Menetlus : 2016/0084(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0270/2017

Esitatud tekstid :

A8-0270/2017

Arutelud :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Hääletused :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 27/03/2019 - 18.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

RAPORT     ***I
PDF 819kWORD 392k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8‑0123/2016 – 2016/0084(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse koostajad (*):

Elisabetta Gardini, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Jan Huitema, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

(*) Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 54

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT RAPORTÖÖR ON TEAVET SAANUD
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 2016/0084(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0157),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0123/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A8-0270/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1170/2009

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad taimi toitainetega varustavate CE-märgisega toodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1170/2009

 

(Muudatust „taimi toitainetega varustavad tooted“ „väetisetoodete“ asemel kohaldatakse kogu tekstis. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis ja ka vastuvõetud muudatusettepanekutes.)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Väetiste siseturul kättesaadavaks tegemist käsitlevad tingimused on osaliselt ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/200315 kaudu, milles käsitletakse peaaegu eranditult väetisi, mis on saadud kaevandatud või keemiliselt toodetud anorgaanilistest materjalidest. Väetamiseks on vaja kasutada ka ringlussevõetud või orgaanilisi materjale. Kehtestada tuleks ühtlustatud tingimused, mille alusel sellistest ringlussevõetud või orgaanilistest materjalidest saadud väetised saab kättesaadavaks teha kogu siseturul, et luua oluline stiimul nende kasutamiseks. Seetõttu tuleks ühtlustamise kohaldamisala laiendada, et kaasata ringlussevõetud ja orgaanilised materjalid.

(1)  Väetiste siseturul kättesaadavaks tegemist käsitlevad tingimused on osaliselt ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/200315 kaudu, milles käsitletakse peaaegu eranditult väetisi, mis on saadud kaevandatud või keemiliselt toodetud mineraalsetest materjalidest. Väetamiseks on vaja kasutada ka ringlussevõetud või orgaanilisi materjale. Kehtestada tuleks ühtlustatud tingimused, mille alusel sellistest ringlussevõetud või orgaanilistest materjalidest saadud väetised saab kättesaadavaks teha kogu siseturul, et luua oluline stiimul nende kasutamiseks. Ringlussevõetud toitainete suurema kasutamise edendamine aitaks veelgi ringmajanduse arendamisele kaasa ning võimaldaks toitaineid üldiselt ressursitõhusamalt kasutada, vähendades samas liidu sõltuvust kolmandatest riikidest pärinevatest toitainetest. Seetõttu tuleks ühtlustamise kohaldamisala laiendada, et kaasata ringlussevõetud ja orgaanilised materjalid.

_________________

_________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1).

 

(See muudatusettepanek hõlmab ka horisontaalset tehnilist muudatust seoses mõistega „anorgaaniline“, mis on muudetud mõisteks „mineraalne“; Selle mõiste vastuvõtmise korral tehakse mõiste vastavad muudatused kogu tekstis ja ka vastuvõetud muudatusettepanekutes.)

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Toidus sisalduvad toitained pärinevad mullast; heas seisukorras toitaineterikas muld toodab tervislikku ja toitaineterikast toitu ja põllukultuure. Põllumajandustootjad vajavad oma muldade rikastamiseks laias valikus nii orgaanilisi kui ka sünteetilisi väetisi. Kui mullas toitained puuduvad või on ära kulutatud, ei saa taimed neid piisavalt ja taimede kasv võib peatuda või siis on nende toiteväärtus inimtarbimiseks liiga madal.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Loomasõnniku ja põllumajandusettevõtetes tekkinud komposti tõhusa kasutamise tagamiseks peaksid põllumajandustootjad kasutama neid tooteid, mille puhul järgitakse „vastutustundliku põllumajanduse” põhimõtet, eelistades kohalikke turustuskanaleid, häid põllumajandus- ja keskkonnatavasid, mis on kooskõlas liidu keskkonnaõigusega, näiteks nitraadidirektiiviga või veepoliitika raamdirektiiviga. Tuleks julgustada kohapeal ja naabruskonna põllumajandusettevõtetes toodetud väetiste eelistamist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  CE-märgisega väetisetootel võiks olla rohkem kui üks käesolevas määruse toote toimekategooriates kirjeldatud funktsioonidest. Kui nõue esitatakse ainult ühe nimetatud funktsiooni kohta, peaks olema piisav, kui toode vastab nimetatud funktsiooni kirjeldava toote toimekategooria nõuetele. Seevastu, kui nõue esitatakse rohkem kui ühe nimetatud funktsiooni kohta, tuleks CE-märgisega väetisetoodet käsitleda kui kahe või enama väetisetootest koostisaine kombinatsiooni ning tuleks nõuda iga väetisetootest koostisaine kooskõlastatust vastavalt selle funktsioonile. Seega peaks selliste kombinatsioonide katmiseks olema olemas konkreetne toote toimekategooria.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b)  Tootja, kes kasutab ühte või mitut CE-märgisega väetisetoodet, mis on juba läbinud kas sama tootja või mõne teise tootja poolt läbiviidud vastavushindamise, võib soovida tugineda nimetatud vastavushindamisele. Halduskoormuse vähendamiseks miinimumini tuleks ka tulemuseks saadud CE-märgisega väetisetoodet lugeda kahe või enama väetisetootest koostisaine kombinatsiooniks ning kombinatsioonile kohaldatavad vastavushindamise lisanõuded peaksid piirduma segamisest tulenevate aspektidega.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvad saasteained, näiteks kaadmium, võivad kujutada ohtu inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale, kuna need kuhjuvad keskkonnas ja sisenevad toiduahelasse. Seepärast tuleks nende sisaldust sellistes toodetes piirata. Lisaks tuleks biojäätmetest saadud CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvate lisandite –eelkõige polümeerid, aga ka metall ja klaas – esinemist takistada või piirata tehnilise teostatavuse piires, avastades sellised lisandid liigiti kogutud biojäätmetes enne töötlemist.

(8)  CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvad saasteained, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt, näiteks kaadmium, võivad kujutada ohtu inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale, kuna need kuhjuvad keskkonnas ja sisenevad toiduahelasse. Seepärast tuleks nende sisaldust sellistes toodetes piirata. Lisaks tuleks biojäätmetest saadud CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvate lisandite –eelkõige polümeerid, aga ka metall ja klaas – esinemist takistada või piirata tehnilise teostatavuse piires, avastades sellised lisandid liigiti kogutud biojäätmetes enne töötlemist.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Liikmesriikidel, kellel juba on rangemad siseriiklikud piirnormid väetiste kaadmiumisisalduse kohta, tuleks lubada need piirnormid säilitada, kuni ülejäänud liit jõuab sama kaugele.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b)  Et hõlbustada fosfaatväetiste korral käesoleva määruse nõuetele vastavust ja hoogustada innovatsiooni, on vajalik programmi „Horisont 2020“, programmi „LIFE“, ringmajanduse rahalise toetamise platvormi, Euroopa Investeerimispanga (EIP) rahaliste vahendite ja vajaduse korral muude finantsinstrumentide kaudu pakkuda piisavalt stiimuleid asjakohaste tehnoloogiate arendamiseks, eelkõige mis puudutab kaadmiumi kõrvaldamise tehnoloogiaid, ja kaadmiumirikaste ohtlike jäätmete käitlemiseks. Komisjon peaks esitama igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kaadmiumi vähendamise stiimulite ja sellel eesmärgil antava liidu toetuse kohta.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Kõigile käesoleva määruse nõuetele vastavatel toodetel peaks olema lubatud vaba liikumine siseturul. Kui CE-märgisega väetisetoote üks või mitu koostisainet kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/200918 kohaldamisalasse, kuid saavutab tootmisahelas punkti, pärast mida see ei kujuta enam ohtu inimeste või loomade tervisele (edaspidi „tootmisahela lõpp-punkt”), oleks toote suhtes kõnealuse määruse sätete jätkuv kohaldamine tarbetu halduskoormus. Seepärast tuleks sellised väetisetooted jätta kõnealuse määruse nõuete kohaldamisalast välja. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1069/2009 vastavalt muuta.

(9)  Kõigile käesoleva määruse nõuetele vastavatel CE-märgisega väetisetoodetel peaks olema lubatud vaba liikumine siseturul. Kui üks või mitu koostisainet on loomsetest kõrvalsaadustest saadud toode, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/200918 kohaldamisalasse, kuid on jõudnud tootmisahelas punkti, pärast mida see ei kujuta enam ohtu inimeste või loomade tervisele (edaspidi „tootmisahela lõpp-punkt“), oleks toote suhtes kõnealuse määruse sätete jätkuv kohaldamine tarbetu halduskoormus. Seepärast tuleks sellised väetisetooted jätta kõnealuse määruse nõuete kohaldamisalast välja. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1069/2009 vastavalt muuta.

_________________

_________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Vastavalt määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud menetlustele tuleks kindlaks määrata iga loomseid kõrvalsaadusi sisaldava asjaomase koostisaine tootmisahela lõpp-punkt. Kui käesoleva määrusega reguleeritud tootmisprotsess algab enne, kui tootmisahela lõpp-punkt on saavutatud, tuleks CE-märgisega väetisetoodete suhtes korraga kohaldada nii määruse (EÜ) nr 1069/2009 kui ka käesoleva määruse protsessidega seotud nõudeid, mis tähendab seda, et kui sama näitajat reguleeritakse mõlema määrusega, kohaldatakse rangemat nõuet.

(10)  Iga koostisainete kategooria jaoks, mis sisaldab loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooteid määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses, tuleks kindlaks määrata iga loomseid kõrvalsaadusi sisaldava asjaomase koostisaine tootmisahela lõpp-punkt kooskõlas kõnealuses määruses sätestatud menetlustega. Et saada kasu tehnika arengust, luua tootjatele ja ettevõtjatele rohkem võimalusi ning anda võimalus kasutada rohkem loomsete kõrvalsaaduste, näiteks loomasõnniku toitaineid, tuleks kohe pärast käesoleva määruse jõustumist sätestada töötlemismeetodid ja taaskasutamiseeskirjad, mis käsitlevad loomseid kõrvalsaadusi, mille puhul on kindlaks määratud tootmisahela lõpp-punkt. Kui tegemist on väetisetoodetega, mis sisaldavad töödeldud loomset sõnnikut või koosnevad nendest, tuleks määratleda lõpp-punkti kriteeriumid. Selleks et laiendada või lisada koostisainete kategooriaid, et hõlmata rohkem loomseid kõrvalsaadusi, tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. Kui nimetatud lõpp-punkti jõutakse enne CE-märgisega väetisetoote turule laskmist, kuid pärast seda, kui käesoleva määrusega reguleeritud tootmisprotsess on alanud, tuleks CE-märgisega väetisetoodete suhtes korraga kohaldada nii määruse (EÜ) nr 1069/2009 kui ka käesoleva määruse protsessidega seotud nõudeid, mis tähendab seda, et kui sama näitajat reguleeritakse mõlema määrusega, kohaldatakse rangemat nõuet.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Loomsete kõrvalsaaduste suhtes, mida liikmesriikides väetiste tootmiseks juba ulatuslikult kasutatakse, tuleks põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist kindlaks määrata lõpp-punkt.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kui üks või mitu CE-märgisega väetisetoote koostisainet kuulub määruse (EÜ) nr 1069/2009 kohaldamisalasse, kuid ei ole jõudnud tootmisahela lõpp-punkti, oleks eksitav sätestada käesolevas määruses CE-märgise andmine tootele, kuna sellise toote turul kättesaadavaks tegemise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõudeid. Seetõttu tuleks kõnealused tooted käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta.

(12)  Kui turul tehakse kättesaadavaks loomne kõrvalsaadus või sellest saadud toode, mille puhul ei ole määratletud tootmisahela lõpp-punkti või mille puhul ei ole turul kättesaadavaks tegemise hetkel lõpp-punkti jõutud, kohaldatakse selle suhtes määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõudeid. Seetõttu oleks eksitav sätestada käesolevas määruses CE-märgise andmine sellisele tootele. Kõik tooted, mis sisaldavad selliseid loomseid kõrvalsaadusi või nendest saadud tooteid või mis koosnevad neist, tuleks seetõttu käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ20 tähenduses taaskasutusse võetud jäätmete puhul on täheldatud turu nõudlust nende kasutamiseks väetisetoodetena. Lisaks sellele on vajalikud teatavad nõuded, mis käsitlevad taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavaid jäätmeid, töötlemisprotsesse ja -tehnikat ning taaskasutamistoimingu tulemusel saadud väetisetooteid, et tagada, et kõnealuste toodete kasutamine ei avalda keskkonnale ega inimese tervisele lõppkokkuvõttes kahjulikku mõju. CE-märgisega väetisetoodete puhul tuleks kõnealused nõuded sätestada käesolevas määruses. Seepärast ei tuleks alates hetkest, mil kõik käesoleva määruse nõuded on täidetud, pidada selliseid tooteid enam jäätmeteks direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses.

(13)  Teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ20 tähenduses taaskasutusse võetud jäätmete, näiteks struviidi, biosöe ja tuhasaaduste puhul on täheldatud turu nõudlust nende kasutamiseks väetisetoodetena. Lisaks sellele on vajalikud teatavad nõuded, mis käsitlevad taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavaid jäätmeid, töötlemisprotsesse ja -tehnikat ning taaskasutamistoimingu tulemusel saadud väetisetooteid, et tagada, et kõnealuste toodete kasutamine ei avalda keskkonnale ega inimese tervisele lõppkokkuvõttes kahjulikku mõju. CE-märgisega väetisetoodete puhul tuleks kõnealused nõuded sätestada käesolevas määruses. Seepärast ei tuleks alates hetkest, mil kõik käesoleva määruse nõuded on täidetud, pidada selliseid tooteid enam jäätmeteks direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses ning sellest tulenevalt peaks olema selliseid taaskasutusse võetud jäätmeid sisaldavatel toodetel või neist koosnevatel toodetel juurdepääs siseturule. Selleks et tagada õigusselgus, kasutada ära tehnika arengut ja anda tootjatele lisastiimuleid väärtuslike jäätmevoogude suuremaks kasutamiseks, tuleb kohe pärast käesoleva määruse jõustumist hakata tegema selliseid tooteid käsitlevaid teaduslikke analüüse ja sätestada taaskasutamisnõuded liidu tasandil. Seetõttu tuleks komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda õigus võtta vastu õigusakte, et määratleda tarbetu viivituseta laiemad või täiendavad kategooriad koostisainete jaoks, mis sobivad CE-märgisega väetisetoodete tootmiseks.

_________________

_________________

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Praegu kasutavad tootjad mõningates tööstusprotsessides tekkivaid teatavaid kõrvalsaadusi, ühendtooteid ja ringlussevõetud tooteid CE-märgisega väetisetoodete koostisainetena. Käesoleva määrusega tuleks CE-märgisega väetisetoodete koostisosadele sätestada koostisainete kategooriate suhtes kehtivad nõuded. Vajaduse korral tuleks alates hetkest, mil kõik käesoleva määruse nõuded on täidetud, lõpetada selliste toodete lugemine jäätmeteks direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Teatavad ained ja segud, mida tavapäraselt nimetatakse agronoomilisteks lisaaineteks, parandavad väetises sisalduvate toitainete vabastamise võimet. Ained ja segud, mis tehakse turul kättesaadavaks eesmärgiga lisada need sel otstarbel CE-märgisega väetisetoodete hulka, peaksid vastama teatavatele tõhususe kriteeriumidele, mille eest vastutab ainete või segude tootja, ja seepärast tuleks neid käesoleva määruse alusel käsitada CE-märgisega väetisetoodetena. Samuti tuleks selliseid aineid või segusid sisaldavate CE-märgisega väetisetoodete suhtes kohaldada teatavaid tõhususe ja ohutuse kriteeriume. Seega tuleks ka selliseid aineid ja segusid reguleerida CE-märgisega väetisetoodete koostisainetena.

(14)  Teatavad ained ja segud, mida nimetatakse agronoomilisteks lisaaineteks, parandavad väetises sisalduvate toitainete vabastamise võimet. Ained ja segud, mis tehakse turul kättesaadavaks eesmärgiga lisada need sel otstarbel CE-märgisega väetisetoodete hulka, peaksid vastama teatavatele tõhususe, ohutuse ja keskkonnakriteeriumidele, mille eest vastutab ainete või segude tootja, ja seepärast tuleks neid käesoleva määruse alusel käsitada CE-märgisega väetisetoodetena. Samuti tuleks selliseid aineid või segusid sisaldavate CE-märgisega väetisetoodete suhtes kohaldada teatavaid tõhususe, ohutuse ja keskkonnakriteeriume. Seega tuleks ka selliseid aineid ja segusid reguleerida CE-märgisega väetisetoodete koostisainetena.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Kuna tooted, mis lisaks väetavatele elementidele sisaldavad aineid ja segusid, on mõeldud pinnasesse lisamiseks ja keskkonda viimiseks, peaksid vastavuskriteeriumid kehtima kõigile tootes sisalduvatele ainetele, seda eelkõige juhul, kui need ained on väiksed või lagunevad väiksemateks osadeks, mis võivad pinnasesse ja veesüsteemidesse hajuda ning laiemasse keskkonda kanduda. Seega peaks biolagunevuse kriteeriumite ja vastavuse hindamine toimuma realistlikes in vivo tingimustes, kus võetakse arvesse erinevat lagunemise kiirust anaeroobsetes tingimustes, vee-elupaikades või vee all, liigniisketes tingimustes või külmunud pinnases.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Teatavad ained, segud ja mikroorganismid, mida tavapäraselt nimetatakse taimede biostimulaatoriteks, ei ole iseenesest toitained, kuid stimuleerivad siiski toitainete omastamist taimede poolt. Kui nende toodetega püütakse parandada üksnes taimede toitainete kasutamise tõhusust, vastupidavust abiootilisele stressile või põllumajanduskultuuride kvaliteedinäitajaid, on nad oma olemuselt lähemal väetisetoodetele kui enamikule taimekaitsevahendite kategooriatele. Seetõttu peaks selliste toodete puhul olema käesoleva määruse alusel võimalik kasutada CE-märgist ja need tuleks jätta välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/200921 kohaldamisalast. Määrust (EÜ) nr 1107/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(15)  Teatavad ained, segud ja mikroorganismid, mida nimetatakse taimede biostimulaatoriteks, ei ole iseenesest lisatavad toitained, kuid stimuleerivad siiski looduslikku toitainete omastamist taimede poolt. Kui nende toodetega püütakse parandada üksnes taimede toitainete kasutamise tõhusust, vastupidavust abiootilisele stressile või põllumajanduskultuuride kvaliteedinäitajaid, mulla orgaaniliste ühendite lagundamist või risosfääris sisalduvate toitainete kättesaadavuse suurendamist, on nad oma olemuselt lähemal väetisetoodetele kui enamikule taimekaitsevahendite kategooriatele. Seega toimivad need väetistele lisaks, et optimeerida väetiste tõhusust ja vähendada toitainete tarbimise mahtusid. Seetõttu peaks selliste toodete puhul olema käesoleva määruse alusel võimalik kasutada CE-märgist ja need tuleks jätta välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/200921 kohaldamisalast. Määrust (EÜ) nr 1107/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

_________________

_________________

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Mikroorganismide korral tuleks koostisainete kategooriaid laiendada või neid lisada, et tagada innovatsioonipotentsiaal uute mikroobsete taime biostimulaatorite väljatöötamiseks ja avastamiseks ning et seda suurendada. Uute mikroorganismide ohutuse hindamise ühtlustatud meetodid tuleb selgelt määratleda, et stimuleerida innovatsiooni ja tagada tootjatele õiguskindlus nõuete osas, mis tulevad täita uute mikroorganismide CE-märgisega väetiste koostisainena kasutamiseks. Nimetatud ohutuse hindamise meetodite määratlemise ettevalmistav töö peaks algama kohe pärast käesoleva määruse jõustumist. Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda õigus võtta vastu õigusakte, et tarbetu viivituseta määratleda nõuded, mida tootjad peavad järgima uute mikroorganismide ohutuse tõendamisel, et kasutada neid CE-märgisega väetisetoodetes.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Kui tootel on üks või mitu funktsiooni, millest üks kuulub määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaldamisalasse, peaks toode jääma selliste toodete jaoks kohandatud ja nimetatud määrusega sätestatud kontrolli alla. Juhul kui sellistel toodetel on ka väetisetoote funktsioon, oleks eksitav sätestada nende toodete puhul käesoleva määrusega CE-märgis, kuna taimekaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemine eeldab kehtiva turustusloa olemasolu asjaomases liikmesriigis. Seetõttu tuleks kõnealused tooted käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta.

(16)  Kui tootel on üks või mitu funktsiooni, millest üks kuulub määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaldamisalasse, on need taimekaitsevahendid, mis jäävad nimetatud määruse kohaldamisalasse. Nimetatud tooted peaksid jääma selliste toodete jaoks kohandatud ja nimetatud määrusega sätestatud kontrolli alla. Juhul kui sellistel toodetel on ka väetisetoote funktsioon või mõju, oleks eksitav sätestada nende toodete puhul käesoleva määrusega CE-märgis, kuna taimekaitsevahendi turul kättesaadavaks tegemine eeldab kehtiva turustusloa olemasolu asjaomases liikmesriigis. Seetõttu tuleks kõnealused tooted käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Käesolev määrus ei tohiks takistada selliste liidu kehtivate õigusaktide kohaldamist, mis on seotud tervist, ohutust ja keskkonnakaitset käsitlevate aspektidega ja mis ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse. Seega tuleks käesolevat määrust kohaldada, ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ,22 nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ,23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006,24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008,25 komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006,26 nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ,27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 98/201328 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1143/201429 kohaldamist.

(17)  Olenemata taimi toitainetega varustavate CE märgisega toodete liigist, ei tohiks käesolev määrus takistada selliste liidu kehtivate õigusaktide kohaldamist, mis on seotud tervist, ohutust ja keskkonnakaitset käsitlevate aspektidega ja mis ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse. Seega tuleks käesolevat määrust kohaldada, ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ,22 nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ,23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006,24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008,25 komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006,26 nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ,27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 98/2013,28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1143/2014,29 nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ29a ja direktiivi 200/60/EÜ29b kohaldamist.

_________________

_________________

22 Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6).

22 Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6).

23 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1).

23 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.20067, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.20067, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

26 Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).

26 Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).

27 Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

27 Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 1).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 4.11.2014, lk 35).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 4.11.2014, lk 35).

 

29a Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1).

 

29b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

 

 

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  Selliste toodete jälgitavus, mida ähvardab saastamine teatavatest problemaatilistest või problemaatiliseks peetavatest allikatest pärit orgaaniliste saasteainetega, tuleks tagada kuni orgaanilise aine allikani. See on vajalik tarbijate usalduse tagamiseks ja kahjude piiramiseks lokaalse saastumise korral. Selle tulemusena saab kindlaks teha ettevõtted, kes kasutavad neist allikatest pärit väetisetooteid. Nõue peaks olema kohustuslik, kui tooted sisaldavad materjale, mis on valmistatud kas jäätmetest või kõrvalsaadustest, mida ei ole orgaaniliste saasteainete, haigusetekitajate ja geneetilise materjali hävitamiseks töödeldud. Lisaks tervise- ja keskkonnaohtlikkuse vähendamisele on eesmärgiks ka rahustada üldsust ja leevendada põllumajandustootjate muresid seoses haigusetekitajate, orgaaniliste saasteainete ja geneetilise materjaliga. Maaomanike kaitsmiseks saaste eest, mis ei ole tekkinud nende süül, kutsutakse liikmesriike üles kehtestama nõuetekohased vastutuse määratlemise eeskirjad.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 b)  Käesolev määrus ei peaks hõlmama töötlemata loomseid kõrvalsaadusi.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Kooskõlas ringmajandusega kasutavad tootjad juba konkreetsete tööstusprotsesside teatavaid kõrvalsaadusi ja ühendtooteid CE-märgisega väetisetoodete koostisainena. Selliste koostisainete kategooriatega seotud nõuded tuleks sätestada II lisas.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Eri CE-märgisega väetisetoodetest koosnevat mehaanilist segu, millest iga koostisosa on edukalt läbinud kõnealuse materjali suhtes kohaldatavatele nõuetele vastavuse hindamise, võib pidada sobivaks CE-märgisega väetisetootena kasutamiseks, kui teatavad mehaanilisest segamisest tulenevad lisanõuded on täidetud. Selleks et vältida tarbetut halduskoormust, peaksid sellised mehaanilised segud seetõttu kuuluma eraldi kategooriasse, mille vastavushindamine peaks piirduma mehaanilisest segamisest tulenevate lisanõuetega.

(20)  Eri toote toimekategooriatest pärinevate toodete kombinatsioon, millest iga koostisosa on edukalt läbinud kõnealuse materjali suhtes kohaldatavatele nõuetele vastavuse hindamise, võib pidada sobivaks CE-märgisega väetisetootena kasutamiseks, kui teatavad mehaanilisest segamisest tulenevad lisanõuded on täidetud. Selleks et vältida tarbetut halduskoormust, peaksid sellised mehaanilised kombinatsioonid seetõttu kuuluma eraldi kategooriasse, mille vastavushindamine peaks piirduma mehaanilisest segamisest tulenevate lisanõuetega.

 

(See muudatusettepanek hõlmab ka horisontaalset tehnilist muudatust seoses mõistega „segu”, mis on muudetud mõisteks „kombinatsioon” (ainsuses ja mitmuses); Selle mõiste vastuvõtmise korral tehakse nende mõistete vastavad muudatused kogu tekstis ja ka vastuvõetud muudatusettepanekutes.)

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  CE-märgisega väetisetoote turule laskmisel peaks importija turujärelevalve võimaldamiseks märkima väetisetoote pakendile oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja postiaadressi ühenduse võtmiseks.

(25)  CE-märgisega toote turule laskmisel peaks importija turujärelevalve võimaldamiseks märkima toote pakendile oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja postiaadressi ühenduse võtmiseks ning kolmanda riigi tootja.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Kui harmoneeritud standardeid pole vastu võetud või kui need ei hõlma piisavalt üksikasjalikult käesolevas määruses sätestatud kvaliteedi- ja ohtusnõuete kõiki elemente, võib nende nõuete rakendamiseks olla tarvis ühetaolisi tingimusi. Seetõttu tuleks komisjonile anda volitused selliste rakendusaktide vastuvõtmiseks, kus kõnealused tingimused sätestatakse ühtsetes kirjeldustes. Õiguskindluse eesmärgil tuleks selgitada, et CE-märgisega väetisetooted peavad sellistele kirjeldustele vastama isegi juhul, kui neid peetakse harmoneeritud standarditele vastavaks.

(31)  Kui harmoneeritud standardeid pole vastu võetud või kui need ei hõlma piisavalt üksikasjalikult käesolevas määruses sätestatud kvaliteedi- ja ohutusnõuete kõiki elemente ning kui standardite vastuvõtmine või ajakohastamine nende nõuete kajastamiseks viibib asjatult, võib nende nõuete rakendamiseks ühetaoliste tingimuste sätestamiseks olla tarvis ajutisi meetmeid. Seetõttu tuleks komisjonile anda volitused selliste rakendusaktide vastuvõtmiseks, kus kõnealused tingimused sätestatakse ühtsetes kirjeldustes. Õiguskindluse eesmärgil tuleks selgitada, et CE-märgisega väetisetooted peavad sellistele kirjeldustele vastama isegi juhul, kui neid peetakse harmoneeritud standarditele vastavaks.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  CE-märgisega väetisetooteid tuleks turule lasta ainult juhul, kui need on piisavalt tõhusad ega kujuta endast vastuvõetamatut ohtu inimeste, loomade või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale, kui neid säilitatakse nõuetekohaselt ja kasutatakse eesmärgipäraselt, ning põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste korral ehk kui selline kasutus tuleneb inimeste seaduskuulekast ja hõlpsasti prognoositavast käitumisest. Seepärast tuleks kehtestada ohutust ja kvaliteeti käsitlevad nõuded ning asjakohased kontrollimehhanismid. Lisaks ei tohiks CE-märgisega väetisetoodete otstarbekohane kasutamine põhjustada toidu või sööda ebaturvalisust.

(47)  CE-märgisega väetisetooteid tuleks turule lasta ainult juhul, kui need on piisavalt tõhusad ega kujuta endast ohtu inimeste, loomade või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale, kui neid säilitatakse nõuetekohaselt ja kasutatakse eesmärgipäraselt, ning põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste korral ehk kui selline kasutus tuleneb inimeste seaduskuulekast ja hõlpsasti prognoositavast käitumisest. Seepärast tuleks kehtestada ohutust ja kvaliteeti käsitlevad nõuded ning asjakohased kontrollimehhanismid.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(49)  Olemasolevat süsteemi tuleks täiendada menetlusega, mis võimaldaks huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, mida kavandatakse seoses CE-märgisega väetisetoodetega, mis tekitavad vastuvõetamatuid riske inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale. See peaks võimaldama ka turujärelevalveasutustel koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste väetisetoodete suhtes algstaadiumis meetmeid võtta.

(49)  Olemasolevat süsteemi tuleks täiendada menetlusega, mis võimaldaks huvitatud isikutel, kaasa arvatud tervishoiu ja tarbijate sidusrühmadel, olla kursis meetmetega, mida kavandatakse seoses CE-märgisega väetisetoodetega, mis tekitavad riske inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale. See peaks võimaldama ka turujärelevalveasutustel koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste väetisetoodete suhtes algstaadiumis meetmeid võtta.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(55)  Jäätmete ringlussevõtu valdkonnas toimub paljulubav tehniline areng, näiteks reoveesetetest pärineva fosfori ringlussevõtmine ja väetisetoodete tootmine loomsetest kõrvalsaadustest (näiteks biosüsi). Selliseid materjale sisaldavad või sellistest materjalidest koosnevad tooted võiksid pääseda siseturule tarbetu viivituseta, kui tootmisprotsesse on teaduslikult analüüsitud ja protsessidega seotud nõuded on liidu tasandil kehtestatud. Komisjonile tuleks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et määrata CE-märgisega väetisetoodete või koostisainete jaoks kindlaks laiemad või täiendavad kategooriad, mida saab kasutada selliste toodete tootmisel. Loomsete kõrvalsaaduste puhul tuleks koostisainete kategooriaid laiendada või neid lisada vaid siis, kui tootmisahela lõpp-punkt on määratud kindlaks määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud menetluste kohaselt, kuna loomsed kõrvalsaadused, mille jaoks ei ole sellist lõpp-punkti kindlaks määratud, jäävad nii või teisiti käesoleva määruse kohaldamisalast välja.

(55)  Jäätmete ringlussevõtu valdkonnas toimub paljulubav tehniline areng, näiteks reoveesetetest (näiteks struviidist) pärineva fosfori ringlussevõtmine, väetisetoodete tootmine loomsetest kõrvalsaadustest (näiteks biosüsi) ja fosfori taaskasutamine pärast põlemisprotsessi (näiteks tuhapõhised tooted). Selliseid materjale sisaldavad või sellistest materjalidest koosnevad tooted võiksid pääseda siseturule tarbetu viivituseta, kui tootmisprotsesse on teaduslikult analüüsitud ja protsessidega seotud nõuded on liidu tasandil kehtestatud. Komisjonile tuleks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte nimetatud materjalide tootmises kasutamiseks sobivuse kohta. Loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete puhul tuleks koostisainete kategooriaid laiendada või neid lisada vaid siis, kui tootmisahela lõpp-punkt on määratud kindlaks määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud menetluste kohaselt.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(55 a)  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada muid polümeere kui toitainepolümeerid, kuid see peaks siiski olema piiratud juhtudega, kus polümeeri otstarve on kontrollida toitainete vabanemist või suurendada CE-märgisega väetisetoote veesäilitusvõimet. Selliseid polümeere sisaldavatele uuenduslikele toodetele tuleks võimaldada juurdepääs siseturule. Selleks et vähendada ohtu inimeste tervisele, ohutusele või keskkonnale, mida võivad põhjustada muud polümeerid kui toitainepolümeerid, tuleks kehtestada nende biolagunduvuse kriteeriumid, nii et nad oleksid võimelised füüsikaliselt ja bioloogiliselt lagunema. Sel eesmärgil tuleks anda komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt õigus võtta vastu õigusakte süsinikdioksiidiks (CO2) muundatava polümeerse süsiniku muundamiskriteeriumide ja vastava biolagunemise katsemeetodi määratlemiseks.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(56)  Lisaks sellele peaks olema võimalik viivitamata reageerida uutele tähelepanekutele seoses tingimustega, mille kohaselt CE-märgisega väetisetooted peavad olema piisavalt tõhusad ning seoses uute riskihindamistega inimeste, loomade või taimetervise, ohutuse või keskkonna kohta. Komisjonile tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et muuta CE-märgisega väetisetoodete eri kategooriate suhtes kohaldatavaid nõudeid.

(56)  Lisaks sellele peaks olema võimalik viivitamata reageerida uutele tähelepanekutele seoses tingimustega, mille kohaselt CE-märgisega väetisetooted peavad olema piisavalt tõhusad ning seoses uute riskihindamistega inimeste, loomade või taimetervise, ohutuse või keskkonna kohta, võttes arvesse liikmesriikide ametiasutuste poolt või nendega koostöös teostatud hinnanguid. Komisjonile tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et muuta CE-märgisega väetisetoodete eri kategooriate suhtes kohaldatavaid nõudeid.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(57)  Nende õiguste kasutamisel on eriti oluline, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(57)  Käesolevas määruses sätestatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel on eriti oluline, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(59 a)  Kuna Euroopa Liit on fosfaatmaagi impordist väga sõltuv, on komisjon selle liigitanud kriitilise tähtsusega tooraineks. Seetõttu tuleb jälgida, kuidas mõjutab käesolev määrus üldisemalt toorainevarudele juurdepääsu ja konkreetsemalt fosfaatmaagi kättesaadavust ning mõlemal juhul ka hindu. Pärast sellist hindamist peaks komisjon negatiivse mõju korral võtma meetmeid, mida ta peab kaubandushäirete leevendamiseks asjakohaseks.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  loomsed kõrvalsaadused, mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõudeid,

(a)  loomsed kõrvalsaadused või loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted, mis on turul kättesaadavaks tehtud ja mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõudeid,

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  direktiiv 91/676/EMÜ;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b b)  direktiiv 2000/60/EÜ;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „väetisetoode” – aine, segu, mikroorganism või mis tahes muu materjal, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kas iseseisvalt või muude materjalidega segatuna taimedel või nende risosfääril, et varustada taimi toitainetega või parandada nende toitainete omastamise tõhusust;

(1)  „taimi toitainetega varustav toode“ – aine, segu, mikroorganism või mis tahes muu materjal, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kas iseseisvalt või muude materjalidega segatuna seentel või nende mükosfääril või taimedel nende mis tahes kasvustaadiumis, sealhulgas seemned, ja/või risosfääris, seente või taimede toitainetega varustamiseks või nende füüsikaliste või bioloogiliste kasvutingimuste või nende üldise elujõulisuse, saagikuse ja kvaliteedi parandamiseks, sh suurendades taime võimet toitaineid füllosfäärist omastada (välja arvatud taimekaitsevahendid, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaldamisalasse).

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „aine” – määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 3 lõikes 1 määratletud aine;

(3)  „aine” – looduslik või tootmismenetluse teel saadud keemiline element või selle ühendid koos püsivuse säilitamiseks vajalike ja tootmismenetlusest johtuvate lisanditega, välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest eraldada, mõjutamata aine püsivust või muutmata selle koostist;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  „tehniline kirjeldus“ – dokument, milles nähakse ette CE-märgisega väetisetootele esitatavad tehnilised nõuded;

(13)  „tehniline kirjeldus“ – dokument, milles nähakse ette CE-märgisega väetisetootele või selle tootmisprotsessile esitatavad tehnilised nõuded;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei takista selliste CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemist, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele.

Liikmesriigid ei takista käesoleva määrusega hõlmatud riskide ja aspektide osas selliste CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemist, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesolev määrus ei takistata liikmesriikidel säilitada või vastu võtta sätteid, mis on aluslepingutega kooskõlas ning käsitlevad CE-märgisega väetisetoodete kasutamist inimtervise ja keskkonna kaitse eesmärgil, tingimusel et need sätted ei nõua käesoleva määrusega kooskõlas olevate CE-märgisega väetisetoodete muutmist ega mõjuta nende turul kättesaadavaks tegemise tingimusi.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kõigi I või II lisaga hõlmamata asjaolude puhul vastavad CE-märgisega väetisetooted nõudele, et nende kasutamine vastavalt kasutusjuhendis sätestatule ei põhjusta taimset päritolu toidu või sööda ohtlikkust määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklite 14 ja 15 tähenduses.

välja jäetud

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon avaldab käesoleva määruse Euroopa Liidu Teatajas avaldamisega samal ajal suunisdokumendi, milles tootjatele ja turujärelevalveasutustele näidatakse selgelt ja koos näidistega, kuidas märgistus peab välja nägema. Suunisdokumendis määratletakse samuti III lisa 1. osa lõike 2 alapunktis d nimetatud muu asjakohane teave.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tootjad säilitavad tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni kümne aasta jooksul pärast seda, kui kõnealuste dokumentidega hõlmatud CE-märgisega väetisetoode on turule lastud.

3.  Tootjad säilitavad tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni viie aasta jooksul pärast seda, kui kõnealuste dokumentidega hõlmatud CE-märgisega väetisetoode on turule lastud.

 

(See on läbiv muudatusettepanek, mis käsitleb kogu tehnilise dokumentatsiooni säilitamisaega. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis ja ka vastuvõetud muudatusettepanekutes.)

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootjad tagavad, et seeriatoodanguna toodetavate CE-märgisega väetisetoodete puhul on kehtestatud menetlused käesoleva määruse nõuetele vastavuse säilimiseks. Muudatusi selliste väetisetoodete tootmismeetodis või omadustes ja muudatusi harmoneeritud standardites, artiklis 13 osutatud ühtses kirjelduses või muus tehnilises kirjelduses, mille põhjal CE-märgisega väetisetoote nõuetele vastavust kinnitatakse, võetakse nõuetekohaselt arvesse.

Tootjad tagavad, et seeriatoodanguna toodetavate CE-märgisega väetisetoodete puhul on kehtestatud menetlused käesoleva määruse nõuetele vastavuse säilimiseks. Muudatusi selliste väetisetoodete omadustes ja muudatusi harmoneeritud standardites, artiklis 13 osutatud ühtses kirjelduses või muus tehnilises kirjelduses, mille põhjal CE-märgisega väetisetoote nõuetele vastavust kinnitatakse, võetakse nõuetekohaselt arvesse.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui seda peetakse seoses CE-märgisega väetisetoote toimimisega või sellest tuleneva ohu tõttu vajalikuks, kontrollivad tootjad selliseid turul kättesaadavaks tehtud väetisetooteid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning kui see on vajalik, peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate CE-märgisega väetisetoodete ja selliste toodete tagasivõtmiste kohta ja teavitavad levitajaid sellisest järelevalvest.

Kui seda peetakse seoses CE-märgisega väetisetoote toimimisega või sellest tuleneva ohu tõttu vajalikuks, kontrollivad tootjad tarbijate tervise ja ohutuse ning keskkonna kaitsmiseks selliseid turul kättesaadavaks tehtud väetisetooteid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate CE-märgisega väetisetoodete ja selliste toodete tagasivõtmiste kohta ja teavitavad levitajaid ja turujärelevalveasutusi sellisest järelevalvest.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi kas CE-märgisega väetisetoote pakendile, või kui väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, väetisetootega kaasasolevasse dokumenti. Postiaadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

6.  Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi kas CE-märgisega väetisetoote pakendile, või kui väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, väetisetootega kaasasolevasse dokumenti. Postiaadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Eespool nimetatud teave esitatakse selgelt, arusaadavalt ja loetavalt keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav ja mille määrab kindlaks asjaomane liikmesriik.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Tootjad tagavad, et CE-märgisega väetisetooted on märgistatud vastavalt III lisale, või kui väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, et märgistamisteave on esitatud väetisetootega kaasasolevas dokumendis ja on toote turulelaskmise ajal kontrollimiseks kättesaadav. Märgistamisteave esitatakse lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas, asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles ja see on selge, arusaadav ja mõistetav.

7.  Importijad tagavad, et CE-märgisega väetisetoode märgistatakse III lisa kohaselt, või kui pakend on liiga väike, et kogu teave sinna mahuks, või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, peab nõutav teave olema esitatud CE-märgisega väetisetootega kaasasolevas dokumendis. III lisa alusel nõutav teave esitatakse lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas, asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles ja see on selge, arusaadav ja mõistetav.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Tootja esitab sihtliikmesriigi pädevale asutusele aruande IV lisas kirjeldatud detonatsioonikindluse katse kohta järgmiste CE-märgisega väetisetoodete puhul:

10.  Tootja esitab sihtliikmesriigi pädevale asutusele aruande IV lisas kirjeldatud detonatsioonikindluse katse kohta ja tagab, et katse suudavad läbida järgmised CE-märgisega väetisetooted:

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 10 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  I lisa toote toimekategooria 7 all kindlaks määratud väetisetoodete mehaanilised segud, mis sisaldavad punktis a osutatud väetist.

(b)  I lisa toote toimekategooria 7 alla kuuluvate erinevate toote toimekategooriate kombinatsioonid, mis sisaldavad punktis a osutatud väetist.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aruanne esitatakse vähemalt viis päeva enne kõnealuste toodete turulelaskmist.

Aruanne esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne kõnealuste toodete turulelaskmist. Komisjon esitab liikmesriikide pädevate asutuste nimekirja oma veebisaidil.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Importijad lasevad turule üksnes nõuetele vastavaid CE-märgisega väetisetooteid.

1.  Liitu tohib importida ning liidu turule tohib lasta üksnes nõuetele vastavaid CE-märgisega väetiseid.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Enne CE-märgisega väetisetoote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud artiklis 14 osutatud asjakohase vastavushindamismenetluse. Nad tagavad, et tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni, et CE-märgisega väetisetootega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon ja nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 6 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded. Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta I, II või III lisas sätestatud kohaldatavatele nõuetele, ei lase ta väetisetoodet turule enne, kui see on vastavusse viidud. Kui CE-märgisega väetisetoode põhjustab vastuvõetamatut riski inim-, looma- või taimetervisele või ohutusele või keskkonnale, teavitab importija sellest tootjat ja turujärelevalveasutusi.

2.  Enne CE-märgisega väetisetoote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud artiklis 14 osutatud asjakohase vastavushindamismenetluse. Nad tagavad, et tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni, et CE-märgisega väetisetootega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon ja nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 6 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded. Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta käesolevas määruses sätestatud kohaldatavatele nõuetele, ei lase ta väetisetoodet turule enne, kui see on vastavusse viidud. Kui CE-märgisega väetisetoode põhjustab vastuvõetamatut riski inim-, looma- või taimetervisele või ohutusele või keskkonnale, teavitab importija sellest tootjat ja turujärelevalveasutusi.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi kas CE-märgisega väetisetoote pakendile, või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, väetisetootega kaasasolevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

3.  Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi ning kolmanda riigi tootjad kas CE-märgisega väetisetoote pakendile, või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, väetisetootega kaasasolevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Importijad tagavad, et CE-märgisega väetisetoode märgistatakse III lisa kohaselt lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas, asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles.

4.  Importijad tagavad, et CE-märgisega väetisetoode märgistatakse III lisa kohaselt, või kui pakend on liiga väike, et kogu teave sinna mahuks, või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, peab nõutav teave olema esitatud CE-märgisega väetisetootega kaasasolevas dokumendis. III lisa alusel nõutav teave esitatakse lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas, asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui seda peetakse seoses CE-märgisega väetisetoote toimimisega või sellest tuleneva ohu tõttu vajalikuks, kontrollivad importijad selliseid turul kättesaadavaks tehtud väetisetooteid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning kui see on vajalik, peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate CE-märgisega väetisetoodete ja selliste toodete tagasivõtmiste kohta ja teavitavad levitajaid sellisest järelevalvest.

6.  Kui seda peetakse seoses CE-märgisega väetisetoote toimimisega või sellest tuleneva ohu tõttu vajalikuks, kontrollivad importijad tarbijate tervise ja ohutuse ning keskkonna kaitsmiseks selliseid turul kättesaadavaks tehtud väetisetooteid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate CE-märgisega väetisetoodete ja selliste toodete tagasivõtmiste kohta ja teavitavad levitajaid sellisest järelevalvest.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Importijad hoiavad kümne aasta jooksul pärast CE-märgisega väetisetoote turule laskmist turujärelevalveasutuste jaoks kättesaadavana ELi vastavusdeklaratsiooni koopia ning tagavad, et tehniline dokumentatsioon oleks kõnealuste asutuste nõudmisel neile kättesaadav.

8.  Importijad hoiavad viie aasta jooksul pärast CE-märgisega väetisetoote turule laskmist turujärelevalveasutuste jaoks kättesaadavana ELi vastavusdeklaratsiooni koopia ning tagavad, et tehniline dokumentatsioon oleks kõnealuste asutuste nõudmisel neile kättesaadav. Taotluse korral teevad importijad ELi vastavusdeklaratsiooni koopia muudele asjaomastele ettevõtjatele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne CE-märgisega väetisetoote turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, kas sellega on kaasas ELi vastavusdeklaratsioon ja nõutud dokumendid, kas see on märgistatud vastavalt III lisale keeles, millest saavad kergesti aru selle liikmesriigi lõppkasutajad, mille turul CE-märgisega väetisetoode kättesaavaks tehakse, ning kas tootja ja importija on täitnud vastavalt artikli 6 lõigetes 5 ja 6 ja artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuded.

Enne CE-märgisega väetisetoote turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, kas sellega on kaasas nõutud dokumendid, kas see on märgistatud vastavalt III lisale keeles, millest saavad kergesti aru selle liikmesriigi lõppkasutajad, mille turul CE-märgisega väetisetoode kättesaadavaks tehakse, ning kas tootja ja importija on täitnud vastavalt artikli 6 lõigetes 5 ja 6 ja artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuded. Kui pakend on liiga väike, et kogu teave sinna mahuks, või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, kontrollivad levitajad, et nõutav teave oleks esitatud CE-märgisega väetisetootega kaasasolevas dokumendis.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta I, II või III lisas sätestatud kohaldatavatele nõuetele, ei tee ta väetisetoodet turul kättesaadavaks enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Kui CE-märgisega väetisetoode kujutab vastuvõetamatut riski inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi.

Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta käesolevas määruses sätestatud kohaldatavatele nõuetele, ei tee ta väetisetoodet turul kättesaadavaks enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Kui CE-märgisega väetisetoode kujutab vastuvõetamatut riski inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artiklis 13 osutatud ühtse kirjelduse kohaldamist, eeldatakse CE-märgisega väetisetooted, mis on vastavuses harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, olevat vastavuses I, II ja III lisas sätestatud nõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.

CE-märgisega väetisetooted, mis on vastavuses või mida on analüüsitud vastavuses harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse olevat vastavuses I, II ja III lisas sätestatud vastavate nõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse ühtne kirjeldus, millele vastavus tagab vastavuse I, II ja III lisas sätestatud nõuetele, mis on hõlmatud kõnealuse kirjelduse või selle osadega. Rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 41 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Kui I, II või III lisas sätestatud nõue ei ole hõlmatud harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, ja kui komisjon täheldab pärast ühe või mitme Euroopa standardiorganisatsiooni taotlust koostada nimetatud nõude suhtes harmoneeritud standard põhjendamatuid viivitusi selle standardi vastuvõtmisel, võib komisjon võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse ühtne kirjeldus selle nõude suhtes. Rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 41 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  CE-märgis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil saatedokumentidele või pakendile, kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse pakendatult.

1.  CE-märgis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil CE-märgisega väetisetoote pakendile või kui CE-märgisega väetisetoode tarnitakse ilma pakendita, CE-märgisega väetisetoote saatedokumentidele.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

CE-märgisele järgneb selle teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, kes osales IV lisas osutatud vastavushindamise moodulis D1.

CE-märgisele järgneb teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, kui seda nõutakse IV lisas.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Taaskasutamistoimingu läbinud CE-märgisega väetisetoode, mis täidab käesolevas määruses sätestatud nõuded, loetakse direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud nõuetele vastavaks, mistõttu ei käsitata seda enam jäätmena.

Kui materjal, mis oli varem jääde, on läbinud taaskasutamistoimingu ning käesolevale määrusele vastav CE-märgisega väetisetoode sisaldab sellist materjali või koosneb sellest, loetakse see materjal direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks, mistõttu ei käsitata seda enam jäätmena alates hetkest, mil koostatakse ELi vastavusdeklaratsioon.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teavitav liikmesriik esitab komisjonile selle nõudmisel kogu teabe teavituse aluse või asjaomase teavitatud asutuse pädevuse säilimise kohta.

2.  Teavitav asutus esitab komisjonile selle nõudmisel kogu teabe teavituse aluse või asjaomase teavitatud asutuse pädevuse säilimise kohta.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui teavitatud asutus leiab, et tootja ei ole järginud I, II või III lisas sätestatud nõudeid, vastavaid harmoneeritud standardeid, artiklis 13 osutatud ühtset kirjeldust või muid tehnilisi kirjeldusi, nõuab ta kõnealuselt tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ega väljasta sertifikaati.

3.  Kui teavitatud asutus leiab, et tootja ei ole järginud I, II või III lisas sätestatud nõudeid, vastavaid harmoneeritud standardeid või artiklis 13 osutatud ühtset kirjeldust, nõuab ta kõnealuselt tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ega väljasta vastavussertifikaati või kinnitusotsust.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui pärast sertifikaadi väljastamist avastab teavitatud asutus nõuetele vastavuse jälgimisel, et CE-märgisega väetisetoode ei ole enam nõuetega vastavuses, nõuab ta tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ja vajaduse korral peatab või tühistab sertifikaadi.

4.  Kui pärast sertifikaadi või kinnitusotsuse väljastamist avastab teavitatud asutus nõuetele vastavuse jälgimisel, et CE-märgisega väetisetoode ei ole enam nõuetega vastavuses, nõuab ta tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ja vajaduse korral peatab või tühistab sertifikaadi või kinnitusotsuse.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui parandusmeetmeid ei võeta või neil ei ole soovitud mõju, teavitatud asutus vastavalt vajadusele kas piirab sertifikaati või peatab või tühistab selle.

5.  Kui parandusmeetmeid ei võeta või neil ei ole soovitud mõju ning CE-märgisega väetisetoode ei täida seega käesoleva määruse nõudeid, siis teavitatud asutus vastavalt vajadusele kas piirab sertifikaati või kinnitusotsust või peatab või tühistab need.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  sertifikaadi andmisest keeldumine, nende piiramine, peatamine või tühistamine;

(a)  sertifikaadi andmisest või kinnitusotsuse tegemisest keeldumine, nende piiramine, peatamine või tühistamine;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riiklikul tasandil ohtu kujutavate CE-märgisega väetisetoodetega tegelemise menetlus

Ohtu kujutavate CE-märgisega väetisetoodetega tegelemise riikliku tasandi menetlus

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust arvata, et CE-märgisega väetisetoode kujutab endast vastuvõetamatut ohtu inim-, looma- või taimetervisele või ohutusele või keskkonnale, viivad nad läbi asjaomase väetisetoote hindamise, lähtudes käesolevas määruses sätestatud nõuetest. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega sel eesmärgil vajalikul viisil koostööd.

Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt põhjust arvata, et CE-märgisega väetisetoode kujutab endast ohtu inim-, looma- või taimetervisele või ohutusele või keskkonnale või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitse aspektidele, viivad nad läbi asjaomase väetisetoote hindamise, lähtudes kõigist käesolevas määruses sätestatud nõuetest. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega sel eesmärgil vajalikul viisil koostööd.

 

(See muudatusettepanek hõlmab ka horisontaalset muudatust seoses mõistega „vastuvõetamatu oht” (ainsuses või mitmuses), mis on muudetud mõisteks „oht” (ainsuses); selle vastuvõtmise korral tehakse nende mõistete vastavad muudatused kogu tekstis ja ka vastuvõetud muudatusettepanekutes.)

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui turujärelevalveasutused leiavad hindamise käigus, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, nõuavad nad viivitamata, et ettevõtja võtaks mõistliku aja jooksul kõik vajalikud parandusmeetmed väetisetoote vastavusse viimiseks kõnealuste nõuetega, kõrvaldaks väetisetoote turult, võtaks selle tagasi või kõrvaldaks CE-märgise.

Kui turujärelevalveasutused leiavad hindamise käigus, et CE-märgisega väetisetoode ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, nõuavad nad viivitamata, et ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed väetisetoote vastavusse viimiseks kõnealuste nõuetega, kõrvaldaks väetisetoote turult või võtaks selle tagasi mõistliku aja jooksul, mille nad ohu laadi arvestades määravad, ja kõrvaldaks CE-märgise.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased ajutised meetmed, et riigisisesel turul CE-märgisega väetisetoote kättesaadavaks tegemine keelata või seda piirata, väetisetoode turult kõrvaldada või tagasi võtta.

Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased ajutised meetmed, et riigisisesel turul CE-märgisega väetisetoote kättesaadavaks tegemine keelata või seda piirata, väetisetoode turult kõrvaldada või tagasi võtta. Turujärelevalveasutuste kohustused selles valdkonnas ei piira liikmesriikide võimalust reguleerida väetisetooteid, millel ei ole turul kättesaadavaks tegemise ajal CE-märgist.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  puudused artiklis 12 osutatud harmoneeritud standardites, mille alusel vastavust eeldatakse.

(b)  puudused artiklis 12 osutatud harmoneeritud standardites;

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  puudused artiklis 13 osutatud ühtses kirjelduses.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui riiklikku meedet peetakse põhjendatuks ja CE-märgisega väetisetoote mittevastavust põhjendatakse puudustega artikli 37 lõike 5 punktis c osutatud ühtses kirjelduses, võtab komisjon viivitamata vastu rakendusaktid, millega asjaomast ühtset kirjeldust muudetakse või see kehtetuks tunnistatakse. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 41 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui liikmesriik leiab peale artikli 37 lõike 1 kohast hindamist, et CE-märgisega väetisetoode, mis vastab käesoleva määruse nõuetele, kujutab endast siiski ohtu inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale, nõuab ta, et asjaomane ettevõtja võtaks mõistliku aja jooksul kõik asjakohased meetmed tagamaks, et asjaomane väetisetoode ei kujutaks endast turule laskmisel enam ohtu, kõrvaldaks asjaomase väetisetoote turult või võtaks selle tagasi.

1.  Kui liikmesriik leiab peale artikli 37 lõike 1 kohast hindamist, et CE-märgisega väetisetoode, mis vastab käesoleva määruse nõuetele, kujutab endast siiski ohtu inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitse aspektidele, nõuab ta viivitamata, et asjaomane ettevõtja võtaks mõistliku aja jooksul, mille turujärelevalveasutus ohu laadi arvestades määrab, kõik asjakohased meetmed tagamaks, et asjaomane väetisetoode ei kujutaks endast turul kättesaadavaks tegemisel enam ohtu, kõrvaldaks asjaomase väetisetoote turult või võtaks selle tagasi.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  CE-märgisega väetisetootega ei ole kaasas ELi vastavusdeklaratsiooni;

(c)  ELi vastavusdeklaratsiooni ei ole koostatud;

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte I–IV lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga ja lihtsustada selliste CE-märgisega väetisetoodete juurdepääsu siseturule ja vaba liikumist siseturul,

1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte I–IV lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga – võttes arvesse liikmesriikides juba lubatud tooteid ja materjale –, eelkõige loomsetest kõrvalsaadustest ja taaskasutusse võetud jäätmetest väetisetoodete tootmise valdkonnas, ning lihtsustada selliste CE-märgisega väetisetoodete juurdepääsu siseturule ja vaba liikumist siseturul,

(a)  millega siseturul kauplemise maht on tõenäoliselt märkimisväärne ja

(a)  millega siseturul kauplemise maht on potentsiaalselt märkimisväärne ja

(b)  mille puhul on teaduslikke tõendeid, et need ei kujuta endast ohtu inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale ja et need on piisavalt tõhusad.

(b)  mille puhul on teaduslikke tõendeid, et need ei kujuta endast ohtu inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele või keskkonnale ja et need on piisavalt tõhusad.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjon võtab pärast ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] põhjendamatu viivituseta vastu delegeeritud õigusakti kooskõlas lõikega 1, et muuta II lisas sätestatud koostisainete kategooriaid ja lisada nimetatud koostisainete kategooriatesse eelkõige loomsed kõrvalsaadused, mille puhul on lõpp-punkt kindlaks määratud, struviit, biosüsi ja tuhapõhised tooted, ning sätestada nõuded nende toodete lisamiseks asjaomastesse kategooriatesse. Nimetatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel võtab komisjon eelkõige arvesse tehnoloogia arengut toitainete taaskasutamise valdkonnas.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui komisjon muudab II lisa, et lisada lõike 1 kohaselt selliste organismide koostisainete kategooriasse uusi mikroorganisme, teeb ta seda järgmiste andmete alusel:

2.  Kui komisjon muudab II lisa, et lisada selliste organismide koostisainete kategooriasse uusi mikroorganismide tüvesid, teeb ta seda, kui ta on kindlaks teinud, et kõik täiendava mikroorganismi asjaomased tüved vastavad käesoleva artikli lõike 1 punkti b nõuetele, järgmiste andmete alusel:

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  mikroorganismi nimi;

(a)  mikroorganismi nimi tüve tasandil;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  mikroorganismi turvalise tootmise ja kasutamisega seotud varasemad andmed;

(c)  mikroorganismi turvalist tootmist ja kasutamist käsitlev teaduskirjandus;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  taksonoomiline suhe mikroorganismi liigiga, mis täidab Euroopa Toiduohutusameti kehtestatud ohutuse eeldusele vastavaks kvalifitseerimise nõuded;

(d)  taksonoomiline suhe mikroorganismi liigiga, mis täidab Euroopa Toiduohutusameti kehtestatud ohutuse eeldusele vastavaks kvalifitseerimise nõuded, või viide kasutatud mikroorganismide deklareeritud vastavusele asjaomaste mikroorganismide ohutust käsitlevatele harmoneeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või vastavusele komisjoni vastu võetud uute mikroorganismide ohutushindamise nõuetele, juhul kui selliseid harmoneeritud standardeid ei ole kehtestatud;

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Asjaomases valdkonnas toimuva kiire tehnoloogia arengu kajastamiseks võtab komisjon hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] vastu delegeeritud õigusaktid kooskõlas artikliga 43, et määrata kindlaks kriteeriumid selliste uute mikroorganismide hindamiseks, mida võib kasutada taimi toitainetega varustavates toodetes, ilma et need oleks nimeliselt kantud positiivsesse loetellu.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Hiljemalt ... [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] muudab komisjon II lisa, et lisada tootmisahela lõpp-punktid, mis on kindlaks määratud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teise lõiguga, seoses II lisa CMC 11 all loetletud loomsete kõrvalsaadustega.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel lõike 1 alusel muudab komisjon II lisas sätestatud koostisainete kategooriat, milles on kehtestatud nõuded muudele polümeeridele kui toitainepolümeerid, et kajastada viimaseid teaduslikke tõendeid ja tehnoloogia arengut, ning hiljemalt ... [kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] määrab kindlaks süsinikdioksiidiks (CO2) muundatava polümeerse süsiniku muundamiskriteeriumid ja vastava biolagunemise katsemeetodi.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel lõike 1 alusel muudab komisjon II lisas sätestatud koostisainete kategooriat, milles on kehtestatud kriteeriumid muudele tööstuse kõrvalsaadustele, et kajastada kasutatavaid tootmisviise, tehnoloogia arengut ja viimaseid teaduslikke tõendeid, ning hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] määrab kindlaks kriteeriumid tööstuse kõrvalsaaduste lisamiseks koostisainete kategooriasse.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Seoses I lisa II osaga ei hõlma komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 4 nendes sätestatud saasteainete piirnormide kohandamist, välja arvatud juhul, kui uued saasteainete piirnormid on vajalikud uute koostisainete lisamise tõttu II lisasse. Kui uued saasteainete piirnormid on kindlaks määratud, kohaldatakse kõnealuseid piirnorme ainult lisatud uute koostisainete suhtes.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Kehtestatavad karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitama kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest ja kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Kehtestatavad karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitama kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest ja kõikidest nende hilisematest muudatustest. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada karistusi käsitlevate eeskirjade täitmine.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1069/2009

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)   Lõikesse 2 lisatakse esimese lõigu järele järgmine lõik:

 

„Loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete puhul, mis kuuluvad artikli 32 kohaldamisalasse ja mida liikmesriikides juba laialdaselt kasutatakse väetiste tootmiseks, määrab komisjon asjaomase lõpp-punkti kindlaks hiljemalt ... [kuus kuud pärast väetisemääruse jõustumise kuupäeva].”

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 3 – punkt 34 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „34. „taime biostimulaator” – toode, mis stimuleerib taimede toitainete omastamise protsessi sõltumata toote toitainete sisaldusest ja mille ainus eesmärk on parandada taime ühte või mitut järgmist omadust:

„34. „taime biostimulaator” – toode, mis sisaldab mis tahes ainet või mikroorganismi, mis stimuleerib taimede toitainete omastamise protsessi sõltumata selle toitainete sisaldusest, või selliste ainete ja/või mikroorganismide mis tahes kombinatsiooni ja mille ainus eesmärk on parandada taime või taime risosfääri ühte või mitut järgmist omadust:

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  põllumajanduskultuuride kvaliteedinäitajad.”

(c)  põllumajanduskultuuride kvaliteet.”

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  mullas, risosfääris või füllosfääris sisalduvate toitainete kättesaadavus;

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  orgaaniliste ühendite lagundamine mullas;

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c c)  huumuse moodustamine;

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üleminekusätted

Üleminekusätted, läbivaatamine ja aruandlus

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei takista selliste väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemist, mis kannavad vastavuses määrusega (EÜ) nr 2003/2003 märget „EÜ väetis” ja on lastud turule enne [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. 5. peatükki kohaldatakse selliste toodete suhtes mutatis mutandis.

Liikmesriigid ei takista selliste väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemist, mis kannavad vastavuses määrusega (EÜ) nr 2003/2003 märget „EÜ väetis” ja on lastud turule enne ... [12 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva]. 5. peatükki kohaldatakse selliste toodete suhtes mutatis mutandis.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Liikmesriigid, kus on juba rakendatud orgaanilis-mineraalsetes väetistes ja mineraalväetistes kaadmiumi (Cd) sisalduse madalamat piirnormi, mis on sätestatud I lisa II osa PFC 1(B) punkti 3 alapunktis a ja PFC 1(C)(I) punkti 2 alapunktis a, võivad säilitada selle rangema piirnormi, kuni käesoleva määruse kohaselt kehtestatud piirnorm on sellega võrdne või madalam. Liikmesriigid teatavad sellistest kehtivatest siseriiklikest meetmetest komisjonile hiljemalt ... [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Hiljemalt ... [42 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse käesoleva määruse kohaldamist ja selle üldist mõju selle eesmärkide saavutamise seisukohast, sh mõju VKEdele. Nimetatud aruanne hõlmab eelkõige järgmist:

 

(a)  hinnang väetisetoodete siseturu toimimise kohta, sh vastavushindamise ja turujärelevalve tõhusus, analüüs osalise ühtlustamise mõju kohta CE-märgisega väetisetoodete ja riiklike eeskirjade alusel turule lastud väetisetoodete tootmisele, kasutusviisidele ja kaubavoogudele;

 

(b)  hinnang saasteainete tasemete piirangute kohaldamise kohta vastavalt käesoleva määruse I lisas sätestatule, uus asjakohane teaduslik teave saasteainete mürgisuse ja kantserogeensuse kohta, kui see muutub kättesaadavaks, sh väetisetoodete uraaniga saastatusest tulenevad ohud;

 

(c)  hinnang kaadmiumi kõrvaldamise tehnoloogiate arengu ja nende mõju, ulatuse ja maksumuse kohta kogu väärtusahelas ning asjakohase kaadmiumijäätmete käitlemise kohta ning

 

(d)  hinnang kaubandusliku mõju kohta tooraine hankimisele, sh fosfaatmaagi kättesaadavusele.

 

Aruandes võetakse nõuetekohaselt arvesse tehnoloogia arengut ja innovatsiooni ning väetisetoodete tootmist ja kasutamist mõjutavaid standardimisprotsesse. Vajaduse korral lisatakse sellele seadusandlik ettepanek hiljemalt ... [viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva].

 

Hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] esitab komisjon hinnangu teaduslike andmete kohta agronoomiliste ja keskkonnakriteeriumide kehtestamiseks, et määrata kindlaks loomasõnniku lõpp-punkti kriteeriumid eesmärgiga kvalifitseerida töödeldud loomasõnnikut sisaldavate või sellest koosnevate toodete toimivust.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c.  Hiljemalt ... [viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] vaatab komisjon läbi mikroorganismide vastavushindamismenetluse.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Seda kohaldatakse alates ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva], välja arvatud artiklid 19–35, mida kohaldatakse alates … [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva], ning artiklid 13, 41, 42, 43 ja 45, mida kohaldatakse alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt C a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

C a.  Vähese süsinikusisaldusega väetis

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 5 – alapunkt I a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I a.  Denitrifikatsiooni inhibiitor

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab ainet, mille puhul on kehtestatud jääkide piirnormid toidus ja söödas vastavalt

välja jäetud

(a)   nõukogu määrusele (EMÜ) nr 315/93,1

 

(b)   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 396/2005,2

 

(c)   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 470/20093 või

 

(d)   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/32/EÜ,4

 

ei tohi CE-märgisega väetisetoote kasutamine kasutamisjuhendis täpsustatud viisil tuua kaasa kõnealuste piirnormide ületamist toidus ja söödas.

 

__________________

 

1 Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1).

 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).

 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 11).

 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiiv 2002/32/EÜ loomasöötades sisalduvate ebasoovitavate ainete kohta (EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10).

 

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – punkt 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiitmiseks või heakskiitmise uuendamiseks esitatud koostisaineid, mis on rakendusmäärusest (EL) nr 540/2011 välja jäetud, ei tohi väetisetoodetes kasutada, kui väljajätmine on põhjendatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 1 lõike 4 alusel.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Orgaaniline väetis sisaldab

1. Orgaaniline väetis sisaldab

•  süsinikku (C) ja

•  orgaanilist süsinikku (Corg) ja

•  toitaineid,

•  toitaineid,

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja arvatud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, nagu turvas, sealhulgas leonardiit, ligniit ja nendest materjalidest saadud ained, kuid välja arvatud muud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  kaadmium (Cd)  1,5 mg / kuivaine kg,

•  kaadmium (Cd)  1,0 mg / kuivaine kg,

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  plii (Pb)  120 mg / kuivaine kg ning

•  plii (Pb)  20 mg / kuivaine kg ning

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  biureet (C2H5N3O2)  12 g / kuivaine kg.

•  biureet (C2H5N3O2)  allpool avastamispiiri.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

3.  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek

3.  Orgaanilises väetises ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Analüüsitavad mikroorganismid

Proovivõtukava

Piirnorm

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Puudub 25 g-s või 25 ml-s

Escherichia coli või enterokokid

5

5

0

1000 1 g-s või 1ml-s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks

M = bakterite arvu maksimumväärtus (väljendatakse CFUna)

Mis tahes arengujärgus parasiite Ascaris spp. ja Toxocara spp. ei tohi 100 g või 100 ml orgaanilises väetises leiduda.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A)(I) – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab vähemalt üht järgmistest deklareeritud toitainetest: lämmastik (N), fosforpentaoksiid (P2O5) või kaaliumoksiid (K2O).

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A)(I) – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut toitainet, peab toode sisaldama primaarseid deklareeritud toitaineid miinimumkogusele vastaval määral järgmiselt: •

 

2,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N) või 2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku ning

 

6,5 massiprotsenti toitaineid kokku.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab vähemalt üht järgmistest deklareeritud toitainetest: lämmastik (N), fosforpentaoksiid (P2O5) või kaaliumoksiid (K2O).

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab vähemalt üht järgmistest deklareeritud toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:

2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab vähemalt üht järgmistest deklareeritud primaarsetest toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  2 massiprotsenti üldlämmastikku (N),

•  1 massiprotsent üldlämmastikku (N) ja/või

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  1 massiprotsent fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või

•  2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku.

•  1 (üks) massiprotsent kaaliumoksiidi (K2O) kokku ning

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  6,5 massiprotsenti toitaineid kokku.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut toitainet, peab toode sisaldama primaarseid deklareeritud toitaineid miinimumkogusele vastaval määral järgmiselt: •

 

2 massiprotsenti üldlämmastikku (N) või 1 massiprotsent fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku ning

 

5 massiprotsenti primaarseid toitaineid kokku.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Orgaanilis-mineraalne väetis on valmistis, millel on järgmised koostisained:

1.  Orgaanilis-mineraalne väetis on valmistis, millel on järgmised koostisained:

•  üks või mitu allpool PFC 1(C) all täpsustatud mineraalväetist ning

•  üks või mitu allpool PFC 1(C) all täpsustatud mineraalväetist ning

•  materjal, mis sisaldab

–  orgaanilist süsinikku (C) ja

•  üks või mitu materjali, mis sisaldavad

–  orgaanilist süsinikku (Corg) ja

–  toitaineid,

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja arvatud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.

–  toitaineid,

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, nagu turvas, sealhulgas leonardiit, ligniit ja nendest materjalidest saadud ained, kuid välja arvatud muud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  Alates [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,

•  Alates ... [üheksa aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva]: 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  plii (Pb)  120 mg / kuivaine kg.

(e)  plii (Pb)  20 mg / kuivaine kg.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 4

 

Komisjoni ettepanek

4.  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek

4.  Orgaanilis-mineraalses väetises ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Analüüsitavad mikroorganismid

Proovivõtukava

Piirnorm

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Puudub 25 g-s või 25 ml-s

Escherichia coli või enterokokid

5

5

0

1000 1 g-s või 1ml-s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks

M = bakterite arvu maksimumväärtus (väljendatakse CFUna)

Mis tahes arengujärgus parasiite Ascaris spp. ja Toxocara spp. ei tohi 100 g või 100 ml orgaanilises-mineraalses väetises leiduda.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B)(I) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või

•  1 massiprotsent neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat fosforpentaoksiidi (P2O5) või

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B)(I) – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut toitainet, peab toode sisaldama primaarseid deklareeritud toitaineid miinimumkogusele vastaval määral järgmiselt:

 

2,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N), millest 1 massiprotsent CE-märgisega väetisetootes on orgaaniline lämmastik (N), või 2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku ning

 

6,5 massiprotsenti primaarseid toitaineid kokku.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B)(I) – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  CE-märgisega väetisetoote iga ühik sisaldab deklareeritud koguse orgaanilist ainet ja toitaineid.

4.  CE-märgisega väetisetoote iga ühik sisaldab deklareeritud koguse orgaanilist süsinikku ja kõiki toitaineid. Ühiku all mõistetakse toote selliseid koostisosi nagu graanulid, pelletid jne.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B)(II) – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui toode sisaldab mitut toitainet, on miinimumkogused järgmised:

 

  1 massiprotsent üldlämmastikku (N) või

 

  1 massiprotsent fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või

 

  1 massiprotsent kaaliumoksiidi (K2O) kokku,

 

kusjuures toitainete kogusisaldus on vähemalt 4 %.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B)(II) – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  CE-märgisega väetisetoote orgaanilise süsiniku (C) sisaldus on vähemalt 3 massiprotsenti.

3.  CE-märgisega väetisetoote orgaanilise süsiniku (C) sisaldus on vähemalt 1 massiprotsent.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Mineraalväetis on väetis, mis ei ole orgaaniline väetis ega orgaanilis-mineraalne väetis.

1. Mineraalväetis on väetis, mis sisaldab mineraalseid toitaineid või loomset või taimset päritolu mineraalseks töödeldud toitaineid. CE-märgisega väetisetoote orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus ei ületa 1 massiprotsenti. Selle hulka ei kuulu CMC 9 ja 10 nõuetele vastavatest katteainetest ning PFC 5 ja CMC 8 nõuetele vastavatest agronoomilistest lisaainetest pärit süsinik.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C) – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Fosforväetised peavad vastama vähemalt ühele järgmistest lahustuvuse miinimumtasemetest, et olla taimedele omastatavad, muidu ei saa neid fosforväetisena deklareerida:

 

  lahustuvus vees: minimaalselt 40 % fosfori üldsisaldusest või

 

  lahustuvus neutraalses ammooniumtsitraadis: minimaalselt 75 % fosfori üldsisaldusest või

 

  lahustuvus sipelghappes (ainult pehme kivimi fosfaadi puhul): minimaalselt 55 % fosfori üldsisaldusest.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C) – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Kogu deklareeritav lämmastikusisaldus esitatakse ammoniaaklämmastiku, nitraatlämmastiku, karbamiidlämmastiku ning metüleenkarbamiidina, isobutülideendikarbamiidina ja krotonülideendikarbamiidina esineva lämmastiku sisalduse summana. Deklareeritav fosforisisaldus esitatakse fosfaatfosfori vormina. Pärast teaduslikku uurimist võib kooskõlas artikli 42 lõikega 1 lisada uusi vorme.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Makrotoitaineid sisaldava mineraalväetise otstarve on varustada taimi ühe või enama järgmise makrotoitainega: lämmastik (N), fosfor (P), kaalium (K), magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) või naatrium (Na).

1.  Makrotoitaineid sisaldava mineraalväetise otstarve on varustada taimi ühe või enama järgmise makrotoitainega:

 

(a)  primaarsed: lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K);

 

(b)  sekundaarsed: magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) või naatrium (Na).

 

 

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  Alates [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,

•  Alates ... [üheksa aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva]: 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  plii (Pb)  150 mg / kuivaine kg,

(e)  plii (Pb)  20 mg / kuivaine kg,

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  arseen (As)  60 mg / kuivaine kg,

(f)  arseen (As)  20 mg / kuivaine kg,

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Makrotoitaineid sisaldava tahke lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud vaid ühe toitaine sisaldus.

1.  Makrotoitaineid sisaldava tahke lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud järgmine sisaldus:

 

(a)  vaid üks primaarne toitaine (lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K)) või

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 1 – alapunkt b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b)  vaid üks sekundaarne toitaine (magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) ja naatrium (Na)).

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Makrotoitaineid sisaldav tahke lihtmineraalväetis, mille puhul on deklareeritud vaid ühe primaarse toitaine sisaldus, võib sisaldada üht või enamat sekundaarset toitainet.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab üht järgmistest deklareeritud toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:

2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab primaarseid ja/või sekundaarseid deklareeritud toitaineid kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  12 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

•  12 massiprotsenti neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat fosforpentaoksiidi (P2O5),

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – taane 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  1 massiprotsent naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

•  3 massiprotsenti naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Makrotoitaineid sisaldava tahke kompleksmineraalväetise puhul on deklareeritud enam kui ühe toitaine sisaldus.

1.  Makrotoitaineid sisaldava tahke kompleksmineraalväetise puhul on deklareeritud enam kui ühe primaarse ja/või sekundaarse toitaine sisaldus.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut järgmist deklareeritud toitainet kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:

2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut primaarset ja/või sekundaarset deklareeritud toitainet kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  3 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

•  5 massiprotsenti neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  3 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku,

•  5 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku,

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  1,5 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

•  2 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  1,5 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku,

•  2 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku,

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või

•  5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku,

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  1 massiprotsent naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

•  3 massiprotsenti naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – punkt 5 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  pärast viit IV lisa mooduli A1 punktis 4.2 kirjeldatud termotsüklit

•  pärast viit IV lisa mooduli A1 punktis 4.2 kirjeldatud termotsüklit enne turule laskmist katsetamiseks

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Makrotoitaineid sisaldava vedela lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud vaid ühe toitaine sisaldus.

1.  Makrotoitaineid sisaldava vedela lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud järgmine sisaldus:

 

(a)  vaid üks primaarne toitaine;

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 1 – alapunkt b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b)  vaid üks sekundaarne toitaine.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 1 a – (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Makrotoitaineid sisaldav vedel lihtmineraalväetis, mille puhul on deklareeritud vaid ühe primaarse toitaine sisaldus, võib sisaldada üht või enamat sekundaarset toitainet.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab üht järgmistest deklareeritud toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:

2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab üht primaarsetest ja/või sekundaarsetest deklareeritud toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  5 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

•  5 massiprotsenti neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat fosforpentoksiidi (P2O5)kokku,

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või

•  5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku,

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  1 massiprotsent naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

•  0,5 kuni 5 massiprotsenti naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Makrotoitaineid sisaldava vedela kompleksmineraalväetise puhul on deklareeritud enam kui ühe toitaine sisaldus.

1.  Makrotoitaineid sisaldava vedela kompleksmineraalväetise puhul on deklareeritud enam kui ühe primaarse ja/või sekundaarse toitaine sisaldus.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab mitut järgmist deklareeritud toitainet kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:

2.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab enam kui üht primaarsetest ja/või sekundaarsetest deklareeritud toitainetest kehtestatud miinimumkogusele vastaval määral:

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  1,5 massiprotsenti üldlämmastikku (N),

•  3 massiprotsenti üldlämmastikku (N) või

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  1,5 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

•  5 massiprotsenti neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat fosforpentaoksiidi (P2O5)kokku,

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  1,5 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku,

•  3 massiprotsenti kaaliumoksiidi (K2O) kokku või

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  0,75 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

•  1,5 massiprotsenti magneesiumoksiidi (MgO) kokku või

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  0,75 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku,

•  1,5 massiprotsenti kaltsiumoksiidi (CaO) kokku või

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  0,75 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või

•  1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi (SO3) kokku või

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C)(II) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis on mineraalväetis, v.a makrotoitaineid sisaldav väetis, mille otstarve on varustada taimi ühe või enama järgmise makrotoitainega: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo) või tsink (Zn).

1.  Mikrotoitaineid sisaldav mineraalväetis on mineraalväetis, v.a makrotoitaineid sisaldav väetis, mille otstarve on varustada taimi ühe või enama järgmise makrotoitainega: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), seleen (Se), räni (Si) või tsink (Zn).

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(C) a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

PFC1 (C) a: VÄHESE SÜSINIKUSISALDUSEGA VÄETIS

 

1.  CE-märgisega väetisetoode loetakse vähese süsinikusisaldusega väetiseks, kui see sisaldab 1%...15% orgaanilist süsinikku (Corg).

 

2.  Kaltsiumtsüaanamiidis ning karbamiidis ja selle kondensatsiooni- ja kaasnevates saadustes leiduvat süsinikku ei loeta selle mõiste kohaselt orgaaniliseks süsinikuks.

 

3.  Vähese süsinikusisaldusega väetiste suhtes kohaldatakse toimekategooria PFC 1(C) tahkete või vedelate, liht- või kompleks- ning makro- või mikrotoitaineid sisaldavate väetiste spetsifikatsioone.

 

4.  Nende saasteainete osas, mille sisalduse piirväärtusi ei ole toimekategooria PFC1(C)a raames kehtestatud, peavad toimekategooria PFC1(C) all müüdavad tooted vastama I lisas orgaanilistele või orgaanilis-mineraalsetele väetistele kehtestatud saasteaine sisalduse piirväärtustele.

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lubiaine on CE-märgisega väetisetoode, mille otstarve on korrigeerida mulla happesust ning mis sisaldab toitainete kaltsiumi (Ca) või magneesiumi (Mg) oksiide, hüdroksiide, karbonaate või silikaate.

1.  Lubiaine on CE-märgisega väetisetoode, mille otstarve on korrigeerida mulla happesust ning mis sisaldab toitainete kaltsiumi (Ca) või magneesiumi (Mg) oksiide, hüdroksiide, karbonaate ja/või silikaate.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 2 – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  kaadmium (Cd)  3 mg / kuivaine kg,

•  kaadmium (Cd)  1 mg / kuivaine kg,

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 2 – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  plii (Pb)  200 mg / kuivaine kg ning

•  plii (Pb)  20 mg / kuivaine kg ning

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 2 – punkt 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  arseen (As)  120 mg / kuivaine kg,

•  arseen (As)  20 mg / kuivaine kg,

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mullaparandusaine on CE-märgisega väetisetoode, mida lisatakse mullale selle füüsikaliste või keemiliste omaduste, struktuuri või bioloogilise aktiivsuse säilitamiseks, parandamiseks või kaitsmiseks.

Mullaparandusaine on aine (k.a multš), mis lisatakse mulda kohapeal eelkõige selleks, et säilitada või parandada mulla füüsikalisi omadusi, ning mis võib parandada mulla keemilisi ja/või bioloogilisi omadusi või aktiivsust.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. CE-märgisega väetisetooted peavad sisaldama vähemalt 15 % bioloogilise päritoluga ainet.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 3(A) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Orgaaniline mullaparandusaine koosneb üksnes bioloogilise päritoluga ainest, välja arvatud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.

1.  Orgaaniline mullaparandusaine koosneb üksnes bioloogilise päritoluga ainest, sealhulgas turvas, leonardiit, ligniit ja nendest saadud humiinained, kuid välja arvatud muud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 3(A) – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  kaadmium (Cd)  3 mg / kuivaine kg,

•  kaadmium (Cd)  1,5 mg / kuivaine kg,

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 3(A) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  kuuevalentne kroom (Cr VI) 2 mg / kuivaine kg,

•  kuuevalentne kroom (Cr VI) 1 mg / kuivaine kg,

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 3(A) – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  plii (Pb)  120 mg / kuivaine kg.

•  plii (Pb)  20 mg / kuivaine kg.

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 3(A) – punkt 3 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

(a)  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek

(a)  Orgaanilises mullaparandusaines ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Analüüsitavad mikroorganismid

Proovivõtukava

Piirnorm

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Puudub 25 g-s või 25 ml-s

Escherichia coli või enterokokid

5

5

0

1000 1 g-s või 1 ml-s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks

M = bakterite arvu maksimumväärtus (väljendatakse CFUna)

Parasiite, näiteks ascaris spp. ja Toxocara spp. oma mis tahes arengujärgus ei tohi 100 g või 100 ml orgaanilises mullaparandusaines leiduda.

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 3(B) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Anorgaaniline mullaparandusaine on muu mullaparandusaine kui orgaaniline mullaparandusaine.

1.  Anorgaaniline mullaparandusaine on muu mullaparandusaine kui orgaaniline mullaparandusaine ja hõlmab multšikilesid. Biolagunev multšikile on eeskätt II lisa CMC 10 punktide 2 a ja 3 nõuetele vastav biolagunev polümeerkile ning on ette nähtud otse mullapinnale paigutamiseks, et kaitsta selle struktuuri, pärssida umbrohu kasvu, vähendada mulla niiskuskadu või ennetada erosiooni.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 3(B) – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  plii (Pb)  150 mg / kuivaine kg.

•  plii (Pb)  20 mg / kuivaine kg.

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kasvusubstraat on materjal, v.a muld, mida kasutatakse substraadina juurte arenguks.

1.  Kasvusubstraat on kohapealne kasvukeskkond, v.a muld, milles kasvatatakse taimi või seeni.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 4 – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  kaadmium (Cd)  3 mg / kuivaine kg,

•  kaadmium (Cd)  1,5 mg / kuivaine kg,

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 4 – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  plii (Pb)  150 mg / kuivaine kg.

•  plii (Pb)  20 mg / kuivaine kg.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 4 – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

3.  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek

3.  Kasvusubstraadis ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Analüüsitavad mikroorganismid

Proovivõtukava

Piirnorm

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Puudub 25 g-s või 25 ml-s

Escherichia coli või enterokokid

5

5

0

1000 1 g-s või 1 ml-s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks

M = bakterite arvu maksimumväärtus (väljendatakse CFUna)

Mis tahes arengujärgus parasiite Ascaris spp. ja Toxocara spp. ei tohi 100 g või 100 ml kasvusubstraadis leiduda.

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Agronoomiline lisaaine on CE-märgisega väetisetoode, mida lisatakse tootele, mis varustab taimi toitainetega, et parandada kõnealuse toote toitainete vabastamise võimet.

Agronoomiline lisaaine on CE-märgisega väetisetoode, mis on ette nähtud tootele lisamiseks ja millel on tõestatud toime mineraalide või mineraliseeritud toitainete eri vormide transformatsioonile või taimetoitainete kättesaadavusele või mõlemale või mida lisatakse mullale, et parandada taimede toitainete omastamist või et vähendada toitainete kadu.

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(A) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200636 kohaselt olema registreeritud toimikus, mis sisaldab:

Iga aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200636 kohaselt olema registreeritud, välja arvatud juhul, kui see kuulub mõne nimetatud määruse artiklis 6 või selle IV või V lisas sätestatud registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________

__________________

36 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

36 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(A) – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(A) – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(A) – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega registreerimiskohustusest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(A)(I a) (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

PFC 5(A)(I a): Denitrifikatsiooni inhibiitor

 

1.  Denitrifikatsiooni inhibiitor vähendab dilämmastikoksiidi (N2O) moodustumist, aeglustades või blokeerides nitraadi (NO3) konversiooni dilämmastikoksiidiks (N2), mõjutamata PFC 5(A)(I) all kirjeldatud nitrifikatsiooni protsessi. Selle tulemusena suureneb nitraadi kättesaadavus taimede jaoks ja N2O-heide väheneb.

 

2.  Nimetatud meetodi tulemuslikkust saab hinnata, mõõtes dilämmastikoksiidi heitkoguseid sobiva mõõteseadmega kogutud gaasiproovides ja mõõtes selle proovi N2O kogust gaasikromatograafis. Hinnangus registreeritakse samuti mulla veesisaldus.

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(B) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200637 kohaselt olema registreeritud toimikus, mis sisaldab:

2. Aine peab olema määruse (EÜ) nr 1907/200637 kohaselt registreeritud, välja arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt mõne nimetatud määruse artiklis 6 või selle IV või V lisas sätestatud registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________

__________________

37 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

37 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(B) – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(B) – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(B) – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega registreerimiskohustusest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(C) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200638 kohaselt olema registreeritud toimikus, mis sisaldab:

2. Aine peab olema määruse (EÜ) nr 1907/200638 kohaselt registreeritud, välja arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt mõne nimetatud määruse artiklis 6 või selle IV või V lisas sätestatud registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________

__________________

38 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

38 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(C) – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(C) – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 5(C) – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega registreerimiskohustusest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taimede biostimulaator on CE-märgisega väetisetoode, mis stimuleerib taimede toitumisprotsesse sõltumatult toote toitainesisaldusest, üksnes selleks, et parandada taime üht või mitut järgmist omadust:

1.  Taimede biostimulaator on CE-märgisega väetisetoode, mis stimuleerib taimede toitumisprotsesse sõltumatult toote toitainesisaldusest, üksnes selleks, et parandada taime ja taime risosfääri või füllosfääri üht või mitut järgmist omadust:

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  toitainete kättesaadavus mullas ja risosfääris.

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b)  huumuse moodustumine;

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1 – alapunkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c c)  orgaaniliste ühendite lagundamine mullas või

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  kaadmium (Cd)  3 mg / kuivaine kg,

•  kaadmium (Cd)  1,5 mg / kuivaine kg,

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Taimede biostimulaator peab märgistusel täpsustatud põllukultuuride puhul omama märgistusel teatatud mõju.

3.  Taimede biostimulaator peab märgistusel täpsustatud taimede puhul omama märgistusel teatatud mõju. Kui taimede biostimulaator sisaldab ühte või mitut määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetud koostisainet, annab vastavushindamisel esitatav teave veenvaid empiirilisi tõendeid biostimulaatori mõju kohta, võttes arvesse selliseid asjaomaseid parameetreid nagu koostisosade suhtelised kontsentratsioonid, kasutusmäär, aeg, taimede kasvujärk, põllukultuur jms.

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Mikroobne taimede biostimulaator sisaldab üksnes mikroorganismi või mikroorganismide rühma, millele on osutatud II lisa koostisainete kategoorias 7.

1.  Mikroobse taimede biostimulaatori koostisse kuuluvad:

 

(a)  mikroorganism või mikroorganismide rühm, millele osutatakse II lisa koostisainete kategoorias 7;

 

(b)  punktis a sätestatust erinev mikroorganism või mikroorganismide rühm. Neid võib kasutada koostisainete kategooriatena, kui need vastavad II lisa koostisainete kategoorias 7 sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

3.  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml proovis.

 

Muudatusettepanek

3.  Mikroobses taimede biostimulaatoris ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Mikroorganismid / nende toksiinid, metaboliidid

Proovivõtukava

Piirnorm

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

Puudub 25 g-s või 25 ml-s

Kolibakterid:

5

0

Puudub 1 g-s või 1 ml-s

Listeria monocytogenes

5

0

Puudub 25 g-s või 25 ml-s

Vibrio spp.

5

0

Puudub 25 g-s või 25 ml-s

Shigella spp.

5

0

Puudub 25 g-s või 25 ml-s

Staphylococcus aureus

5

0

Puudub 25 g-s või 25 ml-s

Enterokokid

5

2

10 CFU/g”

Anaeroobsete bakterite arv, välja arvatud siis, kui mikroobne biostimulaator on aeroobne bakter

5

2

5 CFU/g või ml

Pärmi- ja hallitusseente arv, välja arvatud siis, kui mikroobne biostimulaator on seen

5

2

1000 CFU/g või ml

kus  n = proovi moodustavate ühikute arv; c = proovi nende ühikute arv, mille väärtus ületab kindlaksmääratud piirnormi.

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Escherichia coli peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 1 g või 1 ml proovis.

välja jäetud

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  CE-märgisega väetisetootes ei tohi enterokokke esineda rohkem kui 10 CFU / värske massi g.

välja jäetud

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Listeria monocytogenes peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml proovis.

välja jäetud

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Vibrio spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml proovis.

välja jäetud

Muudatusettepanek    214

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Shigella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml proovis.

välja jäetud

Muudatusettepanek    215

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Staphylococcus aureus peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 1 g või 1 ml proovis.

välja jäetud

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Aeroobsete bakterite arv ei tohi ületada 105 CFU CE-märgisega väetisetoote 1 g või 1 ml proovi kohta, välja arvatud siis, kui mikroobne biostimulaator on aeroobne bakter.

välja jäetud

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 12 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

on taimede biostimulaatori pH 4 või sellest kõrgem.

välja jäetud

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13.  Mikroobse taimede biostimulaatori kõlblikkusaeg peab märgistusel esitatud hoiutingimustes olema vähemalt kuus kuud.

välja jäetud

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 7 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Mehaanilise segu valmistamine ei tohi muuta ühegi väetisetootest koostisaine olemust

3.  Mehaanilise segu valmistamine ei tohi muuta ühegi väetisetootest koostisaine toimet

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I osa – CMC 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

CMC 11 a: Muud tööstuse kõrvalsaadused

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada aineid ja segusid, mille hulka ei kuulu järgmised8:

1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada aineid ja segusid, sealhulgas tehnilisi lisaaineid, mille hulka ei kuulu järgmised39:

__________________

__________________

39 Materjali väljaarvamine kategooriast CMC 1 ei takista sel olemast lubatud koostisaine muu koostisainete kategooria alusel, millega sätestatakse teistsugused nõuded. Vt nt loomseid kõrvalsaaduseid käsitlev kategooria CMC 11, polümeere käsitlevad kategooriad CMC 9 ja 10 ning agronoomilisi lisaaineid käsitlev kategooria CMC 8.

39 Materjali väljaarvamine kategooriast CMC 1 ei takista sel olemast lubatud koostisaine muu koostisainete kategooria alusel, millega sätestatakse teistsugused nõuded. Vt nt loomseid kõrvalsaaduseid käsitlev kategooria CMC 11, polümeere käsitlevad kategooriad CMC 9 ja 10 ning agronoomilisi lisaaineid käsitlev kategooria CMC 8.

Muudatusettepanek    222

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kõrvalsaadused direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses;

(b)  kõrvalsaadused direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses, välja arvatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 nõuete kohaselt registreeritud kõrvalsaadused, mis ei kuulu ühegi registreerimiskohustusest tehtava erandi alla, mis on sätestatud sama määruse V lisa punktis 5;

Muudatusettepanek    223

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  polümeerid või

(e)  polümeerid, v.a need, mida kasutatakse kasvusubstraatides, mis ei ole mullaga kokkupuutes, või

Muudatusettepanek    224

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõik puhasainena või segu koostisainena CE-märgisega väetisetootesse lisatud ained peavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt olema registreeritud toimikus, mis sisaldab:

Kõik puhasainena või segu koostisainena CE-märgisega väetisetootesse lisatud ained, mis ei kuulu ühegi määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 6 või IV või V lisas sätestatud registreerimiskohustusest tehtava erandi alla, peavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt olema registreeritud toimikus, mis sisaldab:

Muudatusettepanek    225

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 2 – lõik 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Muudatusettepanek    226

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 2 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Muudatusettepanek    227

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega registreerimiskohustusest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    228

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada taimi, taimeosi või taimeekstrakte, mida ei ole töödeldud muul viisil kui lõikamine, peenestamine, tsentrifuugimine, pressimine, kuivatamine, külmkuivatamine või veega ekstraheerimine.

1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada taimi, taimeosi või taimeekstrakte, mida ei ole töödeldud muul viisil kui lõikamine, peenestamine, tsentrifuugimine, sõelumine, jahvatamine, pressimine, kuivatamine, külmkuivatamine, puhverlahusega töötlemine, ekstrusioon, kiirgusega töötlemine, külmtöötlemine, kuumusega desinfitseerimine, veega ekstraheerimine või mis tahes muu valmistamis- või töötlemisprotsess, mille tulemusena saadud lõplikku ainet ei ole vaja registreerida vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006.

Muudatusettepanek    229

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõike 1 kohaldamisel loetakse taimede hulka vetikad, kuid mitte sinivetikad.

2.  Lõike 1 kohaldamisel loetakse taimede hulka vetikad, välja arvatud sinivetikad, mis eritavad tsüanotoksiine, mis klassifitseeritakse ohtlikuks kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Muudatusettepanek    230

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada komposti, mis on saadud üksnes ühe või enama järgmise sisendmaterjali aeroobse kompostimise teel:

1.  Taimi toitainetega varustav CE-märgisega toode võib sisaldada komposti, kompostist valmistatud vedelat või tahket mikroobset või mittemikroobset ekstrakti, mis on saadud üksnes ühe või enama järgmise sisendmaterjali aeroobse kompostimise ning looduslike mikroorganismide võimaliku järgneva paljunemise teel:

Muudatusettepanek    231

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  2. ja 3. kategooria loomsed kõrvalsaadused vastavalt määrusele (EÜ) nr 1069/2009;

(b)  tooted, mis on valmistatud määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklis 32 osutatud loomsetest kõrvalsaadustest, mis vastavalt nimetatud määruse artiklile 5 on jõudnud tootmisahela lõpp-punkti;

Muudatusettepanek    232

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  elus- või surnud organismid või nende osad, mis on töötlemata kujul või mida on töödeldud käsitsi, mehaaniliselt või gravitatsiooniliste meetmetega, vees lahustamise, flotatsiooni, veega ekstraheerimise, aurdestillatsiooni teel või kuumutamisega ainult vee eraldamiseks, või mida saadakse õhust eraldamise teel mis tahes vahenditega, välja arvatud järgmised materjalid:

(c)  elus- või surnud organismid või nende osad, mis on töötlemata kujul või mida on töödeldud käsitsi, mehaaniliselt või gravitatsiooniliste meetmetega, vees lahustamise, flotatsiooni, veega ekstraheerimise teel, välja arvatud järgmised materjalid:

Muudatusettepanek    233

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  reoveesete, tööstussete või süvendustööde muda ning

  reoveesete, tööstussete (v.a mittesöödavad toidujäägid, sööt ja agrokütustega seotud istandused) või süvendustööde muda ning

Muudatusettepanek    234

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  lisaaine on määruse (EÜ) nr 1907/20069 kohaselt registreeritud toimikus, mis sisaldab:

•  lisaaine on määruse (EÜ) nr 1907/200640 kohaselt registreeritud, välja arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt mõne nimetatud määruse artiklis 6 või selle IV või V lisas sätestatud registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________

__________________

40 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

40 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Muudatusettepanek    235

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Muudatusettepanek    236

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Muudatusettepanek    237

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega registreerimiskohustusest ning

välja jäetud

• kõigi lisaainete kogusisaldus ei ületa 5 % sisendmaterjali kogumassist; või

 

Muudatusettepanek    238

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  toiduainetööstuse töötlemata ja mehaaniliselt töödeldud jäätmed, välja arvatud loomseid kõrvalsaadusi kasutavate valdkondade jäätmed vastavalt määrusele (EÜ) nr 1069/2009.

Muudatusettepanek    239

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e b)  koostisainete kategooriatele CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 ja CMC 11 vastavad materjalid.

Muudatusettepanek    240

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  kes töötleb üksnes eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjale ning

  mille puhul on eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinid selgelt eraldatud tootmisliinidest muude kui eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemiseks ning

Muudatusettepanek    241

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 6 – alapunkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  kriteerium: maksimaalselt 25 mmol O2/kg orgaaniline aine/h; või

•  kriteerium: maksimaalselt 50 mmol O2/kg orgaaniline aine/h; või

Muudatusettepanek    242

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

CMC 4: energiakultuuri kääritussaadus

CMC 4: Energiakultuuri kääritussaadus ja taimset päritolu biojäätmed

Muudatusettepanek    243

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  lisaaine on määruse (EÜ) nr 1907/200612 kohaselt registreeritud toimikus, mis sisaldab:

•  lisaaine on määruse (EÜ) nr 1907/200643 kohaselt registreeritud, välja arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt mõne nimetatud määruse artiklis 6 või selle IV või V lisas sätestatud registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________

__________________

43 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

43 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Muudatusettepanek    244

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Muudatusettepanek    245

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Muudatusettepanek    246

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega registreerimiskohustusest ning

välja jäetud

  kõigi lisaainete kogusisaldus ei ületa 5 % sisendmaterjali kogumassist; või

 

Muudatusettepanek    247

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  mis tahes alapunktides a–b loetletud materjal, mis on varasemalt kääritatud.

(c)  mis tahes alapunktides a–b loetletud materjal, mis on varasemalt kääritatud, ilma aflatoksiinide jälgedeta.

Muudatusettepanek    248

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  kes töötleb üksnes eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjale ning

  kus eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinid on selgelt eraldatud muude kui eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinidest ning

Muudatusettepanek    249

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 tund);

(b)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimist, nagu on kirjeldatud komisjoni määruse (EL) nr 142/20111a V lisa I peatüki 1. jao punktis 1;

 

_________________

 

1a Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).

Muudatusettepanek    250

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  mesofiilne anaeroobne kääritamine 37–40 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 tund) või

(d)  mesofiilne anaeroobne kääritamine 37–40 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimist, nagu on kirjeldatud komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 V lisa I peatüki 1. jao punktis 1 või

Muudatusettepanek    251

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  reoveesete, tööstussete või süvendustööde muda;

•  reoveesete, tööstussete (välja arvatud alapunktis e a osutatu) või süvendustööde muda ning

Muudatusettepanek    252

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  lisaaine on määruse (EÜ) nr 1907/200613 kohaselt registreeritud toimikus, mis sisaldab:

•  lisaaine on määruse (EÜ) nr 1907/200644 kohaselt registreeritud, välja arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt mõne nimetatud määruse artiklis 6 või selle IV või V lisas sätestatud registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________

__________________

44 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

44 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Muudatusettepanek    253

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Muudatusettepanek    254

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega registreerimiskohustusest ning

 

  kõigi lisaainete kogusisaldus ei ületa 5 % sisendmaterjali kogumassist; või

 

Muudatusettepanek    255

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  mis tahes alapunktides a–d loetletud materjal, mis:

(e)  mis tahes alapunktides a–d loetletud ilma aflatoksiinideta materjal, mis:

Muudatusettepanek    256

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  toiduainetööstuse töötlemata ja mehaaniliselt töödeldud jäätmed, välja arvatud loomseid kõrvalsaadusi kasutavate valdkondade jäätmed vastavalt määrusele (EÜ) nr 1069/2009;

Muudatusettepanek    257

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b)  koostisainete kategooriatele CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 ja CMC 11 vastavad materjalid.

Muudatusettepanek    258

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  kes töötleb üksnes eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjale ning

  kus eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinid on selgelt eraldatud muude kui eespool punktis 1 osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinidest ning

Muudatusettepanek    259

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55°C juures vähemalt 24 h ning hüdrauliline viibeaeg vähemalt 20 päeva;

(a)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55°C juures vähemalt 24 h ning hüdrauliline viibeaeg vähemalt 20 päeva, mille järel võetakse analüüsid, et kontrollida, kas kääritamisprotsess on haigusetekitajad edukalt hävitanud;

Muudatusettepanek    260

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 h);

(b)  termofiilne anaeroobne kääritamine 55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimist, nagu on kirjeldatud komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 V lisa I peatüki 1. jao punktis 1;

Muudatusettepanek    261

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  mesofiilne anaeroobne kääritamine 37–40 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 h) või

(d)  mesofiilne anaeroobne kääritamine 37–40 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab pastöriseerimist, nagu on kirjeldatud komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 V lisa I peatüki 1. jao punktis 1 või

Muudatusettepanek    262

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  oliivijääkõli, st oliiviõli pressimise viskoosne kõrvalsaadus, mille saamiseks töödeldakse märga oliiviõli orgaaniliste lahustitega kas kahes (alperujo) või kolmes järgus (orujo);

Muudatusettepanek    263

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 1 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  söödatootmise kõrvalsaadused, mis on loetletud söödamaterjalide kataloogis määruses (EL) nr 68/2013;

Muudatusettepanek    264

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 1 – alapunkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c c)  mis tahes muu materjal või aine, mis on toidule või loomasöödale lisamiseks heaks kiidetud.

Muudatusettepanek    265

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200616 kohaselt olema registreeritud toimikus, mis sisaldab:

Aine peab olema määruse (EÜ) nr 1907/200616 kohaselt registreeritud, välja arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt mõne nimetatud määruse artiklis 6 või selle IV või V lisas sätestatud registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________

__________________

16 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud aine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

16 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud aine puhul on see tingimus täidetud, kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti i tähenduses on tegemist sama ainega, mis on registreeritud toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, ning kui teave on kättesaadav väetisetoote tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Muudatusettepanek    266

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Muudatusettepanek    267

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Muudatusettepanek    268

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 ettenähtud vabastusega registreerimiskohustusest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    269

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kõikide ainete aflatoksiinide sisaldus peab olema allpool avastamispiiri.

Muudatusettepanek    270

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 7 – punkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  mida on vaid kuivatatud või külmkuivatatud ning

välja jäetud

Muudatusettepanek    271

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada ainet või segu, mille otstarve on parandada väetisetootest toitainete vabastamise omadusi, ainult juhul, kui kõnealuse aine või segu vastavust käesoleva määruse I lisa nõuetele PFC 5 toote kohta on näidatud vastavalt kõnealuse agronoomilise lisaaine suhtes kohaldatavale vastavushindamismenetlusele.

1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada ainet või segu (sealhulgas tehnoloogilisi lisaaineid, näiteks paakumisvastaseid aineid, vahuärastusaineid, tolmuvastaseid aineid, värvaineid ja reoloogilisi aineid), mille otstarve on parandada väetisetootest toitainete vabastamise omadusi, ainult juhul, kui kõnealuse aine või segu vastavust käesoleva määruse I lisa nõuetele PFC 5 toote kohta on näidatud vastavalt kõnealuse agronoomilise lisaaine suhtes kohaldatavale vastavushindamismenetlusele.

Muudatusettepanek    272

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada nõuetele vastavat denitrifikatsiooniinhibiitorit, millele on osutatud I lisa kategoorias PFC 5(A)(Ia), ainult juhul, kui see sisaldab mingil kujul lämmastikku.

Muudatusettepanek    273

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 8 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada nõuetele vastavat ureaasi inhibiitorit, millele on osutatud I lisa kategoorias PFC 5(A)(II), ainult juhul, kui vähemalt 50 % väetisetoote kogu lämmastiku (N) sisaldusest koosneb lämmastikust (N) karbamiidi (CH2N2O) kujul.

4.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada nõuetele vastavat ureaasi inhibiitorit, millele on osutatud I lisa kategoorias PFC 5(A)(II), ainult juhul, kui vähemalt 50 % väetisetoote kogu lämmastiku (N) sisaldusest koosneb lämmastikust (N) ammooniumi (NH4+) või ammooniumi (NH4+) ja karbamiidi (CH4N2O) kujul.

Muudatusettepanek    274

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 9 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Polümeerid ei sisalda formaldehüüdi.

3.  Polümeerid sisaldavad maksimaalselt 600 ppm vaba formaldehüüdi.

Muudatusettepanek    275

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada muid polümeere kui toitainepolümeerid üksnes juhul, kui polümeeri otstarve on

1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada muid polümeere kui toitainepolümeerid üksnes juhul, kui polümeeri otstarve on

(a)   hoida kontrolli all toitaineosakeste veekindlust ning seega toitainete vabanemist (sellisel juhul nimetatakse polümeeri tavaliselt „katteaineks”) või

(a)   hoida kontrolli all toitaineosakeste veekindlust ning seega toitainete vabanemist (sellisel juhul nimetatakse polümeeri tavaliselt „katteaineks”) või

(b)   suurendada CE-märgisega väetisetoote veesäilitusvõimet.

(b)   suurendada CE-märgisega väetisetoote veesäilitusvõimet või

 

(b a)  parandada mulda biolaguneva multšikilena, mis vastab eelkõige CMC 10 punktides 2 a ja 3 esitatud nõuetele või

 

(b b)  siduda väetisetoote koostisaineid, ilma et toimuks kokkupuudet mullaga, või

 

(b c)  suurendada CE-märgisega väetisetoodete stabiilsust või

 

(b d)  parandada vee imbumist mulda.

Muudatusettepanek    276

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] alates peab toode vastama järgmisele nõudele: polümeer on võimeline füüsikaliselt ja bioloogiliselt lagunema selliselt, et enamik sellest laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks (CO2), biomassiks ja veeks. Allpool punktides a–c sätestatud biolagunevuse katses peab vähemalt 90 % selle orgaanilisest süsinikust muunduma maksimaalselt 24 kuu jooksul CO2-ks:

2.  Alates ... [viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] peab toode vastama järgmisele nõudele: polümeer on võimeline füüsikaliselt ja bioloogiliselt lagunema selliselt, et enamik sellest laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks (CO2), biomassiks ja veeks. Vähemalt 90 % selle orgaanilisest süsinikust peab muunduma CO2-ks maksimaalselt 48 kuu jooksul pärast väetisetoote väidetava toimeperioodi lõppu, mis on kantud märgisele, ja võrreldes asjakohase standardiga biolagunevuse katses. Biolagunevuse kriteeriume ja asjakohase biolagunevuse katsemeetodi väljatöötamist hinnatakse viimaste teaduslike tõendite põhjal ning see sätestatakse delegeeritud õigusaktides, mis võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 42.

(a)  katse tehakse temperatuuril 25°C ± 2°C.

 

(b)  katse viiakse läbi vastavalt mullas leiduva plastikmaterjali täieliku aeroobse biolagunemise määramisemeetodile, mõõtes hapnikutarvet või tekkinud süsinikdioksiidi kogust;

 

(c)  katse võrdlusmaterjalina kasutatakse mikrokristalset tselluloosipulbrit, mille osakestel on katsematerjali osakestega samad mõõtmed;

 

(d)  katse eel ei kohaldata katsematerjali suhtes tingimusi ega menetlusi, mille eesmärk on kiirendada kile lagunemist, nagu näiteks kokkupuude soojuse või valgusega.

 

Muudatusettepanek    277

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kategoorias PFC 3(B) osutatud biolagunevad multšikiled peavad vastama järgmisele kriteeriumile:

 

polümeer on võimeline füüsikaliselt ja bioloogiliselt lagunema selliselt, et enamik sellest laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks (CO2), biomassiks ja veeks, ning polümeeride biolagunevusele mullas kehtestatud liidu normide kohases biolagunevuse katses peab vähemalt 90 % orgaanilisest süsinikust absoluutses või suhtelises katsematerjalis muunduma CO2-ks kuni 24 kuu jooksul.

Muudatusettepanek    278

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kuna toodet kavatsetakse mullale lisada ja keskkonda viia, kehtivad need kriteeriumid kõigi toote koostismaterjalide suhtes.

Muudatusettepanek    279

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  CE-märgisega tooted, mis sisaldavad polümeere, mis ei ole toitainepolümeerid, vabastatakse punktides 1, 2 ja 3 esitatud nõuete täitmisest tingimusel, et polümeere kasutatakse väetisetootes ainult sideainena ja nad ei puutu mullaga kokku.

Muudatusettepanek    280

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 11

 

Komisjoni ettepanek

CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada loomseid kõrvalsaaduseid määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses, mis on jõudnud kõnealuse määruse kohaselt määratletud tootmisahela lõpp-punkti, mis on loetletud ja täpsustatud alljärgnevas tabelis:

 

Muudatusettepanek

Eeldusel et komisjon võtab artikli 42 alusel vastu delegeeritud õigusaktid, võib CE-märgisega väetisetoode sisaldada loomseid kõrvalsaaduseid määruse (EÜ) nr 1069/2009 tähenduses, mis on jõudnud kõnealuse määruse kohaselt määratletud tootmisahela lõpp-punkti ja mis on loetletud ja täpsustatud alljärgnevas tabelis:

 

Loomsetest kõrvalsaadustest saadud toode

Töötlemisstandardid tootmisahela lõpp-punkti saavutamiseks

1

Lihajahu

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

2

Kondijahu

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

3

Liha-kondijahu

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

4

Loomaveri

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

5

III kategooria hüdrolüüsitud valgud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1069/2009

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

6

Töödeldud sõnnik

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

7

Kompost (1)

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

8

Biogaasi käärimisjäägid (1)

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

9

Sulejahu

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

10

Nahad

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

11

Kabjad ja sarved

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

12

Nahkhiire guaano

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

13

Vill ja karvad

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

14

Suled ja udusuled

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

15

Seaharjased

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

16

Glütserool ning muud biodiisli ja taastuvkütuste tootmise käigus saadud 2. ja 3. kategooria materjalid

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

17

Lemmikloomatoit ja koerte närimiskondid, mida ei või kaubanduslikel põhjustel või tehnilise vea tõttu müüa

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule

(1) saadud muudest 2. ja 3. kategooria materjalidest kui liha- ja kondijahu ning töödeldud loomne valk

Muudatusettepanek    281

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II osa – CMC 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

CMC 11 a: MUUD TÖÖSTUSLIKUD KÕRVALSAADUSED

 

1.  CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada muid, konkreetsetest tööstuslikest protsessidest pärit tööstuslikke kõrvalsaadusi, nagu kaprolaktaami tootmise käigus saadavat ammoniumsulfaati, maagaasi ja nafta rafineerimise käigus saadavat väävelhapet jt aineid, mis on välja jäetud alajaotusest CMC 1 ja mille loend on allolevas tabelis, järgnevalt täpsustatud tingimustel:

 

2.  Alates... [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva], kehtestatakse kriteeriumid CE-märgisega väetisetoodete koostisainetena määruse (EÜ) nr 2003/2003 alusel kasutatud tööstuslike kõrvalainete lisamiseks koostisainete kategooriasse viimaste teaduslike tõendite põhjal ning sätestatakse need delegeeritud õigusaktides, mis võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 42.

Muudatusettepanek    282

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 1. osa – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  kõikide komponentide kirjeldus, mis moodustavad toote massist üle 5 %, järjestatuna osakaalu vähenemise järgi kuivaine massis, sealhulgas märge vastavate II lisas sätestatud koostisaine kategooriate (component material category, edaspidi „CMC”) kohta.

(e)  kõikide komponentide kirjeldus, mis moodustavad toote massist üle 1 %, järjestatuna osakaalu vähenemise järgi kuivaine massis, sealhulgas märge vastavate II lisas sätestatud koostisaine kategooriate (component material category, edaspidi „CMC”) kohta, ning komponendi osakaal kuivaine massist;

Muudatusettepanek    283

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 1. osa – punkt 2 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  mis tahes toote puhul, mis sisaldab orgaanilistest jäätmetest või biojäätmetest pärit materjale, mis ei ole läbinud töötlust, mille käigus on hävitatud kõik orgaanilised materjalid, esitatakse märgistusel, milliseid jäätmeid ja kõrvalsaadusi on kasutatud, ning partii number või tootmise aegrea number. See number viitab jälgitavusandmetele, mida tootja säilitab ja millega tuvastatakse iga partiis/aegreas kasutatud orgaanilise jäätme / kõrvalsaaduse üksikud allikad (põllumajandusettevõte, tehas jne). Komisjon avaldab pärast avalikkusega konsulteerimist ja hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] selle sätte rakendamise spetsifikatsioonid; säte jõustub hiljemalt ... [kolm aastat pärast spetsifikatsioonide avaldamist]. Ettevõtjate ja turujärelevalveasutuste halduskoormuse vähendamiseks võetakse komisjoni kirjeldustes arvesse nii artikli 6 lõigete 5–7 kui ka artikli 11 nõudeid ning olemasolevaid jälgitavussüsteeme (nt loomsete kõrvalsaaduste puhul kasutatavad või tööstuslikud süsteemid), samuti liidu jäätmete klassifikatsiooni koode.

Muudatusettepanek    284

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 1. osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Tootjad teevad kättesaadavaks otstarbekohase kasutamise lühijuhendi, mis hõlmab ettenähtud kasutusmäära, kasutamise aega, sihttaimi ning ladustamist.

Muudatusettepanek    285

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 1. osa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Ühegi toote puhul ei või esitada teise toote toimekategooriaga seotud väiteid, kui toode ei vasta selle teise toimekategooria kõigile nõuetele, samuti ei või esitada mingeid otseseid ega kaudseid väiteid toote taimekaitsealase mõju kohta.

Muudatusettepanek    286

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  Nitrifikatsiooni inhibiitori sisaldus märgitakse massiprotsendina üldlämmastikust (N), mis esineb tootes ammooniumlämmastiku (NH4+) või karbamiidlämmastikuna (CH4N2O).

(b)  Nitrifikatsiooni inhibiitori sisaldus märgitakse massiprotsendina üldlämmastikust (N), mis esineb tootes ammooniumlämmastiku (NH4+) või ammooniumlämmastiku (NH4+) ja karbamiidlämmastikuna (CH4N2O).

Muudatusettepanek    287

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(A) – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  deklareeritavad toitained lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K) nende keemiliste sümbolitena järjestuses N-P-K;

(a)  deklareeritavad toitained lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K) nende keemiliste sümbolitena järjestuses N-P-K; deklareeritav lämmastikusisaldus esitatakse järgmise summana: ammoniaaklämmastik, nitraatlämmastik, karbamiidlämmastik, lämmastik karbamiidformaldehüüdina, lämmastik isobutülideenkarbamiidina, lämmastik krotonülideendikarbamiidina ja lämmastik tsüaanamiidina.

 

Fosforväetised peavad vastama järgmistele lahustuvuse miinimumtasemetele, et olla taimedele omastatavad, muidu ei saa neid fosforväetisena deklareerida:

 

  lahustuvus vees: minimaalselt 25 % fosfori üldsisaldusest,

 

  lahustuvus neutraalses ammooniumtsitraadis: minimaalselt 30 % fosfori üldsisaldusest,

 

  lahustuvus sipelghappes (ainult pehme kivimi fosfaadi puhul): vähemalt 35 % fosfori üldsisaldusest.

Muudatusettepanek    288

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(A) – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  deklareeritavad toitained magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) ja naatrium (Na) nende keemiliste sümbolitena järjestuses Mg-Ca-S-Na;

(b)  deklareeritavad toitained kaltsium (Ca), magneesium (Mg), naatrium (Na) ja väävel (S) nende keemiliste sümbolitena järjestuses Ca-Mg-Na-S;

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    289

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(A) – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  arvud, mis näitavad deklareeritud toitainete lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) üldsisaldust, ning nende järel sulgudes arvud, mis näitavad magneesiumi (Mg), kaltsiumi (Ca), väävli (S) ja naatriumi (Na) üldsisaldust;

(c)  arvud, mis näitavad deklareeritud toitainete lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) keskmist sisaldust, ning nende järel sulgudes arvud, mis näitavad magneesiumi (Mg), kaltsiumi (Ca), väävli (S) ja naatriumi (Na) üldsisaldust;

Muudatusettepanek    290

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(A) – punkt 1 – alapunkt d – taane 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  orgaaniline süsinik (C) ning

  orgaaniline süsinik (C) ning C/N suhe;

Muudatusettepanek    291

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(A) – punkt 1 – alapunkt d – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  esinemiskuju, näiteks pulber või graanulid.

Muudatusettepanek    292

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(B) – punkt 1 – alapunkt d – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus;

  neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

Muudatusettepanek    293

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(B) – punkt 1 – alapunkt d – taane 2 – alltaane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  kui tootes esineb pehme fosfaattoorme fosfaati, siis sipelghappes lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5);

  vaid mineraalhapetes lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

Muudatusettepanek    294

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(B) – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kogu deklareeritud lämmastikusisaldus esitatakse järgmise summana: ammoniaaklämmastik, nitraatlämmastik, karbamiidlämmastik, lämmastik metüleenkarbamiidina, lämmastik isobutülideenkarbamiidina, lämmastik krotonülideendikarbamiidina ja lämmastik tsüaanamiidina.

Muudatusettepanek    295

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt d – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus;

  neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

Muudatusettepanek    296

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt d – taane 2 – alltaane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  kui tootes esineb pehme fosfaattoorme fosfaati, siis sipelghappes lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5);

–  vaid mineraalhapetes lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

Muudatusettepanek    297

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt d – taane 4 – alltaane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  esinemiskuju, näiteks pulber või graanulid;

Muudatusettepanek    298

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  pH

Muudatusettepanek    299

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui väetisetoode sisaldab vastavalt kaadmiumi, arseeni, tina, kroom VI ja elavhõbedat vähem kui 5 ppm-i, võib selle pakendile või märgistusele lisada nähtava ökomärgise. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat määrust, et kehtestada sellise märgistuse tehnilised standardid.

Muudatusettepanek    300

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I)(a) – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  pulber, kui vähemalt 90 % tootest läbib sõela avadega 10 mm, või

(c)  pulber, kui vähemalt 90 % tootest läbib sõela avadega 1 mm, või

Muudatusettepanek    301

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I)(a) – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  II lisa CMC 10 punkti 1 alapunktis b b osutatud CE-märgisega toodetel, kus polümeere kasutatakse vaid sideainena, peab olema järgmine märge: „Väetisetoode ei ole ette nähtud mullaga kokku puutuma.“

Muudatusettepanek    302

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(II) – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  CE-märgisega väetisetootes sisalduvad deklareeritavad mikrotoitained loetletakse nende nimetuste ja keemiliste sümbolitega järgmises järjestuses: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo) ja tsink (Zn), millele järgnevad nende vastasioonide nimetused.

1.  CE-märgisega väetisetootes sisalduvad deklareeritavad mikrotoitained loetletakse nende nimetuste ja keemiliste sümbolitega järgmises järjestuses: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), seleen (Se), räni (Si) ja tsink (Zn), millele järgnevad nende vastasioonide nimetused.

Muudatusettepanek    303

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 1(C) a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

PFC 1(C) a: vähese süsinikusisaldusega väetis

 

1.  Esitatakse järgmine teave makrotoitainete kohta:

 

(a)  deklareeritavad toitained lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K) nende keemiliste sümbolitena järjestuses N-P-K;

 

(b)  deklareeritavad toitained magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) ja naatrium (Na) nende keemiliste sümbolitena järjestuses Mg-Ca-S-Na;

 

(c)  arvud, mis näitavad deklareeritud toitainete lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) üldsisaldust, ning nende järel sulgudes arvud, mis näitavad magneesiumi (Mg), kaltsiumi (Ca), väävli (S) ja naatriumi (Na) üldsisaldust;

 

(d)  järgmiste deklareeritud toitainete sisaldus järgmises järjestuses protsendina väetise massist:

 

  lämmastiku (N) üldsisaldus:

 

  – orgaanilise lämmastiku (N) miinimumkogus, millele järgneb kasutatud orgaanilise ainese päritolu kirjeldus;

 

  – lämmastik (N) nitraatlämmastikuna;

 

  – lämmastik (N) ammoniaaklämmastikuna;

 

  – lämmastik (N) karbamiidlämmastikuna;

 

  fosforpentoksiidi (P2O5) üldsisaldus:

 

  – vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

 

  – neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

 

  – kui tootes esineb pehme fosfaattoorme fosfaati, siis sipelghappes lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

 

  kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus:

 

  – vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O);

 

  magneesiumoksiid (MgO), kaltsiumoksiid (CaO), vääveltrioksiid (SO3) ja naatriumoksiid (Na2O) väljendatuna järgmiselt:

 

  kui need toitained on vees täielikult lahustuvad, siis ainult vees lahustuva aineosa sisaldus;

 

  kui vees lahustuva toitaineosa sisaldus on vähemalt veerand selle toitaine üldsisaldusest, siis üldsisaldus ja vees lahustuva osa sisaldus;

 

  muudel juhtudel üldsisaldus.

 

(e)  kui tootes esineb karbamiidi (CH4N2O), siis teave selle kohta, kuidas võib ammoniaagi eraldumine väetise kasutamisel mõjutada õhu kvaliteeti, ning nõuanne kasutajatele rakendada sobivaid leevendusmeetmeid.

 

2.  Järgmised muud elemendid esitatakse protsendina CE-märgisega väetisetoote massist:

 

  orgaanilise süsiniku (C) sisaldus ning

 

  kuivainesisaldus.

 

3.  Kui üks või mitu järgmist mikrotoitainet: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tsink (Zn), esinevad tootes järgmises tabelis massiprotsendina märgitud miinimumsisalduses, kehtib järgmine:

 

  need tuleb deklareerida, kui need on CE-märgisega väetisetootesse tahtlikult lisatud, ja

 

  need võib deklareerida muudel juhtudel.

 

Mikrotoitaine

Massiprotsent

 

Boor (B)

0,01

 

Koobalt (Co)

0,002

 

Vask (Cu)

0,002

 

Mangaan (Mn)

0,01

 

Molübdeen (Mo)

0,001

 

Tsink

0,002

 

Need deklareeritakse pärast makrotoitaineid käsitlevat teavet. Esitatakse järgmine teave:

 

(a)  deklareeritavate mikrotoitainete nimetused ja keemilised sümbolid järgmises järjestuses: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo) ja tsink (Zn), millele järgnevad nende vastasioonide nimetused;

 

(b)  mikrotoitainete üldsisaldus protsendina väetise massist järgmiselt:

 

  – kui need toitained on vees täielikult lahustuvad, siis ainult vees lahustuva aineosa sisaldus;

 

  – kui vees lahustuva toitaineosa sisaldus on vähemalt veerand selle toitaine üldsisaldusest, siis üldsisaldus ja vees lahustuva osa sisaldus; ning

 

  – muudel juhtudel üldsisaldus;

 

(c)  kui deklareeritavad mikroelemendid on kelaaditud kelaadimoodustaja(te)ga, märgitakse mikrotoitaine nimetuse ja keemilise tunnuse järele järgmine täpsustus:

 

  – „...kelaadina” – kelaadimoodustaja nimetus või lühend ja kelaaditud mikroelemendi kogus protsendina CE-märgisega väetisetoote massist;

 

(d)  kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mikroelemente, mis on kompleksimoodustajaga seotud kompleksühendisse:

 

  – mikrotoitaine nimetuse ja keemilise tunnuse järele märgitakse järgmine täpsustus: „...kompleksühendina” ning kompleksühendis oleva mikroelemendi kogus protsendina CE-märgisega väetisetoote massist ning

 

  – kompleksimoodustaja nimetus või lühend;

 

(e)  järgmine märkus: „Kasutamiseks ainult kindlakstehtud vajaduse korral. Mitte ületada vajalikku kasutusmäära.”

Muudatusettepanek    304

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 3 – punkt 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  lämmastiku (N) üldsisaldus;

välja jäetud

Muudatusettepanek    305

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 3 – punkt 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus;

välja jäetud

Muudatusettepanek    306

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 3 – punkt 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus;

välja jäetud

Muudatusettepanek    307

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 6 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  doos, ajastus (taimede arenguetapp) ja kasutamissagedus;

(e)  doos, ajastus (taimede arenguetapp), kasutuspiirkond ja kasutamissagedus (kooskõlas biostimulaatori mõju tõendavate empiiriliste andmetega);

Muudatusettepanek    308

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 2. osa – PFC 6 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  viide sellele, et toode ei ole taimekaitsevahend;

Muudatusettepanek    309

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 3. osa – PFC 1(A)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Deklareeritud toitainesisalduse ja muude deklareeritud parameetrite lubatud hälbed

 

Deklareeritud toitainesisalduse ja muude deklareeritud parameetrite lubatud hälbed

Orgaaniline süsinik (C)

±20 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Orgaaniline süsinik (C)

±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivainesisaldus

±5,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

Kuivainesisaldus

±5,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus

±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus

±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Orgaaniline lämmastik (N)

±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Orgaaniline lämmastik (N)

±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus

±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentoksiidi (P2O5) üldsisaldus

±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus

±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus

±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Magneesiumoksiidi, kaltsiumoksiidi, vääveltrioksiidi või naatriumoksiidi üldsisaldus ja vees lahustuv aineosa

±25 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

Magneesiumoksiidi, kaltsiumoksiidi, vääveltrioksiidi või naatriumoksiidi üldsisaldus ja vees lahustuv aineosa

±25 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

Vase (Cu) üldsisaldus

±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

Vase (Cu) üldsisaldus

±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

Tsingi (Zn) üldsisaldus

±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Tsingi (Zn) üldsisaldus

±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kogus

–5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

Kogus

–5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

 

 

Lämmastiku, fosfori ja kaaliumi deklareeritud vormid

Kahe toitainega väetised: maksimaalne lubatud hälve absoluutväärtusena 1,1 N ja 0,5 orgaaniline N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O ja 1,5 kahe toitaine kohta kokku.

 

 

 

Kolme toitainega väetised: maksimaalne lubatud hälve absoluutväärtusena 1,1 N ja 0,5 orgaaniline N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O ja 1,9 kolme toitaine kohta kokku.

 

 

 

±10 % iga toitaine deklareeritud kogusisaldusest kuni maksimaalselt 2 protsendipunktini absoluutväärtusena

Muudatusettepanek    310

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 3. osa – PFC 1(B) – tabel 1

 

Komisjoni ettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % tootes esinevate toitainevormide deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 2 protsendipunktini absoluutväärtusena

±25 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

±25 % deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 0,9 protsendipunktini absoluutväärtusena

Muudatusettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % iga tootes esineva toitainevormi deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 2 protsendipunktini absoluutväärtusena iga toitaine kohta eraldi ja kõigi toitainete kohta kokku

–50 % ja +100 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt –2 ja +4 protsendipunktini absoluutväärtusena

±25 % deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 0,9 protsendipunktini absoluutväärtusena

P2O5 lubatud hälbe juures viidatakse neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvale fosforpentoksiidile (P2O5).

 

 

Muudatusettepanek    311

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 3. osa – PFC 1(B)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Orgaaniline süsinik: ±20 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.

Orgaaniline süsinik: ±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.

Orgaaniline lämmastik: ±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.

Orgaaniline lämmastik: ±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.

Vase (Cu) üldsisaldus: ±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,5 protsendipunktini absoluutväärtusena.

Vase (Cu) üldsisaldus: ±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,5 protsendipunktini absoluutväärtusena.

Tsingi (Zn) üldsisaldus: ±50 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.

Tsingi (Zn) üldsisaldus: ±15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena.

Muudatusettepanek    312

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 3. osa – PFC 1(C)(I)

 

Komisjoni ettepanek

Makrotoitainevormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % tootes esinevate toitainevormide deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 2 protsendipunktini absoluutväärtusena

±25 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 protsendipunktini absoluutväärtusena

±25 % deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 0,9 protsendipunktini absoluutväärtusena

Granulomeetriline koostis: ±10 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva materjali protsentosa deklareeritud väärtusest.

Kogus: 5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.

Muudatusettepanek

Anorgaaniliste makrotoitainete vormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % iga tootes esineva toitainevormi deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt 2 protsendipunktini absoluutväärtusena iga toitaine kohta eraldi ja kõigi toitainete kohta kokku

–50 % ja +100 % nende toitainete deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt –2 ja +4 protsendipunktini absoluutväärtusena

–50 % ja +100 % deklareeritud sisaldusest kuni maksimaalselt –2 ja +4 protsendipunktini absoluutväärtusena

Eespool esitatud lubatud hälbe väärtusi kohaldatakse ka lämmastikuvormide ja lahustuvuste puhul.

Granulomeetriline koostis: ±20 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva materjali protsentosa deklareeritud väärtusest.

Kogus: ±3 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest.

Muudatusettepanek    313

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 3. osa – PFC 3

Deklareeritud toitaine vormid ja muud deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

pH

±0,7 tootmise ajal

 

±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C)

±10 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentaoksiidi (P2O5) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine

10 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

Kogus

–5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest tootmise ajal

 

25 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline lämmastik (N)

±20 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Granulomeetriline koostis

±10 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva materjali protsentosa deklareeritud väärtusest

Muudatusettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

pH

±0,7 tootmise ajal

 

±0,9 mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C)

±10 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentoksiidi (P2O5) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus

±20 % suhteline hälve kuni maksimaalselt 1,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivaine

±10 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

Kogus

–5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest tootmise ajal

 

15 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

Orgaaniline süsinik (C) / orgaaniline lämmastik (N)

±20 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 protsendipunktini absoluutväärtusena

Granulomeetriline koostis

±10 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva materjali protsentosa deklareeritud väärtusest

Muudatusettepanek    314

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – 3. osa – PFC 4

Deklareeritud toitaine vormid ja muud deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

pH

±0,7 tootmise ajal

 

±1,0 mis tahes ajal turustusahelas

Kogus (mahuna liitrites või kuupmeetrites)

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

25 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Üle 60 mm läbimõõduga osakestest koosneva aine koguse (mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

25 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse (mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

25 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv lämmastik (N)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Muudatusettepanek

Deklareeritud toitaine vormid ja muud deklareeritud kvaliteedikriteeriumid

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

pH

±0,7 tootmise ajal

 

±0,9 mis tahes ajal turustusahelas

Kogus (mahuna liitrites või kuupmeetrites)

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

15 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Üle 60 mm läbimõõduga osakestest koosneva aine koguse (mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

15 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse (mahu) määramine

–5 % suhteline hälve tootmise ajal

 

15 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv lämmastik (N)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O)

±50 % suhteline hälve tootmise ajal

 

±60 % suhteline hälve mis tahes ajal turustusahelas

Muudatusettepanek    315

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 1. osa – punkt 1 – alapunkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  CMC 4 all sätestatud energiakultuuri kääritussaadused;

(b)  CMC 4 all sätestatud energiakultuuri kääritussaadused ja taimset päritolu biojäätmed;

Muudatusettepanek    316

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 1. osa – punkt 1 – alapunkt 1 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  CMC 2 all sätestatud töötlemata või mehaaniliselt töödeldud taimed, taimeosad või taimeekstraktid.

Muudatusettepanek    317

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 1. osa – punkt 1 – alapunkt 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  PFC 5(A)(Ia) all sätestatud denitrifikatsiooni inhibiitor;

Muudatusettepanek    318

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 1. osa – punkt 3 – alapunkt 2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  PFC (A)(Ia) all sätestatud denitrifikatsiooni inhibiitor;

Muudatusettepanek    319

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  põhimõtteline kavand ja tootmisjoonised ning skeemid;

välja jäetud

Muudatusettepanek    320

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 2.2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  nimetatud joonistest ja skeemidest ning CE-märgisega väetisetoodete kasutamisest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;

välja jäetud

Muudatusettepanek    321

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 2. osa – moodul A1 – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval valimil läbi vähemalt iga kolme kuu tagant, et kontrollida vastavust

Allpool punktides 4.1–4.3 osutatud tsüklid ja katse viiakse tootja poolt toote esindaval valimil läbi vähemalt iga kuue kuu tagant juhul, kui tehas töötab pidevalt, või perioodilise tootmise puhul igal aastal, et kontrollida vastavust

Muudatusettepanek    322

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 2. osa – moodul A1 – punkt 4.3.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4.3.5 a.  Tootja hoiab katseprotokolle tehnilise dokumentatsiooni hulgas.

Muudatusettepanek    323

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 2. osa – moodul B – punkt 3.2 – alapunkt c – taane 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

•  katseprotokollid ning

•  katseprotokollid, sealhulgas agronoomilist tõhusust käsitlevad uuringud, ning

Muudatusettepanek    324

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – 2. osa – moodul D1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  põhimõtteline kavand ja tootmisjoonised ning skeemid, sh tootmisprotsessi kirjalik kirjeldus ja diagramm, kus on selgelt määratletud iga töötlus, hoiuanum ja -ala;

(b)  tootmisprotsessi kirjalik kirjeldus ja diagramm;

(1)

  ELT C 389, 21.10.2016, lk 80.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon võttis 17. märtsil 2016. aastal vastu ettepaneku võtta vastu määruse projekt, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta.

Hetkel käsitletakse väetiste siseturul kättesaadavaks tegemist käsitlevate tingimuste õigusraamistikus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2003/2003, peaaegu eranditult väetisi, mis on saadud kaevandatud või keemiliselt toodetud anorgaanilistest materjalidest. Nimetatud õigusakt asendatakse ettepaneku projektiga, mis hõlmab suuremat väetisetoodete valikut, avades ühisturu orgaanilistest või teisesest toormest toodetud väetisetoodete vabaks ringluseks. Seega viiakse ettepanekuga väetisetoodete eeskirjad kooskõlla tooteid käsitlevate õigusaktide uue õigusraamistikuga ning selle ainuke õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on aidata ELi tööstusel muutuda jätkusuutlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks, edendada jätkusuutlikku majanduskasvu ning luua uusi töökohti. Kavandatava määruse eesmärk on ühtlustada ELi eeskirjad orgaanilistest jäätmetest ja kõrvalsaadustest valmistatud toodete kohta.

Ettepaneku koostamine

Ettepanek põhineb ulatuslikel konsultatsioonidel sidusrühmadega ja mõjuhinnangul. 2010. aastal läbiviidud kehtiva väetiste määruse hinnangus järeldati, et väetiste määrus võiks olla tõhusam uuenduslike väetiste edendamisel ning et kohandusi oleks vaja ka siseturu tugevdamiseks. Samuti näitas see, et ei ettevõtjad ega riiklikud ametiasutused ei pidanud vastastikust tunnustamist orgaaniliste väetiste vabaks liikumiseks piisavaks, kuna väetised on tooted, mille puhul on vaja rangeid eeskirju, et tagada toodete kvaliteet ning keskkonna ja tervise kaitse.

Ettevalmistava etapi jooksul konsulteeriti kõigi huvitatud sidusrühmadega, kaasa arvatud 2015. aasta mais avaldatud ringmajanduse avaliku konsultatsiooni raames. Sidusrühmasid kutsuti ka andma tagasisidet väetisemääruse läbivaatamise tegevuskava kohta, mis avaldati oktoobris 2015.

Ettepanekut toetab mõjuhinnang, mis näitas, et muudatus viiks haldusmenetluste lihtsustamiseni ning tagaks turul vajaliku paindlikkuse, tagades samas tervise ja keskkonna kaitse.

Üldised märkused

Raportöör tervitab väetisetoodete määruse ettepanekut, mis on osa ringmajanduse paketist. Ettepanekuga ajakohastatakse vastavushindamist ja turujärelevalvet kooskõlas tooteid käsitlevate õigusaktide uue õigusraamistikuga, see hõlmab suuremat väetisetoodete valikut (sealhulgas teisestest toormest toodetud väetised) ning sellega kehtestatakse väetisetoodetes esinevate raskemetallide ja saasteainete piirnormid, et kaitsta avalikke huve.

1. Vabatahtlik ühtlustamine

Algatuse eesmärk on selliste toodete kriitilise massi saavutamine siseturu kaudu. Ühtlustamata väetiste vastastikune tunnustamine on senini osutunud eriti raskeks, samas kui tooteid käsitlevad ühtlustamisõigusaktid on olnud tõhus viis tagada mineraalväetistele juurdepääs siseturule. Seetõttu järeldatakse, et orgaanilistest või teisesest toormest toodetud väetisi hõlmavad tooteid käsitlevad ühtlustamisõigusaktid ei lähe kaugemale, kui on vajalik õiguskindluse tagamiseks ringmajandusse tehtavate suuremahuliste investeeringute edendamisel.

Käesolevas ettepanekus valitud regulatiivne meetod jätab ettevõtjatele maksimaalse paindlikkuse uute toodete siseturule laskmisel, ilma et tehtaks järeleandmisi turvalisuses ja kvaliteedis. Lisaks annab ettepanek liikmesriikidele vabad käed ühtlustamata väetiste riiklikule turule lubamiseks, võtmata sealjuures suuremate turgude jaoks piiriülest kauplemist otsivatelt ettevõtjatelt võimalust otsustada harmoneeritud õigusraamistikuga kaasnevate hüvede kasuks.

Raportöör usub, et praegu kujutavad liikmesriigiti erinevad õigusraamistikud endast tõkkeid uuenduslike väetiste vabale liikumisele. Selliseid tõkkeid ei saa edukalt kõrvaldada liikmesriikide ühepoolse tegevuse kaudu. ELi tegevus võib julgustada selliste orgaaniliste väetiste vaba liikumist siseturul, kehtestades ühtlustatud ja ambitsioonikad kvaliteedi-, ohutuse ja keskkonnakriteeriumid. Lisaks viib Euroopa õigusraamistik liikmesriikide tähelepanu uuenduslike väetiste majanduslikule ja keskkonnaalasele potentsiaalile, seab orgaanilised väetised mineraalväetistega võrdsesse seisu ja stimuleerib innovatsiooni.

Raportöör tõstab esile, et ühtlustatud korralduse valivatel ettevõtjatel oleks lihtsustatud juurdepääs kogu siseturule. Lisaks sellele väheneksid halduskulud, kuna vajadus registreerida üksiktooteid vastavalt lahknevatele riiklikele õigusnormidele on väiksem. Mõju neile tootjatele, kelle suhtes ei kohaldata kolmanda isiku poolt läbi viidavaid sertifitseerimismenetlusi, oleks väiksem kui neile tootjatele, kes kannavad kolmanda isiku poolt tehtava sertifitseerimise kulud (näit VKEd). Neid kulusid leevendaks see, kui vastavalt tootmismahule vähendatakse kontrollide sagedust ja väliste proovivõtmiste arvu pärast heakskiidu andmise aastat. Vabatahtlik ühtlustamine lihtsustaks sujuvat üleminekut uuele õigusraamistikule, kuna tootjad saaksid valida, kas turustada toodet kohalikul või ELi turul.

2. Uued nõuded ja määruse ulatus

Üks määruse eesmärkidest on muuta paremaks väetisetoodete ohutusstandardid, samuti vähendada kõigi toote toimekategooriate (PFC) puhul raskemetallide, eelkõige kaadmiumi, piirnorme. See võib parandada toidu- ja tarbijaohutust ning samuti mullakaitset. Kooskõlas uute ohutusstandarditega määratletakse maksimaalsed lisandite piirnormid, nagu näiteks orgaanilised või mikroobsed saasteained. Lisaks kehtestatakse iga toote toimekategooria jaoks uus toitainete miinimumsisaldus, et tagada CE-märgisega väetisetoodete kvaliteet.

Fosfaatväetistes lubatud kaadmiumi piirnormid tõstatavad siiani arvukaid arutelusid õige tasakaalu osas avalike huvide eesmärkide ja nende saavutamise proportsionaalsete vahendite vahel, samuti teaduslike tõendite ja vajalike tehnoloogiate kättesaadavuse osas. Komisjonide tasandil on parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile antud ainupädevus ettepaneku I lisas nimetatud lubatud kaadmiumi piirnormide kehtestamiseks.

3. Selge eristus väetiste vahel

Praegu kehtiv väetisetoodete määratlus võib põllumajandustootjaid segadusse ajada, kuna see sisaldab erinevaid tooteid, mille funktsioonid ja omadused on erinevad. Seetõttu on vaja väga selgelt eristada väetised (tooted, mis pakuvad taimedele kasvamiseks toitaineid) muud tüüpi toodetest (mullaparandusained, kasvusubstraadid, agronoomilised lisaained või biostimulaatorid), millel on erinevad funktsioonid, nagu näiteks taimede teatud funktsioonide stimuleerimine, pinnase mõjutamine jne.

4. Halduskoormuse vähendamine

Ettepanekus sätestatakse ettevõtjatele mitmed nõuded, et saavutada ühisturg, mis kaitseb asjakohaseid avalikke huve nagu ohutus, avaliku tervise ja keskkonna kaitse jms. Siiski tuleks need eesmärgid täita võimalikult vähe koormavate meetmetega, et mitte takistada innovatsiooni ja töökohtade loomist sektoris. Seega peab raportöör ettepaneku kohandamist oluliseks, et ettevõtjate kohustused oleksid käesoleva määruse eesmärkidega proportsionaalsed, ilma et selleks mindaks vajalikust kaugemale.

5. Märgistamine

Raportööri meelest on oluline, et märgistamine oleks selge ja mõistetav ning see peaks sisaldama kogu teavet kättesaadavate toitainete ja nende lahustuvuse kohta. See on põllumajandustootjatele väga oluline, et hinnata korralikult toodete põllumajanduslikku tõhusust ning et valida nende põllukultuuride vajadustele ning pinnase ja kliima omadustele kõige sobivam toode. Samuti parandab see tõhusust ning on keskkonnale soodne.

Järeldused

Raportöör usub, et ettepanekuga lihtsustatakse ja vähendatakse nende väetisetootjate halduskoormust, kes otsivad siseturul juurdepääsu rohkem kui ühe liikmesriigi territooriumile, kuna selline juurdepääs ei sõltu enam vastastikusest tunnustamisest. Samal ajal välditakse turulepääsu keelamist või piiramist sellistele tootjatele, kelle eesmärk ei ole vastata ELi tasandi õigusnormidele, jättes võimaluse pääseda liikmesriikide turgudele vastavalt liikmesriikide õigusnormidele või otsustada piiriülestes tegevustes vastastikuse tunnustamise kasuks.

Raportöör leiab samuti, et komisjoni uus lähenemine võiks väetisesektoris viia mitmete enneolematute eeskirjadeni. Lisaks on ettepanekus mitmeid vastuolusid, ebamäärasusi ja puuduolevaid määratlusi, mida tuleb selgitada. Sellest küljest tundub uue määruse jõustumine 1. jaanuaril 2018. aastal liiga ambitsioonikas.

Läbivaatamise klauslis nõutakse, et komisjon annaks 2023. aastal siseturu toimimise kohta aru, et hinnata osalise ühtlustamise mõjusid, et kontrollida, kas käesolev määrus aitab kavandatud haldusmenetluste lihtsustamisele kaasa, ning et hinnata I lisas sätestatud saasteainete piirnormide piiranguid. Aruande kavandatav kuupäev sõltub muudatustest, mis võidakse artiklis 49 sätestatud kohaldamiseks mõeldud aja jooksul teha.


LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT RAPORTÖÖR ON TEAVET SAANUD

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel arvamuse koostaja ainuvastutusel. Raportöör sai raporti projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

Fertilizers Europe

Euroopa Biostimulaatorite Tööstuse Nõukogu (European Biostimulant Industry Council (EBIC))

Euroopa Orgaanilise Väetisetööstuse Konsortsium (European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI))

Euroopa Väetiseliit (Alliance Européenne des Engrais Phosphatés)

 

Euroopa Jätkusuutliku Fosfori Platvorm (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

 

Euroopa Jätkusuutliku Fosfori Platvorm (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

 

Euroopa Jätkusuutliku Fosfori Platvorm (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

Euroopa Jätkusuutliku Fosfori Platvorm (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

 

Copa - Cogeca

 

 

Kemikaale käsitlevate Euroopa õigusaktide jõustamise võrk (Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN))

Fertisac

Phosagro

Stockholmi Ülikooli Baltimere keskus (Balti silma projekt (Baltic Eye project))

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

SUEZ Group

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (2.6.2017)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Arvamuse koostaja: Elisabetta Gardini

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Taust

Väetisetooteid kasutatakse eelkõige põllumajanduses taimede väetamiseks ja taimekasvu parandamiseks. Need võib liigitada kahte suurde rühma: väetised, mis annavad taimedele toitaineid, ja muud tooted, mille peamine otstarve on edendada taimekasvu muude vahendite kaudu. Et maailma rahvastik suureneb jätkuvalt, toovad väetised suurt kasu eelkõige tänu põllukultuuride suuremale saagikusele. Väetiste kasutamisega on seotud aga mõningad keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse probleemid.

Komisjoni hinnangute kohaselt ulatub väetisetoodete sektori aastane käive 20–25 miljardi euroni ja sektoris on umbes 100 000 töökohta; 90 % ettevõtjatest on VKEd. 2015. aastal avaldatud asutusesiseses uuringus rõhutati, et enamikus ELi liikmesriikides moodustavad väetised umbes 10 % põllumajandustootjate kuludest, kuigi see näitaja võib Iirimaal olla koguni 20 % ja Maltal vaid 3,6 %.

Praegune õigusraamistik

2003. aasta väetisemääruses (määrus (EÜ) nr 2003/2003) määratletakse eri väetiseliigid, mis on heaks kiidetud kui „CE-märgisega väetised“ ja mis võivad ELi turul vabalt liikuda. Kuigi kehtiv määrus hõlmab mitmeid väetiseliike, on praegused CE-märgisega väetised põhimõtteliselt tavapärased ja minaraalväetised, mis on toodetud esmasest toorainest, millest mõne puhul on vaja energiakulukad ja CO2-mahukaid tootmisprotsesse. Peale selle ei sätestata määruses raskemetallide ja muude saasteainete, nagu patogeenide ja füüsiliste lisandite piirnorme.

2016. aasta märtsis esitas komisjon ringmajanduse paketi osana seadusandliku ettepaneku väetisetoodete kohta. Ettepanek hõlmab suuremat väetisetoodete valikut (sealhulgas teisesest toormest toodetud väetised) ja selles kehtestatakse ka väetisetoodetes esinevate raskemetallide ja saasteainete piirnormid.

Raportööri seisukoht

Raportöör avaldab komisjoni esitatud ettepaneku üle heameelt, sest see võimaldab kõigile väetistele juurdepääsu siseturule ja viia ellu ringmajanduse põhimõtted. Raportöör on ka seisukohal, et kõigi väetiseliikide – mitte ainult mineraalväetiste – hõlmamine ELi õigusaktis on väga positiivne samm edasi. See aitab kaasa terviklikuma siseturu loomisele ja aitab tugevdada VKEde investeeringuid ringmajandusse.

Samas on väga tähtis seada realistlikud ja saavutatavad eesmärgid, tagamaks, et piirnorme ja nõudeid on võimalik täita. Esikohale tuleks seada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse, kuid see peaks olema tasakaalus nende meetmete võimaliku sotsiaal-majandusliku mõjuga. Lisaks on tähtis tagada toiduga kindlustatus ning see, et toiduga varustamine suudab siiski rahuldada pidevalt suureneva rahvastiku nõudluse. Uued eeskirjad peaksid põhinema tugeval teaduslikul alusel ja tuginema kindlatele riskihindamistele, mitte ainult ettevaatuspõhimõttele, mis tooks kaasa põhjendamatud piirangud ja keelaks ebaõiglaselt mõne toote pääsu siseturule. Kui ei ole kindlaid teaduslikke andmeid, millest järeldub, et tekivad ohud keskkonnale või inimeste ja loomade tervisele, ei tohiks tehniliselt ebarealistlikke nõudeid kehtestada. Raportöör on võtnud ettepaneku ja eelkõige saasteainete küsimuse suhtes selle seisukoha.

Saasteainete puhul on erilise tähtsusega kaadmiumi (Cd) küsimus. Kaadmium, mida esineb enamikus fosfaatmineraalväetistes, tekitab eriti muret, sest see akumuleerub mullas, kandub toiduainetesse ning võib mõjuda halvasti tervisele, mulla bioloogilisele mitmekesisusele ja põhjavee kvaliteedile, toomata seejuures vähimatki kasu taimedele. Kaadmiumi sisaldus fosfaatväetistes sõltub kasutatud fosfaatmaagist, sest seda leidub maagis ja see ei vabane isegi tootmisprotsessi järel. Kaadmiumisisaldus fosfaatmaagis varieerub alates vähem kui 10 mg Cd/kg fosfori kohta (P2O5) kuni 200 mg/kg-ni, sõltuvalt selle kaevandamise kohast. Komisjoni ettepanekuga kehtestatakse metall-lisandite maksimumsisalduse järkjärguline vähendamine kolme aastaga sisalduselt 60 mg Cd/kg P2O5 sisalduseni 40 mg Cd/kg ning 12 aastaga sisalduseni 20 mg Cd/kg. Need oleksid maailma kõige piiravamad piirnormid: Jaapanis, Austraalias, Californias ja Uus-Meremaal on piirnormid suuremad – arvestades, et praegu ELis piirnorme ei olegi.

ELis toodetakse väetisetooteid, kasutades mitmesuguseid pikaajalise traditsiooniga meetodeid, millest paljud on ringmajanduse põhimõtetega täielikus kooskõlas. Seepärast on oluline tagada, et neid tootmismeetodeid saaks säilitada ja et nendega vastuollu minevaid eeskirju ei kehtestata.

Raportöör on võtnud endale ka kohustuse tagada eri väetisekategooriate suhtes kohaldatavate eeskirjade ühtlustamine, kindlustamaks, et põllumajandustootjatele on kättesaadavad väga kvaliteetsed tooted ja palju rohkem valikuid.

Mõningaid „kahesuguse kasutusega“ tootena määratletud väetisi toodetakse samadest ühenditest nagu taimekaitsevahendeid. Komisjoni ettepanekus neile toodetele ei viidata ja see viga tuleks parandada, et tagada kahe erinevate tunnustega kategooria selge eristamine.

Samuti teeb komisjon ettepaneku jätta määruse kohaldamisalast välja loomsetest kõrvalsaadustest valmistatud orgaanilised orgaanilis-mineraalsed väetised ja biostimulaatorid. Peale selle on ainsad loomsed kõrvalsaadused, mida võiks CE-märgisega turustada, need, mis on jõudnud niinimetatud lõpp-punktini, et vältida loomsete kõrvalsaaduste kuritarvitamist loomasöödana. Loomsed kõrvalsaadused, mis ei ole lõpp-punktini jõudnud, peavad aga täitma väga rangeid nõudeid ja seetõttu peaks olema võimalik ka neid loomseid kõrvalsaadusi ELi tasandil turustada.

Peale nende küsimuste tuleks parandada mitmeid tingimusi ja määratlusi, et kajastada paremini tehnoloogilist protsessi ja eelkõige seoses uuenduslike toodetega, nagu biostimulaatorid.

Samuti tuleb tagada, et põllumajandustootjatele ja tarbijatele antakse selgemat teavet. Seda tuleks teha, täpsustades, milliseid toitaineid antud mineraalväetis sisaldab, ja parandades III lisas esitatud üldisi märgistusnõudeid. See võimaldaks põllumajandustootjatel ja tarbijatel väetiste kasutamist optimeerida ja seega vähendada nende toodete keskkonnamõju.

MUUDATUSETTEPANEK UD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi Muudatusettepanek uid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Jaotis 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1170/2009

millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1170/2009 ning direktiivi 91/676/EMÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(EMPs kohaldatav tekst)

Selgitus

Tähtis on siduda väetisekaubandus väetiste kasutamisega ehk teisisõnu siduda käesolev määrus nitraadidirektiiviga. Kui kauplemine ja kasutamine hoitakse täiesti lahus, on oht, et käesoleva määruse eesmärki ei saavutata, sest sellisel juhul on liikmesriikidel või piirkondadel, tuginedes väetiste kasutamise eeskirjadele, vältida teatavate väetiste, nagu orgaanilistest jäätmetest komposti kasutamist praktikas.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Väetiste siseturul kättesaadavaks tegemist käsitlevad tingimused on osaliselt ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/200315 kaudu, milles käsitletakse peaaegu eranditult väetisi, mis on saadud kaevandatud või keemiliselt toodetud anorgaanilistest materjalidest. Väetamiseks on vaja kasutada ka ringlussevõetud või orgaanilisi materjale. Kehtestada tuleks ühtlustatud tingimused, mille alusel sellistest ringlussevõetud või orgaanilistest materjalidest saadud väetised saab kättesaadavaks teha kogu siseturul, et luua oluline stiimul nende kasutamiseks. Seetõttu tuleks ühtlustamise kohaldamisala laiendada, et kaasata ringlussevõetud ja orgaanilised materjalid.

(1)  Väetiste siseturul kättesaadavaks tegemist käsitlevad tingimused on osaliselt ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/200315 kaudu, milles käsitletakse peaaegu eranditult väetisi, mis on saadud kaevandatud või keemiliselt toodetud anorgaanilistest materjalidest. Väetamiseks on vaja kasutada ka ringlussevõetud või orgaanilisi materjale. Kehtestada tuleks ühtlustatud tingimused, mille alusel sellistest ringlussevõetud või orgaanilistest materjalidest saadud väetised saab kättesaadavaks teha kogu siseturul, et luua oluline stiimul nende kasutamiseks. Ringlussevõetud toitainete suurema kasutamise edendamine aitaks ringmajanduse arendamisele veelgi kaasa ning võimaldaks toitaineid üldiselt ressursitõhusamalt kasutada, vähendades samas liidu sõltuvust kolmandatest riikidest pärinevatest toitainetest. Seetõttu tuleks ühtlustamise kohaldamisala laiendada, et kaasata ringlussevõetud ja orgaanilised materjalid.

__________________

__________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Käesolev määrus peaks edendama ringmajanduse eesmärke, kui samal ajal on tagatud, et põllumajandustootjad on kindlalt varustatud väga tõhusate väetistega. Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta ... [OJ please insert the date: five years after its entry into force].

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvad saasteained, näiteks kaadmium, võivad kujutada ohtu inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale, kuna need kuhjuvad keskkonnas ja sisenevad toiduahelasse. Seepärast tuleks nende sisaldust sellistes toodetes piirata. Lisaks tuleks biojäätmetest saadud CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvate lisandite –eelkõige polümeerid, aga ka metall ja klaas – esinemist takistada või piirata tehnilise teostatavuse piires, avastades sellised lisandid liigiti kogutud biojäätmetes enne töötlemist.

(8)  CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvad saasteained, näiteks kaadmium, kujutavad ohtu inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale, kuna need kuhjuvad keskkonnas ja sisenevad toiduahelasse. Mitu liikmesriiki rakendab juba praegu kaadmiumi puhul saasteainete sisalduse piirnorme, kuna kaadmium kujutab endast ohtu inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale. Seepärast tuleks nende sisaldust sellistes toodetes piirata. Lisaks tuleks biojäätmetest saadud CE-märgisega väetisetoodetes sisalduvate lisandite –eelkõige polümeerid, aga ka metall ja klaas – esinemist takistada või piirata tehnilise teostatavuse piires, avastades sellised lisandid liigiti kogutud biojäätmetes enne töötlemist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Liikmesriikidel, kellel juba on rangemad siseriiklikud piirnormid väetiste kaadmiumisisalduse kohta, tuleks lubada need piirnormid säilitada, kuni ülejäänud liit jõuab sama kaugele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b)  CE-märgisega väetisetoodete kaadmiumisisalduse märgistamisnõue, mis näitab kaadmiumi (Cd) tegelikku sisaldust (mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P205) kohta), tuleks kehtestada kogu liidus. See nõue peaks hõlmama selgesti nähtavat värvikoodiga etiketti tootel, nii et kasutajad saavad kohe aru, kas nad kasutavad suurema või väiksema kaadmiumisisaldusega toodet. Võimalik peaks olema kehtestada spetsiaalsed juhised väetisetoodete kohta, mille tegelik kaadmiumisisaldus on 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P205) kohta või väiksem.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Selleks et saada kasu loomsete kõrvalsaaduste võimaliku kasutamisega seotud tehnoloogia arengust, tuleks asjaomast koostisainete kategooriat põhjendamatu viivituseta laiendada, lisades sellesse rohkem loomseid kõrvalsaadusi. Laiendatud koostisainete kategooria võiks aidata suurendada tootjate ja ettevõtete võimalusi ja õiguskindlust, võimaldades paremini ära kasutada loomsetest kõrvalsaadustest toitainete (näiteks loomasõnnik) potentsiaali. Seetõttu tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte teatavate kõrvalsaaduste viivitamatuks lisamiseks konkreetsetesse koostisainete kategooriatesse.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b)  Loomsete kõrvalsaaduste suhtes, mida liikmesriikides väetiste tootmiseks juba ulatuslikult kasutatakse, näiteks töödeldud loomne sõnnik, tuleks põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt ... [OJ please insert the date: six months after the date of entry into force of this Regulation] kindlaks määrata lõpp-punkt.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ20 tähenduses taaskasutusse võetud jäätmete puhul on täheldatud turu nõudlust nende kasutamiseks väetisetoodetena. Lisaks sellele on vajalikud teatavad nõuded, mis käsitlevad taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavaid jäätmeid, töötlemisprotsesse ja -tehnikat ning taaskasutamistoimingu tulemusel saadud väetisetooteid, et tagada, et kõnealuste toodete kasutamine ei avalda keskkonnale ega inimese tervisele lõppkokkuvõttes kahjulikku mõju. CE-märgisega väetisetoodete puhul tuleks kõnealused nõuded sätestada käesolevas määruses. Seepärast ei tuleks alates hetkest, mil kõik käesoleva määruse nõuded on täidetud, pidada selliseid tooteid enam jäätmeteks direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses.

(13)  Teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses taaskasutusse võetud jäätmete, nagu struviit, biosüsi ja tuhasaadused, puhul on täheldatud turu nõudlust nende kasutamiseks väetisetoodetena. Lisaks sellele on vajalikud teatavad nõuded, mis käsitlevad taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavaid jäätmeid, töötlemisprotsesse ja -tehnikat ning taaskasutamistoimingu tulemusel saadud väetisetooteid, et tagada, et kõnealuste toodete kasutamine ei avalda keskkonnale ega inimese tervisele lõppkokkuvõttes kahjulikku mõju. CE-märgisega väetisetoodete puhul tuleks kõnealused nõuded sätestada käesolevas määruses. Seepärast ei tuleks alates hetkest, mil kõik käesoleva määruse nõuded on täidetud, pidada selliseid tooteid enam jäätmeteks direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses. Et ära kasutada tehnika arengut ja veelgi ergutada innovatsiooni väärtuslike jäätmevoogude ärakasutamisel, tuleks komisjonile vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 (ELi toimimise leping) anda õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et laiendada asjaomaste koostisainete kategooriaid või neisse lisada, nii et need hõlmaksid rohkem ringlussevõetud jäätmeid, mida võib kasutada CE-märgisega väetisetoodete tootmisel, nagu struviit, biosüsi ja tuhasaadused. Nõuetekohane hindamine ja töötlemisnõuete määratlemine peaks algama kohe pärast käesoleva määruse jõustumist.

__________________

__________________

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Teatavad ained, segud ja mikroorganismid, mida tavapäraselt nimetatakse taimede biostimulaatoriteks, ei ole iseenesest toitained, kuid stimuleerivad siiski toitainete omastamist taimede poolt. Kui nende toodetega püütakse parandada üksnes taimede toitainete kasutamise tõhusust, vastupidavust abiootilisele stressile või põllumajanduskultuuride kvaliteedinäitajaid, on nad oma olemuselt lähemal väetisetoodetele kui enamikule taimekaitsevahendite kategooriatele. Seetõttu peaks selliste toodete puhul olema käesoleva määruse alusel võimalik kasutada CE-märgist ja need tuleks jätta välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/200921 kohaldamisalast.

(15)  Teatavad ained, mikroorganismid ja nende segud, mida tavapäraselt nimetatakse taimede biostimulaatoriteks, ei pruugi olla iseenesest toitained, kuid stimuleerivad siiski taimede üldist elujõulisust ja toitainete omastamist. Kui nende toodetega püütakse parandada üksnes taimede toitainete kasutamise tõhusust, toitainete omastamist, vastupidavust abiootilisele stressile, taimede kvaliteedinäitajaid, mulla orgaaniliste ühendite halvenenud olukorda või mullas või risosfääris sisalduvate toitainete kättesaadavuse suurenemist või saagikust, on nad oma olemuselt lähemal väetisetoodetele kui enamikule taimekaitsevahendite kategooriatele. Seetõttu peaks selliste toodete puhul olema käesoleva määruse alusel võimalik kasutada CE-märgist ja need tuleks jätta välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/200921 kohaldamisalast. Määrust (EÜ) nr 1107/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

_________________

_________________

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Käesolev määrus ei tohiks takistada selliste liidu kehtivate õigusaktide kohaldamist, mis on seotud tervist, ohutust ja keskkonnakaitset käsitlevate aspektidega ja mis ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse. Seega tuleks käesolevat määrust kohaldada, ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ,22 nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ,23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006,24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008,25 komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006,26 nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ,27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 98/201328 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1143/201429 kohaldamist.

(17)  Käesolev määrus ei tohiks takistada selliste liidu kehtivate õigusaktide kohaldamist, mis on seotud tervist, ohutust ja keskkonnakaitset käsitlevate aspektidega ja mis ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse. Seega tuleks käesolevat määrust kohaldada, ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ,22 nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ,22a nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ22b, nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ23, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006,24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008,25 komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006,26 nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ,27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 98/201328 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1143/201429 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/200729a kohaldamist.

__________________

__________________

22 Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6).

22 Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6).

 

22a Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1).

 

22b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

23 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1).

23 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

26 Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).

26 Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).

27 Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

27 Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 1).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 4.11.2014, lk 35).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 4.11.2014, lk 35).

 

29a Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta (ELT L 189, 20.7.2007, p. 1).

Selgitus

Väetisemääruse kohaldamisala on üksnes selleks, et tagada siseturu toimimine ja osaliselt ühtlustada selliste CE-märgisega väetisetoodete turule viimise tingimusi, millega on lubdatud siseturul kaubelda. Nitraadidirektiiv, veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) ja nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta peaksid jääma väetisemääruse turuleviimist käsitlevate sätete kohaldamisalast välja.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(55)  Jäätmete ringlussevõtu valdkonnas toimub paljulubav tehniline areng, näiteks reoveesetetest pärineva fosfori ringlussevõtmine ja väetisetoodete tootmine loomsetest kõrvalsaadustest (näiteks biosüsi). Selliseid materjale sisaldavad või sellistest materjalidest koosnevad tooted võiksid pääseda siseturule tarbetu viivituseta, kui tootmisprotsesse on teaduslikult analüüsitud ja protsessidega seotud nõuded on liidu tasandil kehtestatud. Komisjonile tuleks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et määrata CE-märgisega väetisetoodete või koostisainete jaoks kindlaks laiemad või täiendavad kategooriad, mida saab kasutada selliste toodete tootmisel. Loomsete kõrvalsaaduste puhul tuleks koostisainete kategooriaid laiendada või neid lisada vaid siis, kui tootmisahela lõpp-punkt on määratud kindlaks määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud menetluste kohaselt, kuna loomsed kõrvalsaadused, mille jaoks ei ole sellist lõpp-punkti kindlaks määratud, jäävad nii või teisiti käesoleva määruse kohaldamisalast välja.

(55)  Jäätmete ringlussevõtu valdkonnas toimub paljulubav tehniline areng, näiteks reoveesetetest (eelkõige struviidist) pärineva fosfori ringlussevõtmine, väetisetoodete tootmine loomsetest kõrvalsaadustest (näiteks biosüsi ja fosfori taaskasutamine pärast põlemisprotsessi (eelkõige tuhapõhised tooted)), ning arvestades eelkõige, et sellised tooted on mitmes liikmesriigis siseriiklike õigusaktidega juba lubatud. Selliseid materjale sisaldavad või sellistest materjalidest koosnevad tooted võiksid pääseda siseturule põhjendamatu viivituseta, kui tootmisprotsesse on teaduslikult analüüsitud ja protsessidega seotud nõuded on liidu tasandil kehtestatud. Komisjonile tuleks ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et määrata CE-märgisega väetisetoodete või koostisainete jaoks kindlaks laiemad või täiendavad kategooriad, mida saab kasutada selliste toodete tootmisel. Eelkõige tuleks pärast käesoleva määruse jõustumist põhjendamatu viivituseta vastu võtta delegeeritud õigusakt struviidi, biosöe ja tuhapõhiste toodete lisamiseks koostisainete kategooriatesse. Loomsete kõrvalsaaduste puhul tuleks koostisainete kategooriaid laiendada või neid lisada vaid siis, kui tootmisahela lõpp-punkt on määratud kindlaks määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud menetluste kohaselt.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(56)  Lisaks sellele peaks olema võimalik viivitamata reageerida uutele tähelepanekutele seoses tingimustega, mille kohaselt CE-märgisega väetisetooted peavad olema piisavalt tõhusad ning seoses uute riskihindamistega inimeste, loomade või taimetervise, ohutuse või keskkonna kohta. Komisjonile tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et muuta CE-märgisega väetisetoodete eri kategooriate suhtes kohaldatavaid nõudeid.

(56)  Lisaks sellele peaks olema võimalik viivitamata reageerida uutele tähelepanekutele seoses tingimustega, mille kohaselt CE-märgisega väetisetooted peavad olema piisavalt tõhusad ning seoses uute riskihindamistega inimeste, loomade või taimetervise, ohutuse või keskkonna kohta, võttes arvesse liikmesriikide ametiasutuste poolt või nendega koostöös teostatud hinnanguid. Komisjonile tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, et muuta CE-märgisega väetisetoodete eri kategooriate suhtes kohaldatavaid nõudeid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(59 a)  Tuleks vastu võtta sätted, mis lubaksid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 764/20081a kohaselt vastastikuse tunnustamise alusel turule viidud taimekaitsevahendeid jätkuvalt kasutada.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 764/2008, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 3052/95/EÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 21).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  direktiiv 91/676/EMÜ;

Selgitus

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b)  direktiiv 2000/60/EÜ;

Selgitus

Väetisemääruse kohaldamisala on üksnes selleks, et tagada siseturu toimimine ja osaliselt ühtlustada selliste CE-märgisega väetisetoodete turule viimise tingimusi, millega on lubatud siseturul kaubelda. Vee raamdirektiiv vee hea kvaliteedi kohta Euroopas (2000/60/EÜ) ei peaks kuuluma väetisemääruse turuleviimist käsitlevate sätete kohaldamisealasse

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  määrus (EÜ) nr 834/2007.

Selgitus

Väetisemääruse kohaldamisalasse peaksid kuuluma ka mahepõllumajandus ja selle eripärad.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „väetisetoode” aine, segu, mikroorganism või mis tahes muu materjal, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kas iseseisvalt või muude materjalidega segatuna taimedel või nende risosfääril, et varustada taimi toitainetega või parandada nende toitainete omastamise tõhusust;

(1)  „väetisetoode” aine, segu, mikroorganism või mis tahes muu materjal, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kas iseseisvalt või muude materjalidega segatuna seentel või nende mükosfääril või taimedel nende mis tahes kasvustaadiumis, sealhulgas seemned, ja/või risosfääris, seente või taimede toitainetega varustamiseks või nende füüsikaliste või bioloogiliste kasvutingimuste või nende üldise elujõulisuse, saagikuse ja kvaliteedi parandamiseks, sh suurendades taime võimet toitaineid füllosfäärist omastamist (välja arvatud taimekaitsevahendid, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaldamisalasse).

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei takista selliste CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemist, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele.

Liikmesriigid ei takista selliste CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemist, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele koostise, märgistuse või muude käesoleva määruse sätete osas. Seoses CE-märgisega väetisetoodete kasutamisega võivad liikmesriigid jätta alles või võtta vastu sätteid inimtervise ja keskkonna kaitse eesmärgil. Nendes sätetes ei tohi siiski nõuda käesoleva määrusega kooskõlas olevate CE-märgisega väetisetoodete muutmist. Samuti ei tohi need sätted mõjutada nende toodete turul kättesaadavaks tegemise tingimusi.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon avaldab käesoleva määruse Euroopa Liidu Teatajas avaldamisega samal ajal juhised, kus näidatakse tootjatele ja turujärelevalveasutustele selgelt, kuidas märgistus peab välja nägema, ja tuuakse selle kohta näited. Juhistes määratletakse samuti III lisa 1. osa lõike 2 alapunktis d nimetatud muu asjakohane teave.

Selgitus

Euroopa Komisjon peaks esitama juhistes mineraalväetiste märgistuse konkreetsed nõuded ja visuaalsed aspektid, et anda põllumajandustootajatele selget teavet ja vältida keskkonnale kahjulikult mõjuvat väetiste ebakorrektset kasutamist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad CE-märgisega väetisetoote käesolevale määrusele vastavuse tõendamiseks kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni paberil või elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega selle nõudmise korral koostööd kõigis meetmes, mis võetakse nende poolt turule lastud CE-märgisega väetisetoodete põhjustatud ohtude kõrvaldamiseks.

9.  Pädeva riikliku asutuse nõudmisel esitavad tootjad CE-märgisega väetisetoote käesolevale määrusele vastavuse tõendamiseks kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni paberil või elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega selle nõudmise korral koostööd kõigis meetmes, mis võetakse nende poolt turule lastud CE-märgisega väetisetoodete põhjustatud ohtude kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  I lisa toote toimekategooria 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) all sätestatud makrotoitaineid sisaldavad kõrge lämmastikusisaldusega tahked mineraalsed ammooniumnitraatlihtväetised ja makrotoitaineid sisaldavad kõrge lämmastikusisaldusega tahked mineraalsed ammooniumnitraadipõhised kompleksväetised;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

 

(Muudatust „mineraalne väetis“ „anorgaanilise väetise“ asemel kohaldatakse kogu tekstis. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  esitada pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmise korral talle kogu CE-märgisega väetisetoote nõuetele vastavust tõendav teave ja dokumentatsioon;

(b)  esitada pädeva riikliku asutuse nõudmise korral talle kogu CE-märgisega väetisetoote nõuetele vastavust tõendav teave ja dokumentatsioon;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel esitavad levitajad CE-märgisega väetisetoote nõuetele vastavuse tõendamiseks kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni paberil või elektrooniliselt. Nad teevad nimetatud asutusega selle nõudmise korral koostööd kõigis meetmes, mis võetakse nende poolt turul kättesaadavaks tehtud CE-märgisega väetisetoodete põhjustatud ohtude kõrvaldamiseks.

5.  Pädeva riikliku asutuse nõudmisel esitavad levitajad CE-märgisega väetisetoote nõuetele vastavuse tõendamiseks kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni paberil või elektrooniliselt. Nad teevad nimetatud asutusega selle nõudmise korral koostööd kõigis meetmes, mis võetakse nende poolt turul kättesaadavaks tehtud CE-märgisega väetisetoodete põhjustatud ohtude kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Taaskasutamistoimingu läbinud CE-märgisega väetisetoode, mis täidab käesolevas määruses sätestatud nõuded, loetakse direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud nõuetele vastavaks, mistõttu ei käsitata seda enam jäätmena.

(1)  Kui materjal, mis oli varem jääde, on läbinud taaskasutamistoimingu vastavalt käesolevale määrusele ning nõuetele vastav CE-märgisega väetisetoode sisaldab sellist materjali või koosneb sellest, loetakse see materjal direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks, mistõttu ei käsitata seda enam jäätmena alates hetkest, mil koostatakse liidu vastavusdeklaratsioon.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes on seotud tema hinnatavate CE-märgisega väetisetoodete väljatöötamise, tootmise, tarnimise või kasutamisega, võib pidada selliseks asutuseks tingimusel, et tõendatud on selle sõltumatus ja igasugune huvide konflikti puudumine.

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes on seotud tema hinnatavate CE-märgisega väetisetoodete väljatöötamise, tootmise, tarnimise või kasutamisega, ei või pidada selliseks asutuseks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tagatakse vastavushindamisasutuste, nende juhtkonna ja vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavate töötajate erapooletus.

Tagatakse vastavushindamisasutuste, nende juhtkonna ja vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavate töötajate erapooletus. Töötajatele, kes teatavad vastavushindamisasutustes toime pandud rikkumistest tagatakse asjakohane kaitse vähemalt kättemaksu, diskrimineerimise või muud laadi ebaõiglase kohtlemise eest.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teavitatud asutused esitavad teistele käesoleva määruse alusel teavitatud samalaadsete vastavushindamistoimingute ja samade CE-märgisega väetisetoodetega tegelevatele asutustele asjakohase teabe negatiivsete ja taotluse korral ka positiivsete vastavushindamistulemuste kohta.

2.  Piiramata kehtivaid liidu andmekaitse-eeskirju ja äriteabe konfidentsiaalsust käsitlevate eeskirjade kohaldamist ning vastavushindamisele esitatud katsete ja uuringute kaitset, esitavad teavitatud asutused teistele käesoleva määruse alusel teavitatud samalaadsete vastavushindamistoimingute ja samade CE-märgisega väetisetoodetega tegelevatele asutustele asjakohase teabe negatiivsete ja taotluse korral ka positiivsete vastavushindamistulemuste kohta.

Selgitus

Ilma selle täienduseta viitab artikli 33 lõige 2 sellele, et teavitatud asutused võivad omavahel piiranguteta jagada taotlejate andmeid, mis kahjustaks isikuandmete kaitset.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte I–IV lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga ja lihtsustada selliste CE-märgisega väetisetoodete juurdepääsu siseturule ja vaba liikumist siseturul,

1.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte I–IV lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga, eelkõige seoses väetiste tootmisega loomsetest kõrvalsaadustest ja taaskasutusse võetud jäätmetest või tootjate poolt kasutatavatest muudest tööstus- ja/või põllumajandusprotsessidest saadud kõrvalsaadustest või kaassaadustest, samuti ringlussevõetud toodetest, võttes arvesse tooteid ja materjale, millele liikmesriigid on juba loa andnud, ja et lihtsustada selliste CE-märgisega väetisetoodete juurdepääsu siseturule ja vaba liikumist siseturul:

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  millega siseturul kauplemise maht on tõenäoliselt märkimisväärne ja

(a)  millega siseturul kauplemise maht omab tõenäoliselt märkimisväärset potentsiaali ja

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjon võtab pärast käesoleva määruse jõustumist põhjendamatu viivituseta vastu delegeeritud õigusakti kooskõlas lõikega 1, et muuta II lisas sätestatud koostisainete kategooriaid ja lisada nimetatud koostisainete kategooriatesse eelkõige loomsed kõrvalsaadused, struviit, biosüsi ja tuhapõhised tooted ning sätestada nõuded nende toodete lisamiseks nendesse kategooriatesse. Komisjon võtab eelkõige arvesse tehnoloogilisi edusamme toitainete taaskasutamisel.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  [OJ please insert the date: six months after the date of publication of this Regulation] võtab komisjon vastu delegeeritud õigusakti kooskõlas lõikega 1 II lisa muutmiseks, et lisada tootmisahela lõpp-punktid, mis on kindlaks määratud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 5 lõikega 2, võttes arvesse käesoleva määruse CMC 11 all loetletud loomseid kõrvalsaadusi.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)   mikroorganismi nimi;

(a)   mikroorganismi nimi kuni tüve tasandini;

Selgitus

Sama liigi eri tüvedel võivad olla väga erinevad tunnused.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  taksonoomiline suhe mikroorganismi liigiga, mis täidab Euroopa Toiduohutusameti kehtestatud ohutuse eeldusele vastavaks kvalifitseerimise nõuded;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  taxonomic relation to micro-organism species fulfilling the requirements for a Qualified Presumption of Safety as established by the European Food Safety Authority;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse nõuded lõikes 2 osutatud uute mikroorganismide ohutuse hindamise kohta. Esimene nendest delegeeritud õigusaktidest esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt ... [OJ please insert the date: one year after the entry into force of this Regulation].

Selgitus

Innovatsioon ja arendus mikroorganismide kasutamise alal väetisetoodetes on laialdaselt võimalik. Seetõttu on oluline tagada, et käesolev määrus võimaldab selles valdkonnas arengut ja uuendusi nii palju kui võimalik. See, et käesolev määrus toetaks mitmete mikroorganismide lisamist, on oluline samm sellel teel.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Seoses I lisa II osaga ei hõlma komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus vastavalt lõigetele 1 ja 4 nendes sätestatud saasteainete piirnormide kohandamist, välja arvatud juhul, kui uute saasteainete piirnormid on vajalikud uute koostisainete lisamise tõttu II lisasse. Kui uued saasteainete piirnormid on kindlaks määratud, kohaldatakse kõnealuseid piiranorme ainult lisatud uute koostisainete suhtes.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Komisjon vaatab I lisa II osa läbi ... [OJ please insert the date: ten years after the entry into force of this Regulation] või kui asjaomaste saasteainete mürgisuse ja kantserogeensuse või väetisetoodete tootmise ja kasutamise valdkonnas toimunud tehnoloogia arengu ja innovatsiooni kohta on kättesaadav uus asjakohane teaduslik teave.

Selgitus

Toodete toimekategooriate saasteainetega seotud nõuete puhul ei kehti Euroopa Komisjonile delegeeritud volitused ja need nõuded vaadatakse läbi seadusandliku tavamenetluse kohaselt, võttes arvesse, et uue määruse üks eesmärk on tegeleda keskkonnaprobleemidega, mis tulenevad EÜ väetiste tekitatavast saastatusest mullale, sisevetele, merevetele ja lõpuks ka toidule, mistõttu on tegemist inimtervisega seotud esmase probleemiga.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1069/2009

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1a)   lõikesse 2 lisatakse esimese lõigu järele järgmine lõik:

 

„Loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete puhul, mis kuuluvad artikkel 32 kohaldamisalasse ja mida liikmesriikides juba laialdaselt kasutatakse väetiste tootmiseks, määrab komisjon sellise lõpp-punkti kindlaks hiljemalt [Publications office, please insert the date occurring six months after the date of publication of the Fertilisers Regulation]“.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 3 – punkt 34 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „34. taime biostimulaator” – toode, mis stimuleerib taimede toitainete omastamise protsessi sõltumata toote toitainete sisaldusest ja mille ainus eesmärk on parandada taime ühte või mitut järgmist omadust:

(3)  „34. taime biostimulaator” – toode, mis sisaldab mis tahes aineid või mikroorganisme, mis stimuleerivad taimede toitumisprotsesse sõltumatult nende toitainesisaldusest, või koosneb selliste ainete ja/või mikroorganismide mis tahes kombinatsioonist üksnes selleks, et parandada taime või taime risosfääri üht või mitut järgmist omadust:

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt ca (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ca)  orgaaniliste ainete lagundamine mullas;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1107/2009

Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt cb (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(cb)  mullas ja risosfääris sisalduvate toitainete kättesaadavuse parandamine.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 a (uus)

Direktiiv 91/676/EMÜ

Artikkel 2 – punkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 46a

 

Direktiivi 91/676/EMÜ muutmine

 

Direktiivi 91/676/EMÜ artikli 2 punkt g asendatakse järgmisega:

 

„g) „loomasõnnik” – loomaheited või allapanu ja loomaheidete segu, ka töödeldud kujul, välja arvatud juhul, kui neid heiteid on töödeldud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1069/2009 ja nende lämmastikväetise asendusväärtus on vähemalt 90 %.“

Selgitus

Tähtis on siduda käesolev määrus nitraadidirektiiviga.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1907/2006;

V lisa – punkt 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 46 b

 

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmine

 

V lisa punkt 12 asendatakse järgmisega:

 

„12. kompost, biogaas ja kääritussaadused“

Selgitus

Õiguskindlusel on innovatsiooni ja arenduse toetamisel ringmajanduses väga tähtis roll. Muudatusettepanek tugevdab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) laialdast rakendamist praktikas, mille järgi kääritussaadused ei kuulu kõnealuse määruse kohaselt registreerimisele.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 48 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Liikmesriigid, kus on juba rakendatud kaadmiumi (Cd) sisalduse madalamat piirnormi orgaanilis-mineraalsetes väetistes ja anorgaanilistes väetistes, mis on toodud I lisa II osa kategooriates PFC 1 (B) (3) (a) ja PFC 1 (C) (I) (a) (2), võivad säilitada selle rangema piirnormi, kuni käesoleva määruse kohaselt kehtestatud piirnorm on sellega võrdne või jääb madalamale. Liikmesriigid teatavad sellistest kehtivatest siseriiklikest meetmetest komisjonile ... [OJ please insert the date: six months after the date of entry into force of this Regulation].

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.   Erandina käesoleva artikli lõikest 2 kohaldatakse artikleid 42 ja 45 alates ... [OJ please insert the date: the date of entry into force of the Regulation].

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 5 – punkt A – alapunkt I a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I a.  Denitrifikatsiooni inhibiitor

Selgitus

Kategooriasse „Agronoomiline lisaaine“ tuleb lisada denitrifikatsiooni inhibiitor. Denitrifikatsiooni inhibiitorid on olulised ained, mille otstarve on ennetada õhusaastet, vähendades dilämmastiku moodustumist sellistest toodetest nagu sõnnik ja biokääritussaadus.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Orgaaniline väetis sisaldab

Orgaaniline väetis sisaldab

  süsinikku (C) ja

  orgaanilist süsinikku (Corg) ja

–  toitaineid,

–  toitaineid,

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja arvatud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, näiteks turvas, sealhulgas leonardiit, ligniit ja ained, mis on saadud nendest materjalidest, kuid välja arvatud muud materjalid, mis on fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  kaadmium (Cd)  1,5 mg / kuivaine kg,

–  kaadmium (Cd)  1,0 mg / kuivaine kg,

Selgitus

Arvestades asjaolu, et üks praeguse määruse eesmärkidest on orgaanilis-mineraalsete ja anorgaaniliste väetiste kasutuse vähendamine ning orgaaniliste väetiste kasutamise suurendamine ELi turul, on äärmiselt oluline, et meie eesmärk on vähendada selliste kantserogeensete ainete nagu kaadmium akumuleerumist ELi põllumaade pinnases nii palju kui võimalik. REACH-määruse kohaselt on kaadmium oma kartsenogeense klassifikatsiooni (C1A - inimestele kahjulik tuntud kantserogeen) tõttu alates 2014. aastast nende ainete loetelus, mille jaoks võib olla vaja taotleda luba.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) – lõige 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  plii (Pb) 120 mg / kuivaine kg ning

–  plii (Pb) 20 mg / kuivaine kg ning

Selgitus

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) – lõige 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  biureet (C2H5N3O2) 12 g / kuivaine kg.

  biureet (C2H5N2O2) allpool avastamispiiri.

Selgitus

Biureedile (karbamiidis esinev keemiline kompleks) tuleb määrata väike piirnorm, et vältida karbamiidi kuritarvitamist, mida selle madala hinna tõttu võidakse kasutada orgaanilise aine asendajana.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

3.  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek

3.  Orgaanilises väetises ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Katsetatavad mikroorganismid

Proovivõtukavad

Piirnorm

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Puudub 25g-s või 25ml-s

Escherichia coli või enterokokid

5

5

0

1000 1 g-s või 1ml-s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks;

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna)

Parasiite, näiteks ascaris spp. ja Toxocara spp. oma mis tahes arengujärgus ei tohi 100 g või 100 ml orgaanilises väetises leiduda.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) (I) – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab vähemalt üht järgmistest deklareeritud toitainetest: lämmastik (N), fosforpentaoksiid (P2O5) või kaaliumoksiid (K2O).

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) (II) – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  CE-märgisega väetisetoode sisaldab vähemalt üht järgmistest deklareeritud toitainetest: lämmastik (N), fosforpentaoksiid (P2O5) või kaaliumoksiid (K2O).

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) (II) – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  2 massiprotsenti üldlämmastikku (N),

–  1 massiprotsent üldlämmastikku (N) ja/või

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(A) (II) – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  1 massiprotsent fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku või

–  0,5 massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku ja/või

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B) – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Orgaanilis-mineraalne väetis on valmistis, millel on järgmised koostisained:

1.  Orgaanilis-mineraalne väetis on valmistis, millel on järgmised koostisained:

–  üks või mitu allpool PFC 1(C) all täpsustatud mineraalväetist ning

–  üks või mitu allpool PFC 1(C) all täpsustatud mineraalväetist ning

–  materjal, mis sisaldab orgaanilist süsinikku (C) ja

–  üks või mitu materjali, mis sisaldavad orgaanilist süsinikku (Corg), ja

–  mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja arvatud fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.

–  mis on üksnes bioloogilise päritoluga, näiteks turvas, sealhulgas leonardiit, ligniit ja ained, mis on saadud nendest materjalidest, kuid välja arvatud muud materjalid, mis on fossiilsed või geoloogilistesse formatsioonidesse suletud materjalid.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B) – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  kui CE-märgisega väetisetoote fosfori (P) üldsisaldus on alla 5 % massiprotsendi fosforpentaoksiidi (P2O5) ekvivalenti: 3 mg / kuivaine kg või

(1)  kui CE-märgisega väetisetoote fosfori (P) üldsisaldus on alla 5 % massiprotsendi fosforpentaoksiidi (P2O5) ekvivalenti: 3 mg / kuivaine kg või

(2)   kui CE-märgisega väetisetoote fosfori (P) üldsisaldus on 5 või enam massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) ekvivalenti („fosfaatväetis”):

(2)   kui CE-märgisega väetisetoote fosfori (P) üldsisaldus on 5 või enam massiprotsenti fosforpentaoksiidi ((P2O5) ekvivalenti („fosfaatväetis”):

–  Alates [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]: 60 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,

–  Alates [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]: 60 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,

–  Alates [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta ning

–  Alates [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta ning

–  Alates [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,

–  Alates [Publications office, please insert the date occurring nine years after the date of application of this Regulation]: 20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B) – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  plii (Pb) 120 mg / kuivaine kg.

(e)  plii (Pb) 20 mg / kuivaine kg.

Selgitus

Plii ladestub organismis ja mõjutab kõige rohkem imiku, lapse ja loote arenevat kesknärvisüsteemi. Soovituslikku lubatud doosi ei ole kindlaks määratud, sest mitme tervisele ohtliku mõju kohta puuduvad tõendatud ohutuskünniseid. Kuna eriti ohtlik on laste kokkupuude pliiga, siis on oluline rangelt reguleerida peamisi toiduaineid, mis võivad pliid sisaldada.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – PFC 1(B) – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

4.  Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek

4.  Orgaanilis-mineraalses väetises ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Katsetatavad mikroorganismid

Proovivõtukavad

Piirnorm

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Puudub 25g-s või 25m