Postupak : 2006/0036(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0260/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0260/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0332

PREPORUKA     ***
PDF 463kWORD 56k
17.7.2017
PE 606.056v02-00 A8-0260/2017

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Islanda, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (ECAA)

(15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Roberts Zīle

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Islanda, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (ECAA)

(15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (15654/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća o potpisivanju i privremenoj primjeni Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Islanda, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu* o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (08823/2/2006),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavak 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0098/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1.i stavak 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0260/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Islanda, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske i Republike Srbije te Misiji privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu.

________________________

  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244 (1999) i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kontekst Mnogostranoga sporazuma

Svrha je ovoga Sporazuma uspostava Europskog zajedničkog zračnog prostora (ECAA), čime će se susjedne zemlje EU-a u jugoistočnoj Europi integrirati u unutarnje zrakoplovno tržište EU-a koje se sastoji od država članica EU-a, Norveške i Islanda. Sporazumom o ECAA-u, posredstvom kojega će se uspostaviti jedinstveno zrakoplovno tržište, trebale bi se ostvariti znatne gospodarske koristi za zračne putnike i zrakoplovnu industriju, čime će biti obuhvaćeno 36 zemalja i više od 500 milijuna ljudi. Istodobno se sporazumom diljem Europe pružaju jednaki visoki standardi u pogledu sigurnosti i zaštite zahvaljujući ujednačenoj primjeni pravila.

Njime se stvara otvoren okvir dostupan europskim susjednim zemljama koje se žele u potpunosti integrirati u europsku zrakoplovnu zajednicu. To znači da se države zapadnog Balkana pojedinačno i korak po korak integriraju u europsko zrakoplovno tržište na temelju prijelaznih sporazuma koji su dio Mnogostranoga sporazuma. ECAA se temelji na načelima slobodnog pristupa tržištu, slobode poslovnog nastana i jednakih uvjeta tržišnog nadmetanja te na zajedničkim pravilima u područjima sigurnosti, zaštite, upravljanja zračnim prometom (proširenjem inicijative jedinstveno europsko nebo i obuhvaćanjem operacije SESAR), socijalne skrbi i okoliša. Partnerske zemlje u okviru ECAA-a obvezuju se uskladiti svoje zakonodavstvo o zračnom prometu s pravnom stečevinom Unije.

Zajednički, mnogostrani glavni tekst čini temelj ECAA-a, koji se primjenjuje na sve potpisnike. Taj zajednički tekst dopunjuje niz protokola koji udovoljavaju posebnim potrebama svake države koja se pridružuje ECAA-u, uključujući posebna prijelazna rješenja (među ostalim određivanje uvjeta o prometnim pravima i sudjelovanju u EASA-i). I na kraju, u Prilogu Sporazumu popisani su akti Unije o zrakoplovstvu koji se trebaju početi primjenjivati unutar ECAA-a.

Prijedlog za sklapanje Sporazuma

Sporazum se privremeno primjenjuje od njegova potpisivanja 9. lipnja 2006. u okviru prijelaznih rješenja za svaku partnersku zemlju ECAA-a. EU otad podupire partnerske zemlje u ispunjavanju njihovih međunarodnih obveza u području sigurnosti zračnog prometa, među ostalim preko pretpristupnih mjera koje provodi EASA u okviru programa IPA 3 o zrakoplovnoj sigurnosti u partnerskim zemljama zapadnog Balkana. Valja dodati da se od trenutka kada je taj Sporazum dogovoren broj putnika između EU-a i zapadnog Balkana, broj izravnih veza među gradovima i broj prijevoznika znatno povećao(1), što dokazuje važnost Sporazuma u praksi.

Nakon što se sporazum sklopi, procjene o napretku njegove provedbe u okviru prve faze prijelaznih rješenja mogu se formalizirati za svaku partnersku zemlju. Time bi se trebala otvoriti mogućnost za daljnji napredak partnerskih zemalja u okviru ECAA-a na njihovu putu prema potpunoj primjeni Sporazuma.

Postupak

Sporazum o ECAA-u potpisan je 9. lipnja 2006., uz uvjet njegova naknadnog sklapanja, u skladu s Odlukom 2006/682/EZ Vijeća i predstavnika država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, a kojom su odobreni njegovo potpisivanje i privremena primjena.(2)

Europski parlament u tadašnjem sazivu odobrio je sklapanje sporazuma.(3)

U svim je državama članicama 23. siječnja 2014. završio postupak ratifikacije.

Komisija je potom 23. studenoga 2015. predstavila izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma,(4) kako bi se uzelo u obzir stupanje na snagu Ugovora iz Lisabona i činjenica da su Bugarska, Hrvatska i Rumunjska u međuvremenu postale državama članicama EU-a.

Kako bi sklopilo Sporazum o ECAA-u,(5) Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta kako nalaže članak 218. UFEU-a. U skladu s člankom 99. i člankom 108. stavkom 7. Poslovnika Parlamenta nadležni odbor podnosi mu preporuku o prihvaćanju ili odbijanju predloženog akta. Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst Sporazuma nije moguće podnositi amandmane. Amandmani u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.

Zaključak

U svjetlu navedenog trenutačnog stanja izvjestitelj predlaže da bi odbor TRAN trebao dati pozitivnu preporuku o sklapanju tog Sporazuma.

(1)

Vidi npr. SWD(2015) 261, poglavlje 1.

(2)

SL L 285, 16.10.2006., str. 1.

(3)

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. travnja 2007. T6-0139/2007, Izvješće odbora TRAN A6-0060/2007

(4)

COM (2015)0575

(5)

Tekst Sporazuma objavljen je u SL L 285, 16.10.2006. U dokumentu Vijeća 8823/2/06 REV 2 EXT 1 od 1. veljače 2017. donosi se konačni tekst.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Multilateralni sporazum o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora

Referentni dokumenti

15654/2016 – C8-0098/2017 – COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

30.6.2006

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Roberts Zīle

25.1.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.7.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

Datum podnošenja

17.7.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

Verts/ALE

Keith Taylor

1

0

ENF

Georg Mayer

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti