Postup : 2017/2057(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0267/2017

Predkladané texty :

A8-0267/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0354

SPRÁVA     
PDF 547kWORD 63k
19.7.2017
PE 604.635v02-00 A8-0267/2017

o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť týkajúcom sa rokovaní o modernizácii obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile

(2017/2057(INI))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť týkajúceho sa rokovaní o modernizácii obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile

(2017/2057(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej, ktorá bola uzatvorená v roku 2002, a na jej obchodný pilier, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2003(1) (ďalej len „DP“),

–  so zreteľom na výsledok 6. zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čile, ktoré sa konalo v apríli 2015(2),

–  so zreteľom na konečné vyhlásenie, ktoré 5. októbra 2016 prijal zmiešaný poradný výbor (ZPV)(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497)(4) a na diskusný dokument Komisie z mája 2017 s názvom Využitie globalizácie(5) a Sociálny rozmer Európy(6),

–  so zreteľom na rozsudky a stanoviská Súdneho dvora Európskej únie (C-350/12 P, 2/13, 1/09) a rozhodnutie európskej ombudsmanky zo 6. januára 2015 o ukončení jej vyšetrovania z vlastného podnetu OI/10/2014/RA týkajúceho sa vybavovania žiadostí o informácie a prístupu k dokumentom(7), a so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora 2/15 zo 16. mája 2017(8),

–  so zreteľom na svoje odporúčania Komisii z 3. februára 2016 k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)(9),

–  so zreteľom na pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal 4. júla 2017 k návrhu smernice o zverejňovaní informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o vykonávaní odporúčaní Parlamentu z roku 2010 týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych noriem, ľudských práv a sociálnej zodpovednosti podnikov(10) a uznesenie z 25. novembra 2010 o medzinárodnej obchodnej politike v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy(11),

–  so zreteľom na štúdiu EPRS s názvom Účinky doložiek o ľudských právach v globálnej dohode medzi EÚ a Mexikom a v dohode o pridružení medzi EÚ a Čile(12),

–  so zreteľom na usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky, hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a Medzinárodnej organizácie práce (MOP), tripartitné vyhlásenie MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky a na program dôstojnej práce MOP,

–  so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy z roku 2015 (Parížska dohoda), ktorý nadobudol platnosť 4. novembra 2016(13) a ktorý ratifikovalo aj Čile,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Spoločného parlamentného výboru (SPV) EÚ – Čile z 3. novembra 2016(14),

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 8, 207 ods. 3 a 217 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na návrh usmernení na rokovania, ktorý prijala Komisia 24. mája 2017,

  so zreteľom na článok týkajúci sa Čile v ročenke Medzinárodnej pracovnej skupiny pre otázky domorodého obyvateľstva (IWGIA) s názvom Svet domorodého obyvateľstva 2016(15),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 4 a článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0267/2017),

A.  keďže v stratégii Obchod pre všetkých sa uvádza, že „Komisia musí presadzovať politiku, ktorá je prospešná pre spoločnosť ako celok a podporuje európske a všeobecne platné normy a hodnoty popri hlavných hospodárskych záujmoch, klásť väčší dôraz na udržateľný rozvoj, ľudské práva, ochranu spotrebiteľa a zodpovedný a spravodlivý obchod a zamerať sa na boj proti daňovým únikom“;

B.  keďže medzi EÚ a Čile existuje úzke partnerstvo založené na spoločných hodnotách a spoločnom záväzku presadzovať účinné multilaterálne riadenie obchodu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj spoločnú prosperitu a bezpečnosť v rámci globálneho systému založeného na pravidlách; keďže Únia je tretím najväčším obchodným partnerom Čile; keďže Čile je významným regionálnym hráčom, má jedno z najrýchlejšie rastúcich hospodárstiev v Južnej Amerike za posledné desaťročia, a reformné úsilie v krajine stále pokračuje;

C.  keďže platná DP vrátane obchodného piliera bola uzatvorená v roku 2002(16) a od jej vykonávania od roku 2003 je veľmi prínosná pre obe strany, pričom obchod s tovarom sa zdvojnásobil a zvýšil sa aj objem obchodu so službami a investície(17); keďže však EÚ aj Čile odvtedy uzatvorili modernejšie a ambicióznejšie obchodné dohody;

D.  keďže EÚ v roku 2016 vyviezla do Čile tovar v hodnote vyše 8,6 miliardy EUR, zatiaľ čo hodnota tovaru z Čile vyvezeného do EÚ predstavovala 7,4 miliardy EUR; keďže v roku 2015 dosiahol obchod so službami z EÚ poskytovanými v Čile hodnotu 3,8 miliardy EUR a obchod so službami z Čile poskytovanými v EÚ hodnotu 2 miliardy EUR; keďže objem priamych zahraničných investícií (PZI) EÚ v Čile predstavoval 42,8 miliardy EUR(18);

E.  keďže platná DP nezahŕňa okrem iného osobitné kapitoly o investíciách, MSP, právach duševného vlastníctva (PDV), energetike a rodovej rovnosti a neobsahuje ani kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji (TSDC) vrátane povinnosti presadzovať normy v oblasti práce a životného prostredia, ani presadzovanie najlepších postupov v oblastiach, ako je sociálna zodpovednosť podnikov (SZP) a zabezpečenie trvalej udržateľnosti;

F.  keďže pri akýchkoľvek rokovaniach EÚ o obchode sa musí zachovať právo a schopnosť vlád regulovať vo verejnom záujme oblasti, ako sú napríklad ochrana a podpora verejného zdravia, sociálne služby, sociálne zabezpečenie a ochrana spotrebiteľov, verejné vzdelávanie, bezpečnosť, životné prostredie, dobré životné podmienky zvierat, verejný poriadok, ochrana súkromia a údajov a podpora a ochrana kultúrnej rozmanitosti;

G.  keďže každé rokovanie EÚ o obchode musí zaručiť, aby strany dosahovali čo najvyššiu úroveň sociálnej, pracovnej a environmentálnej ochrany, a môže slúžiť ako nástroj na presadzovanie programu sociálnej spravodlivosti a trvalo udržateľného rozvoja tak v EÚ, ako aj na celom svete; keďže modernizácia DP by sa mala považovať za príležitosť EÚ a jej členských štátov ešte viac podporovať spoločné vysoké normy a záväzky v rámci obchodných dohôd, najmä v oblasti pracovných práv, ochrany životného prostredia, spotrebiteľských práv a verejného blaha; keďže Komisia oznámila, že uvažuje o rôznych spôsoboch presadzovania týchto záväzkov, ktoré bude takisto zahŕňať sankčné mechanizmy;

H.  keďže prvé zasadnutie ZPV EÚ – Čile, ktorého súčasťou sú organizácie občianskej spoločnosti z obidvoch zúčastnených strán, sa konalo 4. a 5. októbra 2016 s cieľom získať prehľad o vykonávaní súčasnej DP, ako aj o rokovaniach o jej aktualizácii a zároveň začleniť príspevky od občianskej spoločnosti a podporiť dialóg a spoluprácu medzi EÚ a Čile nad rámec vládnej úrovne; keďže značné oneskorenie pri zakladaní ZPV sa v súvislosti s modernizovanou dohodou nesmie opakovať; keďže po nadobudnutí platnosti modernizovanej dohody musí byť účasť občianskej spoločnosti založená na jasných štruktúrach, vyrovnanom členstve a mandátoch na podávanie správ;

I.  keďže EÚ a Čile za zúčastňujú na viacstranných rokovaniach o ďalšej liberalizácii obchodu so službami (TiSA);

J.  keďže Čile nie je stranou Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA), ale pozorovateľom, a nezúčastňuje sa na viacstranných rokovaniach o dohode o environmentálnych tovaroch (EGA);

K.  keďže článok 45 DP medzi EÚ a Čile z roku 2002 v kapitole o spolupráci už obsahuje ustanovenia o tom, že spolupráca by mala prispievať „k posilneniu politík a programov, ktoré zlepšujú, zaručujú a rozširujú spravodlivú účasť mužov a žien vo všetkých odvetviach politického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života“;

L.  keďže Čile podpísalo Transpacifické partnerstvo (TPP), ktorého budúcnosť je v súčasnosti neistá, a dohody o voľnom obchode so všetkými signatármi TPP a všeobecne je považované za stabilného a spoľahlivého partnera;

M.  keďže Čile sa v roku 2010 ako prvá juhoamerická krajina stalo členom OECD a má stabilný makroekonomický rámec;

N.  keďže je dôležité čo najviac využiť možnosti, ktoré ponúka modernizácia obchodného piliera DP čo najširším spôsobom pre podniky, najmä MSP, ako aj občanov v EÚ a Čile; keďže v tejto súvislosti by sa dalo urobiť viac, a to aj šírením dostupných informácií, čo by mohlo vyvolať výrazný znásobujúci účinok výhod pre zmluvné strany DP;

O.  keďže Čile má uzavreté bilaterálne investičné zmluvy (BIT) so 17 členskými štátmi EÚ, ktorých obsah neodráža najnovší vývoj ani najlepšie postupy investičnej politiky a ktoré budú nahradené a prestanú platiť po nadobudnutí platnosti dohody medzi Úniou a Čile obsahujúcej kapitolu o investíciách;

P.  keďže neprimerane prísne podmienky v čilských právnych predpisoch, ktoré musia rybárske plavidlá EÚ spĺňať, im bránia pri používaní prístavných zariadení v Čile na účely vylodenia, prekládky, doplnenia paliva alebo získania rybárskeho výstroja;

Q.  keďže súčasné zloženie vývozu Čile je v ostrom protiklade so štruktúrou európskeho vývozu, keďže v ňom silne dominuje vývoz surovín, napríklad medi, ovocia a zeleniny;

1.  Odporúča Rade, Komisii a ESVČ, aby:

  a) zabezpečili, aby Európsky parlament počas rokovaní dostával úplné, okamžité a presné informácie, aby mohol rozhodnúť o tom, či má alebo nemá udeliť súhlas s uzavretím modernizovanej DP s Čile vrátane jej obchodného piliera; mali na pamäti, že hoci DP uzavreté v súlade s článkom 217 ZFEÚ sú obyčajne zmiešané a pokrývajú oblasti nad rámec bežnej obchodnej politiky, v nadväznosti na stanovisko Súdneho dvora k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom je potrebné dôkladné premyslenie ďalšieho postupu modernizácie dohody medzi EÚ a Čile s cieľom oddeliť a ochrániť oblasti výlučných a spoločných právomocí v oblasti obchodu, a plne rešpektovať rozdelenie právomocí medzi Úniu a jej členské štáty počas celého procesu rokovaní, ako aj so zreteľom na podpísanie a uzatvorenie dohôd; uzavreli z tohto dôvodu dve samostatné dohody, a aby pritom jasne odlíšili obchodnú a investičnú dohodu, ktorá zahŕňa len otázky, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie, od druhej dohody, ktorá sa týka oblastí, v ktorých sú právomoci spoločné s členskými štátmi;

  b) vzali na vedomie, že EÚ aj Čile od nadobudnutia platnosti dvojstrannej DP uzatvorili modernejšie, ambicióznejšie a komplexnejšie obchodné dohody, a že sa ňou naďalej nerieši celý rad oblastí, ktoré sú dôležité na to, aby sa zabezpečilo, že bude prispievať k spoločnému rastu, rovnosti príležitostí, dôstojným pracovným miestam a trvalo udržateľnému rozvoju vrátane dodržiavania a presadzovania pracovných a environmentálnych noriem, dobrých životných podmienok zvierat a rodovej rovnosti v prospech občanov oboch strán;

  c) považovali za dôležité a potrebné úsilie o modernizáciu DP medzi EÚ a Čile s cieľom zohľadniť hospodársky a politický rozvoj v posledných 15 rokoch, a to najmä pokiaľ ide o jej obchodnú časť, v duchu reciprocity, vzájomného prínosu a rovnováhy, a aby vzali na vedomie dôslednú podporu modernizácie, ktorú vyslovil SPV EÚ – Čile, ako aj skutočnosť, že ZPV uvítal kroky podniknuté v záujme aktualizácie;

  d) pamätali na to, že globalizácia a obchodná politika sú v poslednom období predmetom intenzívnych diskusií v Európe a vo svete z dôvodu možného nerovnomerného rozdelenia ich prínosov; považovali za potrebné predvídať trendy a možné dôsledky, zaručili inkluzívnejšie rozdelenie prínosov obchodu a zabezpečili zodpovedajúcu ochranu tým, ktorí z dohody nemajú prínos a ktorí môžu byť v následnom procese znevýhodnení; vyvíjali preto politické opatrenia najmä v iných oblastiach nad rámec ustanovení samotných obchodných dohôd, od priemyselnej politiky po fiškálnu a sociálnu politiku, a to najmä úrovni členských štátov, ale aj na úrovni Únie;

  e) mali na zreteli význam mnohostranného programu, ako aj to, že žiadne dvojstranné rokovanie nesmie oslabiť ambíciu dosiahnuť pokrok na mnohostrannej úrovni; vzali do úvahy, že posilnené bilaterálne vzťahy a spoločná spolupráca medzi EÚ a Čile by mali tiež uľahčovať širšiu spoluprácu a synergiu medzi stranami v mnohostrannom a viacstrannom kontexte; podporovali v tejto súvislosti plnú účasť Čile na rokovaniach o dohode WTO o environmentálnych tovaroch a prepracovanej dohode WTO o vládnom obstarávaní;

  f) kládli v rámci postupu modernizácie hlavný dôraz na spoločné hodnoty a aby aj naďalej uplatňovali doložku o ľudských právach, ktorá sa uplatňuje vo všetkých DP;

  g) zaistili, aby v celom texte modernizovanej DP bolo zaručené a výslovne a jednoznačne zakotvené právo a možnosť strán prijímať a uplatňovať vlastné zákony a právne predpisy vo verejnom záujme s cieľom dosiahnuť legitímne ciele verejnej politiky, ako je ochrana a presadzovanie ľudských práv vrátane prístupu k vode, verejné zdravie, sociálne služby, verejné vzdelávanie, bezpečnosť, životné prostredie, verejný poriadok, sociálne zabezpečenie alebo ochrana spotrebiteľa, ochrana súkromia a údajov a podpora a ochrana kultúrnej rozmanitosti; zabezpečili, že nároky žiadneho investora nemôžu úspešne spochybniť tieto ciele; zdôraznili v tejto súvislosti, že cieľom dohôd o voľnom obchode EÚ nie je obmedziť legitímne záujmy Únie, jej členských štátov alebo subjektov na nižšej úrovni o reguláciu vo verejnom záujme;

  h) usilovali sa, pokiaľ ide o rokovania o obchode s tovarom, o ambiciózne zlepšenia prístupu na trh v rámci colných položiek a zrušenie zbytočných prekážok, a to aj prekážok prístupu plavidiel EÚ do prístavov, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že existuje niekoľko citlivých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktoré si vyžadujú primerané zaobchádzanie, napríklad prostredníctvom colných kvót, primeraných prechodných období alebo, ak to bude potrebné, priamym vyňatím; uplatnili použiteľnú a účinnú dvojstrannú ochrannú doložku umožňujúcu dočasné pozastavenie preferencií, ak v dôsledku nadobudnutia platnosti modernizovanej DP nárast dovozu spôsobí vážnu škodu v citlivých odvetviach alebo hrozí, že takúto škodu spôsobí;

  i) začlenili do smerníc na rokovania cieľ zjednodušiť pravidlá pôvodu a colné postupy s cieľom prispôsobiť ich realite čoraz zložitejších globálnych hodnotových reťazcov; zabezpečili, aby modernizovaná DP obsahovala ustanovenia a opatrenia týkajúce sa boja proti podvodom a záväzky na štandardizáciu colných pravidiel a postupov s cieľom zvýšiť transparentnosť, účinnosť, právnu istotu a spoluprácu medzi colnými orgánmi a modernizovať a zjednodušiť postupy, ako sú zakotvené v rámci dohody WTO o uľahčení obchodu (TFA) a revidovanom Kjótskom dohovore;

  j) zohľadnili, pokiaľ ide o obchod so službami, že potenciál sektoru služieb nie je v súčasnej DP v plnej miere využitý, a že modernizovaná dohoda by mala riešiť zbytočné prekážky prístupu na trh a riešenia na vnútroštátnej úrovni; zvážili prijatie záväzkov na základe Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) a aktualizáciu pravidiel podľa potreby tak, aby zohľadňovali nový vývoj; vyňali audiovizuálne služby z rozsahu uplatňovania dohody; zabezpečili a vyslovene stanovili, že modernizovaná DP nebude brániť možnosti zmluvných strán určovať, regulovať, poskytovať a podporovať verejné služby vo verejnom záujme, a že v žiadnom prípade nebude od vlád požadovať privatizáciu akejkoľvek služby ani im brániť v tom, aby poskytovali verejné služby, ktoré predtým zabezpečovali súkromní poskytovatelia alebo aby získali verejnú kontrolu nad službami, ktoré sa vlády v minulosti rozhodli privatizovať, ani im nebude brániť v tom, aby rozšírili rozsah služieb, ktoré poskytujú verejnosti, a to vylúčením prípadných doložiek, ustanovení alebo záväzkov, ktoré by znížili potrebnú flexibilitu na to, aby súčasné alebo budúce služby všeobecného hospodárskeho záujmu dostali pod verejnú kontrolu;

  k) zabezpečili, aby modernizovaná dohoda stanovila nevyhnutné opatrenia na účely vyššej transparentnosti predpisov a vzájomného uznávania vrátane ustanovení, ktorými sa zabezpečuje nestrannosť a dodržiavanie najvyšších noriem ochrany, čo sa týka požiadaviek, kvalifikácií a licencií, a v tejto súvislosti počítali s inštitucionálnymi mechanizmami konzultácií so všetkými dotknutými zainteresovanými stranami, najmä MSP a organizáciami občianskej spoločnosti;

  l) zabezpečili, aby okrem prísľubov uľahčenia vstupu a pobytu fyzických osôb na obchodné účely zahraniční poskytovatelia služieb povinne dodržiavali všetky sociálne a pracovné právne predpisy EÚ a členských štátov, ako aj platné kolektívne zmluvy v prípade zamestnávania pracovníkov využívajúcich záväzky v rámci režimu 4;

  m) zabezpečili, aby ambiciózna spolupráca v oblasti regulácie a harmonizácia noriem ostali dobrovoľné, rešpektovali nezávislosť regulačných orgánov, boli založené na rozšírenej výmene informácií a administratívnej spolupráci v záujme identifikácie zbytočných prekážok a administratívnej záťaže, a aby dodržiavali zásady predbežnej opatrnosti; mali na pamäti, že cieľom regulačnej spolupráce musí byť prínos pre riadenie svetového hospodárstva intenzívnejším zbližovaním a spoluprácou na medzinárodných normách, čím sa zaručí najvyššia úroveň ochrany spotrebiteľa, životného prostredia, sociálnej ochrany a ochrany pri práci;

  n) zvážili, či by modernizovaná DP nemala zahŕňať obozretnú výnimku z finančných služieb nadväzujúcu na podobné ustanovenie v komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) s cieľom vytvoriť priestor pre politiky zúčastnených strán na reguláciu ich finančného a bankového sektora v záujme zabezpečenia stability a integrity finančného systému; zahrnuli do dohody ochranné opatrenia a všeobecné výnimky, pokiaľ ide o pohyb kapitálu a platby, ktoré by sa mali uplatňovať, ak môžu spôsobiť alebo hrozí, že spôsobia vážne prekážky pre hladké fungovanie hospodárskej a menovej únie alebo platobnú bilanciu EÚ;

  o) zahrnuli do dohody ustanovenia týkajúce sa dobrej správy v daňových záležitostiach a o normách transparentnosti, ktoré potvrdia záväzok zmluvných strán uplatňovať medzinárodné normy v oblasti boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, najmä príslušné odporúčania OECD o narúšaní základu dane a presune ziskov a ktoré budú zahŕňať požiadavky týkajúce automatickej výmeny informácií a vytvorenia verejných registrov skutočného vlastníctva obchodných koncernov a konkrétne ustanovenia v kapitolách o finančných službách, pohybe kapitálu a slobode usadiť sa, s cieľom vylúčiť nezistené daňové plánovanie korporáciami;

  p) brali do úvahy, že korupcia oslabuje ľudské práva, rovnosť, sociálnu spravodlivosť, obchod a spravodlivú hospodársku súťaž, a bráni hospodárskemu rastu; výslovne zaviazali zmluvné strany, osobitnou časťou s jasnými a dôraznými záväzkami a opatreniami, k boju proti korupcii vo všetkých jej formách a dodržiavaniu medzinárodných noriem a mnohostranných dohovorov v oblasti boja proti korupcii;

  q) vzali do úvahy, že dôrazné ustanovenia o otvorení trhov verejného obstarávania presadzujúce zásadu najvýhodnejšej ponuky, ktorá zahŕňa sociálne, environmentálne a inovatívne kritériá, zjednodušené postupy a transparentnosť pre uchádzačov vrátane skutočného prístupu pre uchádzačov z iných krajín, môžu byť tiež účinnými nástrojmi v boji proti korupcii a na posilnenie integrity vo verejnej správe, pričom daňovníci dostanú hodnotu za peniaze; začlenili do modernizovanej DP lepší prístup na trhy verejného obstarávania, a to aj na nižšej ako ústrednej úrovni, a transparentné postupy na základe národného zaobchádzania, nestrannosti a spravodlivosti;

  r) zabezpečili, aby investičná politika zahŕňala dobrú správu vecí verejných a uľahčenie investícií, a vypracovali a zakotvili povinnosti investorov do dohody a aby sa pritom zlepšila ochrana investorov;

  s) zabezpečili, aby smernice pre rokovania obsahovali poverenie pre Komisiu, aby dohodla modernú kapitolu o investíciách s prihliadnutím na najlepšie postupy na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad rámec investičnej politiky pre trvalo udržateľný rozvoj Konferencie Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji (UNCTAD) a najnovšie stanovisko Súdneho dvora o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom;

  t) dosiahli pokrok k potrebnej medzinárodnej reforme režimu urovnávania sporov; snažili sa získať záväzok všetkých strán uprednostňovať riešenie na kompetentných súdoch a nahradiť urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS) verejným systémom investičných súdov (ICS) s mechanizmom odvolania, prísnymi pravidlami pre konflikt záujmov a vykonateľným kódexom správania; zohľadnili povinnosti investorov a zachovali právo regulovať na dosiahnutie legitímnych cieľov verejnej politiky, ako sú ciele týkajúce sa zdravia a dodávok vody, ako aj pracovné podmienky a ochrana životného prostredia; snažili sa zabrániť zbytočnému podávaniu žalôb a zaručili všetky demokratické procesné záruky, ako je právo na nediskriminačný prístup k spravodlivosti (s osobitným zameraním na MSP), nezávislosť súdnictva, transparentnosť a zodpovednosť, pričom sa treba usilovať o zriadenie mnohostranného investičného súdu (MIC);

u) zabezpečili, aby modernizovaná DP zahŕňala zriadenie rozhodného a ambiciózneho Výboru pre obchod a udržateľný rozvoj (TSDC) vrátane záväzných a vynútiteľných ustanovení podliehajúcich primeraným a účinným mechanizmom urovnávania sporov vrátane, okrem iných metód presadzovania, mechanizmu uloženia sankcií, a ktoré umožnia účasť sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti; zohľadnili, že TSDC by mal zahŕňať okrem iného aj záväzok oboch strán prijať a udržať vo svojich vnútroštátnych zákonoch a právnych predpisoch zásady zakotvené v základných dohovoroch MOP a účinne uplatňovať aktuálne nástroje MOP, najmä dohovory o riadení, program dôstojnej práce, Dohovor MOP č. 169 o právach domorodého obyvateľstva, Dohovor o rovnakých príležitostiach a o rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a so ženami pracovníčkami, Dohovor o pracovníkoch v domácnosti a Dohovor o pracovníkoch so zodpovednosťou za rodinu, ako aj pracovné normy pre migrujúcich pracovníkov a o sociálnej zodpovednosti podnikov vrátane uplatňovania odvetvových usmernení OECD a hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a postup, ktorým môžu sociálni partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti zúčastnení v ZPV vyzvať na začatie vládnych konzultácií;

v) zabezpečili, so zreteľom na pokrok dosiahnutý Čile v rámci dvojstranných obchodných rokovaní s Uruguajom a Kanadou, aby sa zmluvné strany dohodli na osobitnej kapitole o obchode a rodovej rovnosti a zlepšení postavenia žien nad rámec účasti a dodržiavania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, pracovných a sociálnych noriem týmito stranami, ako aj o aktívnych opatreniach zameraných na zlepšenie možností pre ženy, aby mali prínos z príležitostí, ktoré poskytuje DP; stanovili opatrenia zamerané okrem iného na lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom a prístup k sociálnym a zdravotníckym službám; zabezpečili, okrem iného, aby sa zmluvné strany zaviazali zhromažďovať rozčlenené údaje umožňujúce dôkladnú analýzu ex ante a ex post o vplyve modernizovanej DP na rodovú rovnosť; usilovali sa o širšiu účasť podnikateliek (najmä vo forme mikro, malých a stredných podnikov) na verejnom obstarávaní, vychádzajúc zo skúseností čilského ministerstva pre rodovú rovnosť, ktoré v roku 2015 zriadilo program podpory s cieľom posilniť účasť podnikateliek ako dodávateľov na trhu verejného obstarávania (Chile Compras); podporovať pôsobenie podnikateliek na medzinárodných trhoch a účasť žien na príležitostiach v rámci režimu 4 WTO; zabezpečili odbornosť v oblasti rodovej rovnosti v rokovacích tímoch a na pravidelných diskusiách o vykonávaní tejto kapitoly v rámci ZPV, ktorý by mal zahŕňať aj organizácie, ktoré presadzujú rodovú rovnosť;

  w) vypracovali aj komplexnú kapitolu o mikropodnikoch a MSP, ktorá by mala smerovať k výraznému pokroku v uľahčení obchodu, odstráneniu prekážok obchodu a zbytočného administratívneho zaťaženia, ako aj k aktívnym opatreniam s cieľom zabezpečiť, aby vyplývajúce príležitosti boli dostatočne použiteľné a oznamované všetkým hlavným a potenciálnym aktérom (t. j. zriadením jednotných kontaktných miest, špecializovaných webstránok a uverejnením sektorových sprievodcov s informáciami o postupoch a nových príležitostiach pre obchod a investície);

  x) zahrnuli do dohody kapitolu o energetike venovanú aj obnoviteľným zdrojom energie a surovinám; prihliadli na význam vykonávania mnohostranných environmentálnych dohôd, najmä Parížskej dohody o zmene klímy, zahrnuli ustanovenia týkajúce sa obchodu a záväzkov do medzinárodných nástrojov, rokovaní a vzájomne sa podporujúcich obchodných a environmentálnych politík reagujúcich na ciele obehového hospodárstva vrátane záväzkov v oblasti ekologického rastu, a podporovali a ďalej presadzovali obchod a investície v oblasti environmentálneho tovaru a služieb a energií z obnoviteľných zdrojov, ako aj technológií šetrných voči klíme;

y) prijali smernice pre rokovania, ktoré posilňujú ustanovenia o dobrých životných podmienkach zvierat v platnej DP zriadením účinnej dvojstrannej spolupráce v tejto oblasti a podmienenej liberalizácie, keď sú pri výrobe určitých výrobkov ohrozené dobré životné podmienky zvierat;

  z) prijali smernice na rokovania, ktoré stanovujú požiadavky na presadzovanie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže, ustanovenia o sanitárnych a fytosanitárnych (SFS) opatreniach, zohľadňovali zásady transparentnosti, spravodlivého súdneho konania a nediskriminácie, ako aj pravidlá týkajúce sa dotácií;

  aa) mali na pamäti, že každá obchodná dohoda musí stanoviť prínos pre spotrebiteľov ako jeden z celkových cieľov, a zabezpečili, aby DP zaviazala svoje strany, aby dosahovali vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa, a dodržiavali najvyššie medzinárodné normy a vypracovali konzistentné osvedčené postupy, najmä pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov v oblasti finančných služieb, označovania výrobkov a elektronického obchodu;

  ab) akceptovali, že rokovania musia viesť k silným a vykonateľným ustanoveniam týkajúcim sa uznávania a ochrany všetkých druhov práv duševného vlastníctva vrátane ambicióznych ustanovení o zemepisných označeniach (ZO), pričom treba nadviazať na tie, ktoré sú obsiahnuté v existujúcich DP, a rozšíriť ich, čím sa zabezpečí lepší prístup na trh, presadzovanie a možnosť doplniť nové ZO; zabezpečili, aby revidovaná DP obsahovala kapitolu o právach duševného vlastníctva (PDV), ktoré zaručujú potrebnú pružnosť a aby ustanovenia o PDV neohrozovali prístup k cenovo dostupným základným liekom a zdravotnej starostlivosti v rámci domácich programov verejného zdravia; zabezpečili, aby táto kapitola presahovala rámec ustanovení Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS);

  ac) zabezpečili, aby zmluvné strany zaručili maximálnu možnú úroveň transparentnosti a účasti, čím sa zaistí splnenie cieľov rokovaní, ako aj to, že ich súčasťou bude neustály a riadne podložený dialóg so všetkými dotknutými stranami zahŕňajúcimi zainteresované strany, ako sú podniky a odborové organizácie a občianska spoločnosť vrátane zástupcov pôvodných obyvateľov; systematicky v tejto súvislosti zapájali do tohto procesu príslušné parlamentné orgány, najmä spoločný parlamentný výbor EÚ – Čile a ZPV, a to počas celého životného cyklu DP od rokovaní až po vykonávanie a hodnotenie, a v súvislosti s fázou vykonávania podporili vytvorenie oficiálneho orgánu čilskej občianskej spoločnosti, ktorý by zohľadňoval pluralizmus čilskej spoločnosti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať pôvodným obyvateľom krajiny; na tento účel spolu s Čile zabezpečili, aby sa všetky relevantné informácie čo najprístupnejším spôsobom poskytovali širokej verejnosti vrátane informačných hárkov preložených do španielčiny ako spoločného úradného jazyka, a to bez toho, aby sa oslabila stratégia rokovaní EÚ;

  ad) vzali do úvahy výzvy Parlamentu, aby mandáty na obchodné rokovania boli prístupné verejnosti, a aby sa smernice na rokovania o modernizácii DP zverejnili ihneď po ich prijatí;

  ae) zabezpečili, aby DP poskytla potrebné mechanizmy, ktorými sa zaistí jej dodržiavanie v praxi počas vykonávania vrátane moderného a účinného mechanizmu riešenia sporov medzi štátmi;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii, ESVČ, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Čilskej republiky.

(1)

Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 3.

(2)

Tlačová správa Rady 197/15, 21.4.2015.

(3)

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration

(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0497&from=en.

(5)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_sk.pdf.

(6)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_sk.pdf.

(7)

https://www.ombudsman.europa.eu/sk/cases/decision.faces/sk/58668/html.bookmark

(8)

 http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SK&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=190727&occ=first&dir=&cid=472669.

(9)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0041.

(10)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0298.

(11)

Ú. v. EÚ C 99E, 3.4.2012, s. 94.

(12)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764

(13)

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

(14)

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf

(15)

http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740

(16)

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF

(17)

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/

(18)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

11.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

32

2

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Constanze Krehl


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand

5

0

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia