Postup : 2016/0084(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0270/2017

Předložené texty :

A8-0270/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.7

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

ZPRÁVA     ***I
PDF 956kWORD 308k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz

Zpravodajové (*):

Elisabetta Gardini, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Jan Huitema, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0157),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0123/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),  

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0270/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro dodávání přípravků pro výživu rostlin s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

 

(Tento pozměňovací návrh, který nahrazuje spojení „hnojivé výrobky“ spojením „přípravky pro výživu rostlin“, se týká celého textu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu a následně i v přijatých pozměňovacích návrzích.)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Podmínky pro dodávání hnojiv na vnitřní trh byly částečně harmonizovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, které se téměř výhradně týká hnojiv z těžených nebo chemicky vyráběných anorganických materiálů. Pro účely hnojení je také třeba využívat recyklované nebo organické materiály. Měly by být stanoveny harmonizované podmínky pro dodávání hnojiv vyráběných z takových recyklovaných nebo organických materiálů na celý vnitřní trh, aby tak vznikla významná pobídka pro jejich další využití. Rozsah harmonizace by proto měl být rozšířen tak, aby zahrnovala recyklované a organické materiály.

(1)  Podmínky pro dodávání hnojiv na vnitřní trh byly částečně harmonizovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, které se téměř výhradně týká hnojiv z těžených nebo chemicky vyráběných minerálních materiálů. Pro účely hnojení je také třeba využívat recyklované nebo organické materiály. Měly by být stanoveny harmonizované podmínky pro dodávání hnojiv vyráběných z takových recyklovaných nebo organických materiálů na celý vnitřní trh, aby tak vznikla významná pobídka pro jejich další využití. Prosazování častějšího používání recyklovaných živin by dále podpořilo rozvoj oběhového hospodářství a umožnilo při všeobecném používání živin účinnější využívání zdrojů, přičemž by se snížila závislost Unie na živinách ze třetích zemí. Rozsah harmonizace by proto měl být rozšířen tak, aby zahrnovala recyklované a organické materiály.

_________________

_________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).

 

(Tento pozměňovací návrh zahrnuje také technický pozměňovací návrh na změnu výrazu „anorganický“ na „minerální“ týkající se celého textu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu a následně i v přijatých pozměňovacích návrzích.)

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Živiny v potravinách pocházejí z půdy, proto je zdravá a výživná půda základem zdravých a výživných plodin a potravin. Je třeba, aby zemědělci mohli používat širokou škálu organických i syntetických hnojiv, a mohli tak zlepšovat kvalitu své půdy. Pokud půdní živiny chybí nebo jsou vyčerpány, trpí rostliny nedostatkem živin, což se projeví tím, že buď přestanou růst, nebo pro člověka nebudou mít žádnou výživovou hodnotu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Aby se zajistilo účinné využívání chlévského hnoje a kompostu vyprodukovaného v zemědělských podnicích, měli by zemědělci používat výrobky, které jsou v souladu se zásadami „zodpovědného zemědělství“, upřednostňovat místní distribuční kanály a správné zemědělské a environmentální postupy a používat takové výrobky, které jsou v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, např. se směrnicí o dusičnanech nebo s rámcovou směrnicí o vodě. Mělo by se podporovat přednostní používání hnojiv vyrobených na místě a v sousedních zemědělských podnicích.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Hnojivý výrobek s označením CE může mít více než jednu z funkcí popsaných v tomto nařízení v rámci kategorií funkce výrobku. Je-li deklarována byť jen jedna z těchto funkcí, mělo by stačit, aby výrobek splňoval požadavky na kategorii funkce výrobku, která danou deklarovanou funkci popisuje. Naopak v případě, že je deklarována více než jedna z uvedených funkcí, měl by být hnojivý výrobek s označením CE chápán jako kombinace dvou nebo více složkových hnojivých výrobků a splnění požadavků by se mělo z hlediska jejich funkce vyžadovat pro každý ze složkových hnojivých výrobků. Proto by měla existovat zvláštní kategorie funkce výrobku, která by takové kombinace zahrnovala.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Je možné, že výrobce používající jeden nebo více hnojivých výrobků s označením CE, které již byly předmětem posouzení shody provedeného tímto nebo jiným výrobcem, se bude chtít opírat o toto posuzování shody. V zájmu snížení administrativní zátěže na minimum by se výsledný hnojivý výrobek s označením CE měl taktéž považovat za kombinaci dvou nebo více složkových hnojivých výrobků a dodatečné požadavky na shodu této kombinace by měly být omezeny na aspekty, v jejichž případě jsou tyto požadavky v důsledku smíchání příslušných složek opodstatněné.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Kontaminující látky v hnojivých výrobcích s označením CE, jako je kadmium, mohou potenciálně představovat riziko pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí, neboť se hromadí v životním prostředí a vstupují do potravinového řetězce. Jejich obsah v takových výrobcích by proto měl být omezen. Kromě toho by se mělo v hnojivých výrobcích s označením CE získávaných z biologického odpadu zamezit přítomnosti nečistot, zejména polymerů, ale také kovu a skla, nebo by jejich výskyt měl být omezen v takovém rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné detekcí takových nečistot v odděleně sbíraném biologickém odpadu před zpracováním.

(8)  Nejsou-li hnojivé výrobky s označením CE správně používány, mohou kontaminující látky v nich obsažené, jako je kadmium, potenciálně představovat riziko pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí, neboť se hromadí v životním prostředí a vstupují do potravinového řetězce. Jejich obsah v takových výrobcích by proto měl být omezen. Kromě toho by se mělo v hnojivých výrobcích s označením CE získávaných z biologického odpadu zamezit přítomnosti nečistot, zejména polymerů, ale také kovu a skla, nebo by jejich výskyt měl být omezen v takovém rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné detekcí takových nečistot v odděleně sbíraném biologickém odpadu před zpracováním.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Členským státům, které již mají přísnější vnitrostátní limitní hodnoty pro kadmium v hnojivech, by mělo být umožněno tyto limitní hodnoty zachovat, dokud zbytek Unie nedosáhne stejné úrovně.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  V zájmu zajištění souladu fosforečných hnojivých výrobků s požadavky tohoto nařízení a podpory inovací je nezbytné vytvářet prostřednictvím finančních prostředků, které jsou k dispozici v rámci programu Horizont 2020, programů LIFE, platformy na podporu financování oběhového hospodářství nebo prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB) a případně jiných finančních nástrojů, dostatečné investiční pobídky pro rozvoj příslušných technologií, zejména technologií dekadmiace, a nakládání s nebezpečným odpadem s vysokým obsahem kadmia. Komise by měla každoročně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pobídkách a finančních prostředcích Unie, které poskytla na odstranění kadmia.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Výrobkům, jež jsou v souladu se všemi požadavky tohoto nařízení, by měl být umožněn volný pohyb na vnitřním trhu. Pokud jeden nebo více složkových materiálů v hnojivém výrobku s označením CE spadá do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200918, ale ve výrobním řetězci dosáhne bodu, po kterém už nepředstavuje závažné riziko pro zdraví lidí a zvířat („konečný bod výrobního řetězce“), znamenal by požadavek na zachování souladu výrobku s ustanoveními uvedeného nařízení zbytečnou administrativní zátěž. Takové hnojivé výrobky by proto měly být z požadavků uvedeného nařízení vyňaty. Nařízení (ES) č. 1069/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)  Hnojivým výrobkům s označením CE, jež jsou v souladu se všemi požadavky tohoto nařízení, by měl být umožněn volný pohyb na vnitřním trhu. Pokud je jeden nebo více složkových materiálů odvozeným výrobkem spadajícím do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200918, ale ve výrobním řetězci dosáhne bodu, po kterém už nepředstavuje riziko pro zdraví lidí a zvířat („konečný bod výrobního řetězce“), znamenal by požadavek na zachování souladu výrobku s ustanoveními uvedeného nařízení zbytečnou administrativní zátěž. Takové hnojivé výrobky by proto měly být z požadavků uvedeného nařízení vyňaty. Nařízení (ES) č. 1069/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

_________________

_________________

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Konečný bod výrobního řetězce by měl být stanoven pro každý příslušný složkový materiál obsahující vedlejší produkty živočišného původu v souladu s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1069/2009. Pokud proces výroby podle tohoto nařízení začíná již před dosažením zmíněného konečného bodu, požadavky na zpracování podle nařízení (ES) č. 1069/2009 a tohoto nařízení by se měly na hnojivé výrobky s označením CE použít kumulativně, což znamená, že pokud obě nařízení upravují stejný parametr, použije se přísnější požadavek.

(10)  U každé kategorie složkových materiálů, která zahrnuje získané produkty ve smyslu nařízení (ES) č. 1069/2009, by pro každý příslušný složkový materiál obsahující vedlejší produkty živočišného původu měl být v souladu s postupy stanovenými v daném nařízení stanoven konečný bod výrobního řetězce. Aby se využilo technického pokroku, vytvořilo více příležitostí pro výrobce a podniky a uvolnil se potenciál pro lepší využití živin z vedlejších produktů živočišného původu, např. chlévského hnoje, měly by práce na stanovení pracovních metod a pravidel pro využití vedlejších produktů živočišného původu, pro něž byl stanoven konečný bod výrobního řetězce, začít ihned po vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud jde o hnojivé výrobky, které obsahují zpracovaný živočišný chlévský hnůj nebo se z něho skládají, je třeba stanovit kritéria pro konečný produkt zpracování chlévského hnoje. Za účelem rozšíření nebo doplnění kategorií složkových materiálů, tak aby zahrnovaly více vedlejších produktů živočišného původu, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je-li tohoto konečného bodu dosaženo před uvedením hnojivého výrobku s označením CE na trh, ale poté, co proces výroby podle tohoto nařízení již začal, požadavky na zpracování podle nařízení (ES) č. 1069/2009 a tohoto nařízení by se měly na hnojivé výrobky s označením CE použít kumulativně, což znamená, že pokud obě nařízení upravují stejný parametr, použije se přísnější požadavek.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  U vedlejších produktů živočišného původu již široce používaných v členských státech k výrobě hnojiv by měl být konečný bod stanoven bez zbytečného prodlení, a to nejpozději do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Pokud jeden nebo více složkových materiálů pro hnojivý výrobek s označením CE spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009 a nedosáhl konečného bodu výrobního řetězce, bylo by zavádějící poskytnout výrobku označení CE podle tohoto nařízení, neboť dodání takového výrobku na trh podléhá požadavkům nařízení (ES) č. 1069/2009. Takové výrobky by proto měly být z působnosti tohoto nařízení vyňaty.

(12)  Dodávání na trh u vedlejšího produktu živočišného původu nebo získaného produktu, v jejichž případě nebyl ve výrobním řetězci definován konečný bod nebo definovaného konečného bodu nebylo v době dodání na trh dosaženo, podléhá požadavkům nařízení (ES) č. 1069/2009. Bylo by proto zavádějící poskytnout výrobku označení CE podle tohoto nařízení. Jakýkoli výrobek obsahující takový vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt nebo z něj sestávající by proto měl být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyňat.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  U určitých využitých odpadů ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES20 byla identifikována tržní poptávka po jejich využití jako hnojivé výrobky. Kromě toho je třeba stanovit určité požadavky na odpad používaný jako vstupní materiál při procesu využití, na postupy a techniky zpracování, jakož i na hnojivé výrobky získané v procesu využití, aby se zajistilo, že používání takových výrobků nepovede k celkovým nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí. Pro hnojivé výrobky s označením CE by takové požadavky měly být stanoveny v tomto nařízení. Jakmile proto takové výrobky dosáhnou souladu se všemi požadavky tohoto nařízení, neměly by už být považovány za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES.

(13)  U určitých využitých odpadů, jako je struvit, biouhel a výrobky na bázi popela, ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES20 byla zjištěna tržní poptávka po jejich využití jako hnojivé výrobky. Kromě toho je třeba stanovit určité požadavky na odpad používaný jako vstupní materiál při procesu využití, na postupy a techniky zpracování, jakož i na hnojivé výrobky získané v procesu využití, aby se zajistilo, že používání takových výrobků nepovede k celkovým nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí. Pro hnojivé výrobky s označením CE by takové požadavky měly být stanoveny v tomto nařízení. Jakmile proto takové výrobky dosáhnou souladu se všemi požadavky tohoto nařízení, neměly by už být považovány za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES, a v této souvislosti by měly mít výrobky, které takové využité odpady obsahují nebo se z nich skládají, přístup na vnitřní trh. Aby byla zajištěna právní srozumitelnost, aby se využilo technického pokroku a dále podpořili výrobci k tomu, aby více využívali hodnotné odpadové toky, mělo by se s vědeckými analýzami a stanovením požadavků na zhodnocování takových výrobků na úrovni Unie začít ihned po vstupu tohoto nařízení v platnost. V této souvislosti by Komisi měla být bez zbytečného odkladu svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení větších nebo dalších kategorií složkových materiálů vhodných pro použití při výrobě hnojivých výrobků s označením CE.

_________________

_________________

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Výrobci v současné době používají jako složku hnojivého výrobku s označením CE některé průmyslové vedlejší, druhotné nebo recyklované produkty pocházející z konkrétních průmyslových procesů. Pro složky hnojivých výrobků s označením CE by měly být požadavky týkající se kategorií složkových materiálů stanoveny v tomto nařízení. Případně by se takové výrobky od okamžiku dosažení všech požadavků tohoto nařízení měly přestat považovat za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Určité látky a směsi, běžně označované jako agronomické přísady, zlepšují způsob uvolňování živin z hnojiva. Látky a směsi, které se dodávají na trh se záměrem přidání do hnojivých výrobků s označením CE pro tento účel, by měly splňovat určitá kritéria účinnosti, za které nese odpovědnost výrobce zmíněných látek či směsí, a proto by jako takové měly být považovány za hnojivé výrobky s označením CE, na které se vztahuje toto nařízení. Kromě toho by hnojivé výrobky s označením CE obsahující takové látky nebo směsi měly podléhat určitým kritériím účinnosti a bezpečnosti. Takové látky a směsi by proto také měly být regulovány jako složkové materiály pro hnojivé výrobky s označením CE.

(14)  Určité látky a směsi, označované jako agronomické přísady, zlepšují způsob uvolňování živin z hnojiva. Látky a směsi, které se dodávají na trh se záměrem přidání do hnojivých výrobků s označením CE pro tento účel, by měly splňovat určitá kritéria účinnosti a kritéria pro bezpečnost a životní prostředí, za které nese odpovědnost výrobce zmíněných látek či směsí, a proto by jako takové měly být považovány za hnojivé výrobky s označením CE, na které se vztahuje toto nařízení. Kromě toho by hnojivé výrobky s označením CE obsahující takové látky nebo směsi měly podléhat určitým kritériím účinnosti a kritériím pro bezpečnost a životní prostředí. Takové látky a směsi by proto také měly být regulovány jako složkové materiály pro hnojivé výrobky s označením CE.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Vzhledem k tomu, že výrobky, které kromě hnojivých prvků sestávají i z látek a směsí, mají být přidávány do půdy a vypouštěny do životního prostředí, měla by se kritéria shody uplatňovat na všechny materiály použité ve výrobku, zejména pokud jsou malé nebo se rozkládají na malé fragmenty, které se mohou rozptýlit v půdě a ve vodních systémech a mohou se rozšířit do širšího prostředí. Proto by ověřování plnění kritérií biologické rozložitelnosti a souladu mělo probíhat v realistických podmínkách in-vivo, které by zohledňovaly různou rychlost rozkladu za anaerobních podmínek, ve vodních biotopech nebo pod vodou, za plného promáčení nebo ve zmrzlé půdě.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Určité látky, směsi a mikroorganismy, běžně označované jako pomocné rostlinné přípravky, nejsou jako takové živinami, avšak přesto stimulují procesy výživy rostlin. Pokud je výlučným účelem takových výrobků zlepšit efektivitu využívání živin rostlinami, zvýšit toleranci vůči abiotickému stresu nebo kvalitativní znaky plodiny, jsou svojí povahou podobnější hnojivým výrobkům než většině kategorií přípravků na ochranu rostlin. Takové výrobky by proto mělo být možné opatřit označením CE podle tohoto nařízení a měly by být vyňaty z působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)  Určité látky, směsi a mikroorganismy, označované jako pomocné rostlinné přípravky, nejsou jako takové zdrojem živin, avšak přesto stimulují přirozené procesy výživy rostlin. Pokud je výlučným účelem takových výrobků zlepšit efektivitu využívání živin rostlinami, zvýšit toleranci vůči abiotickému stresu či kvalitativní znaky plodiny, rozklad organických složek půdy nebo zvýšit dostupnost živin v rhizosféře, jsou svojí povahou podobnější hnojivým výrobkům než většině kategorií přípravků na ochranu rostlin. Z toho vyplývá, že fungují jako doplněk k hnojivům a jejich cílem je optimalizovat účinnost hnojiv a snížit dávkování živin. Takové výrobky by proto mělo být možné opatřit označením CE podle tohoto nařízení a měly by být vyňaty z působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

_________________

_________________

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009. s. 1).

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009. s. 1).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Kategorie složkových materiálů by měly být v případě mikroorganismů rozšířeny nebo doplněny, aby se zajistil a zvýšil inovační potenciál, pokud jde o rozvoj a objevování nových mikrobiálních pomocných rostlinných přípravků. V zájmu podnícení inovací a vytvoření právní jistoty pro výrobce, pokud jde o požadavky, které mají být splněny při používání nových mikroorganismů jako složkových materiálů pro hnojivé výrobky s označením CE, je třeba jasně vymezit harmonizované metody pro posuzování bezpečnosti nových mikroorganismů. Přípravná činnost k definování těchto metod posouzení bezpečnosti by měla být zahájena bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost. Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby bylo možné bezodkladně stanovit požadavky, které musejí zemědělci splňovat při prokazování bezpečnosti nových mikroorganismů za účelem jejich použití v hnojivých výrobcích s označením CE.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Výrobky s jednou nebo více funkcemi, z nichž jedna spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009, by měly zůstat pod kontrolou, která je pro takové výrobky určena a stanovena v uvedeném nařízení. Pokud takové výrobky mají rovněž funkci hnojivého výrobku, bylo by zavádějící poskytnout jim označení CE podle tohoto nařízení, jelikož dodání přípravku na ochranu rostlin na trh je podmíněno povolením přípravku platným v dotčeném členském státě. Takové výrobky by proto měly být z působnosti tohoto nařízení vyňaty.

(16)  Výrobky s jednou nebo více funkcemi, z nichž jedna spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009, jsou přípravky na ochranu rostlin, na něž se vztahuje oblast působnosti uvedeného nařízení. Takové výrobky by měly zůstat pod kontrolou, která je pro určena a stanovena v uvedeném nařízení. Pokud takové výrobky mají rovněž funkci nebo účinek hnojivého výrobku, bylo by zavádějící poskytnout jim označení CE podle tohoto nařízení, jelikož dodání přípravku na ochranu rostlin na trh je podmíněno povolením přípravku platným v dotčeném členském státě. Takové výrobky by proto měly být z působnosti tohoto nařízení vyňaty.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Toto nařízení by nemělo bránit uplatňování stávajících právních předpisů Unie týkajících se aspektů ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, na něž se toto nařízení nevztahuje. Toto nařízení by se tedy mělo použít, aniž by byly dotčeny směrnice Rady 86/278/EHS22, směrnice Rady 89/391/EHS23, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nařízení Komise (ES) č. 1881/200626, směrnice Rady 2000/29/ES27, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/201328 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201429.

(17)  Bez ohledu na druh přípravku pro výživu rostlin s označením CE by toto nařízení nemělo bránit uplatňování stávajících právních předpisů Unie týkajících se aspektů ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, na něž se toto nařízení nevztahuje. Toto nařízení by se tedy mělo použít, aniž by byly dotčeny směrnice Rady 86/278/EHS22, směrnice Rady 89/391/EHS23, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nařízení Komise (ES) č. 1881/200626, směrnice Rady 2000/29/ES27, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/201328, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201429, směrnice Rady 91/676/EHS29a a směrnice 2000/60/EC29b.

_________________

_________________

22 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

22 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

23 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).

23 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

26 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

26 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

27 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

27 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

 

29a Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

 

29b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

 

 

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Sledovatelnost výrobků, které jsou náchylné k organickému znečištění z určitých potenciálně problematických zdrojů (nebo jsou tak vnímány), je třeba zajistit až ke zdroji organického materiálu. To je nutné k zajištění důvěry spotřebitelů a omezení škod v případě místní kontaminace. V důsledku toho bude možné identifikovat podniky, které používají hnojivé výrobky s obsahem organického materiálu z těchto zdrojů. To by mělo být povinné pro výrobky obsahující materiál z odpadů nebo z vedlejších produktů, které nebyly podrobeny žádnému zpracování, jímž se ničí organické znečisťující látky, patogenní původci a genetický materiál. Účelem není pouze omezit rizika pro zdraví a životní prostředí, ale rovněž zvýšit důvěru veřejnosti a zmírnit obavy zemědělců, pokud jde o patogenní původce, organické znečišťující látky a genetický materiál. V zájmu ochrany majitelů půdy před znečištěním, které sami nezavinili, jsou členské státy vyzvány, aby stanovily přiměřená pravidla odpovědnosti.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  Toto nařízení by se nemělo vztahovat na neošetřené vedlejší produkty živočišné výroby.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  V souladu s oběhovým hospodářstvím už výrobci používají jako složky hnojivých výrobků s označením CE některé průmyslové vedlejší nebo druhotné produkty konkrétních průmyslových postupů. Požadavky související s takovými kategoriemi složkových materiálů by měly být stanoveny v příloze II.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Lze očekávat, že blend různých hnojivých výrobků s označením CE, z nichž každý byl s úspěchem podroben posouzení shody s příslušnými požadavky pro takový materiál, je sám vhodný pro použití jako hnojivý výrobek s označením CE, s výhradou splnění pouze určitých doplňkových požadavků opodstatněných mísením. Aby se proto předešlo zbytečné administrativní zátěži, měly by takové blendy patřit do samostatné kategorie, pro kterou by posuzování shody mělo být omezeno na doplňkové požadavky opodstatněné mísením.

(20)  Lze očekávat, že kombinace výrobků z různých kategorií funkce výrobku, z nichž každý byl s úspěchem podroben posouzení shody s příslušnými požadavky pro takový materiál, je sama o sobě vhodná pro použití jako hnojivý výrobek s označením CE, s výhradou splnění pouze určitých doplňkových požadavků opodstatněných mísením. Aby se proto předešlo zbytečné administrativní zátěži, měly by takové kombinace patřit do samostatné kategorie, pro kterou by posuzování shody mělo být omezeno na doplňkové požadavky opodstatněné mísením.

 

(Tento pozměňovací návrh zahrnuje také pozměňovací návrh na změnu výrazu „blend“ (v množném či jednotném čísle) na výraz „kombinace“ (v množném či jednotném čísle) týkající se celého textu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu a následně i v přijatých pozměňovacích návrzích.)

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Při uvádění hnojivého výrobku s označením CE na trh by měl dovozce na jeho obalu uvést své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž jej lze kontaktovat, aby se umožnil dozor nad trhem.

(25)  Při uvádění výrobku s označením CE na trh by měl dovozce na jeho obalu uvést své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž jej lze kontaktovat, jakož i výrobce ze třetích zemí, aby se umožnil dozor nad trhem.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Pokud harmonizované normy nebyly přijaty nebo nepokrývají všechny prvky požadavků na kvalitu a bezpečnost stanovené v tomto nařízení dostatečně podrobně, může být třeba stanovit jednotné podmínky pro provádění těchto požadavků. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, kterými se takové podmínky stanoví ve společných specifikacích. Z důvodů právní jistoty by mělo být upřesněno, že hnojivé výrobky s označením CE musí takové specifikace splňovat, a to i tehdy, pokud jsou považovány za vyhovující harmonizovaným normám.

(31)  Pokud harmonizované normy nebyly přijaty nebo nepokrývají všechny prvky požadavků na kvalitu a bezpečnost stanovené v tomto nařízení dostatečně podrobně a pokud při schvalování a aktualizaci norem, které mají tyto požadavky zohlednit, dochází k příliš velkým prodlevám, může být třeba zavést dočasná opatření pro stanovení jednotných podmínek pro provádění těchto požadavků. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, kterými se takové podmínky stanoví ve společných specifikacích. Z důvodů právní jistoty by mělo být upřesněno, že hnojivé výrobky s označením CE musí takové specifikace splňovat, a to i tehdy, pokud jsou považovány za vyhovující harmonizovaným normám.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Hnojivé výrobky s označením CE by měly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud jsou dostatečně účinné a nepředstavují nepřijatelná rizika pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, jsou-li řádně skladovány a používány k určenému účelu a za podmínek používání, které lze rozumně předvídat, tedy používání, které může vyplývat z dovoleného a snadno předvídatelného lidského chování. Proto by měly být stanoveny požadavky na bezpečnost a kvalitu a také vhodné kontrolní mechanismy. Kromě toho by určené použití hnojivých výrobků s označením CE nemělo vést k tomu, že potraviny nebo krmiva přestanou být bezpečné.

(47)  Hnojivé výrobky s označením CE by měly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud jsou dostatečně účinné a nepředstavují riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, jsou-li řádně skladovány a používány k určenému účelu a za podmínek používání, které lze rozumně předvídat, tedy používání, které může vyplývat z dovoleného a snadno předvídatelného lidského chování. Proto by měly být stanoveny požadavky na bezpečnost a kvalitu a také vhodné kontrolní mechanismy.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Stávající systém by měl být doplněn postupem, na jehož základě jsou zúčastněné strany informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o hnojivé výrobky s označením CE představující nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí. Tento postup by měl rovněž orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly jednat co nejdříve, pokud jde o takové hnojivé výrobky.

(49)  Stávající systém by měl být doplněn postupem, na jehož základě jsou všechny zúčastněné strany, včetně zdravotnických a spotřebitelských zúčastněných subjektů, informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o hnojivé výrobky s označením CE představující riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí. Tento postup by měl rovněž orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly jednat co nejdříve, pokud jde o takové hnojivé výrobky.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Slibného technického pokroku bylo dosaženo v oblasti recyklace odpadu, jako je recyklace fosforu z kalu z čistíren odpadních vod, a při výrobě hnojivých výrobků z vedlejších produktů živočišného původu, jako je biouhel. Po vědecké analýze výrobních postupů a stanovení požadavků na zpracování na úrovni Unie by výrobky, které obsahují takové materiály nebo se z takových materiálů skládají, měly mít bez zbytečného prodlení přístup na vnitřní trh. Za tímto účelem by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vymezení širších nebo dalších kategorií hnojivých výrobků s označením CE nebo složkových materiálů, které lze používat při výrobě takových výrobků. U vedlejších produktů živočišného původu by kategorie složkových materiálů měly být rozšířeny nebo doplněny, pouze pokud byl v souladu s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoven konečný bod výrobního řetězce, neboť vedlejší produkty živočišného původu, pro něž nebyl stanoven konečný bod, jsou v každém případě z působnosti tohoto nařízení vyňaty.

(55)  Slibného technického pokroku bylo dosaženo v oblasti recyklace odpadu, jako je recyklace fosforu z kalu z čistíren odpadních vod, jako je struvit, při výrobě hnojivých výrobků z vedlejších produktů živočišného původu, jako je biouhel, a využití fosforu po spalování, jako jsou výrobky na bázi popela. Po vědecké analýze výrobních postupů a stanovení požadavků na zpracování na úrovni Unie by výrobky, které obsahují takové materiály nebo se z takových materiálů skládají, měly mít bez zbytečného prodlení přístup na vnitřní trh. Za tímto účelem by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přípustnost používat tyto materiály při výrobě. U produktů pocházejících z vedlejších produktů živočišného původu by kategorie složkových materiálů měly být rozšířeny nebo doplněny, pouze pokud byl v souladu s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoven konečný bod výrobního řetězce.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(55a)  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat jiné polymery než polymery s živinami. Tato výjimka nebo omezení by však měly být omezeny na případy, kdy účelem polymeru je regulace uvolňování živin nebo zvyšování schopnosti hnojivého výrobku s označením CE zadržovat vodu. Inovativní výrobky, které takové polymery obsahují, by měly mít přístup na vnitřní trh. V zájmu minimalizace rizik, které mohou představovat jiné polymery než polymery s živinami pro lidské zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, je nezbytné stanovit kritéria pro jejich biologickou rozložitelnost, tak aby byly schopny projít fyzikálním a biologickým rozkladem. Za tímto účelem by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, jimiž stanoví kritéria pro přeměnu polymerního uhlíku na oxid uhličitý (CO2) a příslušnou zkušební metodu biologické rozložitelnosti.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56)  Kromě toho by mělo být možné okamžitě reagovat na nová zjištění týkající se podmínek, aby hnojivé výrobky s označením CE byly dostatečně účinné, a na nová posouzení rizik týkajících se zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnosti nebo životního prostředí. Za tímto účelem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změnu požadavků platných pro různé kategorie hnojivých výrobků s označením CE.

(56)  Kromě toho by mělo být možné okamžitě reagovat na nová zjištění týkající se podmínek, aby hnojivé výrobky s označením CE byly dostatečně účinné, a na nová posouzení rizik týkajících se zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnosti nebo životního prostředí, přičemž se zohlední posouzení provedená orgány v členských státech nebo ve spolupráci s nimi. Za tímto účelem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změnu požadavků platných pro různé kategorie hnojivých výrobků s označením CE.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57)  Při výkonu těchto pravomocí je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(57)  Při přijímání aktů v přenesené pravomoci podle tohoto nařízení je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Za účelem zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a tito odborníci mají systematicky přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(59a)  Vzhledem k vysoké míře závislosti na dovozu fosforitu do Unie Komise tuto látku označila za kritickou surovinu. Proto je nutné monitorovat dopad tohoto nařízení obecně na přístup k surovinám, konkrétně na dostupnost fosforitu a obecně i konkrétně na ceny. Po tomto hodnocení by Komise v případě zjištění negativních dopadů měla přijmout veškerá opatření, která považuje za vhodná pro nápravu těchto případů narušení obchodu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vedlejší produkty živočišného původu, na které se vztahují požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009;

a)  vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, které jsou dodány na trh na základě požadavků nařízení (ES) č. 1069/2009;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  směrnice 91/676/EHS;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  směrnice 2000/60/ES;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „hnojivým výrobkem“ látka, směs, mikroorganismus nebo jakýkoli jiný materiál, který je použit nebo který je určen k použití, buď samostatně nebo smíchán s jiným materiálem, na rostlinách nebo jejich rhizosféře za účelem poskytnutí živiny rostlinám nebo ke zlepšení jejich efektivity využívání živin;

(1)  „přípravkem pro výživu rostlin“ látka, směs, mikroorganismus nebo jakýkoli jiný materiál, který je použit nebo který je určen k použití, buď samostatně, nebo smícháním s jiným materiálem, na houbách nebo na jejich mykosféře nebo na rostlinách v kterékoli fázi jejich růstu včetně semen a/nebo v jejich rhizosféře za účelem poskytnutí živin rostlinám nebo houbám nebo ke zlepšení jejich fyzikálních, chemických či biologických podmínek růstu nebo jejich celkové vitality, výnosů a kvality, včetně zvýšení schopnosti rostliny přijímat živiny z fylosféry (s výjimkou produktů na ochranu rostlin v působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009).

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „látkou“ látka ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006;

3)  „látkou“ chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nezbytných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v rámci použitého procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13)  „technickou specifikací“ dokument, jenž předepisuje technické požadavky, které má hnojivý výrobek s označením CE splňovat;

13)  „technickou specifikací“ dokument, jenž předepisuje technické požadavky, které má hnojivý výrobek s označením CE nebo postup jeho výroby splňovat;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly na trh dodávány hnojivé výrobky s označením CE, které jsou v souladu s tímto nařízením.

Členské státy nesmějí v souvislosti s aspekty a riziky, na něž se vztahuje toto nařízení, bránit dodávání hnojivých výrobků s označením CE, které jsou v souladu s tímto nařízením, na trh.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení nebrání členským státům v tom, aby zachovaly v platnosti nebo přijaly ustanovení, která jsou v souladu se Smlouvami a jež upravují používání hnojivých výrobků s označením CE za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí, a sice za předpokladu, že tato ustanovení nevyžadují změny hnojivých výrobků s označením CE, jež jsou v souladu s tímto nařízením a neovlivňují podmínky pro uvádění těchto výrobků na trh.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  U všech aspektů, na něž se nevztahuje příloha I nebo II, musí hnojivé výrobky s označením CE splňovat požadavek, aby jejich použití podle návodu k použití nevedlo k tomu, že potraviny nebo krmiva rostlinného původu přestanou být bezpečné ve smyslu článků 14 a 15 nařízení (ES) č. 178/2002.

vypouští se

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Současně se zveřejněním tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie vydá Komise příručku, která výrobcům a orgánům dozoru nad trhem objasní a na příkladech ukáže, jak by etiketa měla vypadat. V této příručce budou také upřesněny další relevantní informace, jež jsou uvedeny v příloze III části 1 odst. 2 písm. d).

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu deseti let od uvedení hnojivého výrobku s označením CE, kterého se zmíněné doklady týkají, na trh.

3.  Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu pěti let od uvedení hnojivého výrobku s označením CE, kterého se zmíněné doklady týkají, na trh.

 

(Jedná se o pozměňovací návrh týkající se lhůty na uchovávání celé technické dokumentace, jež se uplatní v celém textu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu a následně i v přijatých pozměňovacích návrzích.)

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž hnojivé výrobky s označením CE, které jsou součástí sériové výroby, zůstanou ve shodě s tímto nařízením. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám výrobní metody nebo parametrům takových hnojivých výrobků a změnám harmonizovaných norem, společných specifikací uvedených v článku 13 nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda hnojivého výrobku s označením CE.

Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž hnojivé výrobky s označením CE, které jsou součástí sériové výroby, zůstanou ve shodě s tímto nařízením. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám parametrů takových hnojivých výrobků a změnám harmonizovaných norem, společných specifikací uvedených v článku 13 nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda hnojivého výrobku s označením CE.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li to vhodné vzhledem k výkonnosti hnojivého výrobku s označením CE nebo rizikům, která výrobek představuje, provádějí výrobci zkoušky vzorků takových hnojivých výrobků dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících hnojivých výrobků s označením CE a záznamy o případech stažení takových výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.

Je-li to vhodné vzhledem k výkonnosti hnojivého výrobku s označením CE nebo rizikům, která výrobek představuje, provádějí výrobci za účelem bezpečnosti a ochrany zdraví spotřebitelů a životního prostředí zkoušky vzorků takových hnojivých výrobků dodaných na trh a šetření a vedou knihy stížností, nevyhovujících hnojivých výrobků s označením CE a záznamy o případech stažení takových výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory a orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výrobci uvedou na obalu hnojivého výrobku s označením CE, nebo v případech, kdy je hnojivý výrobek dodáván bez obalu, v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Poštovní adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.

6.  Výrobci uvedou na obalu hnojivého výrobku s označením CE, nebo v případech, kdy je hnojivý výrobek dodáván bez obalu, v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Poštovní adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Výše uvedené informace se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem, které určí dotyčný členský stát, a musejí být jasné, srozumitelné a čitelné.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Výrobci zajistí, aby byly hnojivé výrobky s označením CE označeny v souladu s přílohou III, nebo aby v případech, kdy je hnojivý výrobek dodáván bez obalu, bylo označení uvedeno v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku a v okamžiku uvedení výrobku na trh bylo k dispozici pro účely kontroly. Označení musí být v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát, a musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

7.  Výrobci zajistí, aby byl hnojivý výrobek s označením CE označen v souladu s přílohou III, nebo aby v případech, kdy je obal příliš malý na to, aby byly na etiketě uvedeny veškeré informace, nebo pokud je hnojivý výrobek s označením CE dodáván bez obalu, bylo označení uvedeno v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku s označením CE. Informace požadované v souladu s přílohou III musí být v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát, a musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 10 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Výrobce předloží příslušnému orgánu členského státu určení zprávu o zkoušce odolnosti vůči výbuchu, která je stanovena v příloze IV pro tyto hnojivé výrobky s označením CE:

10.  Výrobce předloží příslušnému orgánu členského státu určení zprávu o zkoušce odolnosti vůči výbuchu, která je stanovena v příloze IV, a zajistí, aby uvedenou zkouškou prošly tyto hnojivé výrobky s označením CE:

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 10 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  blendy hnojivých výrobků vymezené v kategorii funkce výrobku 7 v příloze I, které obsahují hnojivo uvedené v písmenu a).

b)  kombinace z různých kategorií funkce výrobku vymezené v kategorii funkce výrobku 7 v příloze I, které obsahují hnojivo uvedené v písmenu a).

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 10 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zpráva musí být předložena nejméně pět dnů před uvedením těchto výrobků na trh.

Zpráva musí být předložena nejméně pět pracovních dnů před uvedením těchto výrobků na trh. Seznam příslušných orgánů v jednotlivých členských státech zveřejní Komise na svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dovozci mohou uvádět na trh pouze hnojivé výrobky s označením CE, které jsou v souladu s právními předpisy.

1.  Dovážet do Unie a uvádět na trh Unie lze pouze hnojiva s označením CE, které jsou v souladu s právními předpisy.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Před uvedením hnojivého výrobku s označením CE na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 14. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby k hnojivému výrobku s označením CE bylo přiloženo EU prohlášení o shodě a požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6. Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že hnojivý výrobek s označením CE není ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v příloze I, příloze II nebo v příloze III, nesmí uvést hnojivý výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud hnojivý výrobek s označením CE představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, musí o tom být výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem dovozcem informováni.

2.  Před uvedením hnojivého výrobku s označením CE na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 14. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby k hnojivému výrobku s označením CE bylo přiloženo EU prohlášení o shodě a požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6. Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že hnojivý výrobek s označením CE není ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v tomto nařízení, nesmí uvést hnojivý výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud hnojivý výrobek s označením CE představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, musí o tom být výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem dovozcem informováni.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Dovozci uvedou na obalu hnojivého výrobku s označením CE, nebo v případech, kdy je hnojivý výrobek s označením CE dodáván bez obalu, v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.

3.  Dovozci uvedou na obalu hnojivého výrobku s označením CE, nebo v případech, kdy je hnojivý výrobek s označením CE dodáván bez obalu, v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat, a také výrobce ze třetích zemí. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dovozci zajistí, aby byl hnojivý výrobek s označením CE označen v souladu s přílohou III v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.

4.  Dovozci zajistí, aby byl hnojivý výrobek s označením CE označen v souladu s přílohou III, nebo aby v případech, kdy je obal příliš malý na to, aby byly na etiketě uvedeny veškeré informace, nebo je hnojivý výrobek s označením CE dodáván bez obalu, bylo označení uvedeno v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku s označením CE. Informace požadované v souladu s přílohou III se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Je-li to vhodné vzhledem k výkonnosti hnojivého výrobku s označením CE nebo rizikům, která výrobek představuje, provádějí dovozci zkoušky vzorků takových hnojivých výrobků dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících hnojivých výrobků s označením CE a záznamy o případech stažení takových výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.

6.  Je-li to vhodné vzhledem k výkonnosti hnojivého výrobku s označením CE nebo rizikům, která výrobek představuje, provádějí dovozci za účelem bezpečnosti a ochrany zdraví spotřebitelů a životního prostředí zkoušky vzorků takových hnojivých výrobků dodaných na trh a šetření a vedou knihy stížností, nevyhovujících hnojivých výrobků s označením CE a záznamy o případech stažení takových výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Dovozci po dobu deseti let od uvedení hnojivého výrobku s označením CE na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, aby těmto orgánům mohla být na požádání předložena technická dokumentace.

8.  Dovozci po dobu pěti let od uvedení hnojivého výrobku s označením CE na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, aby těmto orgánům mohla být na požádání předložena technická dokumentace. Na žádost dovozci ostatním dotyčným hospodářským subjektům zpřístupní kopii EU prohlášení o shodě.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před dodáním hnojivého výrobku s označením CE na trh distributoři ověří, zda je k němu přiloženo EU prohlášení o shodě a požadované doklady, zda je označen v souladu s přílohou III v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům v členském státě, v němž má být hnojivý výrobek s označením CE dodán na trh, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a v čl. 8 odst. 3.

Před dodáním hnojivého výrobku s označením CE na trh distributoři ověří, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady, zda je označen v souladu s přílohou III v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům v členském státě, v němž má být hnojivý výrobek s označením CE dodán na trh, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a v čl. 8 odst. 3. Je-li obal příliš malý na to, aby byly na etiketě uvedeny veškeré informace, nebo pokud je hnojivý výrobek s označením CE dodáván bez obalu, distributoři ověří, zda jsou požadované údaje uvedeny v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku s označením CE.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že hnojivý výrobek s označením CE není ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v příloze I, příloze II nebo v příloze III, nesmí dodat hnojivý výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud hnojivý výrobek s označením CE představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že hnojivý výrobek s označením CE není ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v tomto nařízení, nesmí dodat hnojivý výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud hnojivý výrobek s označením CE představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny společné specifikace uvedené v článku 13, předpokládá se, že hnojivé výrobky s označením CE, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s požadavky stanovenými v přílohách I, II a III, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

Hnojivé výrobky s označením CE, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, nebo byly podrobeny zkouškám v souladu s nimi, jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v přílohách I, II a III, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví společné specifikace, jejichž dodržování zajistí shodu s požadavky stanovenými v přílohách I, II a III, na které se tyto specifikace nebo jejich části vztahují. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 41 odst. 3.

Pokud se na požadavek stanovený v přílohách I, II nebo III nevztahují harmonizované normy či jejich části, na něž byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny odkazy, a Komise po požádání jedné nebo více evropských normalizačních organizací o to, aby vypracovaly návrh harmonizovaných norem pro každý požadavek, zjistí, že v rámci přijímání takové normy dochází k nepřiměřeným prodlevám, může přijmout prováděcí akty, jimiž pro takový požadavek stanoví společné specifikace.   Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 41 odst. 3.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na průvodní doklady, a pokud se hnojivý výrobek s označením CE dodává v balené formě, umístí se na obal.

1.  Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na obal hnojivého výrobku s označením CE nebo v případech, kdy se hnojivý výrobek s označením CE dodává bez obalu, do dokladů přiložených k hnojivému výrobku s označením CE.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do posuzování shody uvedeného v modulu D1 přílohy IV.

Vyžaduje-li to příloha IV, následuje za označením CE identifikační číslo oznámeného subjektu.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hnojivý výrobek s označením CE, který byl předmětem některého způsobu využití a splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, se považuje za vyhovující podmínkám stanoveným v čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES, a proto musí být považován za výrobek, který přestal být odpadem.

Pokud materiál, který byl odpadem, byl předmětem některého způsobu využití, a hnojivý výrobek s označením CE, který splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, obsahuje tento materiál nebo se z něho skládá, považuje se tento materiál za vyhovující podmínkám stanoveným v čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES, a proto musí být od okamžiku vypracování EU prohlášení o shodě považován za výrobek, který přestal být odpadem.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo zachování způsobilosti dotčeného oznámeného subjektu.

2.  Oznamující orgány předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo zachování způsobilosti dotčeného oznámeného subjektu.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil požadavky stanovené v příloze I, v příloze II nebo v příloze III nebo odpovídající harmonizované normy, společné specifikace uvedené v článku 13 nebo jiné technické specifikace, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá certifikát.

3.  Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil požadavky stanovené v příloze I, v příloze II nebo v příloze III nebo odpovídající harmonizované normy či společné specifikace uvedené v článku 13, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá osvědčení o shodě ani rozhodnutí o schválení.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu oznámený subjekt zjistí, že hnojivý výrobek s označením CE již nesplňuje požadavky, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti certifikát pozastaví nebo odejme.

4.  Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu nebo rozhodnutí o schválení oznámený subjekt zjistí, že hnojivý výrobek s označením CE již nesplňuje požadavky, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti platnost certifikátu nebo rozhodnutí o schválení pozastaví nebo jej odejme.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt podle potřeby omezí, pozastaví nebo odejme příslušné certifikáty.

5.  Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají požadovaný účinek, a hnojivý výrobek s označením CE tudíž nadále nesplňuje požadavky tohoto nařízení, oznámený subjekt podle potřeby omezí nebo odejme příslušné certifikáty nebo rozhodnutí o schválení či pozastaví jejich platnost.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí certifikátu;

a)  o každém zamítnutí, omezení nebo odnětí certifikátu či rozhodnutí o schválení nebo pozastavení jejich platnosti;

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 37 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postup nakládání s hnojivými výrobky s označením CE představujícími riziko na vnitrostátní úrovni

Postup na vnitrostátní úrovni pro nakládání s hnojivými výrobky s označením CE představujícími riziko

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že hnojivý výrobek s označením CE představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, provedou hodnocení, zda dotčený hnojivý výrobek splňuje požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem s orgány dozoru nad trhem podle potřeby spolupracují.

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že hnojivý výrobek s označením CE představuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí nebo pro jiné veřejné zájmy, na které se vztahuje toto nařízení, provedou hodnocení, zda dotčený hnojivý výrobek splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem s orgány dozoru nad trhem podle potřeby spolupracují.

 

(Tento pozměňovací návrh zahrnuje také pozměňovací návrh na změnu výrazu „nepřijatelné riziko“ (v množném či jednotném čísle) na výraz „riziko“ (v jednotném čísle) týkající se celého textu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu a následně i v přijatých pozměňovacích návrzích.)

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že hnojivý výrobek s označením CE nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, neprodleně vyzvou hospodářský subjekt, aby v přiměřené lhůtě přijal veškerá vhodná nápravná opatření k uvedení hnojivého výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu, z oběhu nebo k odstranění označení CE.

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že hnojivý výrobek s označením CE nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, neprodleně vyzvou hospodářský subjekt, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření k uvedení hnojivého výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě, kterou mohou stanovit a která je úměrná povaze rizika, a k odstranění označení CE.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání hnojivého výrobku s označením CE na trh daného členského státu, nebo hnojivý výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu.

Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání hnojivého výrobku s označením CE na trh daného členského státu, nebo hnojivý výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu. Povinnostmi orgánů dozoru nad trhem není dotčena možnost členských států regulovat hnojivé výrobky bez označení CE, které jsou dostupné na trhu.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12, na nichž je založen předpoklad shody.

b)  nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12;

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  nedostatky ve společných specifikacích uvedených v článku 13.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné a je-li nesoulad hnojivého výrobku s označením CE přisuzován nedostatkům ve společných specifikacích, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 5 písm. c), Komise bezodkladně přijme prováděcí akty, kterými se dotyčné společné specifikace mění nebo zrušují. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 41 odst. 3.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 37 odst. 1 zjistí, že ačkoli je hnojivý výrobek s označením CE v souladu s tímto nařízením, představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby v přiměřené lhůtě přijal veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčený hnojivý výrobek, pokud byl uveden na trh, dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby jej stáhl z trhu nebo z oběhu.

1.  Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 37 odst. 1 zjistí, že ačkoli je hnojivý výrobek s označením CE v souladu s tímto nařízením, představuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí nebo pro jiné veřejné zájmy, na které se vztahuje toto nařízení, neprodleně vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby v přiměřené lhůtě, kterou stanoví orgán dozoru nad trhem a která je úměrná povaze rizika, přijal veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčený hnojivý výrobek, pokud byl dodán na trh, dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby jej stáhl z trhu nebo z oběhu.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  EU prohlášení o shodě nebylo k hnojivému výrobku s označením CE přiloženo;

c)  EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 za účelem změny příloh I až IV, aby se přizpůsobily technickému pokroku a aby se usnadnil přístup na vnitřní trh a volný pohyb, pokud jde o hnojivé výrobky s označením CE,

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 za účelem změny příloh I až IV, aby se přizpůsobily technickému pokroku s ohledem na produkty a materiály, které již byly v členských státech schváleny, a zejména v oblasti výroby hnojivých výrobků z vedlejších produktů živočišného původu a z produktů vznikajících při opětovném využití odpadů, a za účelem usnadnění přístupu hnojivých výrobků s označením CE na vnitřní trh a jejich volného pohybu,

a)  které by mohly být předmětem významného obchodování na vnitřním trhu a

a)  které mohou být předmětem významného obchodování na vnitřním trhu a

b)  u kterých existují vědecké poznatky, že nepředstavují nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí a že jsou dostatečně účinné.

b)  u kterých existují vědecké poznatky, že nepředstavují riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí a že jsou dostatečně účinné.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Bez zbytečné prodlevy po ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme Komise akt v přenesené pravomoci v souladu s odstavcem 1 s cílem změnit kategorie složkových materiálů uvedené v příloze II, zejména doplnit do těchto kategorií složkových materiálů vedlejší produkty živočišného původu, pro něž byl stanoven konečný bod, struvit, biouhel a produkty na bázi popela a stanovit požadavky pro zařazení výše uvedených produktů do těchto kategorií. Při přijímání aktů v přenesené pravomoci Komise zohlední především technický pokrok v oblasti opětovného využívání živin.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud Komise změní přílohu II s cílem doplnit nové mikroorganismy do kategorie složkových materiálů pro takové organismy podle odstavce 1, učiní tak na základě těchto údajů:

2.  Pokud Komise změní přílohu II s cílem doplnit nové kmeny mikroorganismů do kategorie složkových materiálů pro takové organismy, učiní tak poté, co ověří, že všechny dotyčné kmeny těchto doplňovaných mikroorganismů splňují požadavky odst. 1 písm. b) tohoto článku, a to na základě těchto údajů:

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  název mikroorganismu;

a)  název mikroorganismu na úrovni kmene;

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  historické údaje o bezpečnosti výroby a používání mikroorganismu;

c)  informace z vědecké literatury o bezpečné výrobě a používání mikroorganismu;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  taxonomický vztah k druhům mikroorganismů, které splňují požadavky na kvalifikovanou presumpci bezpečnosti stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

d)  taxonomický vztah k druhům mikroorganismů, které splňují požadavky na kvalifikovanou presumpci bezpečnosti stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, nebo odkaz na prohlášení o shodě s příslušnými harmonizovanými normami pro bezpečnost použitých mikroorganismů, které byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, nebo o shodě s požadavky na hodnocení bezpečnosti nových mikroorganismů přijatými Komisí v případě, že takové harmonizované normy neexistují;

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aby se zohlednil rychlý technický pokrok v této oblasti, Komise do ... [jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, jimiž stanoví kritéria pro vyhodnocování nových mikroorganismů, které lze používat v přípravcích pro výživu rostlin, aniž by byly vyjmenovány formou pozitivního seznamu.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do ... [šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] změní Komise přílohu II tak, že vloží konečné body výrobního řetězce, které budou stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009, a to s ohledem na vedlejší produkty živočišného původu na seznamu kategorie KSM 11 v příloze II.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Při přijímání aktů v přenesené pravomoci podle odstavce 1 Komise změní kategorii složkových materiálů, v níž se stanovují požadavky na jiné polymery než polymery s živinami uvedené v příloze II, aby odrážely nejnovější vědecké poznatky a technický rozvoj, a do … [tři roky po datu použití tohoto nařízení] stanoví kritéria pro přeměnu polymerního uhlíku na oxid uhličitý (CO2) a příslušnou zkušební metodu biologické rozložitelnosti.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Při přijímání aktů v přenesené pravomoci podle odstavce 1 Komise změní kategorii složkových materiálů, v níž se stanovují kritéria pro jiné průmyslové vedlejší produkty uvedené v příloze II, aby odrážely stávající výrobní postupy, technický rozvoj a nejnovější vědecké poznatky, a do ... [jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost] stanoví kritéria pro průmyslové vedlejší produkty na jejich zařazení do kategorie složkových materiálů.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Pokud jde o část II přílohy I, výše uvedené svěření pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s odstavci 1 až 4 nezahrnuje úpravy v ní obsažených limitů pro kontaminující látky, pokud nebude nutné stanovit nové limity v důsledku doplnění nových složkových materiálů v příloze II. Když budou stanoveny nové limity pro kontaminující látky, měly by se tyto limity vztahovat pouze na nové složkové materiály, které byly doplněny.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 konzultace s odborníky jmenovanými každým členským státem.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy neprodleně oznámí uvedená pravidla a uvedená opatření Komisi a neprodleně jí oznámí veškeré jejich pozdější změny.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy neprodleně oznámí uvedená pravidla a uvedená opatření Komisi a neprodleně jí oznámí veškeré jejich pozdější změny. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily prosazování svých pravidel ohledně sankcí.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) 1069/2009

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)   v odstavci 2 se za první pododstavec vkládá pododstavec, který zní:

 

„U získaných produktů spadajících do působnosti článku 32, které jsou široce používány v členských státech k výrobě hnojiv, Komise stanoví tento konečný bod do ... [šest měsíců vstupu nařízení o hnojivech v platnost]“.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) 1107/2009

Příloha 3 – bod 34 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „34. „pomocným rostlinným přípravkem“ výrobek stimulující vyživovací procesy rostliny nezávisle na obsahu živin výrobku, přičemž jediným účelem je zlepšení jedné nebo více z těchto charakteristik rostliny:

„34. „pomocným rostlinným přípravkem“ výrobek obsahující jakoukoli látku či mikroorganismus stimulující vyživovací procesy rostliny nezávisle na jeho obsahu živin, nebo jakoukoli kombinaci takových látek či mikroorganismů, přičemž jediným účelem je zlepšení jedné nebo více z těchto charakteristik rostliny nebo její rhizosféry:

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) 1107/2009

Čl. 3 – bod 34 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  kvalitativní znaky plodiny.

c)  kvalita plodiny.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) 1107/2009

Čl. 3 – bod 34 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  dostupnost živin uzavřených v půdě, rhizosféře nebo fylosféře;

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) 1107/2009

Čl. 3 – bod 34 – písm. c b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  rozklad organických látek v půdě;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) 1107/2009

Čl. 3 – bod 34 – písm. c c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  humifikace;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 48 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení, přezkum a podávání zpráv

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly na trh dodávány výrobky, které byly uvedeny na trh jako hnojiva s označením „hnojiva ES“ v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 před dnem [Úřad pro publikace vloží datum použití tohoto nařízení]. Pro takové výrobky se však obdobně použije kapitola 5.

Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly na trh dodávány výrobky, které byly uvedeny na trh jako hnojiva s označením „hnojiva ES“ v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 před dnem ... [dvanáct měsíců po datu použití tohoto nařízení]. Pro takové výrobky se však obdobně použije kapitola 5.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Členské státy, které nižší mezní hodnotu pro kadmium (Cd) v organominerálních a anorganických hnojivech stanovenou v KFV 1 oddíle B bodě 3 písm. a) a v KFV 1 oddíle C části I bodě 2 písm. a) části II přílohy I již zavedly, mohou tuto přísnější hodnotu zachovat, dokud je mezní hodnota stanovená podle tohoto nařízení stejná nebo nižší. Členské státy o takovýchto existujících vnitrostátních opatřeních informují Komisi do ... [šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Do ... [42 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí uplatňování tohoto nařízení a jeho celkový dopad na naplňování příslušných cílů, mimo jiné i dopad na malé a střední podniky. Tato zpráva zahrnuje zejména:

 

a)  posouzení fungování vnitřního trhu pro hnojivé výrobky, včetně posuzování shody a účinnosti dozoru nad trhem, analýzu dopadu částečné harmonizace na výrobu, způsoby používání a obchodní toky hnojivých výrobků s označením CE a hnojivých výrobků uváděných na trh podle vnitrostátních pravidel;

 

b)  posouzení toho, jak se uplatňují omezení týkající se úrovně kontaminujících látek v souladu s přílohou I tohoto nařízení, veškeré nové významné vědecké poznatky týkající se toxických a karcinogenních účinků příslušných kontaminujících látek, jsou-li dostupné, a to včetně rizik vyplývajících z kontaminace hnojivých výrobků uranem;

 

c)  posouzení rozvoje technologií v oblasti odstraňování kadmia a jejich dopadu, rozsahu a nákladů v celém hodnotovém řetězci a rovněž souvisejícího nakládání s kadmiovým odpadem a

 

d)  posouzení dopadu na obchod se surovinami, včetně dostupnosti fosforitu.

 

Zpráva náležitě zohlední technický pokrok a inovace a rovněž normalizační procesy, které se dotýkají výroby a používání hnojivých výrobků. Zprávu případně doplní legislativní návrh do ... [pět let ode dne použitelnosti tohoto nařízení].

 

Ve lhůtě ... [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise předloží hodnocení vědeckých poznatků, na jejichž základě mají být stanovena agronomická a environmentální kritéria pro konečný produkt zpracování chlévského hnoje, aby bylo možné stanovit funkční vlastnosti výrobků, které obsahují zpracovaný chlévský hnůj nebo se z něho skládají.

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Do ... [pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise provede přezkum postupu posuzování shody mikroorganismů.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Použije se ode dne … [dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] s výjimkou článků 19 až 35, jež se použijí ode dne … [jeden rok ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost], a článků 13, 41, 42, 43 a 45, jež se použijí ode dne … [den vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 1 – písm. C a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ca.  Hnojiva s nízkými emisemi uhlíku

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 5 – písm. A – bod I a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ia.  Inhibitor denitrifikace

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Jestliže hnojivý výrobek s označením CE obsahuje látku, pro kterou byly stanoveny maximální limity reziduí v potravinách a krmivech v souladu s

vypouští se

a)   nařízením Rady (EHS) č. 315/9332;

 

b)   nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/200533;

 

c)   nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/200934 nebo

 

d)   směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) 2002/32/ES35,

 

nesmí použití takového hnojivého výrobku s označením CE podle návodu k použití vést k překročení uvedených limitů v potravinách nebo krmivech.

 

__________________

 

32 Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1).

 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

 

34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).

 

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10).

 

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Složky předložené ke schválení nebo k opětovnému schválení podle nařízení (ES) č. 1107/2009, které však nejsou uvedeny v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011, se nesmějí používat v hnojivých výrobcích, je-li jejich neuvedení v prováděcím nařízení odůvodněno na základě čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Organické hnojivo musí obsahovat

1. Organické hnojivo musí obsahovat

-  uhlík (C) a

-  organický uhlík (Corg) a

-  živiny

-  živiny

výhradně biologického původu s výjimkou materiálu přeměněného na fosilie nebo uloženého v geologických útvarech.

výhradně biologického původu, jako je rašelina, včetně leonarditu, lignitu a látek z nich získaných, avšak s výjimkou jiných materiálů přeměněných na fosilie nebo uložených v geologických útvarech.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

-  kadmium (Cd) 1,0 mg/kg sušiny,

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  olovo (Pb) 120 mg/kg sušiny a

-  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny a

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg sušiny.

-  biuret (C2H5N3O2) pod úrovní zjistitelnosti.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 3

 

Znění navržené Komisí

3.  Ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomna Salmonella spp.

Pozměňovací návrh

3.  Patogeny nesmějí být v organickém hnojivu přítomny v koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

testované mikroorganismy

plány namátkových kontrol

mezní hodnota

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g nebo 1ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml organického hnojiva nesmějí být přítomni paraziti Ascaris spp. ani Toxocara spp. v žádné fázi svého rozvoje.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A)(I) – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat alespoň jednu z těchto deklarovaných živin: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) nebo oxid draselný (K2O).

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A)(I) – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud hnojivý výrobek s označením CE obsahuje více než jednu živinu, musí obsahovat hlavní deklarované živiny v níže uvedeném minimálním množství: □

 

2,5 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O) a

 

6,5 % hmotn. celkového množství živin.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat alespoň jednu z těchto deklarovaných živin: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) nebo oxid draselný (K2O).

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat nejméně jednu z těchto deklarovaných živin v uvedených minimálních množstvích:

2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat nejméně jednu z těchto deklarovaných prvotních živin v uvedených minimálních množstvích:

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  2% hmotn. celkového dusíku (N),

-  1 % hmotn. celkového dusíku (N), příp.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  1% hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo

–  2 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  2 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O).

–  1 % (jedno procento) hmotn. celkového oxidu draselného (K2O) a

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  6,5 % hmotn. celkového množství živin.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud hnojivý výrobek s označením CE obsahuje více než jednu živinu, musí obsahovat hlavní deklarované živiny v níže uvedeném minimálním množství: □

 

2 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo 1 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O) a

 

5 % hmotn. celkového množství hlavních živin.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(B) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Organominerální hnojivo je tvořeno kombinací

1.  Organominerální hnojivo je tvořeno kombinací

–  jednoho nebo více anorganických hnojiv uvedených v KFV 1(C) níže a

–  jednoho nebo více minerálních hnojiv uvedených v KFV 1(C) níže a

–  materiálu obsahujícího organický uhlík (C) a

 

–  jednoho nebo více materiálů obsahujících organický uhlík (Corg) a

–  živiny výhradně biologického původu s výjimkou materiálu přeměněného na fosilie nebo uloženého v geologických útvarech.

–  živiny výhradně biologického původu, jako je rašelina, včetně leonarditu, lignitu a látek z nich získaných, avšak s výjimkou jiných materiálů přeměněných na fosilie nebo uložených v geologických útvarech.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(B) – bod 3 – písm. a – bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  ode dne [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplyne dvanáct let ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),

-  ode dne ... [devět let ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5),

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(B) – bod 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  olovo (Pb) 120 mg/kg sušiny.

e)  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(B) – bod 4

 

Znění navržené Komisí

4.  ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Salmonella spp.

Pozměňovací návrh

4.  patogeny nesmějí být v organominerálním hnojivu přítomny v koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

testované mikroorganismy

plány namátkových kontrol

mezní hodnota

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g nebo 1ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml organominerálního hnojiva nesmějí být přítomni paraziti Ascaris spp. ani Toxocara spp. v žádné fázi svého vývoje.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(B)(I) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  2 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo

-  1 % hmotn. oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálním citronanu amonném a vodě nebo

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(B)(I) – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud hnojivý výrobek s označením CE obsahuje více než jednu živinu, musí obsahovat hlavní deklarované živiny v níže uvedeném minimálním množství:

 

2,5 % hmotn. celkového dusíku (N), z toho nejméně 1% hmotn. hnojivého výrobku s označením CE musí být organický dusík (N), nebo 2 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O) a

 

6,5 % hmotn. celkového množství hlavních živin.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(B)(I) – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V hnojivém výrobku s označením CE musí každá jednotka obsahovat organickou hmotu a živiny v jejich deklarovaném obsahu.

4.  V hnojivém výrobku s označením CE musí každá jednotka obsahovat organický uhlík a všechny živiny v jejich deklarovaném obsahu. Jednotka odkazuje na jeden z prvků výrobků ve formě, jako jsou granule, pelety atd.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(B)(II) – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Obsahuje-li výrobek více než jednu živinu, musejí být tyto živiny obsaženy v uvedeném minimálním množství:

 

  1 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo

 

  1 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo

 

  1 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O),

 

jestliže celkové množství živin tvoří alespoň 4 %.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(B)(II) – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat nejméně 3 % hmotn. organického uhlíku (C).

3.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat nejméně % hmotn. organického uhlíku (C).

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Anorganické hnojivo je hnojivo jiné než organické nebo organominerální hnojivo.

1. Minerální hnojivo je hnojivo obsahující živiny v minerální formě nebo zpracované do minerální formy, které jsou živočišného nebo rostlinného původu. Hnojivý výrobek s označením CE nesmí obsahovat více než 1 % hmotn. organického uhlíku (Corg). Tím je vyloučen uhlík obsažený v obalech, který splňuje požadavky KSM 9 a 10, a agronomické přísady splňující požadavky KVF 5 a KSM 8.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C) – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Fosforečná hnojiva musejí splňovat nejméně jednu z níže uvedených minimálních úrovní rozpustnosti, aby je mohly rostliny vstřebávat, v opačném případě je nelze deklarovat jako fosforečná hnojiva:

 

  rozpustnost ve vodě: minimální úroveň 40 % celkového fosforu nebo

 

  rozpustnost v neutrálním citronanu amonném: minimální úroveň 75 % celkového fosforu nebo

 

  rozpustnost v kyselině mravenčí (pouze u měkkých fosforitů): minimální úroveň 55 % celkového fosforu.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C) – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Celkový deklarovatelný obsah dusíku je dán součtem amonného dusíku, dusičnanového dusíku, močovinového dusíku, methylenmočovinového dusíku, isobutylidendimočovinového dusíku a krotonylidendimočovinového dusíku. Deklarovatelný obsah fosforu je dán fosfátovou formou fosforu. Jeho nové formy lze doplnit na základě vědeckého šetření v souladu s čl. 42 odst. 1.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Anorganické hnojivo s makroživinami je hnojivo, jehož účelem je poskytovat rostlinám jednu nebo více z těchto makroživin: dusík (N), fosfor (P), draslík (K), hořčík (Mg), vápník (Ca), síru (S) nebo sodík (Na).

1.  Minerální hnojivo s makroživinami je hnojivo, jehož účelem je poskytovat rostlinám jednu nebo více z těchto makroživin:

 

a)  prvotní: dusík (N), fosfor (P)draslík (K),

 

b)  druhotné: hořčík (Mg), vápník (Ca), síru (S) nebo sodík (Na).

 

 

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)– bod 2 – písm. a – bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  ode dne [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplyne dvanáct let ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5);

-  ode dne ... [devět let ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5);

 

 

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I) – bod 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  olovo (Pb) 150 mg/kg sušiny,

e)  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny,

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I) – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  arsen (As) 60 mg/kg sušiny,

f)  arsen (As) 20 mg/kg sušiny,

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jednosložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah nejvýše jedné živiny.

1.  Jednosložkové tuhé minerální hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah:

 

a)  nejvýše jedné hlavní živiny (dusíku (N), fosforu (P) a draslíku (K)) nebo

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  nejvýše jedné druhotné živiny (hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S) nebo sodíku (Na)).

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Jednosložkové tuhé minerální hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah nejvýše jedné hlavní, může však obsahovat jednu nebo více druhotných živin.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat jednu z těchto deklarovaných živin v uvedeném minimálním množství:

2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat jednu z těchto hlavních, příp. druhotných deklarovaných živin v uvedeném minimálním množství:

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Příloha I – část 2 – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  12 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5),

–  12 % hmotn. oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálním citronanu amonném a vodě,

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Příloha I – část 2 – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  1 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).

–  3 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vícesložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinami musí mít deklarovaný obsah více než jedné živiny.

1.  Vícesložkové tuhé minerální hnojivo s makroživinami musí mít deklarovaný obsah více než jedné hlavní, příp. druhotné živiny.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat více než jednu z těchto deklarovaných živin v uvedeném minimálních množství:

2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat více než jednu hlavní, příp. druhotnou deklarovanou živinu v uvedeném minimálním množství:

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  3% hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5),

–  5 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálním citronanu amonném a vodě,

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii)– bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  3% hmotn. celkového oxidu draselného (K2O),

–  5 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O),

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  1,5% hmotn. celkového oxidu hořečnatého (MgO),

–  2 % hmotn. celkového oxidu hořečnatého (MgO),

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  1,5% hmotn. celkového oxidu vápenatého (CaO),

–  2 % hmotn. celkového oxidu vápenatého (CaO),

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  1,5% hmotn. celkového oxidu sírového (SO3) nebo

–  5 % hmotn. celkového oxidu sírového (SO3) nebo

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  1 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).

–  3 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – bod 5 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  poté, co prošel pěti tepelnými cykly podle bodu 4.2 v modulu A1 v příloze IV,

-  v rámci testování před uvedením na trh poté, co prošel pěti tepelnými cykly podle bodu 4.2 v modulu A1 v příloze IV,

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jednosložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah nejvýše jedné živiny.

1.  Jednosložkové kapalné minerální hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah:

 

a)  nejvýše jedné hlavní živiny,

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  nejvýše jedné druhotné živiny.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Jednosložkové tuhé minerální hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah nejvýše jedné hlavní, může však obsahovat jednu nebo více druhotných živin.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat jednu z těchto deklarovaných živin v uvedeném minimálním množství:

2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat jednu hlavní, příp. druhotnou deklarovanou živinu v uvedeném minimálním množství:

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  5% hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5),

–  5 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálním citronanu amonném a vodě,

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  5% hmotn. celkového oxidu sírového (SO3) nebo

–  5 % hmotn. celkového oxidu sírového (SO3)

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  1 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).

–  od 0,5 % do 5 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami musí mít deklarovaný obsah více než jedné živiny.

1.  Vícesložkové kapalné minerální hnojivo s makroživinami musí mít deklarovaný obsah více než jedné hlavní, příp. druhotné živiny.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat více než jednu z těchto deklarovaných živin v uvedeném minimálních množství:

2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat více než jednu hlavní, příp. druhotnou deklarovanou živinu v uvedeném minimálním množství:

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii)– bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  1,5% hmotn. celkového dusíku (N),

-  3 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii)– bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  1,5% hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5),

–  1,5 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálním citronanu amonném a vodě,

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii)– bod 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  1,5% hmotn. celkového oxidu draselného (K2O),

–  3 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O) nebo

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii)– bod 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  0,75% hmotn. celkového oxidu hořečnatého (MgO),

–  1,5 % hmotn. celkového oxidu hořečnatého (MgO) nebo

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  0,75% hmotn. celkového oxidu vápenatého (CaO),

–  1,5 % hmotn. celkového oxidu vápenatého (CaO) nebo

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  0,75% hmotn. celkového oxidu sírového (SO3) nebo

–  1,5 % hmotn. celkového oxidu sírového (SO3) nebo

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C)(II) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Anorganické hnojivo se stopovými živinami je anorganické hnojivo jiné než hnojivo s makroživinami, jehož účelem je poskytovat jednu nebo více z těchto živin: bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a zinek (Zn).

1.  Anorganické hnojivo se stopovými živinami je anorganické hnojivo jiné než hnojivo s makroživinami, jehož účelem je poskytovat jednu nebo více z těchto živin: bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se), křemík (Si) a zinek (Zn).

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 1(C) a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

PFC1(C) a: HNOJIVA S NÍZKÝMI EMISEMI UHLÍKU

 

1.  Hnojivý výrobek s označením CE se označí jako hnojivo s nízkými emisemi uhlíku, pokud obsahuje více než 1 % organického uhlíku (Corg) a až 15 % organického uhlíku (Corg).

 

2.  Pro účely této definice nebude do organického uhlíku zahrnut uhlík přítomný v kyanamidu vápenatém a v močovině a jeho kondenzační a asociační produkty.

 

3.  Pro účely této kategorie se použijí specifikace tuhého/kapalného, přímého nebo vícesložkového hnojiva s makroživinami / hnojiva se stopovými živinami z PFC1(C).

 

4.  Produkty prodávané pod PFC1(C)a musejí splňovat limity znečišťujících látek uvedené v příloze I pro organická nebo organominerální hnojiva v každém případě, kdy PFC1(C) neobsahuje žádné limitní hodnoty pro tyto kontaminující látky.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Materiál k vápnění půd je hnojivý výrobek s označením CE, jehož účelem je úprava kyselosti půdy a který obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany nebo křemičitany těchto živin: vápník (Ca) nebo hořčík (Mg).

1.  Materiál k vápnění půd je hnojivý výrobek s označením CE, jehož účelem je úprava kyselosti půdy a který obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany, příp. křemičitany těchto živin: vápníku (Ca) nebo hořčíku (Mg).

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 2 – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,

-  kadmium (Cd) 1 mg/kg sušiny,

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 2 – bod 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  olovo (Pb) 200 mg/kg sušiny a

-  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny a

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 2 – bod 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  arsen (As) 120 mg/kg sušiny.

-  arsen (As) 20 mg/kg sušiny.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pomocná půdní látka je hnojivý výrobek s označením CE, který se přidává do půdy za účelem udržení, zlepšení nebo ochrany fyzikálních či chemických vlastností, struktury nebo biologické aktivity půdy.

Pomocná půdní látka je materiál (včetně mulče), který se přidává do půdy v daném místě především s cílem zachovat nebo zlepšit její fyzikální vlastnosti a může zlepšit její chemické, příp. biologické vlastnosti nebo aktivitu.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat nejméně 15 % materiálu biologického původu.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 3(A) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Organická pomocná půdní látka se musí skládat pouze z materiálu výhradně biologického původu s výjimkou materiálu přeměněného na fosilie nebo uloženého v geologických útvarech.

1.  Organická pomocná půdní látka se musí skládat pouze z materiálu výhradně biologického původu, včetně rašeliny, leonarditu, lignitu a humózních látek z nich získaných, avšak s výjimkou jiných materiálů, které jsou přeměněny na fosilie nebo uloženy v geologických útvarech.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 3(A) – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 3(A) – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  šestimocný chrom (Cr VI) 2 mg/kg sušiny,

-  šestimocný chrom (Cr VI) 1 mg/kg sušiny,

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 3(A) – bod 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  olovo (Pb) 120 mg/kg sušiny.

-  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 3(A) – bod 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

a)  ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Salmonella spp.

Pozměňovací návrh

a)  patogeny nesmějí být v organické pomocné půdní látce přítomny v koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

testované mikroorganismy

plány namátkových kontrol

mezní hodnota

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g nebo 1ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml organické pomocné půdní látce nesmějí být přítomni v žádné fázi svého vývoje paraziti Ascaris spp. ani Toxocara spp.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 3(B) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Anorganická pomocná půdní látka je pomocná půdní látka jiná než organická pomocná půdní látka.

1.  Anorganická pomocná půdní látka je jiná pomocná půdní látka než organická pomocná půdní látka a obsahuje mulčovací fólie. Biologicky rozložitelná mulčovací fólie je fólie z biologicky rozložitelného polymeru, která splňuje zejména požadavky bodů 2a a 3 KSM 10 v příloze II a je určena k pokrytí půdy v daném místě za účelem ochrany její struktury, potlačení růstu plevele, snížení úbytku půdní vláhy či ochrany proti erozi.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 3(B) – bod 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  olovo (Pb) 150 mg/kg sušiny.

-  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 4 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pěstební médium je materiál jiný než půda, který je určen k použití jako substrát pro vývoj kořenů.

1.  Pěstební médium je jiný materiál než půda přímo na původním místě, na němž rostou rostliny a houby.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 4 – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 4 – bod 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  olovo (Pb) 150 mg/kg sušiny.

-  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 4 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

3.  ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Salmonella spp.

Pozměňovací návrh

3.  patogeny nesmějí být v pěstebním médiu přítomny v koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

testované mikroorganismy

plány namátkových kontrol

mezní hodnota

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g nebo 1ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml pěstebního média nesmějí být přítomni v žádné fázi svého vývoje paraziti Ascaris spp. ani Toxocara spp.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agronomická přísada je hnojivý výrobek s označením CE, který je určen k přidání do výrobku poskytujícího rostlinám živiny za účelem zlepšení způsobů, jimiž tento výrobek uvolňuje živiny.

Agronomická přísada je hnojivý výrobek s označením CE, který je určen k přidání do výrobku a má prokázaný účinek na přeměnu nebo dostupnost různých forem minerálních či mineralizovaných živin, případně obojího, pro rostliny, nebo který je určen k přidání do půdy za účelem zlepšení vstřebávání těchto živin rostlinami či za účelem snížení úbytku těchto živin.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(A) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každá látka musí být registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200636 v dokumentaci obsahující

Látka musí být registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200636, pokud daná látka není výslovně předmětem některé z výjimek z povinné registrace stanovených v článku 6 tohoto nařízení nebo v příloze IV nebo V uvedeného nařízení.

__________________

__________________

36 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

36 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(A) – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informace stanovené v přílohách VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 a

vypouští se

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(A) – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zprávu o chemické bezpečnosti podle článku 14 nařízení (ES) č. 1907/2006, jejíž součástí je použití jako hnojivý výrobek,

vypouští se

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(A) – bod 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

pokud se na ně výslovně nevztahuje některá z výjimek z povinné registrace stanovená v příloze IV uvedeného nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy V uvedeného nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(A)(I a) (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KFV 5(A)(Ia): Inhibitor denitrifikace

 

1.  Inhibitor denitrifikace je inhibitor, který omezuje tvoření oxidu dusného (N2O) zpomalením nebo zablokováním přeměny dusičnanů (NO3-) na dusík (N2), aniž by to mělo vliv na proces nitrifikace podle KFV 5, oddílu A, části I). Tento inhibitor přispívá ke zvyšování dostupnosti dusíku pro rostlinu a snižování emisí N2O.

 

2.  Účinnost této metody může být posouzena měřením emisí oxidu dusíku u vzorků plynu shromažďovaného ve vhodném měřicím zařízení a měřením množství N2O obsaženého v tomto vzorku za pomoci plynového chromatografu. Při posuzování se zaznamená i obsah vody v půdě.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(B) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Látka musí být registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200637 v dokumentaci obsahující

2. Látka musí být registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200637, pokud daná látka není výslovně předmětem některé z výjimek z povinné registrace stanovených v článku 6 tohoto nařízení nebo v příloze IV nebo V uvedeného nařízení.

__________________

__________________

37 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

37 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(B) – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informace stanovené v přílohách VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 a

vypouští se

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(B) – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zprávu o chemické bezpečnosti podle článku 14 nařízení (ES) č. 1907/2006, jejíž součástí je použití jako hnojivý výrobek,

vypouští se

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(B) – bod 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

pokud se na ně výslovně nevztahuje některá z výjimek z povinné registrace stanovená v příloze IV uvedeného nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy V uvedeného nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(C) – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Látka musí být registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200638 v dokumentaci obsahující

2. Látka musí být registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200638, pokud daná látka není výslovně předmětem některé z výjimek z povinné registrace stanovených v článku 6 tohoto nařízení nebo v příloze IV nebo V uvedeného nařízení.

__________________

__________________

38 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

38 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(C) – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informace stanovené v přílohách VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 a

vypouští se

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(C) – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zprávu o chemické bezpečnosti podle článku 14 nařízení (ES) č. 1907/2006, jejíž součástí je použití jako hnojivý výrobek,

vypouští se

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 5(C) – bod 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

pokud se na ně výslovně nevztahuje některá z výjimek z povinné registrace stanovená v příloze IV uvedeného nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy V uvedeného nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pomocný rostlinný přípravek je hnojivý výrobek s označením CE stimulující vyživovací procesy rostliny nezávisle na obsahu živin výrobku, přičemž jediným účelem je zlepšení jedné nebo více z těchto charakteristik rostliny:

1.  Pomocný rostlinný přípravek je hnojivý výrobek s označením CE stimulující vyživovací procesy rostliny nezávisle na obsahu živin výrobku, přičemž jediným účelem je zlepšení jedné nebo více z těchto charakteristik rostliny a rhizosféry nebo fylosféry dané rostliny:

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  dostupnost omezených živin v půdě a rhizosféře,

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  humifikace,

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  rozklad organických složek v půdě nebo

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6 – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pomocný rostlinný přípravek musí mít účinky uvedené na etiketě pro plodiny, které jsou na ní specifikovány.

3.  Pomocný rostlinný přípravek musí mít účinky uvedené na etiketě pro rostlinu, která je na ní specifikována. Pokud pomocný rostlinný přípravek obsahuje jednu nebo více složek schválených nařízením (ES) č. 1107/2009, bude informace poskytnutá během posuzování shody obsahovat přesvědčivý empirický důkaz o jeho biostimulačním účinku, přičemž se zohlední relevantní parametry, např. relativní koncentrace složek, určené dávkování, časové rozpětí, fáze růstu rostliny, cílová plodina atd.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Mikrobiální pomocný rostlinný přípravek se musí skládat výhradně z mikroorganismu nebo konsorcia mikroorganismů uvedených v kategorii složkových materiálů 7 přílohy II.

1.  Mikrobiální pomocný rostlinný přípravek se musí skládat z:

 

a)  mikroorganismu nebo konsorcia mikroorganismů uvedených v kategorii složkových materiálů 7 přílohy II;

 

b)  mikroorganismů nebo konsorcia mikroorganismů odlišných od těch, které jsou uvedeny v bodě a). Mohou být používány jako kategorie složkových materiálů, pokud budou v souladu s požadavky uvedenými v kategorii složkových materiálů 7 přílohy II.

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 3

 

Znění navržené Komisí

3.  Ve vzorku 25 g nebo 25 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Salmonella spp.

 

Pozměňovací návrh

3.  Patogeny nesmějí být v mikrobiálním pomocném rostlinném přípravku přítomny v koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

mikroorganismy / jejich toxiny, metabolity

plány namátkových kontrol

mezní hodnota

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli

5

0

nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Vibrio spp.

5

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Salmonella spp.

5

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 KTJ/g

počet anaerobních mikroorganismů s výjimkou případu, kdy je mikrobiálním pomocným přípravkem aerobní bakterie

5

2

105 KTJ/g nebo ml

počet kvasinek a plísní s výjimkou případu, kdy je mikrobiálním pomocným rostlinným přípravkem houba

5

2

1 000 KTJ/g nebo ml

kde:  n = počet jednotek tvořících vzorek; c = počet jednotek vzorku, jejichž hodnoty převyšují mezní hodnotu.

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Ve vzorku 1 g nebo 1 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomna Escherichia coli.

vypouští se

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V hnojivém výrobku s označením CE nesmí být přítomny Enterococcaceae v koncentraci vyšší než 10 KTJ/g čerstvé hmoty.

vypouští se

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Ve vzorku 25 g nebo 25 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomna Listeria monocytogenes.

vypouští se

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Ve vzorku 25 g nebo 25 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Vibrio spp.

vypouští se

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Ve vzorku 25 g nebo 25 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Shigella spp.

vypouští se

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Ve vzorku 1 g nebo 1 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomen Staphylococcus aureus.

vypouští se

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Počet aerobních mikroorganismů nesmí překročit 105 KTJ/g nebo ml vzorku hnojivého výrobku s označením CE s výjimkou případu, kdy je mikrobiálním pomocným přípravkem aerobní bakterie.

vypouští se

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 12 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

pomocný rostlinný přípravek musí mít hodnotu pH rovnou 4 nebo vyšší.

vypouští se

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13.  Doba použitelnosti mikrobiálního pomocného rostlinného přípravku musí být při dodržení podmínek skladování uvedených na etiketě nejméně 6 měsíců.

vypouští se

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Příloha I – část II – KFV 7 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Mísení nesmí změnit povahu jednotlivých složkových hnojivých výrobků

3.  Mísení nesmí změnit funkci jednotlivých složkových hnojivých výrobků

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Příloha II – část I – KSM 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KSM 11a: Jiné vedlejší průmyslové produkty

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat látky a směsi jiné než39

1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat jiné látky a směsi, včetně technických přísad, než39

__________________

__________________

39 Vyloučení materiálu z KSM 1 nebrání tomu, aby byl způsobilý jako složkový materiál na základě jiné KSM stanovící odlišné požadavky. Viz například KSM 11 pro produkty živočišného původu, KSM 9 a 10 pro polymery a KSM 8 pro agronomické přísady.

39 Vyloučení materiálu z KSM 1 nebrání tomu, aby byl způsobilý jako složkový materiál na základě jiné KSM stanovící odlišné požadavky. Viz například KSM 11 pro produkty živočišného původu, KSM 9 a 10 pro polymery a KSM 8 pro agronomické přísady.

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vedlejší produkty ve smyslu směrnice 2008/98/ES;

b)  vedlejší produkty ve smyslu směrnice 2008/98/ES, s výjimkou vedlejších produktů registrovaných v souladu s ustanoveními nařízení (ES) 1907/2006, kromě produktů, na něž se vztahuje některá z výjimek z registrace stanovených v příloze V bodu 5 uvedeného nařízení,

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 1 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  polymery nebo

e)  polymery s výjimkou těch, které jsou použity v pěstebních médiích, jež nejsou v kontaktu s půdou, nebo

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 1 – bod 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všechny látky zapracované do hnojivého výrobku s označením CE musí být, samy o sobě nebo v rámci směsi, registrovány podle nařízení (ES) č. 1907/2006 v dokumentaci obsahující

Pokud se na danou látku výslovně nevztahují výjimky z povinné registrace podle článku 6 nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo jeho přílohy IV či V, všechny látky zapracované do hnojivého výrobku s označením CE musí být, samy o sobě nebo v rámci směsi, registrovány podle nařízení (ES) č. 1907/2006 v dokumentaci obsahující

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 1 – bod 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informace stanovené v přílohách VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 a

vypouští se

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 1 – bod 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zprávu o chemické bezpečnosti podle článku 14 nařízení (ES) č. 1907/2006, jejíž součástí je použití jako hnojivý výrobek,

vypouští se

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 1 – bod 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

pokud se na ně výslovně nevztahuje některá z výjimek z povinné registrace stanovená v příloze IV uvedeného nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy V uvedeného nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat rostliny, části rostlin nebo rostlinné extrakty, které nebyly zpracovány jinak než řezáním, mletím, odstředěním, lisováním, sušením, mrazovým sušením nebo extrakcí vodou.

1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat rostliny, části rostlin nebo rostlinné extrakty, které nebyly zpracovány jinak než řezáním, drcením, odstředěním, síťováním, mletím, lisováním, sušením, mrazovým sušením, pufrováním, extruzí, ozářením, mrazením, dezinfekcí teplem, extrakcí vodou nebo jiným způsobem přípravy či zpracování, na jehož základě nevzniká povinnost registrovat konečnou látku podle nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely odstavce 1 se za rostliny považují i řasy, avšak nikoliv sinice.

2.  Pro účely odstavce 1 se za rostliny považují i řasy, avšak nikoliv sinice, jelikož ty produkují cyanotoxiny, které jsou podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí považovány za nebezpečné.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat kompost získaný aerobním kompostováním výhradně jednoho nebo více z těchto vstupních materiálů:

1.  Přípravek pro výživu rostlin s označením CE může obsahovat kompost, kapalný nebo jiný než kapalný mikrobiální nebo jiný než mikrobiální extrakt z kompostu, získaný aerobním kompostováním, a možné přirozeně vyplývající zmnožení přirozeně se vyskytujících mikrobiálních složek výhradně jednoho nebo více z těchto vstupních materiálů:

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vedlejší produkty živočišného původu kategorie 2 a 3 podle nařízení (ES) č. 1069/2009;

b)  produkty získávané z vedlejších produktů živočišného původu uvedené v článku 32 nařízení (ES) č. 1069/2009, u nichž bylo dosaženo konečného bodu výrobního řetězce v souladu s článkem 5 uvedeného nařízení;

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. c – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  živé, či neživé organismy nebo jejich části nezpracované, či zpracované výhradně manuálně, mechanicky nebo gravitačně, rozpuštěním ve vodě, flotací, extrakcí vodou, parní destilací nebo zahříváním výhradně za účelem odstranění vody nebo extrahované ze vzduchu jakýmkoli postupem s výjimkou

c)  živé, či neživé organismy nebo jejich části nezpracované, či zpracované výhradně manuálně, mechanicky nebo gravitačně, rozpuštěním ve vodě, flotací či extrakcí vodou, s výjimkou

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  kalů z čistíren odpadních vod, průmyslových kalů nebo vybagrovaných kalů a

–  kalů z čistíren odpadních vod, průmyslových kalů (kromě nestravitelných zbytků potravin, krmiv a plodin souvisejících s agropalivy) nebo vybagrovaných kalů a

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. d – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  je přísada registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200640 v dokumentaci obsahující

–  je přísada registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200640, pokud daná látka není výslovně předmětem některé z výjimek z povinné registrace stanovených v článku 6 tohoto nařízení nebo v příloze IV nebo V uvedeného nařízení.

__________________

__________________

40 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

40 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. d – bod 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  informace stanovené v přílohách VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 a

vypouští se

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. d – bod 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  zprávu o chemické bezpečnosti podle článku 14 nařízení (ES) č. 1907/2006, jejíž součástí je použití jako hnojivý výrobek,

vypouští se

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. d – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

pokud se na ni výslovně nevztahuje některá z výjimek z povinné registrace stanovených v příloze IV uvedeného nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy V uvedeného nařízení, a

vypouští se

celková koncentrace všech přísad nepřekročí 5 % celkové hmotnosti vstupního materiálu nebo

 

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  Nezpracované a mechanicky zpracované zbylé části vzešlé z odvětví produkce potravin, s výjimkou odvětví používajících produkty živočišného původu podle nařízení (ES) č. 1069/2009.

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  materiály vyhovující KSM 2, KSM 3, KSM 4, KSM 5, KSM 6 a KSM 11.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  které zpracovává pouze vstupní materiály uvedené v odstavci 1 výše a

–  v nichž byly výrobní linky na zpracování vstupních materiálů uvedených v odstavci 1 výše zřetelně odděleny od výrobních linek na zpracování jiných vstupních materiálů, než jsou materiály uvedené v odstavci 1, a

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 3 – bod 6 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  kritérium: nejvýše 25 mmol O2/kg organické hmoty/h nebo

-  kritérium: nejvýše 50 mmol O2/kg organické hmoty/h nebo

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

KSM 4: Digestát z energetických plodin

KSM 4: Digestát z energetických plodin a biologický odpad z rostlin

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 4 – bod 1 – písm. b – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  je přísada registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200643 v dokumentaci obsahující

–  je přísada registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200643, pokud daná látka není výslovně předmětem některé z výjimek z povinné registrace stanovených v článku 6 tohoto nařízení nebo v příloze IV nebo V uvedeného nařízení.

__________________

__________________

43 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

43 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 4 – bod 1 – písm. b – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  informace stanovené v přílohách VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 a

vypouští se

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 4 – bod 1 – písm. b – bod 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  zprávu o chemické bezpečnosti podle článku 14 nařízení (ES) č. 1907/2006, jejíž součástí je použití jako hnojivý výrobek,

vypouští se

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 4 – bod 1 – písm. b – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

pokud se na ni výslovně nevztahuje některá z výjimek z povinné registrace stanovených v příloze IV uvedeného nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy V uvedeného nařízení, a

vypouští se

  celková koncentrace všech přísad nepřekročí 5 % celkové hmotnosti vstupního materiálu nebo

 

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 4 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jakýkoliv materiál uvedený v písmenech a)–b), který předtím prošel digescí.

c)  jakýkoliv materiál uvedený v písmenech a)–b), který předtím prošel digescí bez jakýchkoli známek přítomnosti aflatoxinů.

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 4 – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  které zpracovává pouze vstupní materiály uvedené v odstavci 1 výše a

–  v nichž byly výrobní linky na zpracování vstupních materiálů uvedených v bodě 1 výše zřetelně odděleny od výrobních linek na zpracování jiných vstupních materiálů, než jsou materiály uvedené v bodě 1, a

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 4 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h);

b)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení Komise (EU) č. 142/2011a;

 

_________________

 

1a Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 054, 26.2.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 4 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  mezofilní anaerobní digesce při teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h); nebo

d)  mezofilní anaerobní digesce při teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení Komise (EU) č. 142/2011 nebo

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  kalů z čistíren odpadních vod, průmyslových kalů nebo vybagrovaných kalů,

–  kalů z čistíren odpadních vod, průmyslových kalů odlišných od těch, které jsou uvedeny v bodě ea), nebo vybagrovaných kalů a

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. d – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  je přísada registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200644, v dokumentaci obsahující

–  je přísada registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200644, pokud daná látka není výslovně předmětem některé z výjimek z povinné registrace stanovených v článku 6 tohoto nařízení nebo v příloze IV nebo V uvedeného nařízení.

__________________

__________________

44 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

44 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. d – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  informace stanovené v přílohách VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 a

vypouští se

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. d – bod 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  zprávu o chemické bezpečnosti podle článku 14 nařízení (ES) č. 1907/2006, jejíž součástí je použití jako hnojivý výrobek,

vypouští se

pokud se na ni výslovně nevztahuje některá z výjimek z povinné registrace stanovených v příloze IV uvedeného nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy V uvedeného nařízení, a

 

  celková koncentrace všech přísad nepřekročí 5 % celkové hmotnosti vstupního materiálu nebo nebo

 

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  jakýkoliv materiál uvedený v písmenech a)–d), který

e)  jakýkoliv materiál bez obsahu aflatoxinů uvedený v písmenech a)–d), který

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  Nezpracované a mechanicky zpracované zbylé části vzešlé z odvětví produkce potravin, s výjimkou odvětví používajících produkty živočišného původu podle nařízení (ES) č. 1069/2009.

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  materiály vyhovující KSM 2, KSM 3, KSM 4, KSM 5, KSM 6 a KSM 11.

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  které zpracovává pouze vstupní materiály uvedené v odstavci 1 výše a

–  v nichž byly výrobní linky na zpracování vstupních materiálů uvedených v bodě 1 výše zřetelně odděleny od výrobních linek na zpracování jiných vstupních materiálů, než jsou materiály uvedené v bodě 1, a

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C po dobu nejméně 24 hodin a při hydraulickém retenčním čase nejméně 20 dní;

a)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C po dobu nejméně 24 hodin a při hydraulickém retenčním čase nejméně 20 dní následovaná analýzou k ověření toho, zda byly v procesu digesce patogeny úspěšně zničeny;

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h);

b)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení Komise (EU) č. 142/2011;

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 5 – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  mezofilní anaerobní digesce při teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h); nebo

d)  mezofilní anaerobní digesce při teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení Komise (EU) č. 142/2011 nebo

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 6 – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  olivový olej z pokrutin, tj. viskózní vedlejší produkt z lisování oliv vzešlý z dvoufázového (dvoufázové lisování) nebo třífázového (třífázové lisování) zpracování vlhkých výlisků pomocí organických rozpouštědel.

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 6 – bod 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  vedlejší produkty odvětví výroby krmiv, které jsou uvedeny v katalogu pro krmné suroviny v nařízení (EU) č. 68/2013,

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 6 – bod 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  jakýkoli jiný materiál či látka, jež byly schváleny k zapracování do potravin či krmiv.

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 6 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Látka musí být registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200647 v dokumentaci obsahující

Látka musí být registrována podle nařízení (ES) č. 1907/200647, pokud daná látka není výslovně předmětem některé z výjimek z povinné registrace stanovených v článku 6 tohoto nařízení nebo v příloze IV nebo V uvedeného nařízení.

__________________

__________________

47 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

47 V případě přísady zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je přísada ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 6 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informace stanovené v přílohách VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006 a

vypouští se

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 6 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zprávu o chemické bezpečnosti podle článku 14 nařízení (ES) č. 1907/2006, jejíž součástí je použití jako hnojivý výrobek,

vypouští se

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 6 – bod 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

pokud se na ně výslovně nevztahuje některá z výjimek z povinné registrace stanovená v příloze IV uvedeného nařízení či v bodech 6, 7, 8 nebo 9 přílohy V uvedeného nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 6 – bod 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Obsah aflatoxinů ve všech látkách musí být pod úrovní zjistitelnosti.

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 7 – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  neprošly jiným procesem zpracování než sušením či mrazovým sušením a

vypouští se

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 8 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat látku nebo směs určenou ke zlepšení způsobů, jimiž hnojivý výrobek uvolňuje živiny, pouze pokud bylo v souladu s postupem posuzování shody vztahujícím se na danou agronomickou přísadu prokázáno, že daná látka nebo směs splňuje požadavky tohoto nařízení na výrobek v KFV 5 přílohy I.

1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat látku nebo směs (včetně technologických přísad, jako jsou například protispékavá činidla, odpěňovací činidla, protiprašné prostředky, barviva a reologická činidla), jimiž hnojivý výrobek uvolňuje živiny, pouze pokud bylo v souladu s postupem posuzování shody vztahujícím se na danou agronomickou přísadu prokázáno, že daná látka nebo směs splňuje požadavky tohoto nařízení na výrobek v KFV 5 přílohy I.

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 8 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat inhibitor denitrifikace, který splňuje příslušné požadavky podle KFV 5, oddílu A), části Ia přílohy I pouze tehdy, pokud v nějaké formě obsahuje dusík.

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 8 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat inhibitor ureázy, který splňuje příslušné požadavky a je uveden v KFV 5(A)(II) přílohy I, pouze pokud se nejméně 50 % obsahu celkového dusíku (N) ve hnojivém výrobku skládá z formy dusíku (N) močovina (CH4N2O).

4.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat inhibitor ureázy, který splňuje příslušné požadavky a je uveden v KFV 5(A)(II) přílohy I, pouze pokud se nejméně 50 % obsahu celkového dusíku (N) ve hnojivém výrobku skládá z dusíku (N) ve formě amonium (NH4+) nebo amonium (NH4+) a močoviny (CH4N2O).

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 9 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Polymery nesmí obsahovat formaldehyd.

3.  Polymery musejí obsahovat nejvýše 600 ppm volného formaldehydu.

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 10 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat jiné polymery než polymery s živinami pouze v případech, kdy je účelem polymeru

1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat jiné polymery než polymery s živinami pouze v případech, kdy je účelem polymeru

a)   regulovat pronikání vody do částic živin, a tedy uvolňování živin (v tom případě se polymer obvykle označuje jako „povrchově aktivní látka“) nebo

a)   regulovat pronikání vody do částic živin, a tedy uvolňování živin (v tom případě se polymer obvykle označuje jako „povrchově aktivní látka“) nebo

b)   zvýšit schopnost hnojivého výrobku s označením CE zadržet vodu.

b)   zvýšit schopnost hnojivého výrobku s označením CE zadržet vodu nebo

 

ba)  zlepšit půdu ve formě biologicky rozložitelné mulčovací fólie, jež splňuje zejména požadavky uvedené v bodech 2a a 3 KSM 10, nebo

 

bb)  spojit součásti hnojivého výrobku, aniž by došlo ke kontaktu s půdou, nebo

 

bc)  zlepšit stabilitu hnojivých výrobků s označením CE nebo

 

bd)  zlepšit schopnost půdy propouštět vodu.

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ode dne [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplynou tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení] musí být dodrženo toto kritérium: polymer musí být schopen projít fyzikálním a biologickým rozkladem, aby se nakonec téměř celý rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. V rámci zkoušky biologické rozložitelnosti popsané níže v písmenech a)–c) se musí nejméně 90 % v něm obsaženého organického uhlíku přeměnit na CO2 nejdéle za dobu 24 měsíců.

2.  Ode dne [pět let ode dne použitelnosti tohoto nařízení] musí být dodrženo toto kritérium: polymer musí být schopen projít fyzikálním a biologickým rozkladem, aby se nakonec téměř celý rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. Ve srovnání s vhodnou normou v rámci zkoušky biologické rozložitelnosti se musí nejméně 90 % v něm obsaženého organického uhlíku přeměnit na CO2 nejdéle za dobu 48 měsíců po skončení doby funkčnosti uvedené na etiketě. Kritéria biologické rozložitelnosti a vypracování odpovídající testovací metody biologické rozložitelnosti se posuzují podle nejnovějších vědeckých poznatků a jsou stanoveny akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 42 tohoto nařízení.

a)  Zkouška se provádí při teplotě 25 °C ± 2 °C.

 

b)  Zkouška se provádí v souladu s metodou pro stanovení úplné aerobní biologické rozložitelnosti plastových materiálů v půdě měřením spotřeby kyslíku nebo množství uvolněného oxidu uhličitého.

 

c)  Při zkoušce se jako referenční materiál použije prášek z mikrokrystalické celulózy o stejných rozměrech, jako má zkušební materiál.

 

d)  Před samotnou zkouškou nesmí být zkušební materiál vystaven podmínkám nebo procesům urychlujícím rozklad filmu, například teplu či světlu.

 

Pozměňovací návrh    277

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Biologicky rozložitelná mulčovací fólie uvedená v KFV 3 (B) musí splňovat následující kritéria:

 

polymer musí být schopen projít fyzikálním a biologickým rozkladem, aby se nakonec rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, přičemž alespoň 90 % (absolutního nebo relativního množství vztaženého k referenčnímu materiálu) v něm obsaženého organického uhlíku se musí v rámci zkoušky biologické rozložitelnosti podle unijních norem pro biologickou rozložitelnost polymerů v půdě přeměnit na CO2 nejpozději do 24 měsíců.

Pozměňovací návrh    278

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 10 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Tato kritéria se vztahují na veškeré materiály obsažené v produktu, neboť ten je určen k přidání do půdy a vypuštění do životního prostředí.

Pozměňovací návrh    279

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 10 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Na hnojivý výrobek s označením CE obsahující jiné polymery než polymery s živinami se nevztahují požadavky stanovené v bodech 1, 2 a 3 za podmínky, že polymery jsou používány pouze jako pojiva pro hnojivý výrobek a nejsou v kontaktu s půdou.

Pozměňovací návrh    280

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 11

 

Znění navržené Komisí

Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu nařízení (ES) č. 1069/2009, které dosáhly konečného bodu výrobního řetězce stanoveného v souladu s uvedeným nařízením a které jsou uvedeny a blíže specifikovány v této tabulce:

 

Pozměňovací návrh

Pokud Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 42, může hnojivý výrobek s označením CE obsahovat vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu nařízení (ES) č. 1069/2009, které dosáhly konečného bodu výrobního řetězce stanoveného v souladu s uvedeným nařízením a které jsou uvedeny a blíže specifikovány v této tabulce:

 

Získaný produkt

Normy zpracování pro dosažení konečného bodu výrobního řetězce

1

masová moučka

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

2

kostní moučka

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

3

masokostní moučka

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

4

krev zvířat

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

5

hydrolyzované bílkoviny kategorie III – podle nařízení (ES) č. 1069/2009

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

6

zpracovaná mrva

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

7

kompost 1)

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

8

zbytky rozkladu vznikající při přeměně na bioplyn 1)

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

9

péřová moučka

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

10

kůže a kožky

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

11

paznehty a rohy

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

12

guáno netopýrů

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

13

vlna a chlupy

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

14

peří a chmýří

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

15

prasečí štětiny

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

16

glycerin a další produkty materiálů kategorie 2 a 3 zpracované z bionafty a z paliv z obnovitelných zdrojů

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

17

krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a pamlsky pro psy, které byly zamítnuty z komerčních důvodů nebo kvůli technickým poruchám

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1069/2009

1) získané z jiných materiálů kategorie 2 a 3 než z masokostní moučky a ze zpracovaných živočišných bílkovin

Pozměňovací návrh    281

Návrh nařízení

Příloha II – část II – KSM 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KSM 11a: Jiné vedlejší průmyslové produkty

 

1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat jiné vedlejší produkty průmyslu, jako je síran amonný pocházející z výroby kaprolaktamu, kyselina sírová pocházející z rafinace zemního plynu, olejů a jiných materiálů, které pocházejí z konkrétních průmyslových procesů, jež jsou vyloučeny z KSM 1 a jsou uvedeny v tabulce níže, a to za podmínek, které jdou v ní stanoveny:

 

2.  Po ... [jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost] se s ohledem na nejnovější vědecké poznatky stanoví kritéria pro zařazení průmyslových vedlejších produktů, které se používají v souladu s nařízením 2003/2003 jako součást hnojivých výrobků nesoucích označení EC, do kategorie složkových materiálů a uvedenou v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle článku 42 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    282

Návrh nařízení

Příloha III – část 1 – bod 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  popis všech složek, které tvoří více než 5 % hmotn. výrobku v sestupném pořadí podle hmotnosti sušiny, včetně uvedení příslušných kategorií složkových materiálů (KSM) podle přílohy II.

e)  popis všech složek, které tvoří více než 1 % hmotn. výrobku v sestupném pořadí podle hmotnosti sušiny, včetně uvedení příslušných kategorií složkových materiálů (KSM) podle přílohy II a včetně obsahu podle procentního podílu sušiny;

Pozměňovací návrh    283

Návrh nařízení

Příloha III – část 1 – bod 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  v případě jakéhokoli výrobku obsahujícího materiál pocházející z organických odpadů nebo vedlejších produktů, které neprošly procesem, při němž byly všechny organické materiály zničeny, je nutné na označení uvádět, které druhy odpadu a vedlejších produktů byly použity a číslo šarže nebo sériové výrobní číslo s časovým údajem. Toto číslo odkazuje na údaje výrobce umožňující zpětné dohledání a určení totožnosti jednotlivých zdrojů (zemědělských podniků, továren atd.) veškerých organických odpadů / vedlejších produktů, které byly v rámci dané šarže / výrobní série použity. Komise uspořádá veřejnou konzultaci a do … [dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] uveřejní v návaznosti na tuto konzultaci specifikace k uplatňování tohoto ustanovení, které vstoupí v platnost … [tři roky po zveřejnění těchto specifikací]. Aby se snížila administrativní zátěž provozovatelů a orgánů pro dozor nad trhem, musí specifikace Komise zohledňovat jak požadavky čl. 6 odst. 5–7 a článku 11 a současné systémy zpětného dohledání (např. v případě živočišných vedlejších produktů nebo odvětvových systémů), tak klasifikační označení odpadu v Unii.

Pozměňovací návrh    284

Návrh nařízení

Příloha III – část 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Výrobci poskytnou stručné instrukce k určenému použití, včetně určeného dávkování a času, určených cílových rostlin a skladování.

Pozměňovací návrh    285

Návrh nařízení

Příloha III – část 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Žádný produkt se nesmí odvolávat na jiný KFV, aniž by splňoval veškeré požadavky dodatečného KFV. Povolena nejsou ani žádná přímá či odvozená tvrzení týkající se účinků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh    286

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Obsah inhibitoru nitrifikace musí být vyjádřen jako hmotnostní procento celkového dusíku (N) přítomného jako amonný dusík (NH4+) a močovinový dusík (CH4N2O).

b)  Obsah inhibitoru nitrifikace musí být vyjádřen jako hmotnostní procento celkového dusíku (N) přítomného jako amonný dusík (NH4+) nebo amonný dusík (NH4+) a močovinový dusík (CH4N2O).

Pozměňovací návrh    287

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(A) – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) nebo draslík (K) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí N-P-K;

a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) nebo draslík (K) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí N-P-K; deklarovaný obsah dusíku je dán součtem amonného dusíku, dusičnanového dusíku, močovinového dusíku, močovinoformaldehydového dusíku, isobutylidendimočovinového dusíku, krotonylidendimočovinového dusíku a kyanamidového dusíku.

 

Fosforečná hnojiva musejí splňovat níže uvedenou minimální úroveň rozpustnosti, aby je mohly rostliny vstřebávat, v opačném případě je nelze deklarovat jako fosforečná:

 

  rozpustnost ve vodě: minimální úroveň 25 % celkového P,

 

  rozpustnost v neutrálním citronanu amonném: minimální úroveň 30 % celkového P,

 

  rozpustnost v kyselině mravenčí (pouze u měkkých fosforitů): minimální úroveň 35 % celkového fosforu.

Pozměňovací návrh    288

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(A) – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  deklarované živiny hořčík (Mg), vápník (Ca), síra (S) nebo sodík (Na) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí Mg-Ca-S-Na;

b)  deklarované živiny vápník (Ca), hořčík (Mg), sodík (Na) nebo síra (S) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí Ca-Mg-Na-S;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    289

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(A) – bod 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  číselné údaje udávající celkový obsah deklarovaných živin dusíku (N), fosforu (P) nebo draslíku (K), následované číselnými údaji uvedenými v závorkách udávajícími celkový obsah hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S) nebo sodíku (Na);

c)  číselné údaje udávající průměrný obsah deklarovaných živin dusíku (N), fosforu (P) nebo draslíku (K), následované číselnými údaji uvedenými v závorkách udávajícími celkový obsah hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S) nebo sodíku (Na);

Pozměňovací návrh    290

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(A) – bod 1 – písm. d – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  Organický uhlík (C) a

  organický uhlík (C) a poměr C/N

Pozměňovací návrh    291

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(A) – bod 1 – písm. d – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  například ve formě prášku nebo pelet.

Pozměňovací návrh    292

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(B) – bod 1 – písm. d – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  Celkový oxid fosforečný (P2O5).

  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a vodě.

Pozměňovací návrh    293

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(B) – bod 1 – písm. d – odrážka 2 – pododrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  je-li přítomen přírodní měkký fosforit, pak též oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyselině mravenčí,

  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný pouze v minerálních kyselinách,

Pozměňovací návrh    294

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(B) – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Celkový deklarovaný obsah dusíku je dán součtem amonného dusíku, dusičnanového dusíku, močovinového dusíku, methylenmočovinového dusíku, isobutylidendimočovinového dusíku, krotonylidendimočovinového dusíku a kyanamidového dusíku.

Pozměňovací návrh    295

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  Celkový oxid fosforečný (P2O5);

  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a vodě.

Pozměňovací návrh    296

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d – odrážka 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  je-li přítomen přírodní měkký fosforit, pak též oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyselině mravenčí,

–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný pouze v minerálních kyselinách,

Pozměňovací návrh    297

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d – odrážka 4 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  například ve formě prášku nebo pelet,

Pozměňovací návrh    298

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  pH,

Pozměňovací návrh    299

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Hnojivé výrobky, jež obsahují méně než 5 ppm kadmia, arsenu, olova, šestimocného chromu nebo rtuti, musejí na svém obalu a etiketě nést viditelnou „zelenou značku“. S cílem stanovit technické normy takových etiket je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 doplňující toto nařízení.

Pozměňovací návrh    300

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I)(a) – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  prášek, jestliže alespoň 90 % výrobku projde sítem o velikosti oka 10 mm, nebo

c)  prášek, jestliže alespoň 90 % výrobku projde sítem o velikosti oka mm, nebo

Pozměňovací návrh    301

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I)(a) – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  U hnojivých přípravků s označením CE uvedených v příloze II v bodě 1 písm. bb) KSM 10, kde jsou polymery použity pouze jako pojivý materiál, musí být uvedeno následující označení: „Tento hnojivý přípravek není určen pro kontakt s půdou.“.

Pozměňovací návrh    302

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(II) – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Deklarované stopové živiny ve hnojivém výrobku s označením CE se uvedou svým názvem a chemickým symbolem v tomto pořadí: bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a zinek (Zn), následovanými názvy jejich protiiontů.

1.  Deklarované stopové živiny ve hnojivém výrobku s označením CE se uvedou svým názvem a chemickým symbolem v tomto pořadí: bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se), křemík (Si) a zinek (Zn), následovanými názvy jejich protiiontů.

Pozměňovací návrh    303

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 1(C) a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

KFV 1(C)a: Hnojiva s nízkými emisemi uhlíku

 

1.  Je nutné uvádět tyto informační prvky týkající se makroživin:

 

a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) nebo draslík (K) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí N-P-K,

 

b)  deklarované živiny hořčík (Mg), vápník (Ca), síru (S) nebo sodík (Na) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí Mg-Ca-S-Na,

 

c)  číselné údaje udávající celkový obsah deklarovaných živin dusíku (N), fosforu (P) nebo draslíku (K), následované číselnými údaji uvedenými v závorkách udávajícími celkový obsah hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S) nebo sodíku (Na),

 

d)  obsah těchto deklarovaných živin v tomto pořadí, vyjádřený v hmotnostních procentech hnojiva:

 

  celkový dusík (N)

 

  minimální množství organického dusíku (N) následované popisem původu použité organické hmoty,

 

  dusík (N) ve formě dusičnanového dusíku,

 

  dusík (N) ve formě amonného dusíku,

 

  dusík (N) ve formě močovinového dusíku,

 

  celkový oxid fosforečný (P2O5),

 

  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný ve vodě,

 

  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném,

 

  je-li přítomen přírodní měkký fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyselině mravenčí,

 

  celkový oxid draselný (K2O),

 

  oxid draselný (K2O) rozpustný ve vodě,

 

  oxid hořečnatý (MgO), oxid vápenatý (CaO), oxid sírový (SO3) a oxid sodný (Na2O) vyjádřený

 

  pouze jako obsah vodorozpustného podílu, jsou-li uvedené živiny zcela rozpustné ve vodě,

 

  jako celkový obsah a obsah vodorozpustného podílu, činí-li tento rozpustný podíl uvedených živin nejméně jednu čtvrtinu celkového obsahu uvedených živin,

 

  v ostatních případech jako celkový obsah,

 

e)  je-li přítomna močovina (CH4N2O), informace o možném vlivu amoniaku uvolňujícího se při použití hnojiva na kvalitu ovzduší a výzva uživatelům, aby přijali vhodná nápravná opatření.

 

2.  Jako hmotnostní procento hnojivého výrobku s označením CE musejí být uvedeny tyto další prvky:

 

  obsah organického uhlíku (C) a

 

  obsah sušiny.

 

3.  Je-li přítomna jedna nebo více ze stopových živin bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a zinek (Zn) v minimálním množství uvedeném jako hmotnostní procento v tabulce níže,

 

  musejí být deklarovány, pokud byly do hnojivého výrobku s označením CE přidány záměrně, a

 

  mohou být deklarovány v ostatních případech:

 

stopová živina

hmotnostní procento

 

bor (B)

0,01

 

kobalt (Co)

0,002

 

měď (Cu)

0,002

 

mangan (Mn)

0,01

 

molybden (Mo)

0,001

 

zinek (Zn)

0,002

 

Stopové živiny se deklarují po informaci o makroživinách. Je nutné uvádět tyto informační prvky:

 

a)  uvedení názvů a chemických symbolů deklarovaných stopových živin v tomto pořadí: bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a zinek (Zn) následovaných názvy jejich protiiontů,

 

b)  celkový obsah stopových živin vyjádřený jako hmotnostní procento hnojiva

 

  pouze jako obsah vodorozpustného podílu, jsou-li uvedené živiny zcela rozpustné ve vodě,

 

  jako celkový obsah a obsah vodorozpustného podílu, činí-li tento rozpustný podíl uvedených živin nejméně jednu čtvrtinu celkového obsahu uvedených živin, a

 

  jako celkový obsah v ostatních případech,

 

c)  jsou-li deklarované stopové živiny v chelátu s chelátotvornými činidly, následuje za názvem a chemickým identifikátorem stopové živiny tento údaj:

 

  „v chelátu s…“ název chelátotvorného činidla nebo jeho zkratka a množství stopové živiny v chelátu vyjádřené jako hmotnostní procento hnojivého výrobku s označením CE,

 

d)  obsahuje-li hnojivý výrobek s označením CE stopové živiny v komplexu s komplexotvornými činidly:

 

  následuje za názvem a chemickým identifikátorem stopové živiny tento údaj: „v komplexu s...“ a množství stopové živiny v komplexu vyjádřené jako hmotnostní procento hnojivého výrobku s označením CE a

 

  název komplexotvorného činidla nebo jeho zkratka,

 

e)  tato věta: „Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.“

Pozměňovací návrh    304

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 3 – bod 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  celkový obsah dusíku (N),

vypouští se

Pozměňovací návrh    305

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 3 – bod 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

vypouští se

Pozměňovací návrh    306

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 3 – bod 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  celkový obsah oxidu draselného (K2O),

vypouští se

Pozměňovací návrh    307

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 6 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  dávkování, doba aplikace (fáze vegetativního vývoje rostliny) a četnost aplikace,

e)  dávkování, doba aplikace (fáze vegetativního vývoje rostliny), umístění a četnost aplikace (v souladu s empirickým důkazem odůvodňujícím tvrzení o biostimulačním účinku),

Pozměňovací návrh    308

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – KFV 6 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  prohlášení, že produkt není přípravkem na ochranu rostlin,

Pozměňovací návrh    309

Návrh nařízení

Příloha III – část 3 – KFV 1(A)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah živin a jiné deklarované parametry

 

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah živin a jiné deklarované parametry

Organický uhlík (C)

± 20% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

organický uhlík (C)

± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

Obsah sušiny

± 5,0 procentního bodu v absolutní hodnotě

obsah sušiny

± 5,0 procentního bodu v absolutní hodnotě

Celkový dusík (N)

± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový dusík (N)

± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Organický dusík (N)

± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

organický dusík (N)

± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5)

± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový oxid fosforečný (P2O5)

± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O)

± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový oxid draselný (K2O)

± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový a vodorozpustný oxid hořečnatý, oxid vápenatý, oxid sírový nebo oxid sodný

± 25 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše 1,5 procentního bodu

celkový a vodorozpustný oxid hořečnatý, oxid vápenatý, oxid sírový nebo oxid sodný

± 25 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše 1,5 procentního bodu

Celková měď (Cu)

± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,5 procentního bodu

celková měď (Cu)

± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,5 procentního bodu

Celkový zinek (Zn)

± 50 % relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

celkový zinek (Zn)

± 50 % relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

Množství

- 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty

množství

- 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty

 

 

deklarované formy dusíku, fosforu a draslíku

binární: maximální odchylka v absolutní hodnotě 1,1 N a 0,5 organického N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O a 1,5 pro součet obou živin

 

 

 

terciární: maximální odchylka v absolutní hodnotě 1,1 N a 0,5 organického N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O a 1,9 pro součet obou živin

 

 

 

± 10 % celkového deklarovaného obsahu každé živiny, v absolutní hodnotě nejvýše 2 procentní body.

Pozměňovací návrh    310

Návrh nařízení

Příloha III – část 3 – KFV 1(B) – tabulka 1

 

Znění navržené Komisí

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 procentní body

± 25 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše 1,5 procentního bodu

± 25 % deklarovaného obsahu, v absolutní hodnotě nejvýše 0,9 procentního bodu

Pozměňovací návrh

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 procentní body samostatně pro každou živinu a pro součet živin

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše -2 a +4 procentní body

± 25 % deklarovaného obsahu, v absolutní hodnotě nejvýše 0,9 procentního bodu

odchylky P2O5 se vztahují k oxidu fosforečnému (P2O5) rozpustnému v neutrálním citronanu amonném a vodě

 

 

Pozměňovací návrh    311

Návrh nařízení

Příloha III – část 3 – KFV 1(B)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Organický uhlík: ± 20% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

organický uhlík: ± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

Organický dusík: ± 50 % relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

organický dusík: ± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celková měď (Cu) ± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,5 procentního bodu

celková měď (Cu) ± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,5 procentního bodu

Celkový zinek (Zn) ± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

celkový zinek (Zn) ± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

Pozměňovací návrh    312

Návrh nařízení

Příloha III – část 3 – KFV 1(C)(I)

 

Znění navržené Komisí

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 procentní body

± 25 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše 1,5 procentního bodu

± 25 % deklarovaného obsahu, v absolutní hodnotě nejvýše 0,9 procentního bodu

Granulometrie: ± 10% relativní odchylka vztahující se na deklarovaný procentuální podíl materiálu, který projde stanoveným sítem

Množství: ± 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Pozměňovací návrh

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 procentní body samostatně pro každou živinu a pro součet živin

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše -2 a +4 procentní body

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše -2 a +4 procentní body

Výše uvedené odchylky platí pouze pro formy dusíku a rozpustnosti.

granulometrie: ± 20% relativní odchylka vztahující se na deklarovaný procentuální podíl materiálu, který projde stanoveným sítem

množství: ± 3% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Pozměňovací návrh    313

Návrh nařízení

Příloha III – část 3 – KFV 3

Formy deklarované živiny a ostatní deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný parametr

pH

± 0,7 v době výroby

 

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Organický uhlík (C)

± 10% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový dusík (N)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Sušina

± 10% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Množství

- 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty v době výroby

 

- 25% relativní odchylka od deklarované hodnoty kdykoliv v distribučním řetězci

Organický uhlík (C) / organický dusík (N)

± 20% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

Granulometrie

± 10% relativní odchylka vztahující se na deklarovaný procentuální podíl materiálu, který projde stanoveným sítem

Pozměňovací návrh

Formy deklarované živiny a ostatní deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný parametr

pH

± 0,7 v době výroby

 

± 0,9 kdykoliv v distribučním řetězci

organický uhlík (C)

± 10% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový dusík (N)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový oxid fosforečný (P2O5)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový oxid draselný (K2O)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

sušina

± 10% relativní odchylka od deklarované hodnoty

množství

- 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty v době výroby

 

- 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty kdykoliv v distribučním řetězci

organický uhlík (C) / organický dusík (N)

± 20% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

granulometrie

± 10% relativní odchylka vztahující se na deklarovaný procentuální podíl materiálu, který projde stanoveným sítem

Pozměňovací návrh    314

Návrh nařízení

Příloha III – část 3 – KFV 4

Formy deklarované živiny a ostatní deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný parametr

Elektrická vodivost

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

pH

± 0,7 v době výroby

 

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Množství vyjádřené jako objem (litry nebo m³)

- 5% relativní odchylka v době výroby

 

- 25% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení materiálů o velikosti částic větší než 60 mm

- 5% relativní odchylka v době výroby

 

- 25% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení předtvarovaných substrátů

- 5% relativní odchylka v době výroby

 

- 25% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Vodorozpustný dusík (N)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Vodorozpustný oxid fosforečný (P2O5)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Vodorozpustný oxid draselný (K2O)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Pozměňovací návrh

Formy deklarované živiny a ostatní deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný parametr

elektrická vodivost

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 60% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

pH

± 0,7 v době výroby

 

± 0,9 kdykoliv v distribučním řetězci

množství vyjádřené jako objem (litry nebo m³)

- 5% relativní odchylka v době výroby

 

- 15% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

množstevní (objemové) stanovení materiálů o velikosti částic větší než 60 mm

- 5% relativní odchylka v době výroby

 

- 15% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

množstevní (objemové) stanovení předtvarovaných substrátů

- 5% relativní odchylka v době výroby

 

- 15% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

vodorozpustný dusík (N)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 60% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

vodorozpustný oxid fosforečný (P2O5)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 60% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

vodorozpustný oxid draselný (K2O)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 60% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Pozměňovací návrh    315

Návrh nařízení

Příloha IV – část 1 – bod 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  digestáty z energetických plodin uvedené v KSM 4;

b)  digestáty z energetických plodin a biologický odpad z rostlin uvedený v KSM 4,

Pozměňovací návrh    316

Návrh nařízení

Příloha IV – část 1 – bod 1 – bod 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  nezpracované nebo mechanicky zpracované rostliny, části rostliny nebo rostlinné extrakty uvedené v KSM 2,

Pozměňovací návrh    317

Návrh nařízení

Příloha IV – část 1 – bod 1 – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  inhibitor denitrifikace uvedený v KFV 5 oddíle A, části Ia,

Pozměňovací návrh    318

Návrh nařízení

Příloha IV – část 1 – bod 3 – bod 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  inhibitor denitrifikace uvedený v KFV, oddíle A, části Ia,

Pozměňovací návrh    319

Návrh nařízení

Příloha IV – část 2 – modul A – bod 2.2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata;

vypouští se

Pozměňovací návrh    320

Návrh nařízení

Příloha IV – část 2 – modul A – bod 2.2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a schémat a použití hnojivého výrobku s označením CE;

vypouští se

Pozměňovací návrh    321

Návrh nařízení

Příloha IV – část 2 – modul A1 – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 níže je třeba provést na reprezentativním vzorku výrobku alespoň každé 3 měsíce a na odpovědnost výrobce, a to za účelem ověření shody s

Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 níže je třeba provést na reprezentativním vzorku výrobku alespoň každých šest měsíců v případě nepřetržitého provozu závodu, nebo každý rok v případě periodické výroby a na odpovědnost výrobce, a to za účelem ověření shody s

Pozměňovací návrh    322

Návrh nařízení

Příloha IV – část 2 – modul A1 – bod 4.3.5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4.3.5a.  Výrobce uchovává spolu s technickou dokumentací protokoly o zkouškách.

Pozměňovací návrh    323

Návrh nařízení

Příloha IV – část 2 – modul B – bod 3.2 – písm. c – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  protokoly o zkouškách a

–  protokoly o zkouškách, včetně studií o agronomické účinnosti, a

Pozměňovací návrh    324

Návrh nařízení

Příloha IV – část 2 – modul D1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata, včetně písemného popisu a diagramu výrobního procesu, jasně identifikující všechny kroky procesu zpracování, nádoby ke skladování a prostory;

b)  písemný popis a diagram výrobního procesu,

(1)

  Úř. věst. C 389, 21.10.2016, s. 80


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Dne 17. března 2016 Evropská komise přijala návrh nařízení, kterým se stanovují pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh.

Stávající právní rámec, který upravuje podmínky pro dodávání hnojiv na vnitřní trh, čili nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, se téměř výhradně týká hnojiv z těžených nebo chemicky vyráběných anorganických materiálů. Tento návrh má nahradit stávající právní předpisy a pokrýt širší škálu hnojivých výrobků, čímž se umožní volný oběh hnojivých výrobků z organických nebo druhotných surovin na jednotném trhu. Tímto návrhem se tedy uvedou do souladu pravidla týkající se hnojivých výrobků s novým legislativním rámcem právních předpisů pro výrobky, přičemž jeho jediným právním základem bude článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Návrh Komise si klade za cíl podpořit průmysl EU, aby se stal udržitelnějším a konkurenceschopnějším, posílit udržitelný hospodářský růst a vytvářet nová pracovní místa. Navrhované nařízení usiluje o harmonizaci pravidel EU pro výrobky z organického odpadu a vedlejších produktů.

Příprava návrhu

Návrh vychází z rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami a z posouzení dopadů. Při hodnocení stávajícího nařízení o hnojivech z roku 2010 se dospělo k závěru, že nařízení o hnojivech by mohlo být účinnější při podpoře inovativních hnojiv a že by bylo zapotřebí provést reformy k posílení vnitřního trhu. Kromě toho hodnocení ukázalo, že hospodářské subjekty ani vnitrostátní orgány nepovažovaly vzájemné uznávání za dostatečné k zajištění volného pohybu organických hnojiv, neboť hnojiva jsou výrobky, které vyžadují přísnější pravidla, aby byla zajištěna kvalita výrobků, ochrana životního prostředí a zdraví.

V průběhu přípravné fáze proběhly konzultace se všemi zúčastněnými stranami, mimo jiné také v rámci veřejné konzultace o oběhovém hospodářství v květnu 2015. Zúčastněné strany byly také vyzvány k tomu, aby poskytly zpětnou vazbu k Plánu přezkumu nařízení o hnojivech, který byl zveřejněn v říjnu 2015.

Návrh je podložen posouzením dopadů, které ukázalo, že reforma povede ke zjednodušení správních postupů a zajistí potřebnou pružnost na trhu, jakož i ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Obecné připomínky

Zpravodajka vítá návrh nařízení o hnojivých výrobcích jako součást balíčku předpisů k oběhovému hospodářství. Tento návrh modernizuje posuzování shody a dozor nad trhem v souladu s tzv. novým legislativním rámcem upravujícím právní předpisy pro výrobky, zahrnuje širší okruh hnojivých výrobků (včetně těch, které se vyrábějí z druhotných surovin) a v zájmu ochrany veřejných zájmů stanovuje mezní hodnoty obsahu těžkých kovů a dalších kontaminujících látek v hnojivých výrobcích.

1. Nepovinná harmonizace

Iniciativa si klade za cíl dosáhnout kritického množství tím, že takovým výrobkům zpřístupní vnitřní trh. Vzájemné uznávání neharmonizovaných hnojiv se v minulosti ukázalo jako velmi obtížné, zatímco harmonizační právní předpisy pro výrobky byly účinným způsobem, jak zajistit anorganickým hnojivům přístup na vnitřní trh. Z toho lze tedy vyvodit, že harmonizační právní předpisy pro hnojiva z organických nebo druhotných surovin nepřekračují rámec toho, co je nezbytné pro zajištění regulační jistoty požadované za účelem stimulace širokého spektra investic do oběhového hospodářství.

Regulační technika zvolená v tomto návrhu ponechává hospodářským subjektům maximální flexibilitu, pokud jde o uvádění nových výrobků na vnitřní trh, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti a kvality. Kromě toho umožňuje členským státům, aby se samy rozhodly, zda umožní uvádění neharmonizovaných hnojiv na vnitrostátní trh, aniž by hospodářské subjekty usilující o přeshraniční obchod na větších trzích přišly o možnost zvolit si výhody harmonizovaného regulačního rámce.

Zpravodajka se domnívá, že stávající překážky pro volný pohyb inovativních hnojiv, které mají podobu rozdílných vnitrostátních regulačních rámců, nelze úspěšně odstranit prostřednictvím jednostranných opatření členských států. Opatření na úrovni EU by volný pohyb takových organických hnojiv na vnitřním trhu mohla povzbudit stanovením harmonizovaných a ambiciózních kritérií pro vysokou kvalitu, bezpečnost a životní prostředí. Kromě toho evropský právní rámec zvýší pozornost členských států vůči hospodářskému a environmentálnímu potenciálu inovativních hnojiv, postaví organická hnojiva na stejnou úroveň jako hnojiva minerální a podnítí inovace.

Zpravodajka zdůrazňuje, že společnosti, které zvolí možnost harmonizace, budou těžit ze snazšího přístupu na celý vnitřní trh. Sníží se rovněž administrativní náklady, jelikož nebude taková potřeba registrace jednotlivých výrobků podle rozdílných vnitrostátních právních úprav. Výrobci, na které se nevztahují postupy certifikace třetími stranami, budou zasaženi méně než ti, kterým náklady na certifikaci třetími stranami vzniknou (např. MSP). Uvedené náklady budou kompenzovány snížením četnosti kontrol v závislosti na objemu výroby a snížením četnosti odběru vzorků prováděného externími subjekty po roce, v němž došlo k jejich registraci. Z tohoto pohledu by nepovinná harmonizace usnadnila plynulý přechod na nový právní rámec, jelikož by výrobcům umožnila zvolit si, zda budou svůj výrobek dodávat na domácí trh, nebo na trhy EU.

2. Nové požadavky a působnost nařízení

Jedním z cílů nařízení je zvýšit bezpečnostní normy hnojivých výrobků a zároveň snížit limity pro těžké kovy, zejména pro kadmium, a to v každé KFV. Tím by se mohla zvýšit kvalita potravin, bezpečnost spotřebitelů a rovněž ochrana půdy. V souladu s novými bezpečnostními normami jsou stanoveny maximální limity pro nečistoty, jako jsou organické a mikrobiální kontaminující látky. Aby se zajistily kvalitní hnojivové výrobky s označením CE, stanovuje se navíc minimální obsah živin pro jednotlivé KFV.

Limity pro kadmium povolené ve fosforečných hnojivech vyvolaly velkou debatu ohledně správné rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu a přiměřenými prostředky k jejich dosažení a rovněž ohledně vědeckého základu a dostupnosti dosavadních nezbytných technologií. Na úrovni výboru byla Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnosti potravin udělena výlučná pravomoc stanovit v příloze I návrhu limity povoleného kadmia.

3. Jasné rozlišování mezi hnojivy

Současná definice hnojivých výrobků obsažená v návrhu může zemědělce uvádět v omyl, protože zahrnuje různé druhy výrobků s různými funkcemi a parametry. Proto je třeba velmi jasně rozlišovat mezi hnojivy (výrobky, které poskytují živiny pro růst rostlin) a jinými typy výrobků (pomocné půdní látky, pěstební médium, agronomické přísady nebo pomocné rostlinné přípravky), jež mají jiné funkce, například stimulují určité funkce rostlin, mají účinky na půdu apod.

4. Snížení administrativní zátěže

Návrh stanovuje řadu požadavků na hospodářské subjekty, aby bylo dosaženo jednotného trhu, který zaručuje příslušné veřejné zájmy, jako je bezpečnost, ochrana veřejného zdraví a životního prostředí apod. V souvislosti s těmito cíli by však měla být přijata méně zatěžující opatření, která by nestála v cestě inovacím, ani tvorbě pracovních míst v tomto odvětví. Proto se zpravodajka domnívá, že je důležité návrh upravit tak, aby byly povinnosti hospodářských subjektů přiměřené cílům tohoto nařízení, aniž by přesahovaly rámec toho, co je nezbytné.

5. Označování

Zpravodajka považuje za důležité, aby bylo označování jasné a komplexní a obsahovalo všechny informace o dostupných živinách a jejich rozpustnosti. To má pro zemědělce zásadní význam, aby mohli řádně posoudit agronomickou účinnost výrobků a vybrat výrobek, který nejvíce odpovídá potřebám jejich plodin a podmínkám a vlastnostem půdy a klimatu. Takové označování rovněž zlepšuje účinnost a prospívá životnímu prostředí.

Závěry

Zpravodajka se domnívá, že návrh povede ke zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro výrobce hnojivých výrobků, kteří usilují o přístup na vnitřní trh ve více státech, jelikož takový přístup již nebude záviset na vzájemném uznávání. Zároveň návrh zabrání zákazu či omezení přístupu na trh pro výrobce, jejichž záměrem není dodržovat pravidla na úrovni EU, neboť možnost přístupu na vnitrostátní trhy za předpokladu dodržení vnitrostátních předpisů nebo volby vzájemného uznání při přeshraniční činnosti zůstane otevřena.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že nový přístup Komise by mohl vést k řadě bezprecedentních pravidel v odvětví hnojiv. Navíc se v návrhu vyskytuje řada nesrovnalostí, nejistot a chybějících definicí, které je třeba vyjasnit. Z tohoto hlediska se datum vstupu nového nařízení v platnost dne 1. ledna 2018 zdá být příliš ambiciózní.

Podle ustanovení v přezkumu má Komise povinnost předložit v roce 2023 zprávu o fungování vnitřního trhu, jejímž účelem je posoudit dopad částečné harmonizace, ověřit, zda toto nařízení přispívá k plánovanému zjednodušení administrativy, a posoudit omezení týkající se úrovně kontaminujících látek v souladu s přílohou I. Předpokládané datum předložení této zprávy závisí na případných změnách časového harmonogramu použitelnosti stanoveného v článku 49.

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,

OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA VSTUPNÍ INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Při sestavování tohoto návrhu zprávy obdržela zpravodajka podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

Fertilizers Europe​

European Biostimulant Industry Council (EBIC)

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI)

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

Copa – Cogeca

 

 

Evropská síť k prosazování právních předpisů o chemických látkách (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Středisko pro Baltské moře Stockholmské univerzity (projekt Baltic Eye)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

Skupina Suez

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (2.6.2017)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Navrhovatelka: Elisabetta Gardini

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Hnojivé výrobky se používají jako výživa rostlin ke zlepšení jejich pěstování, a to hlavně v zemědělství. Lze je rozčlenit do dvou širokých skupin: hnojiva, která rostlinám poskytují výživu, a další výrobky, jejichž hlavním účelem je podporovat pěstování rostlin za pomoci jiných prostředků. Vzhledem k neustálému narůstání světové populace mají hnojiva zcela zásadní přínosy, mezi něž patří především zvyšování úrody. S používáním hnojiv jsou nicméně spojeny určité problémy týkající se životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.

Podle odhadů Komise má odvětví hnojivých výrobků roční obrat v rozmezí 20–25 miliard EUR a vytváří přibližně 100 000 pracovních míst; MSP představují 90 % společností. Interní studie uveřejněná v roce 2015 poukázala rovněž na skutečnost, že ve většině členských států EU tvoří hnojiva přibližně 10 % nákladů zemědělců, i když v některých případech to může být více, v jiných méně: 20 % v Irsku a 3,6 % na Maltě.

Stávající právní rámec

Nařízení o hnojivech (nařízení (ES) č. 2003/2003) vymezuje různé druhy hnojiv, která byla schválena jako „hnojiva ES“ a smějí být uváděna do volného oběhu na trhu EU. Stávající nařízení se sice vztahuje na různé typy hnojiv, současná „hnojiva ES“ jsou však v podstatě hnojiva konvenční a minerální, jež se získávají z primárních surovin, přičemž výroba některých z nich je spojena s procesy, které jsou náročné na energii a CO2. Nařízení navíc nestanoví mezní hodnoty obsahu těžkých kovů a dalších kontaminujících látek, jako jsou patogenní a fyzikální nečistoty.

V březnu 2016 předložila Komise jako součást balíčku k oběhovému hospodářství legislativní návrh o hnojivých výrobcích. Tento návrh zahrnuje širší okruh hnojivých výrobků (včetně těch, které se vyrábějí z druhotných surovin) a stanoví rovněž mezní hodnoty obsahu těžkých kovů a dalších kontaminujících látek v hnojivých výrobcích.

Postoj navrhovatelky

Navrhovatelka vítá návrh předložený Komisí, protože tento návrh umožní otevřít vnitřní trh pro veškerá hnojiva a uvádět do praxe zásady oběhového hospodářství. Navrhovatelka se rovněž domnívá, že velmi pozitivním krokem vpřed je i to, že do působnosti legislativy EU byly zahrnuty všechny druhy hnojivých výrobků, nejen těch minerálních. Přispěje tak k budování úplnějšího vnitřního trhu a napomůže investicím MSP do oběhového hospodářství.

Velmi důležité je ovšem i to, aby byly stanoveny reálné a dosažitelné cíle, tak aby bylo zajištěno dodržování stanovených požadavků a mezních hodnot. Prioritu by měla mít ochrana zdraví lidí a zvířat a ochrana životního prostředí, která by však měla být v rovnováze s možnými sociálně-ekonomickými dopady těchto opatření. Důležité je také to, aby bylo zajištěno zabezpečení potravin, jakož i to, aby nabídka potravin byla i při trvalém populačním růstu nadále schopna uspokojovat poptávku. Nová pravidla by měla mít pevný vědecký základ a měla by se opírat o spolehlivá posouzení dopadů, a tedy nejen na zásadě předběžné opatrnosti, která by vedla k neopodstatněným omezením a k nespravedlivému vyloučení některých výrobků z vnitřního trhu. Nejsou-li k dispozici spolehlivé vědecké údaje, z nichž vyplývají rizika pro životní prostředí nebo pro zdraví lidí a zvířat, neměly by být stanovovány technicky nesplnitelné požadavky. Tímto způsobem přistupuje navrhovatelka k návrhu a zejména pak k otázce kontaminujících látek.

Mezi těmito látkami je problematické především kadmium (Cd). Kadmium, které se nachází ve většině minerálních fosforečných hnojiv, vyvolává značné obavy, protože se může kumulovat v půdě, pronikat do potravin a mít případné nepříznivé účinky na zdraví, biologickou rozmanitost půdy a kvalitu podzemní vody, aniž by mělo jakýkoli přínos pro rostliny. Množství kadmia obsaženého ve fosforečných hnojivech závisí na použitém fosforitu, ve kterém je vázané a z něhož se neuvolňuje ani po zpracování. Množství kadmia obsaženého v fosforitech se pohybuje v rozmezí od 10 mg Cd/kg fosforu (P2O5) do 200 mg/kg v závislosti na místě těžby. Návrh Komise stanoví postupné snižování maximálního množství příměsi tohoto kovu v rozmezí od 60 mg Cd/kg P2O5 do 40 mg Cd/kg po třech letech a do 20 mg Cd/kg po 12 letech. Tyto mezní hodnoty budou nejpřísnější na světě: Japonsko, Austrálie, Kalifornie a Nový Zéland mají vyšší mezní hodnoty Cd. V EU nejsou v současnosti stanoveny žádné.

Hnojivé výrobky se v EU vyrábějí pomocí celé řady dlouhodobě užívaných metod, z nichž mnohé jsou v naprostém souladu se zásadami oběhového hospodářství. Je proto třeba zajistit, aby tyto výrobní metody byly zachovány a aby nebyla zavedena pravidla, která jim budou odporovat.

Navrhovatelka se navíc zasazuje o to, aby byla zajištěna harmonizace pravidel platných pro různé kategorie hnojiv, tak aby bylo zajištěno, že zemědělci budou mít k dispozici kvalitní výrobky a více možností, ze kterých si budou moci vybrat.

Některá hnojiva, která jsou vymezena jako výrobky „dvojího užití“, se vyrábějí z týchž chemických sloučenin jako výrobky na ochranu zemědělských plodin. Komise se ve svém návrhu o těchto výrobcích nezmiňuje a tento nedostatek je třeba napravit, protože musí být zajištěno, aby tyto dvě kategorie, které mají odlišné vlastnosti, byly jasně rozlišeny.

Komise také navrhuje, aby z působnosti nařízení byla vyloučena organická organominerální hnojiva a pomocné rostlinné přípravky, jež se vyrábějí z vedlejších produktů živočišného původu. S označením CE jsou komerčně využitelné navíc pouze ty vedlejší produkty živočišného původu, které dosáhly tzv. konečného bodu, aby nedocházelo k neoprávněnému používání těchto produktů ke krmení zvířat. Vedlejší produkty živočišného původu, které nedosáhly tohoto konečného bodu, musejí nicméně splňovat velmi přísné požadavky, a také tyto vedlejší produkty živočišného původu by mělo být možné komerčně využívat na úrovni EU.

Kromě těchto problematických bodů by mělo být lépe vypracováno několik pojmů a definicí, tak aby lépe odrážely technologický pokrok, a to zejména v souvislosti s inovativními výrobky, jako jsou pomocné rostlinné přípravky.

Je třeba rovněž zajistit, aby zemědělcům i spotřebitelům byly poskytovány jasnější informace. Toho by mělo být docíleno uváděním živin obsažených v daném minerálním hnojivu a zlepšením obecných požadavků na označování, které jsou uvedeny v příloze III. Zemědělcům i spotřebitelům by to umožnilo optimální využívání hnojiv a v důsledku toho i omezení dopadů těchto výrobků na životní prostředí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009

kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009 a směrnice 91/676/EHS

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

Odůvodnění

Je zásadně důležité propojit obchodování s hnojivy a jejich používání, jinými slovy toto nařízení a směrnici o dusičnanech. Pokud bude obchodování a používání hnojiv zcela oddělené, je možné, že toto nařízení nedosáhne svého cíle, neboť v takovém případě by členské státy nebo regiony mohly využít pravidla pro používání hnojiv a zabránit praktickému využívání některých hnojiv, např. kompostu z organického odpadu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Podmínky pro dodávání hnojiv na vnitřní trh byly částečně harmonizovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, které se téměř výhradně týká hnojiv z těžených nebo chemicky vyráběných anorganických materiálů. Pro účely hnojení je také třeba využívat recyklované nebo organické materiály. Měly by být stanoveny harmonizované podmínky pro dodávání hnojiv vyráběných z takových recyklovaných nebo organických materiálů na celý vnitřní trh, aby tak vznikla významná pobídka pro jejich další využití. Rozsah harmonizace by proto měl být rozšířen tak, aby zahrnovala recyklované a organické materiály.

(1)  Podmínky pro dodávání hnojiv na vnitřní trh byly částečně harmonizovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, které se téměř výhradně týká hnojiv z těžených nebo chemicky vyráběných anorganických materiálů. Pro účely hnojení je také třeba využívat recyklované nebo organické materiály. Měly by být stanoveny harmonizované podmínky pro dodávání hnojiv vyráběných z takových recyklovaných nebo organických materiálů na celý vnitřní trh, aby tak vznikla významná pobídka pro jejich další využití. Podpora zvýšeného využívání recyklovaných živin by dále přispěla k oběhovému hospodářství a umožnila celkové využívání živin efektivněji využívající zdroje a zároveň snížila závislost Unie na živinách ze třetích zemí. Rozsah harmonizace by proto měl být rozšířen tak, aby zahrnovala recyklované a organické materiály.

__________________

__________________

15Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).

15Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Toto nařízení by mělo podpořit cíle oběhového hospodářství za předpokladu, že zároveň zajistí, aby zemědělci měli zabezpečeny dodávky vysoce účinných hnojiv. Komise by měla předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu hodnotící provádění tohoto nařízení do ... [Úř. věst.: vložte prosím datum: pět let po jeho vstupu v platnost].

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Kontaminující látky v hnojivých výrobcích s označením CE, jako je kadmium, mohou potenciálně představovat riziko pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí, neboť se hromadí v životním prostředí a vstupují do potravinového řetězce. Jejich obsah v takových výrobcích by proto měl být omezen. Kromě toho by se mělo v hnojivých výrobcích s označením CE získávaných z biologického odpadu zamezit přítomnosti nečistot, zejména polymerů, ale také kovu a skla, nebo by jejich výskyt měl být omezen v takovém rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné detekcí takových nečistot v odděleně sbíraném biologickém odpadu před zpracováním.

(8)  Kontaminující látky v hnojivých výrobcích s označením CE, jako je kadmium, představují riziko pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí, neboť se hromadí v životním prostředí a vstupují do potravinového řetězce. Vzhledem k riziku, které kadmium představuje pro lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí, již několik členských států stanoví maximální míru kontaminace kadmiem. Jejich obsah v takových výrobcích by proto měl být omezen. Kromě toho by se mělo v hnojivých výrobcích s označením CE získávaných z biologického odpadu zamezit přítomnosti nečistot, zejména polymerů, ale také kovu a skla, nebo by jejich výskyt měl být omezen v takovém rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné detekcí takových nečistot v odděleně sbíraném biologickém odpadu před zpracováním.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Členským státům, které již mají přísnější vnitrostátní limitní hodnoty pro kadmium v hnojivech, by mělo být umožněno tyto limitní hodnoty zachovat, dokud zbytek Unie nedosáhne stejné úrovně požadavků.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  V celé Evropě by měl být zaveden požadavek na označování obsahu kadmia v hnojivých výrobcích s označením CE, aby byl uveden skutečný obsah kadmia (Cd) v mg/kg oxidu fosforečného (P205). Toto označování by mohlo mít podobu jasně viditelné barevné značky na výrobku, aby uživatelé okamžitě věděli, zda používají výrobek, který obsahuje více či méně kadmia. Mělo by být možné zavést uvádění zvláštních údajů u hnojivých produktů se skutečným obsahem kadmia do 20 mg/kg oxidu fosforečného (P205).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Příslušná kategorie složkových materiálů by měla být bez zbytečného prodlení ještě rozšířena tak, aby zahrnovala více vedlejších produktů živočišného původu, aby tak byl využit technický pokrok v oblasti možného využití vedlejších produktů živočišného původu. Takto rozšířená kategorie složkových materiálů by mohla pomoci vytvořit více příležitostí a právní jistotu pro producenty a podniky tím, že uvolní potenciál k lepšímu využívání živin z vedlejších produktů živočišného původu, jako je živočišný statkový hnůj. Proto by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o neprodlené doplnění některých vedlejších produktů živočišného původu do specifických kategorií složkových materiálů.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  U vedlejších produktů živočišného původu již široce používaných v členských státech k výrobě hnojiv, jako je například zpracovaný živočišný statkový hnůj, by měl být konečný bod stanoven bez zbytečného prodlení, a to nejpozději do ... [Úř. věst.: vložte prosím datum: šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  U určitých využitých odpadů ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES20 byla identifikována tržní poptávka po jejich využití jako hnojivé výrobky. Kromě toho je třeba stanovit určité požadavky na odpad používaný jako vstupní materiál při procesu využití, na postupy a techniky zpracování, jakož i na hnojivé výrobky získané v procesu využití, aby se zajistilo, že používání takových výrobků nepovede k celkovým nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí. Pro hnojivé výrobky s označením CE by takové požadavky měly být stanoveny v tomto nařízení. Jakmile proto takové výrobky dosáhnou souladu se všemi požadavky tohoto nařízení, neměly by už být považovány za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES.

(13)  U určitých využitých odpadů, jako je struvit, biouhel a výrobky na bázi popela, ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES20 byla identifikována tržní poptávka po jejich využití jako hnojivé výrobky. Kromě toho je třeba stanovit určité požadavky na odpad používaný jako vstupní materiál při procesu využití, na postupy a techniky zpracování, jakož i na hnojivé výrobky získané v procesu využití, aby se zajistilo, že používání takových výrobků nepovede k celkovým nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí. Pro hnojivé výrobky s označením CE by takové požadavky měly být stanoveny v tomto nařízení. Jakmile proto takové výrobky dosáhnou souladu se všemi požadavky tohoto nařízení, neměly by už být považovány za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES. Aby byl využit technický vývoj a aby byly ještě více motivovány inovace při využívání hodnotných odpadních toků, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), aby mohla doplnit nebo rozšířit příslušné kategorie složkových materiálů tak, aby zahrnovaly více využitého odpadu, který smí být použit k výrobě hnojivých výrobků s označením CE, jako je struvit, biouhel a výrobky na bázi popela. Bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost by mělo být zahájeno řádné posouzení a stanovení požadavků na zpracování.

__________________

__________________

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Určité látky, směsi a mikroorganismy, běžně označované jako pomocné rostlinné přípravky, nejsou jako takové živinami, avšak přesto stimulují procesy výživy rostlin. Pokud je výlučným účelem takových výrobků zlepšit efektivitu využívání živin rostlinami, zvýšit toleranci vůči abiotickému stresu nebo kvalitativní znaky plodiny, jsou svojí povahou podobnější hnojivým výrobkům než většině kategorií přípravků na ochranu rostlin. Takové výrobky by proto mělo být možné opatřit označením CE podle tohoto nařízení a měly by být vyňaty z působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921, nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)  Určité látky, mikroorganismy a jejich směsi, běžně označované jako pomocné rostlinné přípravky, nejsou nutně živinami, avšak přesto stimulují celkovou vitalitu a procesy výživy rostlin. Pokud je výlučným účelem takových výrobků zlepšit efektivitu využívání živin rostlinami a dostupnost živin, zvýšit toleranci vůči abiotickému stresu, kvalitativní znaky plodiny, rozklad organických složek půdy nebo zvýšit dostupnost omezených živin v půdě či v rhizosféře nebo výnos, jsou svojí povahou podobnější hnojivým výrobkům než většině kategorií přípravků na ochranu rostlin. Takové výrobky by proto mělo být možné opatřit označením CE podle tohoto nařízení a měly by být vyňaty z působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

_________________

_________________

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Toto nařízení by nemělo bránit uplatňování stávajících právních předpisů Unie týkajících se aspektů ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, na něž se toto nařízení nevztahuje. Toto nařízení by se tedy mělo použít, aniž by byly dotčeny směrnice Rady 86/278/EHS22, směrnice Rady 89/391/EHS23, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nařízení Komise (ES) č. 1881/200626,směrnice Rady 2000/29/ES27, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/201328 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201429.

(17)  Toto nařízení by nemělo bránit uplatňování stávajících právních předpisů Unie týkajících se aspektů ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, na něž se toto nařízení nevztahuje. Toto nařízení by se tedy mělo použít, aniž by byly dotčeny směrnice Rady 86/278/EHS22, směrnice Rady 91/676/EHS22a, směrnice Rady 2000/60/ES22b, směrnice Rady 89/391/EHS23, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nařízení Komise (ES) č. 1881/200626, směrnice Rady 2000/29/ES27, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/201328 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201429 a nařízení Rady (ES) č. 834/200729a.

__________________

__________________

22 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

22 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

 

22a Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

 

22b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

23 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).

23 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

26 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

26 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

27 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

27 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

 

29a Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

Odůvodnění

Rozsah působnosti nařízení o hnojivech je výhradně zaručit fungování vnitřního trhu a částečně harmonizovat podmínky pro uvádění hnojivých výrobků s označením CE na trh, se kterými lze obchodovat na vnitřním trhu. Směrnice o dusičnanech, směrnice o rámci v oblasti vodní politiky (2000/60/ES) a nařízení Rady (ES) o ekologické produkci a označování ekologických produktů (č. 834/2007) by neměly spadat do působnosti uvádění na trh v rámci nařízení o hnojivech.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Slibného technického pokroku bylo dosaženo v oblasti recyklace odpadu, jako je recyklace fosforu z kalu z čistíren odpadních vod, a při výrobě hnojivých výrobků z vedlejších produktů živočišného původu, jako je biouhel. Po vědecké analýze výrobních postupů a stanovení požadavků na zpracování na úrovni Unie by výrobky, které obsahují takové materiály nebo se z takových materiálů skládají, měly mít bez zbytečného prodlení přístup na vnitřní trh. Za tímto účelem by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vymezení širších nebo dalších kategorií hnojivých výrobků s označením CE nebo složkových materiálů, které lze používat při výrobě takových výrobků. U vedlejších produktů živočišného původu by kategorie složkových materiálů měly být rozšířeny nebo doplněny, pouze pokud byl v souladu s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoven konečný bod výrobního řetězce, neboť vedlejší produkty živočišného původu, pro něž nebyl stanoven konečný bod, jsou v každém případě z působnosti tohoto nařízení vyňaty.

(55)  Slibného technického pokroku bylo dosaženo v oblasti recyklace odpadu, jako je recyklace fosforu z kalu z čistíren odpadních vod, zejména struvitu, a při výrobě hnojivých výrobků z vedlejších produktů živočišného původu, jako je biouhel a zpětné získávání fosforu po spalování, zejména produktů na bázi popela, s ohledem na to, že takovéto výrobky jsou již povoleny v několika členských státech podle vnitrostátních právních předpisů. Po vědecké analýze výrobních postupů a stanovení požadavků na zpracování na úrovni Unie by výrobky, které obsahují takové materiály nebo se z takových materiálů skládají, měly mít bez zbytečného prodlení přístup na vnitřní trh. Za tímto účelem by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o vymezení širších nebo dalších kategorií hnojivých výrobků s označením CE nebo složkových materiálů, které lze používat při výrobě takových výrobků. Zejména by měl být bez zbytečného prodlení po vstupu tohoto nařízení v platnost přijat akt v přenesené pravomoci, kterým budou doplněny struvit, biouhel a produkty na bázi popela do kategorií složkových materiálů. U vedlejších produktů živočišného původu by kategorie složkových materiálů měly být rozšířeny nebo doplněny, pouze pokud byl v souladu s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoven konečný bod výrobního řetězce.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56)  Kromě toho by mělo být možné okamžitě reagovat na nová zjištění týkající se podmínek, aby hnojivé výrobky s označením CE byly dostatečně účinné, a na nová posouzení rizik týkajících se zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnosti nebo životního prostředí. Za tímto účelem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změnu požadavků platných pro různé kategorie hnojivých výrobků s označením CE.

(56)  Kromě toho by mělo být možné okamžitě reagovat na nová zjištění týkající se podmínek, aby hnojivé výrobky s označením CE byly dostatečně účinné, a na nová posouzení rizik týkajících se zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnosti nebo životního prostředí, přičemž se zohlední posouzení provedená orgány v členských státech nebo ve spolupráci s nimi. Za tímto účelem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změnu požadavků platných pro různé kategorie hnojivých výrobků s označením CE.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(59a)  Měla by být přijata ustanovení, která umožní další používání výrobků uvedených na trh v rámci vzájemného uznávání podle nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 764/20081a.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 21).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  směrnice 91/676/EHS;

Odůvodnění

Nařízení o hnojivech má pouze zaručit fungování vnitřního trhu a částečně harmonizovat podmínky pro uvádění hnojivých výrobků s označením CE na trh, se kterými lze obchodovat na vnitřním trhu. Cílem směrnice o dusičnanech je pak ochrana vod před znečištěním ze zemědělství určitými omezeními používání živin harmonizovaného na úrovni EU v již znečištěných oblastech. Změna tohoto omezení používání ve znečištěných oblastech, které je obsaženo ve směrnici o dusičnanech, by měla spadat mimo oblast uvádění na trh v rámci nařízení o hnojivech.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  směrnice 2000/60/ES;

Odůvodnění

Nařízení o hnojivech má pouze zaručit fungování vnitřního trhu a částečně harmonizovat podmínky pro uvádění hnojivých výrobků s označením CE na trh, se kterými lze obchodovat na vnitřním trhu. Rámcová směrnice o vodě a o dobré kvalitě vody v Evropě (2000/60/ES) by měla spadat mimo oblast uvádění na trh v rámci nařízení o hnojivech.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  nařízení (ES) č. 834/2007.

Odůvodnění

Do oblasti působnosti nařízení o hnojivech je důležité zahrnout ekologické zemědělství a jeho zvláštnosti.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „hnojivým výrobkem“ látka, směs, mikroorganismus nebo jakýkoli jiný materiál, který je použit nebo který je určen k použití, buď samostatně nebo smíchán s jiným materiálem, na rostlinách nebo jejich rhizosféře za účelem poskytnutí živiny rostlinám nebo ke zlepšení jejich efektivity využívání živin;

(1)  „hnojivým výrobkem“ látka, směs, mikroorganismus nebo jakýkoli jiný materiál, který je použit nebo který je určen k použití, buď samostatně nebo smíchán s jiným materiálem, na houbách nebo na jejich mykosféře nebo na rostlinách v kterékoli fázi jejich růstu včetně semen a/nebo v jejich rhizosféře za účelem poskytnutí živin rostlinám nebo houbám nebo ke zlepšení jejich fyzikálních, chemických či biologických podmínek růstu nebo jejich celkové vitality, výnosů a kvality zlepšením jejich efektivity využívání živin, včetně zvýšení schopnosti rostliny přijímat živiny z fylosféry (s výjimkou produktů na ochranu rostlin v působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly na trh dodávány hnojivé výrobky s označením CE, které jsou v souladu s tímto nařízením.

Členské státy nesmí z důvodů složení, označení či jiných ustanovení v tomto nařízení bránit tomu, aby byly na trh dodávány hnojivé výrobky s označením CE, které jsou v souladu s tímto nařízením. V souvislosti s používáním hnojivých výrobků s označením CE mohou členské státy zachovat nebo přijmout ustanovení za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Tato ustanovení ovšem nesmějí vyžadovat změny hnojivých výrobků s označením CE, jež jsou v souladu s tímto nařízením. Tato ustanovení dále nesmějí ovlivňovat podmínky pro uvádění těchto výrobků na trh.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Současně se zveřejněním tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie vydá Komise příručku, která výrobcům a orgánům dozoru nad trhem objasní a na příkladech ukáže, jak by etiketa měla vypadat. V této příručce budou také upřesněny další relevantní informace, jež jsou uvedeny v příloze III části I odst. 2 písm. d).

Odůvodnění

V zájmu poskytnutí jasných informací zemědělcům a ve snaze zamezit nekorektním žádostem o hnojiva, jež mají nepříznivý dopad na životní prostředí, by Evropská komise měla poskytnout příručku, v níž budou uvedeny konkrétní požadavky a grafická podoba etiket minerálních hnojiv.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci, v tištěné nebo elektronické podobě, nezbytné k prokázání shody hnojivého výrobku s označením CE s tímto nařízením, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná hnojivými výrobky s označením CE, které uvedli na trh.

9.  Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace a dokumentaci, v tištěné nebo elektronické podobě, nezbytné k prokázání shody hnojivého výrobku s označením CE s tímto nařízením, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná hnojivými výrobky s označením CE, které uvedli na trh.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 10 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jednosložková nebo vícesložková tuhá anorganická hnojiva s makroživinami, typu dusičnanu amonného, s vysokým obsahem dusíku vymezená v kategorii funkce výrobku 1 (C) (I) (a) (i–ii) (A) v příloze I;

a)  jednosložková nebo vícesložková tuhá minerální hnojiva s makroživinami, typu dusičnanu amonného, s vysokým obsahem dusíku vymezená v kategorii funkce výrobku 1 (C) (I) (a) (i–ii) (A) v příloze I;

 

(Nahrazení spojení „anorganické hnojivo“ spojením „minerální hnojivo“ se týká celého textu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody hnojivého výrobku s označením CE; c)

b)  poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody hnojivého výrobku s označením CE;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci, v tištěné nebo elektronické podobě, nezbytné k prokázání shody hnojivého výrobku s označením CE. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná hnojivými výrobky s označením CE, které dodali na trh.

5.  Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace a dokumentaci, v tištěné nebo elektronické podobě, nezbytné k prokázání shody hnojivého výrobku s označením CE. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná hnojivými výrobky s označením CE, které dodali na trh.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Hnojivý výrobek s označením CE, který byl předmětem některého způsobu využití a splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, se považuje za vyhovující podmínkám stanoveným v čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES, a proto musí být považován za výrobek, který přestal být odpadem.

(1)  Pokud určitý materiál, který byl odpadem, byl předmětem některého způsobu využití v souladu s tímto nařízením a hnojivý výrobek s označením CE, který splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, obsahuje tento materiál nebo se z něho skládá, považuje se tento materiál za vyhovující podmínkám stanoveným v čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES, a proto musí být považován za výrobek, který přestal být odpadem od okamžiku, kdy bylo vypracováno EU prohlášení o shodě.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují podniky, jež se podílejí na navrhování, výrobě, dodávání nebo používání hnojivých výrobků s označením CE, které tento subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.

Za takovýto subjekt nemůže být považován subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují podniky, jež se podílejí na navrhování, výrobě, dodávání nebo používání hnojivých výrobků s označením CE, které tento subjekt posuzuje.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Musí být zaručena nestrannost subjektů posuzování shody, jejich nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za plnění úkolů posuzování shody.

Musí být zaručena nestrannost subjektů posuzování shody, jejich nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za plnění úkolů posuzování shody. Zaměstnancům, kteří nahlásí případy porušení předpisů uvnitř subjektů posuzování shody, bude zajištěna náležitá ochrana minimálně před odvetou, diskriminací nebo jakýmkoli jiným typem nepatřičného zacházení.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle tohoto nařízení, které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými hnojivými výrobky s označením CE, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na vyžádání i pozitivních výsledků posuzování shody.

2.  Aniž by byla dotčena stávající pravidla Unie pro ochranu údajů a důvěrnost obchodních informací a ochrana testů a studií předkládaných pro účely posuzování shody, poskytnou oznámené subjekty ostatním subjektům oznámeným podle tohoto nařízení, které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými hnojivými výrobky s označením CE, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na vyžádání i pozitivních výsledků posuzování shody.

Odůvodnění

Bez tohoto doplnění naznačuje čl. 33 odst. 22, že oznámené subjekty mohou sdílet údaje žadatelů mezi sebou bez omezení, což by narušilo ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 za účelem změny příloh I až IV, aby se přizpůsobily technickému pokroku a aby se usnadnil přístup na vnitřní trh a volný pohyb, pokud jde o hnojivé výrobky s označením CE,

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 za účelem změny příloh I až IV, aby se přizpůsobily technickému pokroku, zejména pokud jde o produkci hnojiv z vedlejších produktů živočišného původu a produktů opětovného využití odpadů nebo produktů, které používají výrobci jako vedlejší či druhotné produkty jiných průmyslových či zemědělských postupů, a také z recyklovaných produktů, s přihlédnutím k produktům a materiálům již schváleným v členských státech, a aby se usnadnil přístup na vnitřní trh a volný pohyb, pokud jde o hnojivé výrobky s označením CE,

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  které by mohly být předmětem významného obchodování na vnitřním trhu a

a)  které mohou být předmětem obchodování na vnitřním trhu a

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Bez zbytečné prodlevy po vstupu tohoto nařízení v platnost přijme Komise akt v přenesené pravomoci v souladu s odstavcem 1 s cílem změnit kategorie složkových materiálů uvedené v příloze II, zejména doplnit do těchto kategorií složkových materiálů vedlejší produkty živočišného původu, struvit, biouhel a produkty na bázi popela a stanovit požadavky pro zařazení výše uvedených produktů do těchto kategorií. Komise obzvlášť zohlední technologický pokrok v oblasti využití živin.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Do [Úř. věst.: vložte prosím datum: šest měsíců po datu vyhlášení tohoto nařízení] přijme Komise akt v přenesené pravomoci v souladu s odstavcem 1, kterým změní přílohu II tak, že vloží konečné body výrobního řetězce, které budou stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009, a to s ohledem vedlejší produkty živočišného původu na seznamu kategorie KSM 11 v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)   název mikroorganismu;

a)   název mikroorganismu do úrovně mikrobiálního kmene;

Odůvodnění

Různé kmeny téhož druhu mohou mít velmi různé vlastnosti.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  taxonomický vztah k druhům mikroorganismů, které splňují požadavky na kvalifikovanou presumpci bezpečnosti stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

d)  taxonomický vztah k druhům mikroorganismů, které splňují požadavky na kvalifikovanou presumpci bezpečnosti stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Za účelem stanovení požadavků na bezpečnostní hodnocení nových mikroorganismů pro účely odstavce 2 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43. První z těchto aktů v přenesené pravomoci bude předložen Evropskému parlamentu a Radě nejpozději ... [Úř. věst.: vložte prosím datum: jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Odůvodnění

Využívání mikroorganismů v hnojivých výrobcích skýtá velké možnosti inovací a rozvoje. Proto je důležité zajistit, aby toto nařízení v co nejvyšší míře umožňovalo rozvoj a inovace v této oblasti. Důležitým krokem je v tomto ohledu snadnější zahrnutí většího množství mikroorganismů do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Pokud jde o část II přílohy I, z výše uvedeného svěření pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s odstavci 1 až 4 jsou vyňaty úpravy v ní obsažených limitů pro kontaminující látky, pokud nebude nutné stanovit nové limity v důsledku doplnění nových složkových materiálů v příloze II. Když budou stanoveny nové limity pro kontaminující látky, měly by se tyto limity vztahovat pouze na nové složkové materiály, které byly doplněny.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Komise přezkoumá přílohu I část II do ... [Úř. věst.: vložte prosím datum: deset let po vstupu tohoto nařízení v platnost], nebo pokud budou dostupné nové relevantní vědecké poznatky týkající se toxických a rakovinotvorných účinků příslušných kontaminujících látek nebo jakéhokoli nového technologického pokroku a inovací v oblasti výroby a používání hnojivých výrobků.

Odůvodnění

Na požadavky týkající se kontaminujících látek kategorií funkce výrobku se nevztahují pravomoci svěřené Evropské komisi a budou přezkoumány prostřednictvím řádného legislativního postupu, vzhledem k tomu, že jedním z cílů nového nařízení je řešit otázky v oblasti životního prostředí, které vyvstávají v souvislosti s kontaminací půdy, vnitrozemských a mořských vod a v konečném důsledku potravin hnojivy ES a které proto představují závažné riziko pro lidské zdraví.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) No 1069/2009

Čl. 5 – odst. 2 – bod 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)   v odstavci 2 se za první pododstavec vkládá tento pododstavec:

 

„U získaných produktů spadajících do působnosti článku 32, které jsou široce používány v členských státech k výrobě hnojiv Komise stanoví tento konečný bod do [Úřad pro publikace: vložte prosím datum, které nastane šest měsíců po dni vyhlášení nařízení o hnojivech]“.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) 1107/2009

Čl. 3 – bod 34 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „34. „pomocným rostlinným přípravkem“ výrobek stimulující vyživovací procesy rostliny nezávisle na obsahu živin výrobku, přičemž jediným účelem je zlepšení jedné nebo více z těchto charakteristik rostliny:

(3)  „34. „pomocným rostlinným přípravkem“ výrobek obsahující jakoukoli látku či mikroorganismus stimulující vyživovací procesy rostliny nezávisle na jeho obsahu živin, nebo jakoukoli kombinaci takových látek nebo mikroorganismů, přičemž jediným účelem je zlepšení jedné nebo více z těchto charakteristik rostliny nebo její rhizosféry:

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) 1107/2009

Čl. 3 – bod 34 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  rozklad organických látek v půdě;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) 1107/2009

Čl. 3 – bod 34 – písm. c b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  zvýšení dostupnosti živin uzavřených v půdě nebo v rhizosféře.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Článek 46 a (nový)

Směrnice 91/676/EES

Čl. 2 – písm. g

 

Znění navržené Komisí