ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet

17.7.2017 - (2017/2063(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Heidi Hautala

Διαδικασία : 2017/2063(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0259/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0259/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet

(2017/2063(IMM))

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet, που διαβιβάστηκε στις 14 Απριλίου 2017 από το Γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης με βάση το αίτημα που υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας Εφετών του Παρισιού, και η οποία ανακοινώθηκε στις 26 Απριλίου 2017 στην Ολομέλεια, σε συνάρτηση με διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον των ανακριτών δικαστών στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Παρισιού σχετικά με δικαστική έρευνα λόγω κατάχρησης εμπιστοσύνης που αφορά πόρους που εισπράχθηκαν βάσει σύμβασης κατονομαζόμενου ατόμου για την άσκηση καθηκόντων κοινοβουλευτικού βοηθού,

–  αφού άκουσε τον Jean-François Jalkh, αντί της Marie-Christine Boutonnet, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0259/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακριτές δικαστές στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Παρισιού έχουν ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet, ώστε να την ακούσουν σε συνάρτηση με την υπόνοια τέλεσης αξιόποινης πράξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, «κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα, ούτε να υποστεί άλλο μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του, χωρίς την άδεια του Προεδρείου του Σώματος στο οποίο ανήκει. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση κακουργήματος ή πλημμελήματος που έχει τελεσθεί επ’ αυτοφώρω ή όταν η καταδικαστική απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ανακριτές, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της δικαστικής διερεύνησης προκύπτει ότι οι αρχικές υποψίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ορισμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανήκουν στο Εθνικό Μέτωπο ενδέχεται να είναι δικαιολογημένες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, φαίνεται ότι στο οργανόγραμμα του Εθνικού Μετώπου, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2015, περιλαμβάνονται 15 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 21 τοπικοί κοινοβουλευτικοί βοηθοί και 5 διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί δήλωσαν ως τόπο εργασίας τους τα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Μετώπου στη Nanterre, σε ορισμένες δε περιπτώσεις ανέφεραν ότι εργάζονταν υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις συμβάσεις εργασίας των κοινοβουλευτικών βοηθών περιγράφονταν πανομοιότυπα και γενικού χαρακτήρα καθήκοντα, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης τρεις καταστάσεις, στο πλαίσιο των οποίων δεν φαίνεται πιθανό οι σχετικοί βοηθοί να ασκούσαν πράγματι καθήκοντα σχετιζόμενα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

• συμβάσεις εργασίας για τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού βοηθού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που παρεμβάλλονται μεταξύ δυο συμβάσεων εργασίας με το Εθνικό Μέτωπο·

• ταυτόχρονη σύναψη συμβάσεων εργασίας για τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού βοηθού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμβάσεων εργασίας με το Εθνικό Μέτωπο·

• συμβάσεις εργασίας με το Εθνικό Μέτωπο που συνήφθησαν για χρονικά διαστήματα που έπονται άμεσα περιόδων για τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις εργασίας για καθήκοντα κοινοβουλευτικών βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Μετώπου τον Φεβρουάριο του 2016, κατασχέθηκαν διάφορα έγγραφα στο γραφείο του ταμία του Εθνικού Μετώπου, από τα οποία προκύπτει ότι το κόμμα επιθυμούσε να κάνει «οικονομία» με το να επωμισθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αποδοχές εργαζομένων του κόμματος λόγω της ιδιότητάς τους ως κοινοβουλευτικών βοηθών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τους ανακριτές η Marie-Christine Boutonnet πρέπει να παράσχει εξηγήσεις όσον αφορά τα κονδύλια που εισπράχθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης ορισμένου κατονομαζόμενου κοινοβουλευτικού βοηθού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω βοηθός κατηγορήθηκε στις 6 Μαρτίου 2017 ότι είχε αποκρύψει την κατάχρηση εμπιστοσύνης που διεπράχθη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν ερωτήθηκε σχετικά από τους δύο ανακριτές, ο βοηθός επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Marie-Christine Boutonnet αρνήθηκε να ανταποκριθεί στις κλήσεις που της απηύθυναν οι ανακριτικοί υπάλληλοι και οι ανακριτές δικαστές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα πρέπει να απαγγελθούν εις βάρος της κατηγορίες για κατάχρηση εμπιστοσύνης μεταξύ των ετών 2009 και 2016·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Marie-Christine Boutonnet εξήγησε την άρνησή της να ανταποκριθεί στις ανωτέρω κλήσεις επικαλούμενη την ασυλία της ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διευκρινίζοντας ότι έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να υποβάλει στην κρίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστικής αρχής για να λογοδοτήσει για το πώς οργανώνει τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται ότι εν τω μεταξύ οι ανακριτές δικαστές στο Παρίσι άκουσαν την Marie-Christine Boutonnet·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση ενδείκνυται η άρση της ασυλίας της συγκεκριμένης βουλευτή, καθώς μόνον το Κοινοβούλιο μπορεί να άρει την ασυλία βουλευτή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση πρέπει προφανώς να εξεταστεί και δεν υπάρχουν ενδείξεις περί fumus persecutionis, ιδίως δεδομένου του γεγονότος ότι εκκρεμούν και άλλες διαδικασίες βάσει παρεμφερών κατηγοριών εις βάρος βουλευτών που ανήκουν σε άλλες πολιτικές ομάδες ή είναι υπήκοοι άλλων κρατών·

1.  αποφασίζει να άρει τη βουλευτική ασυλία της Marie-Christine Boutonnet.

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί στις γαλλικές αρχές και στην Marie-Christine Boutonnet την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του.

  • [1]  Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

8

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala