IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća   o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

14.7.2017 - (COM(2017)0054 – C8‑0028/2017 – 2017/0017(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestiteljica: Julie Girling


Postupak : 2017/0017(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0054),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0028/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017.[1],

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i Odbora za promet i turizam (A8-0258/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Zaštita okoliša jedan je od najvažnijih izazova s kojima se suočava Unija.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Djelotvoran i reformiran sustav trgovanja emisijama EU-a s unaprijeđenim instrumentom za stabilizaciju tržišta bit će, uz primjenu linearnog faktora i besplatnu dodjelu emisijskih jedinica nakon 2020., glavni europski instrument za postizanje ciljnog smanjenja od 40 %. Udio koji će biti ponuđen na dražbi trebao bi u zakonodavnom aktu biti izražen u obliku postotka kako bi se povećala sigurnost planiranja u pogledu odluka o ulaganju, povećala transparentnost, na najmanju moguću mjeru smanjilo istjecanje ugljika i učinilo cjelokupni sustav jednostavnijim i razumljivijim. Te bi odredbe trebale biti u skladu s klimatskim ciljevima Unije i njezinim obvezama iz Pariškog sporazuma te usklađene s Facilitativnim dijalogom 2018., prvim globalnim pregledom stanja 2023., te globalnim pregledima koji će se nakon 2023. provoditi svakih pet godina, radi priopćavanja uzastopnih doprinosa određenih na nacionalnoj razini.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Unija i njezine države članice od 1997. nastoje poboljšati međunarodni sporazum kako bi se smanjili učinci stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te je od 2008. na snazi zakonodavstvo kojim se ograničavaju učinci zrakoplovnih djelatnosti na klimatske promjene s pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS) koji djeluje od 2005. Kako bi se ostvario napredak u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), Unija je u dva navrata donijela vremenski ograničena odstupanja od sustava trgovanja emisijama EU-a u svrhu ograničavanja obveza usklađenosti na emisije iz letova između zračnih luka smještenih u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) uz jednako postupanje prema operaterima zrakoplova na istim linijama neovisno o njihovu poslovnom nastanu. Najnovijim odstupanjem od sustava trgovanja emisijama EU-a, Uredbom (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obveze usklađenosti ograničile su se na letove unutar EGP-a od 2013. do 2016. te su njime predviđene moguće promjene područja primjene sustava u pogledu djelatnosti do i iz zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je utvrđeno u toj Uredbi.

(4)  Unija i njezine države članice od 1997. nastoje poboljšati međunarodni sporazum kako bi se smanjili učinci stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te je od 2008. na snazi zakonodavstvo kojim se ograničavaju učinci zrakoplovnih djelatnosti na klimatske promjene s pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS) koji djeluje od 2005. U svojoj presudi od 21. prosinca 2011.1a Sud Europske unije utvrdio je da se uključivanjem letova izvan EGP-a u sustav trgovanja emisijama EU-a ne krši međunarodno pravo. Kako bi se ostvario napredak u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), Unija je u dva navrata donijela vremenski ograničena odstupanja od sustava trgovanja emisijama EU-a u svrhu ograničavanja obveza usklađenosti na emisije iz letova između zračnih luka smještenih u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) uz jednako postupanje prema operaterima zrakoplova na istim linijama neovisno o njihovu poslovnom nastanu. Najnovijim odstupanjem od sustava trgovanja emisijama EU-a, Uredbom (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obveze usklađenosti ograničile su se na letove unutar EGP-a od 2013. do 2016. te su njime predviđene moguće promjene područja primjene sustava u pogledu djelatnosti do i iz zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je utvrđeno u toj Uredbi.

 

_________________

 

1a Presuda Suda Europske unije od 21. prosinca 2011., Air Transport Association of America i drugi protiv Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  S obzirom na rezoluciju donesenu na 39. skupštini ICAO-a u listopadu 2016. o provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. za neutralizaciju međunarodnih emisija iz zrakoplovstva iznad razina iz 2020. smatra se primjerenim nastaviti s postojećim odstupanjem u očekivanju daljnjeg napretka u pogledu zamišljenih elemenata i provedbe globalne tržišno utemeljene mjere. U tom je pogledu za 2018. predviđeno donošenje standarda i preporučenih praksi ICAO-a kako bi se tu rezoluciju dopunilo te omogućilo provedbu globalnog sustava. Međutim, za konkretan početak djelovanja bit će potrebno djelovanje stranaka ICAO-a na nacionalnoj razini. Osim toga, ICAO mora razraditi upravljačke mehanizme koji uključuju sustav registara. U tom bi smislu postojeće odstupanje od obveza iz sustava trgovanja emisijama EU-a trebalo proširiti na letove u treće zemlje i iz njih, podložno preispitivanju provedbe programa ICAO-a, kako bi ICAO dobio na zamahu te kako bi se omogućio početak djelovanja programa ICAO-a. Zbog proširenja odstupanja količina emisijskih jedinica za dražbu i besplatno izdavanje, uključujući one iz posebne rezerve, trebala bi biti jednaka odgovarajućoj količini iz 2016. te razmjerna smanjenju obveze predaje.

(5)  S obzirom na rezoluciju donesenu na 39. skupštini ICAO-a u listopadu 2016. o provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. za neutralizaciju međunarodnih emisija iz zrakoplovstva iznad razina iz 2020., za 2018. predviđeno je donošenje standarda i preporučenih praksi ICAO-a kako bi se tu rezoluciju dopunilo te omogućilo provedbu globalnog sustava. Međutim, za konkretan početak djelovanja bit će potrebno djelovanje stranaka ICAO-a na nacionalnoj razini. Osim toga, ICAO mora razraditi upravljačke mehanizme koji uključuju sustav registara. U tom bi smislu postojeće odstupanje od obveza iz sustava trgovanja emisijama EU-a za letove u treće zemlje i iz njih trebalo produljiti do 2021. kako bi ICAO dobio na zamahu te kako bi se omogućio početak djelovanja programa ICAO-a. Zbog proširenja odstupanja količina emisijskih jedinica za dražbu i besplatno izdavanje, uključujući one iz posebne rezerve, trebala bi biti jednaka odgovarajućoj količini iz 2016. te razmjerna smanjenju obveze predaje.

 

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  50 % emisijskih jedinica trebalo bi se od 1. siječnja 2021. ponuditi na dražbi, a ukupni broj dodijeljenih emisijskih jedinica trebao bi podlijegati primjeni linearnog faktora smanjenja kako je predviđeno u članku 9. Direktive 2003/87/EZ.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Prihode dobivene od prodaje emisijskih jedinica na dražbi, ili njihov ekvivalent u financijskoj vrijednosti, trebalo bi upotrijebiti za borbu protiv klimatskih promjena u Uniji i trećim zemljama, između ostalog i za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, prilagođavanje učincima klimatskih promjena u Uniji i trećim zemljama, a posebno u zemljama u razvoju, za financiranje istraživanja i razvoja radi ublažavanja i prilagođavanja, uključujući u području aeronautike, zračnog prometa i održivih alternativnih goriva u zrakoplovnom sektoru, za smanjenje emisija uz pomoć prometa s niskim emisijama i pokrivanje troškova primjene sustava trgovanja emisijama EU-a. Posebnu pozornost treba posvetiti državama članicama koje se tim prihodima koriste za sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih programa ili inicijativa u okviru Devetog okvirnog programa za istraživanje (FP9). Transparentnost korištenja prihoda od prodaje emisijskih jedinica na dražbi u skladu s ovom Direktivom temelj je na kojem počivaju obveze Unije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5c)  Neutralizacije emisija u okviru globalne tržišno utemeljene mjere čine jednu sastavnicu košarice mjera ICAO-a namijenjene postizanju željenog cilja ugljično neutralnog rasta od 2020. te bi trebale biti upotpunjene napretkom konstrukcijskih i pogonskih tehnologija. Nastavljeno financiranje istraživačkih strategija i programa poput zajedničke tehnološke inicijative Clean Sky, Galilea, SESAR-a i Obzora 2020. bit će ključno za tehnološke inovacije i operativna poboljšanja kako bi se premašio cilj ugljično neutralnog rasta od 2020. i postiglo potpuno smanjenje emisija na razini sektora. Nadalje, važno je da države članice brzo i u potpunosti provedu zakonodavstvo Unije, kao što je Jedinstveno europsko nebo, čiji je cilj sprječavanje rascjepkanosti europskog zračnog prostora i, slijedom toga, povećanja emisija CO2 u zračnom prometu.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  S obzirom na to da tek treba razviti ključne značajke globalne tržišno utemeljene mjere te da njezina provedba ovisi o nacionalnom zakonodavstvu država i regija, smatra se primjerenim obaviti preispitivanje nakon što se razjasne priroda i sadržaj tih pravnih instrumenata i prije početka primjene globalne tržišno utemeljene mjere ICAO-a, te podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću trebali bi se razmotriti svi standardi ili drugi instrumenti koje je donio ICAO, mjere koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koja će se primjenjivati na emisije od 2021. te ostala relevantna međunarodna kretanja (npr. pravila u okviru UNFCCC-a i Pariškog sporazuma o tržištima ugljika i obračunu). U tom izvješću trebalo bi se razmotriti kako se preispitivanjem sustava trgovanja emisijama EU-a ti instrumenti mogu prenijeti u pravo Unije. U njemu bi se trebala razmotriti i pravila koja se primjenjuju na letove unutar EGP-a, prema potrebi. Izvješću bi prema potrebi trebalo priložiti prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s osiguravanjem doprinosa zrakoplovstva obvezi EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu 2030.

(6)  S obzirom na to da tek treba razviti ključne značajke globalne tržišno utemeljene mjere te da njezina provedba ovisi o nacionalnom zakonodavstvu država i regija koje u njoj sudjeluju, Komisija bi trebala redovito izvještavati Europski parlament i Vijeće o napretku pregovora u okviru ICAO-a, a posebno o relevantnim instrumentima koje je donio ICAO, mjerama koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koja će se primjenjivati na emisije za razdoblje od 2021. do 2035., nastojanjima za uspostavu ambicioznih i obvezujućih mjera radi postizanja dugoročnog cilja zrakoplovnog sektora u vezi sa smanjenjem emisija CO2 za polovicu do 2050. u odnosu na razinu iz 2005. te ostalim relevantnim međunarodnim zbivanjima (npr. pravilima u okviru UNFCCC-a i Pariškog sporazuma o tržištima ugljika i obračunu). Kad se postigne jasnoća u pogledu prirode i sadržaja instrumenata ICAO-a i prije početka globalne tržišno utemeljene mjere ICAO-a, Komisija bi trebala predstaviti izvješće u kojem treba razmotriti načine provedbe tih instrumenata i njihova usklađivanja s pravom Unije u okviru revizije sustava trgovanja emisijama EU-a. U tom bi se izvješću trebala dodatno razmotriti i pravila koja se primjenjuju na letove unutar EGP-a, prema potrebi. Izvješću bi prema potrebi trebalo priložiti prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s osiguravanjem doprinosa zrakoplovstva obvezi EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu 2030.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Kako bi se osiguralo poštovanje postojećih i budućih domaćih klimatskih standarda Unije i ne dovodeći u pitanje reviziju iz članka 28.b Uredbe 2003/87/EZ, program CORSIA potrebno je provesti u okviru prava Unije i uskladiti ga s njime s pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  Iako Vijeće ICAO-a tek treba donijeti tehnička pravila ICAO-a za globalnu tržišno utemeljenu mjeru, važno je da regulatorna tijela i operatori zrakoplova imaju informacije o zahtjevima za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju te o emisijskim jedinicama koje su prihvatljive u okviru programa ICAO-a što je prije moguće kako bi se olakšala priprema za provedbu programa ICAO-a i praćenje emisija CO2 od 1. siječnja 2019. Takvi zahtjevi za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju trebali bi imati stupanj strogosti koji je u skladu sa zahtjevima za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, i trebali bi osigurati da podnesena izvješća o emisijama budu verificirana u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 600/2012.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6c)  Iako treba uzeti u obzir povjerljivost tehničkog rada ICAO-a, također je važno da su države članice ICAO-a, operatori zrakoplova i civilno društvo i dalje uključeni u rad ICAO-a u cilju provedbe globalne tržišno utemeljene mjere i da se ICAO obraća svim dionicima kako bi ih pravovremeno informirao o napretku i odlukama. Da bi se to ostvarilo, možda će biti potrebna revizija protokola o neotkrivanju informacija za članove i promatrače Odbora ICAO-a za zaštitu okoliša u zrakoplovstvu.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U svrhu donošenja nezakonodavnih akata opće primjene kojima se nadopunjuju ili izmjenjuju određeni elementi zakonodavnog akta koji nisu suštinske prirode, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji kako bi se donijele mjere za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija koje se primjenjuju na operatere zrakoplova u svrhu globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istodobno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

(7)  U svrhu donošenja nezakonodavnih akata opće primjene kojima se nadopunjuju ili izmjenjuju određeni elementi zakonodavnog akta koji nisu suštinske prirode, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji kako bi se donijele mjere za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija koje se primjenjuju na operatere zrakoplova u svrhu globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, osobito ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istodobno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata kako bi se povećala transparentnost i efikasnost postupka donošenja odluka.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Iako bi dugoročni cilj trebao biti da se do druge faze programa ICAO-a 2024. uspostavi jedinstveni globalni program smanjenja emisija ugljika iz međunarodnog zrakoplovstva, u slučaju da globalna tržišno utemeljena mjera ICAO-a nije dovoljna za postizanje klimatskih ciljeva Unije i obveza u okviru Pariškog sporazuma, trebale bi se razmotriti i ostale opcije smanjenja emisija ugljika.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Zračni promet također utječe na klimu tako što se na velikim visinama ispuštaju dušikovi oksidi, vodena para i sulfati te čestice čađe. Međunarodni panel o klimatskim promjenama (IPCC) procijenio je da je ukupni učinak zračnog prometa na klimu trenutačno dva do četiri puta viši nego što je u prošlosti iznosio ukupni učinak samo emisija ugljikova dioksida od zračnog prometa. Dok se čeka znanstveni napredak, sve bi učinke zračnog prometa na klimu trebalo rješavati u mjeri u kojoj je to moguće. Također treba promicati istraživanja o stvaranju kondenzacijskih tragova i njihovoj preobrazbi u oblake iz roda cirusa, manjim izravnim učincima sulfatnih aerosola, čađe, kondenzacijskih tragova vodene pare i oblaka iz roda cirusa te o djelotvornim mjerama za ublažavanje posljedica, uključujući operativne i tehničke mjere.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Neosporno je da emisije zračnog prometa nisu ograničene samo na štetne učinke CO2 na klimu. Komisija se već u Direktivi 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a obvezala iznijeti odgovarajući prijedlog u pogledu dušikovih oksida 2008. godine. Unatoč tehničkim i političkim teškoćama u tom području Komisija bi trebala ubrzati svoj rad na tome.

 

__________________

 

1a Direktiva 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi uključivanja zrakoplovnih djelatnosti u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 8, 13.1.2009., str. 3.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 3.c – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)   U članku 3.c dodaje se sljedeći stavak 3.a:

 

„3.a  Ukupna količina emisijskih jedinica koja će se dodijeliti operaterima zrakoplova 2021. mora biti 10 % niža od prosjeka dodijeljenih emisija u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2016., a potom se godišnje smanjivati stopom koja odgovara gornjoj graničnoj vrijednosti sustava trgovanja emisijama EU-a u drugom podstavku članka 9. kako bi se gornja granična vrijednost za sektor zrakoplovstva više uskladila s drugim sektorima obuhvaćenima sustavom trgovanja emisijama EU-a do 2030.

 

Za zrakoplovne djelatnosti prema zračnim lukama ili od zračnih luka smještenih u zemljama izvan EGP-a, količina emisijskih jedinica koja će se dodijeliti od 2021. nadalje može se prilagoditi uzimanjem u obzir globalne tržišno utemeljene mjere ICAO-a koja će se provoditi od 2021. radi neutralizacije međunarodnih emisija iz zračnog prometa koje premašuju razine iz 2020.”

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 3.d – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1a)  U članku 3.d stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.   Od 1. siječnja 2013., 15 % emisijskih jedinica nudi se na dražbi. Taj se postotak može povećati u okviru općeg pregleda ove Direktive.

„2.   Od 1. siječnja 2021., 50 % emisijskih jedinica nudi se na dražbi. Taj se postotak može povećati u okviru općeg pregleda ove Direktive. Preostale besplatno dodijeljene emisijske jedinice upotrijebit će se, ako je to potrebno, kako bi se izbjegla primjena članka 10.a stavka 5. u razdoblju između 2021. i 2030.”

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 3.d – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1b)   U članku 3.d stavku 3., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Potrebno je donijeti uredbu s detaljnim odredbama prema kojima države članice na dražbi nude emisijske jedinice koje se ne moraju izdati besplatno u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka ili članka 3.f stavka 8. Broj emisijskih jedinica koje svaka država članica u svakom razdoblju treba ponuditi na dražbi razmjeran je njezinom udjelu u ukupnim pripisanim emisijama iz zrakoplovstva za sve države članice za referentnu godinu, koje su bile prijavljene u skladu s člankom 14. stavkom 3. i verificirane u skladu s člankom 15. Za razdoblje spomenuto u članku 3.c stavku 1. referentna godina jest 2010., a za svako sljedeće razdoblje spomenuto u članku 3.c referentna je godina kalendarska godina koja završava 24 mjeseca prije početka razdoblja na koje se odnosi dražba.”

„Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 30.b radi dopune ove Direktive utvrđivanjem detaljnih aranžmana prema kojima države članice na dražbi nude emisijske jedinice koje se ne moraju izdati besplatno u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka ili članka 3.f stavka 8. Broj emisijskih jedinica koje svaka država članica u svakom razdoblju treba ponuditi na dražbi razmjeran je njezinom udjelu u ukupnim pripisanim emisijama iz zrakoplovstva za sve države članice za referentnu godinu, koje su bile prijavljene u skladu s člankom 14. stavkom 3. i verificirane u skladu s člankom 15. Za razdoblje spomenuto u članku 3.c stavku 1. referentna godina jest 2010., a za svako sljedeće razdoblje spomenuto u članku 3.c referentna je godina kalendarska godina koja završava 24 mjeseca prije početka razdoblja na koje se odnosi dražba.”

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.c (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 3.d – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1c)   U članku 3.d stavku 3. briše se drugi podstavak.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.d (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 3.d – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1d)   u članku 3.d stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„O namjeni prihoda ostvarenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbe odlučuju države članice. Te bi prihode trebalo upotrijebiti za savladavanje klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, inter alia, za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, za prilagođavanje utjecajima klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, za financiranje istraživanja i razvoja s ciljem ublažavanja i prilagođavanja, uključujući i područje aeronautike i zračnog prijevoza, za smanjenje emisija kroz promet s malim emisijama i za pokrivanje troškova primjene sustava Zajednice. Dohodak od prodaje putem dražbe trebalo bi isto tako upotrijebiti za financiranje Fonda za globalnu energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije i mjera za sprečavanje krčenja šuma. ”

„Svi prihodi ostvareni prodajom emisijskih jedinica putem dražbe upotrebljavaju se za savladavanje klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, inter alia, za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, za prilagođavanje utjecajima klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, za financiranje istraživanja i razvoja s ciljem ublažavanja i prilagođavanja, uključujući i područje aeronautike i zračnog prijevoza, za smanjenje emisija kroz promet s malim emisijama i za pokrivanje troškova primjene sustava Unije. Dohodak od prodaje putem dražbe može se isto tako upotrijebiti za financiranje Fonda za globalnu energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije i mjera za sprečavanje krčenja šuma. Posebna pozornost posvećuje se državama članicama koje koriste te prihode za sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih programa ili inicijativa u okviru Devetog okvirnog programa za istraživanje (FP9). Države članice obavješćuju Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom.”

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.e (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 12. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1e)  u članku 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Države članice osiguravaju da do 30. travnja svake godine svaki operater postrojenja preda broj emisijskih jedinica, osim onih izdanih u skladu s poglavljem II., jednak ukupnim emisijama u prethodnoj kalendarskoj godini iz toga postrojenja, verificiranih u skladu s člankom 15., te da one nakon toga budu poništene.

„3.  Države članice osiguravaju da do 30. travnja svake godine svaki operater postrojenja preda broj emisijskih jedinica jednak ukupnim emisijama u prethodnoj kalendarskoj godini iz toga postrojenja, verificiranih u skladu s člankom 15., te da one nakon toga budu poništene.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.f (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 21. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1f)   u članku 21. dodaje se sljedeći stavak 2.a:

 

„2.a   Izvješćem, u kojemu se koriste podaci dobiveni suradnjom navedenom u članku 18.b, obuhvaćen je popis operatera zrakoplova koji podliježu zahtjevima ove Direktive, a koji nisu otvorili račun u registru.”

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „svih emisija iz letova u zračne luke smještene u zemljama izvan Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i iz njih svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013., podložno preispitivanju iz članka 28.b”.

(a)  „svih emisija iz letova u zračne luke smještene u zemljama izvan Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i iz njih svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2020., podložno preispitivanju iz članka 28.b”.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svih emisija iz letova između zračne luke smještene u nekoj od najudaljenijih regija u smislu članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i zračne luke smještene u nekoj drugoj regiji EGP-a svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013., podložno preispitivanju iz članka 28.b

(b)  svih emisija iz letova između zračne luke smještene u nekoj od najudaljenijih regija u smislu članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i zračne luke smještene u nekoj drugoj regiji EGP-a svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2020., podložno preispitivanju iz članka 28.b.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i.a (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ia.  dodaje se nova točka:

 

(ba)  svih emisija iz letova između zračnih luka smještenih u EGP-u koji su posljedica preusmjeravanja letova iz točaka (a) ili (b) u zračnu luku smještenu unutar EGP-a u svakoj kalendarskoj godini od 1. siječnja 2017., podložno reviziji iz članka 28.b.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – podtočka i.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od 1. siječnja 2017., odstupajući od članaka 3.d do 3.f te dok izmjene nakon preispitivanja iz članka 28.b stupe na snagu, operaterima zrakoplova svake se godine izdaje određeni broj emisijskih jedinica koji odgovara 2016. godini. Od 2021. taj broj emisijskih jedinica podložan je primjeni linearnog faktora iz članka 9.

Od 1. siječnja 2017 do 31. prosinca 2020., odstupajući od članaka 3.d do 3.f te dok izmjene nakon preispitivanja iz članka 28.b stupe na snagu, operaterima zrakoplova svake se godine izdaje određeni broj emisijskih jedinica koji odgovara 2016. godini. Od 2021. taj broj emisijskih jedinica podložan je primjeni linearnog faktora iz članka 9.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – podtočka ii.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  treći podstavak briše se;

ii.  treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

U pogledu djelatnosti u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2020. države članice objavljuju broj zrakoplovnih emisijskih jedinica dodijeljenih svakom operatoru zrakoplova do 1. rujna 2018.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odstupajući od članka 3.d stavka 3., broj emisijskih jedinica koje će svaka država članica ponuditi na dražbi od 1. siječnja 2013. umanjuje se tako da odgovara njezinu udjelu dodijeljenih zrakoplovnih emisija iz letova koji ne podliježu odstupanjima predviđenima u stavku 1. točkama (a) i (b) ovog članka.;

4.  Odstupajući od članka 3.d. stavka 3., broj emisijskih jedinica koje će svaka država članica ponuditi na dražbi za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2020. umanjuje se tako da odgovara njezinu udjelu dodijeljenih zrakoplovnih emisija iz letova koji ne podliježu odstupanjima predviđenima u stavku 1. točkama (a) i (b) ovog članka.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka da (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  stavak 8. briše se.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o relevantnim standardima ICAO-a ili drugim pravnim instrumentima, kao i o domaćim mjerama koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koju treba primijeniti na emisije od 2021., te o ostalim relevantnim međunarodnim kretanjima.

1.  Komisija do 1. siječnja 2019., i u redovitim vremenskim razmacima nakon toga, izvješćuje Europski parlament i Vijeće o relevantnim standardima i preporučenim praksama ICAO-a, preporukama koje je u vezi s globalnom tržišno utemeljenom mjerom odobrilo Vijeće ICAO-a ili drugim pravnim instrumentima, kao i o domaćim mjerama koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koju treba primijeniti na emisije od 2021., posljedicama zadrški trećih zemalja te o ostalim relevantnim međunarodnim kretanjima. Komisija isto tako redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće o uspostavi globalnog registra te razvoju standarda i preporučenih praksi u skladu s postupcima ICAO-a za donošenje standarda. U skladu s globalnim pregledom stanja UNFCCC-a, Komisija također izvješćuje o naporima koji se u zrakoplovnom sektoru ulažu u ostvarivanje dugoročnog cilja smanjenja emisija, odnosno prepolovljavanja zrakoplovnih emisija CO2 do 2050. u odnosu na razine iz 2005.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U izvješću treba razmotriti kako se revizijom ove Direktive ti instrumenti ICAO-a mogu prenijeti u pravo Unije. U izvješću se također razmatraju pravila koja se primjenjuju na letove unutar Europskoga gospodarskog prostora (EGP), prema potrebi.

2.  Komisija do 1. ožujka 2020. izvješćuje Europski parlament i Vijeće o prikladnosti tih instrumenata ICAO-a i mogućnostima njihova prenošenja u pravo Unije u okviru revizije ove Direktive. U izvješću se također razmatraju pravila koja se primjenjuju na letove unutar Europskoga gospodarskog prostora (EGP), prema potrebi. U izvješću se isto tako ispituju ambicije i sveobuhvatni ekološki integritet globalne tržišno utemeljene mjere, uključujući njezinu opću ambiciju u vezi s ciljevima iz Pariškog sporazuma, razinu sudjelovanja, izvedivost, transparentnost, kazne za nesukladnost, postupke za sudjelovanje javnog sektora, kvalitetu jedinica za neutralizaciju emisija, praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija, registre, odgovornost te pravila o upotrebi biogoriva. Osim toga, u izvješću se razmatra je li delegirani akt donesen na temelju članka 28.c stavka 2. potrebno revidirati.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.b – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Neće se odobravati produljenje odstupanja navedenog u članku 28.a nakon 2020. u pogledu letova u treću zemlju ili iz treće zemlje koja ne sudjeluje u globalnoj tržišno utemeljenoj mjeri ako je ta zemlja imala kvantificirane obveze navedene u Prilogu B Kyotskom protokolu.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvješću se prema potrebi mogu priložiti prijedlozi Europskom parlamentu i Vijeću o izmjeni, brisanju, proširenju ili zamjeni odstupanja predviđeni člankom 28.a u skladu s obvezom EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za 2030.

3.  Izvješću iz stavka 2. prilažu se prema potrebi prijedlozi Europskom parlamentu i Vijeću o izmjeni, brisanju, proširenju ili zamjeni odstupanja predviđenih člankom 28.a u skladu s obvezom EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za 2030. u cilju jamčenja potpunog okolišnog integriteta i učinkovitosti klimatskog djelovanja EU-a te smanjenja bilo kakvih nejasnoća prije no što program CORSIA postane operativan.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija donosi odredbe za odgovarajuće praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. Te odredbe temelje se na istim načelima kao i Uredba iz članka 14. stavka 1. te se njima osigurava da su podnesena izvješća o emisijama verificirana u skladu s člankom 15.

1.  Komisija donosi odredbe za odgovarajuće praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. Te odredbe u cijelosti su sukladne načelima iz Uredbe iz članka 14. stavka 1. te se njima osigurava da su podnesena izvješća o emisijama verificirana u skladu s člankom 15.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 30. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  u članku 30. umeće se sljedeći stavak 4.a:

 

4a.  Komisija do 1. siječnja 2020. predstavlja ažuriranu analizu učinaka zrakoplovstva koji nisu povezani s emisijama CO2, a koja je prema potrebi popraćena zakonodavnim prijedlozima o najboljem načinu za rješavanje tih učinaka.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

OBRAZLOŽENJE

Približno 1,3 % globalnih emisija CO2 potječe iz međunarodnog zračnog prometa. S obzirom na predviđeni rast zračnog prometa tijekom naredna tri desetljeća, emisije na svjetskoj razini mogle bi dodatno porasti za 300 – 700 % do 2050. ne poduzmu li se mjere za ograničavanje toga rasta.

Razvoj globalne tržišno utemeljene mjere u sklopu „košarice mjera”, osmišljene kako bi se ublažili učinci klimatskih promjena emisija iz zračnog prometa, već je neko vrijeme na dnevnom redu Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO). Na svojem 37. zasjedanju Opće skupštine 2010., ICAO je odredio globalni cilj ugljično neutralnog rasta do 2020. kojemu treba težiti. Organizacija je tri godine kasnije osnovala radnu skupinu za razvoj globalnog tržišno utemeljenog mehanizma kako bi se postigao taj cilj.

Dana 6. listopada 2016., na 39. zasjedanju Opće skupštine ICAO je donio rezoluciju 39-3, kojom se uvodi globalni program za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA), na temelju kojeg će operateri zrakoplova čije emisije premašuju referentne vrijednosti od 2021. morati kupovati emisijske jedinice za neutralizaciju kako bi se postigla ugljična neutralnost međunarodnog civilnog zrakoplovstva. Ta će se referentna vrijednost izračunati kao prosjek emisija za razdoblje 2019. – 2020. Navedenim se programom želi dopuniti nove tehnologije, operativna poboljšanja i infrastrukturne mjere u cilju ostvarivanja održivog rasta zrakoplovnog sektora te njegova ambicioznog dugoročnog cilja prepolovljavanja neto emisija CO2 do 2050. u odnosu na razine iz 2005. Sve države članice EU-a sudjelovat će u programu od njegova početka.

ICAO mora razviti metode, postupke i alate za provedbu programa CORSIA kako bi taj program mogao stupiti na snagu 2021., a to podrazumijeva praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija, kao i kriterije za neutralizaciju i prihvatljivost, referentne vrijednosti emisija te regulatorni okvir za države sudionice kako bi one program mogle primijeniti na nacionalnoj razini. Program će se provoditi u tri faze. U pilot-fazi (2021. – 2023.) i prvoj fazi (2024. – 2026.) 65 država sudjelovat će na dobrovoljnoj osnovi. U drugoj fazi (2027. – 2035.), uz iznimku zemalja s minimalnim zrakoplovnim aktivnostima, sudjelovanje će postati obvezno. Ostvare li se ciljevi programa, otprilike 80 % emisija iz zračnog prometa iznad razine za 2020. neutralizirat će se u okviru programa CORSIA u razdoblju od 2021. do 2035. Važno je spomenuti da je dogovorom predviđeno preispitivanje svake tri godine kako bi se osigurala usklađenost s dugoročnim klimatskim ciljevima Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) i Pariškog sporazuma iz 2015.

Europska unija (EU) odavno je prepoznala učinak emisija iz zrakoplovstva na klimatske promjene. Kako bi potaknuo zračne prijevoznike da povećaju učinkovitost svojih flota, EU je 2008. donio propise za proširenje svojeg sustava trgovanja emisijama na emisije iz letova prema Europskom gospodarskom prostoru (EGP) te izvan i unutar njega. Sud Europske unije ocijenio je da je taj pristup u skladu s međunarodnim pravom. Međutim, određeni broj trećih zemalja i zračnih prijevoznika snažno se protivi tom zakonodavstvu, tvrdeći da bi regionalni program doveo do oslabljene trgovine i financijskih poremećaja. Stoga je EU, kako bi podržao obvezu razvoja globalne tržišno utemeljene mjere koju je preuzeo ICAO, pristao privremeno ograničiti područje primjene svojeg sustava trgovanja emisijama na letove unutar EGP-a do 2016. U izostanku daljnjih izmjena Direktive o sustavu trgovanja emisijama EU-a, to bi se odstupanje prestalo primjenjivati i ponovno bi se uspostavilo izvorno područje primjene iz 2008.

Europska komisija odgovorila je na dogovor o programu CORSIA ICAO-a u veljači 2017. te predložila zadržavanje postojećih odstupanja i nakon 2016. Tada će se poduzeti dodatno preispitivanje sustava trgovanja emisijama EU-a na temelju izvješća koje će Komisija sastaviti u dogledno vrijeme, kada se ICAO bude jasnije izrazio o naravi i sadržaju mehanizama koji su potrebni za provedbu programa CORSIA i kada će se moći utvrditi točan opseg sudjelovanja trećih zemalja. Prijedlogom se također ističe važnost postizanja brzog dogovora suzakonodavaca, Europskog parlamenta i Vijeća, po mogućnosti prije kraja 2017. kako bi se zajamčila pravna sigurnost za sukladnost sa sustavom trgovanja emisijama EU-a.

Vaša se izvjestiteljica u ovom nacrtu izvješća općenito slaže s prijedlogom Komisije. Vjeruje da je uputno pričekati napredak u vezi s modalitetima, postupcima i koracima koji su države članice ICAO-a poduzele u provedbi programa CORSIA prije cjelovite procjene sustava trgovanja emisijama EU-a za razdoblje nakon 2020. Međutim, kako bi se osiguralo da to preispitivanje služi za povezivanje programa CORSIA s klimatskom politikom EU-a, vaša izvjestiteljica smatra da je u zakonodavstvu nužno navesti ključne datume. Prvo, radi dosljednosti s postojećom regulativom, posljednje odstupanje trebalo bi biti vremenski ograničeno i isteći prije nego što program CORSIA postane operativan 1. siječnja 2021. Drugo, potrebno je odrediti da 1. siječnja 2019. bude datum objave izvješća Komisije o provedbi kako bi se pružilo dovoljno vremena za ocjenu preporuka Vijeća ICAO-a. Treće, kako bi se osiguralo da će Komisija pravovremeno predstaviti prijedloge kao odgovor na svoje izvješće o provedbi, izvjestiteljica predlaže da rok bude 30. lipnja 2019.

S obzirom na to da će se izvješćem o provedbi uspostaviti zahtjevi za buduće zakonodavstvo o sustavu trgovanja emisijama EU-a, izvjestiteljica smatra da je važno navesti za koje ključne tehničke elemente, procese i ekološke učinke treba provesti procjenu. U izvješću bi se trebala ispitati ukupna ambicija programa CORSIA u odnosu na obveze EU-a u okviru Pariškog sporazuma. Isto bi se tako, radi ispitivanja učinkovitosti programa, u izvješću trebalo proučiti razinu sudjelovanja trećih zemalja, kazne za nesukladnost, postupke za sudjelovanje javnog sektora, standarde za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju, pravila o upotrebi biogoriva, te bi se trebale ocijeniti odredbe o neutralizaciji prema objektivnim kriterijima. Izvješće o provedbi u kojemu će se pružiti odgovor na ta pitanja, omogućit će Komisiji i suzakonodavcima da zajamče očuvanje ekoloških standarda sustava trgovanja emisijama EU-a.

Vaša izvjestiteljica smatra da će veća transparentnost biti ključna za rad ICAO-a na ostvarivanju napretka u provedbi tijekom sljedeće dvije godine. Odbor ICAO-a za zaštitu okoliša u zrakoplovstvu, koji će zajedno s Vijećem ICAO-a uspostaviti okvir i odredbe o upravljanju za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju te za jedinice neutralizacije emisija, primjenjuje strog protokol o neotkrivanju informacija u vezi sa svojim članovima i promatračima. Javni pristup njegovim raspravama nije dopušten. Izvjestiteljica je zabrinuta da bi ta ograničena transparentnost postupka mogla narušiti kvalitetu informacija koje su potrebne za rasprave EU-a o razdoblju nakon 2020. kao i institucionalno povjerenje. Stoga će biti ključno da Odbor ICAO-a za zaštitu okoliša u zrakoplovstvu omogući da Komisija redovito dostavlja bitne ažurirane informacije Europskom parlamentu i Vijeću.

Imajući u vidu da se istodobno vode pregovori između Europskog parlamenta i Vijeća o sveobuhvatnijoj reformi sustava trgovanja emisijama EU-a za razdoblje 2021. – 2030., te da je potrebno osigurati usklađenost s ovim prijedlogom, vaša izvjestiteljica smatra da je nužno uvrstiti izmjene koje se odnose na zrakoplovni sektor koje je Parlament usvojio 15. veljače 2017. Tim se izmjenama poziva na to da zrakoplovni sektor primi 10 % manje emisijskih jedinica nego što je iznosio njihov prosjek u razdoblju 2014. – 2016. (u skladu s drugim sektorima), da se broj emisijskih jedinica koje se nude na dražbi poveća s 15 % na 50 %, i da prihodi ostvareni od tih emisijskih jedinica budu namijenjeni za borbu protiv klimatskih promjena. U vezi s ovim posljednjim pitanjem vaša izvjestiteljica smatra da pri utvrđivanju financiranja treba posvetiti pozornost državama članicama u okviru Devetog okvirnog programa za istraživanje (FP9), čime će se potaknuti korištenje prihoda od dražbi emisijskih jedinica i povećati sufinanciranje rashoda za istraživanje, razvoj i komercijalizaciju novih tehnologija u području klime.

MIŠLJENJE ODBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU (21.6.2017)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.
(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Werner Langen

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Emisije CO2 iz zrakoplovnih djelatnosti na svjetskoj se razini znatno povećavaju. Unatoč upotrebi modernih zrakoplovnih motora s učinkovitom potrošnjom goriva i posljedičnom manjima emisijama, stope emisija CO2 po putničkom kilometru više su nego za druge načine prijevoza. Stoga je bilo i još uvijek je potrebno donijeti, odnosno ažurirati propise u sektoru zračnog prometa za postupno smanjenje emisija CO2. Nakon što je prije otprilike 10 godina donesena odluka o smanjenju CO2 za nova osobna vozila, Europska je unija 1. siječnja 2012. postojećim europskim sustavom trgovanja emisijama (EU ETS) obuhvatila sektor zračnog prometa. Od 2012. obuhvaćeni su bili letovi unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) i svi letovi između zračnih luka u Europskom gospodarskom prostoru i zračnih luka u trećim zemljama.

Jednostrana odluka o uključivanju EU-a (odnosno EGP-a) u sustav trgovanja emisijama izazvala je brojne prosvjede i dovela do opasnosti od narušavanja tržišnog natjecanja u međunarodnom zračnom prometu na štetu europskih operatera. Napredak i pritisak EU-a otvorio je mogućnost i ukazao na potrebu da Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO) izradi globalnu tržišno utemeljenu mjeru za rješavanje pitanja emisija iz međunarodnog zrakoplovstva, iako s dugim prijelaznim razdobljem.

U očekivanju usvajanja sporazuma ICAO-a i radi podupiranja provedbe takve globalne mjere ICAO-a, Europska je unija (od 30. travnja 2014.) privremeno (do kraja 2016.) ograničila područje primjene svog sustava trgovanja emisijama na letove unutar EGP-a (Uredba br. 421/2014).

Međutim, s obzirom na to da se propisi nisu promijenili, od 2017. ponovno se automatski u potpunosti primjenjuje Direktiva 2003/87 (letovi unutar EGP-a + svi letovi između zračnih luka u EGP-u i zračnih luka u trećim zemljama). Izuzeće predviđeno Uredbom br. 421/2014 već je isteklo 31. prosinca 2016. Krajnje je vrijeme da se donese zakonodavni akt koji će naslijediti tu Uredbu.

Tijekom 39. opće skupštine ICAO-a održane 6. listopada 2016. članovi ICAO-a postavili su cilj stabilizirati globalne neto emisije CO2 iz međunarodnog zračnog prometa na razine iz 2020. te 2021. uspostaviti globalni i tržišno utemeljen instrument za zaštitu klime (globalna tržišno utemeljena mjera).

ICAO se već odlučio za provedbu programa CORSIA (Program za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). U okviru tog programa od 2020. izravne emisije CO2 koje su posljedica razvoja zračnog prometa kompenzirale bi se smanjenjem emisija CO2 u drugim sektorima. U tu se svrhu podupiru projekti za zaštitu klime, za koje neovisne institucije provjeravaju i certificiraju smanjuju li se njima emisije stakleničkih plinova na održiv način. Operateri zrakoplova koji ne ostvare ciljeve za stabilizaciju emisija moraju izravno ili putem javnih platformi kupiti potvrde o neutralizaciji. Na taj će način projekti imati nov izvor financiranja, a zrakoplovne kompanije neutralizirat će svoje emisije CO2.

Kako bi se pružio dodatan poticaj međunarodnim naporima u okviru ICAO-a, Komisija predlaže da se europski sustav trgovanja emisijama i nakon 2016. ograniči na letove unutar EGP-a. Komisija svojim prijedlogom želi održati dinamiku rada ICAO-a.

Komisija traži dodatno pojašnjenje prirode i sadržaja instrumenta za zaštitu klime te namjere međunarodnih partnera u pogledu provedbe mjere kako bi se europski sustav trgovanja emisijama iznova ocijenio i po potrebi izmijenio za razdoblje nakon 2020. Također je potrebno postići usklađenost s Pariškim sporazumom i s ciljevima EU-a do 2030.

Radi pravne sigurnosti i jasnoće za operatere zrakoplova Komisija smatra da prijedlog treba stupiti na snagu što prije jer bi u suprotnom operateri zrakoplova trebali prijaviti svoje emisije do kraja travnja 2018. Ako se ne zadrži postojeće ograničenje područja primjene na letove unutar EGP-a, operateri bi prije 30. travnja 2018. morali prijaviti emisijske jedinice i za letove iz trećih zemalja te u treće zemlje (Direktiva 2003/87/EZ).

Izvjestitelj podržava ciljeve i mjere koje Komisija iznosi u prijedlogu uredbe 2017/0017 (COD):

  područje primjene trebalo bi ostati ograničeno, tj. sustav trgovanja emisijama EU-a nastavlja se od 2017. primjenjivati samo na letove unutar EGP-a;

  izuzeće za nekomercijalne operatere zrakoplova s ukupnim godišnjim emisijama CO2 manjima od 1000 tona (0,2 % emisija stakleničkih plinova) produžuje se od 2020. do 2030.;

  Komisija mora Europski parlament i Vijeće izvještavati o međunarodnim kretanjima značajnima za provedbu instrumenta te o mjerama koje poduzimaju treće zemlje za njegovu provedbu;

  da bi se pripremila za provedbu instrumenta za zaštitu klime, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte kako bi se osiguralo primjereno praćenje, izvješćivanje i verifikacija emisija koji se primjenjuju na operatere zrakoplova u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO.

Izvjestitelj osim toga predlaže izmjenu obrazloženja iz prijedloga Komisije i još nekih pojedinosti u cilju lakše i brže provedbe koja će biti praktičnija za operatere zrakoplova. Time se sporazum ne mijenja suštinski, no trebali bi se omogućiti prijedlozi izmjena, promjena i provedbe u skladu s člankom 290. UFEU-a.

Posebice treba razmotriti kako taj instrument ICAO-a uskladiti sa sustavom trgovanja emisijama EU-a te kako bi od 2021. ta dva sustava mogla koegzistirati. Nadalje, potrebno je ispitati posljedice za zrakoplovni sektor i emisije CO2.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) koja je održana u Parizu od 30. studenoga do 12. prosinca 2015. donesen je međunarodni sporazum o jačanju globalnog odgovora na klimatske promjene. Pariškim se sporazumom, među ostalim, utvrđuje dugoročni cilj u skladu s nastojanjima da se porast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2°C iznad predindustrijske razine te da ga se nastoji zadržati na 1,5°C iznad predindustrijske razine. Pariški sporazum odobren je u ime Unije Odlukom Vijeća (EU) 2016/1841. Pariški sporazum stupio je na snagu 4. studenoga 2016. Kako bi se ostvario cilj Pariškog sporazuma, stranke će pripremati, priopćavati i održavati uzastopne doprinose određene na nacionalnoj razini.

(1)  Na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) koja je održana u Parizu od 30. studenoga do 12. prosinca 2015. donesen je međunarodni sporazum o jačanju globalnog odgovora na klimatske promjene. Pariškim se sporazumom, među ostalim, utvrđuje dugoročni cilj u skladu s nastojanjima da se porast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2°C iznad predindustrijske razine te da ga se nastoji zadržati na 1,5°C iznad predindustrijske razine. Pariški sporazum odobren je u ime Unije Odlukom Vijeća (EU) 2016/1841. Pariški sporazum stupio je na snagu 4. studenoga 2016. Kako bi se ostvario cilj Pariškog sporazuma, stranke će pripremati, priopćavati i održavati uzastopne doprinose određene na nacionalnoj razini. Iako je sektor međunarodnog zračnog prometa bio isključen iz Pariškog sporazuma, on bi isto tako trebao pridonijeti ciljevima smanjenja emisija, primjerice preko globalne tržišno utemeljene mjere koju će uvesti Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ciljevi Unije u pogledu okoliša iz članka 191. Ugovora su očuvanje, zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša, zaštita ljudskog zdravlja, promicanju mjera na međunarodnoj razini za rješavanje regionalnih, odnosno svjetskih problema okoliša, a osobito borbi protiv klimatskih promjena.

(2)  Ciljevi Unije u pogledu okoliša iz članka 191. Ugovora su očuvanje, zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša, zaštita ljudskog zdravlja te promicanje mjera na međunarodnoj razini za rješavanje regionalnih, odnosno svjetskih problema okoliša, a prije svega borba protiv klimatskih promjena.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Zaštita okoliša jedan je od najvažnijih izazova s kojima se suočava Unija.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Unija i njezine države članice od 1997. nastoje poboljšati međunarodni sporazum kako bi se smanjili učinci stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te je od 2008. na snazi zakonodavstvo kojim se ograničavaju učinci zrakoplovnih djelatnosti na klimatske promjene s pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS) koji djeluje od 2005. Kako bi se ostvario napredak u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), Unija je u dva navrata donijela vremenski ograničena odstupanja od sustava trgovanja emisijama EU-a u svrhu ograničavanja obveza usklađenosti na emisije iz letova između zračnih luka smještenih u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) uz jednako postupanje prema operaterima zrakoplova na istim linijama neovisno o njihovu poslovnom nastanu. Najnovijim odstupanjem od sustava trgovanja emisijama EU-a, Uredbom (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obveze usklađenosti ograničile su se na letove unutar EGP-a od 2013. do 2016. te su njime predviđene moguće promjene područja primjene sustava u pogledu djelatnosti do i iz zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je utvrđeno u toj Uredbi.

(4)  Unija i njezine države članice od 1997. nastoje poboljšati međunarodni sporazum kako bi se smanjili učinci stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te je od 2008. na snazi zakonodavstvo kojim se ograničavaju učinci zrakoplovnih djelatnosti na klimatske promjene s pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS) koji djeluje od 2005. U svojoj presudi od 21. prosinca 2011.1a Sud Europske unije utvrdio je da se uključivanjem letova izvan EGP-a u sustav EU-a za trgovanje emisijama ne krši međunarodno pravo. Kako bi se ostvario napredak u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), Unija je u dva navrata donijela vremenski ograničena odstupanja od sustava trgovanja emisijama EU-a u svrhu ograničavanja obveza usklađenosti na emisije iz letova između zračnih luka smještenih u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) uz jednako postupanje prema operaterima zrakoplova na istim linijama neovisno o njihovu poslovnom nastanu. Najnovijim odstupanjem od sustava trgovanja emisijama EU-a, Uredbom (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obveze usklađenosti ograničile su se na letove unutar EGP-a od 2013. do 2016. te su njime predviđene moguće promjene područja primjene sustava u pogledu djelatnosti do i iz zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je utvrđeno u toj Uredbi.

 

1a Presuda Suda od 21. prosinca 2011., Air Transport Association of America i drugi protiv Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Radi postizanja ciljeva utvrđenih u Pariškom sporazumu i smanjenja emisija stakleničkih plinova za 40 % do 2030. potrebno je u potpunosti mjere u sklopu jedinstvenog europskog neba. Time bi se omogućilo da se izbjegne rascjepkanost zračnog prostora i optimiziraju prometni tokovi, a to bi dovelo do smanjenja emisija.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  S obzirom na rezoluciju donesenu na 39. skupštini ICAO-a u listopadu 2016. o provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. za neutralizaciju međunarodnih emisija iz zrakoplovstva iznad razina iz 2020. smatra se primjerenim nastaviti s postojećim odstupanjem u očekivanju daljnjeg napretka u pogledu zamišljenih elemenata i provedbe globalne tržišno utemeljene mjere. U tom je pogledu za 2018. predviđeno donošenje standarda i preporučenih praksi ICAO-a kako bi se tu rezoluciju dopunilo te omogućilo provedbu globalnog sustava. Međutim, za konkretan početak djelovanja bit će potrebno djelovanje stranaka ICAO-a na nacionalnoj razini. Osim toga, ICAO mora razraditi upravljačke mehanizme koji uključuju sustav registara. U tom bi smislu postojeće odstupanje od obveza iz sustava trgovanja emisijama EU-a trebalo proširiti na letove u treće zemlje i iz njih, podložno preispitivanju provedbe programa ICAO-a, kako bi ICAO dobio na zamahu te kako bi se omogućio početak djelovanja programa ICAO-a. Zbog proširenja odstupanja količina emisijskih jedinica za dražbu i besplatno izdavanje, uključujući one iz posebne rezerve, trebala bi biti jednaka odgovarajućoj količini iz 2016. te razmjerna smanjenju obveze predaje.

(5)  S obzirom na rezoluciju donesenu na 39. skupštini ICAO-a u listopadu 2016. o provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. za neutralizaciju međunarodnih emisija iz zrakoplovstva iznad razina iz 2020. smatra se primjerenim nastaviti s postojećim odstupanjem u očekivanju daljnjeg napretka u pogledu zamišljenih elemenata i provedbe globalne tržišno utemeljene mjere. ICAO do 2018. donosi standarde i preporučene prakse za provedbu globalnog sustava. Međutim, za konkretan početak djelovanja bit će potrebno djelovanje stranaka ICAO-a na nacionalnoj razini. Osim toga, ICAO mora razraditi upravljačke mehanizme koji uključuju sustav registara. U tom bi smislu postojeće odstupanje od obveza iz sustava trgovanja emisijama EU-a trebalo proširiti na letove u treće zemlje i iz njih kako bi ICAO dobio na zamahu te kako bi se omogućio početak djelovanja programa ICAO-a. Zbog proširenja odstupanja količina emisijskih jedinica za dražbu i besplatno izdavanje, uključujući one iz posebne rezerve, trebala bi biti jednaka odgovarajućoj količini iz 2016.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  S obzirom na to da tek treba razviti ključne značajke globalne tržišno utemeljene mjere te da njezina provedba ovisi o nacionalnom zakonodavstvu država i regija, smatra se primjerenim obaviti preispitivanje nakon što se razjasne priroda i sadržaj tih pravnih instrumenata i prije početka primjene globalne tržišno utemeljene mjere ICAO-a, te podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću trebali bi se razmotriti svi standardi ili drugi instrumenti koje je donio ICAO, mjere koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koja će se primjenjivati na emisije od 2021. te ostala relevantna međunarodna kretanja (npr. pravila u okviru UNFCCC-a i Pariškog sporazuma o tržištima ugljika i obračunu). U tom izvješću trebalo bi se razmotriti kako se preispitivanjem sustava trgovanja emisijama EU-a ti instrumenti mogu prenijeti u pravo Unije. U njemu bi se trebala razmotriti i pravila koja se primjenjuju na letove unutar EGP-a, prema potrebi. Izvješću bi prema potrebi trebalo priložiti prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s osiguravanjem doprinosa zrakoplovstva obvezi EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu 2030.

(6)  S obzirom na to da tek treba razviti ključne okvirne uvjete globalne tržišno utemeljene mjere te da njezina provedba ovisi o nacionalnom zakonodavstvu država i regija, od najveće je važnosti da se mjera ICAO-a preispita nakon što se razjasne priroda i sadržaj tih pravnih instrumenata te bi o tome trebalo podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću trebali bi se razmotriti svi standardi ili drugi instrumenti koje je donio ICAO, mjere koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koja će se primjenjivati na emisije od 2021. te ostala relevantna međunarodna kretanja (npr. pravila u okviru UNFCCC-a i Pariškog sporazuma o tržištima ugljika i obračunu). U tom izvješću trebalo bi se razmotriti kako se ti instrumenti mogu uskladiti sa sustavom trgovanja emisijama EU-a. Izvješću bi trebalo priložiti prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću usklađen s osiguravanjem doprinosa zrakoplovstva ispunjavanju obveze EU-a o najekonomičnijem smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu 2030.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Uspjeh Programa za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA) ovisit će najviše o širini geografskog područja primjene i izbjegavanju preklapanja regionalnih programa. Na temelju tih okolnosti u sektoru zrakoplovstva moguće je uspostaviti istinski ravnopravne uvjete tržišne utakmice.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Prihodi od održavanja budućih dražbi emisijskih jedinica trebali bi se namijeniti za programe čiji je cilj smanjenje emisija u sektoru zračnog prometa, posebno za istraživačke i razvojne programe, i to u sklopu Devetog okvirnog programa za istraživanje.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U svrhu donošenja nezakonodavnih akata opće primjene kojima se nadopunjuju ili izmjenjuju određeni elementi zakonodavnog akta koji nisu suštinske prirode, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji kako bi se donijele mjere za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija koje se primjenjuju na operatere zrakoplova u svrhu globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istodobno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

(7)  U svrhu donošenja nezakonodavnih akata opće primjene kojima se nadopunjuju ili izmjenjuju određeni elementi zakonodavnog akta koji nisu suštinske prirode, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji kako bi se donijele mjere za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija koje se primjenjuju na operatere zrakoplova u svrhu globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, osobito ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istodobno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata kako bi se povećala transparentnost i efikasnost postupka donošenja odluka.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 3.d – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  U članku 3.d stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

O namjeni prihoda ostvarenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbe odlučuju države članice. Te bi prihode trebalo upotrijebiti za savladavanje klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, inter alia, za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, za prilagođavanje utjecajima klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, za financiranje istraživanja i razvoja s ciljem ublažavanja i prilagođavanja, uključujući i područje aeronautike i zračnog prijevoza, za smanjenje emisija kroz promet s malim emisijama i za pokrivanje troškova primjene sustava Zajednice. Dohodak od prodaje putem dražbe trebalo bi isto tako upotrijebiti za financiranje Fonda za globalnu energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije i mjera za sprečavanje krčenja šuma.

„Prihodi ostvareni od prodaje emisijskih jedinica na dražbi upotrebljavaju se za savladavanje klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, među ostalim, za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, za prilagođavanje utjecajima klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, osobito za financiranje istraživanja i razvoja s ciljem ublažavanja i prilagođavanja, uključujući i područje aeronautike i zračnog prijevoza, za smanjenje emisija kroz promet s malim emisijama i za pokrivanje troškova primjene sustava Zajednice. Dohodak od prodaje putem dražbe trebalo bi isto tako upotrijebiti za financiranje Fonda za globalnu energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije i mjera za sprečavanje krčenja šuma. Posebna pozornost pri raspodjeli prihoda od dražbi treba se posvetiti budućem Devetom okvirnom programu za istraživanje i razvoj.ˮ;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101)

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – točka 1. – podtočka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „svih emisija iz letova u zračne luke smještene u zemljama izvan Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i iz njih svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013., podložno preispitivanju iz članka 28.b”.

(a)  „svih emisija iz letova u zračne luke smještene u zemljama izvan Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i iz njih svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2020., podložno preispitivanju iz članka 28.b”.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka ii.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 1.– točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  točka (c) briše se;

ii.  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

 

„(c)   svih emisija iz letova između zračnih luka smještenih u EGP-u koje su posljedica preusmjeravanja letova iz točaka (a) ili (b) u zračnu luku smještenu unutar EGP-a u svakoj kalendarskoj godini od 1. siječnja 2017., podložno reviziji iz članka 28.b;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o relevantnim standardima ICAO-a ili drugim pravnim instrumentima, kao i o domaćim mjerama koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koju treba primijeniti na emisije od 2021., te o ostalim relevantnim međunarodnim kretanjima.

1.  Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o relevantnim standardima i drugim preporučenim praksama ICAO-a, preporukama koje je u vezi s globalnom mjerom odobrilo Vijeće ICAO-a ili drugim pravnim instrumentima, kao i o domaćim mjerama koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne mjere koju treba primijeniti na emisije od 2021., te o ostalim relevantnim međunarodnim kretanjima. Ta se izvješća podnose do 1. siječnja 2018., 1. siječnja 2019. i potom redovito u skladu s postupcima ICAO-a za utvrđivanje standarda.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U izvješću treba razmotriti kako se revizijom ove Direktive ti instrumenti ICAO-a mogu prenijeti u pravo Unije. U izvješću se također razmatraju pravila koja se primjenjuju na letove unutar Europskoga gospodarskog prostora (EGP), prema potrebi.

2.  U izvješću se razmatra kako te instrumente ICAO-a uskladiti sa sustavom trgovanja emisijama EU-a te kako će od 2021. ta dva sustava koegzistirati. Nadalje, potrebno je ispitati, gdje je to prikladno, posljedice globalne tržišno utemeljene mjere na zrakoplovni sektor i emisije CO2.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvješću se prema potrebi mogu priložiti prijedlozi Europskom parlamentu i Vijeću o izmjeni, brisanju, proširenju ili zamjeni odstupanja predviđeni člankom 28.a u skladu s obvezom EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za 2030.

3.  Izvješću se prilažu zakonodavni prijedlozi Europskom parlamentu i Vijeću o potrebnim izmjenama postojećeg zakonodavstva u skladu s obvezom EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za 2030.

POSTUPAK U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

Naslov

Nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

Referentni dokumenti

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

13.2.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Werner Langen

16.3.2017

Razmatranje u odboru

29.5.2017

 

 

 

Datum usvajanja

21.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORUČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

51

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

5

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam (20.6.2017)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.
(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Jacqueline Foster

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Povijesni kontekst

EU je 2003. usvojio prvi veliki regionalni sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u svijetu koji je pokrenut u 2005. Godine 2008. EU je donio direktivu o izmjeni kojom se nastojalo proširiti njegovo područje primjene kako bi se od 2012. nadalje obuhvatile emisije iz zračnog prometa u sustavu EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama.

To proširenje bilo je iznimno kontroverzno i dovelo je do znatnih trgovinskih problema u odnosu sa strateškim partnerima EU-a poput SAD-a, Kine i Indije. Osim toga, rezultiralo je i nizom pravnih izazova. Nažalost, taj pokušaj proširenja sustava EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama na zračni promet uvelike je naštetio europskoj zrakoplovnoj industriji, a posebice sektoru zrakoplovstva i istraživanja svemira, kao i ugledu EU-a i njegovih država članica.

Europska komisija naposljetku nije imala drugog izbora nego 2012. donijeti odluku o „zaustavljanju sata”, koju je 2014. i produljila. Ta je odluka bila ključna za olakšavanje postupka za pronalaženje globalnog rješenja na međunarodnoj razini. Naime u listopadu 2013., na 38. zasjedanju skupštine Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo[1] (ICAO), dogovoreno je razvijanje globalne tržišno utemeljene mjere kao temelja za postizanje globalnog sporazuma o tzv. „ugljično neutralnom rastu od 2020.” (rezolucija A38 – 18).

Program globalne tržišno utemeljene mjere

U svibnju 2016., prije 39. zasjedanja skupštine ICAO-a, izaslanstvo Odbora za promet i turizam (TRAN), uključujući izvjestiteljicu, sastalo se s predsjednikom Vijeća ICAO-a dr. Olumuyiwom Benardom Aliuom, kao i glavnom tajnicom ICAO-a dr. Fang Liu u Montrealu kako bi razgovarali o pitanju globalne tržišno utemeljene mjere. Došlo je i do konstruktivnog dijaloga s višim kanadskim vladinim dužnosnicima nadležnima za zrakoplovstvo te drugim ključnim dužnosnicima u Ottawi. Izvjestiteljica se iz istog razloga sastala i s višim predstavnicima Savezne uprave za zrakoplovstvo SAD-a i kanadske vlade.

Osim toga, u listopadu 2016. ad hoc izaslanstvo odbora TRAN/ENVI sudjelovalo je na 39. zasjedanju skupštine ICAO-a i pomno pratilo pregovore o globalnoj tržišno utemeljenoj mjeri. Između europske povjerenice za promet i njezina tima i predsjedništva Vijeća EU-a razvio se iznimno dobar odnos. Vrlo konstruktivna atmosfera na 39. skupštini doprinijela je postizanju teško izborenog i željno iščekivanog dogovora na globalnoj razini.

Rezultat toga bila je rezolucija o provedbi globalne tržišno utemeljene mjere u obliku programa CORSIA[2] (A39-3) donesena na skupštini ICAO-a u listopadu 2016. godine. Ključni elementi programa CORSIA:

•  primijenit će se na svako povećanje ukupnih emisija CO2 iz međunarodnog civilnog zračnog prometa iznad razine iz 2020.,

•  pilot-faza provodit će se od 2021. do 2023.,

•  prva faza provodit će se od 2024. do 2026.; provodit će se u državama koje su se dobrovoljno javile za sudjelovanje u programu,

•  druga faza provodit će se od 2027. do 2035., a sudjelovat će sve države osim onih izuzetih,

•  67 država na koje otpada više od 87,5 % aktivnosti u međunarodnom zračnom prometu sudjelovat će u provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od 21. travnja 2017.; treba napomenuti da se smatra da će se država pridržavati bilo koje buduće odluke nakon što je pristala sudjelovati u tom programu,

•  naposljetku, sporazumom se predviđa preispitivanje svake tri godine, što će omogućiti daljnja poboljšanja programa CORSIA.

Stručnjaci iz Europske komisije i država članica EU-a sada rade zajedno sa stručnjacima iz Odbora ICAO-a za zaštitu okoliša u zrakoplovstvu na detaljnim tehničkim pravilima programa kako bi se osiguralo da on funkcionira na djelotvoran i učinkovit način.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica se u potpunosti slaže s prijedlogom Komisije te je u prošlosti podržavala uvođenje programa globalne tržišno utemeljene mjere. Također je uvjerena da će se jedino pragmatičnim pristupom na globalnoj razini postići konkretni rezultati. Istovremeno, ako europski kontinent želi dobiti na međunarodnom značaju, u našem je interesu ne donositi prekomjerne regulative za europski sektor zračnog prometa budući da je sasvim izvjesno da bi to vrlo nepovoljno utjecalo na europske zračne prijevoznike i europski sektor zrakoplovstva i istraživanja svemira te bi nas učinilo nekonkurentnijima u odnosu na ostatak svijeta.

Jednostrano i izolirano djelovanje EU-a odvelo nas je u pogrešan smjer. Nažalost, tehnološki napretci postignuti u europskom sektoru zrakoplovstva i istraživanja svemira i operativna poboljšanja u državama članicama prošli su nezamijećeni i neshvaćeni.

Izvjestiteljica bi isto tako htjela ukazati na slabo priznavanje zakonodavstva donesenog na razini EU-a čiji je cilj suzbijanje zagušenja europskog zračnog prostora i poboljšanje protoka prometa. Odbor TRAN u potpunosti je podržao izvješće Foster iz 2012. o provedbi zakonodavstva o jedinstvenom europskom nebu u kojem se poziva na punu provedbu tog zakonodavstva u državama članicama, a kojim se promiču izravne rute i tako smanjuju količina sagorenog goriva, emisija i, naposljetku, cijene karata za potrošače.

Osim toga, korištenje sustava Galileo za satelitsku navigaciju (GNSS[3] i Copernicus) također je doprinijelo smanjenju razine emisija, a za to su zaslužne i zajedničke tehnološke inicijative Clean Sky I (proračun od 1,6 milijardi EUR) i Clean Sky II (proračun koji prelazi 4 milijarde EUR). U sklopu tih istraživačkih i razvojnih projekata razvija se sljedeća generacija zrakoplova i motora, a bili su tako uspješni da je rasprava o inicijativi Clean Sky III već daleko odmakla.

Važno naglasiti i da su države članice, zračni prijevoznici i industrija zrakoplovstva i istraživanja svemira uložili milijarde u održiva alternativna goriva i obvezali su se da će to nastaviti činiti i u budućnosti. Prema ICAO-u, neto rezultat toga je da se gorivo u zrakoplovima u odnosu na 60. godine 20. stoljeća danas po putničkom kilometru koristi 80 % učinkovitije.

Zaključak

Zaključno, izvjestiteljica čvrsto vjeruje da je potrebno istaknuti tehnološki napredak u tom sektoru, ali naglašava da je prijedlog Komisije usmjeren na prevladavajuću potrebu da se omogući nastavak „zaustavljanja sata”. Stoga vaša izvjestiteljica zauzima čvrsto stajalište da bi Europski parlament trebao podržati povjerenicu Bulc i njezin tim i dati dovoljno vremena za razvoj provedive i konstruktivne globalne tržišno utemeljene mjere koju mogu podržati sve zemlje koje su joj već pristupile i zemlje za koje se nadamo da će joj pristupiti u budućnosti. Učiniti bilo što drugo značilo bi dozvoliti mogućnost da se u bližoj budućnosti neće pronaći nikakvo rješenje. Stoga je u našem interesu da mi u Parlamentu podržimo prijedlog Komisije o „zaustavljanju sata”.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) koja je održana u Parizu od 30. studenoga do 12. prosinca 2015. donesen je međunarodni sporazum o jačanju globalnog odgovora na klimatske promjene. Pariškim se sporazumom, među ostalim, utvrđuje dugoročni cilj u skladu s nastojanjima da se porast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2°C iznad predindustrijske razine te da ga se nastoji zadržati na 1,5°C iznad predindustrijske razine. Pariški sporazum odobren je u ime Unije Odlukom Vijeća (EU) 2016/1841. Pariški sporazum stupio je na snagu 4. studenoga 2016. Kako bi se ostvario cilj Pariškog sporazuma, stranke će pripremati, priopćavati i održavati uzastopne doprinose određene na nacionalnoj razini.

(1)  Na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) koja je održana u Parizu od 30. studenoga do 12. prosinca 2015. donesen je međunarodni sporazum o jačanju globalnog odgovora na klimatske promjene. Pariškim se sporazumom, među ostalim, utvrđuje dugoročni cilj u skladu s nastojanjima da se porast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2°C iznad predindustrijske razine te da ga se nastoji zadržati na 1,5°C iznad predindustrijske razine. Pariški sporazum odobren je u ime Unije Odlukom Vijeća (EU) 2016/1841. Pariški sporazum stupio je na snagu 4. studenoga 2016. Kako bi se ostvario cilj Pariškog sporazuma, stranke će pripremati, priopćavati i održavati uzastopne doprinose određene na nacionalnoj razini, a za ostvarivanje njegovih ciljeva potrebna je stalna politička volja u donošenju odluka u skladu sa sporazumom. Međutim, treba napomenuti da su iz Pariškog sporazuma s konferencije COP21 isključeni i međunarodni sektor zrakoplovstva i pomorstva sektor te je odlučeno da je u slučaju zrakoplovstva Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO) najrelevantnije tijelo za pronalazak provedivog programa globalne tržišno utemeljene mjere.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Na sjednici 23. i 24. listopada 2014. Europsko vijeće utvrdilo je obvezujući cilj od najmanje 40 % smanjenja domaćih emisija stakleničkih plinova u cjelokupnom gospodarstvu do 2030. u odnosu na 1990. Vijeće je na sastanku 6. ožujka 2015. službeno odobrilo taj doprinos Unije i njezinih država članica kao njihov planirani nacionalni doprinos u okviru Pariškog sporazuma. Zaključcima Europskog vijeća iz listopada 2014. predviđeno je da bi Unija taj cilj trebala ostvariti zajednički na troškovno najučinkovitiji način, pri čemu bi smanjenja do 2030. u odnosu na 2005. u sektorima u sustavu trgovanja emisijama (ETS) iznosila 43 %, a u sektorima izvan njega 30 %. Svi bi gospodarski sektori trebali pridonijeti tom smanjenju emisija.

(3)  Na sjednici 23. i 24. listopada 2014. Europsko vijeće utvrdilo je obvezujući cilj od najmanje 40 % smanjenja domaćih emisija stakleničkih plinova u cjelokupnom gospodarstvu do 2030. u odnosu na 1990. Vijeće je na sastanku 6. ožujka 2015. službeno odobrilo taj doprinos Unije i njezinih država članica kao njihov planirani nacionalni doprinos u okviru Pariškog sporazuma. Zaključcima Europskog vijeća iz listopada 2014. predviđeno je da bi Unija taj cilj trebala ostvariti zajednički na troškovno najučinkovitiji način, pri čemu bi smanjenja do 2030. u odnosu na 2005. u sektorima u sustavu trgovanja emisijama (ETS) iznosila 43 %, a u sektorima izvan njega 30 %. Svi bi gospodarski sektori trebali pridonijeti tom smanjenju emisija, a Komisija bi za to trebala osigurati platformu za razmjenu najboljih praksi i iskustava iz sektora mobilnosti s niskom razinom emisija među državama članicama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Unija i njezine države članice od 1997. nastoje poboljšati međunarodni sporazum kako bi se smanjili učinci stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te je od 2008. na snazi zakonodavstvo kojim se ograničavaju učinci zrakoplovnih djelatnosti na klimatske promjene s pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS) koji djeluje od 2005. Kako bi se ostvario napredak u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), Unija je u dva navrata donijela vremenski ograničena odstupanja od sustava trgovanja emisijama EU-a u svrhu ograničavanja obveza usklađenosti na emisije iz letova između zračnih luka smještenih u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) uz jednako postupanje prema operaterima zrakoplova na istim linijama neovisno o njihovu poslovnom nastanu. Najnovijim odstupanjem od sustava trgovanja emisijama EU-a, Uredbom (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obveze usklađenosti ograničile su se na letove unutar EGP-a od 2013. do 2016. te su njime predviđene moguće promjene područja primjene sustava u pogledu djelatnosti do i iz zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je utvrđeno u toj Uredbi.

(4)  Unija i njezine države članice od 1997. nastoje poboljšati međunarodni sporazum kako bi se smanjili učinci stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te je od 2008. na snazi zakonodavstvo kojim se ograničavaju učinci zrakoplovnih djelatnosti na klimatske promjene s pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS) koji djeluje od 2005. Osim toga, od 2004. i 2008. države članice obvezale su se na provedbu jedinstvenog europskog neba, kojom se uzima u obzir opseg zračnog prometa koji će se sljedećih godina povećavati. Kako bi se ostvario napredak u upravljanju zračnim prometom potrebno je ubrzati provedbu istraživanja upravljanja zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR-a) i poticati inovativne tehnologije u okviru inicijative Clean Sky. Uvođenje globalne tržišno utemeljene mjere Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) trebalo bi pridonijeti daljnjem napretku u području smanjenja emisija u zračnom prometu. Stoga su donesena odstupanja od obveze usklađenosti koja se odnose na emisije iz letova između zračnih luka smještenih u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) uz jednako postupanje prema operaterima zrakoplova na istim linijama neovisno o njihovu poslovnom nastanu. Najnovijim odstupanjem od sustava trgovanja emisijama EU-a, Uredbom (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obveze usklađenosti ograničile su se na letove unutar EGP-a od 2013. do 2016. te su njime predviđene moguće promjene područja primjene sustava u pogledu djelatnosti do i iz zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je utvrđeno u toj Uredbi.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  S obzirom na rezoluciju donesenu na 39. skupštini ICAO-a u listopadu 2016. o provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. za neutralizaciju međunarodnih emisija iz zrakoplovstva iznad razina iz 2020. smatra se primjerenim nastaviti s postojećim odstupanjem u očekivanju daljnjeg napretka u pogledu zamišljenih elemenata i provedbe globalne tržišno utemeljene mjere. U tom je pogledu za 2018. predviđeno donošenje standarda i preporučenih praksi ICAO-a kako bi se tu rezoluciju dopunilo te omogućilo provedbu globalnog sustava. Međutim, za konkretan početak djelovanja bit će potrebno djelovanje stranaka ICAO-a na nacionalnoj razini. Osim toga, ICAO mora razraditi upravljačke mehanizme koji uključuju sustav registara. U tom bi smislu postojeće odstupanje od obveza iz sustava trgovanja emisijama EU-a trebalo proširiti na letove u treće zemlje i iz njih, podložno preispitivanju provedbe programa ICAO-a, kako bi ICAO dobio na zamahu te kako bi se omogućio početak djelovanja programa ICAO-a. Zbog proširenja odstupanja količina emisijskih jedinica za dražbu i besplatno izdavanje, uključujući one iz posebne rezerve, trebala bi biti jednaka odgovarajućoj količini iz 2016. te razmjerna smanjenju obveze predaje.

(5)  S obzirom na rezoluciju donesenu na 39. skupštini ICAO-a u listopadu 2016. o provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. za neutralizaciju međunarodnih emisija iz zrakoplovstva iznad razina iz 2020. smatra se primjerenim nastaviti s postojećim odstupanjem u očekivanju daljnjeg napretka u pogledu zamišljenih elemenata i provedbe globalne tržišno utemeljene mjere. U tom je pogledu za 2018. predviđeno donošenje standarda i preporučenih praksi ICAO-a kako bi se tu rezoluciju dopunilo te omogućilo provedbu globalnog sustava najkasnije do 2021. godine. Međutim, za konkretan početak djelovanja bit će potrebno djelovanje stranaka ICAO-a na nacionalnoj razini. Osim toga, ICAO mora razraditi upravljačke mehanizme koji uključuju sustav registara. U tom bi smislu postojeće odstupanje od obveza iz sustava trgovanja emisijama EU-a trebalo proširiti na letove u treće zemlje i iz njih, podložno preispitivanju provedbe programa ICAO-a, kako bi ICAO dobio na zamahu te kako bi se omogućio početak djelovanja programa ICAO-a i kako bi se izbjegla preklapanja s obvezama Unije u okviru sustava trgovanja emisijama. Zbog proširenja odstupanja količina emisijskih jedinica za dražbu i besplatno izdavanje, uključujući one iz posebne rezerve, trebala bi biti jednaka odgovarajućoj količini iz 2016. te razmjerna smanjenju obveze predaje. Kako bi se riješio problem emisija CO2 u sektoru zrakoplovstva, Unija nastavlja surađivati s državama članicama kako bi se prihodi ostvareni od prodaje emisijskih jedinica na dražbi upotrijebili za projekte kao što su SESAR, Clean Sky i drugi inovativni projekti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  S obzirom na to da tek treba razviti ključne značajke globalne tržišno utemeljene mjere te da njezina provedba ovisi o nacionalnom zakonodavstvu država i regija, smatra se primjerenim obaviti preispitivanje nakon što se razjasne priroda i sadržaj tih pravnih instrumenata i prije početka primjene globalne tržišno utemeljene mjere ICAO-a, te podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću trebali bi se razmotriti svi standardi ili drugi instrumenti koje je donio ICAO, mjere koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koja će se primjenjivati na emisije od 2021. te ostala relevantna međunarodna kretanja (npr. pravila u okviru UNFCCC-a i Pariškog sporazuma o tržištima ugljika i obračunu). U tom izvješću trebalo bi se razmotriti kako se preispitivanjem sustava trgovanja emisijama EU-a ti instrumenti mogu prenijeti u pravo Unije. U njemu bi se trebala razmotriti i pravila koja se primjenjuju na letove unutar EGP-a, prema potrebi. Izvješću bi prema potrebi trebalo priložiti prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s osiguravanjem doprinosa zrakoplovstva obvezi EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu 2030.

(6)  S obzirom na to da tek treba razviti ključne značajke globalne tržišno utemeljene mjere te da njezina provedba ovisi o nacionalnom zakonodavstvu država i regija, smatra se primjerenim obaviti preispitivanje nakon što se razjasne priroda i sadržaj tih pravnih instrumenata i prije početka primjene globalne tržišno utemeljene mjere ICAO-a, te podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Kako bi program bio uspješan, Unija će i dalje podupirati svoje države članice i održavati usku suradnju s ICAO-om u ulozi promatrača te poticati transparentnost podataka i napredak sporazuma ICAO-a. U tom izvješću trebali bi se razmotriti svi standardi ili drugi instrumenti koje je donio ICAO, mjere koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koja će se primjenjivati na emisije od 2021. te ostala relevantna međunarodna kretanja (npr. pravila u okviru UNFCCC-a i Pariškog sporazuma o tržištima ugljika i obračunu). U tom izvješću trebalo bi se razmotriti kako se ti instrumenti mogu prenijeti u pravo Unije i pravila koja se primjenjuju na letove unutar EGP-a. Izvješću bi prema potrebi trebalo priložiti prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s osiguravanjem doprinosa zrakoplovstva obvezi EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu 2030. U tom bi se izvješću trebali uzeti u obzir i ambicije i sveobuhvatni ekološki integritet globalne tržišno utemeljene mjere, uključujući ciljeve i zahtjeve Pariškog sporazuma.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Isto tako treba uzeti u obzir da će uspjeh Programa za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA), kada o njemu bude postignut sporazum u ICAO-u, ovisiti o izbjegavanju suprotstavljenih ili udvostručenih programa na domaćoj i regionalnoj razini kako se njima ne bi narušilo tržišno natjecanje ili stvorilo neprihvatljivo administrativno opterećenje. Nadalje, potpuna provedba zakonodavstva o jedinstvenom europskom nebu kojim se želi postići defragmentacija europskog zračnog prostora i, posljedično, smanjenje ekološkog otiska zrakoplovstva, također će pridonijeti njegovom uspjehu. Isto tako, pri provedbi programa CORSIA unutar Unije trebalo bi predvidjeti preispitivanje svake tri godine kojim će se omogućiti daljnja poboljšanja tog programa.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Nekoliko zakonodavnih akata usvojeno je na razini Unije, a cilj im je spriječiti fragmentaciju europskog zračnog prostora kako bi se unaprijedili protok zračnog prometa i nadzor nad zračnim prostorom i tako smanjile emisije. Unutar Unije bi na program CORSIA trebalo gledati kao na dio takozvane „košarice mjera” ICAO-a, koja će u državama članicama biti popraćena punom provedbom zakonodavstva o jedinstvenom europskom nebu, istraživanjem o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR), korištenjem GNSS-a za satelitsku navigaciju i zajedničkim tehnološkim inicijativama kao što su Clean Sky I i Clean Sky II. Sav prihod od prodaje emisijskih jedinica na budućim dražbama trebalo bi namijeniti unapređivanju ranije navedenog istraživanja i razvojnih programa, kao i zajedničkih projekata za razvijanje skupa osnovnih interoperabilnih kapaciteta u svim državama članicama, osobito onih kojima se unapređuje zajednička infrastruktura zračne plovidbe, pružanja usluga u zračnoj plovidbi i korištenja zračnog prostora, što je potrebno za provedbu europskog glavnog plana upravljanja zračnim prometom (ATM-a). Komisija bi trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće o mjerama provedbe globalne tržišno utemeljene mjere koje poduzimaju države članice kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova iz zrakoplovstva, uključujući podatke o korištenju prihoda, koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 525/2013.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Radi pojednostavnjenja te kako bi se smanjilo administrativno opterećenje najmanjim operaterima zrakoplova, trebalo bi se i dalje smatrati da nekomercijalni operateri zrakoplova koji ispuštaju manje od 1 000 tona CO2 godišnje ispunjavaju zahtjeve Direktive 2003/87/EZ za sljedećih 10 godina tijekom kojih bi trebalo razraditi mjere kako bi ubuduće svi operateri davali svoj doprinos smanjenju emisija.

(8)  Radi pojednostavnjenja te kako bi se smanjilo administrativno opterećenje najmanjim operaterima zrakoplova i najudaljenijim regijama, trebalo bi se i dalje smatrati da nekomercijalni operateri zrakoplova koji ispuštaju manje od 1 000 tona CO2 godišnje te najudaljenije regije ispunjavaju zahtjeve Direktive 2003/87/EZ. Isto tako treba ponoviti da u sklopu zrakoplovnih djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ točke (a) do (k) sadrže odredbe za izuzeća iz kategorija djelatnosti na koje se ova Direktive odnosi. U sklopu predložene revizije navedene u članku 28.b trebalo bi ponovno potvrditi daljnje isključenje tih letova.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 3.d – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  U članku 3.d stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

O namjeni prihoda ostvarenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbe odlučuju države članice. Te bi prihode trebalo upotrijebiti za savladavanje klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, inter alia, za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, za prilagođavanje utjecajima klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, za financiranje istraživanja i razvoja s ciljem ublažavanja i prilagođavanja, uključujući i područje aeronautike i zračnog prijevoza, za smanjenje emisija kroz promet s malim emisijama i za pokrivanje troškova primjene sustava Zajednice. Dohodak od prodaje putem dražbe trebalo bi isto tako upotrijebiti za financiranje Fonda za globalnu energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije i mjera za sprečavanje krčenja šuma.

O namjeni prihoda ostvarenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbe odlučuju države članice, pod uvjetom da ti prihodi budu namijenjeni za financiranje istraživačkih i zajedničkih projekata u zrakoplovnom sektoru poput Zajedničkog poduzeća SESAR i zajedničke tehnološke inicijative Joint Sky te svih inicijativa kojima se omogućuje široka upotreba GNSS-a za satelitsku navigaciju i interoperabilni kapaciteti u svim državama članicama, osobito oni usmjereni na unapređenje infrastrukture zračne plovidbe, pružanja usluga u zračnoj plovidbi i korištenja zračnog prostora. Transparentnost korištenja prihoda od prodaje emisijskih jedinica na dražbi u skladu s Direktivom 2003/87/EZ temelj je na kojem počivaju obveze Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i.a (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ia.  dodaje se točka (ba):

 

(ba)  svih emisija iz letova između zračnih luka smještenih u EGP-u koje su posljedica preusmjeravanja letova iz točaka (a) ili (b) u zračnu luku smještenu unutar EGP-a u svakoj kalendarskoj godini od 1. siječnja 2017., podložno reviziji iz članka 28.b;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – podotčka i.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od 1. siječnja 2017., odstupajući od članaka 3.d do 3.f te dok izmjene nakon preispitivanja iz članka 28.b stupe na snagu, operaterima zrakoplova svake se godine izdaje određeni broj emisijskih jedinica koji odgovara 2016. godini. Od 2021. taj broj emisijskih jedinica podložan je primjeni linearnog faktora iz članka 9.

Od 1. siječnja 2017., odstupajući od članaka 3.d do 3.f te dok izmjene nakon preispitivanja iz članka 28.b stupe na snagu, operaterima zrakoplova svake se godine izdaje određeni broj emisijskih jedinica koji odgovara 2016. godini.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka da (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.a – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  Članak 28.a stavak 8. briše se.

8.  Komisija redovito, a najmanje jednom godišnje, obavješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku u pregovorima u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i o svojim naporima da promiče međunarodno prihvaćanje tržišno utemeljenih mehanizama među trećim zemljama. Nakon zasjedanja skupštine ICAO- a 2016. Komisija će izvijestiti Europski parlament i Vijeće o mjerama za provedbu međunarodnog sporazuma o globalnoj tržišno utemeljenoj mjeri od 2020. kojima će se emisije stakleničkih plinova iz zrakoplovstva smanjiti na nediskriminirajući način, kao i o informacijama o korištenju prihoda koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 525/2013.

 

U svojem izvješću Komisija razmatra odgovarajući opseg obuhvaćanja emisija iz djelatnosti iz letova u zračne luke smještene u zemljama izvan EGP-a ili iz njih od 1. siječnja 2017. nadalje te prema potrebi uključuje prijedloge kao odgovor na takva kretanja. U svojem izvješću Komisija razmatra i rješenja za druga pitanja koja se mogu pojaviti primjenom stavaka od 1. do 4. ovog članka, uz očuvanje jednakog postupanja prema svim operatorima zrakoplova na istom putu.

 

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 28.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o relevantnim standardima ICAO-a ili drugim pravnim instrumentima, kao i o domaćim mjerama koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koju treba primijeniti na emisije od 2021., te o ostalim relevantnim međunarodnim kretanjima.

1.  Komisija redovno, odnosno barem jednom godišnje, izvješćuje Europski parlament i Vijeće o relevantnim standardima i preporučenim praksama ICAO-a, preporukama relevantnima za globalnu tržišno utemeljenu mjeru koje je odobrilo Vijeće ICAO-a ili drugim pravnim instrumentima, kao i o domaćim mjerama koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koju treba primijeniti na emisije od 2021., te o ostalim relevantnim međunarodnim kretanjima. Komisija također izvješćuje o naporima ICAO-a za uspostavu vjerodostojnog dugoročnog cilja sektora.

POSTUPAK U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

Naslov

Nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

Referentni dokumenti

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

13.2.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jacqueline Foster

14.3.2017

Razmatranje u odboru

30.5.2017

 

 

 

Datum usvajanja

20.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Susanne Melior, Roberta Metsola

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

5

-

EFDD

Seymour Jill

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

0

ENF

Georg Mayer

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

  • [1]  ICAO je agencija UN-a u čijem radu sudjeluje 191 zemlja i čija je zadaća upravljanje međunarodnim civilnim zrakoplovstvom.
  • [2]  CORSIA: Program za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo.
  • [3]  Izvjestiteljica je 2012. također bila izvjestiteljica Odbora TRAN za njegovo mišljenje o Uredbi (EU) 1285/2013 o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

Referentni dokumenti

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Datum podnošenja EP-u

3.2.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Julie Girling

16.3.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

57

3

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Siôn Simon, Derek Vaughan

Datum podnošenja

17.7.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

57

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

6

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Angélique Delahaye, Jens Gieseke, Françoise Grossetête

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani