ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

  17.7.2017 - (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - ***

  Komisja Transportu i Turystyki
  Sprawozdawca: Roberts Zīle

  Procedura : 2006/0036(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0260/2017
  Teksty złożone :
  A8-0260/2017
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie[1]* w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL)

  (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając projekt decyzji Rady (15654/2016),

  –  uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie* w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (08823/2/2006),

  –  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody złożony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0098/2017),

  –  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

  –  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0260/2017),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

  2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, a także Republice Albanii, Bośni i Hercegowinie, Republice Bułgarii, Republice Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Republice Islandii, Republice Macedonii, Republice Czarnogóry, Królestwu Norwegii, Rumunii, Republice Serbii i Tymczasowej Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie.

  • [1] *  Użycie tej nazwy nie narusza stanowisk dotyczących statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości ogłoszonej przez Kosowo.

  UZASADNIENIE

  Ogólne informacje na temat wielostronnej umowy

  Wielostronna umowa ma na celu utworzenie wspólnego europejskiego obszaru lotniczego (WEOL) włączającego kraje sąsiadujące z UE w Europie Południowo-Wschodniej do unijnego wewnętrznego rynku lotniczego, który obejmuje państwa członkowskie UE wraz z Norwegią i Islandią. Dzięki stworzeniu jednolitego rynku lotniczego umowa WEOL powinna przynieść znaczne korzyści gospodarcze pasażerom i branży lotniczej, obejmując 36 krajów i ponad 500 milionów osób. Jednocześnie, dzięki jednolitemu stosowaniu przepisów, umowa zapewnia takie same wysokie normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w całej Europie.

  Umowa stwarza otwarte ramy dostępne dla europejskich krajów sąsiadujących, które dążą do pełnej integracji z europejską społecznością lotniczą. Oznacza to, że państwa Bałkanów Zachodnich indywidualnie i krok po kroku przyłączają się do europejskiego rynku lotniczego na podstawie uzgodnień przejściowych, które stanowią część umowy. WEOL opiera się na zasadach swobodnego dostępu do rynku, na swobodzie przedsiębiorczości, równych warunkach konkurencji oraz wspólnych zasadach obejmujących takie dziedziny jak bezpieczeństwo, ochrona, zarządzanie ruchem lotniczym (poprzez rozszerzenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, wraz z funkcjonowaniem SESAR), kwestie socjalne i środowisko. Kraje partnerskie WEOL zobowiązują się do dostosowania swojego ustawodawstwa w dziedzinie lotnictwa do dorobku Unii.

  Podstawę WEOL stanowi wspólny, wielostronny tekst główny, który ma zastosowanie do wszystkich sygnatariuszy. Wspomniany wspólny tekst uzupełnia szereg protokołów odpowiadających szczególnym potrzebom każdego z przystępujących do WEOL państw, wraz ze szczególnymi uzgodnieniami przejściowymi (określającymi między innymi warunki w zakresie praw przewozowych i uczestnictwa w Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)). Wreszcie w załączniku do umowy przywołane zostały akty prawne Unii w dziedzinie lotnictwa, które mają obowiązywać w ramach WEOL.

  Wniosek w sprawie zawarcia umowy

  Umowa wstępnie obowiązuje od dnia jej podpisania, tj. od dnia 9 czerwca 2006 r., na podstawie uzgodnień przejściowych w odniesieniu do każdego kraju partnerskiego WEOL. Od tego czasu UE wspierała kraje partnerskie w wywiązywaniu się z międzynarodowych obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, między innymi w drodze środków przedakcesyjnych realizowanych przez EASA w ramach programu IPA III dotyczącego bezpieczeństwa lotniczego w krajach partnerskich Bałkanów Zachodnich. Należy dodać, że od czasu wynegocjowania tej umowy, ruch pasażerski między UE a Bałkanami Zachodnimi, bezpośrednie połączenia międzymiastowe i liczba przewoźników znacznie wzrosły[1], co odzwierciedla praktyczne znaczenie umowy.

  Po zawarciu umowy można sformalizować oceny postępów w jej wdrażaniu w pierwszej fazie uzgodnień przejściowych dla każdego kraju partnerskiego. Powinno to otworzyć krajom partnerskim WEOL drogę do dalszych postępów w dążeniu do pełnego stosowania umowy.

  Procedura

  Umowa WEOL została podpisana w dniu 9 czerwca 2006 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją 2006/682/WE Rady oraz przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie, w której zezwolono na jej podpisanie i tymczasowe stosowanie[2].

  Parlament Europejski zatwierdził wówczas zawarcie umowy[3].

  Proces ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie zakończył się w dniu 23 stycznia 2014 r.

  Następnie w dniu 23 listopada 2015 r. Komisja przedstawiła zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy[4] w celu uwzględnienia wejścia w życie Traktatu z Lizbony i faktu przystąpienia w międzyczasie do UE Bułgarii, Chorwacji i Rumunii.

  W celu zawarcia umowy WEOL[5] Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 218 TFUE. Zgodnie z art.99 i 108(7) Regulaminu Parlamentu właściwa komisja przedstawia Parlamentowi zalecenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danego aktu. Parlament podejmuje decyzję w drodze zwykłego głosowania i nie można składać do samej umowy żadnych poprawek. Poprawki w komisji są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy mają one na celu odrzucenie zalecenia proponowanego przez sprawozdawcę.

  Wniosek

  W związku z powyższym sprawozdawca proponuje, aby komisja TRAN wydała pozytywne zalecenie w sprawie zawarcia wyżej wspomnianej umowy.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA)

  Odsyłacze

  15654/2016 – C8-0098/2017 – COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(NLE)

  Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

  30.6.2006

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  TRAN

  13.3.2017

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Roberts Zīle

  25.1.2016

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  10.7.2017

   

   

   

  Data przyjęcia

  11.7.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  43

  3

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Jakop Dalunde, Markus Ferber, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

  Data złożenia

  17.7.2017

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

  43

  +

  ALDE

  Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  EFDD

  Daniela Aiuto, Peter Lundgren

  GUE/NGL

  Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo

  PPE

  Georges Bach, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  Verts/ALE

  Michael Cramer, Jakop Dalunde

  3

  -

  EFDD

  Jill Seymour

  ENF

  Marie-Christine Arnautu

  Verts/ALE

  Keith Taylor

  1

  0

  ENF

  Georg Mayer

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się