Procedūra : 2006/0036(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0260/2017

Pateikti tekstai :

A8-0260/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0332

REKOMENDACIJA     ***
PDF 606kWORD 52k
17.7.2017
PE 606.056v02-00 A8-0260/2017

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

Transporto ir turizmo komitetas

Rapporteur pour avis: Roberts Zīle

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove* daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(1)(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15654/2016),

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove* daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo pasirašymo ir laikino taikymo projektą (08823/2/2006),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0098/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis bei 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0260/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams bei Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijai Kosove.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindinė informacija apie daugiašalį susitarimą

Šiuo Susitarimu siekiama sukurti Europos bendrąją aviacijos erdvę (EBAE), integruojant ES kaimynines Pietryčių Europos šalis į ES vidaus aviacijos rinką, kurią sudaro ES valstybės narės, taip pat Norvegija ir Islandija. Dėl EBAE susitarimo, kuriuo sukuriama bendroji aviacijos rinka, didelę ekonominę naudą turėtų pajusti oro transporto paslaugomis besinaudojantys keliautojai ir aviacijos pramonės sektorius – 36 šalys ir daugiau nei 500 milijonų žmonių. Kartu susitarimu numatoma visoje Europoje nustatyti tokius pačius aukštus saugos ir saugumo standartus, užtikrinant vienodą taisyklių taikymą.

Susitarimu sukuriama atvira sistema, prieinama kaimyninėms Europos šalims, pageidaujančioms visiškai integruotis į Europos aviacijos bendruomenę. Tai reiškia, kad Vakarų Balkanų regiono šalys atskirai ir palaipsniui integruojasi į Europos aviacijos rinką, taikydamos pereinamojo laikotarpio priemones, kurios nustatytos susitarime. EBAE grindžiama laisvu patekimu į rinką, įsisteigimo laisve, vienodomis konkurencijos sąlygomis ir bendromis taisyklėmis, be kita ko, taikomomis saugos, saugumo, oro eismo vadybos (išplečiant bendro Europos dangaus nuostatų taikymą ir įtraukiant programos SESAR vykdymą), socialinėje ir aplinkos srityse. EBAE šalys partnerės įsipareigoja suderinti savo aviacijos srities teisės aktus su Sąjungos aquis.

EBAE pagrindas – bendras daugiašalis pagrindinis tekstas, taikomas visoms Susitarimą pasirašiusioms šalims. Šis bendras tekstas papildomas įvairiais protokolais, pritaikytais konkretiems kiekvienos prie EBAE prisijungiančios šalies poreikiams, įskaitant tam tikras pereinamojo laikotarpio priemones (kuriomis nustatomos, inter alia, skrydžių teisės ir dalyvavimas Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) veikloje). Galiausiai Susitarimo priede išvardijami Sąjungos aviacijos teisės aktai, kurie bus taikomi EBAE.

Pasiūlymas dėl susitarimo sudarymo

2006 m. birželio 9 d. pasirašius Susitarimą, jis buvo preliminariai taikomas vadovaujantis kiekvienai EBAE šaliai partnerei nustatytomis pereinamojo laikotarpio priemonėmis. Nuo tada ES padėjo šalims partnerėms vykdyti su skrydžių sauga susijusius savo tarptautinius įsipareigojimus, inter alia, taikydama pasirengimo narystei pagalbos priemones (PNPP), už kurių vykdymą įgyvendinant PNPP 3 programą dėl aviacijos saugos Vakarų Balkanų regiono šalyse partnerėse buvo atsakinga EASA. Taip pat derėtų paminėti, kad nuo tada, kai pradėtos vesti derybos dėl šio susitarimo, smarkiai padidėjo keleivių, keliaujančių iš ES į Vakarų Balkanų regioną ir atvirkščiai, skaičius, itin pagerėjo tiesioginio susisiekimo tarp miestų galimybės, taip pat smarkiai padidėjo oro transporto paslaugas teikiančių vežėjų skaičius(2), o tai byloja apie praktinę Susitarimo svarbą.

Sudarius susitarimą, gali būti atliekamas oficialus vertinimas dėl kiekvienos šalies partnerės padarytos šio susitarimo įgyvendinimo pažangos, susijusios su pirmuoju pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo etapu. Tai turėtų paskatinti EBAE šalis partneres toliau stengtis visapusiškai įgyvendinant Susitarimą.

Procedūra

2006 m. birželio 9 d., remiantis Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių atstovų sprendimu 2006/682/EB, kuriuo suteikiami įgaliojimai pasirašyti ir laikinai taikyti Susitarimą dėl EBAE, šis susitarimas buvo pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau(3).

Europos Parlamentas tuo metu pritarė Susitarimo sudarymui(4).

2014 m. sausio 23 d. visose valstybėse narėse baigtas ratifikavimo procesas.

Vėliau, 2015 m. lapkričio 23 d., Komisija pateikė pakeistą pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo sudarymo(5), siekdama, kad būtų atsižvelgta į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis ir kad iki tol ES narėmis tapo Bulgarija, Kroatija ir Rumunija.

Taryba gali sudaryti EBAE susitarimą(6), gavusi Europos Parlamento pritarimą, kaip reikalaujama SESV 218 straipsnyje. Vadovaujantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu ir 108 straipsnio 7 dalimi, atsakingas komitetas pateikia Parlamentui rekomendaciją, kurioje siūloma pritarti siūlomam aktui arba jį atmesti. Parlamentas sprendžia vienu balsavimu ir negali būti teikiami jokie šio susitarimo pakeitimai. Pakeitimai komitete yra priimtini tik tuo atveju, jeigu jais siekiama iš pagrindų pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją.

Išvada

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti palankią rekomendaciją dėl šio susitarimo sudarymo.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Daugiašalis susitarimas dėl bendros Europos oro erdvės (ECAA) kūrimo

Nuorodos

15654/2016 – C8-0098/2017 – COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

30.6.2006

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Roberts Zīle

25.1.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

10.7.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

Pateikimo data

17.7.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

Verts/ALE

Keith Taylor

1

0

ENF

Georg Mayer

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

*  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

(2)

Žr., pvz., SWD(2015) 261, 1 skyrių.

(3)

OL L 285, 2006 10 16, p. 1.

(4)

2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija T6-0139/2007, Transporto ir turizmo komiteto pranešimas A6-0060/2007

(5)

COM(2015)0575

(6)

Susitarimo tekstas paskelbtas OL L 285, 2006 10 16. 2017 m. vasario 1 d. Tarybos dokumente 8823/2/06 REV 2 EXT 1 pateikiamas galutinis tekstas.

Teisinė informacija - Privatumo politika