POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021

  14.7.2017 - (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)) - ***I

  Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  Poročevalka: Julie Girling


  Postopek : 2017/0017(COD)
  Potek postopka na zasedanju

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021

  (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0054),

  –  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0028/2017),

  –  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017[1],

  –  po posvetovanju z Odborom regij,

  –  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za promet in turizem (A8-0258/2017),

  1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe    1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a)  Varstvo okolja je eden od najpomembnejših izzivov, s katerim se sooča Unija.

  Predlog spremembe    2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (3a)  Dobro delujoč, prenovljen EU ETS z okrepljenim instrumentom za stabilizacijo trga bo glavni evropski instrument za doseganje cilja zmanjšanja za 40 %, z linearnim faktorjem in brezplačno dodelitvijo po letu 2020. Delež pravic, ki se prodajo na dražbi, bi se moral izraziti kot odstotek v zakonodajnem aktu, da se okrepi gotovost načrtovanja v zvezi z naložbenimi odločitvami, izboljša preglednost, karseda zmanjša selitev virov CO2 ter poenostavita celotni sistem in njegova razumljivost. Te določbe bi morale biti skladne s podnebnimi cilji Unije in njenimi zavezami iz Pariškega sporazuma ter skladne s spodbujevalnim dialogom iz leta 2018, s prvim svetovnim pregledom stanja v letu 2023 ter z drugimi globalnimi pregledi vsakih pet let potem, namenjenimi zbiranju informacij za določanje zaporednih nacionalno določenih prispevkov.

  Predlog spremembe    3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4)  Unija in njene države članice si od leta 1997 prizadevajo za pospešitev mednarodnega sporazuma, da bi se zmanjšali učinki toplogrednih plinov iz letalstva, in imajo od leta 2008 vzpostavljeno zakonodajo za zmanjšanje vplivov letalskih dejavnosti na podnebne spremembe prek sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki se izvaja od leta 2005. Da bi pospešila napredek v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), je Unija dvakrat sprejela časovno omejena odstopanja od EU ETS, da bi bile obveznosti glede skladnosti omejene na emisije iz letov med letališči znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer bi se zagotovila enaka obravnava operatorjev zrakoplovov na istih progah ne glede na njihov sedež. V zadnjem odstopanju od EU ETS, Uredbi (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, so bile obveznosti glede skladnosti v obdobju med letoma 2013 in 2016 omejene na lete znotraj EGP in predvidene so bile morebitne spremembe področja uporabe sistema glede dejavnosti na letališča zunaj EGP in z njih od 1. januarja 2017 dalje po pregledu, določenem v navedeni uredbi.

  (4)  Unija in njene države članice si od leta 1997 prizadevajo za pospešitev mednarodnega sporazuma, da bi se zmanjšali učinki toplogrednih plinov iz letalstva, in imajo od leta 2008 vzpostavljeno zakonodajo za zmanjšanje vplivov letalskih dejavnosti na podnebne spremembe prek sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki se izvaja od leta 2005. Sodišče je v svoji sodbi z dne 21. decembra 20111a odločilo, da vključitev letov zunaj EGP v EU ETS ne krši mednarodnega prava. Da bi pospešila napredek v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), je Unija dvakrat sprejela časovno omejena odstopanja od EU ETS, da bi bile obveznosti glede skladnosti omejene na emisije iz letov med letališči znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer bi se zagotovila enaka obravnava operatorjev zrakoplovov na istih progah ne glede na njihov sedež. V zadnjem odstopanju od EU ETS, Uredbi (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, so bile obveznosti glede skladnosti v obdobju med letoma 2013 in 2016 omejene na lete znotraj EGP in predvidene so bile morebitne spremembe področja uporabe sistema glede dejavnosti na letališča zunaj EGP in z njih od 1. januarja 2017 dalje po pregledu, določenem v navedeni uredbi.

   

  _________________

   

  1a Sodba Sodišča z dne 21. decembra 2011 v zadevi Air Transport Association of America in drugi proti Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

  Predlog spremembe    4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5)  Ob upoštevanju resolucije, ki je bila sprejeta na 39. skupščini ICAO oktobra 2016 glede izvajanja globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 za izravnavo emisij iz mednarodnega letalstva nad ravnmi iz leta 2020, se zdi primerno, da se obstoječe odstopanje nadaljuje, dokler ne bo dosežen nadaljnji napredek v zvezi z načrtovanjem elementov in izvajanjem globalnega tržnega ukrepa. V zvezi s tem ICAO načrtuje, da bo leta 2018 sprejela standarde in priporočene prakse, da bi se dopolnila navedena resolucija in izvedel globalni sistem. Vendar bo njegovo konkretno uveljavljanje zahtevalo ukrepanje pogodbenic ICAO na nacionalni ravni. Poleg tega mora ICAO razviti ureditev upravljanja, vključno z registrskim sistemom. Glede na to bi bilo treba obstoječe odstopanje od obveznosti EU ETS za lete v tretje države in iz njih ob upoštevanju pregleda izvajanja sistema ICAO podaljšati, da bi se spodbudila prizadevanja v ICAO in omogočil začetek delovanja sistema ICAO. Zaradi podaljšanja odstopanja bi morala biti količina pravic, ki se prodajo na dražbi in izdajo brezplačno, vključno s pravicami iz posebne rezerve, enaka ustrezni količini iz leta 2016 in sorazmerna z zmanjšano obveznostjo predaje.

  (5)  Ob upoštevanju resolucije, ki je bila sprejeta na 39. skupščini ICAO oktobra 2016 glede izvajanja globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 za izravnavo emisij iz mednarodnega letalstva nad ravnmi iz leta 2020, naj bi bili standardi in priporočene prakse ICAO za dopolnitev omenjene resolucije in izvajanje globalnega sistema po načrtih sprejeti v letu 2018. Vendar bo njegovo konkretno uveljavljanje zahtevalo ukrepanje pogodbenic ICAO na nacionalni ravni. Poleg tega mora ICAO razviti ureditev upravljanja, vključno z registrskim sistemom. Glede na to bi bilo treba obstoječe odstopanje od obveznosti EU ETS za lete v tretje države in iz njih podaljšati do leta 2021, da bi se spodbudila prizadevanja v ICAO in omogočil začetek delovanja sistema ICAO. Zaradi podaljšanja odstopanja bi morala biti količina pravic, ki se prodajo na dražbi in izdajo brezplačno, vključno s pravicami iz posebne rezerve, enaka ustrezni količini iz leta 2016 in sorazmerna z zmanjšano obveznostjo predaje.

   

  Predlog spremembe    5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5a)  50 % pravic bi bilo treba prodati na dražbi od 1. januarja 2021, za celotno število dodeljenih pravic pa bi se moral uporabiti linearni faktor zmanjšanja, kot je določeno v členu 9 Direktive 2003/87/ES.

  Predlog spremembe    6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5b)  Prihodke iz prodaje pravic na dražbi ali njihovo enakovredno finančno vrednost bi bilo treba uporabiti za obvladovanje podnebnih sprememb v Uniji in tretjih državah, med drugim za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Uniji in tretjih državah, zlasti državah v razvoju, za financiranje raziskav in razvoja s ciljem ublažitve in prilagajanja, tudi na področjih letalstva, letalskega prometa in trajnostnih alternativnih letalskih goriv, za zmanjšanje emisij s prometom z nizkimi emisijami ter za kritje stroškov v zvezi z upravljanjem sistema EU za trgovanje z emisijami. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti državam članicam, ki uporabljajo te prihodke za sofinanciranje raziskovalnih in inovacijskih programov ali pobud v okviru devetega okvirnega programa za raziskave. Preglednost uporabe prihodkov, ustvarjenih z dražbo pravic v skladu s to direktivo, je temeljna za podporo zavez Unije.

  Predlog spremembe    7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5c)  Izravnava emisij na podlagi globalnega tržnega ukrepa obsega en element v svežnju ukrepov ICAO za doseganje ambicioznega cilja ogljično nevtralne rasti od leta 2020 in bi jo bilo treba dopolniti z napredkom na področju ogrodij zrakoplovov in pogonskih tehnologij. Nadaljnje financiranje strategij in programov za raziskave, kot so skupna tehnološka pobuda „Čisto nebo“, SESAR in Obzorje 2020, bo bistveno za tehnološke inovacije in operativne izboljšave, da bi presegli ogljično nevtralno rast od leta 2020 ter dosegli absolutno zmanjšanje emisij po vsem sektorju. Poleg tega je pomembno, da države članice hitro sprejmejo in v celoti izvajajo zakonodajo Unije, kot je enotno evropsko nebo, katere cilj je preprečiti razdrobljenost evropskega zračnega prostora in posledično povečanje letalskih emisij CO2.

  Predlog spremembe    8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6)  Glede na to, da je treba ključne vidike globalnega tržnega ukrepa še razviti ter da je njegovo izvajanje odvisno od nacionalne zakonodaje držav in regij, se zdi primerno, da se pregled opravi, ko bo jasno, kakšna bosta narava in obseg teh pravnih instrumentov, pred začetkom globalnega tržnega ukrepa ICAO, ter da se Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo. V navedenem poročilu bi bilo treba obravnavati vse standarde ali druge instrumente, ki jih je sprejela ICAO, ukrepe, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in drug ustrezen razvoj dogodkov na mednarodni ravni (npr. predpise na podlagi UNFCCC in Pariškega sporazuma o trgih ogljika in računovodenju). V navedenem poročilu bi bilo treba proučiti, kako bi se te instrumente preneslo v pravo Unije v okviru revizije EU ETS. Poleg tega bi bilo treba ustrezno obravnavati predpise, ki veljajo za lete znotraj EGP. Navedenemu poročilu bi moral biti po potrebi priložen predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, skladen z zagotovitvijo prispevka letalskega sektorja k zavezi Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v celotnem gospodarstvu.

  (6)  Glede na to, da je treba ključne vidike globalnega tržnega ukrepa še razviti ter da je njegovo izvajanje odvisno od nacionalne zakonodaje sodelujočih držav in regij, bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu redno poročati o napredku pri pogajanjih ICAO, zlasti o pomembnih instrumentih, ki jih je sprejela ICAO, ukrepih, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami za obdobje 2021–2035, prizadevanjih za uvedbo ambicioznih in zavezujočih ukrepov za uresničitev dolgoročnega cilja letalskega sektorja, da bi do leta 2050 prepolovili emisije CO2 iz letalskega prometa glede na ravni iz leta 2005, in drugem ustreznem razvoju dogodkov na mednarodni ravni (npr. predpise na podlagi UNFCCC in Pariškega sporazuma o trgih ogljika in računovodenju). Ko bosta znana značaj in vsebina instrumentov ICAO ter pred začetkom globalnega tržnega ukrepa ICAO bi morala Komisija predstaviti poročilo, v katerem bi morala proučiti, kako bi te instrumente izvajali in jih uskladili s pravom Unije v okviru revizije EU ETS. V poročilu bi bilo tudi treba ustrezno obravnavati predpise, ki veljajo za lete znotraj EGP. Navedenemu poročilu bi moral biti po potrebi priložen predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, skladen z zagotovitvijo prispevka letalskega sektorja k zavezi Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v celotnem gospodarstvu.

  Predlog spremembe    9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6a)  Da bi zagotovili spoštovanje sedanjih in bodočih domačih standardov Unije glede podnebja in brez poseganja v pregled iz člena 28b Direktive 2003/87/ES bi bilo treba sistem CORSIA izvajati v pravu Unije in ga uskladiti s pravom EU prek EU ETS.

  Predlog spremembe    10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6b)  Čeprav mora svet ICAO še sprejeti tehnična pravila za globalni tržni ukrep ICAO, je pomembno, da regulativni organi in operaterji zrakoplovov karseda hitro dobijo informacije o zahtevah glede merjenja, poročanja in preverjanja ter o enotah emisij, upravičenih v okviru sistema ICAO, da bi olajšali priprave na izvajanje sistema ICAO in spremljanje emisij CO2 od 1. januarja 2019. Takšne zahteve glede merjenja, poročanja in preverjanja bi morale biti dovolj stroge, da bodo skladne z zahtevami za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih v okviru Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012, in bi morale zagotoviti, da se predložena poročila o emisijah preverijo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 600/2012.

  Predlog spremembe    11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6c)  Treba je priznati zaupnost tehničnega dela v ICAO, vendar je tudi pomembno, da države članice ICAO, operaterji zrakoplovov in civilna družba še naprej sodelujejo pri delu ICAO za izvajanje globalnega tržnega ukrepa ter da ICAO sodeluje z vsemi deležniki in jih pravočasno obvešča o napredku in odločitvah. Da bi to dosegli, bo morda potrebna revizija protokolov o nerazkritju za člane in opazovalce odbora ICAO za varstvo okolja v letalstvu.

  Predlog spremembe    12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7)  Da se sprejmejo nezakonodajni akti, ki se splošno uporabljajo, za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta, bi bilo treba pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo, da se sprejmejo ukrepi za spremljanje, poročanje in preverjanje emisij, ki veljajo za operatorje zrakoplovov, z namenom priprave globalnega tržnega ukrepa v ICAO. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno s strokovnjaki, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno kot strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

  (7)  Da se sprejmejo nezakonodajni akti, ki se splošno uporabljajo, za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta, bi bilo treba pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo, da se sprejmejo ukrepi za spremljanje, poročanje in preverjanje emisij, ki veljajo za operatorje zrakoplovov, z namenom priprave globalnega tržnega ukrepa v ICAO. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, predvsem s strokovnjaki, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov, da bi postopek odločanja naredili preglednejši in učinkovitejši.

  Predlog spremembe    13

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a)  Medtem ko je dolgoročni cilj vzpostaviti enotni skupni program za zmanjševanje emisij, da bi zmanjšali emisije iz letalstva do druge faze sistema ICAO leta 2024, pa bi bilo treba v primeru, da se globalni tržni ukrep ICAO izkaže za neuspešnega pri doseganju podnebnih ciljev Unije in zavez iz Pariškega sporazuma, preučiti tudi druge možnosti za zmanjšanje emisij ogljika.

  Predlog spremembe    14

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7b)  Letalstvo vpliva na podnebje tudi z izpusti dušikovih oksidov, vodnih hlapov ter sulfatnih in sajastih delcev na velikih višinah. Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC) je ocenil, da je skupni vpliv letalstva na podnebje trenutno približno dva- do štirikrat večji kot učinek emisij ogljikovega dioksida v preteklosti. Dokler ne bo dosežen znanstveni napredek, bi bilo treba vse vplive letalstva obravnavati v največji možni meri. Spodbujati bi bilo treba raziskave o nastajanju kondenzacijskih sledi, njihovi spremembi v ciruse, o manjših neposrednih učinkih žveplovih aerosolov, saj, kondenzacijskih sledi iz vodnih hlapov in cirusov ter o učinkovitih ukrepih za ublažitev, vključno z operativnimi in tehničnimi ukrepi.

  Predlog spremembe    15

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (9a)  Nesporno je, da podnebju škodljive emisije iz letalstva presegajo same učinke CO2. Komisija se je že v Direktivi 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a zavezala, da bo v letu 2008 predložila ustrezen predlog o dušikovih oksidih. Kljub tehničnim in političnim težavam na tem področju bi morala pospešiti delo v zvezi s tem.

   

  __________________

   

  1a Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L 8, 13.1.2009, str. 3).

  Predlog spremembe    16

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 3 c – odstavek 3 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (-1)   V člen 3c se doda naslednji odstavek 3a:

   

  „3a.  Skupna količina pravic, ki se dodelijo operaterjem zrakoplovov v letu 2021, je za 10 % nižja od pravic, dodeljenih v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2016, in se zatem znižuje z isto letno stopnjo kot splošna zgornja meja za EU ETS iz drugega pododstavka člena 9, da bi se zgornja meja v letalskem sektorju do leta 2030 bolj uskladila z drugimi sektorji v EU ETS.

   

  Za letalske dejavnosti na letališča v državah zunaj EGP in z njih, se količina pravic, ki se dodelijo od leta 2021 dalje, lahko prilagodi glede na prihodnji globalni tržni ukrep ICAO, ki se bo izvajal od leta 2021 za izravnavo emisij iz mednarodnega letalstva nad ravnmi iz leta 2020.“

  Predlog spremembe    17

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 3 d – odstavek 2

   

  Veljavno besedilo

  Predlog spremembe

   

  (-1a)  V členu 3d se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

  2.   Od 1. januarja 2013 se 15 % pravic ponudi na dražbi. Ta odstotek se lahko poveča v okviru splošnega pregleda te direktive.

  „2.   Od 1. januarja 2021 se 50 % pravic ponudi na dražbi. Ta odstotek se lahko poveča v okviru splošnega pregleda te direktive. Preostale brezplačne dodelitve se po potrebi uporabljajo za preprečevanje uporabe člena 10a(5) med letoma 2021 in 2030.“

  Predlog spremembe    18

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 3 d – odstavek 3 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (-1b)   V členu 3d(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

  „Sprejme se uredba s podrobnimi določbami, ki državam članicam omogočajo dražbo pravic, ki jih ni treba izdati brezplačno, v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena ali členom 3f(8). Število pravic, ki jih bo v vsakem obdobju na dražbi ponudila vsaka država članica, je sorazmerno z njenim deležem vseh pripisanih emisij iz letalstva vseh držav članic v referenčnem letu in ki so bile sporočene v skladu s členom 14(3) in preverjene v skladu s členom 15. Referenčno leto za obdobje iz člena 3c(1) je leto 2010, za vsako nadaljnje obdobje iz člena 3c pa koledarsko leto, ki se konča 24 mesecev pred začetkom obdobja, na katerega se dražba nanaša.“

  „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b, da dopolni to direktivo z določitvijo podrobnih ureditev, ki državam članicam omogočajo dražbo pravic, ki jih ni treba izdati brezplačno, v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena ali členom 3f(8). Število pravic, ki jih bo v vsakem obdobju na dražbi ponudila vsaka država članica, je sorazmerno z njenim deležem vseh pripisanih emisij iz letalstva vseh držav članic v referenčnem letu in ki so bile sporočene v skladu s členom 14(3) in preverjene v skladu s členom 15. Referenčno leto za obdobje iz člena 3c(1) je leto 2010, za vsako nadaljnje obdobje iz člena 3c pa koledarsko leto, ki se konča 24 mesecev pred začetkom obdobja, na katerega se dražba nanaša.“

  Predlog spremembe    19

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 c (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 3 d – odstavek 3 – pododstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (-1c)   V členu 3d(3) se črta drugi pododstavek.

  Predlog spremembe    20

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 d (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 3 d – odstavek 4 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (-1d)   V členu 3d(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

  „Države članice določijo kako se bodo porabili prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic. Ti prihodki bi se morali porabiti za obvladovanje podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, med drugim za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, zlasti državah v razvoju, za financiranje raziskav in razvoja za blažitev in prilagajanje, tudi na področjih letalstva in letalskega prometa, za zmanjšanje emisij s prometom z malo emisijami ter za kritje stroškov v zvezi z upravljanjem sistema Skupnosti. Prihodke z dražbe bi bilo treba uporabiti tudi za financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter za ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov. “

  „Vsi prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic, se uporabijo za obvladovanje podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, med drugim za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Unije in tretjih državah, zlasti državah v razvoju, za financiranje raziskav in razvoja za blažitev in prilagajanje, tudi na področjih letalstva in letalskega prometa, za zmanjšanje emisij s prometom z malo emisijami ter za kritje stroškov v zvezi z upravljanjem sistema Unije. Prihodke z dražbe se lahko uporabi tudi za financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter za ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov. Posebno pozornost je treba nameniti državam članicam, ki prihodke uporabljajo za sofinanciranje raziskovalnih in inovacijskih programov ali pobud v okviru devetega okvirnega programa za raziskave. Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih na podlagi tega odstavka.“

  Predlog spremembe    21

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 e (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 12 – odstavek 3

   

  Veljavno besedilo

  Predlog spremembe

   

  (-1e)  V členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

  3.  Države članice zagotovijo, da vsako leto do 30. aprila upravljavec vsake naprave preda število pravic, ki niso pravice izdane v skladu s Poglavjem II, ki je enako skupnim emisijam iz te naprave v predhodnem koledarskem letu, preverjenim v skladu s členom 15, in da se te pravice nato ukinejo.

  „3.  Države članice zagotovijo, da vsako leto do 30. aprila upravljavec vsake naprave preda število pravic, ki je enako skupnim emisijam iz te naprave v predhodnem koledarskem letu, preverjenim v skladu s členom 15, in da se te pravice nato ukinejo.

  Predlog spremembe    22

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 f (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (-1f)   V členu 21 se doda naslednji odstavek 2a:

   

  „2a.   V poročilo se ob upoštevanju podatkov, pridobljenih s sodelovanjem iz člena 18b, vključi seznam upravljavcev zrakoplovov, za katere veljajo zahteve te direktive in ki niso prijavljeni v registru.“

  Predlog spremembe    23

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 a – odstavek 1 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a)  vse emisije iz letov na letališča v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in z njih v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2013, ob upoštevanju pregleda iz člena 28b“.

  (a)  vse emisije iz letov na letališča v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in z njih v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020, ob upoštevanju pregleda iz člena 28b“.

  Predlog spremembe    24

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 a – odstavek 1 – točka b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b)  vse emisije iz letov med letališčem v najbolj oddaljeni regiji s seznama v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in letališčem v drugi regiji EGP, v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2013, ob upoštevanju pregleda iz člena 28b.

  (b)  vse emisije iz letov med letališčem v najbolj oddaljeni regiji s seznama v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in letališčem v drugi regiji EGP, v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020, ob upoštevanju pregleda iz člena 28b.

  Predlog spremembe    25

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i a (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 a – odstavek 1 – točka b a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  ia.  doda se nova točka:

   

  (ba)  vse emisije iz letov med letališči v EGP, ki se izvajajo zaradi preusmeritve leta iz točke (a) ali (b) na letališče v EGP v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2017 naprej, ob upoštevanju pregleda iz člena 28b.

  Predlog spremembe    26

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b – točka i

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Z odstopanjem od členov 3d do 3f in dokler ne začnejo veljati spremembe na podlagi pregleda iz člena 28b, prejmejo operatorji zrakoplovov od 1. januarja 2017 vsako leto število pravic, ki ustreza pravicam za leto 2016. Od leta 2021 dalje se pri navedenem številu pravic upošteva uporaba linearnega faktorja iz člena 9.

  Z odstopanjem od členov 3d do 3f in dokler ne začnejo veljati spremembe na podlagi pregleda iz člena 28b, prejmejo operaterji zrakoplovov od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2020 vsako leto število pravic, ki ustreza pravicam za leto 2016. Od leta 2021 dalje se pri navedenem številu pravic upošteva uporaba linearnega faktorja iz člena 9.

  Predlog spremembe    27

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b – točka ii

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  ii.  tretji pododstavek se črta.

  ii.  tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

   

  Države članice glede dejavnosti v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2020 objavijo število pravic za letalstvo, dodeljenih vsakemu operatorju zrakoplova do 1. septembra 2018.

  Predlog spremembe    28

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 a – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4.  Z odstopanjem od člena 3d(3) se število pravic, ki jih od 1. januarja 2013 na dražbi proda vsaka država članica, zmanjša, tako da ustreza deležu njenih dodeljenih emisij za lete, za katere se ne uporablja odstopanje iz točk (a) in (b) odstavka 1 tega člena.

  4.  Z odstopanjem od člena 3d(3) se število pravic, ki jih v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020 na dražbi proda vsaka država članica, zmanjša, tako da ustreza deležu njenih dodeljenih emisij za lete, za katere se ne uporablja odstopanje iz točk (a) in (b) odstavka 1 tega člena.

  Predlog spremembe    29

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d a (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 a – odstavek 8

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (da)  odstavek 8 se črta.

  Predlog spremembe    30

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 b – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o ustreznih standardih ali drugih pravnih instrumentih ICAO, pa tudi o nacionalnih ukrepih, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in drugem ustreznem razvoju dogodkov na mednarodni ravni.

  1.  Komisija do 1. januarja 2019 in nato redno potem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o ustreznih standardih in priporočenih praksah (SARP) Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), priporočilih, ki jih je odobril Svet ICAO v zvezi z globalnim tržnim ukrepom ali drugih pravnih instrumentih, pa tudi o nacionalnih ukrepih, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, posledicah zadržkov tretjih držav in drugem ustreznem razvoju dogodkov na mednarodni ravni. Komisija tudi redno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o vzpostavitvi globalnega registra in o razvoju standardov in priporočenih praks v skladu s postopki ICAO za oblikovanje standardov. V skladu s svetovnim pregledom stanja v okviru UNFCCC poroča tudi o prizadevanjih za uresničitev ambicioznega dolgoročnega cilja letalskega sektorja, da bi do leta 2050 prepolovili neto emisije CO2 v primerjavi z ravnmi iz leta 2005.

  Predlog spremembe    31

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 b – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  V poročilu se proučijo načini prenosa navedenih instrumentov ICAO v pravo Unije v okviru revizije te direktive. Poleg tega se v poročilu ustrezno obravnavajo predpisi v zvezi z leti znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

  2.  Komisija do 1. marca 2020 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o primernosti instrumentov ICAO in možnosti za te instrumente, ki se z revizijo te direktive prenesejo v pravo Unije. Poleg tega se v poročilu ustrezno obravnavajo predpisi v zvezi z leti znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP). V poročilu se preučijo tudi ambicije in splošna okoljska celovitost globalnega tržnega ukrepa, vključno z njegovimi splošnimi ambicijami v zvezi s cilji iz pariškega sporazuma, stopnja udeležbe, izvršljivost, preglednost, kazni za nespoštovanje, postopki za sodelovanje javnosti, kakovost izravnalnih dobropisov, spremljanje, poročanje in preverjanje emisij, registri, odgovornost ter pravila glede uporabe biogoriv. Poleg tega se v poročilu preuči, ali je treba revidirati delegirani akt, sprejet na podlagi člena 28c(2).

  Predlog spremembe    32

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 b – odstavek 2 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a.  Za lete v tretjo državo, ki ne sodeluje v globalnem tržnem ukrepu, ali iz nje se odstopanje iz člena 28a ne podaljša po letu 2020, če so bile količinske omejitve te države vključene v Prilogo B h Kjotskem protokolu.

  Predlog spremembe    33

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 b – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Poročilu se po potrebi lahko priložijo predlogi Evropskemu parlamentu in Svetu za spremembo, črtanje, podaljšanje ali nadomestitev odstopanj iz člena 28a, skladni z zavezo Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v celotnem gospodarstvu.

  3.  Poročilu iz odstavka 2 se po potrebi lahko priložijo predlogi Evropskemu parlamentu in Svetu za spremembo, črtanje, podaljšanje ali nadomestitev odstopanj iz člena 28a, skladni z zavezo Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v celotnem gospodarstvu, da bi zagotovili popolno okoljsko celovitost in učinkovitost podnebnih ukrepov EU ter zmanjšali nejasnost, preden sistem CORSIA začne delovati.

  Predlog spremembe    34

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 c – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Komisija sprejme določbe glede ustreznega spremljanja, poročanja in preverjanja emisij za namene izvajanja globalnega tržnega ukrepa, ki ga pripravlja ICAO. Navedene določbe temeljijo na istem načelu kot uredba iz člena 14(1) in zagotavljajo, da se predložena poročila o emisijah preverijo v skladu s členom 15.

  1.  Komisija sprejme določbe glede ustreznega spremljanja, poročanja in preverjanja emisij za namene izvajanja globalnega tržnega ukrepa, ki ga pripravlja ICAO. Navedene določbe so v celoti skladne z načeli iz uredbe iz člena 14(1) in zagotavljajo, da se predložena poročila o emisijah preverijo v skladu s členom 15.

  Predlog spremembe    35

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 30 – odstavek 4 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a)  V člen 30 se doda naslednji odstavek 4a:

   

  4a.  Komisija do 1. januarja 2020 predloži posodobljeno analizo učinkov letalstva, ki niso povezani s CO2, ki ji po potrebi priloži zakonodajne predloge o tem, kako te učinke najbolje obravnavati.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

  OBRAZLOŽITEV

  Približno 1,3 % svetovnih emisij CO2 prihaja iz mednarodnega letalstva. S pričakovano rastjo zračnega prometa v prihodnjih treh desetletjih se utegnejo do leta 2050 povečati še za 300 do 700 %, če ne bomo ustrezno ukrepali proti njim.

  Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) se že nekaj časa ukvarja z razvojem globalnega tržnega ukrepa v okviru svežnja ukrepov, s katerim naj bi ublažili vpliv emisij zrakoplovov na podnebne spremembe. Na 37. zasedanju generalne skupščine ICAO leta 2010 so se dogovorili o svetovnem okvirnem cilju ogljično nevtralne rasti do leta 2020. Tri leta pozneje je organizacija ustanovila delovno skupino za razvoj globalnega tržnega mehanizma za uresničitev tega cilja.

  ICAO je 6. oktobra 2016 na 39. zasedanju svoje generalne skupščine sprejela resolucijo št. 39-3, s katero je uvedla globalni sistem za izravnavo in zmanjšanje emisij CO2 za mednarodno letalstvo (CORSIA), po katerem bodo morali operaterji zrakoplovov, ki presežejo izhodiščne emisije, od leta 2021 pri mednarodnem civilnem letalstvu plačati izravnavo za ogljično nevtralnost. Osnova se bo izračunala kot povprečje emisij v obdobju 2019–2020. S tem sistemom naj bi dopolnili nove tehnologije, operativne izboljšave in infrastrukturne ukrepe za trajnostno rast v letalstvu in za uresničitev ambicioznega dolgoročnega cilja tega sektorja, da bi do leta 2050 prepolovili neto emisije CO2 v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. Vse države članice EU se bodo sistemu pridružile takoj od začetka.

  ICAO mora še razviti načine, postopke in orodja, da se omogoči izvajanje sistema CORSIA, ki bo začel veljati leta 2021 in bo zajemal spremljanje, poročanje in preverjanje emisij, izravnavo in merila upravičenosti, izhodiščne emisije ter regulativni okvir za sodelujoče države za izvajanje programa na nacionalni ravni. Sistem bo uveden v treh fazah. V pilotni (2021–2023) in prvi fazi (2024–2026) bo prostovoljno sodelovalo 65 držav, v drugi fazi (2027−2035) pa bo sodelovanje postalo obvezno, razen za države z minimalno letalsko dejavnostjo. Če bo sistem CORSIA uresničil zastavljene cilje, se bo med letoma 2021 in 2035 izravnalo približno 80 % emisij iz letalstva v primerjavi z ravnmi iz leta 2020. Pomembno je, da sporazum predvideva pregled vsaka tri leta, da se zagotovi uskladitev z dolgoročnimi podnebnimi cilji Okvirne konvencije OZN o spremembi podnebja (UNFCCC) in izvajanjem Pariškega sporazuma iz leta 2015.

  Evropska unija (EU) se že dolgo zaveda, da emisije zrakoplovov močno prispevajo k podnebnim spremembam. Da bi letalske prevoznike spodbudili k oblikovanju karseda učinkovite flote, je EU leta 2008 sprejela zakonodajo o razširitvi EU ETS na emisije iz letov znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), vanj in iz njega. Po mnenju Evropskega sodišča je ta pristop skladen mednarodnim pravom, a temu številne tretje države in letalske družbe močno nasprotujejo in trdijo, da bi regionalni sistem oslabil trgovino in povzročil finančne motnje. Da bi torej podprla prizadevanja ICAO za razvoj globalnega tržnega ukrepa, se je EU zavezala, da bo do leta 2016 začasno omejila področje uporabe EU ETS na lete znotraj EGP. Ker ni nadaljnjih sprememb direktive o EU ETS, bi moralo odstopanje nehati veljati in bi se moralo ponovno vzpostaviti polno področje uporabe iz leta 2008 („nasprotni“ učinek).

  Evropska komisija se je odzvala na sporazum CORSIA v okviru ICAO februarja 2017 in predlagala, naj se obstoječe odstopanje ohrani tudi po letu 2016. Naslednji pregled sistema EU ETS do izvedla in o njem poročala kasneje, ko bo od ICAO pridobila več pojasnil o naravi in vsebini mehanizmov, potrebnih za izvajanje sistema CORSIA, in ko bo mogoče natančno določiti obseg sodelovanja tretjih držav. V predlogu je tudi poudarjeno, da je pomembno doseči hiter dogovor med sozakonodajalcema Evropskim parlamentom in Svetom, po možnosti pred koncem leta 2017, da se zagotovi pravna varnost za skladnost v okviru EU ETS.

  Poročevalka se v svojem osnutku poročila na splošno strinja s predlogom Komisije. Meni, da je priporočljivo počakati na napredek držav članic ICAO glede načinov, postopkov in ukrepov za izvajanje sistema CORSIA, preden se v celoti oceni EU ETS za obdobje po letu 2020. Da pa bi pregled zares pomagal vključiti sistem CORSIA v podnebno politiko EU, poročevalka meni, da je pomembno opredeliti poglavitne roke v zakonodaji. Prvič, v skladu s sedanjo uredbo bi moralo biti najnovejše odstopanje časovno omejeno in bi se moralo izteči pred 1. januarjem 2021, ko začne sistem delovati. Poleg tega je treba za objavo poročila Komisije o izvajanju določiti 1. januar 2019, da se zagotovi dovolj časa za oceno priporočil sveta ICAO. Tretjič, da bo Komisija zagotovo pravočasno pripravila predloge v odziv na poročilo o izvajanju, poročevalka predlaga rok 30. junij 2019.

  S poročilom o izvajanju bodo postavljene zahteve za prihodnjo zakonodajo o EU ETS, zato poročevalka meni, da je pomembno določiti glavne tehnične elemente, procese in vplive na okolje, ki jih je treba oceniti. V poročilu bi bilo treba preučiti splošne težnje sistema CORSIA glede na zaveze EU v okviru Pariškega sporazuma. Da bo mogoče oceniti njegovo učinkovitost, je treba v poročilu pregledati zlasti raven udeležbe tretjih držav, kazni za neskladnost, postopke za sodelovanje javnosti, standarde spremljanja, poročanja in preverjanja in pravila o uporabi biogoriv, določbe o izravnavi pa bi bilo treba oceniti na podlagi objektivnih meril. Z obravnavanjem teh vprašanj bo poročilo o izvajanju Komisiji in sozakonodajalcema pomagalo zagotoviti, da se bodo ohranili okoljski standardi EU ETS.

  Poročevalka meni, da je večja preglednost poglavitnega pomena za prizadevanja ICAO v naslednjih dveh letih za napredek pri izvajanju. Odbor ICAO za letalstvo in varstvo okolja (CAEP), ki bo skupaj s svetom ICAO opredelil okvirne določbe in določbe o vodenju spremljanja, poročanja in preverjanja in o enotah izravnave, uporablja strog protokol nerazkrivanja svojih članov in opazovalcev. Dostop javnosti do njegovih dokumentov ni dovoljen. Poročevalka je zaskrbljena, da bi tako omejena preglednost ogrozila kakovost informacij v postopku, ki so potrebne za informirane razprave EU o obdobju po letu 2020 pa tudi za zaupanje v institucije. Zato bodo za odbor CAEP bistveno, da bo omogočil Komisiji redno sporočati najsodobnejše informacije Evropskemu parlamentu in Svetu.

  Ker med Evropskim parlamentom in Svetom ravno potekajo pogajanja o širši reformi EU ETS za obdobje 2021–2030 in da se zagotovi skladnost s tem predlogom, poročevalka meni, da je treba vključiti predloge sprememb o letalskem sektorju, ki jih je Parlament sprejel 15. februarja 2017. V njih poziva, naj letalski sektor prejme 10 % manj pravic, kot je povprečje za obdobje 2014–2016 (v skladu z drugimi sektorji), da se število pravic, ki se bodo prodale na dražbi, poveča s 15 % na 50 %, in naj se tako ustvarjeni prihodki namenijo za financiranje ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami. Poročevalka o tej točki meni, da bi bilo treba v devetem okvirnem programu za raziskave posebej upoštevati finančne potrebe držav članic za spodbujanje uporabe prihodkov iz pravic, prodanih na dražbi, in za večje sofinanciranje izdatkov za raziskave, razvoj in trženje novih podnebju prijaznih tehnologij.

  MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (21.6.2017)

  za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021
  (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

  Pripravljavec mnenja: Werner Langen

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Svetovne emisije CO2 iz letalskih dejavnosti bistveno naraščajo. Čeprav se po vsem svetu uporabljajo sodobni letalski motorji, ki porabijo manj goriva in so zato bolj čisti, so emisije CO2 na potnika na kilometer višje kot pri drugih oblikah prevoza. Zaradi tega je bilo in je še vedno treba tudi za zračni promet sprejeti oziroma posodobiti predpise za postopno zmanjšanje emisij CO2. Po tem, ko je bilo pred približno desetimi leti sprejeto zmanjšanje CO2 za nova osebna vozila, je Evropska unija s 1. januarjem 2012 v obstoječi evropski sistem trgovanja z emisijami (EU ETS) vključila tudi zračni promet. To je od leta 2012 zadevalo notranje lete v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in vse lete med letališči v EGP in letališči v tretjih državah.

  Z enostransko sprejeto vključitvijo EU (oz. EGP) v sistem trgovanja z emisijami je prišlo do številnih protestov in tveganja za znatno izkrivljanje konkurence v škodo evropskih letalskih prevoznikov v mednarodnem zračnem prometu. Vendar so se s prevzemom pobude in pritiskom EU odprle možnosti in se je pojavila potreba, da Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) razvije svetoven in na trgu temelječ mehanizem za mednarodni zračni promet, četudi z dolgim prehodnim obdobjem.

  V pričakovanju privolitve ICAO in v podporo uvedbi takega svetovnega mehanizma v okviru te organizacije je EU s 30. aprilom 2014 začasno do konca leta 2016 omejila področje uporabe EU ETS na lete znotraj EGP (Uredba št. 421/2014).

  Ker ni bilo spremembe predpisov, pa se od leta 2017 samodejno znova v celoti uporablja Direktiva 2003/87/ES (notranji leti v EGP + vsi leti med letališči v EGP in letališči v tretjih državah). Veljavnost izjeme, določene v Uredbi št. 421/2014, se je 31. decembra 2016 iztekla. Nujno je potrebna nadaljnja ureditev.

  Članice Mednarodne organizacije civilnega letalstva so si na njeni 39. generalni skupščini 6. oktobra 2016 zadale cilj, da svetovne neto emisije CO2 iz mednarodnega zračnega prometa ohranijo na ravni iz leta 2020 in od leta 2021 uvedejo globalni tržni ukrep za varstvo podnebja (angl. Global Market-Based Measure, GMBM).

  Mednarodna organizacija civilnega letalstva se je pri tem odločila za izvajanje modela izravnave CORSIA (angl. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Pri tem se bodo neposredne emisije CO2, ki nastanejo zaradi rasti zračnega prometa, od leta 2020 izravnale s prihranki CO2 na drugih mestih. Poleg tega se spodbujajo projekti za varstvo podnebja, ki jih z vidika trajnostnih prihrankov in emisij toplogrednih plinov preverijo in odobrijo neodvisne institucije. Letalske družbe, ki se ne držijo ciljev za stabilizacijo emisij, se morajo za plačilo nadomestila za emisije potegovati bodisi neposredno bodisi prek javnih platform. S tem dobijo projekti nov vir financiranja, letalske družbe pa izravnajo svoje emisije CO2.

  Za dodatno spodbuditev prizadevanj v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva Komisija predlaga, da bi tudi po letu 2016 omejili uporabo evropskega sistema za trgovanje z emisijami na notranje lete v EGP. S svojim predlogom želi ohraniti dinamiko dela v tej organizaciji.

  Poleg tega želi doseči večjo jasnost glede narave in vsebine instrumentov za varstvo podnebja, pa tudi o nameri mednarodnih partnerjev v zvezi z uporabo mehanizma, da bi evropski sistem trgovanja z emisijami na novo ocenili in ga po potrebi lahko spremenili za obdobje po letu 2020. Pri tem je treba doseči skladnost s Pariškim sporazumom in s cilji EU.

  Komisija meni, da bi zaradi zagotovitve pravne varnosti in jasnosti za operaterje zrakoplovov moral predlog začeti veljati čim prej, saj bodo drugače morali do konca aprila 2018 prijaviti svoje pravice do emisij. Brez ohranitve sedanjih omejitev področja uporabe na notranje lete v EGP bi bili operaterji zrakoplovov do 30. aprila 2018 dolžni predložiti pravice do emisij tudi za lete iz tretjih držav in v tretje države (Direktiva 2003/87/ES).

  Pripravljavec mnenja se strinja s cilji in ukrepi Komisije v predlogu uredbe 2017/0017(COD):

    Od leta 2017 bi morali biti v EU ETS še naprej zajeti samo notranji leti v EGP.

    Izvzetje nekomercialnih operatorjev zrakoplovov, ki letno povzročijo manj kot 1000 ton emisij CO2, se z leta 2020 podaljša do leta 2030.

    Komisija mora Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o razvoju dogodkov na mednarodni ravni, ki je pomemben za izvajanje instrumenta, ter o ukrepih, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje mehanizma.

    Zaradi priprave na izvajanje instrumenta za varstvo podnebja je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, da se zagotovi ustrezno spremljanje, poročanje in preverjanje emisij, ki velja za operatorje zrakoplovov, za izvajanje globalnega tržnega ukrepa, ki ga pripravlja Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

  Poleg tega pripravljavec mnenja tako v obrazložitvenem memorandumu Komisije kot v posameznih podrobnostih predlaga spremembe, s katerimi bi izvajanje postalo lažje, hitrejše ter bolj praktično za letalske družbe. S tem se sporazum načeloma v ničemer ne spremeni, se pa omogočijo predlogi za prilagoditev, spremembe in izvajanje v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

  Posebej je treba preveriti združljivost instrumenta Mednarodne organizacije civilnega letalstva z EU ETS in možnost soobstoja obeh po letu 2021. Poleg tega bi bilo treba preveriti učinek na letalstvo in emisije CO2.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe    1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1)  Na 21. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo od 30. novembra do 12. decembra 2015 v Parizu, je bil sprejet mednarodni sporazum za okrepitev svetovnega odziva na spremembo podnebja. V Pariškem sporazumu je med drugim določen dolgoročen cilj v skladu z zahtevo, da se dvig globalne temperature zadrži precej pod 2 °C nad predindustrijsko ravnijo in da se nadaljujejo prizadevanja, da dvig temperature ne preseže 1,5 °C nad predindustrijsko ravnijo. Pariški sporazum je Unija odobrila s Sklepom Sveta (EU) 2016/1841. Veljati je začel 4. novembra 2016. Za dosego cilja Pariškega sporazuma bodo pogodbenice pripravile, sporočile in ohranjale zaporedne nacionalno določene prispevke.

  (1)  Na 21. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo od 30. novembra do 12. decembra 2015 v Parizu, je bil sprejet mednarodni sporazum za okrepitev svetovnega odziva na spremembo podnebja. V Pariškem sporazumu je med drugim določen dolgoročen cilj v skladu z zahtevo, da se dvig globalne temperature zadrži precej pod 2 °C nad predindustrijsko ravnijo in da se nadaljujejo prizadevanja, da dvig temperature ne preseže 1,5 °C nad predindustrijsko ravnijo. Pariški sporazum je Unija odobrila s Sklepom Sveta (EU) 2016/1841. Veljati je začel 4. novembra 2016. Za dosego cilja Pariškega sporazuma bodo pogodbenice pripravile, sporočile in ohranjale zaporedne nacionalno določene prispevke. Čeprav je bil mednarodni letalski sektor izključen iz Pariškega sporazuma, bi moral prav tako prispevati k ciljem zmanjšanja emisij, na primer prek globalnega tržnega ukrepa („GMBM“), ki ga je uvedla Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO).

  Predlog spremembe    2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2)  Med okoljske cilje Unije, kakor so navedeni v členu 191 Pogodbe, spadajo ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja, varovanje zdravja ljudi; in spodbujanjem ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam.

  (2)  Med okoljske cilje Unije, kakor so navedeni v členu 191 Pogodbe, spadajo ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja, varovanje zdravja ljudi; in spodbujanjem ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, predvsem v boju proti podnebnim spremembam.

  Predlog spremembe    3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a)  Varstvo okolja je eden od najpomembnejših izzivov, s katerim se sooča Unija.

  Predlog spremembe    4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4)  Unija in njene države članice si od leta 1997 prizadevajo za pospešitev mednarodnega sporazuma, da bi se zmanjšali učinki toplogrednih plinov iz letalstva, in imajo od leta 2008 vzpostavljeno zakonodajo za zmanjšanje vplivov letalskih dejavnosti na podnebne spremembe prek sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki se izvaja od leta 2005. Da bi pospešila napredek v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), je Unija dvakrat sprejela časovno omejena odstopanja od EU ETS, da bi bile obveznosti glede skladnosti omejene na emisije iz letov med letališči znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer bi se zagotovila enaka obravnava operatorjev zrakoplovov na istih progah ne glede na njihov sedež. V zadnjem odstopanju od EU ETS, Uredbi (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, so bile obveznosti glede skladnosti v obdobju med letoma 2013 in 2016 omejene na lete znotraj EGP in predvidene so bile morebitne spremembe področja uporabe sistema glede dejavnosti na letališča zunaj EGP in z njih od 1. januarja 2017 dalje po pregledu, določenem v navedeni uredbi.

  (4)  Unija in njene države članice si od leta 1997 prizadevajo za pospešitev mednarodnega sporazuma, da bi se zmanjšali učinki toplogrednih plinov iz letalstva, in imajo od leta 2008 vzpostavljeno zakonodajo za zmanjšanje vplivov letalskih dejavnosti na podnebne spremembe prek sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki se izvaja od leta 2005. Sodišče je v svoji sodbi z dne 21. decembra 20111a odločilo, da vključitev letov zunaj EGP v EU ETS ne krši mednarodnega prava. Da bi pospešila napredek v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), je Unija dvakrat sprejela časovno omejena odstopanja od EU ETS, da bi bile obveznosti glede skladnosti omejene na emisije iz letov med letališči znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer bi se zagotovila enaka obravnava operatorjev zrakoplovov na istih progah ne glede na njihov sedež. V zadnjem odstopanju od EU ETS, Uredbi (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, so bile obveznosti glede skladnosti v obdobju med letoma 2013 in 2016 omejene na lete znotraj EGP in predvidene so bile morebitne spremembe področja uporabe sistema glede dejavnosti na letališča zunaj EGP in z njih od 1. januarja 2017 dalje po pregledu, določenem v navedeni uredbi.

   

  1a Sodba Sodišča z dne 21. decembra 2011 v zadevi Air Transport Association of America in drugi proti Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

  Predlog spremembe    5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a)  Da bi dosegli cilje iz Pariškega sporazuma in zmanjšanje toplogrednih plinov za 40 % do leta 2030, je treba v celoti izvajati ukrepe za enotno evropsko nebo. Tako bi se lahko izognili razdrobljenosti zračnega prostora in optimizirali prometne tokove ter tako zmanjšali emisije.

  Predlog spremembe    6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5)  Ob upoštevanju resolucije, ki je bila sprejeta na 39. skupščini ICAO oktobra 2016 glede izvajanja globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 za izravnavo emisij iz mednarodnega letalstva nad ravnmi iz leta 2020, se zdi primerno, da se obstoječe odstopanje nadaljuje, dokler ne bo dosežen nadaljnji napredek v zvezi z načrtovanjem elementov in izvajanjem globalnega tržnega ukrepa. V zvezi s tem ICAO načrtuje, da bo leta 2018 sprejela standarde in priporočene prakse, da bi se dopolnila navedena resolucija in izvedel globalni sistem. Vendar bo njegovo konkretno uveljavljanje zahtevalo ukrepanje pogodbenic ICAO na nacionalni ravni. Poleg tega mora ICAO razviti ureditev upravljanja, vključno z registrskim sistemom. Glede na to bi bilo treba obstoječe odstopanje od obveznosti EU ETS za lete v tretje države in iz njih ob upoštevanju pregleda izvajanja sistema ICAO podaljšati, da bi se spodbudila prizadevanja v ICAO in omogočil začetek delovanja sistema ICAO. Zaradi podaljšanja odstopanja bi morala biti količina pravic, ki se prodajo na dražbi in izdajo brezplačno, vključno s pravicami iz posebne rezerve, enaka ustrezni količini iz leta 2016 in sorazmerna z zmanjšano obveznostjo predaje.

  (5)  Ob upoštevanju resolucije, ki je bila sprejeta na 39. skupščini ICAO oktobra 2016 glede izvajanja globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 za izravnavo emisij iz mednarodnega letalstva nad ravnmi iz leta 2020, se zdi primerno, da se obstoječe odstopanje nadaljuje, dokler ne bo dosežen nadaljnji napredek v zvezi z načrtovanjem elementov in izvajanjem globalnega tržnega ukrepa. ICAO do leta 2018 sprejme standarde in priporočene prakse za uporabo globalnega sistema. Vendar bo njegovo konkretno uveljavljanje zahtevalo ukrepanje pogodbenic ICAO na nacionalni ravni. Poleg tega mora ICAO razviti ureditev upravljanja, vključno z registrskim sistemom. Glede na to bi bilo treba obstoječe odstopanje od obveznosti EU ETS za lete v tretje države in iz njih podaljšati, da bi se spodbudila prizadevanja v ICAO in omogočil začetek delovanja sistema ICAO. Zaradi podaljšanja odstopanja bi morala biti količina pravic, ki se prodajo na dražbi in izdajo brezplačno, vključno s pravicami iz posebne rezerve, enaka ustrezni količini iz leta 2016.

  Predlog spremembe    7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6)  Glede na to, da je treba ključne vidike globalnega tržnega ukrepa še razviti ter da je njegovo izvajanje odvisno od nacionalne zakonodaje držav in regij, se zdi primerno, da se pregled opravi, ko bo jasno, kakšna bosta narava in obseg teh pravnih instrumentov, pred začetkom globalnega tržnega ukrepa ICAO, ter da se Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo. V navedenem poročilu bi bilo treba obravnavati vse standarde ali druge instrumente, ki jih je sprejela ICAO, ukrepe, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in drug ustrezen razvoj dogodkov na mednarodni ravni (npr. predpise na podlagi UNFCCC in Pariškega sporazuma o trgih ogljika in računovodenju). V navedenem poročilu bi bilo treba proučiti, kako bi se te instrumente preneslo v pravo Unije v okviru revizije EU ETS. Poleg tega bi bilo treba ustrezno obravnavati predpise, ki veljajo za lete znotraj EGP. Navedenemu poročilu bi moral biti po potrebi priložen predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, skladen z zagotovitvijo prispevka letalskega sektorja k zavezi Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v celotnem gospodarstvu.

  (6)  Glede na to, da je treba ključne okvirne pogoje globalnega tržnega ukrepa še razviti ter da je njegovo izvajanje odvisno od nacionalne zakonodaje držav in regij, je treba ukrep ICAO pregledati, ko bo jasno, kakšna bosta narava in obseg teh pravnih instrumentov, ter Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo. V navedenem poročilu bi bilo treba obravnavati vse standarde ali druge instrumente, ki jih je sprejela ICAO, ukrepe, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in drug ustrezen razvoj dogodkov na mednarodni ravni (npr. predpise na podlagi UNFCCC in Pariškega sporazuma o trgih ogljika in računovodenju). V navedenem poročilu bi bilo treba proučiti, kako bi te instrumente uskladili z EU ETS. Navedenemu poročilu bi moral biti po potrebi priložen predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, skladen z zagotovitvijo prispevka letalskega sektorja k zavezi Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v celotnem gospodarstvu in na ekonomsko najbolj izvedljiv način.

  Predlog spremembe    8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6a)  Uspešnost sistema za izravnavo in zmanjšanje emisij CO2 v mednarodnem letalstvu (CORSIA) bo v veliki meri odvisna od velikosti geografskega področja uporabe in o tem, kako se izogniti prekrivanju regionalnih shem. Na podlagi teh okoliščin je mogoče ustvariti resnično enake konkurenčne pogoje v letalskem sektorju.

  Predlog spremembe    9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6b)  Prihodke od dražb pravic je treba v prihodnje dodeliti programom za zmanjšanje emisij v letalskem sektorju, zlasti raziskovalnim in razvojnim programom, ter zagotoviti prek prihodnjega devetega okvirnega raziskovalnega programa.

  Predlog spremembe    10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7)  Da se sprejmejo nezakonodajni akti, ki se splošno uporabljajo, za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta, bi bilo treba pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo, da se sprejmejo ukrepi za spremljanje, poročanje in preverjanje emisij, ki veljajo za operatorje zrakoplovov, z namenom priprave globalnega tržnega ukrepa v ICAO. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno s strokovnjaki, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno kot strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

  (7)  Da se sprejmejo nezakonodajni akti, ki se splošno uporabljajo, za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta, bi bilo treba pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo, da se sprejmejo ukrepi za spremljanje, poročanje in preverjanje emisij, ki veljajo za operatorje zrakoplovov, z namenom priprave globalnega tržnega ukrepa v ICAO. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, predvsem s strokovnjaki, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov, da bi postopek odločanja naredili preglednejši in učinkovitejši.

  Predlog spremembe    11

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 3 d – odstavek 4 – pododstavek 1

   

  Veljavno besedilo

  Predlog spremembe

   

  (-1)  V členu 3d(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

  Države članice določijo kako se bodo porabili prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic. Ti prihodki bi se morali porabiti za obvladovanje podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, med drugim za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, zlasti državah v razvoju, za financiranje raziskav in razvoja za blažitev in prilagajanje, tudi na področjih letalstva in letalskega prometa, za zmanjšanje emisij s prometom z malo emisijami ter za kritje stroškov v zvezi z upravljanjem sistema Skupnosti. Prihodke z dražbe bi bilo treba uporabiti tudi za financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter za ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov.

  Prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic, se uporabijo za obvladovanje podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, med drugim za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, zlasti državah v razvoju, predvsem za financiranje raziskav in razvoja za blažitev in prilagajanje, tudi na področjih letalstva in letalskega prometa, za zmanjšanje emisij s prometom z malo emisijami ter za kritje stroškov v zvezi z upravljanjem sistema Skupnosti. Prihodke z dražbe bi bilo treba uporabiti tudi za financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter za ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov. Posebno pozornost je treba nameniti prihodnjemu devetemu okvirnemu raziskovalnemu programu ob dodelitvi prihodkov od dražbe.“;

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=EN)

  Predlog spremembe    12

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 a – odstavek 1 – točka 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a)  vse emisije iz letov na letališča v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in z njih v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2013, ob upoštevanju pregleda iz člena 28b.

  (a)  vse emisije iz letov na letališča v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in z njih v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020, ob upoštevanju pregleda iz člena 28b.

  Predlog spremembe    13

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka ii

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 a – odstavek 1 – točka c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  ii.  točka (c) se črta;

  ii.  točka (c) se nadomesti z naslednjim:

   

  „(c)   vse emisije iz letov med letališči v EGP, ki se izvajajo zaradi preusmeritve leta iz točke (a) ali (b) na letališče v EGP v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2017 naprej, ob upoštevanju pregleda iz člena 28b.“;

  Predlog spremembe    14

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 b – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o ustreznih standardih ali drugih pravnih instrumentih ICAO, pa tudi o nacionalnih ukrepih, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in drugem ustreznem razvoju dogodkov na mednarodni ravni.

  1.  Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o ustreznih standardih ICAO in priporočenih praksah (SARP), priporočilih, ki jih je odobril Svet ICAO v zvezi z globalnim ukrepom ali drugih pravnih instrumentih, pa tudi o nacionalnih ukrepih, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in drugem ustreznem razvoju dogodkov na mednarodni ravni. Ta poročila se predložijo do 1. januarja 2018, 1. januarja 2019 in nato redno v skladu s postopki ICAO za oblikovanje standardov.

  Predlog spremembe    15

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 b – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  V poročilu se proučijo načini prenosa navedenih instrumentov ICAO v pravo Unije v okviru revizije te direktive. Poleg tega se v poročilu ustrezno obravnavajo predpisi v zvezi z leti znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

  2.  V poročilu se preveri združljivost navedenih instrumentov ICAO z EU ETS in možnost soobstoja obeh sistemov po letu 2021. Poleg tega se po potrebi ocenijo tudi učinki globalnega tržnega ukrepa na letalstvo in emisije CO2.

  Predlog spremembe    16

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28 b – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Poročilu se po potrebi lahko priložijo predlogi Evropskemu parlamentu in Svetu za spremembo, črtanje, podaljšanje ali nadomestitev odstopanj iz člena 28a, skladni z zavezo Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v celotnem gospodarstvu.

  3.  Poročilu se priložijo zakonodajni predlogi Evropskemu parlamentu in Svetu za potrebne spremembe veljavne zakonodaje, ki so skladni z zavezo Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v celotnem gospodarstvu.

  POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Naslov

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021

  Referenčni dokumenti

  COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  13.2.2017

   

   

   

  Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  13.2.2017

  Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

  Werner Langen

  16.3.2017

  Obravnava v odboru

  29.5.2017

   

   

   

  Datum sprejetja

  21.6.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  51

  5

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Pilar Ayuso, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Anne Sander, Davor Škrlec

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  51

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

  ECR

  Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

  EFDD

  David Borrelli, Dario Tamburrano

  PPE

  Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen

  S&D

  José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

  5

  -

  ECR

  Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

  0

  0

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  MNENJE Odbora za promet in turizem (20.6.2017)

  za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021
  (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

  Pripravljavka mnenja: Jacqueline Foster

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Zgodovinsko ozadje

  Evropska unija je leta 2003 sprejela prvi večji regionalni sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov na svetu, ki se je začel izvajati leta 2005. Leta 2008 je sprejela direktivo o spremembi, s katero je želela njegovo področje uporabe od leta 2012 razširiti na emisije iz letalstva.

  Ta razširitev je bila zelo sporna in je odprla pomembna trgovinska vprašanja v odnosih z njenimi strateškimi partnerji, kot so ZDA, Kitajska in Indija. Poleg tega je prišlo do številnih pravnih težav. Žal je ta poskus, da bi v sistem EU za trgovanje z emisijami vključili letalstvo, močno omajal evropsko letalsko industrijo, zlasti sektor letalske in vesoljske tehnologije, pa tudi ugled EU in njenih držav članic.

  Nazadnje Komisija leta 2012 ni imela druge izbire, kot da sprejme sklep o začasni zaustavitvi vključitve v sistem („ustavitev ure“), ki ga je podaljšala leta 2014. S tem je nadvse olajšala iskanje globalne rešitve na mednarodni ravni. Tako se je oktobra 2013 Mednarodna organizacija civilnega letalstva[1] (ICAO) na svoji 38. skupščini dogovorila, da razvije globalni tržni ukrep kot podlago za svetovni sporazum, zato da bi od leta 2020 dosegli ogljično nevtralno rast (resolucija A38-18).

  Globalni tržni ukrep

  Maja 2016, pred 39. skupščino ICAO, sta se delegacija odbora TRAN in pripravljavka mnenja v Montrealu sestali s predsednikom sveta ICAO, dr. Olumuyiwo Benardom Aliujem, in generalnim sekretarjem ICAO, dr. Fang Liujem, da bi razpravljali o vprašanju globalnega tržnega ukrepa. Potekal je tudi konstruktiven dialog s kanadskimi ministri, pomembnimi za letalstvo, in drugimi višjimi uradniki v Ottawi. V ta namen se je pripravljavka mnenja sestala tudi z visokimi predstavniki zvezne uprave ZDA za letalstvo (FAA) in kanadske vlade.

  Poleg tega se je ad hoc delegacija odborov TRAN in ENVI oktobra 2016 udeležila 39. skupščine ICAO in pozorno spremljala pogajanja o globalnem tržnem ukrepu. Med komisarko za promet in njeno ekipo ter predsedstvom Sveta EU se je razvil zelo dober odnos. Konstruktivno vzdušje na 39. skupščini je prispevalo k dogovoru na svetovni ravni, za katerega smo si močno in dolgo prizadevali.

  Rezultat tega je resolucija skupščine ICAO o globalnem tržnem ukrepu (A39-3) iz oktobra 2016, na podlagi katere se ukrep izvaja v obliki sistema CORSIA[2]. Ključni elementi tega sistema so:

  •  Obravnavalo se bo letno povečanje skupnih emisij CO2 iz mednarodnega civilnega letalstva nad ravnmi iz leta 2020.

  •  Pilotna faza bo potekala med letoma 2021 in 2023.

  •  Prva faza bo potekala od leta 2024 do leta 2026 in bo veljala za države, ki bodo prostovoljno sodelovale v sistemu.

  •  V drugi fazi od leta 2027 do leta 2035 bodo sodelovale vse države, razen tistih, ki bodo izvzete.

  •  Od 21. aprila 2017 bo v shemi globalnega tržnega ukrepa od vsega začetka prostovoljno sodelovalo 67 držav, ki predstavljajo več kot 87,5 % mednarodnega letalstva. Omeniti pa je treba, da se državo, ko privoli v sodelovanje v sistemu, obravnava, kot da se strinja tudi z vsemi prihodnjimi odločitvami.

  •  Sporazum določa pregled vsaka tri leta, s katerim bi lahko nadalje izboljšali sistem CORSIA.

  Strokovnjaki iz Komisije in držav članic EU skupaj z odborom ICAO za varstvo okolja v letalstvu (CAEP) pripravljajo podrobna tehnična pravila za sistem, da bi zagotovili njegovo učinkovito in uspešno delovanje.

  Stališče pripravljavke mnenja

  Pripravljavka mnenja se v celoti strinja s predlogom Komisije in je že v preteklosti podprla uvedbo globalnega tržnega sistema. Prepričana je, da lahko le z globalnim in pragmatičnim pristopom dosežemo konkretne rezultate. Obenem pa svojega letalskega sektorja ne smemo preobremeniti s predpisi, če želimo doseči mednarodno rast evropske celine, saj bi to škodovalo našim letalskim družbam in evropskemu letalskemu in vesoljskemu sektorju in bi nas v primerjavi s preostalim svetom postavilo v slabši konkurenčni položaj.

  Enostranski in osamljeni ukrepi EU so nas že pripeljali v napačno smer. Žal ni bilo nobenega razumevanja glede tehnološkega napredka, ki ga je dosegel evropski letalski in vesoljski sektor, ter glede operativnih izboljšav v državah članicah.

  Poleg tega želi pripravljavka mnenja opozoriti na slabo priznavanje zakonodaje, ki je bila sprejeta na ravni EU in s katero naj bi ukrepali zoper prenapolnjenost evropskega zračnega prostora in okrepili pretočnost zračnega prometa. Odbor TRAN je v celoti podprl poročilo Jacqueline Foster iz leta 2012 o izvajanju zakonodaje o enotnem evropskem nebu, v katerem se poziva k izvajanju te zakonodaje v državah članicah, saj bi tako spodbujali neposredne poti letenja ter s tem zmanjšali porabo goriva, emisije in navsezadnje tudi ceno vozovnic za potrošnike.

  Poleg tega je k zmanjšanju emisij prispevala uporaba programa Galileo za satelitsko navigacijo (GNSS[3] in Copernicus), pa tudi skupni tehnološki pobudi Čisto nebo I (proračun 1,6 milijarde EUR) in Čisto nebo II (proračun več kot 4 milijarde EUR). V okviru teh projektov za raziskave in razvoj se razvija nova generacija zrakoplovov in motorjev. So tako uspešni, da je Čisto nebo III že v napredni fazi razprave.

  Poudariti je treba tudi, da so države članice, letalske družbe ter letalska in vesoljska industrija vložile milijarde EUR v trajnostna alternativna goriva in so k temu zavezane tudi v prihodnje. Zaradi tega so danes letala po podatkih ICAO z vidika porabe goriva približno 80 % bolj učinkovita na potnika na kilometer kot v šestdesetih letih 20. stoletja.

  Sklepne ugotovitve

  Pripravljavka mnenja je trdno prepričana, da je treba izpostaviti tehnološki napredek na tem področju, vendar poudarja, da se Komisija s svojim predlogom osredotoča na to, kar je v tem trenutku najpomembnejše: „ustaviti uro“. Zaradi tega se odločno zavzema za to, da bi Parlament podprl komisarko Bulc in njeno ekipo ter jima dal na voljo čas za razvoj delujočega in konstruktivnega globalnega tržnega ukrepa, ki bi ga podprle vse države, ki so se že pridružile, ter države, ki bodo to šele storile. V nasprotnem primeru bomo v bližnji prihodnosti ostali brez mednarodne rešitve. Zaradi tega je v našem interesu, da v Parlamentu podpremo predlog Komisije in „ustavimo uro“.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe    1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1)  Na 21. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo od 30. novembra do 12. decembra 2015 v Parizu, je bil sprejet mednarodni sporazum za okrepitev svetovnega odziva na spremembo podnebja. V Pariškem sporazumu je med drugim določen dolgoročen cilj v skladu z zahtevo, da se dvig globalne temperature zadrži precej pod 2 °C nad predindustrijsko ravnijo in da se nadaljujejo prizadevanja, da dvig temperature ne preseže 1,5 °C nad predindustrijsko ravnijo. Pariški sporazum je Unija odobrila s Sklepom Sveta (EU) 2016/1841. Veljati je začel 4. novembra 2016. Za dosego cilja Pariškega sporazuma bodo pogodbenice pripravile, sporočile in ohranjale zaporedne nacionalno določene prispevke.

  (1)  Na 21. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo od 30. novembra do 12. decembra 2015 v Parizu, je bil sprejet mednarodni sporazum za okrepitev svetovnega odziva na spremembo podnebja. V Pariškem sporazumu je med drugim določen dolgoročen cilj v skladu z zahtevo, da se dvig globalne temperature zadrži precej pod 2 °C nad predindustrijsko ravnijo in da se nadaljujejo prizadevanja, da dvig temperature ne preseže 1,5 °C nad predindustrijsko ravnijo. Pariški sporazum je Unija odobrila s Sklepom Sveta (EU) 2016/1841. Veljati je začel 4. novembra 2016. Za dosego cilja Pariškega sporazuma bodo pogodbenice pripravile, sporočile in ohranjale zaporedne nacionalno določene prispevke, potrebna pa je tudi politična volja za sprejemanje odločitev v skladu s sporazumom. Vendar je treba omeniti, da so v Pariškem sporazumu COP 21 izvzeli sektorja mednarodnega letalstva in pomorstva ter določili, da je v primeru letalstva za pripravo delujočega sistema globalnega tržnega ukrepa najustreznejši organ Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO).

  Predlog spremembe    2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3)  Zavezujoč cilj vsaj 40-odstotnega domačega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov EU v celotnem gospodarstvu glede na ravni iz leta 1990 do leta 2030 je Evropski svet določil na svojem zasedanju 23. in 24. oktobra 2014. Svet je na seji 6. marca 2015 uradno odobril ta prispevek Unije in njenih držav članic kot njihov načrtovani, nacionalno določeni prispevek na podlagi Pariškega sporazuma. Evropski svet je v sklepih iz oktobra 2014 napovedal, da bi moral biti cilj dosežen skupno na ravni Unije na čim bolj stroškovno učinkovit način, in sicer z zmanjšanjem emisij v sektorjih, ki so vključeni v sistem ETS, za 43 % oziroma v tistih, ki v sistem ETS niso vključeni, za 30 % do leta 2030 v primerjavi z letom 2005. Vsi gospodarski sektorji bi morali prispevati k doseganju tega zmanjšanja emisij.

  (3)  Zavezujoč cilj vsaj 40-odstotnega domačega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov EU v celotnem gospodarstvu glede na ravni iz leta 1990 do leta 2030 je Evropski svet določil na svojem zasedanju 23. in 24. oktobra 2014. Svet je na seji 6. marca 2015 uradno odobril ta prispevek Unije in njenih držav članic kot njihov načrtovani, nacionalno določeni prispevek na podlagi Pariškega sporazuma. Evropski svet je v sklepih iz oktobra 2014 napovedal, da bi moral biti cilj dosežen skupno na ravni Unije na čim bolj stroškovno učinkovit način, in sicer z zmanjšanjem emisij v sektorjih, ki so vključeni v sistem ETS, za 43 % oziroma v tistih, ki v sistem ETS niso vključeni, za 30 % do leta 2030 v primerjavi z letom 2005. Vsi gospodarski sektorji bi morali prispevati k doseganju tega zmanjšanja emisij, Komisija pa bi morala v ta namen zagotoviti platformo za izmenjavo dobrih praks in preteklih izkušenj v sektorju mobilnosti z nizkimi emisijami med državami članicami.

  Predlog spremembe    3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4)  Unija in njene države članice si od leta 1997 prizadevajo za pospešitev mednarodnega sporazuma, da bi se zmanjšali učinki toplogrednih plinov iz letalstva, in imajo od leta 2008 vzpostavljeno zakonodajo za zmanjšanje vplivov letalskih dejavnosti na podnebne spremembe prek sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki se izvaja od leta 2005. Da bi pospešila napredek v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), je Unija dvakrat sprejela časovno omejena odstopanja od EU ETS, da bi bile obveznosti glede skladnosti omejene na emisije iz letov med letališči znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer bi se zagotovila enaka obravnava operatorjev zrakoplovov na istih progah ne glede na njihov sedež. V zadnjem odstopanju od EU ETS, Uredbi (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, so bile obveznosti glede skladnosti v obdobju med letoma 2013 in 2016 omejene na lete znotraj EGP in predvidene so bile morebitne spremembe področja uporabe sistema glede dejavnosti na letališča zunaj EGP in z njih od 1. januarja 2017 dalje po pregledu, določenem v navedeni uredbi.

  (4)  Unija in njene države članice si od leta 1997 prizadevajo za pospešitev mednarodnega sporazuma, da bi se zmanjšali učinki toplogrednih plinov iz letalstva, in imajo od leta 2008 vzpostavljeno zakonodajo za zmanjšanje vplivov letalskih dejavnosti na podnebne spremembe prek sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki se izvaja od leta 2005. Poleg tega so se v letih 2004 in 2008 države članice ponovno zavezale k izvajanju koncepta enotno evropsko nebo, ki upošteva porast letalskega prometa v prihajajočih letih. Da bi dosegli napredek na področju upravljanja letalskega prometa, je treba pospešiti izvajanje sistema SESAR ter spodbujati inovativne tehnologije v okviru pobude Čisto nebo. Uvedba globalnega tržnega ukrepa s strani Mednarodne organizacije civilnega letalstva bi morala prispevati k dodatnemu napredku za zmanjšanje emisij v letalskem prometu. Zato so bila sprejeta odstopanja od obveznosti glede skladnosti emisij iz letov med letališči znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer bi se zagotovila enaka obravnava operatorjev zrakoplovov na istih progah ne glede na njihov sedež. V zadnjem odstopanju od EU ETS, Uredbi (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, so bile obveznosti glede skladnosti v obdobju med letoma 2013 in 2016 omejene na lete znotraj EGP in predvidene so bile morebitne spremembe področja uporabe sistema glede dejavnosti na letališča zunaj EGP in z njih od 1. januarja 2017 dalje po pregledu, določenem v navedeni uredbi.

  Predlog spremembe    4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5)  Ob upoštevanju resolucije, ki je bila sprejeta na 39. skupščini ICAO oktobra 2016 glede izvajanja globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 za izravnavo emisij iz mednarodnega letalstva nad ravnmi iz leta 2020, se zdi primerno, da se obstoječe odstopanje nadaljuje, dokler ne bo dosežen nadaljnji napredek v zvezi z načrtovanjem elementov in izvajanjem globalnega tržnega ukrepa. V zvezi s tem ICAO načrtuje, da bo leta 2018 sprejela standarde in priporočene prakse, da bi se dopolnila navedena resolucija in izvedel globalni sistem. Vendar bo njegovo konkretno uveljavljanje zahtevalo ukrepanje pogodbenic ICAO na nacionalni ravni. Poleg tega mora ICAO razviti ureditev upravljanja, vključno z registrskim sistemom. Glede na to bi bilo treba obstoječe odstopanje od obveznosti EU ETS za lete v tretje države in iz njih ob upoštevanju pregleda izvajanja sistema ICAO podaljšati, da bi se spodbudila prizadevanja v ICAO in omogočil začetek delovanja sistema ICAO. Zaradi podaljšanja odstopanja bi morala biti količina pravic, ki se prodajo na dražbi in izdajo brezplačno, vključno s pravicami iz posebne rezerve, enaka ustrezni količini iz leta 2016 in sorazmerna z zmanjšano obveznostjo predaje.

  (5)  Ob upoštevanju resolucije, ki je bila sprejeta na 39. skupščini ICAO oktobra 2016 glede izvajanja globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 za izravnavo emisij iz mednarodnega letalstva nad ravnmi iz leta 2020, se zdi primerno, da se obstoječe odstopanje nadaljuje, dokler ne bo dosežen nadaljnji napredek v zvezi z načrtovanjem elementov in izvajanjem globalnega tržnega ukrepa. V zvezi s tem ICAO načrtuje, da bo leta 2018 sprejela standarde in priporočene prakse, da bi se najpozneje leta 2021 dopolnila navedena resolucija in izvedel globalni sistem. Vendar bo njegovo konkretno uveljavljanje zahtevalo ukrepanje pogodbenic ICAO na nacionalni ravni. Poleg tega mora ICAO razviti ureditev upravljanja, vključno z registrskim sistemom. Glede na to bi bilo treba obstoječe odstopanje od obveznosti EU ETS za lete v tretje države in iz njih ob upoštevanju pregleda izvajanja sistema ICAO podaljšati, da bi se spodbudila prizadevanja v ICAO in omogočil začetek delovanja sistema ICAO ter preprečilo prekrivanje z obveznostmi Unije v zvezi z ETS. Zaradi podaljšanja odstopanja bi morala biti količina pravic, ki se prodajo na dražbi in izdajo brezplačno, vključno s pravicami iz posebne rezerve, enaka ustrezni količini iz leta 2016 in sorazmerna z zmanjšano obveznostjo predaje. Za zmanjšanje emisij CO2 iz letalskega sektorja bo Unija še naprej podpirala prizadevanja držav članic, da bi prihodke, ustvarjene z dražbo pravic, uporabili za projekte, kot so SESAR, Čisto nebo in druge inovativne projekte.

  Predlog spremembe    5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6)  Glede na to, da je treba ključne vidike globalnega tržnega ukrepa še razviti ter da je njegovo izvajanje odvisno od nacionalne zakonodaje držav in regij, se zdi primerno, da se pregled opravi, ko bo jasno, kakšna bosta narava in obseg teh pravnih instrumentov, pred začetkom globalnega tržnega ukrepa ICAO, ter da se Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo. V navedenem poročilu bi bilo treba obravnavati vse standarde ali druge instrumente, ki jih je sprejela ICAO, ukrepe, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in drug ustrezen razvoj dogodkov na mednarodni ravni (npr. predpise na podlagi UNFCCC in Pariškega sporazuma o trgih ogljika in računovodenju). V navedenem poročilu bi bilo treba proučiti, kako bi se te instrumente preneslo v pravo Unije v okviru revizije EU ETS. Poleg tega bi bilo treba ustrezno obravnavati predpise, ki veljajo za lete znotraj EGP. Navedenemu poročilu bi moral biti po potrebi priložen predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, skladen z zagotovitvijo prispevka letalskega sektorja k zavezi Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v celotnem gospodarstvu.

  (6)  Glede na to, da je treba ključne vidike globalnega tržnega ukrepa še razviti ter da je njegovo izvajanje odvisno od nacionalne zakonodaje držav in regij, se zdi primerno, da se pregled opravi, ko bo jasno, kakšna bosta narava in obseg teh pravnih instrumentov, pred začetkom globalnega tržnega ukrepa ICAO, ter da se Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo. Da bi zagotovila uspešnost sistema, bo Unija še naprej podpirala svoje države članice in ohranila tesno sodelovanje z ICAO v svoji vlogi opazovalke, da bi spodbujala preglednost informacij in napredek sporazuma ICAO. V navedenem poročilu bi bilo treba obravnavati vse standarde ali druge instrumente, ki jih je sprejela ICAO, ukrepe, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in drug ustrezen razvoj dogodkov na mednarodni ravni (npr. predpise na podlagi UNFCCC in Pariškega sporazuma o trgih ogljika in računovodenju). V navedenem poročilu bi bilo treba proučiti, kako bi se te instrumente preneslo v pravo Unije in predpise, ki veljajo za lete znotraj EGP. Navedenemu poročilu bi moral biti po potrebi priložen predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, skladen z zagotovitvijo prispevka letalskega sektorja k zavezi Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v celotnem gospodarstvu. Poleg tega bi bilo treba v poročilu obravnavati ambicioznost in splošno okoljsko celovitost globalnega tržnega ukrepa, vključno s cilji in zahtevami iz Pariškega sporazuma.

  Predlog spremembe    6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6a)  Upoštevati je treba tudi, da bo uspešnost sistema za izravnavo in zmanjšanje emisij CO2 v mednarodnem letalstvu (CORSIA), ko ga bo potrdila organizacija ICAO, odvisna od preprečevanja nasprotujočih si ali podvojenih sistemov na domači in regionalni ravni, da ne bi izkrivljali konkurence ali ustvarjali nesprejemljivega upravnega bremena. Poleg tega bo celovito izvajanje enotnega evropskega neba, katerega cilj je zmanjšati razdrobljenost evropskega zračnega prostora in s tem zmanjšati okoljski odtis letalstva, prav tako prispevalo k njegovemu uspehu. Poleg tega je treba pri izvajanju sistema CORSIA znotraj Unije upoštevati pregled vsaka tri leta, kar bo omogočilo nadaljnje izboljšave sistema.

  Predlog spremembe    7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6b)  Na ravni Unije je bilo sprejetih več zakonodajnih aktov, katerih namen je preprečiti razdrobljenost evropskega zračnega prostora, da bi okrepili pretok zračnega prometa in nadzor nad uporabo zračnega prostora ter tako zmanjšali emisije. Znotraj Unije bi bilo treba sistem CORSIA obravnavati kot del svežnja ukrepov organizacije ICAO, kar vključuje tudi popolno izvajanje zakonodaje o enotnem evropskem nebu v državah članicah, SESAR, uporabo GNSS za satelitsko navigacijo ter skupne tehnološke pobude, kot sta Čisto nebo I in Čisto nebo II. Vse prihodke od prodaje pravic na dražbi v prihodnje bi morali posebej nameniti razvoju omenjenih raziskovalnih in razvojnih programov, pa tudi skupnih projektov za razvoj temeljnih interoperabilnih zmogljivosti v vseh državah članicah, zlasti tistih, ki izboljšujejo infrastrukturo za zračno plovbo, zagotavljanje storitev zračne plovbe in uporabo zračnega prostora, saj so potrebne za izvajanje osrednjega evropskega načrta za upravljanje zračnega prometa. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o ukrepih za izvajanje globalnega tržnega ukrepa, ki jih države članice sprejmejo, da bi zmanjšale emisije toplogrednih plinov iz letalstva, med drugim o informacijah glede porabe prihodkov, ki jih države članice predložijo v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 525/2013.

  Predlog spremembe    8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8)  Zaradi poenostavitve in zmanjšanja administrativnega bremena za najmanjše operatorje zrakoplovov, bi za nekomercialne operatorje zrakoplovov, ki letno povzročijo manj kot 1 000 ton emisij CO2, moralo še naprej veljati, da izpolnjujejo zahteve iz Direktive 2003/87/ES za naslednjih deset let, v tem času pa bi se morali pripraviti ukrepi, da bi v prihodnje vsi operatorji prispevali k zmanjšanju emisij.

  (8)  Zaradi poenostavitve in zmanjšanja administrativnega bremena za najmanjše operaterje zrakoplovov in za najbolj oddaljene regije, bi za nekomercialne operaterje zrakoplovov, ki letno povzročijo manj kot 1 000 ton emisij CO2, in najbolj oddaljene regije moralo še naprej veljati, da izpolnjujejo zahteve iz Direktive 2003/87/ES. Ponoviti je treba, da so v točkah od (a) do (k) letalskih dejavnosti v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES določene izjeme od kategorij dejavnosti, za katere se ta direktiva uporablja. Kot del predlaganega pregleda iz člena 28b bi bilo treba ponovno potrditi nadaljnjo izključitev teh letov.

  Predlog spremembe    9

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 3 d – odstavek 4 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (-1)  V členu 3d(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

  Države članice določijo kako se bodo porabili prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic. Ti prihodki bi se morali porabiti za obvladovanje podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, med drugim za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, zlasti državah v razvoju, za financiranje raziskav in razvoja za blažitev in prilagajanje, tudi na področjih letalstva in letalskega prometa, za zmanjšanje emisij s prometom z malo emisijami ter za kritje stroškov v zvezi z upravljanjem sistema Skupnosti. Prihodke z dražbe bi bilo treba uporabiti tudi za financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter za ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov.

  Države članice določijo, kako se bodo porabili prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic, pod pogojem, da se ti prihodki posebej namenijo za financiranje raziskav in skupnih projektov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področju letalstva, kot so skupno podjetje SESAR in skupne tehnološke pobude za čisto nebo in vse druge pobude, ki omogočajo širjenje naprav GNSS za satelitsko navigacijo in interoperabilne zmogljivosti v vseh državah članicah, zlasti tiste, ki izboljšujejo skupno infrastrukturo za zračno plovbo, zagotavljanje storitev zračne plovbe in uporabo zračnega prostora. Preglednost uporabe prihodkov, ustvarjenih z dražbo pravic v skladu z Direktivo 2003/87/ES, je temeljna za podporo zavez Unije.

  Predlog spremembe    10

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i a (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28a – odstavek 1 – točka b a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  ia.  doda se točka (ba):

   

  (ba)  vse emisije iz letov med letališči v EGP, ki se izvajajo zaradi preusmeritve leta iz točke (a) ali (b) na letališče v EGP v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2017 naprej, ob upoštevanju pregleda iz člena 28b.

  Predlog spremembe    11

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b – točka i

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28a – odstavek 2 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Z odstopanjem od členov 3d do 3f in dokler ne začnejo veljati spremembe na podlagi pregleda iz člena 28b, prejmejo operatorji zrakoplovov od 1. januarja 2017 vsako leto število pravic, ki ustreza pravicam za leto 2016. Od leta 2021 dalje se pri navedenem številu pravic upošteva uporaba linearnega faktorja iz člena 9.

  Z odstopanjem od členov 3d do 3f in dokler ne začnejo veljati spremembe na podlagi pregleda iz člena 28b, prejmejo operatorji zrakoplovov od 1. januarja 2017 vsako leto število pravic, ki ustreza pravicam za leto 2016.

  Predlog spremembe    12

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d a (novo)

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28a – odstavek 8

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (da)  Člen 28a(8) se črta.

  8.  Komisija redno in vsaj enkrat letno obvešča Evropski parlament in Svet o napredku pri pogajanjih v Mednarodni organizaciji civilnega letalstva (ICAO) in o svojih prizadevanjih, da bi bili tržni mehanizmi mednarodno sprejeti med tretjimi državami. Komisija bo po skupščini ICAO leta 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu poročala o ukrepih za izvajanje mednarodnega sporazuma o globalnem tržnem ukrepu od leta 2020 dalje, s katerim se bodo emisije toplogrednih plinov iz letalstva zmanjšale na nediskriminatoren način, vključno s sporočanjem informacij o uporabi prihodkov, ki jih države članice predložijo v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 525/2013.

   

  Komisija v svojem poročilu preuči ustrezno področje uporabe za zajetje emisij iz dejavnosti na letališča v državah zunaj EGP in z njih od 1. januarja 2017 dalje in po potrebi vanj vključi predloge v odziv na navedeni razvoj. Komisija v svojem poročilu tudi preuči rešitve za druge zadeve, do katerih lahko pride zaradi uporabe odstavkov 1 do 4 tega člena ob hkratnem ohranjanju enake obravnave vseh operatorjev zrakoplovov na isti progi.

   

  Predlog spremembe    13

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 28b – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o ustreznih standardih ali drugih pravnih instrumentih ICAO, pa tudi o nacionalnih ukrepih, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in drugem ustreznem razvoju dogodkov na mednarodni ravni.

  1.  Komisija redno, najmanj pa enkrat letno, poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o ustreznih standardih ICAO in priporočenih praksah (SARP), priporočilih, ki jih je odobril Svet ICAO v zvezi z globalnim tržnim ukrepom ali drugih pravnih instrumentih, pa tudi o nacionalnih ukrepih, ki so jih tretje države sprejele za izvajanje globalnega tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in drugem ustreznem razvoju dogodkov na mednarodni ravni. Komisija poroča tudi o prizadevanjih ICAO za vzpostavitev verodostojnega dolgoročnega cilja za ta sektor.

  POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Naslov

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021

  Referenčni dokumenti

  COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  13.2.2017

   

   

   

  Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

  TRAN

  13.2.2017

  Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

  Jacqueline Foster

  14.3.2017

  Obravnava v odboru

  30.5.2017

   

   

   

  Datum sprejetja

  20.6.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  33

  5

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Susanne Melior, Roberta Metsola

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  33

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  ECR

  Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto, Peter Lundgren

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Susanne Melior, Jens Nilsson, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

  5

  -

  EFDD

  Seymour Jill

  GUE/NGL

  Merja Kyllönen

  Verts/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

  1

  0

  ENL

  Georg Mayer

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  • [1]  ICAO je agencija Organizacije združenih narodov in vključuje 191 držav, ukvarja pa se z upravljanjem mednarodnega civilnega letalstva.
  • [2]  CORSIA: sistem za izravnavo in zmanjšanje emisij CO2 v mednarodnem letalstvu
  • [3]  Leta 2012 je pripravljavka mnenja pripravila tudi mnenje odbora TRAN o Uredbi (EU) 1285/2013 o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021

  Referenčni dokumenti

  COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)

  Datum predložitve EP

  3.2.2017

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  13.2.2017

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  13.2.2017

  TRAN

  13.2.2017

   

   

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Julie Girling

  16.3.2017

   

   

   

  Datum sprejetja

  11.7.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  57

  3

  6

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Siôn Simon, Derek Vaughan

  Datum predložitve

  17.7.2017

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  57

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

  ECR

  Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

  3

  -

  EFDD

  Julia Reid

  ENF

  Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

  6

  0

  ECR

  Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  PPE

  Angélique Delahaye, Jens Gieseke, Françoise Grossetête

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani