Postup : 2006/0036(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0260/2017

Predkladané texty :

A8-0260/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0332

ODPORÚČANIE     ***
PDF 549kWORD 57k
17.7.2017
PE 606.056v02-00 A8-0260/2017

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Roberts Zīle

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove(1)* o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15654/2016),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o podpísaní a dočasnom uplatňovaní Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove* o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (08823/2/2006),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0098/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0260/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Albánskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Islandskej republiky, Čiernohorskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Rumunska a Srbskej republiky a Dočasnej misii Organizácie Spojených národov v Kosove.

(1)

*  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Základné informácie o mnohostrannej dohode

Cieľom tejto dohody je vytvoriť Spoločný európsky letecký priestor (ECAA), ktorým by sa vnútorný trh EÚ v oblasti leteckej dopravy, ktorý združuje členské štáty EÚ, ako aj Nórsko a Island, rozšíril o susedné krajiny EÚ v juhovýchodnej Európe. Dohoda o ECAA by tým, že vytvorí jednotný trh v oblasti leteckej dopravy, mala byť z ekonomického hľadiska mimoriadne prínosná pre cestujúcich leteckou dopravou a letecký priemysel, pretože by sa vzťahovala na 36 krajín a viac než 500 miliónov ľudí. Vďaka jednotným pravidlám uplatňovania dohoda zároveň ponúka rovnako prísne bezpečnostné normy na území celej Európy.

Dohoda vytvára otvorený rámec prístupný pre susedné európske krajiny, ktoré si želajú plne sa začleniť do európskeho leteckého spoločenstva. To znamená, že štáty západného Balkánu sa jednotlivo a postupne začlenia do európskeho trhu leteckej dopravy na základe prechodných opatrení, ktoré sú súčasťou dohody. Spoločný európsky letecký priestor je založený na zásadách voľného prístupu na trh, slobode usadiť sa, rovnakých podmienkach hospodárskej súťaže a spoločných pravidlách, a to aj v oblasti bezpečnosti, ochrany, manažmentu letovej prevádzky (rozšírením jednotného európskeho neba a zahrnutím SESARu), sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia. Partnerské krajiny ECAA sú odhodlané zosúladiť svoje právne predpisy v oblasti letectva s acquis Únie.

Základom ECAA je spoločný, mnohostranný hlavný text, ktorý sa vzťahuje na všetkých signatárov. Tento spoločný text dopĺňa séria protokolov, ktoré zohľadňujú konkrétne potreby každej krajiny pristupujúcej k ECAA a stanovujú osobitné prechodné opatrenia (napríklad podmienky týkajúce sa dopravných práv a účasti v Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA)). Napokon sa v prílohe uvádza zoznam právnych aktov Únie v oblasti leteckej dopravy, ktoré sa začnú uplatňovať v rámci ECAA.

Návrh na uzavretie dohody

Táto dohoda sa predbežne uplatňuje od jej podpisu 9. júna 2006, a to v súlade s prechodnými opatreniami pre každú partnerskú krajinu ECAA. Odvtedy EÚ podporuje partnerské krajiny pri plnení ich medzinárodných záväzkov v oblasti leteckej bezpečnosti, a to okrem iného prostredníctvom predvstupových opatrení, ktoré vykonáva EASA v rámci programu bezpečnosti letectva v partnerských krajinách západného Balkánu financovaného z nástroja predvstupovej pomoci IPA 3. Treba dodať, že od vyjednania tejto dohody sa výrazne zvýšil počet cestujúcich medzi EÚ a krajinami západného Balkánu, počet priamych medzimestských leteckých spojení a prevádzkovateľov, čo je dôkazom jej praktického významu(1).

Po uzavretí dohody bude možné pre každú partnerskú krajinu vypracovať formálne posúdenie pokroku pri jej vykonávaní počas prvej fázy prechodných opatrení. To by malo partnerským krajinám ECAA otvoriť cestu k ďalšiemu pokroku v ich úsilí o plné uplatňovanie dohody.

Postup

Dohoda o ECAA bola podpísaná s výhradou jej neskoršieho uzavretia v súlade s rozhodnutím Rady a zástupcov členských štátov Európskej únie v rámci zasadnutia Rady 2006/682/ES, ktorým sa schválilo podpísanie dohody a jej dočasné uplatňovanie(2).

Európsky parlament vtedy udelil súhlas s uzatvorením dohody.(3)

Všetky členské štáty ukončili postup ratifikácie 23. januára 2014.

Komisia následne 23. novembra 2015 predložila zmenený návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody(4) s cieľom zohľadniť nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a skutočnosť, že medzitým sa Bulharsko, Chorvátsko a Rumunsko stali členskými štátmi EÚ.

Na uzavretie dohody o ECAA(5) potrebuje Rada súhlas Európskeho parlamentu, ako sa to vyžaduje v článku 218 ZFEÚ. V súlade s článkom 99 a článkom 108 ods. 7 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu gestorský výbor predloží odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie navrhnutého aktu. Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom k dohode nie je možné predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy vo výbore sú prípustné iba vtedy, keď ich cieľom je zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje, aby Výbor pre dopravu a cestovný ruch vydal kladné odporúčanie na uzavretie tejto dohody.

(1)

Pozri napríklad prvú kapitolu dokumentu SWD(2015) 261.

(2)

Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006, s. 1.

(3)

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007, T6-0139/2007, správa výboru TRAN A6-0060/2007.

(4)

COM(2015)0575.

(5)

Text dohody je zverejnený v Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006. Jej konečné znenie obsahuje dokument Rady 8823/2/06 REV 2 EXT 1 z 1. februára 2017.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho vzdušného priestoru (ECAA)

Referenčné čísla

15654/2016 – C8-0098/2017 – COM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

30.6.2006

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.3.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Roberts Zīle

25.1.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.7.2017

 

 

 

Dátum prijatia

11.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo

Dátum predloženia

17.7.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

Verts/ALE

Keith Taylor

1

0

ENF

Georg Mayer

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia