на „Чисто небе III“ е вече в напреднал етап.

Следва да се отбележи също, че държавите членки, въздушните превозвачи и авиокосмическата промишленост са инвестирали милиарди в устойчиви алтернативни горива и са се ангажирали да продължат тази дейност в бъдеще. Крайният резултат е, че днес, според ИКАО, въздухоплавателните средства са приблизително 80 процента по-ефективни по отношение на разхода на гориво на пътник-километър, отколкото през 60-те години на миналия век.

Заключение

В заключение, докладчикът силно вярва в необходимостта от изтъкване на технологичния напредък в сектора, но подчертава, че предложението на Комисията се съсредоточава върху първостепенната необходимост понастоящем да се даде възможност за продължаване на „спирането на часовника“. Поради това докладчикът е твърдо убеден, че Парламентът следва да подкрепи члена на Комисията г-жа Булц и нейния екип и да предостави необходимото време за разработване на приложима и конструктивна ГОПМ, която може да бъде подкрепена от всички държави, които вече са се присъединили, и държавите, които се надяваме, че ще се присъединят в бъдеще. В противен случай може да се стигне до липса на международно решение за обозримото бъдеще. Ето защо е в наш собствен интерес да подкрепим в Парламента предложението на Комисията за „спиране на часовника“.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  На 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), състояла се в Париж от 30 ноември до 12 декември 2015 г., беше прието международно споразумение за засилване на глобалните действия в отговор на изменението на климата. В Парижкото споразумение, наред с другото, се определя дългосрочна задача в съответствие с целта повишаването на температурата в световен мащаб да се ограничи значително под 2 °C над равнищата от прединдустриалния период, както и да се полагат усилия то да се задържи на 1,5 °С над тези равнища. Парижкото споразумение беше одобрено от името на Съюза с Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета. Парижкото споразумение влезе в сила на 4 ноември 2016 г. За да се постигне заложената в него цел, страните ще подготвят, обявят и поддържат последователни национално определени приноси.

(1)  На 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), състояла се в Париж от 30 ноември до 12 декември 2015 г., беше прието международно споразумение за засилване на глобалните действия в отговор на изменението на климата. В Парижкото споразумение, наред с другото, се определя дългосрочна задача в съответствие с целта повишаването на температурата в световен мащаб да се ограничи значително под 2 °C над равнищата от прединдустриалния период, както и да се полагат усилия то да се задържи на 1,5 °С над тези равнища. Парижкото споразумение беше одобрено от името на Съюза с Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета. Парижкото споразумение влезе в сила на 4 ноември 2016 г. За да се постигне заложената в него цел, страните ще подготвят, обявят и поддържат последователни национално определени приноси и е необходима постоянна политическа воля във вземането на решения в съответствие със споразумението, за да се гарантира постигането на неговите цели. Следва обаче да се отбележи, че в Парижкото споразумение на COP 21 се изключват секторите на международния въздушен и морски транспорт и се отправя искане в случая на въздухоплаването Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), като най-подходящ орган, да представи функционираща схема за глобална, основана на пазара мярка (ГОПМ).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В заключенията си от 2324 октомври 2014 г. Европейският съвет утвърди като обвързваща цел постигането до 2030 г. на вътрешно намаление на емисиите на парникови газове с най-малко 40 % спрямо равнищата от 1990 г. На заседанието си на 6 март 2015 г. Съветът официално одобри този принос на Съюза и неговите държави членки да представлява техният планиран национално определен принос. В заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г. се посочва, че целта ще бъде осъществена с колективните усилия на Съюза по възможно най-разходоефективния начин, като се предвижда до 2030 г. намаленията в секторите на системата за търговия с емисии (СТЕ) и извън нея да възлязат съответно на 43 % и 30 % спрямо равнищата от 2005 г. За постигането на тези намаления на емисиите следва да дадат своя принос всички сектори на икономиката.

(3)  В заключенията си от 2324 октомври 2014 г. Европейският съвет утвърди като обвързваща цел постигането до 2030 г. на вътрешно намаление на емисиите на парникови газове с най-малко 40 % спрямо равнищата от 1990 г. На заседанието си на 6 март 2015 г. Съветът официално одобри този принос на Съюза и неговите държави членки да представлява техният планиран национално определен принос. В заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г. се посочва, че целта ще бъде осъществена с колективните усилия на Съюза по възможно най-разходоефективния начин, като се предвижда до 2030 г. намаленията в секторите на системата за търговия с емисии (СТЕ) и извън нея да възлязат съответно на 43 % и 30 % спрямо равнищата от 2005 г. За постигането на тези намаления на емисиите следва да дадат своя принос всички сектори на икономиката и за тази цел Комисията следва да предостави платформа за обмен между държавите членки на най-добри практики и извлечени поуки в сектора на мобилността с ниски емисии.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съюзът и неговите държави членки още от 1997 г. полагат усилия за постигане на международно споразумение за намаляване на въздействията на парниковите газове от въздухоплаването, а през 2008 г. въведоха законодателни разпоредби, които имат за цел въздействията на авиационните дейности върху изменението на климата да бъдат ограничени чрез функциониращата от 2005 г. система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). За да се постигне напредък в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), ЕС на два пъти прие ограничени във времето дерогации от СТЕ на ЕС с цел задълженията за спазване на изискванията да обхващат само емисиите от полети между летища, разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП), като всички оператори на въздухоплавателни средства по даден маршрут се третират еднакво, независимо от това къде са установени. Най-новата дерогация от СТЕ на ЕС беше въведена с Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета и ограничи задълженията за спазване на изискванията до полетите в рамките на ЕИП през периода 2013—2016 г., като предвиждаше евентуални промени в обхвата на системата по отношение на дейността до и от летища, разположени извън ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък след преразглеждането, предвидено в посочения регламент.

(4)  Съюзът и неговите държави членки още от 1997 г. полагат усилия за постигане на международно споразумение за намаляване на въздействията на парниковите газове от въздухоплаването, а през 2008 г. въведоха законодателни разпоредби, които имат за цел въздействията на авиационните дейности върху изменението на климата да бъдат ограничени чрез функциониращата от 2005 г. система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). Освен това от 2004 г. и 2008 г. насам държавите членки отново поеха ангажимент за изпълнението на концепцията за Единно европейско небе, като вземат под внимание растежа в обема на въздушния трафик през следващите години. За да се осъществи напредък в рамките на управлението на въздушното движение, е необходимо ускоряване на реализацията на съвместното предприятие SESAR (Изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе), както и подпомагане на иновативните технологии в рамките на проекта „Чисто небе“. Въвеждането на глобалната, основана на пазара мярка посредством Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) следва да допринесе за постигането на допълнителен напредък по отношение на намаляването на емисиите от въздухоплаването. Поради това бяха приети дерогации по отношение на задълженията за спазване на изискванията във връзка с емисиите от полети между летища, разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП), като всички оператори на въздухоплавателни средства по даден маршрут се третират еднакво, независимо от това къде са установени. Най-новата дерогация от СТЕ на ЕС беше въведена с Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета и ограничи задълженията за спазване на изискванията до полетите в рамките на ЕИП през периода 2013—2016 г., като предвиждаше евентуални промени в обхвата на системата по отношение на дейността до и от летища, разположени извън ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък след преразглеждането, предвидено в посочения регламент.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Предвид приетата на 39-ата сесия на Асамблеята на ИКАО през октомври 2016 г. резолюция, която предвижда от 2021 г. да се прилага глобална, основана на пазара мярка за компенсиране на емисиите от международната авиация над равнищата от 2020 г., се счита за целесъобразно съществуващата дерогация да се запази, докато бъде постигнат по-нататъшен напредък по отношение на съставните елементи и прилагането на глобалната, основана на пазара мярка. В тази връзка се планира през 2018 г. ИКАО да приеме стандарти и препоръчителни практики, чрез които да се допълни резолюцията и да се прилага глобалната система. При все това, за конкретното въвеждане на системата в действие ще бъде необходимо членуващите в ИКАО държави да предприемат мерки на национално равнище. ИКАО трябва да разработи и механизми за управление, включително регистрационна система. Във връзка с това срокът на съществуващата дерогация от задълженията по СТЕ на ЕС за полетите до и от трети държави следва да бъде удължен в зависимост от преразглеждането на прилагането на схемата на ИКАО, за да бъде запазен импулсът в ИКАО и да се улесни въвеждането в действие на схемата на ИКАО. В резултат на удължаването на срока на дерогацията, количеството на квотите, които трябва да се продават на търг и да се издават безплатно, включително от специалния резерв, следва да бъде същото, каквото съответства на 2016 г., и следва да е пропорционално на намаляването на задължението за връщане на квоти.

(5)  Предвид приетата на 39-ата сесия на Асамблеята на ИКАО през октомври 2016 г. резолюция, която предвижда от 2021 г. да се прилага глобална, основана на пазара мярка за компенсиране на емисиите от международната авиация над равнищата от 2020 г., се счита за целесъобразно съществуващата дерогация да се запази, докато бъде постигнат по-нататъшен напредък по отношение на съставните елементи и прилагането на глобалната, основана на пазара мярка. В тази връзка се планира през 2018 г. ИКАО да приеме стандарти и препоръчителни практики, чрез които да се допълни резолюцията и да се прилага глобалната система най-късно до 2021 г. При все това, за конкретното въвеждане на системата в действие ще бъде необходимо членуващите в ИКАО държави да предприемат мерки на национално равнище. ИКАО трябва да разработи и механизми за управление, включително регистрационна система. Във връзка с това срокът на съществуващата дерогация от задълженията по СТЕ на ЕС за полетите до и от трети държави следва да бъде удължен в зависимост от преразглеждането на прилагането на схемата на ИКАО, за да бъде запазен импулсът в ИКАО, да се улесни въвеждането в действие на схемата на ИКАО и да се избегне припокриване със задълженията по СТЕ на Съюза. В резултат на удължаването на срока на дерогацията, количеството на квотите, които трябва да се продават на търг и да се издават безплатно, включително от специалния резерв, следва да бъде същото, каквото съответства на 2016 г., и следва да е пропорционално на намаляването на задължението за връщане на квоти. С цел справяне с емисиите на CO2 от сектора на въздухоплаването, Съюзът трябва да продължи да работи с подпомагащите държави членки, за да се използват приходите, генерирани от продажбата на квоти чрез търг, за проекти като SESAR, „Чисто небе“ и други иновативни проекти.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Като се има предвид, че някои основни характеристики на глобалната, основана на пазара мярка все още предстои да бъдат разработени и че нейното прилагане зависи от вътрешното законодателство на отделните държави и региони, се счита за целесъобразно да се извърши преразглеждане щом се добие яснота относно естеството и съдържанието на тези правни инструменти преди началото на глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО, и да бъде представен доклад на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад следва да се разгледат всички стандарти или други инструменти, приети от ИКАО, предприетите от трети държави действия за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и другите съответни промени в международен план (например правилата в рамките на РКООНИК и Парижкото споразумение относно пазарите и отчитането на въглеродни емисии). В доклада следва да се обсъди по какъв начин тези инструменти да бъдат въведени в законодателството на Съюза в рамките на преразглеждане на СТЕ на ЕС. При целесъобразност в него следва да се разгледат и правилата, приложими за полетите в рамките на ЕИП. При целесъобразност докладът следва да се придружава от предложение до Европейския парламент и до Съвета, съгласувано с целта за осигуряване на приноса на въздухоплаването за изпълнението на поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г.

(6)  Като се има предвид, че някои основни характеристики на глобалната, основана на пазара мярка все още предстои да бъдат разработени и че нейното прилагане зависи от вътрешното законодателство на отделните държави и региони, се счита за целесъобразно да се извърши преразглеждане щом се добие яснота относно естеството и съдържанието на тези правни инструменти преди началото на глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО, и да бъде представен доклад на Европейския парламент и на Съвета. За да осигури успеха на схемата, Съюзът трябва да продължи да подкрепя своите държави членки и да поддържа тясно сътрудничество с ИКАО в качеството на наблюдател, да насърчава прозрачността на информацията и напредъка на споразумението на ИКАО. В този доклад следва да се разгледат всички стандарти или други инструменти, приети от ИКАО, предприетите от трети държави действия за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и другите съответни промени в международен план (например правилата в рамките на РКООНИК и Парижкото споразумение относно пазарите и отчитането на въглеродни емисии). В доклада следва да се обсъди по какъв начин тези инструменти да бъдат въведени в законодателството на Съюза и правилата, приложими за полетите в рамките на ЕИП. При целесъобразност докладът следва да се придружава от предложение до Европейския парламент и до Съвета, съгласувано с целта за осигуряване на приноса на въздухоплаването за изпълнението на поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г. В доклада следва да се вземат предвид и амбицията и цялостната екологосъобразност на глобалната, основана на пазара мярка, включително целите и изискванията на Парижкото споразумение.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Следва също така да се отчете, че успехът на схемата за компенсиране на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA), когато се приеме от ИКАО, ще зависи от избягването на противоречащи си или дублиращи се схеми на национално и регионално равнище, за да не се създават нарушения на конкуренцията, нито неприемлива административна тежест. Освен това пълното прилагане на Единното европейско небе, което има за цел да премахне фрагментирането на европейското въздушно пространство и по този начин да намали отпечатъка върху околната среда на въздухоплаването, също ще допринесе за неговия успех. Освен това прилагането на CORSIA в рамките на Съюза следва да вземе под внимание преразглеждането на всеки три години, което ще даде възможност за по-нататъшни подобрения, които да бъдат направени в схемата.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  На равнището на Съюза бяха приети редица законодателни актове, които имат за цел да се предотврати разпокъсаността на европейското въздушно пространство, за да се подобрят потокът на въздушното движение и контролът на използването на въздушното пространство, като по този начин се намалят емисиите. В рамките на Съюза схемата CORSIA следва да се разглежда като част от т.нар. „пакет от мерки“ на ИКАО, заедно с пълното прилагане от страна на държавите членки на законодателството за Единното европейско небе, SESAR, използването на ГНСС за спътникова навигация и съвместните технологични инициативи като „Чисто небе I“ и „Чисто небе II“. Всички приходи от постъпленията от бъдещата продажба на квоти чрез търг следва да бъдат обособени за разработването на гореспоменатите програми за научноизследователска и развойна дейност, както и на общите проекти, насочени към разработването на набор от основни оперативно съвместими способности във всички държави членки, по-специално тези, които подобряват аеронавигационна инфраструктура, осигуряването на аеронавигационно обслужване и използването на въздушно пространство, както се изисква за изпълнението на Европейския генерален план за УВД. Комисията следва също да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно действията за прилагането на ГОПМ, предприети от държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове от въздухоплаването, включително информация, отнасяща се до използването на приходите, предоставена от държавите членки в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С цел опростяване и за да се облекчат административните задачи за най-малките оператори на въздухоплавателни средства, следва да продължи да се счита, че нетърговските оператори на въздухоплавателни средства, чиито емисии са под 1000 тона CO2 годишно, изпълняват изискванията на Директива 2003/87/ЕО за допълнителен период от десет години, през който следва да бъдат разработени мерки, така че в бъдеще всички оператори да допринасят за намаляването на емисиите.

(8)  С цел опростяване и за да се облекчат административните задачи за най-малките оператори на въздухоплавателни средства и за най-отдалечените региони, следва да продължи да се счита, че нетърговските оператори на въздухоплавателни средства, чиито емисии са под 1000 тона CO2 годишно, и най-отдалечените региони, изпълняват изискванията на Директива 2003/87/ЕО. Следва също така отново да се заяви, че в рамките на дейностите по въздухоплаване, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, букви а) до к) предвиждат изключения от категориите дейности, по отношение на които се прилага настоящата Директива. Като част от предложеното преразглеждане, посочено в член 28б, продължаващото изключване на тези полети следва да бъде потвърдено отново.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 3г – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  В член 3г, параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

Държавите-членки определят как ще се използват приходите от продажбата на квотите чрез търг. Тези приходи следва да се използват за справяне с изменението на климата в ЕС и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в ЕС и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, за финансиране на научни изследвания и разработване на начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително и по-специално в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на схемата на Общността. Приходите от търговете следва да се използват също така като източник на средства за финансовата вноска в Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия и за мерки за предотвратяване на обезлесяването.

Държавите членки определят как ще се използват приходите от продажбата на квотите чрез търг, при условие че тези приходи се обособяват за финансиране на научни изследвания и общи проекти с цел намаляване на емисии на парникови газове в сектора на въздухоплаването, като например Съвместното предприятие SESAR и съвместните технологични инициативи „Чисто небе“, както и всички инициативи, които дават възможност за широкото разпространение на ГНСС за спътникова навигация и на оперативно съвместими способности във всички държави членки, и по-специално такива, които подобряват аеронавигационната инфраструктура, предоставянето на аеронавигационно обслужване и използването на въздушното пространство. Прозрачността при използването на приходите от продажба на квоти чрез търг съгласно Директива 2003/87/ЕО е от ключова важност за подкрепа на ангажиментите на Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i а (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 28а – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia.  добавя се буква ба):

 

бa)  всички емисии от полети между летища, намиращи се в ЕИП, осъществени вследствие на пренасочване на полет, посочен в букви а) или б), към летище, намиращо се в ЕИП, през всяка календарна година, считано от 1 януари 2017 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б – подточка i

Директива 2003/87/ЕО

Член 28a – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от членове 3г—3е и до влизането в сила на измененията след преразглеждането, посочено в член 28б, от 1 януари 2017 г. на операторите на въздухоплавателни средства всяка година се издава такъв брой квоти, какъвто съответства на 2016 г. От 2021 г. нататък към броя на квотите се прилага линейният коефициент, посочен в член 9.

Чрез дерогация от членове 3г – 3е и до влизането в сила на измененията след преразглеждането, посочено в член 28б, от 1 януари 2017 г. на операторите на въздухоплавателни средства всяка година се издава такъв брой квоти, какъвто съответства на 2016 г.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г а (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 28a – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  Член 28а, параграф 8 се заличава.

8.  Комисията информира редовно, най-малко веднъж годишно, Европейския парламент и Съвета относно напредъка на преговорите в Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), както и относно усилията ѝ за насърчаване на международното приемане на основани на пазара механизми сред трети държави. След Асамблеята на ИКАО през 2016 г. Комисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета за действията за изпълнение на международно споразумение за глобална мярка, основана на пазара, от 2020 г. нататък, която ще намали емисиите на парникови газове от авиацията по недискриминационен начин, включително за информацията във връзка с използването на приходите, предоставена от държавите членки в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

 

В своя доклад Комисията разглежда и ако е целесъобразно, в отговор на развитието на ситуацията, включва предложения относно подходящия обхват за покриване на емисиите от дейност до или от летища, намиращи се в държави извън ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък. В доклада си Комисията разглежда също така решения на други въпроси, които могат да възникнат при прилагането на параграфи 1 — 4 от настоящия член, като същевременно запазва еднаквото третиране на всички въздухоплавателни оператори по даден маршрут.

 

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2003/87/ЕО

Член 28б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно съответните стандарти или други правни инструменти на ИКАО, относно вътрешните мерки, предприети от трети държави за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и относно другите съответни промени в международен план.

1.  Комисията докладва редовно и поне веднъж годишно на Европейския парламент и на Съвета относно съответните стандарти и препоръчаните практики (SARP) на ИКАО, одобрените препоръки на Съвета на ИКАО, имащи отношение към глобалната, основана на пазара мярка, или други правни инструменти на ИКАО относно вътрешните мерки, предприети от трети държави за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и относно другите съответни промени в международен план. Комисията докладва също така относно усилията на ИКАО за определяне на надеждна дългосрочна цел за сектора.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.

Позовавания

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.2.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jacqueline Foster

14.3.2017

Разглеждане в комисия

30.5.2017

 

 

 

Дата на приемане

20.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Susanne Melior, Roberta Metsola

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

5

-

EFDD

Seymour Jill

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

0

ENF

Georg Mayer

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

  • [1]  ИКАО е агенция на ООН, която се състои се от 191 държави и отговаря за управлението на международното гражданско въздухоплаване.
  • [2]  CORSIA: Схема за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното въздухоплаване
  • [3]  През 2012 г. докладчикът беше също така докладчик на комисията TRAN по становището относно Регламент (ЕС) 1285/2013 за изграждане и експлоатация на европейските навигационни спътникови системи.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.

Позовавания

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Дата на представяне на ЕП

3.2.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Julie Girling

16.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

11.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

57

3

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Siôn Simon, Derek Vaughan

Дата на внасяне

17.7.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

57

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

6

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Angélique Delahaye, Jens Gieseke, Françoise Grossetête

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“