Menettely : 2016/0238(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0263/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0263/2017

Keskustelut :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

MIETINTÖ     ***I
PDF 811kWORD 110k
18.7.2017
PE 594.033v02-00 A8-0263/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Ulrike Rodust

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0493),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0336/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen 29. maaliskuuta 2017 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti antaman ilmoituksen Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksesta erota Euroopan unionista;

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0263/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta

tiettyjä Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  YKP:n tavoitteena on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa.

(4)  YKP:n tavoitteena on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla, ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 asetetaan nimenomaiseksi tavoitteeksi, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla. Näin ollen sen 2 artiklan 2 kohdan mukaan tavoitteen saavuttamiseksi tätä vastaava hyödyntämisaste on saavutettava mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kantojen osalta ja se olisi pidettävä tällaisella tasolla sen jälkeen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä tarpeen mukaan useita säilyttämistoimenpiteitä ja niiden mahdollisia yhdistelmiä, joita ovat esimerkiksi monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet ja kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen ja jakaminen.

(5)  YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä tarpeen mukaan useita säilyttämistoimenpiteitä ja niiden mahdollisia yhdistelmiä, joita ovat esimerkiksi monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet ja kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen ja jakaminen täysin parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin, ja suunnitelmiin olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja ja suojatoimenpiteitä.

(6)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin, ja suunnitelmiin olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, tavoitteita ja suojatoimenpiteitä sekä niiden säilyttämistoimenpiteiden ja teknisten toimenpiteiden tavoitteita, joiden tarkoituksena on mahdollisimman pitkälle välttää tai vähentää tahattomia saaliita asetuksen 15 artiklassa säädetyn mukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Monivuotisessa suunnitelmassa voidaan lisäksi antaa komissiolle valta perustaa kalakantojen elvyttämisalueita asetuksen (EU) N:o 1380/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei viitata YKP-asetuksen 8 artiklan 3 kohtaan, jonka nojalla komissiolle voidaan monivuotisessa suunnitelmassa antaa valta perustaa delegoiduilla säädöksillä biologisesti herkkiä suojelualueita.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Myös kolmannet maat hyödyntävät joitakin yhteisesti tärkeitä kalakantoja, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että unionin kuulee näitä kolmansia maita sen varmistamiseksi, että kyseisiä kalakantoja hoidetaan kestävällä tavalla. Jos muodolliseen yhteisymmärrykseen ei päästä, unionin olisi pyrittävä kaikin tavoin saamaan aikaan yhteisiä järjestelyjä tällaisten kantojen kalastusta varten, jotta kestävä hoito olisi mahdollista, ja tässä yhteydessä olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset unionin markkinatoimijoille, edistettävä niitä ja huolehdittava, että niitä noudatetaan.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tämän suunnitelman avulla olisi edistettävä YKP:n tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti kyseessä olevien kantojen kestävän enimmäistuoton saavuttamista ja ylläpitämistä tehostamalla pyyntirajoitusten alaisten pohjakalakantojen purkamisvelvollisuuden ja kalastuksenhoidon ekosysteemilähtöisen lähestymistavan täytäntöönpanoa.

(10)  Tämän suunnitelman avulla olisi edistettävä YKP:n tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti kalakantojen palauttamista kestävän enimmäistuoton mahdollistavia biomassatasoja suuremmiksi ja pitämistä tällaisilla tasoilla tehostamalla pyyntirajoitusten alaisten pohjakalakantojen purkamisvelvollisuuden täytäntöönpanoa sekä YKP:n sosioekonomisten näkökohtien toteutumista ja täytäntöönpanoa ja kalastuksenhoidon ekosysteemilähtöisen lähestymistavan täytäntöönpanoa siten, että minimoidaan kalastuksen kielteiset vaikutukset ekosysteemiin.

Tarkistus     9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Tällä suunnitelmalla olisi myös edistettävä ympäristön hyvän tilan saavuttamista direktiivin 2008/56/EY mukaisesti ja luontotyyppien ja eläin- ja kasvilajien suotuisan suojelun tason saavuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY1 a ja neuvoston direktiivin 92/43/EY1 b mukaisesti.

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

 

1 b Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kalastusmahdollisuudet määritellään monivuotisissa suunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

(11)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kalastusmahdollisuudet määritellään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ja että ne noudattavat monivuotisissa suunnitelmissa vahvistettuja määrällisiä tavoitteita, aikarajoja ja marginaaleja.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Yhdessä kolmansien maiden kanssa hoidettavia kantoja on asetuksen (EU) N:o 1380/2013 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti hoidettava mahdollisuuksien mukaan yhteisten sopimusten puitteissa kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi näihin sopimuksiin olisi sovellettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 1 ja 2 artiklassa säädettyjä tavoitteita sekä 4 artiklassa säädettyjä määritelmiä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jos kestävän enimmäistuoton tavoitteet eivät ole saatavilla, olisi sovellettava ennalta varautuvaa lähestymistapaa.

(14)  Jos kestävän enimmäistuoton tavoitteet eivät ole saatavilla, monivuotisessa suunnitelmassa olisi esitettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyyn kalastuksenhoidon ennalta varautuvaan lähestymistapaan perustuvia toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä olisi taattava asianomaisten kantojen säilyttämisaste, joka vastaa vähintään kestävän enimmäistuoton mukaisia hyödyntämisasteita asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaisesti.

Perustelu

Monivuotisissa suunnitelmissa olevilla toimenpiteillä on YKP-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ennalta varautuvaa lähestymistapaa soveltaen varmistettava asianomaisten kantojen säilyminen laajuudessa, joka vastaa vähintään kestävän enimmäistuoton tavoitteita.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Virkistyskalastuksella voi olla huomattava vaikutus kalavaroihin. Jäsenvaltioiden on määrä kerätä tietoa virkistyskalastuksen saaliista tiedonkeruuta koskevia oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Jos virkistyskalastuksella on huomattava kielteinen vaikutus kalavaroihin, suunnitelmassa olisi annettava mahdollisuus päättää erityisistä hoitotoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Mahdollisten virkistyskalastusta koskevien unionin tason teknisten ja hoitotoimenpiteiden olisi oltava suhteutettuja tavoitteisiin, joihin niillä pyritään.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Saatavilla olevien keisarihummerin toiminnallisten yksiköiden osalta on aiheellista käyttää seuraavia runsauden trigger-tasoja: runsauden vähimmäistaso (Abundancebuffer), joka vastaa Pohjanmeren neuvoa-antavan toimikunnan Pohjanmeren keisarihummereiden pitkän aikavälin hoitosuunnitelmassa42 määrittelemää Bbuffer-viitearvoa, ja runsauden rajatasoa (Abundancelimit), joka vastaa ICESin määrittelemää MSY Btrigger-runsautta (jota vastaa Blim-arvo)7.

(16)  Saatavilla olevien keisarihummerin toiminnallisten yksiköiden osalta on aiheellista käyttää runsauden trigger-tasoina ICESin lausunnossa suositeltua runsauden vähimmäistasoa (Abundancebuffer) ja runsauden rajatasoa (Abundancelimit).

_________________

 

42 A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops

 

Perustelu

Lainsäädäntötekstissä ei ole asianmukaista viitata neuvoa-antavan elimen lausuntoon.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Olisi laadittava asianmukaisia suojatoimenpiteitä siltä varalta, että kannan koko laskee näitä tasoja pienemmäksi. Suojatoimenpiteisiin olisi sisällyttävä kalastusmahdollisuuksien vähentäminen sekä erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, kun korjaavat toimet ovat tieteellisten lausuntojen mukaan tarpeen. Näitä toimenpiteitä olisi tarvittaessa täydennettävä kaikilla muilla toimenpiteillä, kuten asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisilla komission toimenpiteillä tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 13 artiklan mukaisilla jäsenvaltioiden toimenpiteillä.

(17)  Olisi laadittava asianmukaisia suojatoimenpiteitä siltä varalta, että kannan koko laskee näitä tasoja pienemmäksi. Suojatoimenpiteisiin olisi sisällyttävä kalastusmahdollisuuksien vähentäminen sekä erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, kun korjaavat toimet ovat parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaan tarpeen. Näitä toimenpiteitä olisi tarvittaessa täydennettävä kaikilla muilla toimenpiteillä, kuten asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisilla komission toimenpiteillä tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 13 artiklan mukaisilla jäsenvaltioiden toimenpiteillä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Keisarihummeria ICES-alueilla IIa ja IV koskevat TACit on aiheellista vahvistaa kutakin toiminnallista yksikköä varten määritettyjen pyyntirajoitusten ja kyseisen TAC-alueen toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisten tilastoruutujen summaksi. Tämä ei kuitenkaan sulje pois toimenpiteitä tiettyjen toiminnallisten yksiköiden suojelemiseksi.

(19)  Jokaiselle toiminnalliselle yksikölle olisi mahdollisuuksien mukaan vahvistettava oma keisarihummeria koskeva TAC. Voidaan toteuttaa erillisiä toimenpiteitä, joilla suojellaan kulloistakin toiminnallista yksikköä.

Perustelu

Kun erillisille toiminnallisille yksiköille vahvistetaan yhteinen TAC, ei taata, ettei jossakin toiminnallisessa yksikössä kalasteta liikaa merihummereita. Vaikka ICES on jo vuosien ajan suositellut erillisiä TACeja yksittäisille toiminnallisille yksiköille, päätökset on tehty koko aluetta koskevista TACeista.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä.

(20)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä muista säilyttämistoimenpiteistä, erityisesti toimenpiteistä poisheittämisen asteittaiseksi lopettamiseksi ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot tai kalastuksesta ekosysteemille aiheutuvien haittavaikutusten minimoimiseksi, tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti tarkemmin eriteltyinä.

Perustelu

Muutokset vastaavat YKP-asetuksen 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Pohjakalakannoille olisi vahvistettava kynnysarvot, joiden ylittyessä kalastusaluksen edellytetään purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklan mukaisesti. Näitä satamia tai lähellä rannikkoa olevia paikkoja nimetessään jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava kyseisen asetuksen 43 artiklan 5 kohdassa säädettyjä perusteita siten, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen tosiasiallinen valvonta voidaan varmistaa.

(25)  Pohjakalakannoille olisi vahvistettava kynnysarvot, joiden ylittyessä kalastusaluksen edellytetään purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklan mukaisesti. Näitä satamia tai lähellä rannikkoa olevia paikkoja nimetessään jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava kyseisen asetuksen 43 artiklan 5 kohdassa säädettyjä perusteita siten, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien saaliiden purkamisen tosiasiallinen valvonta voidaan varmistaa.

Perustelu

Mukautetaan Itämerta koskevan monivuotisen suunnitelman johdanto-osan 28 kappaleeseen.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava säännökset, joiden nojalla komissio voi määräajoin arvioida tämän asetuksen asianmukaista ja tosiasiallista soveltamista. Tällaisen arvioinnin olisi noudatettava tieteellisten lausuntojen perusteella tehtävää suunnitelman säännöllistä arviointia ja pohjauduttava siihen, ja suunnitelma olisi arvioitava viiden vuoden välein. Tämä ajanjakso mahdollistaa purkamisvelvollisuuden täysimääräisen täytäntöönpanon ja alueellistettujen toimenpiteiden hyväksymisen, täytäntöönpanon ja vaikutusten näkymisen kannoissa ja kalastuksissa. Se on myös tieteellisten elinten vaatima vähimmäisjakso.

(26)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava säännökset, joiden nojalla komissio voi määräajoin arvioida tämän asetuksen asianmukaista ja tosiasiallista soveltamista. Tällaisen arvioinnin olisi noudatettava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tehtävää suunnitelman säännöllistä arviointia ja pohjauduttava siihen, ja suunnitelma olisi arvioitava viimeistään ... [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Tämä ajanjakso mahdollistaa purkamisvelvollisuuden täysimääräisen täytäntöönpanon ja alueellistettujen toimenpiteiden hyväksymisen, täytäntöönpanon ja vaikutusten näkymisen kannoissa ja kalastuksissa. Se on myös tieteellisten elinten vaatima vähimmäisjakso.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan monivuotinen suunnitelma, jäljempänä ’suunnitelma’, unionin vesiin kuuluvien ICES-alueiden IIa, IIIa ja IV, jäljempänä ’Pohjanmeri’, pohjakalakannoille ja näitä kantoja hyödyntävälle kalastukselle.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan monivuotinen suunnitelma, jäljempänä ’suunnitelma’, unionin vesiin kuuluvien ICES-alueiden IIa, IIIa ja IV, jäljempänä ’Pohjanmeri’ (viittaa näihin kolmeen alueeseen), pohjakalakannoille ja näitä kantoja hyödyntävälle kalastukselle, virkistyskalastus mukaan lukien.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, 4, 5, 6 ja 8 artiklaa sovelletaan 2 artiklassa määriteltyjen ryhmien 1‑4 kantojen alueisiin.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä on yksi tarkistuksista, jolla luodaan yksinkertaisempi kahden ryhmän järjestelmä.

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos komissio katsoo tieteellisten lausuntojen perusteella tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä, että 2 kohdassa tarkoitettua luetteloa olisi mukautettava, komissio voi tehdä ehdotuksen tämän luettelon muuttamiseksi.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Tässä asetuksessa vahvistetaan myös purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon yksityiskohdat kaikkien asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen lajien osalta (muut kuin kannat, jotka on jo yksilöity tämän artiklan 1 kohdassa).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’pohjakalakannoilla’ tarkoitetaan niitä turskakaloja, kampelakaloja ja keisarihummereita, jotka elävät vesialueen pohjalla tai lähellä pohjaa;

1)  ’pohjakalakannoilla’ tarkoitetaan niitä turskakaloja, kampelakaloja ja rustokaloja, keisarihummereita (Nephrops Norvegicus) ja pohjankatkarapuja (Pandalus borealis), jotka elävät vesialueen pohjalla tai lähellä pohjaa;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  ’parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla’ tarkoitetaan ICESin tai STECF:n tarkastamia tieteellisiä lausuntoja, joita uusimmat käytettävissä olevat tiedot tukevat ja jotka täyttävät kaikki asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 ja erityisesti sen 25 artiklassa säädetyt vaatimukset;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b)  ’FMSY-vaihteluvälillä’ tarkoitetaan ICESin laskemaa vaihteluväliä, josta aiheutuu pitkän aikavälin tuottoon enintään 5 prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna; vaihteluvälin yläraja on asetettu niin, että todennäköisyys kannan alenemisesta Blim-arvoa pienemmäksi on enintään 5 prosenttia; tämä yläraja noudattaa myös ICESin neuvontasääntöä, jonka mukaan kutukannan biomassan alittaessa kutukannan biomassan viitevähimmäisarvon (MSY Btrigger) F lasketaan arvoon, joka ei ylitä ylärajaa, joka on yhtä suuri kuin FMSY-pistearvo kerrottuna kutukannan biomassalla TAC-vuonna jaettuna MSY Btrigger -arvolla;

Perustelu

ICESin neuvontasääntöön on viitattava yksiselitteisesti sekä johdanto-osan kappaleessa että monivuotisen suunnitelman osassa, joka koskee Pohjanmeren pohjakalakantoja.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c)  ’MSY Flower -arvolla’ ja ’MSY Fupper -arvolla’ tarkoitetaan FMSY -vaihteluvälin alinta ja ylintä arvoa;

Perustelu

Nämä määritelmät perustuvat Itämerta koskevaan monivuotiseen suunnitelmaan, ja niillä otetaan käyttöön käsitteet, joihin viitataan esittelijän muuttamassa liitteessä I.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’ryhmällä 1’ tarkoitetaan seuraavia pohjakalakantoja, joita varten vahvistetaan tässä suunnitelmassa FMSY-arvon vaihteluväleinä ilmoitettavat tavoitteet ja biomassaan liittyvät suojatoimenpiteet:

2)  ’ryhmällä 1’ tarkoitetaan seuraavia pohjakalakantoja, joita varten vahvistetaan tässä suunnitelmassa liitteissä I ja II luetellut FMSY-arvon vaihteluväleinä ilmoitettavat tavoitteet ja biomassaan liittyvät suojatoimenpiteet:

a)  turska (Gadus morhua) suuralueella IV ja alueilla VIId ja IIIa länsi (Pohjanmeri, itäisen Englannin kanaali, Skagerrak), jäljempänä Pohjanmeren turska’;

a)  turska (Gadus morhua) suuralueella IV (Pohjanmeri) ja alueilla VIId (itäisen Englannin kanaali) ja IIIa länsi (Skagerrak), jäljempänä ’turska suuralueella IV ja alueilla VIId ja VIIa länsi’;

b)  kolja (Melanogrammus aeglefinus) suuralueella IV ja alueilla VIa ja IIIa länsi (Pohjanmeri, Skotlannin läntiset vesialueet, Skagerrak), jäljempänä ’kolja’;

b)  kolja (Melanogrammus aeglefinus) suuralueella IV (Pohjanmeri) ja alueilla VIa (Skotlannin läntiset vesialueet) ja IIIa länsi (Skagerrak), jäljempänä ’kolja suuralueella IV ja alueilla VIa ja IIIa länsi’;

c)  punakampela (Pleuronectes platessa) suuralueella IV (Pohjanmeri) ja alueella IIIa (Skagerrak), jäljempänä ’pohjanmeren punakampela;

c)  punakampela (Pleuronectes platessa) suuralueella IV (Pohjanmeri) ja alueella IIIa (Skagerrak), jäljempänä ’punakampela suuralueella IV ja alueella IIIa’;

d)  seiti (Pollachius virens) suuralueilla IV ja VI ja alueella IIIa (Pohjanmeri, Rockall ja Skotlannin läntiset vesialueet, Skagerrak ja Kattegat), jäljempänä ’seiti’;

d)  seiti (Pollachius virens) suuralueilla IV (Pohjanmeri) ja VI (Skotlannin läntiset vesialueet ja Rockall) ja alueella IIIa (Skagerrak ja Kattegat), jäljempänä ’seiti suuralueilla IV ja VI ja alueella IIIa’;

e)  meriantura (Solea solea) suuralueella IV (Pohjanmeri), jäljempänä ’Pohjanmeren meriantura’;

e)  meriantura (Solea solea) suuralueella IV (Pohjanmeri), jäljempänä ’meriantura suuralueella IV’;

f)  meriantura (Solea solea) alueella IIIa ja osa-alueilla 22–24 (Skagerrak ja Kattegat, Itämeren länsiosa), jäljempänä ’Kattegatin meriantura’;

f)  meriantura (Solea solea) alueella IIIa (Skagerrak ja Kattegat) ja osa-alueilla 22–24 (Itämeren länsiosa), jäljempänä ’meriantura alueella IIIa ja osa-alueilla 22–24’;

g)  valkoturska (Merlangius merlangus) suuralueella IV ja alueella VIId (Pohjanmeri ja itäisen Englannin kanaali), jäljempänä ’Pohjanmeren valkoturska’;

g)  valkoturska (Merlangius merlangus) suuralueella IV (Pohjanmeri) ja alueella VIId (itäisen Englannin kanaali), jäljempänä ’valkoturska suuralueella IV ja alueella VIId’;

 

g a)  merikrotti*(Lophius piscatorius) alueella IIIa (Skagerrak ja Kattegat) ja suuralueilla IV (Pohjanmeri) ja VI (Skotlannin läntiset vesialueet ja Rockall);

 

g b)  pohjankatkarapu* (Pandalus borealis) alueilla IVa itä ja IIIa.

 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja tämän asetuksen liitteissä I ja II vahvistettua, ryhmään 1 kuuluvien kalakantojen luetteloa parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.

 

(*Lisätään liitteisiin.)

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’ryhmällä 2’ tarkoitetaan seuraavia keisarihummerin (Nephrops norvegicus) toiminnallisia yksiköitä (TY), joita varten tässä suunnitelmassa vahvistetaan FMSY-arvon vaihteluväleinä ilmaistavat tavoitteet ja runsauteen liittyvät suojatoimenpiteet:

3)  ’ryhmällä 2’ tarkoitetaan seuraavia keisarihummerin (Nephrops norvegicus) toiminnallisia yksiköitä (TY), joita varten tässä suunnitelmassa vahvistetaan liitteissä I ja II esitetyt FMSY-arvon vaihteluväleinä ilmaistavat tavoitteet ja runsauteen liittyvät suojatoimenpiteet:

Tarkistus     30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’ryhmällä 6’ tarkoitetaan Pohjanmeren kiellettyjä lajeja, joiden kalastus on kielletty ja jotka on määritelty sellaisiksi YKP:n puitteissa hyväksytyllä unionin säädöksellä;

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotus asetukseksi teknisistä toimenpiteistä (18 artikla) ja asetus 1380/2013 (12 ja 13 artikla) mahdollistavat jo näitä lajeja varten toteutettavat toimenpiteet.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’ryhmällä 7’ tarkoitetaan pohjakalakantoja, joiden FMSY-arvon vaihteluväleinä ilmoitettavat tavoitteet ja biomassaan liittyvät suojatoimenpiteet on vahvistettu tämän asetuksen sijasta muussa unionin lainsäädännössä;

Poistetaan.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  Kyseisiä kalakantoja muutetaan ainoastaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’MSY Btrigger’ vastaa kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa olisi suoritettava erityisiä ja asianmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin johtavat kantojen elpymiseen sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a)  ’virkistyskalastuksella’ tarkoitetaan ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään virkistys-, matkailu- tai urheilutarkoituksiin.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti ennalta varautuvan lähestymistavan soveltamista kalastuksenhoitoon, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla.

1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyä ennalta varautuvaa lähestymistapaa kalastuksenhoitoon, sekä kohtuullisen elintason tarjoamista niille, jotka ovat riippuvaisia kalastustoiminnasta, sosioekonomiset näkökohdat mielessä pitäen, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla. Kestävän enimmäistuoton mahdollistava hyödyntämistaso on saavutettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa asteittain kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen osalta kaikissa olosuhteissa viimeistään vuoteen 2020 mennessä ja sitä on pidettävä yllä tästä ajankohdasta lähtien. Kun kyseessä ovat kannat, joista ei ole olemassa tieteellisiä lausuntoja eikä tietoja, on saavutettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 2 kohdassa säädetyt tavoitteet. Niillä varmistetaan asianomaisten kantojen säilyttämisaste, joka on verrattavissa vähintään kestävän enimmäistuoton tavoitteeseen.

Perustelu

Kaikkien ryhmien kantoihin on sovellettava yhtäläisesti YKP-asetuksen määrällisiä ja ajallisia tavoitteita.

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut sosioekonomiset tavoitteet, erityisesti turvaamaan kohtuullinen elintaso kalastustoiminnasta riippuvaisille, edistämään kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sisämarkkinoiden tehokkuutta ja avoimuutta sekä varmistamaan yhdenvertaiset toimintaedellytykset unionissa kaupan pidettäville kalastus- ja vesiviljelytuotteille.

Perustelu

YKP:n sosioekonomiset näkökohdat ja tavoitteet olisi aina otettava osaksi monivuotista suunnitelma, eikä niitä tulisi jättää siinä huomiotta.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa kalastuksenhoitoon sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin voidaan minimoida. Se on johdonmukainen unionin ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen kanssa.

3.  Suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa kalastuksenhoitoon sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin, erityisesti uhanalaisiin elinympäristöihin ja suojeltuihin lajeihin, mukaan lukien merinisäkkäät ja -linnut, voidaan minimoida. Suunnitelma täydentää asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 9 alakohdassa määriteltyä kalastuksenhoidon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa ja unionin ympäristölainsäädäntöä ja on yhdenmukainen niiden kanssa, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen sekä direktiiveissä 2009/147/EY ja 92/43/ETY säädettyjen tavoitteiden ja sääntöjen kanssa. Lisäksi suunnitelmassa määrätään toimenpiteistä, joiden avulla lievennetään kielteisiä sosioekonomisia vaikutuksia ja mahdollistetaan toimijoiden parempi taloudellinen näkyvyys pitkällä aikavälillä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Suunnitelmalla edistetään sitä, että kolmansien maiden kanssa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisesti hoidettavia kantoja hoidetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan tavoitteiden mukaisesti ja että kalastusmahdollisuudet eivät kokonaisuudessaan ylitä tämän asetuksen liitteessä I määriteltyjä vaihteluvälejä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Suunnitelmassa on otettava huomioon unionin kahdenväliset suhteet kolmansien maiden kanssa. Tulevissa kahdenvälisissä sopimuksissa kolmansien maiden kanssa on otettava huomioon suunnitelma.

Tarkistus     40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edistämään muiden kyseisen direktiivin 2008/56/EY liitteessä I esitettyjen asiaankuuluvien kuvaajien toteutumista suhteessa siihen, missä määrin kalastus vaikuttaa niiden toteutumiseen.

b)  muiden kyseisen direktiivin 2008/56/EY liitteessä I esitettyjen asiaankuuluvien kuvaajien toteutumiseen suhteessa siihen, missä määrin kalastus vaikuttaa niiden toteutumiseen.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kaikki suunnitelman toimenpiteet on toteutettava tämän asetuksen 2 artiklan 1 a kohdan mukaisesti parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella. ICESin tai STECF:n on tarkastettava parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot siihen ajankohtaan mennessä, jolloin komissio ehdottaa näitä toimenpiteitä tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 18 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tavoitteena oleva kalastuskuolevuus on saavutettava mahdollisimman pian ja asteittain viimeistään vuonna 2020 ryhmien 1 ja 2 kantojen osalta ja pidettävä sen jälkeen liitteessä I säädetyissä vaihteluväleissä.

1.  Tavoitteena oleva kalastuskuolevuus on saavutettava mahdollisimman pian ja asteittain viimeistään vuonna 2020 ryhmien 1 ja 2 kantojen osalta ja pidettävä sen jälkeen liitteessä I säädetyissä vaihteluväleissä 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden mukaisena.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti kalastusmahdollisuudet määritellään tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitettyjä tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden vaihteluvälejä noudattaen.

2.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan ja 17 artiklan mukaisesti kalastusmahdollisuudet määritellään suunnitelman päämäärien ja tavoitteiden sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti ja noudattaen tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitettyjä tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden vaihteluvälejä.

Tarkistus     44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet voidaan määritellä liitteen I sarakkeessa A esitettyjä kalastuskuolevuuden tasoja alemmille tasoille.

3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet voidaan määritellä liitteessä I esitettyjä kalastuskuolevuuden tasoja alemmille tasoille.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa;

a)  jos se on parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa;

Tarkistus     46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Päätökset kalastaa vaihteluvälin ylärajan mukaisesti on perusteltava parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla asetuksen (EU) N:o 1380/2013 3 artiklan c alakohdan mukaisesti. Yksityiskohtainen tieteellinen näyttö on julkistettava vähintään neljä viikkoa ennen kalastusmahdollisuuksia koskevien päätösten tekemistä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan mukaisesti liitteen I B sarakkeen nojalla.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen lajien sisäisen tai niiden välisen vuorovaikutuksen kannalle aiheuttaman vakavan haitan välttämiseksi; tai

b)  jos se on parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeen lajien sisäisen tai niiden välisen vuorovaikutuksen kannalle aiheuttaman vakavan haitan välttämiseksi; tai

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kalastusmahdollisuudet on joka tapauksessa määriteltävä siten, että voidaan varmistaa, että todennäköisyys kutukannan biomassan vähentymisestä erityisesti liitteen II sarakkeessa B esitettyä kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienemmäksi on alle viisi prosenttia.

Perustelu

Vastaa Itämerta koskevan monivuotisen suunnitelman 4 artiklan 7 kohtaa.

Tarkistus     49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Jos komissio katsoo parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella, että liitteessä I esitetyt kalastuskuolevuuden vaihteluvälit eivät enää vastaa asianmukaisesti suunnitelman tavoitteita, komissio voi kiireellisesti tehdä ehdotuksen näiden vaihteluvälien muuttamiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään säännös Itämeren hoitosuunnitelmasta.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ryhmien 3 ja 4 kantoja koskevien kalastusmahdollisuuksien on oltava sopusoinnussa kestävään enimmäistuottoon liittyvien tieteellisten lausuntojen kanssa.

1.  Ryhmien 3 ja 4 kantoja koskevien kalastusmahdollisuuksien on oltava sopusoinnussa parhaiden käytettävissä olevien kestävään enimmäistuottoon liittyvien tieteellisten lausuntojen kanssa.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tieteellisiä lausuntoja kestävän enimmäistuoton kanssa sopusoinnussa olevasta kalastuskuolevuudesta ei ole saatavilla, kalastusmahdollisuuksien on oltava sopusoinnussa kantojen kestävyyden varmistavien tieteellisten lausuntojen kanssa ennalta varautuvan lähestymistavan mukaisesti.

2.  Jos tieteellisiä lausuntoja ja tietoja kestävän enimmäistuoton kanssa sopusoinnussa olevasta kalastuskuolevuudesta ei ole saatavilla, kalastusmahdollisuuksista ja -toimenpiteistä on tehtävä päätös soveltaen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä kalastuksenhoidon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan tavoitteiden mukaisesti.

Perustelu

On tärkeää korostaa, että asiassa sovelletaan YKP-asetuksen mukaista ennalta varautumisen lähestymistapaa, jotta asianomaiset kannat saavat YKP-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti suojan, joka vastaa tasoltaan vähintään kestävän enimmäistuoton tasolla tarjottua suojaa.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ryhmän 5 kantoja hoidetaan ennalta varautuvan lähestymistavan perusteella tieteellisten lausuntojen mukaisesti.

Ryhmän 5 kantoja hoidetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 4 kohdan 1 alakohdan 8 alakohdassa määritellyn kalastuksenhoidon ennalta varautuvan lähestymistavan perusteella parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen ja tämän asetuksen 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Meren elollisten luonnonvarojen suojelemiseen tarkoitettujen hoitotoimenpiteiden lykkäämistä ja puuttumista ei voida perustella soveltuvan tieteellisen tiedon puutteella.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että jonkin ryhmään 1 kuuluvan kannan kutekannan biomassa on kyseisenä vuonna liitteen II sarakkeessa A määriteltyä MSY Btrigger-arvoa pienempi tai että ryhmään 2 kuuluvan toiminnallisen yksikön runsaus on kyseisenä vuonna liitteen II sarakkeessa A määriteltyä Abundancebuffer-arvoa pienempi, on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseessä oleva kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdasta poiketen kalastusmahdollisuudet on vahvistettava tasolle, joka vastaa kalastuskuolevuutta, joka lasketaan tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitetyn vaihteluvälin alapuolelle, kun otetaan huomioon mainitun kannan biomassan vähentyminen.

1.  Jos parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoittavat, että jonkin ryhmään 1 kuuluvan kannan kutukannan biomassa on kyseisenä vuonna liitteen II sarakkeessa A määriteltyä MSY Btrigger-arvoa pienempi tai että ryhmään 2 kuuluvan toiminnallisen yksikön runsaus on kyseisenä vuonna liitteen II sarakkeessa A määriteltyä Abundancebuffer-arvoa pienempi, on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseessä oleva kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdasta poiketen kalastusmahdollisuudet on vahvistettava tasolle, joka vastaa kalastuskuolevuutta, joka lasketaan suhteessa biomassan vähentymiseen ja ICESin neuvontasäännön mukaisesti tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitetyn vaihteluvälin alapuolelle, kun otetaan huomioon mainitun kannan biomassan vähentyminen. Asiassa sovelletaan 2 artiklan 1 b kohdassa tarkoitettua ICESin neuvontasääntöä.

Perustelu

Koska ICESin neuvontasääntö muodostaa perustan ehdotettua vaihteluväliä koskeville laskelmille, sitä on käytettävä soveltamisen edellytyksenä.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että jonkin asianomaisen kannan kutekannan biomassa on tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa B esitettyä Blim-arvoa pienempi tai että keisarihummerin toiminnallisen yksikön runsaus on tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa B esitettyä Abundancelimit-arvoa pienempi, on toteutettava korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että asianomainen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti 4 artiklan 2 ja 4 kohdasta poiketen kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen asianomaisen kannan osalta sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen.

2.  Jos parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoittavat, että jonkin asianomaisen kannan kutukannan biomassa on tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa B esitettyä Blim-arvoa pienempi tai että keisarihummerin toiminnallisen yksikön runsaus on tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa B esitettyä Abundancelimit-arvoa pienempi, on toteutettava korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että asianomainen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti 4 artiklan 2 ja 4 kohdasta poiketen kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen asianomaisen kannan osalta sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoittavat, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan kutukannan biomassa on jonakin vuonna MSY Btrigger -arvoa pienempi, on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kanta palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja kalastuskuolevuutta vähennetään lineaarisesti suhteessa biomassan vähenemiseen ICESin neuvontasäännön mukaisesti. Asiassa sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan 1 b alakohdassa tarkoitettua ICESin neuvontasääntöä.

Perustelu

Myös ryhmiin 3, 4, 5 ja 7 on voitava soveltaa teknisiä toimenpiteitä pidemmälle meneviä suojamekanismeja, kuten kalastuskuolevuuden vähentäminen tai muut pyyntimääriä vähentävät korjaavat toimenpiteet.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jos parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoittavat, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan kutukannan biomassa on Blim-arvoa tai vastaavaa raja-arvoa pienempi, on toteutettava asianmukaisia korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kanta palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat kuulua erityisesti kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen sekä asianomaisen kannan kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen.

Perustelu

Myös ryhmiin 3, 4, 5 ja 7 on voitava soveltaa teknisiä toimenpiteitä pidemmälle meneviä suojamekanismeja, kuten kalastusmäärien vähentäminen tai muut pyyntimääriä vähentävät korjaavat toimenpiteet.

Tarkistus     57

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Tässä artiklassa tarkoitettuihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat kuulua

 

a)   asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 ja 13 artiklan mukaiset kiireelliset toimenpiteet;

 

b)   tämän asetuksen 11 ja 11 a artiklan mukaiset toimenpiteet.

 

Tässä artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä valittaessa on otettava huomioon sen tilanteen luonne, vakavuus, kesto ja toistuvuus, jossa kutukannan biomassa on 1 kohdassa tarkoitettuja tasoja pienempi.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään säännös Itämeren hoitosuunnitelmasta.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Erityiset suojatoimenpiteet ryhmille 3–7

Erityiset suojatoimenpiteet

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen jonkin ryhmiin 3–7 kuuluvan pohjakalakannan säilyttämiseksi tai jos jonkin ryhmään 1 kuuluvan kannan kutekannan biomassa tai jonkin ryhmään 2 kuuluvan toiminnallisen yksikön runsaus on kyseisenä vuonna tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa A esitettyjä säilyttämisen viitekokoja pienempi, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista toimenpiteistä:

Jos parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoittavat, että korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikkia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kantoja hoidetaan tämän asetuksen 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista toimenpiteistä:

Perustelu

Mukautetaan Itämerta koskevan monivuotisen suunnitelman 6 artiklan 1 kohdan sanamuotoon, jotta voidaan antaa delegoituja säädöksiä, joiden avulla voidaan varmistaa kannan säilyminen, vähentää tahattomia saaliita tai minimoida kalastuksen kielteiset vaikutukset merten ekosysteemiin.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pyydysten ominaisuudet, erityisesti silmäkoko, koukkukoko, pyydysten rakentaminen, langan paksuus, pyydyksen koko tai valikoivien laitteiden käyttö, valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi;

a)  pyydysten ominaisuuksien ja eritelmien määritteleminen, erityisesti silmäkoko, koukkukoko, pyydysten rakentaminen, langan paksuus, pyydyksen koko tai valikoivien laitteiden käyttö, valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi ja erityisesti ryhmään 6 kuuluvien kantojen tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi;

Perustelu

Mukautetaan YKP-asetuksen 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan tavoitteisiin.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Kutualueiden ja kalakantojen elvyttämisalueiden nimeäminen

 

Jäsenvaltioiden on nimettävä vuoteen 2020 mennessä kutualueita ja alueita, joilla on selvää näyttöä säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen voimakkaasta keskittymisestä, ja niiden on laadittava tämän asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaisia yhteisiä suosituksia kalakantojen elvyttämisalueiden perustamisesta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kantoja varten.

Perustelu

Artikla vastaa YKP-asetuksen 8 artiklan tavoitteita.

Tarkistus     62

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Suurimmat sallitut saaliit

Kalastusmahdollisuudet

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kun jäsenvaltiot jakavat kiintiöitä, niiden on otettava huomioon puolueettomat ja avoimet perusteet asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Kun jäsenvaltiot hoitavat kantoja yhdessä kolmansien maiden kanssa, niiden on mahdollistettava kiintiöiden vaihto asetuksen (EU) N:o 1380/2013 33 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

Perustelu

Rajatylittäviä kantoja koskevien kalastusmahdollisuuksien vaihto kolmansien maiden kanssa on tärkeä väline, jolla mahdollistetaan käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien optimaalinen hyödyntäminen.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sen estämättä, mitä 8 artiklassa säädetään, keisarihummerikantojen TAC on ICES-alueella IIa ja IV toiminnallisten yksiköiden pyyntirajoitusten ja toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisten tilastoruutujen summa.

2.  ICES-alueiden IIa ja IV keisarihummerikannoille vahvistetaan yksittäisten toiminnallisten yksiköiden sallitut pyyntimäärät sekä yhteinen TAC toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisille tilastoruuduille.

Perustelu

Keisarihummereiden runsaus voi vaihdella toiminnallisten yksiköiden kohdalla hyvin merkittävästi. Jos yhteinen TAC vahvistetaan toiminnallisten yksiköiden sisä- ja ulkopuolisten kantojen summana, joidenkin toiminnallisten yksiköiden kalastuspaineet saattavat olla liian suuria, kun taas joissain yksiköissä kalastusmahdollisuuksia saattaa jäädä hyödyntämättä.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Virkistyskalastuksen vaikutus

 

1.  Kaikkea virkistyskalastuksen saaliita koskevaa tietoa on tarkasteltava, jotta voidaan arvioida virkistyskalastuksen todennäköistä vaikutusta säänneltyjen lajien kantoihin.

 

2.  Neuvosto käsittelee ensimmäisessä alakohdassa säädettyä arviointia. Kun neuvosto vahvistaa niiden kantojen kalastusmahdollisuudet, joiden virkistyskalastussaaliiden katsotaan olevan huomattavia, se ottaa virkistyskalastuksen huomioon muun muassa

 

a)  tarkastelemalla parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvien virkistyskalastussaaliita koskevien arvioiden sekä parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvien kaupallisia kalastusmahdollisuuksia koskevien arvioiden yhteen laskettua määrää kokonaissaaliina, joka vastaa tavoitteena olevaa kalastuskuolevuutta;

 

b)  asettamalla virkistyskalastukselle rajoituksia, kuten saaliin päivittäinen enimmäismäärä ja rauhoitusajat; tai

 

c)  muilla asiaankuuluviksi katsotuilla tavoilla.

Tarkistus     67

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Purkamisvelvoitteeseen liittyvät säännökset ryhmille 1–7

Purkamisvelvoitteeseen liittyvät säännökset

Tarkistus     68

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  purkamisvelvoitteen soveltamista koskevat poikkeukset sellaisten lajien osalta, joiden osalta on tieteellistä näyttöä korkeasta eloonjäämisasteesta, ottaen huomioon pyydysten, kalastuskäytäntöjen ja ekosysteemin ominaisuudet, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi; ja

a)  purkamisvelvoitteen soveltamista koskevat poikkeukset sellaisten lajien osalta, joiden osalta on parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella näyttöä korkeasta eloonjäämisasteesta, ottaen huomioon pyydysten, kalastuskäytäntöjen ja ekosysteemin ominaisuudet, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi; ja

Tarkistus     69

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  saaliiden kirjaamista koskevat erityissäännökset, erityisesti purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon seurantaa varten; ja

c)  saaliiden kirjaamista koskevat erityissäännökset, erityisesti seurantaa ja valvontaa varten, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset noudattamalla tinkimättömästi purkamisvelvoitetta; ja

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä edistetään tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti nuorten kalojen ja kutevien kalojen suojelemista.

Tarkistus     71

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Tekniset toimenpiteet

 

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista teknisistä toimenpiteistä:

 

a)   pyydysten ominaisuuksien eritelmät ja pyydysten käyttöä koskevat säännöt valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi, tahattomien saaliiden vähentämiseksi tai ekosysteemiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;

 

b)   pyydysten muutosten tai lisälaitteiden eritelmät valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi, tahattomien saaliiden vähentämiseksi tai ekosysteemiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;

 

c)   tiettyjen pyydysten käytön ja kalastustoiminnan rajoittaminen tai kieltäminen tietyillä alueilla tai tiettyinä aikoina kutevien kalojen, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen tai muiden kalalajien kuin kohdelajien suojelemiseksi taikka ekosysteemiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi; ja

 

d)   säilyttämisen vähimmäisviitekokojen vahvistaminen kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen osalta nuorten meren eliöiden suojelun varmistamiseksi.

 

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä edistetään 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään 8 artikla Itämeren hoitosuunnitelmasta. Komission ehdotuksessa liitetään tekniset toimenpiteet pelkästään kannan suojelemiseen tarkoitettujen toimenpiteiden käsitteeseen. Tämä näkökulma on liian suppea. Olisi laadittava erityinen luku, joka mahdollistaa sen, että otetaan käyttöön lisää yleisiä teknisiä toimenpiteitä.

Tarkistus     72

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdassa säädetyn ennakkoilmoitusvaatimuksen lisäksi sellaisten unionin kalastusalusten päälliköiden, joiden aluksen kokonaispituus on 8–12 metriä, on ilmoitettava rannikkojäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vähintään tunti ennen arvioitua satamaantuloaikaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa luetellut tiedot, jos aluksessa on vähintään jokin seuraavista määritellyistä kalamääristä:

Poistetaan.

a)  ryhmä 1: 1000 kg; ja/tai

 

b)  ryhmä 2 ja 4: 500 kg; ja/tai

 

c)  ryhmä 3: 1000 kg; ja/tai

 

d)  ryhmä 7: 1000 kg.

 

Perustelu

Koska hallinnointi on monimutkaista ehdotettujen ryhmien suuren määrän vuoksi, ehdotamme valvonta-asetuksen säännösten säilyttämistä paremman sääntelyn periaatteen ja parlamentin kalastuksenvalvonnan yhdenmukaistamisesta laatimassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä antamien suositusten mukaisesti.

Tarkistus     73

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

15 artikla

Poistetaan.

Kalastuspäiväkirjaa koskevat vaatimukset ryhmille 1–7

 

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 14 artiklan 1 kohdassa säädetään, kaikkien kokonaispituudeltaan vähintään kahdeksan metrin pituisten pohjakalakantoja pyytävien unionin alusten päälliköiden on pidettävä toiminnastaan kalastuspäiväkirjaa mainitun asetuksen 14 artiklan mukaisesti.

 

Perustelu

Tämä säännös ei kuulu hoitosuunnitelmaan, ja siitä olisi keskusteltava laajemmalti valvonta-asetusta tarkistettaessa.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio varmistaa, että suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntävään kalastukseen arvioidaan viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Komissio toimittaa tämän arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio varmistaa, että kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein arvioidaan suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntävään kalastukseen sekä se, missä määrin on saavutettu tämän asetuksen tavoitteet, mukaan lukien kalakantojen toipuminen kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja edistyminen kohti hyvää ympäristön tilaa. Komissio toimittaa tämän arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio voi tarvittaessa raportoida aikaisemmin.

 

Komissio laatii vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen edistymisestä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa ja vesien kalakantojen sekä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen tilanteesta niin pian kuin mahdollista sen jälkeen kun on hyväksytty vuotuinen asetus, jossa vahvistetaan unionin vesillä ja tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä käytettävissä olevat kalastusmahdollisuudet. Tämä kertomus liitetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 50 artiklassa tarkoitettuun vuosikertomukseen.

 

Kertomus sisältää

 

1)   kattavan tieteellisen lausunnon, jonka perusteella kalastusmahdollisuudet vahvistettiin; ja

 

2)   tieteellisen perustelun, joka osoittaa, että kalastusmahdollisuudet vahvistettiin tämän asetuksen tavoitteiden ja säännösten, erityisesti kalastuskuolevuuteen liittyvien tavoitteiden, mukaisesti.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

18 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a artikla

 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuki

 

Suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi hyväksytyt väliaikaista lopettamista koskevat toimenpiteet katsotaan kalastustoiminnan väliaikaiseksi lopettamiseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa sovellettaessa.

(Tämän artiklan olisi oltava X luvussa.)

Perustelu

Lisätään Itämerta koskevan monivuotisen suunnitelman 17 artiklassa vahvistettu säännös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuesta väliaikaisella lopettamista koskeville toimenpiteille, joilla pyritään suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

Liite 1

Komission teksti

Tarkistus

LIITE I

LIITE I

Tavoitteena oleva kalastuskuolevuus

Tavoitteena oleva kalastuskuolevuus

1. Ryhmä 1

1. Ryhmä 1

Kanta

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavan tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden (FMSY) vaihteluväli

Kanta

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavat tavoitteena olevat kalastuskuolevuuden (FMSY) vaihteluvälit

 

Sarake A

Sarake B

 

Sarake A

Sarake B

 

Taulukon luvut ovat peräisin viimeisimmästä ICESin EU:lle pyynnöstä antamasta lausunnosta, joka koskee tiettyjä Pohjanmeren ja Itämeren kantoja ”EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks”

Pohjanmeren turska

0,22–0,33

0,33–0,49

Turska suuralueella IV ja alueilla VIId ja IIIa länsi

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Kolja

0,25–0,37

0,37–0,52

Kolja suuralueella IV ja alueilla VIa ja IIIa länsi

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Pohjanmeren punakampela

0,13–0,19

0,19–0,27

Punakampela suuralueella IV ja alueella IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Seiti

0,20–0,32

0,32–0,43

Seiti suuralueilla IV ja VI ja alueella IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Pohjanmeren meriantura

0,11–0,20

0,20–0,37

Meriantura suuralueella IV

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Kattegatin meriantura

0,19–0,22

0,22–0,26

Meriantura alueella IIIa ja osa-alueilla 22–24

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Pohjanmeren valkoturska

Ei määritelty

Ei määritelty

Valkoturska suuralueella IV ja alueella VIId

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

 

 

 

Merikrotti alueella IIIa ja suuralueilla IV ja VI

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

 

 

 

Pohjankatkarapu alueilla IVa itä ja IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

2. Ryhmä 2

2. Ryhmä 2

Keisarihummerin toiminnalliset yksiköt (TY)

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavan tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden (FMSY) vaihteluväli (pyyntimääränä)

Keisarihummerin toiminnalliset yksiköt (TY)

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavat tavoitteena olevat kalastuskuolevuuden (FMSY) vaihteluvälit (pyyntimääränä)

 

Sarake A

Sarake B

 

Sarake A

Sarake B

 

Taulukon luvut ovat peräisin viimeisimmästä ICESin EU:lle pyynnöstä antamasta lausunnosta, joka koskee tiettyjä Pohjanmeren ja Itämeren kantoja ”EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks”

Alue IIIa TY 3 ja 4

0,056–0,079

0,079–0,079

Alue IIIa TY 3 ja 4

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Farn Deeps TY 6

0,07–0,081

0,081–0,081

Farn Deeps TY 6

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Fladen Ground TY 7

0,066–0,075

0,075–0,075

Fladen Ground TY 7

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Firth of Forth TY 8

0,106–0,163

0,163–0,163

Firth of Forth TY 8

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Moray Firth TY 9

0,091–0,118

0,118–0,118

Moray Firth TY 9

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Perustelu

Vaihteluvälien laskemista koskevan periaatteen kirjaaminen mahdollistaa joustavan mukauttamisen uusimpiin ja parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin. Kun vaihteluvälit ilmaistaan komission ehdottamalla tavalla lukuina, ne vahvistetaan nykyisten tieteellisten lausuntojen mukaisesti ja niitä voitaisiin mukauttaa ainoastaan tavallisessa lainsäätämismenettelyssä. Lisäksi kannan nimen määrittäminen suhteessa ICES-alueeseen, suuralueeseen ja alueeseen on selkeämpää ja täsmällisempää.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

Liite 2

Komission teksti

Tarkistus

LIITE II

LIITE II

Säilyttämisen viitearvot

Säilyttämisen viitearvot

(7 artiklassa tarkoitetut)

(7 artiklassa tarkoitetut)

1. Ryhmä 1

1. Ryhmä 1

Kanta

Kutukannan biomassan vähimmäistason viitearvo (tonneina) (MSY Btrigger)

Biomassan rajatason viitearvo (tonneina) (Blim)

Kanta

Kutukannan biomassan vähimmäistason viitearvo (tonneina) (MSY Btrigger)

Biomassan rajatason viitearvo (tonneina) (Blim)

 

 

Sarake A

Sarake B

Pohjanmeren turska

165 000

118 000

Turska suuralueella IV ja alueilla VIId ja IIIa länsi

165 000

118 000

Kolja

88 000

63 000

Kolja suuralueella IV ja alueilla VIa ja IIIa länsi

88 000

63 000

Pohjanmeren punakampela

230 000

160 000

Punakampela suuralueella IV ja alueella IIIa

230 000

160 000

Seiti

200 000

106 000

Seiti suuralueilla IV ja VI ja alueella IIIa

150 000

106 000

Pohjanmeren meriantura

37 000

26 300

Meriantura suuralueella IV

37 000

26 300

Kattegatin meriantura

2 600

1 850

Meriantura alueella IIIa ja osa-alueilla 22–24

2 600

1 850

Pohjanmeren valkoturska

Ei määritelty

Ei määritelty

Valkoturska suuralueella IV ja alueella VIId

Ei määritelty

Ei määritelty

 

 

 

Merikrotti alueella IIIa ja suuralueilla IV ja VI

Ei määritelty

Ei määritelty

 

 

 

Pohjankatkarapu alueilla IVa itä ja IIIa

Ei määritelty

Ei määritelty

2. Ryhmä 2

2. Ryhmä 2

Keisarihummeri toiminnallinen yksikkö

Runsauden vähimmäistason viitearvo (miljoonina) (Abundancebuffer)

Runsauden rajatason viitearvo (miljoonina) (Abundancelimit)

Keisarihummerin toiminnalliset yksiköt (TY)

Runsauden vähimmäistason viitearvo (miljoonina) (Abundancebuffer)

Runsauden rajatason viitearvo (miljoonina) (Abundancelimit)

 

 

Sarake A

Sarake B

Alue IIIa TY 3 ja 4

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Alue IIIa TY 3 ja 4

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Farn Deeps TY 6

999

858

Farn Deeps TY 6

999

858

Fladen Ground TY 7

3 583

2 767

Fladen Ground TY 7

3 583

2 767

Firth of Forth TY 8

362

292

Firth of Forth TY 8

362

292

Moray Firth TY 9

262

262

Moray Firth TY 9

262

262

Perustelu

Jotta varmistetaan, että viittaukset liitteen II sarakkeisiin A ja B ovat selkeitä, ne on myös selkeästi nimettävä niin. Lisäksi kannan nimen määrittäminen suhteessa ICES-alueeseen, suuralueeseen ja alueeseen on selkeämpää ja täsmällisempää.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

Liite II a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite II a

 

Rauhoitetut lajit

 

a)  kynsirausku (Amblyraja radiata);

 

b)  seuraavat saharauskulajit:

 

i)  puukkosaharausku (Anoxypristis cuspidata);

 

ii)  pikkusaharausku (Pristis clavata);

 

iii)  saharausku (Pristis pectinata);

 

iv)  harmaasaharausku (Pristis pristis);

 

v)  kampasaharausku (Pristis zijsron);

 

c)  jättiläishai (Cetrohinus maximus) ja valkohai (Carcharodon carcharias);

 

d)  silorausku (Dipturus batis), lajit (Dipturus cf. flossada ja Dipturus cf. intermedia);

 

e)  pehmovalohai (Etmopterus pusillus) ICES-suuralueella IV ja ICES-alueella IIIa sijaitsevilla unionin vesillä;

 

f)  jättiläispaholaisrausku (Manta alfredi);

 

g)  paholaisrausku (Manta birostris);

 

h)  seuraavat Mobula-sukuun kuuluvat rauskulajit:

 

i)  sarvirausku (Mobula mobular);

 

ii)  Guinean pikkupaholaisrausku (Mobula rochebrunei);

 

iii)  Japanin paholaisrausku (Mobula japanica);

 

iv)  silopaholaisrausku (Mobula thurstoni);

 

v)  pikkupaholaisrausku (Mobula eregoodootenkee);

 

vi)  kääpiöpaholaisrausku (Mobula munkiana);

 

vii)  tropiikinpaholaisrausku (Mobula tarapacana);

 

viii)  lyhyteväpaholaisrausku (Mobula kuhlii);

 

ix)  pikkupaholaisrausku (Mobula hypostoma);

 

i)  okarausku (Raja clavata) ICES-alueeseen IIIa kuuluvilla unionin vesillä;

 

j)  kitararauskut (Rhinobatidae);

 

k)  merienkeli (Squatina squatina);

 

l)  lohi (Salmo salar) ja meritaimen (Salmo trutta) kalastettaessa millä tahansa vedettävällä verkolla jäsenvaltioiden perusviivoista mitattuna 6 meripeninkulman ulkopuolella sijaitsevilla vesillä ICES- suuralueilla II ja IV (unionin vedet);

 

m)  kuteva naaraslangusti (Palinuridae spp.) ja kuteva naarashummeri (Homarus gammarus), paitsi jos näitä lajeja käytetään palautus- tai siirtoistutuksiin.

Perustelu

Teknisiä toimenpiteitä sisältävän asetusehdotuksen (COM(2016)0134) liitteessä I luetellaan rauhoitettuja lajeja. Koska kyseinen ehdotus on toistaiseksi edelleen käsiteltävänä, esittelijä katsoo, että tämän asetuksen 2 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut ”rauhoitetut lajit” on syytä määritellä täsmällisemmin. Niinpä rauhoitetut lajit, joihin tätä asetusta sovelletaan on otettu luettelosta, joka sisältyy teknisiä toimenpiteitä sisältävään asetusehdotukseen.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

1) Komission ehdotuksen tausta

Perusasetuksessa pidetään monivuotisia suunnitelmia ensisijaisina välineinä elollisten luonnonvarojen kestävään käyttöön. Monivuotisissa suunnitelmissa otetaan lisäksi huomioon eri kalastusmenetelmien erityispiirteet.

Monivuotiset suunnitelmat muodostavat perustan poisheittämissuunnitelmille, jotka konkretisoivat tiettyjen kantojen ja kalastusmenetelmien purkamisvelvollisuuden ja mahdollistavat poikkeukset.

Itämerta koskeva suunnitelma oli ensimmäinen perusasetuksen mukaisesti hyväksytty monivuotinen suunnitelma. Sitä pidetään mallina muiden merialueiden monivuotisille suunnitelmille, joskin tällöin on otettava huomioon eri kalastusmenetelmien (ja -alueiden) erityispiirteet.

Nyt käsiteltävänä olevaa monivuotista suunnitelmaa (jäljempänä Pohjanmerta koskeva suunnitelma) koskevan komission ehdotuksen perustan muodostavassa vaikutustenarvioinnissa asetetaan muun muassa seuraavat tavoitteet:

  alikalastuksen vähentäminen FMSY-vaihteluvälien avulla;

  ennalta varautumisen lähestymistapaa koskevat turvamekanismit;

  purkamisvelvoitteen soveltamisen helpottaminen;

  alueellistamisen täytäntöönpanon puitteet.

Komission ehdotuksessa käsitellään pelkästään pohjakalakantoja, joiden hoitaminen poikkeaa selvästi pelagisten kantojen ja teollisten kantojen hoitamisesta.

2) Ehdotuksen sisältö

Rakenne ja laajuus

Komissio soveltaa periaatteessa Itämerta koskevan suunnitelman rakennetta. Eräitä kohtia on muutettu tai jätetty pois.

Ehdotuksessa keskitytään Pohjanmeren pohjakalakantojen sekakalastukseen. Siinä ei käsitellä kantojen biologista vuorovaikutusta, koska tiede ei kykene vielä mallintamaan niitä riittävän hyvin. Sekakalastuksessa saattaa ilmetä pullonkaulalajeina tunnettua ilmiötä.

Edellä mainitun vuoksi komissio on ottanut ehdotukseensa vaihteluvälit. Vaihteluvälien avulla on tarkoitus luoda tiettyä joustavuutta pullonkaulalajien ongelmaa varten.

Komissio jakaa pohjakalakannat kuuteen ryhmään. Jaottelu tukeutuu tiettyihin perusteisiin, esimerkiksi suurimpiin sallittuihin saaliisiin (jäljempänä TAC).

Komissio ottaa käyttöön Pohjanmeren toimikunnan kehittämän runsauden vähimmäistason (Abundance(buffer)). Tämä käsite on kestävämpi kun Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) kehittämä runsausraja (Abundance(limit)).

Koostumus ja mekanismit

Tieteellinen neuvonta ja kantalaskelmat perustuvat yleisesti ottaen niin kutsuttuihin ICES-alueisiin, jotka puolestaan pohjautuvat biologisiin havaintoihin ja joita voidaan ajan mittaan mukauttaa kantojen dynamiikkaan, kun taas TAC:ien vahvistamisessa on kyse hallinnollisista yksiköistä, jotka ovat ICES-alueisiin verrattuina staattisia. Tämä aiheuttaa eron kantayksiköiden ja hallinnollisten yksiköiden välille.

Komission valitsemassa ryhmäjaottelussa on otettava huomioon, että eräät ryhmään 3 luokiteltavat kannat kuuluvat viitekokonsa perusteella ryhmään 1. Koska näitä kantoja on enimmäkseen Pohjois-Atlantilla, tulevissa monivuotisissa suunnitelmissa viitekoot kytkeytyvät Luoteis-Atlanttiin. Tämä merkitsee, että kyseiset kannat kuuluvat Pohjanmerta koskevassa suunnitelmassa ryhmään 7.

Ryhmän 7 taustalla vaikuttaa ajatus, että monivuotisia suunnitelmia aletaan noudattaa myös muilla alueilla, ja jos rakenne säilyy samana, kannat joihin sovelletaan FMSY-arvoa sisällytetään ryhmään 1.

Komission ehdotuksessa valkoturska luokitellaan ryhmään 1. Vaihteluväliä koskevassa ICESin neuvontasäännössä ei toistaiseksi ole vaihteluväliä valkoturskalle, joten sitä ei ole vahvistettu myöskään liitteessä I. Komission mukaan valkoturska on luokiteltu ryhmään 1, koska vaihteluväliä koskevien tietojen odotetaan valmistuvan lähitulevaisuudessa. ICESin neuvontasäännön seuraavassa versiossa ajantasaistetaan lisäksi koljaa koskevat arvot.

Esittelijälle ilmoitettiin, että ryhmät 3 ja 6 kattavat kaikki rauskulajit. Ryhmä 3 kattaa lisäksi Kattegatin turskan.

Esittelijä pyrkii luomaan tarkistuksillaan johdonmukaisuutta ja yksiselitteisyyttä aluemerkintöihin. Tämän vuoksi hän on mukauttanut käyttöön otettua Pohjanmeri-nimikkeistöä. Hän täsmentää, että ICES-alue IIIa viittaa sekä Skagerrakiin että Kattegatiin ja että alue IIIa länsi viittaa ainoastaan Skagerrakiin.

Atlantin ja Pohjanmeren osalta määritellään TAC:t myös alueeseen IIa kuuluvilla unionin vesillä. Vaikka tätä aluetta käsitellään komission ehdotuksen 1 artiklassa, 2 artiklassa ei anneta ryhmiä koskevia yksittäisiä määritelmiä. Esittelijä olettaa, että tätä aluetta ei sisällytetä ICES-laskelmiin.

Ryhmää 1 ja 2 voidaan muuttaa vain tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ja sama pätee liitteessä näitä ryhmiä varten esitettyihin vaihteluväleihin. Ryhmään 3 taas voidaan osoittaa muita kantoja, mikäli neuvosto asettaa TAC:t niitä varten. Tällöin kanta poistuisi ryhmästä 5. Päinvastainen tapaus saattaa tulla kyseeseen, jos neuvosto päättää kumota TAC:n. Tällöin kanta siirtyisi ryhmästä 3 ryhmään 5.

Itämerta koskevassa suunnitelmassa määrätään delegoituihin säädöksiin perustuvista toimenpiteistä ainoastaan sivusaalislajien kohdalla, kun taas Pohjanmeren tapauksessa komissio voi oman ehdotuksensa nojalla hyväksyä ”erityisiä suojatoimenpiteitä” (9 artikla) eri ryhmille ja suurelle määrälle lajeja.

3) Esittelijän kanta

Esittelijä tekee ehdotukseen tarkistuksia selkeyttääkseen asiasisältöä, mukauttaakseen ehdotusta voimassa oleviin järjestelyihin, kuten perusasetukseen ja Itämerta koskevaan suunnitelmaan, ja luodakseen joustavuutta uusimpien tieteellisten havaintojen vuoksi.

Sekakalastus, vaihteluvälit ja joustavuus

Vaihteluvälejä käytettiin jo Itämerta koskevassa suunnitelmassa. Esittelijä on päättänyt soveltaa tämän suunnitelman mukaista vaihteluväleihin perustuvaa lähestymistapaa, mikä johtuu ennen kaikkea Pohjanmerellä harjoitettavasta sekakalastuksesta ja pullonkaulalajien ongelmasta.

Vaihteluvälit mahdollistavat joustavuuden TAC:ita vahvistettaessa. Perusasetukseen on lisäksi kirjattu muita joustavuusmekanismeja. Tähän kuuluu se, että jäsenvaltiot ottavat saaliskoostumuksen huomioon kiintiöitä jaettaessa. Esittelijä kannattaa komissiota tässä asiassa. Hän katsoo, että tämän ohella on hyödynnettävä kiintiöiden vaihtamisen mahdollisuutta ja parannettava valikoivuutta, jotta voidaan välttää kiintiöiden alikäyttö. Komission mukaan jäsenvaltiot eivät ole toistaiseksi soveltaneet lajien sisäistä joustavuutta. Tämä tarjoaa potentiaalia pullonkaulatilanteiden vähentämiseen. Perusasetuksen 33 artiklan 2 kohdassa viitataan muun muassa kalastusmahdollisuuksien vaihtoon kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan varmistaa kolmansien maiden kanssa jaettavien kantojen kestävä käyttö.

ICESin vaihteluvälin ylärajaa koskevat laskelmat perustuvat niin kutsuttuun ICESin neuvontasääntöön. Tähän sisältyy konkreettinen mekanismi, johon turvaudutaan, jos kanta kutistuu tiettyä kynnysarvoa pienemmäksi. Ylärajan soveltaminen on perusteltua ainoastaan siinä tapauksessa, että noudatetaan ICESin neuvontasääntöä. Tästä syystä esittelijä täsmentää kyseistä yhteyttä asiaa koskevassa artiklassa.

Yhteisen kalastuspolitiikan mukaisen lainsäädäntötyön on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin lausuntoihin. Tähän kuuluu myös se, että lainsäädännössä olisi suotava joustavuutta, jotta voidaan reagoida uusiin tieteellisiin havaintoihin. Siksi esittelijä kirjaa liitteisiin tämän periaatteen eikä konkreettisia lukuja.

Parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot

Parhaista käytettävissä olevista tieteellisistä lausunnoista keskusteltiin jo Itämerta koskevasta suunnitelmasta neuvoteltaessa. Tätä käsitettä on käytetty jo YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sekä esimerkiksi perusasetuksen 3 artiklan c alakohdassa. Käsitettä ei ole määritelty. Nykyisenä käytäntönä on, että säädöstekstit perustuvat ICESin lausuntoihin.

Erityisesti Itämeren vuoden 2017 kalastusmahdollisuuksista neuvoteltaessa kävi ilmi, että on osoitettava konkreettisesti, mitä on pidettävä ”parhaana käytettävissä olevana tieteellisenä lausuntona”. Siksi esittelijä ottaa käyttöön määritelmän, johon kuuluu, että tieteellinen toimikunta julkaisee lausunnon ennen kuin sitä käytetään ja siitä on annettava asiantuntijalausunto.

Brexit ja Norja

Suunnitelma soveltunee hyvin perustaksi työlle, kun kantoja hoidetaan tulevaisuudessa kolmansien maiden kanssa. Tässä yhteydessä on syytä hyödyntää täysipainoisesti perusasetuksen 33 artiklan suomia mahdollisuuksia. Tämän vuoksi Pohjanmerta koskeva suunnitelma on laadittava melko pikaisesti.

Muut asiat

Komission ehdotuksen ryhmä 6 perustuu rauhoitettujen lajien luetteloon, sellaisena kuin se on nyt esitettynä neuvoston asetuksessa (EU) 2017/127. Esittelijä ehdottaa, että tässä tukeuduttaisiin luetteloon, joka ei ole aivan yhtä joustava. Komissio on toiminut samoin nykyisessä teknisiä toimenpiteitä koskevassa ehdotuksessaan. Tällainen luettelo sulkisi pois myös sen, että kannat, joiden TAC on nolla, joutuisivat tähän ryhmään.

Vaikutusten arviointi teetettiin, kun Pohjanmerellä pohjakalalajeihin sovellettava poisheittämissuunnitelma tuli voimaan. Komission mukaan poisheittämisestä yhden vuoden aikana saadut kokemukset eivät vaikuta vaikutustenarvioinnin perusoletuksiin. Esittelijä ottaa täytäntöönpanoarvion huomioon kaikessa myöhemmässä suunnitelmaa koskevassa työssä.

Monivuotisilla suunnitelmilla luotu alueellisuuteen perustuva joustavuus ja delegoidut säädökset eivät saa johtaa siihen, että Euroopan parlamentti ei kykene hoitamaan valvontatehtäviään.

Itämerta koskevan suunnitelman 17 artiklassa säädetään, että Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tuetaan kalastustoiminnan väliaikaista lopettamista, jolla pyritään suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Esittelijä kannattaa tällaista varotoimenpidettä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

Viiteasiakirjat

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

3.8.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

REGI

12.9.2016

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

18.8.2016

BUDG

31.8.2016

ENVI

31.8.2016

REGI

8.9.2016

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ulrike Rodust

15.9.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2016

9.11.2016

25.1.2017

22.3.2017

 

30.5.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.7.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

4

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.7.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

13

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

7

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö