Ziņojums - A8-0259/2017Ziņojums
A8-0259/2017

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti

17.7.2017 - (2017/2063(IMM))

Juridiskā komiteja
Referente: Heidi Hautala

Procedūra : 2017/2063(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0259/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0259/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti

(2017/2063(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti, kuru Francijas tieslietu ministrija nosūtījusi 2017. gada 14. aprīlī, pamatojoties uz Parīzes Apelācijas tiesas ģenerālprokurora pieprasījumu, un kuru darīja zināmu 2017. gada 26. aprīļa plenārsēdē, saistībā ar lietu, kuru patlaban skata Parīzes Apgabaltiesas izmeklēšanas tiesneši, veicot tiesu izmeklēšanu, jo Marie-Christine Boutonnet esot pārkāpusi pilnvaras saistībā ar līdzekļiem, kuri ir saņemti saskaņā ar parlamentārā palīga līgumu, kas ir noslēgts ar kādu konkrētu personu,

–  pēc Jean-François Jalkh, kas aizstāja Marie-Christine Boutonnet, uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu[1],

–  ņemot vērā Francijas Republikas Konstitūcijas 26. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0259/2017),

Α.  tā kā Parīzes Apgabaltiesas izmeklēšanas tiesneši ir pieprasījuši atcelt Marie-Christine Boutonnet parlamentāro imunitāti, lai uzklausītu viņas paskaidrojumus par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko viņa tiek turēta aizdomās;

Β.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir tāda pati imunitāte, kādu piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

C.  tā kā Francijas Konstitūcijas 26. pantā ir noteikts: „Nevienu deputātu, kurš ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu vai citu nozīmīgu pārkāpumu, nedrīkst nedz apcietināt, nedz viņam piemērot citus drošības līdzekļus, kas paredz brīvības atņemšanu vai ierobežošanu, ja nav saņemta tās palātas prezidija atļauja, kuras deputāts viņš ir. Šāda atļauja nav vajadzīga gadījumos, kad deputāts tiek aizturēts noziedzīga nodarījuma vai cita nozīmīga pārkāpuma izdarīšanas brīdī un vietā (flagrante delicto) vai kad spēkā ir stājies galīgs, notiesājošs spriedums”;

D.  tā kā izmeklēšanas tiesneši uzskata, ka pirmstiesas izmeklēšanas un tiesu izmeklēšanas laikā veiktā noskaidrošana liek domāt, ka sākotnējās Eiropas Parlamenta paustās aizdomas par zināmu skaitu Eiropas Parlamenta deputātu parlamentāro palīgu — partijas Front National biedru — var būt pamatotas;

E.  tā kā, piemēram, izrādās, ka 2015. gada februārī publicētajā Front National štatu sarakstā ir uzskaitīti 15 Eiropas Parlamenta deputāti, 21 vietēja līmeņa parlamentārais palīgs un 5 reģistrēti parlamentārie palīgi; tā kā zināms skaits parlamentāro palīgu ir deklarējuši, ka viņu darba vieta ir Front National mītne Nantērā, dažos gadījumos norādot, ka viņi tur strādāja pilna laika darbu; tā kā lielākajā daļā parlamentāro palīgu darba līgumu ir atrunāti vienādi un vispārēji uzdevumi, nesniedzot izsmeļošāku aprakstu;

F.  tā kā izmeklēšanu gaitā papildus tam atklājās trīs situācijas, kas liek domāt, ka attiecīgie palīgi diezin vai patiešām pildīja ar Eiropas Parlamentu saistītus uzdevumus:

• Eiropas Parlamenta palīgu darba līgumi ir datēti ar laikposmu starp diviem ar Front National noslēgtiem darba līgumiem;

• Eiropas Parlamenta palīgu darba līgumi, kas ir noslēgti ar Eiropas Parlamentu, un darba līgumi, kas ir noslēgti ar Front National, ir spēkā vienu un to pašu termiņu;

• ar Front National noslēgto darba līgumu termiņš uzreiz seko ar Eiropas Parlamentu noslēgto parlamentāro palīgu darba līgumu termiņam;

G.  tā kā, 2016. gada februārī veicot kratīšanu Front National mītnē, Front National kasiera birojā tika konfiscēta virkne dokumentu, no kuriem varēja secināt par šīs partijas vēlmi panākt „ietaupījumus”, balstoties uz to, ka Eiropas Parlaments izmaksā algas šīs partijas darbiniekiem kā parlamentārajiem palīgiem;

H.  tā kā izmeklēšanas tiesneši uzskata par nepieciešamu uzklausīt Marie-Christine Boutonnet paskaidrojumus par līdzekļiem, kas ir saņemti saskaņā ar parlamentārā palīga līgumu, kas ir noslēgts ar kādu konkrētu personu; tā kā šim minētajam palīgam 2017. gada 6. martā izvirzīja apsūdzību par pilnvaru pārkāpuma slēpšanu laikposmā 2014. gada septembris–2015. gada februāris; tā kā tad, kad divi izmeklēšanas tiesneši uzdeva jautājumus, minētais palīgs atsaucās uz savām tiesībām klusēt;

I.  tā kā Marie-Christine Boutonnet uz nopratināšanu ierasties atteicās, proti, nereaģēja uz izmeklētāju un izmeklēšanas tiesnešu pavēstēm, kuras viņi nosūtīja, lai noteiktu, vai viņai ir izvirzāmas apsūdzības pilnvaru pārkāpšanā laikposmā 2009.–2016. gads;

J.  tā kā Marie-Christine Boutonnet savu atteikumu ierasties uz nopratināšanu paskaidroja, atsaucoties uz savu Eiropas Parlamenta deputātes imunitāti un apgalvojot, ka tās ir „ne tikai viņas tiesības, bet pat pienākums iesniegt Eiropas Parlamentam hipotēzi, ka [viņa] varētu uzstāties tiesā, lai atbildētu par [sava] parlamentārā darba organizāciju”;

K.  tā kā izrādās, ka Marie-Christine Boutonnet kopš tā laika ir sniegusi paskaidrojumus izmeklēšanas tiesnešiem Parīzē;

L.  tā kā, neskatoties uz to, būtu pareizi atcelt attiecīgā deputāta imunitāti, jo tikai Parlamentam ir tiesības atcelt deputātu imunitāti;

M.  tā kā šajā gadījumā ir noteikti jāatbild un nav gūti pierādījumi par fumus persecutionis, jo īpaši, ņemot vērā to, ka nav pabeigta tiesvedība par līdzīgām apsūdzībām, kas ir izvirzītas pret citu politisko grupu un citu tautību deputātiem,

1.  nolemj atcelt Marie-Christine Boutonnet parlamentāro imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un Parlamenta atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Francijas iestādēm un Marie-Christine Boutonnet.

  • [1]  Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Vispārējās tiesas 2010 gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

12.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

8

0

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala