MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

25.7.2017 - (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Ildikó Gáll-Pelcz
Valmistelijat (*):
Elisabetta Gardini, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Jan Huitema, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


Menettely : 2016/0084(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0270/2017

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0157),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0123/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A8-0270/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

ehdotuksesta EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI CE-merkittyjen kasviravinteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

 

(Tämä tarkistus ”lannoitevalmisteista” ”kasviravinteisiin” koskee koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia, ja vastaavia kohtia koskevat tarkistukset on hyväksyttävä.)

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/200315 koskee lähes yksinomaan lannoitteita, jotka saatu louhituista tai kemiallisesti tuotetuista epäorgaanisista materiaaleista. Lannoitustarkoituksiin on tarpeen käyttää myös kierrätettyjä tai orgaanisia materiaaleja. Olisi vahvistettava yhdenmukaiset edellytykset, joilla tällaisista kierrätetyistä tai orgaanisista materiaaleista saadut lannoitteet voidaan asettaa saataville koko sisämarkkinoilla, jotta luotaisiin merkittävä kannustin niiden käytölle. Yhdenmukaistamisen soveltamisalaa olisi siksi laajennettava kierrätettyihin ja orgaanisiin materiaaleihin.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/200315 koskee lähes yksinomaan lannoitteita, jotka saatu louhituista tai kemiallisesti tuotetuista kivennäisaineista. Lannoitustarkoituksiin on tarpeen käyttää myös kierrätettyjä tai orgaanisia materiaaleja. Olisi vahvistettava yhdenmukaiset edellytykset, joilla tällaisista kierrätetyistä tai orgaanisista materiaaleista saadut lannoitteet voidaan asettaa saataville koko sisämarkkinoilla, jotta luotaisiin merkittävä kannustin niiden käytölle. Kierrätettyjen ravinteiden käytön lisäämisen edistäminen vahvistaisi entisestään kiertotalouden kehittämistä ja mahdollistaisi ravinteiden kokonaisvaltaisesti resurssitehokkaamman käytön sekä vähentäisi samalla unionin riippuvuutta kolmansista maista tuotavista ravinteista. Yhdenmukaistamisen soveltamisalaa olisi siksi laajennettava kierrätettyihin ja orgaanisiin materiaaleihin.

_________________

_________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1).

 

(Tämä monialainen tekninen tarkistus ”epäorgaanisista materiaaleista” ”kivennäisaineisiin” koskee myös koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia, ja vastaavia kohtia koskevat tarkistukset on hyväksyttävä.)

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Ruoan ravinteet ovat peräisin maaperästä: terve ja ravinteikas maaperä tuottaa terveitä ja ravinteikkaita kasveja ja elintarvikkeita. Viljelijät tarvitsevat monenlaisia orgaanisia ja keinotekoisia lannoitteita parantaakseen maaperää. Jos maaperässä ei ole ravinteita tai ne on kulutettu, kasvit lakkaavat kasvamasta ravinteiden puutteessa tai eivät tuota ravintoarvoa ihmisravinnolle.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Eläinten lannan ja maatiloilla tuotetun kompostin tehokkaan käytön varmistamiseksi viljelijöiden olisi käytettävä tuotteita, joiden osalta toimitaan vastuullisen maatalouden hengessä, ja suosittava paikallisia jakelukanavia, noudatettava maataloutta ja ympäristöä koskevia käytäntöjä sekä unionin ympäristölainsäädäntöä, kuten nitraattidirektiiviä tai vesipolitiikan puitedirektiiviä. Olisi kannustettava suosimaan paikalla tai läheisillä maatiloilla tuotettujen lannoitteiden käyttöä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  CE-merkityllä lannoitevalmisteella voi olla useampia kuin yksi tämän asetuksen toimintoperusteisissa tuoteluokissa kuvattu toiminto. Silloin kun tuotteella väitetään olevan vain yksi kyseisistä toiminnoista, olisi riitettävä, että tuote täyttää kyseistä väitettyä toimintoa kuvaavan toimintoperusteisen tuoteluokan vaatimukset. Sen sijaan kun CE-merkityllä lannoitevalmisteella väitetään olevan useampia kuin yksi kyseisistä toiminnoista, CE-merkittyä lannoitevalmistetta olisi pidettävä kahden tai useamman aineosana olevan lannoitevalmisteen yhdistelmänä ja jokaisen aineosana olevan lannoitevalmisteen olisi täytettävä toimintoaan koskevat vaatimukset. Siksi tällaisia yhdistelmiä varten olisi oltava erityinen toimintoperusteinen tuoteluokkansa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Valmistaja, joka käyttää yhtä tai useampaa CE-merkittyä lannoitevalmistetta, jonka vaatimuksenmukaisuuden se itse tai jokin toinen valmistaja on jo arvioinut, saattaa haluta käyttää kyseistä vaatimustenmukaisuuden arviointia. Hallinnollisen taakan minimoimiseksi tuloksena olevaa CE-merkittyä lannoitevalmistetta olisi myös pidettävä kahden tai useamman aineosana olevan lannoitevalmisteen yhdistelmänä, ja yhdistelmälle asetettujen vaatimustenmukaisuuteen kuuluvien lisävaatimusten olisi koskettava vain sekoittamisesta johtuvia seikkoja.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden haitalliset aineet, kuten kadmium, voivat aiheuttaa riskin ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle, koska ne kertyvät ympäristöön ja pääsevät ravintoketjuun. Sen vuoksi niiden pitoisuutta olisi rajoitettava tällaisissa valmisteissa. Lisäksi biojätteistä saatavien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden epäpuhtauksien, erityisesti polymeerien mutta myös metallin ja lasin, esiintymistä olisi estettävä tai rajoitettava siinä määrin kuin on teknisesti mahdollista erottamalla ne erillään kerätystä biojätteestä ennen prosessointia.

(8)  CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden vierasaineet, kuten kadmium, voivat lannoitteita epäasianmukaisesti käytettäessä aiheuttaa riskin ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle, koska ne kertyvät ympäristöön ja pääsevät ravintoketjuun. Sen vuoksi niiden pitoisuutta olisi rajoitettava tällaisissa valmisteissa. Lisäksi biojätteistä saatavien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden epäpuhtauksien, erityisesti polymeerien mutta myös metallin ja lasin, esiintymistä olisi estettävä tai rajoitettava siinä määrin kuin on teknisesti mahdollista erottamalla ne erillään kerätystä biojätteestä ennen prosessointia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Jäsenvaltioiden, joilla on jo käytössä tiukemmat lannoitteiden sisältämää kadmiumia koskevat kansalliset raja-arvot, olisi voitava säilyttää kyseiset raja-arvot, kunnes koko muu unioni saavuttaa vastaavan tavoitetason.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Jotta fosforilannoitevalmisteet vastaisivat helpommin tämän asetuksen vaatimuksia ja vauhditettaisiin innovointia, asianomaisten tekniikoiden ja erityisesti kadmiuminpoistotekniikoiden kehittämiselle ja kadmiumpitoisen vaarallisen jätteen huollolle on tarpeen tarjota riittävät investointikannustimet myöntämällä niitä varten varoja Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, Life-ohjelmasta, kiertotalouden tukifoorumista sekä soveltuvin osin Euroopan investointipankin rahoitusvälineistä ja muista rahoitusvälineistä. Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain tietoja kadmiumin poistamista koskevista kannustimista ja unionin myöntämästä rahoituksesta.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kaikkien tämän asetuksen vaatimuksen täyttävien tuotteiden olisi sallittava liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Jos yksi tai useampi CE-merkityn lannoitevalmisteen ainesosa kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/200918 soveltamisalaan mutta saavuttaa valmistusketjussa pisteen, jonka jälkeen se ei enää aiheuta merkittävää riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle, jäljempänä ’valmistusketjun päätepiste’, aiheutuisi tarpeetonta hallinnollista taakkaa, jos tuotteeseen sovellettaisiin edelleen kyseisen asetuksen säännöksiä. Sen vuoksi tällaiset lannoitevalmisteet olisi jätettävä kyseisen asetuksen vaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1069/2009 olisi muutettava.

(9)  Tämän asetuksen kaikki vaatimukset täyttävien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden olisi sallittava liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Jos yksi tai useampi aineosa on johdettu tuote Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/200918 soveltamisalan mukaan mutta on saavuttanut valmistusketjussa pisteen, jonka jälkeen se ei enää aiheuta riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle, jäljempänä ’valmistusketjun päätepiste’, aiheutuisi tarpeetonta hallinnollista taakkaa, jos valmisteeseen sovellettaisiin edelleen kyseisen asetuksen säännöksiä. Sen vuoksi tällaiset lannoitevalmisteet olisi jätettävä kyseisen asetuksen vaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1069/2009 olisi muutettava.

_________________

_________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kullekin asianomaiselle eläimistä saatavaa sivutuotetta sisältävälle ainesosalle olisi määriteltävä valmistusketjun päätepiste asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 säädettyjä menettelyjä noudattaen. Jos tällä asetuksella säädelty valmistusprosessi alkaa ennen kuin valmistusketjun päätepiste on saavutettu, sekä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 että tämän asetuksen käsittelyvaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin, eli jos molemmissa asetuksissa säädetään samasta parametristä, sovelletaan tiukempaa vaatimusta.

(10)  Jokaisessa aineosaluokassa, johon sisältyy asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuja johdettuja tuotteita, kullekin asianomaiselle eläimistä saatavaa sivutuotetta sisältävälle aineosalle olisi määriteltävä valmistusketjun päätepiste kyseisessä asetuksessa säädettyjä menettelyjä noudattaen. Jotta voidaan hyödyntää tekniikan kehitystä, tarjota lisää mahdollisuuksia tuottajille ja yrityksille ja vapauttaa mahdollisuus hyödyntää paremmin eläimistä saatavista sivutuotteista, kuten eläinten lannasta, peräisin olevia ravinteita, heti tämän asetuksen voimaantulon jälkeen olisi alettava määritellä käsittelymenetelmiä ja hyödyntämistä koskevia sääntöjä eläimistä saataville sivutuotteille, joiden osalta valmistusketjun päätepiste on määritelty. Käsiteltyä eläinten lantaa sisältäville tai siitä koostuville lannoitevalmisteille olisi määriteltävä rajoittamista koskevia perusteita. Jotta aineosaluokkia voidaan laajentaa tai täydentää sisältämään useampia eläimistä saatavia sivutuotteita, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Jos tällainen päätepiste saavutetaan ennen kuin CE-merkitty lannoitevalmiste on saatettu markkinoille mutta vasta sen jälkeen kun tällä asetuksella säädelty valmistusprosessi on alkanut, sekä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 että tämän asetuksen käsittelyvaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin, eli jos molemmissa asetuksissa säädetään samasta parametristä, sovelletaan tiukempaa vaatimusta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Sellaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden, joita jo käytetään yleisesti jäsenvaltioissa lannoitteiden tuotannossa, päätepiste olisi määriteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jos yksi tai useampi CE-merkityn lannoitevalmisteen ainesosa kuuluu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalaan mutta ei ole saavuttanut valmistusketjun päätepistettä, sen asettamiseen saataville markkinoilla sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia, joten olisi harhaanjohtavaa säätää tällaisen valmisteen osalta tämän asetuksen mukaisesta CE-merkinnästä. Sen vuoksi tällaiset tuotteet olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(12)  Sellaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden asettamiseen saataville markkinoilla, joiden osalta valmistusketjun päätepistettä ei ole määritelty tai joiden osalta määriteltyä päätepistettä ei ole saavutettu markkinoilla saataville asettamisen ajankohtana, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia. Sen vuoksi olisi harhaanjohtavaa säätää tällaisen valmisteen osalta tämän asetuksen mukaisesta CE-merkinnästä. Siksi kaikki valmisteet, jotka sisältävät eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita taikka koostuvat niistä, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Eräillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY20 tarkoitetuilla hyödynnetyillä jätteillä on havaittu olevan kysyntää markkinoilla lannoitevalmisteina käytettäviksi. Lisäksi on asetettava tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat hyödyntämistoimessa panosmateriaalina käytettävää jätettä, käsittelyprosesseja ja -tekniikoita sekä hyödyntämistoimesta peräisin olevia lannoitevalmisteita, jotta varmistetaan, että kyseisten tuotteiden käytöstä ei aiheudu haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta kyseiset vaatimukset olisi vahvistettava tässä asetuksessa. Sen vuoksi tällaisia tuotteita ei tulisi enää pitää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuna jätteenä siitä hetkestä lähtien, jona kaikki tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät.

(13)  Eräillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY20 tarkoitetuilla hyödynnetyillä jätteillä, kuten struviitilla, biohiilellä ja tuhkapohjaisilla tuotteilla, on havaittu olevan kysyntää markkinoilla lannoitevalmisteina käytettäviksi. Lisäksi on asetettava tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat hyödyntämistoimessa panosmateriaalina käytettävää jätettä, käsittelyprosesseja ja -tekniikoita sekä hyödyntämistoimesta peräisin olevia lannoitevalmisteita, jotta varmistetaan, että kyseisten tuotteiden käytöstä ei aiheudu haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta kyseiset vaatimukset olisi vahvistettava tässä asetuksessa. Sen vuoksi tällaisia tuotteita ei tulisi enää pitää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuna jätteenä siitä hetkestä lähtien, jona kaikki tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät, ja niin ollen tällaisia hyödynnettyjä jätemateriaaleja sisältävien tai niistä koostuvien tuotteiden olisi voitava päästä sisämarkkinoille. Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus, hyödyntää tekniikan kehitystä ja edelleen kannustaa valmistajia hyödyntämään arvokkaita jätevirtoja paremmin, unionin tasolla suoritettavat tieteelliset analyysit ja hyödyntämistä koskevien vaatimusten asettaminen olisi käynnistettävä heti tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Näin ollen komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joissa määritellään viipymättä suurempia tai täydentäviä aineosaluokkia, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden tuotantoon.

_________________

_________________

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Valmistajat käyttävät CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina nykyään joitakin teollisuuden sivutuotteita, rinnakkaistuotteita tai kierrätystuotteita, jotka ovat peräisin tietyistä teollisuuden prosesseista. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava aineosaluokkia koskevat vaatimukset CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosien osalta. Tällaisia tuotteita ei saisi soveltuvilta osin enää pitää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuna jätteenä siitä hetkestä alkaen, jona kaikki tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Eräät aineet tai seokset, joita kutsutaan yleisesti agronomisiksi lisäaineiksi, parantavat lannoitteen sisältämien ravinteiden vapautumista. Aineiden ja seosten, jotka asetetaan saataville markkinoilla lisättäviksi CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin kyseistä tarkoitusta varten, olisi täytettävä kyseisten aineiden ja seosten valmistajan vastuulla olevat tietyt tehokkuuskriteerit, ja sen vuoksi niitä olisi pidettävä tämän asetuksen mukaisina CE-merkittyinä lannoitevalmisteina. Tällaisia aineita tai seoksia sisältäviin CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin olisi sovellettava tiettyjä tehokkuus- ja turvallisuuskriteereitä. Sen vuoksi tällaisia aineita ja seoksia olisi säädeltävä CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina.

(14)  Eräät aineet tai seokset, joita kutsutaan agronomisiksi lisäaineiksi, parantavat lannoitteen sisältämien ravinteiden vapautumista. Aineiden ja seosten, jotka asetetaan saataville markkinoilla lisättäviksi CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin kyseistä tarkoitusta varten, olisi täytettävä kyseisten aineiden ja seosten valmistajan vastuulla olevat tietyt tehokkuus-, turvallisuus- ja ympäristökriteerit, ja sen vuoksi niitä olisi pidettävä tämän asetuksen mukaisina CE-merkittyinä lannoitevalmisteina. Tällaisia aineita tai seoksia sisältäviin CE-merkittyihin lannoitevalmisteisiin olisi sovellettava tiettyjä tehokkuus-, turvallisuus- ja ympäristökriteereitä. Sen vuoksi tällaisia aineita ja seoksia olisi säädeltävä CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Koska valmisteet, jotka sisältävät aineita ja seoksia lannoiteaineiden lisäksi, on tarkoitettu lisättäväksi maaperään ja vapautettavaksi ympäristöön, kaikkiin valmisteen aineosiin olisi sovellettava vaatimustenmukaisuutta koskevia kriteerejä, erityisesti kun aineosat ovat pienikokoisia tai hajoavat pieniksi osasiksi, jotka leviävät maaperään ja vesistöihin ja muuhun ympäristöön. Tästä syystä biohajoavuutta ja vaatimustenmukaisuutta koskevia kriteereitä olisi myös testattava todenmukaisissa in vivo -oloissa, joissa otetaan huomioon eri hajoamisnopeus anaerobisissa oloissa, vedenalaisessa elinympäristössä, vedellä kyllästyneessä maassa tai jäisessä maaperässä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Eräät aineet, seokset ja mikro-organismit, joita yleisesti kutsutaan kasvibiostimulanteiksi, eivät ole varsinaisia ravintoaineita, mutta ne kiihdyttävät silti kasvien ravinteidenottoa. Silloin kun tällaisilla tuotteilla pyritään parantamaan yksinomaan kasvien ravinteiden hyväksikäytön tehokkuutta, abioottisen stressin kestävyyttä tai kasvisadon laatuominaisuuksia, ne muistuttavat luonteeltaan enemmän lannoitevalmisteita kuin muita kasvinsuojeluaineita. Tällaisten tuotteiden olisi sen vuoksi voitava käyttää tämän asetuksen mukaista CE-merkintää, ja ne olisi suljettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/200921 soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1107/2009 olisi muutettava.

(15)  Eräät aineet, seokset ja mikro-organismit, joita kutsutaan kasvibiostimulanteiksi, eivät ole varsinaisia ravinnepäästöjä, mutta ne kiihdyttävät silti kasvien luontaista ravinteidenottoa. Silloin kun tällaisilla tuotteilla pyritään parantamaan yksinomaan kasvien ravinteiden hyväksikäytön tehokkuutta, abioottisen stressin kestävyyttä, kasvisadon laatuominaisuuksia tai maaperässä olevien orgaanisten yhdisteiden hajottamista tai lisäämään ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuutta, ne muistuttavat luonteeltaan enemmän lannoitevalmisteita kuin muita kasvinsuojeluaineita. Näin ollen niillä täydennetään lannoitteita niiden tehokkuuden optimoimiseksi ja ravinteiden käyttömäärien vähentämiseksi. Tällaisten tuotteiden olisi sen vuoksi voitava käyttää tämän asetuksen mukaista CE-merkintää, ja ne olisi suljettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/200921 soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1107/2009 olisi muutettava.

_________________

_________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Mikro-organismien osalta aineosaluokkia olisi laajennettava tai lisättävä, jotta turvataan uusien mikrobipohjaisten kasvibiostimulanttivalmisteiden kehittämiseen ja löytymiseen liittyvä innovointipotentiaali ja parannetaan sitä. Jotta voidaan kannustaa innovointia ja luoda valmistajille oikeusvarmuus, joka koskee vaatimuksia, jotka on täytettävä, jotta uusia mikro-organismeja voidaan käyttää CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina, olisi selkeästi määriteltävä yhdenmukaistetut menetelmät uusien mikro-organismien turvallisuuden arviointia varten. Valmistelutyöt näiden turvallisuuden arviointimenetelmien määrittelyä varten olisi aloitettava välittömästi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joissa määritellään ilman aiheettomia viivytyksiä vaatimukset, joita valmistajien on noudatettava, kun he osoittavat uuden mikro-organismin turvallisuuden, jotta sitä voidaan käyttää CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden tuotannossa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jos tuotteella on yksi tai useampi toiminto, joista jokin kuuluu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 soveltamisalaan, sen olisi edelleen oltava tällaisille tuotteille räätälöidyn, kyseisessä asetuksessa säädetyn valvonnan alainen. Silloin kun tällaisilla tuotteilla on myös lannoitevalmisteen toiminto, olisi harhaanjohtavaa säätää niiden osalta tämän asetuksen mukaisesta CE-merkinnästä, koska kasvinsuojeluaineen asettaminen saataville markkinoilla edellyttää asianomaisessa maassa voimassa olevaa tuotelupaa. Sen vuoksi tällaiset tuotteet olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(16)  Tuotteet, joilla on yksi tai useampi toiminto, joista jokin kuuluu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 soveltamisalaan, ovat kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kasvinsuojeluaineita. Näiden tuotteiden olisi edelleen oltava tällaisille tuotteille räätälöidyn, kyseisessä asetuksessa säädetyn valvonnan alaisia. Silloin kun tällaisilla tuotteilla on myös lannoitevalmisteen toiminto tai vaikutus, olisi harhaanjohtavaa säätää niiden osalta tämän asetuksen mukaisesta CE-merkinnästä, koska kasvinsuojeluaineen asettaminen saataville markkinoilla edellyttää asianomaisessa maassa voimassa olevaa tuotelupaa. Sen vuoksi tällaiset tuotteet olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tämän asetuksen ei pitäisi estää unionin olemassa olevan lainsäädännön soveltamista sellaisiin terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojeluun liittyviin näkökohtiin, jotka eivät joka kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta neuvoston direktiivin 86/278/ETY22, neuvoston direktiivin 89/391/ETY23, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200624, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/200825, komission asetuksen (EY) N:o 1881/200626, neuvoston direktiivin 2000/29/EY27, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/201328 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/201429 soveltamista.

(17)  Tämän asetuksen ei CE-merkityn kasviravinteen tyypistä riippumatta pitäisi estää unionin olemassa olevan lainsäädännön soveltamista sellaisiin terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojeluun liittyviin näkökohtiin, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta neuvoston direktiivin 86/278/ETY22, neuvoston direktiivin 89/391/ETY23, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200624, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/200825, komission asetuksen (EY) N:o 1881/200626, neuvoston direktiivin 2000/29/EY27, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/201328, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/201429, neuvoston direktiivin 91/676/ETY29 a ja direktiivin 2000/60/EY29 b soveltamista.

_________________

_________________

22 Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6).

22 Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6).

23 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

23 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

26 Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

26 Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

27 Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

27 Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

 

29 a Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1).

 

29 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

 

 

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Sellaisten tuotteiden jäljitettävyys, joissa voi esiintyä tietyistä mahdollisesti ongelmallisista (tai sellaisiksi havaituista) lähteistä peräisin olevaa orgaanista pilaantumista, olisi varmistettava orgaanisen materiaalin lähteeseen saakka. Se on välttämätöntä kuluttajien luottamuksen varmistamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi, kun paikallinen pilaantuminen tapahtuu. Siten voidaan tunnistaa yritykset, jotka käyttävät lannoitevalmisteita, jotka sisältävät orgaanista lähtöainetta kyseisistä lähteistä. Sen olisi oltava sitovaa tuotteille, jotka sisältävät materiaalia jätteistä tai sivutuotteista, jotka eivät ole läpäisseet menetelmää, jossa tuhotaan orgaaniset yhdisteet, taudinaiheuttajat ja geneettinen materiaali. Tavoitteena on paitsi vähentää terveys- ja ympäristöriskejä niin myös huojentaa yleistä mielipidettä ja viljelijöiden huolia, jotka liittyvät taudinaiheuttajiin, orgaanisiin yhdisteisiin ja geneettiseen materiaaliin. Jäsenvaltioita kehotetaan antamaan asianmukaisia vastuusääntöjä maanomistajien suojelemiseksi muiden aiheuttamalta pilaantumiselta.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)  Asetusta ei pitäisi soveltaa eläintuotannon käsittelemättömiin jätteisiin.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Valmistajat käyttävät jo joitain teollisuuden sivutuotteita tai tiettyjen teollisuuden prosessien rinnakkaistuotteita CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Tällaisia aineosaluokkia koskevat vaatimukset olisi vahvistettava liitteessä II.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Sellaisten erilaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden mekaanisen seoksen (blendin), joista jokaisen vaatimustenmukaisuus kyseistä materiaalia koskevien sovellettavien vaatimusten suhteen on arvioitu hyväksytyin tuloksin, voidaan katsoa olevan soveltuva CE-merkittynä lannoitevalmisteena käytettäväksi, jos tiettyjä mekaanisesta sekoittamisesta johtuvia lisävaatimuksia noudatetaan. Sen vuoksi tällaisten mekaanisten seosten olisi tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi kuuluttava erilliseen luokkaan, jossa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi koskettava vain mekaanisesta sekoittamisesta johtuvia lisävaatimuksia.

(20)  Sellaisten eri toimintoperusteisiin tuoteluokkiin kuuluvien valmisteiden yhdistelmän, joista jokaisen vaatimustenmukaisuus kyseistä materiaalia koskevien sovellettavien vaatimusten suhteen on arvioitu hyväksytyin tuloksin, voidaan katsoa olevan soveltuva CE-merkittynä lannoitevalmisteena käytettäväksi, jos tiettyjä sekoittamisesta johtuvia lisävaatimuksia noudatetaan. Sen vuoksi tällaisten yhdistelmien olisi tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi kuuluttava erilliseen luokkaan, jossa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi koskettava vain sekoittamisesta johtuvia lisävaatimuksia.

 

(Tämä monialainen tarkistus ”mekaanisesta seoksesta” (yksikössä ja monikossa) ”yhdistelmään” (yksikössä ja monikossa) koskee myös koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia, ja vastaavia kohtia koskevat tarkistukset on hyväksyttävä.)

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(25)  CE-merkittyä lannoitevalmistetta markkinoille saattaessaan kunkin maahantuojan olisi markkinavalvonnan mahdollistamiseksi ilmoitettava lannoitevalmisteen pakkauksessa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoite, josta maahantuojaan saa yhteyden.

(25)  CE-merkittyä valmistetta markkinoille saattaessaan kunkin maahantuojan olisi markkinavalvonnan mahdollistamiseksi ilmoitettava valmisteen pakkauksessa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoite, josta maahantuojaan saa yhteyden, sekä kolmannen maan valmistaja.

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole annettu tai ne eivät kata riittävän yksityiskohtaisesti tässä asetuksessa vahvistettujen turvallisuus- ja laatuvaatimusten kaikkia osatekijöitä, saattaa olla tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset edellytykset kyseisten vaatimusten täytäntöönpanemiseksi. Siksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa kyseiset edellytykset vahvistetaan yhteisissä spesifikaatioissa. Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä olisi selvennettävä, että CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden on noudatettava tällaisia spesifikaatioita, vaikka niiden katsotaan jo olevan yhdenmukaisten standardien mukaisia.

(31)  Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole annettu tai ne eivät kata riittävän yksityiskohtaisesti tässä asetuksessa vahvistettujen turvallisuus- ja laatuvaatimusten kaikkia osatekijöitä ja jos kyseisten vaatimusten huomioon ottamiseksi annettavien standardien hyväksymis- tai ajantasaistamisprosessi on viivästynyt aiheettomasti, välitoimet saattavat olla tarpeen yhdenmukaisten edellytysten vahvistamiseksi kyseisten vaatimusten täytäntöönpanoa varten. Siksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa kyseiset edellytykset vahvistetaan yhteisissä spesifikaatioissa. Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä olisi selvennettävä, että CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden on noudatettava tällaisia spesifikaatioita, vaikka niiden katsotaan jo olevan yhdenmukaisten standardien mukaisia.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Markkinoille olisi saatettava ainoastaan sellaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita, jotka ovat riittävän tehokkaita ja jotka eivät aiheuta kohtuuttomia riskejä ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle asianmukaisesti varastoituina, suunnitellun tarkoituksen mukaisesti käytettyinä ja kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettäessä eli silloin, kun tällainen käyttö voisi olla seurausta ihmisten lainmukaisesta ja helposti ennustettavissa olevasta käyttäytymisestä. Sen vuoksi olisi vahvistettava turvallisuutta, laatua ja asianmukaisia valvontamekanismeja koskevat vaatimukset. Lisäksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden tarkoituksen mukainen käyttö ei saa johtaa siihen, että elintarvikkeet tai rehut eivät enää ole turvallisia.

(47)  Markkinoille olisi saatettava ainoastaan sellaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita, jotka ovat riittävän tehokkaita ja jotka eivät aiheuta riskiä ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle asianmukaisesti varastoituina, suunnitellun tarkoituksen mukaisesti käytettyinä ja kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettäessä eli silloin, kun tällainen käyttö voisi olla seurausta ihmisten lainmukaisesta ja helposti ennustettavissa olevasta käyttäytymisestä. Sen vuoksi olisi vahvistettava turvallisuutta, laatua ja asianmukaisia valvontamekanismeja koskevat vaatimukset.

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Nykyistä järjestelmää olisi täydennettävä menettelyllä, jonka avulla asianomaiset osapuolet voivat saada tiedon toimenpiteistä, joita aiotaan toteuttaa sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta, jotka aiheuttavat kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle. Silloin kun jäsenvaltiot ja komissio ovat yhtä mieltä jäsenvaltion toteuttaman toimenpiteen oikeutuksesta, komissiolta olisi edellytettävä jatkotoimia vain, jos noudattamatta jättämisen voidaan katsoa johtuvan yhdenmukaistetun standardin tai ohjeellisen asiakirjan puutteista;

(49)  Nykyistä järjestelmää olisi täydennettävä menettelyllä, jonka avulla kaikki asianomaiset osapuolet, mukaan lukien terveysalan ja kuluttajien sidosryhmät, voivat saada tiedon toimenpiteistä, joita aiotaan toteuttaa sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta, jotka aiheuttavat riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle. Silloin kun jäsenvaltiot ja komissio ovat yhtä mieltä jäsenvaltion toteuttaman toimenpiteen oikeutuksesta, komissiolta olisi edellytettävä jatkotoimia vain, jos noudattamatta jättämisen voidaan katsoa johtuvan yhdenmukaistetun standardin tai ohjeellisen asiakirjan puutteista;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Jätteiden kierrätyksen alalla tapahtuu lupaavaa teknistä kehitystä, kuten fosforin talteenotto puhdistamolietteestä ja lannoitevalmisteiden tuotanto eläimistä saatavista sivutuotteista (esim. biohiili). Tällaisia materiaaleja sisältävien tai tällaisista materiaaleista koostuvien tuotteiden olisi voitava päästä sisämarkkinoille ilman tarpeetonta viivettä silloin kun valmistusmenetelmät on analysoitu tieteellisesti ja käsittelyvaatimukset on vahvistettu unionin tasolla. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla määritellään laajempia tai lisäluokkia CE-merkityille lannoitevalmisteille tai aineosille, joita saa käyttää tällaisten tuotteiden tuotannossa. Eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta ainesosaluokkia olisi laajennettava tai lisättävä vain, jos valmistusketjun päätepiste on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 säädettyjen menettelyjen mukaisesti, koska eläimistä saatavat sivutuotteet, joille ei ole määritelty tällaista päätepistettä, jäävät joka tapauksessa tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(55)  Jätteiden kierrätyksen alalla tapahtuu lupaavaa teknistä kehitystä, kuten fosforin talteenotto puhdistamolietteestä (esim. struviitti), lannoitevalmisteiden tuotanto eläimistä saatavista sivutuotteista (esim. biohiili) ja poltonjälkeinen fosforin hyödyntäminen (esim. tuhkapohjaiset tuotteet). Tällaisia materiaaleja sisältävien tai tällaisista materiaaleista koostuvien tuotteiden olisi voitava päästä sisämarkkinoille ilman tarpeetonta viivettä silloin kun valmistusmenetelmät on analysoitu tieteellisesti ja käsittelyvaatimukset on vahvistettu unionin tasolla. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla määritellään sellaiset aineosat, joita saa käyttää tuotannossa. Eläimistä saatavista sivutuotteista johdettujen tuotteiden osalta aineosaluokkia olisi laajennettava tai lisättävä vain, jos valmistusketjun päätepiste on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(55 a)  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä, mutta tämä olisi rajattava tapauksiin, joissa polymeerin tarkoituksena on kontrolloida ravinteiden vapautumista tai parantaa CE-merkityn lannoitevalmisteen vedenpidätyskykyä. Tällaisia polymeerejä sisältävien innovatiivisten tuotteiden olisi päästävä sisämarkkinoille. Jotta voidaan minimoida riskit, joita muiden polymeerien kuin ravinnepolymeerien käytöstä saattaa aiheutua ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle tai ympäristölle, olisi otettava käyttöön niiden biohajoavuutta koskevia kriteereitä, jotta ne voivat hajota fyysisesti ja biologisesti. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla määritellään kriteerit polymeerisen hiilen muuntumiselle hiilidioksidiksi ja vastaava biohajoavuuden testausmenetelmä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(56)  Lisäksi olisi voitava reagoida välittömästi uusiin havaintoihin, jotka koskevat CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden edellytyksiä olla riittävän tehokkaita, ja uusiin riskinarviointeihin, jotka koskevat ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuutta tai terveyttä taikka ympäristöä. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden eri luokkiin sovellettavia vaatimuksia.

(56)  Lisäksi olisi voitava reagoida välittömästi uusiin havaintoihin, jotka koskevat CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden edellytyksiä olla riittävän tehokkaita, ja uusiin riskinarviointeihin, jotka koskevat ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuutta tai terveyttä taikka ympäristöä, ottaen huomioon jäsenvaltioiden viranomaisten tekemät tai niiden kanssa yhteistyössä tehdyt arvioinnit. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden eri luokkiin sovellettavia vaatimuksia.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57)  On erityisen tärkeää, että komissio kyseistä valtaa käyttäessään toteuttaa asian valmisteluvaiheessa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(57)  Tässä asetuksessa vahvistettuja delegoituja säädöksiä hyväksyttäessä on erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa asian valmisteluvaiheessa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(59 a)  Koska unioni on erittäin riippuvainen raakafosfaatin tuonnista, komissio on luokitellut raakafosfaatin kriittiseksi raaka-aineeksi. Sen vuoksi olisi seurattava tämän asetuksen vaikutusta raaka-aineiden saatavuuteen yleensä ja erityisesti raakafosfaatin saatavuuteen ja molemmissa tapauksissa vaikutusta hintoihin. Tämän arvioinnin jälkeen, ja jos vaikutus on kielteinen, komission olisi toteutettava toimet, jotka se katsoo asianmukaisiksi kyseisten kaupan häiriöiden korjaamiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  eläimistä saatavat sivutuotteet, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia;

(a)  eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet, jotka asetetaan saataville markkinoilla asetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimusten mukaisesti;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  direktiivi 91/676/ETY;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  direktiivi 2000/60/EY;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’lannoitevalmisteella’ ainetta, seosta, mikro-organismia tai mitä tahansa muuta materiaalia, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käyttäväksi joko sellaisenaan tai sekoitettuna toisen materiaalin kanssa kasveihin tai niiden ritsosfääriin, jotta kasvit saisivat ravinteita tai jotta niiden ravinnetehokkuus paranisi;

(1)  ’kasviravinteella’ ainetta, seosta, mikro-organismia tai mitä tahansa muuta materiaalia, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käyttäväksi joko sellaisenaan tai sekoitettuna toisen materiaalin kanssa sieniin tai niiden mykosfääriin tai kasveihin missä tahansa kasvuvaiheessa, mukaan lukien siemenet, ja/tai niiden ritsosfääriin, jotta kasvit tai sienet saisivat ravinteita, tai niiden fyysisten tai biologisisten kasvuolojen tai niiden yleisen elinvoiman, satojen ja laadun parantamiseksi, myös lisäämällä kasvien kykyä ottaa ravinteita fyllosfääristä (lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 soveltamisalaan kuuluvia kasvinsuojeluaineita);

Tarkistus     39

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ’aineella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ainetta;

(3)  ’aineella’ alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(13)  ’teknisellä spesifikaatiolla’ asiakirjaa, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka CE-merkityn lannoitevalmisteen on täytettävä;

(13)  ’teknisellä spesifikaatiolla’ asiakirjaa, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka CE-merkityn lannoitevalmisteen tai sen tuotantoprosessin on täytettävä;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen mukaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla.

Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen piiriin kuuluvien näkökohtien ja riskien osalta tämän asetuksen mukaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla.

Tarkistus     42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita ylläpitämästä tai hyväksymästä perustamissopimusten mukaisia säännöksiä, jotka koskevat CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden käyttöä, kun kyseiset säännökset eivät edellytä tämän asetuksen mukaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden muuttamista tai vaikuta niiden asettamista saataville markkinoilla koskeviin edellytyksiin.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Liitteen I tai II piiriin soveltamisalaan kuulumattomien näkökohtien osalta CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden on täytettävä vaatimus, ettei niiden käyttöohjeissa täsmennetty käyttö johda siihen, että kasviperäiset elintarvikkeet tai rehut eivät enää ole turvallisia asetuksen (EY) N:o 178/2002 14 ja 15 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Poistetaan.

Tarkistus     44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kun tämä asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, komissio julkaisee samanaikaisesti valmistajille ja markkinavalvontaviranomaisille selkeät ohjeet sekä esimerkkejä, joista käy ilmi, millaiselta merkinnän olisi näytettävä. Ohjeissa on myös täsmennettävä liitteessä III olevan I osan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tarvittavien tietojen luonne.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseisissä asiakirjoissa tarkoitettu CE-merkitty lannoitevalmiste on saatettu markkinoille.

3.  Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseisissä asiakirjoissa tarkoitettu CE-merkitty lannoitevalmiste on saatettu markkinoille.

 

(Monialainen tarkistus koskee kaikkien teknisten asiakirjojen säilyttämisehtoa. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia, ja vastaavia kohtia koskevat tarkistukset on hyväksyttävä.)

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että CE-merkittyjä lannoitevalmisteita varten on käytössä menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia. Muutokset tällaisten lannoitevalmisteiden tuotantomenetelmässä tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa, 13 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa tai muissa teknisissä spesifikaatioissa, joihin nähden CE-merkityn lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.

Valmistajien on varmistettava, että CE-merkittyjä lannoitevalmisteita varten on käytössä menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia. Muutokset tällaisten lannoitevalmisteiden ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa, 13 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa tai muissa teknisissä spesifikaatioissa, joihin nähden CE-merkityn lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Silloin, kun se katsotaan CE-merkityn lannoitevalmisteen tehokkuuden tai lannoitevalmisteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on suoritettava näytteisiin perustuvia testejä tällaisille markkinoilla saataville asetetuille lannoitevalmisteille, tutkittava vaatimustenvastaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita koskevat valitukset ja tällaisten valmisteiden palautusmenettelyt ja tarvittaessa pidettävä valituksista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

Silloin, kun se katsotaan CE-merkityn lannoitevalmisteen tehokkuuden tai lannoitevalmisteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä tällaisille markkinoilla saataville asetetuille lannoitevalmisteille, tutkittava vaatimustenvastaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita koskevat valitukset ja tällaisten valmisteiden palautusmenettelyt ja pidettävä valituksista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille ja markkinavalvontaviranomaisille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko CE-merkityn lannoitevalmisteen pakkauksessa tai, tai jos lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Postiosoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

6.  Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko CE-merkityn lannoitevalmisteen pakkauksessa tai, tai jos lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Postiosoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden. Edellä mainitut tiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, ja niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helposti luettavissa.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Valmistajien on varmistettava, että CE-merkityt lannoitevalmisteet on merkitty liitteen III mukaisesti, tai jos lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, että merkintätiedot on annettu lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa, joka on saatavilla tarkastusta varten, kun valmiste saatetaan markkinoille. Merkintätiedot on esitettävä loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, ja niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.

7.  Valmistajien on varmistettava, että CE-merkitty lannoitevalmiste on merkitty liitteen III mukaisesti tai, jos pakkaus on niin pieni, että merkinnässä ei voida esittää kaikkia tietoja tai jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, että vaaditut tiedot on annettu CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Liitteen III mukaisesti vaaditut tiedot on esitettävä loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, ja niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 10 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

10.  Valmistajan on toimitettava määränpääjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportti seuraaville CE-merkityille lannoitevalmisteille liitteessä IV määrätystä räjähtämättömyyskokeesta:

10.  Valmistajan on toimitettava määränpääjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportti liitteessä IV määrätystä räjähtämättömyyskokeesta ja taattava, että seuraavat CE-merkityt lannoitevalmisteet läpäisevät kyseisen testin:

Tarkistus     51

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  liitteessä I toimintoperusteisessa tuoteluokassa 7 tarkoitetut lannoitevalmisteiden mekaaniset seokset, jotka sisältävät a kohdassa tarkoitettua lannoitetta.

(b)  liitteessä I toimintoperusteisessa tuoteluokassa 7 tarkoitetut eri toimintoperusteisten tuoteluokkien yhdistelmät, jotka sisältävät a kohdassa tarkoitettua lannoitetta.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 10 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Raportti on toimitettava vähintään viisi päivää ennen kyseisten tuotteiden saattamista markkinoille.

Raportti on toimitettava vähintään viisi työpäivää ennen kyseisten tuotteiden saattamista markkinoille. Komissio julkistaa verkkosivustollaan luettelon jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista.

Tarkistus     53

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Maahantuojien on saatettava markkinoille ainoastaan vaatimukset täyttäviä CE-merkittyjä lannoitevalmisteita.

1.  Ainoastaan vaatimukset täyttäviä CE-merkittyjä lannoitteita voidaan tuoda unioniin ja saattaa unionin markkinoille.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ennen CE-merkityn lannoitevalmisteen saattamista markkinoille maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on suorittanut 14 artiklassa tarkoitetun asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Niiden on varmistettava, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat, että CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei ole liitteessä I, II tai III vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, maahantuoja ei saa saattaa lannoitevalmistetta markkinoille, ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi jos CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaiselle.

2.  Ennen CE-merkityn lannoitevalmisteen saattamista markkinoille maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on suorittanut 14 artiklassa tarkoitetun asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Niiden on varmistettava, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat, että CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei ole tässä asetuksessa vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, maahantuoja ei saa saattaa lannoitevalmistetta markkinoille, ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi jos CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaiselle.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko CE-merkityn lannoitevalmisteen pakkauksessa tai, tai jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

3.  Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, sekä kolmansien maiden valmistajat joko CE-merkityn lannoitevalmisteen pakkauksessa tai, tai jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Maahantuojien on varmistettava, että CE-merkittyyn lannoitevalmisteeseen tehdään liitteen III mukaisesti merkinnät loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

4.  Maahantuojien on varmistettava, että CE-merkitty lannoitevalmiste on merkitty liitteen III mukaisesti tai, jos pakkaus on niin pieni, että merkinnässä ei voida esittää kaikkia tietoja tai jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, että vaaditut tiedot on annettu CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Liitteen III mukaisesti vaaditut tiedot on esitettävä loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Silloin, kun se katsotaan CE-merkityn lannoitevalmisteen tehokkuuden tai lannoitevalmisteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on suoritettava näytteisiin perustuvia testejä tällaisille markkinoilla saataville asetetuille lannoitevalmisteille, tutkittava vaatimustenvastaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita koskevat valitukset ja tällaisten valmisteiden palautusmenettelyt ja tarvittaessa pidettävä valituksista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

6.  Silloin, kun se katsotaan CE-merkityn lannoitevalmisteen tehokkuuden tai lannoitevalmisteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä tällaisille markkinoilla saataville asetetuille lannoitevalmisteille, tutkittava vaatimustenvastaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita koskevat valitukset ja tällaisten valmisteiden palautusmenettelyt ja pidettävä valituksista kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Maahantuojien on kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun CE-merkitty lannoitevalmiste on saatettu markkinoille, pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.

8.  Maahantuojien on viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun CE-merkitty lannoitevalmiste on saatettu markkinoille, pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville. Maahantuojien on otettava pyynnöstä jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta muille asianosaisille talouden toimijoille.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jakelijoiden on ennen CE-merkityn lannoitevalmisteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että sen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja vaaditut asiakirjat ja että siinä on liitteen III mukaiset merkinnät kielellä, jota loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa CE-merkitty lannoitevalmiste on määrä asettaa saataville markkinoilla, ja että valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ja maahantuoja on noudattanut 8 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jakelijoiden on ennen CE-merkityn lannoitevalmisteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että sen mukana on vaaditut asiakirjat ja että siinä on liitteen III mukaiset merkinnät kielellä, jota loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa CE-merkitty lannoitevalmiste on määrä asettaa saataville markkinoilla, ja että valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ja maahantuoja on noudattanut 8 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Kun pakkaus on niin pieni, että merkinnässä ei voida esittää kaikkia tietoja tai jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, jakelijoiden on todennettava, että vaaditut tiedot on annettu CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jakelija katsoo tai jakelijalla on syytä uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei ole liitteessä I, II tai III vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, jakelija ei saa asettaa lannoitevalmistetta saataville markkinoille ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi jos CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaiselle.

Jos jakelija katsoo tai jakelijalla on syytä uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei ole tässä asetuksessa vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, jakelija ei saa asettaa lannoitevalmistetta markkinoille ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi jos CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaiselle.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sanotun rajoittamatta 13 artiklassa tarkoitettujen yhteisten spesifikaatioiden soveltamista CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden, jotka ovat yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mukaisia, katsotaan olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, liitteissä I, II ja III vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden, jotka ovat sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien mukaisia, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jotka on testattu niiden mukaisesti, katsotaan olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, liitteissä I, II ja III vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Tarkistus     62

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yhteiset spesifikaatiot, joiden noudattamisella varmistetaan kyseisten spesifikaatioiden tai niiden osien kattamien liitteissä I, II ja III vahvistettujen vaatimusten mukaisuus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Jos liitteissä I, II tai III vahvistettua vaatimusta ei kateta yhdenmukaistetuilla standardeilla tai niiden osilla, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja jos komissio havaitsee sen jälkeen, kun yhtä tai useampaa eurooppalaista standardointiorganisaatiota on pyydetty laatimaan kyseistä vaatimusta koskevia yhdenmukaistettuja standardeja, että kyseisen standardin hyväksyminen on viivästynyt aiheettomasti, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kyseistä vaatimusta koskevat yhteiset spesifikaatiot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi saateasiakirjoihin tai pakkaukseen, jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan pakattuna.

1.  CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi CE-merkityn lannoitevalmisteen pakkaukseen tai, jos CE-merkitty lannoitevalmiste toimitetaan ilman pakkausta, CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana seuraaviin asiakirjoihin.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

CE-merkinnän jälkeen on merkittävä sen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, joka osallistuu liitteessä IV moduulissa D1 tarkoitettuun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn.

CE-merkinnän jälkeen on merkittävä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero silloin, kun sitä vaaditaan liitteen IV mukaisesti.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Hyödyntämistoimen läpikäyneen CE-merkityn lannoitevalmisteen, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, katsotaan olevan direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukainen, minkä vuoksi sen katsotaan lakanneen olemasta jätettä.

Jos jätettä ollut materiaali on läpikäynyt tämän asetuksen mukaisen hyödyntämistoimen ja tämän asetuksen mukainen CE-merkitty lannoitevalmiste sisältää tätä materiaalia tai koostuu siitä, materiaalin katsotaan olevan direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukainen, minkä vuoksi sen katsotaan lakanneen olemasta jätettä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta lähtien.

Tarkistus     66

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen ilmoitetun laitoksen pätevyyden ylläpitoon.

2.  Ilmoituksen tehneiden viranomaisten on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen ilmoitetun laitoksen pätevyyden ylläpitoon.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos ilmoitettu laitos katsoo, että valmistaja ei ole täyttänyt vaatimuksia, jotka vahvistetaan liitteissä I, II tai III tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, 13 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa tai muissa teknisissä spesifikaatioissa, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa todistusta.

3.  Jos ilmoitettu laitos katsoo, että valmistaja ei ole täyttänyt vaatimuksia, jotka vahvistetaan liitteissä I, II tai III tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai 13 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa vaatimustenmukaisuustodistusta tai hyväksymispäätöstä.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen antamisen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, ettei CE-merkitty lannoitevalmiste ole enää vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa peruutettava todistus toistaiseksi tai kokonaan.

4.  Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen tai hyväksymispäätöksen antamisen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, ettei CE-merkitty lannoitevalmiste ole enää vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa peruutettava todistus tai hyväksymispäätös toistaiseksi tai kokonaan.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava todistuksia taikka peruutettava ne toistaiseksi tai kokonaan.

5.  Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta ja CE-merkitty lannoitevalmiste ei täten täytä tämän asetuksen vaatimuksia, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava todistuksia tai hyväksymispäätöksiä taikka peruutettava ne toistaiseksi tai kokonaan.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  todistusten epäämiset, rajoittamiset taikka peruuttamiset toistaiseksi tai kokonaan;

(a)  todistusten tai hyväksymispäätösten epäämiset, rajoittamiset taikka peruuttamiset toistaiseksi tai kokonaan;

Tarkistus     71

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Menettely sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden käsittelemiseksi, jotka aiheuttavat riskin kansallisella tasolla

Kansallisen tason menettely riskin aiheuttavien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden käsittelemiseksi

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, niiden on suoritettava asianomaista lannoitevalmistetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tätä varten tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että CE-merkitty lannoitevalmiste aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle tai ympäristölle taikka tämän asetuksen kattamille muille yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, niiden on suoritettava asianomaista lannoitevalmistetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä asetuksessa säädetyt asiaankuuluvat vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tätä varten tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

 

(Tämä monialainen tarkistus ”kohtuuttomasta riskistä” (yksikössä ja monikossa) ”riskiin” (yksikössä) koskee myös koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia, ja vastaavia kohtia koskevat tarkistukset on hyväksyttävä.)

Tarkistus     73

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa lannoitevalmisteen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia, lannoitevalmisteen poistamiseksi markkinoilta, sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi tai CE-merkinnän poistamiseksi.

Jos markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että CE-merkitty lannoitevalmiste ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin lannoitevalmisteen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia, lannoitevalmisteen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi kohtuullisessa ajassa, joka vastaa riskin luonnetta ja jonka ne voivat määritellä, sekä CE-merkinnän poistamiseksi.

Tarkistus     74

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään CE-merkityn lannoitevalmisteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan lannoitevalmiste markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely.

Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään CE-merkityn lannoitevalmisteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan lannoitevalmiste markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely. Tätä koskevat markkinavalvontaviranomaisten velvollisuudet eivät rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta säännellä lannoitevalmisteita, jotka eivät ole CE-merkittyjä, kun ne asetetaan saataville markkinoilla.

Tarkistus     75

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  12 artiklassa tarkoitetuissa vaatimustenmukaisuusolettaman luovissa yhdenmukaistetuissa standardeissa on puutteita.

(b)  12 artiklassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa on puutteita;

Tarkistus     76

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  edellä 13 artiklassa tarkoitetuissa yhteisissä spesifikaatioissa on puutteita.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja CE-merkityn lannoitevalmisteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan 37 artiklan 5 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta puutteesta yhteisissä spesifikaatioissa, komissio hyväksyy viipymättä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla asianomaista yhteistä spesifikaatiota muutetaan tai joilla se kumotaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltio havaitsee 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että siitä huolimatta, että CE-merkitty lannoitevalmiste on tämän asetuksen mukainen, se aiheuttaa kohtuuttoman riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa sen varmistamiseksi, että asianomainen lannoitevalmiste ei markkinoille saatettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, tai lannoitevalmisteen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi.

1.  Jos jäsenvaltio havaitsee 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että siitä huolimatta, että CE-merkitty lannoitevalmiste on tämän asetuksen mukainen, se aiheuttaa riskin ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle tai ympäristölle taikka muille tämän asetuksen piiriin kuuluville yleisen edun suojelemista koskeville seikoille, sen on viipymättä vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin markkinavalvontaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa ja riskin luonteen mukaan sen varmistamiseksi, että asianomainen lannoitevalmiste ei markkinoille saataville asetettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, tai lannoitevalmisteen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole CE-merkityn lannoitevalmisteen mukana;

(c)  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 43 artiklan mukaisesti liitteiden I–IV muuttamiseksi niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja jotta helpotettaisiin sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden sisämarkkinoille pääsyä ja vapaata liikkuvuutta,

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 43 artiklan mukaisesti liitteiden I–IV muuttamiseksi niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja erityisesti suhteessa lannoitteiden valmistamiseen eläimistä saatavista sivutuotteista ja jätteitä hyödyntävistä tuotteista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa jo hyväksytyt tuotteet ja materiaalit, ja jotta helpotettaisiin sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden sisämarkkinoille pääsyä ja vapaata liikkuvuutta:

a)  joiden kauppa sisämarkkinoilla on todennäköisesti merkittävä, ja

(a)  joihin sisältyy sellaista potentiaalia, jonka vuoksi niillä voidaan käydä merkittävässä määrin kauppaa sisämarkkinoilla, ja

(b)  joista on tieteellisiä todisteita, että ne eivät aiheuta kohtuutonta riskiä ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle ja että ne ovat riittävän tehokkaita.

(b)  joista on tieteellisiä todisteita, että ne eivät aiheuta riskiä ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle tai terveydelle taikka ympäristölle ja että ne ovat riittävän tehokkaita.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio antaa ilman aiheetonta viivytystä ... päivän ...kuuta ... jälkeen [date of the entry into force of this Regulation] jälkeen delegoidun säädöksen 1 kohdan mukaisesti liitteessä II vahvistettujen aineosaluokkien muuttamiseksi erityisesti eläimistä saatavien sivutuotteiden, joiden päätepiste on määritetty, struviitin, biohiilen ja tuhkapohjaisten tuotteiden lisäämiseksi kyseisiin aineosaluokkiin sekä kyseisten tuotteiden sisällyttämistä kyseisiin luokkiin koskevien edellytysten vahvistamiseksi. Komissio ottaa delegoituja säädöksiä antaessaan erityisesti huomioon ravinteiden hyödyntämisen alalla saavutetun teknologisen edistyksen.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun komissio muuttaa liitettä II lisätäkseen tällaisten organismien ainesosaluokkaan uuden mikro-organismin 1 kohdan mukaisesti, se toimii seuraavien tietojen perusteella:

2.  Kun komissio muuttaa liitettä II lisätäkseen tällaisten organismien aineosaluokkaan mikro-organismin uusia kantoja, se toimii tarkistettuaan, että kaikki kyseiset lisättävän mikro-organismin kannat ovat tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimusten mukaisia, seuraavien tietojen perusteella:

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  mikro-organismin nimi;

(a)  mikro-organismin nimi kantatasolla;

Tarkistus     84

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  mikro-organismin turvallista tuotantoa ja käyttöä koskevat aiemmat tiedot;

(c)  mikro-organismin turvallista tuotantoa ja käyttöä käsittelevä tieteellinen kirjallisuus;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  taksonominen suhde elintarviketurvallisuusviranomaisen vahvistaman tunnustetun turvallisuusolettaman vaatimukset täyttävään mikro-organismilajiin;

(d)  taksonominen suhde elintarviketurvallisuusviranomaisen vahvistaman tunnustetun turvallisuusolettaman vaatimukset täyttävään mikro-organismilajiin tai viite käytettyjen mikro-organismien turvallisuutta koskevien Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistujen asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien ilmoitettuun vaatimustenmukaisuuteen tai komission hyväksymien uusien mikro-organismien turvallisuusarviointien vaatimustenmukaisuuteen, jos kyseisiä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole käytössä;

Tarkistus     86

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alan nopean teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissio antaa ... päivään ...kuuta ... mennessä [one year after the date of entry into force of this Regulation] delegoidun säädöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan mukaisesti määritelläkseen arviointiperusteet uusille mikro-organismeille, joita voidaan käyttää kasviravinteissa ilman, että ne merkitään nimenomaisesti positiivilistaan.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio muuttaa ... päivään ...kuuta ... mennessä [six months after the date of entry into force of this Regulation] mennessä liitettä II, jotta siihen sisällytetään asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määritellyt valmistusketjun päätepisteet liitteessä II olevaan aineosaluokkaan 11 sisältyvien eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kun komissio antaa delegoituja säädöksiä 1 kohdan mukaisesti, se muuttaa aineosaluokkia asettaen vaatimukset, jotka koskevat liitteessä II vahvistettuja muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä, jotta voidaan ottaa huomioon uusin tieteellinen näyttö ja teknologinen kehitys, ja määrittää ... päivään ...kuuta ... mennessä [three years after the date of application of this Regulation] kriteerit polymeerisen hiilen muuntumiselle hiilidioksidiksi ja vastaavalle biohajoavuuden testausmenetelmälle.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Kun komissio antaa delegoituja säädöksiä 1 kohdan mukaisesti, se muuttaa aineosaluokkia asettaen vaatimukset, jotka koskevat liitteessä II vahvistettuja teollisuuden muita sivutuotteita, jotta voidaan ottaa nykyiset tuotteiden valmistuskäytänteet, tekninen kehitys ja uusin tieteellinen näyttö, ja määrittää ... päivään ...kuuta ... mennessä [one year after the date of entry into force of this Regulation] kriteerit teollisuuden sivutuotteiden sisällyttämiselle aineosaluetteloon.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Liitteessä I olevan II osan suhteen valta antaa delegoituja säädöksiä tämän artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti ei pidä sisällään mukautuksia siinä vierasaineille asetettuihin raja-arvoihin, elleivät uudet vierasaineiden raja-arvot ole välttämättömiä siksi, että liitteeseen II on lisätty uusia aineosia. Jos vierasaineille asetetaan uusia raja-arvoja, niitä sovelletaan vain lisättyihin uusiin aineosiin.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöistä ja toimenpiteistä sekä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöistä ja toimenpiteistä sekä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista komissiolle viipymättä. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden seuraamussääntöjen täytäntöönpanoa valvotaan.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1069/2009

5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)   Lisätään 2 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

 

”Komissio määrittelee sellaisten 32 artiklan soveltamisalaan kuuluvien johdettujen tuotteiden, joita jo käytetään yleisesti jäsenvaltioissa lannoitteiden tuotannossa, päätepisteen ... päivään ... kuuta ... mennessä [six months after the date of entry into force of the Fertilisers Regulation]”.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1107/2009

3 artikla – 34 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)  "34. ”kasvibiostimulantilla” tuotetta, joka kiihdyttää kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteiden ravinnesisällöstä ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin ominaisuuksista:

”34. ”kasvibiostimulantilla” tuotetta, joka sisältää sellaista ainetta tai mikro-organismia, joka kiihdyttää kasvin ravinteidenottoa riippumatta sen ravinnesisällöstä, tai tällaisten aineiden ja/tai mikro-organismien yhdistelmää, jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin tai kasvin ritsosfäärin ominaisuuksista:

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1107/2009

3 artikla – 34 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  kasvisadon laatuominaisuudet.”

(c)  kasvisadon laatu.”

Tarkistus     96

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1107/2009

3 artikla – 34 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  maaperään, ritsosfääriin tai fyllosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuus;

Tarkistus     97

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1107/2009

3 artikla – 34 kohta – c b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c b)  maaperässä olevien orgaanisten yhdisteiden hajottaminen;

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1107/2009

3 artikla – 34 kohta – c c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c c)  maatuminen;

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Siirtymäsäännökset

Siirtymäsäännökset, arviointi ja raportointi

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla, jotka saatettiin markkinoille "EY-lannoitteina" asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisesti ennen ... päivää ...kuuta ... [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Tällaisiin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin soveltuvin osin 5 lukua.

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla, jotka saatettiin markkinoille "EY-lannoitteina" asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisesti ennen ... päivää ...kuuta ... [twelve months after the date of application of this Regulation]. Tällaisiin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin soveltuvin osin 5 lukua.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Jäsenvaltiot, jotka ovat jo ottaneet käyttöön liitteessä I olevaan II osaan sisältyvässä toimintoperusteisessa tuoteluokassa 1 (B)(3)(a) ja toimintoperusteisessa tuoteluokassa 1 (C)(I)(2)(a) esitetyn alemman orgaanisten kivennäislannoitteiden ja epäorgaanisten lannoitteiden kadmiumpitoisuudelle (Cd) asetetun raja-arvon, voivat pitää kyseisen tiukemman raja-arvon voimassa, jos tämän asetuksen mukaisesti vahvistettu raja-arvo on yhtä korkea tai sitä alempi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista olemassa olevista kansallisista toimenpiteistä komissiolle ...päivään ...kuuta ... mennessä [six months after the date of entry into force of this Regulation].

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Komissio esittää ... päivään ...kuuta ... mennessä [42 months after the date of application of this Regulation] Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja sen kokonaisvaikutuksista tavoitteiden saavuttamiseen, mukaan lukien pk-yrityksiin kohdistuvat vaikutukset. Kertomukseen sisällytetään erityisesti seuraavaa:

 

(a)  arviointi lannoitevalmisteiden sisämarkkinoiden toiminnasta, mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden arviointi ja markkinavalvonnan vaikuttavuus, analyysi osittaisen yhdenmukaistamisen vaikutuksista tuotantoon, CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden ja kansallisten sääntöjen mukaisesti markkinoille saatettujen lannoitevalmisteiden käyttötavoista ja kauppavirrasta;

 

(b)  arviointi tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen, vierasaineiden tasoja koskevien rajoitusten soveltamisesta, kaikki uudet asiaankuuluvat tiedot vierasaineiden myrkyllisyydestä ja karsinogeenisyydestä, jos saataville tulee uusia tietoja, mukaan lukien uraanista johtuvan pilaantumisen riskit lannoitevalmisteissa;

 

(c)  arviointi kadmiumin poistotekniikoiden kehityksestä ja niiden vaikutuksista, laajuudesta ja kuluista arvoketjun osalta sekä niihin liittyvästä kadmiumjätehuollosta; sekä

 

(d)  arviointi vaikutuksesta kauppaan raaka-aineiden hankinnassa, mukaan lukien raakafosfaatin saatavuus.

 

Kertomuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon tekninen edistyminen ja innovointi sekä lannoitevalmisteiden tuotantoon ja käyttöön vaikuttavat standardointiprosessit. Tarvittaessa annetaan lainsäädäntöehdotus ... päivään ...kuuta ... mennessä [five years after the date of application of this Regulation].

 

Komissio arvioi tieteellistä näyttöä ... päivään ...kuuta ... mennessä [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] vahvistaakseen agronomiset ja ekologiset kriteerit, joiden avulla määritellään karjanlannan käytön rajoittamista koskevat perusteet, jotta voidaan arvioida käsiteltyä karjanlantaa sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden tehokkuutta.

Tarkistus     103

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Komissio tarkastelee uudelleen mikro-organismien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ... päivään ...kuuta ... mennessä [five years after the date of entry into force of this Regulation].

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

Sitä sovelletaan ... päivää ...kuuta ... [two years after the date of entry into force of this Regulation] alkaen lukuun ottamatta 19–35 ja 41 artiklaa, joita sovelletaan … päivää ...kuuta ... [one year after the date of entry into force of this Regulation] alkaen, ja 13, 41, 42, 43 ja 45 artiklaa, joita sovelletaan … päivää ...kuuta ... [the date of entry into force of this Regulation] alkaen.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 1 kohta – C a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

C a.  Vähähiilinen lannoite

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 5 kohta – A alakohta – I a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

I a.  Denitrifikaatioinhibiittori

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos CE-merkitty lannoitevalmiste sisältää ainetta, jolle on vahvistettu jäämien enimmäismäärät elintarvikkeissa ja rehuissa

Poistetaan.

a)   neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/9332;

 

(b)   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/200533;

 

(c)   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/200934; tai

 

(d)   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY35 mukaisesti,

 

CE-merkityn lannoitevalmisteen käyttöohjeissa täsmennetty käyttö ei saa johtaa kyseisten enimmäismäärien ylittymiseen elintarvikkeissa tai rehussa.

 

__________________

 

32 Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä (EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1).

 

33 Torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

 

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11).

 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10).

 

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Aineosia, jotka esitetään hyväksyttäväksi tai uudelleen hyväksyttäväksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti mutta jotka eivät kuulu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 soveltamisalaan, ei saa käyttää lannoitevalmisteissa, jos soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen on perusteltua asetuksen (EY) N:o 1107/2009 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Orgaaninen lannoite saa sisältää

1. Orgaaninen lannoite saa sisältää

  hiiltä (C) ja

  orgaanista hiiltä (Corg) ja

–  ravinteita,

–  ravinteita,

jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää, lukuun ottamatta fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää, kuten turve, leonardiitti ja ruskohiili ja näistä aineksista saadut aineet mukaan lukien, kuitenkin lukuun ottamatta muita fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A) – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kadmium (Cd) 1,0 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A) – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lyijy (Pb) 120 mg/kg kuiva-ainetta, ja

–  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta, ja

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A) – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  biureetti (C2H5N3O2) 12 g/kg kuiva-ainetta.

–  biureetti (C2H5N3O2) toteamisrajan alapuolella.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A) – 3 kohta

 

Komission teksti

3.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

3.  Patogeeneja ei saa olla orgaanisessa lannoitteessa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisia kaikissa kehitysvaiheissaan ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa orgaanista lannoitetta.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(I) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) tai kaliumoksidi (K2O).

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(I) – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

 

2,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), tai 2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5) tai 2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O) ja

 

6,5 massaprosenttia ravinteiden kokonaismäärästä.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) tai kaliumoksidi (K2O).

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista pääravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  2 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

–  1 massaprosentti kokonaistyppeä (N), ja/tai

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1 massaprosentti kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

–  2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).

  1 (yksi) massaprosentti kokonaiskaliumoksidia (K2O). sekä

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  6,5 massaprosenttia ravinteiden kokonaismäärästä.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä: □

 

2,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), tai 1 massaprosentti kokonaisfosforipentoksidia (P2O5) tai 2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O) ja

 

5 massaprosenttia pääravinteiden kokonaismäärästä.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Orgaaninen kivennäislannoite on valmiste, jossa on

1.  Orgaaninen kivennäislannoite on valmiste, jossa on

–  yhtä tai useampaa jäljempänä toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C) määriteltyä epäorgaanista lannoitetta ja

–  yhtä tai useampaa jäljempänä toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C) määriteltyä kivennäislannoitetta ja

–  materiaalia, joka sisältää orgaanista hiiltä (C) ja

–  yhtä tai useampaa orgaanista hiiltä (Corg) sisältävää ainesta ja

–  ravinteita, jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää, lukuun ottamatta fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

–  yksinomaan biologista alkuperää olevaa ravinnetta, kuten turve, leonardiitti ja ruskohiili ja näistä aineksista saadut aineet mukaan lukien, kuitenkin lukuun ottamatta muita fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B) – 3 kohta – a alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),

–  päivästä ...kuuta ... [nine years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5)

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B) – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  lyijy (Pb) 120 mg/kg kuiva-ainetta.

(e)  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B) – 4 kohta

 

Komission teksti

4.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

4.  Patogeeneja ei saa olla orgaanisessa kivennäislannoitteessa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisia kaikissa kehitysvaiheissaan ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa orgaanista kivennäislannoitetta.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

–  1 massaprosentti neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista fosforipentoksidia (P2O5), tai

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

 

2,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), josta on oltava orgaanista typpeä (N) 1 prosentti CE-merkityn lannoitevalmisteen massasta, tai 2 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5) tai 2 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O) ja

 

6,5 massaprosenttia pääravinteiden kokonaismäärästä.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  CE-merkityn lannoitevalmisteen jokaisessa yksikössä on oltava ilmoitettu pitoisuus orgaanista ainesta ja ravinteita.

4.  CE-merkityn lannoitevalmisteen jokaisessa yksikössä on oltava ilmoitettu pitoisuus orgaanista hiiltä ja kaikkia ravinteita. Yksiköllä tarkoitetaan valmisteen aineosia, kuten rakeita ja pellettejä.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B)(II) – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos tuote sisältää useampaa kuin yhtä ravinnetta, siinä on esiinnyttävä seuraavat vähimmäismäärät:

 

  1 massaprosentti kokonaistyppeä (N), tai

 

  1 massaprosentti kokonaisfosforipentoksidia (P2O5) tai

 

  1 massaprosentti kokonaiskaliumoksidia (K2O)

 

ravinteiden summan ollessa vähintään 4 prosenttia.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B)(II) – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  CE-merkityssä lannoitevalmisteessa on oltava vähintään 3 massaprosenttia orgaanista hiiltä (C).

3.  CE-merkityssä lannoitevalmisteessa on oltava vähintään 1 massaprosentti orgaanista hiiltä (C).

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Epäorgaaninen kivennäislannoite on muu lannoite kuin orgaaninen lannoite tai orgaaninen kivennäislannoite.

1. Kivennäislannoite on lannoite, joka sisältää ravinteita, jotka ovat kivennäismuodossa tai jotka on käsitelty eläin- tai kasviperäiseen kivennäismuotoon. CE-merkityssä lannoitevalmisteessa saa olla enintään 1 massaprosentti orgaanista hiiltä (Corg). Soveltamisalan ulkopuolelle jää hiili, joka on peräisin aineosaluokan 9 ja 10 vaatimukset täyttävistä pinnoitteista ja toimintoperusteisen tuoteluokan 5 ja aineosaluokan 8 vaatimukset täyttävistä agronomisista lisäaineista.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Fosforilannoitteiden on täytettävä vähintään yksi seuraavista vähimmäisliukoisuustasoista, jotta ne ovat kasveille saatavilla, muuten niitä ei voida ilmoittaa fosforilannoitteiksi:

 

  vesiliukoisuus: vähimmäistaso 40 prosenttia kokonaisfosforista tai

 

  liukoisuus neutraaliin ammoniumsitraattiin: vähimmäistaso 75 prosenttia kokonaisfosforista tai

 

  liukoisuus muurahaishappoon (vain pehmeän, jauhetun fosforin osalta): vähimmäistaso 55 % kokonaisfosforista.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Ilmoitettava kokonaistyppipitoisuus annetaan ammoniumtypen, nitraattitypen, ureatypen, metyleeniurean typen, isobutylideenidiurean typen ja krotonylideenidiurean typen summana. Ilmoitettava fosforipitoisuus annetaan fosfaattifosforina. Uusia muotoja voidaan lisätä tieteellisen tutkimuksen perusteella 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Epäorgaaninen pääravinnelannoite on lannoite, jonka tarkoituksena on antaa kasveille yhtä tai useampaa seuraavista pääravinteista: typpi (N), fosfori (P), kalium (K), magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) tai natrium (Na).

1.  Makroravinnelannoite on kivennäislannoite, jonka tarkoituksena on antaa kasveille yhtä tai useampaa seuraavista makroravinteista:

 

a)  pääravinteet: typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K).

 

b)  sivuravinteet: magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) tai natrium (Na).

 

 

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),

–  päivästä ...kuuta ... [nine years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5)

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  lyijy (Pb) 150 mg/kg kuiva-ainetta,

(e)  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  arseeni (As) 60 mg/kg kuiva-ainetta,

(f)  arseeni (As) 20 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yksiravinteisella kiinteällä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle ravinteelle.

1.  Yksiravinteisella kiinteällä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus seuraavista:

 

(a)  vain yksi pääravinne (typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K)), tai

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b)  vain yksi sivuravinne (magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) ja natrium (Na)).

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Yksiravinteisella kiinteällä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle pääravinteelle, ja se voi sisältää yhtä tai useampaa sivuravinnetta.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä ilmoitettavia pää- ja/tai sivuravinteita seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  12 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

–  12 massaprosenttia neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista fosforipentoksidia (P2O5),

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – 2 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1 massaprosentti kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

–  3 massaprosenttia kokonaisnatriumoksidia (Na2O),

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Moniravinteisella kiinteällä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle kuin yhdelle ravinteelle.

1.  Moniravinteisella kiinteällä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle kuin yhdelle pää- ja/tai sivuravinteelle.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä ilmoitettavaa pää- ja/tai sivuravinnetta seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  3 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

–  5 massaprosenttia neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  3 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).

–  5 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O),

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1,5 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

–  massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1,5 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

–  2 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1,5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

–  massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3),

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – 2 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1 massaprosentti kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

–  3 massaprosenttia kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii) – 5 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  sen jälkeen, kun on tehty viisi liitteessä IV olevan moduulin A1 otsikon 4.2 alla kuvattua lämpökäsittelyä,

–  sen jälkeen, kun on tehty viisi liitteessä IV olevan moduulin A1 otsikon 4.2 alla kuvattua lämpökäsittelyä, ennen markkinoille saattamista varten tehtävää testausta,

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Yksiravinteisella nestemäisellä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle ravinteelle.

1.  Yksiravinteisella nestemäisellä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus seuraavista:

 

(a)  vain yksi pääravinne;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b)  vain yksi sivuravinne.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Yksiravinteisella nestemäisellä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus vain yhdelle pääravinteelle, ja se voi sisältää yhtä tai useampaa sivuravinnetta.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä yhtä ilmoitettavaa pää- ja/tai sivuravinnetta seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

–  5 massaprosenttia neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

–  5 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3),

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – 2 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1 massaprosentti kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

–  0,5–5 massaprosenttia kokonaisnatriumoksidia (Na2O).

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Moniravinteisella nestemäisellä epäorgaanisella pääravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle kuin yhdelle ravinteelle.

1.  Moniravinteisella nestemäisellä kivennäispohjaisella makroravinnelannoitteella on oltava ilmoitettu pitoisuus useammalle kuin yhdelle pää- ja/tai sivuravinteelle.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

2.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä useampaa kuin yhtä ilmoitettavaa pää- ja/tai sivuravinnetta seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1,5 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

–  3 massaprosenttia kokonaistyppeä (N), tai

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1,5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

–  1,5 massaprosenttia neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoista kokonaisfosforipentoksidia (P2O5),

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1,5 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O).

–  3 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O) tai

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  0,75 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO),

–  1,5 massaprosenttia kokonaismagnesiumoksidia (MgO), tai

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  0,75 massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO),

–  1,massaprosenttia kokonaiskalsiumoksidia (CaO), tai

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  0,75 massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

–  1,massaprosenttia kokonaisrikkitrioksidia (SO3), tai

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(II) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Epäorgaaninen hivenravinnelannoite on muu epäorgaaninen lannoite kuin pääravinnelannoite, ja sen tarkoituksena on antaa kasveille yhtä tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) tai sinkki (Zn).

1.  Epäorgaaninen hivenravinnelannoite on muu epäorgaaninen lannoite kuin makroravinnelannoite, ja sen tarkoituksena on antaa kasveille yhtä tai useampaa seuraavista ravinteista: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo), seleeni (Se), pii (Si) tai sinkki (Zn).

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C) – a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

PFC1(C) a: VÄHÄHIILINEN LANNOITE

 

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste nimetään vähähiiliseksi lannoitteeksi, jos se sisältää enemmän kuin yhden prosentin ja enintään 7,5 prosenttia orgaanista hiiltä (Corg).

 

2.  Kalsiumsyanamidissa, ureassa sekä sen kondensaatiotuotteissa ja siihen liittyvissä tuotteissa esiintyvää hiiltä ei sisällytetä orgaaniseen hiileen tähän määritelmään liittyvässä yhteydessä.

 

3.  Toimintoperusteiseen tuoteluokkaan PFC 1(C) kuuluvien nestemäisten/kiinteiden, yksiravinteisten/moniravinteisten, makroravinne-/hivenravinnelannoitteiden eritelmiä sovelletaan myös tähän tuoteluokkaan.

 

4.  Toimintoperusteiseen tuoteluokkaan PFC 1(C) a kuuluvina myytyjen valmisteiden on täytettävä liitteessä I vahvistettuja orgaanisten lannoitteiden tai orgaanisten kivennäislannoitteiden vierasaineiden määriä koskevat vaatimukset kaikissa tapauksissa, joissa toimintoperusteinen tuoteluokka PFC 1 (C) ei sisällä kyseisille vierasaineille asetettuja raja-arvoja.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 2 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kalkitusaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, jolla korjataan maaperän happamuutta ja joka sisältää kalsiumin (Ca) tai magnesiumin (Mg) oksideja, hydroksideja, karbonaatteja tai silikaatteja.

1.  Kalkitusaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, jolla korjataan maaperän happamuutta ja joka sisältää kalsiumin (Ca) tai magnesiumin (Mg) oksideja, hydroksideja, karbonaatteja ja/tai silikaatteja.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 2 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kadmium (Cd) 3 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kadmium (Cd) 1 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 2 – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lyijy (Pb) 200 mg/kg kuiva-ainetta, ja

–  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta, ja

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 2 – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  arseeni (As) 120 mg/kg kuiva-ainetta.

–  arseeni (As) 20 mg/kg kuiva-ainetta.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3

Komission teksti

Tarkistus

Maanparannusaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, joka lisätään maaperään sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien, rakenteen tai biologisen aktiivisuuden ylläpitämiseksi, parantamiseksi tai suojelemiseksi.

Maanparannusaine on aine (mukaan lukien viljelyskate), joka lisätään paikan päällä maaperään lähinnä sen fysikaalisten ominaisuuksien ylläpitämiseksi tai parantamiseksi ja joka saattaa parantaa maaperän kemiallisia ja/tai biologisia ominaisuuksia tai toimintaa.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3 – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään 15 prosenttia biologista alkuperää olevaa ainesta.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(A) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Orgaaninen maanparannusaine saa sisältää yksinomaan biologista alkuperää olevaa ainesta, lukuun ottamatta fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

1.  Orgaaninen maanparannusaine saa sisältää yksinomaan biologista alkuperää olevaa ainesta, turve, leonardiitti, ruskohiili ja niistä saadut humusainekset mukaan lukien, kuitenkaan lukuun ottamatta muita fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(A) – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kadmium (Cd) 3 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(A) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kuudenarvoinen kromi (Cr VI) 2 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kuudenarvoinen kromi (Cr VI) mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(A) – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lyijy (Pb) 120 mg/kg kuiva-ainetta.

–  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(A) – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

(a)  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

(a)  Patogeeneja ei saa olla orgaanisessa maanparannusaineessa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisten mitään kehitysvaihetta ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa orgaanista maanparannusainetta.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(B) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Epäorgaaninen maanparannusaine on muu maanparannusaine kuin orgaaninen maanparannusaine.

1.  Epäorgaaninen maanparannusaine on muu maanparannusaine kuin orgaaninen maanparannusaine, ja sen on sisällettävä katekalvot. Biohajoava katekalvo on biohajoava polymeeristä valmistettu kalvo, joka täyttää erityisesti liitteessä II olevan aineosaluokan 10 2 a ja 3 kohdan vaatimukset ja joka on tarkoitus sijoittaa maa-aineksen päälle itse paikalla suojaamaan sen rakennetta, estämään rikkaruohojen kasvu, vähentämään maaperän kosteushäviötä tai estämään eroosiota.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(B) – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lyijy (Pb) 150 mg/kg kuiva-ainetta.

–  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 4 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kasvualusta on muu materiaali kuin maa-aines, ja sitä käytetään kehittyvien juurien kasvualustana.

1.  Kasvualusta on muu materiaali kuin paikan päällä oleva maa-aines, jossa kasvit ja sienet kasvavat.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 4 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kadmium (Cd) 3 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 4 – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lyijy (Pb) 150 mg/kg kuiva-ainetta.

–  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 4 – 3 kohta

 

Komission teksti

3.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

3.  Patogeeneja ei saa olla kasvualustassa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisia kaikissa kehitysvaiheissaan ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa kasvualustaa.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Agronominen lisäaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, joka lisätään kasveille ravinteita antavaan tuotteeseen, jotta kyseisestä tuotteesta vapautuisi paremmin ravinteita.

Agronominen lisäaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, jota lisätään valmisteeseen ja jolla on todistettu vaikutus erilaisten kivennäisravinteiden tai mineralisoitujen ravinteiden muutokseen tai saatavuuteen kasville tai molempiin, tai jota lisätään maaperään, jotta voidaan parantaa ravinteen käyttöä kasveissa tai vähentää ravinnehäviöitä.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(A) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin aineen oltava rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200636 nojalla asiakirja-aineistoon, joka sisältää

Kunkin aineen on oltava rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200636 nojalla, jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

__________________

__________________

36 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

36 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(A) – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(A) – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan mukaisen kemikaaliturvallisuusraportin, jotka kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(A) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen liitteessä IV tai liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

Poistetaan.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(A)(I a) (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 5(A)(I a): Denitrifikaatioinhibiittori

 

1.  Denitrifikaatioinhibiittori on inhibiittori, joka vähentää typpioksiduulin (N2O) muodostumista hidastamalla tai estämällä nitraatin (NO3) muuntumista ditypeksi (N2) ilman, että tämä vaikuttaa PFC 5 (A) (I) -luokassa kuvattuun nitrifikaatioprosessiin. Se edistää nitraatin saatavuuden lisäämistä kasville ja typpioksiduulipäästöjen vähentämistä.

 

2.  Tämän menetelmän tehokkuutta voidaan arvioida mittaamalla typpioksidipäästöt soveltuvalla mittauslaitteella kerätyistä kaasunäytteistä ja mittaamalla kyseisen näytteen typpioksiduulin määrä kaasukromatografissa. Arvioinnissa on myös kirjattava maaperän vesipitoisuus.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(B) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Aineen oltava rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200637 nojalla asiakirja-aineistoon, joka sisältää

2. Aineen on oltava rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200637 nojalla, jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

__________________

__________________

37 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

37 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(B) – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(B) – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan mukaisen kemikaaliturvallisuusraportin, jotka kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(B) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen liitteessä IV tai liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

Poistetaan.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(C) – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Aineen oltava rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200638 nojalla asiakirja-aineistoon, joka sisältää

2. Aineen on oltava rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200638 nojalla, jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

__________________

__________________

38 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

38 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(C) – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(C) – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan mukaisen kemikaaliturvallisuusraportin, jotka kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 5(C) – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen liitteessä IV tai liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

Poistetaan.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kasvibiostimulantti on CE-merkitty lannoitevalmiste, jolla kiihdytetään kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteen ravinnesisällöstä ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin ominaisuuksista:

1.  Kasvibiostimulantti on CE-merkitty lannoitevalmiste, jolla kiihdytetään kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteen ravinnesisällöstä ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin ja kasvin ritsosfäärin ja fyllosfäärin ominaisuuksista:

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(ca)  maaperään ja ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuus

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(cb)  maatuminen

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(cc)  maaperässä olevien orgaanisten yhdisteiden hajottaminen tai

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kadmium (Cd) 3 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kasvibiostimulantilla on oltava ne vaikutukset, jotka sen etiketissä siinä mainituille kasveille väitetään olevan.

3.  Kasvibiostimulantilla on oltava ne vaikutukset, jotka sen etiketissä siinä mainitulle kasville väitetään olevan. Jos kasvibiostimulantti sisältää yhtä tai useampaa aineosaa, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin yhteydessä annetuilla tiedoilla annetaan vakuuttavaa empiiristä näyttöä biostimuloivasta vaikutuksesta ottaen huomioon asiaankuuluvat parametrit, kuten esim. aineosien suhteelliset pitoisuudet, käyttömäärä ja -ajoitus, kasvin kasvuvaihe ja kohdekasvit.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Mikrobipohjaisen kasvibiostimulantin on koostuttava yksinomaan liitteessä II olevassa ainesosaluokassa (CMC) 7 tarkoitetuista mikro-organismeista tai mikro-organismien ryhmistä.

1.  Mikrobipohjaisen kasvibiostimulantin on koostuttava:

 

(a)  liitteessä II olevassa aineosaluokassa (CMC) 7 tarkoitetuista mikro-organismeista tai mikro-organismien ryhmistä;

 

(b)  sellaisista mikro-organismeista tai sellaisten mikro-organismien yhteenliittymistä, jotka ovat erilaisia kuin a alakohdassa tarkoitetut; niitä voidaan käyttää aineosaluokkina, kunhan ne täyttävät liitteessä II olevassa aineosaluokassa (CMC) 7 esitetyt vaatimukset.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 3 kohta

 

Komission teksti

3.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

 

Tarkistus

3.  Patogeeneja ei saa olla mikrobipohjaisessa kasvibiostimulantissa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Mikro-organismit / niiden toksiinit ja metaboliitit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli

5

0

Ei esiinny 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

Listeria monocytogenes

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Vibrio spp

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Shigella spp

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Staphylococcus aureus

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Enterococcaceae

5

2

10 pmy/g

Anaerobinen pesäkemäärä, paitsi jos mikrobipohjainen biostimulantti on aerobinen bakteeri

5

2

10pmy/g tai ml

Hiivan ja homeen pesäkemäärä, paitsi jos mikrobipohjainen biostimulantti on sieni

5

2

1000 pmy/g tai ml

jossa  n = näytteen muodostavien osanäytteiden määrä; c = niiden osanäytteiden määrä, joiden arvot ylittävät määritellyn rajan.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 1 gramman tai 1 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Escherichia coli -bakteeria.

Poistetaan.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  CE-merkityssä lannoitevalmisteessa saa olla Enterococcaceae-bakteereja enintään 10 CFU/g tuorepainoa.

Poistetaan.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Listeria monocytogenes-bakteeria.

Poistetaan.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Vibrio spp -bakteeria.

Poistetaan.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Shigella spp -bakteeria.

Poistetaan.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 1 gramman tai 1 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Staphylococcus aureus -bakteeria.

Poistetaan.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Aerobinen pesäkemäärä ei saa ylittää arvoa 105 CFU/g tai ml CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otettua näytettä, paitsi jos mikrobipohjainen biostimulantti on aerobinen bakteeri.

Poistetaan.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 12 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

kasvibiostimulatin pH:n on oltava vähintään 4.

Poistetaan.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

13.  Mikrobipohjaisen biostimulantin säilyvyysaika on 6 kuukautta etiketissä mainituissa varastointiolosuhteissa.

Poistetaan.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 7 – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Mekaaninen sekoittaminen ei saa muuttaa minkään ainesosana olevan lannoitevalmisteen luonnetta

3.  Mekaaninen sekoittaminen ei saa muuttaa minkään aineosana olevan lannoitevalmisteen toimintoa

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – CMC 11 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Aineosaluokka (CMC) 11 a: Muut teollisuuden sivutuotteet

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 1 – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste saa sisältää aineita ja seoksia, jotka ovat muita kuin39

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste saa sisältää aineita ja seoksia, myös teknisiä lisäaineita, jotka ovat muita kuin39

__________________

__________________

39 Vaikka jokin materiaali on jätetty ainesosaluokan 1 ulkopuolelle, se voi silti olla sallittu aineosa toisen, erilaiset vaatimukset asettavan ainesosaluokan perusteella. Ks. esimerkiksi ainesosaluokka 11 eläimistä saatavista sivutuotteista, ainesosaluokat 9 ja 10 polymeereistä ja ainesosaluokka 8 agronomista lisäaineista.

39 Vaikka jokin materiaali on jätetty aineosaluokan 1 ulkopuolelle, se voi silti olla sallittu aineosa toisen, erilaiset vaatimukset asettavan aineosaluokan perusteella. Ks. esimerkiksi aineosaluokka 11 eläimistä saatavista sivutuotteista, aineosaluokat 9 ja 10 polymeereistä ja aineosaluokka 8 agronomista lisäaineista.

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – CMC 1 – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  direktiivissä 2008/98/ETY tarkoitetut sivutuotteet;

(b)  direktiivissä 2008/98/ETY tarkoitetut sivutuotteet, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti rekisteröityjä sivutuotteita, joihin ei sovelleta asetuksen liitteessä V olevassa 5 kohdassa säädettyjä rekisteröintivelvollisuutta koskevia vapautuksia;

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – CMC 1 – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  polymeerit, tai

(e)  polymeerit lukuun ottamatta kasvualustassa käytettyjä polymeerejä, jotka eivät ole kosketuksissa maaperän kanssa, tai

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 1 – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki CE-merkittyyn lannoitevalmisteeseen sellaisenaan tai seoksena sisällytettävät aineet on pitänyt rekisteröidä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti asiakirja-aineistoon, joka sisältää

Jollei ainetta nimenomaisesti koske asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6 artiklassa tai liitteessä IV tai V säädetty rekisteröintivelvollisuutta koskeva vapautus, kaikki CE-merkittyyn lannoitevalmisteeseen sellaisenaan tai seoksena sisällytettävät aineet on pitänyt rekisteröidä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti asiakirja-aineistoon, joka sisältää

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 1 – 2 kohta – 1 alakohta – ja alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 1 – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan mukaisen kemikaaliturvallisuusraportin, jotka kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – CMC 1 – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen liitteessä IV tai liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

Poistetaan.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – CMC 2 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää kasveja, kasvien osia tai kasviuutteita, joita ei ole käsitelty muutoin kuin leikkaamalla, jauhamalla, linkoamalla, puristamalla, kuivaamalla, pakastekuivaamalla tai uuttamalla vedellä.

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää kasveja, kasvien osia tai kasviuutteita, joita ei ole käsitelty muutoin kuin leikkaamalla, jauhamalla, linkoamalla, siivilöimällä, murskaamalla, puristamalla, kuivaamalla, pakastekuivaamalla, puskuroimalla, pursottamalla, säteilyttämällä, pakastekäsittelyllä, kuumennussanitoinnilla, uuttamalla vedellä tai muulla valmistus-/ käsittelytavalla, jonka vuoksi lopulliseen aineeseen ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaista rekisteröintiä.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – CMC 2 – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi kasvien määritelmän katsotaan sisältävän levät sinilevää lukuun ottamatta.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi kasvien määritelmän katsotaan sisältävän levät lukuun ottamatta sinilevää, joka tuottaa aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti vaarallisiksi luokiteltuja syanotoksiineja.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää kompostia, joka on saatu kompostoimalla aerobisesti yksinomaan yhtä tai useampaa seuraavista panosmateriaaleista:

1.  CE-merkitty kasviravinne voi sisältää kompostia, kompostista peräisin olevaa nestemäistä tai muuta kuin nestemäistä mikrobipohjaista tai ei-mikrobipohjaista uutetta, joka on saatu kompostoimalla aerobisesti, minkä seurauksena luontaisesti esiintyvien mikrobien määrä voi moninkertaistua, yksinomaan yhtä tai useampaa seuraavista panosmateriaaleista:

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – CMC 3 – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisten luokkien 2 ja 3 eläimistä saatavat sivutuotteet;

(b)  asetuksen (EY) N:o 1069/2009 32 artiklassa tarkoitetut eläimistä saatavista sivutuotteista johdetut tuotteet, joille on määritetty valmistusketjun päätepiste kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  elävät tai kuolleet organismit tai niiden osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, höyrytislauksella tai lämmittämällä ainoastaan veden poistamiseksi, tai jotka erotetaan ilmasta mitä tahansa menetelmää käyttäen, lukuun ottamatta seuraavia:

(c)  elävät tai kuolleet organismit tai niiden osat käsittelemättöminä tai käsiteltyinä ainoastaan manuaalisin, mekaanisin tai painovoimaan perustuvin menetelmin, liuottamalla veteen, vaahdottamalla, erottamalla veden avulla, lukuun ottamatta seuraavia:

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  jätevesiliete, teollisuusliete ja ruoppausliete; sekä

–  jätevesiliete, teollisuusliete (lukuun ottamatta kulutukseen sopimattomia elintarvikkeita, rehua ja biopolttoaineisiin liittyviä istutuksia) ja ruoppausliete; sekä

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  mädätelisäaine on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200640 nojalla asiakirja-aineistoon, joka sisältää

–  mädätelisäaine on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200640 nojalla, jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

__________________

__________________

40 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

40 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan mukaisen kemikaaliturvallisuusraportin, jotka kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen liitteessä IV tai liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista, ja

Poistetaan.

– kaikkien lisäaineiden kokonaispitoisuus on enintään 5 prosenttia panosmateriaalien kokonaispainosta; tai

 

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(ea)  käsittelemättömät ja mekaanisesti käsitellyt jäämät elintarviketuotantoaloilta lukuun ottamatta aloja, joilla käytetään eläimistä saatavia sivutuotteita asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(eb)  aineosaluokkien (CMC) 2, 3, 4, 5, 6 ja 11 vaatimuksia vastaavat materiaalit.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  joka käsittelee ainoastaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja

–  jossa 1 kohdassa tarkoitettujen panosmateriaalien käsittelyyn käytetyt tuotantolinjat on selkeästi erotettu tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 6 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Kriteeri: enintään 25 mmol O2/kg orgaanista ainesta/h; tai

–  Kriteeri: enintään 50 mmol O2/kg orgaanista ainesta/h; tai

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 4 – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ainesosaluokka (CMC) 4: Energiakasvimädäte

Aineosaluokka (CMC) 4: Energiakasvimädäte ja kasvipohjainen biojäte

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 4 – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

–  lisäaine on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200643 nojalla asiakirja-aineistoon, joka sisältää

–  lisäaine on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200643 nojalla, jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

__________________

__________________

43 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

43 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 4 – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 4 – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan mukaisen kemikaaliturvallisuusraportin, jotka kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 4 – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen liitteessä IV tai liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista, ja

Poistetaan.

  kaikkien lisäaineiden kokonaispitoisuus on enintään 5 prosenttia panosmateriaalien kokonaispainosta; tai

 

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – CMC 4 – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  mikä tahansa a–b alakohdassa luetelluista materiaaleista, joka on aiemmin mädätetty.

(c)  mikä tahansa a–b alakohdassa luetelluista materiaaleista, joka on aiemmin mädätetty, ilman aflatoksiinien jäämiä.

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 4 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  joka käsittelee ainoastaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja

–  jossa 1 kohdassa tarkoitettujen panosmateriaalien käsittelyyn käytetyt tuotantolinjat on selkeästi erotettu tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – CMC 4 – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa sekä käsittelyprosessi, jossa on pastörointivaihe (70 °C – 1h);

(b)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/20111 a liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvailtu pastörointi;

 

_________________

 

1 a Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – CMC 4 – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  anaerobinen mädätys mesofiilisillä bakteereilla 37–40 °C:n lämpötilassa sekä käsittelyprosessi, jossa on pastörointivaihe (70°C – 1h); tai

(d)  anaerobinen mädätys mesofiilisillä bakteereilla 37–40°C:n lämpötilassa sekä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvailtu pastörointi; tai

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  jätevesiliete, teollisuusliete ja ruoppausliete;

–  jätevesiliete, teollisuusliete lukuun ottamatta e a kohdassa tarkoitettuja ja ruoppausliete; sekä

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

–  mädätelisäaine on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200644 nojalla asiakirja-aineistoon, joka sisältää

–  lisäaine on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200644 nojalla, jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

__________________

__________________

44 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

44 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty lisäaine, tämä edellytys täyttyy, jos lisäaine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitetusti sama kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan mukaisen kemikaaliturvallisuusraportin, jotka kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

jollei sitä koske kyseisen asetuksen liitteessä IV tai liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa säädetty rekisteröintivelvollisuutta koskeva vapautus, ja

 

  kaikkien lisäaineiden kokonaispitoisuus on enintään 5 prosenttia panosmateriaalien kokonaispainosta; tai

 

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(e)  mikä tahansa a–d alakohdassa luetelluista materiaaleista, joka

(e)  mikä tahansa a–d alakohdassa luetelluista materiaaleista, jossa ei ole aflatoksiineja ja joka

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(ea)  käsittelemättömät ja mekaanisesti käsitellyt jäämät elintarviketuotantoaloilta lukuun ottamatta aloja, joilla käytetään eläimistä saatavia sivutuotteita asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(eb)  aineosaluokkien (CMC) 2, 3, 4, 5, 6 ja 11 vaatimuksia vastaavat materiaalit.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  joka käsittelee ainoastaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja

–  jossa 1 kohdassa tarkoitettujen panosmateriaalien käsittelyyn käytetyt tuotantolinjat on selkeästi erotettu tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa vähintään 24 tunnin ajan ja hydraulinen viipymä vähintään 20 päivää;

(a)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa vähintään 24 tunnin ajan ja hydraulinen viipymä vähintään 20 päivää, minkä jälkeen analyysi, jossa tarkastetaan, että mädätys on tuhonnut patogeenit;

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa sekä käsittelyprosessi, jossa on pastörointivaihe (70 °C – 1h);

(b)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa sekä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvailtu pastörointi;

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 5 – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  anaerobinen mädätys mesofiilisillä bakteereilla 37–40 °C:n lämpötilassa sekä käsittelyprosessi, jossa on pastörointivaihe (70°C – 1h); tai

(d)  anaerobinen mädätys mesofiilisillä bakteereilla 37–40°C:n lämpötilassa sekä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvailtu pastörointi; tai

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(ca)  orujillo eli oliivien murskaamisen yhteydessä syntyvä viskoosinen sivutuote, joka saadaan käsittelemällä puristejäännös orgaanisella liuotinaineseoksella kahdessa (alperujo) tai kolmessa (orujo) vaiheessa.

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 6 – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(cb)  rehuteollisuuden sivutuotteet, jotka on lueteltu asetuksen (EU) N:o 68/2013 rehuaineluettelossa;

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 6 – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(cc)  kaikki muut materiaalit tai aineet, jotka on hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeissa tai rehuissa.

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 6 – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Aineen oltava rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200647 nojalla asiakirja-aineistoon, joka sisältää

Aineen on oltava rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/200647nojalla, jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen 6 artiklassa tai liitteessä IV tai liitteessä V säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

__________________

__________________

47 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty aine, tämä edellytys täyttyy, jos aine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitettu sama aine kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

47 Kun kyseessä on Euroopan unionissa hyödynnetty aine, tämä edellytys täyttyy, jos aine on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan i alakohdassa tarkoitettu sama aine kuin aine, joka on rekisteröity tässä mainitut tiedot sisältävään asiakirja-aineistoon ja jos kyseiset tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 7 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lannoitevalmisteen valmistajan saatavilla.

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 6 – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VI, VII ja VIII säädetyt tiedot, ja

Poistetaan.

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 6 – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan mukaisen kemikaaliturvallisuusraportin, jotka kattaa käytön lannoitevalmisteena,

Poistetaan.

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 6 – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

jollei sitä nimenomaisesti koske jokin kyseisen asetuksen liitteessä IV tai liitteessä V olevassa 6, 7, 8 tai 9 kohdassa säädetyistä rekisteröintivelvollisuutta koskevista vapautuksista.

Poistetaan.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 6 – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kaikissa aineissa aflatoksiineja on oltava alle toteamisrajan.

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 7 – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  ei ole tehty muita käsittelyjä kuin kuivaaminen tai pakastekuivaaminen ja jotka

Poistetaan.

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 8 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää ainetta tai seosta, joilla edistetään ravinteiden vapautumista lannoitevalmisteesta, ainoastaan jos kyseisen aineen tai seoksen on tällaiseen agronomiseen lisäaineeseen sovellettavaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmää soveltaen osoitettu olevan liitteessä I esitettyyn toimintoperusteiseen tuoteluokkaan 5 kuuluvalle tuotteelle tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukainen.

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää ainetta tai seosta (myös teknisiä lisäaineita, kuten paakkuuntumisenestoaineita, vaahdonestoaineita, pölynestoaineita, väriaineita ja reologisia aineita), joilla edistetään ravinteiden vapautumista lannoitevalmisteesta, ainoastaan jos kyseisen aineen tai seoksen on tällaiseen agronomiseen lisäaineeseen sovellettavaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmää soveltaen osoitettu olevan liitteessä I esitettyyn toimintoperusteiseen tuoteluokkaan 5 kuuluvalle tuotteelle tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukainen.

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 8 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää liitteessä I esitetyssä toimintoperusteisessa tuoteluokassa 5(A)(I a) tarkoitetun vaatimustenmukaisen denitrifikaatioinhibiittorin, jos se sisältää typpeä jossakin muodossa.

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 8 – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää vaatimustenmukaisen liitteessä I esitetyssä toimintoperusteisessa tuoteluokassa 5(A)(II) tarkoitetun ureaasi-inhibiittorin, jos vähintään 50 % lannoitevalmisteen kokonaistyppipitoisuudesta (N) koostuu typen (N) ureamuodosta (CH4N2O).

4.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää vaatimustenmukaisen liitteessä I esitetyssä toimintoperusteisessa tuoteluokassa 5(A)(II) tarkoitetun ureaasi-inhibiittorin, jos vähintään 50 % lannoitevalmisteen kokonaistyppipitoisuudesta (N) koostuu typen (N) ammoniummuodosta (NH4+) tai ammonium- (NH4+) ja ureamuodosta (CH4N2O).

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 9 – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Polymeerit eivät saa sisältää formaldehydiä.

3.  Polymeerit saavat sisältää enintään 600 ppm vapaata formaldehydiä.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 10 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  CE-merkityt lannoitevalmisteet voivat sisältää muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä ainoastaan silloin, kun polymeerin tarkoituksena on

1.  CE-merkityt lannoitevalmisteet voivat sisältää muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä ainoastaan silloin, kun polymeerin tarkoituksena on

a)   kontrolloida veden pääsyä ravinteiden hiukkasiin ja tätä kautta ravinteiden luovutusta (tällöin polymeeriä kutsutaan yleisesti 'pintakäsittelyaineeksi'), tai

(a)   kontrolloida veden pääsyä ravinteiden hiukkasiin ja tätä kautta ravinteiden luovutusta (tällöin polymeeriä kutsutaan yleisesti 'pintakäsittelyaineeksi'), tai

(b)   parantaa CE-merkityn lannoitevalmisteen vedenpidätyskykyä.

(b)   parantaa CE-merkityn lannoitevalmisteen vedenpidätyskykyä, tai

 

(b a)  parantaa maaperää biohajoavana katekalvona, joka täyttää erityisesti aineosaluokan (CMC) 10 2 a ja 3 kohdan vaatimukset, tai

 

(b b)  sitoa lannoitevalmisteen aineosia ilman kosketusta maaperän kanssa, tai

 

(b c)  parantaa CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden vakautta, tai

 

(b d)  parantaa veden pääsyä maaperään.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 10 – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Seuraavia kriteerejä on noudatettava ... päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: Polymeerin on hajottava fyysisesti tai kemiallisesti siten, että suurin osa syntyneestä kompostista hajoaa lopulta hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi. Vähintään 90 % orgaanisesta hiilestä on jäljempänä a–c alakohdassa tarkoitetussa biohajoavuuskokeessa muunnuttava hiilidioksidiksi (CO2) enintään 24 kuukaudessa.

2.  Seuraavia kriteerejä on noudatettava ... päivästä ...kuuta ... [five years after the date of application of this Regulation]: Polymeerin on hajottava fyysisesti tai kemiallisesti siten, että suurin osa syntyneestä kompostista hajoaa lopulta hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi. Vähintään 90 % orgaanisesta hiilestä on muunnuttava hiilidioksidiksi (CO2) enintään 48 kuukaudessa merkinnässä ilmoitetun lannoitevalmisteen toimintajakson päättymisestä ja verrattuna biohajoavuuskokeessa sovellettuun asianmukaiseen standardiin. Biohajoavuuskriteerejä ja asianmukaisen biohajoavuuden testaavan menetelmän kehittämistä arvioidaan uusimman tieteellisen näytön perusteella ja niistä säädetään tämän asetuksen 42 artiklan mukaisesti annetuissa delegoiduissa säädöksissä.

a)  Koe on tehtävä lämpötilassa 25 °C ± 2 °C.

 

(b)  Koe on tehtävä noudattaen menetelmää maaperän muovimateriaalien lopullisen aerobisen biohajoavuuden määrittämiseksi mittaamalla hapenkulutus ja muodostuneen hiilidioksidin määrä.

 

(c)  Kokeessa on käytettävä vertailumateriaalina mikrokiteistä selluloosajauhetta, joka on samankokoista kuin testimateriaali.

 

(d)  Testimateriaalia ei saa ennen koetta altistaa sellaisiin olosuhteisiin tai menettelyihin, jotka on tarkoitettu kalvon hajoamisen nopeuttamiseksi, esimerkiksi altistus lämmölle tai valolle.

 

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 10 – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Toimintoperusteisessa tuoteluokassa 3 (B) tarkoitettujen biohajoavien katekalvojen on täytettävä seuraava kriteeri:

 

polymeerin on hajottava fyysisesti tai biologisesti siten, että se hajoaa lopulta hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ja vähintään 90 prosenttia sen absoluuttisesta tai vertailumateriaaliin verrattavasta orgaanisesta hiilestä on biohajoavuuskokeessa muunnuttava hiilidioksidiksi enintään 24 kuukaudessa polymeerin biohajoavuutta maaperässä koskevien unionin vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 10 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Koska tuotetta on tarkoitus lisätä maaperään ja vapauttaa ympäristöön, näitä kriteerejä sovelletaan tuotteen kaikkiin materiaaleihin.

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 10 – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  CE-merkitty valmiste, joka sisältää muita polymeerejä kuin ravinnepolymeerejä, vapautetaan 1, 2 ja 3 kohdassa asetetuista vaatimuksista sillä edellytyksellä, että polymeerejä käytetään ainoastaan lannoitevalmisteen sideaineina eivätkä ne ole kosketuksissa maaperän kanssa.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 11

 

Komission teksti

CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka ovat saavuttaneet kyseisen asetuksen mukaisesti määritellyn valmistusketjun päätepisteen ja jotka luetellaan ja täsmennetään seuraavassa taulukossa:

 

Tarkistus

Edellyttäen, että komissio antaa tarkoitetut delegoidut säädökset 42 artiklan mukaisesti, CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka ovat saavuttaneet kyseisen asetuksen mukaisesti määritellyn valmistusketjun päätepisteen ja jotka luetellaan ja täsmennetään seuraavassa taulukossa:

 

Johdettu tuote

Käsittelyvaatimukset valmistusketjun päätepisteen saavuttamiseksi

1

Lihajauho

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

2

Luujauho

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

3

Lihaluujauho

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

4

Eläinten veri

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

5

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisen luokan 3 mukaiset hydroloidut proteiinit

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

6

Käsitelty lanta

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

7

Komposti (1)

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

8

Biokaasun mädätysjätteet (1)

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

9

Höyhenjauho

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

10

Vuodat ja nahat

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

11

Kaviot ja sarvet

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

12

Lepakoiden guano

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

13

Villa ja karva

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

14

Höyhenet ja untuva

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

15

Sianharjakset

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

16

Glyseriini ja muut luokkaan 2 ja 3 kuuluvista, biodieselin ja uusiutuvien polttoaineiden valmistuksesta johdetuista aineksista valmistetut tuotteet

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

17

Lemmikkieläinten ruoka ja koiran puruluut, joita ei voida myydä kaupallisista syistä tai teknisten puutteiden vuoksi

Määritetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

(1) johdettu muista luokkaan 2 ja 3 kuuluvista aineksista kuin lihaluujauhosta tai käsitellystä eläinvalkuaisesta

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 11 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Aineosaluokka (CMC) 11 a: Muut teollisuuden sivutuotteet

 

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää muita teollisuuden sivutuotteita, kuten kaprolaktaamin valmistuksen sivutuotteena saatavaa ammoniumsulfaattia, maakaasun ja öljyjen jalostuksesta saatavaa rikkihappoa ja muita materiaaleja, jotka ovat peräisin tietyistä teollisista prosesseista, jotka eivät kuulu aineosaluokkaan CMC 1 ja jotka luetellaan seuraavassa taulukossa, siinä annetuin edellytyksin:

 

2.  EY-merkittyjen lannoitevalmisteiden aineosina asetuksen 2003/2003 mukaisesti käytettyjen teollisuuden sivutuotteiden sisällyttämistä aineosaluetteloon koskevat kriteerit vahvistetaan ... päivästä ... kuuta ... alkaen [one year after the date of entry into force of this Regulation] uusimman tieteellisen näytön perusteella, ja niistä säädetään tämän asetuksen 42 artiklan mukaisesti annetuissa delegoiduissa säädöksissä.

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 osa – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  kuvaus kaikista aineosista, joita on yli 5 prosenttia tuotteen painosta alenevassa suuruusjärjestyksessä kuivapainon mukaan, mukaan lukien maininta liitteessä II tarkoitetusta asianomaisesta ainesosaluokasta (CMC).

(e)  kuvaus kaikista aineosista, joita on yli 1 prosentti tuotteen painosta alenevassa suuruusjärjestyksessä kuivapainon mukaan, mukaan lukien maininta liitteessä II tarkoitetusta asianomaisesta aineosaluokasta (CMC) ja mukaan lukien sisältö prosenttiosuutena kuiva-aineesta.

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 osa – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  mikäli valmiste sisältää materiaalia, joka on peräisin orgaanisesta jätteestä tai sivutuotteista ja jolle ei ole tehty kaikki orgaaniset aineet tuhoavaa käsittelyä, merkinnässä on täsmennettävä, mitä jätteitä ja sivutuotteita on käytetty, sekä eränumero tai tuotantoajankohdan sarjanumero. Sarjanumero viittaa valmistajan hallussa oleviin jäljitettävyystietoihin, joissa määritetään kussakin erässä/aikasarjassa käytetyn orgaanisen jätteen/sivutuotteen yksittäiset lähteet (kuten maatilat ja tehtaat). Komissio julkaisee julkisen kuulemisen jälkeen ja ... päivään ...kuuta ... mennessä [two years after the date of entry into force of this Regulation] tämän säännöksen täytäntöönpanoa koskevat eritelmät, jotka tulevat voimaan ... päivään ...kuuta ... mennessä [three years after the publication of the specifications]. Toimijoiden ja markkinavalvontaviranomaisten hallinnollisen rasitteen keventämiseksi komission eritelmissä on otettava huomioon 6 artiklan 5–7 kohdan ja 11 artiklan vaatimukset sekä olemassa olevat jäljitettävyysjärjestelmät (jotka koskevat muun muassa eläimistä saatavia sivutuotteita tai teollisuuden järjestelmiä) ja unionin jäteluokituskoodit.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Valmistajien on asetettava saataville tarkoituksen mukaista käyttöä koskevat lyhyet ohjeet, mukaan lukien tarkoitettu käyttömäärä ja -aika, kohdekasvit ja varastointi.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 osa – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Missään tuotteessa ei voida esittää muuhun toimintoperusteiseen tuoteluokkaan liittyviä väittämiä täyttämättä kyseisen täydentävän toimintoperusteisen tuoteluokan kaikkia vaatimuksia, eikä myöskään suoria tai välillisiä väittämiä kasvinsuojeluvaikutuksista sallita.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1 – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  Nitrifikaatioinhibiittorin pitoisuus on ilmoitettava massaprosentteina ammoniakkityppenä (NH4+) ja ureatyppenä (CH4N2O) esiintyvän typen kokonaismäärästä.

(b)  Nitrifikaatioinhibiittorin pitoisuus on ilmoitettava massaprosentteina ammoniakkityppenä (NH4+) tai ammoniakkityppenä (NH4+) ja ureatyppenä (CH4N2O) esiintyvän typen kokonaismäärästä.

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  Ilmoitettavat ravinteet typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä N-P-K;

(a)  Ilmoitettavat ravinteet typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä N-P-K; ilmoitettava typpipitoisuus annetaan ammoniumtypen, nitraattitypen, ureatypen, ureaformaldehydin typen, isobutylideenidiurean typen ja krotonylideenidiurean typen summana.

 

Fosforilannoitteiden on täytettävä seuraavat vähimmäisliukoisuustasot, jotta ne ovat kasveille käyttökelpoisia, muuten niitä ei voida ilmoittaa fosforilannoitteiksi:

 

  vesiliukoisuus: vähimmäistaso 25 prosenttia kokonaisfosforista,

 

  liukoisuus neutraaliin ammoniumsitraattiin: vähimmäistaso 30 prosenttia kokonaisfosforista,

 

  liukoisuus muurahaishappoon (vain pehmeän, jauhetun fosforin osalta): vähimmäistaso 35 prosenttia kokonaisfosforista.

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ilmoitettavat ravinteet magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) tai natrium (Na) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä Mg-Ca-S-Na;

(b)  ilmoitettavat ravinteet kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) tai rikki (S) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä Ca-Mg-Na-S;

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  luvut, jotka osoittavat ilmoitettavan ravinteen typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kokonaispitoisuuden, joiden jälkeen sulkeissa luvut, jotka ilmoittavat magnesiumin (Mg), kalsiumin (Ca), rikin (S) tai natriumin (Na) kokonaispitoisuuden;

(c)  luvut, jotka osoittavat ilmoitettavan ravinteen typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) keskimääräisen pitoisuuden, joiden jälkeen sulkeissa luvut, jotka ilmoittavat magnesiumin (Mg), kalsiumin (Ca), rikin (S) tai natriumin (Na) kokonaispitoisuuden;

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – 1 kohta – d alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  orgaaninen hiili (C); ja

  orgaaninen hiili (C) ja C/N-suhde;

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(A) – 1 kohta – d alakohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  muoto, kuten jauhe tai pelletit

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(B) – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  kokonaisfosforipentoksidi (P2O5);

  neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoinen fosforipentoksidi (P2O5).

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(B) – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

silloin kun esiintyy pehmeää jauhettu fosfaattia, muurahaishappoon liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);

  vain mineraalihappoihin liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(B) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ilmoitettava kokonaistyppipitoisuus annetaan ammoniumtypen, nitraattitypen, ureatypen, metyleeniurean typen, isobutylideenidiurean typen, krotonylideenidiurean typen ja syanamiditypen summana.

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  kokonaisfosforipentoksidi (P2O5);

  neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoinen fosforipentoksidi (P2O5)

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  silloin kun esiintyy pehmeää jauhettu fosfaattia, muurahaishappoon liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);

–  vain mineraalihappoihin liukoinen fosforipentoksidi (P2O5)

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta – d alakohta – 4 luetelmakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  muoto, kuten jauhe tai pelletit;

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  pH

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Lannoitevalmisteiden, jotka sisältävät alle 5 ppm kadmiumia, arsenikkia, lyijyä, kuudenarvoista kromia ja elohopeaa, pakkauksissa ja merkinnöissä saa käyttää näkyvää ympäristömerkkiä. Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kyseisen merkin teknisten standardien laatimiseksi.

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I)(a) – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  jauheena, jos vähintään 90 % tuotteesta läpäisee 10 mm seulan; tai

(c)  jauheena, jos vähintään 90 % tuotteesta läpäisee 1 mm seulan; tai

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(I)(a) – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Liitteessä II olevan aineosaluokan 10 1 kohdan b b alakohdassa tarkoitetuissa CE-merkityissä valmisteissa, joissa polymeerejä käytetään ainoastaan sideaineina, on oltava seuraava merkintä: ”Lannoitevalmistetta ei ole tarkoitettu kosketuksiin maaperän kanssa.”

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(C)(II) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  CE-merkityn lannoitevalmisteen sisältämien ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit on lueteltava seuraavassa järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) tai sinkki (Zn), jonka jälkeen sen vastaionin/vastaionien nimi/nimet;

1.  CE-merkityn lannoitevalmisteen sisältämien ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit on lueteltava seuraavassa järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo), seleeni (Se), pii (Si) tai sinkki (Zn), jonka jälkeen sen vastaionin/vastaionien nimi/nimet;

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 1(C) a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toimintoperusteinen tuoteluokka (PFC) 1(C) a: Vähähiilinen lannoite

 

1.  Seuraavat pääravinteita koskevat tiedot ovat pakollisia:

 

(a)  Ilmoitettavat ravinteet typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä N-P-K;

 

(b)  ilmoitettavat ravinteet magnesium (Mg), kalsium (Ca), rikki (S) tai natrium (Na) kemiallisina merkkeinä järjestyksessä Mg-Ca-S-Na;

 

(c)  luvut, jotka osoittavat ilmoitettavan ravinteen typpi (N), fosfori (P) tai kalium (K) kokonaispitoisuuden, joiden jälkeen sulkeissa luvut, jotka ilmoittavat magnesiumin (Mg), kalsiumin (Ca), rikin (S) tai natriumin (Na) kokonaispitoisuuden;

 

(d)  seuraavien ilmoitettavien ravinteiden pitoisuus prosentteina lannoitteen massasta seuraavassa järjestyksessä;

 

  kokonaistyppi (N)

 

  orgaanisen typen (N) vähimmäismäärä, jonka jälkeen kuvaus käytetyn orgaanisen aineksen alkuperästä;

 

  typpi (N) nitraattityppenä;

 

  typpi (N) ammoniumtyppenä;

 

  typpi (N) ureatyppenä;

 

  kokonaisfosforipentoksidi (P2O5);

 

  vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5);

 

  neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);

 

  pehmeän jauhetun fosfaatin tapauksessa muurahaishappoon liukoinen fosforipentoksidi (P2O5);

 

  kokonaiskaliumoksidi (K2O);

 

  vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O);

 

  magnesiumoksidi (MgO), kalsiumoksidi (CaO), rikkitrioksidi (SO3) ja natriumoksidi (Na2O), ilmaistuna

 

  ainoastaan vesiliukoisen osan pitoisuutena silloin, kun kyseiset ravinteet ovat täysin vesiliukoisia,

 

  kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisen osan pitoisuutena silloin kun kyseisten ravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuudesta;

 

  muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena.

 

(e)  urean (CH4N2O) tapauksessa, tiedot mahdollisesta vaikutuksesta ilman laatuun kun lannoitteita käytettäessä vapautuu ammoniakkia, ja kehotus käyttäjille asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

 

2.  Seuraavat muut tiedot on ilmoitettava prosentteina CE-merkityn lannoitevalmisteen massasta:

 

  orgaanisen hiilen (C) pitoisuus; sekä

 

  kuiva-ainepitoisuus.

 

3.  Jos yhtä tai useampaa hivenravinteista boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn) esiintyy vähintään seuraavassa taulukossa massaprosentteina ilmoitettuna pitoisuutena, se/ne

 

  on ilmoitettava, jos sitä/niitä lisätään CE-merkittyyn lannoitevalmisteeseen tarkoituksellisesti, ja

 

  se/ne voidaan ilmoittaa muissa tapauksissa:

 

Hivenravinne

Massaprosenttia

 

Boori (B)

0,01

 

Koboltti (Co)

0,002

 

Kupari (Cu)

0,002

 

Mangaani (Mn)

0,01

 

Molybdeeni (Mo)

0,001

 

Sinkki (Zn)

0,002

 

Ne on ilmoitettava pääravinteita koskevien tietojen jälkeen. Seuraavat tiedot ovat pakollisia:

 

(a)  ilmoitettavien hivenravinteiden nimet ja kemialliset merkit seuraavassa järjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) tai sinkki (Zn), jonka jälkeen sen vastaionin/vastaionien nimi/nimet;

 

(b)  Massaprosentteina ilmoitettava hivenravinteiden kokonaispitoisuus

 

  ainoastaan vesiliukoisen osan pitoisuutena silloin, kun kyseiset ravinteet ovat täysin vesiliukoisia,

 

  kokonaispitoisuutena ja vesiliukoisen osan pitoisuutena silloin kun kyseisten ravinteiden vesiliukoinen pitoisuus on vähintään neljännes kyseisten ravinteiden kokonaispitoisuudesta; sekä

 

  muissa tapauksissa kokonaispitoisuutena.

 

(c)  Kun ilmoitettava hivenravinne on kelatoitu yhdellä tai useammalla kelaatinmuodostajalla, hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen seuraava ilmaisu:

 

  "kelatoitu ...lla/llä" (kelaatinmuodostajan nimi tai lyhenne) sekä kelatoidun hivenravinteen määrä prosentteina CE-merkityn lannoitevalmisteen massasta;

 

(d)  Kun CE-merkitty lannoitevalmiste sisältää yhtä tai useampaa hivenravinnetta, joka on kompleksoitu yhdellä tai useammalla kompleksinmuodostajalla:

 

  hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen seuraava ilmaisu: "kompleksoitu ...lla/llä" sekä kompleksoidun hivenravinteen määrä prosentteina CE-merkityn lannoitevalmisteen massasta; sekä

 

  kompleksinmuodostajan nimi tai lyhenne.

 

(e)  Seuraava maininta: "Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Asianmukaista käyttömäärää ei saa ylittää."

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 3 – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  typen kokonaispitoisuus (N);

Poistetaan.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 3 – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  fosforipentoksidin (P2O5) kokonaispitoisuus;

Poistetaan.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 3 – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  kaliumoksidin (K2O) kokonaispitoisuus;

Poistetaan.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 6 – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  käyttömäärä, -ajankohta (kasvin kehitysvaihe) ja -tiheys;

(e)  käyttömäärä, -ajankohta (kasvin kehitysvaihe), -paikka ja -tiheys (biostimulanttiväitteet oikeaksi todistavien empiiristen näyttöjen mukaisesti);

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – PFC 6 – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  ilmoitus siitä, että valmiste ei ole kasvinsuojeluaine;

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 osa – PFC 1(A)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ilmoitettavan ravinnepitoisuuden ja muiden ilmoitettavien parametrien sallitut poikkeamat

 

Ilmoitettavan ravinnepitoisuuden ja muiden ilmoitettavien parametrien sallitut poikkeamat

Orgaaninen hiili (C)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen hiili (C)

± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Kuiva-ainepitoisuus

± 5,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Kuiva-ainepitoisuus

± 5,0 prosenttiyksikköä absoluuttisena arvona

Kokonaistyppi (N)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaistyppi (N)

± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi (N)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi (N)

± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaisfosforipentoksidi (P2O5)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

kokonaisfosforipentoksidi (P2O5)

± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaiskaliumoksidi (K2O)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaiskaliumoksidi (K2O)

± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Magnesiumoksidin, kalsiumoksidin rikkitrioksidin ja natriumoksidin kokonaismäärät ja vesiliukoiset määrät

± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

Magnesiumoksidin, kalsiumoksidin rikkitrioksidin ja natriumoksidin kokonaismäärät ja vesiliukoiset määrät

± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

Kokonaiskupari (Cu)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,5 prosenttiyksikköä

Kokonaiskupari (Cu)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,5 prosenttiyksikköä

Kokonaissinkki (Zn)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Kokonaissinkki (Zn)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Määrä

–5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Määrä

– 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

 

 

Typin, fosforin ja kaliumin ilmoitetut muodot

Kaksiravinteiset: enimmäispoikkeama absoluuttisena arvona 1,1 N ja 0,5 orgaaninen N, 1,1 P2O5, 2 K2O ja 1,5 kahden ravinteen kokonaismäärä.

 

 

 

Kolmiravinteiset: enimmäis-poikkeama absoluuttisena arvona 1,1 N ja 0,5 orgaaninen N, 1,1 P2O5, 2 K2O ja 1,9 kahden ravinteen kokonaismäärä.

 

 

 

± 10 % kunkin ravinteen ilmoitetusta kokonaisarvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä.

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 osa – PFC 1(B) – 1 taulukko

 

Komission teksti

Epäorgaanisen pääravinteen muotojen ilmoitetun pitoisuuden sallitut poikkeamat

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä

± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

± 25 % ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 0,9 prosenttiyksikköä

Tarkistus

Epäorgaanisen pääravinteen muotojen ilmoitetun pitoisuuden sallitut poikkeamat

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä kustakin ravinteesta erikseen ja ravinteiden summasta

-50 % ja +100 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään -2 ja +4 prosenttiyksikköä

± 25 % ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 0,9 prosenttiyksikköä

P2O5 - sallitulla poikkeamalla tarkoitetaan neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoista ja vesiliukoista fosforipentoksidia (P2O5).

 

 

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 osa – PFC 1(B)

 

Komission teksti

Tarkistus

Orgaaninen hiili: ± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen hiili: ± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi: ± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Orgaaninen typpi: ± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaiskupari (Cu) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,5 prosenttiyksikköä

Kokonaiskupari (Cu) ± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,5 prosenttiyksikköä

Kokonaissinkki (Zn) ± 50 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Kokonaissinkki (Zn) ± 15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 osa – PFC 1(C)(I)

 

Komission teksti

Epäorgaanisen pääravinteen muotojen ilmoitetun pitoisuuden sallitut poikkeamat

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä

± 25 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,5 prosenttiyksikköä

± 25 % ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 0,9 prosenttiyksikköä

Raekokojakauma: ± 10 %:n suhteellinen poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan läpäisevän materiaalin ilmoitettuun prosenttiosuuteen

Määrä: ± 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Tarkistus

Epäorgaanisen pääravinteen muotojen ilmoitetun pitoisuuden sallitut poikkeamat

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % ravinnemuotojen ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2 prosenttiyksikköä kustakin ravinteesta erikseen ja ravinteiden summasta

-50 % ja +100 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään -2 ja +4 prosenttiyksikköä

-50 % ja +100 % kyseisten ravinteiden ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään -2 ja +4 prosenttiyksikköä

Edellä olevia vaihteluvälin arvoja sovelletaan myös N-muotoihin ja liukoisuuksiin.

Raekokojakauma: ± 20 %:n suhteellinen poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan läpäisevän materiaalin ilmoitettuun prosenttiosuuteen

Määrä: ± 3 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 osa – PFC 3

Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitetut laatukriteerit

Ilmoitetun parametrin sallitut poikkeamat

pH

± 0,7 valmistuksen aikana

 

± 1,0 koko jakeluketjun ajan

Orgaaninen hiili (C)

± 10 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaistyppi (N)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaisfosforipentoksidi (P2O5)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaiskaliumoksidi (K2O)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kuiva-aine

± 10 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Määrä

– 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta valmistuksen aikana

 

25 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta koko jakeluketjun ajan

Orgaaninen hiili (C) / orgaaninen typpi (N)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Raekokojakauma

± 10 %:n suhteellinen poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan läpäisevän materiaalin ilmoitettuun prosenttiosuuteen

Tarkistus

Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitetut laatukriteerit

Ilmoitetun parametrin sallitut poikkeamat

pH

± 0,7 valmistuksen aikana

 

± 0,9 koko jakeluketjun ajan

Orgaaninen hiili (C)

± 10 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaistyppi (N)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

kokonaisfosforipentoksidi (P2O5)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kokonaiskaliumoksidi (K2O)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 1,0 prosenttiyksikköä

Kuiva-aine

± 10 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta

Määrä

- 5 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta valmistuksen aikana

 

-15 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta koko jakeluketjun ajan

Orgaaninen hiili (C) / orgaaninen typpi (N)

± 20 %:n suhteellinen poikkeama ilmoitetusta arvosta kuitenkin niin, että se on absoluuttisena arvona enintään 2,0 prosenttiyksikköä

Raekokojakauma

± 10 %:n suhteellinen poikkeama, jota sovelletaan tietyn seulan läpäisevän materiaalin ilmoitettuun prosenttiosuuteen

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 osa – PFC 4

Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitetut laatukriteerit

Ilmoitetun parametrin sallitut poikkeamat

Sähkönjohtavuus

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 75 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

pH

± 0,7 valmistuksen aikana

 

± 1,0 koko jakeluketjun ajan

Määrä volyyminä (litraa tai m³)

– 5 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

25 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys niiden materiaalien osalta, joiden partikkelikoko on suurempi kuin 60 mm

– 5 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

25 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys esimuotoiltujen kasvualustojen osalta

– 5 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

25 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen typpi (N)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 75 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 75 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 75 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Tarkistus

Ilmoitettavan ravinteen muodot ja muut ilmoitetut laatukriteerit

Ilmoitetun parametrin sallitut poikkeamat

Sähkönjohtavuus

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

pH

± 0,7 valmistuksen aikana

 

± 0,9 koko jakeluketjun ajan

Määrä volyyminä (litraa tai m³)

-5%:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

-15 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys niiden materiaalien osalta, joiden partikkelikoko on suurempi kuin 60 mm

-5%:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

-15 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Määrän (volyymin) määritys esimuotoiltujen kasvualustojen osalta

-5%:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

-15 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Vesiliukoinen typpi (N)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

vesiliukoinen fosforipentoksidi (P2O5)

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

vesiliukoinen kaliumoksidi (K2O);

± 50 %:n suhteellinen poikkeama valmistuksen aikana

 

± 60 %:n suhteellinen poikkeama koko jakeluketjun ajan

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 osa – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ainesosaluokassa 4 tarkoitetusta energiakasvimädätteestä,

(b)  aineosaluokassa 4 tarkoitetusta energiakasvimädätteestä ja kasvipohjaisesta biojätteestä,

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 osa – 1 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  Käsittelemättömät tai mekaanisesti käsitellyt kasvit, kasvien osat ja kasviuutteet on eritelty aineosaluokassa (CMC) 2

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 osa – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  toimintoperusteisessa tuoteluokassa 5(A)(I a) tarkoitettuun denitrifikaatioinhibiittoriin,

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 osa – 3 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  toimintoperusteisessa tuoteluokassa (A)(I a) tarkoitettuun denitrifikaatioinhibiittoriin,

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 osa – moduuli A – 2.2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot,

Poistetaan.

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 osa – moduuli A – 2.2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä CE-merkityn lannoitevalmisteen käyttöä,

Poistetaan.

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 osa – moduuli A1 – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajan on tehtävä jäljempänä 4.1–4.3 kohdassa tarkoitetut lämpökäsittelyt ja kokeet edustavalle tuotenäytteelle vähintään kolmen kuukauden välein vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi seuraavien suhteen:

Valmistajan on tehtävä jäljempänä 4.1–4.3 kohdassa tarkoitetut lämpökäsittelyt ja kokeet edustavalle tuotenäytteelle vähintään kuuden kuukauden välein, jos tehdastuotanto on jatkuvaa, tai vuoden välein, jos tuotanto on kausittaista, vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi seuraavien suhteen:

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 osa – moduuli A1 – 4.3.5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4.3.5 a  Valmistaja pitää testiraportit saatavilla teknisten asiakirjojen kanssa.

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – moduuli B – 3.2 kohta – c alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  testiraportit, ja

–  testiraportit, mukaan lukien maataloustuotannollista tehokkuutta koskevat tutkimukset, ja

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 osa – moduuli D1 – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot, mukaan lukien tuotantoprosessin kirjallinen kuvaus ja kaavakuva, johon on merkitty selkeästi jokainen käsittely, varastointiastia ja alue;

(b)  tuotantoprosessin kirjallinen kuvaus ja kaavakuva;

  • [1]  EUVL C 389, 21.10.2016, s. 80.

PERUSTELUT

Johdanto

Komissio hyväksyi 17. maaliskuuta 2016 ehdotuksen asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta.

Nykyään lannoitevalmisteiden asettamista saataville sisämarkkinoilla koskevien ehtojen säädösperusta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, joka koskee lähes yksinomaan lannoitteita, jotka saatu louhituista tai kemiallisesti tuotetuista epäorgaanisista materiaaleista. Ehdotusluonnos korvaa kyseisen säädöksen ja koskee laajempaa joukkoa lannoitevalmisteita avaamalla sisämarkkinat orgaanisesta tai uusioraaka-aineesta valmistettujen lannoitevalmisteiden vapaalle liikkumiselle. Niin ollen ehdotus muuttaa lannoitevalmisteita koskevia sääntöjä siten, että niistä tulee valmistelainsäädäntöä koskevan uuden lainsäädäntökehyksen mukaisia ja että ainoa oikeusperusta on SEUT‑sopimuksen 114 artikla.

Komission ehdotuksella pyritään auttamaan EU:n teollisuutta lisäämään kestävyyttään ja kilpailukykyään, edistämään kestävää talouskasvua ja luomaan uusia työpaikkoja. Ehdotetulla asetuksella pyritään yhdenmukaistamaan orgaanisista jätemateriaaleista ja sivutuotteista tehtyjä valmisteita koskevia EU:n sääntöjä.

Ehdotuksen valmistelu

Ehdotus perustuu sidosryhmien laajaan kuulemiseen ja vaikutustenarviointiin. Nykyisestä lannoiteasetuksesta vuonna 2010 tehdyssä arvioinnissa pääteltiin, että lannoiteasetus voisi edistää tehokkaammin innovatiivisia lannoitteita ja että sisämarkkinoita vahvistavat uudistukset olisivat myös tarpeen. Arvioinnista kävi myös ilmi, että niin talouden toimijat kuin kansalliset viranomaisetkaan eivät katsoneet, että vastavuoroinen tunnustaminen riittäisi varmistamaan orgaanisten lannoitteiden vapaata liikkuvuutta, koska lannoitteet ovat tuotteita, joiden osalta tarvitaan tiukkoja sääntöjä, jotta varmistetaan tuotteiden laatu sekä ympäristön ja terveyden suojelu.

Kaikkia asianosaisia sidosryhmiä kuultiin valmisteluvaiheessa sekä osana toukokuussa 2015 julkaistusta kiertotalouspaketista järjestettyä julkista kuulemista. Sidosryhmiä pyydettiin myös antamaan palautetta lokakuussa 2015 julkaistusta lannoiteasetuksen tarkistamista koskevasta etenemissuunnitelmasta.

Ehdotusta tukee vaikutustenarviointi, josta kävi ilmi, että uudistus yksinkertaistaisi hallintoa ja takaisi markkinoilla tarvittavan joustavuuden ja varmistaisi samalla terveyden ja ympäristön suojelun.

Yleisiä huomioita

Esittelijä suhtautuu myönteisesti lannoitevalmisteasetusta koskevaan ehdotukseen osana kiertotalouspakettia. Ehdotuksella uudenaikaistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointia ja markkinavalvontaa tuotelainsäädäntöä koskevan uuden lainsäädäntökehyksen mukaisesti, katetaan laajempi joukko lannoitevalmisteita (mukaan lukien uusioraaka-aineesta valmistetut lannoitevalmisteet) ja asetetaan rajat raskasmetallien ja vierasaineiden esiintymiselle lannoitevalmisteissa julkisen edun suojaamiseksi.

1. Vapaaehtoinen yhdenmukaistaminen

Aloitteella pyritään saavuttamaan kriittinen massa tällaisten tuotteiden sisämarkkinoille pääsyn kautta. Yhdenmukaistamattomien lannoitteiden vastavuoroinen tunnustaminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi, kun taas tuotteita koskeva yhdenmukaistamislainsäädäntö on ollut tehokas tapa turvata epäorgaanisten lannoitteiden pääsy sisämarkkinoille. Näin ollen päätellään, että orgaanisista raaka-aineista tai uusioraaka-aineista saatuja lannoitteita koskevassa yhdenmukaistamislainsäädännössä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen, jotta saadaan luotua sääntelyvarmuus, jota tarvitaan kannustimien luomiseksi laajamittaisille investoinneille kiertotalouteen.

Tässä ehdotuksessa valittu sääntelytekniikka jättää talouden toimijoille mahdollisimman paljon joustovaraa saattaa uusia tuotteita sisämarkkinoille laatua ja turvallisuutta vaarantamatta. Lisäksi jäsenvaltiot voivat sallia yhdenmukaistamattomien lannoitteiden saattamisen kansallisille markkinoille ilman, että laajemmille markkinoille rajat ylittävän kaupan kautta haluavilta talouden toimijoilla riistetään mahdollisuus yhdenmukaistetun sääntelyjärjestelmän etujen hyödyntämiseen.

Esittelijä katsoo, että innovatiivisten lannoitteiden vapaan liikkuvuuden nykyisiä esteitä eli toisistaan poikkeavia kansallisia sääntelykehyksiä ei voida poistaa menestyksekkäästi jäsenvaltioiden yksipuolisin toimin. EU:n toiminnalla voitaisiin kannustaa orgaanisten lannoitteiden vapaaseen liikkuvuuteen sisämarkkinoilla siten, että niille vahvistetaan yhdenmukaistetut ja kunnianhimoiset laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Lisäksi unionin sääntelyjärjestelmä kiinnittää jäsenvaltioiden huomion innovatiivisten lannoitteiden taloudelliseen ja ympäristölliseen potentiaaliin, tekee orgaanisista ja kivennäispohjaisista lannoitteista tasavertaisia ja kannustaa innovointiin.

Esittelijä korostaa, että yhdenmukaistetun järjestelyn valitsevien yritysten olisi helpompi päästä koko sisämarkkinoille. Lisäksi hallintokustannukset pienenisivät, koska yksittäisten tuotteiden erilaisiin kansallisiin sääntöihin perustuva rekisteröinti vähenisi. Se vaikuttaisi vähemmän tuottajiin, joihin ei sovelleta kolmannen osapuolen toteuttamaa sertifiointimenettelyä, kuin tuottajiin, joille aiheutuu kustannuksia kolmannen osapuolen toteuttamasta sertifioinnista (esim. pk-yritykset). Kustannusten vastapainoksi tarkastukset vähenisivät tuotantovolyymien perusteella, kuten myös ulkopuolisten näytteenottojen määrä hyväksyntävuoden jälkeen. Tältä osin vapaaehtoinen yhdenmukaistaminen sujuvoittaisi siirtymistä uuteen sääntelykehykseen, koska tuottajat voisivat valita, myyvätkö ne tuotetta paikallisille vai EU:n markkinoille.

2. Uudet vaatimukset ja asetuksen soveltamisala

Yksi asetuksen tarkoituksista on parantaa lannoitevalmisteiden turvallisuusstandardeja sekä alentaa raskasmetallien ja erityisesti kadmiumin pitoisuusrajoja kussakin toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC). Tämä saattaisi parantaa elintarviketurvallisuutta ja kuluttajansuojaa sekä maaperän suojelua. Epäpuhtauksille, kuten orgaanisille ja mikrobipohjaisille vierasaineille, määritetään uusien turvallisuusstandardien mukaisesti ylärajat. Lisäksi kullekin yksittäiselle toimintoperusteiselle tuoteluokalle vahvistetaan uusi ravinteiden vähimmäispitoisuus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden laadun varmistamiseksi.

Fosforilannoitteissa sallittua kadmiumia koskevat rajat herättävät paljon keskustelua julkisen edun mukaisten tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien oikeasuhteisten ponnistusten välisestä oikeasta tasapainosta sekä tieteellisestä perustasta ja tähän saakka saatavissa olevien tarvittavien tekniikoiden saatavuudesta. Valiokuntatasolla parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle on myönnetty yksinomainen toimivalta vahvistaa ehdotuksen liitteen I sallitut kadmiumin pitoisuusrajat.

3. Selkeät erot lannoitteiden välille

Ehdotuksen nykyinen määritelmä lannoitevalmisteista voi aiheuttaa viljelijöiden keskuudessa hämmennystä, sillä se kattaa erityyppisiä valmisteita, joilla on eri toiminnot ja ominaisuudet. Tämän vuoksi olisi eroteltava selkeästi toisistaan lannoitteet (kasvien kasvuun ravinteita tarjoavat tuotteet) ja muunlaiset tuotteet (maanparannusaineet, kasvualusta, agronomiset lisäaineet tai biostimulantit), joilla on eri toimintoja, kuten kasvin tiettyjen toimintojen stimulointi ja vaikutus maaperään.

4. Hallinnollisen rasitteen vähentäminen

Ehdotuksessa asetetaan talouden toimijoille sisämarkkinoiden saavuttamiksi joukko vaatimuksia, jotka suojaavat asiaankuuluvaa julkista etua ja jotka koskevat muun muassa turvallisuutta, kansanterveyden ja ympäristön suojelua. Näiden tavoitteiden lisäksi olisi kuitenkin toteutettava mahdollisimman vähän rasittavia toimenpiteitä, jotta innovointia ja työpaikkojen luomista alalla ei estetä. Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että on tärkeää mukauttaa ehdotusta siten, että talouden toimijoihin kohdistuvat velvoitteet ovat oikeassa suhteessa asetuksen tavoitteisiin nähden menemättä pidemmälle kuin on tarpeen.

5. Merkitseminen

Esittelijä pitää tärkeänä sitä, että merkitsemisen on oltava selkeää ja kattavaa ja että merkinnöissä on esitettävä kaikki tiedot saatavilla olevista ravinteista ja niiden liukoisuudesta. Tämä on viljelijöiden kannalta välttämätöntä, jotta valmisteiden agronomista tehokkuutta voidaan arvioida kunnolla ja valita valmisteet, jotka ovat viljelykasvien tarpeiden sekä maaperän ja ilmaston olosuhteiden ja ominaisuuksien kannalta sopivimmat. Tämä myös lisää tehokkuutta ja on ympäristölle suotuisaa.

Päätelmät

Esittelijä katsoo, että ehdotuksella yksinkertaistetaan ja vähennetään hallinnollista taakkaa, joka kohdistuu lannoitevalmisteiden tuottajiin, jotka haluavat päästä useamman kuin yhden valtion alueelle sisämarkkinoilla, sillä tällainen mahdollisuus ei enää riipu vastavuoroisesta tunnustamisesta. Samalla sillä ei kuitenkaan estetä tai rajoiteta markkinoille pääsyä tuottajilta, jotka eivät tähtää EU-tason sääntöjen noudattamiseen, kun tarjotaan mahdollisuus päästä kansallisille markkinoille mahdollisten kansallisten sääntöjen mukaisesti tai valita vastavuoroinen tunnustaminen rajat ylittävässä toiminnassa.

Esittelijä toteaa myös, että komission valitsema uusi lähestymistapa voisi johtaa kaikenlaisiin ennennäkemättömiin sääntöihin lannoitealalla. Lisäksi ehdotuksessa on useita epäjohdonmukaisuuksia, epävarmuuksia ja puuttuvia määritelmiä, jotka on tarpeen selkiyttää. Tästä näkökulmasta katsottuna uuden asetuksen voimaantulo 1. tammikuuta 2018 tuntuu liian kunnianhimoiselta.

Uudelleentarkastelulausekkeessa komissiota pyydetään esittämään vuonna 2023 kertomus sisämarkkinoiden toiminnasta, jotta voidaan arvioida osittaisen yhdenmukaistamisen vaikutuksia, tarkistaa onko tämä asetus edistänyt suunniteltua hallinnollista yksinkertaistamista ja arvioida liitteessä I vahvistettujen vierasaineiden pitoisuusrajoituksia. Kertomuksen ennakoitu ilmestymispäivä riippuu muutoksista, joita voidaan tehdä 49 artiklassa ennakoituun soveltamisen alkamista koskevaan aikatauluun.

LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta:

Yhteisö ja/tai henkilö

Fertilizers Europe

European Biostimulant Industry Council (EBIC)

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI)

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

Copa - Cogeca

 

 

Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Tukholman yliopiston Östersjöcentrum (Baltic Eye project)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

SUEZ Group

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.6.2017)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta
(COM(2016)0157 – C8‑0123/2016 – 2016/0084(COD))

Valmistelija: Elisabetta Gardini

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Tausta

Lannoitevalmisteita käytetään etupäässä maataloudessa kasvien ravinnoksi ja parantamaan kasvien kasvua. Ne voidaan jakaa kahteen laajaan ryhmään: lannoitteisiin, joista kasvit saavat ravinteita, ja muihin valmisteisiin, joiden pääasiallinen tavoite on edistää kasvin kasvua muilla tavoilla. Koska maailman väestö lisääntyy lisääntymistään, lannoitteista saadaan merkittäviä hyötyjä varsinkin suurempien satojen muodossa. Lannoitteiden käyttöön kuitenkin liittyy joitakin ympäristöä, kansanterveyttä ja elintarviketurvallisuutta koskevia haasteita.

Komission arvioiden mukaan lannoitevalmistealan vuotuinen liikevaihto on 20–25 miljardia euroa, ja alalla on noin 100 000 työpaikkaa. Yrityksistä 90 prosenttia on pk-yrityksiä. Vuonna 2015 julkaistussa sisäisessä tutkimuksessa myös korostettiin, että useimmissa EU:n jäsenvaltioissa lannoitteiden osuus viljelijän kustannuksista on noin kymmenen prosenttia. Luku voi kuitenkin olla niinkin korkea kuin 20 prosenttia Irlannissa ja niinkin matala kuin 3,6 prosenttia Maltassa.

Nykyinen lainsäädäntö

Lannoitteista vuonna 2003 annetussa asetuksessa (asetus (EY) N:o 2003/2003) määritellään eri lannoitetyypit, jotka on hyväksytty ”EY-lannoitteiksi” ja jotka voivat liikkua vapaasti EU:n markkinoilla. Vaikka nykyinen asetus kattaa monia eri lannoitetyyppejä, nykyiset ”EY-lannoitteet” ovat etupäässä tavanomaisia kivennäislannoitteita, jotka saadaan primaariraaka-aineista, joista joihinkin tarvitaan energiaa ja hiilidioksidia paljon käyttäviä tuotantoprosesseja. Asetus ei myöskään sisällä rajoituksia raskasmetallien ja muiden saastuttavien aineiden, kuten patogeenien ja fyysisten epäpuhtauksien, pitoisuuksille.

Komissio antoi maaliskuussa 2016 säädösehdotuksen lannoitevalmisteista osana kiertotalouspakettia. Ehdotus kattaa aiempaa laajemman alan lannoitevalmisteita (mukaan lukien uusioraaka-aineista valmistetut), ja siinä myös asetetaan rajoja lannoitevalmisteiden sisältämille raskasmetalleille ja saastuttaville aineille.

Valmistelijan kanta

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, koska sen myötä kaikki lannoitteet pääsevät sisämarkkinoille ja kiertotalouden periaatteet pannaan täytäntöön. Valmistelija katsoo myös, että kaikkien lannoitevalmistetyyppien kattaminen – pelkkien kivennäislannoitteiden sijasta – EU:n lainsäädännöllä on erittäin myönteinen edistysaskel. Se edistää sisämarkkinoiden loppuun saattamista ja auttaa vahvistamaan pk-yritysten investointeja kiertotalouteen.

On kuitenkin myös olennaisen tärkeää asettaa realistisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita, jotta voidaan varmistaa rajojen ja vaatimusten noudattaminen. Etusijalle olisi asetettava ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojeleminen, mutta sen pitäisi olla tasapainossa niiden sosioekonomisten vaikutusten kanssa, joita näillä toimenpiteillä voi olla. Lisäksi on tärkeää varmistaa elintarviketurvallisuus ja huolehtia siitä, että elintarviketarjonta pystyy edelleen täyttämään jatkuvasti kasvavan väestön tarpeet. Uusilla säännöillä olisi oltava vankka tieteellinen perusta, ja niiden olisi pohjauduttava perusteellisiin riskinarviointeihin pelkän ennalta varautumisen periaatteen sijasta, koska se aiheuttaisi perusteettomia rajoituksia ja estäisi tiettyjen tuotteiden pääsyn sisämarkkinoille, mikä olisi epäoikeudenmukaista. Teknisesti epärealistisia vaatimuksia ei tulisi asettaa, ellei ole vankkaa tieteellistä tietoa, jonka mukaan ympäristölle tai ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuu riskejä. Valmistelija on omaksunut tämän lähestymistavan ehdotuksen ja erityisesti saastuttavia aineita koskevan kysymyksen osalta.

Saastuttavista aineista erityisesti kadmium (Cd) on varsin ongelmallinen. Kadmiumia on pääasiassa kivennäisfosfaattilannoitteissa, mikä herättää erityistä huolta, koska sitä voi kertyä maaperään ja siirtyä elintarvikkeisiin ja se voi mahdollisesti aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia terveyteen, maaperän biodiversiteettiin ja pohjaveden laatuun – hyödyttämättä millään tavalla kasveja. Fosfaattilannoitteiden kadmiumpitoisuus riippuu käytettävästä fosforiitista, koska sitä on fosforiitissa eikä se vapaudu edes tuotantoprosessin jälkeen. Kadmiumpitoisuus fosforiitissa vaihtelee alle kymmenestä milligrammasta kadmiumia kilogrammassa fosforia (P2O5) 200 milligrammaan kilogrammassa riippuen siitä, mistä se on kaivettu. Komission ehdotuksessa otetaan käyttöön metalliepäpuhtauksien enimmäistason asteittainen vähentäminen 60 milligrammasta kadmiumia kilogrammassa fosforia 40 milligrammaan kadmiumia kilogrammassa kolmen vuoden kuluttua ja 20 milligrammaan kadmiumia kilogrammassa 12 vuoden kuluttua. Nämä olisivat maailman tiukimmat rajat: Japanissa, Australiassa, Kaliforniassa ja Uudessa-Seelannissa on korkeammat kadmiumrajat – kun taas EU:ssa ei tällä hetkellä ole käytössä rajoja.

EU:ssa lannoitevalmisteita tuotetaan käyttämällä monia erilaisia vakiintuneita menetelmiä, joista monet ovat täysin yhdenmukaisia kiertotalousperiaatteiden kanssa. Siksi on tärkeää varmistaa, että nämä tuotantomenetelmät voidaan säilyttää ja että niiden vastaisia sääntöjä ei laadita.

Valmistelija on lisäksi sitoutunut varmistamaan, että eri lannoiteluokkiin sovellettavissa olevat säännöt yhdenmukaistetaan, jotta voidaan varmistaa, että viljelijöiden saatavilla on laadukkaita tuotteita ja aiempaa enemmän valinnanvaraa.

Jotkin ”kaksikäyttöisiksi” valmisteiksi määritetyt lannoitteet valmistetaan samoista kemiallisista yhdisteistä kuin kasvinsuojeluaineet. Komission ehdotuksessa ei viitata näihin valmisteisiin, ja tämä puute olisi korjattava, jotta voidaan varmistaa, että kahden erilaisia ominaisuuksia sisältävän luokan välillä on selkeä ero.

Komissio ehdottaa myös, että asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetään eläimistä saatavista sivutuotteista valmistetut orgaaniset kivennäislannoitteet ja biostimulantit. Lisäksi ainoat eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka voitaisiin saattaa markkinoille CE-merkittyinä, ovat niitä, jotka ovat saavuttaneet niin sanotun valmistusketjun päätepisteen, jotta voidaan välttää eläimistä saatavien sivutuotteiden vilpillinen käyttö eläinrehuna. Eläimistä saatavien sivutuotteiden, jotka eivät ole saavuttaneet päätepistettä, on kuitenkin täytettävä erittäin tiukat vaatimukset, ja siksi myös kyseisiä eläimistä saatavia sivutuotteita olisi voitava kaupallistaa EU:n tasolla.

Näiden kysymysten lisäksi useita käsitteitä ja määritelmiä olisi parannettava, jotta teknologinen edistys saadaan paremmin näkyviin, erityisesti innovatiivisten valmisteiden, kuten biostimulanttien, osalta.

On myös varmistettava, että viljelijöille ja kuluttajille annetaan entistä selkeämpää tietoa. Tämä olisi tehtävä täsmentämällä, mitä ravinteita kukin kivennäislannoite sisältää, ja parantamalla liitteessä III tarkoitettuja yleisiä merkintävaatimuksia. Näin viljelijät ja kuluttajat voisivat optimoida lannoitteiden käytön ja siten vähentää kyseisten valmisteiden ympäristövaikutusta.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 osasto

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 ja direktiivin 91/676/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Perustelu

Lannoitekauppa ja lannoitteiden käyttö on välttämätöntä kytkeä toisiinsa eli toisin sanoen luoda yhteys tämän asetuksen ja nitraattidirektiivin välille. Jos kauppa ja käyttö pidetään toisistaan täysin erillään, piilee vaara, ettei asetuksella saavuteta sen tavoitetta, koska siinä tapauksessa jäsenvaltiot tai alueet voisivat lannoitteiden käyttöä koskevien sääntöjen avulla estää käyttämästä tiettyjä lannoitteita, kuten orgaanisesta jätteestä saatavaa kompostia.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Edellytykset, jotka koskevat lannoitteiden asettamista saataville markkinoilla, on yhdenmukaistettu osittain: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/200315 koskee lähes yksinomaan lannoitteita, jotka saatu louhituista tai kemiallisesti tuotetuista epäorgaanisista materiaaleista. Lannoitustarkoituksiin on tarpeen käyttää myös kierrätettyjä tai orgaanisia materiaaleja. Olisi vahvistettava yhdenmukaiset edellytykset, joilla tällaisista kierrätetyistä tai orgaanisista materiaaleista saadut lannoitteet voidaan asettaa saataville koko sisämarkkinoilla, jotta luotaisiin merkittävä kannustin niiden käytölle. Yhdenmukaistamisen soveltamisalaa olisi siksi laajennettava kierrätettyihin ja orgaanisiin materiaaleihin.

(1)  Edellytykset, jotka koskevat lannoitteiden asettamista saataville markkinoilla, on yhdenmukaistettu osittain: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003315 koskee lähes yksinomaan lannoitteita, jotka saatu louhituista tai kemiallisesti tuotetuista epäorgaanisista materiaaleista. Lannoitustarkoituksiin on tarpeen käyttää myös kierrätettyjä tai orgaanisia materiaaleja. Olisi vahvistettava yhdenmukaiset edellytykset, joilla tällaisista kierrätetyistä tai orgaanisista materiaaleista saadut lannoitteet voidaan asettaa saataville koko sisämarkkinoilla, jotta luotaisiin merkittävä kannustin niiden käytölle. Kierrätettyjen ravinteiden käytön lisäämisen edistäminen vahvistaisi entisestään kiertotaloutta ja mahdollistaisi ravinteiden kokonaisvaltaisesti resurssitehokkaamman käytön sekä vähentäisi samalla unionin riippuvuutta kolmansista maista tuotavista ravinteista. Yhdenmukaistamisen soveltamisalaa olisi siksi laajennettava kierrätettyihin ja orgaanisiin materiaaleihin.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Tällä asetuksella olisi edistettävä kiertotalouden tavoitteita, edellyttäen että samalla varmistetaan erittäin tehokkaiden lannoitteiden toimitusvarmuus viljelijöille. Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta ... päivään ... kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on viiden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta] mennessä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden haitalliset aineet, kuten kadmium, voivat aiheuttaa riskin ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle, koska ne kertyvät ympäristöön ja pääsevät ravintoketjuun. Sen vuoksi niiden pitoisuutta olisi rajoitettava tällaisissa valmisteissa. Lisäksi biojätteistä saatavien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden epäpuhtauksien, erityisesti polymeerien mutta myös metallin ja lasin, esiintymistä olisi estettävä tai rajoitettava siinä määrin kuin on teknisesti mahdollista erottamalla ne erillään kerätystä biojätteestä ennen prosessointia.

(8)  CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden haitalliset aineet, kuten kadmium, aiheuttavat riskin ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle, koska ne kertyvät ympäristöön ja pääsevät ravintoketjuun. Monet jäsenvaltiot ovat jo asettaneet kadmiumille pitoisuusrajoituksia haitallisena aineena, koska kadmium on riski ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle. Sen vuoksi niiden pitoisuutta olisi rajoitettava tällaisissa valmisteissa. Lisäksi biojätteistä saatavien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden epäpuhtauksien, erityisesti polymeerien mutta myös metallin ja lasin, esiintymistä olisi estettävä tai rajoitettava siinä määrin kuin on teknisesti mahdollista erottamalla ne erillään kerätystä biojätteestä ennen prosessointia.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Jäsenvaltioiden, joilla on jo käytössä tiukemmat lannoitteiden sisältämää kadmiumia koskevat kansalliset raja-arvot, olisi voitava säilyttää kyseiset raja-arvot, kunnes koko muu EU saavuttaa vastaavan tavoitetason.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Vaatimus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden kadmiumpitoisuusmerkinnästä, josta käy ilmi todellinen kadmiumpitoisuus (Cd) milligrammoina fosforipentoksidikiloa kohti (P205), olisi otettava käyttöön kaikkialla unionissa. Tämä vaatimus voitaisiin panna täytäntöön siten, että otetaan käyttöön tuotteessa selvästi näkyvä, värikoodattu merkintä, jotta käyttäjät voivat välittömästi nähdä, sisältääkö heidän käyttämänsä tuote runsaasti vai vähän kadmiumia. Olisi oltava mahdollista ottaa käyttöön erityismerkinnät lannoitevalmisteille, joiden todellinen kadmiumpitoisuus on 20 mg fosforipentoksidikiloa kohti (P205) tai vähemmän.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Eläimistä saatavien sivutuotteiden mahdolliseen käyttöön liittyvän tekniikan edistymisen hyödyntämiseksi asianomaista aineosaluokkaa olisi ilman aiheetonta viivytystä edelleen laajennettava sisällyttämällä siihen useampia eläimistä saatavia sivutuotteita. Laajennettu aineosaluokka voisi auttaa luomaan valmistajille ja yrityksille lisää tilaisuuksia ja oikeusvarmuutta vapauttamalla mahdollisuus hyödyntää paremmin eläimistä saatavista sivutuotteista, kuten eläinten lannasta, peräisin olevia ravinteita. Näin ollen komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden lisäämiseksi ilman aiheetonta viivytystä erityisiin aineosaluokkiin.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Sellaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden, joita jo käytetään yleisesti jäsenvaltioissa lannoitteiden tuotannossa, kuten käsitellyn eläinten lannan, päätepiste olisi määriteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään ... päivänä ... kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Eräillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY20 tarkoitetuilla hyödynnetyillä jätteillä on havaittu olevan kysyntää markkinoilla lannoitevalmisteina käytettäviksi. Lisäksi on asetettava tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat hyödyntämistoimessa panosmateriaalina käytettävää jätettä, käsittelyprosesseja ja -tekniikoita sekä hyödyntämistoimesta peräisin olevia lannoitevalmisteita, jotta varmistetaan, että kyseisten tuotteiden käytöstä ei aiheudu haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta kyseiset vaatimukset olisi vahvistettava tässä asetuksessa. Sen vuoksi tällaisia tuotteita ei tulisi enää pitää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuna jätteenä siitä hetkestä lähtien, jona kaikki tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät.

(13)  Eräillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY20 tarkoitetuilla hyödynnetyillä jätteillä, kuten struviitilla, biohiilellä ja tuhkapohjaisilla tuotteilla, on havaittu olevan kysyntää markkinoilla lannoitevalmisteina käytettäviksi. Lisäksi on asetettava tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat hyödyntämistoimessa panosmateriaalina käytettävää jätettä, käsittelyprosesseja ja -tekniikoita sekä hyödyntämistoimesta peräisin olevia lannoitevalmisteita, jotta varmistetaan, että kyseisten tuotteiden käytöstä ei aiheudu haitallisia kokonaisvaikutuksia ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden osalta kyseiset vaatimukset olisi vahvistettava tässä asetuksessa. Sen vuoksi tällaisia tuotteita ei tulisi enää pitää direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuna jätteenä siitä hetkestä lähtien, jona kaikki tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät. Tekniikan kehityksen hyödyntämiseksi ja kannustimien luomiseksi arvokkaiden jätevirtojen hyödyntämiseen liittyvään innovointiin komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti ainesosaluokkien lisäämiseksi tai laajentamiseksi, jotta niihin voidaan sisällyttää enemmän hyödynnettyä jätettä, jota voidaan käyttää CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden tuotantoon, kuten struviittia, biohiiltä ja tuhkapohjaisia tuotteita. Käsittelyä koskevien vaatimusten asianmukainen arviointi ja vahvistaminen olisi aloitettava välittömästi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

__________________

__________________

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Eräät aineet, seokset ja mikro-organismit, joita yleisesti kutsutaan kasvibiostimulanteiksi, eivät ole varsinaisia ravintoaineita, mutta ne kiihdyttävät silti kasvien ravinteidenottoa. Silloin kun tällaisilla tuotteilla pyritään parantamaan yksinomaan kasvien ravinteiden hyväksikäytön tehokkuutta, abioottisen stressin kestävyyttä tai kasvisadon laatuominaisuuksia, ne muistuttavat luonteeltaan enemmän lannoitevalmisteita kuin muita kasvinsuojeluaineita. Tällaisten tuotteiden olisi sen vuoksi voitava käyttää tämän asetuksen mukaista CE-merkintää, ja ne olisi suljettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/200921 soveltamisalan ulkopuolelle.

(15)  Eräät aineet, mikro-organismit ja niiden seokset, joita yleisesti kutsutaan kasvibiostimulanteiksi, eivät välttämättä ole ravintoaineita, mutta ne lisäävät silti kasvien yleistä elinvoimaa ja kiihdyttävät niiden ravinteidenottoa. Silloin kun tällaisilla tuotteilla pyritään parantamaan yksinomaan kasvien ravinteiden hyväksikäytön tehokkuutta, ravinteiden käyttökelpoisuutta, abioottisen stressin kestävyyttä, kasvien laatuominaisuuksia tai maaperässä olevan orgaanisen aineen hajottamista tai lisäämään maaperään tai ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuutta tai satoa, ne muistuttavat luonteeltaan enemmän lannoitevalmisteita kuin muita kasvinsuojeluaineita. Tällaisten tuotteiden olisi sen vuoksi voitava käyttää tämän asetuksen mukaista CE-merkintää, ja ne olisi suljettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/200921 soveltamisalan ulkopuolelle. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1107/2009 olisi muutettava.

_________________

_________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tämän asetuksen ei pitäisi estää unionin olemassa olevan lainsäädännön soveltamista sellaisiin terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojeluun liittyviin näkökohtiin, jotka eivät joka kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta neuvoston direktiivin 86/278/ETY22, neuvoston direktiivin 89/391/ETY23, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200624, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/200825, komission asetuksen (EY) N:o 1881/200626, neuvoston direktiivin 2000/29/EY27, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/201328 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/201429 soveltamista.

(17)  Tämän asetuksen ei pitäisi estää unionin olemassa olevan lainsäädännön soveltamista sellaisiin terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojeluun liittyviin näkökohtiin, jotka eivät joka kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta neuvoston direktiivin 86/278/ETY22, neuvoston direktiivin 91/676/ETY22 a, neuvoston direktiivin 2000/60/EY22 b, neuvoston direktiivin 89/391/ETY23, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200624, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/200825, komission asetuksen (EY) N:o 1881/200626, neuvoston direktiivin 2000/29/EY27, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/201328, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/201429 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/200729 a soveltamista.

__________________

__________________

22 Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6).

22 Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6).

 

22 a Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1).

 

22 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

23 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

23 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

26 Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

26 Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

27 Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

27 Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

 

29 a Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

Perustelu

Lannoitteita koskevan asetuksen soveltamisalalla pyritään yksinomaan varmistamaan sisämarkkinoiden toiminta ja osittain yhdenmukaistamaan CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden, joita voidaan myydä sisämarkkinoilla, markkinoille saattamista koskevat vaatimukset. Nitraattidirektiivin, vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EC) ja luonnonmukaisten tuotteiden tuotannosta ja merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 olisi jäätävä lannoitteita koskevan asetuksen markkinoille saattamista koskevien säännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Jätteiden kierrätyksen alalla tapahtuu lupaavaa teknistä kehitystä, kuten fosforin talteenotto puhdistamolietteestä ja lannoitevalmisteiden tuotanto eläimistä saatavista sivutuotteista (esim. biohiili). Tällaisia materiaaleja sisältävien tai tällaisista materiaaleista koostuvien tuotteiden olisi voitava päästä sisämarkkinoille ilman tarpeetonta viivettä silloin kun valmistusmenetelmät on analysoitu tieteellisesti ja käsittelyvaatimukset on vahvistettu unionin tasolla. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla määritellään laajempia tai lisäluokkia CE-merkityille lannoitevalmisteille tai aineosille, joita saa käyttää tällaisten tuotteiden tuotannossa. Eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta ainesosaluokkia olisi laajennettava tai lisättävä vain, jos valmistusketjun päätepiste on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 säädettyjen menettelyjen mukaisesti, koska eläimistä saatavat sivutuotteet, joille ei ole määritelty tällaista päätepistettä, jäävät joka tapauksessa tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(55)  Jätteiden kierrätyksen alalla tapahtuu lupaavaa teknistä kehitystä, kuten fosforin talteenotto puhdistamolietteestä (erityisesti struviitti), lannoitevalmisteiden tuotanto eläimistä saatavista sivutuotteista (esim. biohiili) ja poltonjälkeinen fosforin hyödyntäminen (erityisesti tuhkapohjaiset tuotteet), ja on syytä ottaa huomioon, että tällaiset valmisteet on jo sallittu useiden jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä. Tällaisia materiaaleja sisältävien tai tällaisista materiaaleista koostuvien tuotteiden olisi voitava päästä sisämarkkinoille ilman tarpeetonta viivettä silloin kun valmistusmenetelmät on analysoitu tieteellisesti ja käsittelyvaatimukset on vahvistettu unionin tasolla. Tätä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla määritellään laajempia tai lisäluokkia CE-merkityille lannoitevalmisteille tai aineosille, joita saa käyttää tällaisten tuotteiden tuotannossa. Delegoitu säädös, jolla lisätään struviitti, biohiili ja tuhkapohjaiset tuotteet aineosaluokkiin, olisi annettava ilman aiheetonta viivytystä tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta ainesosaluokkia olisi laajennettava tai lisättävä vain, jos valmistusketjun päätepiste on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(56)  Lisäksi olisi voitava reagoida välittömästi uusiin havaintoihin, jotka koskevat CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden edellytyksiä olla riittävän tehokkaita, ja uusiin riskinarviointeihin, jotka koskevat ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuutta tai terveyttä taikka ympäristöä. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden eri luokkiin sovellettavia vaatimuksia.

(56)  Lisäksi olisi voitava reagoida välittömästi uusiin havaintoihin, jotka koskevat CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden edellytyksiä olla riittävän tehokkaita, ja uusiin riskinarviointeihin, jotka koskevat ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuutta tai terveyttä taikka ympäristöä, ottaen huomioon jäsenvaltioiden viranomaisten tekemät tai niiden kanssa yhteistyössä tehdyt arvioinnit. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden eri luokkiin sovellettavia vaatimuksia.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(59 a)  Olisi annettava säännöksiä, joiden mukaisesti voidaan jatkaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 764/20081 a mukaisen vastavuoroisen tunnustamisen yhteydessä markkinoille saatettujen valmisteiden käyttöä.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta, EUVL L 218, 13.8.2008, s. 21.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  direktiivi 91/676/ETY;

Perustelu

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  direktiivi 2000/60/EY;

Perustelu

Lannoitteita koskevan asetuksen soveltamisalalla pyritään yksinomaan varmistamaan sisämarkkinoiden toiminta ja osittain yhdenmukaistamaan CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden, joita voidaan myydä sisämarkkinoilla, markkinoille saattamista koskevat vaatimukset. Veden hyvää laatua Euroopassa koskevan vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EC) olisi jäätävä lannoitteita koskevan asetuksen markkinoille saattamista koskevien säännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(h a)  asetus (EY) N:o 834/2007.

Perustelu

Lannoitteita koskevassa asetuksessa on tärkeää tunnustaa luonnonmukainen viljely ja sen erityispiirteet.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’lannoitevalmisteella’ ainetta, seosta, mikro-organismia tai mitä tahansa muuta materiaalia, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käyttäväksi joko sellaisenaan tai sekoitettuna toisen materiaalin kanssa kasveihin tai niiden ritsosfääriin, jotta kasvit saisivat ravinteita tai jotta niiden ravinnetehokkuus paranisi;

(1)  ’lannoitevalmisteella’ ainetta, seosta, mikro-organismia tai mitä tahansa muuta materiaalia, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käyttäväksi joko sellaisenaan tai sekoitettuna toisen materiaalin kanssa sieniin tai niiden mykosfääriin tai kasveihin missä tahansa kasvuvaiheessa, mukaan lukien siemenet, ja/tai niiden ritsosfääriin, jotta kasvit tai sienet saisivat ravinteita, tai niiden fyysisten tai biologisisten kasvuolojen tai niiden yleisen elinvoiman, satojen ja laadun parantamiseksi parantamalla niiden ravinnetehokkuutta, myös lisäämällä kasvien kykyä ottaa ravinteita fyllosfääristä (lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 soveltamisalaan kuuluvia kasvinsuojeluaineita);

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen mukaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla.

Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen mukaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koostumuksen, merkinnän tai muiden tämän asetuksen säännösten perusteella. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai antaa CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden käyttöä koskevia kansallisia säännöksiä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Tällaisissa säännöksissä ei kuitenkaan voida vaatia muuttamaan tämän asetuksen mukaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita. Tällaisilla säännöksillä ei myöskään voida vaikuttaa markkinoille saataville asettamista koskeviin ehtoihin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio julkaisee samanaikaisesti tämän asetuksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja valmistajille ja markkinavalvontaviranomaisille selkeät ohjeet sekä esimerkkejä, joista käy ilmi merkinnän ulkoasu. Ohjeissa on myös täsmennettävä liitteessä III olevan I osan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tarvittavien tietojen luonne.

Perustelu

Selkeiden tietojen antamiseksi viljelijöille ja kielteisiä vaikutuksia ympäristölle aiheuttavan lannoitteiden epäasianmukaisen käytön välttämiseksi komission olisi esitettävä ohjeissa kivennäislannoitteiden merkintöjä koskevat konkreettiset vaatimukset ja merkintöjen visuaaliset näkökohdat.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Valmistajien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisesti kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että CE-merkitty lannoitevalmiste on tämän asetuksen mukainen, kyseisen kansallisen viranomaisen helposti ymmärtämällä kielellä. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä mahdollisissa toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoille saattamien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aiheuttamat riskit.

9.  Valmistajien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisesti kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että CE-merkitty lannoitevalmiste on tämän asetuksen mukainen, kyseisen kansallisen viranomaisen helposti ymmärtämällä kielellä. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä mahdollisissa toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoille saattamien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aiheuttamat riskit.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  liitteessä I toimintoperusteisessa tuoteluokassa 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) tarkoitetut yksi- tai moniravinteiset kiinteät epäorgaaniset pääravinnelannoitteet, jotka sisältävät runsastyppistä ammoniumnitraattia,

(a)  liitteessä I toimintoperusteisessa tuoteluokassa 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) tarkoitetut yksi- tai moniravinteiset kiinteät kivennäispääravinnelannoitteet, jotka sisältävät runsastyppistä ammoniumnitraattia,

 

(Tämä tarkistus ”epäorgaanisista pääravinnelannoitteista” ”kivennäispääravinnelannoitteisiin” koskee koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  toimittaa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle tämän perustellusta pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen CE-merkityn lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

(b)  toimittaa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen CE-merkityn lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jakelijoiden on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen CE-merkityn lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoilla saataville asettamien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aiheuttamat riskit.

5.  Jakelijoiden on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen CE-merkityn lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoilla saataville asettamien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden aiheuttamat riskit.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Hyödyntämistoimen läpikäyneen CE-merkityn lannoitevalmisteen, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, katsotaan olevan direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukainen, minkä vuoksi sen katsotaan lakanneen olemasta jätettä.

(1)  Jos jätettä ollut aines on läpikäynyt tämän asetuksen mukaisen hyödyntämistoimen ja jos vaatimustenmukainen CE-merkitty lannoitevalmiste sisältää tätä ainesta tai koostuu siitä, aineksen katsotaan olevan direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukainen, minkä vuoksi sen katsotaan lakanneen olemasta jätettä unionin vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta lähtien.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Laitosta, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai ammattialajärjestöön, joka edustaa yrityksiä, jotka ovat osallisina laitoksen arvioimien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa tai käytössä, voidaan pitää tällaisena laitoksena sillä ehdolla, että osoitetaan sen riippumattomuus ja välttyminen eturistiriidoilta.

Laitosta, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai ammattialajärjestöön, joka edustaa yrityksiä, jotka ovat osallisina laitoksen arvioimien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa tai käytössä, ei voida pitää tällaisena laitoksena.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksissa tehdyistä rikkomuksista ilmoittavia työntekijöitä on suojeltava asianmukaisesti ainakin kostotoimilta, syrjinnältä tai muuntyyppiseltä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ilmoitettujen laitosten on toimitettava tämän asetuksen nojalla ilmoitetuille muille laitoksille, jotka suorittavat samanlaisia, samat CE-merkityt lannoitevalmisteet kattavia vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, asiaankuuluvat tiedot kysymyksistä, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisiin tuloksiin ja pyynnöstä myös myönteisiin tuloksiin.

2.  Rajoittamatta tietosuojaa ja liiketietojen luottamuksellisuutta sekä vaatimustenmukaisuuden arviointia varten toimitettujen testien ja tutkimusten suojaa koskevia voimassa olevia unionin sääntöjä, ilmoitettujen laitosten on toimitettava tämän asetuksen nojalla ilmoitetuille muille laitoksille, jotka suorittavat samanlaisia, samat CE-merkityt lannoitevalmisteet kattavia vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, asiaankuuluvat tiedot kysymyksistä, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisiin tuloksiin ja pyynnöstä myös myönteisiin tuloksiin.

Perustelu

Ilman tätä lisäystä 33 artiklan 2 kohta tarkoittaa, että ilmoitetut laitokset voivat jakaa hakijoiden tietoja keskenään rajoituksetta, mikä voisi heikentää tietosuojaa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 43 artiklan mukaisesti liitteiden I–IV muuttamiseksi niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja jotta helpotettaisiin sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden sisämarkkinoille pääsyä ja vapaata liikkuvuutta,

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 43 artiklan mukaisesti liitteiden I–IV muuttamiseksi niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, erityisesti kun kyseessä on lannoitteiden valmistaminen eläimistä saatavista sivutuotteista ja jätteitä hyödyntävistä tuotteista tai tuotteista, joita valmistajat käyttävät muiden teollisuus- ja/tai maatalousprosessien sivu- tai rinnakkaistuotteina, sekä kierrätetyistä tuotteista, ottaen huomioon jäsenvaltioissa jo hyväksytyt tuotteet ja aineet, ja jotta helpotettaisiin sellaisten CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden sisämarkkinoille pääsyä ja vapaata liikkuvuutta,

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  joiden kauppa sisämarkkinoilla on todennäköisesti merkittävä, ja

(a)  joihin sisältyy sellaista potentiaalia, jonka vuoksi niillä voidaan käydä merkittävässä määrin kauppaa sisämarkkinoilla, ja

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio antaa ilman aiheetonta viivytystä tämän asetuksen voimaantulon jälkeen delegoidun säädöksen 1 kohdan mukaisesti liitteessä II vahvistettujen aineosaluokkien muuttamiseksi erityisesti eläimistä saatavien sivutuotteiden, struviitin, biohiilen ja tuhkapohjaisten tuotteiden lisäämiseksi kyseisiin aineosaluokkiin sekä kyseisten tuotteiden sisällyttämistä kyseisiin luokkiin koskevien edellytysten vahvistamiseksi. Komissio ottaa erityisesti huomioon ravinteiden hyödyntämisen alalla saavutetun teknologisen edistyksen.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Komissio antaa ... päivään ... kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen julkaisupäivästä] mennessä delegoidun säädöksen 1 kohdan mukaisesti liitteen II muuttamiseksi, jotta siihen sisällytetään asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määritellyt valmistusketjun päätepisteet tämän asetuksen aineosaluokkaan 11 sisältyvien eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)   mikro-organismin nimi;

(a)   mikro-organismin nimi lajiketasolla;

Perustelu

Saman lajin eri lajikkeilla voi olla hyvin erilaisia ominaisuuksia.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  taksonominen suhde elintarviketurvallisuusviranomaisen vahvistaman tunnustetun turvallisuusolettaman vaatimukset täyttävään mikro-organismilajiin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan uusien mikro-organismien turvallisuuden arviointia koskevat vaatimukset 2 kohdan soveltamiseksi. Ensimmäinen näistä delegoiduista säädöksistä on esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään ... päivänä ... kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Perustelu

Mikro-organismien käyttöön lannoitteissa liittyy paljon innovointi- ja kehitysmahdollisuuksia. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa mahdollisimman pitkälti, että tällä asetuksella mahdollistetaan kehitys ja innovointi alalla. Yksi merkittävä askel tähän suuntaan on helpottaa mikro-organismien lisäämistä tähän asetukseen.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Ottaen huomioon liitteessä I olevan II osan, valta antaa delegoituja säädöksiä 1 ja 4 kohdan mukaisesti ei pidä sisällään mukautuksia siinä haitallisille aineille asetettuihin raja-arvoihin, elleivät uudet haitallisten aineiden raja-arvot ole välttämättömiä siksi, että liitteeseen II on lisätty uusia aineosia. Jos haitallisille aineille asetetaan uusia raja-arvoja, niitä sovelletaan vain lisättyihin uusiin aineosiin.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Komissio tarkastelee uudelleen liitteessä I olevaa II osaa viimeistään ... päivänä ... kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on kymmenen vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] tai siinä tapauksessa, että saatavilla on uutta merkityksellistä tieteellistä tietoa asianomaisten haitallisten aineiden toksisuudesta ja karsinogeenisuudesta tai uudesta teknisestä kehityksestä ja innovoinnista lannoitevalmisteiden tuotannossa ja käytössä.

Perustelu

Haitallisten aineiden toimintoperusteisia tuoteluokkia koskevat vaatimukset on jätettävä komissiolle siirrettyjen toimivaltuuksien ulkopuolelle, ja niitä on tarkasteltava uudelleen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ottaen huomioon, että uuden asetuksen yhtenä tavoitteena on puuttua ympäristöongelmiin, joita aiheutuu siitä, kun CE-merkityt lannoitteet saastuttavat maaperää, sisä- ja merivesiä ja viime kädessä ruoan, joka tekee siitä ensisijaisen ihmisten terveyteen liittyvän huolenaiheen.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1069/2009

5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)   Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Komissio määrittelee sellaisten 32 artiklan soveltamisalaan kuuluvien johdettujen tuotteiden, joita jo käytetään yleisesti jäsenvaltioissa lannoitteiden tuotannossa, päätepisteen ... päivään ... kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on kuusi kuukautta lannoitteista annetun asetuksen julkaisemisesta] mennessä”.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1107/2009

3 artikla – 34 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ”34. ”kasvibiostimulantilla” tuotetta, joka kiihdyttää kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteiden ravinnesisällöstä ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin ominaisuuksista:

(3)  ”34. ”kasvibiostimulantilla” tuotetta, joka sisältää sellaista ainetta tai mikro-organismia, joka kiihdyttää kasvin ravinteidenottoa riippumatta sen ravinnesisällöstä, tai tällaisten aineiden ja/tai mikro-organismien yhdistelmää, jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin tai kasvin ritsosfäärin ominaisuuksista:

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1107/2009

3 artikla – 34 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  maaperässä olevan orgaanisen aineen hajottaminen;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1107/2009

3 artikla – 34 kohta – c b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c b)  maaperään tai ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuuden parantaminen.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

46 a artikla (uusi)

Direktiivi 91/676/ETY

2 artikla – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

46 a artikla

 

Direktiivin 91/676/ETY muuttaminen

 

Korvataan direktiivin 91/676/ETY 2 artiklan g alakohta seuraavasti:

 

”g) ”karjanlannalla” karjan sontaa ja virtsaa tai kuivikkeen ja karjan sonnan ja virtsan sekoitusta myös käsitellyssä muodossa, jollei näitä tuotteita ole käsitelty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti ja niiden typpilannoitteen korvausarvo ole vähintään 90 prosenttia.”

Perustelu

On tärkeää luoda yhteys tämän asetuksen ja nitraattidirektiivin välille.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

46 b artikla (uusi)

Asetus (EY) N:o 1907/2006

Liite V – 12 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

46 b artikla

 

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttaminen

 

Korvataan liitteessä V oleva 12 kohta seuraavasti:

 

”12. Komposti, biokaasu ja mädäte.”

Perustelu

Sääntelyvarmuus on kiertotalouden alan innovoinnin ja kehityksen tukemisessa välttämätöntä. Ehdotettu tarkistus lujittaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) laaja-alaista täytäntöönpanokäytäntöä, sillä mädätteitä ei tarvitse kyseisen asetuksen mukaisesti rekisteröidä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Jäsenvaltiot, jotka ovat jo ottaneet käyttöön liitteessä I olevaan II osaan sisältyvässä toimintoperusteisessa tuoteluokassa 1 (B)(3)(a) ja toimintoperusteisessa tuoteluokassa 1 (C)(I)(2)(a) esitetyn alemman orgaanisten kivennäislannoitteiden ja epäorgaanisten lannoitteiden kadmiumpitoisuudelle (Cd) asetetun raja-arvon, voivat pitää kyseisen tiukemman raja-arvon voimassa, jos tämän asetuksen mukaisesti vahvistettu raja-arvo on yhtä korkea tai sitä alempi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista olemassa olevista kansallisista toimenpiteistä komissiolle ... päivään ... kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.   Poiketen siitä mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, 42 ja 45 artiklaa sovelletaan ... päivästä ... kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on tämän asetuksen voimaantulopäivä] alkaen.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 5 kohta – A alakohta – I a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

I a.  Denitrifikaatioinhibiittori

Perustelu

Denitrifikaatioinhibiittori on lisättävä luokkaan ”Agronominen lisäaine”. Denitrifikaatioinhibiittorit ovat perusaineita, joiden tarkoituksena on estää ilman saastumista vähentämällä ditypen muodostumista tuotteista, kuten karjanlannasta ja biolietteestä.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Orgaaninen lannoite saa sisältää

Orgaaninen lannoite saa sisältää

–  hiiltä (C) ja

–  orgaanista hiiltä (Corg) ja

–  ravinteita,

–  ravinteita,

jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää, lukuun ottamatta fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää, kuten turve, leonardiitti ja ruskohiili ja näistä aineksista saadut aineet mukaan lukien, kuitenkin lukuun ottamatta muita fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A) – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kadmium (Cd)  1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kadmium (Cd)  1,0 mg/kg kuiva-ainetta,

Perustelu

Ottaen huomioon, että nykyisen asetuksen tavoitteena on muun muassa vähentää orgaanisten kivennäislannoitteiden ja epäorgaanisten lannoitteiden käyttöä ja lisätä orgaanisten lannoitteiden käyttöä EU:n markkinoilla, on erittäin tärkeää pyrkiä mahdollisuuksien mukaan vähentämään kadmiumin kaltaisten karsinogeenisten aineiden kertymistä EU:n viljelymaahan. Kadmium on ollut vuodesta 2014 alkaen niiden aineiden luettelossa, jotka mahdollisesti sisällytetään lupamenettelyn piiriin, koska se on tunnetusti luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi (kategoria C1A, todistettavasti ihmiselle syöpää aiheuttava aine) REACH-asteuksen mukaisesti.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A) – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lyijy (Pb) 120 mg/kg kuiva-ainetta, ja

–  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta, ja

Perustelu

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A) – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  biureetti (C2H5N3O2) 12 g/kg kuiva-ainetta.

–  biureetti (C2H5N3O2) toteamisrajan alapuolella.

Perustelu

Biureetille (ureassa esiintyvä kemiallinen kompleksi) on vahvistettava matala raja, jotta voidaan välttää urean petoksellista käyttöä, koska sitä voidaan sen alhaisen hinnan vuoksi käyttää orgaanisen aineen korvikkeena.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A) – 3 kohta

 

Komission teksti

3.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

3.  Patogeeneja ei saa olla orgaanisessa lannoitteessa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

(n)

(c)

(m)

(M)

Salmonella spp:

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisia kaikissa kehitysvaiheissaan ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa orgaanista lannoitetta.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(I) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) tai kaliumoksidi (K2O).

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  CE-merkityn lannoitevalmisteen on sisällettävä vähintään yhtä seuraavista ilmoitettavista ravinteista: typpi (N), fosforipentoksidi (P2O5) tai kaliumoksidi (K2O).

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  2 massaprosenttia kokonaistyppeä (N),

–  1 massaprosentti kokonaistyppeä (N), ja/tai

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(A)(II) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  1 massaprosentti kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

–  0,5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), ja/tai

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Orgaaninen kivennäislannoite on valmiste, jossa on

1.  Orgaaninen kivennäislannoite on valmiste, jossa on

–  yhtä tai useampaa jäljempänä toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C) määriteltyä epäorgaanista lannoitetta ja

–  yhtä tai useampaa jäljempänä toimintoperusteisessa tuoteluokassa (PFC) 1(C) määriteltyä kivennäislannoitetta ja

–  orgaanista hiiltä (C) ja

–  yhtä tai useampaa orgaanista hiiltä (Corg) sisältävää ainesta ja

–  jotka ovat yksinomaan biologista alkuperää, lukuun ottamatta fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

–  yksinomaan biologista alkuperää olevaa ravinnetta, kuten turve, leonardiitti ja ruskohiili ja näistä aineksista saadut aineet mukaan lukien, kuitenkin lukuun ottamatta muita fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B) – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  jos CE-merkityn lannoitevalmisteen kokonaisfosforipitoisuus (P) on alle 5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidi (P2O5) -ekvivalenttia: 3 mg/kg kuiva-ainetta, tai

(1)  jos CE-merkityn lannoitevalmisteen kokonaisfosforipitoisuus (P) on alle 5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidi (P2O5) -ekvivalenttia: 3 mg/kg kuiva-ainetta, tai

(2)   Jos CE-merkityn lannoitevalmisteen kokonaisfosforipitoisuus (P) on vähintään 5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidi (P2O5) -ekvivalenttia (’fosforilannoite’),

(2)   Jos CE-merkityn lannoitevalmisteen kokonaisfosforipitoisuus (P) on vähintään 5 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidi (P2O5) -ekvivalenttia (’fosforilannoite’),

–  päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date of application of this Regulation] alkaen: 60 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),

–  päivästä ...kuuta ... [EUVL: lisätään tämän asetuksen soveltamispäivä] alkaen: 60 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),

–  päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] alkaen: 40 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5), ja

–  päivästä ...kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on kolme vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] alkaen: 40 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5), ja

–  päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),

–  päivästä ...kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on yhdeksän vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B) – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  lyijy (Pb) 120 mg/kg kuiva-ainetta.

(e)  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta.

Perustelu

Lyijy kertyy elimistöön ja vaikuttaa vakavimmin imeväisikäisten, lasten ja raskaana olevien naisten sikiöiden kehittyvään keskushermostoon. Siedettävästä saannista ei ole annettu suositusta, koska joidenkin kriittisten terveysvaikutusten raja-arvoja ei ole näytetty toteen. Kun otetaan huomioon, että lasten altistuminen lyijylle on erittäin huolestuttavaa, on tärkeää säännellä tarkasti tärkeimpiä ravintolähteitä, joista lyijyä saadaan.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B) – 4 kohta

 

Komission teksti

4.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

4.  Patogeeneja ei saa olla orgaanisessa kivennäislannoitteessa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

(n)

(c)

(m)

(M)

Salmonella spp:

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisia kaikissa kehitysvaiheissaan ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa orgaanista kivennäislannoitetta.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  CE-merkityssä lannoitevalmisteessa on oltava vähintään 7,5 massaprosenttia orgaanista hiiltä (C).

3.  CE-merkityssä lannoitevalmisteessa on oltava vähintään 1 massaprosentti orgaanista hiiltä (C).

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(B)(I) – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos CE-merkitty lannoitevalmiste sisältää useampaa kuin yhtä ravinnetta, kyseisen valmisteen on sisällettävä seuraavista ilmoitettavista ravinteista seuraavassa mainittu vähimmäismäärä:

 

  1,0 massaprosentti kokonaistyppeä, josta on oltava orgaanista typpeä (N) 0,5 prosenttia CE-merkityn lannoitevalmisteen massasta, tai

 

  1,0 massaprosenttia kokonaisfosforipentoksidia (P2O5), tai

 

  1,0 massaprosenttia kokonaiskaliumoksidia (K2O) ja

 

  3,0 massaprosenttia ravinteiden kokonaismäärästä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Epäorgaaninen kivennäislannoite on muu lannoite kuin orgaaninen lannoite tai orgaaninen kivennäislannoite.

Kivennäislannoite on lannoite, joka sisältää ravinteita, jotka ovat kivennäismuodossa tai jotka on käsitelty kivennäismuotoon. Kalsiumsyanamidin, urean ja sen kondensaatiotuotteiden ja siihen liittyvien tuotteiden katsotaan sisältävän ravinteita kivennäismuodossa.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ilmoitettava kokonaistyppipitoisuus annetaan ammoniumtypen, nitraattitypen, ureatypen, metyleeniurean typen, isobutylideenidiurean typen ja krotonylideenidiurean typen summana. Ilmoitettava fosforipitoisuus annetaan fosfaattifosforina. Uusia muotoja voidaan lisätä tieteellisen tutkimuksen perusteella 42 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Komissio ehdottaa, että ilmoitettava kokonaisravinnepitoisuus sisältää lähtökohtaisesti kaikki ravinnemuodot ja jopa ne ravinnemuodot, jotka eivät ole kasvien saatavilla. Ainoastaan kasvien saatavilla olevat ravinteet pitäisi ilmoittaa ja merkitä, koska muut typpi- ja fosforimuodot eivät osoitetusti edistä kasvin ravitsemusta. Muutoin viljelijät eivät antaisi viljelykasveilleen ehdotuksen mukaisesti heiltä edellytettyä määrää ravinteita, ja heitä johdettaisiin näin harhaan kokonaisravinnepitoisuuden ilmoittamisen myötä.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tässä asetuksessa tarkoitettujen fosforilannoitteiden on täytettävä vähintään yksi seuraavista vähimmäisliukoisuustasoista, jotta ne ovat kasveille saatavilla:

 

  vesiliukoisuus: vähimmäistaso 40 prosenttia kokonaisfosforista tai

 

  liukoisuus neutraaliin ammoniumsitraattiin: vähimmäistaso 75 prosenttia kokonaisfosforista tai

 

  liukoisuus muurahaishappoon (vain pehmeän, jauhetun fosforin osalta): vähimmäistaso 55 prosenttia kokonaisfosforista.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Ilmoitettava kokonaistyppipitoisuus annetaan ammoniumtypen, nitraattitypen, ureatypen, metyleeniurean typen, isobutylideenidiurean typen, krotonylideenidiurean typen ja syanamiditypen summana.

Perustelu

Komissio ehdottaa, että ilmoitettava kokonaisravinnepitoisuus sisältää lähtökohtaisesti kaikki ravinnemuodot ja jopa ne ravinnemuodot, jotka eivät ole kasvien saatavilla. Ainoastaan kasvien saatavilla olevat ravinteet pitäisi ilmoittaa ja merkitä, koska muut typpi- ja fosforimuodot eivät osoitetusti edistä kasvinravitsemusta. Muutoin viljelijät eivät antaisi viljelykasveilleen ehdotuksen mukaisesti heiltä edellytettyä määrää ravinteita, ja heitä johdettaisiin näin harhaan kokonaisravinnepitoisuuden ilmoittamisen myötä.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  päivästä ...kuuta ... [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),

–  päivästä ...kuuta ... [EUVL: lisätään päivä, joka on yhdeksän vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5),

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  lyijy (Pb) 150 mg/kg kuiva-ainetta,

(e)  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta,

Perustelu

Lyijy kertyy elimistöön ja vaikuttaa vakavimmin imeväisikäisten, lasten ja raskaana olevien naisten sikiöiden kehittyvään keskushermostoon. Siedettävästä saannista ei ole annettu suositusta, koska joidenkin kriittisten terveysvaikutusten raja-arvoja ei ole näytetty toteen. Kun otetaan huomioon, että lasten altistuminen lyijylle on erityisen huolestuttavaa, on tärkeää säännellä tarkasti tärkeimpiä ravintolähteitä, joista lyijyä saadaan.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  arseeni (As) 60 mg/kg kuiva-ainetta,

(f)  arseeni (As) 20 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 1(C)(II) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Epäorgaaninen hivenravinnelannoite on muu epäorgaaninen lannoite kuin pääravinnelannoite, ja sen tarkoituksena on antaa kasveille yhtä tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) tai sinkki (Zn).

1.  Epäorgaaninen hivenravinnelannoite on muu epäorgaaninen lannoite kuin pääravinnelannoite, ja sen tarkoituksena on antaa kasveille yhtä tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo), seleeni (Se), pii (Si) tai sinkki (Zn).

Perustelu

Seleeniä käytetään nurmimailla parantamaan karjan ravintoa. Piitä käytetään kasviravinteena.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 2 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kadmium (Cd) 3 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kadmium (Cd) 1 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 2 – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lyijy (Pb) 200 mg/kg kuiva-ainetta, ja

–  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta, ja

Perustelu

Lyijy kertyy elimistöön ja vaikuttaa vakavimmin imeväisikäisten, lasten ja raskaana olevien naisten sikiöiden kehittyvään keskushermostoon. Siedettävästä saannista ei ole annettu suositusta, koska joidenkin kriittisten terveysvaikutusten raja-arvoja ei ole näytetty toteen. Kun otetaan huomioon, että lasten altistuminen lyijylle on erittäin huolestuttavaa, on tärkeää säännellä tarkasti tärkeimpiä ravintolähteitä, joista lyijyä saadaan.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 2 – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  arseeni (As) 120 mg/kg kuiva-ainetta,

–  arseeni (As) 20 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3

Komission teksti

Tarkistus

Maanparannusaine on CE-merkitty lannoitevalmiste, joka lisätään maaperään sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien, rakenteen tai biologisen aktiivisuuden ylläpitämiseksi, parantamiseksi tai suojelemiseksi.

Maanparannusaine on aine (mukaan lukien viljelyskate), joka lisätään paikan päällä maaperään lähinnä sen fysikaalisten ominaisuuksien ylläpitämiseksi tai parantamiseksi ja joka saattaa parantaa maaperän kemiallisia ja/tai biologisia ominaisuuksia tai toimintaa.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(A) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Orgaaninen maanparannusaine saa sisältää yksinomaan biologista alkuperää olevaa ainesta, lukuun ottamatta fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

1.  Orgaaninen maanparannusaine saa sisältää yksinomaan biologista alkuperää olevaa ainesta, kuten turvetta, leonardiitti, ruskohiili ja näistä aineksista saadut aineet mukaan lukien, kuitenkin lukuun ottamatta muita fossilisoituneita tai geologisiin muodostumiin kertyneitä aineksia.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(A) – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kadmium (Cd) 3 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

Perustelu

Koska tavoitteena on yhdenmukaistaa saastuttavien aineiden rajoja orgaanisten maanparannusaineiden, kalkitusaineiden, kasvualustojen ja kasvibiostimulanttien välillä, kaikkien edellä mainittujen luokkien kadmiumrajaa pitäisi muuttaa 3:sta 1,5 milligrammaan kilogrammassa.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(A) – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kuudenarvoinen kromi (Cr VI) 2 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kuudenarvoinen kromi (Cr VI) 1 mg/kg kuiva-ainetta,

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(A) – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lyijy (Pb) 120 mg/kg kuiva-ainetta.

–  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(A) – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

(a)  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

(a)  Patogeeneja ei saa olla orgaanisessa maanparannusaineessa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

(n)

(c)

(m)

(M)

Salmonella spp:

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisia kaikissa kehitysvaiheissaan ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa maanparannusainetta.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(B) – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Epäorgaaninen maanparannusaine on muu maanparannusaine kuin orgaaninen maanparannusaine.

1.  Epäorgaaninen maanparannusaine on muu maanparannusaine kuin orgaaninen maanparannusaine, ja sen on sisällettävä katekalvot. Biohajoava katekalvo on biohajoava polymeerista valmistettu kalvo, joka täyttää erityisesti liitteessä II olevan ainesosaluokan 10 2 a ja 3 kohdan vaatimukset ja joka on tarkoitus sijoittaa maa-aineksen päälle itse paikalla suojaamaan sen rakennetta, estämään rikkaruohojen kasvu, vähentämään maaperän kosteushäviötä tai estämään eroosiota.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 3(B) – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lyijy (Pb) 150 mg/kg kuiva-ainetta.

–  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 4 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kasvualusta on muu materiaali kuin maa-aines, ja sitä käytetään kehittyvien juurien kasvualustana.

1.  Kasvualusta on muu materiaali kuin paikan päällä oleva maa-aines, jossa kasvit ja sienet kasvavat.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 4 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kadmium (Cd) 3 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

Perustelu

Koska tavoitteena on yhdenmukaistaa saastuttavien aineiden rajoja orgaanisten maanparannusaineiden, kalkitusaineiden, kasvualustojen ja kasvibiostimulanttien välillä, kaikkien edellä mainittujen luokkien kadmiumrajaa pitäisi muuttaa 3:sta 1,5 milligrammaan kilogrammassa.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 4 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  lyijy (Pb) 150 mg/kg kuiva-ainetta.

–  lyijy (Pb) 20 mg/kg kuiva-ainetta.

Perustelu

Lyijy kertyy elimistöön ja vaikuttaa vakavimmin imeväisikäisten, lasten ja raskaana olevien naisten sikiöiden kehittyvään keskushermostoon. Siedettävästä saannista ei ole annettu suositusta, koska joidenkin kriittisten terveysvaikutusten raja-arvoja ei ole näytetty toteen. Kun otetaan huomioon, että lasten altistuminen lyijylle on erittäin huolestuttavaa, on tärkeää säännellä tarkasti tärkeimpiä ravintolähteitä, joista lyijyä saadaan.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 4 – 3 kohta

 

Komission teksti

3.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

Tarkistus

3.  Patogeeneja ei saa olla kasvualustassa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Testattavat mikro-organismit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

(n)

(c)

(m)

(M)

Salmonella spp:

5

0

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli tai Enterococcaceae

5

5

0

1 000 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

n = testattavien näytteiden lukumäärä

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärä toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna voi olla m–M

m = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän raja-arvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

M = tyydyttävänä pidetyn bakteerimäärän enimmäisarvo toimintoperusteisena tuoteluokkana ilmaistuna

Ascaris spp - ja Toxocara spp -loisia kaikissa kehitysvaiheissaan ei saa olla 100 g:ssa tai 100 ml:ssa kasvualustaa.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kasvibiostimulantti on CE-merkitty lannoitevalmiste, jolla kiihdytetään kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteen ravinnesisällöstä ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin ominaisuuksista:

1.  Kasvibiostimulantti on CE-merkitty lannoitevalmiste, joka sisältää aineita tai mikro-organismeja, joilla kiihdytetään kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteen ravinnesisällöstä, tai tällaisten aineiden ja/tai mikro-organismien yhdistelmä, ja jonka ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin tai kasvin ritsosfäärin ominaisuuksista:

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  maaperässä olevan orgaanisen aineen hajottaminen; tai

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c b)  maaperään tai ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuuden parantaminen.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kadmium (Cd) 3 mg/kg kuiva-ainetta,

–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg kuiva-ainetta,

Perustelu

Koska tavoitteena on yhdenmukaistaa saastuttavien aineiden rajoja orgaanisten maanparannusaineiden, kalkitusaineiden, kasvualustojen ja kasvibiostimulanttien välillä, kaikkien edellä mainittujen luokkien kadmiumrajaa pitäisi muuttaa 3:sta 1,5 milligrammaan kilogrammassa.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6 – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kasvibiostimulantilla on oltava ne vaikutukset, jotka sen etiketissä siinä mainituille kasveille väitetään olevan.

3.  Kasvibiostimulantilla on oltava ne vaikutukset, jotka sen etiketissä siinä mainitulle kasville väitetään olevan.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 3 kohta

 

Komission teksti

3.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Salmonella spp -bakteeria.

 

Tarkistus

3.  Patogeeneja ei saa olla mikrobipohjaisessa kasvibiostimulantissa jäljempänä taulukossa esitettyjä, kutakin patogeenia koskevia raja-arvoja suurempina pitoisuuksina:

Mikro-organismit/niiden toksiinit ja metaboliitit

Näytteiden ottoa koskevat suunnitelmat

Raja-arvo

 

(n)

(c)

 

Salmonella spp:

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Escherichia coli:

5

0

Ei esiinny 1g:ssa tai 1ml:ssa

Listeria monocytogenes:

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Vibrio spp:

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Shigella spp:

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Staphylococcus aureus

5

0

Ei esiinny 25 g:ssa tai 25 ml:ssa

Enterococcaceae

5

2

10 pmy/g

Anaerobinen pesäkemäärä, paitsi jos mikrobipohjainen biostimulantti on aerobinen bakteeri

5

2

105 pmy/g tai ml

Hiivan ja homeen pesäkemäärä, paitsi jos mikrobipohjainen biostimulantti on sieni

5

2

1000 pmy/g tai ml

jossa  n = näytteen muodostavien osanäytteiden määrä; 1 n = näytteen muodostavien osanäytteiden määrä c = niiden osanäytteiden määrä, joiden arvot ylittävät määritellyn rajan.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 1 gramman tai 1 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Escherichia coli -bakteeria.

Poistetaan.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  CE-merkityssä lannoitevalmisteessa saa olla Enterococcaceae-bakteereja enintään 10 CFU/g tuorepainoa.

Poistetaan.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Listeria monocytogenes-bakteeria.

Poistetaan.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Vibrio spp -bakteeria.

Poistetaan.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 25 gramman tai 25 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Shigella spp -bakteeria.

Poistetaan.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otetussa 1 gramman tai 1 millilitran näytteessä ei saa esiintyä Staphylococcus aureus -bakteeria.

Poistetaan.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Aerobinen pesäkemäärä ei saa ylittää arvoa 105 CFU/g tai ml CE-merkitystä lannoitevalmisteesta otettua näytettä, paitsi jos mikrobipohjainen biostimulantti on aerobinen bakteeri.

Poistetaan.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 12 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

kasvibiostimulatin pH:n on oltava vähintään 4.

Poistetaan.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – PFC 6(A) – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

13.  Mikrobipohjaisen biostimulantin säilyvyysaika on 6 kuukautta etiketissä mainituissa varastointiolosuhteissa.

Poistetaan.

Perustelu

Komission ehdotuksen, jonka mukaan mikrobisen kasvibiostimulantin säilyvyysajaksi olisi pakko merkitä kuusi kuukautta, vaarana olisi se, että jätetään pois hyvin toimivia tuotteita, joiden säilyvyysaika on lyhyempi. Tuotteen säilyvyysajan säätäminen tässä ei ole tärkeää, kunhan kuluttaja saa siitä asianmukaisesti tietoa. Sen sijaan olisi säädettävä merkintävaatimuksesta.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 2 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää kasveja, kasvien osia tai kasviuutteita, joita ei ole käsitelty muutoin kuin leikkaamalla, jauhamalla, linkoamalla, puristamalla, kuivaamalla, pakastekuivaamalla tai uuttamalla vedellä.

1.  CE-merkitty lannoitevalmiste voi sisältää kasveja, kasvien osia tai kasviuutteita, joita ei ole käsitelty muutoin kuin leikkaamalla, jauhamalla, linkoamalla, siivilöimällä, murskaamalla, puristamalla, kuivaamalla, pakastekuivaamalla, puskuroimalla, pursottamalla, säteilyttämällä, pakastekäsittelyllä, kuumennussanitoinnilla, uuttamalla vedellä tai muulla valmistus- tai käsittelytavalla, jonka vuoksi lopulliseen aineeseen ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaista rekisteröintiä.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 2 – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi kasvien määritelmän katsotaan sisältävän levät sinilevää lukuun ottamatta.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi kasvien määritelmän katsotaan sisältävän levät lukuun ottamatta sinilevää, joka tuottaa aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti vaarallisiksi luokiteltuja syanotoksiineja.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  joka käsittelee ainoastaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja

–  joka käsittelee ainoastaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja tuotantolinjoissa, jotka on selkeästi erotettu niistä tuotantolinjoista, joilla käsitellään muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja panosmateriaaleja, ja

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 3 – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komposti saa sisältää makroskooppisia yli 2 mm:n muovisia epäpuhtauksia enintään 2,5 g/kg kuiva-ainetta .. päivästä ...kuuta … [Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation] alkaen. Biojätteen erilliskeräyksessä tapahtuvan edistymisen huomioon ottamiseksi raja-arvo 2,5 g/kg kuiva-ainetta on arvioitava uudelleen .. päivään ...kuuta … mennessä [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation].

5.  Komposti saa sisältää makroskooppisia yli 2 mm:n muovisia epäpuhtauksia enintään 2,5 g/kg kuiva-ainetta .. päivästä ...kuuta … [EUVL: lisätään päivä, joka on kaksi vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä] alkaen. Biojätteen erilliskeräyksessä tapahtuvan edistymisen huomioon ottamiseksi raja-arvo 2,5 g/kg kuiva-ainetta on arvioitava uudelleen .. päivään ...kuuta … mennessä [EUVL: lisätään päivä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä].

Perustelu

Ei ole mitään syytä sallia, että komposti saa viiden vuoden ajan sisältää muovia jopa 5g/kg. Tasoa 2,5g/kg olisi sovellettava kahden vuoden kuluttua soveltamispäivämäärästä, ja sitä olisi arvioitava uudelleen viiden vuoden kuluttua.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 4 – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ainesosaluokka (CMC) 4: Energiakasvimädäte

Ainesosaluokka (CMC) 4: Energiakasvimädäte ja kasvipohjainen biojäte

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 4 – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  mikä tahansa a–b alakohdassa luetelluista materiaaleista, joka on aiemmin mädätetty.

(c)  mikä tahansa a–b alakohdassa luetelluista materiaaleista, joka on aiemmin mädätetty, ilman aflatoksiinien jäämiä.

Perustelu

Aflatoksiinit ovat sienten tuottamia kemiallisia aineita, jotka ovat erittäin vaarallisia ihmisten ja eläinten terveydelle.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 4 – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa sekä käsittelyprosessi, jossa on pastörointivaihe (70 °C – 1h);

(b)  Anaerobinen mädätys termofiilisillä bakteereilla 55 °C:n lämpötilassa sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/20111 a liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 1 kohdassa kuvailtu pastörointi;

 

_________________

 

1 a Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

Liite II – II osa – CMC 4 – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus