RAPORT Marie-Christine Boutonnet’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

17.7.2017 - (2017/2063(IMM))

Õiguskomisjon
Raportöör: Heidi Hautala

Menetlus : 2017/2063(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0259/2017
Esitatud tekstid :
A8-0259/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Marie-Christine Boutonnet’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2017/2063(IMM))

–  võttes arvesse 14. aprillil 2017 Prantsusmaa justiitsministeeriumi poolt Pariisi apellatsioonikohtu peaprokuröri taotlusel edastatud ja 26. aprillil 2017 täiskogu istungil teatavaks tehtud taotlust Marie-Christine Boutonnet’lt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks seoses Pariisi piirkonnakohtu eeluurimiskohtunike menetluses oleva kohtuasjaga, mis puudutab kohtulikku uurimist usalduse kuritarvitamise asjus seoses nimeliselt teada oleva isikuga sõlmitud parlamendiliikme assistendi lepingu alusel saadud rahaliste vahenditega,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Marie-Christine Boutonnet’d asendanud Jean-François Jalkhi ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid[1],

–  võttes arvesse Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0259/2017),

Α.  arvestades, et Pariisi piirkonnakohtu eeluurimiskohtunikud on palunud Marie-Christine Boutonnet’lt parlamendiliikme puutumatuse ära võtta, et kuulata ta ära seoses kahtlustatava kuriteoga;

Β.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklile 9 on Euroopa Parlamendi liikmetel „oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel“;

C.  arvestades, et Prantsusmaa põhiseaduse artiklis 26 on sätestatud: „Ühtki parlamendiliiget ei saa raske kuriteo või muu süüteo eest vahistada ega muul moel tema vabadust võtta või piirata ilma selle parlamendikoja juhatuse nõusolekuta, mille liige ta on. Selline nõusolek ei ole vajalik raskelt kuriteolt või süüteolt tabamise või lõpliku süüdimõistva kohtuotsuse korral.“;

D.  arvestades, et eeluurimiskohtunikud on seisukohal, et esialgse uurimise ja kohtuliku juurdluse käigus tehtud uurimised näitavad, et Euroopa Parlamendi tõstatatud esialgsed kahtlustused, mis puudutavad teatavat hulka Front Nationali kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete assistente, võivad olla põhjendatud;

E.  arvestades eelkõige, et 2015. aasta veebruaris avaldatud Front Nationali ametikohtade loetelus on ilmselt kirjas 15 Euroopa Parlamendi liiget, 21 parlamendiliikmete kohalikku assistenti ja 5 parlamendiliikmete registreeritud assistenti; arvestades, et mõned neist assistentidest tunnistasid, et nende töökoht oli Front Nationali peakorteris Nanterre’is, viidates mõnel juhul, et töötasid seal täistööajaga; arvestades, et enamik nende parlamendiliikmete assistentide töölepingutest kirjeldasid ilma üksikasju esitamata samaseid üldise iseloomuga ülesandeid;

F.  arvestades, et uurimise käigus selgus ka kolm seika, mille põhjal tundub olevat ebatõenäoline, et need assistendid tõepoolest täitsid Euroopa Parlamendiga seotud ülesandeid:

• Euroopa Parlamendi assistentide töölepingud jäid täpselt kahe Front Nationali töölepingu vahele;

• Euroopa Parlamendi assistentide töölepingud Euroopa Parlamendi ja Front Nationaliga kehtisid üheaegselt;

• töölepingud Front Nationaliga sõlmiti ajavahemikeks, mis järgnesid vahetult Euroopa Parlamendi assistentide töölepingutega hõlmatud ajavahemikele;

G.  arvestades, et 2016. aasta veebruaris Front Nationali peakorteris tehtud läbiotsimise käigus konfiskeeriti partei laekuri tööruumist mitu dokumenti, mis annavad tunnistust Front Nationali soovist „raha kokku hoida“ – lasta Euroopa Parlamendil maksta töötasu partei töötajatele, kes esinevad parlamendiliikmete assistentidena;

H.  arvestades, et eeluurimiskohtunikud peavad vajalikuks ära kuulata Marie-Christine Boutonnet’ selgitused teatava nimeliselt teada oleva assistendi lepingu alusel saadud rahaliste vahendite kohta; arvestades, et sellele assistendile esitati 6. märtsil 2017 süüdistus usalduse kuritarvitamise varjamise eest ajavahemikul 2014. aasta septembrist kuni 2015. aasta veebruarini; arvestades, et kui kaks eeluurimiskohtunikku teda küsitlesid, kasutas assistent oma õigust vaikida;

I.  arvestades, et Marie-Christine Boutonnet on keeldunud järgimast uurijate ja eeluurimiskohtunike kutseid, mille need on talle väljastanud, et kindlaks teha, kas talle tuleks esitada süüdistus usalduse kuritarvitamises aastatel 2009–2016;

J.  arvestades, Marie-Christine Boutonnet on selgitanud oma keeldumist järgida kohtukutseid, viidates enda kui Euroopa Parlamendi liikme puutumatusele ja teatades, et tal pole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus jätta Euroopa Parlamendi otsustada võimalus, et tal tuleks ilmuda kohtuorgani ette, et anda aru oma parlamentaarse töö korraldusest;

K.  arvestades, et Pariisi eeluurimiskohtunikud on tänaseks Marie-Christine Boutonnet’ ära kuulanud;

L.  arvestades, et sellegipoolest on asjakohane nimetatud parlamendiliikmelt puutumatus ära võtta, kuna üksnes Euroopa Parlamendil on õigus oma parlamendiliikmelt puutumatus ära võtta;

M.  arvestades, et seda küsimust ei saa kindlasti tähelepanuta jätta ja ei ole mingeid tõendeid fumus persecutionise kohta, võttes eriti arvesse asjaolu, et käimas on teisigi menetlusi, mis põhinevad samalaadsetel süüdistustel teistesse fraktsioonidesse kuuluvate ja teiste riikide kodakondsusega parlamendiliikmete vastu;

1.  otsustab Marie-Christine Boutonnet’ puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Prantsusmaa ametivõimudele ja Marie-Christine Boutonnet’le.

  • [1]  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

12.7.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

8

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala