ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне

17.7.2017 - (2017/2063(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Хейди Хаутала

Процедура : 2017/2063(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0259/2017
Внесени текстове :
A8-0259/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне

(2017/2063(IMM))

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне, предадено на 14 април 2017 г. от френското Министерство на правосъдието въз основа на искане на главния прокурор на Апелативния съд в Париж и обявено на пленарно заседание на 26 април 2017 г., във връзка с производство на разследващите магистрати към Окръжен съд, Париж, което е част от съдебно разследване по обвинения в злоупотреба с доверие във връзка с финансови средства, получени по реда на договора за изпълнение на функциите на парламентарен сътрудник с поименно посочено лице,

–  като изслуша Жан-Франсоа Жалк, представляващ Мари-Кристин Бутоне, съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

–  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.[1],

–  като взе предвид член 26 от конституцията на Френската република,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0259/2017),

Α.  като има предвид, че разследващите магистрати към Окръжен съд, Париж поискаха снемането на парламентарния имунитет на Мари-Кристин Бутоне, за да бъде тя изслушана във връзка с подозрения за извършено престъпление;

Б.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент се ползват на територията на собствената си държава със същия имунитет като този на членовете на техния национален парламент;

В.  като има предвид, че съгласно член 26 от конституцията на Френската република членовете на Парламента не могат да бъдат задържани за тежко престъпление или друго сериозно нарушение, нито да им бъде налагана друга мярка за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ, без разрешението на Бюрото на Камарата, чиито членове са, както и че подобно разрешение не се изисква при заварено тежко престъпление или заварено друго сериозно нарушение или при влязла в сила присъда;

Г.  като има предвид, че разследващите магистрати считат, че следствените действия, проведени в рамките на предварителното разследване и на съдебното разследване дават основание да се потвърдят първоначалните подозрения, за които съобщи Европейският парламент, относно някои парламентарни сътрудници на членове на Европейския парламент, членуващи в Националния фронт;

Д.  като има предвид, че по-конкретно от щатното разписание на Националния фронт, публикувано през февруари 2015 г., става видно, че 15 членове на Европейския парламент, 21 местни парламентарни сътрудници и 5 акредитирани парламентарни сътрудници фигурират в посоченото разписание; като има предвид, че някои парламентарни сътрудници са посочили седалището на Националния фронт в Нантер като свое място на работа, в някои случаи на пълен работен ден; като има предвид, че по-голямата част от трудовите договори на парламентарните сътрудници описват еднакви, общи задачи, без никакви уточнения;

Е.  като има предвид, че извършените следствени действия показаха също три ситуации, които дават основание за съмнения относно действителността на дейността във връзка с Европейския парламент на съответните сътрудници:

• трудови договори като европейски парламентарен сътрудник в интервала между два трудови договора с Националния фронт;

• кумулиране на трудови договори като европейски парламентарен сътрудник и трудови договори с Националния фронт;

• трудови договори с Националния фронт, сключени непосредствено след трудови договори като европейски парламентарен сътрудник;

Ж.  като има предвид, че при претърсването, осъществено в седалището на Националния фронт през февруари 2016 г., бяха иззети някои документи от кабинета на касиера на Националния фронт, които показват волята на посочената партия да реализира „икономии“ чрез поемането от Европейския парламент на възнагражденията на лицата, наети от партията в качеството им на парламентарни сътрудници;

З.  като има предвид, че според разследващите магистрати е необходимо да се съберат показанията на Мари-Кристин Бутоне във връзка със средствата, получени на основание договори с определен поименно посочен парламентарен сътрудник; като има предвид, че на 6 март 2017 г. на този сътрудник беше повдигнато обвинение в укриване на злоупотреба с доверие между септември 2014 г. и февруари 2015 г.; като има предвид, че при явяването си пред двамата разследващи магистрати сътрудникът се позова на правото си да запази мълчание;

И.  като има предвид, че Мари-Кристин Бутоне отказа да се яви на призовките на следователите и на разследващите магистрати, чиято цел беше да се установи дали следва да ѝ бъде повдигнато обвинение в злоупотреба с доверие за деяния, извършени в периода 2009 – 2016 г.;

Й.  като има предвид, че Мари-Кристин Бутоне обясни отказа си да се яви на посочените призовки, като се позова на имунитета си на член на Европейския парламент, уточнявайки, че има „не само право, но и задължение да представи на вниманието на Европейския парламент хипотезата, при която [тя се явява] пред съдебен орган, за да [отговаря] за организацията на парламентарната си работа“;

К.  като има предвид, че междувременно Мари-Кристин Бутоне изглежда е била изслушана от разследващите магистрати в Париж;

Л.  като има предвид, че въпреки това следва да се снеме имунитетът на съответния член на ЕП, тъй като единствено Парламентът има правото да снема имунитета на свой член;

М.  като има предвид, че има основание да се дадат отговори и че няма доказателства за fumus persecutionis, особено с оглед на факта, че се провежда производство въз основа на сходни обвинения и срещу членове на Европейския парламент, които принадлежат към други политически групи и са с друго гражданство;

1.  решава да снеме имунитета на Мари-Кристин Бутоне;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на френските органи и на Мари-Кристин Бутоне.

  • [1]  Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

8

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala