BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet

17.7.2017 - (2017/2063(IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Heidi Hautala

Procedure : 2017/2063(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0259/2017
Indgivne tekster :
A8-0259/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet

(2017/2063(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodningen om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet, der blev fremsendt den 14. april 2017 af det franske justitsministerium på grundlag af en anmodning fra rigsadvokaten ved appelretten i Paris og meddelt på plenarmødet den 26. april 2017 i forbindelse med en sag, der verserer for undersøgelsesdommere ved byretten i Paris, vedrørende en retslig efterforskning om påstande om uretmæssig brug af midler, der er modtaget som følge af en navngiven akkrediteret parlamentarisk assistents kontrakt,

–  der har hørt Jean-François Jalkh, for Marie-Christine Boutonnet, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013[1],

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0259/2017),

Α.  der henviser til, at undersøgelsesdommere ved byretten i Paris har anmodet om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets parlamentariske immunitet, således at hun kan afhøres i forbindelse med mistanke om en strafbar handling;

Β.  der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fremgår af artikel 26 i den franske forfatning, at medlemmer af Parlamentet ikke i strafferetligt øjemed kan udsættes for anholdelse eller nogen som helst anden frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra præsidiet for den forsamling, som medlemmet tilhører, og at denne tilladelse er ikke påkrævet, hvis den pågældende gribes på fersk gerning, eller hvis der foreligger en endelig domfældelse;

D.  der henviser til, at undersøgelsesdommerne er af den opfattelse, at efterforskningen under den indledende undersøgelse og bevisoptagelsen synes at bekræfte den oprindelige mistanke, som blev anmeldt af Europa-Parlamentet, med hensyn til et vist antal parlamentariske assistenter for medlemmer af Europa-Parlamentet fra partiet Front National;

E.  der henviser til, at det ved gennemgang af Front Nationals organisationsplan, der blev offentliggjort i februar 2015, synes at kunne konstateres, at 15 medlemmer af Europa-Parlamentet, 21 lokale parlamentariske assistenter og 5 akkrediterede parlamentariske assistenter var anført i organisationsplanen; der henviser til, at en række parlamentariske assistenter angav Front Nationals hovedkontor i Nanterre som deres arbejdssted, i nogle tilfælde som fuldtidsansatte; der henviser til, at de fleste parlamentariske assistenters ansættelseskontrakter beskrev identiske og generiske arbejdsopgaver uden nogen form for specificitet;

F.  der henviser til, at efterforskningen ligeledes klarlagde tre forhold, som kunne skabe tvivl om, hvorvidt de pågældende assistenter rent faktisk havde arbejdsopgaver med forbindelse til Europa-Parlamentet:

•  ansættelseskontrakter som parlamentarisk assistent i Europa-Parlamentet indføjet mellem to ansættelseskontrakter hos Front National

•  ansættelseskontrakter som parlamentarisk assistent i Europa-Parlamentet samtidig med ansættelseskontrakter hos Front National

•  ansættelseskontrakter hos Front National, som følger umiddelbart efter ansættelseskontrakter som parlamentarisk assistent i Europa-Parlamentet;

G.  der henviser til, at der under en ransagning på Front Nationals hovedkontor i februar 2016 blev beslaglagt en række dokumenter på Front Nationals regnskabsførers kontor, som viste nævnte partis forsæt til at "spare" ved at lade Europa-Parlamentet betale partimedarbejdernes løn i medfør deres stilling som parlamentariske assistenter;

H.  der henviser til, at undersøgelsesdommerne finder det nødvendigt at høre Marie-Christine Boutonnets forklaringer vedrørende de midler, der er modtaget i forbindelse med en navngiven akkrediteret parlamentarisk assistents kontrakt; der henviser til at denne assistent den 6. marts 2017 blev sigtet for mellem september 2014 og februar 2015 at have skjult en uretmæssig brug af midler, og til at assistenten, da denne blev afhørt af to undersøgelsesdommere, påberåbte sin ret til ikke at udtale sig;

I.  der henviser til, at Marie-Christine Boutonnet afviste at give møde efter de tilsigelser, som blev foretaget dels af efterforskerne, dels af undersøgelsesdommerne, med henblik på at afgøre, om der skulle rejses tiltale mod hende for mandatsvig mellem 2009 og 2016;

J.  der henviser til, at Marie-Christine Boutonnet redegjorde for sin afvisning af at efterkomme nævnte tilsigelser og henviste til sin immunitet som medlem af Europa-Parlamentet, idet hun fremhævede, at hun "ikke alene havde ret til, men tilmed pligt til at forelægge Europa-Parlamentet muligheden for, at hun skulle give møde for en retsmyndighed og stå til regnskab for tilrettelægningen af [sit] parlamentariske arbejde";

K.  der henviser til, at Marie-Christine Boutonnet efterfølgende er blevet afhørt af undersøgelsesdommerne i Paris;

L.  der henviser til, at det ikke desto mindre er hensigtsmæssigt at ophæve det pågældende medlems immunitet, da det kun er Parlamentet, der har ret til at ophæve et medlems immunitet;

M.  der henviser til, at der klart er et behov for at afklare sagen, og at der ikke er nogen beviser på fumus persecutionis, navnlig i betragtning af at der er indledt sager på grundlag af lignende anklager mod medlemmer fra andre politiske grupper og af andre nationaliteter;

1.  vedtager at ophæve Marie-Christine Boutonnetss immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Frankrigs kompetente myndigheder og til Marie-Christine Boutonnet.

  • [1]  Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

12.7.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

8

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala