Postupak : 2016/0084(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0270/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0270/2017

Rasprave :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Objašnjenja glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 865kWORD 298k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Ildikó Gáll-Pelcz

Izvjestitelji za mišljenje (*):

Elisabetta Gardini, Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Jan Huitema, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
 MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0157),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0123/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0270/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmjeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o stavljanju proizvoda za ishranu biljaka s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009

 

(Ova promjena pojma „gnojidbenih proizvoda” u „proizvode za ishranu biljaka” primjenjuje se na cijeli tekst. Ako bude prihvaćena, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe a, posljedično, i u usvojenim amandmanima.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Uvjeti za stavljanje gnojiva na raspolaganje na unutarnjem tržištu djelomice su usklađeni Uredbom (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća, koja gotovo isključivo obuhvaća gnojiva od anorganskih materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika. Pored toga, postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih i organskih materijala u svrhu gnojenja. Kao važan poticaj za daljnju upotrebu gnojiva proizvedenih iz takvih recikliranih ili organskih materijala trebali bi se utvrditi usklađeni uvjeti za njihovo stavljanje na raspolaganje na cijelom unutarnjem tržištu. Stoga bi se područje primjene tog usklađivanja trebalo proširiti kako bi obuhvatilo reciklirane i organske materijale.

(1)  Uvjeti za stavljanje gnojiva na raspolaganje na unutarnjem tržištu djelomice su usklađeni Uredbom (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća15, koja gotovo isključivo obuhvaća gnojiva od mineralnih materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika. Pored toga, postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih i organskih materijala u svrhu gnojenja. Kao važan poticaj za daljnju upotrebu gnojiva proizvedenih iz takvih recikliranih ili organskih materijala trebali bi se utvrditi usklađeni uvjeti za njihovo stavljanje na raspolaganje na cijelom unutarnjem tržištu. Promicanje veće upotrebe recikliranih hranjiva dodatno bi pomoglo razvoju kružnog gospodarstva i omogućilo resursno učinkovitiju opću upotrebu hranjiva te istodobno smanjilo ovisnost Unije o hranjivima iz trećih zemalja. Stoga bi se područje primjene tog usklađivanja trebalo proširiti kako bi obuhvatilo reciklirane i organske materijale.

_________________

_________________

15 Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L 304, 21.11.2003., str. 1.)

15 Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L 304, 21.11.2003., str. 1.)

 

(Ovom izmjenom obuhvaća se horizontalna tehnička izmjena pojma „anorganski” u „mineralni”; ako bude prihvaćena, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe a, posljedično, i u usvojenom amandmanu.)

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Hranjive tvari u hrani potječu iz tla; zdrava i hranjiva tla rezultiraju zdravim i hranjivim usjevima i hranom. Poljoprivrednicima je potreban širok raspon gnojiva, organskih i sintetičkih, kako bi poboljšali svoje tlo. Kad u tlu nema hranjivih tvari ili su one iz njega iscrpljene, biljkama će nedostajati hranjivih tvari te mogu prestati rasti ili neće sadržavati hranjivu vrijednost za ljudsku potrošnju.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Kako bi se osiguralo učinkovito korištenje životinjskog gnojiva i komposta proizvedenog na poljoprivrednim gospodarstvima, poljoprivrednici bi trebali upotrebljavati proizvode sukladne načelima „odgovorne poljoprivrede”, davati prednost lokalnim distribucijskim kanalima, dobrim agronomskim i ekološkim praksama te biti u skladu sa zakonodavstvom Unije o okolišu, kao što su Direktiva o nitratima ili Okvirna direktiva o vodama. Trebalo bi poticati upotrebu gnojiva proizvedenog na samom gospodarstvu ili na susjednim poljoprivrednim gospodarstvima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može imati više funkcija opisanih u kategorijama funkcije proizvoda iz ove Uredbe. Ako je navedena i samo jedna od tih funkcija, to bi trebalo biti dovoljno da proizvod bude usklađen sa zahtjevima kategorije funkcija proizvoda u kojoj se opisuje navedena funkcija. Međutim, ako je navedeno više funkcija, dotični gnojidbeni proizvod s oznakom CE trebalo bi smatrati kombinacijom dvaju ili više sastavnih gnojidbenih proizvoda, a usklađenost sa zahtjevima bi se trebala zahtijevati za svaki sastavni gnojidbeni proizvod s obzirom na njegovu funkciju. Stoga bi trebala postojati specifična kategorija funkcije proizvoda koja će obuhvaćati te kombinacije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Proizvođači koji upotrebljavaju jedan ili više gnojidbenih proizvoda s oznakom CE već podvrgnutih postupku ocjenjivanja sukladnosti koje je proveo taj ili drugi proizvođač mogli bi se htjeti pouzdati u tu ocjenu sukladnosti. U svrhu smanjenja administrativnog tereta na najmanju moguću razinu, tako dobiveni gnojidbeni proizvod s oznakom CE trebalo bi isto tako smatrati kombinacijom dvaju ili više sastavnih gnojidbenih proizvoda, a dodatne zahtjeve u pogledu sukladnosti za kombinaciju trebalo bi svesti na aspekte koji su nužni zbog miješanja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kontaminanti u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE, kao što je kadmij, mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš jer se nakupljaju u okolišu i ulaze u prehrambeni lanac. Stoga bi njihov sadržaj u takvim proizvodima trebao biti ograničen. Osim toga, u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE trebalo bi ili spriječiti pojavu ili ograničiti količine nečistoća dobivenih iz biootpada, posebno u obliku polimera, ali i metala i stakla, onoliko koliko je to tehnički izvedivo otkrivanjem takvih nečistoća u odvojeno prikupljenom biootpadu prije njegove obrade.

(8)  Ako se gnojidbeni proizvodi s oznakom CE ne upotrebljavaju ispravno, kontaminanti u njima, kao što je kadmij, mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš jer se nakupljaju u okolišu i ulaze u prehrambeni lanac. Stoga bi njihov sadržaj u takvim proizvodima trebao biti ograničen. Osim toga, u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE trebalo bi ili spriječiti pojavu ili ograničiti količine nečistoća dobivenih iz biootpada, posebno u obliku polimera, ali i metala i stakla, onoliko koliko je to tehnički izvedivo otkrivanjem takvih nečistoća u odvojeno prikupljenom biootpadu prije njegove obrade.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Državama članicama koje su već uvele strože nacionalne granične vrijednosti za kadmij u gnojivima trebalo bi omogućiti da zadrže te granične vrijednosti dok ostatak Unije ne dosegne jednaku razinu ambicioznosti.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.b)  Kako bi se olakšala usklađenost fosfatnih gnojiva sa zahtjevima ove Uredbe i kako bi se potaknule inovacije, potrebno je pružiti dostatne poticaje za razvoj relevantnih tehnologija, osobito tehnologija za uklanjanje kadmija i za upravljanje opasnim otpadom koji sadrži visok udio kadmija, uz pomoć financijskih sredstava dostupnih u okviru programa Obzor 2020., programa LIFE, platforme za potporu financiranja kružnog gospodarstva, sredstava Europske investicijske banke (EIB) i, kada je to primjenjivo, drugih financijskih instrumenata. Komisija bi jedanput godišnje trebala izvještavati Europski parlament i Vijeće o poticajima i financiranju Unije usmjerenima na uklanjanje kadmija.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Za proizvode koji ispunjavaju sve zahtjeve ove Uredbe trebalo bi dopustiti slobodno kretanje na unutarnjem tržištu. Ako su jedan ili više sastavnih materijala iz gnojidbenog proizvoda s oznakom CE obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EC) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, ali dostignu točku u proizvodnom lancu nakon koje više ne predstavljaju ozbiljan rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja („krajnja točka proizvodnog lanca”), bilo bi nepotrebno administrativno opterećenje na taj proizvod i dalje primjenjivati odredbe te Uredbe. Stoga bi te gnojidbene proizvode trebalo isključiti iz zahtjeva te Uredbe. Uredbu (EZ) br. 1069/2009 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(9)  Za gnojidbene proizvode s oznakom CE koji ispunjavaju sve zahtjeve ove Uredbe trebalo bi dopustiti slobodno kretanje na unutarnjem tržištu. Ako su jedan ili više sastavnih materijala dobiveni proizvod obuhvaćen područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, ali su dostigli točku u proizvodnom lancu nakon koje više ne predstavljaju rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja („krajnja točka proizvodnog lanca”), bilo bi nepotrebno administrativno opterećenje na taj proizvod i dalje primjenjivati odredbe te Uredbe. Stoga bi te gnojidbene proizvode trebalo isključiti iz zahtjeva te Uredbe. Uredbu (EZ) br. 1069/2009 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

_________________

_________________

18 Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.)

18 Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.)

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Krajnja točka proizvodnog lanca trebala bi se odrediti za svaki relevantni sastavni materijal koji sadržava nusproizvode životinjskog podrijetla u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1069/2009. Ako proizvodni postupak koji je uređen ovom Uredbom počne prije nego što je dostignuta ta krajnja točka, zahtjevi u pogledu postupka Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i ove Uredbe trebali bi se kumulativno primjenjivati na gnojidbene proizvode s oznakom CE, što znači da se u slučaju da je neki parametar utvrđen u obje Uredbe primjenjuje stroži zahtjev.

(10)  Za svaku kategoriju sastavnih materijala koja uključuje dobivene proizvode u smislu Uredbe (EZ) br. 1069/2009 krajnja točka proizvodnog lanca trebala bi se odrediti za svaki relevantni sastavni materijal koji sadržava nusproizvode životinjskog podrijetla u skladu s postupcima utvrđenima u toj Uredbi. Kako bi se iskoristio tehnički razvoj, stvorilo više mogućnosti za proizvođače i poduzeća te iskoristio potencijal za veću upotrebu hranjiva iz nusproizvoda životinjskog podrijetla kao što je životinjsko gnojivo, uspostava metoda prerade i pravila za oporabu nusproizvoda životinjskog podrijetla, za koje je određena krajnja točka u lancu proizvodnje, trebala bi započeti odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Kada je riječ o gnojidbenim proizvodima koji sadrže prerađena životinjska gnojiva ili se od njih sastoje, trebalo bi utvrditi kriterije za krajnju točku proizvodnje stajskog gnojiva. Da bi se proširile ili dodale kategorije sastavnih materijala s ciljem uključivanja više nusproizvoda životinjskog podrijetla, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji. Ako se ta krajnja točka dostigne prije stavljanja gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na tržište, ali nakon početka proizvodnog postupka uređenog ovom Uredbom, zahtjevi u pogledu postupka Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i ove Uredbe trebali bi se kumulativno primjenjivati na gnojidbene proizvode s oznakom CE što znači da se, u slučaju da je neki parametar uređen obama Uredbama, primjenjuje stroži zahtjev.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Kad je riječ o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji se već uvelike koriste za proizvodnju gnojiva u državama članicama, krajnju točku trebalo bi odrediti bez nepotrebne odgode i najkasnije jednu godinu nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Ako su jedan ili više sastavnih materijala gnojidbenog proizvoda s oznakom CE obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009, a nisu dostigli krajnju točku proizvodnog lanca, bilo bi zavaravajuće osigurati tom proizvodu oznaku CE u skladu s ovom Uredbom jer stavljanje tog proizvoda na raspolaganje na tržištu podliježe zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1069/2009. Takve bi proizvode stoga trebalo isključiti iz područja primjene ove Uredbe.

(12)  Stavljanje na tržište nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenog proizvoda za koje nije određena krajnja točka proizvodnog lanca ili za koje utvrđena krajnja točka nije dostignuta kad je proizvod stavljen na raspolaganje na tržište podliježe zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009. Stoga bi bilo zavaravajuće osigurati tom proizvodu oznaku CE u skladu s ovom Uredbom. Sve proizvode koji sadrže te nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode ili se sastoje od njih trebalo bi stoga isključiti iz područja primjene ove Uredbe.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Primijećena je potražnja na tržištu za određenim oporabljenim vrstama otpada u smislu Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kao gnojidbenim proizvodima. Osim toga, nužni su određeni zahtjevi za otpad koji se koristi kao sirovina u postupku oporabe, za postupke i tehnike obrade te za gnojidbene proizvode koji nastaju postupkom oporabe kako bi se osiguralo da upotreba tih proizvoda nema općih štetnih učinaka na okoliš ni na ljudsko zdravlje. Za gnojidbene proizvode s oznakom CE te bi zahtjeve trebalo utvrditi ovom Uredbom. Stoga se od trenutka usklađivanja sa svim zahtjevima ove Uredbe takvi proizvodi više ne bi trebali smatrati otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ.

(13)  Primijećena je potražnja na tržištu za određenim oporabljenim vrstama otpada, kao što su struvit, biougljen i proizvodi od pepela, u smislu Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća20 kao gnojidbenim proizvodima. Osim toga, nužni su određeni zahtjevi za otpad koji se koristi kao sirovina u postupku oporabe, za postupke i tehnike obrade te za gnojidbene proizvode koji nastaju postupkom oporabe kako bi se osiguralo da upotreba tih proizvoda nema općih štetnih učinaka na okoliš ni na ljudsko zdravlje. Za gnojidbene proizvode s oznakom CE te bi zahtjeve trebalo utvrditi ovom Uredbom. Stoga se od trenutka usklađivanja sa svim zahtjevima ove Uredbe takvi proizvodi više ne bi trebali smatrati otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ, a u skladu s time trebalo bi omogućiti pristup unutarnjem tržištu proizvodima koji sadržavaju takve oporabljene vrste materijala ili se od njih sastoje. Kako bi se zajamčila pravna jasnoća, iskoristio tehnički razvoj i dodatno potakli proizvođači da u većoj mjeri upotrebljavaju vrijedne tijekove otpada, sa znanstvenim analizama i uspostavom zahtjeva u pogledu oporabe na razini Unije za takve proizvode trebalo bi početi odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Zbog toga bi, bez nepotrebnog odgađanja, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu definiranja većih ili dodatnih kategorija sastavnih materijala prihvatljivih za upotrebu u proizvodnji gnojidbenih proizvoda s oznakom CE trebalo dodijeliti Komisiji.

_________________

_________________

20 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i o stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.)

20 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. studenog 2008. o otpadu i o stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.)

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Proizvođači trenutačno upotrebljavaju određene industrijske nusproizvode, suproizvode ili reciklirane proizvode koji potječu iz posebnih industrijskih procesa kao sastavne dijelove gnojidbenih proizvoda s oznakom CE. Za sastavne dijelove gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ovom bi Uredbom trebalo utvrditi zahtjeve koji se odnose na kategorije sastavnih materijala. Ako je primjenjivo, od trenutka usklađivanja sa svim zahtjevima ove Uredbe takvi proizvodi više se ne bi trebali smatrati otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Određene tvari i smjese, koje se obično nazivaju poljoprivrednim aditivima, poboljšavaju način otpuštanja hranjiva iz gnojiva. Tvari i smjese koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu s namjerom da ih se u tu svrhu dodaje gnojidbenim proizvodima s oznakom CE trebale bi ispuniti određene kriterije učinkovitosti, za što je odgovoran proizvođač tih tvari i smjesa, te bi se kao takve trebale smatrati gnojidbenim proizvodima s oznakom CE u skladu s ovom Uredbom. Osim toga, za gnojidbene proizvode s oznakom CE koji sadržavaju takve tvari ili smjese trebali bi vrijediti određeni kriteriji učinkovitosti i sigurnosti. Takve bi tvari i smjese stoga također trebale biti uređene kao sastavni dijelovi gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.

(14)  Određene tvari i smjese, koje se nazivaju poljoprivrednim aditivima, poboljšavaju način otpuštanja hranjiva iz gnojiva. Tvari i smjese koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu s namjerom da ih se u tu svrhu dodaje gnojidbenim proizvodima s oznakom CE trebale bi ispuniti određene kriterije učinkovitosti, sigurnosti i zaštite okoliša, za što je odgovoran proizvođač tih tvari i smjesa, te bi se kao takve trebale smatrati gnojidbenim proizvodima s oznakom CE u skladu s ovom Uredbom. Osim toga, za gnojidbene proizvode s oznakom CE koji sadržavaju takve tvari ili smjese trebali bi vrijediti određeni kriteriji učinkovitosti, sigurnosti i zaštite okoliša. Takve bi tvari i smjese stoga također trebale biti uređene kao sastavni materijali gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  Budući da su proizvedi koji su, osim gnojidbenih elemenata, proizvedeni od tvari i smjesa namijenjeni za dodavanje tlu i oslobađanje u okoliš, kriteriji sukladnosti trebaju se primjenjivati na sve materijale u proizvodu, posebno ako su mali ili se razgrađuju na manje dijelove koji se mogu širiti kroz tlo i ući u sustave opskrbe vodom te dospjeti u širi okoliš. Stoga kriterij biološke razgradivosti i ispitivanje sukladnosti također trebaju biti u skladu s realnim „in vivo” uvjetima, kojima se uzimaju u obzir različite brzine raspadanja u anaerobnim uvjetima, u akvatičnim staništima ili pod vodom, u uvjetima zasićenosti vodom ili u zamrznutom tlu.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Određene tvari, smjese i mikroorganizmi, koje se obično naziva biljnim biostimulansima, nisu sami po sebi hranjiva, ali pospješuju ishranu biljaka. Kad su takvi proizvodi usmjereni samo na poboljšavanje učinkovitosti biljaka u iskorištavanju hranjiva, na otpornost na abiotički stres ili na kvalitativna svojstva usjeva, oni su po svojoj prirodi sličniji gnojidbenim proizvodima nego većini kategorija proizvoda za zaštitu bilja. Stoga bi takvi proizvodi trebali moći dobiti oznaku CE u skladu s ovom Uredbom i biti isključeni iz područja primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća21. Uredbu (EZ) br. 1107/2009 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(15)  Određene tvari, smjese i mikroorganizmi, koje se obično naziva biljnim biostimulansima, nisu sami po sebi inputi hranjiva, ali pospješuju prirodnu ishranu biljaka. Kad su takvi proizvodi usmjereni samo na poboljšavanje učinkovitosti biljaka u iskorištavanju hranjiva, na otpornost na abiotički stres, kvalitativna svojstva usjeva, razgradnju organskih spojeva u tlu ili poboljšanje dostupnosti hranjiva u tlu i rizosferi, oni su po svojoj prirodi sličniji gnojidbenim proizvodima nego većini kategorija proizvoda za zaštitu bilja. Stoga djeluju kao dopuna gnojivima radi optimizacije njihove učinkovitosti i smanjenja stope primjene hranjiva. Stoga bi takvi proizvodi trebali moći dobiti oznaku CE u skladu s ovom Uredbom i biti isključeni iz područja primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća21. Uredbu (EZ) br. 1107/2009 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

_________________

_________________

21 Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.)

21 Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.)

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Trebalo bi proširiti ili dodati nove kategorije sastavnih materijala za mikroorganizme kako bi se zajamčio i povećao potencijal inovacija u području razvoja i otkrivanja novih proizvoda mikrobnih biljnih biostimulansa. Kako bi se potaknule inovacije i stvorila pravna sigurnost za proizvođače u vezi s uvjetima koje treba ispuniti za registraciju novih mikroorganizama kao sastavnih materijala za gnojidbene proizvode s oznakom CE, potrebno je jasno utvrditi usklađene metode za ocjenu sigurnosti novih mikroorganizama. Pripremni rad za utvrđivanje tih metoda za ocjenu sigurnosti trebao bi započeti odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora treba delegirati Komisiji kako bi se, bez nepotrebne odgode, utvrdili uvjeti koje proizvođači moraju ispuniti prilikom dokazivanja sigurnosti novih mikroorganizama u cilju njihove upotrebe u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Proizvodi s jednom ili više funkcija od kojih je jedna obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 trebali bi ostati pod nadzorom prilagođenim takvim proizvodima i predviđenim tom Uredbom. Kad takvi proizvodi ujedno imaju funkciju gnojidbenog proizvoda, bilo bi zavaravajuće predvidjeti za njih oznaku CE u skladu s ovom Uredbom jer stavljanje proizvoda za zaštitu bilja na raspolaganje na tržištu ovisi o odobrenju proizvoda koje je na snazi u predmetnoj državi članici. Takve bi proizvode stoga trebalo isključiti iz područja primjene ove Uredbe.

(16)  Proizvodi s jednom ili više funkcija od kojih je jedna obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 jesu proizvodi za zaštitu bilja obuhvaćeni područjem primjene te Uredbe. Ti proizvodi trebali bi ostati pod nadzorom prilagođenim takvim proizvodima i predviđenim tom Uredbom. Kad takvi proizvodi ujedno imaju funkciju ili djelovanje gnojidbenog proizvoda, bilo bi zavaravajuće predvidjeti za njih oznaku CE u skladu s ovom Uredbom jer stavljanje proizvoda za zaštitu bilja na raspolaganje na tržištu ovisi o odobrenju proizvoda koje je na snazi u predmetnoj državi članici. Takve bi proizvode stoga trebalo isključiti iz područja primjene ove Uredbe.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Ovom se Uredbom ne bi smjela spriječiti primjena postojećeg zakonodavstva Unije u pogledu aspekata zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 86/278/EEZ22 , Direktivu Vijeća 89/391/EEZ23, Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća24, Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća25, Uredbu Komisije (EZ) br. 1881/200626, Direktivu Vijeća 2000/29/EZ27, Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća28 ni Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća29.

(17)  Bez obzira na to o kojem je gnojidbenom proizvodu za ishranu biljaka s oznakom CE riječ, ovom se Uredbom ne bi smjela spriječiti primjena postojećeg zakonodavstva Unije u pogledu aspekata zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 86/278/EEZ22, Direktivu Vijeća 89/391/EEZ23, Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća24, Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća25, Uredbu Komisije (EZ) br. 1881/200626, Direktivu Vijeća 2000/29/EZ27, Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća28 ni Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća29, Direktivu Vijeća 91/676/EEZ29a, Direktivu Vijeća 2000/60/EZ29b

_________________

_________________

22 Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (SL L 181, 4.7.1986., str. 6.)

22 Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (SL L 181, 4.7.1986., str. 6.)

23 Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.)

23 Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.).

24 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.)

24 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.)

25 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.)

25 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.)

26 Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.)

26 Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.)

27 Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. godine o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.)

27 Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. godine o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.)

28 Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i upotrebi prekursora eksploziva (SL L 39, 9.2.2013., str. 1.)

28 Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i upotrebi prekursora eksploziva (SL L 39, 9.2.2013., str. 1.)

29 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.)

29 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.)

 

29a Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).

 

29b Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.)

 

 

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Sljedivost proizvoda koji su podložni organskom onečišćenju iz određenih potencijalno problematičnih izvora (ili koji se takvima smatraju) treba osigurati od izvora organskog materijala. To je potrebno kako bi se osiguralo povjerenje potrošača i ograničila šteta u slučaju pojave lokalnog onečišćenja. Kao rezultat toga, mogu se utvrditi poduzeća koja upotrebljavaju gnojidbene proizvode koji sadržavaju organski materijal iz tih izvora. To bi trebalo biti obvezno za proizvode koji sadržavaju materijale iz otpada ili nusproizvoda koji nisu prošli preradu kojom se uništavaju organske onečišćujuće tvari, patogeni ili genetski materijal. Cilj je ne samo smanjiti rizik za zdravlje i okoliš nego i umiriti javnost te smanjiti zabrinutosti poljoprivrednika u pogledu patogena, organskih onečišćujućih tvari i genetskog materijala. Kako bi se vlasnike zemljišta zaštitilo od onečišćenja za koje oni sami nisu krivi, države članice pozivaju se na uspostavljanje odgovarajućih pravila o odgovornosti.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.b)  Neprerađeni nusproizvodi životinjskog podrijetla ne bi trebali podlijegati ovoj Uredbi.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a)  U skladu s načelima kružnog gospodarstva proizvođači već upotrebljavaju određene industrijske nusproizvode ili suproizvode koji potječu iz posebnih industrijskih procesa kao sastavne dijelove gnojidbenih proizvoda s oznakom CE. Zahtjevi koji se odnose na te kategorije sastavnih materijala trebali bi biti utvrđeni u Prilogu II.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Može se očekivati da će i mješavina različitih gnojidbenih proizvoda s oznakom CE, od kojih je za svaki utvrđena sukladnost s primjenjivim zahtjevima za taj materijal, biti prikladna za upotrebu kao gnojidbeni proizvod s oznakom CE pod uvjetom da ispunjava samo određene dodatne zahtjeve koji su nužni zbog miješanja. Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, takve bi mješavine trebale pripadati zasebnoj kategoriji za koju se ocjenjivanje sukladnosti treba ograničiti na dodatne zahtjeve koji su nužni zbog miješanja.

(20)  Može se očekivati da će i kombinacija proizvoda iz različitih kategorija funkcija proizvoda, od kojih je za svaki utvrđena sukladnost s primjenjivim zahtjevima za taj materijal, biti prikladna za upotrebu kao gnojidbeni proizvod s oznakom CE pod uvjetom da ispunjava samo određene dodatne zahtjeve koji su nužni zbog miješanja. Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, takve bi kombinacije trebale pripadati zasebnoj kategoriji za koju se ocjenjivanje sukladnosti treba ograničiti na dodatne zahtjeve koji su nužni zbog miješanja.

 

(Ovom izmjenom obuhvaća se horizontalna izmjena pojma „mješavina” (u množini i jednini) u pojam „kombinacija” (u množini i jednini); ako bude prihvaćena, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe a, posljedično, i u usvojenim amandmanima)

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Pri stavljanju gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na tržište uvoznik bi trebao na njegovoj ambalaži navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig (zaštitni znak) i poštansku adresu za kontakt kako bi se omogućio nadzor nad tržištem.

(25)  Pri stavljanju proizvoda s oznakom CE na tržište uvoznik bi trebao na njegovoj ambalaži navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig (zaštitni znak), poštansku adresu za kontakt kao i proizvođače iz trećih zemalja kako bi se omogućio nadzor nad tržištem.

Amandman     27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Ako usklađene norme nisu donesene ili nedovoljno podrobno opisuju sve elemente zahtjeva u pogledu kvalitete i sigurnosti iz ove Uredbe, možda će biti potrebni jedinstveni uvjeti za provedbu tih zahtjeva. Komisija stoga treba biti ovlaštena za donošenje provedbenih akata o utvrđivanju tih uvjeta u zajedničkim specifikacijama. Radi pravne sigurnosti trebalo bi razjasniti da gnojidbeni proizvodi s oznakom CE moraju biti sukladni s takvim specifikacijama čak i ako se smatra da su sukladni s usklađenim normama.

(31)  Ako usklađene norme nisu donesene ili nedovoljno podrobno opisuju sve elemente zahtjeva u pogledu kvalitete i sigurnosti iz ove Uredbe i ako postoje neopravdana kašnjenja u postupku donošenja ili ažuriranja normi koje moraju odražavati te zahtjeve, možda će biti potrebne privremene mjere da bi se utvrdili ujednačeni uvjeti za provedbu tih zahtjeva. Komisija stoga treba biti ovlaštena za donošenje provedbenih akata o utvrđivanju tih uvjeta u zajedničkim specifikacijama. Radi pravne sigurnosti trebalo bi razjasniti da gnojidbeni proizvodi s oznakom CE moraju biti sukladni s takvim specifikacijama čak i ako se smatra da su sukladni s usklađenim normama.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Gnojidbeni proizvodi s oznakom CE trebali bi se stavljati na tržište samo ako su dovoljno učinkoviti i ne predstavljaju neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, za sigurnost ili okoliš ako se pravilno pohranjuju i upotrebljavaju za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima, odnosno ako bi takva upotreba mogla proizići iz zakonitog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja. Stoga bi trebalo utvrditi zahtjeve u pogledu sigurnosti i kvalitete te odgovarajuće nadzorne mehanizme. Nadalje, predviđenom se upotrebom gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ne bi smjela ugroziti sigurnost hrane ili hrane za životinje.

(47)  Gnojidbeni proizvodi s oznakom CE trebali bi se stavljati na tržište samo ako su dovoljno učinkoviti i ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, za sigurnost ili okoliš ako se pravilno pohranjuju i upotrebljavaju za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima, odnosno ako bi takva upotreba mogla proizići iz zakonitog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja. Stoga bi trebalo utvrditi zahtjeve u pogledu sigurnosti i kvalitete te odgovarajuće nadzorne mehanizme.

Amandman     29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Postojeći bi sustav trebalo upotpuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivale o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji predstavljaju neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka te za sigurnost ili okoliš. Tijelima za nadzor nad tržištem trebao bi omogućiti da u suradnji s određenim gospodarskim subjektima u pogledu takvih gnojidbenih proizvoda djeluju u ranoj fazi.

(49)  Postojeći bi sustav trebalo upotpuniti postupkom kojim bi se sve zainteresirane strane, uključujući dionike u području zdravlja i zaštite potrošača, obavješćivale o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji predstavljaju rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka te za sigurnost ili okoliš. Tijelima za nadzor nad tržištem trebao bi omogućiti da u suradnji s određenim gospodarskim subjektima u pogledu takvih gnojidbenih proizvoda djeluju u ranoj fazi.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Recital 55

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  U području recikliranja otpada postignut je obećavajući tehnički napredak, kao što je recikliranje fosfora iz mulja otpadnih voda i proizvodnja gnojidbenih proizvoda iz nusproizvoda životinjskog podrijetla, primjerice biougljena. Proizvodi koji sadržavaju takve materijale ili se od njih sastoje trebali bi imati pristup unutarnjem tržištu bez nepotrebnih odgađanja ako je proizvodni postupak bio znanstveno analiziran, a zahtjevi u pogledu postupka bili uspostavljeni na razini Unije. Zbog toga bi ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s obzirom na definiranje većih ili dodatnih kategorija gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ili sastavnih dijelova prihvatljivih za upotrebu u proizvodnji takvih proizvoda trebalo dodijeliti Komisiji. Kad je riječ o nusproizvodima životinjskog podrijetla, kategorije sastavnih materijala trebalo bi proširiti ili dodati nove samo kad je, u skladu s postupcima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009, utvrđena krajnja točka u proizvodnom lancu jer su nusproizvodi životinjskog podrijetla za koje takva krajnja točka nije utvrđena u svakom slučaju isključeni iz područja primjene ove Uredbe.

(55)  U području recikliranja otpada, kao što je recikliranje fosfora iz mulja otpadnih voda, primjerice struvita, proizvodnja gnojidbenih proizvoda iz nusproizvoda životinjskog podrijetla, primjerice biougljena, te oporaba fosfora nakon spaljivanja, primjerice proizvoda od pepela, postignut je obećavajući tehnički napredak. Proizvodi koji sadržavaju takve materijale ili se od njih sastoje trebali bi imati pristup unutarnjem tržištu bez nepotrebnih odgađanja ako je proizvodni postupak bio znanstveno analiziran, a zahtjevi u pogledu postupka bili uspostavljeni na razini Unije. Zbog toga bi ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s obzirom na prihvatljivost tih materijala za upotrebu u proizvodnji trebalo dodijeliti Komisiji. Za proizvode dobivene iz nusproizvoda životinjskog podrijetla, kategorije sastavnih materijala trebalo bi proširiti ili dodati nove samo kad je, u skladu s postupcima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009, utvrđena krajnja točka u proizvodnom lancu.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(55.a)  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati polimere koji nisu polimeri hranjiva, međutim, to bi trebalo biti ograničeno na slučajeve u kojima je svrha polimera kontrola otpuštanja hranjiva ili povećavanje kapaciteta zadržavanja vode gnojidbenog proizvoda s oznakom CE. Inovativnim proizvodima koji sadrže takve polimere trebalo bi omogućiti pristup unutarnjem tržištu. Kako bi se umanjili rizici koje za ljudsko zdravlje, sigurnost ili okoliš mogu predstavljati polimeri koji nisu polimeri hranjiva, trebalo bi odrediti kriterije za njihovu biološku razgradivost da bi bili fizički i biološki razgradljivi. Zbog toga bi se u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisiji trebalo dodijeliti ovlast za donošenje akata u pogledu utvrđivanja kriterija za pretvorbu polimerskog ugljena koji treba pretvoriti u ugljikov dioksid (CO2) i odgovarajuće metode ispitivanja biološke razgradivosti.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56)  Osim toga, trebalo bi biti moguće odmah reagirati na nova saznanja u pogledu uvjeta prema kojima su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE dovoljno učinkoviti i na nove procjene rizika za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš. U tu bi se svrhu ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebale dodijeliti Komisiji kako bi se izmijenili zahtjevi primjenjivi na razne kategorije gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.

(56)  Osim toga, trebalo bi biti moguće odmah reagirati na nova saznanja u pogledu uvjeta prema kojima su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE dovoljno učinkoviti i na nove procjene rizika za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, uzimajući u obzir procjene koje su provela tijela država članica ili koje su nastale u suradnji s njima. U tu bi se svrhu ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebale dodijeliti Komisiji kako bi se izmijenili zahtjevi primjenjivi na razne kategorije gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57)  U provođenju tih ovlasti posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(57)  Pri donošenju delegiranih akata predviđenih ovom Uredbom posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Komisija primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženima za izradu delegiranih akata.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 59.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(59.a)  Zbog visoke razine ovisnosti Unije o uvozu fosfatne rude Komisija je tu sirovinu svrstala u ključne sirovine. Stoga je potrebno pratiti posljedice ove Uredbe na dostupnost opskrbe sirovinama općenito, a posebno na dostupnost fosfatne rude, te, u oba slučaja, na cijene. Nakon takve procjene te u slučaju negativne procjene Komisija bi trebala poduzeti mjere koje smatra odgovarajućima kako bi ispravila smetnje u trgovanju.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  nusproizvode životinjskog podrijetla koji podliježu zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1069/2009;

(a)  nusproizvode životinjskog podrijetla ili dobivene proizvode koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu podložno zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1069/2009,

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Direktive 91/676/EEZ;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  Direktive 2000/60/EZ;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  gnojidbeni proizvod” znači tvar, smjesa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se sam ili pomiješan s drugim materijalom primjenjuje ili je namijenjen primjeni na biljkama ili njihovoj rizosferi radi opskrbe biljaka hranjivima ili poboljšavanja učinkovitosti njihove ishrane;

(1)  „proizvod za ishranu biljaka” znači tvar, smjesa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se sam ili pomiješan s drugim materijalom primjenjuje ili je namijenjen primjeni na gljivama ili njihovoj mikosferi ili na biljkama u bilo kojoj fazi rasta, uključujući sjemenke, i/ili njihovoj rizosferi, radi opskrbe biljaka ili gljiva hranjivima ili poboljšavanja njihovih fizičkih ili bioloških uvjeta rasta ili opće vitalnosti, prinosa i kvalitete, uključujući povećanjem sposobnosti biljke da uzima hranjiva iz filosfere (uz iznimku proizvoda za zaštitu bilja obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 1107/2009).

Amandman     39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „tvar” znači tvar u smislu članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

(3)  „tvar” znači kemijski element i njegovi spojevi u prirodnom stanju ili dobiveni proizvodnim postupkom, uključujući i sve dodatke (aditive) koji su nužni za održavanje njezine stabilnosti te sve nečistoće nastale tijekom primijenjenog postupka, ali isključujući sva otapala koja se mogu izdvojiti bez utjecaja na stabilnost tvari i promjene njezinog sastava.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje gnojidbeni proizvod s oznakom CE mora ispuniti;

(13)  „tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje gnojidbeni proizvod s oznakom CE ili postupak njegove proizvodnje moraju ispunjavati;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su u skladu s ovom Uredbom.

Kada je riječ o aspektima i rizicima obuhvaćenima ovom Uredbom, države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su u skladu s ovom Uredbom.

Amandman     42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ovom se Uredbom države članice ne sprečava da zadrže ili donesu odredbe o upotrebi gnojidbenih proizvoda s oznakom CE u svrhu zaštite zdravlja ljudi i okoliša, usklađene s Ugovorima, pod uvjetom da one ne zahtijevaju preinaku gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su u skladu s ovom Uredbom i ne utječu na uvjete za stavljanje tih proizvoda na raspolaganje na tržište.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za sve aspekte koji nisu obuhvaćeni prilozima I. ili II. gnojidbeni proizvodi s oznakom CE moraju ispunjavati zahtjev da se njihovom upotrebom, kako je opisana u uputama za upotrebu, ne ugrožava sigurnost hrane ili hrane za životinje biljnog podrijetla u smislu članaka 14. i 15. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Briše se.

Amandman     44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija usporedno s objavom ove Uredbe u Službenom listu Europske unije objavljuje dokument sa smjernicama za proizvođače i tijela za nadzor tržišta u kojem se pojašnjava kako bi oznaka trebala izgledati te se navode relevantni primjeri. Tim se dokumentom sa smjernicama također navode druge relevantne informacije iz Priloga III. dijela 1. stavka 2. točke (d).

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti deset godina nakon što je gnojidbeni proizvod s oznakom CE na koji se ti dokumenti odnose stavljen na tržište.

3.  Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti pet godina nakon što je gnojidbeni proizvod s oznakom CE na koji se ti dokumenti odnose stavljen na tržište.

 

(Ovo je horizontalna izmjena koja se odnosi na razdoblje čuvanja cijele tehničke dokumentacije; ako bude prihvaćena, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe a, posljedično, i u usvojenim amandmanima)

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su dio serijske proizvodnje s ovom Uredbom. Na primjereni se način u obzir uzimaju promjene vezane uz način proizvodnje ili svojstva tih gnojidbenih proizvoda te promjene usklađenih normi, zajedničkih specifikacija iz članka 13. ili drugih tehničkih specifikacija s obzirom na koje je gnojidbeni proizvod s oznakom CE proglašen sukladnim.

Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su dio serijske proizvodnje s ovom Uredbom. Na primjereni se način u obzir uzimaju promjene povezane sa svojstvima tih gnojidbenih proizvoda te promjene usklađenih normi, zajedničkih specifikacija iz članka 13. ili drugih tehničkih specifikacija s obzirom na koje je gnojidbeni proizvod s oznakom CE proglašen sukladnim.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako to smatraju prikladnim s obzirom na djelovanje gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili rizike koje on predstavlja, proizvođači ispituju uzorke gnojidbenih proizvoda koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju pritužbe i, prema potrebi, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i njihovih opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

Ako to smatraju prikladnim s obzirom na djelovanje gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili rizike koje on predstavlja, proizvođači s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača i okoliša ispituju uzorke gnojidbenih proizvoda koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju pritužbe i vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i njihovih opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere i tijela za nadzor tržišta.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Proizvođači na ambalaži gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili, ako se gnojidbeni proizvod isporučuje bez ambalaže, u dokumentu priloženom uz gnojidbeni proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i poštansku adresu na kojoj su dostupni. U poštanskoj adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor nad tržištem.

6.  Proizvođači na ambalaži gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili, ako se gnojidbeni proizvod isporučuje bez ambalaže, u dokumentu priloženom uz gnojidbeni proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i poštansku adresu na kojoj su dostupni. U poštanskoj adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Gore navedena izjava je na jeziku koji krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta bez poteškoća razumiju, a koji određuje predmetna država članica, te mora biti jasna, razumljiva i čitljiva.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Proizvođači osiguravaju da je gnojidbeni proizvod s oznakom CE označen u skladu s Prilogom III. ili da se, ako se gnojidbeni proizvod isporučuje bez ambalaže, izjave o označivanju prilože u dokumentu uz gnojidbeni proizvod i da budu dostupne u svrhu inspekcijskog pregleda kad se proizvod stavlja na tržište. Ta je izjava o označivanju na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a koji određuje predmetna država članica, te mora biti jasna, razumljiva i čitljiva.

7.  Proizvođači osiguravaju da je gnojidbeni proizvod s oznakom CE označen u skladu s Prilogom III. ili da su, ako je ambalaža premala da bi oznaka sadržavala sve informacije ili ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje bez ambalaže, potrebne informacije prisutne u dokumentu priloženom gnojidbenom proizvodu s oznakom CE. Informacije koje se zahtijevaju na temelju Priloga III. moraju biti na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a koji određuje dotična država članica, te moraju biti jasne, razumljive i čitljive.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 10. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Proizvođač nadležnom tijelu odredišne države članice podnosi izvješće o ispitivanju otpornosti na detonaciju propisano u Prilogu IV. za sljedeće gnojidbene proizvode s oznakom CE:

10.  Proizvođač nadležnom tijelu odredišne države članice podnosi izvješće o ispitivanju otpornosti na detonaciju propisano u Prilogu IV. i jamstvo da sljedeći gnojidbeni proizvodi s oznakom CE mogu proći to ispitivanje:

Amandman     51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 10. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  mješavine gnojidbenih proizvoda, kako je navedeno u kategoriji funkcije proizvoda 7. u Prilogu I., koje sadržavaju gnojiva iz točke (a).

(b)  kombinacije različitih kategorija funkcija proizvoda, kako je navedeno u kategoriji funkcije proizvoda 7. u Prilogu I., koje sadržavaju gnojiva iz točke (a).

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 10. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješće se dostavlja najmanje pet dana prije stavljanja tih proizvoda na tržište.

Izvješće se dostavlja najmanje pet radnih dana prije stavljanja tih proizvoda na tržište. Popis nadležnih tijela država članica objavljuje se na internetskoj stranici Komisije.

Amandman     53

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uvoznici na tržište stavljaju isključivo sukladne gnojidbene proizvode s oznakom CE.

1.  Isključivo sukladno gnojivo s oznakom CE može se uvoziti u Uniju i staviti na tržište Unije.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije stavljanja gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 14. Oni provjeravaju je li proizvođač pripremio tehničku dokumentaciju, jesu li uz gnojidbeni proizvod s oznakom CE priloženi EU izjava o sukladnosti i potrebni dokumenti i je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan s primjenjivim zahtjevima iz priloga I., II. ili III., ne stavlja gnojidbeni proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor nad tržištem.

2.  Prije stavljanja gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 14. Oni provjeravaju je li proizvođač pripremio tehničku dokumentaciju, jesu li uz gnojidbeni proizvod s oznakom CE priloženi EU izjava o sukladnosti i potrebni dokumenti i je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan s primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe, ne stavlja gnojidbeni proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor nad tržištem.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uvoznici na ambalaži gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili, ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje bez ambalaže, u dokumentu priloženom uz taj gnojidbeni proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i adresu na kojoj su dostupni. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor nad tržištem.

3.  Uvoznici na ambalaži gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili, ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje bez ambalaže, u dokumentu priloženom uz taj gnojidbeni proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i adresu na kojoj su dostupni kao i proizvođače iz trećih zemalja. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor nad tržištem.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Uvoznici osiguravaju da je gnojidbeni proizvod s oznakom CE označen u skladu s Prilogom III. na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a koji određuje dotična država članica.

4.  Uvoznici osiguravaju da je gnojidbeni proizvod s oznakom CE označen u skladu s Prilogom III. ili da su, ako je ambalaža premala da bi oznaka sadržavala sve informacije ili ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje bez ambalaže, potrebne informacije navedene u dokumentu priloženom gnojidbenom proizvodu s oznakom CE. Informacije potrebne u skladu s Prilogom III. napisane su na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a koji određuje dotična država članica.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako to smatraju prikladnim s obzirom na djelovanje gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili rizike koje on predstavlja, uvoznici ispituju uzorke gnojidbenih proizvoda koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju pritužbe i, prema potrebi, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i njihovih opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

6.  Ako to smatraju prikladnim s obzirom na djelovanje gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili rizike koje on predstavlja, uvoznici ispituju uzorke gnojidbenih proizvoda koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju pritužbe i vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i njihovih opoziva radi zaštite zdravlja, sigurnosti potrošača i okoliša te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Uvoznici su dužni tijekom deset godina nakon što je gnojidbeni proizvod s oznakom CE stavljen na tržište imati primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju za potrebe tijela za nadzor nad tržištem te osigurati da tim tijelima na zahtjev bude raspoloživa tehnička dokumentacija.

8.  Uvoznici su dužni tijekom pet godina nakon što je gnojidbeni proizvod s oznakom CE stavljen na tržište imati primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju za potrebe tijela za nadzor nad tržištem te osigurati da tim tijelima na zahtjev bude raspoloživa tehnička dokumentacija. Uvoznici na zahtjev stavljaju primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganje drugim relevantnim gospodarskim subjektima.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije stavljanja gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju jesu li uz njega priloženi EU izjava o sukladnosti i potrebni dokumenti, da je označen u skladu s Prilogom III. na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju u državi članici u kojoj se gnojidbeni proizvod s oznakom CE stavlja na raspolaganje na tržištu te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. odnosno članka 8. stavka 3.

Prije stavljanja gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju jesu li uz njega priloženi potrebni dokumenti, da je označen u skladu s Prilogom III. na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju u državi članici u kojoj se gnojidbeni proizvod s oznakom CE stavlja na raspolaganje na tržištu te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. odnosno članka 8. stavka 3. Ako je ambalaža premala da bi oznaka sadržavala sve informacije ili ako je gnojidbeni proizvod s oznakom CE dostavljen bez ambalaže, distributeri na tržištu provjeravaju jesu li potrebne informacije navedene u dokumentu priloženom gnojidbenom proizvodu s oznakom CE.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan s primjenjivim zahtjevima iz priloga I., II. ili III., ne stavlja gnojidbeni proizvod na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Osim toga, ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor nad tržištem.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan s primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe, ne stavlja gnojidbeni proizvod na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Osim toga, ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor nad tržištem.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje zajedničke specifikacije iz članka 13. pretpostavlja se da su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE koji su sukladni s usklađenim normama ili dijelovima usklađenih normi, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, sukladni sa zahtjevima iz Priloga I., II. i III. koji su obuhvaćeni tim normama ili njihovim dijelovima.

Pretpostavlja se da su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE koji su sukladni s usklađenim normama ili dijelovima usklađenih normi, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, ili su u skladu s tim normama ispitani, sukladni s odgovarajućim zahtjevima iz Priloga I., II. i III. koji su obuhvaćeni tim normama ili njihovim dijelovima.

Amandman     62

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti provedbene akte o utvrđivanju zajedničkih specifikacija, čije poštovanje osigurava sukladnost sa zahtjevima iz Priloga I., II. i III. obuhvaćenima tim specifikacijama ili njihovim dijelovima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 41. stavka 3.

Ako zahtjev naveden u Prilozima I., II. i III. nije obuhvaćen usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije i ako nakon zahtjeva jednoj europskoj organizaciji za normizaciju ili nekoliko njih da se izrade usklađene norme za taj zahtjev Komisija primijeti nepotrebna kašnjenja u donošenju norme, ona može donijeti provedbene akte o utvrđivanju zajedničkih specifikacija za taj zahtjev. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 41. stavka 3.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Oznaka CE stavlja se na popratne dokumente i, ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje u ambalaži, na ambalažu, tako da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.

1.  Oznaka CE stavlja se na ambalažu gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili, ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje bez ambalaže, u dokumente priloženima gnojidbenom proizvodu s oznakom CE, tako da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Oznaka CE popraćena je identifikacijskim brojem prijavljenog tijela uključenog u ocjenjivanje sukladnosti prema Prilogu IV. modulu D1.

Oznaka CE popraćena je identifikacijskim brojem prijavljenog tijela ako se to zahtijeva na temelju Priloga IV.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji je oporabljen i ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe smatra se da ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ pa se stoga više ne smatra otpadom.

Ako je materijal koji je bio otpad oporabljen i ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji je u skladu s ovom Uredbom sadrži taj materijal ili se sastoji od njega, smatra se da taj materijal ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ i stoga se od trenutka sastavljanja izjave EU-a o sukladnosti više ne smatra otpadom.

Amandman     66

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica koja provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji na zahtjev sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti predmetnoga prijavljenog tijela.

2.  Tijela koja provode prijavljivanje na zahtjev dostavljaju Komisiji sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti predmetnog prijavljenog tijela.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne ispunjava zahtjeve iz priloga I., II. ili III. ili odgovarajuće usklađene norme, zajedničke specifikacije iz članka 13. ili druge tehničke specifikacije, od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izda potvrdu.

3.  Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne ispunjava zahtjeve iz priloga I., II. ili III. ili odgovarajuće usklađene norme ili zajedničke specifikacije iz članka 13., od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izda potvrdu o sukladnosti ili odluku o odobrenju.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde prijavljeno tijelo utvrdi da gnojidbeni proizvod s oznakom CE više nije sukladan, zahtijeva od proizvođača da poduzme primjerene korektivne mjere te prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu.

4.  Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde ili odluke o odobrenju prijavljeno tijelo utvrdi da gnojidbeni proizvod s oznakom CE više nije sukladan, zahtijeva od proizvođača da poduzme primjerene korektivne mjere te prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu ili odluku o odobrenju.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, suspendira ili povlači sve potvrde.

5.  Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak te je stoga gnojidbeni proizvod s oznakom CE i dalje nesukladan sa zahtjevima ove Uredbe, prijavljeno tijelo, po potrebi, ograničava, suspendira ili povlači sve potvrde ili odluku o odobrenju.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde;

(a)  svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde ili odluke o odobrenju;

Amandman     71

Prijedlog uredbe

Članak 37. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postupanje s gnojidbenim proizvodima s oznakom CE koji predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

Postupanje na nacionalnoj razini s gnojidbenim proizvodima s oznakom CE koji predstavljaju rizik

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako tijela za nadzor nad tržištem neke države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da neki gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, ocjenjuju ispunjava li predmetni gnojidbeni proizvod zahtjeve iz ove Uredbe. Relevantni gospodarski subjekti prema potrebi u tu svrhu surađuju s tijelima za nadzor nad tržištem.

Ako tijela za nadzor nad tržištem neke države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da neki gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš ili za ostale aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom, ocjenjuju ispunjava li predmetni gnojidbeni proizvod sve zahtjeve iz ove Uredbe. Relevantni gospodarski subjekti prema potrebi u tu svrhu surađuju s tijelima za nadzor nad tržištem.

 

(Ovom izmjenom obuhvaća se horizontalna izmjena pojma „neprihvatljiv rizik” (u množini i jednini) koji se mijenja u „rizik” (u jednini); ako bude prihvaćena, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe tih pojmova i, posljedično, usvojenih amandmana.)

Amandman     73

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako tijela za nadzor nad tržištem tijekom postupka ocjenjivanja utvrde da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan sa zahtjevima iz ove Uredbe, od gospodarskog subjekta moraju bez odgode zatražiti da u razumnom roku poduzme sve korektivne mjere kako bi gnojidbeni proizvod uskladio s tim zahtjevima, povukao s tržišta, opozvao ili uklonio oznaku CE.

Ako tijela za nadzor nad tržištem tijekom postupka ocjenjivanja utvrde da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan sa zahtjevima iz ove Uredbe, od gospodarskog subjekta moraju bez odgode zatražiti da poduzme sve korektivne mjere kako bi gnojidbeni proizvod uskladio s tim zahtjevima, povukao s tržišta ili opozvao u razumnom roku koji će utvrditi razmjerno prirodi rizika te uklonio oznaku CE.

Amandman     74

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme prikladne korektivne mjere u roku navedenom u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor nad tržištem poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje tog gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na svojem nacionalnom tržištu, odnosno povukla ga s tržišta ili opozvala.

Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme prikladne korektivne mjere u roku navedenom u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor nad tržištem poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranilo ili ograničilo stavljanje tog gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na svojem nacionalnom tržištu, odnosno povuklo ga s tržišta ili opozvalo. Obvezama tijela za nadzor nad tržištem u tom pogledu ne dovodi se u pitanje mogućnost država članica da reguliraju gnojidbene proizvode koji nemaju oznaku CE nakon stavljanja na raspolaganje na tržištu.

Amandman     75

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nedostaci u usklađenim normama iz članka 12. u vezi s dodjelom pretpostavke o sukladnosti.

(b)  nedostaci u usklađenim normama iz članka 12.;

Amandman     76

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 5. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  nedostaci zajedničkih specifikacija iz članka 13.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost gnojidbenog proizvoda s oznakom CE pripisuje nedostacima zajedničkih specifikacija iz članka 37. stavka 5. točke (c), Komisija bez odgode donosi provedbene akte o izmjeni ili stavljanju izvan snage dotičnih zajedničkih specifikacija. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 41. stavka 3.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako država članica nakon ocjenjivanja u skladu s člankom 37. stavkom 1. utvrdi da gnojidbeni proizvod, iako je u skladu s ovom Uredbom, predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka te za sigurnost ili okoliš, od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva da u razumnom roku poduzme sve odgovarajuće mjere kako taj gnojidbeni proizvod nakon stavljanja na tržište više ne bi bio rizičan, da ga povuče s tržišta ili opozove.

1.  Ako država članica nakon ocjenjivanja u skladu s člankom 37. stavkom 1. utvrdi da gnojidbeni proizvod, iako je u skladu s ovom Uredbom, predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka te za sigurnost ili okoliš ili za ostale aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom, od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva bez odgode da u razumnom roku koje odredi tijelo za nadzor nad tržištem i razmjerno prirodi rizika poduzme sve odgovarajuće mjere kako taj gnojidbeni proizvod nakon stavljanja na raspolaganje na tržištu više ne bi bio rizičan, da ga povuče s tržišta ili opozove.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  EU izjava o sukladnosti nije priložena uz gnojidbeni proizvod s oznakom CE;

(c)  EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. radi izmjena priloga od I. do IV. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku te olakšavanja pristupa unutarnjem tržištu i slobodnog kretanja gnojidbenih proizvoda s oznakom CE

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. radi izmjena priloga od I. do IV. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku, uzimajući u obzir proizvode i materijale koji su već odobreni u državama članicama, osobito na područjima proizvodnje gnojidbenih proizvoda od nusproizvoda životinjskog podrijetla i oporabe otpada, te u svrhe olakšavanja pristupa unutarnjem tržištu i slobodnog kretanja gnojidbenih proizvoda s oznakom CE:

(a)  kojima će se vjerojatno mnogo trgovati na unutarnjem tržištu i

(a)  koji imaju potencijal postati predmet značajnog trgovanja na unutarnjem tržištu i

(b)  za koje postoje znanstveni dokazi da ne predstavljaju neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, za sigurnost ili okoliš te da su dovoljno učinkoviti.

(b)  za koje postoje znanstveni dokazi da ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, za sigurnost ili okoliš te da su dovoljno učinkoviti.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Bez nepotrebne odgode nakon ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija donosi delegirani akt u skladu sa stavkom 1. radi izmjene kategorija sastavnih materijala iz Priloga II., posebno radi dodavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla za koje je krajnja točka utvrđena, struvita, biougljena i proizvoda od pepela tim kategorijama sastavnih materijala, te radi utvrđivanja zahtjeva za uvrštavanje tih proizvoda u te kategorije. Pri donošenju tih delegiranih akata Komisija posebno u obzir uzima tehnološki napredak postignut u području oporabe hranjiva.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija na temelju stavka 1. izmijeni Prilog II. kako bi dodala nove mikroorganizme u kategoriju sastavnih materijala za takve organizme, ona to čini na temelju sljedećih podataka:

2.  Ako Komisija izmijeni Prilog II. kako bi dodala nove rodove mikroorganizama u kategoriju sastavnih materijala za takve organizme ona to čini, nakon što provjeri ispunjavaju li svi relevantni rodovi dodatnog mikroorganizma uvjete iz stavka 1. točke (b) ovog članka, na temelju sljedećih podataka:

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  naziv mikroorganizma;

(a)  naziv mikroorganizma na razini roda;

Amandman     84

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prethodni podaci o sigurnoj proizvodnji i upotrebi tog mikroorganizma

(c)  znanstvene literature o sigurnoj proizvodnji i upotrebi tog mikroorganizma

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  taksonomski odnos s vrstama mikroorganizama koji su u skladu s priznatom pretpostavkom o sigurnosti koju je uspostavila Europska agencija za sigurnost hrane;

(d)  taksonomski odnos s vrstama mikroorganizama koji su u skladu s priznatom pretpostavkom o sigurnosti koju je uspostavila Europska agencija za sigurnost hrane ili upućivanje na izjavu o sukladnosti s odgovarajućim usklađenim normama o sigurnosti upotrijebljenih mikroorganizama objavljenih u Službenom listu Europske unije ili na sukladnost sa zahtjevima za ocjenu sigurnosti novih mikroorganizama koje je usvojila Komisija ako takve usklađene norme ne postoje;

Amandman     86

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kako bi se odrazio brz tehnološki napredak na tom području, Komisija do ... [jedna godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] donosi delegirane akte u skladu s člankom 43. radi utvrđivanja kriterija za ocjenu novih mikroorganizama koji se mogu upotrebljavati u proizvodima za ishranu biljaka, a da se ne nalaze nominalno na pozitivnom popisu.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Do... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija izmjenjuje Prilog II. radi uvrštavanja krajnjih točaka u lanac proizvodnje koje su određene u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009, u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla navedene u kategoriji CMC 11 Priloga II.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Kada donosi delegirane akte u skladu sa stavkom 1., Komisija izmjenjuje kategoriju sastavnih materijala utvrđivanjem zahtjeva za polimere koji nisu polimeri hranjiva iz Priloga II. kako bi se u obzir uzeli najnoviji znanstveni dokazi i tehnološki razvoj te do ... [tri godine nakon početka primjene ove Uredbe] utvrđuje kriterije za pretvorbu polimernog ugljika koji treba pretvoriti u ugljikov dioksid (CO2) i odgovarajuću metodu ispitivanja za biološku razgradivost.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Kada donosi delegirane akte u skladu sa stavkom 1., Komisija izmjenjuje kategoriju sastavnih materijala utvrđivanjem kriterija za druge industrijske nusproizvode iz Priloga II. kako bi se uzelo u obzir sadašnje prakse pri izradi proizvoda, tehnološki razvoj i najnovije znanstvene dokaze te do ... [jedna godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] utvrđuje kriterije za industrijske nusproizvode u cilju njihova uključivanja u kategoriju sastavnih materijala.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U pogledu dijela II. Priloga I. ovlaštenje za donošenje delegiranih akata u skladu sa stavcima 1. i 4. ovog članka ne obuhvaća prilagodbe ograničenjima kontaminanata koja su u njemu navedena, osim ako nova ograničenja kontaminanata nisu nužna uslijed dodavanja novih sastavnih materijala u skladu s Prilogom II. Kad se postave nova ograničenja kontaminanata, ta se ograničenja primjenjuju samo na nove sastavne materijale koji su dodani.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice propisuju kazne za kršenje odredaba ove Uredbe i poduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice moraju bez odgode obavijestiti Komisiju o tim odredbama i mjerama te o svim naknadnim izmjenama koje se na njih odnose.

Države članice propisuju kazne za kršenje odredaba ove Uredbe i poduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice moraju bez odgode obavijestiti Komisiju o tim odredbama i mjerama te o svim naknadnim izmjenama koje se na njih odnose. Države članice poduzimaju sve mjere potrebne za osiguranje provedbe svojih pravila o kaznama.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1069/2009

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)   u stavku 2. iza prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

 

„Za dobivene proizvode koji spadaju u područje primjene članka 32., a već se uvelike koriste za proizvodnju gnojiva u državama članicama, Komisija određuje takvu krajnju točku do ... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu Uredbe o gnojivima].”

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1107/2009

Članak 3. – stavak 34. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „34. ‚biljni biostimulans’ znači proizvod koji pospješuje procese ishrane biljaka neovisno o sadržaju hranjiva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke:

„34. ‚biljni biostimulans’ znači proizvod koji sadrži bilo koju tvar ili mikroorganizam koji pospješuje procese ishrane biljaka neovisno o sadržaju hranjiva ili bilo koju kombinaciju takvih tvari i/ili mikroorganizama isključivo radi poboljšanja jednog svojstva ili više sljedećih svojstava biljke ili poboljšanja rizosfere biljke:

Amandman     95

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1107/2009

Članak 3. – točka 34. – podtočka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kvalitativnih svojstava usjeva.

(c)  kvalitete usjeva.

Amandman     96

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1107/2009

Članak 3. – točka 34. – podtočka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  dostupnost hranjiva u tlu, rizosferi ili filosferi;

Amandman     97

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1107/2009

Članak 3. – točka 34. – podtočka cb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  degradacija organskih spojeva u tlu

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1107/2009

Članak 3. – točka 34. – podtočka cc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  humifikacija;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 48. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijelazne odredbe

Prijelazne odredbe, preispitivanje i izvješćivanje

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu proizvoda koji su stavljeni na tržište kao gnojiva s oznakom „EZ gnojivo” u skladu s Uredbom (EZ) br. 2003/2003 prije [Ured za publikacije, unijeti datum primjene ove Uredbe]. Međutim, poglavlje 5. primjenjuje se mutatis mutandis na takve proizvode.

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu proizvoda koji su stavljeni na tržište kao gnojiva s oznakom „EZ gnojivo” u skladu s Uredbom (EZ) br. 2003/2003 prije ... [12 mjeseci nakon početka primjene ove Uredbe]. Međutim, poglavlje 5. primjenjuje se mutatis mutandis na takve proizvode.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Države članice koje su već primijenile niža ograničenja za udio kadmija (Cd) u organsko-mineralnim gnojivima i anorganskim gnojivima, utvrđena u kategorijama PFC 1 (B)(3)(a) i PFC 1 (C)(I)(2)(a) dijela II. Priloga I., mogu zadržati to strože ograničenje sve dok je ograničenje uspostavljeno u skladu s ovom Uredbom jednako ili niže. Države članice obavještavaju Komisiju o takvim nacionalnim mjerama do ... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Do ... [42 mjeseca nakon datuma primjene ove Uredbe], Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće u kojem ocjenjuje primjenu ove Uredbe i njezin ukupni učinak na postizanje njezinih ciljeva, uključujući učinak na MSP-ove. To izvješće posebno sadrži:

 

(a)  ocjenu funkcioniranja unutarnjeg tržišta gnojidbenih proizvoda, uključujući učinkovitost u ocjenjivanju sukladnosti i nadzoru nad tržištem, analizu učinaka djelomične usklađenosti na proizvodnju, uzorke korištenja i trgovinske tokove gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i gnojidbenih proizvoda stavljenih na tržište u skladu s nacionalnim pravilima;

 

(b)  ocjenu primjene ograničenja u pogledu razina kontaminanata kao što je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi, sve nove relevantne znanstvene informacije u pogledu toksičnosti i karcinogenosti kontaminanata ako budu dostupne, uključujući rizike od onečišćenja uranijem u gnojidbenim proizvodima;

 

(c)  ocjenu razvoja tehnologija za uklanjanje kadmija i njihova učinka, opsega i troškova diljem lanaca vrijednosti, kao i povezanog gospodarenja otpadnim kadmijem i

 

(d)  ocjenu učinaka na trgovinu sirovinama, uključujući dostupnost fosfatne rude.

 

Ovim se izvješćem u obzir uzima tehnološki napredak i inovacije te postupci standardizacije koji utječu na proizvodnju i upotrebu gnojidbenih proizvoda. Prema potrebi, izvješće je popraćeno zakonodavnim prijedlogom do ... [pet godina nakon datuma primjene ove Uredbe].

 

Do ... [12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija podnosi procjenu znanstvenih podataka radi utvrđivanja poljoprivrednih i ekoloških kriterija kako bi se odredili kriteriji za krajnju točku proizvodnje stajskog gnojiva da bi se kvalificirala učinkovitost proizvoda koji sadrže prerađeno stajsko gnojivo ili se sastoje od njih;

Amandman     103

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c  Do ... [pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija preispituje postupak ocjenjivanja sukladnosti u vezi s mikroorganizmima

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Primjenjuje se od ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe], osim članaka od 19. do 35. koji se primjenjuju od ... [jedna godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] te članaka 13., 41., 42., 43. i 45. koji se primjenjuju od ... [dan stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka Ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ca.  Niskougljično gnojivo

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 5. – podtočka A – podtočka Ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ia.  Inhibitori denitrifikacije

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava tvar za koju su najveće dopuštene količine rezidua u hrani i hrani za životinje utvrđene u skladu s

Briše se.

(a)   Uredbom Vijeća (EEZ) br. 315/9332 ,

 

(b)   Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća33 ,

 

(c)   Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća34 ili

 

(d)   Direktivom 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća35 ,

 

upotreba gnojidbenog proizvoda s oznakom CE navedena u uputama za upotrebu ne smije dovesti do prekoračenja tih ograničenja u hrani i hrani za životinje.

 

__________________

 

32 Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (SL L 37, 13.2.1993., str. 1.).

 

33 Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).

 

34 Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 152, 16.6.2009., str. 11.).

 

35 Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (SL L 140, 30.5.2002., str. 10.).

 

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – točka 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sastojci podneseni na odobrenje ili ponovno odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, ali koji nisu uključeni u Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011, ne upotrebljavaju se u gnojidbenim proizvodima kad je njihovo isključivanje opravdano člankom 1. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Organsko gnojivo sadržava

1. Organsko gnojivo sadržava

-  ugljik (C) i

-  organski ugljik (Corg) i

-  hranjiva

-  hranjiva

isključivo biološkog podrijetla, osim materijala koji je fosiliziran ili je dio geoloških formacija.

isključivo biološkog podrijetla, poput treseta, leonardita, lignita i drugih tvari dobivenih od tih materijala, ali isključuje druge materijale koji su fosilizirani ili su dio geoloških formacija.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kadmij (Cd) 1,5 mg/kg suhe tvari,

-  kadmij (Cd) 1,0 mg/kg suhe tvari,

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 2. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  olovo (Pb) 120 mg/kg suhe tvari i

-  olovo (Pb) 20 mg/kg suhe tvari i

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 2. – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg suhe tvari.

-  biuret (C2H5N3O2) ispod razine otkrivanja.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

3.  u uzorku od 25 g gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Salmonella spp.

Izmjena

3.  Patogeni organizmi ne smiju biti prisutni u organskom gnojivu u koncentraciji većoj od odgovarajućih granica navedenih u tablici u nastavku:

Mikroorganizam koji se ispituje

Planovi uzorkovanja

Ograničenje

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Escherichia coli ili Enterococcaceae

5

5

0

1000 u 1 g ili 1 ml

n = broj uzoraka za ispitivanje

c = broj uzoraka u kojima broj bakterija izražen u CFU može biti između m i M

m = granična vrijednost broja bakterija izražena u CFU koja se smatra zadovoljavajućom

M = najviša vrijednost broja bakterija izražena u CFU

Paraziti Ascaris spp. i Toxocara spp. u svim stadijima razvoja ne smiju biti prisutni u 100 gr ili 100 ml organskog gnojiva.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava barem jedno od sljedećih deklariranih hranjiva: dušik (N), fosforov pentoksid (P2O5) ili kalijev oksid (K2O).

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) (I) Prilog – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog hranjiva, proizvod sadržava primarna deklarirana hranjiva u navedenim minimalnim količinama: □

 

2,5 % mase ukupnog dušika (N) ili 2 % mase ukupnog fosforovog pentoksida(P2O5) ili 2 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O) i

 

6,5 % mase ukupnog iznosa hranjiva.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) (II) – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava barem jedno od sljedećih deklariranih hranjiva: dušik (N), fosforov pentoksid (P2O5) ili kalijev oksid (K2O).

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava barem jedno od sljedećih deklariranih hranjiva u navedenim minimalnim količinama:

2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava barem jedno od sljedećih deklariranih primarnih hranjiva u navedenim minimalnim količinama:

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  2 % mase ukupnog dušika (N),

-  1 % mase ukupnog dušika (N) i/ili

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  1 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili

  2 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  2 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O).

  1 % (jedan posto) mase ukupnog kalijevog oksida (K2O) i

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2. – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  6,5 % mase ukupnog iznosa hranjiva.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog hranjiva, proizvod sadržava primarna deklarirana hranjiva u navedenim minimalnim količinama: □

 

2 % mase ukupnog dušika (N) ili 1 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili 2 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O) i

 

5 % mase ukupnog iznosa primarnih hranjiva.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Organsko-mineralno gnojivo zajednička je formulacija

1.  Organsko-mineralno gnojivo zajednička je formulacija

  jednog ili više anorganskih gnojiva iz PFC-a 1. (C) u nastavku,

  jednog mineralnog gnojiva ili više njih iz PFC-a 1. (C) u nastavku,

  materijala koji sadržava organski ugljik (C) i

  jednog materijala ili više njih koji sadržavaju organski ugljik (Corg) i

  hranjiva isključivo biološkog podrijetla, osim materijala koji je fosiliziran ili je dio geoloških formacija.

  hranjiva isključivo biološkog podrijetla, poput treseta, uključujući leonardit, lignit i druge tvari dobivene od tih materijala, ali isključuje druge materijale koji su fosilizirani ili su dio geoloških formacija.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) – točka 3. – podtočka a – podtočka 2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  od [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa 12 godina nakon početka primjene ove Uredbe]: 20 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5);

-  Od ... [devet godina nakon početka primjene ove Uredbe]: 20 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5);

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) – točka 3. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  olovo (Pb) 120 mg/kg suhe tvari.

(e)  olovo (Pb) 20 mg/kg suhe tvari.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) – točka 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

4.  u uzorku od 25 g gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Salmonella spp.

Izmjena

4.  Patogeni organizmi ne smiju biti prisutni u organsko-mineralnom gnojivu u koncentraciji većoj od odgovarajućih granica navedenih u tablici u nastavku:

Mikroorganizam koji se ispituje

Planovi uzorkovanja

Ograničenje

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Escherichia coli ili Enterococcaceae

5

5

0

1000 u 1 g ili 1 ml

n = broj uzoraka za ispitivanje

c = broj uzoraka u kojima broj bakterija izražen u CFU može biti između m i M

m = granična vrijednost broja bakterija izražena u CFU koja se smatra zadovoljavajućom

M = najviša vrijednost broja bakterija izražena u CFU

Paraziti Ascaris spp. i Toxocara spp. u svim stadijima razvoja ne smiju biti prisutni u 100 gr ili 100 ml organskog-mineralnog gnojiva.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) (I) – točka 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  2 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili

-  1 % mase fosforovog pentoksida (P2O5) topljivog u neutralnom amonijevom citratu i vodi ili

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) (I) – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog hranjiva, proizvod sadržava primarna deklarirana hranjiva u navedenim minimalnim količinama:

 

2,5 % mase ukupnog dušika (N), od čega je 1 % mase gnojidbenog proizvoda s oznakom CE organski dušik (N), ili 2 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili 2 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O) i

 

6,5 % mase ukupnog iznosa primarnih hranjiva.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) (I) – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U gnojidbenom proizvodu s oznakom CE svaka jedinica sadržava organsku tvar i hranjiva u njihovim deklariranim količinama.

4.  U gnojidbenom proizvodu s oznakom CE svaka jedinica sadržava organski ugljik i sva hranjiva u njihovim deklariranim količinama. Jedinica se odnosi na jedan od sastavnih dijelova proizvoda kao što su granule, pelete itd.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B)(II) – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako proizvod sadržava više od jednog hranjiva, prisutne su sljedeće najmanje količine:

 

  1 % mase ukupnog dušika (N) ili

 

  1 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili

 

  1 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O),

 

i ako je iznos hranjiva najmanje 4 %.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B)(II) – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Organski ugljik (C) u gnojidbenom proizvodu s oznakom CE mora biti prisutan s najmanje 3 % mase.

3.  Organski ugljik (C) u gnojidbenom proizvodu s oznakom CE mora biti prisutan s najmanje 1 % mase.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Anorgansko gnojivo je gnojivo koje nije ni organsko ni organsko-mineralno gnojivo.

1. Mineralno gnojivo je gnojivo koje sadrži hranjiva u obliku minerala ili prerađena u oblik minerala od proizvoda životinjskog ili biljnog podrijetla. Količina organskog ugljika (Corg) u gnojidbenom proizvodu s oznakom CE ne smije biti viša od 1 % mase. To isključuje ugljik koji potječe iz premaza u skladu sa zahtjevima CMC-a 9 i 10 te poljoprivrednih aditiva u skladu sa zahtjevima PFC-a 5 i CMC-a 8.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Fosforna gnojiva moraju ispunjavati barem jednu od sljedećih minimalnih razina topljivosti kako bi bila dostupna za biljke, inače ih se ne može deklarirati kao fosforna gnojiva:

 

  topljivost u vodi: minimalna razina od 40 % od ukupnog fosfora ili

 

  topljivost u neutralnom amonijevom citratu: minimalna razina od 75 % od ukupnog fosfora ili

 

  topljivost u mravljoj kiselini (samo za meki kameni fosfat): minimalna razina od 55 % od ukupnog fosfora.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b Ukupni udio dušika koji se može deklarirati jest zbroj amonijskog dušika, nitratnog dušika, amidnog dušika, dušika iz urea-formaldehida, izobutiliden diuree i krotoniliden diuree. Udio fosfora koji se može deklarirati naveden je kao fosfatni oblik P. Novi oblici mogu se dodati nakon znanstvene provjere u skladu s člankom 42. stavkom 1.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Anorgansko gnojivo s makrohranjivima namijenjeno je opskrbi biljaka jednim ili više sljedećih makrohranjiva: dušikom (N), fosforom (P), kalijem (K), magnezijem (Mg), kalcijem (Ca), sumporom (S) ili natrijem (Na).

1.  Mineralno gnojivo s makrohranjivima namijenjeno je opskrbi biljaka jednim ili više sljedećih makrohranjiva:

 

(a)  primarna: dušik (N), fosfor (P) i kalij (K).

 

(b)  sekundarna: magnezij (Mg), kalcij (Ca), sumpor (S) ili natrij (Na).

 

 

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) I. – točka 2. – podtočka a – podtočka 2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  od [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa 12 godina nakon početka primjene ove Uredbe]: 20 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5);

-  Od ... [devet godina nakon početka primjene ove Uredbe]: 20 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5);

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I) – točka 2. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  olovo (Pb) 150 mg/kg suhe tvari,

(e)  olovo (Pb) 20 mg/kg suhe tvari,

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I) – točka 2. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  arsen (As) 60 mg/kg suhe tvari,

(f)  arsen (As) 20 mg/kg suhe tvari,

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(i) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Jednostavno kruto anorgansko gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio ne više od jednog hranjiva.

1.  Jednostavno tekuće mineralno gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio:

 

(a)  ne više od jednog primarnog hranjiva (dušik (N), fosfor (P) i kalij (K)) ili

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(i) – točka 1. – podtočka b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b)  ne više od jednog sekundarnog hranjiva (magnezij (Mg), kalcij (Ca), sumpor (S) ili natrij (Na)).

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(i) – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Jednostavno čvrsto mineralno gnojivo s makrohranjivima koje ima deklarirani udio ne više od jednog primarnog hranjiva može sadržavati jedno sekundarno hranjivo ili više njih.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(i) – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava jedno od sljedećih deklariranih hranjiva u navedenoj minimalnoj količini:

2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava primarna i/ili sekundarna deklarirana hranjiva u navedenoj minimalnoj količini:

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1. (C) (I) (a) (i) – točka 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  12 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5),

–  12 % mase fosforovog pentoksida (P2O5), topljivog u neutralnom amonijevom citratu i vodi,

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1. (C) (I) (a) (i) – točka 2. – alineja 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  1 % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O).

–  % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O),

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(ii) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Složeno kruto anorgansko gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio više od jednog hranjiva.

1.  Složeno kruto mineralno gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio više od jednog primarnog i/ili sekundarnog hranjiva.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(ii) – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog od sljedećih deklariranih hranjiva u navednim minimalnim količinama:

2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog od primarnih i/ili sekundarnih deklariranih hranjiva u navedenim minimalnim količinama:

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  3 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5),

–  % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5), topljivog u neutralnom amonijevom citratu i vodi,

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 3

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  3 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O),

–  % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O),

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  1,5 % mase ukupnog magnezijevog oksida (MgO),

–  % mase ukupnog magnezijevog oksida (MgO),

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  1,5 % mase ukupnog kalcijevog oksida (CaO),

–  % mase ukupnog kalcijevog oksida (CaO),

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  1,5 % mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3), ili

–  5 % mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3),

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  1 % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O).

–  % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O).

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(a)(i-ii)(A) – točka 5. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  nakon pet termičkih ciklusa opisanih u rubrici 4.2. modula A1 iz Priloga IV.,

-  nakon pet termičkih ciklusa opisanih u rubrici 4.2. modula A1 iz Priloga IV., za ispitivanja prije stavljanja na tržište,

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(b)(i) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Jednostavno tekuće anorgansko gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio ne više od jednog hranjiva..

1.  Jednostavno tekuće mineralno gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio:

 

(a)  ne više od jednog primarnog hranjiva

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(b)(i) – točka 1. – podtočka b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b)  ne više od jednog sekundarnog hranjiva.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(b)(i) – točka 1. A (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  jednostavno tekuće mineralno gnojivo s makrohranjivima koje ima deklarirani udio ne više od jednog primarnog hranjiva može sadržavati jedno ili više od jednog sekundarnog hranjiva.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(b)(i) – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  2.Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava jedno od sljedećih deklariranih hranjiva u navednoj minimalnoj količini:

2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava jedno od primarnih i/ili sekundarnih deklariranih hranjiva u navedenoj minimalnoj količini:

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I) (b) (i) – točka 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  5 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5),

–  5 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) topljivog u neutralnom amonijevom citratu i vodi,

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I) (b) (i) – točka 2. – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  5 % mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3), ili

–  5 % mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3),

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I) (b) (i) – točka 2. – alineja 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  1 % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O).

–  od 0,5 % do 5 % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O).

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(b)(ii) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Složeno tekuće anorgansko gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio više od jednog hranjiva.

1.  Složeno tekuće mineralno gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio više od jednog primarnog i/ili sekundarnog hranjiva.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(b)(ii) – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog od sljedećih deklariranih hranjiva u navednim minimalnim količinama:

2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog od primarnih i/ili sekundarnih deklariranih hranjiva u navedenim minimalnim količinama:

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I)(b)(ii) – točka 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  1,5 % mase ukupnog dušika (N),

-  % mase ukupnog dušika (N), ili

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I) (b) (ii) – točka 2. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  1,5 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5),

–  1,5 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) topljivog u neutralnom amonijevom citratu i vodi,

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I) (b) (ii) – točka 2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  1,5 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O),

–  % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O), ili

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I) (b) (ii) – točka 2. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  0,75 % mase ukupnog magnezijevog oksida (MgO),

–  1,% mase ukupnog magnezijevog oksida (MgO), ili

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I) (b) (ii) – točka 2. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  0,75 % mase ukupnog kalcijevog oksida (CaO),

–  1,% mase ukupnog kalcijevog oksida (CaO) ili

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) (I) (b) (ii) – točka 2. – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  0,75 % mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3), ili

–  1,% mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3), ili

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1. (C) (II) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Anorgansko gnojivo s mikrohranjivima anorgansko je gnojivo koje nije gnojivo s makrohranjivima i koje je namijenjeno opskrbi biljaka jednim ili više sljedećih hranjiva: borom (B), kobaltom (Co), bakrom (Cu), željezom (Fe), manganom (Mn), molibdenom (Mo) ili cinkom (Zn).

1.  Anorgansko gnojivo s mikrohranjivima anorgansko je gnojivo koje nije gnojivo s makrohranjivima i koje je namijenjeno opskrbi biljaka jednim ili više sljedećih hranjiva: borom (B), kobaltom (Co), bakrom (Cu), željezom (Fe), manganom (Mn), molibdenom (Mo), selenom (Se), silicijem (Si) ili cinkom (Zn).

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

PFC1(C) a: NISKOUGLJIČNO GNOJIVO

 

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE naziva se niskougljičnim gnojivom ako sadrži između 1 % i 15 % organskog ugljika (Corg).

 

2.  Ugljik prisutan u kalcijevom cijanamidu i urei i njezinim kondenziranim i pridruženim proizvodima neće biti uključen u organski ugljik u svrhu ove definicije.

 

3.  Specifikacije krutih/tekućih, jednostavnih/složenih, makrohranjivih/mikrohranjivih gnojiva navedene u PFC1 (C) primjenjuju se za potrebe ove kategorije.

 

4.  Proizvodi koji se prodaju pod oznakom PFC1 (Ca) moraju biti u skladu s razinama kontaminanata kao što je utvrđeno u Prilogu I. za organska ili organskomineralna gnojiva kad god PFC1 (C) ne sadrži granične vrijednosti za te kontaminante.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Vapneni materijal je gnojidbeni proizvod s oznakom CE namijenjen ispravljanju kiselosti tla koji sadržava okside, hidrokside, karbonate ili silikate hranjiva kalcija (Ca) ili magnezija (Mg).

1.  Vapneni materijal je gnojidbeni proizvod s oznakom CE namijenjen ispravljanju kiselosti tla koji sadržava okside, hidrokside, karbonate i/ili silikate hranjiva kalcija (Ca) ili magnezija (Mg).

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 2. – točka 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kadmij (Cd) 3 mg/kg suhe tvari,

-  kadmij (Cd) mg/kg suhe tvari,

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 2. – točka 2. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  olovo (Pb) 200 mg/kg suhe tvari, i

-  olovo (Pb) 20 mg/kg suhe tvari, i

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 2. – točka 2. – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  arsen (As) 120 mg/kg suhe tvari.

-  arsen (As) 20 mg/kg suhe tvari.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Poboljšivač tla je gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji se dodaje u tlo radi održavanja, poboljšavanja ili zaštite fizikalnih ili kemijskih svojstava, strukture ili biološke aktivnosti tla.

Poboljšivač tla je materijal, uključujući malč, koji se dodaje u tlo na licu mjesta prvenstveno radi održavanja ili poboljšavanja njegovih fizičkih svojstava, a koji može poboljšati kemijska i/ili biološka svojstva ili aktivnosti tla.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 3. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Gnojidbeni proizvod s oznakom CE mora sadržavati najmanje 15 % materijala biološkog podrijetla.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 3.(A) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Organski poboljšivač tla sastoji se isključivo od materijalaisključivo biološkog podrijetla, osim materijala koji je fosiliziran ili je dio geoloških formacija.

1.  Organski poboljšivač tla sastoji se isključivo od materijala isključivo biološkog podrijetla, što uključuje treset, leonardit, lignit i humusne tvari dobivene od njih, ali isključuje druge materijale koji su fosilizirani ili su dio geoloških formacija.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 3.(A) – točka 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kadmij (Cd) 3 mg/kg suhe tvari,

-  kadmij (Cd) 1,5 mg/kg suhe tvari,

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 3.(A) – točka 2. - alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  šesterovalentni krom (Cr VI) 2 mg/kg suhe tvari,

-  šesterovalentni krom (Cr VI) mg/kg suhe tvari,

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 3.(A) – točka 2. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  olovo (Pb) 120 mg/kg suhe tvari.

-  olovo (Pb) 20 mg/kg suhe tvari.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 3.(A) – točka 3. – podtočka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

(a)  U uzorku od 25 g gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Salmonella spp.

Izmjena

(a)  Patogeni organizmi ne smiju biti prisutni u organskom poboljšivaču tla u koncentraciji većoj od odgovarajućih graničnih vrijednosti navedenih u tablici u nastavku:

Mikroorganizam koji se ispituje

Planovi uzorkovanja

Granična vrijednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Escherichia coli ili Enterococcaceae

5

5

0

1000 u 1 g ili 1 ml

pri čemu n = broj uzoraka za ispitivanje

c = broj uzoraka u kojima broj bakterija izražen u CFU može biti između m i M

m = granična vrijednost broja bakterija izražena u CFU koja se smatra zadovoljavajućom

M = najviša vrijednost broja bakterija izražena u CFU

Paraziti Ascaris spp. i Toxocara spp. u svim stadijima razvoja ne smiju biti prisutni u 100 g ili 100 ml organskog poboljšivača tla.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 3.(B) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Anorganski poboljšivač tla je poboljšivač tla koji nije organski poboljšivač tla.

1.  Anorganski poboljšivač tla je poboljšivač tla koji nije organski poboljšivač tla , a uključuje folije malča. Biorazgradiva folija malča jest sloj biorazgradivog polimera koji je posebno usklađen sa zahtjevima iz točaka 2.a i 3. CMC-a 10. iz Priloga II., a namijenjen je stavljanju na tlo na licu mjesta radi zaštite strukture tla, suzbijanja rasta korova, smanjenja gubitka vlage u tlu ili sprečavanja erozije.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 3.(B) – točka 2. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  olovo (Pb) 150 mg/kg suhe tvari.

-  olovo (Pb) 20 mg/kg suhe tvari.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 4. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uzgojni supstrat je materijal koji nije zemlja, a namijenjen je upotrebi kao supstrat za razvoj korijena.

1.  Uzgojni supstrat je materijal koji nije zemlja, a u kojem se na licu mjesta uzgajaju biljke i gljive.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 4. – točka 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kadmij (Cd) 3 mg/kg suhe tvari,

-  kadmij (Cd) 1,5 mg/kg suhe tvari,

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 4. – točka 2. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  olovo (Pb) 150 mg/kg suhe tvari.

-  olovo (Pb) 20 mg/kg suhe tvari.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 4. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

3.  U uzorku od 25 g gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Salmonella spp.

Izmjena

3.  Patogeni organizmi ne smiju biti prisutni u uzgojnom supstratu u koncentraciji većoj od odgovarajućih graničnih vrijednosti navedenih u tablici u nastavku:

Mikroorganizam koji se ispituje

Planovi uzorkovanja

Granična vrijednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Escherichia coli ili Enterococcaceae

5

5

0

1000 u 1 g ili 1 ml

pri čemu n = broj uzoraka za ispitivanje

c = broj uzoraka u kojima broj bakterija izražen u CFU može biti između m i M

m = granična vrijednost broja bakterija izražena u CFU koja se smatra zadovoljavajućom

M = najviša vrijednost broja bakterija izražena u CFU

Paraziti Ascaris spp. i Toxocara spp. u svim stadijima razvoja ne smiju biti prisutni u 100 g ili 100 ml uzgojnog supstrata.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Poljoprivredni aditiv je gnojidbeni proizvod s oznakom CE namijenjen dodavanju proizvodu koji biljke opskrbljuje hranjivom kako bi se poboljšao obrazac otpuštanja hranjiva iz tog proizvoda.

Poljoprivredni aditiv je gnojidbeni proizvod s oznakom CE namijenjen dodavanju proizvodu, a koji ima dokazani učinak na pretvorbu ili dostupnost za biljke različitih oblika mineralnih ili mineraliziranih hranjiva ili oboje ili koji je namijenjen dodavanju u tlo kako bi se poboljšao unos tog hranjiva kod biljaka ili smanjio gubitak hranjiva.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(A) – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka tvar mora biti registrirana u skladu s Uredbom (EZ) br.1907/2006, 36 u dosjeu koji sadržava:

Svaka tvar mora biti registrirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006,36 osim u slučaju da je izričito obuhvaćena jednim od izuzeća od obveze registracije iz članka 6. navedene Uredbe ili Priloga IV. ili Priloga V. toj Uredbi.

__________________

__________________

36 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2 stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

36 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2 stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(A) – točka 2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podatke utvrđene u prilozima VI., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i

Briše se.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(A) – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izvješće o kemijskoj sigurnosti u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za upotrebu kao gnojidbeni proizvod,

Briše se.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(A) – točka 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

osim ako su izričito obuhvaćene jednim od izuzeća od obveze registracije iz Priloga IV. toj Uredbi ili točkama 6., 7., 8. ili 9. Priloga V. toj Uredbi.

Briše se.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(A)(Ia)(nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

PFC 5(A)(Ia): Inhibitori denitrifikacije

 

1.  Inhibitor denitrifikacije smanjuje stvaranje dušikovog oksida (N2O) usporavanjem ili blokiranjem pretvaranja nitrata (NO3-) u didušik (N2) ne utječući na proces nitrifikacije kako je opisan u PFC-u 5. (A) I. Njime se postiže veća dostupnost nitrata za biljke i smanjenje emisija dušikovog oksida.

 

2.  Učinkovitost te metode može se ispitati mjerenjem emisija dušikovog oksida u uzorcima plinova prikupljenima u odgovarajućem mjernom uređaju i mjerenjem količine dušikovog oksida u tom uzorku uz pomoć plinskog kromatografa. Tijekom postupka ispitivanja također se bilježi udio vode u tlu.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(B) – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ta tvar mora biti registrirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 37 u dosjeu koji sadržava:

2. Ta tvar mora biti registrirana u skladu s Uredbom (EZ)  br. 1907/2006,37 osim u slučaju da je izričito obuhvaćena jednim od izuzeća od obveze registracije iz članka 6. navedene Uredbe ili Priloga IV. ili Priloga V. toj Uredbi.

__________________

__________________

37 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2 stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

37 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2 stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(B) – točka 2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podatke utvrđene u prilozima VI., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i

Briše se.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(B) – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izvješće o kemijskoj sigurnosti u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za upotrebu kao gnojidbeni proizvod,

Briše se.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(B) – točka 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

osim ako su izričito obuhvaćene jednim od izuzeća od obveze registracije iz Priloga IV. toj Uredbi ili točkama 6., 7., 8. ili 9. Priloga V. toj Uredbi.

Briše se.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(C) – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ta tvar mora biti registrirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/200638 u dosjeu koji sadržava:

2. Ta tvar mora biti registrirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006,38 osim u slučaju da je izričito obuhvaćena jednim od izuzeća od obveze registracije iz članka 6. navedene Uredbe ili Priloga IV. ili Priloga V. toj Uredbi.

__________________

__________________

38 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2 stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

38 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(C) – točka 2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podatke utvrđene u prilozima VI., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i

Briše se.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(C) – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izvješće o kemijskoj sigurnosti u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za upotrebu kao gnojidbeni proizvod,

Briše se.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 5.(C) – točka 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

osim ako su izričito obuhvaćene jednim od izuzeća od obveze registracije iz Priloga IV. toj Uredbi ili točkama 6., 7., 8. ili 9. Priloga V. toj Uredbi.

Briše se.

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Biljni biostimulans je gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji pospješuje procese ishrane biljaka neovisno o udjelu hranjiva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke:

1.  Biljni biostimulans je gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji pospješuje procese ishrane biljaka neovisno o udjelu hranjiva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke i rizosfere ili filosfere biljke:

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 1. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  dostupnosti hranjiva u tlu i rizosferi.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 1. – podtočka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  humifikacije

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 1. – podtočka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  degradacije organskih spojeva u tlu ili

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kadmij (Cd) 3 mg/kg suhe tvari,

-  kadmij (Cd) 1,5 mg/kg suhe tvari,

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Biljni biostimulans mora imati učinke koji su navedeni na etiketi usjeva.

3.  Biljni biostimulans mora imati učinke koji su navedeni na etiketi biljaka. Ako biljni biostimulans sadrži jedan ili više sastojaka odobrenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, informacije dobivene tijekom ocjenjivanja sukladnosti pružit će uvjerljiv empirijski dokaz učinka biostimulansa, uzimajući u obzir relevantne parametre, npr. relativne koncentracije sastojaka, previđene količine, vrijeme primjene, fazu rasta biljke, ciljni usjev itd.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Mikrobni biljni biostimulans sastoji se samo od mikroorganizma ili zajednice mikroorganizama na koje se upućuje u kategoriji sastavnog materijala 7. u Prilogu II.

1.  Mikrobni biljni biostimulans sastoji se od:

 

(a)  mikroorganizma ili zajednice mikroorganizama na koje se upućuje u kategoriji sastavnog materijala 7. u Prilogu II.;

 

(b)  mikroorganizama ili zajednice mikroorganizama koji su različiti od onih iz točke (a). Oni se mogu upotrebljavati kao kategorije sastavnih materijala ako su u skladu sa zahtjevima iz CMC-a 7. u Prilogu II.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 3

 

Tekst koji je predložila Komisija

3.  U uzorku od 25 g ili 25 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Salmonella spp.

 

Izmjena

3.  Patogeni organizmi ne smiju biti prisutni u mikrobnom biljnom biostimulansu u koncentraciji većoj od odgovarajućih graničnih vrijednosti navedenih u tablici u nastavku:

Mikroorganizmi / njihovi toksini, metaboliti

Planovi uzorkovanja

Granična vrijednost

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Escherichia coli

5

0

odsutnost u 1 g ili 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Vibrio spp.

5

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Shigella spp.

5

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Broj anaerobnih kolonija osim ako je mikrobni biostimulans aerobna bakterija

5

2

105 CFU/g ili ml

Broj kolonija kvasaca i plijesni osim ako je mikrobni biostimulans gljiva

5

2

1000 CFU/g ili ml

gdje je  n= broj elementarnih jedinica koje sačinjavaju uzorak; c = broj elementarnih jedinica uzorka koje daju vrijednosti iznad određene granične vrijednosti.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U uzorku od 1 g ili 1 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Escherichia coli.

Briše se.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U gnojidbenom proizvodu s oznakom CE ne smije biti više od 10 CFU/g svježe mase Enterococcaceae.

Briše se.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  U uzorku od 25 g ili 25 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti Listeria monocytogenes.

Briše se.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  U uzorku od 25 g ili 25 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti Vibrio spp.

Briše se.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  U uzorku od 25 g ili 25 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti Shigella spp.

Briše se.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  U uzorku od 1 g ili 1 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti Staphylococcus aureus.

Briše se.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Broj aerobnih kolonija ne smije biti veći od 105 CFU/g ili ml uzorka gnojidbenog proizvoda s oznakom CE, osim ako je mikrobni biostimulans aerobna bakterija.

Briše se.

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 12. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

pH-vrijednost biljnog biostimulansa mora biti najmanje 4.

Briše se.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Rok valjanosti mikrobnog biljnog biostimulansa u uvjetima skladištenja navedenima na etiketi mora biti najmanje šest mjeseci.

Briše se.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 7. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Miješanjem se svojstva pojedinih sastavnih gnojidbenih proizvoda ne smiju mijenjati

3.  Miješanjem se funkcije pojedinih sastavnih gnojidbenih proizvoda ne smiju mijenjati

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – CMC 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

CMC 11.a: Drugi industrijski nusproizvodi

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 1. – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati tvari i smjese, osim 39

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati tvari i smjese, uključujući tehničke aditive, osim39

__________________

__________________

39 Isključenost materijala iz CMC-a 1. ne znači da on nije prihvatljiv sastavni materijal na temelju drugog CMC-a, za koji vrijede drukčiji zahtjevi. Vidjeti npr. CMC 11. (nusproizvodi životinjskog podrijetla), CMC 9. i CMC 10. (polimeri) i CMC 8. (poljoprivredni aditivi).

39 Isključenost materijala iz CMC-a 1. ne znači da on nije prihvatljiv sastavni materijal na temelju drugog CMC-a, za koji vrijede drukčiji zahtjevi. Vidjeti npr. CMC 11. (nusproizvodi životinjskog podrijetla), CMC 9. i CMC 10. (polimeri) i CMC 8. (poljoprivredni aditivi).

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 1. – točka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nusproizvoda u smislu Direktive  2008/98/EZ;

(b)  nusproizvoda u smislu Direktive 2008/98/EZ, osim nusproizvoda registriranih u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1907/2006, uz iznimku onih obuhvaćenih jednim od izuzeća od obveze registracije iz točke 5. Priloga V. toj Uredbi,

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 1. – točka 1. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  polimera ili

(e)  polimera, osim onih koji se koriste u uzgojnim supstratima koji ne dolaze u dodir s tlom, ili

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 1. – točka 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sve tvari uključene u gnojidbeni proizvod s oznakom CE, same ili u smjesi, moraju biti registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 u dosjeu koji sadržava:

Osim ako su izričito obuhvaćene izuzećem od obveze registracije iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili Priloga IV. ili V. toj Uredbi, sve tvari uključene u gnojidbeni proizvod s oznakom CE, same ili u smjesi, moraju biti registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 u dosjeu koji sadržava:

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 1. – točka 2. – podstavak 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podatke utvrđene u prilozima VI., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i

Briše se.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 1. – točka 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izvješće o kemijskoj sigurnosti u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za upotrebu kao gnojidbeni proizvod,

Briše se.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 1. – točka 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

osim ako su izričito obuhvaćene jednim od izuzeća od obveze registracije iz Priloga IV. toj Uredbi ili točkama 6., 7., 8. ili 9. Priloga V. toj Uredbi.

Briše se.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati biljke, dijelove biljaka ili biljne ekstrakte koji nisu bili obrađivani na drugi način osim rezanjem, mljevenjem, centrifugiranjem, prešanjem, sušenjem, sušenjem zamrzavanjem ili ekstrakcijom vodom.

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati biljke, dijelove biljaka ili biljne ekstrakte koji nisu bili obrađivani na drugi način osim rezanjem, mljevenjem, centrifugiranjem, prosijavanjem, gnječenjem, prešanjem, sušenjem, sušenjem zamrzavanjem, puferiranjem, ekstruzijom, radijacijom, zamrzavanjem, dezinfekcijom s pomoću topline ili ekstrakcijom vodom ili bilo kojim drugim načinom pripreme ili obrade kojom konačna tvar ne postaje podložna registraciji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006..

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe stavka 1. biljkama se smatraju i alge, ali ne i modrozelene alge.

2.  Za potrebe stavka 1. biljkama se smatraju i alge, osim modrozelenih algi koje proizvode cijanotoksin koji je klasificiran kao opasna tvar u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati kompost dobiven aerobnim kompostiranjem isključivo jednog ili više sljedećih ulaznih materijala:

1.  Gnojidbeni proizvod za ishranu biljki s oznakom CE može sadržavati kompost te tekući ili netekući, mikrobni ili nemikrobni kompostni ekstrakt koji su dobiveni aerobnim kompostiranjem i mogućim popratnim umnožavanjem prirodnih mikroba isključivo jednog ili više sljedećih ulaznih materijala:

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nusproizvoda životinjskog podrijetla iz kategorija 2. i 3. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009;

(b)  proizvoda dobivenih od nusproizvoda životinjskog podrijetla iz članka 32. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 za koje je krajnja točka u proizvodnom lancu dosegnuta u skladu s člankom 5. te Uredbe;;

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka c – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  živih ili mrtvih organizama ili njihovih dijelova koji nisu obrađivani ili su obrađivani samo ručno te mehaničkim ili gravitacijskim sredstvima, otapanjem u vodi, flotacijom, ekstrakcijom vodom, parnom destilacijom ili zagrijavanjem isključivo radi uklanjanja vode, ili su ekstrahirani iz zraka na bilo koji način, osim

(c)  živih ili mrtvih organizama ili njihovih dijelova koji nisu obrađivani ili su obrađivani samo ručno te mehaničkim ili gravitacijskim sredstvima, otapanjem u vodi, flotacijom, ekstrakcijom vodom, osim

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka c – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  mulja otpadnih voda, industrijskog mulja ili jaružnog mulja i

–  mulja otpadnih voda, industrijskog mulja (osim nejestivih ostataka hrane, krme i plantaža povezanih s agrogorivima) ili jaružnog mulja i

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka d – podtočka 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  aditiv registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/200640 u dosjeu koji sadržava

–  aditiv registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/200640, osim u slučaju da je izričito obuhvaćen jednim od izuzeća od obveze registracije iz članka 6. navedene Uredbe ili iz Priloga IV. ili Priloga V. toj Uredbi.

__________________

__________________

40 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadrži ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

40 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka d – podtočka 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  podatke utvrđene u prilozima VI., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i

Briše se.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka d – podtočka 1. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  izvješće o kemijskoj sigurnosti u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za upotrebu kao gnojidbeni proizvod,

Briše se.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka d – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

osim ako je izričito obuhvaćen jednim od izuzeća od obveze registracije iz Priloga IV. toj Uredbi ili točaka 6., 7., 8. ili 9. Priloga V. toj Uredbi i

Briše se.

– ukupna koncentracija svih aditiva ne prelazi 5 % težine ukupnog ulaznog materijala, ili

 

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  neobrađenih i mehanički obrađenih ostataka iz prehrambenih industrija, osim industrija u kojima se koriste nusproizvodi životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  materijala koji su u skladu s CMC-om 2., CMC-om 3., CMC-om 4., CMC-om 5., CMC-om 6. i CMC-om 11.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  u kojemu se obrađuju samo ulazni materijali iz prethodno navedenog stavka 1. i

–  u kojemu su proizvodne linije za obradu ulaznih materijala iz navedenog stavka 1. jasno odijeljene od proizvodnih linija za obradu ulaznih materijala koji se ne navode u stavku 1. i

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 6. – podtočka a – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kriterij: najviše 25 mmol O2/kg organske tvari/h ili

-  kriterij: najviše 50 mmol O2/kg organske tvari/h ili

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

CMC 4: Digestati energetskih usjeva

CMC 4: Digestati energetskih usjeva i biootpad na biljnoj osnovi

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 1. – podtočka b – podtočka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  aditiv registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/200643 u dosjeu koji sadržava

–  aditiv registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/200643, osim u slučaju da je izričito obuhvaćen jednim od izuzeća od obveze registracije iz članka 6. navedene Uredbe ili iz Priloga IV. ili Priloga V. toj Uredbi.

__________________

__________________

43 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2 stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

43 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 1. – podtočka b – podtočka 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  podatke utvrđene u prilozima VI., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i

Briše se.

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 1. – podtočka b – podtočka 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  izvješće o kemijskoj sigurnosti u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za upotrebu kao gnojidbeni proizvod,

Briše se.

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 1. – podtočka b – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

osim ako je izričito obuhvaćen jednim od izuzeća od obveze registracije iz Priloga IV. toj Uredbi ili točaka 6., 7., 8. ili 9. Priloga V. toj Uredbi i

Briše se.

  ukupna koncentracija svih aditiva ne prelazi 5 % težine ukupnog ulaznog materijala, ili

 

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  bilo kojeg materijala na koji se upućuje u točkama (a) – (b) koji je prethodno bio digestiran.

(c)  bilo kojeg materijala na koji se upućuje u točkama (a) – (b) koji je prethodno bio digestiran bez ikakvih tragova aflatoksina.

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  u kojemu se obrađuju samo ulazni materijali iz prethodno navedenog stavka 1. i

–  u kojemu su proizvodne linije za obradu ulaznih materijala iz navedene točke 1. jasno odijeljene od proizvodnih linija za obradu ulaznih materijala koji se ne navode u točki 1. i

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 3. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju (70 °C – 1 h);

(b)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju kako je opisana u točki (1) odjeljka 1. Poglavlja I. Priloga V. Uredbi Komisije (EU) br. 142/20111a;

 

_________________

 

1aUredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 3. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  mezofilna anaerobna digestija pri 37 – 40°C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju (70°C – 1 h) ili

(d)  mezofilna anaerobna digestija pri 37 – 40 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju kako je opisana u točki (1) odjeljka 1. Poglavlja I. Priloga V. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011; ili

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka c – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  mulja otpadnih voda, industrijskog mulja ili jaružnog mulja,

–  mulja otpadnih voda, industrijskog mulja osim onog navedenog u točki (ea) ili jaružnog mulja i

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka d – podtočka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  aditiv registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/200644 u dosjeu koji sadržava

–  aditiv registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/200644, osim u slučaju da je izričito obuhvaćen jednim od izuzeća od obveze registracije iz članka 6. navedene Uredbe ili iz Priloga IV. ili Priloga V. toj Uredbi.

__________________

__________________

44 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2 stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

44 Kad je riječ o aditivu oporabljenom u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je taj aditiv, u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetan tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka d – podtočka 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  podatke utvrđene u prilozima VI., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i

Briše se.

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka d – podtočka 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  izvješće o kemijskoj sigurnosti u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za upotrebu kao gnojidbeni proizvod,

Briše se.

osim ako je obuhvaćen izuzećem od obveze registracije iz Priloga IV. toj Uredbi ili točaka 6., 7., 8. ili 9. Priloga V. toj Uredbi, i

 

  ukupna koncentracija svih aditiva ne prelazi 5 % težine ukupnog ulaznog materijala, ili

 

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka e – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  bilo kojeg materijala navedenog u točkama (a) – (d) koji

(e)  bilo kojeg materijala bez aflatoksina navedenog u točkama (a) – (d) koji

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  neobrađenih i mehanički obrađenih ostataka iz prehrambenih industrija, osim industrija u kojima se koriste nusproizvodi životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  materijala koji su u skladu s CMC-om 2., CMC-om 3., CMC-om 4., CMC-om 5., CMC-om 6. i CMC-om 11.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  u kojemu se obrađuju samo ulazni materijali iz prethodno navedenog stavka 1. i

–  u kojemu su proizvodne linije za obradu ulaznih materijala iz navedene točke 1. jasno odijeljene od proizvodnih linija za obradu ulaznih materijala koji se ne navode u točki 1. i

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 3. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C tijekom najmanje 24 h i vrijeme hidrauličkog zadržavanja od najmanje 20 dana;

(a)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C tijekom najmanje 24 h i vrijeme hidrauličkog zadržavanja od najmanje 20 dana nakon koje slijedi analiza kojom se provjerava jesu li se digestijom uspješno uništili patogeni;

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 3. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju (70 °C – 1 h);

(b)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju kako je opisana u točki (1) odjeljka 1. Poglavlja I. Priloga V. Uredbi (EU) br. 142/2011;

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 3. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  mezofilna anaerobna digestija pri 37 – 40°C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju (70°C – 1 h) ili

(d)  mezofilna anaerobna digestija pri 37 – 40 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju kako je opisana u točki (1) odjeljka 1. Poglavlja I. Priloga V. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011; ili

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 1. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  komine, to jest, viskoznog nusproizvoda mljevenja maslina dobivenog podvrgavanjem vlažne komine organskim otapalima u dvije faze (pulpa) ili tri faze (komina).

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 1. – podtočka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  nusproizvoda industrije hrane za životinje navedenih u Katalogu krmiva Uredbe (EU) br. 68/2013;

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 1. – podtočka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  bilo kojeg drugog materijala ili tvari koji su odobreni za dodavanje u hranu ili hranu za životinje.

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta tvar mora biti registrirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/200647 u dosjeu koji sadržava:

Ta tvar mora biti registrirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/200647, osim u slučaju da je izričito obuhvaćena jednim od izuzeća od obveze registracije iz članka 6. navedene Uredbe ili Priloga IV. ili Priloga V. navedenoj Uredbi.

__________________

__________________

47 Kad je riječ o tvari oporabljenoj u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je ta tvar, u smislu članka 2 stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetna tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

47 Kad je riječ o tvari oporabljenoj u Europskoj uniji, taj je uvjet ispunjen ako je ta tvar, u smislu članka 2 stavka 7. točke (d) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, istovjetna tvari koja je registrirana u dosjeu koji sadržava ovdje navedene podatke te ako su podaci dostupni proizvođaču gnojidbenog proizvoda u smislu članka 2. stavka 7. točke (d) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podatke utvrđene u prilozima VI., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i

Briše se.

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izvješće o kemijskoj sigurnosti u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za upotrebu kao gnojidbeni proizvod,

Briše se.

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

osim ako su izričito obuhvaćene jednim od izuzeća od obveze registracije iz Priloga IV. toj Uredbi ili točkama 6., 7., 8. ili 9. Priloga V. toj Uredbi.

Briše se.

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Aflatoksini u svim tvarima moraju biti ispod granice određivanja.

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 7. – točka 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  nisu podvrgavani drugim postupcima osim sušenja ili sušenja zamrzavanjem i

Briše se.

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 8. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati tvar ili smjesu namijenjenu poboljšanju obrazaca otpuštanja hranjiva tog gnojidbenog proizvoda samo ako je sukladnost te tvari ili smjese sa zahtjevima iz ove Uredbe za proizvod iz PFC-a 5. u Prilogu I. bila dokazana u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti primjenjivim na takav poljoprivredni aditiv.

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati tvar ili smjesu (uključujući, primjerice tehnološke aditive: sredstva protiv zgrudnjavanja, sredstva protiv pjenjenja, sredstva protiv nakupljanja prašine, boje i reološke tvari) namijenjenu poboljšanju obrazaca otpuštanja hranjiva tog gnojidbenog proizvoda samo ako je sukladnost te tvari ili smjese sa zahtjevima iz ove Uredbe za proizvod iz PFC-a 5. u Prilogu I. bila dokazana u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti primjenjivim na takav poljoprivredni aditiv.

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 8. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati sukladan inhibitor denitrifikacije u skladu s PFC-om 5. (A) (I.a) iz Priloga I. samo ako sadrži dušik u bilo kojem obliku.

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 8. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati sukladan inhibitor ureaze iz PFC-a 5. (A) II. u Prilogu I. samo ako se najmanje 50 % ukupnog udjela dušika (N) u gnojidbenom proizvodu sastoji od dušika (N) u obliku uree (CH4N2O).

4.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati sukladan inhibitor ureaze iz PFC-a 5. (A) II. u Prilogu I. samo ako se najmanje 50 % ukupnog udjela dušika (N) u gnojidbenom proizvodu sastoji od dušika (N) u obliku amonijaka (NH4+) ili amonijaka (NH4+) i uree (CH4N2O).

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 9. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ti polimeri ne smiju sadržavati formaldehid.

3.  Ti polimeri smiju sadržavati najviše 600 ppm slobodnog formaldehida.

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 10. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati polimere koji nisu polimeri hranjiva samo ako je svrha polimera

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati polimere koji nisu polimeri hranjiva samo ako je svrha polimera

(a)   kontroliranje prodiranja vode u čestice hranjiva, a time i otpuštanja hranjiva (u tom se slučaju polimer obično naziva „tvar za oblaganje”) ili

(a)   kontroliranje prodiranja vode u čestice hranjiva, a time i otpuštanja hranjiva (u tom se slučaju polimer obično naziva „tvar za oblaganje”) ili

(b)   povećavanje kapaciteta zadržavanja vode gnojidbenog proizvoda s oznakom CE.

(b)   povećavanje kapaciteta zadržavanja vode gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili

 

(ba)  poboljšanje tla kao biorazgradive malč folije u skladu sa zahtjevima iz točaka 2.a i 3. CMC-a 10. ili

 

(bb)  povezivanje sastojaka gnojidbenog proizvoda pri čemu polimer ne dolazi u dodir sa zemljom ili

 

(bc)  poboljšanje stabilnosti gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ili

 

(bd)  poboljšanje prodiranja vode u tlo.

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 10. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Od [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa tri godine nakon početka primjene ove Uredbe] mora biti ispunjen sljedeći kriterij: polimer mora biti fizički i biološki razgradiv tako da se najvećim dijelom razgradi u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu. U ispitivanju biorazgradivosti, kako je navedeno u točkama (a) – (c) u nastavku, najmanje 90 % njegovog organskog ugljika u najviše 24 mjeseca pretvara se u CO2.

2.  Od ... [pet godina nakon početka primjene ove Uredbe] mora biti ispunjen sljedeći kriterij: polimer mora biti fizički i biološki razgradiv tako da se najvećim dijelom razgradi u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu. Najmanje 90 % njegovog organskog ugljika pretvara se u CO2 u najviše 48 mjeseci nakon isteka razdoblja funkcionalnosti gnojidbenog proizvoda kako je navedeno na etiketi i u odnosu na odgovarajući standard u ispitivanju biorazgradivosti. Kriterij biološke razgradivosti i razvoj odgovarajuće metode ispitivanja za biološku razgradivost treba ocijeniti s obzirom na najnovije znanstvene dokaze i utvrditi u delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 42. ove Uredbe..

(a)  Ispitivanje se provodi pri 25 °C ±2 °C.

 

(b)  Ispitivanje se provodi u skladu s metodom za određivanje konačne aerobne biorazgradivosti plastičnih materijala u tlu mjerenjem potrošnje kisika ili količine nastalog ugljikova dioksida.

 

(c)  Kao referentni materijal u tom se ispitivanju upotrebljava prah mikrokristalne celuloze istih dimenzija kao i ispitni materijal.

 

(d)  Prije ispitivanja ispitni se materijal ne podvrgava uvjetima ni postupcima osmišljenima za ubrzavanje razgradnje folije, kao što je izlaganje vrućini ili svjetlosti.

 

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 10. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Biorazgradiva malč folija iz PFC-a 3 (B) mora ispunjavati sljedeći kriterij:

 

polimer mora biti fizički i biološki razgradiv tako da se razgradi u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu te se u ispitivanju biorazgradivosti prema europskim standardima biorazgradnje polimera u tlu najmanje 90 % (apsolutno ili u odnosu na referentni materijal) njegovog organskog ugljika pretvara u CO2 u najviše 24 mjeseca.

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 10. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Budući da je proizvod namijenjen dodavanju u tlo i ispuštanju u okoliš, ti kriteriji moraju se primijeniti na sve materijale u proizvodu.

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 10. – točka 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Proizvod s oznakom CE koji sadrži polimere koji nisu polimeri hranjiva izuzima se iz zahtjeva navedenih u točkama 1., 2. i 3. pod uvjetom da se ti polimeri koriste isključivo kao vezivni materijal za gnojidbeni proizvod i da nisu u kontaktu s tlom.

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati nusproizvode životinjskog podrijetla u smislu Uredbe (EZ) br. 1069/2009 koji su dostigli krajnju točku proizvodnog lanca kako je utvrđeno tom Uredbom, koji su navedeni u tablici u nastavku i odgovaraju specifikacijama iz nje:

 

Izmjena

Pod uvjetom da Komisija u skladu s člankom 42. donese relevantne delegirane akte, gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati nusproizvode životinjskog podrijetla u smislu Uredbe (EZ) br. 1069/2009 koji su dostigli krajnju točku proizvodnog lanca kako je utvrđeno tom Uredbom, koji su navedeni u tablici u nastavku i odgovaraju specifikacijama iz nje:

 

Dobiveni proizvodi

Standardi prerade za dostizanje krajnje točke u proizvodnom lancu

1

Mesno brašno

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

2

Koštano brašno

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

3

Mesno i koštano brašno

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

4

Životinjska krv

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

5

Hidrolizirane bjelančevine III. kategorije – u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

6

Prerađeni stajski gnoj

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

7

Kompost (1)

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

8

Ostaci bioplina iz digestije (1)

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

9

Brašno od perja

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

10

Koža krupnih i sitnih životinja

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

11

Kopita i rogovi

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

12

Guano šišmiša

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

13

Vuna i dlaka

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

14

Perje i paperje

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

15

Svinjske čekinje

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

16

Glicerin i ostali proizvodi od materijala 2. i 3. kategorije dobiveni proizvodnjom biodizela i goriva iz obnovljivih izvora

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

17

Hrana za kućne ljubimce i žvakalice za pse koji su odbijene iz komercijalnih razloga ili zbog tehničkih nedostataka

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

(1) Dobiveni od materijala 2. i 3. kategorije osim mesno-koštanog brašna ili prerađenih životinjskih bjelančevina

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – CMC 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

CMC 11.a: Drugi industrijski nusproizvodi

 

1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati druge industrijske nusproizvode, kao što su amonijev sulfat nastao proizvodnjom kaprolaktama, sumporna kiselina nastala preradom prirodnog plina i nafte te drugi materijali nastali specifičnim industrijskim postupcima, koji su isključeni iz CMC-a 1. i navedeni su u tablici u nastavku, pod tamo navedenim uvjetima:

 

2.  Od ... [godinu dana nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] uzimajući u obzir najnovije znanstvene dokaze određuju se kriteriji za industrijske nusproizvode koji su se sukladno Uredbi 2003/2003 upotrebljavali kao sastavni dijelovi gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i to u cilju njihova uključivanja u kategoriju sastavnih materijala te se utvrđuju delegiranim aktima koji se donose u skladu s člankom 42. ove Uredbe.

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – točka 2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  opis svih dijelova koji čine više od 5 % mase proizvoda, redom počevši s najzastupljenijima suhom masom, uključujući i oznake odgovarajućih kategorija sastavnih materijala („CMC”) iz Priloga II.

(e)  opis svih sastavnih dijelova koji čine više od % mase proizvoda, redom počevši s najzastupljenijima suhom masom, uključujući i oznake odgovarajućih kategorija sastavnih materijala („CMC”) iz Priloga II. i uključujući sastav izražen kao postotak suhe tvari;

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – točka 2. – podtočka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  U slučaju bilo kakvih proizvoda koji sadrže materijal koji dolazi iz organskih vrsta otpada ili nusproizvoda koji nisu prošli kroz proces u kojem je uništen sav organski materijal, na oznaci se navodi koje su vrste otpada i nusproizvodi korišteni te broj šarže ili serijski broj vremena proizvodnje. Taj broj odnosi se na podatke o sljedivosti koje posjeduje proizvođač i kojim se identificiraju pojedinačni izvori (farme, tvornice itd.) svakog organskog otpada/nusproizvoda korištenog u šarži/vremenskoj seriji. Komisija nakon javnog savjetovanja te do ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] objavljuje specifikacije za provedbu ove odredbe, koja će stupiti na snagu do ... [tri godine nakon datuma objave navedenih specifikacija]. Kako bi administrativno opterećenje za poslovne subjekte i za tijela tržišnog nadzora bilo što manje, u specifikacijama Komisije u obzir se uzimaju i zahtjevi iz članka 6. stavaka 5.–7. i iz članka 11. te postojeći sustavi sljedivosti (npr. za nusproizvode životinjskog podrijetla ili industrijske sustave) kao i oznake klasifikacije otpada EU-a.

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Proizvođači stavljaju na raspolaganje kratke upute za predviđenu namjenu, uključujući predviđenu učestalost i vrijeme primjene, predviđene ciljane biljke i skladištenje.

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Na nijednom se proizvodu ne smiju iznositi tvrdnje u vezi s drugim PFC-om ako pritom nisu u potpunosti ispunjeni zahtjevi iz tog dodatnog PFC-a, a ne dozvoljava se ni navođenje izričitih ili impliciranih tvrdnji o učincima na zaštitu bilja.

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  udio inhibitora nitrifikacije izražava se kao maseni postotak ukupnog dušika (N) prisutnog kao amonijski dušik (NH4+) i amidni dušik (CH4N2O);

(b)  udio inhibitora nitrifikacije izražava se kao maseni postotak ukupnog dušika (N) prisutnog kao amonijski dušik (NH4+) ili amonijski dušik (NH4+) i amidni dušik (CH4N2O);

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (A) – točka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  deklarirana hranjiva dušik (N), fosfor (P) ili kalij (K) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: N-P-K;

(a)  deklarirana hranjiva dušik (N), fosfor (P) ili kalij (K) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: N-P-K; deklarirani udio dušika jest zbroj ukupnog amonijskog dušika, nitratnog dušika, amidnog dušika, dušika iz urea-formaldehida, izobutiliden diuree, krotoniliden diuree i cijanamida.

 

Fosforna gnojiva moraju imati sljedeće minimalne razine topivosti kako bi bila dostupna biljkama, inače ih se ne može deklarirati kao fosforna gnojiva:

 

  topivost u vodi: minimalna razina od 25 % od ukupnog fosfora,

 

  topivost u neutralnom amonijevom citratu: minimalna razina od 30 % od ukupnog fosfora,

 

  topivost u mravljoj kiselini (samo za meki kameni fosfat): minimalna razina od 35 % od ukupnog fosfora.

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (A) – točka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  deklarirana hranjiva magnezij (Mg), kalcij (Ca), sumpor (S) ili natrij (Na) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: Mg-Ca-S-Na;

(b)  deklarirana hranjiva kalcij (Ca), magnezij (Mg), natrij (Na) ili sumpor (S) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: Ca-Mg-Na-S;

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno u cijelom tekstu unijeti tehničke promjene.)

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (A) – točka 1. – podtočka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  brojevi kojima se izražava ukupni udio deklariranih hranjiva dušika (N), fosfora (P) ili kalija (K), nakon kojih slijede brojevi u zagradama kojima se izražava ukupni udio magnezija (Mg), kalcija (Ca), sumpora (S) ili natrija (Na);

(c)  brojevi kojima se izražava prosječni udio deklariranih hranjiva dušika (N), fosfora (P) ili kalija (K), nakon kojih slijede brojevi u zagradama kojima se izražava ukupni udio magnezija (Mg), kalcija (Ca), sumpora (S) ili natrija (Na);

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (A) – točka 1. – podtočka d – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  organski ugljik (C) i

  organski ugljik (C) i omjer C/N;

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (A) – točka 1. – podtočka d – alineja 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  u obliku praška ili peleta.

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (B) – točka 1. – podtočka d – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  ukupni fosforov pentoksid (P2O5),

  fosforov pentoksid (P2O5) topiv u neutralnom amonijevom citratu i vodi,

Amandman    293

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (B) – točka 1. – podtočka d – alineja 2. – podalineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ako je prisutan meki mljeveni fosfat, fosforov pentoksid (P2O5) topiv u mravljoj kiselini,

  fosforov pentoksid (P2O5) topiv samo u mineralnim kiselinama,

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (B) – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ukupni deklarirani udio dušika jest zbroj ukupnog amonijskog dušika, nitratnog dušika, amidnog dušika, dušika iz metilen uree, iz izobutiliden diuree, iz krotoniliden diuree i iz cijanamida.

Amandman    295

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) – točka 1. – podtočka d – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  ukupni fosforov pentoksid (P2O5)

  fosforov pentoksid (P2O5) topiv u neutralnom amonijevom citratu i vodi,

Amandman    296

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) – točka 1. – podtočka d – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  ako je prisutan meki mljeveni fosfat, fosforov pentoksid (P2O5) topiv u mravljoj kiselini,

–  fosforov pentoksid (P2O5) topiv samo u mineralnim kiselinama,

Amandman    297

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) – točka 1. – podtočka d – alineja 4. – alineja 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  u obliku praška ili peleta.

Amandman    298

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) – točka 1. – podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  pH-vrijednost

Amandman    299

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Gnojidbeni proizvodi koji sadrže manje od 5 ppm kadmija, arsena, olova, kroma VI odnosno žive mogu na ambalaži i etiketi koristiti „zelenu oznaku”. Komisija je radi dopune ove Uredbe ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 43. kako bi se utvrdili tehnički standardi za takve oznake.

Amandman    300

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) (a) – točka 3. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prah, ako najmanje 90 % tog proizvoda može proći kroz sito veličine otvora od 10 mm ili

(c)  prah, ako najmanje 90 % tog proizvoda može proći kroz sito veličine otvora od 1 mm ili

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) (a) – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Za proizvode s oznakom CE iz Priloga II. dijela CMC 10. točke 1. podtočke (bb) u kojima se polimeri koriste isključivo kao vezivni materijal navodi se sljedeće: „Nije predviđeno da ovaj gnojidbeni proizvod bude u kontaktu s tlom.”

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (II.) – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Deklarirana mikrohranjiva u gnojidbenom proizvodu s oznakom CE navode se njihovim nazivima i kemijskim simbolima sljedećim redom: bor (B), kobalt (Co), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cink (Zn), nakon čega slijede nazivi njihovih protuiona.

1.  Deklarirana mikrohranjiva u gnojidbenom proizvodu s oznakom CE navode se njihovim nazivima i kemijskim simbolima sljedećim redom: bor (B), kobalt (Co), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), selen (Se), silicij (Si) i cink (Zn), nakon čega slijede nazivi njihovih protuiona.

Amandman    303

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

PFC 1. (C) a: Niskougljično gnojivo

 

1.  Navode se sljedeći podaci o makrohranjivima:

 

(a)  deklarirana hranjiva dušik (N), fosfor (P) ili kalij (K) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: N-P-K;

 

(b)  deklarirana hranjiva magnezij (Mg), kalcij (Ca), sumpor (S) ili natrij (Na) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: Mg-Ca-S-Na;

 

(c)  brojevi kojima se izražava ukupni udio deklariranih hranjiva dušika (N), fosfora (P) ili kalija (K), nakon kojih slijede brojevi u zagradama kojima se izražava ukupni udio magnezija (Mg), kalcija (Ca), sumpora (S) ili natrija (Na);

 

(d)  udio sljedećih deklariranih hranjiva, sljedećim redom i kao maseni postotak gnojiva:

 

  ukupni dušik (N),

 

  najmanja količina organskog dušika (N) nakon koje slijedi opis podrijetla upotrijebljene organske tvari,

 

  dušik (N) u obliku nitratnog dušika,

 

  dušik (N) u obliku amonijskog dušika,

 

  dušik (N) u obliku amidnog dušika,

 

  ukupni fosforov pentoksid (P2O5),

 

  fosforov pentoksid (P2O5) topiv u vodi,

 

  fosforov pentoksid (P2O5) topiv u neutralnom amonijevom citratu,

 

  ako je prisutan meki mljeveni fosfat, fosforov pentoksid (P2O5) topiv u mravljoj kiselini,

 

  ukupni kalijev oksid (K2O),

 

  kalijev oksid (K2O) topiv u vodi,

 

  magnezijev oksid (MgO), kalcijev oksid (CaO), sumporov trioksid (SO3) i natrijev oksid (Na2O), izraženo

 

  ako su ta hranjiva potpuno topiva u vodi, samo kao udio topiv u vodi,

 

  ako udio tih hranjiva topiv u vodi iznosi najmanje četvrtinu ukupnog udjela tih hranjiva, kao ukupni udio i udio topiv u vodi,

 

  u ostalim slučajevima, kao ukupni udio,

 

(e)  ako je prisutna urea (CH4N2O), podaci o mogućim učincima na kvalitetu zraka zbog ispuštanja amonijaka upotrebom tog gnojiva te poziv korisnicima da poduzmu odgovarajuće korektivne mjere.

 

2.  Sljedeći se ostali elementi navode kao maseni postotak gnojidbenog proizvoda:

 

  udio organskog ugljika (C) i

 

  udio suhe tvari.

 

3.  Ako su jedno ili više mikrohranjiva bor (B), kobalt (Co), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cink (Zn) prisutni u najmanjem udjelu navedenom kao maseni postotak u tablici u nastavku,

 

  moraju se deklarirati ako su gnojidbenom proizvodu s oznakom CE dodani namjerno, a

 

  mogu se deklarirati u ostalim slučajevima:

 

Mikrohranjivo

Maseni postotak

 

Bor (B)

0,01

 

Kobalt (Co)

0,002

 

Bakar (Cu)

0,002

 

Mangan (Mn)

0,01

 

Molibden (Mo)

0,001

 

Cink

0,002

 

Oni se deklariraju nakon podataka o makrohranjivima. Navode se sljedeći podaci:

 

(a)  nazivi i kemijski simboli deklariranih mikrohranjiva, sljedećim redom: bor (B), kobalt (Co), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cink (Zn), nakon čega slijede nazivi njihovih protuiona;

 

(b)  ukupni udio mikrohranjiva izražen kao maseni postotak gnojiva,

 

  ako su ta hranjiva potpuno topiva u vodi, samo kao udio topiv u vodi,

 

  ako udio tih hranjiva topiv u vodi iznosi najmanje četvrtinu ukupnog udjela tih hranjiva, kao ukupni udio i udio topiv u vodi i

 

  u ostalim slučajevima, kao ukupni udio;

 

(c)  ako je deklarirano mikrohranjivo (ili mikrohranjiva) kelirano kelatnim agensom (agensima), sljedeći izraz nakon naziva i kemijskog simbola tog mikrohranjiva:

 

  „kelirano …” naziv kelatnog agensa ili njegova kratica i količina keliranog mikrohranjiva kao maseni postotak gnojidbenog proizvoda s oznakom CE;

 

(d)  ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava mikrohranjivo (mikrohranjiva) kompleksirano kompleksirajućim agensom (agensima):

 

  sljedeći izraz nakon naziva i kemijskog simbola mikrohranjiva: „kompleksirano ...” i količina kompleksiranog mikrohranjiva kao maseni postotak gnojidbenog proizvoda s oznakom CE i

 

  naziv kompleksirajućeg agensa ili njegova kratica;

 

(e)  sljedeća izjava: „Koristi se samo u slučaju dokazane potrebe. Ne dodavati više od preporučene doze.”

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 3. – točka 1. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  ukupni udio dušika (N),

Briše se.

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 3. – točka 1. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  ukupni udio fosforovog pentoksida (P2O5),

Briše se.

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 3. – točka 1. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  ukupni udio kalijevog oksida (K2O),

Briše se.

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 6. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  doza, vrijeme primjene (razvojna faza biljke) i učestalost primjene;

(e)  doza, vrijeme primjene (razvojna faza biljke), mjesto i učestalost primjene (u skladu s empirijskim dokazima kojima se opravdava navođenje tvrdnje ili tvrdnji o biostimulansu);

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – PFC 6. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  napomena da proizvod nije proizvod za zaštitu bilja;

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 3. – PFC 1. (A)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio hranjiva i druge deklarirane parametre

 

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio hranjiva i druge deklarirane parametre

Organski ugljik (C)

±20 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Organski ugljik (C)

±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Udio suhe tvari

±5,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Udio suhe tvari

±5,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni dušik (N)

±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni dušik (N)

±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Organski dušik (N)

±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Organski dušik (N)

±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni fosforov pentoksid (P2O5)

±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni fosforov pentoksid (P2O5)

±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni kalijev oksid (K2O)

±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni kalijev oksid (K2O)

±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni i vodotopivi magnezijev oksid, kalcijev oksid, sumporov trioksid ili natrijev oksid

±25 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše 1,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni i vodotopivi magnezijev oksid, kalcijev oksid, sumporov trioksid ili natrijev oksid

±25 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše 1,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni bakar (Cu)

±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni bakar (Cu)

±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni cink (Zn)

±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni cink (Zn)

±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Količina

–5 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

Količina

–5 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

 

 

Deklarirani oblici dušika, fosfora i kalija

Binarni spojevi: najveće dopušteno odstupanje u apsolutnoj vrijednosti od 1,1 dušika i 0,5 organskog dušika, 1,1 P2O5, 1,1 K2O i 1,5 za zbroj dvaju hranjiva.

 

 

 

Ternarni spojevi: najveće dopušteno odstupanje u apsolutnoj vrijednosti od 1,1 dušika i 0,5 organskog dušika, 1,1 P2O5, 1,1 K2O i 1,9 za zbroj dvaju hranjiva.

 

 

 

±10 % ukupnog deklariranog udjela svakog od hranjiva do najviše 2 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti.

Amandman    310

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 3. – PFC 1. (B) – tablica 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio oblika anorganskih makrohranjiva

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklariranog udjela tih oblika prisutnih hranjiva do najviše 2 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti

±25 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše 1,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

±25 % deklariranog udjela do najviše 0,9 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Izmjena

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio oblika anorganskih makrohranjiva

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklariranog udjela tih oblika prisutnih hranjiva do najviše 2 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti za svako hranjivo zasebno i za zbroj hranjiva

–50 % i +100 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše –2 i +4 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti

±25 % deklariranog udjela do najviše 0,9 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Odstupanja za P2O5 odnose se na fosforov pentoksid (P2O5) topiv u neutralnom amonijevom citratu i vodi.

 

 

Amandman    311

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 3. – PFC 1.(B)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Organski ugljik: ±20 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Organski ugljik: ±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Organski dušik: ±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Organski dušik: ±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni bakar (Cu) ±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni bakar (Cu) ±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni cink (Zn) ±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni cink (Zn) ±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 3. – PFC 1.(C)(I)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio oblika anorganskih makrohranjiva

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklariranog udjela tih oblika prisutnih hranjiva do najviše 2 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti

±25 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše 1,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

±25 % deklariranog udjela do najviše 0,9 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Granulometrija: ±10 % relativne devijacije primjenjivo na deklarirani postotak materijala koji prolazi kroz sito određene veličine otvora

Količina: ±5 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

Izmjena

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio oblika anorganskih makrohranjiva

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklariranog udjela tih oblika prisutnih hranjiva do najviše 2 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti za svako hranjivo zasebno i za zbroj hranjiva

–50 % i +100 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše –2 i +4 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti

–50 % i +100 % deklariranog udjela do najviše –2 i +4 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti

Navedene vrijednosti dopuštenih odstupanja važeće su i za različite oblike dušika i topivosti.

Granulometrija: ±20 % relativne devijacije primjenjivo na deklarirani postotak materijala koji prolazi kroz sito određene veličine otvora

Količina: ±3 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 3. – PFC 3.

Oblici deklariranog hranjiva i drugi deklarirani kriteriji kvalitete

Dopuštena odstupanja za deklarirane parametre

pH-vrijednost

±0,7 u vrijeme proizvodnje

 

±1,0 u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Organski ugljik (C)

±10% relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni dušik (N)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni fosforov pentoksid (P2O5)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni kalijev oksid (K2O)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Suha tvar

±10 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

Količina

–5% relativne devijacije od deklarirane vrijednosti u vrijeme proizvodnje

 

–25 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Organski ugljik (C) / organski dušik (N)

±20% relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Granulometrija

±10 % relativne devijacije primjenjivo na deklarirani postotak materijala koji prolazi kroz sito određene veličine otvora

Izmjena

Oblici deklariranog hranjiva i drugi deklarirani kriteriji kvalitete

Dopuštena odstupanja za deklarirane parametre

pH-vrijednost

±0,7 u vrijeme proizvodnje

 

±0,9 u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Organski ugljik (C)

±10% relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni dušik (N)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni fosforov pentoksid (P2O5)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni kalijev oksid (K2O)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Suha tvar

±10 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

Količina

–5 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti u vrijeme proizvodnje

 

15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Organski ugljik (C) / organski dušik (N)

±20% relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Granulometrija

±10 % relativne devijacije primjenjivo na deklarirani postotak materijala koji prolazi kroz sito određene veličine otvora

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 3. – PFC 4.

Oblici deklariranog hranjiva i drugi deklarirani kriteriji kvalitete

Dopuštena odstupanja za deklarirane parametre

Električna vodljivost

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±75 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

pH-vrijednost

±0,7 u vrijeme proizvodnje

 

±1,0 u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Količina (volumen) (litre ili m³)

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

25 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Određivanje količine (volumena) materijala čije su čestice veće od 60 mm

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

25 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Određivanje količine (volumena) predoblikovanih uzgojnih supstrata

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

25 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Dušik (N) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±75 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Fosforov pentoksid (P2O5) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±75 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Kalijev oksid (K2O) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±75 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Izmjena

Oblici deklariranog hranjiva i drugi deklarirani kriteriji kvalitete

Dopuštena odstupanja za deklarirane parametre

Električna vodljivost

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±60 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

pH-vrijednost

±0,7 u vrijeme proizvodnje

 

±0,9 u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Količina (volumen) (litre ili m³)

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

15 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Određivanje količine (volumena) materijala čije su čestice veće od 60 mm

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

15 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Određivanje količine (volumena) predoblikovanih uzgojnih supstrata

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

15 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Dušik (N) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±60 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Fosforov pentoksid (P2O5) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±60 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Kalijev oksid (K2O) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±60 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Amandman    315

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – dio 1. – točka 1. – podtočka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  digestata energetskih usjeva iz CMC-a 4.;

(b)  digestata energetskih usjeva i biootpada na biljnoj osnovi iz CMC-a 4.;

Amandman    316

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – dio 1. – točka 1. – podtočka 1. – podtočka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  neobrađenih ili mehanički obrađenih biljaka, dijelova biljaka ili biljnih ekstrakata iz CMC-a 2.

Amandman    317

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – dio 1. – točka 1. – podtočka 3. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  inhibitor denitrifikacije iz PFC-a 5. (A) I.a;

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – dio 1. – točka 3. – podtočka 2. – podtočka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  inhibitor denitrifikacije iz PFC-a (A) I.a;

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – dio 2. – točka 2.2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  idejni projekt te nacrte i sheme za proizvodnju;

Briše se.

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – dio 2. – točka 2.2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje tih nacrta i shema te upotrebe gnojidbenog proizvoda s oznakom CE;

Briše se.

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – dio 2. – modul A1. – točka 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ciklusi i ispitivanja iz rubrika 4.1. – 4.3. u nastavku provode se u ime proizvođača na reprezentativnom uzorku proizvoda najmanje svaka tri mjeseca kako bi se provjerila sukladnost sa

Ciklusi i ispitivanja iz rubrika 4.1. – 4.3. u nastavku provode se u ime proizvođača na reprezentativnom uzorku proizvoda najmanje svakih šest mjeseci u slučaju stalnog rada postrojenja ili svake godine u slučaju periodične proizvodnje kako bi se provjerila sukladnost sa

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 2. – modul A1. – točka 4.3.5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.3.5.a  Proizvođač čuva izvješća o ispitivanju zajedno s tehničkom dokumentacijom.

Amandman    323

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – dio 2. – modul B – točka 3.2. – podtočka c – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  ispitna izvješća i

–  izvješća o ispitivanju, uključujući studije o agronomskoj učinkovitosti, i

Amandman    324

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – dio 2. – modul D1. – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  idejni projekt te nacrte i sheme za proizvodnju, uključujući pisani opis i dijagram proizvodnog procesa u kojemu se jasno određuje svaki postupak obrade te spremnik i prostor za skladištenje;

(b)  pisani opis i dijagram proizvodnog procesa;

(1)

  SL C 389, 21.10.2016., str. 80.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Dana 17. ožujka 2016. Europska komisija donijela je prijedlog nacrta Uredbe o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu.

Trenutačno su zakonodavnim okvirom koji se tiče uvjeta za stavljanje gnojiva na raspolaganje na unutarnjem tržištu (Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća) obuhvaćena gotovo isključivo gnojiva od anorganskih materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika. Nacrt prijedloga zamijenit će to zakonodavstvo i obuhvatiti veći raspon gnojidbenih proizvoda, otvarajući na taj način jedinstveno tržište slobodnom prometu gnojidbenih proizvoda od organskih materijala ili sekundarnih sirovina. Stoga se prijedlogom pravila o gnojidbenim proizvodima usklađuju s novim zakonodavnim okvirom za zakonodavstvo o proizvodima, a njegova jedina pravna osnova jest članak 114. UFEU-a.

Prijedlogom Komisije želi se industriji EU-a pomoći da postane održivija i konkurentnija, da potiče održiv gospodarski rast i otvara nova radna mjesta. Predloženom Uredbom žele se uskladiti pravila EU-a za proizvode dobivene od otpadnih organskih materijala i nusproizvoda.

Izrada prijedloga

Prijedlog se temelji na iscrpnom savjetovanju s dionicima i na procjeni učinka. Evaluacijom postojeće Uredbe o gnojivima, koja je provedena 2010., zaključeno je da Uredba o gnojivima može biti djelotvornija u promicanju inovativnih gnojiva te da će također biti potrebne reforme u cilju jačanja unutarnjeg tržišta. Njome je također pokazano da ni gospodarski subjekti ni nacionalna tijela nisu smatrali da je uzajamno priznavanje dovoljno za jamčenje slobodnog kretanja organskih gnojiva s obzirom na to da su gnojiva proizvodi za koje su potrebna stroga pravila kako bi se zajamčila kvaliteta proizvoda te zaštita okoliša i zdravlja.

Tijekom pripremne faze provedena su savjetovanja sa svim zainteresiranim dionicima, među ostalim u okviru javnog savjetovanja o kružnom gospodarstvu, objavljenom u svibnju 2015. godine. Dionici su isto tako pozvani da se izjasne o planu za reviziju Uredbe o gnojivima, objavljenom u listopadu 2015.

Prijedlog je potkrijepljen procjenom učinka koja pokazuje da bi reforma dovela do administrativnog pojednostavljivanja i zajamčila potrebnu fleksibilnost na tržištu, uz istovremeno jamčenje zaštite zdravlja i okoliša.

Opće napomene

Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog „Uredbe o gnojidbenim proizvodima” kao dio paketa o kružnom gospodarstvu. Prijedlogom se osuvremenjuje ocjenjivanje sukladnosti i nadzor tržišta u skladu s „novim zakonodavnim okvirom” za zakonodavstvo o proizvodima, obuhvaća se širok raspon gnojidbenih proizvoda (uključujući one proizvedene od sekundarnih sirovina) i postavljaju se granice za prisutnost teških metala i kontaminanata u gnojidbenim proizvodima kako bi se zaštitio javni interes.

1. Neobvezno usklađivanje

Inicijativom se želi doseći kritična masa u okviru unutarnjeg tržišta za te proizvode. Uzajamno priznavanje nesukladnih gnojiva dosad se pokazalo iznimno složenim, a zakonodavstvo o usklađivanju proizvoda bilo je učinkovito za osiguravanje pristupa unutarnjem tržištu za anorganska gnojiva. Stoga je zaključeno da zakonodavstvo o usklađivanju proizvoda za gnojiva od organskih i sekundarnih sirovina ne prelazi ono što je potrebno za osiguravanje regulatorne sigurnosti potrebne za poticanje velikih ulaganja u kružno gospodarstvo.

Regulatornom tehnikom odabranom u ovome prijedlogu gospodarskim se subjektima ostavlja maksimalna fleksibilnost za stavljanje novih proizvoda na unutarnje tržište, a da se time ne ugrožavaju sigurnost i kvaliteta. Osim toga, njome se državama članicama ostavlja sloboda da dopuste nesukladna gnojiva na nacionalnom tržištu, a pritom se onim gospodarskim subjektima koji traže prekograničnu trgovinu za veća tržišta ne ukida mogućnost iskorištavanja prednosti usklađenog regulatornog okvira.

Izvjestiteljica smatra da postojeće prepreke slobodnom kretanju inovativnih gnojiva, u obliku neusklađenih nacionalnih regulatornih okvira, nije moguće uspješno ukloniti jednostranim mjerama država članica. Mjere EU-a mogle bi potaknuti slobodno kretanje takvih organskih gnojiva na unutarnjem tržištu uspostavom usklađenih i ambicioznih kvalitetnih, sigurnih i okolišnih kriterija. Osim toga, europskim regulatornim okvirom povećat će se pozornost država članica u pogledu gospodarskog i okolišnog potencijala inovativnih gnojiva, organska gnojiva postavit će se na jednaku razinu s gnojivima s mineralnom osnovom te će se potaknuti inovacije.

Izvjestiteljica ističe da bi trgovačka društva koja se odluče za usklađivanje imala koristi od olakšanog pristupa cijelom unutarnjem tržištu. Smanjili bi se i administrativni troškovi jer bi bilo manje potrebe za registriranjem pojedinačnih proizvoda u skladu s različitim nacionalnim propisima. Utjecaj na proizvođače kojima nisu potrebne potvrde treće strane bio bi manji od utjecaja na proizvođače koji snose troškove izdavanja takvih potvrda (npr. mala i srednja poduzeća). Ti bi se troškovi umanjili smanjivanjem učestalosti kontrola u skladu s obujmom proizvodnje te smanjivanjem broja vanjskih uzorkovanja nakon godine priznavanja. U tom bi se smislu neobveznim usklađivanjem olakšao neometani prijelaz na novi regulatorni okvir jer bi proizvođači mogli birati hoće li proizvod stavljati na lokalno tržište ili na tržište EU-a.

2. Novi zahtjevi i opseg Uredbe

Jedan od ciljeva Uredbe poboljšanje je sigurnosnih standarda gnojidbenih proizvoda te niže granice za teške metale, osobito kadmij, za svaku kategoriju funkcije proizvoda (PFC). Time bi se mogla poboljšati sigurnost hrane i potrošača te zaštita tla. U skladu s novim sigurnosnim normama utvrđuju se najviše granice za nečistoće, poput organskih ili mikrobnih kontaminanata. Nadalje, uspostavlja se novi minimalni sadržaj hranjive tvari za svaku pojedinačnu kategoriju funkcije proizvoda kako bi se zajamčila kvaliteta gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.

Granice kadmija koje su dozvoljene u fosfatnim gnojivima uzrok su brojnih rasprava o pravoj ravnoteži između ciljeva od javnog interesa i proporcionalnih sredstava za njihovo postizanje te u pogledu znanstvene osnove i dostupnosti potrebnih tehnologija u datom trenutku. Na razini odbora, Odbor Europskog parlamenta za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane dobio je isključivu nadležnost određivanja dozvoljenih granica kadmija u Prilogu I. prijedloga.

3. Jasna razlika između gnojiva

Postojeća definicija gnojidbenih proizvoda koja je uvrštena u prijedlog mogla bi dovesti do zabune kod poljoprivrednika jer uključuje različite vrste proizvoda s različitim funkcijama i svojstvima. Stoga bi trebala postojati veoma jasna razlika između gnojiva (proizvodi koji pružaju hranjive tvari za rast biljki) i drugih vrsta proizvoda (poboljšivači tla, uzgojni supstrati, poljoprivredni aditivi ili biostimulansi) koji imaju različite funkcije, poput poticanja određenih funkcija biljaka, utječu na tlo itd.

4. Smanjenje administrativnog opterećenja

Prijedlogom se utvrđuje određen broj uvjeta za gospodarske subjekte kako bi se postiglo jedinstveno tržište kojim se štite relevantni javni interesi, poput sigurnosti, zaštite javnog zdravlja i okoliša itd. Međutim, te bi ciljeve trebalo ispuniti mjerama kojima se nameće najmanje moguće opterećenje kako se ne bi stvarale prepreke inovacijama i otvaranju radnih mjesta u tom sektoru. Stoga izvjestiteljica smatra da je važno prilagoditi prijedlog tako da obveze gospodarskih subjekata budu proporcionalne ciljevima ove Uredbe, a da se pritom ne prelazi ono što je potrebno.

5. Označivanje

Izvjestiteljica smatra da je važno da oznake budu jasne i razumljive te da bi trebale sadržavati sve informacije o dostupnim hranjivim tvarima i njihovoj topivosti. To je ključno za poljoprivrednike kako bi na odgovarajući način razmotrili agronomsku učinkovitost proizvoda i odabrali najprikladniji proizvod u skladu s onim što je potrebno za njihove usjeve te uvjetima i svojstvima tla i klime. Time se također poboljšava učinkovitost i pogoduje okolišu.

Zaključci

Izvjestiteljica smatra da će se prijedlogom pojednostavniti i smanjiti administrativno opterećenje za proizvođače gnojidbenih proizvoda koji žele pristup za više nacionalnih područja unutarnjeg tržišta jer takav pristup neće više ovisiti o uzajamnom priznavanju. Njime će se istovremeno izbjeći zabranjivanje i ograničavanje pristupa tržištu za proizvođače koji ne teže sukladnosti s propisima na razini EU-a, ostavljajući im otvorenu mogućnost pristupa nacionalnim tržištima u skladu s nacionalnim propisima i uzajamnim priznavanjem ili odabira uzajamnog priznavanja u prekograničnim aktivnostima.

Izvjestiteljica također smatra da bi novi pristup Komisije mogao dovesti do niza dosad neviđenih pravila za gnojidbeni sektor. Uz to, u prijedlogu je prisutan određen broj neusklađenosti, nejasnoća i definicija koje nedostaju i sve je to potrebno pojasniti. Iz te se perspektive prijedlog da Uredba stupi na snagu 1. siječnja 2018. čini preambicioznim.

U klauzuli o preispitivanju traži se od Komisije da 2023. izvijesti o funkcioniranju unutarnjeg tržišta kako bi ocijenila učinak djelomične usklađenosti, provjerila doprinosi li ova Uredba očekivanom administrativnom pojednostavljenju te ocijenila ograničenja razina kontaminanata utvrđena Prilogom I. Predviđeni datum izvješća ovisi o eventualnim promjenama rokova primjene predviđenih člankom 49.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo dobrovoljno uz izričitu odgovornost izvjestiteljice. Izvjestiteljica je tijekom pripreme nacrta izvješća primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba:

Subjekt i/ili osoba

Organizacija Fertilizers Europe

Vijeće europske industrije biostimulansa (European Biostimulant Industry Council, EBIC)

Europski konzorcij industrije gnojiva s organskom osnovom (European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry, ECOFI)

Europski savez za fosfatna gnojiva (Alliance Européenne des Engrais Phosphatés)

 

Europska platforma za održivu uporabu fosfora (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

 

Europska platforma za održivu uporabu fosfora (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

 

Europska platforma za održivu uporabu fosfora (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

Europska platforma za održivu uporabu fosfora (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

 

Copa-Cogeca

 

 

Europska mreža za provedbu zakonodavstva o kemikalijama (Chemicals Legislation European Enforcement Network, CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Centar sveučilišta u Stockholmu za Baltičko more; projekt Baltičko oko (Stockholm University Baltic Sea Centre; Baltic Eye project)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

Grupacija SUEZ

Poduzeće Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (2.6.2017)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća   o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Elisabetta Gardini

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kontekst:

Gnojidbeni proizvodi koriste se za hranidbu bilja i poboljšanje njihova rasta, uglavnom u poljoprivredi. Može ih se podijeliti u dvije široke skupine: gnojiva, koja opskrbljuju biljke hranjivim tvarima, i ostale proizvode, čiji je primarni cilj poticati rast biljaka drugim sredstvima. Budući da broj stanovnika u svijetu i dalje raste, gnojiva nude važne prednosti, posebice zahvaljujući povećanom prinosu usjeva. Međutim, s uporabom gnojiva povezani su neki izazovi u pogledu okoliša, javnog zdravlja i sigurnosti hrane.

Prema procjenama Komisije sektor gnojidbenih proizvoda ima godišnji promet između 20 i 25 milijardi EUR i osigurava oko 100 000 radnih mjesta, a mala i srednja poduzeća čine 90 % poduzeća u tom sektoru. U internoj studiji objavljenoj 2015. godine također je istaknuto da u većini država članica EU-a gnojiva predstavljaju oko 10 % troškova poljoprivrednika, s tim da taj udio može doseći 20 % u Irskoj ili samo 3,6 % na Malti.

Trenutačni pravni okvir

U Uredbi o gnojivima iz 2003. (Uredba (EZ) br. 2003/2003) definirane su različite vrste gnojiva koje su odobrene kao „EZ gnojiva” i mogu slobodno kružiti na tržištu EU-a. Iako se trenutačnom Uredbom obuhvaćaju različite vrste gnojiva, trenutačna „EZ gnojiva” zapravo su konvencionalna i mineralna gnojiva dobivena iz primarnih sirovina, neka od kojih zahtijevaju veliku količinu energije i stvaraju puno CO2 u postupcima proizvodnje. Osim toga, Uredba ne sadržava ograničenja u pogledu sadržaja teških metala i drugih zagađivača, poput patogena te fizičke nečistoće.

U ožujku 2016. Komisija je predstavila zakonodavni prijedlog o gnojidbenim proizvodima kao dio paketa za kružno gospodarstvo. Prijedlog obuhvaća širi raspon gnojidbenih proizvoda (uključujući i one proizvedene od sekundarnih sirovina) i njime se utvrđuju ograničenja za teške metale i kontaminante u gnojidbenim proizvodima.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog koji je iznijela Komisija jer će se njime omogućiti pristup unutarnjem tržištu za sva gnojiva i u praksi provoditi načela kružnoga gospodarstva. Izvjestiteljica također smatra da je vrlo pozitivan korak naprijed to što su zakonodavstvom EU-a obuhvaćene sve vrste gnojidbenih proizvoda, a ne samo mineralne. Time će se doprinijeti stvaranju čvršćeg unutarnjeg tržišta te će olakšati i ojačati ulaganja MSP-ova u kružno gospodarstvo.

Ipak, od ključne je važnosti također postaviti realne i ostvarive ciljeve kako bi se osigurala mogućnost pridržavanja ograničenja i zahtjeva. Prednost treba dati zaštiti zdravlja ljudi i životinja te okoliša, ali je isto tako treba dovesti u ravnotežu sa socijalno-ekonomskim učincima koje te mjere mogu imati. Osim toga, važno je očuvati sigurnost hrane i osigurati da opskrba hranom i dalje zadovoljava potrebe stanovništva koje je u stalnom porastu. Nova bi pravila trebala imati čvrstu znanstvenu osnovu i temeljiti se na pouzdanim procjenama rizika, a ne samo na načelu predostrožnosti koje bi dovelo do neopravdanih ograničenja i nepravedne zabrane nekih proizvoda na unutarnjem tržištu. Ako nema pouzdanih znanstvenih podataka iz kojih se zaključuje da postoje rizici za okoliš ili zdravlje ljudi i životinja, ne treba postavljati tehnički nerealne zahtjeve. Izvjestiteljica je odabrala ovaj pristup za prijedlog, a osobito za pitanje kontaminanata.

Kada je riječ o kontaminantima, pitanje kadmija (Cd) od posebne je važnosti. Kadmij, uglavnom prisutan u mineralnim fosfatnim gnojivima, posebno zabrinjava jer se može nakupljati u tlu, prenositi na prehrambene proizvode i potencijalno dovesti do štetnih učinaka na zdravlje, biološku raznolikost tla i kvalitetu podzemnih voda, a ne donijeti nikakvu korist bilju. Sadržaj kadmija u fosfatnim gnojivima ovisi o fosfatnoj rudi koja se upotrebljava jer je kadmij prisutan u rudi i ne oslobađa se, čak ni nakon postupka proizvodnje. Sadržaj kadmija u fosfatnim rudama varira od manje od 10 mg Cd/kg fosfora (P2O5) do 200 mg/kg, ovisno o tome gdje se iskapa. Prijedlogom Komisije uvodi se postupno smanjivanje najviše razine nečistoće metala sa 60 mg Cd/kg P2O5 na 40 mg Cd/kg nakon tri godine, te na 20 mg Cd/kg nakon 12 godina. To bi postala najrestriktivnija ograničenja na svijetu: Japan, Australija, Kalifornija i Novi Zeland imaju više granične vrijednosti za Cd, dok u EU-u trenutačno ne postoje ograničenja.

Gnojidbeni proizvodi u EU-u se proizvode upotrebom široke palete tradicionalnih metoda, od kojih su mnoge potpuno u skladu s načelima kružnog gospodarstva. Stoga je važno osigurati da se te metode proizvodnje očuvaju i da se ne uvedu pravila koja su u suprotnosti s njima.

Osim toga, izvjestiteljica želi osigurati usklađenost među pravilima primjenjivima na različite kategorije gnojiva kako bi poljoprivrednicima imali na raspolaganju kvalitetne proizvode i mnogo veći izbor.

Neka gnojiva, definirana kao proizvodi s „dvojnom namjenom”, sastoje se od istih kemijskih spojeva kao i sredstva za zaštitu usjeva. U prijedlogu Komisije nema upućivanja na te proizvode i to bi trebalo ispraviti kako bi se napravila jasna razlika između tih dviju kategorija koje imaju različita obilježja.

Komisija također predlaže da se organska organsko-mineralna gnojiva i biostimulansi proizvedeni od nusproizvoda životinjskog podrijetla izuzmu iz područja primjene Uredbe. Osim toga, jedini nusproizvodi životinjskog podrijetla koji bi se mogli komercijalizirati pod oznakom CE su oni koji su dosegli takozvanu „krajnju točku”, i to da bi se izbjegla njihova zloupotreba kao hrane za životinje. Međutim, nusproizvodi životinjskog podrijetla koji nisu dosegli krajnju točku moraju udovoljavati vrlo strogim zahtjevima, pa bi trebalo omogućiti i njihovu komercijalizaciju na razini EU-a.

Osim tih stvari, trebalo bi poboljšati nekoliko pojmova i definicija kako bi se više uvažio tehnološki napredak, a posebno u odnosu na inovativne proizvode kao što su biostimulansi.

Treba se također pobrinuti da poljoprivrednici i potrošači dobivaju jasnije informacije. To bi trebalo učiniti tako da se navedu hranjive tvari u određenom mineralnom gnojivu i poboljšaju opći zahtjevi za označivanje navedeni u Prilogu III. To bi poljoprivrednicima i potrošačima omogućilo da optimiziraju upotrebu gnojiva, a samim time i smanje utjecaj tih proizvoda na okoliš.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009

o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009 i Direktive 91/676/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP)

Obrazloženje

Potrebno je napraviti poveznicu između trgovine gnojivima i njihove upotrebe, drugim riječima između ove Uredbe i Direktive o nitratima. Ako su trgovina i upotreba potpuno odvojeni, postoji opasnost da se ciljevi iz ove Uredbe neće postići jer bi u tom slučaju postojala mogućnost da države članice ili regije koje se služe pravilima o upotrebi gnojiva spriječe korištenje određenih gnojiva u praksi, poput komposta od organskog otpada.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Uvjeti za stavljanje gnojiva na raspolaganje na unutarnjem tržištu djelomice su usklađeni Uredbom (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća15, koja gotovo isključivo obuhvaća gnojiva od mineralnih materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika. Pored toga, postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih i organskih materijala u svrhu gnojenja. Kao važan poticaj za daljnju upotrebu gnojiva proizvedenih iz takvih recikliranih ili organskih materijala trebali bi se utvrditi usklađeni uvjeti za njihovo stavljanje na raspolaganje na cijelom unutarnjem tržištu. Stoga bi se područje primjene tog usklađivanja trebalo proširiti kako bi obuhvatilo reciklirane i organske materijale.

(1)  Uvjeti za stavljanje gnojiva na raspolaganje na unutarnjem tržištu djelomice su usklađeni Uredbom (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća15, koja gotovo isključivo obuhvaća gnojiva od mineralnih materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika. Pored toga, postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih i organskih materijala u svrhu gnojenja. Kao važan poticaj za daljnju upotrebu gnojiva proizvedenih iz takvih recikliranih ili organskih materijala trebali bi se utvrditi usklađeni uvjeti za njihovo stavljanje na raspolaganje na cijelom unutarnjem tržištu. Promicanje veće upotrebe recikliranih hranjiva dodatno bi pridonijelo kružnom gospodarstvu i omogućilo resursno učinkovitiju cjelokupnu upotrebu hranjiva te istodobno smanjilo ovisnost Unije o uvozu hranjiva iz trećih zemalja. Stoga bi se područje primjene tog usklađivanja trebalo proširiti kako bi obuhvatilo reciklirane i organske materijale.

__________________

__________________

15 Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L 304, 21.11.2003., str. 1.)

15 Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L 304, 21.11.2003., str. 1.)

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Ovom bi se Uredbom trebali poticati ciljevi kružnog gospodarstva pod uvjetom da se poljoprivrednicima istodobno jamči sigurna opskrba visokoučinkovitim gnojivima. Komisija bi trebala podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe do [SL, umetnuti datum: pet godina nakon njezina stupanja na snagu].

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kontaminanti u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE, kao što je kadmij, mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš jer se nakupljaju u okolišu i ulaze u prehrambeni lanac. Stoga bi njihov sadržaj u takvim proizvodima trebao biti ograničen. Osim toga, u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE trebalo bi ili spriječiti pojavu ili ograničiti količine nečistoća dobivenih iz biootpada, posebno u obliku polimera, ali i metala i stakla, onoliko koliko je to tehnički izvedivo otkrivanjem takvih nečistoća u odvojeno prikupljenom biootpadu prije njegove obrade.

(8)  Kontaminanti u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE, kao što je kadmij, predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš jer se nakupljaju u okolišu i ulaze u prehrambeni lanac. Nekoliko država članica već je odredilo razinu kontaminanata za kadmij zbog rizika koji kadmij predstavlja za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš. Stoga bi njihov sadržaj u takvim proizvodima trebao biti ograničen. Osim toga, u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE trebalo bi ili spriječiti pojavu ili ograničiti količine nečistoća dobivenih iz biootpada, posebno u obliku polimera, ali i metala i stakla, onoliko koliko je to tehnički izvedivo otkrivanjem takvih nečistoća u odvojeno prikupljenom biootpadu prije njegove obrade.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Državama članicama koje su već uvele strože nacionalne granične vrijednosti za kadmij u gnojivima trebalo bi omogućiti da zadrže te granične vrijednosti dok ostatak Unije ne dosegne jednaku razinu ambicioznosti.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  U cijeloj Uniji trebalo bi uvesti zahtjeve za označivanje sadržaja kadmija za gnojidbene proizvode s oznakom CE kako bi bio prikazan stvarni udio kadmija u mg/kg fosforovog pentoksida (P205). Taj bi zahtjev trebao biti u obliku jasno vidljive naljepnice u boji na proizvodu kako bi korisnicima odmah bilo jasno upotrebljavaju li proizvod s većim ili manjim udjelom kadmija. Trebalo bi biti moguće uvesti posebne pokazatelje za gnojidbene proizvode čiji je stvarni udio kadmija 20 mg/kg fosforovog pentoksida (P205) ili manje od toga.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Kako bi se iskoristile prednosti tehničkog napretka kad je riječ o mogućoj upotrebi nusproizvoda životinjskog podrijetla, trebalo bi bez odgode dodatno proširiti odgovarajuću kategoriju sastavnih materijala uključivanjem više nusproizvoda životinjskog podrijetla. Takva proširena kategorija sastavnih materijala mogla bi pomoći u stvaranju većih mogućnosti i pravne sigurnosti za proizvođače i poduzeća iskorištavanjem potencijala bolje upotrebe hranjiva iz nusproizvoda životinjskog podrijetla kao što je životinjsko gnojivo. Zbog toga Komisiji trebalo dodijeliti ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kad je riječ o dodavanju određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla, bez nepotrebne odgode, određenim kategorijama sastavnih materijala.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b)  Kad je riječ o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji se već uvelike koriste za proizvodnju gnojiva u državama članicama, kao što su prerađena životinjska gnojiva, krajnju točku trebalo bi odrediti bez nepotrebne odgode i najkasnije do ... [SL, umetnuti datum: šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Primijećena je potražnja na tržištu za određenim oporabljenim vrstama otpada u smislu Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća20 kao gnojidbenim proizvodima. Osim toga, nužni su određeni zahtjevi za otpad koji se koristi kao sirovina u postupku oporabe, za postupke i tehnike obrade te za gnojidbene proizvode koji nastaju postupkom oporabe kako bi se osiguralo da upotreba tih proizvoda nema općih štetnih učinaka na okoliš ni na ljudsko zdravlje. Za gnojidbene proizvode s oznakom CE te bi zahtjeve trebalo utvrditi ovom Uredbom. Stoga se od trenutka usklađivanja sa svim zahtjevima ove Uredbe takvi proizvodi više ne bi trebali smatrati otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ.

(13)  Primijećena je potražnja na tržištu za određenim oporabljenim vrstama otpada, kao što su struvit, biougljen i proizvodi od pepela, u smislu Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća20 kao gnojidbenim proizvodima. Osim toga, nužni su određeni zahtjevi za otpad koji se koristi kao sirovina u postupku oporabe, za postupke i tehnike obrade te za gnojidbene proizvode koji nastaju postupkom oporabe kako bi se osiguralo da upotreba tih proizvoda nema općih štetnih učinaka na okoliš ni na ljudsko zdravlje. Za gnojidbene proizvode s oznakom CE te bi zahtjeve trebalo utvrditi ovom Uredbom. Stoga se od trenutka usklađivanja sa svim zahtjevima ove Uredbe takvi proizvodi više ne bi trebali smatrati otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ. Kako bi se iskoristile prednosti tehničkog razvoja i dodatno potaknule inovacije u području oporabe vrijednih tokova otpada, Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) za dodavanje ili proširivanje odgovarajuće kategorije sastavnih materijala kako bi uključivale više oporabljenih vrsta otpada prihvatljivih za upotrebu u proizvodnji gnojidbenih proizvoda s oznakom CE kao što su struvit, biougljen i proizvodi od pepela. Trebalo bi početi s odgovarajućom procjenom i utvrđivanjem zahtjeva u pogledu postupka odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

__________________

__________________

20 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i o stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

20 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i o stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Određene tvari, smjese i mikroorganizmi, koje se obično naziva biljnim biostimulansima, nisu sami po sebi hranjiva, ali pospješuju ishranu biljaka. Kad su takvi proizvodi usmjereni samo na poboljšavanje učinkovitosti biljaka u iskorištavanju hranjiva, na otpornost na abiotički stres ili na kvalitativna svojstva usjeva, oni su po svojoj prirodi sličniji gnojidbenim proizvodima nego većini kategorija proizvoda za zaštitu bilja. Stoga bi takvi proizvodi trebali moći dobiti oznaku CE u skladu s ovom Uredbom i biti isključeni iz područja primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća21.

(15)  Određene tvari, mikroorganizmi i njihove smjese, koje se obično naziva biljnim biostimulansima, nisu nužno hranjiva, ali pospješuju opću vitalnost i ishranu biljaka. Kad su takvi proizvodi usmjereni samo na poboljšavanje učinkovitosti biljaka u iskorištavanju hranjiva, dostupnost hranjiva, otpornost na abiotički stres, kvalitativna svojstva biljaka, degradaciju organskih tvari u tlu ili poboljšanje dostupnosti hranjiva u tlu ili rizosferi ili usjeva, oni su po svojoj prirodi sličniji gnojidbenim proizvodima nego većini kategorija proizvoda za zaštitu bilja. Stoga bi takvi proizvodi trebali moći dobiti oznaku CE u skladu s ovom Uredbom i biti isključeni iz područja primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća21. Uredbu (EZ) br. 1107/2009 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

_________________

_________________

21 Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

21 Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Ovom se Uredbom ne bi smjela spriječiti primjena postojećeg zakonodavstva Unije u pogledu aspekata zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 86/278/EEZ22, Direktivu Vijeća 89/391/EEZ23, Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća24, Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća25, Uredbu Komisije (EZ) br. 1881/200626, Direktivu Vijeća 2000/29/EZ27, Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća28 ni Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća29.

(17)  Ovom se Uredbom ne bi smjela spriječiti primjena postojećeg zakonodavstva Unije u pogledu aspekata zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 86/278/EEZ22, Direktivu Vijeća 91/676/EEZ22a, Direktivu Vijeća 2000/60/EZ22b, Direktivu Vijeća 89/391/EEZ23, Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća24, Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća25, Uredbu Komisije (EZ) br. 1881/200626, Direktivu Vijeća 2000/29/EZ27, Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća28 ni Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća29 i Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/200729a.

__________________

__________________

22Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (SL L 181, 4.7.1986., str. 6.)

22Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (SL L 181, 4.7.1986., str. 6.)

 

22aDirektiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).

 

22b Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

23Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.).

23Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.).

24Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

24Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

25Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

25Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

26Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.)

26Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.)

27Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).

27Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).

28Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (SL L 39, 9.2.2013., str. 1.).

28Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (SL L 39, 9.2.2013., str. 1.).

29Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).

29Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).

 

29aUredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda (SL L 189, 20.7.2007, str. 1).

Obrazloženje

Područje primjene Uredbe o gnojidbenim proizvodima isključivo jamči funkcioniranje unutarnjeg tržišta te djelomično usklađuje uvjete stavljanja na tržište gnojidbenih proizvoda s oznakom CE kojima se može trgovati na unutarnjem tržištu. Direktiva o nitratima, Okvirna direktiva o vodama (200/60/EZ) i Uredba Vijeća (EZ) o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda (br. 834/2007) ne trebaju spadati u područje primjene Uredbe o gnojidbenim proizvodima u pogledu stavljanja na tržište.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  U području recikliranja otpada postignut je obećavajući tehnički napredak, kao što je recikliranje fosfora iz mulja otpadnih voda i proizvodnja gnojidbenih proizvoda iz nusproizvoda životinjskog podrijetla, primjerice biougljena. Proizvodi koji sadržavaju takve materijale ili se od njih sastoje trebali bi imati pristup unutarnjem tržištu bez nepotrebnih odgađanja ako je proizvodni postupak bio znanstveno analiziran, a zahtjevi u pogledu postupka bili uspostavljeni na razini Unije. Zbog toga bi ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s obzirom na definiranje većih ili dodatnih kategorija gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ili sastavnih dijelova prihvatljivih za upotrebu u proizvodnji takvih proizvoda trebalo dodijeliti Komisiji. Kad je riječ o nusproizvodima životinjskog podrijetla, kategorije sastavnih materijala trebalo bi proširiti ili dodati nove samo kad je, u skladu s postupcima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009, utvrđena krajnja točka u proizvodnom lancu jer su nusproizvodi životinjskog podrijetla za koje takva krajnja točka nije utvrđena u svakom slučaju isključeni iz područja primjene ove Uredbe.

(55)  U području recikliranja otpada postignut je obećavajući tehnički napredak, kao što je recikliranje fosfora iz mulja otpadnih voda, posebno struvita, proizvodnja gnojidbenih proizvoda iz nusproizvoda životinjskog podrijetla, primjerice biougljen, te oporaba fosfora nakon spaljivanja, osobito iz proizvoda od pepela, te imajući u vidu da su takvi proizvodi već odobreni u nekoliko država članica u okviru nacionalnog zakonodavstva. Proizvodi koji sadržavaju takve materijale ili se od njih sastoje trebali bi imati pristup unutarnjem tržištu bez nepotrebnih odgađanja ako je proizvodni postupak bio znanstveno analiziran, a zahtjevi u pogledu postupka bili uspostavljeni na razini Unije. Zbog toga bi ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a s obzirom na definiranje većih ili dodatnih kategorija gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ili sastavnih materijala prihvatljivih za upotrebu u proizvodnji takvih proizvoda trebalo dodijeliti Komisiji. Posebno bi delegirani akt kojim se struvit, bioguljen i proizvodi od pepela dodaju kategorijama sastavnih materijala trebao biti donesen bez nepotrebnog odgađanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Kad je riječ o nusproizvodima životinjskog podrijetla, kategorije sastavnih materijala trebalo bi proširiti ili dodati nove samo kad je, u skladu s postupcima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009, utvrđena krajnja točka u proizvodnom lancu.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56)  Osim toga, trebalo bi biti moguće odmah reagirati na nova saznanja u pogledu uvjeta prema kojima su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE dovoljno učinkoviti i na nove procjene rizika za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš. U tu bi se svrhu ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebale dodijeliti Komisiji kako bi se izmijenili zahtjevi primjenjivi na razne kategorije gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.

(56)  Osim toga, trebalo bi biti moguće odmah reagirati na nova saznanja u pogledu uvjeta prema kojima su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE dovoljno učinkoviti i na nove procjene rizika za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, uzimajući u obzir procjene koje su provela tijela država članica ili koje su nastale u suradnji s njima. U tu bi se svrhu ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebale dodijeliti Komisiji kako bi se izmijenili zahtjevi primjenjivi na razne kategorije gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 59.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(59a)  Trebalo bi donijeti odredbe kako bi se omogućio nastavak upotrebe proizvoda stavljenih na tržište u kontekstu uzajamnog priznavanja sukladno Uredbi (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća1.a.

 

__________________

 

1.aUredba (EZ) 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 21.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Direktive 91/676/EEZ;

Obrazloženje

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  Direktive 2000/60/EZ

Obrazloženje

Područje primjene Uredbe o gnojidbenim proizvodima isključivo jamči funkcioniranje unutarnjeg tržišta te djelomično usklađuje uvjete stavljanja na tržište gnojidbenih proizvoda s oznakom CE kojima se može trgovati na unutarnjem tržištu. Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EZ) o kvalitetnoj vodi u Europi ne treba spadati u područje primjene Uredbe o gnojidbenim proizvodima u pogledu stavljanja na tržište.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  Uredbe (EZ) br. 834/2007

Obrazloženje

Važno je unutar područja primjene Uredbe o gnojidbenim proizvodima priznati ekološku poljoprivredu i njezine posebnosti.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „gnojidbeni proizvod” znači tvar, smjesa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se sam ili pomiješan s drugim materijalom primjenjuje ili je namijenjen primjeni na biljkama ili njihovoj rizosferi radi opskrbe biljaka hranjivima ili poboljšavanja učinkovitosti njihove ishrane;

(1)  „gnojidbeni proizvod” znači tvar, smjesa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se sam ili pomiješan s drugim materijalom primjenjuje ili je namijenjen primjeni na gljivama ili njihovoj mikosferi ili na biljkama u bilo kojoj fazi rasta, uključujući sjemenke, i/ili njihovoj rizosferi, radi opskrbe biljaka ili gljiva hranjivima ili poboljšavanja njihovih fizičkih ili bioloških uvjeta rasta ili opće vitalnosti, prinosa i kvalitete jačanjem učinkovitosti njihove ishrane, uključujući povećanjem sposobnosti biljke da uzima hranjiva iz filosfere (uz iznimku proizvoda za zaštitu bilja obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 1107/2009).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su u skladu s ovom Uredbom.

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su u skladu s ovom Uredbom zbog sastava, označivanja ili drugih odredbi sadržanih u ovoj Uredbi. U pogledu upotrebe gnojidbenih proizvoda s oznakom CE države članice mogu zadržati ili uvesti nacionalne odredbe radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Međutim, tim se odredbama ne smije zahtijevati izmjena gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su u skladu s ovom Uredbom. Osim toga, tim se odredbama ne utječe na uvjete za njihovo stavljanje na raspolaganje na tržištu.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija paralelno s objavom ove Uredbe u Službenom listu Europske unije objavljuje dokument sa smjernicama kojim proizvođačima i tijelima za nadzor tržišta razjašnjava kako bi oznaka trebala izgledati, navodeći primjere. Tim se dokumentom sa smjernicama također razjašnjavaju druge relevantne informacije navedene u Prilogu III. dijelu 1. stavku 2. točki (d).

Obrazloženje

Kako bi se poljoprivrednicima pružile jasne informacije i izbjegle nepravilne primjene gnojiva s negativnim posljedicama za okoliš, Europska komisija trebala bi u dokumentu sa smjernicama navesti konkretne zahtjeve i vizualni izgled oznaka za mineralna gnojiva.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti gnojidbenog proizvoda s oznakom CE s ovom Uredbom u tiskanom ili elektroničkom obliku te na jeziku koje to tijelo bez poteškoća razumije. S navedenim tijelom na njegov zahtjev surađuju u svim aktivnostima s ciljem uklanjanja rizika koje predstavljaju gnojidbeni proizvodi s oznakom CE koje su stavili na tržište.

9.  Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti gnojidbenog proizvoda s oznakom CE s ovom Uredbom u tiskanom ili elektroničkom obliku te na jeziku koje to tijelo bez poteškoća razumije. S navedenim tijelom na njegov zahtjev surađuju u svim aktivnostima s ciljem uklanjanja rizika koje predstavljaju gnojidbeni proizvodi s oznakom CE koje su stavili na tržište.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 10. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  jednostavna ili složena anorganska amonijsko-nitratna gnojiva s makrohranjivima i s visokim udjelom dušika, kako je navedeno u kategoriji funkcije proizvoda 1. (C) I. (a) i. – ii. (A) u Prilogu I.;

(a)  jednostavna ili složena kruta mineralna amonijsko-nitratna gnojiva s makrohranjivima i s visokim udjelom dušika, kako je navedeno u kategoriji funkcije proizvoda 1. (C) I. (a) i. – ii. (A) u Prilogu I.;

 

(Ova promjena „anorganskog gnojiva” u „mineralno gnojivo” primjenjuje se na cijeli tekst. ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da nadležnom nacionalnom tijelu na obrazložen zahtjev dostavi sve podatke i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti gnojidbenog proizvoda s oznakom CE;

(b)  da nadležnom nacionalnom tijelu na zahtjev dostavi sve podatke i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti gnojidbenog proizvoda s oznakom CE;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti gnojidbenog proizvoda s oznakom CE u tiskanom ili elektroničkom obliku. S navedenim tijelom na njegov zahtjev surađuju u svim aktivnostima s ciljem uklanjanja rizika koje predstavljaju gnojidbeni proizvodi s oznakom CE koje su stavili na tržište.

5.  Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti gnojidbenog proizvoda s oznakom CE u tiskanom ili elektroničkom obliku. S navedenim tijelom na njegov zahtjev surađuju u svim aktivnostima s ciljem uklanjanja rizika koje predstavljaju gnojidbeni proizvodi s oznakom CE koje su stavili na tržište.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Za gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji je oporabljen i ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe smatra se da ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ pa se stoga više ne smatra otpadom.

(1)  Ako je materijal koji je bio otpad oporabljen u skladu s ovom Uredbom i ako usklađeni gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadrži taj materijal ili se sastoji od njega, smatra se da taj materijal ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ i stoga se od trenutka sastavljanja izjave EU-a o sukladnosti više ne smatra otpadom.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo koje je dio poslovne ili strukovne udruge koja zastupa poduzeća uključena u oblikovanje, proizvodnju, nabavu ili upotrebu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koje ocjenjuje, može se smatrati takvim tijelom pod uvjetom da se dokaže da je neovisno i da nema sukoba interesa.

Tijelo koje je dio poslovne ili strukovne udruge koja zastupa poduzeća uključena u oblikovanje, proizvodnju, nabavu ili upotrebu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koje ocjenjuje, ne može se smatrati takvim tijelom.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 8. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu ocjenjivanja sukladnosti.

Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu ocjenjivanja sukladnosti. Za radnike koji prijave kršenja počinjena unutar tijela za ocjenjivanje sukladnosti osigurana je odgovarajuća zaštita u najmanju ruku od odmazde, diskriminacije ili drugih vrsta nepoštenog postupanja.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prijavljena tijela drugim tijelima prijavljenima u skladu s ovom Uredbom, a koja provode slične djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti te obuhvaćaju iste gnojidbene proizvode s oznakom CE, pružaju relevantne informacije o negativnim, a na zahtjev i pozitivnim rezultatima ocjenjivanja sukladnosti.

2.  Ne dovodeći u pitanje postojeća pravila EU-a o zaštiti podataka i povjerljivosti poslovnih podataka te o zaštiti ispitivanja i studija dostavljenih za ocjenjivanje sukladnosti, prijavljena tijela drugim tijelima prijavljenima u skladu s ovom Uredbom, a koja provode slične djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti te obuhvaćaju iste gnojidbene proizvode s oznakom CE, pružaju relevantne informacije o negativnim, a na zahtjev i pozitivnim rezultatima ocjenjivanja sukladnosti.

Obrazloženje

Bez ovog dodatka, člankom 33. stavkom 2. podrazumijeva se da prijavljena tijela mogu međusobno bez ograničenja razmjenjivati podatke podnositelja zahtjeva, što bi moglo narušiti zaštitu podataka.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. radi izmjena priloga od I. do IV. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku te olakšavanja pristupa unutarnjem tržištu i slobodnog kretanja gnojidbenih proizvoda s oznakom CE

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. radi izmjena priloga od I. do IV. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku, posebno u pogledu proizvodnje gnojiva iz nusproizvoda životinjskog podrijetla i materijala iz oporabe otpada ili proizvoda koje proizvođači koriste kao nusproizvode ili suproizvode drugih industrijskih i/ili poljoprivrednih procesa te kao reciklirane proizvode, uzimajući u obzir proizvode i materijale koji su već odobreni u državama članicama, te olakšavanja pristupa unutarnjem tržištu i slobodnog kretanja gnojidbenih proizvoda s oznakom CE:

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kojima će se vjerojatno mnogo trgovati na unutarnjem tržištu i

(a)  koji mogu biti predmet značajnog trgovanja na unutarnjem tržištu i

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Bez nepotrebne odgode nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija donosi delegirani akt, u skladu sa stavkom 1., radi izmjene kategorija sastavnih materijala iz Priloga II., posebno radi dodavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla, struvita, biougljena i proizvoda od pepela tim kategorijama sastavnih materijala, te radi utvrđivanja zahtjeva za uvrštavanje tih proizvoda u te kategorije. Komisija posebno uzima u obzir tehnološki napredak postignut u području oporabe hranjiva.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  [SL, umetnuti datum: šest mjeseci nakon objave ove Uredbe] Komisija donosi delegirani akt u skladu sa stavkom 1., radi izmjene Priloga II. radi uvrštavanja krajnjih točaka u lanac proizvodnje koje su određene u skladu s člankom 5. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, s obzirom na nusproizvode životinjskog podrijetla navedene u kategoriji CMC11 ove Uredbe.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)   naziv mikroorganizma;

(a)   naziv mikroorganizma, sve do razine soja;

Obrazloženje

Različiti sojevi iste vrste mogu imati izrazito različita svojstva.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  taksonomski odnos s vrstama mikroorganizama koji su u skladu s priznatom pretpostavkom o sigurnosti koju je uspostavila Europska agencija za sigurnost hrane;

(d)  taksonomskog odnosa s vrstama mikroorganizama koji su u skladu s priznatom pretpostavkom o sigurnosti koju je uspostavila Europska agencija za sigurnost hrane;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija je u skladu s člankom 43. ovlaštena donositi delegirane akte o određivanju zahtjeva u pogledu ocjenjivanja sigurnosti novih mikroorganizama za potrebe stavka 2. Prvi od tih delegiranih akata predstavlja se Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije ... [SL, umetnuti datum: godinu dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Obrazloženje

Brojne su mogućnosti za inovacije i razvoj u pogledu upotrebe mikroorganizama u gnojidbenim proizvodima. Stoga je važno osigurati da se ovom Uredbom omogućuju razvoj i inovacije u tom području koliko je god to moguće. Olakšavanje uvrštavanja više mikroorganizama u ovu Uredbu važan je korak u tom smjeru.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U pogledu dijela II. Priloga I. ovlaštenje za donošenje delegiranih akata u skladu sa stavcima 1. i 4. isključuje prilagodbe ograničenjima kontaminanata koja su u njemu navedena, osim ako nova ograničenja kontaminanata nisu nužna uslijed dodavanja novih sastavnih materijala u skladu s Prilogom II. Kad se postave nova ograničenja kontaminanata, ta se ograničenja primjenjuju samo na nove sastavne materijale koji su dodani.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Komisija preispituje dio II. Priloga I. do ... [SL, umetnuti datum: 10 godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] ili u slučaju dostupnosti novih relevantnih znanstvenih informacija u pogledu toksičnosti i karcinogenosti relevantnih kontaminanata ili bilo kakva novog tehnološkog napretka i inovacija u području proizvodnje i upotrebe gnojidbenih proizvoda.

Obrazloženje

Zahtjevi koji se odnose na kontaminante iz kategorija funkcije proizvoda izuzimaju se iz ovlasti delegiranih Europskoj komisiji i preispituju u okviru redovnog zakonodavnog postupka s obzirom na to da je jedan od ciljeva nove uredbe rješavanje ekoloških problema uzrokovanih onečišćenjem tla, kopnenih voda, mora, a na koncu i hrane EZ gnojivima, zbog čega je to od primarne važnosti za zdravlje ljudi.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1069/2009

Članak 5. – stavak 2. – točka 1.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)   u stavku 2. nakon prvog podstavka dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Za dobivene proizvode koji spadaju u područje primjene članka 32., a već se uvelike koriste za proizvodnju gnojiva u državama članicama, Komisija određuje takvu krajnju točku do [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa šest mjeseci nakon datuma objave Uredbe o gnojivima].”

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1107/2009

Članak 3. – točka 34. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „biljni biostimulans” znači proizvod koji pospješuje procese ishrane biljaka neovisno o sadržaju hranjiva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke:

(3)  „biljni biostimulans” znači proizvod koji sadrži bilo koju tvar ili mikroorganizam koji pospješuje procese ishrane biljaka neovisno o sadržaju hranjiva, ili bilo koju kombinaciju takvih tvari i/ili mikroorganizama, isključivo radi poboljšanja rizosfere biljke ili poboljšavanja jednog svojstva ili više sljedećih svojstava biljke:

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1107/2009

Članak 3. – točka 34. – podtočka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  degradacija organske tvari u tlu;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1107/2009

Članak 3. – točka 34. – podtočka cb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  povećanje dostupnosti hranjiva u tlu ili rizosferi.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 46.a (novi)

Direktiva 91/676/EEZ

Članak 2. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 46.a

 

Izmjena Direktive 91/676/EEZ

 

U Direktivi 91/676/EZ točka (g) članka 2. zamjenjuje se sljedećim:

 

„(g) stajsko gnojivo: znači otpadni proizvodi koje izlučuje stoka ili mješavina smeća i otpadnih proizvoda koje izlučuje stoka, čak i u prerađenom obliku, osim ako su ti proizvodi podvrgnuti obradi u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 te su dosegli zamjensku vrijednost nitratnih gnojiva od najmanje 90 %.”

Obrazloženje

Važno je osigurati poveznicu između ove Uredbe i Direktive o nitratima.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 46.b (novi)

Uredba (EZ) br. 1907/2006

Prilog V. – točka 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 46.b

 

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1907/2006

 

Točka 12. u Prilogu V. zamjenjuje se sljedećim:

 

„12. Kompost, bioplin i digestat.”

Obrazloženje

Regulatorna sigurnost od ključnog je značaja za pružanje potpore inovacijama i razvoju u kružnom gospodarstvu. Sljedećim predloženim izmjenama učvršćuje se široko raširena provedbena praksa Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH) prema kojoj, sukladno toj Uredbi, digestati ne podliježu registraciji.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Države članice koje su već primijenile niža ograničenja za udio kadmij (Cd) u organsko-mineralnim gnojivima i anorganskim gnojivima, utvrđena u kategorijama PFC 1 (B)(3)(a) i PFC 1 (C)(I)(2)(a) dijela II. Priloga I., mogu zadržati to strože ograničenje sve dok je ograničenje uspostavljeno u skladu s ovom Uredbom jednako ili niže. Države članice obavještavaju Komisiju o takvim nacionalnim mjerama do ... [SL, umetnuti datum: šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a   Odstupajući od stavka 2. ovog članka, članci 42. i 45 primjenjuju se od ... [SL, umetnuti datum: [datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 5. – podtočka A – podtočka I.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

I.a  Inhibitori denitrifikacije

Obrazloženje

Inhibitore denitrikacije treba dodati u kategoriju „Poljoprivredni aditivi“. Inhibitori denitrifikacije osnovne su tvari čija je svrha sprečavanje atmosferskog onečišćenja smanjenjem stvaranja didušika iz proizvoda kao što su stajsko gnojivo i biodigestati.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1(A) – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Organsko gnojivo sadržava

Organsko gnojivo sadržava

-  ugljik (C) i

-  organski ugljik (Corg) i

-  hranjiva

-  hranjiva

isključivo biološkog podrijetla, osim materijala koji je fosiliziran ili je dio geoloških formacija.

isključivo biološkog podrijetla, poput treseta, leonardita, lignita i drugih tvari dobivenih od tih materijala, ali isključuje druge materijale koji su fosilizirani ili su dio geoloških formacija.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – PFC 1(A) – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija