Postup : 2017/2057(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0267/2017

Předložené texty :

A8-0267/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.8

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0354

ZPRÁVA     
PDF 552kWORD 65k
19.7.2017
PE 604.635v02-00 A8-0267/2017

o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU–Chile

(2017/2057(INI))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU–Chile

(2017/2057(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, která byla uzavřena v roce 2002, a na její obchodní pilíř, který vstoupil v platnost dne 1. února 2003(1) (dále jen „dohoda o přidružení“),

–  s ohledem na závěr šestého zasedání Rady přidružení EU–Chile, které se konalo v dubnu 2015(2),

–  s ohledem na závěrečné prohlášení, které přijal smíšený poradní výbor dne 5. října 2016(3),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497)(4) a na diskusní dokumenty Komise z května 2017 o využití potenciálu globalizace(5) a o sociálním rozměru Evropy(6),

–  s ohledem na rozsudky a stanoviska Soudního dvora Evropské unie (C-350/12 P, 2/13, 1/09) a na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 6. ledna 2015, jímž uzavřela své šetření z vlastní iniciativy OI/10/2014/RA o šíření informací a přístupu k dokumentům(7), a s ohledem na stanovisko Soudního dvora č. 2/15 ze dne 16. května 2017(8),

–  s ohledem na doporučení Parlamentu Komisi k jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) ze dne 3. února 2016(9),

–  s ohledem na pozměňovací návrhy, které Parlament přijal dne 4. července 2017 k návrhu směrnice o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 o provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků(10), a ze dne 25. listopadu 2010 o politice mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu(11),

–  s ohledem na studii výzkumné služby Evropského parlamentu nazvanou „Účinky ustanovení týkajících se lidských práv v globální dohodě mezi EU a Mexikem a v dohodě o přidružení mezi EU a Chile“(12),

–  s ohledem na pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o nadnárodních podnicích, na obecné zásady Organizace spojených národů (OSN) v oblasti podnikání a lidských práv, tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách pro nadnárodní podniky a sociální politiku a na agendu MOP na podporu důstojné práce,

–  s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu z roku 2015 (Pařížská dohoda), která vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016(13) a již ratifikovalo také Chile,

–  s ohledem na společné prohlášení Smíšeného parlamentního výboru EU–Chile ze dne 3. listopadu 2016(14),

–  s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na články 8, 207 odst. 3 a 217 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na návrh pokynů pro jednání přijatý Komisí dne 24. května 2017,

  s ohledem na článek o Chile v ročence Mezinárodní pracovní skupiny pro záležitosti domorodých národů (IWGIA) nazvaný „Domorodý svět roku 2016“(15),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 4 a článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0267/2017),

A.  vzhledem k tomu, že strategie „Obchod pro všechny“ stanovuje, že „Komise musí provádět obchodní politiku, z níž může těžit společnost jako celek a jež prosazuje kromě hlavních ekonomických zájmů evropské a univerzální standardy a hodnoty, klade větší důraz na udržitelný rozvoj, lidská práva, daňové úniky, ochranu spotřebitelů a na odpovědný a spravedlivý obchod“;

B.  vzhledem k tomu, že EU a Chile jsou blízkými partnery se společnými hodnotami a společným závazkem prosazovat účinné multilaterální řízení obchodu a dodržování lidských práv a také sdílenou prosperitu a bezpečnost v rámci globálního systému založeného na pravidlech; vzhledem k tomu, že Unie je pro Chile třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem; vzhledem k tomu, že Chile je významným regionálním hráčem a jednou z nejrychleji rostoucích jihoamerických ekonomik za poslední desetiletí a že v zemí stále probíhá reformní úsilí;

C.  vzhledem k tomu, že současná dohoda o přidružení včetně jejího obchodního pilíře byla uzavřena v roce 2002(16) a od počátku svého provádění v roce 2003 byla velmi prospěšná pro obě strany, neboť vedla ke zdvojnásobení obchodu se zbožím a k nárůstu obchodu se službami a investic(17); vzhledem k tomu, že však jak EU, tak Chile od té doby uzavřely modernější a ambicióznější obchodní dohody;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 vyvezla EU do Chile zboží v hodnotě více než 8,6 miliardy EUR a Chile vyvezlo do EU zboží v hodnotě 7,4 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že v roce 2015 hodnota obchodu EU se službami s Chile dosáhla výše 3,8 miliardy EUR a hodnota obchodu Chile výše 2 miliard EUR; vzhledem k tomu, že stav přímých zahraničních investic EU v Chile dosáhl výše 42,8 miliardy EUR(18);

E.  vzhledem k tomu, že současná dohoda o přidružení mimo jiné nezahrnuje zvláštní kapitoly týkající se investic, MSP, práv duševního vlastnictví, energetiky a rovnosti žen a mužů, nezahrnuje ani kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji včetně povinnosti posilovat pracovní a environmentální standardy a prosazování osvědčených postupů v oblastech jako je sociální odpovědnost podniků a záruka udržitelnosti;

F.  vzhledem k tomu, že jakákoli obchodní jednání EU musí chránit právo a schopnost vlád provádět regulaci ve veřejném zájmu, jako je ochrana a podpora veřejného zdraví, sociální služby, sociální ochrana a ochrana spotřebitele, veřejné vzdělávání, bezpečnost, životní prostředí, dobré životní podmínky zvířat, veřejná mravnost, soukromí a ochrana údajů a také podpora a ochrana kulturní rozmanitosti;

G.  vzhledem k tomu, že jakákoli obchodní jednání EU musí zaručit nejvyšší úroveň sociální, pracovní a environmentální ochrany, jíž zúčastněné strany dosáhly, a může sloužit jako nástroj k prosazování agendy sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje jak v EU, tak na celém světě; vzhledem k tomu, že modernizace dohody o přidružení by měla být vnímána jako příležitost pro EU a její členské státy k tomu, aby ve svých obchodních dohodách dále prosazovaly společné vysoké standardy a závazky, zvláště v oblasti pracovních práv, ochrany životního prostředí, práv spotřebitelů a veřejného sociálního zabezpečení; vzhledem k tomu, že Komise oznámila úvahu o různých způsobech, jak tyto závazky prosazovat, která se bude týkat také sankčního mechanismu;

H.  vzhledem k tomu, že Smíšený poradní výbor EU–Chile zahrnující organizace občanské společnosti obou stran uspořádal ve dnech 4. a 5. října 2016 svou první schůzi s cílem monitorovat provádění stávající dohody o přidružení a jednat o její aktualizaci a s cílem začlenit příspěvky občanské společnosti a podpořit dialog a spolupráci mezi EU a Chile přesahující vládní úroveň; vzhledem k tomu, že se v souvislosti s modernizovanou dohodou nesmí opakovat značné zpoždění při zřizování smíšeného poradního výboru; vzhledem k tomu, že jakmile modernizovaná dohoda vstoupí v platnost, měla by se účast občanské společnosti zakládat na jasných strukturách, vyváženém členství a mandátech k podávání zpráv;

I.  vzhledem k tomu, že se EU i Chile zapojily do mnohostranných jednání o další liberalizaci obchodu se službami (TiSA);

J.  vzhledem k tomu, že Chile není smluvní stranou, ale pozorovatelem Dohody WTO o vládních zakázkách (GPA) a že se neúčastní vícestranných jednání o dohodě o environmentálních produktech (EGA);

K.  vzhledem k tomu, že článek 45 dohody o přidružení mezi EU a Chile z roku 2002 v kapitole o spolupráci zahrnuje ustanovení o tom, že by měla „podporovat posilování politik a programů, které zlepšují, zaručují a rozšiřují rovnoměrnou účast žen a mužů ve všech oblastech politického, hospodářského, sociálního a kulturního života“;

L.  vzhledem k tomu, že Chile je signatářem transpacifického partnerství (TPP), jehož budoucnost se dnes ukazuje jako nejistá, vzhledem k tomu, že se všemi signatáři TPP podepsalo dohody o volném obchodu a je všeobecně považováno za stabilního a spolehlivého partnera;

M.  vzhledem k tomu, že se Chile v roce 2010 jako první jihoamerická země stalo členem OECD a má zdravý makroekonomický rámec;

N.  vzhledem k tomu, že je důležité maximalizovat příležitosti, které současná dohoda o přidružení díky modernizaci svého obchodního pilíře nejinkluzívnějším způsobem nabízí podnikům, zvláště MSP, a občanům jak v EU, tak v Chile; vzhledem k tomu, že by se v tomto smyslu dalo učinit více, mimo jiné včetně šíření dostupných informací, což by mohlo mít významný multiplikační účinek, pokud jde o přínosy pro smluvní strany dohody o přidružení;

O.  vzhledem k tomu, že Chile má se 17 členskými státy EU dvoustranné investiční smlouvy, jejichž obsah neodráží poslední vývoj a osvědčené postupy v investiční politice a které by byly nahrazeny a přestaly by se uplatňovat, jakmile vstoupí v platnost dohoda mezi Unií a Chile obsahující kapitolu o investicích;

P.  vzhledem k tomu, že nepřiměřeně přísné podmínky v chilských právních předpisech, s nimiž musí být v souladu rybářské lodě EU, brání těmto lodím ve využívání přístavních zařízení v Chile, pokud jde o přistání, překládku, doplnění paliva nebo získání lovného zařízení;

Q.  vzhledem k tomu, že současné schéma vývozu Chile ostře kontrastuje s evropským schématem vývozu, neboť v chilském schématu výrazně převládá vývoz surovin, jako je měď, ovoce a zelenina

1.  doporučuje Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) následující kroky:

  a) zajistit, aby Evropský parlament dostával během jednání úplné, okamžité a přesné informace a mohl plnit svou rozhodovací úlohu v otázce, zda bude či nebude udělen souhlas s uzavřením modernizované dohody o přidružení s Chile, včetně obchodního pilíře této dohody; mít na paměti, že zatímco dohody o přidružení pojaté v souladu s článkem 217 SFEU mají tradičně smíšenou povahu a pokrývají oblasti jdoucí nad rámec obecné obchodní politiky, v návaznosti na stanovisko Soudního dvora k dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem je nezbytná hlubší úvaha o dalších krocích směrem k modernizaci dohody o přidružení mezi EU a Chile s cílem oddělit a zabezpečit oblasti výhradní a sdílené pravomoci v obchodu a plně respektovat rozdělení pravomocí mezi Unií a jejími členskými státy během procesu vyjednávání i za účelem podpisu a uzavírání dohod; uzavřít proto dvě oddělené dohody s jasným odlišením obchodní a investiční dohody, obsahující pouze otázky ve výhradní pravomoci Unie, a druhé dohody zahrnující témata, u nichž jsou pravomoci sdílené s členskými státy;

  b) vzít na vědomí, že jak EU, tak Chile od doby, kdy vstoupila v platnost jejich dvoustranná dohoda o přidružení, již uzavřely modernější, ambicióznější a komplexnější obchodní dohody a že dohoda o přidružení neuvádí mnohé oblasti, které jsou důležité pro to, aby přispěla ke sdílenému růstu, rovným příležitostem, důstojným pracovním místům a udržitelnému rozvoji včetně dodržování a prosazování pracovních a environmentálních standardů, dobrých životních podmínek zvířat a rovnosti žen a mužů ve prospěch občanů na obou stranách;

  c) považovat za důležité a nezbytné usilovat o modernizaci dohody o přidružení mezi EU a Chile s cílem zohlednit ekonomický a politický vývoj za posledních 15 let, a to zvláště její obchodní složky, v duchu reciprocity, oboustranného prospěchu a vyváženosti, a vzít na vědomí důslednou podporu modernizaci, již vyjádřil Smíšený parlamentní výbor EU–Chile, a také skutečnost, že smíšený poradní výbor uvítal kroky směřující k aktualizaci;

  d) připomenout, že globalizace a obchodní politika byly v nedávné době předmětem intenzivní diskuse v Evropě i jinde vzhledem k potenciálnímu nerovnoměrnému rozdělování výnosů; vzít v úvahu, že je nezbytné předjímat trendy a možné důsledky, zaručit inkluzivnější rozdělování přínosů obchodu a zajistit odpovídající ochranu těm, kdo z dohody nemají prospěch a mohou být v následném procesu znevýhodněni; rozvíjet proto politická opatření primárně na vnitrostátní, ale také na unijní úrovni v jiných oblastech, nad rámec ustanovení samotných obchodních dohod, od průmyslové politiky po fiskální a sociální politiku;

  e) připomenout význam mnohostranné agendy a toho, že žádné dvoustranné jednání nesmí podrývat snahu o dosažení pokroku na vícestranné úrovni; vzít v úvahu, že posílené dvoustranné vztahy a vzájemná spolupráce mezi EU a Chile by měly také usnadnit intenzivnější spolupráci a součinnost mezi jednotlivými stranami na vícestranném a mnohostranném základě; podpořit v tomto ohledu plné zapojení Chile do jednání týkajících se dohody WTO o environmentálních produktech (WTO EGA) a revidované dohody WTO o vládních zakázkách (GPA);

  f) učinit sdílené hodnoty jádrem modernizačního procesu a pokračovat v praxi začleňování doložky o lidských právech, jako je tomu ve všech dohodách o přidružení;

  g) zajistit, aby modernizovaná dohoda o přidružení v celém textu zaručila a explicitně a jednoznačně zakotvila právo a možnost smluvních stran přijímat a uplatňovat vlastní právní předpisy a regulace ve veřejném zájmu a dosahovat tak legitimních cílů veřejné politiky, jako je ochrana a podpora lidských práv včetně přístupu k vodě, veřejné zdraví, sociální služby, veřejné školství, bezpečnost, životní prostředí, veřejná mravnost, sociální ochrana nebo ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a údajů a podpora a ochrana kulturní rozmanitosti; zajistit, aby tyto cíle nemohl nijak ohrozit žádný požadavek investorů; zdůraznit v tomto ohledu, že cílem dohod EU o volném obchodu není omezit legitimní zájmy Unie, jejích členských států nebo dílčích federálních subjektů provádět regulaci ve veřejném zájmu;

  h) usilovat, pokud jde o jednání o obchodu se zbožím, o ambiciózní zlepšení přístupu na trh u všech celních položek tím, že budou odstraněny zbytečné překážky, také pokud jde o přístup plavidel EU k přístavním zařízením, přičemž je třeba dbát na to, že existují mnohé citlivé zemědělské a průmyslové produkty, s nimiž by se mělo zacházet odpovídajícím způsobem, například prostřednictvím celních kvót, přidělením odpovídajících přechodných období nebo případně vyloučením; zahrnout použitelnou a účinnou dvoustrannou ochrannou doložku umožňující dočasné pozastavení preferencí, pokud jako důsledek vstupu modernizované dohody o přidružení v platnost nárůst dovozu způsobí nebo by mohl způsobit závažnou škodu v citlivých odvětvích;

  i) zahrnout do svých směrnic pro jednání záměr zjednodušit pravidla původu a celní režim s cílem přizpůsobit je realitě stále komplexnějších globálních hodnotových řetězců; zajistit, aby modernizovaná dohoda o přidružení zahrnula ustanovení a opatření pro boj proti podvodům a závazky standardizovat celní předpisy a postupy s cílem zvýšit transparentnost, účinnost, právní jistotu a spolupráci mezi celními orgány a zároveň modernizovat a zjednodušit postupy, jak je zakotveno v dohodě WTO o usnadnění obchodu a v revidované Kjótské úmluvě;

  j) vzít v úvahu, že pokud jde o obchod se službami, není potenciál odvětví služeb v aktuální dohodě o přidružení plně využit a že modernizovaná dohoda o přidružení by měla odstranit zbytečné překážky za účelem přístupu na trh a národního zacházení; zvážit, že by měly být přijaty závazky na základě Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a že by předpisy měly být podle potřeby aktualizovány, aby se zajistil další vývoj; vyloučit audiovizuální služby z oblasti působnosti dohody; zajistit a zcela jasně uvést, že modernizovaná dohoda o přidružení nebrání zúčastněným stranám v definování, regulaci, poskytování a podpoře veřejných služeb ve veřejném zájmu, že nebude od vlád žádným způsobem vyžadovat privatizaci žádné služby ani bránit vládám v tom, aby poskytovaly veřejné služby, které dříve zajišťovali soukromí poskytovatelé služeb, nebo v tom, aby se zpět pod veřejnou kontrolu dostaly služby, které vlády předtím vybraly k privatizaci, ani nebude vládám bránit v rozšiřování škály služeb, které poskytují veřejnosti, pomocí vyloučení jakýchkoli ujednání, ustanovení nebo závazků, které by narušovaly nezbytnou flexibilitu s cílem opětovně zajistit veřejnou kontrolu současných a budoucích služeb obecného hospodářského zájmu;

  k) zajistit, aby modernizovaná dohoda stanovila kroky nutné k zaručení zvýšené regulační transparentnosti a vzájemného uznávání včetně ustanovení zajišťujících nestrannost a dodržování nejpřísnějších ochranných norem, pokud jde o požadavky, kvalifikace a licence, a aby v tomto ohledu byly zavedeny institucionální mechanismy za účelem konzultací, které zahrnou různé zúčastněné strany jako například malé a střední podniky a organizace občanské společnosti;

  l) zajistit, ačkoliv se závazky stanovují z důvodu usnadnit vstup a pobyt fyzických osob za účelem podnikání, aby zahraniční poskytovatelé služeb měli povinnost dodržovat sociální a pracovní právní předpisy EU a členských států a kolektivní smlouvy, které se uplatňují, pokud pracovníci profitují ze závazků podle režimu 4;

  m) zajistit, aby jakákoli ambiciózní regulační spolupráce a harmonizace standardů zůstala dobrovolná, respektovala autonomii regulačních orgánů, byla založena na lepší výměně informací a administrativní spolupráci s cílem zjišťovat, kde se objevují zbytečné překážky a administrativní zátěž, a aby byla zachována zásada obezřetnosti; připomenout, že cílem regulační spolupráce musí být přispívat ke správě celosvětového hospodářství posílením konvergence a spolupráce v oblasti mezinárodních standardů a že musí zaručovat nejvyšší úroveň ochrany spotřebitelů, životního prostředí a sociální a pracovní ochrany;

  n) zvážit otázku, že by modernizovaná dohoda o přidružení zahrnula pro finanční služby obezřetnostní výjimku vycházející z výjimky obsažené v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou (CETA) s cílem zakotvit politický prostor pro zúčastněné strany, aby mohly regulovat svůj finanční a bankovní sektor, a tím zajistit stabilitu a integritu finančního systému; zahrnout ochranná opatření a všeobecné výjimky týkající se pohybu kapitálu a plateb, které se budou uplatňovat v případě, že tento pohyb může způsobit nebo hrozit, že způsobí vážné obtíže v plynulém fungování hospodářské a měnové unie nebo v platební bilanci EU;

  o) zahrnout ustanovení o řádné daňové správě a normy transparentnosti, ve kterých budou znovu potvrzeny závazky stran uplatňovat mezinárodní standardy v boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, zejména příslušná doporučení OECD ohledně eroze základu a přesouvání zisku, a které zahrnou požadavky na automatickou výměnu informací a vytvoření veřejných registrů skutečného vlastnictví pro obchodní svěřenské fondy a konkrétní ustanovení v kapitolách týkajících se finančních služeb, pohybů kapitálu a usazování s cílem vyloučit utajené daňové plánování ze strany podniků;

  p) připomenout, že korupce narušuje lidská práva, rovnost, sociální spravedlnost, obchod a korektní hospodářskou soutěž a že brání hospodářskému růstu; zavázat díky zahrnutí specifického oddílu nastiňujícího jasné a výrazné závazky a opatření smluvní strany explicitně k tomu, aby bojovaly s korupcí ve všech jejích formách a plnily mezinárodní normy a mnohostranné úmluvy zaměřené proti korupci;

  q) vzít v úvahu, že výrazná ustanovení týkající se zadávání veřejných zakázek a prosazující zásadu nejvýhodnější nabídky zahrnující sociální, environmentální a inovační kritéria, zjednodušené postupy a transparentnost pro účastníky, včetně efektivního přístupu pro ty z jiných zemí, mohou být také účinnými nástroji v boji proti korupci a posílit bezúhonnost ve veřejné správě při zajištění nevýhodnější nabídky pro daňové poplatníky; zajistit v modernizované dohodě o přidružení lepší přístup na trh s veřejnými zakázkami, včetně těch na nižší než ústřední úrovni, a transparentní postupy na základě národního zacházení, nestrannosti a spravedlnosti;

  r) zajistit, aby investiční politika zahrnovala řádnou správu věcí veřejných a usnadnění investic, a vyvinout a zakotvit povinnosti investorů při současném zlepšení ochrany investorů;

  s) zajistit, aby díky směrnicím pro jednání byla Komise pověřena jednat o kapitole o moderním investování s přihlédnutím k mezinárodně osvědčeným postupům, jako je například rámec politiky investic pro udržitelný rozvoj konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a nejnovější stanovisko Soudního dvora k dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem;

  t) dosáhnout pokroku na cestě k nezbytné mezinárodní reformě režimu pro urovnávání sporů; usilovat o závazek, díky němuž by se všechny strany přednostně obracely na příslušné soudy, a nahradit urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) veřejným soudním systémem pro investice (ICS) s odvolacím mechanismem, přísnými pravidly ohledně střetu zájmů a vymahatelným kodexem chování; zvážit povinnosti investorů a chránit právo provádět regulaci s cílem dosahovat legitimních veřejně politických cílů, například cílů souvisejících se zdravím a distribucí vody a také s ochranou pracovníků a životního prostředí; zaměřit se na předcházení neopodstatněným sporům a zahrnout všechny demokratické procesní záruky, jako je například právo na přístup ke spravedlnosti (se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky), justiční nezávislost, transparentnost a odpovědnost, a vyvíjet také úsilí o zavedení mnohostranného tribunálu pro investice;

u) zajistit, aby modernizovaná dohoda o přidružení obsahovala výraznou a ambiciózní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, v níž by byla zahrnuta závazná a právně vymahatelná ustanovení podléhající vhodným a účinným mechanismům řešení sporů zahrnujícím kromě různých metod vymáhání sankční mechanismus, a která by umožňovala sociálním partnerům a občanské společnosti, aby se náležitě podílely; zvážit, zda by tato kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji neměla mimo jiné obsahovat závazek zúčastněných stran přijímat a zachovávat ve svých vnitrostátních předpisech a nařízeních zásady zakotvené v hlavních úmluvách MOP a účinně provádět aktuální nástroje MOP, zejména úmluvy týkající se správy, agendu pro důstojnou práci, Úmluvu MOP č. 169 o právech původního obyvatelstva, Úmluvu o rovných příležitostech a rovném zacházení pro pracující muže a ženy, Úmluvu o osobách pracujících v domácnosti a Úmluvu o pracovnících s povinnostmi k rodině, pracovní normy pro pracovníky-migranty a sociální odpovědnost podniků včetně používání odvětvových pokynů OECD a Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a postupu, jímž mohou sociální partneři a občanská společnost sdružení ve společném výboru pro spolupráci vyzvat k zahájení vládních konzultací;

v) zajistit, s odkazem na pokrok, jehož Chile dosáhlo ve dvoustranných jednáních o vzájemném obchodu s Uruguayí a Kanadou, aby zúčastněné strany zahrnuly specifickou kapitolu o obchodu, rovnosti mužů a žen a posílení postavení žen nad rámec dodržování a respektování mezinárodních lidských práv a pracovních a sociálních norem zúčastněnými stranami, v níž by byla stanovena aktivní opatření s cílem zlepšit možnosti žen využívat příležitostí, jež dohoda o přidružení poskytuje; zajistit opatření zaměřená mimo jiné na lepší rovnováhu rodinného a pracovního života a na přístup k sociálním a zdravotním službám; zajistit mimo jiné, aby se strany zavázaly, že budou shromažďovat rozčleněné údaje, které umožní podrobnou ex ante a ex post analýzu dopadu modernizované dohody o přidružení na rovnost žen a mužů; usilovat o posílení účasti podniků vedených ženami (zvláště mikropodniků a malých a středních podniků) ve veřejných zakázkách, a to na základě zkušenosti chilského ministerstva pro rovnost žen a mužů, které v roce 2015 zavedlo podpůrný program „Chile Compras“ pro posílení účasti podnikatelek jakožto dodavatelek na trhu veřejných zakázek; podporovat internacionalizaci podniků vedených ženami a účast žen v příležitostech režimu WTO 4; zajistit začlenění odborného posouzení rovnosti žen a mužů do vyjednávacích týmů a pravidelných diskusí o provádění této kapitoly v rámci společného výboru pro spolupráci, které by měly zahrnout také organizace podporující rovnost žen a mužů;

  w) zahrnout dále komplexní kapitolu o mikropodnicích a malých a středních podnicích, která zajistí značný pokrok v oblastech, jako je usnadnění obchodu, odstranění obchodních překážek a zbytečné administrativní zátěže a rovněž i aktivní opatření, která mají za cíl zajistit, aby výsledné příležitosti byly dostatečně využitelné a aby se informace o nich dostaly ke všem hlavním i potenciálním aktérům (např. vytvořením jednotných portálů, specializovaných internetových stránek a vydáním příruček z tohoto odvětví s informacemi o postupech a nových příležitostech pro obchod a investice);

  x) zahrnout kapitolu o energii, která by se mimo jiné týkala energie z obnovitelných zdrojů a surovin; uznat důležitost provádění mnohostranných dohod z oblasti životního prostředí, zejména Pařížské dohody o změně klimatu, zahrnout ustanovení a závazky týkající se obchodu s cílem se zapojit do mezinárodních nástrojů, jednání a vzájemně podpůrných obchodních a environmentálních politik, které reagují na cíle oběhového hospodářství, včetně závazků zeleného růstu, a podporovat a dále prosazovat obchod s environmentálním zbožím a službami a investice do nich, energii z obnovitelných zdrojů a technologie šetrné ke klimatu;

y) přijmout směrnice pro jednání, které podpoří ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat, jež obsahuje aktuální dohoda o přidružení, prostřednictvím zavedení účinné dvoustranné spolupráce v této věci a podmínečné liberalizace pro případy, kdy jsou dobré životní podmínky zvířat ohrožovány při výrobě určitých výrobků;

  z) přijmout směrnice pro jednání, v nichž budou uvedeny požadavky s cílem řešit vymáhání právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a ustanovení o sanitárních a fytosanitárních opatřeních, odrážet zásady transparentnosti, korektnost postupů, zákaz diskriminace a pravidla týkající se dotací;

  aa) mít na paměti, že spokojenost spotřebitelů musí být v každé obchodní dohodě zakotvena jako jeden z obecných cílů, zajistit, aby díky dohodě o přidružení byly zúčastněné strany zavázány k dodržování vysoké úrovně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a k dodržování nejvyšších mezinárodních standardů, a vyvinout konzistentní osvědčené postupy, zvláště ty, které se týkají ochrany spotřebitelů v oblasti finančních služeb, označování produktů a elektronického obchodování;

  ab) uvědomit si, že výsledkem jednání musí být silná a právně vymahatelná ustanovení, která pokryjí uznávání a ochranu všech forem práv duševního vlastnictví, včetně ambiciózních ustanovení o zeměpisných označeních, která se budou zakládat na ustanoveních, jež obsahuje aktuální dohoda o přidružení, ale také je rozšíří, což zajistí lepší přístup na trh, lepší vymáhání a možnost přidat nová zeměpisná označení; zajistit, aby revidovaná dohoda o přidružení zahrnula kapitolu o právech duševního vlastnictví, která zaručí nezbytnou flexibilitu, a aby ustanovení týkající se práv duševního vlastnictví neomezila přístup k cenově dostupným základním lékům a léčbě v rámci vnitrostátních programů veřejného zdraví; zajistit, aby tato kapitola přesáhla rámec ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS);

  ac) zajistit, aby strany zaručily nejvyšší možnou míru transparentnosti a účasti a zajistily, aby byly splněny cíle jednání, což vyžaduje neustálý kvalifikovaný dialog se všemi zúčastněnými stranami, který zahrne jak subjekty, jako jsou podniky a odborové svazy, tak občanskou společnost včetně místních zástupců; zapojit v tomto směru systematicky oba příslušné parlamentní orgány, zejména smíšený poradní výbor a Smíšený parlamentní výbor EU-Chile, během celého životního cyklu dohody o přidružení od jednání o ní až po její provádění a hodnocení, a podporovat, s ohledem na fázi provádění, vytvoření oficiálního orgánu pro zapojení chilské občanské společnosti, který by odrážel pluralismus chilské společnosti, přičemž by se měla zvláštní pozornost věnovat původnímu obyvatelstvu; zajistit za tímto účelem, aniž by to narušovalo vyjednávací strategii EU, společně s Chile, aby byly všechny relevantní informace zveřejněny a byly co nejvíce přístupné široké veřejnosti, a to včetně informativních přehledů přeložených do španělštiny, která je sdíleným oficiálním jazykem;

  ad) mít na paměti, že by výzvy Parlamentu k mandátům pro obchodní jednání měly být zpřístupněny veřejnosti, a zveřejnit směrnice pro jednání za účelem modernizace dohody o přidružení ihned poté, co budou přijaty;

  ae) zajistit, že se dohodou o přidružení zavedou nezbytné mechanismy, které zaručí, že dohoda bude během svého provádění dodržována v praxi, včetně moderního účinného mechanismu řešení sporů mezi státy;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi, ESVČ, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Chilské republiky.

(1)

Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.

(2)

Tisková zpráva Rady 197/15, 21.4.2015.

(3)

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration

(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52015DC0497

(5)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_cs.pdf

(6)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_cs.pdf

(7)

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/58668/html.bookmark

(8)

 http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=CS&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=190727&occ=first&dir=&cid=472669

(9)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0041.

(10)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0298.

(11)

Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 94.

(12)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764

(13)

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

(14)

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf

(15)

http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740

(16)

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF

(17)

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/

(18)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

11.7.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

2

5

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Constanze Krehl


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand

5

0

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí