Pranešimas - A8-0259/2017Pranešimas
A8-0259/2017

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą

17.7.2017 - (2017/2063(IMM))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Heidi Hautala

Procedūra : 2017/2063(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0259/2017
Pateikti tekstai :
A8-0259/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą

(2017/2063(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. balandžio 14 d. perduotą prašymą panaikinti Marie-Christine Boutonnet imunitetą (grindžiamą Paryžiaus apeliacinio teismo generalinės prokurorės prašymu), kuris susijęs su Paryžiaus apygardos teismo ikiteisminio tyrimo teisėjų atliekamu ikiteisminiu tyrimu dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu, susijusiu su lėšomis, gautomis pagal įvardyto EP narės padėjėjo sutartį, ir kuris buvo paskelbtas 2017 m. balandžio 26 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Jeano-François Jalkho, kuris pakeitė Marie-Christine Boutonnet, paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus[1],

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0259/2017),

A.  kadangi Paryžiaus apygardos teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai paprašė panaikinti Europos Parlamento narės Marie-Christine Boutonnet imunitetą, kad galėtų ją apklausti dėl įtarimų padarius nusikalstamą veiką;

Β.  kadangi pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje suteikiami parlamento nariams;

C.  kadangi Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje nustatyta, kad „[n]ė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo negali būti suimamas arba negali būti kitaip atimama arba suvaržoma jo laisvė, jei asamblėjos, kurios narys jis yra, valdyba nedavė tam sutikimo. Toks sutikimas nėra būtinas, kai parlamento narys užtinkamas bedarantis nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą (in flagranti), arba įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui“;

D.  kadangi, ikiteisminio tyrimo teisėjų nuomone, policijos atlikto preliminaraus tyrimo ir ikiteisminio tyrimo rezultatai patvirtina su kai kuriais Europos Parlamento narių, priklausančių Nacionaliniam frontui, padėjėjais susijusius pradinius įtarimus, apie kuriuos pranešė Europos Parlamentas;

E.  kadangi visų pirma iš 2015 m. vasario mėn. paskelbtos Nacionalinio fronto organizacinės struktūros matyti, kad šioje organizacinėje struktūroje nurodyta 15 EP narių, 21 EP narių vietinis padėjėjas ir 5 akredituoti EP narių padėjėjai; kadangi kai kurie EP narių padėjėjai deklaravo, kad jų darbo vieta yra Nacionalinio fronto būstinėje Nantere, kartais visu etatu; kadangi daugumos EP narių padėjėjų darbo sutartyse buvo aprašytos identiškos ir bendros funkcijos, nenurodant jokių specialių užduočių;

F.  kadangi atlikus tyrimus taip pat išaiškėjo trys situacijos, dėl kurių galima suabejoti tuo, kad atitinkami padėjėjai faktiškai vykdė veiklą Europos Parlamente:

• EP narių padėjėjų darbo sutartys įterptos tarp dviejų su Nacionaliniu frontu sudarytų darbo sutarčių;

• EP narių padėjėjų darbo sutartys su Europos Parlamentu sutapo su darbo sutartimis, sudarytomis su Nacionaliniu frontu;

• darbo sutartys su Nacionaliniu frontu buvo sudarytos iš karto po to, kai baigė galioti EP narių padėjėjų sutartys;

G.  kadangi per 2016 m. vasario mėn. Nacionalinio fronto būstinėje atliktą kratą buvo areštuoti kai kurie dokumentai, rasti Nacionalinio fronto apskaitininko kabinete, iš kurių matyti, kad minėtoji partija nori „sutaupyti“ pasinaudodama tuo, kad partijos darbuotojams, kaip EP narių padėjėjams, atlyginimus mokėtų Europos Parlamentas;

H.  kadangi, ikiteisminio tyrimo teisėjų nuomone, būtina apklausti Marie-Christine Boutonnet, kad ji pateiktų paaiškinimus dėl lėšų, gautų pagal tam tikro įvardyto padėjėjo sutartį; kadangi 2017 m. kovo 6 d. šiam padėjėjui buvo pateikti kaltinimai piktnaudžiavimo pasitikėjimu slėpimu laikotarpiu nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. vasario mėn.; kadangi per dviejų ikiteisminio tyrimo teisėjų atliekamą apklausą jis pasirėmė savo teise tylėti;

I.  kadangi Marie-Christine Boutonnet atsisakė atvykti pagal tyrėjų ir ikiteisminio tyrimo teisėjų parengtus šaukimus, siekiant nustatyti, ar jai turi būti pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu 2009–2016 m. laikotarpiu;

J.  kadangi Marie-Christine Boutonnet paaiškino, kodėl ji atsisakė atvykti pagal minėtus šaukimus, pasiremdama savo, kaip EP narės, imunitetu ir nurodydama, kad ji „turi ne tik teisę, bet net ir pareigą pateikti Europos Parlamentui prielaidą, kad [ji] turi atvykti į teisminę instituciją atsakyti už [savo] darbo Europos Parlamente organizavimą“;

K.  kadangi, regis, Paryžiaus ikiteisminio tyrimo teisėjai jau apklausė Marie-Christine Boutonnet;

L.  kadangi vis dėlto būtų tikslinga atšaukti šios Parlamento narės imunitetą, nes tik Parlamentas turi teisę atšaukti Parlamento nario imunitetą;

M.  kadangi šiuo konkrečiu atveju yra aišku, jog būtina reaguoti, ir kadangi nėra įrodymų, jog esama fumus persecutionis atvejo, ypač atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vyksta procesas pagal panašius kaltinimus, pateiktus EP nariams, priklausantiems kitoms frakcijoms ir turintiems kitų valstybių pilietybę;

1.  nusprendžia atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Prancūzijos valdžios institucijoms ir Marie-Christine Boutonnet.

  • [1]  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

12.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

8

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala