Postup : 2016/0238(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0263/2017

Předložené texty :

A8-0263/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

ZPRÁVA     ***I
PDF 934kWORD 111k
18.7.2017
PE 594.033v02-00 A8-0263/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Ulrike Rodust

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0493),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0336/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na oficiální oznámení vlády Spojeného království ze dne 29. března 2017 o svém rozhodnutí vystoupit z EU na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0263/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

kterým se zavádí víceletý plán pro určité populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Cíle SRP mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě ekologicky udržitelné, uplatnit předběžnou opatrnost ve vztahu k řízení rybolovu a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

(4)  Cíle SRP mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě ekologicky udržitelné, uplatnit předběžnou opatrnost ve vztahu k řízení rybolovu, zajistit obnovu populací lovených druhů a jejich zachování nad úrovněmi, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos, a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Pokud jde o využívání biologických mořských zdrojů, nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví výslovně jako cíl obnovu a zachování populací lovených druhů nad úrovněmi, které umožňují dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. Proto je třeba v souladu s čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení dosáhnout odpovídající míry využívání do roku 2015, pokud je to možné, a postupným, přírůstkovým způsobem nejpozději do roku 2020 této míry dosáhnout u všech druhů, přičemž by v následujících letech měla být udržena.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Za účelem dosažení cílů SRP je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace.

(5)  Za účelem dosažení cílů SRP je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace, a to v plném souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů a ochranná opatření.

(6)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů, cíle a ochranná opatření, cíle pro zachování zdrojů a technická opatření, jež je nutné přijmout za účelem naplnění cílů, kterými je co nejširší předcházení nežádoucím úlovkům a snížení jejich míry, jak je uvedeno v článku 15 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Kromě toho může být Komise v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 ve víceletém plánu zmocněna ke zřízení oblastí obnovy rybích populací.

Odůvodnění

Odkaz na čl. 8 odst. 3 základního nařízení SRP, na jehož základě může být Komise ve víceletých plánech zmocněna, aby v rámci přenesených pravomocí zřídila biologicky citlivé chráněné oblasti, v návrhu předloženém Komisí chyběl.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Některé populace společného zájmu jsou rovněž využívány třetími zeměmi a je tedy velmi důležité, aby Unie tuto záležitost s uvedenými zeměmi konzultovala s cílem zajistit, aby dotčené populace byly řízeny udržitelných způsobem. V případě, že neexistuje oficiální dohoda, by Unie měla učinit vše, co je v jejích silách, aby dohodla společné uspořádání rybolovu těchto populací za účelem usnadnění udržitelného řízení, a v souvislosti s tím by měly být zaručeny, vymáhány a podporovány rovné podmínky pro účastníky unijního trhu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Cílem tohoto plánu by mělo být přispět ke splnění cílů SRP, zejména dosáhnout u dotčených populací maximálních udržitelných výnosů a zachovat je, přispět k provádění povinnosti vykládky populací žijících při dně, na něž se vztahují omezení odlovu, a přispět k zavedení ekosystémového přístupu k řízení rybolovu.

(10)  Cílem tohoto plánu by mělo být přispět ke splnění cílů SRP, zejména k obnově a zachování rybích populací nad úrovní biomasy, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, což přispěje k provádění povinnosti vykládky populací žijících při dně, na něž se vztahují omezení odlovu, jakož i k uskutečnění a dosažení sociálně-ekonomických prvků SRP a také k zavedení ekosystémového přístupu k řízení rybolovu tím, že se minimalizují záporné dopady rybolovu na mořský ekosystém.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Tento plán by rovněž měl přispět k dosažení dobrého stavu prostředí, jak stanoví směrnice 2008/56/ES, a k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany přírodních stanovišť a druhů, jak požaduje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES1a a směrnice Rady 92/43/EHS1b.

 

_____________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

 

1b Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžadují, aby rybolovná práva byla stanovena v souladu s cíli uvedenými ve víceletých plánech.

(11)  Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžadují, aby rybolovná práva byla stanovena v souladu s cíli uvedenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a byla v souladu s cíli, časovými rámci a limity stanovenými ve víceletých plánech.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 je třeba populace, které jsou řízeny ve spolupráci s třetími zeměmi, dle možnosti řídit v rámci společných dohod v souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení. Kromě toho by se měly takové dohody řídit cíli uvedenými v článcích 1 a 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, jakož i definicemi uvedenými v článku 4 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Pokud nejsou k dispozici cíle vztahující se k maximálnímu udržitelnému výnosu, měl by se uplatňovat přístup předběžné opatrnosti.

(14)  Pokud nejsou k dispozici cíle vztahující se k maximálnímu udržitelnému výnosu, měl by víceletý plán stanovit opatření na základě přístupu předběžné opatrnosti k řízení rybolovu v souladu s definicí uvedenou v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato opatření musí zaručit stupeň zachování příslušných populací, který je nejméně srovnatelný s mírami využívání, které jsou v souladu s maximálním udržitelným výnosem vymezeným v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Odůvodnění

Opatření v rámci víceletého plánu musí v souladu s přístupem předběžné opatrnosti a čl. 9 odst. 2 základního nařízení SRP zachovat stavy dotčených populací v rozsahu, jaký je přinejmenším srovnatelný s cíli vztahujícími se k maximálnímu udržitelnému výnosu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Rekreační rybolov může mít na rybolovné zdroje významný dopad. Členské státy musí sbírat údaje o úlovcích v rámci tohoto rybolovu v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy v oblasti shromažďování údajů. Má-li tento rybolov významný negativní dopad na rybolovné zdroje, měl by plán umožnit přijetí zvláštních řídicích opatření v souladu se zásadou proporcionality. Veškerá řídicí a technická opatření týkající se rekreačního rybolovu na unijní úrovni by měla být úměrná cílům, na které jsou zaměřená.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  U funkčních jednotek humra severského, u nichž jsou k dispozici referenční body, je vhodné použít tyto aktivační úrovně početního stavu: minimální početní stav (Abundancebuffer), jenž odpovídá referenčnímu bodu Bbuffer definovanému poradním sborem pro Severní moře v dlouhodobém plánu řízení populace humra severského v Severním moři42, a mezní početní stav (Abundancelimit), jenž odpovídá početnímu stavu MSY Btrigger (který je ekvivalentem Blim) definovanému radou ICES7.

(16)  U funkčních jednotek humra severského, u nichž jsou k dispozici referenční body, je vhodné použít minimální početní stav (Abundancebuffer) doporučený radou ICES a mezní početní stav (Abundancelimit) jako aktivační úrovně početního stavu.

_________________

 

42 A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops

 

Odůvodnění

V legislativním textu není vhodné uvádět odkaz na doporučení poradního orgánu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Pokud se velikost populace sníží pod uvedenou úroveň, mělo by se přistoupit k vhodným ochranným opatřením. Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké poradenství konstatuje, že jsou zapotřebí nápravná opatření. Tato opatření by měla být případně doplněna jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními, jako jsou například opatření Komise v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatření členských států v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(17)  Pokud se velikost populace sníží pod uvedenou úroveň, mělo by se přistoupit k vhodným ochranným opatřením. Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile nejlepší dostupné vědecké poradenství konstatuje, že jsou zapotřebí nápravná opatření. Tato opatření by měla být případně doplněna jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními, jako jsou například opatření Komise v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatření členských států v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Celkový přípustný odlov humra severského v oblastech ICES IIa a IV je vhodné stanovit jako součet omezení odlovu stanovených pro jednotlivé funkční jednotky a statistických obdélníků vně funkčních jednotek v dané oblasti celkového přípustného odlovu. To však nebrání přijetí opatření na ochranu konkrétních funkčních jednotek.

(19)  Pro každou jednotlivou funkční jednotku by měl být pokud možno stanoven vlastní celkový přípustný odlov humra severského. Za určitých podmínek mohou být přijata opatření na ochranu příslušné funkční jednotky.

Odůvodnění

Při stanovení společného celkového přípustného odlovu pro oddělené funkční jednotky není zaručeno, že humr severský nebude v jedné z nich loven nadměrně. I přestože rada ICES již po mnoho let doporučuje pro jednotlivé funkční jednotky oddělené celkové přípustné odlovy, jsou v těchto oblastech stanovovány celkové přípustné odlovy pro celou oblast.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Aby byla dodržena povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření.

(20)  Aby byla dodržena povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších opatření pro zachování zdrojů, zejména opatření k postupnému odstranění výmětů s ohledem na nejlepší dostupné vědecké poradenství nebo k minimalizaci záporných dopadů rybolovných činností na ekosystém, jež by měla být v daném případě dále konkretizována v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013.

Odůvodnění

Změny odpovídají čl. 10 odst. 2 písm. a) základního nařízení SRP.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Měly by být stanoveny prahové hodnoty pro populace žijící při dně, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu populací, na něž se vztahuje toto nařízení.

(25)  Měly by být stanoveny prahové hodnoty pro populace žijící při dně, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu vykládky úlovků, na něž se vztahuje toto nařízení.

Odůvodnění

Text byl přizpůsoben znění bodu odůvodnění 28 víceletého plánu pro Baltské moře.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení. Toto posuzování by se mělo řídit pravidelným hodnocením plánu na základě vědeckého poradenství: plán by měl být hodnocen každých pět let. Tato lhůta poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty.

(26)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení. Toto posuzování by se mělo řídit pravidelným hodnocením plánu na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství: plán by měl být hodnocen do ... [tři roky po datu vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každých pět let. Tato lhůta poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro populace žijící při dně ve vodách Unie v oblastech ICES IIa, IIIa a IV (dále jen „Severní moře“) a pro rybolov využívající tyto populace.

1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro populace žijící při dně ve vodách Unie v oblastech ICES IIa, IIIa a IV (dále jen „Severní moře“ zahrnující uvedené tři oblasti) a pro rybolov, včetně rekreačního, využívající tyto populace.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, články 4, 5, 6 a 8 se použijí na oblasti populací u populací skupin 1 až 4, jak jsou definovány v článku 2.

vypouští se

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je součástí souboru, jehož účelem je vytvořit méně složitý systém skupiny 2.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud se Komise na základě vědeckého poradenství nebo na základě žádosti od dotčených členských států domnívá, že je třeba provést úpravu seznamu uvedeného v článku 2, může předložit návrh na změnu tohoto seznamu.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Toto nařízení rovněž stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky u všech druhů, na něž se vztahuje čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 a které jsou odlišné od populací již určených v odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „populacemi žijícími při dně“ se rozumí ryby jiné než platýsovité, platýsovité ryby a humr severský žijící na dně nebo blízko dna vodního sloupce;

1)  „populacemi žijícími při dně“ se rozumí ryby jiné než platýsovité, platýsovité ryby, paryby, humr severský (Nephrops Norvegicus) a kreveta severní (Pandalus borealis) žijící na dně nebo blízko dna vodního sloupce.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  „nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím“ se rozumí vědecké poradenství, které bylo přezkoumáno radou ICES nebo výborem VTHVR, je podložené nejaktuálnějšími dostupnými údaji a splňuje veškeré požadavky stanovené nařízením (EU) č. 1380/2013, především v článku 25 tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b)  „rozmezím hodnot FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot vypočítané radou ICES tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Horní hranice rozmezí je omezena tak, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň Blim, nebyla vyšší než 5 %. Tato horní hranice je také v souladu s doporučovaným pravidlem rady ICES, které uvádí, že pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace pod úrovní referenčního bodu minimální biomasy reprodukující se populace (MSY Btrigger), je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace v roce celkového přípustného odlovu, vydělené hodnotou MSY Btrigger;

Odůvodnění

Jednoznačný odkaz na doporučované pravidlo rady ICES („ICES advice rule“) by měl být obsažen nejen v bodech odůvodnění, ale také v normativní části víceletého plánu pro populace žijící při dně v Severním moři.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c)  hodnotami „MSY Flower“ a „MSY Fupper“ se rozumí nejnižší a nejvyšší hodnota v rámci rozmezí hodnot FMSY;

Odůvodnění

Tato definice byla převzata z víceletého plánu pro Severní moře a zavádí koncepty, na něž se odkazuje v příloze I v podobě pozměněné zpravodajkou.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „skupinou 1“ se rozumí tyto populace žijící při dně, pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou:

2)  „skupinou 1“ se rozumí tyto populace žijící při dně, pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou v podobě uvedené v přílohách I a II;

a)  treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ (Severní moře, východní část Lamanšského průlivu, Skagerrak), dále jen „treska obecná v Severním moři“;

a)  treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti IV (Severní moře) a divizích VIId (východní část Lamanšského průlivu) a IIIa západ (Skagerrak), dále jen „treska obecná v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ;

b)  treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ (Severní moře, oblast západně od Skotska, Skagerrak), dále jen „treska jednoskvrnná“;

b)  treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV (Severní moře) a divizích VIa (oblast západně od Skotska) a IIIa západ (Skagerrak), dále jen „treska jednoskvrnná v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ“;

c)  platýs evropský (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severní moře) a divizi IIIa (Skagerrak), dále jen „platýs evropský v Severním moři“;

c)  platýs evropský (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severní moře) a divizi IIIa (Skagerrak), dále jen „platýs evropský v podoblasti IV a divizi IIIa“;

d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastech IV a VI a divizi IIIa (Severní moře, Rockall a oblast západně od Skotska, Skagerrak a Kattegat), dále jen „treska tmavá“;

d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastech IV (Severní moře) a VI (oblast západně od Skotska a Rockall) a divizi IIIa (Skagerrak a Kattegat), dále jen „treska tmavá v podoblastech IV a VI a divizi IIIa“;

e)  jazyk obecný (Solea solea) v podoblasti IV (Severní moře), dále jen „jazyk obecný v Severním moři“;

e)  jazyk obecný (Solea solea) v podoblasti IV (Severní moře), dále jen „jazyk obecný v podoblasti IV“;

f)  jazyk obecný (Solea solea) v divizi IIIa a subdivizích 22–24 (Skagerrak a Kattegat, západní část Baltského moře), dále jen „jazyk obecný v Kattegatu“;

f)  jazyk obecný (Solea solea) v divizi IIIa (Skagerrak a Kattegat) a subdivizích 22–24 (západní část Baltského moře), dále jen „jazyk obecný v divizi IIIa a subdivizích 22–24“;

g)  treska bezvousá (Merlangius merlangus) v podoblasti IV a divizi VIId (Severní moře a východní část Lamanšského průlivu), dále jen „treska bezvousá v Severním moři“;

g)  treska bezvousá (Merlangius merlangus) v podoblasti IV (Severní moře) a divizi VIId (východní část Lamanšského průlivu), dále jen „treska bezvousá v podoblasti IV a divizi VIId;

 

ga)  ďas mořský* (Lophius piscatorius) v divizi IIIa (Skagerrak a Kattegat) a podoblasti IV (Severní moře) a VI (západně od Skotska a ostrova Rockall);

 

gb)  kreveta severní (Pandalus borealis) v divizích IVa východ a IIIa.

 

Komise je zmocněna přijímat na základě článku 18 tohoto nařízení a článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 akty v přenesené pravomoci za účelem provedení úprav seznamu populací ve skupině 1, jak je uvedeno v prvním odstavci tohoto bodu a v přílohách I a II tohoto nařízení, a to v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím.

 

*(Bude přidáno do příloh)

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „skupinou 2“ se rozumí tyto funkční jednotky (FU) humra severského (Nephrops norvegicus), pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s početním stavem:

3)  „skupinou 2“ se rozumí tyto funkční jednotky (FU) humra severského (Nephrops norvegicus), pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s početním stavem uvedené v přílohách I a II:

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „skupinou 6“ se rozumí zakázané druhy, jejichž rybolov je zakázán a jež jsou za takové označeny právním aktem Unie přijatým s ohledem na společnou rybářskou politiku v Severním moři;

vypouští se

Odůvodnění

Návrh nařízení o technických opatřeních (článek 18) a nařízení 1380/2013 (články 12 a 13) již umožňují přijetí opatření pro tyto druhy.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „skupinou 7“ se rozumí populace žijící při dně, pro něž jsou stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou v jiných právních předpisech Unie než tomto nařízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a)  Dotčené populace budou upraveny pouze na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.

10.   (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a)  „rekreačním rybolovem“ se rozumí neobchodní rybolovné činnosti využívající živé mořské biologické zdroje pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby se při využívání živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos.

1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu v souladu s definicí v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, jakož i k zajištění důstojné životní úrovně osob závislých na rybolovných činnostech, přičemž zohlední socioekonomické aspekty, a jeho účelem je zajistit, aby se při využívání živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos. Je nutné dosáhnout co nejdříve úrovně rybolovu umožňující maximální udržitelný výnos a za všech okolností nejpozději do roku 2020 postupným, přírůstkovým způsobem dosáhnout této úrovně pro všechny populace, na něž se toto nařízení vztahuje, přičemž je nutné tuto úroveň od tohoto okamžiku udržet. V případě populací, pro něž není k dispozici žádné vědecké poradenství a údaje, je třeba splnit cíle, které jsou vytyčené v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto cíle zajistí zachování dotčených populací na takové úrovni, která je přinejmenším srovnatelná s cíli vztahujícími se k maximálnímu udržitelnému výnosu.

Odůvodnění

Záměry a časový harmonogram základního nařízení SRP musí platit stejnou měrou pro populace ve všech skupinách.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Plán přispěje k dosažení socioekonomických cílů uvedených v čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména pokud jde o udržení životní úrovně osob závislých na rybolovných činnostech, o zachování efektivního a transparentního trhu pro produkty rybolovu a akvakultury a o udržování rovných podmínek pro produkty rybolovu a akvakultury uváděné na unijní trh.

Odůvodnění

Socioekonomické úvahy a aspekty SRP by měly vždy tvořit součást tohoto víceletého plánu a neměly by být opomíjeny.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Plán uplatňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu, jehož cílem je zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES.

3.  Plán uplatňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu, jehož cílem je zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém, zejména na ohrožená přírodní stanoviště a chráněné druhy včetně mořských savců a mořských ptáků. Plán doplňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 a je v souladu s ním, jakož i s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, a taktéž s cíli a ustanoveními směrnic 2009/147/ES a 92/43/EHS. Kromě toho plán stanovuje opatření určená ke zmírnění nepříznivých socioekonomických dopadů a umožňuje účastníkům trhu získat v dlouhodobém horizontu na hospodářském významu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Plán přispívá k tomu, aby populace, které jsou podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 řízeny ve spolupráci s třetími zeměmi, byly řízeny v souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a aby celkových rybolovných práv nebylo užíváno nad rámec rozmezí vymezeného v příloze I tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Plán zohledňuje dvoustranné vztahy Unie se třetími zeměmi. Dvoustranné dohody, které budou v budoucnu uzavřeny se třetími zeměmi, tento plán zohlední.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přispět ke splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I uvedené směrnice úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění.

b)  splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I uvedené směrnice úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Veškerá opatření v rámci plánu je třeba přijímat na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství podle čl. 2 bodu 1a tohoto nařízení. Nejlepší dostupné vědecké poradenství musí být přezkoumáno radou ICES nebo výborem VTHVR do okamžiku, kdy Komise uvedená opatření navrhne v souladu s články 4, 5, 6 a 18 tohoto nařízení a v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem pro populace ze skupin 1 a 2 se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, a poté se tyto hodnoty zachovají v rozmezí stanoveném v příloze I.

1.  Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem pro populace ze skupin 1 a 2 se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, a poté se tyto hodnoty zachovají v rozmezí stanoveném v příloze I, přičemž budou v souladu s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou rybolovná práva ve shodě s cílovými rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení.

2.  V souladu s čl. 16 odst. 4 a článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou rybolovná práva stanovena ve shodě s cíli a záměry vymezenými v plánu a nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím a jsou v souladu s cílovými rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, lze rybolovná práva stanovit na úrovních odpovídajících nižším úrovním úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou hodnoty stanovené ve sloupci A přílohy I.

3.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, lze rybolovná práva stanovit na úrovních odpovídajících nižším úrovním úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou hodnoty stanovené v příloze I.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

a)  je-li to na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  Rozhodnutí povolující rybolov v horním rozmezí musí být podložené nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím v souladu s čl. 3 bodem c) nařízení (EU) č. 1380/2013. Podrobné vědecké podklady musí být zpřístupněny nejméně čtyři týdny před přijetím rozhodnutí o rybolovných právech podle článku 16 nařízení (EU) č. 1380/2013 na základě sloupce B přílohy I.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi, nebo

b)  je-li to na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi, nebo

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Rybolovná práva jsou v každém případě stanovena způsobem, který zajistí nižší než 5% pravděpodobnost, že se biomasa reprodukující se populace dostane pod mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (Blim), který je stanoven zejména ve sloupci B přílohy II.

Odůvodnění

Ustanovení je analogické k ustanovení čl. 4 odst. 7 víceletého plánu pro Severní moře.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Pokud se Komise na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství domnívá, že rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem stanovená v příloze I již odpovídajícím způsobem nevyjadřují cíle plánu, může jako naléhavou záležitost předložit návrh na změnu těchto rozmezí.

Odůvodnění

Záměrem je začlenit ustanovení plánu řízení Severního moře.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rybolovná práva pro populace ze skupin 3 a 4 jsou v souladu s vědeckým poradenstvím ohledně maximálního udržitelného výnosu.

1.  Rybolovná práva pro populace ze skupin 3 a 4 jsou v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím ohledně maximálního udržitelného výnosu.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Není-li k dispozici vědecké poradenství ohledně míry úmrtnosti způsobené rybolovem slučitelné s maximálním udržitelným výnosem, rybolovná práva jsou v souladu s vědeckým poradenstvím, aby byla zajištěna udržitelnost populací na základě přístupu předběžné opatrnosti.

2.  Není-li k dispozici vědecké poradenství ani údaje ohledně míry úmrtnosti způsobené rybolovem slučitelné s maximálním udržitelným výnosem, je o rybolovných právech a opatřeních rozhodováno v souladu s přístupem předběžné opatrnosti k rybolovu podle definice uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 a v souladu s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že přístup předběžné opatrnosti podle základního nařízení SRP se uplatňuje proto, aby dotčeným populacím v souladu s čl. 9 odst. 2 základního nařízení SRP náležela přinejmenším taková míra ochrany jako při řízení na úrovni maximálního udržitelného výnosu.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Populace ze skupiny 5 jsou řízeny v souladu s vědeckým poradenstvím na základě přístupu předběžné opatrnosti.

Populace ze skupiny 5 jsou řízeny na základě přístupu předběžné opatrnosti k rybolovu podle definice v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 a v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím a s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 1 a 3 tohoto nařízení. Chybí-li odpovídající vědecká informace, nelze tím odůvodnit odložení či nepřijetí řídicích opatření na zachování biologických mořských zdrojů.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 poklesl na hodnotu nižší než Abundancebuffer, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Zejména se odchylně od čl. 4 odst. 2 s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy nebo početního stavu rybolovná práva stanoví na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem nižší než rozmezí stanovené ve sloupci A přílohy I.

1.  Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 poklesl na hodnotu nižší než Abundancebuffer, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Zejména se odchylně od čl. 4 odst. 2 s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy nebo početního stavu rybolovná práva stanoví na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem nižší než rozmezí stanovené ve sloupci A přílohy I úměrně k poklesu biomasy v souladu s doporučovaným pravidlem rady ICES („ICES advice rule“). Zde platí doporučované pravidlo rady ICES uvedené v čl. 2 bodě 1b).

Odůvodnění

Jelikož je doporučované pravidlo rady ICES základem pro výpočet navrhovaných rozmezí hodnot, musí být podmínkou pro jejich uplatnění.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že úroveň biomasy reprodukující se populace poklesla u kterékoliv dotčené populace pod hodnotu Blim nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky humra severského poklesl pod hodnotu Abundancelimit, jak jsou stanoveny ve sloupci B přílohy II tohoto nařízení, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tato nápravná opatření zejména zahrnují pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení rybolovných práv.

2.  Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že úroveň biomasy reprodukující se populace poklesla u kterékoliv dotčené populace pod hodnotu Blim nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky humra severského poklesl pod hodnotu Abundancelimit, jak jsou stanoveny ve sloupci B přílohy II tohoto nařízení, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tato nápravná opatření zejména zahrnují pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení rybolovných práv.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace, na niž se vztahuje toto nařízení, na hodnotu nižší než MSY Btrigger, budou přijata veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nad úroveň, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, a úmrtnost způsobená rybolovem bude lineárně snížena v poměru k poklesu biomasy v souladu s doporučovaným pravidlem rady ICES. Zde platí doporučované pravidlo rady ICES uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 1b).

Odůvodnění

I v případě skupin 3, 4, 5 a 7 by měla existovat možnost zavést bezpečnostní mechanismy, jako je snižování úmrtnosti způsobené rybolovem nebo jiná nápravná opatření ke snížení objemu ulovených ryb, přesahující rámec technických opatření.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace, na niž se vztahuje toto nařízení, na hodnotu nižší než MSY Btrigger, budou přijata veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nad úroveň, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. Tato nápravná opatření se mohou týkat zejména přiměřeného omezení rybolovných práv a rovněž pozastavení cíleného rybolovu dané populace.

Odůvodnění

I v případě skupin 3, 4, 5 a 7 by měla existovat možnost zavést bezpečnostní mechanismy, jako je snižování úmrtnosti způsobené rybolovem nebo jiná nápravná opatření ke snížení objemu ulovených ryb, přesahující rámec technických opatření.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Nápravná opatření uvedená v tomto článku mohou zahrnovat:

 

a)   naléhavá opatření podle článků 12 a 13 nařízení (EU) č. 1380/2013;

 

b)   opatření podle článků 11 a 11a tohoto nařízení.

 

Volba opatření uvedených v tomto článku bude provedena na základě povahy, závažnosti, trvání a opakování situace, při níž se nachází biomasa reprodukující se populace pod hodnotami uvedenými v odstavci 1.

Odůvodnění

Záměrem je začlenit ustanovení plánu řízení Severního moře.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní ochranná opatření pro skupiny 3 až 7

Zvláštní ochranná opatření

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout nápravná opatření k zachování kterékoli populace žijící při dně ze skupin 3 až 7, nebo pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 nebo početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 za určitý rok nižší než referenční body pro zachování zdrojů stanovené ve sloupci A přílohy II tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 týkající se:

Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že je nutné přijmout nápravná opatření s cílem zajistit, aby veškeré populace, na něž se vztahuje toto nařízení, byly řízeny v souladu s cíli stanovenými v článku 3 tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 týkající se:

Odůvodnění

Znění textu bylo přizpůsobeno formulaci čl. 6 odst. 1 víceletého plánu pro Baltské moře s cílem umožnit přijímání aktů v přenesené pravomoci, pomocí nichž bude možné zajistit zachování populací, snížit objem nežádoucích úlovků či minimalizovat negativní dopady rybolovu na mořský ekosystém.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, velikosti háčků, konstrukce zařízení, síly vlákna, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

a)  stanovení vlastností a specifikací lovného zařízení, zejména velikosti ok, velikosti háčků, konstrukce zařízení, síly vlákna, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity, a to zejména v zájmu snížení objemu nežádoucích úlovků populací nacházejících se ve skupině 6;

Odůvodnění

Přizpůsobení znění textu cílům uvedeným v čl. 7 odst. 2 písm. b) základního nařízení SRP.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Vymezení oblastí tření a oblastí obnovy rybích populací

 

Nejpozději do roku 2020 vymezí členské státy oblasti tření a oblasti, u nichž je jednoznačně prokázáno, že vykazují vysokou koncentraci ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, a vypracují v souladu s čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení společná doporučení ke zřízení oblastí obnovy rybích populací, na které se vztahuje toto nařízení.

Odůvodnění

Článek je v souladu s cíli stanovenými v článku 8 základního nařízení SRP.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkové přípustné odlovy

Rybolovná práva

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy při přidělování kvót zohledňují objektivní a transparentní kritéria podle článku 17 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Při společném řízení populací, které jsou sdílené s třetími zeměmi, umožní členské státy v souladu s ustanoveními čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 výměnu kvót.

Odůvodnění

Výměna kvót s třetími zeměmi v případě tažných populací představuje důležitý nástroj pro zajištění optimálního využívání rybolovných práv, která jsou k dispozici.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aniž je dotčen článek 8, celkový přípustný odlov populace humra severského v oblastech ICES IIa a IV je součtem omezení odlovu funkčních jednotek a statistických obdélníků vně funkčních jednotek.

2.  V případě populace humra severského v oblastech ICES IIa a IV je stanoven přípustný odlov pro samostatné funkční jednotky a rovněž celkový přípustný odlov pro statistické obdélníky vně funkčních jednotek.

Odůvodnění

Početní stav populace humra severského může být v příslušných funkčních jednotkách velmi odlišný. Stanoví-li se společný celkový přípustný odlov jako souhrn populací v rámci funkčních jednotek i mimo ně, může být tlak vyvíjený rybolovem na některé funkční jednotky příliš velký, zatímco v jiné jednotce nemusí být rybolovná práva vyčerpána.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Dopady rekreačního rybolovu

 

1.  Veškeré dostupné údaje o úlovcích v rámci rekreačního rybolovu jsou přezkoumány s cílem posoudit jejich pravděpodobný dopad na populace regulovaných druhů.

 

2.  Rada posouzení uvedené v prvním odstavci zváží. V případě populací, u nichž se úlovky v rámci rekreačního rybolovu považují za významné, zohlední Rada při stanovování rybolovných práv tyto úlovky, a to mimo jiné tím, že:

 

a)  zváží odhadované množství úlovků v rámci rekreačního rybolovu, které vychází z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství a z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství týkajícího se komerčních rybolovných práv, jako úhrnný odlov odpovídající cílovým hodnotám úmrtnosti způsobené rybolovem;

 

b)  stanoví omezení pro rekreační rybolov, včetně omezení denního úlovku a určení období zákazu rybolovu; nebo

 

c)  využije jiných prostředků, které jsou považovány za vhodné.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení týkající se povinnosti vykládky pro skupiny 1 až 7

Ustanovení týkající se povinnosti vykládky

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysokou míru přežití, přičemž se za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky zohlední charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, a

a)  výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých nejlepší dostupné vědecké poradenství prokazuje vysokou míru přežití, přičemž se za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky zohlední charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, a

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zvláštní ustanovení o dokumentaci úlovků, zejména pro účel sledování provádění povinnosti vykládky, a

c)  zvláštní ustanovení o dokumentaci úlovků, zejména pro účely sledování a kontroly s cílem zajistit rovné podmínky tím, že se zaručí plný soulad s povinností vykládky, a

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku přispívají k dosažení cílů stanovených v článku 3 tohoto nařízení, a to zejména k ochraně nedospělých ryb a ryb ve tření.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Technická opatření

 

1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o tato technická opatření:

 

a)   specifikace vlastností lovných zařízení a pravidel týkajících se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;

 

b)   specifikace úprav nebo doplňkových lovných zařízení za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;

 

c)   omezení nebo zákaz používání určitých lovných zařízení a provádění rybolovných činností v určitých oblastech nebo obdobích za účelem ochrany ryb ve tření, ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb nebo za účelem minimalizace negativního dopadu na ekosystém; a

 

d)   stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů u všech populací, na něž se vztahuje toto nařízení, za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů.

 

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3.

Odůvodnění

Záměrem je začlenit článek 8 plánu řízení Severního moře. Návrh Komise spojuje otázku technických opatření pouze s koncepcí opatření určených k ochraně populací. Tento přístup je příliš úzký. Měla by být vytvořena zvláštní kapitola, která umožní zavedení obecnějších technických opatření.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Nad rámec povinnosti předchozího oznámení stanovené v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 velitelé rybářských plavidel Unie o celkové délce osm až dvanáct metrů oznamují příslušným orgánům pobřežního členského státu nejméně jednu hodinu před odhadovaným časem vplutí do přístavu informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1224/2009, jestliže uchovávají na palubě nejméně toto množství kteréhokoli z níže uvedených množství ryb:

vypouští se

a)  skupina 1: 1 000 kg a/nebo

 

b)  skupina 2 a 4: 500 kg a/nebo

 

c)  skupina 3: 1 000 kg a/nebo

 

d)  skupina 7: 1 000 kg.

 

Odůvodnění

S ohledem na složitost řízení, která vychází z velkého počtu navrhovaných skupin, bychom rádi navrhli zachování kontrolního ustanovení o regulaci v souladu se zásadou zlepšování právní úpravy a doporučeními, která Parlament navrhl ve své zprávě z vlastního podnětu o harmonizaci kontroly rybolovu.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

vypouští se

Požadavky týkající se lodního deníku pro skupiny 1 až 7

 

Odchylně od čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 vedou velitelé rybářských plavidel Unie o celkové délce osm metrů nebo větší, která provádějí rybolov populací žijících při dně, lodní deník o činnostech těchto plavidel v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení.

 

Odůvodnění

Pro toto ustanovení není v plánu řízení prostor a mělo by se stát předmětem širších debat při revizi nařízení o kontrole.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejdříve pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě.

Nejdříve tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace, jakož i rozsah naplňování cílů tohoto nařízení, včetně obnovy a zachování rybích populací nad úrovněmi, které umožní dosáhnout maximální udržitelný výnos a pokrok na cestě k dobrému stavu životního prostředí. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě. Pokud je to považováno za nutné, Komise může hodnocení předložit k dřívějšímu datu.

 

Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku dosaženém při naplňování cílů tohoto nařízení a o stavech rybích populací ve vodách a populací, na něž se vztahuje toto nařízení, a to co nejdříve po přijetí ročního nařízení stanovícího rybolovná práva dostupná pro unijní a určité neunijní vody. Zpráva bude přiložena k výroční zprávě uvedené v článku 50 nařízení (EU) č. 1380/2013.

 

Tato zpráva obsahuje:

 

1)   komplexní vědecké poradenství, na základě něhož byla stanovena rybolovná práva; a

 

2)   vědecké odůvodnění prokazující, že stanovená rybolovná práva jsou v souladu s cíli a ustanoveními tohoto nařízení, zejména s cílovými hodnotami úmrtnosti způsobené rybolovem.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Podpora ze strany Evropského námořního a rybářského fondu

 

Opatření k dočasnému zastavení rybolovných činností přijatá za účelem dosažení cílů vytyčených plánem se považují za dočasné zastavení rybolovných činností ve smyslu čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 508/2014.

(Tento článek by se měl objevit v kapitole X)

Odůvodnění

Bylo zde doplněno ustanovení z článku 17 víceletého plánu pro Baltské moře o podpoře ze strany Evropského námořního a rybářského fondu při dočasném zastavení rybolovných činností v zájmu dosažení cílů vytyčených uvedeným plánem.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Příloha 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha I

Příloha I

Cílová hodnota úmrtnosti způsobené rybolovem

Cílová hodnota úmrtnosti způsobené rybolovem

1. Skupina 1

1. Skupina 1

POPULACE

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY)

POPULACE

Cílová rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY)

 

Sloupec A

Sloupec B

 

Sloupec A

Sloupec B

 

Hodnotové údaje v tabulce vycházejí z nejnovějšího doporučení rady ICES vydaného na zvláštní žádost s názvem „EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks“ (Žádost EU určená radě ICES o stanovení rozmezí hodnot FMSY pro vybrané populace v Severním a Baltském moři).

Treska obecná v Severním moři

0,22–0,33

0,33–0,49

Treska obecná v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Treska jednoskvrnná

0,25–0,37

0,37–0,52

Treska jednoskvrnná v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Platýs evropský v Severním moři

0,13–0,19

0,19–0,27

Platýs evropský v podoblasti IV a divizi IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Treska tmavá

0,20–0,32

0,32–0,43

Treska tmavá v podoblastech IV a VI a divizi IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Jazyk obecný v Severním moři

0,11–0,20

0,20–0,37

Jazyk obecný v podoblasti IV

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Jazyk obecný v Kattegatu

0,19–0,22

0,22–0,26

Jazyk obecný v divizi IIIa a subdivizích 22–24

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Treska bezvousá v Severním moři

není stanoveno

není stanoveno

Treska bezvousá v podoblasti IV a divizi VIId

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

 

 

 

Ďas mořský v divizi IIIa a podoblastech IV a VI

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

 

 

 

Kreveta severní v divizích IVa východ a IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

2. Skupina 2

2. Skupina 2

Funkční jednotka (FU) humra severského

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY) (vyjádřené jako míra odlovu)

Funkční jednotka (FU) humra severského

Cílová rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY) (vyjádřené jako míra odlovu)

 

Sloupec A

Sloupec B

 

Sloupec A

Sloupec B

 

Hodnotové údaje v tabulce vycházejí z nejnovějšího doporučení rady ICES vydaného na zvláštní žádost s názvem „EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks“ (Žádost EU určená radě ICES o stanovení rozmezí hodnot FMSY pro vybrané populace v Severním a Baltském moři).

Divize IIIa FU 3 a 4

0,056–0,079

0,079–0,079

Divize IIIa FU 3 a 4

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Farn Deeps FU 6

0,07–0,081

0,081–0,081

Farn Deeps FU 6

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Fladen Ground FU 7

0,066–0,075

0,075–0,075

Fladen Ground FU 7

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Firth of Forth FU 8

0,106–0,163

0,163–0,163

Firth of Forth FU 8

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Moray Firth FU 9

0,091–0,118

0,118–0,118

Moray Firth FU 9

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Odůvodnění

Zakotvení zásady výpočtu rozmezí hodnot umožňuje upravit tyto hodnoty podle nejnovějšího a nejlepšího dostupného vědeckého poradenství. Pokud jsou rozmezí hodnot vyjádřena číselně, jak navrhuje Evropská komise, stanoví se na základě současného vědeckého poradenství a upraveny mohou být pouze prostřednictvím řádného legislativního postupu. Kromě toho je stanovení názvu populace na základě oblastí, podoblastí a divizí ICES jasnější a přesnější.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Příloha 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II

Referenční body pro zachování zdrojů

Referenční body pro zachování zdrojů

(jak je uvedeno v článku 7)

(jak je uvedeno v článku 7)

1. Skupina 1

1. Skupina 1

POPULACE

Minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (MSY Btrigger)

Mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (Blim)

POPULACE

Minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (MSY Btrigger)

 

Mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (Blim)

 

 

Sloupec A

Sloupec B

Treska obecná v Severním moři

165 000

118 000

Treska obecná v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ

165 000

118 000

Treska jednoskvrnná

88 000

63 000

Treska jednoskvrnná v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ

88 000

63 000

Platýs evropský v Severním moři

230 000

160 000

Platýs evropský v podoblasti IV a divizi IIIa

230 000

160 000

Treska tmavá

200 000

106 000

Treska tmavá v podoblastech IV a VI a divizi IIIa

150 000

106 000

Jazyk obecný v Severním moři

37 000

26 300

Jazyk obecný v podoblasti IV

37 000

26 300

Jazyk obecný v Kattegatu

2 600

1 850

Jazyk obecný v divizi IIIa a subdivizích 22–24

2 600

1 850

Treska bezvousá v Severním moři

není stanoveno

není stanoveno

Treska bezvousá v podoblasti IV a divizi VIId

není stanoveno

není stanoveno

 

 

 

Ďas mořský v divizi IIIa a podoblastech IV a VI

není stanoveno

není stanoveno

 

 

 

Kreveta severní v divizích IVa východ a IIIa

není stanoveno

není stanoveno

2. Skupina 2

2. Skupina 2

Funkční jednotka (FU) humra severského

Referenční bod minimálního početního stavu (v milionech) (Abundancebuffer)

Referenční bod mezního početního stavu (v milionech) (Abundancelimit)

Funkční jednotka (FU) humra severského

Referenční bod minimálního početního stavu (v milionech) (Abundancebuffer)

Referenční bod mezního početního stavu (v milionech) (Abundancelimit)

 

 

Sloupec A

Sloupec B

Divize IIIa FU 3 a 4

není k dispozici

není k dispozici

Divize IIIa FU 3 a 4

není k dispozici

není k dispozici

Farn Deeps FU 6

999

858

Farn Deeps FU 6

999

858

Fladen Ground FU 7

3 583

2 767

Fladen Ground FU 7

3 583

2 767

Firth of Forth FU 8

362

292

Firth of Forth FU 8

362

292

Moray Firth FU 9

262

262

Moray Firth FU 9

262

262

Odůvodnění

V zájmu zajištění jednoznačnosti odkazů na sloupce A a B v příloze II je nutné tyto sloupce také jasně označit. Kromě toho je stanovení názvu populace na základě oblastí, podoblastí a divizí ICES jasnější a přesnější.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha IIa

 

Zakázané druhy

 

a)  rejnok paprsčitý (Amblyraja radiata);

 

b)  tyto druhy pilounů:

 

i)  piloun indický (Anoxypristis cuspidata);

 

ii)  piloun queenslandský (Pristis clavata);

 

iii)  piloun mnohozubý (Pristis pectinata);

 

iv)  piloun obecný (Pristis pristis);

 

v)  piloun zelenavý (Pristis zijsron);

 

c)  žralok veliký (Cetorhinus maximus) a žralok bílý (Carcharodon carcharias);

 

d)  soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis);

 

e)  světloun malý (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie podoblasti ICES IV a divize ICES IIIa;

 

f)  manta Alfredova (Manta alfredi);

 

g)  manta obrovská (Manta birostris);

 

h)  tyto druhy mant rodu Mobula:

 

i)  manta velká (Mobula mobular);

 

ii)  manta senegalská (Mobula rochebrunei);

 

iii)  manta japonská (Mobula japanica);

 

iv)  manta Thurstonova (Mobula thurstoni);

 

v)  manta kambodžská (Mobula eregoodootenkee);

 

vi)  manta mexická (Mobula munkiana);

 

vii)  manta chilská (Mobula tarapacana);

 

viii)  manta Kuhlova (Mobula kuhlii);

 

ix)  manta malá (Mobula hypostoma);

 

i)  rejnok ostnatý (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES IIIa;

 

j)  pilohřbetovití (Rhinobatidae);

 

k)  polorejnok křídlatý (Squatina squatina);

 

l)  losos obecný (Salmo salar) a pstruh obecný, forma mořská (Salmo trutta) při lovu jakoukoliv vlečnou sítí ve vodách mimo šestimílové pásmo měřené od základních linií členských států, v podoblastech ICES II a IV (ve vodách Unie);

 

m)  samice langusty (Palinuridae spp.) a humra evropského (Homarus gammarus) kladoucí vajíčka s výjimkou případů, kdy se používají pro účely přímého doplňování populací nebo přesazování.

Odůvodnění

Návrh nařízení o technických opatřeních (COM(2016) 134 final) uvádí v příloze I seznam zakázaných druhů. Jelikož je ale tento návrh v současnosti stále projednáván, považuje zpravodajka za nezbytné, aby byly „zakázané druhy“ uvedeny v čl. 2 odst. 7 tohoto nařízení přesněji vymezeny. Proto byly z návrhu nařízení o technických opatřeních převzaty zakázané druhy, které spadají do působnosti tohoto nařízení.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1) Souvislosti návrhu Komise

Základní nařízení považuje víceleté plány za přední nástroj pro víceleté udržitelné využívání biologických mořských zdrojů. Tyto plány by se měly zabývat zvláštnostmi různých druhů rybolovu.

Víceleté plány představují základ pro plány výmětů, které upřesňují povinnost vykládky pro určité populace a druhy rybolovu a které umožňují výjimky.

S plánem pro Baltské moře byl v souladu se základním nařízením přijat první víceletý plán. Ten sice bude považován za vzor víceletých plánů pro další mořské oblasti, avšak je třeba vzít v potaz zvláštnosti různých druhů rybolovu (a oblastí).

Posouzení dopadů, jež v rámci návrhu Komise tvoří základ pro tento víceletý plán (dále jen „plán pro Severní moře“), stanoví mimo jiné tyto cíle (S.31):

·snížení míry nevyužití kvót („underfishing“) prostřednictvím rozmezí hodnot F (MSY)

·bezpečnostní mechanismy předběžné opatrnosti

·zjednodušení uplatňování povinnosti vykládky

·rámec pro provádění regionalizace

Návrh Komise se vztahuje pouze na rybí populace žijící při dně, neboť jejich řízení se od řízení pelagických populací a populací určených pro průmyslové účely podstatně liší.

2) Obsah návrhu

Struktura a působnost

Komise v zásadě přebírá strukturu plánu pro Baltské moře. Některé pasáže byly pozměněny nebo vypuštěny.

Návrh je zaměřen na smíšený rybolov populací žijících při dně v Severním moři. Nezmiňuje vzájemné biologické působení mezi populacemi, protože věda je zatím neumí dostatečně modelovat. V případě smíšeného rybolovu se může objevit fenomén blokačních druhů („choke species“).

S ohledem na tuto skutečnost Komise začlenila do svého návrhu koncept rozmezí hodnot. Tato rozmezí hodnot by měla v případě problematiky blokačních druhů umožnit jistou flexibilitu.

Komise dělí druhy žijící při dně do sedmi skupin. K tomuto dělení dochází na základě určitých kritérií, jako je například celkový přípustný odlov (dále jen „TAC“).

Komise zavádí koncept minimálního početního stavu Abundance(buffer), který vyvinula rada pro Severní moře. Ten je udržitelnější než koncept mezního početního stavu Abundance(limit), jejž vypracovala Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES).

Ustálenost a mechanismy

Zatímco se vědecká doporučení a výpočty velikosti populací obecně týkají takzvaných oblastí ICES, které se opírají o poznatky v oblasti biologie a mohou se dynamice populací v průběhu času přizpůsobit, jedná se v otázce stanovení TAC o jednotky řízení, jež jsou v porovnání s oblastmi ICES statické. Z toho vyplývá nesoulad mezi jednotkami druhů a jednotkami řízení.

U Komisí zvoleného rozdělení do skupin je nutné zohlednit, že některé druhy, které mají být zařazeny do skupiny 3, disponují rovněž referenčními velikostmi skupiny 1. Jelikož se tyto druhy převážně nacházejí v severním Atlantském oceánu, budou referenční velikosti zohledněny v budoucím víceletém plánu pro severozápadní Atlantský oceán. To znamená, že tyto druhy tedy budou v plánu pro Severní moře spadat do skupiny 7.

Za skupinou 7 se skrývá základní myšlenka, podle níž budou následovat víceleté plány pro další oblasti, které budou druhy s rozmezím hodnot FMSY, pokud má být dodržena daná struktura, nadále řadit do skupiny 1.

Návrh Komise řadí tresku bezvousou do skupiny 1. Doporučení rady ICES vydané na zvláštní žádost („ICES Special Request Advice“) dosud neobsahuje žádné rozmezí hodnot pro tresku bezvousou, takže není stanoveno ani v příloze I. Podle Komise byla treska bezvousá zařazena do skupiny 1 s tím, že dodání údajů k rozmezí hodnot se očekává v blízké budoucnosti. Příští verze doporučení ICES bude kromě toho obsahovat aktualizované hodnoty pro tresku jednoskvrnnou.

Zpravodajka byla informována, že skupiny 3 a 6 zahrnují všechny druhy rejnoků. Skupina 3 vedle toho obsahuje tresku obecnou z Kattegatu.

Zpravodajka se prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů pokouší zavést v popisu oblastí ustálenost a jednoznačnost. Z tohoto důvodu použila zavedený termín „Severní moře“. Má v úmyslu vyjasnit, že divize ICES IIIa se vztahuje jak na Skagerrak, tak rovněž na Kattegat, avšak divize IIIa západ se vztahuje pouze na Skagerrak.

Pro Atlantik a Severní moře budou hodnoty TAC určeny také pro vody Unie v divizi IIa. Návrh Komise zmiňuje tuto oblast v článku 1, v jednotlivých skupinových definicích v článku 2 ovšem není uvedena. Zpravodajka vychází z toho, že tato oblast není zahrnuta do výpočtů ICES týkajících se populací.

Úpravy skupin 1 a 2 je možné uskutečnit pouze prostřednictvím řádného legislativního postupu, což se rovněž týká předpokládaného rozmezí hodnot těchto skupin v příloze. Naproti tomu mohou být do skupiny 3 zařazeny další druhy, pokud pro ně Rada stanoví TAC. V takovém případě by druh vypadl ze skupiny 5. K opačné situaci může dojít tehdy, pokud se Rada rozhodne TAC zrušit. Poté by se druh ze skupiny 3 posunul do skupiny 5.

Zatímco plán pro Baltské moře předpokládá akty v přenesené pravomoci pro opatření pouze u druhů ulovených jako vedlejší úlovek, může Komise podle svého návrhu pro Severní moře přijmout pro různé skupiny a také značný počet druhů „zvláštní ochranná opatření“ (článek 9).

3) Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka s ohledem na nejnovější vědecké poznatky provedla v návrhu změny v zájmu objasnění stavu věci, přizpůsobení se platným ustanovením, jako je základní nařízení a plán pro Baltské moře, a zajištění flexibility.

Smíšený rybolov, rozmezí hodnot a flexibilita

Rozmezí hodnot zavádí již plán pro Baltské moře. Zpravodajka se rozhodla převzít z plánu pro Baltské moře koncept rozmezí hodnot, a to především z důvodu smíšeného rybolovu v Severním moři a s ohledem na problematiku blokačních druhů.

Rozmezí hodnot připouští při stanovení TAC flexibilitu. Další mechanismy flexibility jsou již zakotveny v základním nařízení. S tím souvisí, že členské státy při rozdělování kvót zohledňují složení úlovků. V tomto ohledu zpravodajka vyjadřuje Komisi podporu. Je toho názoru, že kromě toho by měly jako prostředek nejdříve najít uplatnění možnosti výměny kvót a zvýšení úrovně selektivity, aby se tak zabránilo nedostatečnému využívání kvót. Podle tvrzení Komise členské státy doposud mezidruhové flexibility nevyužily. Nabízí se zde ještě možnost snížit počet situací souvisejících s blokací („choke“). Vedle toho upozorňuje článek 33 odst. 2 základního nařízení mimo jiné na výměnu rybolovných práv se třetími zeměmi v zájmu zajištění udržitelného využívání populací, jež jsou s těmito zeměmi sdíleny.

Výpočet horní hranice rozmezí hodnot prováděný ICES se zakládá na tzv. doporučeném pravidle ICES („ICES advice rule“). Zde je obsažen konkrétní mechanismus stanovený pro případ, že daný druh spadne pod určitou hranici. Použití horních hranic lze odůvodnit pouze tehdy, pokud se dodrží zmíněné doporučené pravidlo ICES. Z tohoto důvodu zpravodajka upřesňuje tuto souvislost v normativní části.

Právní předpisy přijaté v souladu se společnou rybářskou politikou (SRP) by se měly opírat o nejlepší dostupné vědecké poradenství. S tím souvisí také to, že by tyto předpisy měly umožnit na základě flexibility reagovat na nové vědecké poznatky. Proto zpravodajka zavádí do příloh namísto konkrétních číselných hodnot tuto zásadu.

Nejlepší dostupné vědecké poradenství

Téma tzv. „nejlepšího dostupného vědeckého poradenství“ bylo diskutováno již při jednáních o plánu pro Baltské moře. Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) tento pojem používá v čl. 119 odst. 1 písm. a), stejně jako základní nařízení například v článku 3 písm. c). Vymezení tohoto pojmu ovšem chybí. Běžná praxe spočívá v tom, že právní předpisy vycházejí z poradenství poskytovaného ze strany ICES.

Zejména v souvislosti s jednáními o rybolovných právech pro rok 2017 týkajících se Baltského moře se projevila potřeba konkrétního vymezení toho, co lze pod pojmem nejlepšího dostupného vědeckého poradenství chápat. Zpravodajka z tohoto důvodu zavádí definici, v níž se uvádí, že vědecké doporučení se musí zveřejnit a posoudit před tím, než dojde k jeho využití.

Brexit a Norsko

Plán by měl vytvořit dobré pracovní podklady pro budoucí hospodaření ve spolupráci s třetími zeměmi. V této souvislosti je třeba využít možností uvedených v článku 33 základního nařízení v plném rozsahu. Je proto nutné následně vypracovat plán pro Severní moře.

Další záležitosti

Skupina 6 se v návrhu Komise týká seznamu zakázaných druhů v podobě, v jaké je nyní uveden v článku 12 nařízení Rady (EU) 2017/127. Zpravodajka navrhuje odvolat se zde na seznam s nižší mírou flexibility, jak to rovněž provedla Komise ve svém nynějším návrhu týkajícím se technických opatření. Takový seznam by mimo jiné vylučoval možnost, aby populace s nulovým TAC spadaly do této skupiny.

Posouzení dopadů bylo vypracováno v době, kdy vstoupil v platnost první plán výmětů pro druhy žijící při dně v Severním moři. Podle Komise by jednoroční zkušenosti s plánem výmětů neměly mít na základní předpoklady posouzení dopadů vliv. Zpravodajka nadcházející posouzení provádění při další práci na tomto plánu zohlední.

Flexibilita zavedená víceletými plány prostřednictvím regionalizace a aktů v přenesené pravomoci nesmí vést k tomu, že EP nebude moci plnit svou kontrolní funkci.

Plán pro Baltské moře předpokládá v článku 17 podporu ze strany Evropského námořního a rybářského fondu při dočasném zastavení rybolovné činnosti, pokud by bylo vyhlášeno

v zájmu dosažení cílů vytyčených v plánu. Zpravodajka se shodně vyslovuje pro toto preventivní opatření.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace

Referenční údaje

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Datum předložení EP

3.8.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

REGI

12.9.2016

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

18.8.2016

BUDG

31.8.2016

ENVI

31.8.2016

REGI

8.9.2016

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ulrike Rodust

15.9.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

11.10.2016

9.11.2016

25.1.2017

22.3.2017

 

30.5.2017

 

 

 

Datum přijetí

12.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

13

4

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum předložení

18.7.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

13

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

7

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí