Διαδικασία : 2017/0017(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0258/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0258/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/12/2017 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1057kWORD 145k
14.7.2017
PE 602.955v02-00 A8-0258/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Julie Girling

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0054),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0028/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0258/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα ενισχυμένο μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελεί το βασικό ευρωπαϊκό μέσο για την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 40 %, με γραμμικό συντελεστή, και της δωρεάν κατανομής μετά το 2020. Το μερίδιο πλειστηριασμών πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στη νομοθετική πράξη, για να ενισχυθεί η ασφάλεια προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια, να ελαχιστοποιηθεί η διαρροή άνθρακα και να καταστεί το συνολικό σύστημα πιο απλό και πιο κατανοητό. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, και ευθυγραμμίζεται με τον διάλογο διευκόλυνσης του 2018, την πρώτη παγκόσμια αποτίμηση του 2023 και τις μετέπειτα παγκόσμιες αποτιμήσεις, ανά πενταετία, με σκοπό να ενημερώσει τις διαδοχικές εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 2005. Για να υπάρξει πρόοδος στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με ίση μεταχείριση όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά τις δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.

(4)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 2005. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφασή του της 21ης Δεκεμβρίου 2011 έκρινε ότι η συμπερίληψη των πτήσεων εκτός του ΕΟΧ στο ΣΕΔΕ της ΕΕ δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Για να υπάρξει πρόοδος στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με ίση μεταχείριση όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά τις δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.

 

_________________

 

Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2011, Air Transport Association of America και λοιποί κατά Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα επίπεδα του 2020, θεωρείται σκόπιμο να εξακολουθήσει να ισχύει η υφιστάμενη παρέκκλιση εν αναμονή μεγαλύτερης προόδου των εργασιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου. Ως προς αυτό, η έγκριση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος, σχεδιάζεται για το 2018. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί, υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης της υλοποίησης του συστήματος του ΔΟΠΑ, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της παρέκκλισης, η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και αναλογική προς τη μείωση της υποχρέωσης παράδοσης.

(5)  Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα επίπεδα του 2020, σχεδιάζεται για το 2018 η έγκριση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί έως το 2021, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της παρέκκλισης, η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και αναλογική προς τη μείωση της υποχρέωσης παράδοσης.

 

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Το 50 % των δικαιωμάτων πρέπει να διατίθεται σε πλειστηριασμούς από την 1η Ιανουαρίου 2021, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατανεμόμενων δικαιωμάτων πρέπει να υπόκειται στην εφαρμογή του συντελεστή γραμμικής μείωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Τα έσοδα που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, ή το χρηματικό ισοδύναμό τους, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για τον μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της αεροπλοΐας, των αεροπορικών μεταφορών και των βιώσιμων εναλλακτικών αεροπορικών καυσίμων, για τη μείωση των εκπομπών μέσω μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τα έσοδα αυτά για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας ή πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ένατου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (ΠΠ9). Η διαφάνεια σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων βάσει της παρούσας οδηγίας αποτελεί στοιχείο θεμελιώδες για την υποστήριξη των δεσμεύσεων της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Οι αντισταθμίσεις εκπομπών στο πλαίσιο του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου (GMBM) του ΔΟΠΑ περιλαμβάνουν ένα στοιχείο της δέσμης μέτρων του ΔΟΠΑ για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της ανάπτυξης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2020 (CNG 2020), και θα πρέπει να συνοδευτούν από προόδους στις τεχνολογίες των ατράκτων και των συστημάτων πρόωσης. Η συνέχιση της χρηματοδότησης στρατηγικών και προγραμμάτων έρευνας, όπως κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες Καθαρός Ουρανός, το Galileo, η κοινή επιχείρηση SESAR και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την τεχνολογική καινοτομία και τις λειτουργικές βελτιώσεις προκειμένου να υπάρξει υπέρβαση του στόχου CNG 2020 και να επιτευχθούν απόλυτες μειώσεις εκπομπών για ολόκληρο τον τομέα. Επιπλέον, είναι σημαντικό η νομοθεσία της Ένωσης, όπως για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, που αποσκοπεί στην πρόληψη του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και κατά συνέπεια της αύξησης των εκπομπών CO2 της αεροπορίας, να εφαρμοστεί γρήγορα και πλήρως από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη νομοθεσία κρατών και περιφερειών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει επανεξέταση μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο αυτών των νομικών μέσων πριν από την έναρξη λειτουργίας του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ για την έγκαιρη εφαρμογή του, και να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση θα εξετάζει τυχόν πρότυπα ή άλλα νομικά μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις εκπομπές από το 2021 και άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις .χ. κανόνες στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και της συμφωνίας του Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική ανθρακούχων εκπομπών]. Στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι ενσωμάτωσης αυτών των νομικών μέσων στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στις εντός του ΕΟΧ πτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της συνολικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030.

(6)  Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη νομοθεσία των κρατών και περιφερειών που συμμετέχουν, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που θα σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΔΟΠΑ, ιδίως όσον αφορά σχετικά νομικά μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις εκπομπές για την περίοδο από το 2021 έως το 2035, τις προσπάθειες για θέσπιση φιλόδοξων και δεσμευτικών μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί στον τομέα των αερομεταφορών ο μακροπρόθεσμος στόχος της μείωσης κατά το ήμισυ των εκπομπών CO2 των αερομεταφορών σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, και άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις και εφαρμοστέα νομικά μέσα (π.χ. κανόνες στο πλαίσιο της UNFCCC και της συμφωνίας του Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική ανθρακούχων εκπομπών). Μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενων των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ και πριν από την έναρξη εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στην οποία θα πρέπει να εξετάζεται πώς να υλοποιηθούν αυτά τα μέσα και να καταστούν συμβατά με την ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει επιπλέον να εξετάζει τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στις εντός του ΕΟΧ πτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της συνολικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών εσωτερικών προτύπων της ΕΕ για το κλίμα, και με την επιφύλαξη της επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το CORSIA θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ενωσιακό δίκαιο, μέσω του ΣΕΔΕ της ΕΕ, και να συνάδει με αυτό.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Αν και οι τεχνικοί κανόνες για το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο του ΔΟΠΑ δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από το Συμβούλιο του ΔΟΠΑ, είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να έχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης (ΠΥΕ) και με τις μονάδες εκπομπών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του καθεστώτος του ΔΟΠΑ το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να διευκολύνουν την προετοιμασία για την εφαρμογή του συστήματος του ΔΟΠΑ και την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι εν λόγω απαιτήσεις ΠΥΕ θα πρέπει να έχουν ένα επίπεδο αυστηρότητας που συνάδει με τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής, και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις εκπομπών που υποβάλλονται επαληθεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2012 της Επιτροπής.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Ενώ πρέπει να αναγνωριστεί η εμπιστευτικότητα των τεχνικών εργασιών στο πλαίσιο του ΔΟΠΑ, είναι επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη του ΔΟΠΑ, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αεροσκαφών και η κοινωνία των πολιτών να συνεχίσουν να ασχολούνται με τις εργασίες του ΔΟΠΑ για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ο ΔΟΠΑ να απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο και τις αποφάσεις εγκαίρως. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ενδέχεται να απαιτηθεί αναθεώρηση των πρωτοκόλλων περί απορρήτου για τα μέλη και τους παρατηρητές της Επιτροπής Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του ΔΟΠΑ (CAEP).

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής για συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει μέριμνα για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(7)  Για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής για συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει μέριμνα για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, ιδίως σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Αν και ο μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι να υπάρχει ένα ενιαίο παγκόσμιο σύστημα μείωσης για την αντιμετώπιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την αεροπορία έως το δεύτερο στάδιο του καθεστώτος του ΔΟΠΑ το 2024, σε περίπτωση που το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο του ΔΟΠΑ δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει επίσης να διερευνηθούν άλλες δυνατότητες περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επίσης συνέπειες για το κλίμα μέσω της έκλυσης οξειδίων του αζώτου, υδρατμών και σωματιδίων θειικών ενώσεων και αιθάλης σε μεγάλο υψόμετρο. Η Διεθνής Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) υπολόγισε ότι η συνολική κλιματική επίδραση των αερομεταφορών είναι, σήμερα, διπλάσια έως τετραπλάσια της επίδρασης που είχαν στο παρελθόν μόνο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από αυτές. Εν αναμονή επίτευξης επιστημονικής προόδου, θα πρέπει να καλυφθούν κατά το δυνατόν όλες οι επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών. Η έρευνα σχετικά με τον σχηματισμό των ιχνών συμπύκνωσης, γνωστών και ως contrails, την εξέλιξή τους προς θυσανόμορφα νέφη, σχετικά με τις μικρότερες άμεσες επιπτώσεις των θειικών αερολυμάτων, της αιθάλης, των υδρατμών συμπύκνωσης και των θυσανόμορφων νεφών, καθώς και σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, πρέπει επίσης να προωθηθεί.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Είναι γενικώς αποδεκτό ότι ο αρνητικός αντίκτυπος των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα δεν περιορίζεται στις εκπομπές CO2. Η οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, περιλάμβανε δέσμευση της Επιτροπής δέσμευση να υποβάλει σχετική πρόταση όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου το 2008. Παρά τις τεχνικές και πολιτικές δυσχέρειες, η Επιτροπή θα πρέπει να επιταχύνει τις σχετικές εργασίες της.

 

__________________

 

Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 3γ – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)   Στο άρθρο 3γ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

 

«3α.  Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών το 2021 είναι 10 % χαμηλότερη από τη μέση κατανομή για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, και στη συνέχεια μειώνεται ετησίως κατά το ίδιο ποσοστό όπως και το συνολικό ανώτατο όριο για το ΣΕΔΕ της ΕΕ που εμφαίνεται στο άρθρο 9 δεύτερο εδάφιο έτσι ώστε το ανώτατο όριο στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τους άλλους τομείς του ΣΕΔΕ της ΕΕ έως το 2030.

 

Για αεροπορικές δραστηριότητες από και προς αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, η ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή από το 2021 και μετά μπορεί να προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του μελλοντικού παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμοστεί από το 2021 και μετά για αντιστάθμιση των εκπομπών των διεθνών αεροπορικών που υπερβαίνουν τα επίπεδα του 2020.»

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 3δ – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1α)  Στο άρθρο 3δ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.   Από 1ης Ιανουαρίου 2013, το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.

«2.   Από 1ης Ιανουαρίου 2021, το 50 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. Τα υπόλοιπα δωρεάν δικαιώματα χρησιμοποιούνται, εάν παραστεί ανάγκη, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή του άρθρου 10α παράγραφος 5 μεταξύ του 2021 και του 2030.»

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 3δ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1β)   Στο άρθρο 3δ παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εκδίδεται κανονισμός με λεπτομερείς διατάξεις για τον εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατανεμηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή με το άρθρο 3στ σημείο 8. Ο αριθμός τον εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το μερίδιό του στο σύνολο των αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 15. Για την περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1, το έτος αναφοράς είναι το 2010 ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ, έτος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός.»

«Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β για συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση λεπτομερών ρυθμίσεων για τον εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατανεμηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή με το άρθρο 3στ σημείο 8. Ο αριθμός τον εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το μερίδιό του στο σύνολο των αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 15. Για την περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1, το έτος αναφοράς είναι το 2010 ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ, έτος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός.»

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 3δ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1γ)   Στο άρθρο 3δ παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 δ (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 3δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1δ)   Στο άρθρο 3δ παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης.»

«Όλα τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό δύνανται επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τα έσοδα για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας ή πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ένατου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (ΠΠ9). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνουν κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 ε (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1ε)  Στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης να παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του κεφαλαίου II, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.

«3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης να παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.»

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 στ (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1στ)   Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

 

«2α.   Η έκθεση, βασιζόμενη σε δεδομένα που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 18β, περιλαμβάνει κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει λογαριασμό μητρώου.»

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όλες τις εκπομπές πτήσεων προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β».

α)  όλες τις εκπομπές πτήσεων προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β».

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όλες τις εκπομπές πτήσεων μεταξύ ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια άλλη περιοχή του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β.

β)  όλες τις εκπομπές πτήσεων μεταξύ ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια άλλη περιοχή του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020 υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α.  προστίθεται ένα νέο σημείο:

 

β α)  όλες τις εκπομπές από πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων ευρισκόμενων εντός του ΕΟΧ οι οποίες εκτελούνται ως συνέπεια πτήσης κατά τα οριζόμενα στα στοιχεία α) ή β) η οποία εκτρέπεται προς αεροδρόμιο ευρισκόμενο εντός του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2017, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 28β.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο i

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3δ έως 3στ και έως ότου τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις που συνεπάγεται η αναθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28β, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκχωρείται ετησίως o αριθμός δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στο έτος 2016. Από το 2021 και μετά, στον εν λόγω αριθμό δικαιωμάτων εφαρμόζεται ο γραμμικός συντελεστής του άρθρου 9.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3δ έως 3στ και έως ότου τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις που συνεπάγεται η αναθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28β, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκχωρείται ετησίως o αριθμός δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στο έτος 2016. Από το 2021 και μετά, στον εν λόγω αριθμό δικαιωμάτων εφαρμόζεται ο γραμμικός συντελεστής του άρθρου 9.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii.  το τρίτο εδάφιο απαλείφεται·

ii.  το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

Όσον αφορά τη δραστηριότητα για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τον αριθμό των δικαιωμάτων αεροπορικών μεταφορών που εκχωρούνται σε κάθε αερομεταφορέα έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ παράγραφος 3, ο αριθμός δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό από κάθε κράτος μέλος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 μειώνεται ώστε να αντιστοιχεί με το μερίδιό του για τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών από πτήσεις που δεν υπόκεινται στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»·

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ παράγραφος 3, ο αριθμός δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό από κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 μειώνεται ώστε να αντιστοιχεί με το μερίδιό του για τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών από πτήσεις που δεν υπόκεινται στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28α – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  η παράγραφος 8 απαλείφεται.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πρότυπα του ΔΟΠΑ ή άλλα νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021 και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις.

1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και σε τακτά διαστήματα στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές (SARP) του ΔΟΠΑ, τις εγκεκριμένες από το Συμβούλιο ΔΟΠΑ συστάσεις σχετικά με το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο ή άλλα νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021, για τις επιπτώσεις των επιφυλάξεων που έχουν διατυπωθεί από τρίτες χώρες και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις. Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μητρώου και την εκπόνηση των SARP σύμφωνα με τις διαδικασίες θέσπισης προτύπων του ΔΟΠΑ. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την «παγκόσμια αποτίμηση» της UNFCCC, υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες να επιτευχθεί ο φιλόδοξος μακροπρόθεσμος στόχος για τη μείωση των εκπομπών CO2 των αεροπορικών μεταφορών κατά το ήμισυ, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, έως το 2050.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην έκθεση θα πρέπει να εξετάζονται τρόποι για την ενσωμάτωση αυτών των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει επίσης να εξετάζονται οι κανόνες που θα ισχύουν στις πτήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ανάλογα με την περίπτωση.

2.  Έως την 1η Μαρτίου 2020, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα των εν λόγω μέσων και εναλλακτικών δυνατοτήτων του ΔΟΠΑ για την ενσωμάτωση αυτών των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει επίσης να εξετάζονται οι κανόνες που θα ισχύουν στις πτήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ανάλογα με την περίπτωση. Η έκθεση εξετάζει επίσης τη φιλοδοξία και τη συνολική περιβαλλοντική ακεραιότητα του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της γενικής φιλοδοξίας σε σχέση με την επίτευξη των στόχων βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού, το επίπεδο συμμετοχής, την εκτελεστότητα, τη διαφάνεια, τις κυρώσεις για μη συμμόρφωση, τις διαδικασίες για συμμετοχή του κοινού, την ποιότητα των πιστωτικών μορίων αντιστάθμισης, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών, τα μητρώα, τη λογοδοσία και τους κανόνες σχετικά με τη χρήση βιοκαυσίμων. Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει αν η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρο 28γ παράγραφος 2 πρέπει να αναθεωρηθεί.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28β – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Δεν παρέχεται καμία παράταση της παρέκκλισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α πέρα από το 2020 όσον αφορά τις πτήσεις από ή προς τρίτη χώρα η οποία δεν συμμετέχει στο παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο, εάν η χώρα αυτή είχε αναλάβει ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28β – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση, διαγραφή, παράταση ή αντικατάσταση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28α, όπως υπαγορεύει η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με ορίζοντα το 2030.

3.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση, διαγραφή, παράταση ή αντικατάσταση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28α, όπως υπαγορεύει η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας με ορίζοντα το 2030 με στόχο να εξασφαλιστεί πλήρης περιβαλλοντική ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ για το κλίμα και να μειωθεί κάθε αμφισημία πριν από την έναρξη λειτουργίας του CORSIA.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28γ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή θεσπίζει διατάξεις για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών για τον σκοπό της εφαρμογής του αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Οι εν λόγω διατάξεις βασίζονται στις ίδιες αρχές με αυτές του κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και εξασφαλίζουν ότι οι υποβληθείσες εκθέσεις για τις εκπομπές ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 15.

1.  Η Επιτροπή θεσπίζει διατάξεις για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών για τον σκοπό της εφαρμογής του αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Οι εν λόγω διατάξεις είναι απολύτως συνεπείς με τις αρχές που περιέχονται στον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και εξασφαλίζουν ότι οι υποβληθείσες εκθέσεις για τις εκπομπές ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 15.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 30 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:

 

4α.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή υποβάλλει επικαιροποιημένη ανάλυση σχετικά με τις επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών πλην των εκπομπών CO2, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι εν λόγω επιπτώσεις.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περίπου το 1,3 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2 προέρχονται από τις διεθνείς αερομεταφορές. Με την αναμενόμενη αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες, οι παγκόσμιες εκπομπές θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω κατά 300-700 % έως το 2050 εάν δεν ληφθούν μέτρα για να συγκρατηθεί η αύξηση.

Η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου, ως μέρος μιας «δέσμης μέτρων» που προορίζεται να αμβλύνει τις επιπτώσεις των εκπομπών από αεροσκάφη επί της κλιματικής αλλαγής, βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο θεματολόγιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Κατά την 37η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΔΟΠΑ το 2010, συμφωνήθηκε ένας παγκόσμιος φιλόδοξος στόχος της ανάπτυξης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, ο οργανισμός συνέστησε ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου μηχανισμού, βασιζόμενου στην αγορά, για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Στις 6 Οκτωβρίου 2016, κατά την 39η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, ο ΔΟΠΑ ενέκρινε την απόφαση 39-3, η οποία εισάγει ένα παγκόσμιο Σύστημα Αντιστάθμισης και Μείωσης Ανθρακούχων εκπομπών για τις Διεθνείς Αερομεταφορές (CORSIA), στο πλαίσιο του οποίου οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που σημειώνουν υπέρβαση των εκπομπών γραμμής βάσης θα πρέπει να αγοράζουν αντισταθμιστικές μονάδες ώστε να επιτυγχάνεται ουδετερότητα ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές από τη διεθνή πολιτική αεροπορία από το 2021. Αυτή η γραμμή βάσης θα υπολογιστεί ως ο μέσος όρος των εκπομπών της περιόδου 2019-2020. Το σύστημα αυτό σκοπό έχει να συμπληρώσει νέες τεχνολογίες, λειτουργικές βελτιώσεις και μέτρα υποδομής με σκοπό να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη για τις αεροπορικές μεταφορές καθώς και ο φιλόδοξος μακροπρόθεσμος στόχος του κλάδου για μείωση κατά το ήμισυ των καθαρών εκπομπών CO2 μέχρι το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα προσχωρήσουν στο σύστημα από την αρχή.

Ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει τις λεπτομέρειες, τις διαδικασίες και τα εργαλεία εφαρμογής τα οποία θα επιτρέψουν στο CORSIA να τεθεί σε ισχύ το 2021, τα οποία περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών, τα κριτήρια αντιστάθμισης και επιλεξιμότητας, τις εκπομπές γραμμής βάσης, καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα συμμετέχοντα κράτη για την υλοποίηση του συστήματος σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια το σύστημα θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής (2021-2023) και της πρώτης φάσης (2024-2026), 65 χώρες θα συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση. Στη δεύτερη φάση του (2027-2035), με εξαίρεση τις χώρες με ελάχιστες αεροπορικές δραστηριότητες, η συμμετοχή θα καταστεί υποχρεωτική. Σε περίπτωση που το σύστημα επιτύχει τους στόχους του, περίπου το 80 % των εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών άνω των επιπέδων του 2020 θα αντισταθμίζεται βάσει του CORSIA μεταξύ 2021 και 2035. Σημαντικό είναι ότι η συμφωνία προβλέπει επανεξέταση κάθε τρία έτη ώστε να εξασφαλίζεται η ευθυγράμμιση με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και της συμφωνίας του Παρισιού του 2015.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αναγνωρίσει από καιρό τον αντίκτυπο των εκπομπών των αεροσκαφών στην αλλαγή του κλίματος. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες να έχουν σε λειτουργία αποτελεσματικότερους στόλους, η ΕΕ ενέκρινε το 2008 νομοθεσία για την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της (ΣΕΔΕ της ΕΕ) στις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις προς, από και εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αυτή η προσέγγιση κρίθηκε συμβατή με το διεθνές δίκαιο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ορισμένες τρίτες χώρες και αεροπορικές εταιρείες αντιτάχθηκαν σθεναρά στη νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι ένα περιφερειακό καθεστώς θα οδηγούσε σε αποδυναμωμένες εμπορικές και οικονομικές στρεβλώσεις. Επομένως, προκειμένου να υποστηριχθεί η δέσμευση του ΔΟΠΑ για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου, η ΕΕ συμφώνησε να περιορίσει προσωρινά το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μέχρι το 2016. Ελλείψει περαιτέρω τροποποίησης της οδηγίας για το ΣΕΔΕ της ΕΕ, η παρούσα παρέκκλιση θα παύσει να ισχύει, και θα επαναφερθεί η αρχική κάλυψη συμμόρφωσης του 2008 («snap-back»).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στη συμφωνία CORSIA του ΔΟΠΑ του Φεβρουαρίου 2017, και πρότεινε τη διατήρηση της ισχύουσας παρέκκλισης πέραν του 2016. Περαιτέρω επανεξέταση του ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί τότε σε συνδυασμό με έκθεση της Επιτροπής σε μη προσδιοριζόμενη μεταγενέστερη ημερομηνία, όταν θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια από την ΔΟΠΑ σχετικά με τη φύση και το περιεχόμενο των απαραίτητων μηχανισμών για την εφαρμογή του CORSIA και θα μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές περιεχόμενο της συμμετοχής τρίτων χωρών. Η πρόταση τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ταχεία σύναψη συμφωνίας από τους δύο συννομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά προτίμηση πριν από το τέλος του 2017, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για συμμόρφωση στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ.

Στο σχέδιο έκθεσης που υπέβαλε, η εισηγήτρια συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την πρόταση της Επιτροπής. Πιστεύει ότι είναι συνετό να αναμείνουμε την πρόοδο σχετικά με τις λεπτομέρειες, τις διαδικασίες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση του CORSIA από τα κράτη μέλη του ΔΟΠΑ πριν από την πλήρη αξιολόγηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι η επανεξέταση αυτή χρησιμεύει για την ενσωμάτωση της CORSIA στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα, η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται βασικές ημερομηνίες ορόσημα στη νομοθεσία. Πρώτον, για να υπάρχει συνέπεια με την τρέχουσα νομοθεσία, η τελευταία αυτή παρέκκλιση πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη και να λήγει πριν από την έναρξη λειτουργίας του CORSIA την 1η Ιανουαρίου 2021. Δεύτερον, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης Ιανουαρίου 2019 για την έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να αξιολογηθούν οι συστάσεις του Συμβουλίου του ΔΟΠΑ. Τρίτον, για να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή υποβάλλει εγκαίρως προτάσεις ως ανταπόκριση στην έκθεση εφαρμογής, η εισηγήτρια προτείνει προθεσμία στις 30 Ιουνίου 2019.

Δεδομένου ότι η έκθεση εφαρμογής θα ορίσει τις προϋποθέσεις για μελλοντική νομοθεσία σχετικά με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι σημαντικό να οριστούν τα βασικά τεχνικά στοιχεία, οι διαδικασίες και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να αξιολογούνται. Η έκθεση πρέπει να εξετάζει τη συνολική φιλοδοξία του CORSIA σε σχέση με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Ειδικότερα, προκειμένου να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, η έκθεση πρέπει επίσης να επιθεωρεί το επίπεδο συμμετοχής τρίτων χωρών, τις κυρώσεις για μη συμμόρφωση, τις διαδικασίες για τη συμμετοχή του κοινού, τα πρότυπα για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση (ΠΥΕ), τους κανόνες σχετικά με τη χρήση βιοκαυσίμων, και θα πρέπει να αξιολογεί τις διατάξεις περί αντιστάθμισης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Μέσω της αντιμετώπισης των σημείων αυτών, η έκθεση εφαρμογής θα επιτρέψει την Επιτροπή και τους συννομοθέτες να εξασφαλίσουν ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα του ΣΕΔΕ της ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν.

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι η βελτίωση της διαφάνειας είναι καίριας σημασίας για τις εργασίες του ΔΟΠΑ σχετικά με τις προόδους εφαρμογής κατά τα επόμενα δύο έτη. Η Επιτροπή Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (CAEP), η οποία, μαζί με το Συμβούλιο του ΔΟΠΑ, θα θέσει το πλαίσιο και τις διατάξεις διακυβέρνησης για την ΠΥΕ και τις μονάδες αντιστάθμισης, εφαρμόζει αυστηρό πρωτόκολλο μη δημοσιοποίησης στα μέλη και τους παρατηρητές της. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού στις συζητήσεις της. Η εισηγήτρια ανησυχεί ότι αυτή η περιορισμένη διαφάνεια στη διαδικασία θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος της ποιότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την ενημέρωση των συζητήσεων της ΕΕ μετά το 2020 καθώς και της θεσμικής εμπιστοσύνης. Ως εκ τούτου, θα είναι ουσιαστικό η CAEP να επιτρέψει στην Επιτροπή να παρέχει τακτική και ουσιαστική ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Καθώς συνεχίζονται παράλληλα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρύτερη μεταρρύθμιση του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την περίοδο 2021-2030, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με την παρούσα πρόταση, η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να περιληφθούν τροποποιήσεις που σχετίζονται με τον τομέα των αερομεταφορών, όπως εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017. Οι εν λόγω τροπολογίες ζητούν να λάβει ο τομέας των αερομεταφορών 10 % λιγότερα δικαιώματα από τον μέσο όρο του της περιόδου 2014-2016 (όπως ισχύει με άλλους τομείς), να αυξηθεί ο αριθμός των δημοπρατούμενων δικαιωμάτων από 15 % σε 50 %, και τα έσοδα από τα δικαιώματα αυτά να χαρακτηριστούν χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε σχέση με αυτό το τελευταίο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι ειδική προσοχή στη χρηματοδότηση πρέπει να δοθεί σε κράτη μέλη στο πλαίσιο του ένατου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (ΠΠ9), ώστε να δοθούν κίνητρα για τη χρήση των εσόδων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών και να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση των δαπανών για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για το κλίμα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (21.6.2017)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Werner Langen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις αεροπορικές δραστηριότητες αυξάνονται σημαντικά. Μολονότι χρησιμοποιούνται σε όλο το κόσμο σύγχρονοι αεροπορικοί κινητήρες χαμηλής κατανάλωσης καυσίμων και άρα μειωμένων εκπομπών, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά επιβάτη και χιλιόμετρο παραμένουν υψηλότερες από εκείνες άλλων μέσων μεταφοράς. Εξακολουθεί πάντα συνεπώς να υπάρχει η ανάγκη για νέες διατάξεις ή για επικαιροποίηση των παλαιών με σκοπό τη σταδιακή μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών όπως ακριβώς και σε άλλους τομείς. Μετά από την απόφαση που λήφθηκε πριν από περίπου μια δεκαετία για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα νέα μηχανοκίνητα οχήματα, η ΕΕ ενσωμάτωσε την 1η Ιανουαρίου 2012 τις αεροπορικές μεταφορές στο υφιστάμενο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Η ενσωμάτωση αυτή αφορούσε για την περίοδο από το 2012 και μετά τις πτήσεις εντός ΕΟΧ και όλες τις πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων στον ΕΟΧ και αεροδρομίων σε τρίτες χώρες.

Τούτη η μονομερής απόφαση για τις πτήσεις ΕΕ (ή ΕΟΧ) προκάλεσε ευρύτατες διαμαρτυρίες και δημιούργησε τον κίνδυνο σοβαρής στρέβλωσης του ανταγωνισμού εις βάρος των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών στη διεθνή αγορά του κλάδου. Παρ’ όλα αυτά, η αμετακίνητη στάση της ΕΕ και το κλίμα πίεσης που αυτή δημιούργησε επέτρεψε, αν δεν επέβαλε κιόλας, στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο μηχανισμό για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, βασισμένο στις αγορές (GMBM), που προϋποθέτει όμως μακρόχρονες μεταβατικές περιόδους.

Εν αναμονή της συμφωνίας της ΔΟΠΑ και για να υποστηριχθεί η έναρξη λειτουργίας αυτού του παγκόσμιου μηχανισμού για τη ρύθμιση των εκπομπών στο πλαίσιο της ΔΟΠΑ, η ΕΕ περιόρισε προσωρινά το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις πτήσεις εντός ΕΟΧ έως τα τέλη του 2016, από τις 30 Απριλίου και έπειτα (κανονισμός αριθ. 421/2014).

Ωστόσο, εάν η ρύθμιση δεν τροποποιηθεί, από το 2017 και μετά θα ισχύει και πάλι αυτόματα το πλήρες πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αριθ. 2003/87/ΕΚ (πτήσεις εντός ΕΟΧ + όλες οι πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων στον ΕΟΧ και αεροδρομίων σε τρίτες χώρες). Η εξαίρεση που προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 421/2014 έχει ήδη πάψει να ισχύει από τις 31.12.2016. Πρέπει επειγόντως να θεσπιστεί νέα ρύθμιση για το ζήτημα αυτό.

Κατά τη διάρκεια της 39ης γενικής συνέλευσης της ΔΟΠΑ που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2016, τα μέλη της ΔΟΠΑ έθεσαν ως στόχο την σταθεροποίηση των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη διεθνή αεροπλοΐα στα επίπεδα του 2020 και την θέσπιση του GMBM από το 2021 και μετά.

Η ΔΟΠΑ αποφάσισε εν προκειμένω να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα αντιστάθμισης CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες προκύπτουν από την αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, προβλέπεται να αντισταθμίζονται από το 2020 και μετά με εξοικονόμηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε άλλους τομείς. Για τον σκοπό αυτό, προωθούνται σχέδια προστασίας του κλίματος, τα οποία θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται από ανεξάρτητους θεσμικούς φορείς με κριτήριο την βιώσιμη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες δεν επιτυγχάνουν τους στόχους σταθεροποίησης των εκπομπών, πρέπει να αποκτούν πιστοποιητικά αντιστάθμισης είτε απευθείας είτε μέσω δημόσιων πλατφορμών. Με αυτόν τον τρόπο, τα σχέδια αποκτούν νέα πηγή χρηματοδότησης και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των αεροπορικών εταιρειών αντισταθμίζονται.

Για να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της ΔΟΠΑ, η Επιτροπή προτείνει και μετά το 2016 περιορισμό της εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) στις πτήσεις εντός ΕΟΧ. Η Επιτροπή επιδιώκει με την πρότασή της, να διατηρήσει την δυναμική στο έργο της ΔΟΠΑ.

Η Επιτροπή επιθυμεί στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για τη φύση και το περιεχόμενο του μέσου για την προστασία του κλίματος καθώς και για τις προθέσεις των διεθνών εταίρων μας όσον αφορά την υλοποίηση του μέτρου, προκειμένου να επαναξιολογήσει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και να μπορέσει, εφόσον χρειάζεται, να το αναθεωρήσει για το διάστημα μετά το 2020. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επιτευχθεί η αναγκαία συνοχή με την συμφωνία του Παρισιού και με τους στόχους της ΕΕ έως το 2030.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια για τις αεροπορικές εταιρείες, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν, διότι διαφορετικά οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών πρέπει να γνωστοποιήσουν τα δικαιώματα εκπομπών τους πριν από τα τέλη Απριλίου 2018. Εάν δεν διατηρηθεί ο σημερινός περιορισμός του πεδίου εφαρμογής στις πτήσεις εντός ΕΟΧ, οι φορείς εκμετάλλευσης θα ήταν υποχρεωμένοι να προσκομίσουν πριν από τις 30 Απριλίου 2018 πιστοποιητικά εκπομπών και για τις πτήσεις από και προς τρίτες χώρες (οδηγία 2003/87/ΕΚ).

Ο συντάκτης της παρούσας υποστηρίζει τους στόχους και τα μέτρα που έχουν οριστεί από την Επιτροπή στην πρόταση κανονισμού 2017/0017 (COD)):

  διατηρούνται οι περιορισμοί του πεδίου εφαρμογής. από το 2017 και μετά, προβλέπεται να συνεχίσουν να καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ μόνο πτήσεις εντός ΕΟΧ·

  η απαλλαγή για τους μη εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με ετήσιες εκπομπές κάτω των 1000 τόνων (0,2 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) παρατείνεται από το 2020 στο 2030·

  η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την υλοποίηση του μέτρου, καθώς και σχετικά με τις ενέργειες τρίτων χωρών για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου·

  για να προετοιμαστεί για την υλοποίηση του μέσου για την προστασία του κλίματος, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει η ΔΟΠΑ.

Ο συντάκτης της παρούσας προτείνει, επιπλέον, τροποποιήσεις τόσο στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής, όσο και σε άλλα σημεία, για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η εφαρμογή της και να καταστεί περισσότερο υλοποιήσιμη για τους αερομεταφορείς. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο το γεγονός ότι η πρόταση κρίνεται σε γενικές γραμμές αποδεκτή, αλλά εξυπηρετούν τον σκοπό της πραγματοποίησης προσαρμογών και της διατύπωσης προτάσεων για αλλαγές και τρόπους εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Πρέπει συγκεκριμένα να εξεταστεί πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η συμβατότητα αυτού του μέσου της ΔΟΠΑ με την ΣΕΔΕ της ΕΕ και με ποιον τρόπο μπορεί να διαμορφωθεί η συνύπαρξη αμφότερων των συστημάτων από το 2021 και μετά. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετασθούν οι επιπτώσεις στον τομέα των αερομεταφορών και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015, επιτεύχθηκε διεθνής συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε η αύξηση να διατηρηθεί στους 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η συμφωνία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου. Η συμφωνία του Παρισιού άρχισε να ισχύει στις 4 Νοεμβρίου 2016. Για την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας του Παρισιού, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς.

(1)  Κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015, επιτεύχθηκε διεθνής συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε η αύξηση να διατηρηθεί στους 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η συμφωνία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου. Η συμφωνία του Παρισιού άρχισε να ισχύει στις 4 Νοεμβρίου 2016. Για την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας του Παρισιού, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Μολονότι ο τομέας των διεθνών αερομεταφορών εξαιρείται από τη Συμφωνία του Παρισιού, οφείλει ωστόσο να συνεισφέρει επίσης στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων μείωσης των εκπομπών, μέσω ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου (GMBM) το οποίο θα θεσπίσει η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Ένωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 191 της Συνθήκης είναι η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος· η προστασία της υγείας του ανθρώπου· και η προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

(2)  Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Ένωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 191 της Συνθήκης είναι η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος· η προστασία της υγείας του ανθρώπου· και η προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και πρωτίστως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 2005. Για να υπάρξει πρόοδος στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με ίση μεταχείριση όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά τις δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.

(4)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 2005. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφασή του της 21ης Δεκεμβρίου 2011 έκρινε ότι η συμπερίληψη των πτήσεων εκτός του ΕΟΧ στο ΣΕΔΕ της ΕΕ δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Για να υπάρξει πρόοδος στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με ίση μεταχείριση όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά τις δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.

 

Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2011, Air Transport Association of America και λοιποί κατά Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Για την επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν στη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030, είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν πλήρως τα μέτρα που προβλέπει ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα αποφευχθεί ο κατακερματισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και θα βελτιστοποιηθεί η ροή της κυκλοφορίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα επίπεδα του 2020, θεωρείται σκόπιμο να εξακολουθήσει να ισχύει η υφιστάμενη παρέκκλιση εν αναμονή μεγαλύτερης προόδου των εργασιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου. Ως προς αυτό, η έγκριση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος, σχεδιάζεται για το 2018. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί, υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης της υλοποίησης του συστήματος του ΔΟΠΑ, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της παρέκκλισης, η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και αναλογική προς τη μείωση της υποχρέωσης παράδοσης.

(5)  Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα επίπεδα του 2020, θεωρείται σκόπιμο να εξακολουθήσει να ισχύει η υφιστάμενη παρέκκλιση εν αναμονή μεγαλύτερης προόδου των εργασιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου. Ο ΔΟΠΑ οφείλει να εγκρίνει έως το 2018 πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές για την υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της παρέκκλισης, η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 2016.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη νομοθεσία κρατών και περιφερειών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει επανεξέταση μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο αυτών των νομικών μέσων πριν από την έναρξη λειτουργίας του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ για την έγκαιρη εφαρμογή του, και να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση θα εξετάζει τυχόν πρότυπα ή άλλα νομικά μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις εκπομπές από το 2021 και άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις [π.χ. κανόνες στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και της συμφωνίας του Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική ανθρακούχων εκπομπών]. Στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι ενσωμάτωσης αυτών των νομικών μέσων στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στις εντός του ΕΟΧ πτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της συνολικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030.

(6)  Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί οι βασικές συνθήκες πλαισίου του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη νομοθεσία κρατών και περιφερειών, είναι επιτακτική ανάγκη να επανεξετασθεί το μέτρο του ΔΟΠΑ μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο αυτών των νομικών μέσων και πρέπει επίσης να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση θα εξετάζει τυχόν πρότυπα ή άλλα νομικά μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις εκπομπές από το 2021 και άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις [π.χ. κανόνες στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και της συμφωνίας του Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική ανθρακούχων εκπομπών]. Στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί η συμβατότητα αυτών των νομικών μέσων με το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της συνολικής οικονομίας και με τον πλέον εφικτό από οικονομική άποψη τρόπο με ορίζοντα το 2030.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η επιτυχία του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA) θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη γεωγραφική ευρύτητα του πεδίου εφαρμογής και από την αποφυγή οποιασδήποτε αλληλεπικάλυψης περιφερειακών συστημάτων. Με βάση αυτές τις συνθήκες είναι δυνατό να προκύψουν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Τα έσοδα από μελλοντικούς εκπλειστηριασμούς δικαιωμάτων θα πρέπει να κατευθύνονται σε προγράμματα που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, και ιδίως σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω του μελλοντικού 9ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής για συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει μέριμνα για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(7)  Για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής για συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει μέριμνα για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, ιδίως σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 3δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 3δ παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης.

«Τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, και ειδικά για τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, ιδίως στους τομείς της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης και τη διευκόλυνση της προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο μελλοντικό 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα κατά την κατανομή των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό.»·

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=EL)

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28α – παράγραφος -1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όλες τις εκπομπές πτήσεων προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β.

α)  όλες τις εκπομπές πτήσεων προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28α – παράγραφος -1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii.  το στοιχείο γ) απαλείφεται.

ii.  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

«γ)   όλες τις εκπομπές πτήσεων που συνδέουν αεροδρόμια ευρισκόμενα εντός του ΕΟΧ οι οποίες εκτελούνται ως συνέπεια πτήσης κατά τα οριζόμενα στα στοιχεία α) ή β) η οποία εκτρέπεται προς αεροδρόμιο ευρισκόμενο εντός του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2017, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 28β.»·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πρότυπα του ΔΟΠΑ ή άλλα νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021 και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις.

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές (SARP) του ΔΟΠΑ, τις εγκεκριμένες από το Συμβούλιο του ΔΟΠΑ συστάσεις σχετικά με το παγκόσμιο μέτρο ή άλλα νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου μέτρου που θα εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021 και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται έως την 1η Ιανουαρίου 2018, την 1η Ιανουαρίου 2019 και, στη συνέχεια, σε τακτική βάση σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΔΟΠΑ για τη θέσπιση προτύπων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην έκθεση θα πρέπει να εξετάζονται τρόποι για την ενσωμάτωση αυτών των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει επίσης να εξετάζονται οι κανόνες που θα ισχύουν στις πτήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ανάλογα με την περίπτωση.

2.  Η έκθεση εξετάζει με ποιους τρόπους μπορούν τα νομικά μέσα του ΔΟΠΑ να γίνουν συμβατά με την ΣΕΔΕ της ΕΕ και ποια μορφή θα λάβει η συνύπαρξη των δύο συστημάτων από το 2021 και έπειτα. Οι επιπτώσεις του GMBM στον τομέα των αερομεταφορών και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αξιολογούνται επίσης, όπου κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28β – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση, διαγραφή, παράταση ή αντικατάσταση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28α, όπως υπαγορεύει η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με ορίζοντα το 2030.

3.  Η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις αναγκαίες τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως υπαγορεύει η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με ορίζοντα το 2030.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.2.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Werner Langen

16.3.2017

Εξέταση στην επιτροπή

29.5.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Εύα Καϊλή, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Εύα Καϊλή, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

5

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (20.6.2017)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jacqueline Foster

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Το 2003, η ΕΕ ενέκρινε το πρώτο στον κόσμο μείζον περιφερειακό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ), το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2005. Το 2008, η ΕΕ ενέκρινε τροποποιητική οδηγία με στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε από το 2012 να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και οι εκπομπές της αεροπορίας.

Η επέκταση αυτή υπήρξε άκρως αμφιλεγόμενη και δημιούργησε σημαντικά εμπορικά προβλήματα με στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ όπως π.χ. τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία. Επιπλέον, προκάλεσε ορισμένα νομικά προβλήματα. Δυστυχώς, αυτή η προσπάθεια επέκτασης του ΣΕΔΕ της ΕΕ ώστε να συμπεριληφθεί η αεροπορία ζημίωσε πολύ την ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία και ιδιαίτερα τον αεροδιαστημικό κλάδο, καθώς και το κύρος της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Στο τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε πλέον άλλη δυνατότητα το 2012 από το να εγκρίνει μια απόφαση αναστολής (stop-the-clock), η οποία ανανεώθηκε το 2014. Η απόφαση ήταν καθοριστική για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εξεύρεσης μιας παγκόσμιας λύσης σε διεθνές επίπεδο. Όντως, τον Οκτώβριο του 2013, η 38η Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας(1) (ICAO/ΔΟΠΑ) συμφώνησε να αναπτύξει ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο (GMBM) ως βάση για μια παγκόσμια συμφωνία, με σκοπό να επιτευχθεί η λεγόμενη «ανάπτυξη με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2020» (απόφαση ΔΟΠΑ Α38-18).

Το σύστημα παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου

Τον Μάιο του 2016, πριν από την 39η Συνέλευση του ΔΟΠΑ, μια αντιπροσωπεία της επιτροπής TRAN, στην οποία συμμετείχε και η συντάκτρια της παρούσας, συνάντησε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΔΟΠΑ δρα Olumuyiwa Benard Aliu, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του ΔΟΠΑ δρα Fang Liu, στο Μόντρεαλ, για να συζητήσουν για το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο. Έγινε επίσης ένας εποικοδομητικός διάλογος στην Οτάβα με καναδούς υπουργούς αρμόδιους για τις αεροπορικές μεταφορές καθώς και με άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Η συντάκτρια συνάντησε επίσης ανώτερους εκπροσώπους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και της καναδικής κυβέρνησης για το ίδιο θέμα.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2016 μια ειδική αντιπροσωπεία των επιτροπών TRAN/ENVI παρέστη στην 39η Συνέλευση του ΔΟΠΑ για να παρακολουθήσει από κοντά τις διαπραγματεύσεις για το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο. Μια εξαιρετικά καλή σχέση αναπτύχθηκε ανάμεσα στην Επίτροπο Μεταφορών και την ομάδα της και την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Το πολύ εποικοδομητικό κλίμα της 39ης Συνέλευσης συνέβαλε στην επίτευξη της δύσκολης και πολυπόθητης συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό οδήγησε στην απόφαση (Α39-3) της Συνέλευσης του ΔΟΠΑ, του Οκτωβρίου του 2016, για το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο, με την οποία υλοποιείται ένα σύστημα παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου υπό τη μορφή του CORSIA(2). Τα βασικά στοιχεία του CORSIA είναι τα εξής:

•  Θα καλύπτεται κάθε ετήσια αύξηση των συνολικών εκπομπών της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας πάνω από τα επίπεδα του 2020.

•  Η πιλοτική φάση θα εκτελεστεί μεταξύ 2021 και 2023.

•  Η πρώτη φάση θα εκτελεστεί από το 2024 έως το 2026. Θα ισχύει για τα κράτη που συμμετέχουν εθελοντικά στο σύστημα.

•  Μια δεύτερη φάση θα υλοποιηθεί από το 2027 έως το 2035 με όλα τα συμμετέχοντα κράτη, πλην των εξαιρουμένων.

•  Από τις 21 Απριλίου 2017, 67 κράτη που εκπροσωπούν πάνω από το 87,5 % των διεθνών αεροπορικών δραστηριοτήτων θα συμμετέχουν εθελοντικά στο σύστημα παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το ξεκίνημά του. Να σημειωθεί ότι μόλις μια χώρα συμφωνήσει να συμμετάσχει στο σύστημα, θα πρέπει να συμμορφώνεται με κάθε μελλοντική απόφαση.

•  Τέλος, η συμφωνία προβλέπει μια αναθεώρηση κάθε τρία έτη, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του CORSIA.

Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ εργάζονται μαζί με τους αντίστοιχους της Επιτροπής Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (CAEP) του ΔΟΠΑ για την εκπόνηση των λεπτομερών τεχνικών κανόνων του συστήματος, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του.

Η θέση της συντάκτριας της γνωμοδότησης

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης συμφωνεί πλήρως με την πρόταση της Επιτροπής και ανέκαθεν υποστήριζε την καθιέρωση ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού συστήματος. Είναι επίσης πεπεισμένη ότι μόνο μια παγκόσμια και ρεαλιστική προσέγγιση θα επιτύχει απτά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να αναπτυχθεί διεθνώς, είναι προς το συμφέρον της να αποφύγει την υπερβολική ρύθμιση του τομέα των αεροπορικών μεταφορών, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο σαφώς θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμιο για τις αεροπορικές εταιρείες και για τον αεροδιαστημικό τομέα της Ευρώπης και θα οδηγούσε στη δημιουργία ανταγωνιστικού μειονεκτήματος έναντι του υπόλοιπου πλανήτη.

Η μονομερής και απομονωμένη δράση της ΕΕ την οδήγησε σε λάθος κατεύθυνση. Δυστυχώς, υπήρξε πλήρης απουσία συνεκτίμησης και κατανόησης της τεχνολογικής προόδου του ευρωπαϊκού αεροδιαστημικού τομέα και των επιχειρησιακών βελτιώσεων των κρατών μελών.

Ακόμη, η συντάκτρια της παρούσας επιθυμεί επίσης να τονίσει τη μη αναγνώριση της νομοθεσίας που εγκρίθηκε σε επίπεδο ΕΕ και που αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της συμφόρησης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και στην ενίσχυση της ροής της κυκλοφορίας. Η επιτροπή TRAN στήριξε πλήρως την έκθεση Foster του 2012 σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky - SES), η οποία ζητούσε την πλήρη εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας από τα κράτη μέλη, διότι προωθεί τα απευθείας δρομολόγια, οδηγώντας σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, των εκπομπών και, σε τελική ανάλυση, της τιμής των εισιτηρίων για τους καταναλωτές.

Επιπλέον, η χρήση του Galileo για τη δορυφορική πλοήγηση (GNSS(3) και Copernicus) έχει επίσης συμβάλει στη μείωση των εκπομπών, όπως και οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες Clean Sky Ι (με προϋπολογισμό 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ) και Clean Sky ΙΙ (με προϋπολογισμό άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ). Τα εν λόγω ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, τα οποία προωθούν την επόμενη γενιά αεροσκαφών και κινητήρων, ήταν τόσο επιτυχημένα ώστε η πρωτοβουλία Clean Sky ΙΙΙ είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο συζήτησης.

Να σημειωθεί επίσης ότι τα κράτη μέλη, οι αεροπορικές εταιρείες και ο αεροδιαστημικός κλάδος έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα και έχουν αναλάβει τη δέσμευση να συνεχίσουν και στο μέλλον.Το καθαρό αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα, σύμφωνα με τον ΔΟΠΑ, ένα αεροσκάφος είναι περίπου 80 % αποδοτικότερο στα καύσιμα ανά επιβατοχιλιόμετρο σε σχέση με τη δεκαετία του ’60.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει θερμά ότι πρέπει να τονιστεί η τεχνολογική πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα, υπογραμμίζει όμως πως η πρόταση της Επιτροπής επικεντρώνεται στην επιτακτική ανάγκη του να επιτραπεί η παράταση ισχύος της απόφασης αναστολής. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης έχει την σταθερή πεποίθηση πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να στηρίξει την Επίτροπο Bulc και την ομάδα της και να δώσει τον χρόνο για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού και εποικοδομητικού παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που να έχει τη στήριξη όλων των χωρών που ήδη έχουν υπογράψει αλλά και των χωρών που ελπίζουμε πως θα υπογράψουν μελλοντικά. Διαφορετικά, ενδέχεται να είναι να μην υπάρξει διεθνής λύση στο ορατό μέλλον. Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον μας να στηρίξουμε ως Κοινοβούλιο την πρόταση της Επιτροπής για αναστολή ισχύος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015, επιτεύχθηκε διεθνής συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε η αύξηση να διατηρηθεί στους 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η συμφωνία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου. Η συμφωνία του Παρισιού άρχισε να ισχύει στις 4 Νοεμβρίου 2016. Για την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας του Παρισιού, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς.

(1)  Κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015, επιτεύχθηκε διεθνής συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε η αύξηση να διατηρηθεί στους 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η συμφωνία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου. Η συμφωνία του Παρισιού άρχισε να ισχύει στις 4 Νοεμβρίου 2016. Για την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας του Παρισιού, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς, και απαιτείται συνεχής πολιτική βούληση κατά τη λήψη αποφάσεων, στο πλαίσιο της συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η συμφωνία του Παρισιού της COP21 δεν περιλαμβάνει ούτε τον τομέα των διεθνών αεροπορικών μεταφορών ούτε τον τομέα της ναυτιλίας, και ζητεί, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, να είναι ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) ο πλέον αρμόδιος φορέας για να παρουσιάσει ένα εφαρμόσιμο σύστημα παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου 2014 τέθηκε ο δεσμευτικός στόχος της μείωσης εντός της ΕΕ κατά τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο το φάσμα της οικονομίας έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Η σύνοδος του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2015 ενέκρινε επίσημα αυτήν την πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών μελών της, ως την εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014 διατυπώθηκε πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ο στόχος έπρεπε να επιτευχθεί συλλογικά από την Ένωση με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, με τις μειώσεις στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) και στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να αγγίζουν, αντίστοιχα, το 43% και το 30% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των μειώσεων εκπομπών.

(3)  Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου 2014 τέθηκε ο δεσμευτικός στόχος της μείωσης εντός της ΕΕ κατά τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο το φάσμα της οικονομίας έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Η σύνοδος του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2015 ενέκρινε επίσημα αυτήν την πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών μελών της, ως την εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014 διατυπώθηκε πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ο στόχος έπρεπε να επιτευχθεί συλλογικά από την Ένωση με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, με τις μειώσεις στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) και στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να αγγίζουν, αντίστοιχα, το 43% και το 30% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των μειώσεων εκπομπών, και, προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων στον τομέα της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 2005. Για να υπάρξει πρόοδος στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με ίση μεταχείριση όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά τις δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.

(4)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 2005. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση, το 2004 και εκ νέου το 2008, για υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη την αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά τα επόμενα έτη. Προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στο πλαίσιο της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση του συστήματος SESAR και να στηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης Clean Sky. Η θέσπιση του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Για τον λόγο αυτό εγκρίθηκαν παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), με ίση μεταχείριση όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά τις δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα επίπεδα του 2020, θεωρείται σκόπιμο να εξακολουθήσει να ισχύει η υφιστάμενη παρέκκλιση εν αναμονή μεγαλύτερης προόδου των εργασιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου. Ως προς αυτό, η έγκριση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος, σχεδιάζεται για το 2018. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί, υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης της υλοποίησης του συστήματος του ΔΟΠΑ, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της παρέκκλισης, η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και αναλογική προς τη μείωση της υποχρέωσης παράδοσης.

(5)  Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα επίπεδα του 2020, θεωρείται σκόπιμο να εξακολουθήσει να ισχύει η υφιστάμενη παρέκκλιση εν αναμονή μεγαλύτερης προόδου των εργασιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου. Ως προς αυτό, η έγκριση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος το αργότερο έως το 2021, σχεδιάζεται για το 2018. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί, υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης της υλοποίησης του συστήματος του ΔΟΠΑ, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ, να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ, και να αποφευχθεί η επικάλυψη με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της παρέκκλισης, η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και αναλογική προς τη μείωση της υποχρέωσης παράδοσης. Για την αντιμετώπιση των εκπομπών CO2 από τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η Ένωση εξακολουθεί να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη προκειμένου τα έσοδα που προκύπτουν από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων να χρησιμοποιούνται για έργα όπως το SESAR, το Clean Sky και άλλα καινοτόμα έργα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη νομοθεσία κρατών και περιφερειών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει επανεξέταση μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο αυτών των νομικών μέσων πριν από την έναρξη λειτουργίας του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ για την έγκαιρη εφαρμογή του, και να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση θα εξετάζει τυχόν πρότυπα ή άλλα νομικά μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις εκπομπές από το 2021 και άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις [π.χ. κανόνες στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και της συμφωνίας του Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική ανθρακούχων εκπομπών]. Στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι ενσωμάτωσης αυτών των νομικών μέσων στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στις εντός του ΕΟΧ πτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της συνολικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030.

(6)  Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη νομοθεσία κρατών και περιφερειών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει επανεξέταση μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο αυτών των νομικών μέσων πριν από την έναρξη λειτουργίας του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ για την έγκαιρη εφαρμογή του, και να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του συστήματος, η Ένωση εξακολουθεί να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη της και διατηρεί στενή συνεργασία με τον ΔΟΠΑ, στον ρόλο της ως παρατηρητής, με στόχο την ενθάρρυνση της διαφάνειας των πληροφοριών και της προόδου για την επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο ΔΟΠΑ. Η έκθεση θα εξετάζει τυχόν πρότυπα ή άλλα νομικά μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις εκπομπές από το 2021 και άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις [π.χ. κανόνες στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και της συμφωνίας του Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική ανθρακούχων εκπομπών]. Στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι ενσωμάτωσης αυτών των νομικών μέσων στην ενωσιακή νομοθεσία και οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στις εντός του ΕΟΧ πτήσεις. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της συνολικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030. Στην έκθεση θα πρέπει επίσης να εξετάζονται η φιλοδοξία και η συνολική περιβαλλοντική ακεραιότητα του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των απαιτήσεων της συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η επιτυχία του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA), όταν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΔΟΠΑ, θα εξαρτηθεί από την αποφυγή αλληλοσυγκρουόμενων ή επικαλυπτόμενων προγραμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να μη δημιουργηθούν στρεβλώσεις ανταγωνισμού ούτε απαράδεκτη διοικητική επιβάρυνση. Επιπλέον, στην επιτυχία του συστήματος θα συμβάλουν επίσης η πλήρης εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, η οποία αποσκοπεί στην άρση του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και, ως εκ τούτου, στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών. Επιπλέον, η εφαρμογή του CORSIA εντός της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επανεξέταση κάθε τρία έτη, η οποία θα επιτρέψει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις στο σύστημα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Αρκετές νομοθετικές πράξεις έχουν εγκριθεί σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό να αποτραπεί ο κατακερματισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και να ενισχυθεί η ροή της εναέριας κυκλοφορίας και ο έλεγχος της χρήσης του εναέριου χώρου, ώστε με τον τρόπο αυτό να μειωθούν οι εκπομπές. Εντός της Ένωσης, το σύστημα CORSIA θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ως μέρος της λεγόμενης «δέσμης μέτρων» του ΔΟΠΑ, μαζί με την πλήρη εφαρμογή από τα κράτη μέλη της νομοθεσίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, το SESAR, τη χρήση του GNSS για τη δορυφορική πλοήγηση και κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως η Clean Sky Ι και η Clean Sky ΙΙ. Όλα τα έσοδα από μελλοντικούς εκπλειστηριασμούς δικαιωμάτων θα πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των ανωτέρω προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και κοινών έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας σειράς βασικών διαλειτουργικών ικανοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως όσων συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών αεροναυτιλίας, της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και της χρήσης του εναέριου χώρου όπως απαιτείται για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που έχουν λάβει τα κράτη μέλη προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση των εσόδων, τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Με σκοπό την απλοποίηση και την ελάφρυνση των διοικητικών υποχρεώσεων για τους πολύ μικρούς φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, οι μη εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με εκπομπές χαμηλότερες των 1000 τόνων CO2 ετησίως θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για άλλα δέκα έτη, στη διάρκεια των οποίων θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε στο μέλλον όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης να συμβάλουν στις μειώσεις εκπομπών.

(8)  Με σκοπό την απλοποίηση και την ελάφρυνση των διοικητικών υποχρεώσεων για τους πολύ μικρούς φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι μη εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με εκπομπές χαμηλότερες των 1000 τόνων CO2 ετησίως και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Θα πρέπει επίσης να δηλωθεί εκ νέου ότι όσον αφορά τις αεροπορικές δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα στοιχεία α) έως ια) προβλέπουν εξαιρέσεις από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες εφαρμόζεται η εν λόγω οδηγία. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης επανεξέτασης που περιγράφεται στο άρθρο 28β, η συνέχιση της εξαίρεσης αυτών των πτήσεων θα πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέα)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 3δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 3δ παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα αυτά θα προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έρευνας και κοινών έργων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και για πρωτοβουλίες που επιτρέπουν την ευρεία χρήση του συστήματος GNSS για δορυφορική πλοήγηση και την ανάπτυξη διαλειτουργικών ικανοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως όσων συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών αεροναυτιλίας, της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και της χρήσης του εναέριου χώρου. Η διαφάνεια σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ αποτελεί στοιχείο θεμελιώδες για την υποστήριξη των δεσμεύσεων της Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α.  προστίθεται το εξής στοιχείο β α):

 

β α)  όλες τις εκπομπές από πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων ευρισκόμενων εντός του ΕΟΧ οι οποίες εκτελούνται ως συνέπεια πτήσης κατά τα οριζόμενα στα στοιχεία α) ή β) η οποία εκτρέπεται προς αεροδρόμιο ευρισκόμενο εντός του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2017, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 28β.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο i

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3δ έως 3στ και έως ότου τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις που συνεπάγεται η αναθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28β, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκχωρείται ετησίως o αριθμός δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στο έτος 2016. Από το 2021 και μετά, στον εν λόγω αριθμό δικαιωμάτων εφαρμόζεται ο γραμμικός συντελεστής του άρθρου 9.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3δ έως 3στ και έως ότου τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις που συνεπάγεται η αναθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28β, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκχωρείται ετησίως o αριθμός δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στο έτος 2016.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28 α – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  Στο άρθρο 28α, η παράγραφος 8 διαγράφεται.

8.  Η Επιτροπή, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) καθώς και για τις προσπάθειές της να προωθήσει τη διεθνή αποδοχή αγορακεντρικών μηχανισμών από τρίτες χώρες. Μετά τη συνέλευση της ΔΟΠΑ, το 2016, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2020, που θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις αεροπορικές μεταφορές κατά τρόπο που να μην εισάγει διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση των εσόδων που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.

 

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή εξετάζει και, κατά περίπτωση, υποβάλλει προτάσεις σχετικά με το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής για την κάλυψη των εκπομπών που οφείλονται στις δραστηριότητες από και προς αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ από 1ης Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Στην έκθεσή της η Επιτροπή εξετάζει επίσης λύσεις για θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, τηρώντας παράλληλα την αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους αερομεταφορείς στο ίδιο δρομολόγιο.

 

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 28 β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πρότυπα του ΔΟΠΑ ή άλλα νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021 και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις.

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τακτικά και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, σχετικά με τα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές (SARP) του ΔΟΠΑ, τις εγκεκριμένες από το Συμβούλιο του ΔΟΠΑ συστάσεις σχετικά με το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο ή άλλα νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021 και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Επιτροπή παρέχει επίσης ενημέρωση σχετικά με τις προσπάθειες του ΔΟΠΑ για την καθιέρωση ενός αξιόπιστου μακροπρόθεσμου στόχου για τον τομέα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.2.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Jacqueline Foster

14.3.2017

Εξέταση στην επιτροπή

30.5.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Susanne Melior, Roberta Metsola

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Μιλτιάδης Κύρκος, Susanne Melior, Jens Nilsson, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

5

-

EFDD

Seymour Jill

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

0

ENF

Georg Mayer

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Ο ΔΟΠΑ είναι οργανισμός του ΟΗΕ, καλύπτει 191 χώρες και ρυθμίζει τη διεθνή πολιτική αεροπορία.

(2)

CORSIA: Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (Σύστημα αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές)

(3)

Το 2012, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης ήταν και συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 σχετικά με την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.2.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Julie Girling

16.3.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

57

3

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Siôn Simon, Derek Vaughan

Ημερομηνία κατάθεσης

17.7.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

57

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

6

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Angélique Delahaye, Jens Gieseke, Françoise Grossetête

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατάt

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου