Процедура : 2016/2301(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0269/2017

Внесени текстове :

A8-0269/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 25
CRE 11/09/2017 - 25

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.15
CRE 12/09/2017 - 7.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0330

ДОКЛАД     
PDF 913kWORD 114k
20.7.2017
PE 599.773v03-00 A8-0269/2017

относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност

(2016/2301(INI))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Мария Арена

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност

(2016/2301(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност(2),

–  като взе предвид резолюцията си от 16 май 2017 година относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно Водещата инициатива на ЕС относно сектора за производство на облекла(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 април 2017 г. относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия относно преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 година относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш(10),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за определяне на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (Регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони)(11),

–  като взе предвид плана за действие по отношение на прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) (COM(2003)0251) и споразуменията за доброволно партньорство в контекста на FLEGT,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (Регламента относно дървения материал)(12),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции (Регламент за ОСП)(13),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (Регламент „Брюксел I“)(14),

–  като взе предвид Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (Директивата относно оповестяването на нефинансова информация)(15),

–  като взе предвид съвместната стратегия на ЕС и неговите държави членки за 2007 г., озаглавена „Помощи за търговията: засилване на подкрепата на ЕС за свързаните с търговията нужди в развиващите се страни“,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 април 2017 г., озаглавен „Устойчиви вериги за създаване на стойност в сектора на облеклото чрез действията на ЕС за развитие“ (SWD (2017)0147),

–  като взе предвид Тристранната декларация на МОТ за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика,

–  като взе предвид Доклад IV на 105-та Конференция на МОТ относно достойния труд в световните вериги за доставки,

–  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие за 2030 г.,

–  като взе предвид основните конвенции на МОТ относно детския труд, принудителния труд, дискриминацията и свободата на сдружаване и колективното договаряне,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2016 г. относно ЕС и отговорни глобални вериги за създаване на стойност,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—14 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681),

–  като взе предвид Закона за съвременното робство в Обединеното кралство от 2015 г. и френския закон относно задължението за грижа на многонационалните дружества,

–  като взе предвид ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека и Глобалния договор на ООН,

–  като взе предвид Международната конвенция на ООН за защита правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства,

–  като взе предвид новия протокол на МОТ относно принудителния труд,

–  като взе предвид Резолюция № 26/9 на Съвета на ООН по правата на човека от 26 юни 2014 г., с която Съветът на ООН по правата на човека реши да създаде отворена междуправителствена работна група с мандат да изготви правно обвързващ международен инструмент, който да регулира дейността на транснационалните корпорации и други стопански предприятия в областта на правата на човека,

–  като взе предвид Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, някои специфични секторни насоки на ОИСР (финансов сектор, селско стопанство, минерали, облекла и обувки),

–  като взе предвид докладите за търговията и развитието за 2013 и 2016 г. на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД),

–  като взе предвид рамката на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за инвестиционна политика за устойчиво развитие за 2015 г.,

–  като взе предвид Споразумението за техническите пречки пред търговията на Световната търговска организация (Споразумение на СТО за ТПТ),

–  като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията на СТО,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН относно правата на детето, както и разработения от УНИЦЕФ документ „Права на детето и бизнес принципи“, Глобалния договор на ООН“ и „Спасете децата“(16),

–  като взе предвид доброволните, специфични по държави, партньорства, като Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш и инициативата за трудови права в Мианмар,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно детския труд,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия, становищата на комисията по външни работи и на комисията по развитие, както и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0269/2017),

A.  като има предвид, че съгласно член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) общата търговска политика на ЕС се провежда съгласно принципите и целите на външната политика на Съюза; като има предвид, че член 208 от ДФЕС установява принципа за съгласуваност на политиките за развитие и поставя като основна цел изкореняването на бедността; като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията – за всички“, определя като основа за търговската политика на ЕС три главни принципа – ефективност, прозрачност и ценности; като има предвид, че в посоченото съобщение има специален раздел, посветен на действията в отговор на разрастването на световните вериги за създаване на стойност и относно отговорното управление на веригите на доставки, като се припомня неговата сложност, фундаменталната необходимост да се мисли в перспектива, за участието на различни обществени и частни участници и участници от гражданското общество и за използването на комбинация от незадължителни и иновативни инструменти, както и от законодателни промени;

Б.  като има предвид, че в последно време свободната търговия е подложена на все по-голям обществен контрол, а загрижеността относно несправедливото разпределение на благата и тежестите на търговията извежда на преден план широко споделяното мнение, че търговската политика трябва да постави в основата си социалните и екологични ценности, както и прозрачността и отчетността;

В.  като има предвид, че световните вериги за създаване на стойност (СВСС) са сложна, зависеща от технологиите и бързо променяща се реалност, която се превърна в ключова характеристика на днешната глобална икономика и може да помогнат на развиващите се страни да се интегрират по-добре в нея и да се ограничи бедността и създадат работни места, като в същото време се увеличи производствения капацитет; като има предвид, че от една страна, СВСС откриват нови перспективи за икономически растеж, устойчиво развитие, участие на гражданското общество, работниците и стопанските сдружения, както и за създаване на работни места за предприятията в рамките на производствената верига, като им предоставят възможност да се съсредоточат върху конкретни задачи и същевременно увеличават тяхната взаимозависимост; като има предвид от друга страна, че техният изключително сложен характер, липсата на прозрачност и размиването на отговорностите може да доведе до по-висок риск от нарушения на правата на човека и трудовите права, фактическа безнаказаност за престъпления спрямо околната среда и мащабно избягване на данъци и данъчни измами;

Г.  като има предвид, че търговската политика трябва да даде принос за гарантиране на прозрачен процес на производство по цялата верига на създаване на стойност, както и спазване на основните екологични и социални стандарти и стандарти за безопасност;

Д.  като има предвид, че търговската и инвестиционната политика на ЕС трябва да запазят като свой крайъгълен камък многостранната система и да укрепят позицията на Европа в справедливи глобални вериги на доставки, но трябва също така да осигурят инструменти за установяване на ясни правила и отговорности за правителствата и предприятията, с цел да се гарантира спазване на международните ангажименти, като например целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР); като има предвид, че устойчивостта и прозрачността са не само въпрос на ценности, но следва също така да се разглеждат като истински двигатели за повишена добавена стойност в световната търговия и инвестиции в контекста на СВСС;

Е.  като има предвид, че МСП(17) представляват важна част от СВСС и играят важна роля за насърчаването на икономическия растеж, устойчивото развитие и качествени работни места и за задържането на местното население в обитаваните от него региони;

Ж.  като има предвид, че участието в СВСС е от полза за МСП по отношение на техния растеж и интернационализация; като има предвид, че според проучването на Евробарометър от 2015 г., озаглавено „Интернационализация на малките и средните предприятия“, едва 31 % от МСП в ЕС са участвали в дейности извън вътрешния пазар през предходните три години; като има предвид, че множество МСП изпитват трудности при осигуряването на достъп до международни и базирани в ЕС световни вериги за създаване на стойност; като има предвид, че търговската политика и търговските споразумения могат да спомогнат за преодоляване на пречките и предизвикателствата, пред които са изправени понастоящем МСП при достъпа си до СВСС;

З.  като има предвид, че доброволните схеми за надлежна проверка и за прозрачност на СВСС се използват и биват насърчавани от икономическите и социалните партньори и НПО, което води до съществени положителни резултати;

И.  като има предвид, че в заключенията си от май 2016 г. Съветът подчертава, че е необходимо да продължи подкрепата за използването на международно признати принципи, насоки и инициативи за корпоративна социална отговорност/отговорно бизнес поведение, като ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, Глобалния договор на ООН, Тристранната декларация на МОТ относно принципите за мултинационалните предприятия и социалната политика и насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия, включително в участващи държави, които не са членки на ОИСР, като така се допринася и за усилията за борба с корупцията чрез създаване на по-отворена и прозрачна бизнес среда;

Й.  като има предвид, че отговорното глобално управление на СВСС е от съществено значение за привеждането на търговска политика, която да съответства на европейските ценности, залегнали в Договорите; като има предвид, че както Комисията, така и държавите членки имат водеща роля в тези дебати в световен мащаб;

К.  като има предвид, че няколко международни конвенции, насоки и правила са насочени към предотвратяване на нарушенията на правата на човека; като има предвид, че държавите производителки имат особено задължение да ги прилагат и да създадат подходящи правни и икономически условия, в които предприятията да извършват дейност, и да намерят своето място в световните вериги за доставки; подчертава, че държавите производителки трябва също така да бъдат в състояние да прилагат международните стандарти и норми, включително да изготвят , осъществяват и прилагат съответното законодателство, по-специално в областта на установяването на принципите на правовата държава и борбата с корупцията;

Л.  като има предвид, че ЕС следва да реагира още по-ефективно на социалния и екологичен дъмпинг и на нелоялните конкуренция и търговски практики и да гарантира еднакви условия на конкуренция;

M.  като има предвид, че ЕС е най-големият световен износител и вносител на стоки и услуги (взети заедно), най-големият пряк чуждестранен инвеститор и най-важната дестинация за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ); като има предвид, че ЕС следва да използва тези си силни страни в полза както за собствените си граждани, така и за тези в други части на света, особено в най-бедните държави;

Н.  като има предвид, че ЕС е разработил задължителни нормативни актове в областта на корпоративната надлежна проверка в специфични сектори, в които съществува сериозен риск от нарушаване на правата на човека, като например сектора на дървения материал и полезните изкопаеми от зони на конфликт; като има предвид, че някои държави членки също така са разработили законодателство, като Закона на Обединеното кралство за съвременното робство, френският закон относно задължението за грижа на мултинационалните компании (МНК), което се прилага към големите френски дружества, наброяващи повече от 5 000 работници, както и нидерландският закон за надлежна проверка по отношение на детския труд; като има предвид, че ЕС е разработил инициативи, които насърчават извършването на надлежна проверка, а няколко резолюции на Европейския парламент призоваха ЕС да разработи задължителни правила по този въпрос;

O.  като има предвид, че ЕС вече предприе важни стъпки към по-отговорно управление на СВСС в световен мащаб чрез разработването на конкретни партньорства – като например Пакта за устойчивост на Бангладеш и инициативата относно трудовите права с Мианмар – и по конкретни въпроси, като например полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони, регламентите относно незаконната сеч, критериите за устойчивост за биогоривата, докладването от предприятията по въпроси, свързани с веригата на доставки и корпоративната прозрачност на плащанията към правителствата от страна на добивната и дърводобивната промишленост, както се подчертава в съобщението „Търговията — за всички“;

П.  като има предвид, че в съобщението „Търговията — за всички“ се заявява, че Комисията ще насърчава постигането на амбициозни глави относно търговията и устойчивото развитие във всички търговски и инвестиционни споразумения; като има предвид, че сключените неотдавна търговски и инвестиционни споразумения на ЕС съдържат глави, посветени на търговията и устойчивото развитие, в които страните по споразумението се призовават да поемат ангажименти по отношение на защитата на правата на човека, социалните и екологичните стандарти и корпоративната социална отговорност; като има предвид, че тези глави показват различия в степента на амбиция в последователни търговски споразумения на ЕС; като има предвид, че трудовите норми и стандартите в областта на околната среда не се ограничават до главите относно търговията и устойчивото развитие, а трябва да бъдат ефективни във всички области на търговските споразумения; като има предвид, че основаният на диалога подход не предотврати тежки нарушения на свободата на сдружаване в някои споразумения за свободна търговия;

Р.  като има предвид, че особеното положение на зоните за преработка на продукцията за износ (ЗППИ), е такова, че в някои страни те са освободени от местните трудови закони и забраняват или ограничават профсъюзната дейност, и че работниците там нямат достъп до правна защита, което представлява явно нарушение на стандартите на МОТ;

С.  като има предвид, че липсата на етично поведение в бизнеса е също така и следствие от липсата на добро управление, безсилието или отсъствието на безпристрастни обществени органи, които да действат в общ интерес на гражданите; като има предвид, че корупцията, липсата на прозрачност на СВСС и предоставянето на изключения по отношение на трудовото законодателство и данъчното облагане в зоните за преработка на продукцията за износ (ЗППИ) могат да окажат отрицателно въздействие върху правата на човека, по-специално чрез подкопаване на достойните условия на труд и синдикалните организации;

Т.  като има предвид, че според данни на МОТ около 21 милиона души в световен мащаб са жертви на принудителен труд, а много от тях са експлоатирани в световните вериги за създаване на стойност; като има предвид, че принудителният труд в частната икономика генерира 150 милиарда щатски долара незаконни печалби годишно;

У.  като има предвид, че благодарение на глобалния си мандат, експертни знания и опит, МОТ, в сътрудничество със своите членове, е добре подготвена да оглави действия в световен мащаб за достоен труд в световните вериги за доставки; като има предвид, че комитетът на МОТ относно достоен труд в световните вериги на доставки призова за извършването на оценка на пропуските, които водят до дефицит на достойните условия на труд в световните вериги на доставки и за обмисляне на инициативите и стандартите, които са необходими за насърчаване на достойни условия на труд и улесняване на намаляването на пропуските по отношение на достойните условия на труд в световните вериги на доставки;

Ф.  като има предвид, че е необходим един многостранен, световен и цялостен подход към корпоративната отговорност за нарушения на правата на човека и екологичната устойчивост в контекста на световната търговия и по-специално на СВСС; като има предвид, че поради това е важно ЕС да продължава да води тези дебати в световен мащаб; като има предвид, че ЕС се утвърди като водещ фактор в реформирането на механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава, в частност чрез разработването на многостранна система от съдилища; като има предвид, че се очаква същият напредък в други ключови области на загриженост като изпълнение на задълженията на инвеститорите по отношение на правата на човека;

Х.  като има предвид, че производство в СВСС се извършва в различни юрисдикции с различни степени на защита на правата на човека и на прилагане на законодателството в областта на социалните и трудовите въпроси и околната среда; като има предвид, че жертвите на нарушения на правата на човека, свързани с транснационални дружества, може да се сблъскват с множество пречки при получаването на достъп до правни средства за защита;

Ц.  като има предвид, че равнопоставеността между половете във всички политики на ЕС е твърдо установена с член 8 от ДФЕС; като има предвид, че по принцип търговските и инвестиционните споразумения засягат по различен начин жените и мъжете поради структурната неравнопоставеност между половете; като има предвид, че гледната точка на равенството между половете често се пренебрегва в анализа на световните вериги за създаване на стойност; като има предвид, че според МОТ през 2012 г. в световен мащаб милиона души (55% от които са жени и момичета) са били жертви на принудителен труд, а 90% от тях са били експлоатирани в частната икономика от физически лица или предприятия;

Ч.  като има предвид, че жените съставляват по-голямата част от работниците в някои сегменти на глобалните вериги за доставки на облеклото, градинарството, мобилните телефони и туризма, но обикновено в сравнение с мъжете са по-концентрирани в нископлатените или непрестижни форми на трудова заетост, което води до полова сегрегация в определени видове професии и дейности, неравнопоставеност между половете по отношение на заплащането и условията на труд и специфични за пола ограничения в достъпа до производствени ресурси, инфраструктура и услуги;

Ш.  като има предвид, че съгласно член 3, параграф 3 от ДЕС Съюзът насърчава защитата на правата на детето; като има предвид, че всички държави членки са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето;

Щ.  като има предвид, че услугите играят по-голяма роля в СВСС, особено за промишленото производство; като има предвид, че нарастналата интеграция на услугите в СВСС ще изисква споразумения в подкрепа на цифровата икономика, включително свободното движение на данни;

АА.  като има предвид, че развитието на световните вериги за създаване на стойност допринася в още по-голяма степен за интеграцията на услугите в производството на стоки; като има предвид, че значителна част от стойността на внесените стоки се добавя чрез услуги от внасящите страни;

AБ.  като има предвид, че държавите – членки на ЕС са най-големите световни износители на финансови услуги и че този сектор е от стратегическо значение в търговската политика на ЕС; като има предвид, че включването на разпоредби, отнасящи се до финансовите услуги, във външните споразумения на ЕС, включително споразуменията за свободна търговия, предизвиква някои легитимни опасения по отношение на тяхното потенциално отрицателно въздействие по отношение на изпирането на пари и укриването и избягването на данъци и откроява допълнително значението да се разгледа въпроса за използването на инструменти за справяне с тях; като има предвид, че търговските и инвестиционните споразумения предлагат добра възможност за засилване на сътрудничеството в борбата с корупцията, изпирането на пари, както и с данъчните измами, укриването и избягването на данъци;

AВ.  като има предвид, че прозрачното и съдържателно етикетиране може да бъде полезен инструмент, който дава възможност на потребителите в ЕС да правят по-информиран и подходящ избор; като има предвид, че освен цената и произхода на даден продукт, на потребителите в ЕС следва да се предоставя и информация относно социални и екологични критерии; като има предвид, че подобни критерии могат да бъдат технически разработени в съответствие със Споразумението на СТО относно техническите пречки пред търговията (ТПТ), в което се определят условията по отношение на производствения процес, така че да бъде възможна продажбата на продукта;

AГ.  като има предвид, че пълното зачитане на правата на човека в производствената верига и пълното спазване на стандартите за безопасност на храните за стоки, допуснати за свободно обращение на европейския пазар, следва да се спазва както от държавите, така и от предприятията; като има предвид, че бремето на отговорността не следва да се поема единствено от потребителите, чийто избор е ограничен както от индивидуалните ресурси (икономичност, време, знания), така и от външни фактори (информация, предлагане);

AД.  като има предвид, че правилата за произход (ПзП) придобиват все по-голямо значение в контекста на СВСС, при които производството често обхваща няколко държави; като има предвид, че недостатъчно стриктните правила за произход може да създадат допълнителни пречки пред постигането на пълна прозрачност и отчетност във веригите за доставка;

AЕ.  като има предвид, че по-добрите, хармонизирани и по-ефикасни митнически процедури в Европа и извън нея допринасят за улесняване на търговията и изпълнение на съответните изисквания за улесняване на търговията и същевременно допринасят за предотвратяване на фалшифицирането, както и на навлизането на незаконни, дъмпингови и фалшифицирани стоки в единния пазар на ЕС, което подкопава икономическия растеж и излага на сериозен риск потребителите в ЕС; като има предвид, че разширеният достъп до митнически данни за вноса, влизащ в ЕС, би увеличил прозрачността и отчетността на СВСС;

AЖ.  като има предвид, че в един свят с фрагментирани производствени мрежи, разграничението между вноса и износа е неясно, тъй като вносните суровини представляват значителна част от износа, а тарифите се натрупват при всяко трансгранично търгуване на междинните продукти; като има предвид, че ефикасните митнически и гранични процедури са от особено значение в този контекст;

AЗ.  като има предвид, че търговските стимули в рамките на ОСП и ОСП+ осигуряват по-добър достъп до пазара за развиващите се държави в замяна на спазването на трудовите, екологичните и социалните стандарти;

AИ.  като има предвид, че ОСП + е ключов инструмент на търговската политика на ЕС, който осигурява по-добър достъп до пазара и е придружен от строг механизъм за мониторинг с цел насърчаване на човешките и трудовите права, защитата на околната среда и доброто управление в уязвими развиващи се страни;

AЙ.  като има предвид, че защитата и прилагането на правата на интелектуална собственост (ПИС) могат да предоставят ефективно по-нататъшно интегриране в глобалните вериги за създаване на стойност;

Позицията на ЕС в световните вериги за създаване на стойност (СВСС)

1.  подчертава, че търговската и инвестиционната политика трябва да имат за цел осигуряването на лостов ефект, постигането на равнопоставеност на условията за европейските предприятия, насърчаване на европейската конкурентоспособност и улесняване на сближаването на стандартите във възходяща посока; призовава Комисията да гарантира съгласуваност между политиките на ЕС в областта на околната среда, общественото здравеопазване, търговията, инвестициите и промишлеността и да насърчава стратегията за повторна индустриализация на Европа и прехода към нисковъглеродна икономика;

2.  счита, че по-нататъшната интеграция на ЕС в световните вериги за стойност трябва да не е в ущърб на европейския социален и регулаторен модел и на насърчаването на устойчив растеж;

3.  призовава Комисията да подкрепи осведомеността относно и възприемането на съществуващите схеми за справедлива търговия, както се споменава в стратегията „Търговията — за всички“, както в рамките на плана на ЕС за постигане на устойчивост, така и в Европейския консенсус за развитие;

4.  отново отправя своя призив към Комисията и държавите членки да приемат засилени инструментите за защита на търговията, за да се борят с нелоялните търговски практики, вземайки под внимание социалния и екологичния дъмпинг;

5.  призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на употребата на инструменти за защита на търговията, от страна на ЕС и от трети държави, върху ефективното интегриране на предприятията от ЕС в СВСС;

6.  подчертава необходимостта от хармонизирани правила и засилена координация на равнище ЕС и надзор на прилагането на вносни мита от държавите членки (включително конвенционални, антидъмпингови и изравнителни мита) за всички видове стоки и блага и по-специално случаите, които включват декларации за произход с невярно съдържание (както при преференциални, така и при непреференциални режими), обявяване на по-ниска стойност и невярно описание на стоките;

СВСС и многостранното сътрудничество

7.  призовава Комисията да работи активно в рамките на СТО за увеличаване на прозрачността, както и да определи и насърчава многостранни правила за търговия, включително устойчивото управление на СВСС, което следва, по-специално, да включва следното:

–  задължителни изисквания за надлежна проверка на веригата на доставки и прозрачност, основани на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека;

–  минимални здравни стандарти и стандарти за безопасност, като се признава по-специално правото на работниците да създават комитети по безопасността;

–  минимално равнище на социална защита и зачитане на трудовите стандарти на МОТ;

–  правото на колективно трудово договаряне;

8.  призовава Комисията и държавите членки да продължат да участват активно във всички многостранни форуми относно стопанската дейност, СВСС, правата на човека и трудовите права, икономическия растеж и устойчивото развитие, като същевременно насърчават европейските ценности, залегнали в Договорите, и имат предвид съществената необходимост да бъдат защитени специфичните особености на МСП;

9.  приветства текущите преговори за обвързващ договор на ООН за транснационалните корпорации и правата на човека; призовава Комисията и държавите членки да участват конструктивно в тези преговори и да играят активна роля и допринасят за разработването на конкретни предложения, включително достъп до средства за правна защита, като положат всички усилия за постигането на положителен резултат и насърчават търговските си партньори също да участват; призовава Комисията, в този контекст, да разгледа възможността за обширни задължения за надлежна проверка, включително на световно равнище;

10.  призовава държавите членки да ускорят прилагането и повишаването на ефективността на националните планове за действие (НПД) за изпълнение на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; подчертава, че осем от общо 13-те НПД, които вече са били одобрени, са от държави — членки на ЕС, и приветства факта, че са в процес на изготвяне други 11 НПД в ЕС; отправя искане към Комисията да подпомага и насърчава изпълнението на посочените ръководни принципи на ООН;

11.  приветства сближаването на международните стандарти за стопанската дейност и правата на човека, и по-специално между ръководните принципи на ООН и Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия;

12.  приветства цялостното включване на достойния труд и на четирите стълба на Програмата за достойни условия на труд на МОТ в целите на ООН за устойчиво развитие; призовава Комисията и държавите членки ефективно да прилагат посочените стандарти и да работят в рамките на МОТ в посока на приемането на нов международен трудов стандарт в сферата на достойните условия на труд в СВСС, който да изисква, по-специално, всички дружества да извършват текущо управление на риска от въздействието на своите дейности върху правата на човека на работниците и общностите, както и да предприемат подходящи мерки за предотвратяване и смекчаване на последствията от съответните дейности и осигуряване на защита за засегнатите лица;

13.  подкрепя всички инициативи в световен мащаб за борба с корупцията, включително Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (EITI), Кимбърлийския процес, Международната конференция за региона на Големите африкански езера (ICGLR), принципите, залегнали в Глобалния договор на ООН за предприятията, ръководните насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, както и насоките на ОИСР за надлежна проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони; припомня задължението на държавите производителки по-специално за въвеждане и прилагане на подходящо законодателство, включително в областта на установяването на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията;

14.  посочва, че в тази област, освен вноса и износа на полезни изкопаеми и метали, прозрачните договорености, уреждащи правата на експлоатация и митата, са от жизненоважно значение за развитието на засегнатите от конфликт или високорискови зони; поради това подчертава необходимостта да се изготви преглед на съществуващите мерки във връзка с корпоративната социална отговорност, които се прилагат от европейските предприятия, и да се подобрят координацията и обменът на информация и най-добри практики с цел да се предостави възможност добрите практики да се установяват по-ефективно и да се допринесе за създаването на обща рамка за действие на европейско равнище; призовава Комисията да засили инициативите за корпоративна социална отговорност и надлежната проверка по цялата верига на доставка;

15.  изтъква, че надеждният достъп до суровини е важен фактор за конкурентоспособността на световно равнище;

16.  подчертава значението на изпълнението, прилагането и транспонирането на действащото законодателство в областта на СВСС на регионално, национално и международно равнище;

Корпоративна отговорност

17.  подчертава, че търговията и правата на човека се укрепват взаимно и че предприемаческите среди следва да играят важна роля за предоставянето на положителни стимули за утвърждаването на правата на човека, демокрацията и корпоративната отговорност;

18.  приветства множеството обещаващи инициативи, предприети от частния сектор, като кодексите за поведение, етикетирането, самооценката и социалните одити, които значително допринесоха за последните подобрения в областта на правата на човека и стандартите в областта на правата на работниците в световните вериги на доставки;

19.  изразява дълбока загриженост във връзка със случаи на нарушения на правата на човека и заплахи за екологичната устойчивост вследствие на определени корпоративни решения;

20.  признава значението на наличието на ясни международни правила относно корпоративната социална отговорност (КСО), СВСС и надлежната проверка; приветства интелигентната комбинация от регулаторни и доброволни действия, която доведе до някои положителни резултати през последните няколко години и позволява на предприятията да намерят свои собствени динамични и иновационни мерки; подчертава, че координацията, споделянето на информация и обменът на най-добри практики могат да допринесат за подобряване на ефикасността на частните и публични инициативи относно веригата за създаване на стойност и постигане на положителни резултати; припомня, при все това, че доброволната корпоративна социална отговорност може също така да доведе до нелоялна конкуренция за доставчиците, които са взели решение да спазват международните трудови и екологични стандарти и само по себе си не е достатъчно, за да се гарантира, че дружествата спазват изцяло международните стандарти и задължения чрез прилагане на политика за надлежна проверка; поради това подчертава необходимостта от изготвяне на преглед на съществуващите мерки за корпоративна социална отговорност, предприети от европейските предприятия, за да могат по-ефективно да определят добри практики и да допринасят за създаването на обща рамка за действие на европейско равнище; изразява твърдото си убеждение, че ЕС следва незабавно да потърси начини за разработване на стратегии и правила за прозрачност в СВСС, включително евентуалното разглеждане на възможността за незабавни действия в посока на разработването на обвързващи и приложими правила, свързаните с тях правни средства за защита и независими механизми за наблюдение с участието на институциите на ЕС, държавите членки и гражданското общество; подчертава, че тези задължения трябва да следват стъпките, които се изискват в ръководните принципи на ООН и насоките на ОИСР, във връзка с проактивното установяване на рисковете за правата на човека, изготвянето на точни и нагледни планове за действие за предотвратяване или намаляване на тези рискове, даването на адекватен отговор на известни нарушения и прозрачността;

21.  призовава Комисията да отдаде по-голямо значение на тези разпоредби и насърчава въвеждането на насоките на ОИСР за отделни отрасли и Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; подчертава необходимостта от осигуряването на официално участие на гражданското общество в процеса на изпълнение чрез структурите, предвидени от главите относно търговията и устойчивото развитие; призовава Комисията да подкрепи работата на международните органи за стандартизация като Международната организация по стандартизация (включително ISO 2600) и Глобалната инициатива за отчитане, с цел да се насърчат предприятията да докладват относно устойчивостта и създаването на стойност по цялата верига на доставки;

22.  приканва Комисията да гарантира спазването от страна на европейските и международни дружества на насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, както и специфичните за отделни сектори насоки на ОИСР, като например насоките за надлежна проверка за отговорните вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони; препоръчва засилване на ролята на националните контактни точки на ОИСР и тяхното сътрудничество с независими национални и регионални институции в сферата на правата на човека с оглед подобряване на управлението на световните вериги за създаване на стойност;

23.  призовава Комисията да актуализира подхода си за КСО с оглед укрепване на трудовите и екологичните стандарти и, по-специално, като настоява за включването на разпоредбите за корпоративна социална отговорност в търговските и инвестиционните споразумения, договаряни от ЕС;

24.  подчертава, че координацията и обменът на информация и най-добри практики може да допринесе за повишаване на ефективността на частните и публичните инициативи относно веригите за създаване на стойност;

25.  припомня, че през 2010 г. Парламентът отправи искане дружествата да публикуват своите счетоводни баланси за корпоративната социална отговорност, да бъдат въведени изисквания за надлежна проверка за всички предприятия и консолидирано понятието за КСО въз основа на хармонизирано определение на връзките между дружествата майки, така че да се установи юридическата отговорност на всяко от тях; ето защо отбелязва със задоволство, че от 2017 г. ще се изисква оповестяването на нефинансова информация и информация относно многообразието от страна на големите дружества по силата на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация; при все това отбелязва, че оповестяването на нефинансова информация от големи дружества все още не е разширено, така че да обхване всички субекти, действащи в световните вериги за създаване на стойност;

26.  отбелязва инициативата на зелената карта от някои национални парламенти след приемането на френския закон за полагане на дължимата грижа от страна на многонационалните компании; призовава Комисията да разгледа предложения за корпоративна надлежна проверка за дружествата, извършващи дейност в рамките на ЕС и извън него, като вземе предвид решението на френския Конституционен съд относно френското законодателство, а именно относно пропорционалността на санкциите;

27.  припомня, че политиките, свързани с КСО, трябва да отчитат специфичните характеристики на МСП, и да бъдат достатъчно гъвкави, за да се гарантира, че последните не са подложени на непропорционална тежест; поради тази причина приканва Комисията да създаде специално информационно бюро за МСП, като обърне специално внимание на микро- и малките предприятия, и да ги подкрепят с конкретни програми за изграждане на капацитет;

28.  подчертава, че СВСС не свършват, когато продуктът стигне до крайния потребител, но включват и отпадъците и тяхното третиране; настоятелно призовава да се взема предвид целият жизнен цикъл на продуктите и да се разшири перспективата по отношение на СВСС, така че да се включат разпоредби за обезвреждане на отпадъците, без да се нанасят щети на хората или на околната среда; призовава ЕС да насърчава международното сътрудничество и законодателната съгласуваност по отношение на излезли от употреба продукти и материали и да подпомага страните партньорки да развият по-строги национални разпоредби и капацитет за прилагане; призовава ЕС да гарантира, че проследимостта се прилага спрямо този спектър на жизнения цикъл на продуктите;

29.  настоятелно призовава Комисията да действа бързо, като следва подробните предложения, съдържащи се в резолюцията на Парламента от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави;

Създаване на по-значима роля за инициативите на частния сектор

30.  подчертава постиженията на ангажираността на частния сектор; подчертава, че частните предприятия трябва да следват стратегии за устойчиво развитие, не само за да предотвратят вреди за репутацията си, но също така и защото това им предоставя нови възможности и намалява зависимостта им от ограничени ресурси;

31.  подчертава решаващата роля на потребителите (и последиците от лошата реклама); припомня, че нито един потребител не иска да продължи да купува продукти, произведени от деца или експлоатирани мъже и жени, нито продукти, които са причинили значителни щети на околната среда;

32.  призовава Комисията да намери нови начини да подкрепя усилията на частния сектор да направи световните вериги за създаване на стойност по-устойчиви и да разработи приобщаващи бизнес модели и съответни многостранни партньорства в частния сектор;

33.  подчертава, че е необходима интелигентната комбинация между частно и публично финансиране за насърчаването на устойчиви световни вериги за стойност; счита, че това следва да се основава на съществуващи структури и програми, които са се доказали като успешни при насърчаването на отговорно бизнес поведение;

34.  приветства редицата многообещаващи инициативи, предприети от частния сектор, като например кодекси за поведение, етикетиране, самооценка и социални одити, и потвърждава значението на Глобалния договор на ООН, стандарта ISO 26000 за социалната отговорност, Тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика и насоките на ОИСР за многонационалните предприятия като инструменти, които могат да мобилизират отговорността в стопанската дейност на предприятията; призовава дружествата, независимо от това дали са европейски или не, да извършват надлежна проверка в областта на правата на човека и да интегрират резултатите във вътрешните политики и процедури, като разпределят по съответния начин и надлежно прилагат ресурсите и правомощията; подчертава, че това изисква разпределянето на достатъчно ресурси; подчертава, че прозрачността и съобщаването на предприетите мерки за избягване на нарушения на правата на човека в трети държави са от решаващо значение, за да се осъществява правилен демократичен контрол и да се предостави възможност на потребителите да правят избор въз основа на фактите;

Споразумения за свободна търговия (ССТ) на ЕС и СВСС

35.  приветства новата стратегия за търговия и инвестиции за Европейския съюз, „Търговията — за всички“; призовава Комисията да разгледа – в своята търговска и инвестиционна политика и в споразуменията си за свободна търговия – предизвикателствата, свързани с разрастването на СВСС, като вземе под внимание следните мерки:

а)  засилване на предварителните оценки на въздействието върху устойчивостта на търговията (TSIA), добавяне на изисквания за оценка по отношение на правата на човека и въпросите на равенството между половете, и въвеждане на задължение за извършване на последващи TSIA и предоставяне на публичен достъп до тях, с участието на гражданското общество;

б)  цялостно изпълнение на препоръките на Парламента от 2010 г. и 2016 г. във връзка с главите относно търговията и устойчивото развитие в ССТ, които следва да включват всеобхватни, приложими и амбициозни глави относно търговията и устойчивото развитие и да вземат предвид следните аспекти;

i) ангажимент на всяка от страните да ратифицират и да прилагат осемте основни и четирите приоритетни конвенции на МОТ, както и международните многостранни споразумения в областта на околната среда;

ii) обхващане на клаузите за правата на човека и на главите относно търговията и устойчивото развитие от общите механизми за уреждане на спорове, на равни начала с останалите части на споразумението;

iii) възможност за обжалване и за търсене на правна защита чрез процедура за подаване на жалби за социалните партньори и гражданското общество;

iv) ефективни възпиращи мерки: включително под формата на парични санкции, в случай на сериозни и доказани нарушения на разпоредбите относно търговията и устойчивото развитие;

в)  включване на приложими разпоредби за борба с корупцията и защита на лицата, подаващи сигнали нередности, в рамките на компетентността на ЕС, във всички бъдещи споразумения за свободна търговия и инвестиционни споразумения; във връзка с това подчертава, че страните, подписали търговски и инвестиционни споразумения, следва да вземат мерки за насърчаване на активното участие на частния сектор, организациите на гражданското общество и националните консултативни групи в изпълнението на програмите за борба с корупцията и на съответните клаузи в международните търговски и инвестиционни споразумения;

г)  включване на клаузи за запазване на съществуващото положение за определяне на минимално равнище на социални и екологични стандарти и стандарти за безопасност, включително опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях, във всички ССТ на ЕС, като по този начин не се позволява на страните да занижат своите социални и екологични норми и норми за безопасност с цел насърчаване на износа и привличане на инвестиции;

д)  включване на разпоредби относно данъчната прозрачност (в т.ч. основните стандарти за прозрачност на ОИСР) и засилване на сътрудничеството в областта на борбата срещу изпирането на пари, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци в ССТ, които да бъдат надлежно отразени в изискванията за отваряне на пазара на финансови услуги;

е)  допълване на всички гореупоменати разпоредби с мерки в подкрепа за развиващите се страни и стриктно наблюдение на прилагането на последните, включително с принос от националните парламенти и участници, включващи гражданското общество;

ж)  увеличаване на свързаността на приоритетите, договорени на двустранна основа, за прилагането на главите от ССТ относно търговията и устойчивото развитие и финансова подкрепа от програмите на ЕС за сътрудничество за развитие;

36.  припомня ключовата роля, която МСП могат да играят в СВСС, от една страна, и ползите от увеличената интеграция на МСП в СВСС, от друга страна; призовава Комисията да включи глави за МСП във всички бъдещи търговски споразумения; в допълнение призовава Комисията в този контекст да оцени съществуващите структури за подкрепа, до които имат достъп МСП, които искат да получат достъп до СВСС, и да преразгледа – и ако е необходимо – да актуализира стратегията „Малък бизнес, голям свят“ от 2011 г. с цел допълнително да се улесни участието на МСП в СВСС;

37.  подчертава, че СВСС често включват производството и услугите в зоните за преработка на продукцията за износ (ЗППИ), където трудовите и екологичните стандарти са различни от тези в останалата част на съответната страна и често са ограничени; призовава Комисията да гарантира, че социалните и екологичните стандарти, договорени в споразуменията за свободна търговия, се прилагат на цялата територия на търговските партньори, включително в ЗППИ;

Етикетиране, проследимост и митнически данни

38.  призовава ЕС да работи за постигането на адекватни и ефикасни решения за въвеждането на прозрачна и действаща задължителна система за етикетиране за „социална и екологична проследимост“ по протежение на цялата производствена верига, в съответствие със Споразумението на СТО за ТПТ, като успоредно с това насърчава подобни действия на международно равнище;

39.  призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на законодателство относно правилата за етикетиране по отношение на произхода на продуктите, влизащи на пазара на ЕС, или да предложи правила, които гарантират ефективна проследимост;

40.  призовава Комисията и насърчава държавите членки да търсят начини да се даде възможност на субекти, които имат обществен интерес, да получат достъп – след предоставяне на подходяща обосновка и при поискване по съображения от обществен интерес – до митническите данни, събирани от страни, търгуващи с продукти или стоки, внасяни в ЕС;

Юрисдикция и достъп до средства за правна защита

41.  отново потвърждава неотложната необходимост от ефективно разглеждане на въпроса за нарушенията на правата на човека от страна на транснационалните корпорации, когато такива биват извършвани, и справяне с правните проблеми, произтичащи от извънтериториалното измерение на дружествата, по-специално чрез създаване на съвместни правни отговорности по цялата верига на доставки; призовава държавите членки да предприемат подходящи мерки за справяне с финансовите и процедурни пречки, пред които са изправени в гражданските дела, заведени от жертвите;

42.  подновява призива си към Комисията да обмисли възможността за разширяване на правилата за компетентност на съдилищата съгласно Регламента „Брюксел I“ до ответници от трети държави по дела срещу дружества с ясна връзка с една държава членка, или дружества, за които ЕС е важен пазар и отправя искане към Комисията да представи в кратки срокове, ако е целесъобразно, съответно предложение до Парламента и Съвета;

43.  припомня, че стопанските предприятия следва да създадат механизми за подаване на жалби на оперативно ниво за работниците, засегнати от техните дейности, в т.ч. в зоните за преработка на продукцията за износ; отново отправя призив към ЕС и държавите членки да предприемат подходящи стъпки за преодоляване на правните, процедурните и институционалните пречки пред достъпа до ефективни средства за правна защита;

Равенство между половете и права на децата

44.  припомня, че равнопоставеността между половете е твърдо установена във всички политики на ЕС, както се заявява в член 8 от ДФЕС; изразява съжаление във връзка с факта, че равенството между половете не се споменава в стратегията „Търговията — за всички“, и призовава Комисията да взема предвид равенството между половете и овластяването на жените, когато извършва средносрочния преглед на стратегията; призовава Комисията да гарантира, че равенството между половете е включено и интегрирано в търговската и инвестиционна политика, стратегията за подпомагане на търговията, както и всички бъдещи ССТ и оценки на въздействието; призовава Комисията да продължи да разискванията и воденето на преговори в рамките на СТО, така че равенството между половете да бъде взето предвид в търговската и инвестиционна политика на СТО; призовава Комисията да събира разделени по полов признак данни за СВСС, особено в селскостопанския сектор, като взема предвид, че овластяването на жените надхвърля по значение въпросите за заплащането, факторите, които водят до насилие срещу жените, както и социални фактори като родителския отпуск и здравеопазването, с оглед разработването на правни форми за преодоляване на отрицателните странични ефекти от СВСС; приветства факта, че въпросът за равенството между половете се разглежда в рамките на преговорите за осъвременяване на споразумението между ЕС и Чили и ще бъде предмет на договаряне в бъдещото актуализирано споразумение;

45.  призовава за всеобхватен анализ на различията и неравенството в рамката на световните вериги за създаване на стойност по отношение на: i) различията между половете в използването на времето, които са основно резултат от главната отговорност на жените за репродуктивната дейност; ii) разликите между половете при достъпа до производствени суровини и ресурси, по-специално земя, кредитиране, обучение и мрежи; както и iii) различията между половете, произтичащи от недостатъци и дискриминация на равнище пазари и институции;

46.  предупреждава за отрицателното въздействие от разширяването на търговията и либерализацията върху качеството на заетостта, както и за риска от увеличаване на трафика на хора с цел трудова експлоатация; подчертава, че често жените са засегнати в най-голяма степен, както и че при жените много често трафикът на хора с цел трудова експлоатация протича паралелно със сексуален трафик и убийства;

47.  предлага – на равнището на международната търговия и търговските политики на ЕС относно СВСС – да бъде разработена специфична стратегия, която официално да осигурява закрила на лицата, които изобличават практики като убийствата на жени, трафик на хора с цел трудова или сексуална експлоатация, както и да се предоставя закрила на жертвите; подчертава, че информаторите следва да получат подобно признание и защита, каквито се изискват в случаи на лица, сигнализиращи за нередности, в сферата на международната търговия и търговията на ЕС;

48.  припомня, че все повече жени имат заетост, но че все още броят им е несъразмерно висок при нискоквалифицираните дейности с ниско заплащане, че нямат достъп до мерки за социална закрила, включително закрила на майчинството, и че твърде често те са подложени на дискриминация и сексуален тормоз;

49.  призовава Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да насърчават устойчиво възлагане на обществени поръчки чрез прилагане на специфични изисквания за спазването на правата на човека и международното право, особено що се отнася до утвърждаването на равенството между половете и европейските норми в областта на конкуренцията, както и прозрачността за доставчиците и техните международни вериги на доставки;

50.  подчертава значението на ратифицирането на Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на детския труд, както и Конвенция № 138 относно минималната възраст за приемане на работа и работа от страна на държавите, които все още не са го направили; припомня, че ЕС е поел ангажимент за изкореняването на най-тежките форми на детски труд в световен мащаб, в съответствие със своите ценности, които включват забраната на детския труд във външната дейност на ЕС, както е заложено в член 21 от ДЕС; подновява призива си за хармонизиране и укрепване на контрола на вноса и веригата на доставки, за да се гарантира, че на пазара на ЕС се допускат само продукти, за които не е използван принудителен труд, детски труд или съвременно робство; подчертава своята подкрепа за съществуващите инициативи в подкрепа на МСП и на организациите на дребните селскостопански производители с оглед на това, те да получат по-голям дял в СВСС, както в случая на справедливата търговия; подчертава значението борбата срещу принудителния труд и детския труд да бъде включена във всички ССТ на ЕС чрез глави относно устойчивото развитие, така че да се гарантира, че тази цел се споделя от търговските партньори; призовава Комисията и държавите членки енергично да защитават това предложение в рамките на всички международни форуми, включително МОТ, ОИСР, ООН и СТО, за да се постигне напредък в борбата срещу принудителния труд и детския труд; подчертава в този контекст, че целта за продукти без използване на детски труд може да бъде постигната само ако върви ръка за ръка с осигуряването на минимални работни заплати за членовете на семейството на детето;

Развиващи се страни

51.  подчертава, че СВСС представляват важна възможност за предприятията в развиващите се страни, и особено за МСП, да установят връзка със световната икономика; подчертава, че някои специфични политики и съпътстващи мерки са от ключово значение за постигане на тази цел, както и за разширяване на обхвата на потенциалните предимства, така че той да обхване всички работници в държавите търговски партньори, и по-специално политики, които целят повишаването на ефективността на работата на административните органи, или подпомагане на съответните дружества да увеличат добавената стойност и разширят участието си в СВСС, като същевременно подобрят своите социални и екологични стандарти; изтъква, че преразглеждането на ОСП и ОСП + следва да включва задължителни правила относно правата на човека и трудовите права и опазването на околната среда; отбелязва, че много развиващи се страни са ограничени в своя капацитет и ресурси, за да налагат ефективно спазването на социалните и екологичните стандарти и регламенти; призовава ЕС да засили изграждането на капацитет и да предоставя на правителствата на развиващите се страни партньорки техническо съдействие, когато това е възможно и необходимо;

52.  припомня програмата с цели за устойчиво развитие (ЦУР) за 2030 г. и нейните подходи за устойчиво производство, устойчиво потребление и достоен труд и призовава Комисията да представя по прозрачен начин връзката с всяка една съответна ЦУР в своите доклади; отново призовава Комисията и държавите членки да използват търговията за насърчаване на устойчивото развитие и доброто управление в съответствие с принципите на съгласуваност на политиките за развитие; подчертава, че търговските и инвестиционни споразумения на ЕС с развиващите се държави следва да са съгласувани с целите за устойчиво развитие; потвърждава отново правото на развиващите се държави да регулират инвестициите, така че да се гарантират отговорности и задължения за всички инвеститори, включително чуждестранните инвеститори, с цел да се защитят правата на човека и трудовите и екологичните стандарти;

53.  приветства влизането в сила на Споразумението за улесняване на търговията, което ако се прилага правилно, ще опрости и модернизира митническите процедури, като улесни развиващите се страни, които обикновено са изправени пред по-големи гранични пречки, да се интегрират в световната търговска система;

54.  призовава Комисията да подкрепя ефективното участие на МСП в световните вериги за създаване на стойност, чрез подпомагане на съчетаване и партньорства между МСП и групи на дребни земеделски производители в развиващите се страни, които имат за цел да осигурят по-голям дял от стойността за производителите, като същевременно гарантират високо равнище на социална и екологична защита и защита на правата на човека, както в случая със справедливата търговия;

55.  призовава Комисията да гарантира, че условията, свързани с правата на човека, свързани с едностранните търговски преференции, предоставяни в рамките на ОСП, биват ефективно прилагани и наблюдавани, и че процедурите, предвидени в случаите на евентуално неспазване на посочените условия се провеждат, в пълно съответствие с Регламента относно ОСП;

56.  очаква междинният преглед на ОСП да изясни определенията и предостави задълбочена оценка на настоящата схема; счита, че търговската политика трябва да бъде начин за насърчаване на търговските партньори на ЕС да приемат по-високи социални, трудови и екологични стандарти, което би могло да се постигне чрез стимули, като например допълнителни тарифни преференции за произведени по устойчив начин продукти; счита, че тази цел изисква преразглеждане на Регламента за ОСП и във връзка с това предлага условията, свързани с КСО, да бъдат включени в рамките на приложното му поле, с цел да се гарантира спазването на националните и международни правни задължения в областта на правата на човека и трудовите и екологичните стандарти от страна на транснационалните корпорации; призовава да се отдели специално внимание на положението на трудовите права и правата на професионалните съюзи в ЗППИ и настоятелно призовава Комисията да предприеме мерки по този въпрос, в тясно сътрудничество с МОТ, в хода на преразглеждането на ОСП;

57.  призовава Комисията да гарантира, че всички финансирани от ЕС‑ проекти за развитие, в това число проектите със смесено финансиране, са не само в пълно съответствие с международно приетите принципи за ефективност на развитието, но и че спазват напълно принципа на свободно, предварително и информирано съгласие, установен в Конвенция № 169 на МОТ;

Правила за произход

58.  отбелязва, че опростените, ефективни и преференциални правила за произход са от ключово значение в контекста на СВСС; признава, че липсата на гъвкавост и сложността на правилата за произход могат да възпрепятстват ефикасността на търговската структура;

59.  призовава Комисията, доколкото е възможно, да използва многостранните правила за произход като преференциални правила за произход в споразуменията за свободна търговия; призовава Комисията, при изготвянето на специфичните преференциални правила за произход в ССТ, да намали изискванията на добавена стойност и да даде възможност за промяна на тарифната подпозиция и „единичното трансформационно събитие“, като правила за произход;

60.  отправя искане към Комисията, по-конкретно в случай на преговори за сключване на споразумения за свободна търговия с държави, които понастоящем се ползват от преференциите по ОСП и Европейския банков орган (ЕБО), да гарантира, че формулирането на правилата за произход не отклонява икономическите процеси;

61.  счита, че засиленото натрупване в споразумения за свободна търговия не следва да се разглежда като инструмент за скрита либерализация, а по-скоро като инструмент, който дава възможност­­­ на държавите да се специализират в определени стопански дейности, в съответствие с логиката на сравнителното предимство;

Права върху интелектуалната собственост и потоци на данните

62.  приветства ангажимента на Комисията да защитава целия диапазон от ПИС, включително патенти, търговски марки, авторски права, промишлени дизайни, географски указания, обозначаване на произход и фармацевтични продукти, като същевременно гарантира достъп до лекарствени продукти на достъпни цени, както на равнището на СТО, така и чрез споразумения за свободна търговия; призовава Комисията да предприеме допълнителни действия относно евентуалното разширяване на обхвата на защитата на географските указания по отношение на неселскостопанските продукти, както вече се прави в редица трети държави посредством различни правни системи; призовава за открит и приобщаващ процес за подобряване на сътрудничеството с трети партньори в борбата срещу измамите и фалшифицираните стоки, които се възползват от доверието в търговски марки и наименования;

63.  потвърждава, че цифровите иновации и потоците от данни са съществен двигател на икономиката на услугите и съществен елемент от СВСС за традиционните производствени дружества, както и че, следователно, изискванията за задължителна локализация следва да бъдат ограничени, доколкото е възможно, както в рамките на Европа, така и извън нея, като се даде възможност за приемане на необходимите изключения, основани на легитимни обществени цели като защитата на потребителите и защитата на основните права; потвърждава, че защитата на потоците от данни и правото на неприкосновеност на личния живот не представляват пречки пред търговията, а оса основни права, залегнали в член 39 от Договора за Европейския съюз и в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в член 12 от Всеобщата декларация за правата на човека;

o

o    o

64.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, Световната търговска организация и на Конференцията на ООН за търговия и развитие.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0299.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0298.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0208.

(4)

ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0405.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2017)0196.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2017)0098.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2016)0041.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2015)0252.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2017)0265.

(11)

OВ L 130, 19.5.2017 г, стр. 1.

(12)

OВ L 295, 12.11.2010 г, стр. 23.

(13)

ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.

(14)

ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1.

(15)

ОВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1.

(16)

http://childrenandbusiness.org

(17)

вж. определението за МСП: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (20.6.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност

(2016/2301(INI))

Докладчик по становище: Пиер Антонио Панцери

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че делът на световните вериги за създаване на стойност (СВСС) в моделите на производство и търговия в световен мащаб продължава да нараства, което се съпътства както от възможности, така и от предизвикателства; като има предвид, че глобализацията следва да бъде лост за икономическото развитие и интеграцията на развиващите се страни в световната икономика с цел повишаване на благоденствието и укрепване на правата на човека за всички, в съответствие с декларираните от ЕС принципи и цели, ръководещи неговите външни политики и последователността на политиките на ЕС за развитие; като има предвид, че ЕС следва да играе по-активна роля за постигане на адекватно, справедливо, прозрачно и устойчиво управление на световните вериги за създаване на стойност и смекчаване на всякакви отрицателни последици върху правата на човека, включително подкопаването на трудовите права;

Б.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки, които заедно са най-големият световен пазар и водещ дарител на помощ за търговията, могат и следва да използват тази позиция, за да направят световните вериги за създаване на стойност по-устойчиви и приобщаващи и за да насърчават ценности като устойчивото развитие, правата на човека, справедливата и етична търговия, по-специално по отношение на най-бедните слоеве от населението; като има предвид, че търговските споразумения следва да признават правото на приемане на разпоредби от публичен интерес;

В.  като има предвид, че няколко международни конвенции, насоки и правила са насочени към предотвратяване на нарушенията на правата на човека; като има предвид, че е задължение на държавите да ги прилагат и да създадат подходящи правни и икономически условия за предприятията да извършват дейност и да намерят своето място в световните вериги за доставки;

Г.  като има предвид, че търговските стимули в рамките на ОСП и ОСП+ осигуряват по-добър достъп до пазара за развиващите се държави в замяна на спазването на трудовите, екологичните и социалните стандарти;

Д.  като има предвид, че липсата на етично поведение в бизнеса е също така и следствие от липсата на добро управление, безсилието или отсъствието на безпристрастни обществени органи, които да действат в общ интерес на гражданите; като има предвид, че корупцията, липсата на прозрачност на СВСС и предоставянето на изключения по отношение на трудовото законодателство и данъчното облагане в зоните за преработка на продукцията за износ (ЗППИ) могат да окажат отрицателно въздействие върху правата на човека, по-специално чрез подкопаване на достойните условия на труд и синдикалните организации;

1.  подчертава, че търговията и правата на човека се укрепват взаимно и че предприемаческите среди следва да играят важна роля за предоставянето на положителни стимули за утвърждаването на правата на човека, демокрацията и корпоративната отговорност; приветства факта, че жените се признават като съществен елемент и един от основните бенефициенти на световните вериги за създаване на стойност, което води до по-приобщаващи общества;

2.  подчертава, че световните вериги за създаване на стойност представляват уникална възможност за постигане на устойчив напредък, особено в развиващите се страни;

3.  отново заявява, че в днешния все по-взаимосвързан свят един силен ЕС и амбициозната търговска политика са от съществено значение за направляване на глобализацията и укрепване на основаната на правила световна система; подчертава, че с промените в световната икономика е от все по-решаващо значение европейските дружества да имат достъп до пазарите на трети страни при справедливи и равнопоставени условия;

4.  подчертава, че глобализацията на веригите за създаване на стойност може да помогне на развиващите се държави да се интегрират в световната икономика, да намалят бедността и да създават работни места; отбелязва със загриженост, че липсата на регулация, използването на нестандартни форми на заетост, неофициалната трудова заетост, и нередовни форми на ангажиране на подизпълнители в рамките на световни вериги за доставка доведе до отслабване на колективното договаряне и колективните споразумения; осъжда присъствието на детски труд и принудителен труд в някои от световните вериги за доставки;

5.  припомня, че все повече жени имат заетост, но те все още броят им е несъразмерно висок при нискоквалифицираните дейности с ниски заплати, че нямат достъп до мерки за социална закрила, включително закрила на майчинството, и че твърде често те са подложени на дискриминация и сексуален тормоз;

6.  отбелязва, че нарастващата глобализация и сложност на веригите за създаване на стойност увеличава значението на ролята на корпорациите при упражняването и зачитането на правата на човека, включително правата на детето, и устойчивостта по отношение на околната среда; отбелязва също така, че поведението на корпорациите може да окаже сериозно въздействие върху развитието и благоденствието‑ на хората както в положителен, така и в отрицателен план; отбелязва със загриженост обаче, че съществуващите стандарти, принципи и механизми за правна защита за стопанската дейност и правата на човека са все още разпокъсани в международното право и не е постигнат особен напредък в прилагането на Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, които бяха договорени единодушно в ООН с пълната подкрепа на държавите – членки на ЕС, както и в работата за постигане на обвързващи правила относно корпоративната отговорност;

7.  посочва, че надеждният достъп до суровини е важен фактор за конкурентоспособността в световен мащаб и същевременно подчертава, че едно от най-основните предизвикателства за развиващите се страни е да се придвижат нагоре в световната верига за създаване на стойност чрез икономическа диверсификация, за което се изискват справедливи и насърчаващи развитието правила за световна търговия;

8.  изразява дълбока загриженост във връзка със случаи на нарушения на правата на човека и заплахи за екологичната устойчивост вследствие на определени корпоративни решения;

9.  призовава Комисията да продължава да насърчава ратифицирането и ефективното прилагане на няколко международни насоки, конвенции и правила относно стопанската дейност и правата на човека, като например основните конвенции на МОТ, Ръководните принципи на ООН за стопанската дейност и правата на човека, Глобалния договор на ООН за стопанската дейност, Инициативата за прозрачност на добивната промишленост и Кимбърлийския процес, като се постави особен акцент върху премахването на детския труд, принудителния труд, трафика с хора, корупцията и неетичните условия на труд, и върху насърчаването на равенството между половете, недискриминацията и свободата на сдружаване;

10.  приканва Комисията да гарантира спазването от страна на европейските и международни дружества на насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, както и специфичните за отделни сектори насоки на ОИСР, като например насоките за надлежна проверка за отговорните вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони; препоръчва засилване на ролята на националните контактни точки на ОИСР и тяхното сътрудничество с независими национални и регионални институции в сферата на правата на човека с оглед подобряване на управлението на световните вериги за създаване на стойност;

11.  настоятелно призовава Комисията да разработи задължителна за целия ЕС система за надлежна проверка и задължителна, приложима регулаторна рамка, основана на ръководните принципи на ООН за стопанската дейност и правата на човека, относно начина, по който корпорациите съблюдават правата на човека и задълженията си по отношение на социалните и екологичните стандарти, и приканва държавите – членки на ЕС, да приемат подходящо законодателство и да включат мерки за засилване на надлежната проверка в рамките на световните вериги за доставки в своите национални и регионални планове за действие в областта на стопанската дейност и правата на човека;

12.  призовава Комисията да излезе с предложения за разширяване на обхвата на съществуващия регламент относно дървения материал и новия регламент относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони и по отношение на други сектори, по-специално на онези, в които се наблюдават нарушения на правата на човека;

13.  подчертава значението на обмена на информация и най-добри практики между държавите членки по отношение на надлежната проверка и прозрачността, които допринасят за по-справедливи и по-устойчиви световни вериги за създаване на стойност; призовава дружествата и предприятията да въведат и прилагат принципите на надлежна проверка за правата на човека в стопанската си дейност;

14.  призовава настойчиво Комисията да разработи задължителна за целия ЕС система за надлежна проверка и призовава държавите — членки на ЕС, да включат мерки за засилване на надлежната проверка в световните вериги на доставки в своите национални планове за действие в областта на стопанската дейност и правата на човека; отново отправя към ЕС и държавите членки призива, съдържащ се в неговата резолюция от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави(1), която беше одобрена с огромно мнозинство, да се гарантира, че големите дружества и техните подизпълнители, които оперират в рамките на тяхната верига на доставки в юрисдикциите на държавите членки, както и в трети държави, установяват, предотвратяват, смекчават и носят отговорност за причинено отрицателно въздействие в областта на правата на човека и в областта на околната среда в рамките на техните операции и вериги за създаване на стойност, независимо от мястото, където се проявява това въздействие, също така чрез установяването на обвързващи правила и премахването на съществуващите пречки пред правосъдието при дела, заведени в съдилищата на държавите членки, във връзка с твърдения за нарушения на правата на човека, извършени от предприятия, които са свързани по някакъв начин с ЕС; изразява съжаление, че през последвалите месеци не бяха предприети почти никакви действия от страна на Комисията и че Парламентът не е получил обратна информация във връзка с посочената резолюция; насърчава МОТ, предприятията и останалите заинтересовани страни да работят за постигането на посочените цели;

15.  призовава ЕС и държавите членки да засилят диалога с трети държави относно прилагането на Ръководните принципи на ООН за стопанската дейност и правата на човека, включително насърчаването на повече държави да приемат национални планове за действие;

16.  подновява призива си към всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да вземат конструктивно участие в третата сесия на междуправителствената работна група по обвързващ договор на ООН за стопанската дейност и правата на човека през октомври 2017 г. и да допринесат активно за дискусиите по ключовите елементи в изготвянето на договора, включително по отношение на връзката между договора на ООН и търговските споразумения, надлежната проверка в областта на правата на човека, правоприлагането, достъпа до правни средства за защита и ролята на корпорациите в процеса на преговорите по такъв договор;

17.  призовава държавите членки да защитават физическите лица от извършвани от дружества нарушения на международното право, да подобряват правната рамка, да създават механизми за наблюдение и да настояват за подобряването на националните нормативни уредби в областта на правата на човека, като същевременно осигурят съгласуваност на политиките;

18.  призовава Комисията да гарантира, че условията за правата на човека, свързани с търговски преференции като ОСП или ОСП +, се прилагат и контролират ефективно; призовава Комисията за тази цел да отрази по-добре дейностите си за наблюдение и оценка на резултатите докладите на МОТ и констатациите на нейните надзорни органи, както и докладите на съответните механизми на ООН за правата на човека;

19.  отбелязва, че търговската политика на ЕС може да се превърне в инструмент в борбата срещу отрицателните последици от поведението на държави и корпорации, както и корупцията, избягването на данъци, социалния дъмпинг и детския труд; припомня, че ЕС пое инициативата за включване на търговията и устойчивото развитие в търговските споразумения и разполага с редица базирани на стимули инструменти, например Общата система за преференции, насочени към установяването на връзка между търговията и развитието, устойчивия растеж и ценностите;

20.  призовава Комисията систематично да включва солидни клаузи за правата на човека във всички свои споразумения за търговия и инвестиции с цел да се обезпечи спазването на международно признатите принципи и насоки, както е посочено в точка 25, буква г) от Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията; отбелязва, че политическата воля тези клаузи да бъдат използвани при необходимост е от съществено значение; настоява за систематично използване на комплексни предварителни и последващи „оценки на въздействието във връзка с устойчивостта на търговията“, включително в областта на правата на човека;

21.  изисква от Комисията да подкрепи и да засили ефективното прилагане, изпълнение и наблюдение на ангажиментите на бенефициентите по ОСП +, включително чрез проекти с множество заинтересовани страни и участие на гражданското общество; настоява таблиците с показатели да бъдат направени обществено достояние, а диалозите по ОСП + да бъдат прозрачни и да предвиждат приобщаването и участието на организациите на гражданското общество; призовава за създаването на механизъм, който може да се използва от физически лица или групи, които са били засегнати неблагоприятно от прилагането на схемите по ОСП, ОСП + и „Всичко освен оръжие“;

22.  призовава Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да насърчават устойчиво възлагане на обществени поръчки чрез прилагане на специфични изисквания за спазването на правата на човека и международното право, особено що се отнася до утвърждаването на равенството между половете и европейските норми в областта на конкуренцията, и прозрачността за доставчиците и техните международни вериги на доставки;

23.  призовава Комисията да стартира инициатива за подобряване на законодателството, насочено към въвеждането на всеобхватни мерки за етикетиране, за да се гарантира по-широка и по-достъпна информация за потребителите относно съдържанието, произхода и методите на производство на продуктите, продавани на пазара на ЕС; подчертава значението на кампаниите за информиране на обществото с цел предотвратяване и борба с нарушенията на правата на човека в СВСС в тяхната цялост, за да се повиши обществената осведоменост и да се постигне промяна в поведението на потребителите в полза на продукти, които не са свързани с нарушения;

24.  набляга на необходимостта от обвързващи договорни споразумения, които да се налагат по съдебен ред, относно правата на човека и мерките за опазване на околната среда между предприятията и техните доставчици по цялата верига за създаване на стойност; подчертава значението на ефективното прилагане със съдебни средства, включително достъп до адекватни и подходящи правни средства за защита за потърпевшите; приканва Комисията да направи задълбочен преглед, като се консултира с гражданското общество, на съществуващите пречки пред правосъдието по дела, заведени в съдилищата на държавите членки за предполагаеми нарушения на правата на човека, извършени от установени в ЕС предприятия или в рамките на тяхната верига на доставки в трети държави;

25.  потвърждава неотложната необходимост от непрекъснати, ефективни и последователни действия на национално, регионално, европейско и световно равнище, с цел ефективно преодоляване на правните проблеми, произтичащи от извънтериториалното измерение на дружествата и тяхното поведение, както и свързаната с това несигурност по отношение на лицето, носещо отговорност за случаите на нарушения на правата на човека;

26.  отбелязва със загриженост освобождаването от трудово законодателство и данъци, както и сериозните проблеми, свързани с достойните условия на труд и ограничения върху синдикалните организации, които се срещат в редица зони за преработка на продукцията за износ като част от СВСС; припомня, че стопанските предприятия следва да създадат механизми за подаване на жалби на оперативно ниво за работниците, засегнати от техните дейности, в т.ч. в зоните за преработка на продукцията за износ; отново отправя призив към ЕС и държавите членки да предприемат подходящи стъпки за преодоляване на правните, процедурните и институционалните пречки пред достъпа до ефективни средства за правна защита;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

11

14

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Marie-Christine Vergiat

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Jozo Radoš, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D

Alex Mayer, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Elena Valenciano, Eugen Freund, Francisco Assis, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Neena Gill, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Victor Boştinaru

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Reinhard Bütikofer, Tamás Meszerics

11

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Anders Primdahl Vistisen, Bas Belder, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Cristian Dan Preda

14

0

PPE

Andrey Kovatchev, Andrzej Grzyb, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Jaromír Štětina, Julia Pitera, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Luis de Grandes Pascual, Michèle Alliot-Marie, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Tunne Kelam

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0405.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (31.5.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност

(2016/2301(INI))

Докладчик по становище: Иняцио Корао

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че ценностите, на които се основава ЕС, са зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и зачитането на правата на човека; като има предвид, че неговата дейност на международната сцена, включително неговата търговска политика, „се ръководи от [тези] принципи“(1), тя е в съответствие с целите на политиката за развитие и с нейната цел за премахване на бедността съгласно принципа за съгласуваност на политиките за развитие, има за цел изпълнението на целите за устойчиво развитие и е прозрачна;

Б.  като има предвид, че световните вериги за създаване на стойност се превърнаха във важен елемент на глобалните модели за производство; като има предвид, че липсата на правна уредба в областта на световните вериги за създаване на стойност е един от аспектите, които накърняват трудовите права, и като има предвид, че сложността на тези вериги е потвърждение за необходимостта от засилен и проактивен ангажимент както в ЕС, така и извън неговите граници, за да се гарантира подходящото им управление за целите на приобщаващия и устойчив растеж;

В.  като има предвид, че няколко международни конвенции, насоки и правилници имат за цел да предотвратяват нарушаването на правата на човека, и като има предвид, че съществува задължение за държавите да ги прилагат и да създават подходящите правни и икономически условия, за да могат предприятията да развиват дейност и да намерят място в рамките на световните вериги за създаване на стойност;

Г.  като има предвид, че липсата на етично поведение в бизнеса е също така и следствие от безсилието или липсата на безпристрастни обществени органи, които да действат в общ интерес на гражданите; като има предвид, че, наред с други неща, зоните за обработка на продукция за износ, като част от глобалните вериги за създаване на стойност, често се характеризират с освобождаване от изискванията на трудовото законодателство и от данъци и допринасят за възникването на много тежки проблеми, свързани с достойните условия на труд и ограничения за синдикалните организации;

Д.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки, които заедно са най-големият световен пазар и водещ дарител на помощ за търговията, могат и следва да използват тази позиция, за да направят световните вериги за създаване на стойност по-устойчиви и приобщаващи и за да насърчават ценности като устойчивото развитие, правата на човека, справедливата и етична търговия, по-специално по отношение на най-бедните слоеве от населението; като има предвид, че търговските споразумения следва да признават правото на развиващите се държави да приемат разпоредби в интерес на обществото;

Е.  като има предвид, че търговските стимули в рамките на ОСП и ОСП+ осигуряват по-добър достъп до пазара за развиващите се държави, в замяна на спазването на трудовите, екологичните и социалните стандарти;

1.  отбелязва, че нарастващата глобализация и сложност на веригите за създаване на стойност увеличава значението на ролята на корпорациите при упражняването и зачитането на правата на човека, включително правата на детето, и устойчивостта по отношение на околната среда; отбелязва също така, че поведението на корпорациите може да окаже сериозно въздействие върху развитието и благоденствието на хората както в положителен, така и в отрицателен план; отбелязва със загриженост обаче, че съществуващите стандарти, принципи и механизми за правна защита по отношение на бизнеса и правата на човека са все още разпокъсани в рамките на международното право и че е постигнат слаб напредък при прилагането на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, които бяха договорени единодушно в ООН с пълната подкрепа на държавите – членки на ЕС, както и в усилията за въвеждане на обвързващи правила относно корпоративната отговорност;

2.  подчертава, че глобализацията на веригите за създаване на стойност може да помогне на развиващите се държави да се интегрират в световната икономика, за намаляване на бедността и създаване на работни места, като в същото време се стимулира производственият капацитет, включително чрез разпространяването на технологии и умения; отбелязва със загриженост обаче, че използването в световната верига на доставки на нестандартни форми на заетост, на неформален труд, както и на някои форми на възлагане на подизпълнители отслаби колективните споразумения; осъжда присъствието на детски труд и на принудителен труд в някои световни вериги на доставки, което е особено силно изразено в по-долните сегменти на веригата, особено в частите от веригите на доставки, свързани с неформалната икономика; припомня също така, че все повече жени биват наети на работа, но жените все още са прекалено силно представени в секторите с ниско квалифициран труд и ниски заплати, че те нямат достъп до мерки за социална закрила, включително закрила на майчинството, и че те прекалено често са подложени на дискриминация, както и на сексуален тормоз;

3.  посочва, че надеждният достъп до суровини е важен фактор за конкурентоспособността на световно равнище и същевременно подчертава, че едно от най-големите предизвикателства за развиващите се държави е да се изкачват нагоре по глобалната верига за създаване на стойност чрез диверсификация на икономиката, което изисква приемането на справедливи световни правила за търговия, насърчаващи развитието;

4.  изразява загриженост относно факта, че някои транснационални корпорации се възползват от системата за международна търговия и съществуващите правни пропуски, за да избегнат носенето на отговорност за екологичните престъпления и нарушенията на правата на човека, които са резултат от тяхната дейност; призовава търговската политика на ЕС да избягва насърчаването на специални привилегии за инвеститорите без каквито и да било задължения; подчертава значението на изпълнението, прилагането или транспонирането на действащото законодателство на регионално, национално и международно равнище;

5.  отбелязва, че търговската политика на ЕС може да се превърне в инструмент в борбата срещу отрицателните последици от поведението на държави и корпорации, корупцията, избягването на данъци, социалния дъмпинг и детския труд; призовава Комисията да гарантира, че всички финансирани от ЕС проекти за развитие, в това число проектите със смесено финансиране, са не само в пълно съответствие с международно приетите принципи за ефективност на развитието, но и че те спазват напълно принципа на свободно, предварително и информирано съгласие, установен в Конвенция № 169 на Международната организация на труда (МОТ);

6.  подчертава, че предприятията, в рамките на своята международна дейност, трябва да отчитат необходимостта да спазват основните ценности и норми, по-специално правата на човека, и подчертава необходимостта от ангажиране на частния сектор и отговорно управление на световните вериги за създаване на стойност за постигането на приобщаващ и устойчив икономически растеж;

7.  потвърждава неотложната необходимост от непрекъснати, ефективни и последователни действия на национално, регионално, европейско и световно равнище с цел ефективно преодоляване на правните проблеми, произтичащи от отвъдтериториалното измерение на дружествата и от тяхното поведение, както и свързаната с това несигурност по въпроса кой носи отговорността за случаите на нарушения на правата на човека;

8.  в тази връзка признава напредъка, постигнат след приемането на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш, и призовава Комисията да разшири обхвата на тези рамки в други сектори и да засили корпоративната социална отговорност и задължителните инициативи за надлежна проверка, които разширяват обхвата на действащия регламент на ЕС относно дървения материал и на новия регламент на ЕС относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони, за да включва и други сектори, като например сектора на конфекцията;

9.  отново отправя към ЕС и държавите членки призива, съдържащ се в неговата резолюция от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави(2), одобрена с огромно мнозинство, да се гарантира, че големите дружества и техните подизпълнители, които оперират в рамките на тяхната верига на доставки в юрисдикциите на държавите членки, както и в трети държави, установяват, предотвратяват, смекчават и носят отговорност за причиненото от тях отрицателно въздействие в областта на правата на човека и в областта на околната среда в рамките на техните операции и вериги за създаване на стойност, независимо от мястото, където се проявява това въздействие, че действия се предприемат и чрез установяването на обвързващи правила и премахването на съществуващите пречки пред правосъдието при дела, заведени в съдилищата на държавите членки, във връзка с твърдения за нарушения на правата на човека, извършени от предприятия, които имат някаква връзка с ЕС; изразява съжаление поради факта, че не са предприети почти никакви действия от страна на Комисията през последните няколко месеца и не са взети последващи мерки във връзка с резолюцията на Парламента; насърчава МОТ, предприятията и останалите заинтересовани страни да работят за постигането на посочените цели;

10.  подкрепя всички инициативи в световен мащаб за борба с корупцията, включително Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (EITI), Кимбърлийския процес, Международната конференция за региона на Големите африкански езера (ICGLR), принципите, залегнали в Глобалния договор на ООН за предприятията, ръководните насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, както и насоките на ОИСР за надлежна проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони; припомня задължението на държавите производителки по-специално за въвеждане и прилагане на подходящо законодателство, включително в областта на установяването на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията;

11.  припомня програмата с цели за устойчиво развитие (ЦУР) за 2030 г. и нейните подходи за устойчиво производство, устойчиво потребление и достоен труд и призовава Комисията да представя по прозрачен начин връзката с всяка една съответна ЦУР в своите доклади; отново призовава Комисията и държавите членки да използват търговията за насърчаване на устойчивото развитие и доброто управление в съответствие с принципите на съгласуваност на политиките за развитие; подчертава, че търговските и инвестиционни споразумения на ЕС с развиващите се държави следва да са съгласувани с целите за устойчиво развитие; потвърждава отново правото на развиващите се държави да регулират инвестициите, така че да се гарантират отговорности и задължения за всички инвеститори, включително чуждестранните инвеститори, с цел да се защитят правата на човека и трудовите и екологичните стандарти;

12.  призовава Комисията да продължи да включва ратифицирането на основните стандарти на МОТ, на стандартите за инспектиране на здравословните и безопасни условия на труд, както и свободата на събиранията и сдруженията, в обсъжданията относно продължаването на преференциалната търговия с държави, свързани с глобалната верига на доставките, включително за сектора на конфекцията, да укрепи конвенциите в областта на правата на човека, труда и околната среда в рамките на общата система за преференции (ОСП) и да гарантира, че условията относно правата на човека, свързани с едностранни търговски преференции, като например ОСП и ОСП+, се прилагат и следят ефективно;

13.  за целта призовава Комисията да отдава повече тежест на констатациите в докладите на МОТ и на констатациите на надзорните ѝ органи при осъществяването на своите дейности по мониторинг и оценка, а също и да установи по-добра връзка с местните структури на МОТ и Организацията на обединените нации в държавата бенефициент, така че да бъдат изцяло взети предвид техните мнения и опит; призовава Комисията да въведе в предстоящата реформа на правилата на ОСП/ОСП+ тарифни преференции за стоки, за които е доказано, че са произведени по устойчив начин; отново отправя призив за създаването на етикет „продукт без нарушения“;

14.  насърчава Комисията и държавите членки да включат обвързващи мерки в споразуменията за свободна търговия с развиващите се държави с цел да подкрепят техните социални и екологични стандарти, както и правата на човека и трудовите права, включително програмата на МОТ за достоен труд; подчертава необходимостта да се подобри ефективността на обвързването със социални и екологични условия в двустранните и регионалните споразумения чрез по-голямо участие на и консултация със социалните партньори и гражданското общество в преговорите и прилагането на разпоредби, отнасящи се до труда, и систематичното използване на всеобхватни ex ante и ex post оценки на въздействието върху устойчивата търговия, включително в областта на правата на човека;

15.  приветства практиката да се включва отговорност за зачитането на правата на човека в обвързващите договорни задължения между дружествата и техните клиенти и доставчици; отбелязва, че в повечето случаи изпълнението на такива изисквания може да бъде налагано по съдебен ред;

16.  приветства редицата многообещаващи инициативи, предприети от частния сектор, като например кодекси за поведение, етикетиране, самооценка и социални одити, и признава значението на Глобалния договор на ООН, стандарта ISO 26000 за социалната отговорност, Тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика и насоките на ОИСР за многонационалните предприятия като инструменти, които могат да мобилизират отговорността в стопанската дейност на предприятията; призовава дружествата, независимо от това дали са европейски или не, да извършват надлежна проверка в областта на правата на човека и да интегрират резултатите във вътрешните политики и процедури, като разпределят по съответния начин и надлежно прилагат ресурсите и правомощията; подчертава, че това изисква разпределянето на достатъчно ресурси; подчертава, че прозрачността и съобщаването на предприетите мерки за избягване на нарушения на правата на човека в трети държави са от решаващо значение, за да се осъществява правилен демократичен контрол и да се предостави възможност на потребителите да правят избор въз основа на фактите;

17.  изразява дълбока загриженост относно случаите на нарушения на правата на човека и заплахи за устойчивостта на околната среда, които са резултат от управленските решения на някои корпорации, както и във връзка с това, че съответните корпорации печелят от нарушения на правата на човека, като например заграбването на земя или разселвания, извършени и от трети страни;

18.  припомня, че предприятията със стопанска цел следва да създадат механизми за подаване на жалби на оперативно ниво за работниците, засегнати от техните дейности, включително в зони за преработка на продукция за износ, и отново отправя призив за премахването на всички пречки, пред които са изправени жертвите на нарушения на правата на човека, търсещи средства за правна защита; отново отправя призив към ЕС и държавите членки в тази връзка да предприемат подходящи стъпки за преодоляване на правните, процедурните и институционални пречки пред достъпа до ефективни средства за правна защита, с които се сблъскват тези жертви;

19.  горещо приветства изготвянето на обвързващ договор на ООН за стопанската дейност и правата на човека, с цел ясното създаване на задължителна и приложима правна уредба за начина, по който правителствата и предприятията трябва да защитават и отстояват правата на човека и задълженията си по отношение на социалните и екологичните стандарти на всички етапи от веригата на доставки, независимо от държавата, в която се извършва производството, и националността на корпорацията;

20.  повтаря призива си към държавите членки и самия ЕС да насърчават и участват активно в този процес; призовава Комисията да изготви законодателно предложение за обвързващи задължения за надлежна проверка за веригите на доставки, които са в съответствие с насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и редицата секторни насоки на ОИСР и да определи всеобхватни мерки за етикетиране, за да се гарантира по-подробна информация за потребителите относно съдържанието и произхода на крайните продукти, продавани на пазара на ЕС, по цялата им верига на доставки;

21.  призовава държавите членки и Комисията да задължат дружествата, използващи суровини или стоки, които биха могли да произхождат от засегнати от конфликт зони, да разкриват своите източници и използването на такива суровини, както и да се гарантира тяхната проследимост по прозрачен начин; във връзка с това приветства наскоро приетия нов регламент за полезните изкопаеми от засегнати от конфликт зони и настоятелно призовава Комисията да представи законодателни предложения с цел да се разшири прилагането на тази практика на задължителна надлежна проверка и за други сектори, като например сектора на конфекцията;

22.  посочва, че в тази област, освен вноса и износа на полезни изкопаеми и метали, прозрачните договорености, уреждащи правата на експлоатация и митата, са от жизненоважно значение за развитието на засегнатите от конфликт или високорискови зони; поради това подчертава необходимостта да се изготви преглед на съществуващите мерки във връзка с корпоративната социална отговорност, които се прилагат от европейските предприятия, и да се подобрят координацията и обменът на информация и най-добри практики с цел да се предостави възможност добрите практики да се установяват по-ефективно и да се допринесе за създаването на обща рамка за действие на европейско равнище; призовава Комисията да засили инициативите за корпоративна социална отговорност и надлежната проверка по цялата верига на доставка;

23.  настоятелно призовава Комисията да действа бързо, като следва подробните предложения, съдържащи се в резолюцията на Парламента относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави, приета на 25 октомври 2016 г.(3).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Paul Rübig, Judith Sargentini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Иняцио Корао

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Договор за Европейския съюз.

(2)

P8_TA(2016)0405

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0405.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (31.5.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност

(2016/2301(INI))

Докладчик: Малин Бьорк

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Проектодоклад

Съображение Б

Проектодоклад

Изменение

Б.  като има предвид, че световните вериги за създаване на стойност се превърнаха в основна характеристика на днешната глобална икономика; като има предвид, че от една страна, СВСС откриват нови перспективи за растеж, развитие и работни места, но от друга страна, техния сложен характер, липса на прозрачност и размиването на отговорности води до по-висок риск от нарушения на правата на човека;

Б.  като има предвид, че световните вериги за създаване на стойност се превърнаха в основна характеристика на днешната глобална икономика; като има предвид, че от една страна, СВСС откриват нови перспективи за растеж, развитие и работни места, но от друга страна, техния сложен характер, липса на прозрачност и размиването на отговорности води до по-висок риск от нарушения на правата на човека; като има предвид, че фрагментирането на производството, структурирано около световните вериги за създаване на стойност, може да засили ролята на жените в икономиката заради големия спектър от възможности, които създава;

Изменение    2

Проектодоклад

Съображение И

Проектодоклад

Изменение

Й.  като има предвид, че равнопоставеността между половете във всички политики на ЕС е твърдо установена с член 8 от ДФЕС; като има предвид, че търговските и инвестиционните споразумения засягат по различен начин жените и мъжете поради структурната неравнопоставеност между половете;

Й.  като има предвид, че равнопоставеността между половете във всички политики на ЕС е твърдо установена с член 8 от ДФЕС; като има предвид, че търговските и инвестиционните споразумения засягат по различен начин жените и мъжете поради структурната неравнопоставеност между половете; като има предвид, че гледната точка на равенството между половете често се пренебрегва в анализа на световните вериги за създаване на стойност; като има предвид, че според МОТ 20,9 милиона души (55% от които са жени и момичета) са жертви на принудителен труд в световен мащаб през 2012 г. и 90% от тях са експлоатирани в частната икономика от физически лица или предприятия;

Изменение    3

Съображение И a (ново)

Проектодоклад

Изменение

 

Йа.  като има предвид, че жените съставляват по-голямата част от работниците в някои сегменти на световните вериги за създаване на стойност в областта на текстилната промишленост, градинарството, мобилните телефони и туризма, но обикновено в сравнение с мъжете са по-концентрирани в нископлатените или непрестижни форми на трудова заетост, което води до полова сегрегация в определени видове професии и дейности, неравнопоставеност между половете по отношение на заплащането и условията на труд и специфични за пола ограничения в достъпа до производствени ресурси, инфраструктура и услуги;

Изменение    4

Проектодоклад

Съображение Л

Проектодоклад

Изменение

Л.  като има предвид, че ако митническите данни за вноса, влизащ в ЕС, станат публично достояние, това ще увеличи прозрачността и отчетността на СВСС;

Л.  като има предвид, че ако митническите данни за вноса, влизащ в ЕС, станат публично достояние, това ще увеличи прозрачността и отчетността на СВСС; като има предвид, че поради сложния характер на световните вериги за създаване на стойност се наблюдава липса на статистика, която да позволи да се придобие ясна представа за ролята на жените; като има предвид, че прозрачността е ключов фактор за намаляване на дискриминацията, експлоатацията и злоупотребите;

Изменение    5

Проектодоклад

Параграф 14 a (нов)

Проектодоклад

Изменение

 

14а.  призовава за всеобхватен анализ на различията и неравенството в рамката на световните вериги за създаване на стойност: i) различия между половете в използването на времето, които са главно резултат от основната роля на жените в областта на репродуктивните въпроси; ii) разликите между половете при достъпа до производствени суровини и ресурси, по-специално земя, кредитиране, обучение и мрежи; и iii) различия между половете, произтичащи от неефективността на пазара и институциите, както и от дискриминация;

Изменение    6

Проектодоклад

Параграф 14 б (нов)

Проектодоклад

Изменение

 

14б.  разбира, че търговската политика на ЕС следва да бъде инструмент за справяне с предизвикателствата, свързани с пола, и насърчаване на равенството между половете; отбелязва, че ЕС и държавите членки следва да интегрират гледната точка на пола в международната търговия, както и търговските политики на ЕС относно световните вериги за създаване на стойност, с цел да разберат по-добре и да вземат мерки във връзка с въздействието на търговията върху аспектите, свързани с пола;

Изменение    7

Проектодоклад

Параграф 14 в (нов)

Проектодоклад

Изменение

 

14в.  призовава ЕС и държавите членки да изработят и да включат във всяко търговско споразумение на ЕС или във всеки анализ на световните вериги за създаване на стойност оценка на въздействието върху пола и оценка на свързания с пола риск; посочва, че тези оценки ще измерят потенциалните положителни и отрицателни въздействия върху равенството между половете, които ще бъдат разгледани с оглед на въвеждането на превантивни мерки; подчертава, че търговските органи на ЕС следва да се консултират с експертите по равенство между половете при изготвяне на анализите;

Изменение    8

Проектодоклад

Параграф 14 г (нов)

Проектодоклад

Изменение

 

14г.  призовава за обвързващото и изпълнимо прилагане на основните трудови стандарти на Международната организация на труда (МОТ), както и на нейната програма за достоен труд, като се има предвид, че стандартите на МОТ са от особено значение за подобряване на равенството между половете заради техните принципи на недискриминация, основана на пол, и за равно заплащане на мъжете и жените, както и международните ангажименти за защита на околната среда в преференциалните търговски споразумения на ЕС;

Изменение    9

Проектодоклад

Параграф 14 д (нов)

Проектодоклад

Изменение

 

14д.  призовава за ефективно и прозрачно участие на широка основа на жените и организациите за права на жените и профсъюзите, в рамките на политиката на световните вериги за създаване на стойност;

Изменение    10

Проектодоклад

Параграф 14 e (нов)

Проектодоклад

Изменение

 

14е.  подчертава, че при договарянето на търговски споразумения ЕС и държавите членки следва да се грижат не само за подобряването на глобалните социални и екологични стандарти и за по-справедлив и равнопоставен глобален модел на търговия, но също така за насърчаване на равенството между половете в рамките на световните вериги за създаване на стойност чрез осигуряване на подходящи условия на труд и права за жените във веригите на доставки, както и да избягват снабдяването с материали от конфликтни райони, където е налице широкоразпространено насилие, основано на пола;

Изменение    11

Проектодоклад

Параграф 14 ж (нов)

Проектодоклад

Изменение

 

14ж.  подкрепя въвеждането на съобразеното с равенството между половете бюджетиране в международната търговска политика на ЕС, което да бъде приведено в съответствие с ключовите принципи на търговската политика на ЕС за ефективност, прозрачност и ценности; подчертава, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, е важна стратегия за разглеждането и постигането на напредък в областта на равенството между половете; отбелязва, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, изисква повишен експертен опит по отношение на пола;

Изменение    12

Проектодоклад

Параграф 14 з (нов)

Проектодоклад

Изменение

 

14з.  предупреждава за отрицателното въздействие от разширяването на търговията и либерализацията върху качеството на заетостта, както и за риска от увеличаване на трафика на хора с цел трудова експлоатация; подчертава, че жените са засегнати в най-голяма степен, както и че при жените много често трафикът на хора с цел трудова експлоатация протича паралелно със сексуален трафик и убийства;

Изменение    13

Проектодоклад

Параграф 14 и (нов)

Проектодоклад

Изменение

 

14и.  предлага международната търговия и търговските политики на ЕС относно световните вериги за създаване на стойност да включват и разработват конкретна стратегия, която официално да осигури закрила на лица, сигнализиращи за практики на убийства на жени, трафик на хора с цел трудова експлоатация, сексуален трафик, както и да защитят жертвите на последните; подчертава, че информаторите следва да получат подобно признание и защита, каквито се изискват в случаи на лица, сигнализиращи за нередности, в сферата на международната търговия и търговията на ЕС;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

5

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Constanze Krehl


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

5

-

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

ENF

Edouard Ferrand

5

0

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност