SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej

17.7.2017 - (2017/2063(IMM))

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Heidi Hautala

Postup : 2017/2063(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0259/2017
Predkladané texty :
A8-0259/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej

(2017/2063(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej, ktorú 14. apríla 2017 podalo francúzske ministerstvo spravodlivosti na základe žiadosti generálneho prokurátora na odvolacom súde v Paríži a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 26. apríla 2017 v súvislosti s prípadom, ktorým sa zaoberajú vyšetrujúci sudcovia na parížskom regionálnom súde v spojitosti so súdnym vyšetrovaním zneužitia dôvery týkajúceho sa finančných prostriedkov získaných na základe zmluvy asistenta poslanca uvedenej osoby,

–  po vypočutí Jeana-Françoisa Jalkha, ktorý zastúpil Marie-Christine Boutonnetovú, v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013[1],

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0259/2017),

Α.  keďže vyšetrujúci sudcovia parížskeho regionálneho súdu požiadali o zbavenie poslaneckej imunity Marie-Christine Boutonnetovej s cieľom vypočuť ju v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu;

Β.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu;

C.  keďže podľa článku 26 Ústavy Francúzskej republiky môže byť poslanec parlamentu zatknutý za závažný trestný čin alebo iný prečin, alebo voči nemu uplatnené väzobné alebo podobné opatrenie iba na základe súhlasu predsedníctva zhromaždenia, ktorého je poslanec členom; tento súhlas sa nevyžaduje, ak bol poslanec pri páchaní závažného trestného činu alebo iného prečinu prichytený alebo bol právoplatne odsúdený;

D.  keďže vyšetrujúci sudcovia sa domnievajú, že vyšetrovanie vykonané v rámci predbežného zisťovania a súdneho vyšetrovania naznačuje, že pôvodné podozrenia Európskeho parlamentu týkajúce sa niekoľkých asistentov poslancov Európskeho parlamentu pridružených k strane Národný front môžu byť odôvodnené;

E.  keďže predovšetkým sa zdá, že z plánu pracovných miest Národného frontu uverejneného vo februári 2015 vyplýva, že je na ňom uvedených 15 poslancov Európskeho parlamentu, 21 miestnych asistentov poslancov a 5 akreditovaných asistentov poslancov; keďže niekoľko asistentov poslancov nahlásilo ako svoje miesto práce ústredie strany Národný front v Nanterre, pričom v niektorých prípadoch uviedli, že boli zamestnaní na plný úväzok; keďže vo väčšine pracovných zmlúv asistentov poslancov sú opísané identické úlohy všeobecného charakteru, bez uvedenia akýchkoľvek podrobností;

F.  keďže pri vyšetrovaní sa zároveň ukázalo, že v troch prípadoch sa zdá nepravdepodobné, že príslušní asistenti skutočne vykonávali povinnosti v súvislosti s Európskym parlamentom:

• pracovné zmluvy asistentov poslancov Európskeho parlamentu boli časovo vsunuté medzi dve pracovné zmluvy uzavreté s Národným frontom;

• pracovné zmluvy asistentov poslancov s Európskym parlamentom a Národným frontom boli v platnosti súbežne;

• pracovné zmluvy uzatvorené s Národným frontom nasledovali bezprostredne po skočení pracovných zmlúv asistentov poslancov Európskeho parlamentu;

G.  keďže počas prehliadky vykonanej v ústredí Národného frontu vo februári 2016 bolo v kancelárii pokladníka Národného frontu zabavených niekoľko dokumentov, z ktorých vyplýva, že úmyslom strany bolo „sporiť“ na úkor Európskeho parlamentu, ktorý uhrádza mzdy zamestnancov strany z titulu ich postavenia asistentov poslancov;

H.  keďže vyšetrujúci sudcovia považujú za nevyhnutné vypočuť Marie-Christine Boutonnetovú v súvislosti s finančnými prostriedkami získanými na základe zmluvy asistenta poslanca; keďže 6. marca 2017 bol tento asistent obvinený z utajovania sprenevery v období medzi septembrom 2014 a februárom 2015; keďže pri výsluchu dvoch vyšetrujúcich sudcov asistent využil svoje právo odoprieť výpoveď;

I.  keďže Marie-Christine Boutonnet sa odmietla dostaviť na základe predvolania vyšetrovateľov a vyšetrujúcich sudcov, ktoré vydali s cieľom zistiť, či má byť obvinená zo sprenevery počas obdobia medzi rokmi 2009 a 2016;

J.  keďže Marie-Christine Boutonnet odôvodnila svoje odmietnutie dostaviť sa na základe predvolania odvolaním sa na svoju imunitu ako poslankyne Európskeho parlamentu, pričom uviedla, že „ má nielen právo, ale dokonca povinnosť oznámiť Európskemu parlamentu možnosť, že sa bude pred súdnym orgánom zodpovedať za organizáciu svojej parlamentnej práce“;

K.  keďže vyšetrujúci sudcovia v Paríži podľa všetkého už Marie-Christine Boutonnetovú vypočuli;

L.  keďže je však napriek tomu vhodné zbaviť dotknutú poslankyňu imunity, pretože len Parlament je oprávnený tak urobiť;

M.  keďže zjavne ostali nezodpovedané otázky a neexistuje dôkaz o fumus persecutionis, najmä s ohľadom na skutočnosť, že konania na základe podobných obvinení prebiehajú aj voči poslancom, ktorí sú členmi iných politických skupín a majú inú štátnu príslušnosť;

1.  rozhodol zbaviť Marie-Christine Boutonnetovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru francúzskym orgánom a Marie-Christine Boutonnetovej.

  • [1]  Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

12.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

8

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala