Postopek : 2016/0238(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0263/2017

Predložena besedila :

A8-0263/2017

Razprave :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

POROČILO     ***I
PDF 1038kWORD 119k
18.7.2017
PE 594.033v02-00 A8-0263/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalka: Ulrike Rodust

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0493),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0336/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju uradnega obvestila vlade Združenega kraljestva z dne 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji o njeni nameri, da izstopi iz Evropske unije;

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. decembra 2016(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0263/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če bo svoj predlog nadomestila, ga bistveno spremenila oziroma ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008

o vzpostavitvi večletnega načrta za nekatere pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Cilji SRP so med drugim zagotoviti, da sta ribištvo in akvakultura okoljsko dolgoročno trajnostna, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.

(4)  Cilji SRP so med drugim zagotoviti, da sta ribištvo in akvakultura okoljsko dolgoročno trajnostna, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva, da se staleži lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Uredba (EU) št. 1380/2013 izrecno določa, da se žive morske biološke vire izkorišča na način, ki dovoljuje obnavljanje in ohranjanje populacij lovljenih vrst nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Zato se v skladu s členom 2(2) uredbe ta stopnja izkoriščanja doseže do leta 2015, kjer je to mogoče, in se nato postopoma dviguje, da se najpozneje do leta 2020 doseže za vse staleže in se nato v naslednjih letih ohranja.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za doseganje ciljev SRP je treba sprejeti številne ohranitvene ukrepe v kateri koli potrebni kombinaciji, na primer večletne načrte, tehnične ukrepe, določitev in dodelitev ribolovnih možnosti.

(5)  Za doseganje ciljev SRP je treba sprejeti številne ohranitvene ukrepe v kateri koli potrebni kombinaciji, na primer večletne načrte, tehnične ukrepe, določitev in dodelitev ribolovnih možnosti, v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih ter vsebovati cilje, merljive cilje z jasno določenimi roki, referenčne točke ohranjanja in zaščitne ukrepe.

(6)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih ter vsebovati cilje, merljive cilje z jasno določenimi roki, referenčne točke ohranjanja, cilje in zaščitne ukrepe za zaščito staležev in tehnične ukrepe za čim boljše preprečevanje in čim večje zmanjšanje neželenega ulova, kot je določeno v členu 15 uredbe.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Poleg tega se lahko na Komisijo v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 prenese pooblastilo, da v večletnem načrtu določi območja za obnovo ribjih staležev.

Obrazložitev

Predlog Komisije se ne sklicuje na člen 8(3) osnovne uredbe o skupni ribiški politiki, v skladu s katerim se lahko na Komisijo prenese pooblastilo, da v okviru svojih delegiranih pristojnosti v večletnem načrtu določi biološko občutljiva zaščitena območja.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Nekatere staleže, ki so v skupnem interesu, izkoriščajo tudi tretje države, zaradi česar je zelo pomembno, da se Unija posvetuje s temi tretjimi državami, da se zagotovi, da se zadevni staleži upravljajo trajnostno. Če ne dobi uradnega dogovora, bi morala Unija storiti vse, kar je v njeni pristojnosti, za vzpostavitev skupnih ureditev za ribolov teh staležev, da se omogoči trajnostno upravljanje in zagotovijo, uveljavljajo in spodbujajo enaki pogoji za udeležence na trgu Unije.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Cilj tega načrta bi moral biti prispevati k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, zlasti k doseganju in ohranjanju največjih trajnostnih donosov za zadevne staleže, prispevanju k izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere veljajo omejitve ulova, in prispevanju k izvajanju na ekosistemu temelječega pristopa k upravljanja ribištva.

(10)  Cilj tega načrta bi moral biti prispevati k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, zlasti k obnavljanju in ohranjanju ribjih staležev nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji trajnostni donos, k izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere veljajo omejitve ulova, ter k izvajanju in izpolnjevanju socialno-ekonomskih vidikov skupne ribiške politike in izvajanju na ekosistemu temelječega pristopa k upravljanju ribištva tako, da se čim bolj zmanjšajo negativni učinki ribištva na ekosistem.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Načrt bi moral tudi prispevati k doseganju dobrega okoljskega stanja, kot določa Direktiva 2008/56/ES, in k doseganju ugodnega stanja ohranjenosti habitatov in vrst, kot določata Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a in Direktiva Sveta 92/43/EC1b.

 

_____________

 

1a Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

 

1b Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo biti ribolovne možnosti določene v skladu s cilji iz večletnih načrtov.

(11)  V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo biti ribolovne možnosti določene v skladu s cilji iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in s cilji, časovnimi okviri in omejitvami, določenimi v večletnih načrtih.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  V skladu s členom 33(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je treba staleže, ki se upravljajo skupaj s tretjimi državami, po možnosti upravljati v okviru skupnih dogovorov v skladu s cilji iz člena 2(2) uredbe. Poleg tega bi morali za tovrstne sporazume veljati cilji iz členov 1 in 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter opredelitve pojmov iz člena 4 uredbe.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Če cilji v zvezi z največjim trajnostnim donosom niso na voljo, bi bilo treba uporabiti previdnostni pristop.

(14)  Če cilji v zvezi z največjim trajnostnim donosom niso na voljo, bi bilo treba v večletnem načrtu določiti ukrepe na podlagi previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, kot je opredeljeno v točki 8 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi morajo zagotavljati določeno stopnjo ohranjenosti zadevnih staležev, ki je vsaj primerljiva z ravnmi izkoriščanja v skladu z največjim trajnostnim donosom, kot je določeno v členu 9(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Obrazložitev

Z ukrepi iz večletnega načrta, ki temeljijo na previdnostnem pristopu, je treba v skladu s členom 9(2) osnovne uredbe o skupni ribiški politiki zagotoviti ohranjenost zadevnih staležev vsaj na stopnji, primerljivi s cilji največjega trajnostnega donosa.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Rekreacijski ribolov lahko zelo vpliva na ribolovne vire. Države članice morajo zbirati podatke o ulovu iz rekreacijskega ribolova v skladu s pravnimi zahtevami o zbiranju podatkov. Če ima takšen ribolov velik negativni vpliv na vire, bi moral načrt omogočati sprejetje posebnih ukrepov za upravljanje v skladu z načelom sorazmernosti. Vsi ukrepi za upravljanje in tehnični ukrepi v zvezi z rekreacijskim ribolovom na ravni Unije bi morali biti sorazmerni s cilji.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  V zvezi s funkcionalnimi enotami škampa je treba uporabiti naslednje sprožilne ravni številčnosti, če so na voljo: najmanjša številčnost (Abundancebuffer), ki ustreza referenčni točki Bbuffer, ki jo je v dolgoročnem načrtu upravljanja za škampa v Severnem morju določil svetovalni svet za Severno morje42, in mejna številčnost (Abundancelimit), ki ustreza številčnosti za največji trajnostni donos Btrigger (enakovredno Blim), kot jo je določil ICES7.

(16)  V zvezi s funkcionalnimi enotami je treba kot sprožilne ravni številčnosti uporabiti najmanjšo številčnost (Abundancebuffer) in mejno številčnost (Abundancelimit), ki ju predlaga ICES, če so na voljo.

_________________

 

42 Dolgoročni načrt upravljanja za škampa v Severnem morju

 

Obrazložitev

V zakonodajnem besedilu ni primerno sklicevanje na nasvet svetovalnega sveta.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Predvideti bi bilo treba ustrezne zaščitne ukrepe za primer, da se velikost staleža zmanjša pod to raven. Kadar je v znanstvenem mnenju navedeno, da so potrebni popravni ukrepi, bi morali zaščitni ukrepi vključevati zmanjšanje ribolovnih možnosti in posebne ohranitvene ukrepe. Te ukrepe bi bilo treba dopolniti z vsemi drugimi primernimi ukrepi, kot so ukrepi Komisije v skladu s členom 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali ukrepi držav članic v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(17)  Predvideti bi bilo treba ustrezne zaščitne ukrepe za primer, da se velikost staleža zmanjša pod to raven. Kadar je v najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju navedeno, da so potrebni popravni ukrepi, bi morali zaščitni ukrepi vključevati zmanjšanje ribolovnih možnosti in posebne ohranitvene ukrepe. Te ukrepe bi bilo treba dopolniti z vsemi drugimi primernimi ukrepi, kot so ukrepi Komisije v skladu s členom 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali ukrepi držav članic v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Celotni dovoljeni ulov za škampa v območjih ICES IIa in IV je primerno določiti kot vsoto omejitev ulova, določenih za vsako funkcionalno enoto, in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot na zadevnem območju največjega dovoljenega ulova. Vendar to ne izključuje sprejetja ukrepov za zaščito posebnih funkcionalnih enot.

(19)  Za vsako funkcionalno enoto bi bilo treba po možnosti določiti lasten celotni dovoljeni ulov za škampa. Za zaščito posamezne funkcionalne enote se lahko sprejmejo ločeni ukrepi.

Obrazložitev

Določitev skupnega celotnega dovoljenega ulova za ločene funkcionalne enote ne preprečuje prelova škampa v eni od funkcionalnih enot. Čeprav ICES že vrsto let priporoča ločene celotne dovoljene ulove za posamezne funkcionalne enote, se na teh območjih sprejmejo celotni dovoljeni ulovi za vse območje.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi moral načrt zagotoviti dodatne ukrepe upravljanja.

(20)  Za izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi moral načrt zagotoviti druge ohranitvene ukrepe, zlasti ukrepe za postopno odpravo zavržkov, ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, ali za čim večje zmanjšanje negativnega vpliva ribolova na ekosistem, ki se po potrebi nadalje opredeli v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2913.

Obrazložitev

Spremembe v skladu s členom 10(2)(a) osnovne uredbe o skupni ribiški politiki.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  V skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1224/2009 bi bilo treba določiti prage za pridnene staleže, ki jih mora ribiško plovilo iztovoriti v določenem pristanišču ali kraju blizu obale. Poleg tega bi morale države članice pri določanju teh pristanišč ali krajev blizu obale merila iz člena 43(5) navedene uredbe uporabiti tako, da se zagotovi učinkovit nadzor nad staleži iz te uredbe.

(25)  V skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1224/2009 bi bilo treba določiti prage za pridnene staleže, ki jih mora ribiško plovilo iztovoriti v določenem pristanišču ali kraju blizu obale. Poleg tega bi morale države članice pri določanju teh pristanišč ali krajev blizu obale merila iz člena 43(5) navedene uredbe uporabiti tako, da se zagotovi učinkovit nadzor nad iztovarjanjem ulova iz te uredbe.

Obrazložitev

Uskladitev z besedilom uvodne izjave 28 večletnega načrta za Baltsko morje.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  V skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba sprejeti določbe o rednem ocenjevanju ustreznosti in učinkovitosti uporabe te uredbe, ki bi ga izvajala Komisija. Tako ocenjevanje bi moralo slediti rednim ocenam načrta na podlagi znanstvenega mnenja in temeljiti na njih: načrt bi bilo treba oceniti vsakih pet let. V tem obdobju se lahko popolno izvaja obveznost iztovarjanja ter sprejmejo in izvajajo regionalizirani ukrepi, lahko pa se tudi pokažejo vplivi na staleže in ribolov. Poleg tega je to minimalno obdobje, ki ga zahtevajo znanstveni organi.

(26)  V skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba sprejeti določbe o rednem ocenjevanju ustreznosti in učinkovitosti uporabe te uredbe, ki bi ga izvajala Komisija. Tako ocenjevanje bi moralo slediti rednim ocenam načrta na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in temeljiti na njih: načrt bi bilo treba oceniti do ... [tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsakih pet let. V tem obdobju se lahko popolno izvaja obveznost iztovarjanja ter sprejmejo in izvajajo regionalizirani ukrepi, lahko pa se tudi pokažejo vplivi na staleže in ribolov. Poleg tega je to minimalno obdobje, ki ga zahtevajo znanstveni organi.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba vzpostavlja večletni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt) za pridnene staleže v vodah Unije območij ICES IIa, IIIa in IV (Severno morje) ter ribištvo, ki izkorišča te staleže.

1.  Ta uredba vzpostavlja večletni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt) za pridnene staleže v vodah Unije območij ICES IIa, IIIa in IV („Severno morje“ se nanaša na ta tri območja) ter ribištvo, vključno z rekreacijskim ribolovom, ki izkorišča te staleže.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Brez poseganja v odstavek 1 se členi 4, 5, 6 in 8 uporabljajo za območja staležev za skupine staležev od 1 do 4, kakor so opredeljene v členu 2.

črtano

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je del sklopa predlogov za oblikovanje manj zapletenega sistema dveh skupin.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar Komisija na podlagi znanstvenega mnenja ali zahteve zadevne države članice meni, da je treba seznam iz člena 2 prilagoditi, lahko predloži predlog za spremembo seznama.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  V tej uredbi je podrobno določeno tudi izvajanje obveznosti iztovarjanja za vse vrste iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, razen za staleže iz odstavka 1 tega člena.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „pridneni staleži“ pomeni tiste vrste somernih rib in bokoplut ter škampa, ki živijo na dnu ali blizu dna vodnega stebra;

(1)  „pridneni staleži“ pomeni tiste vrste somernih rib, bokoplut in hrustančnic, škampa (Nephrops Norvegicus) in severne kozice (Pandalus borealis), ki živijo na dnu ali blizu dna vodnega stebra.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ pomeni znanstveno mnenje, ki sta ga pregledala ICES ali STECF in temelji na najnovejših razpoložljivih podatkih ter izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti njenega člena 25.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  „razpon FMSY“ pomeni razpon, ki ga je izračunal ICES in ki omogoča dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Določena je zgornja meja razpona, tako da možnost zmanjšanja staleža pod Blim ni večja od 5 %. Zgornja meja je tudi v skladu s tako imenovanim svetovalnim pravilom ICES, ki določa, da je treba v primeru, da je biomasa drstitvenega staleža pod najnižjo referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (MSY Btrigger), F zmanjšati na vrednost, ki ne presega zgornje meje, ki je enaka vrednosti FMSY, pomnoženi z biomaso drstitvenega staleža v letu, na katero se nanaša celotni dovoljeni ulov, deljeno z MSY Btrigger.

Obrazložitev

Nedvoumno sklicevanje na mnenje ICES bi bilo treba določiti ne samo v uvodnih izjavah, ampak tudi v normativnem delu večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  „MSY Flower“ in „MSY Fupper“ pomenita najnižjo in najvišjo vrednost v razponu FMSY;

Obrazložitev

Ta opredelitev se prvič pojavi v večletnem načrtu za Baltsko morje in uvaja pojme, na katere se sklicuje Priloga I, ki jo je spremenila poročevalka.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „skupina 1“ pomeni pridnene staleže, za katere so cilji, kot so razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi z biomaso, v tem načrtu naslednji:

(2)  „skupina 1“ pomeni pridnene staleže, za katere so cilji, kot so razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi z biomaso, določeni v tem načrtu in navedeni v prilogah I in II, kot sledi:

(a)  trska (Gadus morhua) na podobmočju IV ter v razdelkih VIId in IIIa zahod (Severno morje, vzhodni Rokavski zaliv, Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: trska iz Severnega morja;

(a)  trska (Gadus morhua) na podobmočju IV (Severno morje) ter v razdelkih VIId (vzhodni Rokavski zaliv) in IIIa zahod (Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: trska na podobmočju IV ter v razdelkih VIId in IIIa zahod;

(b)  vahnja (Melanogrammus aeglefinus) na podobmočju IV ter v razdelkih VIa in IIIa zahod (Severno morje, zahod Škotske, Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: vahnja;

(b)  vahnja (Melanogrammus aeglefinus) na podobmočju IV (Severno morje) ter v razdelkih VIa (zahod Škotske) in IIIa zahod (Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: vahnja na podobmočju IV ter v razdelkih VIIa in IIIa zahod;

(c)  morska plošča (Pleuronectes platessa) na podobmočju IV (Severno morje) in v razdelku IIIa (Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: morska plošča iz Severnega morja;

(c)  morska plošča (Pleuronectes platessa) na podobmočju IV (Severno morje) in v razdelku IIIa (Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: morska plošča na podobmočju IV in v razdelku IIIa;

(d)  saj (Pollachius virens) na podobmočjih IV in VI ter v razdelku IIIa (Severno morje, Rockall in zahod Škotske, Skagerrak in Kattegat), v nadaljnjem besedilu: saj;

(d)  saj (Pollachius virens) na podobmočjih IV (Severno morje) in VI (zahod Škotske in Rockall) ter v razdelku IIIa (Skagerrak in Kattegat), v nadaljnjem besedilu: saj na podobmočjih IV in VI ter v razdelku IIIa;

(e)  morski list (Solea solea) na podobmočju IV (Severno morje), v nadaljnjem besedilu: morski list iz Severnega morja;

(e)  morski list (Solea solea) na podobmočju IV (Severno morje), v nadaljnjem besedilu: morski list na podobmočju IV;

(f)  morski list (Solea solea) v razdelku IIIa in podrazdelkih 22–24 (Skagerrak in Kattegat, zahodno Baltsko morje), v nadaljnjem besedilu; morski list iz Kattegata;

(f)  morski list (Solea solea) v razdelku IIIa (Skagerrak in Kattegat) in podrazdelkih 22–24 (zahodno Baltsko morje), v nadaljnjem besedilu; morski list v razdelku IIIa in podrazdelkih 22–24;

(g)  mol (Merlangius merlangus) na podobmočju IV in v razdelku VIId (Severno morje in vzhodni Rokavski zaliv), v nadaljnjem besedilu: mol iz Severnega morja;

(g)  mol (Merlangius merlangus) na podobmočju IV (Severno morje) in v razdelku VIId (vzhodni Rokavski zaliv), v nadaljnjem besedilu: mol na podobmočju IV in v razdelku VIId;

 

(ga)  morska spaka* (Lophius piscatorius) v razdelku IIIa (Skagerrak in Kattegat) ter na podobmočjih IV (Severno morje) in VI (zahod Škotske in Rockall);

 

(gb)  severna kozica (Pandalus borealis) v razdelkih IVa vzhodno in IIIa;

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi s spremembo seznama staležev iz skupine 1, kot je določeno v prvem odstavku te točke ter v prilogah I in II k tej uredbi v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem.

 

(*Dodati k prilogama)

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „skupina 2“ pomeni funkcionalne enote škampa (Nephrops norvegicus), za katere so cilji, kot so razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi s številčnostjo, določeni v tem načrtu in vključujejo:

(3)  „skupina 2“ pomeni funkcionalne enote škampa (Nephrops norvegicus), za katere so cilji, kot so razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi s številčnostjo, določeni v tem načrtu, navedeni v prilogah I in II in vključujejo:

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „skupina 6“ pomeni prepovedane vrste, katerih ribolov je prepovedan in ki so kot take opredeljene v pravnem aktu Unije, ki je bil sprejet na področju skupne ribiške politike v Severnem morju;

črtano

Obrazložitev

Predlog uredbe o tehničnih ukrepih (člen 18) in Uredba 1380/2013 (člena 12 in 13) že omogočata ukrepe, ki jih je treba sprejeti za te vrste.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „skupina 7“ pomeni pridnene staleže, za katere so cilji, kot so razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi z biomaso, določeni v zakonodaji Unije, razen v tej uredbi;

črtano

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Zadevni staleži se spremenijo samo na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep upravljanja za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja, skupaj z naravnim nihanjem omogočijo obnovitev staležev nad ravnmi, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos.

10.  (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  „rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki žive morske biološke vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, navedenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, pri čemer je njegov namen zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.

1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, navedenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, kot je opredeljeno v točki 8 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ter z upoštevanjem socialno-ekonomskih vidikov omogoča primerno življenjsko raven tistim, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, pri čemer je njegov namen zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Stopnjo izkoriščanja največjega trajnostnega donosa je treba doseči čim prej, za vse staleže, za katere velja ta uredba, pa postopoma, vendar najpozneje do leta 2020, nato pa jo je treba ohranjati. Za staleže, za katere ni na voljo nobenega znanstvenega mnenja in podatkov, je treba izpolniti cilje iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki določa, da se zadevni staleži ohranijo vsaj na ravni, primerljivi s cilji za največji trajnostni donos.

Obrazložitev

Tako cilji kot časovni razporedi iz osnovne uredbe o skupni ribiški politiki morajo veljati enako za staleže vseh skupin.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Načrt bo prispeval k doseganju socialno-ekonomskih ciljev iz člena 2(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti k vzdrževanju življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, ob ohranjanju učinkovitega in preglednega notranjega trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva ter ohranjanju enakih pogojev za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ki se tržijo v Uniji;

Obrazložitev

Socialno-ekonomski vidiki in socialno-ekonomskimi cilji skupne ribiške politike morajo vedno biti del tega večletnega načrta in se jih ne sme zanemariti.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Načrt uporablja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva za zagotovitev, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Skladen je z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem o doseganju dobrega okoljskega stanja do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES.

3.  Načrt uporablja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva za zagotovitev, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem, zlasti na ogrožene habitate in zaščitene vrste, vključno z morskimi sesalci in morskimi pticami. Načrt dopolnjuje ekosistemski pristop k upravljanju ribištva in je skladen z njim, kot je določeno v točki 9 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ter z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem o doseganju dobrega okoljskega stanja do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji in predpisi iz direktiv 2009/147/ES in 92/43/EGS. Poleg tega načrt predvideva ukrepe za omilitev škodljivih socialno-ekonomskih učinkov in operaterjem omogoča, da na dolgi rok pridobijo večjo gospodarsko prepoznavnost.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Načrt prispeva k temu, da se staleži, ki se v skladu s členom 33(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 upravljajo skupaj s tretjimi državami, upravljajo v skladu s cilji iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in da skupne ribolovne možnosti ne presežejo razponov iz Priloge I k tej uredbi.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Načrt upošteva dvostranske odnose Unije s tretjimi državami. Prihodnji dvostranski sporazumi s tretjimi državami upoštevajo načrt.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prispevati k izpolnjevanju drugih ustreznih deskriptorjev iz Priloge I k Direktivi 2008/56/ES sorazmerno z vlogo, ki jo ima ribištvo pri njihovem izpolnjevanju.

(b)  izpolnjevati druge ustrezne deskriptorje iz Priloge I k Direktivi 2008/56/ES sorazmerno z vlogo, ki jo ima ribištvo pri njihovem izpolnjevanju.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Vsi ukrepi iz načrta se v skladu s členom 2(1a) te uredbe sprejmejo na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja. Najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje pregledata ICES ali STECF najpozneje do takrat, ko Komisija predlaga te ukrepe v skladu s členi 4, 5, 6 in 18 te uredbe ter členom 16 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za staleže skupin 1 in 2 se ciljna ribolovna umrljivost doseže čim prej, a postopoma in z rastočim ritmom do leta 2020 za zadevne staleže, nato pa se ohranja v razponih, določenih v Prilogi I.

1.  Za staleže skupin 1 in 2 se ciljna ribolovna umrljivost doseže čim prej, a postopoma in z rastočim ritmom do leta 2020 za zadevne staleže, nato pa se ohranja v razponih, določenih v Prilogi I, in v skladu s cilji iz člena 3(1).

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 so ribolovne možnosti skladne z razponi ciljne ribolovne umrljivosti iz stolpca A Priloge I k tej uredbi.

2.  V skladu s členom 16(4) in členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se ribolovne možnosti določijo v skladu s cilji iz načrta in najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem ter so skladne z razponi ciljne ribolovne umrljivosti iz stolpca A Priloge I k tej uredbi.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se lahko ribolovne možnosti določijo na ravneh, ki ustrezajo nižjim ravnem ribolovne umrljivosti od tistih iz stolpca A Priloge I.

3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se lahko ribolovne možnosti določijo na ravneh, ki ustrezajo nižjim ravnem ribolovne umrljivosti od tistih iz Priloge I.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za uresničevanje namena iz člena 3 v primeru mešanega ribolova;

(a)  če je na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja to potrebno za uresničevanje namena iz člena 3 v primeru mešanega ribolova;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  Odločitve za ribolov v zgornjem območju morajo biti v skladu s členom 3(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013 podprte z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem. Podrobni znanstveni dokazi so dostopni javnosti vsaj štiri tedne pred sprejetjem odločitve o ribolovnih možnostih iz člena 16 Uredbe (EU) št. 1380/2013, na podlagi stolpca B Priloge I.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za preprečitev škode za stalež, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži različnih vrst, ali

(b)  če je na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja to potrebno za preprečitev škode za stalež, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži različnih vrst, ali

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ribolovne možnosti se v vsakem primeru določijo tako, da obstaja manj kot 5-odstotna verjetnost, da biomasa drstitvenega staleža pade pod mejno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (Blim), določeno zlasti v stolpcu B Priloge II.

Obrazložitev

V skladu s členom 4(7) večletnega načrta za Baltsko morje.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Kadar Komisija na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja meni, da razponi ribolovne umrljivosti iz Priloge I ne ustrezajo več ciljem načrta, lahko predloži nujen predlog za spremembo teh razponov.

Obrazložitev

Da se vključi določba iz načrta za upravljanje Baltskega morja.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ribolovne možnosti za staleže skupin 3 in 4 so skladne z znanstvenim mnenjem v zvezi z največjim trajnostnim donosom.

1.  Ribolovne možnosti za staleže skupin 3 in 4 so skladne z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem v zvezi z največjim trajnostnim donosom.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če ni znanstvenega mnenja o stopnji ribolovne umrljivosti v skladu z največjim trajnostnim donosom, so ribolovne možnosti skladne z znanstvenim mnenjem za zagotovitev trajnosti staležev na podlagi previdnostnega pristopa.

2.  Če ni znanstvenega mnenja in podatkov o stopnji ribolovne umrljivosti v skladu z največjim trajnostnim donosom, se ribolovne možnosti in ukrepi določijo na podlagi previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, kot je opredeljeno v členu 4(1)(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in v skladu s cilji iz člena 3(1) te uredbe.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da se previdnostni pristop uporablja v skladu z osnovno uredbo o skupni ribiški politiki, da bi se zagotovila najmanj primerljiva stopnja zaščite zadevnih staležev v skladu s členom 9(2) osnovne uredbe o skupni ribiški politiki kot pri upravljanju na ravni največjega trajnostnega donosa.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Staleži skupine 5 se upravljajo na podlagi previdnostnega pristopa v skladu z znanstvenim mnenjem.

Staleži skupine 5 se upravljajo na podlagi previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, kot je opredeljeno v členu 4(1)(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter v skladu z najboljšim razpoložljivim mnenjem in cilji iz člena 3(1) in člena 3(3) te uredbe. Pomanjkanje ustreznih znanstvenih podatkov ni opravičilo za odložitev ali nesprejetje ukrepov upravljanja za ohranitev morskih bioloških virov.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če znanstveno mnenje kaže, da je v določenem letu drstitvena biomasa katerega koli staleža iz skupine 1 nižja od MSY Btrigger ali da je številčnost katere koli funkcionalne enote iz skupine 2 nižja od Abundancebuffer iz stolpca A Priloge II, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos.. Z odstopanjem od člena 4(2) se ribolovne možnosti določijo na ravni, skladne z ribolovno umrljivostjo, ob upoštevanju zmanjšanja biomase ali številčnosti pod razpon iz stolpca A Priloge I.

1.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je v določenem letu drstitvena biomasa katerega koli staleža iz skupine 1 nižja od MSY Btrigger ali da je številčnost katere koli funkcionalne enote iz skupine 2 nižja od Abundancebuffer iz stolpca A Priloge II, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Z odstopanjem od člena 4(2) se ribolovne možnosti določijo na ravni, skladne z ribolovno umrljivostjo, ob upoštevanju zmanjšanja biomase ali številčnosti pod razpon iz stolpca A Priloge I, sorazmerno z zmanjšanjem biomase glede na svetovalno pravilo ICES. Upošteva se svetovalno pravilo ICES v skladu s členom 2(1b) te uredbe.

Obrazložitev

Glede na to, da je svetovalno pravilo ICES osnova za izračun predlaganih razponov, mora biti pogoj za njihovo uporabo.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli od zadevnih staležev nižja od Blim ali da je številčnost katere koli funkcionalne enote škampa nižja od Abundancelimit iz stolpca B Priloge II k tej uredbi, se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Ti popravni ukrepi z odstopanjem od odstavkov 2 in 4 člena 4 vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti.

2.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli od zadevnih staležev nižja od Blim ali da je številčnost katere koli funkcionalne enote škampa nižja od Abundancelimit iz stolpca B Priloge II k tej uredbi, se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Ti popravni ukrepi z odstopanjem od odstavkov 2 in 4 člena 4 vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je v določenem letu drstitvena biomasa enega od staležev, za katere se uporablja ta uredba, nižja od MSY Btrigger, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos, ribolovna umrljivost pa se linearno zmanjša, sorazmerno z zmanjšanjem biomase in v skladu s svetovalnim pravilom ICES. Upošteva se svetovalno pravilo ICES v skladu s členom 2(1)(1b) te uredbe.

Obrazložitev

Tudi za skupine 3, 4, 5 in 7 je treba omogočiti zaščitne ukrepe, kot so zmanjšanje ribolovne umrljivosti ali drugi popravni ukrepi za zmanjšanje ulova, ki presegajo tehnične ukrepe.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je drstitvena biomasa enega od staležev, za katere se uporablja ta uredba, nižja od Blim ali druge ustrezne zgornje meje, se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Ti popravni ukrepi lahko vključujejo zlasti ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti ali prekinitev ciljnega ribolova staleža.

Obrazložitev

Tudi za skupine 3, 4, 5 in 7 je treba omogočiti zaščitne ukrepe, kot so prekinitev ribolova ali drugi popravni ukrepi za zmanjšanje ulova, ki presegajo tehnične ukrepe.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Popravni ukrepi iz tega člena lahko vključujejo:

 

(a)   nujne ukrepe v skladu s členoma 12 in 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013;

 

(b)   ukrepe na podlagi členov 11 in 11a te uredbe.

 

Ukrepi iz tega člena se določijo glede na naravo, resnost, trajanje in ponavljanje okoliščin, ko je biomasa drstitvenega staleža pod ravnmi iz odstavka 1.

Obrazložitev

Da se vključi določba iz načrta za upravljanje Baltskega morja.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebni ohranitveni ukrepi za skupine od 3 do 7

Posebni ohranitveni ukrepi

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če znanstveno mnenje kaže, da je za ohranitev katerega koli pridnenega staleža iz skupin od 3 do 7 potreben popravni ukrep, ali če je drstitvena biomasa katerega koli staleža iz skupine 1 ali številčnost katere koli funkcionalne enote iz skupine 2 v določenem letu nižja od referenčnih točk ohranjanja iz stolpca A Priloge II k tej uredbi, je na Komisijo preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z:

Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je potreben popravni ukrep, s katerim se zagotovi, da se vsi staleži, za katere velja ta uredba, upravljajo v skladu s cilji iz člena 3 te uredbe, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z:

Obrazložitev

Uskladitev z besedilom člena 6(1) večletnega načrta za Baltsko morje, da bi omogočili sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi bi lahko zagotovili ohranitev staležev, omejili neželen ulov ali čim bolj zmanjšali negativne vplive ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  lastnostmi ribolovnega orodja, zlasti velikostjo mrežnega očesa, velikostjo trnka, izdelavo orodja, debelino vrvi, velikostjo orodja ali uporabo selektivnih naprav, da se zagotovi ali izboljša selektivnost;

(a)  določitvijo lastnosti in specifikacij ribolovnega orodja, zlasti velikosti mrežnega očesa, velikosti trnka, izdelave orodja, debeline vrvi, velikosti orodja ali uporabe selektivnih naprav, da se zagotovi ali izboljša selektivnost, zlasti za zmanjšanje neželenega ulova staležev skupine 6;

Obrazložitev

Uskladitev s cilji iz člena 7(2)(b) osnovne uredbe o skupni ribiški politiki.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Določitev območij drstitve in obnove ribjih staležev

 

Države članice najpozneje do leta 2020 določijo območja drstitve in območja, za katere obstajajo jasni dokazi, da imajo visoke koncentracije rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, in v skladu s členom 12(2) te uredbe pripravijo skupna priporočila za določitev območij obnove ribjih staležev za staleže, za katere velja ta uredba.

Obrazložitev

Člen ustreza ciljem iz člena 8 osnovne uredbe o skupni ribiški politiki.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Celotni dovoljeni ulovi

Ribolovne možnosti

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti upoštevajo objektivna in pregledna merila iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Države članice pri skupnem upravljanju staležev, ki si jih delijo s tretjimi državami, v skladu z določbami člena 33(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 omogočijo izmenjavo ribolovnih možnosti.

Obrazložitev

Izmenjava ribolovnih možnosti za selivske staleže s tretjimi državami je pomemben instrument za zagotavljanje optimalnega izkoriščanja razpoložljivih ribolovnih možnosti.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Brez poseganja v člen 8 je celotni dovoljeni ulov za stalež škampa v območjih ICES IIa in IV vsota omejitev ulova funkcionalnih enot in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot.

2.  Za stalež škampa v območjih ICES IIa in IV se določita omejitev ulova za posamezne funkcionalne enote in skupni celotni dovoljeni ulov za statistično območje zunaj funkcionalnih enot.

Obrazložitev

Številčnost škampa se lahko v posameznih funkcionalnih enotah zelo razlikuje. Če bi se določil skupni celotni dovoljeni ulov kot vsota staležev v funkcionalnih enotah in zunaj njih, bi bil lahko ribolovni pritisk v nekaterih funkcionalnih enotah prevelik, v drugih pa bi ribolovne možnosti ostale neizkoriščene.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a:

 

Vpliv rekreacijskega ribolova

 

1.  Vsi razpoložljivi podatki o ulovu pri rekreacijskem ribolovu se pregledajo, da se oceni njihov vpliv na staleže nadzorovanih vrst.

 

2.  Svet upošteva oceno iz prvega odstavka. Za staleže, za katere je pomemben rekreacijski ribolov, Svet pri določanju ribolovnih možnosti upošteva rekreacijski ulov, in sicer:

 

(a)  z upoštevanjem skupne ocene ulova pri rekreacijskem ribolovu, na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja o komercialnih ribolovnih možnosti kot skupnega ulova, ki ustreza ciljni stopnji ribolovne smrtnosti;

 

(b)  z uvedbo omejitev pri rekreacijskem ribolovu, vključno z omejevanjem dnevnega ulova in uvajanjem nelovnih obdobij, ali

 

(c)  na druge načine, ki štejejo za ustrezne.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Določbe, povezane z obveznostjo iztovarjanja za skupine od 1 do 7

Določbe, povezane z obveznostjo iztovarjanja

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izjem od uporabe obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere znanstveni dokazi, v katerih so upoštevane lastnosti orodja, ribolovnih praks in ekosistemov, kažejo visoko stopnjo preživetja, da se olajša izvajanje obveznosti iztovarjanja, in

(a)  izjem od uporabe obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje, v katerem so upoštevane lastnosti orodja, ribolovnih praks in ekosistemov, kaže visoko stopnjo preživetja, da se olajša izvajanje obveznosti iztovarjanja, in

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  posebnih določb o dokumentiranju ulova, zlasti za namene spremljanja izvajanja obveznosti iztovarjanja, in

(c)  posebnih določb o dokumentiranju ulova, zlasti za namene spremljanja in nadzora, da bi se zagotavljanjem doslednega spoštovanja obveznosti iztovarjanja omogočili enaki konkurenčni pogoji, in

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3 te uredbe, zlasti k zaščiti mladih in drstečih se rib.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Tehnični ukrepi

 

1.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z naslednjimi tehničnimi ukrepi:

 

(a)   specifikacije v zvezi z lastnostmi ribolovnega orodja in predpisi o njegovi uporabi za zagotovitev ali izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje neželenega ulova ali zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem;

 

(b)   specifikacije v zvezi s spremembami ribolovnega orodja ali dodatnimi napravami za zagotovitev ali izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje neželenega ulova ali zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem;

 

(c)   omejitve ali prepovedi uporabe nekaterih vrst ribolovnega orodja ter ribolovnih dejavnosti na določenih območjih ali v določenih obdobjih za zaščito drstečih se rib, rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali neciljnih vrst rib ali za zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem, in

 

(d)   določitev najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za vsak stalež, za katerega velja ta uredba, da se zaščitijo nedorasli morski organizmi.

 

2.   Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3.

Obrazložitev

Da se vključi člen 8 načrta za upravljanje Baltskega morja. Predlog Komisije povezuje vprašanje tehničnih ukrepov izključno z ukrepi za ohranitev staleža. Ta pristop je preozek. Oblikovati bi bilo treba posebno poglavje, da se uvedejo bolj splošni tehnični ukrepi.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Poleg obveznosti predhodnega obveščanja iz člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 kapitani ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je od osem do dvanajst metrov, pristojnim organom obalne države članice vsaj eno uro pred predvidenim prihodom v pristanišče sporočijo informacije iz točk od (a) do (f) člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009, če imajo na krovu vsaj katero koli od naslednjih količin rib:

črtano

(a)  skupina 1: 1000 kg; in/ali

 

(b)  skupini 2 in 4: 500 kg; in/ali

 

(c)  skupina 3: 1000 kg; in/ali

 

(d)  skupina 7: 1000 kg;

 

Obrazložitev

Zaradi zapletenosti upravljanja, ki izhaja iz velikega števila predlaganih skupin, se predlaga ohranitev določb uredbe o nadzoru, v skladu z načelom boljše ureditve in priporočili Parlamenta v njegovem samoiniciativnem poročilu o usklajevanju ribiškega nadzora.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

črtano

Zahteve glede ladijskih dnevnikov za skupine od 1 do 7

 

Z odstopanjem od člena 14(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 kapitani ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je osem metrov ali več in ki izvajajo ribolov pridnenih staležev, vodijo ladijski dnevnik o svojih dejavnostih v skladu s členom 14 navedene uredbe.

 

Obrazložitev

Ta določba ne sodi v načrt upravljanja in bi morala biti ob pregledu uredbe o nadzoru predmet širše razprave.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaj pet let po začetku veljavnosti te uredbe in nato na vsakih pet let Komisija zagotovi oceno vpliva načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki izkorišča te staleže. Rezultate te ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

Najpozneje tri leta po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Komisija zagotovi oceno vpliva načrta na staleže, za katere velja ta uredba, in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter do kakšne mere so bili doseženi cilji te uredbe, vključno z obnovo ribjih staležev nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter napredek pri doseganju dobrega okoljskega stanja. Rezultate te ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija lahko po potrebi prej predloži oceno.

 

Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku pri doseganju ciljev te uredbe in stanju ribjih staležev v vodah in staležev, za katere velja ta uredba, in sicer čim prej po sprejetju letne uredbe o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah Unije in nekaterih vodah zunaj Unije. Poročilo se priloži k letnemu poročilu iz člena 50 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

 

Navedeno poročilo vsebuje:

 

(1)   obsežno znanstveno mnenje, na osnovi katerega so bile določene ribolovne možnosti, in

 

(2)   znanstveno utemeljitev, ki dokazuje, da so ribolovne možnosti določene v skladu s cilji in določbami te uredbe, zlasti v zvezi z ribolovno smrtnostjo.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 18a

 

Podpora iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

 

Ukrepi za začasno prenehanje, sprejeti za uresničitev ciljev načrta, se štejejo za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti za namene točk (a) in (c) člena 33(1) Uredbe (EU) št. 508/2014.

(Ta člen bi bilo treba vključiti v poglavje X).

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se dopolni določba iz člena 17 večletnega načrta za Baltsko morje v zvezi s podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pri začasnem prenehanju ribolovnih dejavnosti za uresničitev ciljev načrta.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Priloga 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga I

Priloga I

Ciljna ribolovna umrljivost

Ciljna ribolovna umrljivost

1. skupina 1:

1. skupina 1:

STALEŽ

Ciljni razpon ribolovne umrljivosti, ki je skladen z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY)

STALEŽ

Ciljni razponi ribolovne umrljivosti, ki so skladni z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY)

 

Stolpec A

Stolpec B

 

Stolpec A

Stolpec B

 

Številke v razpredelnici na podlagi zadnjega, posebej zahtevanega mnenja ICES „ Zahteva EU, da ICES predloži razpone FMSY za staleže Severnega morja in Baltskega morja“

Trska iz Severnega morja

0.22 – 0.33

0.33 – 0.49

Trska na podobmočju IV ter v razdelkih VIId in IIIa zahod

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Vahnja

0.25 – 0.37

0.37 – 0.52

Vahnja na podobmočju IV ter v razdelkih VIa in IIIa zahod

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Morska plošča iz Severnega morja

0.13 – 0.19

0.19 – 0.27

Morska plošča na podobmočju IV in v razdelku IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Saj

0.20 – 0.32

0.32 – 0.43

Saj na podobmočjih IV in VI ter v razdelku IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Morski list iz Severnega morja

0.11 – 0.20

0.20 – 0.37

Morski list na podobmočju IV

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Morski list iz Kattegata

0.19 – 0.22

0.22 – 0.26

Morski list v razdelku IIIa in podrazdelkih 22–24

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Mol iz Severnega morja

Ni opredeljeno.

Ni opredeljeno.

Mol na podobmočju IV in v razdelku VIId

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

 

 

 

Morska spaka v razdelku IIIa in podobmočjih IV in VI

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

 

 

 

Severna kozica v razdelkih IVa vzhodno in IIIa

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

2. skupina 2:

2. Skupina 2

Funkcionalna enota škampa (FE)

Ciljni razpon ribolovne umrljivosti, ki je skladen z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY) (kot stopnja ulova)

Funkcionalna enota škampa (FE)

Ciljni razponi ribolovne umrljivosti, ki so skladni z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY) (kot stopnja ulova)

 

Stolpec A

Stolpec B

 

Stolpec A

Stolpec B

 

Številke v razpredelnici na podlagi zadnjega, posebej zahtevanega mnenja ICES „ Zahteva EU, da ICES predloži razpone FMSY za staleže Severnega morja in Baltskega morja“

Razdelek IIIA, funkcionalni enoti 3 in 4

0.056 – 0.079

0.079 – 0.079

Razdelek IIIA, funkcionalni enoti 3 in 4

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Farn Deeps, funkcionalna enota 6

0.07 – 0.081

0.081 – 0.081

Farn Deeps, funkcionalna enota 6

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Fladen Ground, funkcionalna enota 7

0.066 – 0.075

0.075 – 0.075

Fladen Ground, funkcionalna enota 7

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Firth of Forth, funkcionalna enota 8

0.106 – 0.163

0.163 – 0.163

Firth of Forth, funkcionalna enota 8

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Moray Firth, funkcionalna enota 9

0.091 – 0.118

0.118 – 0.118

Moray Firth, funkcionalna enota 9

FMSY lower - FMSY

FMSY - FMSY upper

Obrazložitev

Uveljavitev načela za izračun razponov omogoča njihovo prožno prilagoditev najnovejšemu in najboljšemu razpoložljivemu znanstvenemu mnenju. Če so razponi, kot jih je predlagala Evropska komisija, izraženi v številkah, se določijo v skladu z obstoječim znanstvenim mnenjem, prilagodijo pa se lahko le z rednim zakonodajnim postopkom. Poleg tega je določitev imena staleža na podlagi območij, podobmočij in razdelkov ICES jasnejša in natančnejša.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Priloga 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga II

Priloga II

Referenčne točke ohranjanja

Referenčne točke ohranjanja

(iz člena 7)

(iz člena 7)

1. skupina 1:

1. skupina 1:

STALEŽ

Najnižja referenčna točka za biomaso drstitvenega staleža (v tonah) (MSY Btrigger)

Mejna referenčna točka za biomaso (v tonah) (Blim)

STALEŽ

Najnižja referenčna točka za biomaso drstitvenega staleža (v tonah) (MSY Btrigger)

Mejna referenčna točka za biomaso (v tonah) (Blim)

 

 

Stolpec A

Stolpec B

Trska iz Severnega morja

165 000

118 000

Trska na podobmočju IV ter v razdelkih VIId in IIIa zahod

165 000

118 000

Vahnja

88 000

63 000

Vahnja na podobmočju IV ter v razdelkih VIa in IIIa zahod

88 000

63 000

Morska plošča iz Severnega morja

230 000

160 000

Morska plošča na podobmočju IV in v razdelku IIIa

230 000

160 000

Saj

200 000

106 000

Saj na podobmočjih IV in VI ter v razdelku IIIa

150 000

106 000

Morski list iz Severnega morja

37 000

26 300

Morski list na podobmočju IV

37 000

26 300

Morski list iz Kattegata

2600

1850

Morski list v razdelku IIIa in podrazdelkih 22–24

2600

1850

Mol iz Severnega morja

Ni opredeljeno.

Ni opredeljeno.

Mol na podobmočju IV in v razdelku VIId

Ni opredeljeno.

Ni opredeljeno.

 

 

 

Morska spaka v razdelku IIIa in podobmočjih IV in VI

Ni opredeljeno.

Ni opredeljeno.

 

 

 

Severna kozica v razdelkih IVa vzhodno in IIIa

Ni opredeljeno.

Ni opredeljeno.

2. skupina 2:

2. Skupina 2

Funkcionalna enota škampa (FE)

Najnižja referenčna točka za številčnost (v milijonih) (Abundancebuffer)

Mejna referenčna točka za številčnost (v milijonih) (Abundancelimit)

Funkcionalna enota škampa (FE)

Najnižja referenčna točka za številčnost (v milijonih) (Abundancebuffer)

Mejna referenčna točka za številčnost (v milijonih) (Abundancelimit)

 

 

Stolpec A

Stolpec B

Razdelek IIIA, funkcionalni enoti 3 in 4

Ni relevantno.

Ni relevantno.

Razdelek IIIA, funkcionalni enoti 3 in 4

Ni relevantno.

Ni relevantno.

Farn Deeps, funkcionalna enota 6

999

858

Farn Deeps, funkcionalna enota 6

999

858

Fladen Ground, funkcionalna enota 7

3583

2767

Fladen Ground, funkcionalna enota 7

3583

2767

Firth of Forth, funkcionalna enota 8

362

292

Firth of Forth, funkcionalna enota 8

362

292

Moray Firth, funkcionalna enota 9

262

262

Moray Firth, funkcionalna enota 9

262

262

Obrazložitev

Zaradi jasnosti sklicevanj na stolpca A in B v Prilogi II je treba ta stolpca tudi jasno poimenovati. Poleg tega je določitev imena staleža na podlagi območij, podobmočij in razdelkov ICES jasnejša in natančnejša.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga II A

 

Prepovedane vrste

 

(a)  žarkasta raža (Amblyraja radiata);

 

(b)  naslednje vrste žagaric:

 

(i)  Anoxypristis cuspidata;

 

(ii)  Pristis clavata;

 

(iii)  Pristis pectinata;

 

(iv)  Pristis pristis;

 

(v)  Pristis zijsron;

 

(c)  morski pes orjak (Cetorhinus maximus) in beli morski volk (Carcharodon carcharias);

 

(d)  kljunata raža (Dipturus batis) obeh vrst (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia);

 

(e)  gladki svetilec (Etmopterus pusillus) v vodah Unije podobmočja ICES IV in razdelka ICES IIIa;

 

(f)  grebenasta manta (Manta alfredi);

 

(g)  manta (Manta birostris);

 

(h)  naslednje vrste raž iz rodu Mobula:

 

(i)  Mobula mobular;

 

(ii)  Mobula rochebrunei;

 

(iii)  Mobula japanica;

 

(iv)  Mobula thurstoni;

 

(v)  Mobula eregoodootenkee;

 

(vi)  Mobula munkiana;

 

(vii)  Mobula tarapacana;

 

(viii)  Mobula kuhlii;

 

(ix)  Mobula hypostoma;

 

(i)  raža trnjevka (Raja clavata) v vodah Unije razdelka ICES IIIa;

 

(j)  goslaši (Rhinobatidae);

 

(k)  sklat (Squatina squatina);

 

(l)  losos (Salmo salar) in morska postrv (Salmo trutta) pri ribolovu s kakršno koli vlečno mrežo v vodah zunaj meje šestih milj, merjene od temeljnih črt držav članic v podobmočjih ICES II in IV (vode Unije);

 

(m)  samice raroga (Palinuridae spp.) in samice jastoga (Homarus gammarus), razen kadar se uporabljajo za namene neposrednega obnavljanja ali prenašanja staležev.

Obrazložitev

Prepovedane vrste so navedene v Prilogi I k predlogu uredbe o tehničnih predpisih (COM(2016)0134). Ker o tem predlogu še potekajo posvetovanja, je po mnenju poročevalke nujno, da se prepovedane vrste, navedene v členu 2(7) te uredbe, natančneje opredelijo. Zato so bile prevzete prepovedi iz predloga uredbe o tehničnih predpisih, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

(1) Ozadje predloga Komisije

Večletni načrti so v skladu z osnovno uredbo bistveni za večletno trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov, saj temeljijo na zamisli, da je treba v njih obravnavati posebnosti različnih ribištev.

Na večletnih načrtih temeljijo načrti o zavržkih, v katerih so natančno opredeljene obveznosti iztovarjanja za določene staleže in ribištva ter omogočene izjeme.

Z načrtom za Baltsko morje je bil sprejet prvi večletni načrt v skladu z osnovno uredbo. Ta se sicer obravnava kot vzorec večletnih načrtov za druga morska območja, vendar je treba upoštevati tudi posebnosti različnih ribištev (in območij).

Na podlagi ocene učinka, na kateri temelji predlog Komisije za ta večletni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt za Severno morje), so bili med drugim določeni naslednji cilji (S.31):

  zmanjšanje premajhnega ulova (angl. underfishing) z razponi F(MSY),

  oblikovanje zaščitnih ukrepov za previdnostni pristop,

  olajšanje izvajanja obveznosti iztovarjanja in

  vzpostavitev okvira za izvajanje regionalizacije.

Predlog Komisije se nanaša le na pridnene staleže, saj se njihovo upravljanje zelo razlikuje od upravljanja pelagičnih in industrijskih staležev.

(2) Vsebina predloga

Struktura in obseg

Komisija načeloma prevzema strukturo načrta za Baltsko morje. Nekateri deli so bili spremenjeni ali izpuščeni.

Predlog je osredotočen na mešani ribolov pridnenih staležev v Severnem morju. Ne vsebuje bioloških interakcij med staleži, saj jih z znanstvenega vidika še ni mogoče ustrezno modelirati. Pri mešanem ribolovu se lahko pojavijo vrste, ki omejujejo ribolov.

Zato je Komisija v svoj predlog vključila pojem razponov. Ti razponi naj bi zagotovili določeno prilagodljivost glede problematike vrst, ki omejujejo ribolov.

Komisija deli pridnene staleže na sedem skupin, in sicer po nekaterih merilih, kot je na primer obstoj celotnih dovoljenih ulovov.

Komisija uvaja pojem Abundance(buffer), ki ga je razvil Regionalni svetovalni svet za Severno morje. Ta pojem je bolj trajnosten kot pojem Abundance(limit), ki ga je razvil Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES).

Doslednost in mehanizmi

Medtem ko se znanstveni nasveti in izračuni staležev na splošno nanašajo na tako imenovana območja ICES, ki temeljijo na znanju in odkritjih in se lahko sčasoma prilagodijo dinamiki staležev, določitev celotnih dovoljenih ulovov zadeva enote upravljanja, ki so v primerjavi z območji ICES statične. Iz tega izhaja nesorazmerje med enotami staležev in enotami upravljanja.

Pri uvrščanju v skupine, kot jih je določila Komisija, je treba upoštevati, da imajo nekateri staleži, ki spadajo v skupino 3, referenčne velikosti skupine 1. Ker pa so ti staleži pretežno prisotni v Severnem Atlantiku, se bodo te referenčne velikosti upoštevale v prihodnjem večletnem načrtu za severozahodni Atlantik. To pomeni, da se bodo ti staleži uvrstili v skupino 7 načrta za Severno morje.

Skupina 7 temelji na osnovni zamisli, da bodo pripravljeni večletni načrti za druga območja, v okviru katerih bodo staleži z razponi FMSY, če se bo ohranila obstoječa struktura, uvrščeni v skupino 1.

V predlogu Komisije spada mol v skupino 1. V posebej zahtevanem mnenju ICES v zvezi z razponi niso bili navedeni nobeni razponi za mola, zato v Prilogi I niso določeni. Po mnenju Komisije je bil mol vključen v skupino 1, ker naj bi bili v bližnji prihodnosti na voljo podatki o razponih. Naslednja različica mnenja ICES bo vsebovala tudi posodobljene vrednosti za vahnjo.

Poročevalka je bila seznanjena, da skupini 3 in 6 zajemata vse vrste raž. Skupina 3 zajema tudi trsko iz Kattegata.

Poročevalka skuša s svojimi predlogi sprememb doseči dosledno in jasno označevanje območij, Zato je prilagodila poimenovanja, ki veljajo za Severno morje. Pojasnila je, da se razdelek ICES IIIa nanaša tako na Skagerrak kot na Kattegat, razdelek IIIa zahod pa le na Skagerrak.

V zvezi z Atlantikom in Severnim morjem se celotni dovoljeni ulovi določijo tudi za vode Unije v razdelku IIa. V predlogu Komisije pa to območje iz člena 1 ni navedeno v opredelitvah posameznih skupin v členu 2. Poročevalka meni, da to območje ni bilo upoštevano pri izračunih staležev ICES.

Skupini 1 in 2 je mogoče spremeniti le v rednem zakonodajnem postopku, kar velja tudi za predvidene razpone za te skupine v Prilogi. Nasprotno bi lahko v skupino 3 vključili tudi druge staleže, če bo ICES zanje določil celotne dovoljene ulove. V tem primeru bi bili staleži izključeni iz skupine 5. Če pa bi se ICES odločil za odpravo celotnega dovoljenega ulova, bi se staleži prestavili iz skupine 3 v skupino 5.

Medtem ko načrt za Baltsko morje predvideva delegirane akte za sprejetje ukrepov samo za vrste prilova, lahko Komisija v skladu s svojim predlogom za Severno morje sprejme posebne ohranitvene ukrepe (člen 9) za različne skupine in številne vrste.

(3) Mnenje poročevalke

Poročevalka je pripravila spremembe predloga zaradi pojasnitve razmer, uskladitve z veljavnimi predpisi, kot sta osnovna uredba in načrt za Baltsko morje, in prilagoditve najnovejšim znanstvenim spoznanjem.

Mešani ribolov, razponi in prilagodljivost

Razponi so bili uvedeni že z načrtom za Baltsko morje. Poročevalka se je odločila, da prevzame pristop razponov iz načrta za Baltsko morje, predvsem zaradi mešanega ribolova in problematike vrst, ki omejujejo ribolov, ki sta prisotna v Severnem morju.

Razponi omogočajo prilagodljivost pri določanju celotnih dovoljenih ulovov. Mehanizme prilagodljivosti določa že osnovna uredba. To pomeni, da morajo države članice pri dodeljevanju kvot upoštevati sestavo ulova. Poročevalka podpira Komisijo v zvezi s tem. Po njenem mnenju je treba poleg tega omogočiti menjavo kvot in izboljšati selektivnost, in sicer v prvi vrsti za izkoriščanje ribolovnih virov, da bi se izognili prenizki ravni izkoriščenosti kvot. Po besedah Komisije države članice doslej še niso uvedle prilagodljivosti med vrstami. Ta bi omogočila tudi zmanjšanje problematike vrst, ki omejujejo ribolov. Poleg tega se člen 33(2) osnovne uredbe med drugim sklicuje na izmenjavo ribolovnih možnosti s tretjimi državami, da bi se zagotovilo trajnostno izkoriščanje staležev, ki se delijo s tretjimi državami.

Izračun zgornjih mej razponov ICES temelji na tako imenovanem svetovalnem pravilu ICES. Na njegovi podlagi bi se v primeru, ko bi stalež padel pod nek prag, izvedel konkreten mehanizem. Uporaba zgornjih mej je upravičena le, če se upošteva svetovalno pravilo ICES. Poročevalka zato v normativnem delu natančneje določa to povezavo.

Zakonodaja na področju skupne ribiške politike mora temeljiti na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju. To pomeni tudi, da mora zakonodaja zagotoviti prilagodljivost, ki bo omogočila odzivanje na nova znanstvena spoznanja. Zato poročevalka v priloge namesto konkretnih številk vključuje to načelo.

Najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje

Že med pogajanji o načrtu za Baltsko morje so potekale razprave na temo najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja. Ta izraz se uporablja v členu 119(1)(a) UNCLOS, pa tudi v osnovni uredbi, na primer v členu 3(c). Vendar ta izraz ni opredeljen. Običajna praksa je, da se zakonodajna besedila oblikujejo na podlagi mnenja ICES.

Zlasti v okviru pogajanj o ribolovnih možnostih v Baltskem morju za leto 2017 je postalo jasno, da je treba izraz „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ konkretno opredeliti. Poročevalka je zato uvedla opredelitev, v skladu s katero je treba znanstveni nasvet pred njegovo uporabo objaviti in oceniti.

Izstop Združenega kraljestva iz EU in Norveška

Načrt bi moral vzpostaviti dobro delovno podlago za prihodnje upravljanje s tretjimi državami. V zvezi s tem je treba v celoti izkoristiti možnosti iz člena 33 osnovne uredbe. Zato je treba hitro dokončati načrt za Severno morje.

Druga vprašanja

Skupina 6 v predlogu Komisije se nanaša na seznam prepovedanih vrst, kot je trenutno naveden v členu 12 Uredbe Sveta (EU) 2017/127. Poročevalka predlaga, da se v to besedilo vključi manj prožen seznam, kot je to že storila Komisija v obstoječem predlogu o tehničnih predpisih. Tak seznam bi poleg tega izključeval možnost, da bi se staleži z ničnim celotnim dovoljenim ulovom uvrstili v to skupino.

Ocena učinka je bila opravljena, ko je začel veljati prvi načrt iztovarjanja za pridnene vrste v Severnem morju. Po mnenju Komisije enoletne izkušnje z načrtom iztovarjanja ne bi vplivale na glavne predpostavke ocene učinka. Poročevalka bo to oceno izvajanja upoštevala pri nadaljnjem delu v zvezi s tem načrtom.

Prilagodljivost prek regionalizacije in delegiranih aktov, ki je bila dosežena z večletnimi načrti, ne sme Evropskemu parlamentu onemogočati izvrševanja njegove nadzorne funkcije.

V členu 17 načrta za Baltsko morje je pri začasnem prenehanju ribolovnih dejavnosti, če je to namenjeno uresničitvi ciljev načrta, predvidena podpora iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Poročevalka ta ukrep sprejema v enakem besedilu.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže

Referenčni dokumenti

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)

Datum predložitve EP

3.8.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

REGI

12.9.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

DEVE

18.8.2016

BUDG

31.8.2016

ENVI

31.8.2016

REGI

8.9.2016

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Ulrike Rodust

15.9.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

11.10.2016

9.11.2016

25.1.2017

22.3.2017

 

30.5.2017

 

 

 

Datum sprejetja

12.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

13

4

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, John Flack, Jens Gieseke, Julie Girling, Anja Hazekamp, Czesław Hoc, Maria Lidia Senra Rodríguez

Datum predložitve

18.7.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

13

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

John Flack, Julie Girling, Peter van Dalen

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton, Keith Taylor

7

0

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov