SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

14.7.2017 - (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa Julie Girling


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0054),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0028/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017[1],

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7–0258/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších výziev, ktorým Únia čelí.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Dobre fungujúci, reformovaný EU ETS s posilneným nástrojom na stabilizáciu trhu bude hlavným európskym nástrojom na dosiahnutie cieľa 40 % zníženia s lineárnym koeficientom a bezodplatného prideľovania kvót po roku 2020. Podiel kvót určených na obchodovanie formou aukcie by sa mal vyjadriť ako percentuálny údaj v legislatívnom akte, aby sa zvýšila plánovacia istota pri investičných rozhodnutiach, transparentnosť, minimalizoval únik uhlíka a zjednodušil a sprehľadnil celý systém. Tieto ustanovenia by mali byť v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a jej záväzkami podľa Parížskej dohody a byť zosúladené s facilitačným dialógom v roku 2018, prvým globálnym hodnotením v roku 2023 a následnými globálnymi hodnoteniami každých päť rokov, ktorých cieľom je informovať jednotlivé vnútroštátne stanovené príspevky (NDC).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Únia a jej členské štáty sa už od roku 1997 usilujú o pokrok smerom k medzinárodnej dohode o znížení vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy a od roku 2008 majú zavedené právne predpisy na obmedzenie vplyvu činností v leteckej doprave na zmenu klímy prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ktorý sa uplatňuje od roku 2005. S cieľom urýchliť pokrok v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) Únia zbytočne dvakrát prijala časovo obmedzené odchýlky od EU ETS a obmedzila tak plnenie záväzkov na emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a to s rovnakými podmienkami pre prevádzkovateľov lietadiel na tratiach bez ohľadu na to, kde sú usadení. Najnovšou odchýlkou od EU ETS v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 sa obmedzilo plnenie záväzkov na lety v rámci EHP v období medzi rokmi 2013 a 2016, pričom sa počítalo s možnými zmenami rozsahu pôsobnosti systému, pokiaľ ide o lety na letiská a z letísk nachádzajúcich sa mimo EHP, počnúc 1. januárom 2017 v nadväznosti na preskúmanie stanovené v uvedenom nariadení.

(4)  Únia a jej členské štáty sa už od roku 1997 usilujú o pokrok smerom k medzinárodnej dohode o znížení vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy a od roku 2008 majú zavedené právne predpisy na obmedzenie vplyvu činností v leteckej doprave na zmenu klímy prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ktorý sa uplatňuje od roku 2005. Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 21. decembra 20111a rozhodol, že zahrnutím letov mimo EHP do systému EU ETS sa neporušuje medzinárodné právo. S cieľom urýchliť pokrok v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) Únia zbytočne dvakrát prijala časovo obmedzené odchýlky od EU ETS a obmedzila tak plnenie záväzkov na emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a to s rovnakými podmienkami pre prevádzkovateľov lietadiel na tratiach bez ohľadu na to, kde sú usadení. Najnovšou odchýlkou od EU ETS v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 sa obmedzilo plnenie záväzkov na lety v rámci EHP v období medzi rokmi 2013 a 2016, pričom sa počítalo s možnými zmenami rozsahu pôsobnosti systému, pokiaľ ide o lety na letiská a z letísk nachádzajúcich sa mimo EHP, počnúc 1. januárom 2017 v nadväznosti na preskúmanie stanovené v uvedenom nariadení.

 

_________________

 

1a Rozsudok Súdneho dvora z 21. decembra 2011, Air Transport Association of America a iní proti Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vzhľadom na rezolúciu prijatú na 39. zhromaždení ICAO v októbri 2016 týkajúcu sa vykonávania globálneho trhového opatrenia od roku 2021 na účely kompenzácie emisií z medzinárodnej leteckej dopravy nad úroveň roku 2020 sa považuje za vhodné zachovať existujúcu odchýlku až do ďalšieho pokroku v otázke koncepčných prvkov a vykonávania GTO. V tejto súvislosti ICAO plánuje v roku 2018 prijať štandardy a odporúčania s cieľom doplniť uvedenú rezolúciu a implementovať globálny systém. Jeho praktické sfunkčnenie si však bude vyžadovať opatrenia zo strany členov ICAO na domácej úrovni. ICAO musí takisto vypracovať riadiaci mechanizmus vrátane registračného systému. V tejto súvislosti by sa mala na základe preskúmania vykonávania systému ICAO predĺžiť platnosť súčasných odchýlok od povinností v rámci systému EU ETS pre lety do tretích krajín a z nich s cieľom podporiť dynamiku v rámci ICAO a uľahčiť sprevádzkovanie systému ICAO. V dôsledku predĺženia platnosti odchýlky by mala byť aj suma kvót, ktoré majú byť predmetom aukcie a ktoré majú byť bezodplatne vydané vrátane kvót z osobitnej rezervy, rovnaká ako suma, ktorá by zodpovedala roku 2016, a mala by byť úmerná zníženiu povinne odovzdaných kvót.

(5)  Vzhľadom na rezolúciu prijatú na 39. zhromaždení ICAO v októbri 2016 týkajúcu sa vykonávania globálneho trhového opatrenia od roku 2021 na účely kompenzácie emisií z medzinárodnej leteckej dopravy nad úroveň roku 2020 ICAO plánuje v roku 2018 prijať štandardy a odporúčania s cieľom doplniť uvedenú rezolúciu a implementovať globálny systém. Jeho praktické sfunkčnenie si však bude vyžadovať opatrenia zo strany členov ICAO na domácej úrovni. ICAO musí takisto vypracovať riadiaci mechanizmus vrátane registračného systému. V tejto súvislosti by sa mala predĺžiť do roku 2021 platnosť súčasných odchýlok od povinností v rámci systému EU ETS pre lety do tretích krajín a z nich s cieľom podporiť dynamiku v rámci ICAO a uľahčiť sprevádzkovanie systému ICAO. V dôsledku predĺženia platnosti odchýlky by mala byť aj suma kvót, ktoré majú byť predmetom aukcie a ktoré majú byť bezodplatne vydané vrátane kvót z osobitnej rezervy, rovnaká ako suma, ktorá by zodpovedala roku 2016, a mala by byť úmerná zníženiu povinne odovzdaných kvót.

 

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  50 % kvót by sa malo dražiť od 1. januára 2021, a tento počet kvót by mal byť predmetom uplatňovania lineárneho koeficientu zníženia, ako je ustanovené v článku 9 smernice 2003/87/ES.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Príjmy z obchodovania s kvótami formou aukcie alebo ich ekvivalent vyjadrený vo finančnej hodnote by sa mali použiť na riešenie zmeny klímy v Únii a v tretích krajinách, okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Únii a v tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to aj v oblasti letectva, leteckej dopravy a udržateľných alternatívnych leteckých palív, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na krytie administratívnych nákladov systému EU ETS. Osobitná pozornosť by sa mala venovať členským štátom, ktoré tieto príjmy používajú na spolufinancovanie výskumných a inovačných programov alebo iniciatív v rámci deviateho rámcového programu pre výskum (RP9). Transparentné využívanie príjmov z aukčného obchodovania s kvótami podľa smernice 2003/87/ES je základom záväzkov Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Kompenzácie emisií v rámci globálneho trhového opatrenia (GTO) zahŕňajú jeden prvok systému opatrení ICAO na dosiahnutie ambiciózneho cieľa uhlíkovo neutrálneho rastu od roku 2020 (CNG 2020) a mali by ich dopĺňať pokroky v oblasti technológií konštrukcie lietadiel a pohonu. Pre technickú inováciu a prevádzkové zlepšenia bude nevyhnutné nepretržité financovanie výskumných stratégií a programov, akými sú napríklad iniciatíva Čisté nebo, SESAR a program Horizont 2020, s cieľom prekročiť rámec CNG 2020 a dosiahnuť celoodvetvové absolútne zníženie emisií. Okrem toho je dôležité, aby boli právne predpisy Únie, ako sú napríklad jednotné európske nebo, zamerané na predchádzanie fragmentácii európskeho vzdušného priestoru a následnému zvýšeniu emisií CO2 v odvetví leteckej dopravy, urýchlene a v plnom rozsahu vykonávané členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vzhľadom na to, že treba ešte vypracovať kľúčové prvky globálneho trhového opatrenia a že jeho vykonávanie závisí od legislatívy jednotlivých štátov a regiónov, považuje sa za vhodné uskutočniť preskúmanie, keď bude jasná povaha a obsah týchto právnych nástrojov pred začatím globálneho trhového opatrenia ICAO, a predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade. V uvedenej správe by sa mali posúdiť štandardy a iné nástroje prijaté v rámci ICAO, opatrenia prijaté tretími krajinami na vykonávanie globálneho trhového opatrenia a jeho uplatňovanie na emisie od roku 2021 a ostatné kroky na medzinárodnej úrovni v príslušnej oblasti (napr. pravidlá o trhoch s uhlíkom a zúčtovaní v rámci UNFCCC a parížskej dohody). V tejto správe by sa malo posúdiť, ako vykonať tieto nástroje v práve Únie prostredníctvom revízie EU ETS. Mali by sa v nej prípadne posúdiť aj pravidlá týkajúce sa letov v rámci EHP. K správe by mal byť v prípade potreby pripojený návrh Európskemu parlamentu a Rade, ktorý bude v súlade s úsilím o zabezpečenie príspevku odvetvia letectva k záväzku Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030.

(6)  Vzhľadom na to, že treba ešte vypracovať kľúčové prvky globálneho trhového opatrenia a že jeho vykonávanie závisí od legislatívy jednotlivých zúčastnených štátov a regiónov, Komisia by mala pravidelne predkladať Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku rokovaní ICAO, najmä pokiaľ ide o príslušné nástroje prijaté v rámci ICAO, opatrenia prijaté tretími krajinami na vykonávanie globálneho trhového opatrenia a jeho uplatňovanie na emisie v období 2021 – 2035, úsilie o stanovenie ambicióznych a záväzných cieľov na dosiahnutie dlhodobého cieľa letectva, t .j. zníženia emisií CO2 z letectva do roku 2050 v porovnaní s rokom 2005, a iné významné kroky na medzinárodnej úrovni (napr. pravidlá o trhoch s uhlíkom a zúčtovaní v rámci UNFCCC a Parížskej dohody). Keď bude jasná povaha a obsah nástrojov ICAO a pred začatím vykonávania globálneho trhového opatrenia ICAO Komisia by mala predložiť správu, v ktorej by mala posúdiť, ako vykonať tieto nástroje a zabezpečiť ich súlad s právom Únie prostredníctvom revízie smernice EU ETS. V tejto správe by sa mali prípadne ďalej posúdiť pravidlá týkajúce sa letov v rámci EHP. K správe by mal byť v prípade potreby pripojený návrh Európskemu parlamentu a Rade, ktorý bude v súlade s úsilím o zabezpečenie príspevku odvetvia letectva k záväzku Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  S cieľom zabezpečiť dodržiavanie existujúcich a budúcich domácich klimatických noriem Únie a bez toho, aby bolo dotknuté preskúmanie uvedené v článku 28b smernice 2003/87/ES, by sa mal systém CORSIA v práve Únie vykonávať a zosúladiť prostredníctvom smernice EU ETS.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Hoci technické pravidlá globálneho trhového opatrenia ICAO Rada ICAO ešte neprijala, je dôležité, aby regulačné orgány a prevádzkovatelia lietadiel mali potrebné informácie o požiadavkách na monitorovanie, vykazovanie a overovanie (MRV) a o jednotkách emisií oprávnených podľa systému ICAO čo najskôr s cieľom uľahčiť prípravu na vykonávanie systému ICAO a monitorovanie emisií CO2 od 1. januára 2019. Tieto požiadavky MRV by mali mať stupeň prísnosti, ktorý je v súlade s požiadavkami na monitorovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012, a malo by sa nimi zabezpečiť, aby predložené správy o emisiách boli overené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 600/2012.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c)  Hoci treba uznať dôvernosť technickej práce v rámci ICAO, je dôležité aj to, aby sa členské štáty ICAO, prevádzkovatelia lietadiel a občianska spoločnosť naďalej angažovali v práci ICAO s cieľom implementovať globálne trhové opatrenie, a aby ICAO oslovovala všetky zainteresované strany, a informovala ich tak včas o pokroku a rozhodnutiach. Na dosiahnutie tohto cieľa môže byť nutné revidovať protokoly o nezverejňovaní informácií pre členov a pozorovateľov Výboru ICAO pre ochranu životného prostredia v letectve (CAEP).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na prijatie všeobecne uplatniteľných nelegislatívnych aktov na doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov legislatívneho aktu by sa právomoc na prijatie aktov v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o prijatie opatrení na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií uplatniteľných na prevádzkovateľov lietadiel na účely globálneho trhového opatrenia, ktoré v súčasnosti vypracúva ICAO. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(7)  Na prijatie všeobecne uplatniteľných nelegislatívnych aktov na doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov legislatívneho aktu by sa právomoc na prijatie aktov v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o prijatie opatrení na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií uplatniteľných na prevádzkovateľov lietadiel na účely globálneho trhového opatrenia, ktoré v súčasnosti vypracúva ICAO. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce vykonala vhodné konzultácie, najmä na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov, s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a efektívnosť rozhodovacieho procesu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Napriek tomu, že dlhodobým cieľom by malo byť, aby sa dosiahol jednotný globálny systém znižovania uhlíkových emisií v leteckej doprave v druhej fáze programu ICAO v roku 2024, v prípade, že globálne trhové opatrenie ICAO nebude postačovať na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti zmeny klímy a záväzkov podľa Parížskej dohody, mali by sa preskúmať aj iné možnosti vedúce k zmierneniu zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Letectvo má vplyv na klímu aj prostredníctvom uvoľňovania emisií oxidov dusíka, vodných pár a sulfátových a sadzových častíc vo veľkej výške. Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) odhadol, že celkový vplyv leteckej dopravy je v súčasnosti približne dvoj- až štvornásobne vyšší ako vplyv jej emisií oxidu uhličitého v minulosti. Kým vedecký pokrok neprinesie nové informácie, mal by sa vplyv leteckej dopravy riešiť v čo najväčšom rozsahu. Mal by sa podporovať aj výskum vzniku kondenzačných stôp, známych aj ako contrails, ich vývoja na cirusové oblaky, menších priamych účinkov sulfátových aerosólov, sadzí, vodných pár, kondenzačných stôp a cirusových oblakov, a výskum účinných opatrení na ich zmierňovanie vrátane prevádzkových a technických opatrení.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Je nesporné, že emisie pochádzajúce z leteckej dopravy, ktoré znečisťujú životné prostredie, presahujú oblasť účinkov CO2. Komisia sa už v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES1a zaviazala, že v roku 2008 predloží zodpovedajúci návrh týkajúci sa oxidov dusíka. Napriek technickým a politickým ťažkostiam v tejto oblasti by Komisia mala svoje snahy v tomto smere urýchliť.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 3c – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)   Do článku 3c sa dopĺňa tento odsek 3a:

 

„3a.  Celkové množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel v roku 2021, je o 10 % nižšie ako priemerná kvóta na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016, a potom sa každoročne znižuje rovnakou mierou ako celkový strop pre EU ETS uvedený v druhom pododseku článku 9 tak, aby sa strop pre odvetvie leteckej dopravy viac zosúladil s ostatnými odvetviami EU ETS do roku 2030.

 

Pre činnosti leteckej dopravy z letísk a na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo EHP sa množstvo kvót, ktoré sa pridelia od roku 2021, môže upraviť s prihliadnutím na globálne trhové opatrenie ICAO, ktoré sa bude uplatňovať od roku 2021 na kompenzáciu emisií z medzinárodnej leteckej dopravy presahujúcich úrovne z roku 2020.“

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 3d – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1a)  V článku 3d sa odsek 2 nahrádza takto:

2.   Od 1. januára 2013 sa s 15 % kvót musí obchodovať formou aukcie. Toto percento sa môže v rámci všeobecného preskúmania smernice prehodnotiť.

„2.   Od 1. januára 2021 sa s 50 % kvót musí obchodovať formou aukcie. Toto percento sa môže v rámci všeobecného preskúmania smernice prehodnotiť. Zvyšné bezodplatne pridelené kvóty sa použijú, ak je to potrebné, s cieľom vyhnúť sa uplatneniu článku 10a ods. 5 v rokoch 2021 až 2030.“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 3d – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1b)   V článku 3d ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Prijme sa nariadenie obsahujúce podrobné ustanovenia platné pre členské štáty pri obchodovaní formou aukcie s kvótami, ktoré sa nemusia vydávať bezplatne v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku alebo článkom 3f ods. 8. Počet kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie počas každého obdobia, je úmerný jeho podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa v súlade s článkom 14 ods. 3 a ktorý sa overil v súlade s článkom 15. Pre obdobie uvedené v článku 3c ods. 1 je referenčným rokom rok 2010 a pre každé nasledujúce obdobie uvedené v článku 3c je referenčným rokom kalendárny rok, ktorý sa končí 24 mesiacov pred začatím obdobia, na ktoré sa aukčné obchodovanie vzťahuje.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice tým, že stanoví podrobné podmienky pre členské štáty pri obchodovaní formou aukcie s kvótami, ktoré sa nemusia vydávať bezplatne v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku alebo článkom 3f ods. 8. Počet kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie počas každého obdobia, je úmerný jeho podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa v súlade s článkom 14 ods. 3 a ktorý sa overil v súlade s článkom 15. Pre obdobie uvedené v článku 3c ods. 1 je referenčným rokom rok 2010 a pre každé nasledujúce obdobie uvedené v článku 3c je referenčným rokom kalendárny rok, ktorý sa končí 24 mesiacov pred začatím obdobia, na ktoré sa aukčné obchodovanie vzťahuje.“

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 c (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 3d – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1c)   V článku 3d ods. 3 sa druhý pododsek vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 d (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 3d – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1d)   V článku 3d ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z aukčného obchodovania s kvótami. Tieto príjmy by sa mali použiť na riešenie zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov riadenia systému Spoločenstva. Výnosy z obchodovania formou aukcie by sa mali využívať tiež na financovanie príspevkov do Globálneho fondu pre energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu. “

„Všetky príjmy pochádzajúce z aukčného obchodovania s kvótami sa použijú na riešenie zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov riadenia systému Únie. Výnosy z obchodovania formou aukcie sa môžu využívať tiež na financovanie príspevkov do Globálneho fondu pre energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu. Osobitná pozornosť sa bude venovať členským štátom, ktoré príjmy používajú na spolufinancovanie výskumných a inovačných programov alebo iniciatív v rámci deviateho rámcového programu pre výskum (RP9). Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých podľa tohto odseku.“

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 e (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 12 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1e)  V článku 12 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.  Členské štáty zabezpečia, aby do 30. apríla každého roku prevádzkovateľ každého zariadenia odovzdal množstvo iných kvót ako kvót vydaných podľa kapitoly II, rovnajúce sa celkovým emisiám z tohto zariadenia počas predchádzajúceho kalendárneho roku, ktoré bolo overené v súlade s článkom 15, a aby tieto boli následne zrušené.“

„3.  Členské štáty zabezpečia, aby do 30. apríla každého roku prevádzkovateľ každého zariadenia odovzdal množstvo iných kvót rovnajúce sa celkovým emisiám z tohto zariadenia počas predchádzajúceho kalendárneho roku, ktoré bolo overené v súlade s článkom 15, a aby tieto boli následne zrušené.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 f (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 21 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1f)   V článku 21 sa dopĺňa tento odsek 2a:

 

„2a.   V správe sa s použitím údajov získaných prostredníctvom spolupráce uvedenej v článku 18b uvedie zoznam prevádzkovateľov lietadiel, na ktorých sa vzťahuje požiadavka tejto smernice, a ktorí si nezriadili účet v registri.“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  všetky emisie z letov na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b);

a)  všetky emisie z letov na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b)“;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  všetky emisie z letov medzi letiskom nachádzajúcim sa v najvzdialenejšom regióne v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a letiskom nachádzajúcim sa v inom regióne EHP v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b.

b)  všetky emisie z letov medzi letiskom nachádzajúcim sa v najvzdialenejšom regióne v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a letiskom nachádzajúcim sa v inom regióne EHP v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i a (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia.  vkladá sa nové písmeno:

 

ba)  všetky emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v EHP a vykonávaných ako dôsledok presmerovania letov uvedených v písmenách a) alebo b) na letisko, ktoré sa nachádza v EHP, v každom kalendárnom roku od 1. januára 2017, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – bod i

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2017, odchylne od článkov 3d až 3f až do zmeny v nadväznosti na preskúmanie uvedené v článku 28b nadobudli účinnosť, prevádzkovatelia lietadiel sa vydávajú každý rok, množstvo kvót, ktoré zodpovedá roku 2016. Počnúc rokom 2021 sa na počet emisných kvót uplatňuje lineárny koeficient podľa článku 9.

Od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020, odchylne od článkov 3d až 3f až do zmeny v nadväznosti na preskúmanie uvedené v článku 28b nadobudli účinnosť, prevádzkovatelia lietadiel sa vydávajú každý rok, množstvo kvót, ktoré zodpovedá roku 2016. Počnúc rokom 2021 sa na počet emisných kvót uplatňuje lineárny koeficient podľa článku 9.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – bod ii

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii.  tretí pododsek sa vypúšťa.

ii.  tretí pododsek sa nahrádza takto:

 

Pokiaľ ide o činnosť v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020, členské štáty uverejnia množstvo kvót pre leteckú dopravu pridelených jednotlivým prevádzkovateľom lietadiel do 1. septembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo emisných kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie od 1. januára 2013, znižuje tak, aby bolo v súlade s jeho podielom započítaných emisií z leteckej dopravy z letov, ktoré nepodliehajú odchýlkam stanoveným v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.“;

4.  Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo emisných kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020, znižuje tak, aby bolo v súlade s jeho podielom započítaných emisií z leteckej dopravy z letov, ktoré nepodliehajú odchýlkam stanoveným v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 –písmeno d a (nové)

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  odsek 8 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2003/87/ES

Článok 28b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o príslušných štandardoch ICAO alebo iných právnych nástrojoch, ako aj o domácich opatreniach prijatých tretími krajinami s cieľom vykonávať globálne trhové opatrenie a uplatňovať ho na emisie od roku 2021, ako aj o ďalšom príslušnom vývoji na medzinárodnej úrovni.

1.  Komisia do 1. januára 2019 a neskôr v pravidelných intervaloch podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o príslušných štandardoch ICAO a odporúčaných postupoch (SARP), schválených odporúčaniach Rady ICAO relevantných pre globálne trhové opatrenie alebo iných právnych nástrojoch, ako aj o domácich opatreniach prijatých tretími krajinami s cieľom vykonávať globálne trhové opatrenie a uplatňovať ho na emisie od roku 2021, ako aj o ďalšom príslušnom vývoji na medzinárodnej úrovni. Komisia takisto poskytne pravidelné informácie Európskemu parlamentu a Rade o zavedení nového registra a o vývoji SARP v súlade s postupom normotvorby ICAO. Komisia podáva v súlade s globálnym hodnotením v rámci UNFCCC správu aj o úsilí ICAO stanoviť dôveryhodný dlhodobý cieľ zníženia úrovne emisií CO2 z leteckej dopravy za rok 2005 o polovicu do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2003/87/ES

Článok 28b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V tejto správe by sa mali posúdiť spôsoby implementácie daných nástrojov ICAO do práva Únie prostredníctvom revízie tejto smernice. V správe sa podľa potreby posúdia aj pravidlá týkajúce sa letov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

2.  Do 1. marca 2020 Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o primeranosti týchto nástrojov a možností daných nástrojov ICAO, ktoré sa majú implementovať do práva Únie prostredníctvom revízie tejto smernice. V správe sa podľa potreby posúdia aj pravidlá týkajúce sa letov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V správe sa preskúmajú aj ambície a celková environmentálna integrita globálneho trhového opatrenia vrátane jeho všeobecných ambícií v súvislosti s cieľmi Parížskej dohody, úrovne účasti, vykonateľnosti, transparentnosti, sankcií za nedodržiavanie pravidiel, postupy pre účasť verejnosti, kvality kompenzačných kreditov, monitorovania, podávania správ a overovania emisií, registrov, zodpovednosti a pravidiel týkajúcich sa používania biopalív. V správe sa okrem toho zváži, či treba delegovaný akt prijatý podľa článku 28c ods. 2 revidovať.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2003/87/ES

Článok 28b – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Nemôže sa udeliť nijaká výnimka uvedená v článku 28a po roku 2020, pokiaľ ide o lety z tých tretích krajín alebo do tých tretích krajín, ktoré sa nezúčastňujú globálneho trhového opatrenia, ak mala táto krajina vyčíslené záväzky zahrnuté v prílohe B ku Kjótskemu protokolu.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2003/87/ES

Článok 28b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  K správe môžu byť pripojené príslušné návrhy Európskemu parlamentu a Rade na zmenu, vypustenie, predĺženie platnosti alebo nahradenie odchýlok uvedených v článku 28a v súlade so záväzkom Únie na rok 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve.

3.  K správe uvedenej v odseku 2 musia byť pripojené príslušné návrhy Európskemu parlamentu a Rade na zmenu, vypustenie, predĺženie platnosti alebo nahradenie odchýlok uvedených v článku 28a v súlade so záväzkom Únie na rok 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve s cieľom zabezpečiť úplnú environmentálnu integritu a účinnosť opatrení EÚ v oblasti klímy a znížiť akékoľvek nejasnosti pred tým, ako začne fungovať systém CORSIA.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2003/87/ES

Článok 28c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia prijme ustanovenia na primerané monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia, ktoré vypracúva ICAO. Uvedené ustanovenia musia vychádzať z tých istých zásad ako nariadenie uvedené v článku 14 ods. 1 a musia zabezpečiť overovanie podaných správ o emisiách v súlade s článkom 15.

1.  Komisia prijme ustanovenia na primerané monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia, ktoré vypracúva ICAO. Uvedené ustanovenia musia byť v úplnom súlade so zásadami obsiahnutými v nariadení uvedenom v článku 14 ods. 1 a musia zabezpečiť overovanie podaných správ o emisiách v súlade s článkom 15.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 30 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  V článku 30 sa dopĺňa tento odsek 4a:

 

4a.  Do 1. januára 2020 Komisia predloží aktualizovanú analýzu vplyvov leteckej dopravy, ktoré nesúvisia s emisiami CO2, podľa potreby spolu s legislatívnymi návrhmi najlepších riešení týchto vplyvov.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Približne 1,3 % globálnych emisií CO2 pochádza z medzinárodného letectva. S predpokladaným rastom letovej prevádzky počas nasledujúcich troch desaťročí by sa celosvetové emisie mohli ďalej zvýšiť do roku 2050 o 300 – 700 %, ak sa nepodniknú kroky na obmedzenie nárastu.

Vypracovanie globálneho trhového opatrenia ako súčasti balíka opatrení na zmiernenie vplyvov emisií z leteckej dopravy na zmenu klímy bolo na programe Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) už istý čas. ICAO na 37. zasadnutí svojho valného zhromaždenia v roku 2010, schválil globálny cieľa uhlíkovo neutrálneho rastu do roku 2020. O tri roky neskôr táto organizácia zriadila pracovnú skupinu na vypracovanie globálneho trhového mechanizmu na dosiahnutie tohto cieľa.

Dňa 6. októbra 2016 na svojom 39. zasadnutí valného zhromaždenia ICAO prijala rezolúciu 39-3, ktorou sa zavádza systém kompenzácie a zníženia vplyvu emisií uhlíka pre medzinárodnú leteckú doprav (CORSIA), podľa ktorého prevádzkovatelia lietadiel, ktorí prekročili referenčné emisie, budú musieť kupovať kompenzácie v záujme dosiahnutia nulovej bilancie emisií uhlíka z medzinárodnej civilnej leteckej dopravy od roku 2021. Táto referenčná hodnota sa vypočíta ako priemer za obdobie emisií rokov 2019 – 2020. Systém je určený na doplnenie nových technológií, prevádzkové vylepšenia a infraštruktúrne opatrenia s cieľom dosiahnuť udržateľný rast sektora leteckej dopravy a ambiciózny dlhodobý cieľ znížiť čisté emisie CO2 do roku 2050 na polovicu v porovnaní s úrovňami v roku 2005. Všetky členské štáty sa zapoja do tohto systému od začiatku.

ICAO ešte musí vyvinúť spôsoby, postupy a vykonávacie nástroje, ktoré umožnia CORSIA vstúpiť do platnosti v roku 2021, čo zahŕňa monitorovanie, podávanie správ a overovanie emisií, kritériá kompenzácie a oprávnenosť, základné emisie a regulačný rámec pre zúčastnené štáty na realizáciu systému na vnútroštátnej úrovni. Systém bude potom realizovaný v troch fázach. Na jeho pilotnej fáze (2021 – 2023) a prvej fáze (2024 – 2026) sa zúčastní 65 na dobrovoľnom základe. V jeho druhej fáze (2027 – 2035) sa s výnimkou krajín s minimálnou činnosťou leteckej dopravy účasť stane povinnou. Ak by tento systém priniesol želané výsledky, približne 80 % emisií z leteckej dopravy nad úrovňou z roku 2020 sa vykompenzuje v rámci CORSIA v rokoch 2021 až 2035. Dôležité je, že v dohode sa predpokladá preskúmanie každé tri roky s cieľom zabezpečiť súlad s dlhodobými cieľmi Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) z roku 2015 a Parížskou dohodou.

Európska únia (EÚ) už dlho uznáva vplyv emisií z leteckej dopravy na zmenu klímy. S cieľom podnietiť leteckých dopravcov, aby prevádzkovali efektívnejšie flotily, EÚ v roku 2008 prijala právne predpisy s cieľom rozšíriť systém obchodovania s emisiami (EU ETS) na emisie z letov do, z a v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Európsky súdny dvor rozhodol, že tento prístup je v súlade s medzinárodným právom. Viacero tretích krajín a leteckých spoločností však tieto právne predpisy rozhodne odmietlo, pričom tvrdili, že regionálny systém by viedol k oslabeniu obchodných a finančných narušení. Preto s cieľom podporiť záväzok ICAO vytvoriť globálne trhové opatrenie sa EÚ dohodla dočasne obmedziť pôsobnosť EU ETS na lety v rámci EHP do roku 2016. Ak nebudú jestvovať akékoľvek ďalšie zmeny smernice o EU ETS, táto výnimka prestane platiť a obnovia sa pôvodné záväzky z roku 2008 (tzv. snap-back).

Európska komisia reagovala systém CORSIA ICAO vo februári 2017 a navrhla zachovať existujúcu výnimku aj po roku 2016. Následne sa vykoná ďalšie preskúmanie EU ETS a Komisia o ňom podá správu k neskoršiemu dátumu, keď ICAO objasní povahu a obsah mechanizmov potrebných na vykonávanie systému CORSIA a bude možné určiť presný rozsah zapojenia tretej krajiny. V návrhu sa takisto zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť rýchle dosiahnutie dohody medzi spoluzákonodarcami, Európskym parlamentom a Radou, najlepšie do konca roka 2017, aby sa zabezpečila právna istota pre súlad v rámci EU ETS.

Vo svojom návrhu správy spravodajkyňa vo všeobecnosti súhlasí s návrhom Komisie. Domnieva sa, že je rozumné počkať ďalší vývoj, pokiaľ ide o spôsoby, postupy a kroky prijaté na realizáciu systému CORSIA zo strany členských štátov ICAO ešte pred úplným posúdením EU ETS na obdobie po roku 2020. S cieľom zabezpečiť, aby toto preskúmanie slúžilo na začlenenie systému CORSIA do politiky EÚ v oblasti zmeny klímy, sa však spravodajkyňa domnieva, že je nevyhnutné stanoviť významný míľnik v lehotách stanovených v právnych predpisoch. Po prvé, na dosiahnutie súladu so súčasným nariadením, by táto posledná výnimka mala byť časovo obmedzená a skončiť pred tým, ako systém CORSIA začne fungovať 1. januára 2021. Po druhé je potrebné stanoviť dátum uverejnenia 1. januára 2019 pre správu Komisie o vykonávaní smernice, aby sa poskytol dostatočný čas na posúdenie odporúčaní Rady ICAO. Po tretie, s cieľom zabezpečiť, aby Komisia včas predložila návrhy v reakcii na svoju správu o vykonávaní, spravodajkyňa navrhuje lehotu 30. júna 2019.

Keďže správa o vykonávaní bude stanovovať požiadavky na budúce právne predpisy o EU ETS, spravodajkyňa sa domnieva, že je dôležité stanoviť základné technické prvky, procesy a environmentálne vplyvy, ktoré sa majú hodnotiť. V správe by sa mala skúmať celková ambícia systému CORSIA v súvislosti so záväzkami EÚ v rámci Parížskej dohody. Konkrétne s cieľom posúdiť jeho účinnosť by sa v správe mala skontrolovať aj úroveň účasti tretích krajín, sankcie za nedodržiavanie postupov, procesy verejného zásahu, normy pre monitorovanie, vykazovanie a overovanie (MRV), pravidlá týkajúce sa používania biopalív a mali by zhodnotiť ustanovenia o kompenzácii na základe objektívnych kritérií. Pomocou týchto bodov správa o vykonávaní umožní Komisii a spoluzákonodarcom zabezpečiť dodržiavanie environmentálnych noriem EU ETS.

Spravodajkyňa zastáva názor, že posilnená transparentnosť má zásadný význam pre prácu ICAO na implementácii počas nasledujúcich dvoch rokov. Výbor ICAO pre ochranu životného prostredia v letectve (CAEP), ktorý spolu s Radou ICAO stanoví rámec a ustanovenia o riadení MRV a kompenzačné jednotky, uplatňuje na svojich členov a pozorovateľov prísny protokol o nezverejňovaní informácií. Prístup verejnosti na jeho rokovania nie je povolený. Spravodajkyňa vyjadruje znepokojenie nad tým, že takáto obmedzená transparentnosť postupu by mohla ohroziť kvalitu informácií potrebných na informovanie v rámci diskusií v EÚ po roku 2020, ako aj dôveru v inštitúcie. Preto bude kľúčové, aby CAEP umožnil Komisii predkladať Európskemu parlamentu a Rade pravidelné správy o novom vývoji.

Súbežne s pokračovaním rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou o širšej reforme systému EU ETS na obdobie rokov 2021 – 2030, a s cieľom zabezpečiť súlad s týmto návrhom sa spravodajkyňa domnieva, že treba zahrnúť pozmeňujúce návrhy týkajúce sa odvetvia letectva, ako ich schválil Parlament 15. februára 2017. Tieto pozmeňujúce návrhy si vyžadujú, aby sa odvetviu letectva poskytovalo o 10 % menej kvót ako bol priemer za roky 2014 – 2016 (v súlade s ostatnými odvetviami), aby sa zvýšil počet vydražených kvót z 15 na 50 % a aby sa príjmy pochádzajúce z týchto kvót vyčlenili na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy. Čo sa týka tohto záverečného bodu, spravodajkyňa sa domnieva, že v rámci deviateho rámcového programu pre výskum (9. RP) by sa malo zvážiť osobitné financovanie pre členské štáty na stimulovanie využívania príjmov z aukcií kvót a zvýšenie výdavkov na spolufinancovanie výskumu, vývoja a komercializácie nových technológií v oblasti klímy.

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (21.6.2017)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021
(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Werner Langen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Globálne emisie CO2 z činností leteckej dopravy sa výrazne zvyšujú. Napriek celosvetovému využívaniu moderných leteckých motorov, ktoré sú efektívne z hľadiska spotreby paliva a teda ekologickejšie, je pomer emisií CO2 na pasažiera a kilometer vyšší, ako v iných druhoch dopravy. Preto vznikla a stále pretrváva potreba nových prípadne aktualizovaných ustanovení aj pre leteckú dopravu, ktorými by sa dosiahlo postupné znižovanie emisií CO2. Po desiatich rokoch od schválenia znižovania emisií CO2 pre nové motorové vozidlá (osobné automobily) zaradila EÚ 1. januára 2012 leteckú dopravu do existujúceho systému obchodovania s emisiami (EU ETS). Toto zaradenie do systému sa od roku 2012 týkalo všetkých letov v rámci EHP a všetkých letov medzi letiskami EHP a letiskami v tretích krajinách.

Jednostranne zavedená požiadavka na lety v rámci EÚ (príp. EHP) viedla k mnohým protestom a hrozilo vážne narušenie hospodárskej súťaže na úkor európskych leteckých dopravcov v medzinárodnej leteckej doprave. Rázny postup a tlak EÚ však umožnili a zároveň si vynútili, aj keď s dlhými prechodnými obdobiami, aby Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) vytvorila globálne trhové opatrenie pre medzinárodnú leteckú dopravu (GMBM).

Do jeho schválenia v rámci ICAO a na podporu zavedenia takéhoto globálneho opatrenia v rámci ICAO Európska únia (od 30.apríla 2014) obmedzila do konca roka 2016 rozsah pôsobnosti EU ETS len na lety v rámci EHP (nariadenie č. 421/2014).

Bez zmeny nariadenia však od roku 2017 automaticky v plnej miere opäť platí rozsah pôsobnosti smernice 2003/87/ES (t. j. na všetky lety v rámci EHP +na všetky lety medzi letiskami EHP a letiskami v tretích krajinách). Výnimka stanovená v nariadení č. 421/2014 totiž uplynula 31.decembra 2016. Zavedenie nadväzujúceho pravidla mešká.

Na 39. valnom zhromaždení ICAO 6. októbra 2016 si členovia ICAO vytýčili za cieľ ustáliť úroveň čistých emisií CO2 z medzinárodnej leteckej dopravy na úrovni roku 2020 a od roku 2021 zaviesť globálne trhové opatrenie na ochranu klímy (Global Market-Based Measure – GMBM).

ICAO sa pritom rozhodla zaviesť systém kompenzácie emisií CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Priame emisie CO2 spôsobené rastom leteckej dopravy budú tak od roku 2020 kompenzované úsporami v oblasti CO2 inde. Zároveň sa budú podporovať projekty v oblasti klímy overené a osvedčené nezávislými inštitúciami, pokiaľ ide o ich udržateľnú úsporu emisií skleníkových plynov. Leteckí dopravcovia, ktorí nesplnia ciele vedúce k stabilizácii emisií, si budú musieť kúpiť buď priamo, alebo prostredníctvom verejných platforiem kompenzačné kvóty. Uvedené projekty tak získajú nový zdroj finančnej podpory a emisie CO2 leteckých dopravcov budú kompenzované.

S cieľom dodať ďalší impulz medzinárodným snahám v rámci ICAO Komisia navrhuje, aby sa uplatňovanie systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) aj po roku 2016 obmedzovalo len na lety v rámci EHP. Komisia chce svojím návrhom zachovať dynamiku práce organizácie ICAO.

Komisia by chcela zároveň porozumieť povahe a obsahu nástrojov na ochranu klímy, ako aj úmyslom medzinárodných partnerov s ohľadom na uplatňovanie daného opatrenia, aby bolo možné nanovo prehodnotiť európsky systém obchodovania s emisiami a v prípade potreby ho pre obdobie po roku 2020 prepracovať. Popritom treba zabezpečiť potrebnú konzistentnosť s Parížskym dohovorom a s cieľmi EÚ stanovenými pre rok 2030.

V záujme zabezpečenia právnej istoty a jednoznačnosti pre prevádzkovateľov lietadiel je Komisia toho názoru, že návrh by mal nadobudnúť účinnosť čo najskôr, pretože inak by prevádzkovatelia lietadiel museli odovzdávať svoje emisné kvóty pred koncom apríla 2018. Bez predĺženia súčasného obmedzenia rozsahu pôsobnosti len na lety v rámci EHP by prevádzkovatelia boli povinní odovzdávať pred 30. aprílom 2018 emisné kvóty aj pre lety z tretích krajín a do nich (smernica 2003/87/ES).

Spravodajca podporuje ciele a opatrenia predložené Komisiou v návrhu nariadenia (2017/0017 (COD)):

  obmedzené uplatňovanie by malo pokračovať, teda od roku 2017 sa do EU ETS majú naďalej zahŕňať len lety v rámci EHP;

  platnosť výnimky pre nekomerčných prevádzkovateľov lietadiel s ročnými emisiami menšími ako 1 000 ton CO2 (0,2 % emisií skleníkových plynov) sa predlžuje z roku 2020 na rok 2030;

  požaduje sa, aby Komisia podávala správy Európskemu parlamentu a Rade o medzinárodných trendoch, ktoré majú dosah na uplatňovanie nástroja, ako aj o opatreniach prijatých tretími krajinami týkajúcich sa vykonávania daného opatrenia;

  v rámci príprav na vykonávanie nástroja na ochranu klímy je Komisia oprávnená prijímať delegované akty s cieľom zabezpečiť vhodné monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií týkajúcich sa prevádzkovateľov lietadiel na účely stanovenia vykonávania globálneho trhového opatrenia, ktoré vypracúva ICAO.

Spravodajca okrem toho navrhuje v odôvodneniach návrhu Komisie, ako aj v niekoľkých detailoch zmeny s cieľom uľahčiť a urýchliť jeho vykonávanie, ako aj zabezpečiť jeho praktickejšie uplatňovanie leteckými dopravcami. Tieto zmeny nemajú vplyv na základný súhlas s návrhom, ale majú umožniť prijímať úpravy a návrhy na zmenu a vykonávanie podľa článku 290 ZFEÚ.

Preskúmať by sa mali najmä spôsoby, ako možno dosiahnuť kompatibilitu nástroja ICAO s EU ETS a upraviť súbežnú existenciu oboch systémov od roku 2021. Ďalej by sa mali preskúmať vplyvy na odvetvie leteckej dopravy a na emisie CO2.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ktorá sa konala od 30. novembra do 12. decembra 2015 v Paríži, sa prijala medzinárodná dohoda o posilnení globálnej reakcie na zmenu klímy. V Parížskej dohode sa okrem iného stanovuje dlhodobý cieľ v súlade s cieľom udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie o to, aby sa toto zvýšenie udržalo na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Parížsku dohodu schválila v mene Únie Rada rozhodnutím (EÚ) 2016/1841. Parížska dohoda nadobudla platnosť 4. novembra 2016. V záujme dosiahnutia cieľa parížskej dohody zmluvné strany pripravia, oznámia a dodržia svoje vnútroštátne stanovené príspevky.

(1)  Na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ktorá sa konala od 30. novembra do 12. decembra 2015 v Paríži, sa prijala medzinárodná dohoda o posilnení globálnej reakcie na zmenu klímy. V Parížskej dohode sa okrem iného stanovuje dlhodobý cieľ v súlade s cieľom udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie o to, aby sa toto zvýšenie udržalo na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Parížsku dohodu schválila v mene Únie Rada rozhodnutím (EÚ) 2016/1841. Parížska dohoda nadobudla platnosť 4. novembra 2016. V záujme dosiahnutia cieľa parížskej dohody zmluvné strany pripravia, oznámia a dodržia svoje vnútroštátne stanovené príspevky. Napriek tomu, že sektor medzinárodnej leteckej dopravy bol vylúčený z pôsobnosti Parížskej dohody, aj on by mal prispievať k cieľom zníženia emisií, napríklad prostredníctvom globálneho trhového opatrenia (GMBM), ktoré by mala zaviesť Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Ciele Únie v oblasti životného prostredia uvedené v článku 191 zmluvy sú udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia; ochrana ľudského zdravia, a podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.

(2)  Ciele Únie v oblasti životného prostredia uvedené v článku 191 zmluvy sú udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia; ochrana ľudského zdravia, a podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia, a to v prvom rade na boj proti zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších výziev, ktorým Únia čelí.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Únia a jej členské štáty sa už od roku 1997 usilujú o pokrok smerom k medzinárodnej dohode o znížení vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy a od roku 2008 majú zavedené právne predpisy na obmedzenie vplyvu činností v leteckej doprave na zmenu klímy prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ktorý sa uplatňuje od roku 2005. S cieľom urýchliť pokrok v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) Únia zbytočne dvakrát prijala časovo obmedzené odchýlky od EU ETS a obmedzila tak plnenie záväzkov na emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a to s rovnakými podmienkami pre prevádzkovateľov lietadiel na tratiach bez ohľadu na to, kde sú usadení. Najnovšou odchýlkou od EU ETS v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 sa obmedzilo plnenie záväzkov na lety v rámci EHP v období medzi rokmi 2013 a 2016, pričom sa počítalo s možnými zmenami rozsahu pôsobnosti systému, pokiaľ ide o lety na letiská a z letísk nachádzajúcich sa mimo EHP, počnúc 1. januárom 2017 v nadväznosti na preskúmanie stanovené v uvedenom nariadení.

(4)  Únia a jej členské štáty sa už od roku 1997 usilujú o pokrok smerom k medzinárodnej dohode o znížení vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy a od roku 2008 majú zavedené právne predpisy na obmedzenie vplyvu činností v leteckej doprave na zmenu klímy prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ktorý sa uplatňuje od roku 2005. Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 21. decembra 20111a rozhodol, že zahrnutím letov mimo EHP do systému EU ETS sa neporušuje medzinárodné právo. S cieľom urýchliť pokrok v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) Únia zbytočne dvakrát prijala časovo obmedzené odchýlky od EU ETS a obmedzila tak plnenie záväzkov na emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a to s rovnakými podmienkami pre prevádzkovateľov lietadiel na tratiach bez ohľadu na to, kde sú usadení. Najnovšou odchýlkou od EU ETS v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 sa obmedzilo plnenie záväzkov na lety v rámci EHP v období medzi rokmi 2013 a 2016, pričom sa počítalo s možnými zmenami rozsahu pôsobnosti systému, pokiaľ ide o lety na letiská a z letísk nachádzajúcich sa mimo EHP, počnúc 1. januárom 2017 v nadväznosti na preskúmanie stanovené v uvedenom nariadení.

 

1a Rozsudok Súdneho dvora z 21. decembra 2011, Air Transport Association of America a iní proti Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Na dosiahnutie cieľov stanovených v Parížskej dohode a na 40 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 je potrebné v plnej miere vykonávať opatrenia jednotného európskeho neba. Tým by sa umožnilo zabrániť roztrieštenosti vzdušného priestoru a optimalizovať dopravné toky, čím by sa zároveň znížili emisie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vzhľadom na rezolúciu prijatú na 39. zhromaždení ICAO v októbri 2016 týkajúcu sa vykonávania globálneho trhového opatrenia od roku 2021 na účely kompenzácie emisií z medzinárodnej leteckej dopravy nad úroveň roku 2020 sa považuje za vhodné zachovať existujúcu odchýlku až do ďalšieho pokroku v otázke koncepčných prvkov a vykonávania GTO. V tejto súvislosti ICAO plánuje v roku 2018 prijať štandardy a odporúčania s cieľom doplniť uvedenú rezolúciu a implementovať globálny systém. Jeho praktické sfunkčnenie si však bude vyžadovať opatrenia zo strany členov ICAO na domácej úrovni. ICAO musí takisto vypracovať riadiaci mechanizmus vrátane registračného systému. V tejto súvislosti by sa mala na základe preskúmania vykonávania systému ICAO predĺžiť platnosť súčasných odchýlok od povinností v rámci systému EU ETS pre lety do tretích krajín a z nich s cieľom podporiť dynamiku v rámci ICAO a uľahčiť sprevádzkovanie systému ICAO. V dôsledku predĺženia platnosti odchýlky by mala byť aj suma kvót, ktoré majú byť predmetom aukcie a ktoré majú byť bezodplatne vydané vrátane kvót z osobitnej rezervy, rovnaká ako suma, ktorá by zodpovedala roku 2016, a mala by byť úmerná zníženiu povinne odovzdaných kvót.

(5)  Vzhľadom na rezolúciu prijatú na 39. zhromaždení ICAO v októbri 2016 týkajúcu sa vykonávania globálneho trhového opatrenia od roku 2021 na účely kompenzácie emisií z medzinárodnej leteckej dopravy nad úroveň roku 2020 sa považuje za vhodné zachovať existujúcu odchýlku až do ďalšieho pokroku v otázke koncepčných prvkov a vykonávania GTO. ICAO prijme do roku 2018 štandardy a odporúčania s cieľom implementovať globálny systém. Jeho praktické sfunkčnenie si však bude vyžadovať opatrenia zo strany členov ICAO na domácej úrovni. ICAO musí takisto vypracovať riadiaci mechanizmus vrátane registračného systému. V tejto súvislosti by sa mala predĺžiť platnosť súčasných odchýlok od povinností v rámci systému EU ETS pre lety do tretích krajín a z nich s cieľom podporiť dynamiku v rámci ICAO a uľahčiť sprevádzkovanie systému ICAO. V dôsledku predĺženia platnosti odchýlky by mala byť aj suma kvót, ktoré majú byť predmetom aukcie a ktoré majú byť bezodplatne vydané vrátane kvót z osobitnej rezervy, rovnaká ako suma, ktorá by zodpovedala roku 2016.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vzhľadom na to, že treba ešte vypracovať kľúčové prvky globálneho trhového opatrenia a že jeho vykonávanie závisí od legislatívy jednotlivých štátov a regiónov, považuje sa za vhodné uskutočniť preskúmanie, keď bude jasná povaha a obsah týchto právnych nástrojov pred začatím globálneho trhového opatrenia ICAO, a predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade. V uvedenej správe by sa mali posúdiť štandardy a iné nástroje prijaté v rámci ICAO, opatrenia prijaté tretími krajinami na vykonávanie globálneho trhového opatrenia a jeho uplatňovanie na emisie od roku 2021 a ostatné kroky na medzinárodnej úrovni v príslušnej oblasti (napr. pravidlá o trhoch s uhlíkom a zúčtovaní v rámci UNFCCC a parížskej dohody). V tejto správe by sa malo posúdiť, ako vykonať tieto nástroje v práve Únie prostredníctvom revízie EU ETS. Mali by sa v nej prípadne posúdiť aj pravidlá týkajúce sa letov v rámci EHP. K správe by mal byť v prípade potreby pripojený návrh Európskemu parlamentu a Rade, ktorý bude v súlade s úsilím o zabezpečenie príspevku odvetvia letectva k záväzku Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030.

(6)  Vzhľadom na to, že treba ešte vypracovať rámcové podmienky globálneho trhového opatrenia a že jeho vykonávanie závisí od legislatívy jednotlivých štátov a regiónov, je nevyhnutné preskúmať opatrenia ICAO, keď bude jasná povaha a obsah týchto právnych nástrojov, a mala by sa predložiť správa Európskemu parlamentu a Rade. V uvedenej správe by sa mali posúdiť štandardy a iné nástroje prijaté v rámci ICAO, opatrenia prijaté tretími krajinami na vykonávanie globálneho trhového opatrenia a jeho uplatňovanie na emisie od roku 2021 a ostatné kroky na medzinárodnej úrovni v príslušnej oblasti (napr. pravidlá o trhoch s uhlíkom a zúčtovaní v rámci UNFCCC a parížskej dohody). V tejto správe by sa malo posúdiť, ako možno zosúladiť tieto nástroje EU ETS. K správe by mal byť v prípade potreby pripojený návrh Európskemu parlamentu a Rade, ktorý bude v súlade s úsilím o zabezpečenie príspevku odvetvia letectva k záväzku Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 čo najhospodárnejším spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Úspech celosvetového systému kompenzácie a znižovania emisií uhlíka pre medzinárodné letectvo (CORSIA) bude do veľkej miery závisieť od toho, či sa bude z geografického hľadiska široko uplatňovať, a od toho, či sa podarí zabrániť prekrývaniu regionálnych programov. Na základe týchto okolností bude možné v sektore letectva vytvoriť skutočne rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Príjmy z výnosov pochádzajúce z budúceho obchodovania s kvótami formou aukcie by mali byť vyčlenené na programy zamerané na zníženie emisií v  sektore letectva, a najmä na programy výskumu a vývoja, a to prostredníctvom 9. rámcového programu pre výskum.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na prijatie všeobecne uplatniteľných nelegislatívnych aktov na doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov legislatívneho aktu by sa právomoc na prijatie aktov v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o prijatie opatrení na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií uplatniteľných na prevádzkovateľov lietadiel na účely globálneho trhového opatrenia, ktoré v súčasnosti vypracúva ICAO. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce vykonala vhodné konzultácie, a to aj na odbornej úrovni, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(7)  Na prijatie všeobecne uplatniteľných nelegislatívnych aktov na doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov legislatívneho aktu by sa právomoc na prijatie aktov v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o prijatie opatrení na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií uplatniteľných na prevádzkovateľov lietadiel na účely globálneho trhového opatrenia, ktoré v súčasnosti vypracúva ICAO. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce vykonala vhodné konzultácie, najmä na odbornej úrovni, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov, s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a efektívnosť rozhodovacieho procesu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 3d – odsek 4 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 3d ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

Členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z aukčného obchodovania s kvótami. Tieto príjmy by sa mali použiť na riešenie zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov riadenia systému Spoločenstva. Výnosy z obchodovania formou aukcie by sa mali využívať tiež na financovanie príspevkov do Globálneho fondu pre energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu.

„Príjmy získané z predaja kvót formou aukcie by sa mali použiť na riešenie zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, najmä na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov riadenia systému Spoločenstva. Výnosy z obchodovania formou aukcie by sa mali využívať tiež na financovanie príspevkov do Globálneho fondu pre energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu. Osobitnú pozornosť je pri prideľovaní príjmov z obchodovania formou aukcie potrebné venovať budúcemu 9. rámcovému programu pre výskum.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  všetky emisie z letov na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b);

a)  všetky emisie z letov na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b);

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod ii

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii.  písmeno c) sa vypúšťa.

ii.  písmeno c) sa nahrádza takto:

 

„c)   všetky emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v EHP a prevádzkovaných ako dôsledok letu uvedeného v písmenách a) alebo b), ktoré sa presmerujú na letisko, ktoré sa nachádza v EHP, v každom kalendárnom roku od 1. januára 2017, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b.“;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2003/87/ES

Článok 28b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o príslušných štandardoch ICAO alebo iných právnych nástrojoch, ako aj o domácich opatreniach prijatých tretími krajinami s cieľom vykonávať globálne trhové opatrenie a uplatňovať ho na emisie od roku 2021, ako aj o ďalšom príslušnom vývoji na medzinárodnej úrovni.

1.  Komisia podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o príslušných štandardoch ICAO a odporúčaných postupoch (SARP), schválených odporúčaniach Rady ICAO relevantných pre globálne opatrenie alebo iných právnych nástrojoch, ako aj o domácich opatreniach prijatých tretími krajinami s cieľom vykonávať globálne opatrenie a uplatňovať ho na emisie od roku 2021, ako aj o ďalšom príslušnom vývoji na medzinárodnej úrovni. Takéto správy sa predložia do 1. januára 2018, 1. januára 2019 a potom v pravidelných intervaloch v súlade s postupmi na tvorbu noriem ICAO.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2003/87/ES

Článok 28b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V tejto správe by sa mali posúdiť spôsoby implementácie daných nástrojov ICAO do práva Únie prostredníctvom revízie tejto smernice. V správe sa podľa potreby posúdia aj pravidlá týkajúce sa letov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

2.  V tejto správe sa posúdia možnosti dosiahnutia kompatibility nástroja ICAO s EÚ ETS a úpravy súbežnej existencie oboch systémov od roku 2021. Ďalej by sa mali v prípadoch, keď je to vhodné, vyhodnotiť vplyvy GMBM na sektor letectva a na emisie CO2.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2003/87/ES

Článok 28b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  K správe môžu byť pripojené príslušné návrhy Európskemu parlamentu a Rade na zmenu, vypustenie, predĺženie platnosti alebo nahradenie odchýlok uvedených v článku 28a v súlade so záväzkom Únie na rok 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve.

3.  K správe by mali byť pripojené príslušné legislatívne návrhy Európskemu parlamentu a Rade na potrebnú zmenu platných právnych predpisov v súlade so záväzkom Únie na rok 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

Referenčné čísla

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.2.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Werner Langen

16.3.2017

Prerokovanie vo výbore

29.5.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

51

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

5

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (20.6.2017)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021
(COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jacqueline Foster

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Historické súvislosti

V roku 2003 EÚ prijala prvý významný regionálny systém na obchodovanie s emisiami (ETS) na svete, ktorý sa začal realizovať v roku 2005. V roku 2008 EÚ prijala zmenu smernice s cieľom rozšíriť jej rozsah pôsobnosti tak, aby EU ETS od roku 2012 zahŕňal aj emisie z leteckej dopravy.

Toto rozšírenie bolo veľmi kontroverzné a viedlo k značným obchodným problémom so strategickými partnermi EÚ, ako sú USA, Čína a India. Okrem toho prinieslo aj celý rad právnych otázok. Žiaľ, tento pokus rozšíriť EU ETS a zahrnúť leteckú dopravu výrazne poškodil európske odvetvie leteckého priemyslu, najmä letecký a kozmický sektor, ako aj dobré meno EÚ a jej členských štátov.

Napokon Európska komisia nemala v roku 2012 inú voľbu, ako prijať rozhodnutie o odložení účinnosti, ktoré bolo predĺžené v roku 2014. Toto rozhodnutie bolo kľúčové pre uľahčenie procesu hľadania globálneho riešenia na medzinárodnej úrovni. V októbri 2013 sa na 38. zasadnutí zhromaždenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva[1] (ICAO) dohodlo, že sa vypracuje globálne trhové opatrenie ako základ pre celosvetovú dohodu, s cieľom dosiahnuť tzv. uhlíkovo neutrálny rast od roku 2020 (rezolúcia A38 – 18).

O systéme globálneho trhového opatrenia

V máji 2016 sa delegácia výboru TRAN a spravodajkyňa stretla v Montreale pred 39. zasadnutím zhromaždenia ICAO s predsedom Rady ICAO Dr. Olumuyiwom Benardom Aliuom, ako aj s generálnym tajomníkom ICAO Dr. Fangom Liuom, s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa globálneho trhového opatrenia. V Ottawe sa viedol aj konštruktívny dialóg s poprednými kanadskými ministrami letectva a ďalšími kľúčovými štátnymi úradníkmi. Spravodajkyňa sa stretla aj s vedúcimi predstaviteľmi Federálneho leteckého úradu Spojených štátov (FAA) a kanadskej vlády.

Okrem toho sa v októbri 2016 ad hoc delegácia výborov TRAN a ENVI zúčastnila na 39. zasadnutí zhromaždenia ICAO, na ktorom pozorne sledovala rokovania o globálnom trhovom opatrení. Mimoriadne dobrý vzťah sa vytvoril medzi komisárkou pre dopravu a jej tímom a predsedníctvom Rady EÚ. Veľmi konštruktívna atmosféra 39. zasadnutia prispela k dosiahnutiu ťažko vybojovanej dohody na celosvetovej úrovni.

Výsledkom bola rezolúcia zhromaždenia ICAO (A39 – 3) z októbra 2016 o globálnom trhovom opatrení, ktorou sa vykonáva systém globálneho trhového opatrenia vo forme systému CORSIA[2]. Kľúčové prvky systému CORSIA sú:

•  Každý ročný nárast celkových emisií CO2 pochádzajúcich z medzinárodného civilného letectva, ktorý bude presahovať úroveň roku 2020, sa bude riešiť.

•  Pilotná fáza bude prebiehať v rokoch 2021 až 2023.

•  Prvá fáza bude trvať od roku 2024 do roku 2026. Toto ustanovenie sa bude vzťahovať na štáty, ktoré sa dobrovoľne zapojili do systému.

•  V druhej fáze od roku 2027 do roku 2035 sa zúčastnia všetky štáty, okrem štátov, ktorým sa udeľuje výnimka.

•  Od 21. apríla 2017 sa 67 štátov, ktoré predstavujú viac ako 87,5 % medzinárodnej leteckej činnosti, dobrovoľne zapojí do systému globálneho trhového opatrenia od jeho začiatku. Treba poznamenať, že ak krajina súhlasila so svojou účasťou v tomto systéme, musí sa riadiť všetkými budúcimi rozhodnutiami.

•  Napokon sa v dohode tiež stanovuje preskúmanie, ktoré sa uskutoční každé tri roky, čo umožní ďalšie zlepšenie systému CORSIA.

Odborníci z Európskej komisie i členských štátov EÚ v súčasnosti pracujú s odborníkmi z Výboru ICAO pre ochranu životného prostredia v letectve (CAEP) na podrobných technických pravidlách systému, aby sa zabezpečilo jeho efektívne a účinné fungovanie.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa v plnej miere súhlasí s návrhom Komisie a aj v minulosti podporila zavedenie celosvetového trhového systému. Je tiež presvedčená, že len celosvetový a pragmatický prístup prinesie konkrétne výsledky. Ak chce Európa rásť medzinárodne, je v našom záujme, aby naše odvetvie letectva nebolo príliš regulované, pretože by to malo veľmi negatívny vplyv na našich leteckých dopravcov a odvetvie európskeho leteckého a kozmického priemyslu a v porovnaní so zvyškom sveta by nás táto prílišná regulácia konkurenčne znevýhodnila.

Jednostranné a izolované opatrenia EÚ nás viedli nesprávnym smerom. Žiaľ, technologický pokrok dosiahnutý odvetvím európskeho leteckého a kozmického priemyslu, ani prevádzkové zlepšenia uskutočňované členskými štátmi neboli zohľadňované a nestretli sa s porozumením.

Spravodajkyňa by takisto chcela upozorniť na nedostatočné uznávanie právnych predpisov prijatých na úrovni EÚ, ktoré sú zamerané na riešenie problému preťaženia európskeho vzdušného priestoru a posilnenie toku letovej prevádzky. Výbor TRAN v plnej miere podporil správu o vykonávaní právnych predpisov o jednotnom európskom nebi, ktorú v roku 2012 vypracovala poslankyňa Foster a ktorá vyzýva členské štáty na vykonávanie právnych predpisov o jednotnom európskom nebi, ktoré presadzujú priame trasy, a teda znižovanie spotreby paliva, emisií a v konečnom dôsledku cien leteniek.

Okrem toho využívanie systému satelitnej navigácie Galileo (GNSS[3] a Copernicus), ako aj spoločné technologické iniciatívy Čisté nebo I (s rozpočtom 1,6 miliardy EUR) a Čisté nebo II (rozpočet vo výške viac než 4 miliardy EUR) takisto prispeli k znižovaniu emisií. Tieto výskumné a vývojové projekty vyvíjajú ďalšiu generáciu lietadiel a motorov a sú tak úspešné, že Čisté nebo III je už v pokročilom štádiu rokovaní.

Treba tiež zdôrazniť, že členské štáty, leteckí dopravcovia a odvetvie leteckého a kozmického priemyslu investovali miliardy eur do udržateľných alternatívnych palív a sú odhodlaní pokračovať v tom aj v budúcnosti. Jednoznačným výsledkom je, že – podľa ICAO – sú dnešné lietadlá približne o 80 % palivovo úspornejšie na osobokilometer než lietadlá v 60. rokoch minulého storočia.

Záver

Spravodajkyňa je pevne presvedčená, že je nutné zdôrazniť technologický pokrok v tejto oblasti, zdôrazňuje však, že v návrhu Komisie sa v súčasnosti kladie dôraz na naliehavú potrebu umožniť, aby rozhodnutie o odložení účinnosti naďalej zostalo v platnosti. Spravodajkyňa preto zastáva názor, že Európsky parlament by mal podporiť komisárku Bulcovú a jej tím a poskytnúť dostatok času na vypracovanie fungujúceho a konštruktívneho globálneho trhového opatrenia, ktoré môžu podporiť všetky krajiny, ktoré sa už prihlásili do systému, i krajiny, ktoré, ako dúfame, sa prihlásia v budúcnosti. V opačnom prípade by hrozilo, že v dohľadnej budúcnosti sa na medzinárodnej úrovni nenájde žiadne riešenie. Preto je v našom záujme, aby Európsky parlament podporil návrh Komisie na rozhodnutie o odložení účinnosti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ktorá sa konala od 30. novembra do 12. decembra 2015 v Paríži, sa prijala medzinárodná dohoda o posilnení globálnej reakcie na zmenu klímy. V Parížskej dohode sa okrem iného stanovuje dlhodobý cieľ v súlade s cieľom udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie o to, aby sa toto zvýšenie udržalo na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Parížsku dohodu schválila v mene Únie Rada rozhodnutím (EÚ) 2016/1841. Parížska dohoda nadobudla platnosť 4. novembra 2016. V záujme dosiahnutia cieľa parížskej dohody zmluvné strany pripravia, oznámia a dodržia svoje vnútroštátne stanovené príspevky.

(1)  Na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ktorá sa konala od 30. novembra do 12. decembra 2015 v Paríži, sa prijala medzinárodná dohoda o posilnení globálnej reakcie na zmenu klímy. V Parížskej dohode sa okrem iného stanovuje dlhodobý cieľ v súlade s cieľom udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie o to, aby sa toto zvýšenie udržalo na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Parížsku dohodu schválila v mene Únie Rada rozhodnutím (EÚ) 2016/1841. Parížska dohoda nadobudla platnosť 4. novembra 2016. V záujme dosiahnutia cieľa Parížskej dohody, zmluvné strany pripravia, oznámia a dodržia svoje vnútroštátne stanovené príspevky a aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov dohody, je potrebné, aby si zachovávali politickú vôľu v rozhodovacom procese v súlade s dohodou. Je však nutné poznamenať, že v parížskej dohode z COP21 sú vylúčené odvetvia medzinárodného letectva i námornej dopravy a stanovuje sa, že v prípade letectva je Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) najrelevantnejším orgánom na predloženie realizovateľného systému globálneho trhového opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Európska rada na zasadnutí 23. a 24. októbra 2014 stanovila záväzný cieľ znížiť domáce emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 40 %. Na zasadnutí 6. marca 2015 Rada formálne schválila tento príspevok Únie a jej členských štátov ako ich plánovaný vnútroštátne stanovený príspevok podľa parížskej dohody. Závery Európskej rady z októbra 2014 predpokladali, že tento cieľ by mala Únia kolektívne dosiahnuť nákladovo čo najefektívnejším spôsobom, pričom v porovnaní s rokom 2005 by malo zníženie emisií do roku 2030 dosiahnuť 43 % v sektoroch v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) a 30 % v sektoroch mimo ETS. Všetky sektory hospodárstva by mali prispieť k zníženiu emisií.

(3)  Európska rada na zasadnutí 23. a 24. októbra 2014 stanovila záväzný cieľ znížiť domáce emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 40 %. Na zasadnutí 6. marca 2015 Rada formálne schválila tento príspevok Únie a jej členských štátov ako ich plánovaný vnútroštátne stanovený príspevok podľa parížskej dohody. Závery Európskej rady z októbra 2014 predpokladali, že tento cieľ by mala Únia kolektívne dosiahnuť nákladovo čo najefektívnejším spôsobom, pričom v porovnaní s rokom 2005 by malo zníženie emisií do roku 2030 dosiahnuť 43 % v sektoroch v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) a 30 % v sektoroch mimo ETS. Všetky sektory hospodárstva by mali prispieť k zníženiu emisií a na tento účel by Komisia mala poskytnúť platformu na výmenu osvedčených postupov a poznatkov získaných v oblasti nízkoemisnej mobility medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Únia a jej členské štáty sa už od roku 1997 usilujú o pokrok smerom k medzinárodnej dohode o znížení vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy a od roku 2008 majú zavedené právne predpisy na obmedzenie vplyvu činností v leteckej doprave na zmenu klímy prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ktorý sa uplatňuje od roku 2005. S cieľom urýchliť pokrok v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) Únia dvakrát prijala časovo obmedzené odchýlky od EU ETS a obmedzila tak plnenie záväzkov na emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a to s rovnakými podmienkami pre prevádzkovateľov lietadiel na tratiach bez ohľadu na to, kde sú usadení. Najnovšou odchýlkou od EU ETS v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 sa obmedzilo plnenie záväzkov na lety v rámci EHP v období medzi rokmi 2013 a 2016, pričom sa počítalo s možnými zmenami rozsahu pôsobnosti systému, pokiaľ ide o lety na letiská a z letísk nachádzajúcich sa mimo EHP, počnúc 1. januárom 2017 v nadväznosti na preskúmanie stanovené v uvedenom nariadení.

(4)  Únia a jej členské štáty sa už od roku 1997 usilujú o pokrok smerom k medzinárodnej dohode o znížení vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy a od roku 2008 majú zavedené právne predpisy na obmedzenie vplyvu činností v leteckej doprave na zmenu klímy prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ktorý sa uplatňuje od roku 2005. Okrem toho sa členské štáty, zohľadňujúc nárast objemu leteckej dopravy v nadchádzajúcich rokoch, v roku 2004 a v roku 2008 opätovne zaviazali vykonávať koncepciu Jednotného európskeho neba. S cieľom dosiahnuť pokrok v riadení letovej prevádzky treba urýchliť zavedenie systému SESAR (Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba) a v rámci projektu Čisté nebo treba podporovať inovačné technológie. Zavedenie globálneho trhového opatrenia prostredníctvom Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) by malo prispieť k ďalšiemu pokroku v oblasti znižovania emisií z leteckej dopravy. Z tohoto dôvodu sa schválili odchýlky v súvislosti plnením záväzkov na emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a to s rovnakými podmienkami pre prevádzkovateľov lietadiel na tratiach bez ohľadu na to, kde sú usadení. Najnovšou odchýlkou od EU ETS v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 sa obmedzilo plnenie záväzkov na lety v rámci EHP v období medzi rokmi 2013 a 2016, pričom sa počítalo s možnými zmenami rozsahu pôsobnosti systému, pokiaľ ide o lety na letiská a z letísk nachádzajúcich sa mimo EHP, počnúc 1. januárom 2017 v nadväznosti na preskúmanie stanovené v uvedenom nariadení.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vzhľadom na rezolúciu prijatú na 39. zhromaždení ICAO v októbri 2016 týkajúcu sa vykonávania globálneho trhového opatrenia od roku 2021 na účely kompenzácie emisií z medzinárodnej leteckej dopravy nad úroveň roku 2020 sa považuje za vhodné zachovať existujúcu odchýlku až do ďalšieho pokroku v otázke koncepčných prvkov a vykonávania GTO. V tejto súvislosti ICAO plánuje v roku 2018 prijať štandardy a odporúčania s cieľom doplniť uvedenú rezolúciu a implementovať globálny systém. Jeho praktické sfunkčnenie si však bude vyžadovať opatrenia zo strany členov ICAO na domácej úrovni. ICAO musí takisto vypracovať riadiaci mechanizmus vrátane registračného systému. V tejto súvislosti by sa mala na základe preskúmania vykonávania systému ICAO predĺžiť platnosť súčasných odchýlok od povinností v rámci systému EU ETS pre lety do tretích krajín a z nich s cieľom podporiť dynamiku v rámci ICAO a uľahčiť sprevádzkovanie systému ICAO. V dôsledku predĺženia platnosti odchýlky by mala byť aj suma kvót, ktoré majú byť predmetom aukcie a ktoré majú byť bezodplatne vydané vrátane kvót z osobitnej rezervy, rovnaká ako suma, ktorá by zodpovedala roku 2016, a mala by byť úmerná zníženiu povinne odovzdaných kvót.

(5)  Vzhľadom na rezolúciu prijatú na 39. zhromaždení ICAO v októbri 2016 týkajúcu sa vykonávania globálneho trhového opatrenia od roku 2021 na účely kompenzácie emisií z medzinárodnej leteckej dopravy nad úroveň roku 2020 sa považuje za vhodné zachovať existujúcu odchýlku až do ďalšieho pokroku v otázke koncepčných prvkov a vykonávania GTO. V tejto súvislosti ICAO plánuje v roku 2018 prijať štandardy a odporúčania s cieľom doplniť uvedenú rezolúciu a implementovať globálny systém najneskôr v roku 2021. Jeho praktické sfunkčnenie si však bude vyžadovať opatrenia zo strany členov ICAO na domácej úrovni. ICAO musí takisto vypracovať riadiaci mechanizmus vrátane registračného systému. V tejto súvislosti by sa mala na základe preskúmania vykonávania systému ICAO predĺžiť platnosť súčasných odchýlok od povinností v rámci systému EU ETS pre lety do tretích krajín a z nich s cieľom podporiť dynamiku v rámci ICAO, uľahčiť sprevádzkovanie systému ICAO a vyhnúť sa prekrývaniu s povinnosťami v rámci systému ETS Únie. V dôsledku predĺženia platnosti odchýlky by mala byť aj suma kvót, ktoré majú byť predmetom aukcie a ktoré majú byť bezodplatne vydané vrátane kvót z osobitnej rezervy, rovnaká ako suma, ktorá by zodpovedala roku 2016, a mala by byť úmerná zníženiu povinne odovzdaných kvót. Aby bolo možné riešiť emisie CO2 z odvetvia letectva, bude Únia s podporujúcimi členskými štátmi naďalej spolupracovať na tom, aby sa príjmy z aukčného obchodovania s kvótami na využívali na projekty, ako napríklad SESAR, Čisté nebo a iné inovatívne projekty.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vzhľadom na to, že treba ešte vypracovať kľúčové prvky globálneho trhového opatrenia a že jeho vykonávanie závisí od legislatívy jednotlivých štátov a regiónov, považuje sa za vhodné uskutočniť preskúmanie, keď bude jasná povaha a obsah týchto právnych nástrojov pred začatím globálneho trhového opatrenia ICAO, a predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade. V uvedenej správe by sa mali posúdiť štandardy a iné nástroje prijaté v rámci ICAO, opatrenia prijaté tretími krajinami na vykonávanie globálneho trhového opatrenia a jeho uplatňovanie na emisie od roku 2021 a ostatné kroky na medzinárodnej úrovni v príslušnej oblasti (napr. pravidlá o trhoch s uhlíkom a zúčtovaní v rámci UNFCCC a parížskej dohody). V tejto správe by sa malo posúdiť, ako vykonať tieto nástroje v práve Únie prostredníctvom revízie EU ETS. Mali by sa v nej prípadne posúdiť aj pravidlá týkajúce sa letov v rámci EHP. K správe by mal byť v prípade potreby pripojený návrh Európskemu parlamentu a Rade, ktorý bude v súlade s úsilím o zabezpečenie príspevku odvetvia letectva k záväzku Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030.

(6)  Vzhľadom na to, že treba ešte vypracovať kľúčové prvky globálneho trhového opatrenia a že jeho vykonávanie závisí od legislatívy jednotlivých štátov a regiónov, považuje sa za vhodné uskutočniť preskúmanie, keď bude jasná povaha a obsah týchto právnych nástrojov pred začatím globálneho trhového opatrenia ICAO, a predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade. S cieľom zabezpečiť úspešnosť systému bude Únia pokračovať v podpore svojich členských štátov a udržiavať úzku spoluprácu s ICAO v úlohe pozorovateľa, aby tak podporila transparentnosť informácií a pokrok pri realizácii dohody ICAO. V uvedenej správe by sa mali posúdiť štandardy a iné nástroje prijaté v rámci ICAO, opatrenia prijaté tretími krajinami na vykonávanie globálneho trhového opatrenia a jeho uplatňovanie na emisie od roku 2021 a ostatné kroky na medzinárodnej úrovni v príslušnej oblasti (napr. pravidlá o trhoch s uhlíkom a zúčtovaní v rámci UNFCCC a parížskej dohody). V tejto správe by sa malo posúdiť, ako vykonať tieto nástroje v práve Únie v pravidlách týkajúcich sa letov v rámci EHP. K správe by mal byť v prípade potreby pripojený návrh Európskemu parlamentu a Rade, ktorý bude v súlade s úsilím o zabezpečenie príspevku odvetvia letectva k záväzku Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030. V správe by sa mali zohľadniť aj ambície a celkové environmentálna integrita globálneho trhového opatrenia vrátane cieľov a požiadaviek vyplývajúcich z parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Malo by sa tiež vziať do úvahy, že úspech Systému kompenzácie emisií uhlíka pre medzinárodnú leteckú dopravu (CORSIA), keď ho schváli ICAO, bude závisieť od vylúčenia konfliktných alebo duplicitných systémov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže ani k neprijateľnému administratívnemu zaťaženiu. Navyše, plné vykonávanie jednotného európskeho neba, ktorého cieľom je defragmentácia európskeho vzdušného priestoru a s ňou spojené zníženie vplyvu letectva na životné prostredie, tiež prispeje k jeho úspechu. Okrem toho by sa pri realizácii CORSIA v Únii malo zohľadňovať preskúmanie, ktoré sa uskutoční každé tri roky a ktoré umožní ďalšie zlepšenie systému.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Na úrovni Únie sa prijali viaceré legislatívne akty zamerané na predchádzanie fragmentácii európskeho vzdušného priestoru, ktorých cieľom je zlepšiť tok letovej prevádzky a riadenie využívanie vzdušného priestoru, čím sa znižujú emisie. V rámci Únie by sa systém CORSIA mal považovať za súčasť tzv. balíka opatrení ICAO, a to spolu s úplným uplatňovaním právnych predpisov o jednotnom európskom nebi členskými štátmi, SESAR, využívaním GNSS na satelitnú navigáciu a spoločnými technologickými iniciatívami, ako sú Čisté nebo I a Čisté nebo II. Všetky príjmy z budúceho aukčného obchodovania s kvótami by sa mali účelovo viazať na takéto výskumné a rozvojové programy, ako aj na spoločné projekty zamerané na rozvoj súboru základných interoperabilných kapacít vo všetkých členských štátoch, najmä tých, ktoré zlepšujú infraštruktúru leteckej navigácie, poskytovanie leteckých navigačných služieb a využívanie vzdušného priestoru, ktoré sú potrebné na vykonávanie riadiaceho plánu ATM. Komisia by tiež Európskemu parlamentu a Rade mala podať správu o opatreniach na vykonanie medzinárodnej dohody o celosvetovom trhovom opatrení, ktoré prijali členské štáty na zníženie emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy, ktorá by obsahovala aj informácie týkajúce sa využitia príjmov, ktoré členské štáty predkladajú v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Na zjednodušenie a uľahčenie administratívnych úloh prevádzkovateľom najmenších lietadiel by sa ďalších desať rokov malo vychádzať z toho, že nekomerční prevádzkovatelia lietadiel, ktorí emitujú menej ako 1 000 ton CO2 ročne, spĺňajú požiadavky smernice 2003/87/ES. V priebehu týchto 10 rokov by sa mali vypracovať opatrenia, aby v budúcnosti všetci prevádzkovatelia prispievali k zníženiu emisií.

(8)  Na zjednodušenie a uľahčenie administratívnych úloh prevádzkovateľom najmenších lietadiel a prevádzkovateľom nekomerčných lietadiel v najodľahlejších regiónoch, ktorí emitujú menej ako 1 000 ton CO2 ročne, by sa malo predpokladať, že najodľahlejšie regióny spĺňajú požiadavky smernice 2003/87/ES. Malo by sa tiež opäť uviesť, že v rámci leteckých činností uvedených v bodoch a) až k) prílohy I k smernici 2003/87/ES sa stanovujú výnimky z kategórií činností, pri ktorých sa táto smernica uplatňuje. Ako súčasť navrhovaného preskúmania uvedeného v článku 28b by sa malo opätovne potvrdiť pretrvávajúce vylúčenie týchto letov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 3d – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 3d ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

Členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z aukčného obchodovania s kvótami. Tieto príjmy by sa mali použiť na riešenie zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov riadenia systému Spoločenstva. Výnosy z obchodovania formou aukcie by sa mali využívať na financovanie príspevkov do Fondu globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie, ktoré zabránia odlesňovaniu.

Členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z aukčného obchodovania s kvótami, a to za predpokladu, že tieto príjmy sa budú účelovo viazať na výskumné a vývojové projekty a spoločné projekty na zníženie emisií skleníkových plynov z odvetvia letectva, akými sú napríklad spoločný podnik SESAR a spoločné technologické iniciatívy Čisté nebo, ako aj všetky iniciatívy umožňujúce rozsiahle používanie systému GNSS na satelitnú navigáciu a interoperabilné spôsobilosti v rámci členských štátov, najmä tie, ktoré zlepšujú infraštruktúru leteckej navigácie, poskytovanie leteckých navigačných služieb a využívanie vzdušného priestoru. Transparentné využívanie príjmov z aukčného obchodovania s kvótami podľa smernice 2003/87/ES je základnom pre podporu záväzkov Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i a (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  Dopĺňa sa písm. ba):

 

ba)  všetky emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v EHP a prevádzkovaných ako dôsledok letu uvedeného v písmenách a) alebo b), ktoré sa presmerujú na letisko, ktoré sa nachádza v EHP, v každom kalendárnom roku od 1. januára 2017, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – bod i

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od 1. januára 2017, odchylne od článkov 3d až 3f až do zmeny v nadväznosti na preskúmanie uvedené v článku 28b nadobudli účinnosť, prevádzkovatelia lietadiel sa vydávajú každý rok, množstvo kvót, ktoré zodpovedá roku 2016. Počnúc rokom 2021 sa na počet emisných kvót uplatňuje lineárny koeficient podľa článku 9.

Od 1. januára 2017, odchylne od článkov 3d až 3f až do zmeny v nadväznosti na preskúmanie uvedené v článku 28b nadobudli účinnosť, prevádzkovatelia lietadiel sa vydávajú každý rok, množstvo kvót, ktoré zodpovedá roku 2016.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 –písmeno d a (nové)

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da)  Článok 28a ods. 8 sa vypúšťa.

8.  Komisia pravidelne, a to aspoň raz ročne, informuje Európsky parlament a Radu o pokroku v rokovaniach v rámci Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), ako aj o svojom úsilí o presadenie medzinárodného prijatia trhových mechanizmov v tretích krajinách. Po zhromaždení ICAO v roku 2016 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o opatreniach na vykonanie medzinárodnej dohody o celosvetovom trhovom opatrení od roku 2020, ktoré zníži nediskriminačným spôsobom emisie skleníkových plynov z leteckej dopravy, a o informáciách týkajúcich sa využitia príjmov, ktoré členské štáty predkladajú v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

 

Vo svojej správe Komisia zváži vhodný rozsah pokrytia emisií pochádzajúcich z vykonávania leteckej dopravy na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo EHP a z týchto letísk od 1. januára 2017 a v prípade potreby zahrnie návrhy reagujúce na tento vývoj. Komisia vo svojej správe zohľadní aj riešenia iných otázok, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s uplatňovaním odsekov 1 až 4 tohto článku, pričom zachová rovnaké zaobchádzanie so všetkými prevádzkovateľmi lietadiel na tej istej trase.

 

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2003/87/ES

Článok 28b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o príslušných štandardoch ICAO alebo iných právnych nástrojoch, ako aj o domácich opatreniach prijatých tretími krajinami s cieľom vykonávať globálne trhové opatrenie a uplatňovať ho na emisie od roku 2021, ako aj o ďalšom príslušnom vývoji na medzinárodnej úrovni.

1.  Komisia pravidelne, prinajmenšom však jedenkrát za rok, podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o príslušných štandardoch ICAO a odporúčaných postupoch (SARP), schválených odporúčaniach Rady ICAO relevantných pre globálne trhové opatrenie alebo iných právnych nástrojoch, ako aj o domácich opatreniach prijatých tretími krajinami s cieľom vykonávať globálne trhové opatrenie a uplatňovať ho na emisie od roku 2021, ako aj o ďalšom príslušnom vývoji na medzinárodnej úrovni. Komisia podá správu aj o úsilie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) zaviesť spoľahlivý dlhodobý cieľ pre tento sektor.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

Referenčné čísla

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.2.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Jacqueline Foster

14.3.2017

Prerokovanie vo výbore

30.5.2017

 

 

 

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Susanne Melior, Roberta Metsola

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

5

-

EFDD

Seymour Jill

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

0

ENF

Georg Mayer

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

  • [1]  ICAO je agentúra OSN, ktorú tvorí 191 krajín a ktorá koordinuje správu medzinárodného civilného letectva.
  • [2]  CORSIA: Systém kompenzácie a zníženia vplyvu emisií uhlíka pre medzinárodné letectvo
  • [3]  V roku 2012 bola spravodajkyňa aj spravodajkyňou výboru (TRAN) požiadaného o stanovisko k nariadeniu (EÚ) 1285/2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

Referenčné čísla

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

Dátum predloženia v EP

3.2.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Julie Girling

16.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

11.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

57

3

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Siôn Simon, Derek Vaughan

Dátum predloženia

17.7.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

57

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

6

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Angélique Delahaye, Jens Gieseke, Françoise Grossetête

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania