POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet

17.7.2017 - (2017/2063(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Heidi Hautala

Postopek : 2017/2063(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0259/2017
Predložena besedila :
A8-0259/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet

(2017/2063(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet, ki jo je 14. aprila 2017 posredovalo francosko ministrstvo za pravosodje na podlagi zahteve generalnega tožilca prizivnega sodišča v Parizu in je bila razglašena na plenarnem zasedanju 26. aprila 2017, v zvezi s postopkom v teku pred preiskovalnimi sodniki na okrožnem sodišču v Parizu v okviru sodne preiskave zaradi suma zlorabe zaupanja v zvezi s sredstvi, prejetimi iz naslova pogodbe poimensko imenovanega parlamentarnega pomočnika,

–  po zagovoru Jean-Françoisa Jalkha, ki je v skladu s členom 9(6) Poslovnika zastopal Marie-Christine Boutonnet,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013[1],

–  ob upoštevanju 26. člena ustave Republike Francije,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0259/2017),

Α.  ker so preiskovalni sodniki okrožnega sodišča v Parizu zahtevali odvzem poslanske imunitete Marie-Christine Boutonnet, da bi jo zaslišali zaradi suma storitve kaznivega dejanja;

Β.  ker v skladu s členom 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države članice imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.  ker 26. člen francoske ustave določa, da „se ne sme nobenega poslanca aretirati zaradi hudega ali drugega kaznivega dejanja, niti se ga ne sme pripreti ali mu kako drugače odvzeti prostosti brez dovoljenja predsedstva skupščine, katere poslanec je. To dovoljenje ni potrebno, če je poslanec zaloten pri hudem kaznivem dejanju ali drugem kaznivem dejanju ali v primeru pravnomočne obsodbe“;

D.  ker preiskovalni sodniki menijo, da predhodni preiskovalni postopek in sodna preiskava kažejo, da bi lahko bil začetni sum, ki ga je Evropski parlament izrazil v zvezi z nekaterimi parlamentarnimi pomočniki poslancev Evropskega parlamenta iz stranke Front National, utemeljen;

E.  ker zlasti kaže, da je v kadrovskem načrtu stranke, objavljenem februarja 2015, navedenih 15 poslancev Evropskega parlamenta, 21 lokalnih parlamentarnih pomočnikov in 5 akreditiranih parlamentarnih pomočnikov; ker je več parlamentarnih pomočnikov izjavilo, da je njihov kraj zaposlitve sedež stranke Front National v Nanterru, v nekaterih primerih pa so izjavili tudi, da so tam zaposleni za poln delovni čas; ker so v večini pogodb o zaposlitvi parlamentarnih pomočnikov opisane enake splošne naloge brez kakršnih koli podrobnosti;

F.  ker so bile v preiskavah odkrite tudi tri podrobnosti, zaradi katerih je malo verjetno, da so ti pomočniki dejansko opravljali naloge v zvezi z Evropskim parlamentom:

• pogodbe o zaposlitvi parlamentarnih pomočnikov v Evropskem parlamentu, časovno umeščene med dve pogodbi o zaposlitvi pri stranki Front National;

• pogodbe o zaposlitvi parlamentarnih pomočnikov v Evropskem parlamentu in pogodbe o zaposlitvi pri stranki Front National, ki so bile veljavne v istem časovnem obdobju;

• pogodbe o zaposlitvi pri stranki Front National, ki so bile sklenjene za obdobje, ki je nemudoma sledilo obdobju, ki so ga zajemale pogodbe o zaposlitvi parlamentarnih pomočnikov v Evropskem parlamentu;

G.  ker so bili med hišno preiskavo, ki je bila februarja 2016 opravljena na sedežu stranke Front National, v pisarni zakladnika stranke zaseženi številni dokumenti, ki pričajo o želji te stranke, da bi pri plačah oseb, zaposlenih v stranki, „varčevala“ tako, da bi Evropski parlament pokril stroške njihove zaposlitve kot parlamentarnih pomočnikov;

H.  ker preiskovalni sodniki menijo, da je treba zaslišati Marie-Christine Boutonnet v zvezi s sredstvi, ki jih je prejela iz naslova pogodbe o zaposlitvi poimensko imenovanega parlamentarnega pomočnika; ker je bil ta pomočnik 6. marca 2017 obtožen prikrivanja kršitev zaupanja v obdobju med septembrom 2014 in februarjem 2015; ker se je ta pomočnik ob zaslišanju, ki sta ga opravila preiskovalna sodnika, skliceval na pravico do molka;

I.  ker se Marie-Christine Boutonnet ni odzvala na poziv preiskovalcev in preiskovalnih sodnikov, da bi ugotovili, ali bi jo morali obtožiti zlorabe zaupanja za obdobje med leti 2009 in 2016;

J.  ker se je Marie-Christine Boutonnet v pojasnilu, zakaj je zavrnila poziv, sklicevala na svojo imuniteto poslanke Evropskega parlamenta in izjavila, da ima ne samo pravico, temveč tudi obveznost, da Evropskemu parlamentu pojasni, da bi lahko bila poklicana pred sodišče zato, da bi odgovarjala za organizacijo svojega parlamentarnega dela;

K.  ker kaže, da so od takrat preiskovalni sodniki v Parizu Marie-Christine Boutonnet le zaslišali;

L.  ker bi bilo treba zadevni poslanki kljub temu odvzeti imuniteto, saj lahko poslancu imuniteto odvzame samo Evropski parlament;

M.  ker v tej zadevi še niso rešena vprašanja, na katera mora nekdo vsekakor odgovoriti, in ker ni dokazov, da gre za fumus persecutionis, zlasti glede na dejstvo, da so na podlagi podobnih obtožb v teku postopki tudi proti poslancem drugih političnih skupin in iz drugih držav;

1.  sklene, da se Marie-Christine Boutonnet odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje francoskim organom in Marie-Christine Boutonnet.

  • [1]  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

12.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

8

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Heidi Hautala