Procedūra : 2017/0017(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0258/2017

Pateikti tekstai :

A8-0258/2017

Debatai :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/12/2017 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1019kWORD 121k
14.7.2017
PE 602.955v02-00 A8-0258/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Julie Girling

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

(COM(2017) 0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0054),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0028/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A8-0258/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  aplinkos apsauga yra vienas iš svarbiausių iššūkių, su kuriais susiduria Sąjunga;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  gerai veikianti, reformuota ES ATLPS kartu su patobulinta rinkos stabilizavimo priemone bus pagrindinė Europos priemonė siekiant 40 % sumažinimo tikslo, taikant linijinį koeficientą ir skirstant nemokamus apyvartinius taršos leidimus po 2020 m. Aukcionuose parduotina apyvartinių taršos leidimų dalis teisės akte turėtų būti nurodoma kaip procentinis dydis, siekiant sudaryti sąlygas patikimiau planuoti investicinius sprendimus, padidinti skaidrumą, sumažinti anglies dioksido nutekėjimą ir visą sistemą padaryti paprastesnę ir suprantamesnę. Šios nuostatos turėtų derėti su Sąjungos tikslais klimato srityje ir jos įsipareigojimais pagal Paryžiaus susitarimą ir būti suderintos su 2018 m. palankesnių sąlygų sudarymo dialogu, pirmuoju bendros pažangos įvertinimu 2023 m. ir vėlesniais kas penkerius metus atliekamais bendros pažangos įvertinimais, siekiant informuoti apie vėlesnius nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 1997 m. deda pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas dėl aviacijos išmetamųjų ŠESD poveikio mažinimo, ir nuo 2008 m. yra priėmusios teisės aktų, pagal kuriuos taikydamos nuo 2005 m. veikiančią ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai. Siekdama paskatinti Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) imtis tolesnių veiksmų, Sąjunga du kartus priėmė tam tikrą laiką galiojančias nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančias nuostatas, pagal kurias įpareigojimai taikomi tik dėl ŠESD, išmetamų vykdant skrydžius tarp Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančių aerodromų ir tais pačiais maršrutais skraidantiems orlaivių naudotojams (nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigę) sudaromos vienodos veiklos sąlygos. Naujausiame nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 421/2014 nustatyta, kad 2013–2016 m. įpareigojimas laikytis ES ATLPS taikomas tik EEE vidaus skrydžiams, ir numatyta galimybė (atlikus tame reglamente nustatytą peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. sistemą pradėti taikyti skrydžiams į aerodromus, esančius už EEE ribų, ir iš jų;

(4)  Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 1997 m. deda pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas dėl aviacijos išmetamųjų ŠESD poveikio mažinimo, ir nuo 2008 m. yra priėmusios teisės aktų, pagal kuriuos taikydamos nuo 2005 m. veikiančią ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai. 2011 m. gruodžio 21 d. sprendime1a Teisingumo Teismas išaiškino, kad skrydžių už EEE ribų įtraukimas į ES ATLPS nepažeidžia tarptautinės teisės. Siekdama paskatinti Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) imtis tolesnių veiksmų, Sąjunga du kartus priėmė tam tikrą laiką galiojančias nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančias nuostatas, pagal kurias įpareigojimai taikomi tik dėl ŠESD, išmetamų vykdant skrydžius tarp Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančių aerodromų ir tais pačiais maršrutais skraidantiems orlaivių naudotojams (nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigę) sudaromos vienodos veiklos sąlygos. Naujausiame nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 421/2014 nustatyta, kad 2013–2016 m. įpareigojimas laikytis ES ATLPS taikomas tik EEE vidaus skrydžiams, ir numatyta galimybė (atlikus tame reglamente nustatytą peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. sistemą pradėti taikyti skrydžiams į aerodromus, esančius už EEE ribų, ir iš jų;

 

_________________

 

1a 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-366/10 „Air Transport Association of America and Others prieš Secretary of State for Energy and Climate Change“, ECLI:EU:C:2011:864.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant kompensuoti tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, viršijantį 2020 m. lygį, manoma, kad tol, kol nebus padaryta tolesnės pažangos kuriant pasaulinės rinkos priemonės struktūros elementus ir ją įgyvendinant, tikslinga toliau taikyti galiojančią nukrypti leidžiančią nuostatą. 2018 m. ICAO planuoja priimti standartus ir rekomenduojamą praktiką, kurie papildytų tą rezoliuciją ir padėtų įgyvendinti pasaulinę sistemą. Tačiau, kad sistema būtų konkrečiai įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be to, ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, be kita ko, registro sistemą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir siekiant suteikti paskatą ICAO bei sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti jos sistemą, šiuo metu galiojanti nuo ES ATLPS įpareigojimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma skrydžiams į trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų būti toliau taikoma, kol bus atlikta ICAO sistemos įgyvendinimo peržiūra. Pratęsus nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, aukcione parduotinų ir nemokamai išduotinų apyvartinių taršos leidimų (įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) skaičius turėtų būti toks pat, kaip 2016 m., ir turėtų būti proporcingas sumažintam atsisakytinų apyvartinių taršos leidimų skaičiui;

(5)  atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant kompensuoti tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, viršijantį 2020 m. lygį, 2018 m. ICAO planuoja priimti standartus ir rekomenduojamą praktiką, kurie papildytų tą rezoliuciją ir padėtų įgyvendinti pasaulinę sistemą. Tačiau, kad sistema būtų konkrečiai įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be to, ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, be kita ko, registro sistemą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir siekiant suteikti paskatą ICAO bei sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti jos sistemą, šiuo metu galiojanti nuo ES ATLPS įpareigojimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma skrydžiams į trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų būti toliau taikoma iki 2021 metų. Pratęsus nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, aukcione parduotinų ir nemokamai išduotinų apyvartinių taršos leidimų (įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) skaičius turėtų būti toks pat, kaip 2016 m., ir turėtų būti proporcingas sumažintam atsisakytinų apyvartinių taršos leidimų skaičiui;

 

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  50 % apyvartinių taršos leidimų turėtų būti parduodama aukcione nuo 2021 m. sausio 1 d., o visam suteiktų apyvartinių taršos leidimų skaičiui reikėtų taikyti linijinį mažinimo koeficientą, kaip numatyta Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  pajamos iš apyvartinių taršos leidimų arba jų finansinės vertės ekvivalento pardavimo aukcione turėtų būti naudojamos klimato kaitos problemoms Sąjungoje ir trečiosiose šalyse spręsti, siekiant, inter alia, mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio Sąjungoje ir trečiosiose, ypač besivystančiose, šalyse, finansuoti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kuriais šis poveikis būtų švelninamas ir prie jo prisitaikoma, be kita ko, aeronautikos, oro transporto ir tvaraus alternatyvaus aviacinio kuro srityse, mažinti išmetamų dujų kiekį naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą ir padengti ES ATLPS administravimo išlaidas. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas valstybėms narėms, kurios naudoja šias pajamas mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms ar iniciatyvoms pagal Devintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (BP 9) bendrai finansuoti. Pagal šią Direktyvą, pajamų, gautų pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione, panaudojimo skaidrumas yra labai svarbus, užtikrinant Sąjungos įsipareigojimų vykdymą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c)  išmetamo teršalų kiekio kompensavimas pagal pasaulinę rinkos priemonę yra vienas iš ICAO numatytų priemonių, kuriomis siekiama nustatyto tikslo – nuo 2020 m. užtikrinti augimą nedidinant išmetamo anglies dioksido kiekio (CNG 2020), krepšelio elementų ir jį turėtų papildyti sklandmens ir variklio technologijų pažanga. Tęstinis mokslinių tyrimų strategijų ir programų, pvz. Jungtinė technologijų iniciatyva „Švarus dangus“, GALILEO, SESAR ir „Horizontas 2020“, finansavimas bus itin svarbus siekiant technologinių inovacijų ir eksploatacinių patobulinimų, kad būtų viršytas CNG 2020 tikslas ir užtikrintas visą sektorių apimantis visiškas išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimas. Be to, svarbu, kad valstybės narės labai sparčiai ir visapusiškai įgyvendintų Sąjungos teisės aktus, pvz., Bendro Europos dangaus teisės aktus, kuriais siekiama užkirsti kelią Europos oro erdvės susiskaidymui ir kartu aviacijos išmetamo CO2 kiekio didėjimui;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į tai, kad svarbūs pasaulinės rinkos priemonės elementai dar turi būti sukurti, o jos įgyvendinimas priklauso nuo nacionalinių ir regioninių teisės aktų, kurie dar turi būti priimti, manoma, kad peržiūrą tikslinga atlikti tada, kai bus aiškus šių teisinių priemonių pobūdis ir turinys, prieš pradedant įgyvendinti ICAO pasaulinę rinkos priemonę, o Europos Parlamentui ir Tarybai bus pateikta ataskaita. Toje ataskaitoje turėtų būti aptarti visi ICAO priimti standartai ar kitos priemonės, trečiųjų šalių veiksmai siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kuri nuo 2021 m. turi būti taikoma išmetamosioms ŠESD, ir kiti susiję tarptautinio masto pokyčiai (pvz., pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Paryžiaus susitarimą priimtos taisyklės dėl anglies dioksido rinkų ir apskaitos). Toje ataskaitoje turėtų būti apsvarstyta, kaip atliekant ES ATLPS direktyvos peržiūrą šias priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje. Be to, joje turėtų būti atitinkamai išnagrinėtos EEE vidaus skrydžiams taikomos taisyklės. Prie tos ataskaitos prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą ŠESD kiekį;

(6)  atsižvelgiant į tai, kad svarbūs pasaulinės rinkos priemonės elementai dar turi būti sukurti, o jos įgyvendinimas priklauso nuo dalyvaujančių valstybių ir regionų teisės aktų, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai teikti ataskaitas dėl ICAO derybų pažangos, visų pirma susijusios su atitinkamomis ICAO priimtomis priemonėmis, trečiųjų šalių veiksmais siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kuri 2021–2035 m. laikotarpiu turi būti taikoma išmetamiems teršalams, pastangoms parengti plataus užmojo ir privalomas priemones, kuriomis būtų siekiama ilgalaikio aviacijos sektoriaus tikslo perpus sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamą CO2 kiekį iki 2050 m., palyginti su 2005 m. lygiu, ir kitais atitinkamais tarptautinio masto pokyčiais (pvz., pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Paryžiaus susitarimą priimtos taisyklės dėl anglies dioksido rinkų ir apskaitos). Kai bus aiškus ICAO priemonių pobūdis ir turinys ir prieš pradedant taikyti ICAO pasaulinę rinkos priemonę, Komisija turėtų pateikti ataskaitą, kurioje turėtų išnagrinėti, kaip atliekant ES ATLPS direktyvos peržiūrą šias priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje ir jas su šia teise suderinti. Be to, toje ataskaitoje turėtų būti atitinkamai išnagrinėtos EEE vidaus skrydžiams taikomos taisyklės. Prie tos ataskaitos prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą ŠESD kiekį;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi esamų ir būsimų Sąjungos vidaus klimato kaitos standartų ir nedarant poveikio Direktyvos 2003/87/EB 28b straipsnyje nurodytai peržiūrai, CORSIA turėtų būti įgyvendinta ES teisėje ir su ja suderinta taikant ES ATLPS;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  nors technines taisykles dėl ICAO pasaulinės rinkos priemonės dar turi patvirtinti ICAO taryba, svarbu, kad reguliavimo institucijos ir orlaivių naudotojai kiek įmanoma anksčiau gautų informacijos apie stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo reikalavimus ir apie išmetamųjų teršalų vienetus, atitinkančius reikalavimus pagal ICAO sistemą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos pasirengti įgyvendinti ICAO sistemą ir išmetamo CO2 kiekio stebėseną nuo 2019 m. sausio 1 d. Tokių stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo reikalavimų griežtumas turėtų atitikti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimus pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 601/2012 ir jais turėtų būti užtikrinama, kad pateiktos išmetamųjų teršalų ataskaitos būtų patikrintos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 600/2012;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c)  nors turėtų būti pripažintas ICAO techninio darbo konfidencialumas, taip pat svarbu, kad ICAO valstybės narės, orlaivių naudotojai ir pilietinė visuomenė toliau dalyvautų ICAO vykdomame darbe siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ir kad ICAO užmegztų ryšius su visais suinteresuotaisiais subjektais, kad jie būtų laiku informuojami apie padarytą pažangą ir priimtus sprendimus. Norint to pasiekti, gali prireikti peržiūrėti ICAO Aviacijos aplinkos apsaugos komiteto nariams ir stebėtojams taikomus konfidencialumo protokolus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant priimti bendro pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimtinus aktus, kuriais būtų papildomos ar iš dalies keičiamos tam tikros neesminės teisėkūros procedūra priimto akto nuostatos, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai ICAO rengiamos pasaulinės rinkos priemonės taikymo tikslu priimti orlaivių naudotojams taikytinas išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(7)  siekiant priimti bendro pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimtinus aktus, kuriais būtų papildomos ar iš dalies keičiamos tam tikros neesminės teisėkūros procedūra priimto akto nuostatos, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai ICAO rengiamos pasaulinės rinkos priemonės taikymo tikslu priimti orlaivių naudotojams taikytinas išmetamų teršalų kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, ypač su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Kad sprendimų priėmimo procesas būtų skaidresnis ir veiksmingesnis, visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  nors ilgalaikis tikslas turėtų būti iki antrojo ICAO sistemos etapo, kuris prasidės 2024 m., sukurti bendrą visuotinę išmetamo anglies dioksido kiekio aviacijos sektoriuje mažinimo sistemą, tuo atveju, jei ICAO pasaulinės rinkos priemonės nepakaks, kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos klimato politikos tikslus ir įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, reikėtų išnagrinėti ir kitas anglies dioksido mažinimo galimybes;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  aviacija taip pat daro poveikį klimatui dideliame aukštyje išmesdama azoto oksidų, vandens garų, sulfatų ir suodžių dalelių. Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė nustatė, kad šiuo metu bendras dabartinis aviacijos poveikis klimatui yra 2–4 kartus didesnis už praeityje šiame sektoriuje darytą tik išmetamo anglies dioksido poveikį. Laukiant pažangos mokslo srityje kuo daugiau dėmesio turėtų būti skiriama bet kokio aviacijos poveikio klausimo sprendimui. Taip pat turėtų būti skatinami kondensacinių valkčių, taip pat žinomų kaip inversijos pėdsakai, formavimosi, jų virsmo į plunksninius debesis, mažesnio tiesioginio sulfatų aerozolių, suodžių, vandens garų valkčių ir plunksninių debesų poveikio, taip pat veiksmingų išmetamų teršalų kiekio mažinimo priemonių, įskaitant veiklos ir technines priemones, moksliniai tyrimai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  pripažįstama, kad kenksmingas oro transporto išmetamų teršalų poveikis klimatui neapsiriboja tik CO2 poveikiu. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/101/EB1a Komisija įsipareigojo 2008 m. pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl išmetamų azoto oksidų. Nepaisant techninių ir politinių sunkumų, su kuriais susiduriama šioje srityje, Komisija turėtų paspartinti šios srities darbą;

 

__________________

 

1a 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (Tekstas svarbus EEE) (OL L 8, 2009 1 13, p. 3).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

3 c straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1)  3c straipsnyje pridedama tokia 3a pastraipa:

 

„3a.  2021 m. bendras aviacijos veiklai skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičius yra 10 % mažesnis nei laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. vidutiniškai skirtas leidimų skaičius, o vėliau skaičius kasmet mažėja tokia pat sparta kaip ir bendra ES ATLPS viršutinė riba, nustatyta 9 straipsnio antroje pastraipoje, siekiant užtikrinti, kad iki 2030 m. aviacijos sektoriaus viršutinė riba labiau atitiktų kitų ES ATLPS sektorių viršutinę ribą.

 

Nuo 2021 m. aviacijos veiklai į aerodromus, esančius šalyse, nepriklausančiose EEE, ir iš jų skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičius gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į ICAO pasaulinę rinkos priemonę, kuri turi būti įgyvendinama nuo 2021 m., siekiant kompensuoti tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamą teršalų kiekį, viršijantį 2020 m. lygį.“

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

3 d straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1a)  3d straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Nuo 2013 m. sausio 1 d. 15 % leidimų parduodama aukcione. Ši procentinė dalis gali būti padidinta atsižvelgiant į bendros šios direktyvos peržiūros rezultatus.

2.  Nuo 2021 m. sausio 1 d. 50 % leidimų parduodama aukcione. Ši procentinė dalis gali būti padidinta atsižvelgiant į bendros šios direktyvos peržiūros rezultatus. Likęs nemokamų apyvartinių taršos leidimų kiekis, prireikus, naudojamas siekiant išvengti 10a straipsnio 5 dalies taikymo nuo 2021 m. iki 2030 m.“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

3 d straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b)  3d straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Priimamas reglamentas, kuriame pateikiamos išsamios nuostatos dėl valstybių narių aukcione parduotinų leidimų, kurių neprivaloma išduoti nemokamai pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis arba 3f straipsnio 8 dalį. Leidimų skaičius, kurį kiekviena valstybė narė turės parduoti aukcione kiekvienu laikotarpiu, yra proporcingas šiai valstybei narei tenkančiai bendrai visoms valstybėms narėms ataskaitiniais metais priskirtų aviacijos emisijų daliai, apie kurią pranešama pagal 14 straipsnio 3 dalį ir kuri patikrinama pagal 15 straipsnį. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu ataskaitiniais metais laikomi 2010 m., o kiekvienu 3c straipsnyje nurodytu vėlesniu laikotarpiu ataskaitiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurie pasibaigia likus 24 mėnesiams iki laikotarpio, kuriuo vyks aukcionas, pradžios.

Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant išsamią tvarką dėl valstybių narių aukcione parduotinų leidimų, kurių neprivaloma išduoti nemokamai pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis arba 3f straipsnio 8 dalį. Leidimų skaičius, kurį kiekviena valstybė narė turės parduoti aukcione kiekvienu laikotarpiu, yra proporcingas šiai valstybei narei tenkančiai bendrai visoms valstybėms narėms ataskaitiniais metais priskirtų aviacijos emisijų daliai, apie kurią pranešama pagal 14 straipsnio 3 dalį ir kuri patikrinama pagal 15 straipsnį. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu ataskaitiniais metais laikomi 2010 m., o kiekvienu 3c straipsnyje nurodytu vėlesniu laikotarpiu ataskaitiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurie pasibaigia likus 24 mėnesiams iki laikotarpio, kuriuo vyks aukcionas, pradžios.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

3 d straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1c)   3d straipsnio 3 dalies antra pastraipa išbraukiama.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 d punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

3 d straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1d)  3d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės nustato, kaip bus naudojamos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos. Šios pajamos turėtų būti naudojamos klimato kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui siekiant sušvelninti šį poveikį ir prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro transporto srityse, išmetamų dujų kiekio naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą sumažinimui ir Bendrijos sistemos administravimo išlaidų padengimui. Aukcione gautos įplaukos taip pat turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti. '

„Visos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos naudojamos klimato kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti, prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose, ypač besivystančiose, šalyse prisitaikyti, moksliniams tyrimams ir pokyčiams finansuoti siekiant sušvelninti šį poveikį ir prie jo prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro transporto srityse, išmetamų dujų kiekiui naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą sumažinti ir Sąjungos sistemos administravimo išlaidoms padengti. Aukcione gautos įplaukos taip pat gali būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų naikinimui, finansuoti. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas valstybėms narėms, kurios naudoja pajamas mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms ar iniciatyvoms pagal Devintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (BP 9) bendrai finansuoti. Valstybės narės praneša Komisijai apie veiksmus, kurių imtasi pagal šią dalį.“

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 e punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

12 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1e)  12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Valstybės narės užtikrina, kad iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvieno įrenginio operatorius atsisakytų tokio leidimų, išskyrus pagal II skyrių išduotus leidimus, skaičiaus, kuris atitiktų bendrą per ankstesnius kalendorinius metus iš to įrenginio išmestų šiltnamio efektą skatinančių dujų kiekį, patikrintą pagal 15 straipsnio nuostatas, ir kad tie leidimai vėliau būtų panaikinti.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvieno įrenginio operatorius atsisakytų tokio leidimų skaičiaus, kuris atitiktų bendrą per ankstesnius kalendorinius metus iš to įrenginio išmestų šiltnamio efektą skatinančių dujų kiekį, patikrintą pagal 15 straipsnio nuostatas, ir kad tie leidimai vėliau būtų panaikinti.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 f punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1f)  21 straipsnyje pridedama ši 2a dalis:

 

„2a.  Ataskaitoje, naudojant duomenis, pateiktus bendradarbiaujant pagal 18b straipsnį, pridedamas orlaivių naudotojų, kuriems taikomi šios direktyvos reikalavimai ir kurie neužsiregistravo registre, sąrašas.“

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. išmetami vykdant skrydžius į aerodromus, esančius šalyse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE), ir iš jų, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros rezultatus;

a)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. išmetami vykdant skrydžius į aerodromus, esančius šalyse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE), ir iš jų, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros rezultatus“;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. išmetami vykdant skrydžius tarp aerodromo, esančio viename iš atokiausių regionų, nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 349 straipsnyje, ir aerodromo, esančio kitame EEE regione, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros rezultatus.

b)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. išmetami vykdant skrydžius tarp aerodromo, esančio viename iš atokiausių regionų, nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 349 straipsnyje, ir aerodromo, esančio kitame EEE regione, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros rezultatus.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i a punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  įterpiamas naujas punktas:

 

ba)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetami vykdant skrydžius tarp EEE esančių aerodromų dėl to, kad skrydis nukreipiamas į EEE esantį aerodromą, kaip nurodyta a ar b punktuose, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytą peržiūrą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio i punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 3d–3f straipsnių, nuo 2017 m. sausio 1 d. iki dienos, kurią įsigalios pakeitimai, padaryti po 28b straipsnyje nurodytos peržiūros, orlaivių naudotojams kiekvienais metais išduodamas toks pat, kaip 2016 m., apyvartinių taršos leidimų skaičius. Nuo 2021 m. apyvartinių taršos leidimų skaičiui taikomas 9 straipsnyje nurodytas linijinis koeficientas.

Nukrypstant nuo 3d–3f straipsnių, nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir iki dienos, kurią įsigalios pakeitimai, padaryti po 28b straipsnyje nurodytos peržiūros, orlaivių naudotojams kiekvienais metais išduodamas toks pat, kaip 2016 m., apyvartinių taršos leidimų skaičius. Nuo 2021 m. apyvartinių taršos leidimų skaičiui taikomas 9 straipsnyje nurodytas linijinis koeficientas.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio ii punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  trečia pastraipa išbraukiama;

ii)  trečia pastraipa pakeičiama taip:

 

Ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. valstybės narės paskelbia kiekvienam orlaivių naudotojui skirtų aviacijos apyvartinių taršos leidimų, susijusių su veikla, vykdoma laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., skaičių.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c papunktis

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nukrypdama nuo 3d straipsnio 3 dalies, kiekviena valstybė narė nuo 2013 m. sausio 1 d. aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičių sumažina atitinkamai pagal jai priskirtų aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais, kuriems netaikomos šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, kiekį.“;

4.  Nukrypdama nuo 3d straipsnio 3 dalies, kiekviena valstybė narė laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičių sumažina atitinkamai pagal jai priskirtų aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais, kuriems netaikomos šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, kiekį.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  8 dalis išbraukiama.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl atitinkamų ICAO standartų ar kitų teisinių priemonių, taip pat vidaus priemonių, kurių siekdamos įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, nuo 2021 m. taikytiną išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, ėmėsi trečiosios šalys, ir dėl kitų susijusių tarptautinio masto pokyčių.

1.  Komisija iki 2019 m. sausio 1 d. ir po to reguliariai teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl atitinkamų ICAO standartų ir rekomenduojamos praktikos, ICAO tarybos patvirtintų rekomendacijų, susijusių su pasauline rinkos priemone, ar kitų teisinių priemonių, taip pat vidaus priemonių, kurių, siekdamos įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, nuo 2021 m. taikytiną išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, ėmėsi trečiosios šalys, dėl trečiųjų šalių išlygų padarinių ir dėl kitų susijusių tarptautinio masto pokyčių. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat reguliariai teikia atnaujintą informaciją apie pasaulinio registro sudarymą ir rekomenduojamos praktikos plėtojimą pagal ICAO standartų nustatymo procedūras. Komisija, atsižvelgdama į JTBKKK visuotinį padėties įvertinimą, taip pat teikia ataskaitas dėl pastangų pasiekti siektiną ilgalaikį išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslą: iki 2050 m. per pusę sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamą CO2 kiekį, palyginti su 2005 m. lygiu.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ataskaitoje turėtų būti išnagrinėti būdai, kaip atliekant šios direktyvos peržiūrą minėtas ICAO priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje. Ataskaitoje taip pat turėtų būti atitinkamai aptartos taisyklės, taikytinos skrydžiams EEE viduje.

2.  Komisija iki 2020 m. kovo 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl minėtų ICAO priemonių tinkamumo ir galimybių minėtas ICAO priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje atliekant šios direktyvos peržiūrą. Ataskaitoje taip pat turėtų būti atitinkamai aptartos taisyklės, taikytinos skrydžiams EEE viduje. Ataskaitoje taip pat išnagrinėjamas pasaulinės rinkos priemonės užmojis ir bendras aplinkosauginis jos naudingumas, įskaitant jos bendrąjį tikslą, atsižvelgiant į pagal Paryžiaus susitarimą nustatytus tikslus, dalyvavimo lygis, įgyvendinamumas, skaidrumas, nuobaudos už reikalavimų nesilaikymą, viešųjų konsultacijų procesai, kompensavimo kreditų kokybė, išmetamų teršalų kiekio stebėsena, ataskaitų apie jį teikimas ir jo tikrinimas, registrai, atskaitomybė ir taisyklės dėl biokuro naudojimo. Be to, ataskaitoje aptariama, ar pagal 28c straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas turi būti patikslintas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Po 2020 m. nepratęsiama jokia nukrypti leidžianti nuostata, kaip nurodyta 28a straipsnyje, taikoma skrydžiams į trečiąsias šalis, kurios nedalyvauja taikant pasaulinę rinkos priemonę, ir iš jų, jeigu ta šalis turėjo kiekybinių įsipareigojimų, įtrauktų į Kioto protokolo B priedą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prie ataskaitos prireikus gali būti pridėti pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai iš dalies keisti, panaikinti ar pakeisti 28a straipsnyje numatytas nukrypti leidžiančias nuostatas arba pratęsti jų galiojimą, atsižvelgiant į Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

3.  Prie 2 dalyje nurodytos ataskaitos prireikus pridedami pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai iš dalies keisti, panaikinti ar pakeisti 28a straipsnyje numatytas nukrypti leidžiančias nuostatas arba pratęsti jų galiojimą, atsižvelgiant į Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, siekiant užtikrinti visapusišką ES veiksmų klimato kaitos srityje aplinkosauginį naudingumą ir veiksmingumą, kad būtų kuo mažiau dviprasmybės prieš pradedant veikti CORSIA.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija priima nuostatas dėl tinkamos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo siekiant įgyvendinti ICAO rengiamą pasaulinę rinkos priemonę. Tos nuostatos grindžiamos tais pačiais principais, kaip 14 straipsnio 1 dalyje nurodytas reglamentas, ir jomis užtikrinama, kad pateiktos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitos būtų tikrinamos pagal 15 straipsnį.

1.  Komisija priima nuostatas dėl tinkamos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo siekiant įgyvendinti ICAO rengiamą pasaulinę rinkos priemonę. Tos nuostatos visapusiškai atitinka 14 straipsnio 1 dalyje nurodyto reglamento principus, ir jomis užtikrinama, kad pateiktos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitos būtų tikrinamos pagal 15 straipsnį.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

30 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  Į 30 straipsnį įterpiama tokia 4a dalis:

 

4a.  Iki 2020 m. sausio 1 d. Komisija pateikia atnaujintą aviacijos sektoriaus su išmetamu CO2 kiekiu nesusijusio poveikio analizę, prie kurios prireikus pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kaip geriausiai kovoti su šiuo poveikiu.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Maždaug 1,3 proc. visų pasaulyje išmetamų anglies dioksido dujų išmetama tarptautinės aviacijos sektoriuje. Kadangi numatoma, kad oro eismas per ateinančius tris dešimtmečius plėsis, iki 2050 m. visame pasaulyje išmetamų teršalų kiekis galėtų padidėti dar 300–700 proc., jei nebus imtasi veiksmų, siekiant apriboti tokį didėjimą.

Į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) darbotvarkę jau kuris laikas įtraukta užduotis parengti pasaulinę rinkos priemonę – kaip priemonių paketo dalį, skirtą orlaivių išmetamų teršalų poveikiui klimato kaitai švelninti. 2010 m. per 37-ąją Generalinės Asamblėjos sesiją Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijoje susitarta dėl pasaulinio tikslo iki 2020 m. didinti sektorių nedidinant taršos anglies dioksidu. Po trejų metų organizacija įsteigė darbo grupę, kuri, siekdama šio tikslo, turi parengti pasaulinį rinkos mechanizmą.

2016 m. spalio 6 d. per 39-ąją Generalinės Asamblėjos sesiją, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija priėmė Rezoliuciją Nr. 39–3, kuria nustatoma Tarptautinei aviacijai skirta išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistema (CORSIA), pagal kurią orlaivių naudotojai, kurie viršija bazinį teršalų išmetimo lygį, turės pirkti kvotas, kad nuo 2021 m. tarptautinės civilinės aviacijos sektoriuje būtų neutralizuotas anglies dioksido poveikis. Šis bazinis lygis bus apskaičiuojamas kaip vidutinis 2019–2020 m. išmetamų teršalų kiekis. Tokia sistema siekiama papildyti naująsias technologijas, pagerinti veiklą ir infrastruktūros priemones, kad aviacijos sektoriuje būtų pasiektas tvarus augimas ir įgyvendintas ilgalaikis sektoriaus tikslas – iki 2050 m. perpus sumažinti grynąjį išmetamo CO2 kiekį, palyginti su 2005 m. lygiu. Visos ES valstybės narės prisijungs prie sistemos nuo pat jos sukūrimo.

ICAO dar turi parengti sistemos tvarką, procedūras ir įgyvendinimo priemones, kad CORSIA galėtų įsigalioti nuo 2021 m., įskaitant išmetamų teršalų kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kompensavimo kriterijus ir tinkamumo reikalavimus, nustatyti bazinį teršalų išmetimo lygį ir parengti reguliavimo sistemą dalyvaujančioms valstybėms, kad jos galėtų įgyvendinti sistemą nacionaliniu lygiu. Po to sistema bus įgyvendinama trimis etapais. Bandomuoju laikotarpiu (2021–2023 m.) ir per pirmąjį etapą (2024–2026 m.) 65 šalys sistemoje dalyvaus savanoriškai. Antrajame etape (2027–2035 m.) dalyvavimas šalims taps privalomas, išskyrus tas šalis, kuriose aviacijos veikla minimali. Jei sistemos tikslai bus pasiekti, nuo 2021 iki 2035 m. taikant CORSIA bus kompensuota apie 80 proc. aviacijos išmetamų teršalų kiekio, viršijančio 2020 m. lygį. Svarbu tai, kad susitarime numatyta kas trejus metus peržiūrėti sistemą ir taip užtikrinti, kad ji būtų suderinta su JT bendrojoje klimato kaitos konvencijoje (JTBKKK) ir 2015 m. Paryžiaus susitarime nustatytais ilgalaikiais klimato tikslais.

Europos Sąjunga (ES) jau seniai pripažino orlaivių išmetamų teršalų poveikį klimato kaitai. Kad paskatintų oro transporto bendroves naudoti efektyvesnius orlaivius, 2008 m. ES priėmė teisės aktus, pagal kuriuos išplėsta jos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), įtraukiant teršalus, kurie išmetami vykdant skrydžius į Europos ekonominę erdvę (EEE), iš jos ir jos viduje. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad tokia sistema atitinka tarptautinę teisę. Tačiau kai kurios trečiosios šalys ir oro transporto bendrovės griežtai pasipriešino šiems teisės aktams, teigdamos, kad taikant regionines sistemas sumažėtų prekyba ir atsirastų finansinių iškraipymų. Todėl, norėdama paremti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos įsipareigojimą parengti pasaulinę rinkos priemonę, ES sutiko iki 2016 m. laikinai apriboti ES ATLPS taikymo sritį ir ją taikyti tik skrydžiams EEE viduje. Kadangi jokių kitų ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvos pakeitimų nėra, ši nukrypti leidžianti nuostata nustos galioti ir vėl įsigalios pradinė 2008 m. taikymo sritis (buvusios tvarkos grąžinimas).

Europos Komisija reagavo į ICAO CORSIA susitarimą, 2017 m. vasario mėn. pasiūlydama palikti nukrypti leidžiančią nuostatą galioti ir po 2016 metų. Vėliau, kai ICAO pateiks aiškesnių duomenų dėl CORSIA įgyvendinimui būtinų mechanizmų pobūdžio ir turinio ir kai bus galima tiksliai apibrėžti trečiųjų šalių dalyvavimo apimtį, bus atliekama tolesnė ES ATLPS peržiūra, remiantis Komisijos ataskaita (jos pateikimo data nenurodyta). Pasiūlyme taip pat pabrėžiama, kad svarbu kuo skubiau susitarti su kitais teisės aktų leidėjais – Europos Parlamentu ir Taryba, pageidautina tai padaryti iki 2017 m. pabaigos, siekiant užtikrinti atitikties ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai teisinį tikrumą.

Pranešimo projekte pranešėja iš esmės sutinka su Komisijos pasiūlymu. Ji mano, kad būtų išmintinga palaukti tolesnių nurodymų dėl tvarkos ir procedūrų, taip pat veiksmų, kurių imsis ICAO valstybės narės, siekdamos įgyvendinti CORSIA, ir tik po to išsamiai vertinti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos veikimą laikotarpiu po 2020 m. Vis dėlto, siekiant užtikrinti, kad atliekant šią peržiūrą būtų sudarytos sąlygos integruoti CORSIA į ES klimato politiką, pranešėja mano, jog būtina teisės aktuose nurodyti svarbiausias datas. Pirma, nuosekliai laikantis dabar galiojančio reglamento, ši nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti ribotos trukmės ir nustoti galioti iki to laiko, kai 2021 m. sausio 1 d. pradės veikti sistema CORSIA. Antra, būtina nustatyti Komisijos įgyvendinimo ataskaitos paskelbimo datą – 2019 m. sausio 1 d., kad būtų suteikta pakankamai laiko įvertinti ICAO tarybos rekomendacijas. Trečia, siekdama užtikrinti, kad Komisija laiku pateiktų pasiūlymų, reaguodama į savo įgyvendinimo ataskaitą, pranešėja siūlo nustatyti 2019 m. birželio 30 d. terminą.

Kadangi įgyvendinimo ataskaitoje bus nustatyti reikalavimai dėl būsimų ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos teisės aktų, pranešėja mano, kad svarbu nustatyti pagrindinius techninius elementus ir procesus ir įvertinti poveikį aplinkai. Ataskaitoje turėtų būti išnagrinėtas bendras CORSIA užmojis, atsižvelgiant į ES įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą. Visų pirma, siekiant įvertinti CORSIA veiksmingumą, ataskaitoje taip pat turėtų būti įvertintas trečiosios šalies dalyvavimo lygis, nuobaudos už reikalavimų nesilaikymą, viešųjų konsultacijų procesai, stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo standartai, taisyklės dėl biokuro naudojimo ir objektyviais kriterijais paremtos kompensavimo nuostatos. Įgyvendinimo ataskaitoje įvertinus nurodytus klausimus bus sudarytos galimybės Komisijai ir teisės aktų leidėjams užtikrinti, kad būtų toliau laikomasi aplinkosaugos standartų, kurių laikomasi pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą.

Pranešėja mano, jog svarbiausia, kad ICAO darbas per ateinančius dvejus metus toliau įgyvendinant sistemą būtų kuo skaidresnis. ICAO Aviacijos aplinkos apsaugos komitetas (angl. – CAEP), kuris kartu su ICAO taryba nustatys stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo standartų ir kompensavimo vienetų sistemą ir valdymo nuostatas, savo nariams ir stebėtojams taiko griežtą informacijos neatskleidimo protokolą. Visuomenei neleidžiama dalyvauti jos svarstymuose. Pranešėja yra susirūpinusi dėl to, kad toks ribotas proceso skaidrumas gali daryti neigiamą įtaką informacijos, kurios reikia ES diskutuojant dėl laikotarpio po 2020 m., kokybei, taip pat institucijų pasitikėjimui. Todėl bus itin svarbu, kad Aviacijos aplinkos apsaugos komitetas leistų Komisijai reguliariai teikti esminę naujausią informaciją Europos Parlamentui ir Tarybai.

Šiuo metu vyksta Europos Parlamento ir Tarybos derybos dėl didesnės ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reformos 2021–2030 m. laikotarpiu, ir pranešėja mano, kad, siekiant užtikrinti suderinamumą su šiuo pasiūlymu, būtina įtraukti pakeitimus, susijusius su aviacijos sektoriumi, kuriuos 2017 m. vasario 15 d. priėmė Parlamentas. Šiuose pakeitimuose raginama aviacijos sektoriui skirti 10 proc. mažiau leidimų nei 2014–2016 m. vidurkis (atsižvelgiant į kitus sektorius), aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičių padidinti nuo 15 proc. iki 50 proc., ir pajamas, gaunamas iš šių leidimų, skirti kovos su klimato kaita finansavimui. Dėl šio paskutinio klausimo, pranešėja mano, kad reikėtų ypatingai apsvarstyti finansavimo skyrimo valstybėms narėms pagal Devintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (BP9) klausimą, kad būtų skatinama naudoti pajamas, gautas iš aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų, didinant bendro finansavimo išlaidas moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir naujų klimato technologijų komerciniam naudojimui.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (21.6.2017)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Nuomonės referentas: Werner Langen

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vykdant aviacijos veiklą pasaulyje išmetamas CO2 kiekis labai didėja. Nors pasaulio aviacijos sektoriuje naudojami modernūs, efektyviai kurą naudojantys, taigi ir mažiau teršalų išmetantys varikliai, išmetamas CO2 kiekis, skaičiuojant vienam keleiviui ir kilometrui, yra didesnis nei kituose transporto sektoriuose. Todėl reikėjo ir reikia priimti ar atnaujinti ir aviacijos sektoriui skirtas nuostatas dėl laipsniško išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Prieš 10 metų buvo nutarta sumažinti naujų lengvųjų automobilių išmetamą CO2 kiekį, o 2012 m. sausio 1 d. ES nusprendė įtraukti aviacijos veiklą į esamą Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS). Taigi nuo 2012 m. sistema buvo taikoma EEE vidaus skrydžiams ir visiems skrydžiams tarp EEE ir trečiųjų šalių aerodromų.

Dėl vienašališko sprendimo įtraukti ES (EEE) į ATLPS buvo daug protestuojama ir kilo rizika, kad bus didelių konkurencijos iškraipymų, kenkiančių Europos oro transporto bendrovėms. Tačiau ES pasiekus didelę pažangą ji galėjo taikyti spaudimą, todėl atsirado galimybė ir būtinybė Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO) parengti tarptautinės aviacijos sektoriui skirtą pasaulinę rinkos priemonę, nors pereinamasis laikotarpis bus ilgas.

Laukdama ICAO pritarimo ir siekdama paremti tokios priemonės taikymą ICAO lygmeniu, ES (nuo 2014 m. balandžio 30 d.) laikinai apribojo ES ATLPS taikymo sritį – iki 2016 m. pabaigos ji buvo taikoma tik EEE vidaus skrydžiams (Reglamentas Nr. 421/2014).

Iš dalies nepakeitus reglamento, nuo 2017 m. vėl automatiškai galioja visa Direktyvos 2003/87 taikymo sritis (taikoma EEE vidaus skrydžiams ir skrydžiams tarp EEE ir trečiųjų šalių aerodromų). Pagal Reglamentą Nr. 421/2014 numatytos išimties terminas baigėsi 2016 m. gruodžio 31 d. Todėl būtina nedelsiant priimti naują reglamentą.

Per 2016 m. spalio 6 d. 39-ąją ICAO generalinę asamblėją jos narės užsibrėžė tikslą pasiekti, kad tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamas oro eismo išmetamų teršalų kiekis pasaulio mastu neviršytų 2020 m. lygio, o nuo 2021 m. pradėti taikyti pasaulinę rinka grindžiamą priemonę (angl. Global Market-Based Measure, GMBM).

Šiuo tikslu ICAO nusprendė įdiegti apskaitos modelį CORSIA (Tarptautinei aviacijai skirta išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo schema). Pagal ją dėl aviacijos sektoriaus augimo tiesiogiai išmetamas CO2 kiekis nuo 2020 m. bus kompensuojamas mažinant išmetamą CO2 kiekį kitose srityse. Todėl bus remiami klimato politikos projektai, kuriuos tvaraus ŠESD kiekio mažinimo aspektu tikrins ir sertifikuos nepriklausomos institucijos. Oro transporto bendrovės, nepasiekusios išmetamų teršalų kiekio neviršijimo tikslų, turės tiesiogiai arba per viešąsias platformas įsigyti taršos kompensavimo leidimų. Taip projektai turės naują finansavimo šaltinį ir bus kompensuojamas oro linijų išmetamas CO2 kiekis.

Siekdama suteikti tolesnį postūmį pasitelkiant ICAO vykdomoms tarptautinėms pastangoms, Komisija siūlo Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) ir po 2016 m. taikyti tik EEE vidaus skrydžiams. Savo pasiūlymu Komisija norėtų paskatinti ICAO tęsti darbą.

Komisija taip pat norėtų daugiau sužinoti apie klimato politikos priemonės pobūdį ir turinį, taip pat apie tarptautinių partnerių ketinimus, susijusius su šios priemonės įgyvendinimu, kad galėtų iš naujo įvertinti Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir prireikus ją pakeisti laikotarpiui po 2020 m. Šiuo tikslu sistemą būtina suderinti su Paryžiaus susitarimu ir ES tikslais iki 2030 m.

Komisija mano, kad siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą orlaivių naudotojams reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau, nes kitu atveju orlaivių naudotojai iki 2018 m. balandžio mėn. pabaigos turėtų grąžinti apyvartinius taršos leidimus. Neišlaikius dabartinių taikymo srities apribojimų (taikymo tik EEE vidaus skrydžiams), naudotojai nuo 2018 m. balandžio 30 d. privalėtų pateikti taršos leidimus ir skrydžiams iš trečiųjų šalių ir į jas (Direktyva 2003/87/EB).

Pranešėjas pritarė pasiūlyme dėl reglamento (2017/0017 (COD)) išdėstytiems ES Komisijos tikslams ir priemonėms, t. y.:

  ir toliau riboti taikymo sritį. Nuo 2017 m. ES ATLPS ir toliau turi būti taikoma tik EEE vidaus skrydžiams.

  Pratęsti išimties, taikomos nekomercinių oro transporto priemonių naudotojams, kuriems vykdant skrydžius per metus išmetamas mažesnis kaip 1 000 tonų CO2 kiekis (0,2 proc. ŠESD kiekio), galiojimą iki 2030 m., o ne iki 2020 m.

  Komisija turi pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie pasaulinės rinka grindžiamos priemonės įgyvendinimui svarbius tarptautinius pokyčius ir apie trečiųjų šalių veiksmus, kurių jos ėmėsi tai priemonei įgyvendinti.

  Siekiant pasiruošti įgyvendinti priemonę, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose, siekiant įgyvendinti ICAO rengiamą pasaulinę rinka grindžiamą priemonę, būtų nustatyta tinkama orlaivių naudotojams taikoma išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo tvarka.

Be to, pranešėjas siūlo padaryti keletą Komisijos aiškinamojo memorandumo ir kai kurių detalių pakeitimų, kad įgyvendinimas būtų lengvesnis, spartesnis ir lengviau įvykdomas oro vežėjams. Tai nekeičia principinio pranešėjo pritarimo, tačiau turėtų suteikti galimybę padaryti patikslinimų, pateikti pasiūlymų dėl pakeitimų ir pasiūlymų dėl įgyvendinimo atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Visų pirma turėtų būti išnagrinėta, kaip minėta ICAO priemonė turi būti suderinta su ES ATLPS ir kaip turi būti organizuojamas lygiagretus abiejų sistemų veikimas nuo 2021 m. Taip pat turėtų būti įvertintas poveikis aviacijos sektoriui ir išmetamam CO2 kiekiui.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 12 d. Paryžiuje vykusioje 21-oje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) šalių konferencijoje priimtas tarptautinis susitarimas stiprinti pasaulinį atsaką į klimato kaitą. Paryžiaus susitarime, inter alia, nustatytas ilgalaikis tikslas, atitinkantis siekį užtikrinti, kad pasaulio temperatūra didėtų gerokai mažiau nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu. Paryžiaus susitarimas Sąjungos vardu patvirtintas Tarybos sprendimu (ES) 2016/1841. Tas susitarimas įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d. Kad pasiektų Paryžiaus susitarimo tikslą, šalys vėliau parengs nacionaliniu lygmeniu nustatomus įpareigojančius veiksmus, apie juos praneš ir jų imsis;

(1)  2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 12 d. Paryžiuje vykusioje 21-oje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) šalių konferencijoje priimtas tarptautinis susitarimas stiprinti pasaulinį atsaką į klimato kaitą. Paryžiaus susitarime, inter alia, nustatytas ilgalaikis tikslas, atitinkantis siekį užtikrinti, kad pasaulio temperatūra didėtų gerokai mažiau nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu. Paryžiaus susitarimas Sąjungos vardu patvirtintas Tarybos sprendimu (ES) 2016/1841. Tas susitarimas įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d. Kad pasiektų Paryžiaus susitarimo tikslą, šalys vėliau parengs nacionaliniu lygmeniu nustatomus įpareigojančius veiksmus, apie juos praneš ir jų imsis. Nors tarptautinis aviacijos sektorius nebuvo įtrauktas į Paryžiaus susitarimą, jis taip pat turėtų prisidėti prie išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslų, pvz., įgyvendinant Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) pasaulinės rinka grindžiamos priemonės (GMBM) programą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Sutarties 191 straipsnyje nurodyti Sąjungos aplinkos politikos tikslai: išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; saugoti žmonių sveikatą ir remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, visų pirma kovai su klimato kaita;

(2)  Sutarties 191 straipsnyje nurodyti Sąjungos aplinkos politikos tikslai: išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; saugoti žmonių sveikatą ir remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, pirmiausia kovai su klimato kaita;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  aplinkos apsauga yra vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria Sąjunga;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 1997 m. deda pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas dėl aviacijos išmetamųjų ŠESD poveikio mažinimo, ir nuo 2008 m. yra priėmusios teisės aktų, pagal kuriuos taikydamos nuo 2005 m. veikiančią ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai. Siekdama paskatinti Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) imtis tolesnių veiksmų, Sąjunga du kartus priėmė tam tikrą laiką galiojančias nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančias nuostatas, pagal kurias įpareigojimai taikomi tik dėl ŠESD, išmetamų vykdant skrydžius tarp Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančių aerodromų ir tais pačiais maršrutais skraidantiems orlaivių naudotojams (nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigę) sudaromos vienodos veiklos sąlygos. Naujausiame nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 421/2014 nustatyta, kad 2013–2016 m. įpareigojimas laikytis ES ATLPS taikomas tik EEE vidaus skrydžiams, ir numatyta galimybė (atlikus tame reglamente nustatytą peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. sistemą pradėti taikyti skrydžiams į aerodromus, esančius už EEE ribų, ir iš jų;

(4)  Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 1997 m. deda pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas dėl aviacijos išmetamųjų ŠESD poveikio mažinimo, ir nuo 2008 m. yra priėmusios teisės aktų, pagal kuriuos taikydamos nuo 2005 m. veikiančią ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai. 2011 m. gruodžio 21 d. sprendime1a Teisingumo Teismas išaiškino, kad skrydžių už EEE ribų įtraukimas į ES ATLPS nepažeidžia tarptautinės teisės. Siekdama paskatinti Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) imtis tolesnių veiksmų, Sąjunga du kartus priėmė tam tikrą laiką galiojančias nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančias nuostatas, pagal kurias įpareigojimai taikomi tik dėl ŠESD, išmetamų vykdant skrydžius tarp Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančių aerodromų ir tais pačiais maršrutais skraidantiems orlaivių naudotojams (nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigę) sudaromos vienodos veiklos sąlygos. Naujausiame nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 421/2014 nustatyta, kad 2013–2016 m. įpareigojimas laikytis ES ATLPS taikomas tik EEE vidaus skrydžiams, ir numatyta galimybė (atlikus tame reglamente nustatytą peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. sistemą pradėti taikyti skrydžiams į aerodromus, esančius už EEE ribų, ir iš jų;

 

1a2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-366/10 „Air Transport Association of America and Others prieš Secretary of State for Energy and Climate Change“, ECLI:EU:C:2011:864.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  norint pasiekti Paryžiaus susitarime nustatytus tikslus ir iki 2030 m. 40 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, būtina visapusiškai įgyvendinti Bendro Europos dangaus priemones. Taip būtų galima išvengti oro erdvės susiskaidymo ir optimizuoti eismo srautus, vadinasi, ir sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant kompensuoti tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, viršijantį 2020 m. lygį, manoma, kad tol, kol nebus padaryta tolesnės pažangos kuriant pasaulinės rinkos priemonės struktūros elementus ir ją įgyvendinant, tikslinga toliau taikyti galiojančią nukrypti leidžiančią nuostatą. 2018 m. ICAO planuoja priimti standartus ir rekomenduojamą praktiką, kurie papildytų tą rezoliuciją ir padėtų įgyvendinti pasaulinę sistemą. Tačiau, kad sistema būtų konkrečiai įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be to, ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, be kita ko, registro sistemą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir siekiant suteikti paskatą ICAO bei sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti jos sistemą, šiuo metu galiojanti nuo ES ATLPS įpareigojimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma skrydžiams į trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų būti toliau taikoma, kol bus atlikta ICAO sistemos įgyvendinimo peržiūra. Pratęsus nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, aukcione parduotinų ir nemokamai išduotinų apyvartinių taršos leidimų (įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) skaičius turėtų būti toks pat, kaip 2016 m., ir turėtų būti proporcingas sumažintam atsisakytinų apyvartinių taršos leidimų skaičiui;

(5)  atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant kompensuoti tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, viršijantį 2020 m. lygį, manoma, kad tol, kol nebus padaryta tolesnės pažangos kuriant pasaulinės rinkos priemonės struktūros elementus ir ją įgyvendinant, tikslinga toliau taikyti galiojančią nukrypti leidžiančią nuostatą. Iki 2018 m. ICAO priims pasaulinės sistemos taikymo standartus ir rekomendacijas. Tačiau, kad sistema būtų konkrečiai įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be to, ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, be kita ko, registro sistemą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir siekiant suteikti paskatą ICAO bei sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti jos sistemą, šiuo metu galiojanti nuo ES ATLPS įpareigojimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma skrydžiams į trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų būti toliau taikoma. Pratęsus nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, aukcione parduotinų ir nemokamai išduotinų apyvartinių taršos leidimų (įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) skaičius turėtų būti toks pat, kaip 2016 m.;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į tai, kad svarbūs pasaulinės rinkos priemonės elementai dar turi būti sukurti, o jos įgyvendinimas priklauso nuo nacionalinių ir regioninių teisės aktų, kurie dar turi būti priimti, manoma, kad peržiūrą tikslinga atlikti tada, kai bus aiškus šių teisinių priemonių pobūdis ir turinys, prieš pradedant įgyvendinti ICAO pasaulinę rinkos priemonę, o Europos Parlamentui ir Tarybai bus pateikta ataskaita. Toje ataskaitoje turėtų būti aptarti visi ICAO priimti standartai ar kitos priemonės, trečiųjų šalių veiksmai siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kuri nuo 2021 m. turi būti taikoma išmetamosioms ŠESD, ir kiti susiję tarptautinio masto pokyčiai (pvz., pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Paryžiaus susitarimą priimtos taisyklės dėl anglies dioksido rinkų ir apskaitos). Toje ataskaitoje turėtų būti apsvarstyta, kaip atliekant ES ATLPS direktyvos peržiūrą šias priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje. Be to, joje turėtų būti atitinkamai išnagrinėtos EEE vidaus skrydžiams taikomos taisyklės. Prie tos ataskaitos prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą ŠESD kiekį;

(6)  atsižvelgiant į tai, kad pagrindinės pasaulinės rinka grindžiamos priemonės sąlygos dar turi būti sukurtos, o jos įgyvendinimas priklauso nuo nacionalinių ir regioninių teisės aktų, būtina atlikti ICAO sistemos peržiūrą, kai bus aiškus šių teisinių priemonių pobūdis ir turinys, o Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti pateikta ataskaita. Toje ataskaitoje turėtų būti aptarti visi ICAO priimti standartai ar kitos priemonės, trečiųjų šalių veiksmai siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kuri nuo 2021 m. turi būti taikoma išmetamosioms ŠESD, ir kiti susiję tarptautinio masto pokyčiai (pvz., pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Paryžiaus susitarimą priimtos taisyklės dėl anglies dioksido rinkų ir apskaitos). Toje ataskaitoje turėtų būti apsvarstyta, kaip šias priemones suderinti su ES ATLPS sistema. Prie tos ataskaitos prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu ir ekonomikos požiūriu tinkamiausiu galimu būdu mažinti išmetamą ŠESD kiekį;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  Tarptautinei aviacijai skirtos išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo schemos (CORSIA) sėkmė labai priklausys nuo geografinės taikymo srities ir nuo to, ar bus išvengta regioninių schemų dubliavimosi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes aviacijos sektoriuje iš tikrųjų gali būti sukurtos vienodos sąlygos;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  pajamos, gautos ateityje pardavus leidimus aukcione, turėtų būti skirtos programoms, kuriomis siekiama sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, ypač mokslinių tyrimų ir plėtros programoms, pasitelkiant Devintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant priimti bendro pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimtinus aktus, kuriais būtų papildomos ar iš dalies keičiamos tam tikros neesminės teisėkūros procedūra priimto akto nuostatos, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai ICAO rengiamos pasaulinės rinkos priemonės taikymo tikslu priimti orlaivių naudotojams taikytinas išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(7)  siekiant priimti bendro pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimtinus aktus, kuriais būtų papildomos ar iš dalies keičiamos tam tikros neesminės teisėkūros procedūra priimto akto nuostatos, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai ICAO rengiamos pasaulinės rinkos priemonės taikymo tikslu priimti orlaivių naudotojams taikytinas išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, visų pirma su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Kad sprendimų priėmimo procesas būtų skaidresnis ir veiksmingesnis, visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

3 d straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  3d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Valstybės narės nustato, kaip bus naudojamos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos. Šios pajamos turėtų būti naudojamos klimato kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui siekiant sušvelninti šį poveikį ir prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro transporto srityse, išmetamų dujų kiekio naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą sumažinimui ir Bendrijos sistemos administravimo išlaidų padengimui. Aukcione gautos įplaukos taip pat turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti.

„Leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos naudojamos klimato kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, visų pirma mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui siekiant sušvelninti šį poveikį ir prie jo prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro transporto srityse, išmetamų dujų kiekio naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą sumažinimui ir Bendrijos sistemos administravimo išlaidų padengimui. Aukcione gautos įplaukos taip pat turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti. Paskirstant iš aukcionų gautas pajamas ypač daug dėmesio skiriama Devintajai bendrajai mokslinių tyrimų programai.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=EN)

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. išmetami vykdant skrydžius į aerodromus, esančius šalyse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE), ir iš jų, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros rezultatus;

a)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. išmetami vykdant skrydžius į aerodromus, esančius šalyse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE), ir iš jų, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros rezultatus;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio iii punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  c punktas išbraukiamas;

ii)  c punktas pakeičiamas taip:

 

„c)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetami vykdant skrydžius tarp EEE esančių aerodromų dėl nukreipimo, nurodyto a ar b punktuose, į EEE esantį aerodromą, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytą peržiūrą.“;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl atitinkamų ICAO standartų ar kitų teisinių priemonių, taip pat vidaus priemonių, kurių siekdamos įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, nuo 2021 m. taikytiną išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, ėmėsi trečiosios šalys, ir dėl kitų susijusių tarptautinio masto pokyčių.

1.  Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl atitinkamų ICAO standartų ir rekomenduojamos tvarkos, ICAO tarybos patvirtintų rekomendacijų, susijusių su pasauline priemone, ar kitų teisinių priemonių, taip pat vidaus priemonių, kurių, siekdamos įgyvendinti pasaulinę priemonę, nuo 2021 m. taikytiną išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, ėmėsi trečiosios šalys, ir dėl kitų susijusių tarptautinio masto pokyčių. Ši ataskaita turi būti pateikta iki 2018 m. sausio 1 d., 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau reguliariai pagal ICAO standartų nustatymo procedūras.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ataskaitoje turėtų būti išnagrinėti būdai, kaip atliekant šios direktyvos peržiūrą minėtas ICAO priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje. Ataskaitoje taip pat turėtų būti atitinkamai aptartos taisyklės, taikytinos skrydžiams EEE viduje.

2.  Ataskaitoje turi būti išnagrinėta, kaip minėtos ICAO priemonės turi būti suderintos su ES ATLPS ir kaip turi būti organizuojamas lygiagretus abiejų sistemų veikimas nuo 2021 m. Tam tikrais atvejais taip pat būti įvertintas GMBM poveikis aviacijos sektoriui ir išmetamam CO2 kiekiui.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prie ataskaitos prireikus gali būti pridėti pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai iš dalies keisti, panaikinti ar pakeisti 28a straipsnyje numatytas nukrypti leidžiančias nuostatas arba pratęsti jų galiojimą, atsižvelgiant į Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

3.  Prie ataskaitos pridedami pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais daromi reikalingi daliniai pakeitimai, atsižvelgiant į Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

Nuorodos

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

13.2.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Werner Langen

16.3.2017

Svarstymas komitete

29.5.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

51

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

5

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

0

0

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (20.6.2017)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Nuomonės referentė: Jacqueline Foster

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Istorinės prielaidos

2003 m. ES priėmė pirmą svarbią regionų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuri buvo pradėta įgyvendinti 2005 metais. 2008 m. ES priėmė iš dalies pakeistą direktyvą, kuria buvo siekiama išplėsti jos taikymo sritį, nuo 2012 m. į ES ATLPS įtraukiant aviacijos išmetamųjų teršalų kiekius.

Šis direktyvos taikymo srities išplėtimas buvo labai prieštaringas ir sukėlė reikšmingų prekybos problemų su strateginiais ES partneriais, pvz., JAV, Kinija ir Indija. Be to, dėl šio išplėtimo kilo nemažai teisinių sunkumų. Deja, šis mėginimas išplėsti ES prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą į ją įtraukiant aviaciją smarkiai pakenkė Europos aviacijos pramonei, visų pirma aviacijos ir kosmoso sektoriuje, taip pat ES ir jos valstybių narių reputacijai.

Galiausiai, Europos Komisija 2012 m. neturėjo kito pasirinkimo nei priimti sprendimą atidėti ATLPS taikymą (vad. „stop-the-clock“), kuris 2014 m. buvo pratęstas. Šis sprendimas buvo svarbus, nes sudarė sąlygas tarptautiniu lygmeniu surasti visuotinį sprendimą. Iš tiesų, 2013 m. spalio mėn. 38-oji Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos(1) (ICAO) asamblėjoje buvo susitarta parengti pasaulinę rinkos priemonę (angl. GMBM) kaip pasaulinio susitarimo pagrindą, norint nuo 2020 m. pasiekti augimą nedidinant išmetamo CO2 kiekio (rezoliucija Nr. A38–18).

Pasaulinės rinkos priemonės sistema

2016 m. gegužės mėn. prieš 39-ąją ICAO asamblėją TRAN komiteto delegacija, įskaitant nuomonės referentę, Monrealyje susitiko su ICAO tarybos pirmininku dr. Olumuyiwa Benard Imer Aliu bei ICAO generaliniu sekretoriumi dr. Fang Liu siekiant aptarti pasaulinės rinkos priemonės klausimus. Taip pat Otavoje vyko konstruktyvus dialogas su vyriausiais Kanados aviacijos ministerijos pareigūnais ir kitais svarbiais valstybės tarnautojais. Nuomonės referentė tuo pačiu klausimu taip pat susitiko su JAV Federalinės aviacijos administracijos (FAA) ir Kanados Vyriausybės atstovais.

Be to, 2016 m. spalio mėn. ad hoc TRAN ir ENVI komitetų delegacija dalyvavo 39-ojoje ICAO asamblėjoje, atidžiai stebėdama derybas dėl pasaulinės rinkos priemonės. Buvo sukurti labai geri santykiai su Komisijos nare, atsakinga už transportą, ir jos komanda bei su ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovais. Labai konstruktyvi 39-osios asamblėjos atmosfera prisidėjo prie pasaulinio lygmens susitarimo, dėl kurio buvo atkakliai kovota ir dėta daug pastangų.

Dėl minėtų veiksnių ICAO asamblėja 2016 m. spalio mėn. priėmė rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės (A39–3), kurioje numatytas rinkos priemonės schemos įgyvendinimas sistemos CORSIA(2) forma. CORSIA sistemą sudaro šie pagrindiniai elementai:

•  Bus imamasi priemonių spręsti bet kokį bendro tarptautinės civilinės aviacijos per metus išmetamo CO2 kiekio padidinimo palyginti su 2020 m. kiekiais klausimą.

•  Bandomasis etapas truks nuo 2021 iki 2023 m.

•  Pirmasis etapas truks nuo 2024 iki 2026 m. Sistema bus taikoma valstybėms, kurios išreiškė norą dalyvauti sistemoje.

•  Antrajame etape nuo 2027 iki 2035 m. dalyvaus visos valstybės, išskyrus tas, kurioms taikoma išimtis.

•  Nuo 2017 m. balandžio 21 d. 67 valstybės, kurios vykdo daugiau kaip 87,5 proc. tarptautinės aviacijos veiklos, savanoriškai įsitrauks į pasaulinę rinkos priemonę nuo pat jos taikymo pradžios. Reikėtų pažymėti, kad kai kartą šalis sutiko dalyvauti schemoje, tai manoma, kad ji turės vykdyti ir visus būsimus sprendimus.

•  Galiausiai, susitarime numatyta, kad kas treji metai bus atliekama jo peržiūra, kuri suteiks galimybę toliau tobulinti CORSIA.

Ekspertai iš Europos Komisijos ir ES valstybių narių kartu su ICAO Aviacijos aplinkos apsaugos komiteto (angl. CAEP) ekspertais šiuo metu rengia išsamias technines sistemos taisykles, siekiant užtikrinti, kad ji veiktų efektyviai ir veiksmingai.

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui ir jau seniai remia pasaulinės rinkos sistemos diegimą. Ji taip pat yra įsitikinusi, kad tik laikantis pasaulinio masto ir pragmatinio požiūrio bus pasiekta konkrečių rezultatų. Be to, jeigu visas Europos žemynas pageidauja plėstis tarptautiniu mastu, mums turėtų būti svarbu, kad nebūtų pernelyg griežtai reglamentuojamas mūsų aviacijos sektorius, nes akivaizdu, kad tai labai pakenktų mūsų oro transporto bendrovėms ir Europos aviacijos ir kosmoso pramonės sektoriui, o mes dėl to galime atsidurti nepalankioje konkurencinėje padėtyje, palyginti su likusiu pasauliu.

Vienašaliai ir izoliuoti ES veiksmai jau nuvedė mus neteisinga kryptimi. Deja, technologinei pažangai, kurią pasiekė Europos aviacijos ir kosmoso sektorius, bei valstybių narių padarytiems veiklos tobulinimams labai pritrūko dėmesio ir bendro jų suvokimo.

Be to, nuomonės referentė taip pat norėtų pabrėžti, kad ES lygmeniu priimti teisės aktai, kuriais siekiama kovoti su spūstimis Europos oro erdvėje ir didinti transporto srautą, yra nepakankamai pripažinti. TRAN komitetas visiškai pritarė 2012 m. J. Foster pranešimui dėl Bendro Europos dangaus (BED) teisės aktų įgyvendinimo, kuriame valstybės narės buvo raginamos visiškai įgyvendinti Bendro Europos dangaus nuostatas, kuriomis skatinami tiesioginiai maršrutai, kuriais būtų sumažinamas sunaudojamų degalų ir išmetamųjų teršalų kiekis, ir galiausiai vartotojams sumažėtų bilietų kainos.

GALILEO panaudojimas palydovinėms navigacijos sistemoms (GNSS(3) ir „Copernicus“) taip pat padėjo mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kartu vadovaujantis jungtinėmis technologijų iniciatyvomis „Švarus dangus I “ (biudžetas siekia 1,6 mlrd. EUR) ir „Švarus dangus II“ (biudžetas viršija 4 mlrd. EUR). Šiuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose kuriami kitos kartos orlaiviai ir varikliai, ir jie buvo tokie sėkmingi, kad diskusijos dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus III“ jau gerokai pasistūmėjo į priekį.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad valstybių narių oro linijų bendrovės ir aviacijos ir kosmoso pramonė jau investavo milijardus į tvarius alternatyviuosius degalus ir yra įsipareigojusios tęsti šią veiklą ateityje. Esminis rezultatas yra tai, kad, pasak ICAO, šiuo metu orlaivis vartoja maždaug 80 proc. mažiau degalų, tenkančių vienam keleiviui ir vienam kilometrui, nei palyginus su1960 m. duomenimis.

Išvada

Pagaliau nuomonės referentė yra tvirtai įsitikinusi, kad būtina atkreipti dėmesį į šio sektoriaus technologinę pažangą, tačiau pabrėžia, kad Komisijos pasiūlyme dėmesys sutelktas į svarbiausią dabarties poreikį – suteikti galimybę atidėti susitarimo taikymą ir toliau naudoti išimtis. Taigi nuomonės referentė yra įsitikinusi, kad Parlamentas turėtų paremti Komisijos narės V. Bulc ir jos komandą ir skirti laiko veiksmingos ir konstruktyvios pasaulinės rinkos priemonės, kurią gali paremti visos šalys, kurios jau yra sutikusios dalyvauti, ir šalys, kurios, kaip tikimasi, dalyvaus ateityje, plėtotei. Jei būtų priimtas kitoks sprendimas, tai tokiu atveju artimoje ateityje nepavyktų rasti tarptautinio sprendimo. Todėl mes esame suinteresuoti, kad Parlamentas pritartų Komisijos pasiūlymui atidėti ATLPS taikymą.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 12 d. Paryžiuje vykusioje 21-oje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) šalių konferencijoje priimtas tarptautinis susitarimas stiprinti pasaulinį atsaką į klimato kaitą. Paryžiaus susitarime, inter alia, nustatytas ilgalaikis tikslas, atitinkantis siekį užtikrinti, kad pasaulio temperatūra didėtų gerokai mažiau nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu. Paryžiaus susitarimas Sąjungos vardu patvirtintas Tarybos sprendimu (ES) 2016/1841. Tas susitarimas įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d. Kad pasiektų Paryžiaus susitarimo tikslą, šalys vėliau parengs nacionaliniu lygmeniu nustatomus įpareigojančius veiksmus, apie juos praneš ir jų imsis;

(1)  2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 12 d. Paryžiuje vykusioje 21-oje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) šalių konferencijoje priimtas tarptautinis susitarimas stiprinti pasaulinį atsaką į klimato kaitą. Paryžiaus susitarime, inter alia, nustatytas ilgalaikis tikslas, atitinkantis siekį užtikrinti, kad pasaulio temperatūra didėtų gerokai mažiau nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu. Paryžiaus susitarimas Sąjungos vardu patvirtintas Tarybos sprendimu (ES) 2016/1841. Tas susitarimas įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d. Šalys, siekdamos įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslą, vėliau parengs nacionaliniu lygmeniu nustatomus įpareigojančius veiksmus, apie juos praneš ir jų imsis; taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti jo tikslai būtina rodyti tęstinę politinę valią priimant sprendimus ateityje, laikantis susitarimo nuostatų; Tačiau reikėtų pažymėti, kad į COP 21 konferencijoje pasiektą Paryžiaus susitarimą neįtraukti tarptautinės aviacijos ir jūrų transporto sektoriai, taip pat buvo pareikalauta, kad aviacijos atveju Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija (ICAO) būtų tinkamiausia įstaiga, galinti parengti optimalią pasaulinę rinkos priemonės sistemą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba nustatė privalomą uždavinį iki 2030 m. visos ekonomikos mastu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį Europos Sąjungoje sumažinti bent 40 %, palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu. 2015 m. kovo 6 d. Tarybos posėdyje šis Sąjungos ir jos valstybių narių indėlis oficialiai patvirtintas kaip pagal Paryžiaus susitarimą numatomas įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu nustatomas įpareigojantis veiksmas. 2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose numatyta, kad šį uždavinį ekonomiškai efektyviausiu būdu turėtų bendrai įgyvendinti visa Sąjunga taip, kad sektoriuose, kuriems taikoma ATLPS, ir sektoriuose, kuriems ATLPS netaikoma, išmetamas ŠESD kiekis iki 2030 m. būtų sumažintas atitinkamai 43 % ir 30 %, palyginti su 2005 m. išmestu ŠESD kiekiu. Prie išmetamo ŠESD kiekio mažinimo turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai;

(3)  2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba nustatė privalomą uždavinį iki 2030 m. visos ekonomikos mastu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį Europos Sąjungoje sumažinti bent 40 %, palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu. 2015 m. kovo 6 d. Tarybos posėdyje šis Sąjungos ir jos valstybių narių indėlis oficialiai patvirtintas kaip pagal Paryžiaus susitarimą numatomas įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu nustatomas įpareigojantis veiksmas. 2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose numatyta, kad šį uždavinį ekonomiškai efektyviausiu būdu turėtų bendrai įgyvendinti visa Sąjunga taip, kad sektoriuose, kuriems taikoma ATLPS, ir sektoriuose, kuriems ATLPS netaikoma, išmetamas ŠESD kiekis iki 2030 m. būtų sumažintas atitinkamai 43 % ir 30 %, palyginti su 2005 m. išmestu ŠESD kiekiu. Prie išmetamo ŠESD kiekio mažinimo turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai ir siekiant šio tikslo Komisija turėtų parengti platformą, skirtą valstybėms narėms keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir patirtimi, įgyta mažataršio judumo sektoriuje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 1997 m. deda pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas dėl aviacijos išmetamųjų ŠESD poveikio mažinimo, ir nuo 2008 m. yra priėmusios teisės aktų, pagal kuriuos taikydamos nuo 2005 m. veikiančią ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai. Siekdama paskatinti Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) imtis tolesnių veiksmų, Sąjunga du kartus priėmė tam tikrą laiką galiojančias nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančias nuostatas, pagal kurias įpareigojimai taikomi tik dėl ŠESD, išmetamų vykdant skrydžius tarp Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančių aerodromų ir tais pačiais maršrutais skraidantiems orlaivių naudotojams (nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigę) sudaromos vienodos veiklos sąlygos. Naujausiame nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 421/2014 nustatyta, kad 2013–2016 m. įpareigojimas laikytis ES ATLPS taikomas tik EEE vidaus skrydžiams, ir numatyta galimybė (atlikus tame reglamente nustatytą peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. sistemą pradėti taikyti skrydžiams į aerodromus, esančius už EEE ribų, ir iš jų;

(4)  Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 1997 m. deda pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas dėl aviacijos išmetamųjų ŠESD poveikio mažinimo, ir nuo 2008 m. yra priėmusios teisės aktų, pagal kuriuos taikydamos nuo 2005 m. veikiančią ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai. Be to, valstybės narės 2004 m. ir po to 2008 m. pakartotinai įsipareigojo įgyvendinti bendro Europos dangaus iniciatyvą, atsižvelgdamos į ateityje didėjančius oro eismo srautus. Norint pasiekti pažangą tobulinant oro eismo valdymo sistemą, būtina sparčiau įgyvendinti Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programą (SESAR), ir pagal projektą „Švarus dangus“ skatinti novatoriškas technologijas. Per Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) pradėjus taikyti pasaulinę rinkos priemonę, ji turėtų padėti dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį aviacijos sektoriuje. Todėl buvo nuspręsta numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo įpareigojimų, taikomų dėl ŠESD, išmetamų vykdant skrydžius tarp Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančių aerodromų, o tais pačiais maršrutais skraidantiems orlaivių naudotojams (nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigę) sudaromos vienodos veiklos sąlygos. Naujausiame nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 421/2014 nustatyta, kad 2013–2016 m. įpareigojimas laikytis ES ATLPS taikomas tik EEE vidaus skrydžiams, ir numatyta galimybė (atlikus tame reglamente nustatytą peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. sistemą pradėti taikyti skrydžiams į aerodromus, esančius už EEE ribų, ir iš jų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant kompensuoti tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, viršijantį 2020 m. lygį, manoma, kad tol, kol nebus padaryta tolesnės pažangos kuriant pasaulinės rinkos priemonės struktūros elementus ir ją įgyvendinant, tikslinga toliau taikyti galiojančią nukrypti leidžiančią nuostatą. 2018 m. ICAO planuoja priimti standartus ir rekomenduojamą praktiką, kurie papildytų tą rezoliuciją ir padėtų įgyvendinti pasaulinę sistemą. Tačiau, kad sistema būtų konkrečiai įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be to, ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, be kita ko, registro sistemą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir siekiant suteikti paskatą ICAO bei sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti jos sistemą, šiuo metu galiojanti nuo ES ATLPS įpareigojimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma skrydžiams į trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų būti toliau taikoma, kol bus atlikta ICAO sistemos įgyvendinimo peržiūra. Pratęsus nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, aukcione parduotinų ir nemokamai išduotinų apyvartinių taršos leidimų (įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) skaičius turėtų būti toks pat, kaip 2016 m., ir turėtų būti proporcingas sumažintam atsisakytinų apyvartinių taršos leidimų skaičiui;

(5)  atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant kompensuoti tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, viršijantį 2020 m. lygį, manoma, kad tol, kol nebus padaryta tolesnės pažangos kuriant pasaulinės rinkos priemonės struktūros elementus ir ją įgyvendinant, tikslinga toliau taikyti galiojančią nukrypti leidžiančią nuostatą. 2018 m. ICAO planuoja priimti standartus ir rekomenduojamą praktiką, kurie papildytų tą rezoliuciją ir padėtų įgyvendinti pasaulinę sistemą ne vėliau kaip iki 2021 metų. Tačiau, kad sistema būtų konkrečiai įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be to, ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, be kita ko, registro sistemą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir siekiant suteikti paskatą ICAO bei sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti jos sistemą, šiuo metu galiojanti nuo ES ATLPS įpareigojimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma skrydžiams į trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų būti toliau taikoma, kol bus atlikta ICAO sistemos įgyvendinimo peržiūra, ir vengti dubliavimosi su Sąjungos ATLP įsipareigojimais. Pratęsus nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, aukcione parduotinų ir nemokamai išduotinų apyvartinių taršos leidimų (įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) skaičius turėtų būti toks pat, kaip 2016 m., ir turėtų būti proporcingas sumažintam atsisakytinų apyvartinių taršos leidimų skaičiui. Sąjunga toliau bendradarbiaus su valstybėms narėms, siekdama spręsti aviacijos sektoriaus išmetamo CO2 kiekio problemą, ir pritars valstybėms narėms leidimų pardavimo aukcionuose gautas pajamas skirti projektams, pavyzdžiui, SESAR, „Švarus dangus“ ir kitiems novatoriškiems projektams;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  atsižvelgiant į tai, kad svarbūs pasaulinės rinkos priemonės elementai dar turi būti sukurti, o jos įgyvendinimas priklauso nuo nacionalinių ir regioninių teisės aktų, kurie dar turi būti priimti, manoma, kad peržiūrą tikslinga atlikti tada, kai bus aiškus šių teisinių priemonių pobūdis ir turinys, prieš pradedant įgyvendinti ICAO pasaulinę rinkos priemonę, o Europos Parlamentui ir Tarybai bus pateikta ataskaita. Toje ataskaitoje turėtų būti aptarti visi ICAO priimti standartai ar kitos priemonės, trečiųjų šalių veiksmai siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kuri nuo 2021 m. turi būti taikoma išmetamosioms ŠESD, ir kiti susiję tarptautinio masto pokyčiai (pvz., pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Paryžiaus susitarimą priimtos taisyklės dėl anglies dioksido rinkų ir apskaitos). Toje ataskaitoje turėtų būti apsvarstyta, kaip atliekant ES ATLPS direktyvos peržiūrą šias priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje. Be to, joje turėtų būti atitinkamai išnagrinėtos EEE vidaus skrydžiams taikomos taisyklės. Prie tos ataskaitos prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą ŠESD kiekį;

(6)  atsižvelgiant į tai, kad svarbūs pasaulinės rinkos priemonės elementai dar turi būti sukurti, o jos įgyvendinimas priklauso nuo nacionalinių ir regioninių teisės aktų, kurie dar turi būti priimti, manoma, kad peržiūrą tikslinga atlikti tada, kai bus aiškus šių teisinių priemonių pobūdis ir turinys, prieš pradedant įgyvendinti ICAO pasaulinę rinkos priemonę, o Europos Parlamentui ir Tarybai bus pateikta ataskaita. Siekiant sėkmingai įgyvendinti sistemą, Sąjunga turi ir toliau remti savo valstybes nares ir glaudžiai bendradarbiauti su ICAO kaip stebėtoja, siekiant skatinti informacijos skaidrumą ir ICAO susitarimo įgyvendinimo pažangą. Toje ataskaitoje turėtų būti aptarti visi ICAO priimti standartai ar kitos priemonės, trečiųjų šalių veiksmai siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kuri nuo 2021 m. turi būti taikoma išmetamosioms ŠESD, ir kiti susiję tarptautinio masto pokyčiai (pvz., pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Paryžiaus susitarimą priimtos taisyklės dėl anglies dioksido rinkų ir apskaitos). Toje ataskaitoje turėtų būti apsvarstyta, kaip šios priemonės ir taisyklės, taikomos EEE vidaus skrydžiams, turi būti įgyvendintos Sąjungos teisėje. Prie tos ataskaitos prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą ŠESD kiekį. Ataskaitoje taip pat turėtų būti atsižvelgiama į pasaulinės rinkos priemonės užmojį ir bendrą aplinkosauginį jos naudingumą, įskaitant Paryžiaus susitarimo tikslus ir reikalavimus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  taip pat turėtų būti atsižvelgta į tai, kad Tarptautinei aviacijai skirtos išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistemos (CORSIA), kai dėl jos bus susitarta ICAO lygmeniu, sėkmė priklausys nuo to, ar pavyks išvengti konfliktų su nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu veikiančiomis sistemomis arba dubliavimosi su jomis, kad nebūtų iškraipoma konkurencija ir nebūtų kuriama nepriimtina administracinė našta. Be to, prie šio proceso sėkmės prisidės visapusiškas Bendro Europos dangaus iniciatyvos, kuria siekiama panaikinti Europos oro erdvės susiskaidymą ir tokiu būdu mažinti aviacijos aplinkosauginį pėdsaką, įgyvendinimas. Be to, Sąjungoje įgyvendinant CORSIA sistemą, turėtų būti atsižvelgiama į jos peržiūrą, atliekamą kas trejus metus, nes tai leis toliau tobulinti šią sistemą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  Sąjungos lygmeniu buvo priimti keli teisės aktai, kuriais siekiama užkirsti kelią Europos oro erdvės susiskaidymui, siekiant padidinti oro eismo srautus ir oro erdvės naudojimo valdymą ir tokiu būdu sumažinant teršalų išmetimus. Sąjungoje sistema CORSIA turėtų būti laikoma ICAO vadinamojo „priemonių krepšelio“ dalimi kartu su visišku teisės aktų dėl Bendro Europos dangaus įgyvendinimu valstybėse narėse, programos SESAR įgyvendinimu, GNSS panaudojimu palydovinės navigacijos tikslais ir jungtinėmis technologijų iniciatyvomis, pavyzdžiui, BĮ „Švarus dangus I“ ir BĮ „Švarus dangus II“. Visos pajamos, gautos pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione, turėtų būti skirtos aukščiau išvardytų mokslinių tyrimų ir vystymo programų ir taip pat bendrų projektų, kurie skirti sukurti sąveikius pajėgumus visose valstybėse narėse, visų pirma tuose, kurios gerina oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą, kaip nurodyta siekiant įgyvendinti pagrindinį OEV planą, plėtrai. Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl veiksmų, skirtų įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kurią turėtų taikyti valstybės narės, siekdamos sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, dėl valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 17 straipsnį pateikiamos informacijos apie įplaukų panaudojimą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant palengvinti mažiausių orlaivių naudotojų administracines užduotis, supaprastinimo tikslu nekomercinių oro transporto priemonių naudotojai, kuriems vykdant skrydžius per metus išmetamas mažesnis kaip 1 000 tonų CO2 kiekis, turėtų būti laikomi atitinkančiais Direktyvos 2003/87/EB reikalavimus dar dešimt metų: per šį laikotarpį turėtų būti parengtos priemonės, kad ateityje visi orlaivių naudotojai turėtų prisidėti prie išmetamo ŠESD kiekio mažinimo;

(8)  siekiant palengvinti ir supaprastinti administracines užduotis mažiausių orlaivių naudotojams ir atokiausiems regionams, nekomercinių oro transporto priemonių naudotojai, kuriems vykdant skrydžius per metus išmetamas mažesnis kaip 1 000 tonų CO2 kiekis, ir atokiausi regionai turėtų būti laikomi atitinkančiais Direktyvos 2003/87/EB reikalavimus dar dešimt metų: per šį laikotarpį turėtų būti parengtos priemonės, kad ateityje visi orlaivių naudotojai turėtų prisidėti prie išmetamo ŠESD kiekio mažinimo. Taip pat turėtų būti pakartota, kad Direktyvos 2003/87/EB I priedo a–k punktuose išvardytose veiklos kategorijose yra numatytos išimtys veikloms, kurioms taikoma ši direktyva. Atlikus siūlomą peržiūrą, kaip nurodyta 28b straipsnyje, reikėtų dar kartą patvirtinti, kad šiems skrydžiams ir toliau turėtų būti taikomos išimtys;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

3d straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1)  3d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Valstybės narės nustato, kaip bus naudojamos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos. Šios pajamos turėtų būti naudojamos klimato kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui siekiant sušvelninti šį poveikį ir prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro transporto srityse, išmetamų dujų kiekio naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą sumažinimui ir Bendrijos sistemos administravimo išlaidų padengimui. Aukcione gautos pajamos taip pat turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti.

Valstybės narės nustato, kaip bus naudojamos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos, jei tomis pajamomis yra numatoma finansuoti mokslinius tyrimus ir bendrus aviacijos srities projektus, kuriais siekiama sumažinti aviacijos sektoriaus išmetamą CO2 kiekį, pvz., bendrai įmonei SESAR ir jungtinei technologijų iniciatyvai „Švarus dangus“ ir kitoms iniciatyvoms, kuriomis suteikiama galimybė plačiai naudoti GNSS palydovinėms navigacijos sistemoms ir kurti sąveikius pajėgumus visose valstybėse narėse, visų pirma tiems, kurie gerina oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą. Pajamų, gautų pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione pagal Direktyvą 2003/87/EB, panaudojimo skaidrumas yra labai svarbus, užtikrinant Sąjungos įsipareigojimų vykdymą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 1 dalies b a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  įterpiamas ba punktas:

 

ba)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetami vykdant skrydžius tarp EEE esančių aerodromų dėl nukreipimo, nurodyto a ar b punktuose, į EEE esantį aerodromą, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytą peržiūrą.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio i papunktis

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 3d–3f straipsnių, nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki dienos, kurią įsigalios pakeitimai, padaryti po 28b straipsnyje nurodytos peržiūros, orlaivių naudotojams kiekvienais metais išduodamas toks pat, kaip 2016 m., apyvartinių taršos leidimų skaičius. Nuo 2021 m. apyvartinių taršos leidimų skaičiui taikomas 9 straipsnyje nurodytas linijinis koeficientas.

Nukrypstant nuo 3d–3f straipsnių, nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki dienos, kurią įsigalios pakeitimai, padaryti po 28b straipsnyje nurodytos peržiūros, orlaivių naudotojams kiekvienais metais išduodamas toks pat, kaip 2016 m., apyvartinių taršos leidimų skaičius.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  28a straipsnio 8 dalis išbraukiama.

8.  Komisija reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie derybų su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO) pažangą ir apie Komisijos pastangas skatinant, kad tarptautiniu mastu trečiosios šalies priimtų rinkos priemones. Po 2016 m. ICAO asamblėjos sesijos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl veiksmų, skirtų įgyvendinti tarptautinį susitarimą dėl pasaulinės rinkos priemonės, kuri turėtų būti taikoma nuo 2020 m. ir kuri padės nediskriminaciniu būdu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, dėl valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 17 straipsnį pateikiamos informacijos apie pajamų panaudojimą.

 

Ataskaitoje Komisija nagrinėja, kaip derėtų reglamentuoti išmetamuosius teršalus, susijusius su skrydžiais į aerodromus, esančius EEE nepriklausančiose valstybėse, ir iš jų nuo 2017 m. sausio 1 d., ir, prireikus, pateikia pasiūlymus dėl reagavimo į tuos pokyčius. Ataskaitoje Komisija taip pat apsvarsto galimus kitų problemų, galinčių iškilti taikant šio straipsnio 1–4 dalis, sprendimo būdus, siekdama, kad visiems tuo pačiu maršrutu skrydžius vykdantiems orlaivių naudotojams būtų sudarytos vienodos sąlygos.

 

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl atitinkamų ICAO standartų ar kitų teisinių priemonių, taip pat vidaus priemonių, kurių siekdamos įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, nuo 2021 m. taikytiną išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, ėmėsi trečiosios šalys, ir dėl kitų susijusių tarptautinio masto pokyčių.

1.  Komisija pateikia reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl atitinkamų ICAO standartų ir rekomenduojamos praktikos, ICAO tarybos patvirtintų rekomendacijų, susijusių su pasauline rinkos priemone, ar kitų teisinių priemonių, taip pat vidaus priemonių, kurių, siekdamos įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, nuo 2021 m. taikytiną išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, ėmėsi trečiosios šalys, ir dėl kitų susijusių tarptautinio masto pokyčių. Komisija taip pat teikia ataskaitą dėl ICAO veiksmų siekiant nustatyti šio sektoriaus patikimą ilgalaikį tikslą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

Nuorodos

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.2.2017

Nuomonės referentas (-ė)

Paskyrimo data

Jacqueline Foster

14.3.2017

Svarstymas komitete

30.5.2017

 

 

 

Priėmimo data

20.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Susanne Melior, Roberta Metsola

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

5

-

EFDD

Seymour Jill

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

0

ENF

Georg Mayer

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

ICAO yra JT agentūra, kuri vienija 191 šalį ir kuri užtikrina tarptautinės civilinės aviacijos valdymą.

(2)

CORSIA: Tarptautinei aviacijai skirta išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistema

(3)

2012 m. nuomonės referentė taip pat buvo TRAN komiteto nuomonės referente, parengusi Komiteto nuomonę dėl Reglamento (ES) Nr. 1285/2013 dėl Europos palydovinės navigacijos sistemų įrengimo ir eksploatavimo.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

Nuorodos

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

3.2.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Julie Girling

16.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

57

3

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Siôn Simon, Derek Vaughan

Pateikimo data

17.7.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

57

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

6

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Angélique Delahaye, Jens Gieseke, Françoise Grossetête

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika