ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

  17.7.2017 - (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)) - ***I

  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  Εισηγητής: Norbert Lins


  Διαδικασία : 2016/0230(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0262/2017

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

  (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0479),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0330/2016),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016[1],

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 22ας Μαρτίου 2017[2],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α8-0262/2017),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία     1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (-1)  Πρέπει να ληφθεί υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Τροπολογία     2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (-1α)  Πρέπει να ληφθεί υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510.

  (3)  Στις 5 Οκτωβρίου 2016, το Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού εξ ονόματος της Ένωσης, αφού έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. Ο παρών κανονισμός αποτελεί, από την άποψη αυτή, μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να δίνει το παράδειγμα εντείνοντας τις προσπάθειές της για το κλίμα σε επίπεδα αντίστοιχα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού.

  __________________

  __________________

  10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission %20Pages/submissions.aspx

  10 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.aspx?party=EUU

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών.

  (4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι ο πλανήτης πρέπει να εισέλθει σε μία περίοδο αρνητικών επιπέδων εκπομπών, κατά την οποία τα δάση, οι γεωργικές γαίες και οι υγρότοποι, συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων, θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο. Η συμφωνία του Παρισιού στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης στην απειλή της αλλαγής του κλίματος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών για την εξάλειψη της φτώχειας, μεταξύ άλλων, με την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και των χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά τρόπο που δεν απειλεί την παραγωγή τροφίμων. Στη Συμφωνία του Παρισιού τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη βασική προτεραιότητα της εξασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της πείνας, καθώς και τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα των συστημάτων παραγωγής τροφίμων σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας του Παρισιού τα μέρη πρέπει να αυξήσουν τις συλλογικές προσπάθειές τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών. Στη συμφωνία του Παρισιού, τα μέρη αναγνωρίζουν επίσης ότι τα μέτρα προσαρμογής θα πρέπει να είναι απολύτως διαφανή, να λαμβάνονται με γνώμονα τα οικοσυστήματα, καθώς επίσης και να βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Είναι σημαντικό η διαχείριση των δασών να γίνεται με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης των δασών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της «Forest Europe». Η διαδικασία αυτή ορίζει την αειφόρο διαχείριση των δασών ως τη διαχείριση και χρήση των δασών και των δασικών γαιών κατά τέτοιο τρόπο και ρυθμό ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά τους, η αναπαραγωγική τους ικανότητα, η ζωτικότητά τους και το δυναμικό τους να εκτελούν, τώρα και στο μέλλον, ουσιαστικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, κατά τρόπου που δεν θα προκαλεί βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα. Η διαχείριση αυτή προϋποθέτει επίσης ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναγνωρισθεί ο ρόλος της αναδάσωσης.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4β)  Για την επίτευξη των αρνητικών επιπέδων εκπομπών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει να είναι άρτια τα συστήματα λογιστικής για τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία («LULUCF») . Δεδομένου ότι οι απορροφήσεις μέσω του τομέα LULUCF είναι αναστρέψιμες, θα πρέπει να θεωρούνται χωριστός πυλώνας στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 αναγνώρισε επίσης τους πολλαπλούς στόχους του τομέα της γεωργίας και της χρήσης γης, όπου η δυνατότητα μετριασμού είναι χαμηλότερη, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των στόχων της Ένωσης για την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της συμβολής του τομέα στη μείωση και τη δέσμευση των αερίων θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων δασών και να καθορίσει μια πολιτική σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας («LULUCF») στο πλαίσιο μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες και οπωσδήποτε πριν από το 2020.

  (5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 αναγνώρισε επίσης τους πολλαπλούς στόχους του τομέα της γεωργίας και της χρήσης γης, όπου η δυνατότητα μετριασμού είναι χαμηλότερη, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των στόχων της Ένωσης για την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγής και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της συμβολής του τομέα στη μείωση και τη δέσμευση των αερίων θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων δασών και να καθορίσει μια πολιτική σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας («LULUCF») στο πλαίσιο μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες και οπωσδήποτε πριν από το 2020.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6)  Ο τομέας LULUCF δύναται να συμβάλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των καταβοθρών άνθρακα.

  (6)  Ο τομέας LULUCF είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος και πολύ ευάλωτος στις κλιματικές αλλαγές. Παράλληλα, ο τομέας έχει τεράστιες δυνατότητες για την παροχή μακροπρόθεσμων κλιματικών οφελών και για να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ενωσιακών και των διεθνών μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων. Ο τομέας LULUCF συμβάλλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα. Ο τομέας παρέχει επίσης βιοϋλικά που μπορούν, ως ένα βαθμό, να υποκαταστήσουν υλικά υψηλής έντασης ορυκτών ή άνθρακα με ανανεώσιμη ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα βιομάζας από τα δάση. Όσον αφορά την υποκατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής τους, από την παραγωγή της πρώτης ύλης έως τη μεταποίηση και την αλυσίδα παραγωγής. Η βιοοικονομία, συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστασης υλικών, όπως στις κατασκευές, και συμπεριλαμβανομένης της βιοενέργειας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς μια οικονομία απαλλαγμένη από ορυκτά καύσιμα. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα και σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού, είναι πολύ σημαντική η βιώσιμη διαχείριση των δασών και των πόρων και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των καταβοθρών άνθρακα. Δεδομένου ότι ο τομέας LULUCF χαρακτηρίζεται από μεγάλα χρονικά διαστήματα,, για να καταστούν μακροπρόθεσμα δυνατές οι βιώσιμες επενδύσεις απαιτούνται μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

  Τροπολογία     9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6α)  Η Ένωση θα πρέπει να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη όσον αφορά την προώθηση και εξαγωγή έρευνας και επενδύσεων για βιώσιμες, προηγμένες και καινοτόμες πρακτικές, τεχνικές και ιδέες στον τομέα LULUCF, καθώς και τη διάδοση των πράσινων τεχνολογιών με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με παράλληλη διατήρηση της παραγωγής τροφίμων, αποτελώντας παράδειγμα για τους διεθνείς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική συνεργασία και εταιρική σχέση με φορείς του ιδιωτικού τομέα, ιδίως με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

  Τροπολογία     10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6β)  Η απόδοση προτεραιότητας στη χρηματοδότηση της έρευνας με αντικείμενο την αλλαγή του κλίματος θα ενίσχυε τον ρόλο του τομέα LULUCF σε σχέση με τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν. Ειδικότερα, η ενίσχυση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης που προβλέπεται για την περίοδο 2021-2028 στον τομέα LULUCF θα συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην εμβάθυνση και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και των γνώσεων των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τις επιδόσεις του τομέα, επιταχύνοντας τις βιώσιμες καινοτομίες, προωθώντας τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, εκσυγχρονίζοντας την κατάρτιση και την εκπαίδευση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τομέα αυτού και παρακολουθώντας τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη δράση.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6γ)  Οι έρευνες για τον ρόλο των νεκρών ξύλων, και ιδίως για την επιφανειακή νεκρή ύλη και τα νεκρά θαμμένα ξύλα τόσο στα διαχειριζόμενα δάση όσο και στα μη διαχειριζόμενα δάση, θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια της λογιστικής καταγραφής του άνθρακα των δασών, αλλά και για τον υπολογισμό του καθαρού ισοζυγίου του άνθρακα του οικοσυστήματος. Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι περιορισμένα, αλλά τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι τα νεκρά ξύλα μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη δεξαμενή άνθρακα και η διαθεσιμότητα νεκρών ξύλων στο δάσος θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε επίπεδο βιοποικιλότητας ως σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής μετριασμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αν ληφθεί υπόψη ότι η διαχείριση των δασών μπορεί να ενθαρρύνει την απομάκρυνση των νεκρών ξύλων, μεταξύ άλλων, για ενεργειακούς σκοπούς, και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τον ορθό μετριασμό και την προσαρμογή θα πρέπει να είναι συνειδητή και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Θα πρέπει να διατεθούν ειδικοί πόροι για την έρευνα την περίοδο 2017-2020.

  Τροπολογία     12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6δ)  Η Ένωση έχει αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την ορθή διαχείριση των δασών και τη δέσμευση για ανάσχεση και αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών και την προώθηση της αναδάσωσης.

  Τροπολογία     13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6ε)  Θα πρέπει να διασφαλίζεται μια ολιστική προσέγγιση της αποψίλωσης των τροπικών δασών, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που οδηγούν σε αποψίλωση, καθώς και τον στόχο που περιλαμβάνεται στη δήλωση της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της UNFCCC για ανάσχεση της παγκόσμιας απώλειας δασικών εκτάσεων μέχρι το 2030 το αργότερο, και περιορισμό της μεικτής αποψίλωσης των τροπικών δασών κατά τουλάχιστον 50 % έως το 2020 σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα.

  Τροπολογία     14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 στ(νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6στ)  Η δασοκομία και τα δάση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας, προσφέροντας βιώσιμες οικονομικές ευκαιρίες σε γεωργούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει αποψίλωση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ότι δεν θα καλλιεργηθούν φυτείες σε τυρφώνες, ότι για τις καλλιέργειες θα ακολουθείται αγροοικολογική διαχείριση με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών, και ότι θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων κοινοτήτων καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 ζ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6ζ)  Προηγμένες και βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης μπορούν να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF. Θα πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και η χρήση από τους ιδιοκτήτες των προηγμένων πρακτικών διαχείρισης, όπως η γεωργία ακριβείας, η δασοκομία ακριβείας και η ψηφιοποίηση της γεωργίας. Η παρακολούθηση μέσω της γεωπληροφορικής και της παρατήρησης της γης, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι εν δυνάμει μέσο που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους και, συνεπώς, πρέπει να ενθαρρυνθεί.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 η (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6η)  Η αγρο-οικολογία διευκολύνει τη στροφή από τα γραμμικά στα κυκλικά συστήματα παραγωγής τροφίμων που προσομοιάζουν με τους φυσικούς κύκλους και θα μπορούσε να μειώσει τα αποτυπώματα άνθρακα και τα οικολογικά αποτυπώματα των τροφίμων και της γεωργίας. Είναι σημαντικό η αγροοικολογία και γεωργοδασοκομία να προωθηθούν δεδομένης της συμβολής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7)  Η απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, ως πρώτο βήμα, έθεσε κανόνες λογιστικής καταγραφής για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη πολιτικής για την ένταξη του τομέα LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες λογιστικής καταγραφής, επικαιροποιώντας και βελτιώνοντάς τους για την περίοδο 2021-2030. Θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή αυτών των λογιστικών κανόνων, καθώς και την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι το σύνολο του τομέα LULUCF δεν θα παράγει καθαρές εκπομπές. Δεν θα πρέπει να θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή υποβολής εκθέσεων από ιδιωτικούς φορείς.

  (7)  Η απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, ως πρώτο βήμα, έθεσε κανόνες λογιστικής καταγραφής για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη πολιτικής για την ένταξη του τομέα LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες λογιστικής καταγραφής, επικαιροποιώντας και βελτιώνοντάς τους για την περίοδο 2021-2030. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή αυτών των λογιστικών κανόνων, καθώς και την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι το σύνολο του τομέα LULUCF δεν θα παράγει καθαρές εκπομπές. Δεν θα πρέπει να θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή υποβολής εκθέσεων από ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των δασοκόμων ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή τέτοιων υποχρεώσεων όταν εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμού.

  __________________

  __________________

  11 Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 80).

  11 Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 80).

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7α)  Η γεωργία και η χρήση της γης αποτελούν τομείς που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, σημαντικός στόχος των πολιτικών που επηρεάζουν τους τομείς αυτούς είναι να εξασφαλίζεται η συνοχή τους με τους στόχους της στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, υπάρχουν άλλες πολιτικές της Ένωσης που μπορούν να παροτρύνουν πρακτικές που υπερβαίνουν τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, να υπερβούν τις καλές συνήθεις πρακτικές και να συμβάλουν στην πραγματική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη συντήρηση των καταβοθρών άνθρακα, όπως είναι η παροχή δημόσιων αγαθών. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την υλοποίηση και την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με προσεγγίσεις μετριασμού και προσαρμογής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των δασικών και γεωργικών εκτάσεων. Παρά το αναγνωρισμένο περιορισμένο δυναμικό μείωσης των εκπομπών της που δεν προέρχεται από το CO2, η γεωργία πρέπει να συμβάλει με δίκαιο τρόπο στη συμβολή για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση των καλλιεργειών και την αύξηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανικό άνθρακα, Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7β)  Οι υγρότοποι είναι τα πιο αποτελεσματικά οικοσυστήματα για την αποθήκευση CO2. Ως εκ τούτου, η υποβάθμιση των υγροβιοτόπων στην Ένωση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο για τη βιοποικιλότητα αλλά και για το ίδιο το κλίμα. Αντιστρόφως, η προστασία και η αποκατάσταση των υγροτόπων, θα μπορούσε αφενός να ενισχύσει τις προσπάθειες και, αφετέρου, να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών του 2006 που επέφερε η IPCC, που θα εφαρμοστεί το 2019.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8)  Για να καθοριστούν επακριβείς λογαριασμοί εκπομπών και απορροφήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου 2006 («IPCC»), θα πρέπει να αξιοποιούνται οι τιμές που αναφέρονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 για τις κατηγορίες χρήσης γης και τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Γαίες που μετατρέπονται σε άλλη κατηγορία χρήσης γης θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μετάβαση προς την εν λόγω κατηγορία για περίοδο 20 ετών, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC.

  (8)  Για να καθοριστούν επακριβείς λογαριασμοί εκπομπών και απορροφήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου 2006 («IPCC»), θα πρέπει να αξιοποιούνται οι τιμές που αναφέρονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 για τις κατηγορίες χρήσης γης και τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Γαίες που μετατρέπονται σε άλλη κατηγορία χρήσης γης θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μετάβαση προς την εν λόγω κατηγορία για περίοδο 20 ετών, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC. Δεδομένης της θέσης της Ένωσης ως ηγετικής δύναμης στον τομέα του κλίματος, θα πρέπει τα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από την εν λόγω προκαθορισμένη τιμή μόνο για δασωμένες εκτάσεις και μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις οι οποίες δικαιολογούνται βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της IPCC. Η δυνατότητα για παρέκκλιση λαμβάνει υπόψη την απόκλιση των φυσικών και οικολογικών συνθηκών μεταξύ κρατών μελών και, ως εκ τούτου, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δασικών εκτάσεων.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9)  Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή διάρθρωση των δασών, καθώς και από παρελθούσες και σημερινές πρακτικές διαχείρισης. Η χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό των παραγόντων αυτών, καθώς και των επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να εξαιρούνται οι επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών. Ενόψει της απουσίας διεθνούς επανεξέτασης βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία επανεξέτασης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών καταγραφών στην κατηγορία αυτή.

  (9)  Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή διάρθρωση των δασών, καθώς και από παρελθούσες και σημερινές πρακτικές διαχείρισης οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό των παραγόντων αυτών, καθώς και των επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται οι επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών, όπως π.χ. είναι η αδυναμία διαχείρισης των δασών της Δημοκρατίας της Κροατίας λόγω της κατοχής των εδαφών της, του πολέμου για την ανεξαρτησία της Κροατίας και των πολεμικών και μεταπολεμικών συνθηκών. Οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει επίσης να προβλέπουν συνοχή και απαιτήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών της Forest Europe (υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη). Ενόψει της απουσίας διεθνούς επανεξέτασης βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαφανής διαδικασία προκειμένου τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη δυνατότητα ελέγχου και την ποιότητα των λογιστικών καταγραφών στην κατηγορία αυτή.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9α)  Οι εκπομπές της υλοτομίας στον τομέα LULUCF θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις εκπομπές στους τομείς του συστήματος εμπορίας εκπομπών και του επιμερισμού των προσπαθειών και ο παρών κανονισμός μπορεί τόσο να αναδείξει όσο και να αιτιολογήσει το γεγονός αυτό.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Όταν η Επιτροπή επιλέγει να επικουρείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (C(2016)3301)) κατά την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι καλές πρακτικές και η εμπειρία των εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης δυνάμει της UNFCCC, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων και συστάσεων και να επιλέγεται επαρκής αριθμός εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

  (10)  Όσον αφορά την ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (C(2016)3301)) κατά την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης θα πρέπει να αξιοποιήσει τις καλές πρακτικές και την εμπειρία των εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης δυνάμει της UNFCCC, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων και συστάσεων και θα πρέπει να επιλεγεί επαρκής αριθμός εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της μόνιμης δασικής επιτροπής, που συστάθηκε με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και τη γνώμη των ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12)  Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, ώστε να παρέχουν κίνητρα για την ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας.

  (12)  Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέσω του φαινομένου της υποκατάστασης (λαμβανομένου υπόψη ότι η ενέργεια και η ένταση σε CO2 άλλων τομέων, λ.χ. της παραγωγής τσιμέντου, αντιστοιχεί περίπου στο 8 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2) και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, προκειμένου να αναγνωρίζουν και να παρέχουν κίνητρα για να προτιμάται η ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής αντί για τη χρήση των παραγόμενων προϊόντων ξύλου για ενεργειακούς σκοπούς. Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω και να συνυπολογιστεί το θετικό αποτέλεσμα υποκατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, περισσότερα προϊόντα στους υπολογισμούς για τα προϊόντα υλοτομίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογενείς αναστροφές απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις LULUCF. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό.

  (13)  Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογενείς αναστροφές απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις LULUCF. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα, όπως η βιώσιμη διαχείριση, για να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με φυσικές διαταραχές, αποφεύγοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις στις δασικές καταβόθρες άνθρακα. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)  Ανάλογα με τις εθνικές προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες εθνικές πολιτικές για την επίτευξη των δεσμεύσεών τους στον τομέα LULUCF, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αντιστάθμισης των εκπομπών από μια κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από κάποια άλλη κατηγορία γης. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να σωρεύουν τις καθαρές απορροφήσεις τους εντός της περιόδου 2021-2030. Οι ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται ως επιπλέον δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση. Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότο, ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θετικά πλεονάσματα που επιτυγχάνει δυνάμει του κανονισμού [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και να τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του προς τη δέσμευση που αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

  (14)  Ανάλογα με τις εθνικές προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες εθνικές πολιτικές για την επίτευξη των δεσμεύσεών τους στον τομέα LULUCF, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αντιστάθμισης των εκπομπών από μια κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από κάποια άλλη κατηγορία γης. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να σωρεύουν τις καθαρές απορροφήσεις τους εντός της περιόδου 2021-2030. Οι ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται ως επιπλέον δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση. Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότο, ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θετικά πλεονάσματα που επιτυγχάνει δυνάμει του κανονισμού [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και να τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του προς τη δέσμευση που αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος κανονισμού χωρίς να υπονομεύεται το συνολικό επίπεδο φιλοδοξίας των στόχων της Ένωσης για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέχρι 280 εκατομμύρια τόνους συνολικής καθαρής μετεγκατάστασης που προκύπτει από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποψιλωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, καλλιεργούμενων εκτάσεων, υπό διαχείριση λειμώνων, υγροτόπων που διαχειρίζονται, όπου απαιτείται, και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) [2017/ ...] σχετικά με τις υποχρεωτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, τη διαχείριση δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις δεσμεύσεις τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) [2017/ ...] σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι διατάξεις αυτές δύνανται να εξορθολογιστούν περαιτέρω, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικές αλλαγές στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, για την οποία στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής προβλέπεται η υποβολή πρότασης έως το τέλος του 2016.

  (15)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι διατάξεις αυτές δύνανται να εξορθολογιστούν περαιτέρω, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικές αλλαγές στο πλαίσιο της πρότασης κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (15α)  Βάσει της UNFCCC, απαιτείται από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναπτύσσουν, να ενημερώνουν τακτικά, να δημοσιεύουν και να υποβάλλουν στη διάσκεψη των μερών εθνικές απογραφές ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες μεθοδολογίες, οι οποίες θα συμφωνούνται από τη διάσκεψη των μερών. Οι απογραφές των αερίων θερμοκηπίου είναι ουσιώδεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διάστασης της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για το κλίμα. Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη συγκέντρωση και τη διαχείριση των εθνικών απογραφών περιέχονται στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της μεθοδολογίας, η χρήση των εκτάσεων γης θα πρέπει να καταγράφεται και να αναφέρεται με τη χρήση γεωγραφικής ιχνηλάτησης κάθε χερσαίας περιοχής, σε αντιστοιχία με τα εθνικά και τα ενωσιακά συστήματα συλλογής δεδομένων. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα υφιστάμενα προγράμματα και έρευνες της Ένωσης και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων LUCAS (Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης) και COPERNICUS (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης). Η διαχείριση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για την επαναχρησιμοποίηση και τη διάδοση των εκθέσεων, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

  (17)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της μεθοδολογίας, η χρήση των εκτάσεων γης θα πρέπει να καταγράφεται ρητώς και να αναφέρεται με τη χρήση γεωγραφικής ιχνηλάτησης κάθε χερσαίας περιοχής, σε αντιστοιχία με τα εθνικά και τα ενωσιακά συστήματα συλλογής δεδομένων. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα υφιστάμενα προγράμματα και έρευνες της Ένωσης και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων LUCAS (Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης), το πρόγραμμα COPERNICUS (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης), συγκεκριμένα μέσω της αποστολής Sentinel-2, και τα Ευρωπαϊκά Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης Galileo και EGNOS, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εποπτείας των χρήσεων γης. Η διαχείριση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για την επαναχρησιμοποίηση και τη διάδοση των εκθέσεων, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, τιμών, καταλόγων των αερίων θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς, τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών και την αναθεώρηση των απαιτήσεων μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον κανονισμό [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  (18)  Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, τιμών, καταλόγων των αερίων θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών, την αναθεώρηση της μεθοδολογίας με βάση τις προσφάτως εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές της IPCC, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών της IPCC για τους υγροτόπους για το 2013 για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου και τις κατευθυντήριες γραμμές της UNFCCC, καθώς και την αναθεώρηση των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια να επανεξετάζεται ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η εν λόγω επανεξέταση μπορεί επίσης να επικαιροποιείται από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.

  (19)  Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή οφείλει να δημοσιεύσει ανακοίνωση στην οποία θα αξιολογείται η συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια να επανεξετάζεται ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η εν λόγω επανεξέταση μπορεί επίσης να επικαιροποιείται από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Ο παρών κανονισμός δεν ορίζει υποχρεώσεις λογιστικής απεικόνισης ή υποβολής εκθέσεων για ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών των και δασοκαλλιεργητών.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην επίτευξη από την Ένωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  από το 2026, οι διαχειριζόμενοι υγροβιότοποι: εκτάσεις γης που είχαν δηλωθεί ως υγροβιότοποι και παραμένουν υγροβιότοποι και οικισμοί ή άλλες εκτάσεις γης που έχουν μετατραπεί σε υγροβιότοπους καθώς και υγροβιότοποι που έχουν μετατραπεί σε οικισμούς και άλλες εκτάσεις.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Ένα κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 και τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους, που αντιστοιχούν στις εκτάσεις γης που είχαν δηλωθεί ως υγροβιότοποι και παραμένουν υγροβιότοποι, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις που έχουν μετατραπεί σε υγροβιότοπους, καθώς και τους υγροβιότοπους που έχουν μετατραπεί σε οικισμούς και άλλες εκτάσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, καταγράφει λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  2.  Κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, ένα κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 και τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, καταγράφει λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στ α)  «Το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων» είναι μια εκτίμηση του μέσου όρου των ετήσιων καθαρών εκπομπών ή απορροφήσεων που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην επικράτεια του κράτους μέλους, στο διάστημα από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Για την περίοδο μετά το 2030, τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να αυξήσουν τις απορροφήσεις ώστε να υπερβαίνουν τις εκπομπές τους. Η Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο για μετά το 2030 το οποίο θα περιλαμβάνει στόχους για αύξηση των απορροφήσεων, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους και τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και απορροφήσεις που προκύπτουν από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των λογαριασμών τους και των λοιπών δεδομένων που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με αρνητικό πρόσημο (-).

  1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και απορροφήσεις που προκύπτουν από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2, σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποβολή εκθέσεων που έχουν εγκριθεί από τα όργανα της UNFCCC ή της συμφωνίας του Παρισιού για την περίοδο 2021-2030. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των λογαριασμών τους και των λοιπών δεδομένων που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με αρνητικό πρόσημο (-).

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς τους για κάθε λογιστική κατηγορία γης κάθε μεταβολή του αποθέματος άνθρακα από τις δεξαμενές άνθρακα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα Β. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα για δεξαμενές άνθρακα, στις περιπτώσεις που η δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί πηγή, εξαιρουμένων των υπέργειων προϊόντων βιομάζας και των προϊόντων υλοτομίας σε διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις.

  4.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς τους για κάθε λογιστική κατηγορία γης κάθε μεταβολή του αποθέματος άνθρακα από τις δεξαμενές άνθρακα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα Β. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα για δεξαμενές άνθρακα, στις περιπτώσεις που η δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί πηγή, εξαιρουμένων των υπέργειων προϊόντων βιομάζας, των νεκρών ξύλων (υπέργειων και θαμμένων νεκρών ξύλων) στις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις και των προϊόντων υλοτομίας σε διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση εφαρμογής της προκαθορισμένης περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους υγρότοπους, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις από την οικεία κατηγορία γης που μετατράπηκε σε δασική έκταση στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων που εξακολουθούν να είναι δασικές έπειτα από 30 έτη από την ημερομηνία της μετατροπής.

  2.  Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση εφαρμογής της προκαθορισμένης περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους υγρότοπους, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις από την οικεία κατηγορία γης που μετατράπηκε σε δασική έκταση στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων που εξακολουθούν να είναι δασικές έπειτα από 30 έτη από την ημερομηνία της μετατροπής, εφόσον αυτό δικαιολογείται δεόντως με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC.

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Η υλοποίηση δράσεων δάσωσης κατά την περίοδο 2017-2030 σε υγροβιοτόπους συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων, στο δίκτυο Natura 2000 και στους οικοτόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ, ιδίως στις φυσικές και ημιφυσικές χλοώδεις διαπλάσεις και στους υψηλούς και χαμηλούς τυρφώνες, και σε άλλους υγροβιοτόπους (συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων) όταν εφαρμόζονται οι κανόνες της «ακαθάριστης-καθαρής» λογιστικής καταγραφής δεν εμφανίζεται στην εθνική λογιστική καταγραφή. Οι περιοχές αυτές συνυπολογίζονται μόνο, ανάλογα με την περίπτωση, για τις απορροφήσεις ή εκπομπές στην κατηγορία των δασωμένων εκτάσεων μετά τη μεταφορά τους στην κατηγορία των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.

  Αιτιολόγηση

  Η δάσωση τυρφώνων και υγροβιοτόπων μπορεί να εντείνει την αποσύνθεση των οργανικών ουσιών του εδάφους αντί να παγιδεύσει περισσότερο άνθρακα στο έδαφος. Το αμφιλεγόμενο σκεπτικό ότι η δάσωση αποτελεί πάντα έξυπνη επιλογή για το κλίμα θα μπορούσε επίσης να απειλήσει πολύτιμα οικοσυστήματα.

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει να συμπεριλάβει τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 2, κοινοποιεί την επιλογή του αυτή στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για την περίοδο 2021-2025 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για την περίοδο 2026-2030.

  3.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει να συμπεριλάβει τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 2, κατά την περίοδο από 2021 έως 2025, κοινοποιεί την επιλογή του αυτή στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.

  4.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2 κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4α.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2021 έως το 2025, τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2, αναφέρουν ωστόσο τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στην Επιτροπή.

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων. Το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων είναι μια εκτίμηση του μέσου όρου των ετήσιων καθαρών εκπομπών ή απορροφήσεων που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην επικράτεια του κράτους μέλους, στο διάστημα από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.

  1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων.

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αρνητικό σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων, το κράτος μέλος θα πρέπει να περιλαμβάνει στους λογαριασμούς διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων συνολικές καθαρές απορροφήσεις που δεν υπερβαίνουν το ισοδύναμο του 3,5 % των εκπομπών του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.

  2.  Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αρνητικό σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων, το κράτος μέλος θα πρέπει να περιλαμβάνει στους λογαριασμούς διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων συνολικές καθαρές απορροφήσεις που δεν υπερβαίνουν το ισοδύναμο του 3,5 % των εκπομπών του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπληρώσουν στην τιμή αυτή ποσοστό 3,5 % του ποσού των καθαρών απορροφήσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις από ξυλόφυλλα, πριστή ξυλεία και νεκρά ξύλα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Οι καθαρές απορροφήσεις από ξυλόφυλλα όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχείο β) και από την πριστή ξυλεία όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 στοιχείο γ), μπορούν να καταγράφονται λογιστικά χωριστά εκτός και επιπροσθέτως του αριθμού των καθαρών απορροφήσεων για τους λογαριασμούς των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων μέχρι το επίπεδο του 3 % των εκπομπών του κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Οι καθαρές απορροφήσεις από την κατηγορία των νεκρών ξύλων που λειτουργούν ως δεξαμενές άνθρακα μπορούν να καταγράφονται λογιστικά χωριστά εκτός και επιπροσθέτως του αριθμού των καθαρών απορροφήσεων για τους λογαριασμούς των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων μέχρι το επίπεδο του 3 % των εκπομπών του κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η συνδυασμένη τιμή των καθαρών απορροφήσεων 3,5 % στο πρώτο εδάφιο, από κοινού με τις καθαρές απορροφήσεις για τους λογαριασμούς των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων από ξυλόφυλλα, πριστή ξυλεία και νεκρά ξύλα δεν υπερβαίνουν από κοινού το 7 % των εκπομπών του κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών και της ισχύουσας έντασης ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 1990-2009 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος.

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και ένα νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών και της ισχύουσας έντασης ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 2000-2012 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος. Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση από την περίοδο βάσης 2000-2012 μετά την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος από κράτος μέλος το οποίο τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης παρέκκλισης για λόγους που αφορούν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, όπως π.χ. το χρονοδιάγραμμα των δασικών απογραφών.

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο 2, το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων για την Κροατία υπολογίζεται ώστε να ληφθεί υπόψη η κατάληψη μέρους της επικράτειάς της κατά την περίοδο από το 1991 έως τις 1998 και οι επιπτώσεις του πολέμου και της μεταπολεμικής περιόδου στις πρακτικές δασικής διαχείρισης στο έδαφός της, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των πολιτικών για την ανάπτυξη της δασικής καταβόθρας.

  Τροπολογία     53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται και υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται, μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου, και υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.

  Τροπολογία     54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων στο εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις. Το αργότερο στο τέλος της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας.

  4.  Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων στο εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι οι πλέον πρόσφατες επαληθευμένες λογιστικές καταγραφές χρήσης της γης και δασικών συνθηκών. Το αργότερο στο τέλος της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας και για να αναφέρει θετικές επιδόσεις που επιτεύχθηκαν χάρη σε πολιτική για την βιώσιμη διαχείριση των δασών που ίσχυε κατά τον καθορισμό της.

  Τροπολογία    55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και τις τεχνικές διορθώσεις και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η Επιτροπή δύναται να υπολογίζει εκ νέου τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων.

  5.  Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση (C(2016)3301 και περιλαμβάνει εκπροσώπους της Επιτροπής και των κρατών μελών, επανεξετάζει, σε διαβούλευση με τη Μόνιμη Δασική Επιτροπή και την Ομάδα Πολιτικού Διαλόγου για τη Δασοκομία και τον Φελλό, τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και τις τεχνικές διορθώσεις και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, του παρόντος άρθρου καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Η Επιτροπή μπορεί να υπολογίσει εκ νέου τα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές και οι απαιτήσεις των παραγράφων (3) και (4) του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 5 παράγραφος 1. Η Επιτροπή καταρτίζει συγκεφαλαιωτική έκθεση και τη δημοσιοποιεί.

  Τροπολογία    56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διενέργεια της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

  Τροπολογία    57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος II ενόψει της επανεξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, ώστε να επικαιροποιεί τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους με βάση τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξέτασης. Μέχρι την έναρξη ισχύος της εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότησης πράξης, τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εξακολουθούν να ισχύουν για την περίοδο από 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-2030.

  6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος II ενόψει της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που διενεργούνται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την παράγραφο 5, ώστε να επικαιροποιεί τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους με βάση τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξέτασης.

   

  Μέχρι την έναρξη ισχύος των εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εξακολουθούν να ισχύουν για την περίοδο από 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-2030.

  Τροπολογία    58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, με την αναπροσαρμογή των κατηγοριών των προϊόντων υλοτομίας με πρόσθετα προϊόντα που έχουν ως αποτέλεσμα της παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC και τη διασφάλιση της ακεραιότητας του περιβάλλοντος, και ενημερώνοντας τις προκαθορισμένες τιμές του χρόνου υποδιπλασιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα V, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο.

  Τροπολογία    59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.   Στο τέλος των περιόδων από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από τους λογαριασμούς τους που αφορούν δασωμένες εκτάσεις και διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές διαταραχές οι οποίες υπερβαίνουν τις μέσες εκπομπές που προκλήθηκαν από φυσικές διαταραχές κατά την περίοδο 2001 έως το 2020, εξαιρουμένων των έκτροπων στατιστικών τιμών («βασικό επίπεδο»), που υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το παράρτημα VI.

  1.   Στο τέλος των περιόδων από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από τους λογαριασμούς τους που αφορούν διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές διαταραχές οι οποίες υπερβαίνουν τις μέσες εκπομπές που προκλήθηκαν από φυσικές διαταραχές κατά την περίοδο 2001 έως το 2020, εξαιρουμένων των έκτροπων στατιστικών τιμών («βασικό επίπεδο»), που υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το παράρτημα VI.

  Τροπολογία     60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 15 περιλαμβάνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων του μηχανισμού ευελιξίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

  Τροπολογία    61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 12α

   

  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση το 2027 και το 2032 σχετικά με το σωρευτικό ισοζύγιο των εκπομπών και απορροφήσεων από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην Ένωση, σε σχέση με τις μέσες εκπομπές και απορροφήσεις κατά την περίοδο 1990-2009. Εάν το σωρευτικό ισοζύγιο είναι αρνητικό, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για αποζημίωση και αφαίρεση του αντιστοίχου ποσού από τις πιστώσεις των εκπομπών των κρατών μελών σύμφωνα με τον κανονισμό ... / ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

   

  __________________

   

    Κανονισμός …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L …, …, σ. …).

  Τροπολογία    62

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 10 και 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].

  2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 9, 10 και 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].

  Τροπολογία    63

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος -1 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αξιολογείται η συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

  Τροπολογία    64

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία αναφορικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.

  Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

  • [1]  ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 103.
  • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Πλαίσιο

  Τον Δεκέμβριο του 2015 επετεύχθη στο Παρίσι μια ιστορική νομικά δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε 195 χώρες παγκοσμίως και έχει ως στόχο να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, και να καταβληθούν προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

  Η σημασία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής σε διεθνές επίπεδο έχει σημασία, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των δράσεων για την αλλαγή του κλίματος στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο επίσημα τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτοί οι νέοι στόχοι θα έχουν καθολική εφαρμογή σε όλους, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια.

  Με βάση αυτές τις διεθνείς δεσμεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2014 αποφάσισε τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για την περίοδο έως το 2030, που περιελάμβανε ιδίως μείωση κατά τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η πρόταση αυτή λειτουργεί ως διεθνής δέσμευση της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω του περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα του ΣΕΔΕ κατά 43 % κάτω από τα επίπεδα του 2005, και των εκπομπών στον τομέα εκτός ΣΕΔΕ κατά 30 % κάτω από τα επίπεδα του 2005.

  LULUCF

  Η χρήση γης, η αλλαγή χρήσης γης και η δασοκομία (LULUCF) είναι μια κατηγορία στο λογιστικό πλαίσιο της UNFCCC για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Περιλαμβάνει τις δεξαμενές άνθρακα ζωντανής βιομάζας (υπέργειας και υπόγειας) νεκρή οργανική ύλη (νεκρό ξύλο και στρώμνα) και οργανικό άνθρακα εδάφους. Εκπομπές που προκύπτουν από την αλλαγή χρήσης γης (όπως η μετατροπή μόνιμων βοσκοτόπων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις) και στην αποψίλωση των δασών. Οι απορροφήσεις κυριαρχούνται από το CO2 που απορροφάται από τα νέα και υπάρχοντα δάση. Το 2012, ο τομέας LULUCF αντιπροσώπευε καθαρή απορρόφηση περίπου 303 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2 σε ολόκληρη την ΕΕ[1] τα οποία ισοδυναμούν με το 9 % περίπου των εκπομπών από άλλους κλάδους.

  Τρέχουσα κατάσταση

  Οι εκπομπές και απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF επί του παρόντος καλύπτονται μόνον από τις διεθνείς υποχρεώσεις που επιβάλλει το πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ έως το 2020.

  Ο προτεινόμενος κανονισμός θα θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από τον τομέα LULUCF από το 2021 και μετά, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα. Ο κλάδος LULUCF θα πρέπει να διατηρηθεί ως χωριστός πυλώνας, αλλά με ορισμένες συνδέσεις με το σύστημα επιμερισμού των προσπαθειών (η αποκαλούμενη ρήτρα ευελιξίας). Επομένως, οι δράσεις των ιδιοκτητών δασών και των γεωργών να εξασφαλίσουν αποθέματα άνθρακα στα δάση και τα εδάφη, θα συμβάλλουν στην επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

  Η πρόκληση για την ευρωπαϊκή γεωργία και δασοκομία

  Για τον εισηγητή, η σχέση της γεωργίας και της δασοκομίας στην αλλαγή του κλίματος είναι πολυδιάστατη. Επί του παρόντος, τα δάση καλύπτουν περισσότερο από το 42 % της χερσαίας επιφάνειας της ΕΕ και έχουν τεράστιο δυναμικό για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της δέσμευσης και της αποθήκευση CO2. Από την άλλη πλευρά, ο δασικός τομέας πρέπει να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ξυλεία, η οποία χρησιμοποιείται συχνά ως πρώτη ύλη για τη βιοοικονομία. Η γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα και ζωοτροφές και περιορισμένο δυναμικό μετριασμού. Και οι δύο τομείς είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην κλιματική αλλαγή, καθώς οι δραστηριότητες αυτές εξαρτώνται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες, όπως η μέση θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις και οι ακραίες καιρικές συνθήκες, και υπόκεινται σε επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες. Η Συμφωνία του Παρισιού ειδικότερα αναγνωρίζει «τη βασική προτεραιότητα της εξασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της πείνας, καθώς και τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα των συστημάτων παραγωγής τροφίμων σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» και έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές και την ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με τρόπο που δεν απειλεί την παραγωγή τροφίμων». Η ανάγκη να εξασφαλιστεί συνεκτικότητα μεταξύ της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής κατοχυρώνεται επίσης με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014.

  Αυτή η περίπλοκη σχέση δημιουργεί προκλήσεις, προσδοκίες και ευκαιρίες για τον συγκεκριμένο τομέα να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή. Στην έκθεσή του ο εισηγητής στοχεύει να τονίσει τα διάφορα αυτά στοιχεία.

  Απορροφήσεις προκύπτουν από την ικανότητα των φυτών και του εδάφους να απορροφούν και να διατηρούν αέρια του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα μέσω της διαδικασίας φωτοσύνθεσης. Τα δάση της ΕΕ, για παράδειγμα, απορροφούν περίπου το 10 % του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κάθε έτος και παρουσιάζουν σημαντικό απόθεμα άνθρακα. Επιπλέον, τα προϊόντα υλοτομίας μπορούν να έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη χρήση τους ως υποκατάστατων δομικών υλικών (αντικατάσταση των ενεργοβόρων προϊόντων και αποθήκευση άνθρακα) ή ως καύση βιομάζας για ενέργεια (αλλά με την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων αλλά προκαλώντας εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου).

  Τα διάφορα είδη δασών στην ΕΕ αντανακλούν τη γεωγραφική πολυμορφία της (αρκτικά δάση, αλπικά δάση κωνοφόρων κ.λπ.). Η κατανομή τους εξαρτάται κυρίως από το κλίμα, το έδαφος, το υψόμετρο και την τοπογραφία. Εξάλλου, σε αντίθεση με πολλές περιοχές του πλανήτη όπου η αποδάσωση αποτελεί μείζον πρόβλημα, η δασική επιφάνεια στην ΕΕ αυξάνεται· μεταξύ 1990 και 2010 αυξήθηκε κατά 11 εκατομμύρια εκτάρια, κυρίως λόγω των εργασιών αναδάσωσης και της φυσικής εξάπλωσης των δασών που επηρεάστηκαν θετικά από τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Από κοινωνικοοικονομική σκοπιά, η εκμετάλλευση των δασών παράγει πόρους, κυρίως ξυλεία. Η κύρια χρήση τους είναι η παραγωγή ενέργειας (42 % του όγκου), έναντι 24 % για τα πριονιστήρια, 17 % για τη χαρτοβιομηχανία και 12 % για τη βιομηχανία πινακίδων. Περίπου το ήμισυ της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ προέρχεται από το ξύλο.

  Η θέση του εισηγητή

  Ο εισηγητής αναγνωρίζει τις τεράστιες δυνατότητες του τομέα όσον αφορά τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ισχυρή και αξιόπιστη λογιστική διαχείριση σε επίπεδο ΕΕ για την περίοδο 2021-2030 και εάν επιτευχθεί ο στόχος της μη επιβάρυνσης και επιτευχθούν τυχόν πιστωτικές μονάδες με συγκρίσιμο και αυστηρό τρόπο. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας όσον αφορά το κλίμα μας βασίζονται επίσης σε καθαρές απορροφήσεις από τον τομέα LULUCF, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του επιπέδου φιλοδοξίας σε άλλους τομείς. Θα πρέπει επίσης να γίνει διάκριση μεταξύ «πράσινων» εκπομπών CO2 που οφείλονται στον τομέα LULUCF και εκπομπών CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων και η ισχυρή συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ είναι ουσιώδους σημασίας εν προκειμένω. Επιπλέον, η αρχή της επικουρικότητας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

  Επίπεδο ευελιξίας

  Η προτεινόμενη ευελιξία μεταξύ κανονισμού LULUCF και κανονισμού περί επιμερισμού των προσπαθειών, είναι θετικό μέσο για την αξία, την αμοιβή και τα κίνητρα για τη δασοκομία και τη γεωργία για φιλικές προς το κλίμα δράσεις τους. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα 280 εκατομμύρια τόνοι καθαρές απορροφήσεις που προτείνονται από την Επιτροπή δεν θα πρέπει να μειωθούν.

  Δάσωση

  Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των δασών σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη και την κάλυψη, οι προσεγγίσεις της δάσωσης και αναγέννησης και διαχείρισης των δασών είναι εξαιρετικά διαφορετικές μεταξύ τους. Η βιώσιμη δάσωση πρέπει να ενθαρρυνθεί αλλά οι δυνατότητες συμβολή της δεν πρέπει να υπερεκτιμηθούν έχοντας υπόψη τις σημαντικές συνεισφορές των άλλων κατηγοριών χρήσης γης. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής υποστηρίζει την προκαθορισμένη τιμή των 20 ετών για τη δάσωση, με την ενδεχόμενη παρέκκλιση έως 30 έτη. Ωστόσο, οι χώρες που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της παρέκκλισης οφείλουν να αιτιολογούν το αίτημά τους, ακολουθώντας, κατ’ ελάχιστο, τις διεθνείς διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές. Περαιτέρω παράταση της εν λόγω προθεσμίας δεν θα πρέπει να είναι δυνατή, καθώς θα οδηγήσει σε μείωση του επιπέδου φιλοδοξιών της ΕΕ.

  Επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων

  Προκειμένου η αρχή της επικουρικότητας να γίνει πλήρως σεβαστή, δεν μπορεί η Επιτροπή να αποφασίζει μόνη της σχετικά με την καθιέρωση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση. Ο εισηγητής υποστηρίζει τη βελτίωση των κανόνων του Κιότο και προτείνει μια διαδικασία τριών σταδίων:

  1.  Τα κράτη μέλη υπολογίζουν το νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων, επικαιροποιώντας τις τρέχουσες τιμές στο πλαίσιο της δεύτερης περιόδου δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο (παράρτημα ΙΙ). Τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται καθορίζονται στο παράρτημα IV.

  2.  Συστήνεται ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης, σύμφωνα με την απόφαση (C (2016) 3301 και περιλαμβάνει εκπροσώπους της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η εν λόγω επανεξέταση από εμπειρογνώμονες πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με την τρέχουσα αναθεώρηση των κανόνων του Κιότο και πρέπει να επιτρέπει μια παρόμοια διαδικασία «αξιολόγησης από ομότιμους» μεταξύ των κρατών μελών.

  3.  Η Επιτροπή μπορεί να υπολογίσει εκ νέου τα νέα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων, εφόσον δεν τηρούνται τα κριτήρια του παραρτήματος IV.

  Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς του Κιότο, μέχρι τα τέλη του 2020, δηλαδή πριν από την έναρξη της πρώτης διαχειριστικής περιόδου στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Μετά την έκδοση των εν λόγω πράξεων, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν τις πιστώσεις που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην ευελιξία των 280 εκατομμυρίων τόνων CΟ2e που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών.

  Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει την προσαρμογή της περιόδου αναφοράς και την τροποποιηθεί από 1990-2009 σε 2000-2012. Αυτό θα λάβει καλύτερα υπόψη το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να παράσχουν αξιόπιστα στοιχεία για τις δασικές τους (απογραφές) για τη δεκαετία του 1990. Επιπλέον, επεκτείνοντας την περίοδο έως το 2012, η πλέον πρόσφατα ολοκληρωμένη περίοδος δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότο θα μπορούσε επίσης να ενσωματωθεί εντελώς.

  Ανώτατο όριο για τη διαχείριση δασικών πιστώσεων

  Ο εισηγητής προτείνει αλλαγή του ανώτατου ορίου για τη δασική διαχείριση πιστωτικών μορίων εκπομπών των κρατών μελών από 3,5 % σε 7 %. Δεδομένου ότι η πρόταση LULUCF της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον εισηγητή θα προσφέρει άρτια και αξιόπιστη λογιστική καταγραφή στην κατηγορία των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων, ακόμη και με αυξημένο ανώτατο όριο θα συνεχίσει να εξασφαλίζει περιβαλλοντική ακεραιότητα και συγχρόνως να προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη.

  • [1]  CO2 - Ισοδύναμο (CO2e) – Η ποσότητα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχεί σε ίδια συμβολή στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε χρονική κλίμακα 100 ετών όπως η εκπομπή ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (3.5.2017)

  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή
  (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Florent Marcellesi

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Από αναπτυξιακή άποψη, είναι πολύ σημαντικό ο παρών κανονισμός να χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη δυνατή φιλοδοξία. Ο στόχος να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου, μνεία του οποίου γίνεται στην πρόταση της Επιτροπής, βασίζεται στα πορίσματα της Διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC), από τα οποία προκύπτει ότι οι εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή περιοχές, όπως αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, παράκτιες περιοχές της Νότιας Ασίας και περιοχές της Αφρικής που πλήττονται συχνά από ξηρασία, θα αντιμετωπίσουν επικίνδυνες επιπτώσεις εάν η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη υπερβεί αυτό το επίπεδο. Σύμφωνα με τα πορίσματα της IPCC, για να επιτευχθεί ο στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου και να προστατευθούν οι φτωχότεροι πληθυσμοί του πλανήτη απαιτείται να παράγονται «αρνητικές εκπομπές» από τη χρήση της γης, και όχι απλώς να χρησιμοποιούνται ως παράγοντες αντιστάθμισης.

  Δεδομένου ότι ο πλανήτης έχει ανάγκη την παραγωγή αρνητικών εκπομπών από τα δάση, η ΕΕ πρέπει, για λόγους παγκόσμιας δικαιοσύνης, να αναλάβει εδώ ηγετικό ρόλο. Προκειμένου η ΕΕ να σεβαστεί το «δικαίωμα στην ανάπτυξη» των φτωχότερων χωρών, θα πρέπει να αναλάβει τη μεγαλύτερη δυνατή ‏ευθύνη για την προστασία των δασών, η οποία χρειάζεται να επιτευχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως λαμβανομένου υπόψη ότι ο παρών κανονισμός θα αποτελέσει την πρώτη προσπάθεια στον κόσμο να καθοριστεί με ποιον τρόπο οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τη χρήση της γης θα ενσωματωθούν στην παγκόσμια λογιστική των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ως εκ τούτου, θα αποτελέσει σημαντικό προηγούμενο για τον υπόλοιπο κόσμο, και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Όπως αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής, η χρήση της γης έχει «πολλαπλούς στόχους» –για παράδειγμα την παραγωγή τροφίμων– που πρέπει να σταθμίζονται με βάση τη δυνατότητα να χρησιμεύσουν ως καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό έχει ακόμα ζωτικότερη σημασία στις αναπτυσσόμενες χώρες με μεγάλους αγροτικούς πληθυσμούς οι οποίοι εξαρτώνται από τη γη για την επιβίωσή τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο κανονισμός θα πρέπει επίσης να ενσωματώσει τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τα δικαιώματα γαιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά τα μέτρα προστασίας κατοχυρώνονται στους διεθνείς κανόνες λογιστικής της χρήσης γης. Τα εν λόγω πρότυπα θα είναι ακόμη σημαντικότερα σε χώρες όπου τα εθιμικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σαφώς στην ισχύουσα νομοθεσία και γηγενείς αγροτικοί πληθυσμοί έχουν εκτοπιστεί κατά το παρελθόν εξαιτίας έργων διατήρησης. Ο κανονισμός θα πρέπει, τέλος, να προωθεί την αποκατάσταση των υφιστάμενων τοπίων και όχι τη δάσωση νέων εκτάσεων γης. Αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο οι δραστηριότητες για το κλίμα στον τομέα LULUCF να μειώσουν την έκταση γης που διατίθεται για σημαντικές χρήσεις όπως είναι η παραγωγή τροφίμων, η οποία ομοίως είναι ακόμη σημαντικότερη στις αναπτυσσόμενες χώρες.

  Για τους λόγους αυτούς, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής:

  •  Αύξηση της φιλοδοξίας της πρότασης όσον αφορά το κλίμα, μέσω των ακόλουθων μέτρων:

  -  Αύξηση του εσωτερικού στόχου του τομέα LULUCF·

  -  Θέσπιση αυστηρότερων κανόνων λογιστικής καταγραφής·

  -  Παροχή κινήτρων για την αποκατάσταση των υγροβιότοπων·

  -  Πρόβλεψη για επανεξέταση της φιλοδοξίας του κανονισμού.

  •  Όπου είναι δυνατό, ο κανονισμός θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για δραστηριότητες που ενισχύουν τη λειτουργία των υφιστάμενων χρήσεων γης ως καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα (μέσω της αγροοικολογίας ή της αποκατάστασης των υπό διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκότοπων), αντί της δάσωσης νέων εκτάσεων.

  •  Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα σχετικά με την προστασία των εγγείων δικαιωμάτων.

  •  Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται προς τα οικεία πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, η οποία έχει σημαντικές αναπτυξιακές συνέπειες δεδομένου ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη βασίζονται στη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων για την επιβίωσή τους.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία     1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510.

  (3)  Στις 5 Οκτωβρίου 2016, η Ένωση κύρωσε επισήμως τη συμφωνία του Παρισιού, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να τεθεί σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510. Οι στόχοι της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συνάδουν επίσης με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει η Ένωση και τα κράτη μέλη της για την επίτευξη των διεθνώς συμφωνημένων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, και ιδίως του στόχου αριθ. 13 που αφορά την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή ως παγκόσμια πρόκληση, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

  _________________

  _________________

  10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission %20Pages/submissions.aspx

  10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission %20Pages/submissions.aspx

  Τροπολογία     2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α)  Ο τομέας δραστηριοτήτων χρήσης της γης, αλλαγής στη χρήση της γης, και δασοπονίας (LULUCF) μπορεί να συμβάλει πολύ σημαντικά στις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης για το κλίμα. Η διαχείριση της γης πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για συνοχή της πολιτικής και βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπό της στις τοπικές κοινότητες και την επισιτιστική ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα LULUCF θα πρέπει να συμβαδίζει με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), ιδίως όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και οικονομικές της διαστάσεις, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι συνεργίες και να διασφαλιστεί ότι οι εσωτερικές πολιτικές για το κλίμα έχουν θετικό αντίκτυπο στις τρίτες χώρες.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών.

  (4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι ο πλανήτης πρέπει να εισέλθει σε μία περίοδο αρνητικών επιπέδων εκπομπών, κατά την οποία τα δάση θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών.

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να διατηρηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου και επίσης, εκτός εάν επιτευχθούν ριζικές αλλαγές στις πορείες των εκπομπών πέρα από τις ανακοινωθείσες εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς, κάτω από τους 2 βαθμούς, είναι απαραίτητο να εξευρεθούν τρόποι για την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, δηλαδή τρόποι «αρνητικών εκπομπών». Ο πλέον άμεσος τρόπος για να γίνει αυτό στην ΕΕ είναι να αυξηθούν οι απορροφήσεις που συνεπάγονται οι δραστηριότητες του τομέα LULUCF. Ο παρών κανονισμός συνιστά, ως εκ τούτου, έναν πυλώνα καίριας σημασίας για την ΕΕ προκειμένου να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού.

  Τροπολογία     4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Προκειμένου να επιτευχθούν αρνητικές εκπομπές όπως απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, η απορρόφηση CO2 από την ατμόσφαιρα μέσω του τομέα LULUCF θα πρέπει να θεωρηθεί ξεχωριστός πυλώνας στο πλαίσιο της πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4β)  Ο παρών κανονισμός θέτει ένα σημαντικό παγκόσμιο προηγούμενο για την ένταξη της απορρόφησης εκπομπών που συνδέονται με τη γη στις εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να τηρούνται οι αρχές για ισότητα και βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεχιστούν αμείωτες οι προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας, όπως επίσης να τηρούνται και να προάγονται οι διεθνείς δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως απαιτείται από τη συμφωνία του Παρισιού.

  Αιτιολόγηση

  Ο παρών κανονισμός αποτελεί την πρώτη προσπάθεια σε παγκόσμια κλίμακα να τεθούν λογιστικοί κανόνες για τον τομέα της χρήσης της γης, και να ενσωματωθούν σε εθνικά καθορισμένες συνεισφορές. Είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για λογιστικούς κανόνες που αφορούν τη χρήση της γης και εκτός της ΕΕ επίσης. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να περιλάβει αρχές όπως ο σεβασμός των έγγειων δικαιωμάτων και να αντιμετωπίσει τις εκπομπές που συνδέονται με τη χρήσης της γης ως χωριστό πυλώνα, δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό οι αρχές αυτές να είναι σημαντικότερες σε χώρες του νότιου ημισφαιρίου στις οποίες οι κοινότητες που έχουν πληγεί από τη φτώχεια είναι ακόμη περισσότερο ευάλωτες στον κίνδυνο να εκτοπιστούν εξαιτίας έργων που αφορούν καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα.

  Τροπολογία     6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6α)  Η Ένωση θα πρέπει να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη όσον αφορά την προώθηση και εξαγωγή έρευνας και επενδύσεων για βιώσιμες, προηγμένες και καινοτόμες πρακτικές, τεχνικές και ιδέες στον τομέα LULUCF, καθώς και τη διάδοση των πράσινων τεχνολογιών με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με παράλληλη διατήρηση της παραγωγής τροφίμων, αποτελώντας παράδειγμα για τους διεθνείς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική συνεργασία και εταιρική σχέση με φορείς του ιδιωτικού τομέα, ιδίως με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

  Τροπολογία     7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, και μάλιστα με πλήρη συνείδηση του ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν η διατήρηση της ακεραιότητας όλων των οικοσυστημάτων και η προστασία των μέσων διαβίωσης, και η ανθεκτικότητα των κοινοτήτων που ζουν σε δασώδεις περιοχές.

  Τροπολογία     8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20β)  Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει βαθιά την ανάπτυξη των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Η Ένωση έχει αναλάβει δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, βάσει των οποίων, κατά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα σέβεται, θα προωθεί και θα λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στην υγεία, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, των τοπικών κοινοτήτων, των μεταναστών, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση. Επιπλέον, θα σέβεται, θα προωθεί και θα λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το δικαίωμα στην ανάπτυξη, καθώς και την ισότητα των φύλων, τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότιμη αντιμετώπιση των γενεών.

  Τροπολογία     9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20γ)  Θα πρέπει να διασφαλίζεται μια ολιστική προσέγγιση της αποψίλωσης των τροπικών δασών, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που οδηγούν σε αποψίλωση, καθώς και τον στόχο που περιλαμβάνεται στη δήλωση της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της UNFCCC για ανάσχεση της παγκόσμιας απώλειας δασικών εκτάσεων μέχρι το 2030 το αργότερο, και περιορισμό της μεικτής αποψίλωσης των τροπικών δασών κατά τουλάχιστον 50 % έως το 2020 σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα.

  Τροπολογία     10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20δ)  Η Ένωση έχει αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την ορθή διαχείριση των δασών και τη δέσμευση για ανάσχεση και αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών και προώθηση της αναδάσωσης.

  Τροπολογία     11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 ε (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20ε)  Ο παρών κανονισμός, σύμφωνα με τη UNFCCC, θα πρέπει να ακολουθήσει μια προσέγγιση ανά χώρα, ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου, συμμετοχική και πλήρως διαφανή, που να λαμβάνει υπόψη τις ευπαθείς ομάδες, τις κοινότητες και τα οικοσυστήματα. Επιπλέον, θα πρέπει να βασίζεται και να καθοδηγείται από τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και, κατά περίπτωση, την παραδοσιακή γνώση, τη γνώση των αυτόχθονων πληθυσμών και τα τοπικά συστήματα γνώσης, με στόχο την ενσωμάτωση της προσαρμογής στις σχετικές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις.

  Τροπολογία     12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 στ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20στ)  Η δασοπονία και τα δάση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας, προσφέροντας βιώσιμες οικονομικές ευκαιρίες σε γεωργούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αποψιλώνονται ευαίσθητα οικοσυστήματα, ότι δεν θα δημιουργούνται φυτείες σε τυρφώνες, ότι για τις φυτείες θα ακολουθείται αγροοικολογική διαχείριση με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών, και ότι θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων κοινοτήτων καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στη συμμόρφωση της Ένωσης προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

  Αιτιολόγηση

  Ο κανονισμός LULUCF συνιστά έναν από τους πυλώνες που υλοποιούν τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η Ένωση έχει δεσμευθεί να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2 βαθμούς και να επιδιώξει η αύξηση να παραμείνει κάτω από τον 1,5 βαθμό. Η εκπλήρωση των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθούν επικίνδυνες συνέπειες στις πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, παράκτιες περιοχές της Νότιας Ασίας, και περιοχές της Αφρικής επιρρεπείς στην ξηρασία.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  διαχειριζόμενους υγροβιοτόπους: εκτάσεις γης που είχαν δηλωθεί ως υγροβιότοποι και παραμένουν υγροβιότοποι, και οικισμοί, εκτάσεις άλλης χρήσης που έχουν μετατραπεί σε υγροβιοτόπους καθώς και υγροβιότοποι που έχουν μετατραπεί σε οικισμούς και άλλες εκτάσεις.

  Αιτιολόγηση

  Οι τυρφώνες και οι υγροβιότοποι αποτελούν ενδιαιτήματα υψηλής αξίας διατήρησης που φιλοξενούν ορισμένες από τις σημαντικότερες αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ και στον κόσμο. Ωστόσο, όταν υποβαθμιστούν, εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός θα παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των εν λόγω αποθεμάτων άνθρακα, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η λογιστική καταγραφή των υγροβιοτόπων και των τυρφώνων.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, προκειμένου να προσαρμόζει τους ορισμούς της παραγράφου 1 στις επιστημονικές εξελίξεις ή την τεχνική πρόοδο και να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των εν λόγω ορισμών και τυχόν μεταβολών των σχετικών ορισμών στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου («κατευθυντήριες γραμμές της IPCC») του 2006.

  2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, προκειμένου να προσαρμόζει τους ορισμούς της παραγράφου 1 στις επιστημονικές εξελίξεις ή την τεχνική πρόοδο και να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των εν λόγω ορισμών και τυχόν μεταβολών των σχετικών ορισμών στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου («κατευθυντήριες γραμμές της IPCC») του 2006 και στις κατευθυντήριες γραμμές του 2013 που συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου: Υγροβιότοποι.

  Αιτιολόγηση

  Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πλέον πρόσφατες μέθοδοι λογιστικής καταγραφής της IPCC που αφορούν τη χρήση της γης.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Τα κράτη μέλη προσπαθούν να αυξήσουν την απορρόφηση κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030. Για τις μετέπειτα περιόδους, η συνολική απορρόφηση από κάθε κράτος μέλος, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αυξάνεται σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της Ένωσης και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, προκειμένου να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου και επίσης αρκετά κάτω από τους 2 βαθμούς, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσα για την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα (οι λεγόμενες «αρνητικές εκπομπές»). Για την επίτευξη αρνητικών εκπομπών, δεν αρκεί απλώς οι απορροφήσεις από τον τομέα LULUCF να είναι ίσες με τις εκπομπές αλλά θα πρέπει και να τις υπερβαίνουν.

  Τροπολογία     17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από δασωμένες εκτάσεις γης και αποδασωμένες εκτάσεις, ως συνολικές εκπομπές και απορροφήσεις για κάθε έτος κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.

  1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές από την αποψίλωση των δασών και τις απορροφήσεις από δασώσεις γης, ως συνολικές εκπομπές και απορροφήσεις για κάθε έτος κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών και της ισχύουσας έντασης ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 1990-2009 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος.

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει μία προτεινόμενη νέα περίοδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών και της ισχύουσας έντασης ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 1990-2009 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος και, επίσης, διασφαλίζει ότι διατηρείται η ίδια αναλογία μεταξύ της βιομάζας που χρησιμοποιείται για ενεργειακούς σκοπούς και αυτής που χρησιμοποιείται ως στερεή βιομάζα.

  Αιτιολόγηση

  Από κλιματικής σκοπιάς, η χρήση της βιομάζας για στερεούς σκοπούς (μακρόβια προϊόντα) συνιστά καλύτερη χρήση των πόρων από ό, τι αν γινόταν χρήση βιομάζας απευθείας από το δάσος για ενεργειακούς σκοπούς (στιγμιαία οξείδωση). Εάν διατηρηθεί η ένταση της εκμετάλλευσης αλλά αυξηθεί το ποσοστό ξυλείας που χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας, αυτό συνεπάγεται την απελευθέρωση μεγαλύτερης ποσότητας CO2 η οποία θα πρέπει να καταλογιστεί στο επίπεδο αναφοράς.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  12.9.2016

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  DEVE

  12.9.2016

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Florent Marcellesi

  30.11.2016

  Εξέταση στην επιτροπή

  28.2.2017

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  25.4.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους, Ελευθέριος Συναδινός

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Paul Rübig, Judith Sargentini

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  20

  +

  ALDE

  Paavo Väyrynen

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga

  NI

  Ελευθέριος Συναδινός

  PPE

  György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

  S&D

  Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala, Judith Sargentini

  0

  -

   

   

  2

  0

  ECR

  Nirj Deva, Ελένη Θεοχάρους

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (1.6.2017)

  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή
  (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marisa Matias

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η συμφωνία του Παρισιού εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της 21ης διάσκεψης των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC). Η συμφωνία αυτή αποτελεί παγκόσμιο ορόσημο για την ενίσχυση της παγκόσμιας συλλογικής δράσης και την επιτάχυνση του παγκόσμιου μετασχηματισμού προς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και θα αντικαταστήσει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997. Οι πολιτικές εφαρμόζονται έτσι ώστε να υλοποιηθεί ο δεσμευτικός στόχος της ΕΕ για τουλάχιστον κατά 40 % εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, σε σύγκριση με το 1990. Η συμφωνία περιλαμβάνει έναν μακροπρόθεσμο στόχο και προβλέπει ότι η συνεισφορά από τη χρήση της γης και των δασών στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής θα είναι ζωτικής σημασίας.

  Στόχος της παρούσας πρότασης είναι ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα συμπεριληφθούν η χρήση γης, η αλλαγή χρήσεων γης και η δασοκομία (LULUCF) στο πλαίσιο της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ από το 2021. Έως τότε το πρωτόκολλο του Κιότο (που λήγει το 2020) θέτει περιορισμούς στην ΕΕ και σε καθένα από τα κράτη μέλη της, καθώς πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο τομέας LULUCF δεν θα επιφέρει πρόσθετες εκπομπές. Κατά συνέπεια, η διακυβέρνηση του τομέα LULUCF πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο εσωτερικό της ΕΕ.

  H εισηγήτρια επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής. Πιστεύει ότι είναι μια φιλόδοξη πρόταση που υποστηρίζει την ανάγκη για πιο ισχυρό λογιστικό καθεστώς, το οποίο έχει στόχο να συμβάλει στον στόχο της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου το 2030 κατά 40 %.

  Η εισηγήτρια ανησυχεί για την εξουσία που ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 10 και 13, για αόριστο χρονικό διάστημα. Η εισηγήτρια θα ήθελε να προτείνει την μείωση στα 5 έτη, με βάση την περίοδο αναφοράς 2021-2025 και 2026-2030.

  Η χρήση γης και η δασοκομία είναι σε μοναδική θέση να συμβάλουν σε μια αποτελεσματική πολιτική για το κλίμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο τομέας όχι μόνο εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου, αλλά μπορεί επίσης να αφαιρέσει το CO2 από την ατμόσφαιρα. Η συμβολή και οι δυνατότητες που προσφέρονται από τον δασικό τομέα είναι απαραίτητες για την εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας.

  Στην παρούσα πρόταση η εισηγήτρια ασχολείται με τους βασικούς τομείς σε αυτόν τον τομέα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της επιτροπής ITRE, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

  α)  η αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της διαχείρισης της δασοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ποικιλομορφία·

  β)  η χρήση των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το δορυφορικό σύστημα παρατήρησης της γης, Κοπέρνικος, τα οποία παρέχουν πολύτιμη υποστήριξη για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων LULUCF.

  γ)  η επισιτιστική ασφάλεια και η βιοποικιλότητα·

  δ)  οι διεθνείς συμφωνίες και η τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ·

  ε)  η επίδραση στα λογιστικά συστήματα των κρατών μελών και της ΕΕ·

  στ)  οι ευελιξίες·

  ζ)  τα δασικά προϊόντα ξυλείας και τα δασικά προϊόντα εκτός της ξυλείας, με μεγάλη διάρκεια ζωής·

  η)  τα επίπεδα αναφοράς του δάσους.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία     1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

  Τροπολογία     2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας,

  Τροπολογία     3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510.

  (3)  Η συμφωνία του Παρισιού επικυρώθηκε από το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 2016 μετά τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 και η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510.

  __________________

  __________________

  10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission %20Pages/submissions.aspx

  10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission %20Pages/submissions.aspx

  Τροπολογία     4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών.

  (4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κάτι το οποίο, όπως συμφωνούν οι επιστήμονες, προϋποθέτει να εισέλθει ο κόσμος σε περίοδο μείωσης εκπομπών και αρνητικών εκπομπών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μέρη πρέπει να αυξήσουν τις συλλογικές προσπάθειές τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να δίνει το παράδειγμα εντείνοντας τις προσπάθειές της για το κλίμα σε επίπεδα που να συνάδουν με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού. Τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών. Στη συμφωνία του Παρισιού υπογραμμίζεται ο ρόλος της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στην επίτευξη του στόχου της ισορροπίας μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων και της ενίσχυσης της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος.

  Τροπολογία     5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στη συμφωνία του Παρισιού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων προσαρμογής. Εν προκειμένω θα πρέπει να τηρείται η συμβατότητα με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, την απόφαση περί επιμερισμού των προσπαθειών, την βιοποικιλότητα και τις δασικές στρατηγικές της Ένωσης, την οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τους οικοτόπους.

  Τροπολογία     6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6)  Ο τομέας LULUCF δύναται να συμβάλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των καταβοθρών άνθρακα.

  (6)  Ο τομέας LULUCF δύναται να συμβάλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών, της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα, και της παροχής μακρόβιων βιολογικών υλικών που μπορούν να λειτουργήσουν ως προσωρινές αποθήκες άνθρακα και υποκατάστατα άνθρακα. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των καταβοθρών άνθρακα. Μακροπρόθεσμα, μια στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης των δασών που θα αποβλέπει στη διατήρηση ή την αύξηση των δασικών αποθεμάτων άνθρακα και σε ταυτόχρονη ετήσια σταθερή απόδοση των δασικών υλικών θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο βιώσιμο μετριαστικό όφελος.

  Τροπολογία     7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6 α)  Η απόδοση προτεραιότητας στη χρηματοδότηση της έρευνας με αντικείμενο την αλλαγή του κλίματος θα ενίσχυε τον ρόλο του τομέα LULUCF σε σχέση με τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν. Ειδικότερα, η τόνωση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας που προβλέπεται για το διάστημα 2021 - 2028 στον τομέα LULUCF θα συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην εμβάθυνση και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και των γνώσεων των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τις επιδόσεις του τομέα, επιταχύνοντας τις βιώσιμες καινοτομίες, προωθώντας τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, εκσυγχρονίζοντας την κατάρτιση και την εκπαίδευση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τομέα LULUCF και παρακολουθώντας τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη δράση.

  Τροπολογία     8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7)  Η απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, ως πρώτο βήμα, έθεσε κανόνες λογιστικής καταγραφής για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη πολιτικής για την ένταξη του τομέα LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες λογιστικής καταγραφής, επικαιροποιώντας και βελτιώνοντάς τους για την περίοδο 2021-2030. Θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή αυτών των λογιστικών κανόνων, καθώς και την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι το σύνολο του τομέα LULUCF δεν θα παράγει καθαρές εκπομπές. Δεν θα πρέπει να θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή υποβολής εκθέσεων από ιδιωτικούς φορείς.

  (7)  Η απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, ως πρώτο βήμα, έθεσε κανόνες λογιστικής καταγραφής για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη πολιτικής για την ένταξη του τομέα LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες λογιστικής καταγραφής, επικαιροποιώντας και βελτιώνοντάς τους για την περίοδο 2021-2030. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή αυτών των λογιστικών κανόνων, καθώς και την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι το σύνολο του τομέα LULUCF δεν θα παράγει καθαρές εκπομπές. Δεν θα πρέπει να θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή υποβολής εκθέσεων από ιδιωτικούς φορείς, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή τέτοιων υποχρεώσεων όταν εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμού.

  _________________

  _________________

  11 Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 80).

  11 Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 80).

  Αιτιολόγηση

  Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι κανόνες για τον τομέα LULUCF περιλαμβάνονται μαζί με νομικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ΕΕ για το κλίμα. Είναι σημαντικό να παρασχεθεί διαβεβαίωση στους ιδιωτικούς φορείς ότι δεν θα επηρεαστούν σε διοικητικό επίπεδο από την πρόταση. Κατά συνέπεια, είναι επίσης σημαντικό να καταβάλουν τα κράτη μέλη κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφύγουν να επιβαρύνουν περαιτέρω τους ιδιωτικούς φορείς.

  Τροπολογία     9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8)  Για να καθοριστούν επακριβείς λογαριασμοί εκπομπών και απορροφήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου 2006 («IPCC»), θα πρέπει να αξιοποιούνται οι τιμές που αναφέρονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 για τις κατηγορίες χρήσης γης και τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Γαίες που μετατρέπονται σε άλλη κατηγορία χρήσης γης θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μετάβαση προς την εν λόγω κατηγορία για περίοδο 20 ετών, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC.

  (8)  Για να καθοριστούν επακριβείς λογαριασμοί εκπομπών και απορροφήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου 2006 («IPCC»), θα πρέπει να αξιοποιούνται οι τιμές που αναφέρονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 για τις κατηγορίες χρήσης γης και τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Γαίες που μετατρέπονται σε άλλη κατηγορία χρήσης γης θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μετάβαση προς την εν λόγω κατηγορία για περίοδο 20 ετών, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών φυσικών και περιβαλλοντικών περιστάσεων μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως λόγω των διαφορετικών γεωγραφικών και κλιματικών συνθηκών που έχουν αντίκτυπο στην πραγματική διάρκεια των μεταβατικών περιόδων για τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα, θα πρέπει να προβλέπονται παρεκκλίσεις από την εν λόγω προκαθορισμένη περίοδο σύμφωνα με την σχετική αιτιολόγηση που περιέχουν οι κατευθυντήριες γραμμές της IPCC.

  Τροπολογία     10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9)  Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή διάρθρωση των δασών, καθώς και από παρελθούσες και σημερινές πρακτικές διαχείρισης. Η χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό των παραγόντων αυτών, καθώς και των επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να εξαιρούνται οι επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών. Ενόψει της απουσίας διεθνούς επανεξέτασης βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία επανεξέτασης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών καταγραφών στην κατηγορία αυτή.

  (9)  Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή διάρθρωση των δασών, καθώς και από παρελθούσες και σημερινές πρακτικές διαχείρισης, και οι εν λόγω διαφορές μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Η χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό των παραγόντων αυτών, καθώς και των επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να εξαιρούνται οι επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών. Ενόψει της απουσίας διεθνούς επανεξέτασης βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία επανεξέτασης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών καταγραφών στην κατηγορία αυτή.

  Τροπολογία     11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Όταν η Επιτροπή επιλέγει να επικουρείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (C(2016)3301)) κατά την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι καλές πρακτικές και η εμπειρία των εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης δυνάμει της UNFCCC, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων και συστάσεων και να επιλέγεται επαρκής αριθμός εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

  (10)  Εάν και ενόσω η Επιτροπή επιλέγει να επικουρείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (C(2016)3301)) κατά την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι καλές πρακτικές και η εμπειρία των εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης δυνάμει της UNFCCC, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων και συστάσεων και να επιλέγεται επαρκής αριθμός εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

  Τροπολογία     12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11)  Οι διεθνώς συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές της IPCC αναφέρουν ότι οι εκπομπές από την καύση βιομάζας δύνανται να καταγράφονται λογιστικά ως μηδενικές στον τομέα της ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι οι εκπομπές αυτές αντιστοιχούν στον τομέα LULUCF. Στην ΕΕ, οι εκπομπές από την καύση βιομάζας λογίζονται ως μηδενικές σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 και τις διατάξεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, ως εκ τούτου, η συνοχή με τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC θα διασφαλιστεί μόνο αν οι εν λόγω εκπομπές καλύπτονται με ακρίβεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

  (11)  Οι διεθνώς συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές της IPCC αναφέρουν ότι οι εκπομπές από την καύση βιομάζας δύνανται να καταγράφονται λογιστικά ως μηδενικές στον τομέα της ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι οι εκπομπές αυτές αντιστοιχούν στον τομέα LULUCF. Στο πλαίσιο της ΕΕ, οι εκπομπές από την καύση βιομάζας λογίζονται ως μηδενικές σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 και τις διατάξεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, ως εκ τούτου, η συνοχή με τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC θα διασφαλιστεί μόνο αν οι εν λόγω εκπομπές καλύπτονται με ακρίβεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Οι λογιστικοί κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τη χρήση βιώσιμης βιομάζας στον τομέα της ενέργειας μέσω της παραγωγής εκπομπών στον τομέα LULUCF.

  Τροπολογία     13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12)  Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, ώστε να παρέχουν κίνητρα για την ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας.

  (12)  Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, ώστε να παρέχουν κίνητρα για την ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής. Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω και να συνυπολογιστεί το θετικό αποτέλεσμα υποκατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, περισσότερα προϊόντα στους υπολογισμούς για τα προϊόντα υλοτομίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας.

  Τροπολογία     14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογενείς αναστροφές απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις LULUCF. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό.

  (13)  Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογενείς αναστροφές απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις LULUCF. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό ούτε να αποθαρρύνει τη λήψη προληπτικών μέτρων από τα κράτη μέλη, όπως επενδύσεις που πραγματοποιούνται για τον περιορισμό του κινδύνου φυσικών διαταραχών.

  Τροπολογία     15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι διατάξεις αυτές δύνανται να εξορθολογιστούν περαιτέρω, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικές αλλαγές στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, για την οποία στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής προβλέπεται η υποβολή πρότασης έως το τέλος του 2016.

  (15)  Για να διασφαλιστεί και να διαφυλαχθεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι διατάξεις αυτές δύνανται να εξορθολογιστούν περαιτέρω, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικές αλλαγές στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, για την οποία στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής προβλέπεται η υποβολή πρότασης έως το τέλος του 2016.

  Τροπολογία     16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (15α)  Βάσει της UNFCCC, απαιτείται από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναπτύσσουν, να ενημερώνουν τακτικά, να δημοσιεύουν και να υποβάλλουν στη διάσκεψη των μερών εθνικές απογραφές ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες όλων των αερίων θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες μεθοδολογίες, οι οποίες θα συμφωνούνται από τη διάσκεψη των μερών. Οι απογραφές των αερίων θερμοκηπίου είναι ουσιώδεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διάστασης της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για το κλίμα. Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη δημιουργία και τη διαχείριση των εθνικών απογραφών περιέχονται στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (COM (2016) 759).

  Τροπολογία     17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το οικείο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, με το σύστημα της ετήσιας υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου, την αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και μέτρα, καθώς και τις εθνικές προβλέψεις, την αξιολόγηση των προγραμματισμένων πρόσθετων πολιτικών και μέτρων, και τους ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργούνται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

  (16)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) οφείλει να επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το οικείο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, με το σύστημα της ετήσιας υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου, την αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και μέτρα, καθώς και τις εθνικές προβλέψεις, την αξιολόγηση των προγραμματισμένων πρόσθετων πολιτικών και μέτρων, και τους ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργούνται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία     18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της μεθοδολογίας, η χρήση των εκτάσεων γης θα πρέπει να καταγράφεται και να αναφέρεται με τη χρήση γεωγραφικής ιχνηλάτησης κάθε χερσαίας περιοχής, σε αντιστοιχία με τα εθνικά και τα ενωσιακά συστήματα συλλογής δεδομένων. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα υφιστάμενα προγράμματα και έρευνες της Ένωσης και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων LUCAS (Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης) και COPERNICUS (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης). Η διαχείριση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για την επαναχρησιμοποίηση και τη διάδοση των εκθέσεων, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

  (17)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της μεθοδολογίας, η χρήση των εκτάσεων γης θα πρέπει να καταγράφεται και να αναφέρεται ρητά με τη χρήση γεωγραφικής ιχνηλάτησης κάθε χερσαίας περιοχής, σε αντιστοιχία με τα εθνικά και τα ενωσιακά συστήματα συλλογής δεδομένων. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα υφιστάμενα προγράμματα και έρευνες της Ένωσης και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων LUCAS (Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης), το πρόγραμμα COPERNICUS (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης), συγκεκριμένα μέσω της αποστολής Sentinel-2, και τα Ευρωπαϊκά Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης Galileo και EGNOS, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εποπτείας των χρήσεων γης. Η διαχείριση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για την επαναχρησιμοποίηση και τη διάδοση των εκθέσεων, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

  Τροπολογία     19

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, τιμών, καταλόγων των αερίων θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς, τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών και την αναθεώρηση των απαιτήσεων μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον κανονισμό [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  (18)  Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, τιμών, καταλόγων των αερίων θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς, τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών και την αναθεώρηση των απαιτήσεων μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον κανονισμό [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  Τροπολογία     20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Απώτερος στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμβάλει στην παγκόσμια δέσμευση για συγκράτηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και για συνέχιση των προσπαθειών περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό.

  Τροπολογία     21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (ε α)  διαχειριζόμενοι υγροβιότοποι: χρήση γης που έχει δηλωθεί ως υγροβιότοπος και παραμένει υγροβιότοπος, και οικισμός ή άλλες εκτάσεις γης που έχουν μετατραπεί σε υγροβιότοπο καθώς και υγροβιότοπος που έχει μετατραπεί σε οικισμό και άλλες εκτάσεις·

  Τροπολογία     22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Ένα κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 και τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους, που αντιστοιχούν στις εκτάσεις γης που είχαν δηλωθεί ως υγροβιότοποι και παραμένουν υγροβιότοποι, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις που έχουν μετατραπεί σε υγροβιότοπους, καθώς και τους υγροβιότοπους που έχουν μετατραπεί σε οικισμούς και άλλες εκτάσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, καταγράφει λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  2.  Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν συγκεκριμένη λογιστική κατηγορία για τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους την [ημερομηνία έναρξης ισχύος] μπορούν να επωφεληθούν από μία μεταβατική περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος], για να συγκεντρώσουν αξιόπιστα και διαφανή δεδομένα για τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους και να θεσπίσουν ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η καταλληλότητα των δεδομένων και του συστήματος υποβολής εκθέσεων εκτιμώνται στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12.

  Τροπολογία     23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Όταν καταγράφουν λογιστικά τις δασωμένες και τις αποδασωμένες εκτάσεις γης και τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν μια λογιστική κατηγορία που συνδέεται με προϊόντα υλοτομίας σύμφωνα με το άρθρο 9.

  Τροπολογία     24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, προκειμένου να προσαρμόζει τους ορισμούς της παραγράφου 1 στις επιστημονικές εξελίξεις ή την τεχνική πρόοδο και να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των εν λόγω ορισμών και τυχόν μεταβολών των σχετικών ορισμών στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου («κατευθυντήριες γραμμές της IPCC») του 2006.

  2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, προκειμένου να προσαρμόζει τους ορισμούς της παραγράφου 1 στις επιστημονικές εξελίξεις ή την τεχνική πρόοδο και να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των εν λόγω ορισμών και τυχόν μεταβολών των σχετικών ορισμών στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου και σε όλες τις σχετικές συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές της IPCC («κατευθυντήριες γραμμές της IPCC») του 2006.

  Τροπολογία     25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και από 2026 έως το 2030, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στο άρθρο 11, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι εκπομπές να μην υπερβαίνουν τις απορροφήσεις, οι οποίες υπολογίζονται ως το άθροισμα των συνολικών εκπομπών και απορροφήσεων στην επικράτειά τους στις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2, όπως καταγράφονται λογιστικά σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  Για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και από 2026 έως το 2030, κατ’ ελάχιστον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εκπομπές να μην υπερβαίνουν τις απορροφήσεις, οι οποίες υπολογίζονται ως το άθροισμα των συνολικών εκπομπών και απορροφήσεων στην επικράτειά τους στις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2, όπως καταγράφονται λογιστικά σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία     26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Προκειμένου να εκπληρωθούν οι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης συμβατό με την διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό [για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης COM (2016) 759)] στο οποίο καθορίζονται μακροπρόθεσμοι στόχοι για την αύξηση των απορροφήσεων, των αποθεμάτων άνθρακα και των πρακτικών αειφόρου διαχείρισης των δασών.

  Τροπολογία     27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Όταν καταρτίζουν τους εθνικούς λογαριασμούς τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες χρήσης γης είναι συμβατές με τις στρατηγικές της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και τα δάση.

  Τροπολογία     28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση εφαρμογής της προκαθορισμένης περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους υγρότοπους, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις από την οικεία κατηγορία γης που μετατράπηκε σε δασική έκταση στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων που εξακολουθούν να είναι δασικές έπειτα από 30 έτη από την ημερομηνία της μετατροπής.

  2.  Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση εφαρμογής της προκαθορισμένης περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους υγρότοπους, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις από την οικεία κατηγορία γης που μετατράπηκε σε δασική έκταση στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων που εξακολουθούν να είναι δασικές έπειτα από 30 έτη από την ημερομηνία της μετατροπής. Κάθε απόφαση για τη χορήγηση αυτής της παρέκκλισης βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC και εγκρίνεται από την ομάδα επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5.

  Τροπολογία     29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.

  4.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.

  Τροπολογία     30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη καθορίζουν το νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV τμήμα Α. Υποβάλλουν στην Επιτροπή εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων που θα περιλαμβάνει ένα νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και έως τις 30 Ιουνίου 2023 για την περίοδο 2026-2030.

  Τα κράτη μέλη καθορίζουν το νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV τμήμα Α. Υποβάλλουν στην Επιτροπή εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων που θα περιλαμβάνει ένα νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και έως τις 30 Ιουνίου 2023 για την περίοδο 2026-2030. Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση και τεχνική βοήθεια.

  Τροπολογία     31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών και της ισχύουσας έντασης ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 1990-2009 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος.

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τις τρέχουσες πρακτικές ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί μέχρι το 2017 για την περίοδο 2021-2025 και μέχρι το 2022 για την περίοδο 2026-2030 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος.

  Τροπολογία     32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται και υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, και υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.

  Τροπολογία     33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων στο εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις. Το αργότερο στο τέλος της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας.

  4.  Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων στο εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι οι πλέον πρόσφατες επαληθευμένες λογιστικές καταγραφές χρήσης της γης και δασικών συνθηκών. Το αργότερο στο τέλος της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας και για να αναφέρει θετικές επιδόσεις που επιτεύχθηκαν χάρη σε πολιτική για την βιώσιμη διαχείριση των δασών που ίσχυε κατά τον καθορισμό της.

  Τροπολογία     34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και τις τεχνικές διορθώσεις και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η Επιτροπή δύναται να υπολογίζει εκ νέου τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων.

  5.  Μια ομάδα επανεξέτασης αποτελούμενη από επίλεκτους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών επανεξετάζει τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και τις τεχνικές διορθώσεις και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην ομάδα επανεξέτασης όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διενέργεια της επανεξέτασης και της αξιολόγησης. Στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος υπολογίζει εκ νέου τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων. Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, η Επιτροπή συντάσσει συγκεφαλαιωτική έκθεση με συστάσεις και την δημοσιοποιεί, μεταξύ άλλων με δημοσίευση μέσω του διαδικτύου.

  Τροπολογία     35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος II ενόψει της επανεξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, ώστε να επικαιροποιεί τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους με βάση τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξέτασης. Μέχρι την έναρξη ισχύος της εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότησης πράξης, τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εξακολουθούν να ισχύουν για την περίοδο από 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-2030.

  6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος II ενόψει της επανεξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, ώστε να επικαιροποιεί τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους με βάση τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξέτασης. Η πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις η οποία προβλέπεται να βασιστεί στα σχέδια που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 3, εγκρίνεται το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Μέχρι την έναρξη ισχύος της εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότησης πράξης, τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εξακολουθούν να ισχύουν για την περίοδο από 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-2030.

  Τροπολογία     36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στους σχετικούς με τα προϊόντα υλοτομίας λογαριασμούς που τηρούν τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 8 παράγραφος 1 καταγράφονται οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που προκύπτουν από μεταβολές της δεξαμενής των προϊόντων υλοτομίας που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, με τη χρήση της συνάρτησης διάσπασης πρώτης τάξεως, τις μεθοδολογίες και τις προκαθορισμένες τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα V:

  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις που προκύπτουν από τις μεταβολές της δεξαμενής των προϊόντων υλοτομίας που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, με τη χρήση της συνάρτησης διάσπασης πρώτης τάξεως, τις μεθοδολογίες και τις προκαθορισμένες τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα V:

  Τροπολογία     37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 14 για την επικαιροποίηση των κατηγοριών στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας με συμπληρωματικά προϊόντα που έχουν θετικό αποτέλεσμα υποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των κρατών μελών σχετικά με ειδικές ανά χώρα υποκατηγορίες. Η εν λόγω επικαιροποίηση διενεργείται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της IPCC και διασφαλίζει την περιβαλλοντική ακεραιότητα της λογιστικής της Ένωσης στον τομέα LULUCF.

  Τροπολογία     38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 15 περιλαμβάνεται μια αξιολόγηση των επιπτώσεων του μηχανισμού ευελιξίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

  Τροπολογία     39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδελεχή εξέταση των εκθέσεων συμμόρφωσης για τους σκοπούς της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το άρθρο 4.

  2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδελεχή εξέταση των εκθέσεων συμμόρφωσης για τους σκοπούς της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το άρθρο 4 και παρέχει αιτιολόγηση οιασδήποτε διαφοράς.

  Τροπολογία     40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή καταγράφει την ποσότητα των εκπομπών και των απορροφήσεων για κάθε κατηγορία λογιστικής καταγραφής γης σε κάθε κράτος μέλος και διασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή κατά την άσκηση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 11, στο ενωσιακό μητρώο που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, θα απαγορεύει συναλλαγές, για να διασφαλίζει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

  1.  Η Επιτροπή καταγράφει την ποσότητα των εκπομπών και των απορροφήσεων για κάθε κατηγορία λογιστικής καταγραφής γης σε κάθε κράτος μέλος και διασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή κατά την άσκηση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 11, στο ενωσιακό μητρώο που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο και εξαντλητικό έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, θα απαγορεύει συναλλαγές, για να διασφαλίζει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Στο κράτος μέλος δίδεται ανατροφοδότηση και προβλέπεται δικαίωμα απάντησης. Κάθε αίτηση από ένα κράτος μέλος για διόρθωση πρέπει να υποβάλλεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η Επιτροπή καταγράφει την ιχνηλασιμότητα αυτών των γεγονότων και εξασφαλίζει την πρόσβαση του κοινού σε αυτές τις πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου.

  Τροπολογία     41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 10 και 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].

  2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 9, 10 και 13 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].

  Τροπολογία     42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

  4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή διαβουλεύεται και εργάζεται για την επίτευξη κοινής θέσης με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

  Τροπολογία     43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία αναφορικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.

  Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, το 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και ενδεχομένως υποβάλλει, κατά περίπτωση, προτάσεις για την επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού και του επιπέδου φιλοδοξίας του σύμφωνα με τις εξελίξεις που προκύπτουν από τον διάλογο διευκόλυνσης στο πλαίσιο της UNFCCC και τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα.

  Τροπολογία     44

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  α α)  Τα επίπεδα αναφοράς συμβάλλουν στη διατήρηση ή την αύξηση των δασικών αποθεμάτων άνθρακα με παράλληλη ετήσια σταθερή απόδοση σε ξυλεία, ίνες ή ενέργεια από τα δάση·

  Τροπολογία     45

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να διασφαλίζουν μια άρτια και αξιόπιστη λογιστικοποίηση, ώστε να εξασφαλίζουν την κατάλληλη λογιστική καταγραφή των εκπομπών και των απορροφήσεων που προκύπτουν από τη χρήση βιομάζας·

  γ)  Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να διασφαλίζουν μια άρτια και αξιόπιστη λογιστικοποίηση των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων, ώστε να εξασφαλίζουν την κατάλληλη λογιστική καταγραφή των εκπομπών και των απορροφήσεων που προκύπτουν από τη χρήση βιομάζας·

  Τροπολογία     46

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  Τα επίπεδα αναφοράς περιλαμβάνουν τη δεξαμενή άνθρακα των προϊόντων υλοτομίας, παρέχοντας μια σύγκριση μεταξύ της παραδοχής στιγμιαίας οξείδωσης και της εφαρμογής της συνάρτησης διάσπασης πρώτης τάξεως και τιμών χρόνου υποδιπλασιασμού·

  διαγράφεται

  Τροπολογία     47

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε)  Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της συνεισφοράς στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, όπως ορίζεται στη δασική στρατηγική της ΕΕ, τις εθνικές δασικές πολιτικές και τα προγράμματα του εκάστοτε κράτους μέλους, καθώς και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα·

  ε)  Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της συνεισφοράς στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, όπως ορίζεται στη δασική στρατηγική της ΕΕ, τα εθνικά δασικά προγράμματα και πολιτικές του εκάστοτε κράτους μέλους, την στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία·

  Τροπολογία     48

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ζ α)  Τα επίπεδα αναφοράς επιβεβαιώνουν ότι στην κατασκευή δεν έχουν συμπεριληφθεί άμεσα υποθέσεις ή εκτιμήσεις που βασίζονται στις πολιτικές των κρατών μελών ή της ΕΕ ή υποθέσεις ή σε εκτιμήσεις που βασίζονται σε υποθετικές μελλοντικές αλλαγές των πολιτικών των κρατών μελών ή της Ένωσης.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  12.9.2016

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  12.9.2016

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Marisa Matias

  5.10.2016

  Εξέταση στην επιτροπή

  28.11.2016

  22.3.2017

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  30.5.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  44

  13

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  44

  +

  ALDE

  Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen van Bossuyt

  PPE

  Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Flavio Zanonato

  13

  -

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  ENF

  Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

  S&D

  Carlos Zorrinho

  Verts/ALE

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

  1

  0

  S&D

  Kathleen Van Brempt

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (1.6.2017)

  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή
  (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Elisabeth Köstinger

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Για την επιτυχή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα απαιτείται ένα σταθερό πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα. Για να δρομολογηθεί η διαδικασία απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και να υλοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο χρειάζεται να συμβάλουν αναλόγως όλοι οι τομείς. Η συμπερίληψη του τομέα LULUCF στο πλαίσιο κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 και μετά αποτελεί, επομένως, σημαντικό στοιχείο για μια μελλοντοστρεφή πολιτική για το κλίμα.

  Η γεωργία και η δασοπονία διαδραματίζουν οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στην κοινωνία. Αυτή η πολυσχιδής συμβολή της βιώσιμης γεωργίας και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών πρέπει να αναγνωριστεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα. Ως εκ τούτου, τα κίνητρα για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου πρέπει να συνάδουν με την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού και με μια σαφή δέσμευση για τη διατήρηση του ρόλου της Ευρώπης ως τόπου παραγωγής βιώσιμων τροφίμων και βιώσιμης βιομάζας. Η γεωργία και η βιώσιμη χρήση της βιομάζας δεν έρχονται σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες για το κλίμα, αλλά θα πρέπει να θεωρούνται μέρος της λύσης.

  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι στην αφετηρία, πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν υπόψη οι προηγούμενες επιδόσεις του τομέα. Η ευρωπαϊκή γεωργία έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές της κατά 24 % από το 1990.

  Παράλληλα, όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κεντρική σημασία έχει η σαφής διάκριση μεταξύ ορυκτής και βιογενούς προέλευσης. Η γεωργία και η δασοπονία δεν πρέπει να υποβαθμιστούν στον ρόλο των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα για άλλες πηγές εκπομπών. Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ο αντίκτυπος που έχουν η βιοενέργεια, η βιοοικονομία και η χρήση προϊόντων ξυλείας όσον αφορά την υποκατάσταση άλλων υλών. Ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των κλιματικών στόχων είναι η προώθηση της «πράσινης οικονομίας».

  Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονιστούν οι εξής τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής:

  1. Δεν πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους πρωτοπόρους της βιώσιμης γεωργίας.

  Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη λάβει μέτρα για το περιβάλλον και το κλίμα τα προηγούμενα έτη, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν τα μέτρα αυτά στον υπολογισμό του έτους βάσης για τη γεωργία.

  2. Όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

  Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν ιδίως οι δυνατότητες προστασίας του κλίματος που παρέχονται από τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και τη χρήση της βιομάζας, και να μη δίνεται έμφαση μόνο στον θετικό αντίκτυπο των μέτρων δάσωσης όσον αφορά την προστασία του κλίματος.

  3. Όσον αφορά τον καθορισμό των επιπέδων αναφοράς δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα που θα συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

  Τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό των επιπέδων αναφοράς δασικών εκτάσεων πρέπει να συνάδουν με τη βιώσιμη χρήση της βιομάζας, την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία και την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Σύμφωνα με το αίτημα που έχει ήδη διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της έκθεσής του σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή δασική στρατηγική[1], η μόνιμη δασική επιτροπή θα πρέπει να ενισχυθεί και η Επιτροπή θα πρέπει να τη συμβουλεύεται στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης.

  4. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της βασικής πράξης.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510.

  (3)  Το Συμβούλιο κύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού στις 5 Οκτωβρίου 2016, αφού έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016 και έχει ως στόχο, αφενός, τη διατήρηση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και, αφετέρου, την καταβολή προσπαθειών για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κατά τρόπο που να μην απειλούνται η παραγωγή τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια. Η συμφωνία υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στην επίτευξη του στόχου της ισορροπίας μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510.

  __________________

  __________________

  10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission %20Pages/submissions.aspx

  10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission %20Pages/submissions.aspx

  Αιτιολόγηση

  Είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθεί το κείμενο ως αποτέλεσμα της κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού. Η αιτιολογική σκέψη 3 πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με αναφορά στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β της συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με την παραγωγή τροφίμων, και στο άρθρο 5 σχετικά με τον ρόλο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στην επίτευξη του στόχου της ισορροπίας μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών.

  (4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της ικανότητας προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές και σε μια ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με τρόπο που να μην απειλεί την παραγωγή τροφίμων. Για την επίτευξη του σκοπού της συμφωνίας του Παρισιού, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δράσεις προσαρμογής θα πρέπει να ακολουθούν μια πλήρως διαφανή προσέγγιση, που θα λαμβάνει υπόψη τα οικοσυστήματα, και θα πρέπει να βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

  Αιτιολόγηση

  Συμπληρώνει την αιτιολογική σκέψη σχετικά με τη συμφωνία του Παρισιού, με μνεία του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της συμφωνίας, για να υπογραμμίσει ότι ο τομέας έχει πολλούς στόχους και προκλήσεις, καθώς και του άρθρου 7 της συμφωνίας.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Για την επίτευξη των αρνητικών εκπομπών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, οι απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα μέσω της χρήσης της γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας (LULUCF) πρέπει να είναι φιλόδοξες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αντιστάθμιση της μείωσης των εκπομπών από άλλες πηγές. Δεδομένου ότι οι απορροφήσεις μέσω του τομέα LULUCF είναι αναστρέψιμες, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση εκπομπών και θα πρέπει να θεωρούνται χωριστός πυλώνας στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 αναγνώρισε επίσης τους πολλαπλούς στόχους του τομέα της γεωργίας και της χρήσης γης, όπου η δυνατότητα μετριασμού είναι χαμηλότερη, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των στόχων της Ένωσης για την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της συμβολής του τομέα στη μείωση και τη δέσμευση των αερίων θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων δασών και να καθορίσει μια πολιτική σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας («LULUCF») στο πλαίσιο μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες και οπωσδήποτε πριν από το 2020.

  (5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 αναγνώρισε επίσης τους πολλαπλούς στόχους του τομέα της γεωργίας και της χρήσης γης, όπου η δυνατότητα μετριασμού είναι χαμηλότερη, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των στόχων της Ένωσης για την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγής και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της συμβολής του τομέα στη μείωση και τη δέσμευση των αερίων θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων δασών και να καθορίσει μια πολιτική σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας («LULUCF») στο πλαίσιο μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες και οπωσδήποτε πριν από το 2020.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6)  Ο τομέας LULUCF δύναται να συμβάλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των καταβοθρών άνθρακα.

  (6)  Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, η πρόκληση έγκειται στη μείωση των σημερινών επιπέδων CO2 στην ατμόσφαιρα και στη μείωση των εκπομπών. Ο τομέας LULUCF δύναται να συμβάλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα, της αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προερχόμενες από δασική βιομάζα, και της χρήσης του δυναμικού απορρόφησης βιοϋλικών προερχόμενων από τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, καθώς και του δυναμικού τους ως υποκατάστατου των ορυκτών καυσίμων, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού κύκλου ζωής των υλικών αυτών, από την παραγωγή της πρώτης ύλης έως τα στάδια της επεξεργασίας και της μεταποίησης. Η βιοοικονομία και η βιοενέργεια αποτελούν απαρέγκλιτα στοιχεία της πορείας προς μια πράσινη οικονομία χωρίς ορυκτά καύσιμα. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των καταβοθρών άνθρακα.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6α)  Οι προηγμένες πρακτικές διαχείρισης μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF. Η προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών και η ενθάρρυνση των ιδιοκτητών γης να κάνουν χρήση προηγμένων πρακτικών διαχείρισης, όπως η γεωργία ακριβείας, η δασοπονία ακριβείας και η έξυπνη γεωργία, αποτελούν δυνητικά μέσα που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους.

  Αιτιολόγηση

  Η γεωργία ακρίβειας και η δασοπονία μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές, π.χ. μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των καυσίμων, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Αυτός ο τρόπος έξυπνης γεωργίας είναι επωφελής για τους γεωργούς, τους διαχειριστές δασών και το περιβάλλον.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8α)  Τα μέτρα της κοινής γεωργικής πολιτικής και οι εθνικές πολιτικές έχουν αντίκτυπο στο προφίλ των εκπομπών των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των χορτολιβαδικών εκτάσεων και των υγροβιότοπων. Όσον αφορά την περίοδο βάσης για τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο υπολογισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

  Αιτιολόγηση

  Η αναγνώριση των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων είναι σημαντική προκειμένου να μη θιγούν τα κράτη μέλη που κινήθηκαν εγκαίρως.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9)  Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή διάρθρωση των δασών, καθώς και από παρελθούσες και σημερινές πρακτικές διαχείρισης. Η χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό των παραγόντων αυτών, καθώς και των επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να εξαιρούνται οι επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών. Ενόψει της απουσίας διεθνούς επανεξέτασης βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία επανεξέτασης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών καταγραφών στην κατηγορία αυτή.

  (9)  Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή διάρθρωση των δασών, καθώς και από παρελθούσες και σημερινές πρακτικές διαχείρισης οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό των παραγόντων αυτών, καθώς και των επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται οι επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών, όπως π.χ. είναι η αδυναμία διαχείρισης των δασών της Δημοκρατίας της Κροατίας λόγω της κατοχής της Κροατίας, του πολέμου για την ανεξαρτησία της Κροατίας και των πολεμικών και μεταπολεμικών συνθηκών. Οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει επίσης να προβλέπουν συνοχή και απαιτήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών της Forest Europe (υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη). Ενόψει της απουσίας διεθνούς επανεξέτασης βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαφανής διαδικασία προκειμένου τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη δυνατότητα ελέγχου και την ποιότητα των λογιστικών καταγραφών στην κατηγορία αυτή.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Όταν η Επιτροπή επιλέγει να επικουρείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (C(2016)3301)) κατά την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι καλές πρακτικές και η εμπειρία των εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης δυνάμει της UNFCCC, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων και συστάσεων και να επιλέγεται επαρκής αριθμός εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

  (10)  Η διαδικασία για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων από τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι διαφανής και εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις για βιώσιμη διαχείριση των δασών της Forest Europe (υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη). Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές και την εμπειρία που προκύπτουν από τις αναλύσεις των εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της UNFCCC. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο η Επιτροπή να παρέχει τεχνική βοήθεια για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στο παράρτημα IV, έπειτα από διαβούλευση με τη μόνιμη δασική επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

   

  __________________

   

  Forest Europe – Υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη, Διακυβερνητική επιτροπή διαπραγμάτευσης για μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για τα δάση στην Ευρώπη: http://www.foresteurope.org/.

   

  Απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη σύσταση μόνιμης δασικής επιτροπής (ΕΕ L 165 της 15.6.1989, σ. 14).

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11)  Οι διεθνώς συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές της IPCC αναφέρουν ότι οι εκπομπές από την καύση βιομάζας δύνανται να καταγράφονται λογιστικά ως μηδενικές στον τομέα της ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι οι εκπομπές αυτές αντιστοιχούν στον τομέα LULUCF. Στην ΕΕ, οι εκπομπές από την καύση βιομάζας λογίζονται ως μηδενικές σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 και τις διατάξεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, ως εκ τούτου, η συνοχή με τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC θα διασφαλιστεί μόνο αν οι εν λόγω εκπομπές καλύπτονται με ακρίβεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

  (11)  Οι διεθνώς συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές της IPCC αναφέρουν ότι οι εκπομπές από την καύση βιομάζας δύνανται να καταγράφονται λογιστικά ως μηδενικές στον τομέα της ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι οι εκπομπές αυτές αντιστοιχούν στον τομέα LULUCF. Στην Ένωση, οι εκπομπές από την καύση βιομάζας λογίζονται ως μηδενικές σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 και τις διατάξεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, ως εκ τούτου, η συνοχή με τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC θα διασφαλιστεί μόνο αν οι εν λόγω εκπομπές καλύπτονται με ακρίβεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Οι λογιστικοί κανόνες για τη βιοενέργεια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τη χρήση βιώσιμης βιομάζας στον τομέα της ενέργειας μέσω της παραγωγής εκπομπών στον τομέα LULUCF.

  Αιτιολόγηση

  Η δυνατότητα της βιοενέργειας να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να αντικατοπτρίζεται με ορθό τρόπο.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12)  Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, ώστε να παρέχουν κίνητρα για την ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας.

  (12)  Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέσω του φαινομένου της υποκατάστασης (λαμβανομένων υπόψη της ενέργειας και της έντασης σε CO2 άλλων τομέων, λ.χ. η παραγωγή τσιμέντου αντιστοιχεί περίπου στο 8 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2) και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, ώστε να αναγνωρίζουν, να επικροτούν και να κινητροδοτούν την ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής και, συνεπώς, να μειώνουν τη χρήση άλλων, μη βιοαποικοδομήσιμων υλικών, όπως το πλαστικό. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογενείς αναστροφές απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις LULUCF. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό.

  (13)  Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογενείς αναστροφές απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις LULUCF. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό και δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τη λήψη προληπτικών μέτρων από τα κράτη μέλη για τον περιορισμό του κινδύνου φυσικών διαταραχών.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)  Ανάλογα με τις εθνικές προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες εθνικές πολιτικές για την επίτευξη των δεσμεύσεών τους στον τομέα LULUCF, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αντιστάθμισης των εκπομπών από μια κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από κάποια άλλη κατηγορία γης. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να σωρεύουν τις καθαρές απορροφήσεις τους εντός της περιόδου 2021-2030. Οι ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται ως επιπλέον δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση. Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότο, ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θετικά πλεονάσματα που επιτυγχάνει δυνάμει του κανονισμού [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και να τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του προς τη δέσμευση που αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

  (14)  Ανάλογα με τις εθνικές προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες εθνικές πολιτικές για την επίτευξη των δεσμεύσεών τους στον τομέα LULUCF, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αντιστάθμισης των εκπομπών από μια κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από κάποια άλλη κατηγορία γης. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να σωρεύουν τις καθαρές απορροφήσεις τους εντός της περιόδου 2021-2030. Οι ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται ως επιπλέον δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση. Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότο, ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θετικά πλεονάσματα που επιτυγχάνει δυνάμει του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) .../... για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας παράλληλα σαφή διάκριση μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου ορυκτής και βιογενούς προέλευσης. Ως εκ τούτου, οι ετήσιες καθαρές απορροφήσεις από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, υπό διαχείριση δασικές εκτάσεις, υπό διαχείριση καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υπό διαχείριση χορτολιβαδικές εκτάσεις θα πρέπει να περιορίζονται στον τομέα της γεωργίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν έως 425 εκατομμύρια τόνους καθαρών απορροφήσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του κανονισμού σχετικά με τον επιμερισμό των προσπαθειών.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, τιμών, καταλόγων των αερίων θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς, τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών και την αναθεώρηση των απαιτήσεων μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον κανονισμό [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  (18)  Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, τιμών, καταλόγων των αερίων θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, την επικαιροποίηση των κατηγοριών στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας, τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών και την αναθεώρηση των απαιτήσεων μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC, όπως εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC ή της συμφωνίας του Παρισιού. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

   

  ________________

   

  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

   

  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια να επανεξετάζεται ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η εν λόγω επανεξέταση μπορεί επίσης να επικαιροποιείται από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.

  (19)  Ενόψει του διαλόγου διευκόλυνσης του 2018, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την επάρκεια του επιπέδου φιλοδοξίας του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2023 και στη συνέχεια να επανεξετάζεται ανά τριετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η εν λόγω επανεξέταση μπορεί επίσης να επικαιροποιείται από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Ο παρών κανονισμός καλύπτει τις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα Α, όπως αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λογιστικές κατηγορίες γης στις επικράτειες των κρατών μελών κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2030:

  1.  Ο παρών κανονισμός καλύπτει τις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα Α, όπως αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λογιστικές κατηγορίες γης στις επικράτειες των κρατών μελών και σε άλλες λογιστικές κατηγορίες κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2030:

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  προϊόντα υλοτομίας.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ζ α)  Το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων είναι μια εκτίμηση του μέσου όρου των ετήσιων καθαρών εκπομπών ή απορροφήσεων που προκύπτουν από υπό διαχείριση δασικές εκτάσεις στην επικράτεια του κράτους μέλους στην περίοδο από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.

  Αιτιολόγηση

  Ο ορισμός του «επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων» που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 πρέπει να αναφέρεται στο άρθρο 3 μαζί με τους άλλους ορισμούς.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, προκειμένου να προσαρμόζει τους ορισμούς της παραγράφου 1 στις επιστημονικές εξελίξεις ή την τεχνική πρόοδο και να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των εν λόγω ορισμών και τυχόν μεταβολών των σχετικών ορισμών στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου («κατευθυντήριες γραμμές της IPCC») του 2006.

  2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, προκειμένου να προσαρμόζει τους ορισμούς της παραγράφου 1 για να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των εν λόγω ορισμών και τυχόν μεταβολών των σχετικών ορισμών στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου («κατευθυντήριες γραμμές της IPCC») του 2006, όπως εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC ή της συμφωνίας του Παρισιού.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και από 2026 έως το 2030, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στο άρθρο 11, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι εκπομπές να μην υπερβαίνουν τις απορροφήσεις, οι οποίες υπολογίζονται ως το άθροισμα των συνολικών εκπομπών και απορροφήσεων στην επικράτειά τους στις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2, όπως καταγράφονται λογιστικά σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  Για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και από 2026 έως το 2030, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στο άρθρο 11, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι εκπομπές να μην υπερβαίνουν τις απορροφήσεις, οι οποίες υπολογίζονται ως το άθροισμα των συνολικών εκπομπών και απορροφήσεων στην επικράτειά τους στις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης και στις άλλες κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, όπως καταγράφονται λογιστικά σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και απορροφήσεις που προκύπτουν από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των λογαριασμών τους και των λοιπών δεδομένων που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με αρνητικό πρόσημο (-).

  1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και απορροφήσεις που προκύπτουν από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης και από άλλες κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποβολή εκθέσεων που έχουν εγκριθεί από τα όργανα της UNFCCC ή της συμφωνίας του Παρισιού για την περίοδο 2021-2030. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των λογαριασμών τους και των λοιπών δεδομένων που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με αρνητικό πρόσημο (-).

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Τα κράτη μέλη αποφεύγουν κάθε ενδεχόμενο διπλής καταγραφής εκπομπών ή απορροφήσεων, ιδίως με τη λογιστική καταγραφή εκπομπών ή απορροφήσεων που προκύπτουν από περισσότερες από μία κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης σε μία μόνο κατηγορία.

  2.  Τα κράτη μέλη αποφεύγουν κάθε ενδεχόμενο διπλής καταγραφής εκπομπών ή απορροφήσεων, ιδίως με τη λογιστική καταγραφή εκπομπών ή απορροφήσεων που προκύπτουν από περισσότερες από μία κατηγορίες λογιστικής καταγραφής σε μία μόνο κατηγορία.

  Αιτιολόγηση

  Προτείνεται τα προϊόντα υλοτομίας να συμπεριληφθούν ως χωριστή κατηγορία απογραφής και λογιστικής καταγραφής, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC του 2006 και τις πρακτικές υποβολής εκθέσεων της UNFCCC. Αυτό συνεπάγεται αλλαγές στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 4.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς τους για κάθε λογιστική κατηγορία γης κάθε μεταβολή του αποθέματος άνθρακα από τις δεξαμενές άνθρακα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα Β. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα για δεξαμενές άνθρακα, στις περιπτώσεις που η δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί πηγή, εξαιρουμένων των υπέργειων προϊόντων βιομάζας και των προϊόντων υλοτομίας σε διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις.

  4.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς τους για κάθε λογιστική κατηγορία κάθε μεταβολή του αποθέματος άνθρακα από τις δεξαμενές άνθρακα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα Β. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα για δεξαμενές άνθρακα, στις περιπτώσεις που η δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί πηγή, εξαιρουμένων των υπέργειων προϊόντων βιομάζας και των προϊόντων υλοτομίας σε υπό διαχείριση δασικές εκτάσεις.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος I, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC.

  6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος I, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC, όπως εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC ή της συμφωνίας του Παρισιού.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.

  1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις υπό διαχείριση καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τις υπό διαχείριση καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά την περίοδο βάσης ή το έτος βάσης που καθορίζεται δυνάμει της UNFCCC. Η επιλογή της λογιστικής αναφοράς ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018. Τα κράτη μέλη μπορούν να αντισταθμίζουν γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο βάσης.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.

  2.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις υπό διαχείριση χορτολιβαδικές εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τις υπό διαχείριση χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά την περίοδο βάσης ή το έτος βάσης που καθορίζεται δυνάμει της UNFCCC. Η επιλογή της λογιστικής αναφοράς ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018. Τα κράτη μέλη μπορούν να αντισταθμίζουν γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο βάσης.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Στην περίπτωση που στην περίοδο βάσης περιλαμβάνονται γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2α, τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν μέτρα όπως:

   

  – μέτρα για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του κλίματος,

   

  – προώθηση της βιολογικής και γενετικής ποικιλομορφίας,

   

  – προώθηση της γονιμότητας του εδάφους, και

   

  – μέτρα για την προστασία των υδάτων.

  Αιτιολόγηση

  Ο κανονισμός δεν πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που έχουν ήδη υλοποιήσει διάφορα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα με τα προγράμματα της ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τις καλές τους επιδόσεις κατά την εν λόγω περίοδο. Κατά τον υπολογισμό των εκπομπών και των απορροφήσεων σε μια περίοδο βάσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.

  4.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους υπό διαχείριση υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους υπό διαχείριση υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης ή το έτος βάσης που καθορίζεται δυνάμει της UNFCCC. Η επιλογή της λογιστικής αναφοράς ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων. Το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων είναι μια εκτίμηση του μέσου όρου των ετήσιων καθαρών εκπομπών ή απορροφήσεων που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην επικράτεια του κράτους μέλους, στο διάστημα από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.

  1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων.

  Αιτιολόγηση

  Ο ορισμός του «επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων» που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 πρέπει να αναφέρεται στο άρθρο 3 μαζί με τους άλλους ορισμούς.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αρνητικό σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων, το κράτος μέλος θα πρέπει να περιλαμβάνει στους λογαριασμούς διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων συνολικές καθαρές απορροφήσεις που δεν υπερβαίνουν το ισοδύναμο του 3,5 % των εκπομπών του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη καθορίζουν το νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV τμήμα Α. Υποβάλλουν στην Επιτροπή εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων που θα περιλαμβάνει ένα νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και έως τις 30 Ιουνίου 2023 για την περίοδο 2026-2030.

  Τα κράτη μέλη καθορίζουν το νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV τμήμα Α. Υποβάλλουν στην Επιτροπή εθνική έκθεση λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων που θα περιλαμβάνει ένα νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και έως τις 30 Ιουνίου 2023 για την περίοδο 2026-2030.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών και της ισχύουσας έντασης ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 1990-2009 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος.

  Η εθνική έκθεση λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση ενεργών, βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης των δασών σύμφωνα με τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα και τις πολιτικές και τα προγράμματα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος, και τις ισχύουσες πολιτικές και τα ισχύοντα μέτρα βιώσιμης διαχείρισης των δασών του κράτους. Βασίζεται επίσης στις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και στις εθνικές στρατηγικές που έχουν δημοσιευτεί από τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό έως την υποβολή του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων και σε μακροπρόθεσμες αναλύσεις για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4.1 της συμφωνίας του Παρισιού, συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των ανθρωπογενών απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου στο δεύτερο μισό του αιώνα.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται και υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.

  Η εθνική έκθεση λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται και υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων στο εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις. Το αργότερο στο τέλος της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας.

  4.  Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων στην εθνική έκθεση λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις. Το αργότερο στο τέλος της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και τις τεχνικές διορθώσεις και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η Επιτροπή δύναται να υπολογίζει εκ νέου τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων.

  5.  Όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV, η Επιτροπή διευκολύνει την τεχνική αξιολόγηση της εθνικής έκθεσης λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων που υποβάλλονται από ένα κράτος μέλος και των πιθανών τεχνικών διορθώσεων προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο τα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Η Επιτροπή παρέχει τεχνικές συστάσεις προς τα κράτη μέλη και συντάσσει συγκεφαλαιωτική έκθεση.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος II ενόψει της επανεξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, ώστε να επικαιροποιεί τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους με βάση τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξέτασης. Μέχρι την έναρξη ισχύος της εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότησης πράξης, τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εξακολουθούν να ισχύουν για την περίοδο από 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-2030.

  6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος II ενόψει της τεχνικής αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, ώστε να επικαιροποιεί τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους με βάση τις εθνικές εκθέσεις λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε από το κράτος μέλος στο πλαίσιο της τεχνικής αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν έχει επικαιροποιήσει το οικείο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων, η τιμή που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ εξακολουθεί να ισχύει για την περίοδο 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-2030.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στους σχετικούς με τα προϊόντα υλοτομίας λογαριασμούς που τηρούν τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 8 παράγραφος 1 καταγράφονται οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που προκύπτουν από μεταβολές της δεξαμενής των προϊόντων υλοτομίας που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, με τη χρήση της συνάρτησης διάσπασης πρώτης τάξεως, τις μεθοδολογίες και τις προκαθορισμένες τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα V:

  Τα κράτη μέλη καταγράφουν τις εκπομπές και τις απορροφήσεις που προκύπτουν από μεταβολές της δεξαμενής των προϊόντων υλοτομίας που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, με τη χρήση της συνάρτησης διάσπασης πρώτης τάξεως, τις μεθοδολογίες και τις προκαθορισμένες τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα V:

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις που προκύπτουν από μεταβολές της δεξαμενής προϊόντων υλοτομίας ως συνολικές εκπομπές και απορροφήσεις για κάθε έτος κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.

  Αιτιολόγηση

  Τα προϊόντα υλοτομίας είναι κατεξοχήν αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να καταγράφονται λογιστικά με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που ισχύει για τις αποδασωμένες εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι στη λογιστική καταγραφή θα συμπεριληφθούν πραγματικές αλλαγές των αποθεμάτων άνθρακα που συνδέονται με τα προϊόντα υλοτομίας.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 14 για την επικαιροποίηση των κατηγοριών στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας με συμπληρωματικά προϊόντα, όπως βιώσιμα, καινοτόμα προϊόντα βιολογικής προέλευσης που έχουν θετικό αποτέλεσμα υποκατάστασης, καθώς και τις προκαθορισμένες τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού που ορίζονται στο παράρτημα V.

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου κατά τη λογιστική καταγραφή του τομέα LULUCF να αναγνωριστεί καλύτερα η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στα μελλοντικά καινοτόμα, βιώσιμα βιολογικά προϊόντα, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει επιπλέον κατηγορίες για τη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την αναθεώρηση των απαιτήσεων μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών του παραρτήματος VI, για να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC.

  4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την αναθεώρηση των απαιτήσεων μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών του παραρτήματος VI, για να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC, όπως εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC ή της συμφωνίας του Παρισιού.

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Όταν οι συνολικές εκπομπές υπερβαίνουν τις απορροφήσεις σε ένα κράτος μέλος και αυτό το κράτος μέλος έχει διαγράψει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής δυνάμει του κανονισμού [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, η πλεονάζουσα ποσότητα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του κράτους μέλους προς τη δέσμευσή του δυνάμει του άρθρου 4.

  1.  Όταν οι συνολικές εκπομπές υπερβαίνουν τις απορροφήσεις σε ένα κράτος μέλος και αυτό το κράτος μέλος έχει επιλέξει να διαγράψει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής δυνάμει του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) .../... για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, ως μία από τις επιλογές ευελιξίας η πλεονάζουσα ποσότητα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του κράτους μέλους προς τη δέσμευσή του δυνάμει του άρθρου 4.

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 10 και 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].

  2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 9, 10 και 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].

  Αιτιολόγηση

  Ευθυγράμμιση του άρθρου με την τροπολογία στο άρθρο 9.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία αναφορικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.

  Ενόψει του διαλόγου διευκόλυνσης του 2018, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την επάρκεια του επιπέδου φιλοδοξίας του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και εν συνεχεία ανά τριετία αναφορικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, με σκοπό τη συνεχή ευθυγράμμιση του παρόντος κανονισμού με τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της σύμβασης UNFCCC ή της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης υποβάλλει προτάσεις.

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι - στοιχείο Β – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  για δασωμένες εκτάσεις και διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις: προϊόντα υλοτομίας:

  στ)  προϊόντα υλοτομίας από δασωμένες εκτάσεις και υπό διαχείριση δασικές εκτάσεις.

  Αιτιολόγηση

  Προτείνεται τα προϊόντα υλοτομίας να συμπεριληφθούν ως χωριστή κατηγορία, τα προϊόντα υλοτομίας να αποκλειστούν από το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων και, επομένως, να γίνει η αναγκαία τροποποίηση στο κείμενο αναλόγως.

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – πίνακας 2 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων ανά κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων υλοτομίας

  Επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων ανά κράτος μέλος

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να διασφαλίζουν μια άρτια και αξιόπιστη λογιστικοποίηση, ώστε να εξασφαλίζουν την κατάλληλη λογιστική καταγραφή των εκπομπών και των απορροφήσεων που προκύπτουν από τη χρήση βιομάζας·

  γ)  Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να διασφαλίζουν μια άρτια και αξιόπιστη λογιστικοποίηση, ώστε να εξασφαλίζουν την κατάλληλη λογιστική καταγραφή των εκπομπών και των απορροφήσεων από τις υπό διαχείριση δασικές εκτάσεις και την ισορροπία μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων·

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  Τα επίπεδα αναφοράς περιλαμβάνουν τη δεξαμενή άνθρακα των προϊόντων υλοτομίας, παρέχοντας μια σύγκριση μεταξύ της παραδοχής στιγμιαίας οξείδωσης και της εφαρμογής της συνάρτησης διάσπασης πρώτης τάξεως και τιμών χρόνου υποδιπλασιασμού·

  διαγράφεται

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε)  Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της συνεισφοράς στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, όπως ορίζεται στη δασική στρατηγική της ΕΕ, τις εθνικές δασικές πολιτικές και τα προγράμματα του εκάστοτε κράτους μέλους και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα·

  ε)  Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της συνεισφοράς στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων για σκοπούς παραγωγής ενέργειας και για άλλους σκοπούς υποκατάστασης υλικών ορυκτής προέλευσης, όπως ορίζεται στη δασική στρατηγική της Ένωσης, τα εθνικά δασικά προγράμματα και τις εθνικές δασικές πολιτικές του εκάστοτε κράτους μέλους και τις στρατηγικές της Ένωσης της για τη βιοοικονομία και τη βιοποικιλότητα· κράτος μέλος το οποίο έχει πρόσφατα εφαρμόσει ή επιθυμεί να εφαρμόσει μια νέα πολιτική διαχείρισης των δασών και εκμετάλλευσης των πόρων τους, η οποία υλοποιείται μέσω της αύξησης της υλοτομίας, δεν θα πρέπει να τιμωρείται με επιβαρύνσεις βάσει του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πολιτική είναι προδραστική και βιώσιμη και δεν οδηγεί σε μείωση της ικανότητας απορρόφησης που διαθέτουν τα δάση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ)  Τα επίπεδα αναφοράς είναι συνεπή με τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου και τα σχετικά ιστορικά δεδομένα και βασίζονται σε διαφανή, πλήρη, συνεκτικά, συγκρίσιμα και ακριβή στοιχεία. Ειδικότερα, το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιπέδου αναφοράς είναι σε θέση να αναπαράγει τα ιστορικά δεδομένα από την εθνική απογραφή των αερίων θερμοκηπίου.

  ζ)  Τα επίπεδα αναφοράς είναι συνεπή με τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου και τα σχετικά ιστορικά δεδομένα και βασίζονται σε διαφανή, πλήρη, συνεκτικά, συγκρίσιμα και ακριβή στοιχεία. Οι εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές αποφάσεις όπως εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC ή της συμφωνίας του Παρισιού. Ειδικότερα, το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιπέδου αναφοράς είναι σε θέση να αναπαράγει τα ιστορικά δεδομένα από την εθνική απογραφή των αερίων θερμοκηπίου.

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Β – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Β.  Στοιχεία του εθνικού σχεδίου λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων

  Β.  Στοιχεία της εθνικής έκθεσης λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  Η εθνική έκθεση λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Εκπομπές και απορροφήσεις από δασικές εκτάσεις και προϊόντα υλοτομίας, όπως παρουσιάζονται στις απογραφές αερίων θερμοκηπίου, και σχετικά ιστορικά δεδομένα·

  2.  Εκπομπές και απορροφήσεις από δασικές εκτάσεις, όπως παρουσιάζονται στις απογραφές αερίων θερμοκηπίου, και σχετικά ιστορικά δεδομένα·

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Χαρακτηριστικά των δασών, συμπεριλαμβανομένης της ηλικιακής τους διάρθρωσης, των διαβαθμίσεων αύξησης, του μήκους εναλλαγής και άλλων πληροφοριών σχετικά με τις συνήθεις δραστηριότητες διαχείρισης των δασικών εκτάσεων·

  3.  Χαρακτηριστικά των δασών, συμπεριλαμβανομένης της ηλικιακής τους διάρθρωσης, των διαβαθμίσεων αύξησης, του μήκους εναλλαγής και άλλων συναφών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες διαχείρισης των δασικών εκτάσεων·

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  12.9.2016

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AGRI

  12.9.2016

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Elisabeth Köstinger

  30.8.2016

  Εξέταση στην επιτροπή

  5.12.2016

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  30.5.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  20

  13

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Bas Belder, Franc Bogovič, Hannu Takkula

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Christofer Fjellner

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  20

  +

  PPE

  Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Marijana Petir

  ECR

  Bas Belder, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

  ALDE

  Jan Huitema, Ulrike Müller, Hannu Takkula

  ENF

  Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

  13

  -

  S&D

  Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

  ALDE

  Ivan Jakovčić

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

  Verts/ALE

  Martin Häusling, Bronis Ropė

  EFDD

  John Stuart Agnew, Marco Zullo

  3

  0

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

  GUE/NGL

  Matt Carthy

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  • [1]  Έκθεση σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI)), 7 Απριλίου 2015.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  20.7.2016

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  12.9.2016

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  DEVE

  12.9.2016

  ITRE

  12.9.2016

  TRAN

  12.9.2016

  AGRI

  12.9.2016

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

  Ημερομηνία της απόφασης

  TRAN

  1.9.2016

   

   

   

  Εισηγητές

  Ημερομηνία ορισμού

  Norbert Lins

  28.9.2016

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  20.3.2017

  25.4.2017

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  11.7.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  53

  9

  6

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Siôn Simon, Derek Vaughan

  Ημερομηνία κατάθεσης

  17.7.2017

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  53

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

  ECR

  Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

  NI:

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Peter Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

  9

  -

  ALDE

  Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller

  EFDD

  Julia Reid

  ENF

  Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

  PPE

  Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Giovanni La Via

  6

  0

  ECR

  Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  PPE

  Karl-Heinz Florenz, Andrzej Grzyb

  S&D

  Jytte Guteland

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή