Proċedura : 2016/0084(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0270/2017

Testi mressqa :

A8-0270/2017

Dibattiti :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Votazzjonijiet :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 27/03/2019 - 18.7

Testi adottati :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

RAPPORT     ***I
PDF 983kWORD 406k
25.7.2017
PE 599.728v01-00 A8-0270/2017

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz

Rapporteurs għall-opinjoni (*):

Elisabetta Gardini, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Jan Huitema, Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(*) Kumitati assoċjati – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNILI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR IRĊIEVA INPUT
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0157),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0123/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċeduri tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0270/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti ta' nutriment għall-pjanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009

 

(Din l-emenda minn "prodotti fertilizzanti" għal "prodotti ta' nutriment għall-pjanti" tapplika għat-test kollu. L-adozzjoni tagħha se tirrikjedi t-tibdil korrispondenti fit-test kollu kemm hu u, konsegwentement, fl-emendi adottati.)

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Il-kundizzjonijiet sabiex il-fertilizzanti jsiru disponibbli fis-suq intern ġew parzjalment armonizzati permezz tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, li jkopri kważi esklussivament il-fertilizzanti miksubin mill-minjieri jew minn materjali inorganiċi prodotti b'mezzi kimiċi. Jeżisti wkoll il-bżonn li jintużaw materjali rriċiklati jew organiċi biex jintużaw bħala fertilizzanti. Għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet armonizzati għall-fertilizzanti prodotti minn materjali rriċiklati jew organiċi biex isiru disponibbli fis-suq intern kollu sabiex ikun hemm inċentiv importanti għall-użu ulterjuri tagħhom. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-armonizzazzjoni għandu, għaldaqstant, jiġi estiż sabiex jiġu inklużi materjali rriċiklati u organiċi.

(1)  Il-kundizzjonijiet sabiex il-fertilizzanti jsiru disponibbli fis-suq intern ġew parzjalment armonizzati permezz tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, li jkopri kważi esklussivament il-fertilizzanti miksubin mill-minjieri jew minn materjali minerali prodotti b'mezzi kimiċi. Jeżisti wkoll il-bżonn li jintużaw materjali rriċiklati jew organiċi biex jintużaw bħala fertilizzanti. Għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet armonizzati għall-fertilizzanti prodotti minn materjali rriċiklati jew organiċi biex isiru disponibbli fis-suq intern kollu sabiex ikun hemm inċentiv importanti għall-użu ulterjuri tagħhom. Il-promozzjoni ta' aktar użu ta' nutrijenti riċiklati tkun tkompli tgħin fl-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari u tippermetti użu ġenerali tan-nutrijenti aktar effiċjenti mil-lat tar-riżorsi, filwaqt li tnaqqas id-dipendenza tal-UE min-nutrijenti minn pajjiżi terzi. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-armonizzazzjoni għandu, għaldaqstant, jiġi estiż sabiex jiġu inklużi materjali rriċiklati u organiċi.

_________________

_________________

15 Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti (ĠU L 304, 21.11.2003. p. 1).

15 Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti (ĠU L 304, 21.11.2003. p. 1).

 

(Din l-emenda tkopri wkoll emenda teknika orizzontali dwar it-terminu “inorganiku”, li jinbidel f' “minerali”; l-adozzjoni tagħha se tirrikjedi t-tibdil korrispondenti ta' dan it-terminu fit-test kollu kemm hu u, konsegwentement, fl-emendi adottati.)

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  In-nutrijenti fl-ikel joriġinaw mill-ħamrija; ħamrija fi stat tajjeb ta' saħħa u rikk fin-nutrijenti twssal għal għelejjel u ikel tajjeb għas-saħħa u nutrijenti. Il-bdiewa jeħtieġu għad-dispożizzjoni tagħhom firxa wiesgħa ta' fertilizzanti, kemm organiċi kif ukoll sintetiċi, bl-għan li jtejbu l-ħamrija tagħhom. Ħamrija mingħajr jew bi ftit nutrijenti tikkawża nuqqas ta' nutrijenti fil-pjanti u b'hekk jieqfu jikbru jew ma jkunx fihom valur nutrizzjonali għall-konsum mill-bniedem.

Emenda     4

Proposta għal regolament

Premessa 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  Biex jiġi żgurat l-użu effettiv ta' demel tal-annimali u kompost fuq l-azjenda agrikola, il-bdiewa jenħtieġ li jużaw dawk il-prodotti li jsegwu l-ispirtu ta' "agrikoltura responsabbli", filwaqt li jiffavorixxu l-mezzi ta' distribuzzjoni lokali, prattika agronomika u ambjentali tajba u f'konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, bħad-Direttiva dwar in-Nitrati jew id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Jenħtieġ li jkun inkoraġġit l-użu preferenzjali tal-fertilizzanti prodotti fuq il-post u f'impriżi agrikoli ġirien.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu aktar minn funzjoni waħda minn dawk deskritti fil-kategoriji funzjonali tal-prodott ta' dan ir-Regolament. Meta ssir dikjarazzjoni fir-rigward ta' waħda biss minn dawk il-funzjonijiet, jenħtieġ li jkun biżżejjed li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategorija funzjonali tal-prodott li tiddeskrivi dik il-funzjoni dikjarata. Għall-kuntrarju, meta ssir dikjarazzjoni fir-rigward ta' aktar minn waħda minn dawk il-funzjonijiet, jenħtieġ li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jitqies bħala kombinazzjoni ta' żewġ prodotti fertilizzanti komponenti jew aktar, u jenħtieġ li tkun rikjesta l-konformità għal kull wieħed mill-prodotti fertilizzanti komponenti fir-rigward tal-funzjoni tiegħu. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun hemm kategorija funzjonali speċifika tal-prodott sabiex tkopri tali kombinazzjonijiet.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6b)  Manifattur li juża prodott fertilizzanti bit-tikketta CE wieħed jew aktar li diġà kienu soġġetti għal valutazzjoni tal-konformità, imwettqa minn dak il-manifattur jew manifattur ieħor, jista' jagħżel li joqgħod fuq dik il-valutazzjoni tal-konformità. Bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv għal livell minimu, jenħtieġ li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jirriżulta jitqies ukoll bħala kombinazzjoni ta' żewġ prodotti fertilizzanti komponenti jew aktar, u r-rekwiżiti ta' konformità addizzjonali għall-kombinazzjoni jenħtieġ li jitnaqqsu għall-aspetti ġġustifikati mit-taħlita.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Kontaminanti fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, bħall-kadmju, jistgħu potenzjalment jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent, billi dawn jakkumulaw fl-ambjent u jidħlu fil-katina alimentari. Il-kontenut tagħhom fi prodotti bħal dawn għandu għalhekk ikun limitat. Barra minn hekk, l-impuritajiet fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jirriżultaw mill-bijoskart, partikolarment il-polimeri, iżda wkoll il-metall u l-ħġieġ, jenħtieġ li jiġu evitati jew limitati sakemm dan ikun teknikament fattibbli permezz tad-ditezzjoni ta' impuritajiet bħal dawn fil-bijoskart li jinġabar b'mod separat qabel l-ipproċessar.

(8)  Kontaminanti fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, bħall-kadmju, jekk ma jintużawx b'mod korrett, jistgħu potenzjalment jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent, billi dawn jakkumulaw fl-ambjent u jidħlu fil-katina alimentari. Il-kontenut tagħhom fi prodotti bħal dawn għandu għalhekk ikun limitat. Barra minn hekk, l-impuritajiet fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jirriżultaw mill-bijoskart, partikolarment il-polimeri, iżda wkoll il-metall u l-ħġieġ, jenħtieġ li jiġu evitati jew limitati sakemm dan ikun teknikament fattibbli permezz tad-ditezzjoni ta' impuritajiet bħal dawn fil-bijoskart li jinġabar b'mod separat qabel l-ipproċessar.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  L-Istati Membri li diġà għandhom valuri ta' limitu nazzjonali aktar rigorużi għall-kadmju fil-fertilizzanti jenħtieġ li jitħallew iżommu dawk il-valuri ta' limitu, sakemm il-bqija tal-Unjoni tilħaq livell ta' ambizzjoni ekwivalenti.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 8b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8b)  Sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità tal-prodotti fertilizzanti tal-fosfat mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u biex tingħata spinta lill-innovazzjoni, jeħtieġ li jingħataw biżżejjed inċentivi għall-iżvilupp ta' teknoloġiji rilevanti, partikolarment dekadmjazzjoni tat-teknoloġija, u għall-ġestjoni ta' skart perikoluż li fih ħafna kadmju permezz tar-riżorsi finanzjarji disponibbli fl-ambitu ta' Orizzont 2020, il-programmi LIFE, il-Pjattaforma ta' Appoġġ tal-Finanzi tal-Ekonomija Ċirkolari, permezz tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u strumenti finanzjarji oħra fejn ikun rilevanti. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-inċentivi u l-finanzjament mill-UE previst għad-dekadmjazzjoni.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Il-prodotti li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament għandhom jitħallew jiċċaqilqu b'mod liberu fis-suq intern. Jekk wieħed jew aktar mill-materjali komponenti fi prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18, iżda jilħaq punt fil-katina tal-manifattura li lil hinn minnu ma jibqax jippreżenta riskju sinifikanti għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali (il-"punt aħħari fil-katina tal-manifattura"), dan jirrappreżenta piż amministrattiv mhux neċessarju biex il-prodott jibqa' jiġi soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' dak ir-Regolament. Fertilizzanti bħal dawn għandhom għalhekk jiġu esklużi mir-rekwiżiti ta' dak ir-Regolament. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 għandu jiġi emendat skont dan.

(9)  Il-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament għandhom jitħallew jiċċaqilqu b'mod liberu fis-suq intern. Jekk wieħed jew aktar mill-materjali komponenti jkun prodott derivat fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18, iżda jkun laħaq punt fil-katina tal-manifattura li lil hinn minnu ma jibqax jippreżenta riskju għas-saħħa tal-pubbliku jew tal-annimali (il-"punt aħħari fil-katina tal-manifattura"), dan jirrappreżenta piż amministrattiv mhux neċessarju biex il-prodott jibqa' jiġi soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' dak ir-Regolament. Fertilizzanti bħal dawn għandhom għalhekk jiġu esklużi mir-rekwiżiti ta' dak ir-Regolament. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 għandu jiġi emendat skont dan.

_________________

_________________

18 Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (ir-Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

18 Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (ir-Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Il-punt aħħari fil-katina tal-manifattura għandu jiġi determinat għal kull materjal komponenti rilevanti li jkun fih prodotti sekondarji tal-annimali f'konformità mal-proċeduri stipulati fir-Regolament(KE) Nru 1069/2009. Meta proċess ta' manifattura ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE irregolat skont dan ir-Regolament jibda qabel jintlaħaq dak il-punt aħħari, ir-rekwiżiti tal-proċessi kemm tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 kif ukoll ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw b'mod kumulattiv għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, li jfisser l-applikazzjoni tar-rekwiżit iktar strett f'każ li ż-żewġ Regolamenti jirregolaw l-istess parametru.

(10)  Għal kull kategorija ta' materjal komponent li tinkludi prodotti derivati skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, il-punt aħħari fil-katina tal-manifattura għandu jiġi determinat għal kull materjal komponenti rilevanti li jkun fih prodotti sekondarji tal-annimali f'konformità mal-proċeduri stipulati f'dak ir-Regolament. Biex jittieħed vantaġġ tal-iżviluppi tekniċi, jinħolqu aktar opportunitajiet għall-produtturi u għall-impriżi, u jiġi sfruttat il-potenzjal biex isir aktar użu min-nutrijenti minn prodotti sekondarji tal-annimali bħad-demel tal-annimali, l-istabbiliment ta' metodi ta' pproċessar u regoli ta' rkupru għall-prodotti sekondarji tal-annimali li għalihom ikun ġie determinat punt aħħari fil-katina tal-manifattura jenħtieġ li jibda immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Meta tikkonċerna prodotti fertilizzanti li fihom jew jikkonsistu minn demel tal-annimali pproċessati, il-kriterji għall-punti aħħarin tad-demel għandhom jiġu ddefiniti. Sabiex jiġu estiżi jew miżjuda kategoriji ta' materjali komponenti biex jiġu inklużi aktar prodotti sekondarji tal-annimali, jenħtieġ li s-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. Meta dak il-punt aħħari jintlaħaq qabel ma l-prodott fertilizzant bit-tikketta CE jitqiegħed fis-suq iżda wara li jkun beda l-proċess ta' manifattura ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE irregolat skont dan ir-Regolament, ir-rekwiżiti tal-proċessi kemm tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 kif ukoll ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw b'mod kumulattiv għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, li jfisser l-applikazzjoni tar-rekwiżit iktar strett f'każ li ż-żewġ Regolamenti jirregolaw l-istess parametru.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)  Għall-prodotti sekondarji tal-annimali diġà użati b'mod mifrux fl-Istati Membri għall-produzzjoni tal-fertilizzanti, il-punt aħħari għandu jiġi ddeterminat mingħajr dewmien bla bżonn, u mhux aktar tard minn sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Meta wieħed jew aktar mill-materjali komponenti ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, iżda ma jkunx laħaq il-punt aħħari fil-katina ta' manifattura, ikun qarrieqi li jkun hemm dispożizzjonijiet għat-tikketta CE tal-prodott f'dan ir-Regolament, billi t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodott bħal dan huwa suġġett għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009. Għalhekk, prodotti bħal dawn għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(12)  It-tqegħid għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodott sekondarju tal-annimali jew prodott derivat li għalih ma jkun ġie ddefinit l-ebda punt aħħari ma jkunx intlaħaq fil-mument meta jsir disponibbli fis-suq, huwa soġġett għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009. Għalhekk, ikun qarrieqi li jkun hemm dispożizzjonijiet għat-tikketta CE tal-prodott f'dan ir-Regolament. Kwalunkwe prodott li fih jew jikkonsisti minn tali prodott sekondarju tal-annimali jew prodott derivat jenħtieġ li għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 13

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Għal ċertu skart irkuprat fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ġiet identifikata domanda tas-suq biex jintużaw bħala prodotti fertilizzanti. Barra minn hekk, ċerti rekwiżiti għall-iskart użat bħala input fl-operazzjoni ta' rkupru u għall-proċessi u t-tekniki ta' trattament, kif ukoll għall-prodotti fertilizzanti li jirriżultaw mill-operazzjoni ta' rkupru, sabiex ikun żgurat li l-użu ta' dawk il-prodotti ma jwassalx għal impatti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem jew ambjentali, b'mod ġenerali. Għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, dawk ir-rekwiżiti għandhom ikunu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Għaldaqstant, mill-mument li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament, prodotti bħal dawn ma għandhomx jibqgħu jitqiesu bħala skart fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE.

(13)  Għal ċertu skart irkuprat, bħal struvite, faħam bijoloġiku u prodotti bbażati fuq l-irmied, fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ġiet identifikata domanda tas-suq biex jintużaw bħala prodotti fertilizzanti. Barra minn hekk, ċerti rekwiżiti għall-iskart użat bħala input fl-operazzjoni ta' rkupru u għall-proċessi u t-tekniki ta' trattament, kif ukoll għall-prodotti fertilizzanti li jirriżultaw mill-operazzjoni ta' rkupru, sabiex ikun żgurat li l-użu ta' dawk il-prodotti ma jwassalx għal impatti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem jew ambjentali, b'mod ġenerali. Għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, dawk ir-rekwiżiti għandhom ikunu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Għaldaqstant, mill-mument li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament, prodotti bħal dawn ma għandhomx jibqgħu jitqiesu bħala skart fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE, u għaldaqstant jenħtieġ li jkun possibbli għall-prodotti li fihom jew huma magħmula minn tali materjali ta' skart irkuprat li jaċċedu għas-suq intern. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza tad-dritt, jittieħed vantaġġ minn żviluppi tekniċi, u jiġi stimolat aktar l-inċentiv fost il-produtturi biex jagħmlu aktar użu mill-flussi ta' skart ta' valur, l-analiżijiet xjentifiċi u l-istabbiliment ta' rekwiżiti tal-proċess fil-livell tal-Unjoni għal tali prodotti jenħtieġ li jibdew immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Għaldaqstant, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tad-definizzjoni, mingħajr dewmien bla bżonn, ta' kategoriji akbar jew addizzjonali tal-materjali komponenti eleġibbli għall-użu fil-produzzjoni ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

_________________

_________________

20 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

20 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 13a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)  Ċerti prodotti industrijali sekondarji, koprodotti jew prodotti riċiklati li ġejjin minn proċessi industrijali speċifiċi attwalment jintużaw minn manifatturi bħala komponent ta' prodott fertilizzant bit-tikketta CE. Għall-komponenti ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, ir-rekwiżiti li huma relatati ma' kategoriji tal-materjal komponent jenħtieġ li jkunu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Jekk ikun applikabbli, mill-mument li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament, prodotti bħal dawn jenħtieġ li ma jibqgħux jitqiesu bħala skart skont it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 14

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Ċerti sustanzi u taħlitiet, li b'mod komuni jissejħu addittivi agronomiċi, itejbu r-ritmu tar-rilaxx tan-nutrijenti ta' nutrijent f'fertilizzant. Is-sustanzi u t-taħlitiet li jsiru disponibbli fis-suq bl-intenzjoni li jiġu miżjuda mal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE għal dak il-għan għandhom jissodisfaw ċerti kriterji ta' effikaċja bir-responsabbiltà taqa' f'idejn il-manifattur ta' dawk is-sustanzi jew it-taħlitiet, u għandhom għalhekk jitqiesu bħala prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE skont dan ir-Regolament. Barra minn hekk, prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun fihom sustanzi jew taħlitiet bħal dawn għandhom ikunu soġġetti għal ċerti kriterji ta' effikaċja u sikurezza. Sustanzi u taħlitiet bħal dawn għandhom għalhekk jiġu rregolati bħala materjali komponenti għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

(14)  Ċerti sustanzi u taħlitiet, li jissejħu addittivi agronomiċi, itejbu r-ritmu tar-rilaxx tan-nutrijenti ta' nutrijent f'fertilizzant. Is-sustanzi u t-taħlitiet li jsiru disponibbli fis-suq bl-intenzjoni li jiġu miżjuda mal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE għal dak il-għan għandhom jissodisfaw ċerti kriterji ta' effikaċja, sikurezza u dawk ambjentali bir-responsabbiltà taqa' f'idejn il-manifattur ta' dawk is-sustanzi jew it-taħlitiet, u għandhom għalhekk jitqiesu bħala prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE skont dan ir-Regolament. Barra minn hekk, prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun fihom sustanzi jew taħlitiet bħal dawn għandhom ikunu soġġetti għal ċerti kriterji ta' effikaċja, sikurezza u dawk ambjentali. Sustanzi u taħlitiet bħal dawn għandhom għalhekk jiġu rregolati bħala materjali komponenti għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda     17

Proposta għal regolament

Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14a)  Billi prodotti magħmula minn sustanzi u taħlitiet flimkien mal-elementi fertilizzanti huma maħsuba biex jiżdiedu mal-ħamrija u jiġu rilaxxati fl-ambjent, jenħtieġ li l-kriterji ta' konformità japplikaw għall-materjali kollha fil-prodott, b'mod partikolari meta jkunu żgħar jew jinqasmu fi frammenti żgħar li jistgħu jinxterdu fil-ħamrija kollha u fis-sistemi tal-ilma u jinġarru fl-ambjent kollu. Għalhekk, il-kriterji ta' bijodegradabbiltà u l-ittestjar tal-konformità jenħtieġ li jkunu wkoll skont kundizzjonijiet realistiċi in-vivo li jqisu rati differenzjali ta' dekompożizzjoni f'kundizzjonijiet anaerobiċi, f'ħabitats akkwatiċi jew taħt l-ilma, f'kundizzjonijiet mifqugħa bl-ilma jew f'ħamrija ffriżata.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 15

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Ċerti sustanzi, taħlitiet u mikroorganiżmi, li b'mod komuni jissejħu bijostimulanti tal-pjanti, mhumiex fil-fatt nutrijenti, iżda madankollu jistimulaw il-proċessi ta' nutrizzjoni tal-pjanti. Meta prodotti bħal dawn ikunu mmirati biss lejn it-titjib tal-użu tan-nutrijenti tal-pjanti, it-tolleranza għall-istress abijotiku jew karatteristiċi ta' kwalità tal-għelejjel, min-natura tagħhom ikunu aktar simili għall-prodotti fertilizzanti milli għal ħafna mill-kategoriji ta' prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti. Prodotti bħal dawn għandhom għalhekk ikunu eliġibbli għat-tikketta CE skont dan ir-Regolament u jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jiġi emendat skont dan.

(15)  Ċerti sustanzi, taħlitiet u mikroorganiżmi, li jissejħu bijostimulanti tal-pjanti, mhumiex fil-fatt inputs ta' nutrijenti, iżda madankollu jistimulaw il-proċessi naturali ta' nutrizzjoni tal-pjanti. Meta prodotti bħal dawn ikunu mmirati biss lejn it-titjib tal-użu tan-nutrijenti tal-pjanti, it-tolleranza għall-istress abijotiku, jew il-karatteristiċi ta' kwalità tal-għelejjel, id-degradazzjoni tal-komposti organiċi tal-ħamrija, jew iż-żieda tad-disponibbiltà ta' nutrijenti fir-riżosfera, min-natura tagħhom ikunu aktar simili għall-prodotti fertilizzanti milli għal ħafna mill-kategoriji ta' prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti. Għalhekk, jaħdmu flimkien ma' fertilizzanti, bil-għan li jottimizzaw l-effiċjenza tagħhom u jnaqqsu d-dożi tan-nutrijenti tagħhom. Prodotti bħal dawn għandhom għalhekk ikunu eliġibbli għat-tikketta CE skont dan ir-Regolament u jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jiġi emendat skont dan.

_________________

_________________

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 15a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15a)  Għall-mikroorganiżmi, jenħtieġ li l-kategoriji ta' materjal komponent jitwessgħu jew jiżdiedu sabiex jiggarantixxu u jsaħħu l-potenzjal innovattiv li jikkonċerna l-iżvilupp u l-iskoperta ta' prodotti ġodda ta' bijostimulant mikrobiku tal-pjanti. Sabiex tiġi stimulata l-innovazzjoni u tinħoloq ċertezza tad-dritt għall-produtturi dwar ir-rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfatti għall-użu ta' mikroorganiżmi ġodda bħala materjali komponenti għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, il-metodi armonizzati għall-evalwazzjoni tas-sigurtà ta' mikroorganiżmi ġodda għandhom jiġu identifikati b'mod ċar. Il-ħidma preparatorja għad-definizzjoni ta' dawn il-metodi ta' evalwazzjoni ta' sigurtà jenħtieġ li tibda immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi, mingħajr ebda dewmien bla bżonn, ir-rekwiżiti li l-produtturi għandhom ikunu konformi magħhom meta juru s-sigurtà tal-mikroorganiżmi ġodda sabiex ikunu rreġistrati għall-użu fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 16

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Prodotti li jkollhom funzjoni waħda jew aktar, li waħda minnhom tkun koperta mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jibqgħu taħt il-kontroll imfassal apposta għal prodotti bħal dawn u previst f'dak ir-Regolament. Meta prodotti bħal dawn ikollhom ukoll il-funzjoni ta' prodott fertilizzanti, ikun qarrieqi li t-tikketta CE tagħhom tiġi prevista f'dan ir-Regolament, billi t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodott ta' protezzjoni tal-pjanti jiddependi fuq awtorizzazzjoni tal-prodott valida fl-Istat Membru kkonċernat. Għalhekk, prodotti bħal dawn għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(16)  Prodotti li jkollhom funzjoni waħda jew aktar, li waħda minnhom tkun koperta mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, huma prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dak ir-Regolament. Dawk il-prodotti għandhom jibqgħu taħt il-kontroll imfassal apposta għal prodotti bħal dawn u previst f'dak ir-Regolament. Meta prodotti bħal dawn ikollhom ukoll il-funzjoni jew l-azzjoni ta' prodott fertilizzanti, ikun qarrieqi li t-tikketta CE tagħhom tiġi prevista f'dan ir-Regolament, billi t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodott ta' protezzjoni tal-pjanti jiddependi fuq awtorizzazzjoni tal-prodott valida fl-Istat Membru kkonċernat. Għalhekk, prodotti bħal dawn għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 17

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Dan ir-Regolament ma għandux jipprevjeni l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni relatata ma' aspetti ta' protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-ambjent li mhumiex koperti b'dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr ħsara għad-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE22, id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE23, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/200626, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE27, ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28, u r-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill29.

(17)  Indipendentement mit-tip tal-prodott ta' nutriment għall-pjanti bit-tikketta CE, dan ir-Regolament ma għandux jipprevjeni l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni relatata ma' aspetti ta' protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-ambjent li mhumiex koperti b'dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr ħsara għad-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE22, id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE23, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/200626, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE27, ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28, ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill29, id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE29a, u d-Direttiva  2000/60/KE29b.

_________________

_________________

22 Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ġunju 1986 dwar il-protezzjoni tal-ambjent, u b'mod partikolari tal-ħamrija, meta l-ħama tad-drenaġġ tintuża fl-agrikoltura (ĠU L 181, 4.7.1986, p. 6).

22 Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ġunju 1986 dwar il-protezzjoni tal-ambjent, u b'mod partikolari tal-ħamrija, meta l-ħama tad-drenaġġ tintuża fl-agrikoltura (ĠU L 181, 4.7.1986, p. 6).

23 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).

23 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).

24 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

24 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

25 Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

25 Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

26 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-livelli massimi ta' ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).

26 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-livelli massimi ta' ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).

27 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).

27 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).

28 Ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 1).

28 Ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 1).

29 Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35).

29 Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35).

 

29a Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1).

 

29b Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

 

 

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  It-traċċabbiltà tal-prodotti li huma vulnerabbli għat-tniġġis organiku minn ċerti sorsi potenzjalment problematiċi (jew perċepiti bħala tali) għandhha tiġi żgurata lura għas-sors tal-materjal organiku. Dan huwa neċessarju sabiex tiġi żgurata l-fiduċja tal-konsumatur u biex tiġi limitata l-ħsara f'każ li sseħħ kontaminazzjoni lokali. B'riżultat ta' dan, l-impriżi li jużaw prodotti fertilizzanti li fihom materjal organiku minn dawn is-sorsi jkunu jistgħu jiġu identifikati. Dan għandu jkun obbligatorju għall-prodotti li fihom materjal minn skart jew minn prodotti sekondarji li ma jkunux għaddew minn xi proċessar li jeqred is-sustanzi niġġiesa organiċi, patoġeni u l-materjal ġenetiku. L-għan mhuwiex biss li jitnaqqsu r-riskji għas-saħħa u l-ambjent, iżda huwa wkoll li tiġi assigurata l-opinjoni pubblika u li jittieħed kont tat-tħassib tal-bdiewa fir-rigward tal-patoġeni, is-sustanzi organiċi li jniġġsu u l-materjal ġenetiku. Sabiex is-sidien tal-art jiġu protetti kontra t-tniġġis li tiegħu huma stess ma għandhomx tort, l-Istati Membri huma mitluba jistabbilixxu regoli xierqa ta' responsabbiltà.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 17b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17b)  Il-prodotti sekondarji mhux trattati ġejjin mill-produzzjoni tal-annimali ma għandhomx ikunu soġġetti għal dan ir-Regolament.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19a)  F'konformità mal-ekonomija ċirkolari, ċerti prodotti sekondarji jew koprodotti tal-industrija minn proċessi industrijali speċifiċi diġà jintużaw minn manifatturi bħala komponenti ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE. Rekwiżiti relatati ma' dawn il-kategoriji ta' materjal komponenti jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-Anness II.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 20

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  Taħlita ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE differenti, li kull wieħed minnhom ikun ġie soġġett għal valutazzjoni ta' konformità pożittiva mar-rekwiżiti applikabbli għal dak il-materjal, tista' tiġi mistennija li tkun adattata biex tintuża bħala prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, suġġetta biss għal ċerti rekwiżiti addizzjonali minħabba t-taħlit. Għaldaqstant, sabiex jiġi evitat piż amministrattiv mhux neċessarju, taħlitiet bħal dawn għandhom jitqiegħdu f'kategorija separata, li għaliha l-valutazzjoni ta' konformità għandha tkun limitata għar-rekwiżiti addizzjonali ġġustifikati mit-taħlit.

(20)  Kombinazzjoni ta' prodotti minn kategoriji funzjonali ta' prodott differenti, li kull wieħed minnhom ikun ġie soġġett għal valutazzjoni ta' konformità pożittiva mar-rekwiżiti applikabbli għal dak il-materjal, tista' tiġi mistennija li tkun adattata biex tintuża bħala prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, suġġetta biss għal ċerti rekwiżiti addizzjonali minħabba t-taħlita. Għaldaqstant, sabiex jiġi evitat piż amministrattiv mhux neċessarju, kombinazzjonijiet bħal dawn għandhom jitqiegħdu f'kategorija separata, li għaliha l-valutazzjoni ta' konformità għandha tkun limitata għar-rekwiżiti addizzjonali ġġustifikati mit-taħlit.

 

(Din l-emenda tkopri wkoll emenda orizzontali dwar it-terminu "taħlita/taħlitiet" (fil-plural jew fis-singular) li qed jinbidel għal "kombinazzjoni/jiet" (fil-plural jew fis-singular); l-adozzjoni tagħha se tirrikjedi t-tibdil korrispondenti ta' dawn it-termini fit-test kollu kemm hu u, konsegwentement, fl-emendi adottati).

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 25

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Meta jkun qed iqiegħed prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, l-importatur għandu jindika fuq l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti ismu, l-isem ta' kummerċjalizzazzjoni rreġistrat u l-marka ta' kummerċjalizzazzjoni rreġistrata u l-indirizz postali fejn ikun jista' jiġi kkuntattjat, sabiex jiffaċilita s-sorveljanza tas-suq.

(25)  Meta jkun qed iqiegħed prodott bit-tikketta CE fis-suq, l-importatur għandu jindika fuq l-imballaġġ tal-prodott ismu, l-isem ta' kummerċjalizzazzjoni rreġistrat u l-marka ta' kummerċjalizzazzjoni rreġistrata u l-indirizz postali fejn ikun jista' jiġi kkuntattjat, kif ukoll il-manifattur tal-pajjiż terz, sabiex jiffaċilita s-sorveljanza tas-suq.

Emenda     27

Proposta għal regolament

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31)  Fejn ma jkunux ġew adottati standards armonizzati, jew ma jagħmlux dan f'biżżejjed dettall li jkopri l-elementi kollha tar-rekwiżiti tal-kwalità u tas-sikurezza stipulati f'dan ir-Regolament, jista' jkun li jkunu meħtieġa kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti. Il-Kummissjoni għalhekk għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiffissaw dawk il-kundizzjonijiet fi speċifikazzjonijiet komuni. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, għandu jiġi ċċarat li l-prodotti fertilizzati bit-tikketta CE jridu jkunu konformi ma' speċifikazzjonijiet bħal dawn ukoll jekk huma kkunsidrati li jkunu konformi mal-istandards armonizzati.

(31)  Fejn ma jkunux ġew adottati standards armonizzati, jew ma jagħmlux dan f'biżżejjed dettall li jkopri l-elementi kollha tar-rekwiżiti tal-kwalità u tas-sikurezza stipulati f'dan ir-Regolament, u fejn ikun hemm dewmien bla bżonn fil-proċess tal-adozzjoni jew l-aġġornament tal-istandards biex jiġu riflessi dawk ir-rekwiżiti, miżuri intermedji jistgħu jkunu meħtieġa biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti. Il-Kummissjoni għalhekk għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiffissaw dawk il-kundizzjonijiet fi speċifikazzjonijiet komuni. Għal raġunijiet ta' ċertezza legalitad-dritt, għandu jiġi ċċarat li l-prodotti fertilizzati bit-tikketta CE jridu jkunu konformi ma' speċifikazzjonijiet bħal dawn ukoll jekk huma kkunsidrati li jkunu konformi mal-istandards armonizzati.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Premessa 47

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47)  Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom jitqiegħdu fis-suq biss jekk huma effettivi b'mod suffiċjenti u ma jippreżentawx riskji inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent meta jinħażnu kif suppost u użati għall-użu intenzjonat tagħhom, u taħt kundizzjonijiet ta' użu li jistgħu jitbassru b'mod raġonevoli, jiġifieri meta użu bħal dan jista' jirriżulta minn aġir uman legali u li jitbassar faċilment. Għaldaqstant, għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti għas-sikurezza u l-kwalità, kif ukoll mekkaniżmi xierqa ta' kontroll. Barra minn hekk, l-użu intenzjonat ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE ma għandux iwassal għal sitwazzjoni fejn l-ikel jew l-għalf ma jibqgħux sikuri.

(47)  Prodotti fertilizzanti bit- CE għandhom jitqiegħdu fis-suq biss jekk huma effettivi b'mod suffiċjenti u ma jippreżentawx riskju għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent meta jinħażnu kif suppost u użati għall-użu intenzjonat tagħhom, u taħt kundizzjonijiet ta' użu li jistgħu jitbassru b'mod raġonevoli, jiġifieri meta użu bħal dan jista' jirriżulta minn aġir uman legali u li jitbassar faċilment. Għaldaqstant, għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti għas-sikurezza u l-kwalità, kif ukoll mekkaniżmi xierqa ta' kontroll.

Emenda     29

Proposta għal regolament

Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(49)  Is-sistema eżistenti għandha tiġi ssupplimentata bi proċedura li skontha l-partijiet interessati jiġu infurmati b'miżuri maħsubin li jittieħdu fir-rigward ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jippreżentaw riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent. Din għandha tippermetti wkoll li l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, f'kooperazzjoni mal-operaturi ekonomiċi rilevanti, jaġixxu fi stadju bikri fir-rigward ta' prodotti fertilizzanti bħal dawn.

(49)  Is-sistema eżistenti għandha tiġi ssupplimentata bi proċedura li skontha l-partijiet interessati kollha, inklużi partijiet ikkonċernati mis-saħħa u l-konsumaturi, jiġu infurmati b'miżuri maħsubin li jittieħdu fir-rigward ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent. Din għandha tippermetti wkoll li l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, f'kooperazzjoni mal-operaturi ekonomiċi rilevanti, jaġixxu fi stadju bikri fir-rigward ta' prodotti fertilizzanti bħal dawn.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Premessa 55

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(55)  Qed isir progress tekniku promettenti fil-qasam tar-riċiklaġġ tal-iskart, bħar-riċiklaġġ tal-fosforu mill-ħama tad-dranaġġ u l-produzzjoni tal-prodotti fertilizzanti minn prodotti sekondarji mill-annimali, bħall-faħam bijoloġiku. Għandu jkun possibbli li prodotti li jkun fihom jew li jkunu magħmulin minn materjali bħal dawn ikunu jistgħu jaċċessaw is-suq intern mingħajr dewmien mhux neċessarju, meta l-proċessi ta' manifattura jkunu ġew analizzati xjentifikament u r-rekwiżiti tal-proċess ikunu ġew stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Għal dik il-fini, is-setgħa li l-atti jiġu adattati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' definizzjoni ta' kategoriji akbar jew addizzjonali ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jew materjali komponenti eliġibbli għall-użu fil-produzzjoni ta' prodotti bħal dawn. Għall-prodotti sekondarji mill-annimali, il-kategoriji ta' komponenti materjali għandhom jitwessgħu jew jiżdiedu biss sakemm jiġi determinat punt aħħari fil-katina ta' manifattura f'konformità mal-proċeduri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009, għaliex prodotti sekondarji mill-annimali li għalihom ma jkunx ġie determinat punt aħħari bħal dan, fi kwalunkwe każ, huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(55)  Qed isir progress tekniku promettenti fil-qasam tar-riċiklaġġ tal-iskart, bħar-riċiklaġġ tal-fosforu mill-ħama tad-dranaġġ, bħall-istruvite, il-produzzjoni tal-prodotti fertilizzanti minn prodotti sekondarji mill-annimali, bħall-faħam bijoloġiku, u l-irkupru tal-fosforu wara l-inċinerazzjoni, bħall-prodotti bbażati fuq l-irmied. Għandu jkun possibbli li prodotti li jkun fihom jew li jkunu magħmulin minn materjali bħal dawn ikunu jistgħu jaċċedu għas-suq intern mingħajr dewmien mhux neċessarju, meta l-proċessi ta' manifattura jkunu ġew analizzati xjentifikament u r-rekwiżiti tal-proċess ikunu ġew stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Għal dik il-fini, is-setgħa li l-atti jiġu adattati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-eleġibbiltà ta' materjali bħal dawn għall-użu fil-produzzjoni. Għall-prodotti dderivati minn prodotti sekondarji mill-annimali, il-kategoriji ta' komponenti materjali għandhom jitwessgħu jew jiżdiedu biss sakemm jiġi determinat punt aħħari fil-katina ta' manifattura f'konformità mal-proċeduri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Premessa 55a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(55a)  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih polimeri differenti minn polimeri nutrijenti, madankollu dan jenħtieġ li jiġi limitat għal każijiet fejn l-iskop tal-polimeru huwa li jikkontrolla r-rilaxx ta' nutrijenti jew iżid il-kapaċitajiet ta' żamma tal-ilma tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE. Għandu jkun possibbli għal prodotti innovattivi li fihom tali polimeri li jkollhom aċċess għas-suq intern. Sabiex jiġu mminimizzati r-riskji għas-saħħa tal-bniedem, għas-sikurezza jew għall-ambjent li jistgħu jiġu kkawżati minn polimeri oħrajn minbarra polimeri nutrijenti, il-kriterji għal bijodegradazzjoni tagħhom sabiex ikunu kapaċi jgħaddu minn dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika għandhom jiġu stabbiliti. Għal dik il-fini, is-setgħa li l-atti jiġu adattati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tad-definizzjoni tal-kriterji tal-konverżjoni ta' karbonju polimeriku għal diossidu tal-karbonju (CO2) u metodu ta' ttestjar rispettiv għall-bijodegradazzjoni.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(56)  Barra minn hekk, għandu jkun possibbli li jkun hemm reazzjoni immedjata għal sejbiet ġodda fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE biex ikunu effettivi b'mod suffiċjenti u għal valutazzjonijiet tar-riskju ġodda fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, tas-sikurezza jew tal-ambjent. Għal dik il-fini, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex temenda r-rekwiżiti applikabbli għal diversi kategoriji ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

(56)  Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li jkun hemm reazzjoni immedjata għal sejbiet ġodda fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE biex ikunu effettivi b'mod suffiċjenti u għal valutazzjonijiet tar-riskju ġodda fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, tas-sikurezza jew tal-ambjent, filwaqt li jitqiesu l-valutazzjonijiet magħmula mill-awtoritajiet jew f'kooperazzjoni magħhom fl-Istati Membri. Għal dik il-fini, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex temenda r-rekwiżiti applikabbli għal diversi kategoriji ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda    33

Proposta għal regolament

Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(57)  Fl-eżerċitar ta' dawk is-setgħat, huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż f'livell espert. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u adattata ta' dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(57)  Meta tadotta atti delegati previsti f'dan ir-Regolament, huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż f'livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Emenda    34

Proposta għal regolament

Premessa 59a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(59a)  Minħabba l-livell għoli ta' dipendenza mill-importazzjonijiet ta' blat fosfatiku fl-Unjoni, il-Kummissjoni kklassifikat tali materja bħala materja prima kritika. Huwa għaldaqstant neċessarju li jsir monitoraġġ tal-impatt ta' dan ir-Regolament fuq l-aċċess għall-provvisti tal-materja prima b'mod ġenerali, fuq id-disponibbiltà tal-blat fosfatiku b'mod partikolari u, fiż-żewġ każijiet, fuq il-prezzijiet. Wara tali evalwazzjoni, u fil-każ ta' impatt negattiv, jenħtieġ li l-Kummissjoni tieħu miżuri li tqis xierqa biex issewwi tali tfixkil lill-kummerċ.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  prodotti sekondarji mill-annimali li jkunu soġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009,

(a)  prodotti sekondarji mill-annimali jew prodotti derivati li jsiru disponibbli fis-suq soġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009,

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Id-Direttiva 91/676/KEE;

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb)  Id-Direttiva 2000/60/KE;

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  'prodott fertilizzanti' tfisser sustanza, taħlita, mikroorganiżmu jew kwalunkwe materjal ieħor, applikat jew intenzjonat li jiġi applikat, waħdu jew imħallat ma' materjal ieħor, fuq pjanti jew fuq ir-riżosfera tagħhom għal fini li jipprovdi n-nutrijenti lill-pjanti jew itejjeb l-effiċjenza nutrittiva tagħhom;

(1)  'prodott ta' nutriment tal-pjanti' tfisser sustanza, taħlita, mikroorganiżmu jew kwalunkwe materjal ieħor, applikati jew intenzjonati li jiġu applikati, waħidhom jew imħallta ma' materjal ieħor, fuq il-faqqiegħ jew il-mikosfera tagħhom jew fuq il-pjanti fi kwalunkwe stadju tat-tkabbir, inklużi ż-żrieragħ, u/jew ir-riżosfera, għal fini li jipprovdu n-nutrijenti lill-pjanti jew lill-faqqiegħ jew li jtejbu l-kondizzjonijiet ta' tkabbir bijoloġiċi jew fiżiċi tagħhom jew il-vitalità ġenerali, ir-rendimenti u l-kwalità tagħhom, inkluż billi jżidu l-kapaċità tal-pjanti li jieħdu n-nutrijenti mill-fillosfera (bl-eċċezzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti koperti mir-Regolament (KE) Nru 1107/2009).

Emenda     39

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  'sustanza' tfisser sustanza fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006;

(3)  'sustanza' tfisser element kimiku u l-komposti tiegħu fl-istat naturali jew miksuba bi kwalunkwe proċess ta' manifattura, inkluż kwalunkwe addittiv meħtieġ sabiex jippreserva l-istabbiltà tagħha u kwalunkwe impurità dderivata mill-proċess użat, iżda eskluż kwalunkwe solvent li jista' jiġi sseparat mingħajr ma jaffettwa l-istabbilità tas-sustanza jew ibiddel il-kompożizzjoni tagħha.

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  'speċifikazzjoni teknika' tfisser dokument li jippreskrivi r-rekwiżiti tekniċi li għandhom jiġu ssodisfati minn prodott fertilizzanti bit-tikketta CE;

(13)  'speċifikazzjoni teknika' tfisser dokument li jippreskrivi r-rekwiżiti tekniċi li għandhom jiġu ssodisfati minn prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew mill-proċess tal-produzzjoni tiegħu;

Emenda    41

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri ma għandhomx ixekklu t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jikkonformaw mar-Regolament.

L-Istati Membri ma għandhomx ixekklu, għall-aspetti u r-riskji koperti minn dan ir-Regolament, it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jikkonformaw mar-Regolament.

Emenda     42

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Dan ir-Regolament m'għandux jipprevjeni lill-Istati Membri milli jżommu jew jadottaw dispożizzjonijiet, li huma f'konformità mat-Trattati, dwar l-użu tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE bil-għan li jiġu protetti s-saħħa pubblika u l-ambjent, sakemm dawk id-dispożizzjonijiet ma jeħtiġux modifika tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huma f'konformità ma' dan ir-Regolament u ma jinfluwenzawx il-kundizzjonijiet biex isiru disponibbli fis-suq.

Emenda    43

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Għal kwalunwke aspett mhux kopert mill-Annness I jew II, prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom jissodisfaw ir-rekwiżit li l-użu tagħhom, kif speċifikat fl-istruzzjonijiet tal-użu, ma jwassalx li ikel jew għalf ta' oriġini tal-pjanti jsir perikoluż fi ħdan it-tifsira tal-Artikoli 14 u 15 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002, rispettivament.

imħassar

Emenda     44

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni Ewropea għandha simultanjament mal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tippubblika dokument ta' gwida li jipprovdi ċarezza u eżempji għall-manifatturi u l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq dwar kif jenħtieġ li tidher it-tikketta. Dan id-dokument ta' gwida għandu jispeċifika wkoll informazzjoni rilevanti oħra kif imsemmi fil-paragrafu 2(d) tal-Parti I tal-Anness III.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-manifatturi għandhom iżommu d-dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għal 10-il sena wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE kopert minn dawk id-dokumenti jkun tqiegħed fis-suq.

3.  Il-manifatturi għandhom iżommu d-dokumentazzjoni teknika u d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għal ħames snin wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE kopert minn dawk id-dokumenti jkun tqiegħed fis-suq.

 

(Din hija emenda orizzontali dwar it-terminu biex iżommu d-dokumentazzjoni teknika kollha; l-adozzjoni tagħha se tirrikjedi t-tibdil korrispondenti fit-test kollu kemm hu u, konsegwentement, fl-emendi adottati)

Emenda    46

Proposta għal regolament

Artikolu 6 - paragrafu 4 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-manifatturi għandhom li jiżguraw li jkollhom fis-seħħ proċeduri għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huma parti minn serje ta' produzzjoni jibqgħu konformi ma' dan ir-Regolament. Bidliet fil-metodu ta' produzzjoni jew fil-karatteristiċi ta' dawk il-prodotti fertilizzanti u bidliet fl-istandards ta' armonizzazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13 jew fi speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn li b'referenza għalihom tiġi ddikjarata l-konformità ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom jiġu kkunsidrati kif xieraq.

Il-manifatturi għandhom li jiżguraw li jkollhom fis-seħħ proċeduri għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huma parti minn serje ta' produzzjoni jibqgħu konformi ma' dan ir-Regolament. Bidliet fil-karatteristiċi ta' dawk il-prodotti fertilizzanti u bidliet fl-istandards ta' armonizzazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13 jew fi speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn li b'referenza għalihom tiġi ddikjarata l-konformità ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom jiġu kkunsidrati kif xieraq.

Emenda    47

Proposta għal regolament

Artikolu 6 - paragrafu 4 - subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta jkun meqjus xieraq fir-rigward tal-prestazzjoni ta', jew tar-riskji ppreżentati minn, prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, il-manifatturi għandhom iwettqu testijiet ta' kampjuni ta' prodotti fertilizzanti bħal dawn li jkunu tqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq, jinvestigaw, u jekk ikun hemm bżonn, iżommu reġistru tal-ilmenti, ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE mhux konfomri u ta' sejħiet lura ta' prodotti bħal dawn, u għandhom iżommu lid-distributuri infurmati b’monitoraġġ bħal dan.

Meta jkun meqjus xieraq fir-rigward tal-prestazzjoni ta', jew tar-riskji ppreżentati minn, prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, il-manifatturi għandhom, biex jipproteġu s-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi u l-ambjent, iwettqu testijiet ta' kampjuni ta' prodotti fertilizzanti bħal dawn għad-dispożizzjoni fis-suq, jinvestigaw u jżommu reġistru tal-ilmenti ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE mhux konfomri u ta' sejħiet lura ta' prodotti bħal dawn, u għandhom iżommu lid-distributuri u lill-awtoritajiet li jissorveljaw is-suq infurmati b'monitoraġġ ta' dan it-tip.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Il-manifatturi għadhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġstrata tagħhom u l-indirizz postali li fih ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati dwar l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn il-prodott fertilizzanti jiġi fornut mingħajr imballaġġ, f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti. L-indirizz postali għandu jindika punt uniku fejn jista' jiġi kkuntattat il-manifattur. Id-dettalji ta' kuntatt għandhom ikunu b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin u mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.

6.  Il-manifatturi għadhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġstrata tagħhom u l-indirizz postali li fih ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati dwar l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn il-prodott fertilizzanti jiġi fornut mingħajr imballaġġ, f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti. L-indirizz postali għandu jindika punt uniku fejn jista' jiġi kkuntattat il-manifattur. L-informazzjoni msemmija hawn fuq għandha tkun b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin u mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, kif iddeterminat mill-Istat Membru kkonċernat, u għandhom ikunu ċari, jinftiehmu u intelliġibbli.

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi ttikkettat f'konformità mal-Anness III, jew fejn il-prodott fertilizzanti jiġi fornut mingħajr imballaġġ, li d-dikjarazzjonijiet tat-tikkettar jingħataw f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti u jkunu aċċessibbli għal finijiet ta' spezzjoni meta l-prodott jitqiegħed fis-suq. Id-dikjarazzjoni fuq it-tikketta għandha tkun b'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin, kif iddeterminat mill-Istat Membru kkonċernat, u għandha tkun ċara, tinftiehem u intelliġibbli.

7.  Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi ttikkettat f'konformità mal-Anness III, jew fejn il-pakkett ikun żgħir wisq biex it-tikketta tinkludi l-informazzjoni kollha, jew meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, li l-informazzjoni meħtieġa tiġi pprovduta f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE. L-informazzjoni meħtieġa skont l-Anness III għandha tkun b'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin, kif iddeterminat mill-Istat Membru kkonċernat, u għandha tkun ċara, tinftiehem u intelliġibbli.

Emenda    50

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 10 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10.  Il-manifattur għandu jissottometti rapport dwar t-test ta' reżistenza għad-detonazzjoni, previst fl-Anness IV, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru destinatarju, għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li ġejjin:

10.  Il-manifattur għandu jissottometti rapport dwar it-test ta' reżistenza għad-detonazzjoni, preskritt fl-Anness IV, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru destinatarju, u jiggarantixxi li l-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li ġejjin ikunu kapaċi jgħaddu minn dak it-test:

Emenda     51

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  taħlitiet ta' prodotti fertilizzanti, kif speċifikat fil-kategorija ta' funzjoni tal-prodott 7 fl-Anness I, li fihom fertilizzant kif jissemma fil-punt (a).

(b)  taħlit minn kategoriji funzjonali ta' prodotti differenti, kif speċifikat fil-kategorija funzjonali ta' prodotti 7 fl-Anness I, li jkun fih fertilizzant imsemmi fil-punt (a).

Emenda    52

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 10 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ir-rapport għandu jiġi sottomess mill-inqas ħamest ijiem qabel it-tqegħid fis-suq ta' dawk il-prodotti.

Ir-rapport għandu jiġi sottomess mill-inqas ħamest ijiem ta' xogħol qabel it-tqegħid fis-suq ta' dawk il-prodotti. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lista tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fis-sit tagħha fuq l-internet.

Emenda     53

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-importaturi għandhom iqiegħdu fis-suq prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huma konformi biss.

1.  Il-fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu konformi biss jistgħu jiġu importati fl-Unjoni u jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni.

Emenda    54

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Qabel ma jqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, l-importaturi għandhom jiżguraw li l-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità xierqa msemmija fl-Artikolu 14 tkun twettqet mill-manifattur. Għandhom jiżguraw li l-manifattur ikun ħejja d-dokumentazzjoni teknika, li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun akkumpanjat minn dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u d-dokumenti meħtieġa, u li l-manifattur ikun mexa b'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6). Meta importatur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli stipulati fl-Anness I, l-Anness II jew l-Anness III, huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fertilizzanti fis-suq qabel ma dan jinġieb konformi. Barra minn hekk, meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti jew għas-sikurezza jew għall-ambjent, l-importatur għandu jinforma lill-manifattur u lill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq b'dan.

2.  Qabel ma jqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, l-importaturi għandhom jiżguraw li l-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità xierqa msemmija fl-Artikolu 14 tkun twettqet mill-manifattur. Għandhom jiżguraw li l-manifattur ikun ħejja d-dokumentazzjoni teknika, li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun akkumpanjat minn dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u d-dokumenti meħtieġa, u li l-manifattur ikun mexa b'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6). Meta importatur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli ta' dan ir-Regolament, huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fertilizzanti fis-suq qabel ma dan jinġieb konformi. Barra minn hekk, meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti jew għas-sikurezza jew għall-ambjent, l-importatur għandu jinforma lill-manifattur u lill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq b'dan.

Emenda    55

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-importaturi għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġistrata tagħhom u l-indirizz postali fejn jistgħu jiġu kkuntattjati fuq l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti. Id-dettalji ta' kuntatt għandhom ikunu b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin u mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.

3.  L-importaturi għandhom jindikaw isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġistrata tagħhom u l-indirizz postali fejn jistgħu jiġu kkuntattjati, flimkien mal-manifatturi minn pajjiżi terzi, fuq l-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti. Id-dettalji ta' kuntatt għandhom ikunu b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin u mill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.

Emenda    56

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  L-importaturi għandhom jiżguraw li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ikollu tikketta f'konformità mal-Anness III b'lingwa li tista' tinftiehem faċilment mill-utent aħħari, kif determinat mill-Istat Membru kkonċernat.

4.  L-importaturi għandhom jiżguraw li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkollu tikketta f'konformità mal-Anness III jew, meta l-pakkett ikun żgħir wisq biex it-tikketta tinkludi l-informazzjoni kollha, jew meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, li l-informazzjoni meħtieġa tiġi pprovduta f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE. L-informazzjoni rikjesta skont l-Anness III għandha tkun b'lingwa li tista' tinftiehem faċilment mill-utent aħħari, kif determinat mill-Istat Membru kkonċernat.

Emenda    57

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Fejn ikun meqjus xieraq fir-rigward tal-prestazzjoni jew tar-riskji ppreżentati mill-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, l-importaturi għandhom iwettqu testijiet ta' kampjuni tal-prodotti fertilizzanti li jkunu disponibbli fis-suq, jinvestigaw u, jekk ikun hemm bżonn, iżommu reġistru tal-ilmenti ta' prodotti fertilizzanti li juru nuqqas ta' konformità u sejħiet lura ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, u għandhom iżommu lid-distributuri informati b'monitoraġġ bħal dan.

6.  Fejn ikun meqjus xieraq fir-rigward tal-prestazzjoni ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew tar-riskji li jippreżenta, l-importaturi għandhom, biex jipproteġu s-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi u l-ambjent, iwettqu testijiet ta' kampjuni tal-prodotti fertilizzanti li jkunu tqiegħdu fis-suq, jinvestigaw u, jekk ikun hemm bżonn, iżommu reġistru tal-ilmenti fir-rigward tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li juru nuqqas ta' konformità u s-sejħiet lura ta' prodotti ta' dan it-tip, u għandhom iżommu lid-distributuri informati dwar kwalunkwe monitoraġġ ta' dan it-tip.

Emenda    58

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  L-importaturi għandhom, għal 10 snin wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun tqiegħed fis-suq, iżommu kopja tad-dikjarazzjoni tal-UE tal-konformità għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-dokumentazzjoni teknika tkun tista' ssir disponibbli għal dawk l-awtoritajiet, fuq talba min-naħa tagħhom.

8.  L-importaturi għandhom, għal ħames snin wara li l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun ġie introdott fis-suq, iżommu kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-dokumentazzjoni teknika tkun tista' titqiegħed għad-dispożizzjoni ta' dawk l-awtoritajiet, fuq talba min-naħa tagħhom. Fuq talba, l-importaturi għandhom iqiegħdu kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE għad-dispożizzjoni tal-operaturi ekonomiċi l-oħra kkonċernati.

Emenda    59

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Qabel iqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għad-dispożizzjoni fis-suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw li dan ikun akkumpanjat minn dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u mid-dokumenti meħtieġa, li jkollu tikketta f'konformità mal-Anness III b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin fl-Istat Membru li fih il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun se jitqiegħed għad-dispożizzjoni fis-suq u li l-manifattur u l-importatur ikunu kkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6) u l-Artikolu 8(3) rispettivament.

Qabel iqiegħdu prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fis-suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw li dan ikun akkumpanjat mid-dokumenti meħtieġa, li jkollu tikketta f'konformità mal-Anness III b'lingwa li tinftiehem faċilment mill-utenti aħħarin fl-Istat Membru li fih il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun se jitqiegħed fis-suq u li l-manifattur u l-importatur ikunu kkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6(5) u (6) u l-Artikolu 8(3) rispettivament. Meta l-pakkett ikun żgħir wisq biex it-tikketta tinkludi l-informazzjoni kollha, jew meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, id-distributuri tas-suq għandhom jivverifikaw li l-informazzjoni meħtieġa tiġi pprovduta f'dokument li jakkumpanja l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda    60

Proposta għal regolament

Artikolu 9 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta distributur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli stipulati fl-Anness I, l-Anness II jew l-Anness III, huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fertilizzanti għad-dispożizzjoni fis-suq sakemm dan ma jkunx inġieb f'konformità. Barra minn hekk, meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti jew għas-sikurezza jew għall-ambjent, id-distributur għandu jinforma lill-manifattur jew lill-importatur b'dan, kif ukoll lill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.

Meta distributur jikkunsidra jew ikollu raġuni biex jemmen li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli ta' dan ir-Regolament, huwa ma għandux iqiegħed il-prodott fertilizzanti fis-suq qabel jinġieb konformi. Barra minn hekk, meta l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti jew għas-sikurezza jew għall-ambjent, id-distributur għandu jinforma lill-manifattur jew lill-importatur b'dan, kif ukoll lill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq.

Emenda    61

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mingħajr ħsara għall-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13, prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, li jkunu f'konformità mal-istandards armonizzati jew partijiet minnhom, li referenzi għalihom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom jitqiesu li huma f'konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I, II u III koperti minn dawk l-istandards jew partijiet minnhom.

Il-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu konformi jew li jkunu ġew ittestjati f'konformità mal-istandards armonizzati jew partijiet minnhom li r-referenzi għalihom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom jitqiesu li jkunu konformi mar-rekwiżiti rispettivi stipulati fl-Anness I, II u III koperti minn dawk l-istandards jew partijiet minnhom.

Emenda     62

Proposta għal regolament

Artikolu 13 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu speċifikazzjonijiet komuni, li l-konformità magħhom għandha tiżgura konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Annessi I, II u III koperti minn dawk l-ispeċifikazzjonijiet jew partijiet minnhom. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 41(3).

Meta rekwiżit stabbilit fl-Annessi I, II jew III ma jkunx kopert minn standards armonizzati jew partijiet minnhom li r-referenzi għalihom ikunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u meta, b'segwitu għal talba lil organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni biex jabbozzaw standards armonizzati għal dak ir-rekwiżit, il-Kummissjoni tosserva dewmien bla bżonn fl-adozzjoni ta' dak l-istandard, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu speċifikazzjonijiet komuni għal dak ir-rekwiżit. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 41(3).

Emenda    63

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  It-tikketta CE għandha titwaħħal b'mod viżibbli, leġibbli u li ma jitħassarx mad-dokumenti akkumpanjanti u, fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut f'forma ta' pakkett, mal-imballaġġ.

1.  It-tikketta CE għandha titwaħħal b'mod viżibbli, leġibbli u li ma jitħassarx mal-imballaġġ tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jew, fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi fornut mingħajr imballaġġ, mad-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda    64

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

It-tikketta CE għandha tiġi segwita min-numru ta' identifikazzjoni tal-korp innotifikat involut fil-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Anness IV, il-Modulu D1.

It-tikketta CE għandha tiġi segwita min-numru ta' identifikazzjoni tal-korp innotifikat, meta dan ikun rikjest mill-Anness IV.

Emenda    65

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun għadda minn operazzjoni ta' rkupru u jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament għandu jiġi kkunsidrat li jikkonforma mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/98/KE u għandu, għalhekk, jitqies li ma għadux skart.

Meta materjal li kien skart ikun għadda minn operazzjoni ta' rkupru u prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun konformi ma' dan ir-Regolament ikun fih jew ikun magħmul minn dak il-materjal, il-materjal għandu jiġi kkunsidrat li jikkonforma mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/98/KE u għandu, għalhekk, jitqies li ma għadux skart mill-mument meta titfassal id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE.

Emenda     66

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istat Membru notifikanti għandu jipprovdi lill-Kummissjoni, fuq talba, bl-informazzjoni kollha relatata mal-bażi għan-notifika jew iż-żamma tal-kompetenza tal-korp innotifikat ikkonċernat.

2.  L-awtoritajiet notifikanti għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, fuq talba, bl-informazzjoni kollha relatata mal-bażi għan-notifika jew iż-żamma tal-kompetenza tal-korp innotifikat ikkonċernat.

Emenda    67

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Meta korp innotifikat isib li r-rekwiżiti stipulati fl-Anness I, l-Anness II, jew l-Anness III, jew standards armonizzati korrispondenti, speċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13 jew speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn, ma jkunux intlaħqu minn manifattur, dan għandu jitlob lill-manifattur jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u ma għandux joħroġ ċertifikat.

3.  Meta korp innotifikat isib li r-rekwiżiti stipulati fl-Anness I, l-Anness II, jew l-Anness III, jew l-istandards armonizzati korrispondenti, jew l-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13, ma jkunux intlaħqu minn manifattur, dan għandu jirrikjedi li l-manifattur jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u ma għandux joħroġ ċertifikat ta' konformità jew deċiżjoni ta' approvazzjoni.

Emenda    68

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Fejn, waqt il-monitoraġġ tal-konformità wara l-ħruġ ta' ċertifikat, korp innotifikat isib li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx għadu konformi, għandu jitlob lill-manifattur biex jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u għandu jissospendi jew jirtira ċ-ċertifikat jekk dan ikun neċessarju.

4.  Fejn, waqt il-monitoraġġ tal-konformità wara l-ħruġ ta' ċertifikat jew deċiżjoni ta' approvazzjoni, korp innotifikat isib li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma jkunx għadu konformi, għandu jirrikjedi li l-manifattur jieħu l-miżuri korrettivi xierqa u għandu jissospendi jew jirtira ċ-ċertifikat jew id-deċiżjoni ta' approvazzjoni jekk dan ikun neċessarju.

Emenda    69

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Fejn ma jittiħdux miżuri korrettivi jew fejn dawn ma jkollhomx l-effett meħtieġ, il-korp innotifikat għandu jillimita, jissospendi jew jirtira kull ċertifikat, kif xieraq.

5.  Fejn ma jittiħdux miżuri korrettivi jew fejn dawn ma jkollhomx l-effett meħtieġ u għaldaqstant prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jibqa' mhux konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, il-korp innotifikat għandu jillimita, jissospendi jew jirtira kull ċertifikat jew deċiżjoni ta' approvazzjoni, kif xieraq.

Emenda    70

Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  kwalunkwe rifjut, restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta' ċertifikat;

(a)  kwalunkwe rifjut, limitazzjoni, sospensjoni jew irtirar ta' ċertifikat jew deċiżjoni ta' approvazzjoni;

Emenda     71

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proċedura għat-trattament tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jippreżentaw riskju fil-livell nazzjonali

Proċedura fil-livell nazzjonali għat-trattament tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jippreżentaw riskju

Emenda    72

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta l-awtoritajiet ta' sorveljanza ta' Stat Membru wieħed ikollhom raġuni biżżejjed biex jemmnu li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, dawn għandhom iwettqu evalwazzjoni b'rabta mal-prodott fertilizzanti ikkonċernat li tkopri r-rekwiżiti rilevanti kollha stipulati f'dan ir-Regolament. L-operaturi ekonomiċi rilevanti għandhom jikkooperaw skont kif ikun meħtieġ mal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għal dak il-għan.

Meta l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq ta' Stat Membru wieħed ikollhom raġuni biżżejjed biex jemmnu li prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jippreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent jew għall-aspetti l-oħra relatati mal-protezzjoni tal-interess pubbliku koperti minn dan ir-Regolament, dawn għandhom iwettqu evalwazzjoni b'rabta mal-prodott fertilizzanti ikkonċernat li tkopri r-rekwiżiti rilevanti kollha stipulati f'dan ir-Regolament. L-operaturi ekonomiċi rilevanti għandhom jikkooperaw skont kif ikun meħtieġ mal-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq għal dak il-għan.

 

(Din l-emenda tkopri wkoll emenda orizzontali dwar it-terminu "riskju inaċċettabbli" (fil-plural jew fis-singular) li qed jinbidel għal "riskju" (fis-singular); l-adozzjoni tagħha se tirrikjedi t-tibdil korrispondenti ta' dawn it-termini fit-test kollu kemm hu u, konsegwentement, fl-emendi adottati).

Emenda     73

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn, matul l-evalwazzjoni, l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq isibu li l-prodott fertilizzanti immarkat CE ma jikkonformax mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, mingħajr dewmien għandhom jitolbu lill-operatur ekonomiku jieħu l-azzjonijiet korrettivi xierqa kollha fi żmien perjodu raġonevoli sabiex iġib il-prodott fertilizzanti f'konformità ma' dawk ir-rekwiżiti, biex jirtira l-prodott fertilizzanti mis-suq, biex isejħu lura, jew ineħħi t-tikketta CE.

Fejn, matul l-evalwazzjoni, l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq isibu li l-prodott fertilizzanti mmarkat CE ma jikkonformax mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, mingħajr dewmien għandhom jitolbu lill-operatur ekonomiku jieħu l-azzjonijiet korrettivi xierqa kollha biex iġib il-prodott fertilizzanti konformi ma' dawk ir-rekwiżiti, biex jirtira l-prodott fertilizzanti mis-suq jew biex isejħu lura sa żmien raġonevoli li huma jistgħu jippreskrivu b'mod proporzjonat għan-natura tar-riskju, u biex ineħħi t-tikketta CE.

Emenda     74

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta l-operatur ekonomiku rilevanti ma jiħux azzjoni korrettiva adegwata fi żmien il-perjodu msemmi fit-tieni sottoparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri provviżorji xierqa kollha biex jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE milli jsir disponibbli fis-suq nazzjonali tagħhom, biex jirtiraw il-prodott fertilizzanti minn dak is-suq jew biex isejħuh lura.

Meta l-operatur ekonomiku rilevanti ma jiħux azzjoni korrettiva adegwata fi żmien il-perjodu msemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri provviżorji xierqa kollha biex jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE milli jitqiegħed fis-suq nazzjonali tagħhom, biex jirtiraw il-prodott fertilizzanti minn dak is-suq jew biex isejħuh lura. L-obbligi tal-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq f'dan ir-rigward għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-possibilità li l-Istati Membri jirregolaw il-prodotti fertilizzanti li ma jkollhomx it-tikketta CE meta jitqiegħdu fis-suq.

Emenda     75

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  nuqqasijiet fl-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 12 li jikkonferixxu preżunzjoni tal-konformità.

(b)  nuqqasijiet fl-istandards armonizzati msemmija fl-Artikolu 12;

Emenda     76

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  nuqqasijiet fl-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 13.

Emenda    77

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Meta jiġi kkunsidrat li l-miżura nazzjonali hija ġġustifikata u n-nuqqas ta' konformità tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jiġi attribwit għan-nuqqasijiet fl-ispeċifikazzjonijiet komuni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 37(5), il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tadotta atti ta' implimentazzjoni li jemendaw jew iħassru l-ispeċifikazzjoni komuni kkonċernata. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 41(3).

Emenda    78

Proposta għal regolament

Artikolu 39 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fejn, wara li tkun saret evalwazzjoni skont l-Artikolu 37(1), Stat Membru jsib li għalkemm prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ikun konformi ma' dan ir-Regolamemt xorta jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, dan għandu jitlob lill-operatur ekonomiku rilevanti sabiex jieħu l-miżuri xierqa kollha fi żmien perjodu raġonevoli sabiex jiżgura li l-prodott fertilizzanti konċernat, meta jitqiegħed fis-suq, ma jibqax jippreżenta dak ir-riskju, biex jirtira l-prodott fertilizzanti mis-suq jew biex isejħu lura.

1.  Fejn, wara li jkun wettaq evalwazzjoni skont l-Artikolu 37(1), Stat Membru jsib li għalkemm prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun konformi ma' dan ir-Regolament, xorta jippreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, jew għall-aspetti l-oħra relatati mal-protezzjoni tal-interess pubbliku koperti minn dan ir-Regolament, dan għandu jitlob lill-operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri xierqa kollha fi żmien raġonevoli li tippreskrivi l-awtorità tas-sorveljanza tas-suq u li jkun proporzjonat għan-natura tar-riskju sabiex jiżgura li l-prodott fertilizzanti konċernat, meta jitqiegħed fis-suq, ma jibqax jippreżenta dak ir-riskju, biex jirtira l-prodott fertilizzanti mis-suq jew biex isejħu lura.

Emenda    79

Proposta għal regolament

Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE ma takkumpanjax il-prodott fertlizzant bit-tikketta CE;

(c)  id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE ma tkunx tfasslet;

Emenda    80

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 43 biex temenda l-Annessi I sa IV għall-finijiet li jiġu adattati għall-progress tekniku u jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq intern u l-moviment liberu għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 43 biex temenda l-Annessi I sa IV bl-għan li tadattahom għall-progress tekniku, filwaqt li tqis il-prodotti u l-materjali li diġà jkunu ġew awtorizzati fl-Istati Membri, u b'mod partikolari fl-oqsma tal-produzzjoni ta' prodotti fertilizzanti minn prodotti sekondarji mill-annimali u mill-irkupru ta' skart u bl-għan li tiffaċilita l-aċċess għas-suq intern u l-moviment liberu għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE:

(a)  li għandhom il-probabbiltà li jkunu suġġetti għal kummerċ sinifikanti fis-suq intern, u

(a)  li jkollhom il-potenzjal li jkunu suġġetti għal kummerċ sinifikanti fis-suq intern, u

(b)  li għalihom hemm evidenza xjentifika li ma jippreżentawx xi riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, l-annimali jew il-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, u li huma effettivi b'mod suffiċjenti.

(b)  li għalihom hemm evidenza xjentifika li ma jippreżentawx riskju għas-saħħa tal-bniedem, l-annimali jew il-pjanti, għas-sikurezza jew għall-ambjent, u li huma effettivi biżżejjed.

Emenda    81

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Mingħajr dewmien indebitu wara... [data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont il-paragrafu 1 sabiex temenda l-kategoriji tal-materjali komponenti stipulati fl-Anness II biex iżżid, b'mod partikolari, il-prodotti sekondarji mill-annimali li fir-rigward tagħhom ikun ġie stabbilit il-punt aħħari, l-istruvite, il-faħam bijoloġiku u l-prodotti derivati mill-irmied f'dawk il-kategoriji tal-materjali komponenti, kif ukoll sabiex tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-inklużjoni ta' dawk il-prodotti f'dawk il-kategoriji. Meta tadotta dawk l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tqis speċifikament il-progress teknoloġiku li jkun sar fl-irkupru tan-nutrijenti.

Emenda    82

Proposta għal regolament

Artikolu 42 - paragrafu 2 - parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Fejn il-Kummissjoni temenda l-Anness II sabiex iżżid mikroorganiżmi ġodda fil-kategorija ta' materjali komponenti għal organiżmi bħal dawn skont il-paragrafu 1, għandha tagħmel dan abbażi tad-dejta li ġejja:

2.  Fejn il-Kummissjoni temenda l-Anness II sabiex iżżid mikroorganiżmi ġodda fil-kategorija tal-materjal komponent għall-organiżmi bħal dawn, għandha tagħmel dan wara li tivverifika li r-razez kollha tal-mikroorganiżmu addizzjonali jikkonformaw mar-rekwiżiti fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, abbażi tad-data li ġejja:

Emenda    83

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  isem tal-mikroorganiżmu;

(a)  l-isem tal-mikroorganiżmu fil-livell tar-razza;

Emenda     84

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  dejta storika tal-produzzjoni u l-użu sikuri tal-mikroorganiżmu;

(c)  il-letteratura xjentifika li tirrapporta dwar il-produzzjoni u l-użu sikuri tal-mikroorganiżmu;

Emenda    85

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  relazzjoni tassonomika ma' speċijiet ta' mikroorganiżmi li jissodisfaw ir-rewkiżiti għal Preżunzjoni Kwalifikata tas-Sikurezza kif inhu stabbilit mill-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel;

(d)  ir-relazzjoni tassonomika mal-ispeċijiet ta' mikroorganiżmi li jissodisfaw ir-rewkiżiti għal Preżunzjoni ta' Sikurezza Kwalifikata kif tkun ġiet stabbilita mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, jew riferiment ta' konformità ddikjarata mal-istandards armonizzati rilevanti dwar is-sikurezza tal-mikroorganiżmi użati li jkunu ġew ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew il-konformità mar-rekwiżiti għall-evalwazzjoni ta' sikurezza tal-mikroorganiżmi ġodda kif ikunu ġew adottati mill-Kummissjoni, jekk ma jkunux ġew stabbiliti standards armonizzati ta' dan it-tip;

Emenda     86

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Biex jiġi rifless il-progress teknoloġiku rapidu f'dak il-qasam, il-Kummissjoni għandha sa... [sena wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 43 biex tiddefinixxi l-kriterji għall-evalwazzjoni tal-mikroorganiżmi l-ġodda li jistgħu jintużaw fil-prodotti għan-nutrizzjoni tal-pjanti mingħajr ma jiġu iskritti nominalment f'lista pożittiva.

Emenda    87

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Sa.... [sitt xhur wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha temenda l-Anness II sabiex iddaħħal il-punti aħħarin fil-katina tal-manifattura li jkunu ġew iddeterminati bi qbil mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, fir-rigward tal-prodotti sekondarji mill-annimali elenkati fil-kategorija tal-materjal komponent 11 tal-Anness II.

Emenda    88

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Meta tkun qed tadotta atti delegati skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha temenda l-kategorija tal-materjal komponent li tistabbilixxi r-rekwiżit għall-polimeri minbarra l-polimeri nutrijenti stabbiliti fl-Anness II b'mod li tirrifletti l-aktar evidenza xjentifika u żviluppi teknoloġiċi riċenti, u għanda sa... [tliet snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] tiddefinixxi l-kriterji għall-konverżjoni tal-karbonju polimeriku li jkun irid jiġi ttrasformat f'diossidu tal-karbonju (CO2) u metodu ta' ttestjar rispettiv għall-bijodegradazzjoni.

Emenda    89

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b.  Meta tkun qed tadotta atti delegati skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha temenda l-kategorija tal-materjal komponent li tistabbilixxi r-rekwiżit għall-prodotti sekondarji tal-industrija stabbiliti fl-Anness II b'mod li tirrifletti l-prattiki għall-manifattura tal-prodotti u l-iżvilupp teknoloġiku attwali kif ukoll l-aktar evidenza xjentifika riċenti, u għanda sa... [sena wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] tiddefinixxi l-kriterji biex il-prodotti sekondarji industrijali jiġu inklużi fil-kategorija tal-materjal komponent.

Emenda    90

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Fir-rigward tal-Parti II tal-Anness I, is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati bi qbil mal-paragrafi 1 u 4 ta' dan l-Artikolu m'għandhiex tkopri adattamenti tal-limiti għall-kontaminanti speċifikati fihom, sakemm ma jkunx hemm bżonn ta' limiti ġodda għall-kontaminanti bħala konsegwenza taż-żieda ta' materjali komponenti ġodda taħt l-Anness II. Meta jiġu stabbiliti limiti ġodda għall-kontaminanti, dawn il-limiti għandhom japplikaw biss għall-materjali komponenti ġodda miżjuda.

Emenda    91

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti ddeżinjati minn kull Stat Membru bi qbil mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

Emenda    92

Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom, mingħajr dewmien, jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawk ir-regoli u b'dawk il-miżuri u għandhom jinnotifikawha, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom, mingħajr dewmien, jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawk ir-regoli u b'dawk il-miżuri u għandhom jinnotifikawha, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-regoli tagħhom dwar il-penali jiġu infurzati.

Emenda    93

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1069/2009

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)   fil-paragrafu 2, jiddaħħal is-subparagrafu li ġej wara l-ewwel subparagrafu:

 

"Għall-prodotti derivati li jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 32 u li diġà jintużaw b'mod estensiv fl-Istati Membri għall-produzzjoni ta' fertilizzanti, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi tali punt aħħari sa... [sitt xhur wara d-data ta' dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar il-Fertilizzanti]".

Emenda    94

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (KE) 1107/2009

Artikolu 3 – punt 34 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  "34. "bijostimulant tal-pjanti" tfisser prodott li jistimola l-proċess ta' nutrizzjoni ta' pjanta independentament mill-kontenut tan-nutrijenti tal-prodott, bl-għan esklużiv li titjieb karatteristika waħda jew aktar tal-pjanta:

“34. "bijostimulant tal-pjanti" tfisser prodott li jkun fih kwalunkwe sustanza jew mikroorganiżmu li jistimolaw il-proċess ta' nutrizzjoni ta' pjanta independentament mill-kontenut tan-nutrijenti tagħha, jew kwalunkwe kombinazzjoni ta' tali sustanzi u/jew mikroorganiżmi, bl-għan esklużiv li titjieb karatteristika waħda jew aktar tal-pjanta jew tar-riżosfera tal-pjanta:

Emenda     95

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (KE) 1107/2009

Artikolu 3 – punt 34 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  xejriet tal-kwalità tal-għelejjel.

(c)  il-kwalità tal-għelejjel.

Emenda     96

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (KE) 1107/2009

Artikolu 3 – punt 34 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  id-disponibbiltà tan-nutrijenti maqbuda fil-ħamrija, fir-riżosfera jew fil-filosfera;

Emenda     97

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (KE) 1107/2009

Artikolu 3 – punt 34 – punt cb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb)  id-degradazzjoni tal-kompożizzjonijiet organiċi fil-ħamrija;

Emenda    98

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (KE) 1107/2009

Artikolu 3 – punt 34 – punt cc (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cc)  l-umifikazzjoni

Emenda    99

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Dispożizzjonijiet tranżitorji, rieżami u rapportar

Emenda    100

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri ma għandhomx jimpedixxu t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti li tqiegħdu fis-suq bħala fertilizzanti deżinjati "fertilizzant tal-KE" f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 qabel [Uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]. Madankollu, il-Kapitolu 5 għandu japplika mutatis mutandis għal prodotti bħal dawn.

L-Istati Membri ma għandhomx jimpedixxu t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkunu ġew introdotti fis-suq bħala fertilizzanti ddeżinjati "fertilizzant tal-KE" f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 qabel [tnax-il xhar wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]. Madankollu, il-Kapitolu 5 għandu japplika mutatis mutandis għal prodotti bħal dawn.

Emenda    101

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.   L-Istati Membri li diġà implimentaw limitu aktar baxx għall-kontenut ta' kadmju (Cd) fil-fertilizzanti organominerali u fil-fertilizzanti inorganiċi stabbilit fil-kategoriji funzjonali tal-prodotti 1 (B)(3)(a), u  1 (C)(I)(2)(a) tal-Parti II tal-Anness I jistgħu jżommu dak il-limitu aktar strett sakemm il-limitu stabbilit skont dan ir-Regolament ikun indaqs jew iktar baxx. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw tali miżuri nazzjonali eżistenti lill-Kummissjoni sa ... [sitt xhur wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Emenda    102

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  Sa... [42 xahar wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jivvaluta l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u l-impatt kumplessiv tiegħu fir-rigward tal-ilħuq tal-għanijiet tiegħu, inkluż l-impatt fuq l-impriżi ta' daqs żgħir u medju. Dak ir-rapport għandu b'mod partikolari jinkludi:

 

(a)  valutazzjoni tal-funzjonament tas-suq intern għall-prodotti fertilizzanti, inklużi l-valutazzjoni tal-konformità u l-effikaċja tas-sorveljanza tas-suq, analiżi tal-effetti ta' armonizzazzjoni parzjali fuq il-produzzjoni, it-tendenzi tal-użu u l-flussi kummerċjali tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u l-prodotti fertilizzanti li jitqiegħdu fis-suq skont ir-regoli nazzjonali;

 

(b)  valutazzjoni tal-applikazzjoni ta' restrizzjonijiet fuq il-livelli tal-kontaminanti kif stabbilit fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, kull informazzjoni xjentifika rilevanti ġdida rigward it-tossiċità u l-karċinoġeniċità tal-kontaminanti jekk issir disponibbli, inklużi r-riskji ta' kontaminazzjoni mill-uranju fil-prodott fertilizzanti;

 

(c)  valutazzjoni tal-iżviluppi fit-teknoloġiji ta' dekadmjazzjoni u l-impatt, l-iskala u l-ispejjeż tagħhom tul il-katina tal-valur, kif ukoll il-ġestjoni tal-iskart tal-kadmju relatat; u

 

(d)  valutazzjoni tal-impatti fuq il-kummerċ fil-ksib ta' materja prima, inkluża d-disponibbiltà ta' blat fosfatiku.

 

Ir-rapport għandu jqis kif dovut il-progress u l-innovazzjoni teknoloġiċi kif ukoll il-proċessi ta' standardizzazzjoni li jaffettwaw il-produzzjoni u l-użu tal-prodotti fertilizzanti. Jekk ikun hemm bżonn, għandu jiġi akkumpanjat bi proposta leġiżlattiva sa... [ħames snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament].

 

Sa... [12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tippreżenta evalwazzjoni tad-data xjentifika biex tistabbilixxi l-kriterji agronomiċi u ambjentali għad-definizzjoni ta' kriterji għall-punti aħħarin tad-demel tal-irziezet b'mod li tiġi kkwalifikata l-prestazzjoni tal-prodotti li jinkludu jew jikkonsistu f'demel tal-irziezet proċessat;

Emenda     103

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1c.  Sa... [ħames snin wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami tal-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità tal-mikroorganiżmi.

Emenda    104

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Japplika mill-1 ta' Jannar 2018.

Huwa għandu japplika minn… [sentejn wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 19 sa 35, li għandhom japplikaw minn... [sena wara d-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], u l-Artikoli 13, 41, 42, 43 u 45 li għandhom japplikaw minn... [id-data ta' dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Emenda    105

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 1 – punt Ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Ca.  Fertilizzant b'livell baxx ta' karbonju

Emenda    106

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 5 – punt A – punt Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Ia.  Inibitur tad-denitrifikazzjoni

Emenda    107

Proposta għal regolament

Anness I - parti II – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE fih sustanza li għaliha jkunu ġew stabbiliti limiti massimi ta' residwi għall-ikel u għall-għalf f'konformità ma'

imħassar

(a)   Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/9332,

 

(b)   Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill33,

 

(c)   Ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill34 jew

 

(d)   Id-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill35,

 

l-użu tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE kif speċifikat fl-istruzzjonijiet tal-użu ma għandux iwassal għal qbiż ta' dawk il-limiti fl-ikel jew l-għalf.

 

__________________

 

32 Ir-Regolament (KEE) Nru 315/93 tal-Kunsill, tat-8 ta' Frar 1993, li jistabblixxi proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1).

 

33 Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1).

 

34 Ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta' limiti ta' residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11).

 

35 Id-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 2002 dwar sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf tal-annimali (ĠU L 140, 30.5.2002, p. 10).

 

Emenda    108

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – punt 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-ingredjenti sottomessi għall-approvazzjoni jew għall-approvazzjoni mill-ġdid skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 iżda li ma jkunux inklużi fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 ma għandhomx jintużaw fi prodotti fertilizzanti meta n-nuqqas ta' inklużjoni jkun dovut għall-paragrafu 4 tal-Artikolu 1, tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Emenda    109

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Fertilizzant organiku għandu jkollu

1. Fertilizzant organiku għandu jkollu

-  karbonju (C) u

-  karbonju organiku (Corg) u

-  nutrijenti

-  nutrijenti

ta' oriġini unikament bijoloġika, li jeskludu materjal li huwa fossilizzat jew inkorporat fil-formazzjonijiet ġeoloġiċi.

ta' oriġini unikament bijoloġika, bħall-pit, inklużi l-leonardit, il-linjite u s-sustanzi miksuba minn dawn il-materjali, iżda li jeskludu materjali oħra li jkunu fossilizzati jew inkorporati f'formazzjonijiet ġeoloġiċi.

Emenda    110

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A) – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Kadmju (Cd) 1,5 mg/kg materja niexfa,

-  Kadmju (Cd) 1,0 mg/kg materja niexfa,

Emenda    111

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A) – punt 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Ċomb (Pb) 120 mg/kg materja niexfa, u

-  Ċomb (Pb) 20 mg/kg materja niexfa, u

Emenda    112

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A) – punt 2 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Bjuret (C2H5N3O2) 12 g/kg materja niexfa.

-  Bjuret (C2H5N3O2) taħt il-limitu ta' detezzjoni.

Emenda    113

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A) – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

3.  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda

3.  Il-patoġeni ma jridux ikunu preżenti fil-fertilizzant organiku f'konċentrazzjoni ta' aktar mil-limiti rispettivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt:

Il-mikroorganiżmu li se jiġi ttestjat

Il-pjanijiet għat-teħid ta' kampjuni

Il-limiti

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Escherichia coli jew Enterococcaceae

5

5

0

1 000 fi 1 g jew 1 ml

fejn n = l-għadd ta' kampjuni għall-ittestjar

c = l-għadd ta' kampjuni fejn l-għadd ta' batterji espress f'CFU (unitajiet li jistgħu jifformaw kolonja) jista' jkun bejn m u M

m = il-valur ta' limitu minimu għall-għadd ta' batterji espress f'CFU li huwa kkunsidrat sodisfaċenti

M = il-valur massimu tal-għadd ta' batterji espress f'CFU

Il-parassiti Ascaris spp. u Toxocara spp., fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom, ma jridux ikunu preżenti f'100 g jew 100 ml tal-fertilizzant organiku.

Emenda    114

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A)(I) – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih tal-inqas wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin: nitroġenu (N), pentossidu tal-fosforu (P2O5) jew ossidu tal-potassju (K2O).

Emenda    115

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A) (I) - punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun fih aktar minn nutrijent wieħed, il-prodott għandu jkun fih in-nutrijenti dikjarati primarji fil-kwantitajiet minimi stipulati hawn taħt: □

 

Nitroġenu (N): b'kollox 2,5 % tal-massa, jew pentossidu tal-fosforu (P2O5): b'kollox 2 % tal-massa, jew ossidu tal-potassju (K2O): b'kollox 2 % tal-massa, u

 

6,5 % tal-massa tas-somma totali tan-nutrijenti.

Emenda    116

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A)(II) – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih tal-inqas wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin: nitroġenu (N), pentossidu tal-fosforu (P2O5) jew ossidu tal-potassju (K2O).

Emenda    117

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A) (II) – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih mill-inqas wieħed min-nutrijiet dikjarati li ġejjin fil-kwantitajiet minimi mistqarra:

2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih mill-inqas wieħed min-nutrijiet primarji dikjarati li ġejjin fil-kwantitajiet minimi stipulati:

Emenda    118

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A) (II) – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  2% skont il-massa ta' nitroġenu (N) totali,

-  % tal-massa ta' nitroġenu (N) totali, u/jew

Emenda    119

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A) (II) – punt 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  1% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew

–  % tal-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew

Emenda    120

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A)(II) – punt 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  2 % skont il-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali.

–  % (wieħed fil-mija) tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali. and

Emenda    121

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A)(II) – punt 2 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

  6,5 % tal-massa tas-somma totali tan-nutrijenti.

Emenda    122

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(A)(II) – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun fih aktar minn nutrijent wieħed, il-prodott għandu jkun fih in-nutrijenti primarji dikjarati fil-kwantitajiet minimi stipulati hawn taħt: □

 

Nitroġenu (N): b'kollox 2 % tal-massa, jew pentossidu tal-fosforu (P2O5): b'kollox 1 % tal-massa, jew ossidu tal-potassju (K2O): b'kollox 2 % tal-massa, u

 

5 % tal-massa tas-somma totali tan-nutrijenti.

Emenda    123

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(B) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fertilizzant organominerali għandu jkun koformolazzjoni ta'

1.  Fertilizzant organominerali għandu jkun koformolazzjoni ta'

–  Fertilizzant inorganiku wieħed jew iktar, kif speċifikat fil-PFC 1(C) hawn taħt, u

–  fertilizzant minerali wieħed jew iktar, kif speċifikat fil-PFC 1(C) hawn taħt, u

–  materjal li jkun fih karbonju organiku (C) u

–  materjal wieħed jew aktar li jkun fihom karbonju organiku (Corg) u

–  nutrijenti ta' oriġini unikament bijoloġika, li jeskludu materjal li huwa fossilizzat jew inkorporat fil-formazzjonijiet ġeoloġiċi.

–  nutrijenti ta' oriġini unikament bijoloġika, bħall-pit, inklużi l-leonardit, il-linjite u s-sustanzi miksuba minn dawn il-materjali, iżda li jeskludu materjali oħra li jkunu fossilizzati jew inkorporati f'formazzjonijiet ġeoloġiċi.

Emenda    124

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(B) – punt 3 – punt a – punt 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri tnax-il sena wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 20 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5),

-  Minn... [disa' snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 20 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5),

Emenda    125

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(B) – punt 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  Ċomb (Pb) 120 mg/kg materja niexfa.

(e)  Ċomb (Pb) 20 mg/kg materja niexfa.

Emenda    126

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(B) – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

4.  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda

4.  Il-patoġeni ma jridux ikunu preżenti fil-fertilizzanti organominerali f'konċentrazzjoni ta' aktar mil-limiti rispettivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt:

Il-mikroorganiżmu li se jiġi ttestjat

Il-pjanijiet għat-teħid ta' kampjuni

Il-limiti

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Escherichia coli jew Enterococcaceae

5

5

0

1 000 fi 1 g jew 1 ml

fejn n = għadd ta' kampjuni għall-ittestjar

c = għadd ta' kampjuni fejn l-għadd ta' batterji espress f'CFU (unitajiet li jistgħu jifformaw kolonja) jista' jkun bejn m u M

m = il-valur ta' limitu minimu għall-għadd ta' batterji espress f'CFU li huwa kkunsidrat sodisfaċenti

M = il-valur massimu tal-għadd ta' batterji espress f'CFU

Il-parassiti Ascaris spp. u Toxocara spp., fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom, ma jridux ikunu preżenti f'100 g jew 100 ml tal-fertilizzant organominerali.

Emenda    127

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(B)(I) – punt 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  2 % skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew

-  % tal-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u l-ilma, jew

Emenda    128

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(B) (I) - punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun fih aktar minn nutrijent wieħed, il-prodott għandu jkun fih in-nutrijenti primarji dikjarati fil-kwantitajiet minimi stipulati hawn taħt:

 

Nitroġenu (N): b'kollox 2,5 % tal-massa, li 1 % tal-massa ta' dak il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun nitroġenu organiku (N), jew pentossidu tal-fosforu (P2O5): b'kollox 2 % tal-massa, jew ossidu tal-potassju (K2O): b'kollox 2 % tal-massa, u

 

6,5 % tal-massa tas-somma totali tan-nutrijenti.

Emenda    129

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(B)(I) – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, kull unità għandu jkollha l-materja organika u n-nutrijenti fil-kontenut dikjarat tagħhom.

4.  Fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, kull unità għandu jkun fiha l-karbonju organiku u n-nutrijenti kollha fil-kontenut dikjarat tagħhom. Unità tirreferi għal wieħed mill-elementi komponenti tal-prodott bħalma huma l-bċejjeċ żgħar, il-gerbub, eċċ.

Emenda    130

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(B)(II) – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Meta l-prodott ikun fih aktar minn nutrijent wieħed, għandhom ikunu preżenti l-kwantitajiet minimi li ġejjin:

 

  1 % tal-massa ta' nitroġenu (N) totali, jew

 

  1 % tal-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, jew

 

  1 % tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali.

 

u meta s-somma tan-nutrijenti tkun minn tal-inqas 4 %.

Emenda    131

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(B)(II) – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-karbonju organiku (C) għandu jkun preżenti fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE b'tal-inqas 3% skont il-massa.

3.  Il-karbonju organiku (C) għandu jkun preżenti fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE b'tal-inqas % tal-massa.

Emenda    132

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Fertilizzant inorganiku għandu jkun fertilizzanti barra minn fertilizzant organiku jew organominerali.

1. Fertilizzant minerali għandu jkun fertilizzant li jkun fih nutrijenti f'forma minerali jew ipproċessati f'forma minerali li joriġinaw mill-annimali jew mill-pjanti. Il-karbonju organiku (Corg) fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma għandux jaqbeż il-1 % tal-massa. Dan jeskludi l-karbonju li joriġina minn kisjiet li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kategoriji tal-materjali komponenti 9 u 10 u l-addittivi agronomiċi li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kategorija funzjonali tal-prodott 5 u l-kategorija tal-materjal komponent 8.

Emenda    133

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C) – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Il-fertilizzanti fosforiċi jridu jissodisfaw tal-inqas wieħed mil-livelli ta' solubbiltà minimu li ġejjin biex ikunu disponibbli għall-pjanti, inkella ma jistax jiġi ddikjarat li huma fertilizzanti fosforiċi:

 

  Solubbiltà fl-ilma: livell minimu ta' 40 % tal-P totali, jew

 

  Solubbiltà fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali: livell minimu ta' 75 % tal-P totali, jew

 

  Solubbiltà fl-aċidu formiku (għall-fosfat mill-blat artab biss): livell minimu ta' 55 % tal-P totali.

Emenda    134

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C) – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b. Il-kontenut tan-nitroġenu totali li jrid jiġi ddikjarat jinstab bis-somma tan-N ammonijaku, in-N nitriku, in-N ureiku, in-N mill-urea tal-metilin, in-N mill-isobutilidendjurea, in-N mill-krotonilidendjurea. Il-kontenut tal-fosfru li jrid jiġi ddikjarat jinstab mill-forma tal-P fosfatiku. Bi qbil mal-Artikolu 42(1), jistgħu jiżdiedu forom ġodda wara eżaminazzjoni xjentifika.

Emenda    135

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fertilizzant inorganiku bil-makronutrijenti għandu jkun immirat li jipprovdi l-pjanti b'wieħed jew iktar mill-makronutrijenti li ġejjin: nitroġenu (N), fosforu (P), potassju (K), manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na).

1.  Fertilizzant minerali bil-makronutrijenti għandu jkun immirat biex jipprovdi lill-pjanti b'wieħed jew iktar mill-makronutrijenti li ġejjin:

 

(a)  Primarji: nitroġenu (N), fosforu (P) u potassju (K).

 

(b)  Sekondarji: manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na).

 

 

Emenda    136

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I) – punt 2 – punt a – punt 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri tnax-il sena wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 20 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5),

-  Minn... [disa' snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]: 20 mg/kg pentossidu tal-fosforu (P2O5),

Emenda    137

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I) – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  Ċomb (Pb) 150 mg/kg materja niexfa,

(e)  Ċomb (Pb) 20 mg/kg materja niexfa,

Emenda    138

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I) – punt 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  Arseniku (As) 60 mg/kg materja niexfa,

(f)  Arseniku (As) 20 mg/kg materja niexfa,

Emenda    139

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fertlizzant inorganiku ta' makronutrijenti solidi sempliċi għandu jkollu kontenut dikjarat ta' mhux iktar minn nutrijent wieħed.

1.  Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti solidi sempliċi għandu jkollu kontenut ta':

 

(a)  mhux aktar minn nutrijent primarju wieħed (nitroġenu (N), fosforu (P), potassju (K)), jew

Emenda    140

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(b)  mhux aktar minn nutrijent sekondarju wieħed (manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) u sodju (Na)).

Emenda    141

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti solidu sempliċi b'kontenut dikjarat ta' mhux iktar minn nutrijent primarju wieħed, jista' jkun fih nutrijent sekondarju wieħed jew aktar.

Emenda    142

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih mill-inqas wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin fil-kwantità minima mistqarra:

2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih nutrijenti dikjarati primarji u/jew sekondarji fil-kwantità minima mistqarra:

Emenda    143

Proposta għal regolament

Anness I – parti 2 – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  12% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali,

–  12 % skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma,

Emenda    144

Proposta għal regolament

Anness I – parti 2 – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 2 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  1 % skont il-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.

–  3 % skont il-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.

Emenda    145

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fertilizzant inorganiku ta' makronutrijenti solidi komposti għandu jkollu kontenut dikjarat ta' iktar minn nutrijent wieħed.

1.  Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti solidi komposti għandu jkollu kontenut dikjarat ta' iktar minn nutrijent primarju u/jew sekondarju wieħed.

Emenda    146

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih iktar minn wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin fil-kwantitajiet minimi mistqarra:

2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih iktar minn wieħed min-nutrijenti primarji u/jew sekondarji dikjarati fil-kwantitajiet minimi stipulati:

Emenda    147

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  3% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali,

–  % skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma,

Emenda    148

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  3% tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali.

–  % tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali.

Emenda    149

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  1,5 % skont il-massa ta' ossidu tal-manjeżju (MgO) totali,

–  2 % skont il-massa ta' ossidu tal-manjeżju (MgO) totali,

Emenda    150

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  1,5 % skont il-massa ta' ossidu tal-kalċju (CaO) totali,

–  2 % skont il-massa ta' ossidu tal-kalċju (CaO) totali,

Emenda    151

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  1,5 % skont il-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali, jew

–  5 % skont il-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali, jew

Emenda    152

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punt 2 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  1 % skont il-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.

–  3 % skont il-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.

Emenda    153

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(a)(i ii)(A) – punt 5 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  wara ħames ċikli termali kif deskritt taħt l-Intestatura 4.2 fil-Modulu A1 fl-Anness IV,

-  wara ħames ċikli termali kif deskritt taħt l-Intestatura 4.2 fil-Modulu A1 fl-Anness IV, għall-ittestjar qabel it-tqegħid fis-suq,

Emenda    154

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fertilizzant inorganiku ta' makronutrijenti likwidi sempliċi għandu jkollu kontenut dikjarat ta' mhux iktar minn nutrijent wieħed.

1.  Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti likwidi sempliċi għandu jkollu kontenut dikjarat ta':

 

(a)  mhux iktar minn nutrijent primarju wieħed

Emenda    155

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(b)  mhux iktar minn nutrijent sekondarju wieħed.

Emenda    156

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  fertilizzant minerali ta' makronutrijenti likwidi sempliċi b'kontenut dikjarat ta' mhux iktar minn nutrijent primarju wieħed, jista' jkun fih nutrijent sekondarju wieħed jew aktar.

Emenda    157

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih mill-inqas wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin fil-kwantità minima mistqarra:

2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih wieħed min-nutrijenti primarji u/jew sekondarji dikjarati fil-kwantità minima mistqarra:

Emenda    158

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  5% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali,

–  5% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma,

Emenda    159

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 2 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  5 % skont il-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali, jew

–  5 % skont il-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali,

Emenda    160

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punt 2 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  1 % skont il-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.

–  minn 0,5 % sa 5 % skont il-massa ta' ossidu tas-sodju (Na2O) totali.

Emenda    161

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fertilizzant inorganiku ta' makronutrijenti likwidi komposti għandu jkollu kontenut dikjarat ta' iktar minn nutrijent wieħed.

1.  Fertilizzant minerali ta' makronutrijenti likwidi komposti għandu jkollu kontenut dikjarat ta' iktar minn nutrijent primarju u/jew sekondarju wieħed.

Emenda    162

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih iktar minn wieħed min-nutrijenti dikjarati li ġejjin fil-kwantitajiet minimi mistqarra:

2.  Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih iktar minn wieħed min-nutrijenti primarji u/jew sekondarji dikjarati fil-kwantitajiet minimi stipulati:

Emenda    163

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  1,5% skont il-massa ta' nitroġenu (N) totali,

-  % skont il-massa ta' nitroġenu (N) totali, jew

Emenda    164

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  1,5% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali,

–  1,5% skont il-massa ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali, solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma,

Emenda    165

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  1,5% tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali,

–  % tal-massa ta' ossidu tal-potassju (K2O) totali, jew

Emenda    166

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  0,75% skont il-massa ta' ossidu tal-manjeżju (MgO) totali,

–  1,% skont il-massa ta' ossidu tal-manjeżju (MgO) totali, jew

Emenda    167

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  0,75% skont il-massa ta' ossidu tal-kalċju (CaO) totali,

–  1,% skont il-massa ta' ossidu tal-kalċju (CaO) totali, jew

Emenda    168

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punt 2 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  0,75 % skont il-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali, jew

–  1,5 % skont il-massa ta' triossidu tal-kubrit (SO3) totali, jew

Emenda    169

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)(II) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fertilizzant inorganiku ta' mikronutrijenti għandu jkun fertilizzant inorganiku barra minn fertilizzant ta' makronutrijenti mmirat li jipprovdi wieħed jew aktar min-nutrijenti li ġejjin: boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), manganiż (Mn), molibdenu (Mo) jew żingu (Zn).

1.  Fertilizzant inorganiku ta' mikronutrijenti għandu jkun fertilizzant inorganiku barra minn fertilizzant ta' makronutrijenti mmirat li jipprovdi wieħed jew aktar min-nutrijenti li ġejjin: boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), manganiż (Mn), molibdenu (Mo), selenju (Se), siliċju (Si) jew żingu (Zn).

Emenda    170

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 1(C)a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

PFC 1(C)a: FERTILIZZANT B'LIVELL BAXX TA' KARBONJU

 

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih aktar minn 1 % ta' karbonju organiku (Corg) u sa 15 % ta' karbonju organiku (Corg).

 

2.  Il-karbonju preżenti fiċ-ċjanammid tal-kalċju u fl-urea u l-kondensazzjoni tagħha u prodotti assoċjati mhux se jiġi inkluż fil-karbonju organiku għall-fini ta' dik id-definizzjoni.

 

3.  L-ispeċifikazzjonijiet ta' fertilizzanti solidi/likwidi, sempliċi/komposti, makronutrijenti/mikronutrijenti ta' PFC 1(C) japplikaw għall-finijiet ta' din il-kategorija.

 

4.  Prodotti mibjugħa taħt PFC 1(C)a għandhom jikkonformaw mal-livelli ta' kontaminanti kif speċifikat fl-Anness I għal fertilizzanti organiċi jew organominerali fi kwalunkwe każ meta PFC 1(C) ma jkun fiha l-ebda valur ta' limitu għal dawk il-kontaminanti.

Emenda    171

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Materjal għat-trattament bil-ġir għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE immirat sabiex jikkoreġi l-aċidità tal-ħamrija, u li jkollu fih l-ossidi, l-idrossidi, il-karbonati jew is-silikati tan-nutrijenti kalċju (Ca) jew manjeżju (Mg).

1.  Materjal għat-trattament bil-ġir għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE mmirat sabiex jikkoreġi l-aċidità tal-ħamrija, u li jkollu fih l-ossidi, l-idrossidi, il-karbonati jew/u s-silikati tan-nutrijenti kalċju (Ca) jew manjeżju (Mg).

Emenda    172

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 2 – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Kadmju (Cd) 3 mg/kg materja niexfa,

-  Kadmju (Cd) 1 mg/kg materja niexfa,

Emenda    173

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 2 – punt 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Ċomb (Pb) 200 mg/kg materja niexfa, u

-  Ċomb (Pb) 20 mg/kg materja niexfa, u

Emenda    174

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 2 – punt 2 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Arseniku (As) 120 mg/kg materja niexfa.

-  Arseniku (As) 20 mg/kg materja niexfa.

Emenda    175

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Tejjieb tal-ħamrija għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE maħsub biex jiżdied mal-ħamrija sabiex iżomm, itejjeb jew jipproteġi l-karatteristiċi fiżiċi jew kimiċi, l-istruttura jew l-attività bijoloġika tal-ħamrija.

Tejjieb tal-ħamrija għandu jkun materjal, inkluż il-mulch, miżjud fil-ħamrija in situ primarjament biex iżomm jew itejjeb il-karatteristiċi fiżiċi tagħha, u li jista' jtejjeb il-proprjetajiet jew l-attività kimika u/jew bijoloġika tagħha.

Emenda    176

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 3(C) – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandu jkun fih 15 % jew iktar ta' materjal ta' oriġini bijoloġika.

Emenda    177

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 3(A) – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Tejjieb organiku tal-ħamrija għandu jikkonsisti esklussivament minn materjal ta' oriġini unikament bijoloġika, bl-esklużjoni ta' materjal li huwa fossilizzat jew inkorporat fil-formazzjonijiet ġeoloġiċi.

1.  Tejjieb organiku tal-ħamrija għandu jikkonsisti esklussivament minn materjal ta' oriġini unikament bijoloġika, bl-inklużjoni tal-pit, il-leonardite, il-linjite u sustanzi umiċi miksuba minnhom, iżda bl-esklużjoni ta' materjali oħra li huma fossilizzati jew inkorporati fil-formazzjonijiet ġeoloġiċi.

Emenda    178

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 3(A) – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Kadmju (Cd) 3 mg/kg materja niexfa,

-  Kadmju (Cd) 1,5 mg/kg materja niexfa,

Emenda    179

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 3(A) – punt 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Kromu eżavalenti (Cr VI) 2 mg/kg materja niexfa,

-  Kromu eżavalenti (Cr VI) 1 mg/kg materja niexfa,

Emenda    180

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 3(a) – punt 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Ċomb (Pb) 120 mg/kg materja niexfa.

-  Ċomb (Pb) 20 mg/kg materja niexfa.

Emenda    181

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 3(a) – punt 3 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

(a)  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda

(a)  Il-patoġeni ma jridux ikunu preżenti fit-tejjieb organiku tal-ħamrija f'konċentrazzjoni ta' aktar mil-limiti rispettivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt:

Il-mikroorganiżmu li se jiġi ttestjat

Il-pjanijiet għat-teħid ta' kampjuni

Limitu

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Escherichia coli jew Enterococcaceae

5

5

0

1 000 fi 1 g jew 1 ml

fejn n = in-numru ta' kampjuni għall-ittestjar

c = in-numru ta' kampjuni fejn in-numru ta' batterji espress f'CFU (unitajiet li jistgħu jifformaw kolonja) jista' jkun bejn m u M

m = il-valur ta' limitu minimu għan-numru ta' batterji espress f'CFU li huwa kkunsidrat sodisfaċenti

M = il-valur massimu tan-numru ta' batterji espress f'CFU

Il-parassiti Ascaris spp. u Toxocara spp., fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom, ma jridux ikunu preżenti f'100 g jew 100 ml tat-tejjieb organiku tal-ħamrija.

Emenda    182

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 3(B) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Tejjieb inorganiku tal-ħamrija għandu jkun tejjieb tal-ħamrija barra minn tejjieb organiku tal-ħamrija.

1.  Tejjieb inorganiku tal-ħamrija għandu jkun tejjieb tal-ħamrija barra minn tejjieb organiku tal-ħamrija, u għandu jinkludi riti tal-mulch. Rita tal-mulch bijodegradabbli għandha tkun rita ta' polimeru bijodegradabbli f'konformità mar-rekwiżiti tal-punti 2a u 3 ta' CMC 10 fl-Anness II u maħsuba biex titqiegħed fil-ħamrija in situ sabiex tipproteġi l-istruttura tagħha, trażżan it-tkabbir tal-ħaxix ħażin, tnaqqas it-telf tal-indewwa tal-ħamrija jew tevita l-erożjoni.

Emenda    183

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 3(B) – punt 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Ċomb (Pb) 150 mg/kg materja niexfa.

-  Ċomb (Pb) 20 mg/kg materja niexfa.

Emenda    184

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Materjal għat-tkabbir għandu jkun materjal barra minn ħamrija maħsuba għall-użu bħala substrat għall-iżvilupp tal-għeruq.

1.  Materjal għat-tkabbir għandu jkun materjal barra minn ħamrija in situ li fih jitkabbru l-pjanti u l-faqqiegħ.

Emenda    185

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 4 – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Kadmju (Cd) 3 mg/kg materja niexfa,

-  Kadmju (Cd) 1,5 mg/kg materja niexfa,

Emenda    186

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 4 – punt 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Ċomb (Pb) 150 mg/kg materja niexfa.

-  Ċomb (Pb) 20 mg/kg materja niexfa.

Emenda    187

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 4 – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

3.  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda

3.  Il-patoġeni ma jridux ikunu preżenti fil-materjal għat-tkabbir f'konċentrazzjoni ta' aktar mil-limiti rispettivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt:

Mikroorganiżmu li se jiġi ttestjat

Pjanijiet għat-teħid ta' kampjuni

Limitu

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Escherichia coli jew Enterococcaceae

5

5

0

1 000 fi 1 g jew 1 ml

fejn n = in-numru ta' kampjuni għall-ittestjar

c = in-numru ta' kampjuni fejn in-numru ta' batterji espress f'CFU jista' jkun bejn m u M

m = il-valur ta' limitu minimu għan-numru ta' batterji espress f'CFU li huwa kkunsidrat sodisfaċenti

M = il-valur massimu tan-numru ta' batterji espress f'CFU

Il-parassiti Ascaris spp. u Toxocara spp., fl-istadji kollha tal-iżvilupp tagħhom, ma għandhomx ikunu preżenti f'100 g jew 100 ml tal-materjal għat-tkabbir.

Emenda    188

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Addittiv agronomiku għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE maħsub li jiżdied ma' prodott li jipprovdi lill-pjanti bin-nutrijenti, bil-ħsieb li jtejjeb it-tendenzi tar-rilaxx tan-nutrijenti tal-prodott.

Addittiv agronomiku għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE maħsub li jiżdied ma' prodott, li għandu effett ippruvat fuq it-trasformazzjoni jew id-disponibbiltà tal-pjanta ta' forom differenti ta' nutrijenti minerali jew mineralizzati, jew it-tnejn li huma, li għandu jiġi miżjud mal-ħamrija bil-ħsieb li jtejjeb l-assorbiment mill-pjanti tan-nutrijenti jew li jnaqqas it-telf tan-nutrijenti.

Emenda    189

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(A) – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kull sustanza għandha tkun ġiet irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/20065, f'dossier li jkun fih

Kull sustanza għandha tkun ġiet irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/20065, sakemm ma tkunx koperta b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet għall-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament jew fl-Anness IV jew l-Anness V tiegħu.

__________________

__________________

5 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

5 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Emenda    190

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(A) – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-informazzjoni prevista fl-Annessi VI, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, u

imħassar

Emenda    191

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(A) – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  rapport tas-sikurezza kimika skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jkopri l-użu bħala prodott fertilizzanti,

imħassar

Emenda    192

Proposta għal regolament

Anness I – part II – PFC 5(A) – punt 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

sakemm ma jkunx kopert b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet għall-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament jew mill-punti 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament.

imħassar

Emenda    193

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(A)(Ia) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

PFC 5(A)(Ia): Inibitur tad-denitrifikazzjoni

 

1.  Inibitur tad-denitrifikazzjoni għandu jkun inibitur li jnaqqas il-formazzjoni ta' ossidu nitruż (N2O) billi jirrallenta jew iwaqqaf il-konverżjoni tan-nitrat (NO3-) f'dinitroġenu (N2) mingħajr ma jinfluwenza l-proċess ta' nitrifikazzjoni kif deskritt f'PFC 5(A)(I). Dan għandu jikkontribwixxi biex tiżdied id-disponibbiltà ta' nitrat għall-pjanta u jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-N2O.

 

2.  L-effikaċja ta' dan il-metodu tista' tiġi vvalutata billi jitkejlu l-emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu f'kampjuni tal-gass miġbura f'apparat tal-kejl xieraq u billi jitkejjel l-ammont ta' N2O ta' dak il-kampjun f'kromatografu b'fażi gassuża. Il-valutazzjoni għandha tirreġistra wkoll il-kontenut ta' ilma tal-ħamrija.

Emenda    194

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(B) – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Is-sustanza għandha tkun ġiet irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/20066, f'dossier li jkun fih

2. Is-sustanza għandha tkun ġiet irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/20066, sakemm ma tkunx koperta b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet għall-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament jew fl-Anness IV jew l-Anness V tiegħu.

__________________

__________________

6 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

6 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Emenda    195

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(B) – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-informazzjoni prevista fl-Annessi VI, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, u

imħassar

Emenda    196

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(B) – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  rapport tas-sikurezza kimika skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jkopri l-użu bħala prodott fertilizzanti,

imħassar

Emenda    197

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(B) – punt 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

sakemm ma jkunx kopert b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet għall-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament jew mill-punti 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament.

imħassar

Emenda    198

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(C) – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Is-sustanza għandha tkun ġiet irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006,7 f'dossier li jkun fih

2. Is-sustanza għandha tkun ġiet irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/20067, sakemm ma tkunx koperta b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet għall-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament jew fl-Anness IV jew l-Anness V tiegħu.

__________________

__________________

7 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

7 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Emenda    199

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(C) – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-informazzjoni prevista fl-Annessi VI, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, u

imħassar

Emenda    200

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(C) – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  rapport tas-sikurezza kimika skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jkopri l-użu bħala prodott fertilizzanti,

imħassar

Emenda    201

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 5(C) – punt 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

sakemm ma jkunx kopert b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet għall-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament jew mill-punti 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament.

imħassar

Emenda    202

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Bijostimulant tal-pjanti għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jistimula l-proċessi ta' nutrizzjoni tal-pjanti indipendentament mill-kontenut tan-nutrijenti tal-prodott, bl-għan uniku li jtejjeb karatteristika waħda jew aktar tal-pjanta li ġejjin:

1.  Bijostimulant tal-pjanti għandu jkun prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jistimula l-proċessi ta' nutrizzjoni tal-pjanti indipendentement mill-kontenut tan-nutrijenti tal-prodott, bl-għan uniku li jtejjeb karatteristika waħda jew aktar mill-karatteristiċi li ġejjin tal-pjanta u r-riżosfera jew il-fillosfera tal-pjanta:

Emenda    203

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6 – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  disponibbiltà ta' nutrijenti konfinati fil-ħamrija u fir-riżosfera,

Emenda    204

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6 – punt 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb)  umifikazzjoni,

Emenda    205

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6 – punt 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cc)  id-degradazzjoni tal-komposti organiċi fil-ħamrija, jew

Emenda    206

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6 – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Kadmju (Cd) 3 mg/kg materja niexfa,

-  Kadmju (Cd) 1,5 mg/kg materja niexfa,

Emenda    207

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-bijostimulant tal-pjanti għandu jkollu l-effetti li jkunu ddikjarati fuq it-tikketta għall-għelejjel speċifikati fuqha.

3.  Il-bijostimulant tal-pjanti għandu jkollu l-effetti li jkunu ddikjarati fuq it-tikketta għall-pjanti speċifikati fuqha. Meta l-bijostimulant tal-pjanti jkun fih ingredjent wieħed jew aktar approvat(i) skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, l-informazzjoni pprovduta waqt il-valutazzjoni tal-konformità tipprovdi provi empiriċi konvinċenti tal-effett tal-bijostimulant, b'kont meħud tal-parametri rilevanti, pereżempju tal-konċentrazzjonijiet relattivi tal-komponenti, id-dożi, iż-żmien, l-istadju tat-tkabbir tal-pjanti, l-għalla kkonċernata, eċċ.

Emenda    208

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Bijostimulant mikrobjali tal-pjanti għandu jikkonsisti biss minn mikroorganiżmu jew konsorzju ta' mikroorganiżmi msemmija fil-Kategorija tal-Materjal Komponent 7 tal-Anness II.

1.  Bijostimulant mikrobiku tal-pjanti għandu jikkonsisti:

 

(a)  minn mikroorganiżmu jew konsorzju ta' mikroorganiżmi msemmija fil-Kategorija tal-Materjali Komponenti (CMC) 7 tal-Anness II;

 

(b)  minn mikroorganiżmi jew konsorzju ta' mikroorganiżmi differenti minn dawk previsti taħt il-punt (a). Jistgħu jintużaw bħala kategoriji ta' materjali komponenti dment li jkunu konformi mar-rekwiżiti mogħtija fil-Kategorija tal-Materjali Komponenti 7 tal-Anness II.

Emenda    209

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

3.  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g jew 25 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

 

Emenda

3.  Il-patoġeni ma jridux ikunu preżenti fil-bijostimulant mikrobiku tal-pjanti f'konċentrazzjoni ta' aktar mil-limiti rispettivi indikati fit-tabella ta' hawn taħt:

Mikroorganiżmi/it-tossini tagħhom, metaboliti

Pjanijiet għat-teħid ta' kampjuni

Limitu

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Escherichia coli

5

0

Assenti fi 1 g jew 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Vibrio spp

5

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Shigella spp

5

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Assenti f'25 g jew 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

L-għadd tal-kolonji anaerobiċi sakemm il-bijostimulant mikrobiku ma jkunx batterju aerobiku

5

2

105 CFU/g jew ml

L-għadd ta' ħmira u moffa sakemm il-bijostimulant mikrobiku ma jkunx fungus

5

2

1000 CFU/g jew ml

fejn  n= in-numru ta' unitajiet li jagħmlu l-kampjun; c= in-numru ta' unitajiet ta' kampjuni li jagħtu valuri ikbar mil-limitu definit.

Emenda    210

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Salmonella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 1 g jew 1 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

imħassar

Emenda    211

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Enterococcaceae ma tridx tkun preżenti fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE f'iktar minn 10 CFU/g ta' massa friska.

imħassar

Emenda    212

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Listeria monocytogenes ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g jew 25 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

imħassar

Emenda    213

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  Vibrio spp ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g jew 25 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

imħassar

Emenda    214

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  Shigella spp. ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 25 g jew 25 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

imħassar

Emenda    215

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9.  Staphylococcus aureus ma għandhiex tkun preżenti f'kampjun ta' 1 g jew 1 ml ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

imħassar

Emenda    216

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10.  L-għadd tal-kolonji aerobiċi ma għandux ikun iktar minn 5 CFU/g jew ml mill-kampjun ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, sakemm il-bijostimulant mikrobjali ma jkunx batterja aerobika.

imħassar

Emenda    217

Proposta għal regolament

Anness I – part II – PFC 6(A) – punt 12 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

il-bijostimulant tal-pjanti għandu jkollu pH ogħla minn jew daqs 4.

imħassar

Emenda    218

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 6(A) – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

13.  Iż-żmien tal-ħżin tal-bijostimulant mikrobjali tal-pjanti għandu jkun tal-inqas 6 xhur skont il-kundizzjonijiet tal-ħżin speċifikati fuq it-tikketta.

imħassar

Emenda    219

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – PFC 7 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  It-taħlit ma għandux jibdel in-natura ta' kull wieħed mill-prodotti fertilizzanti komponenti

3.  It-taħlit ma għandux jibdel il-funzjoni ta' kull wieħed mill-prodotti fertilizzanti komponenti

Emenda    220

Proposta għal regolament

Anness II - parti I – CMC 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

CMC 11a: Prodotti sekondarji industrijali oħrajn

Emenda    221

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu sustanzi u taħlitiet, barra minn8

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu sustanzi u taħlitiet, inklużi addittivi tekniċi, barra minn8

__________________

__________________

8 L-esklużjoni ta' materjal minn CMC 1 ma jtelfux milli jkun materjal komponent eliġibbli minħabba CMC oħra li tistipula rekwiżiti differenti. Ara, pereżempju, CMC 11 dwar il-prodotti sekondarji tal-annimali, CMC 9 u CMC 10 dwar il-polimeri, u CMC 8 dwar l-adittivi agronomiċi.

8 L-esklużjoni ta' materjal minn CMC 1 ma jtelfux milli jkun materjal komponent eliġibbli minħabba CMC oħra li tistipula rekwiżiti differenti. Ara, pereżempju, CMC 11 dwar il-prodotti sekondarji tal-annimali, CMC 9 u CMC 10 dwar il-polimeri, u CMC 8 dwar l-adittivi agronomiċi.

Emenda    222

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  prodotti sekondarji fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE,

(b)  prodotti sekondarji fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE, minbarra prodotti sekondarji reġistrati skont ir-Regolament(KE) Nru 1907/2006 minbarra dawk koperti minn waħda mill-eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fil-punt 5 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament,

Emenda    223

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 1 – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  polimeri, jew

(e)  polimeri, bl-eċċezzjoni ta' dawk użati f'materjal għat-tkabbir li mhuwiex f'kuntatt mal-ħamrija, jew

Emenda    224

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 1 – punt 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-sustanzi kollha inkorporati fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, waħedhom jew f'taħlita, għandhom ikunu ġew irreġistrati skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006, f'dossier li jkun fih

Sakemm ma jkunux koperti b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 jew mill-Annessi IV jew V ta' dak ir-Regolament, is-sustanzi kollha inkorporati fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, waħedhom jew f'taħlita, għandhom ikunu ġew irreġistrati skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006, f'dossier li jkun fih

Emenda    225

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 1 – punt 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-informazzjoni prevista fl-Annessi VI, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, u

imħassar

Emenda    226

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 1 – punt 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  rapport tas-sikurezza kimika skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jkopri l-użu bħala prodott fertilizzanti,

imħassar

Emenda    227

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 1 – punt 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

sakemm ma jkunx kopert b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet għall-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament jew mill-punti 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament.

imħassar

Emenda    228

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih pjanti, partijiet tal-pjanti jew estratti tal-pjanti li ma jkunu għaddew mill-ebda proċess ieħor ħlief il-qtugħ, it-tħin, iċ-ċentrifugazzjoni, l-ippressar, it-tnixxif, il-lijofilizzazzjoni jew l-estrazzjoni bl-ilma.

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih pjanti, partijiet tal-pjanti jew estratti tal-pjanti li ma jkunu għaddew mill-ebda proċess ieħor ħlief il-qtugħ, it-tħin, iċ-ċentrifugazzjoni, it-tgħarbil, il-maċinazzjoni, l-ippressar, it-tnixxif, il-lijofilizzazzjoni, il-buffering, l-estrużjoni, ir-radjazzjoni, it-trattament bl-iffriżar, is-sanifikazzjoni bl-użu tas-sħana, l-estrazzjoni bl-ilma jew kwalunkwe preparazzjoni/pproċessar ieħor li ma jrendix is-sustanza finali suġġetta għar-reġistrazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Emenda    229

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-pjanti huma mifhuma li jinkludu l-alga u jeskludu ċ-ċjanobatterji.

2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-pjanti huma mifhuma li jinkludu l-alga ħlief fir-rigward taċ-ċjanobatterji li jipproduċu ċjanotossini klassifikati bħala perikolużi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet.

Emenda    230

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu kompost miksub mill-kompostjar aerobiku ta' esklussivament wieħed jew aktar mill-materjali ta' input li ġejjin:

1.  Prodott għan-nutrizzjoni tal-pjanti bit-tikketta CE jista' jkollu kompost, estratt likwidu jew mhux likwidu mikrobiku jew mhux mikrobiku magħmul minn kompost, miksub mill-kompostjar aerobiku, u l-multiplikazzjoni possibbli li tirriżulta tal-mikrobiċi li jeżistu fin-natura ta' esklussivament wieħed jew aktar mill-materjali ta' input li ġejjin:

Emenda    231

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  Prodotti sekondarji tal-annimali tal-kategoriji 2 u 3 skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009;

(b)  Prodotti dderivati minn prodotti sekondarji mill-annimali msemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 li għalihom ikun intlaħaq il-punt aħħari fil-katina tal-manifattura f'konformità mal-Artikolu 5 ta' dak ir-Regolament;

Emenda    232

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt c – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  Organiżmi ħajjin jew mejtin jew partijiet minnhom, li ma jkunux proċessati jew li jkunu proċessati biss b'mezzi manwali, mekkaniċi jew gravitazzjonali, billi jinħallu fl-ilma, bit-tagħwim, bl-estrazzjoni bl-ilma, bid-distillazzjoni tal-fwar jew bit-tisħin esklussivament biex jitneħħa l-ilma, jew li jiġu estratti mill-arja bi kwalunkwe mezz, ħlief

(c)  Organiżmi ħajjin jew mejtin jew partijiet minnhom, li ma jkunux proċessati jew li jkunu proċessati biss b'mezzi manwali, mekkaniċi jew gravitazzjonali, billi jinħallu fl-ilma, bit-tagħwim, bl-estrazzjoni bl-ilma, ħlief

Emenda    233

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  ħama tad-dranaġġ, ħama industrijali jew ħama mit-tħammil, u

–  ħama tad-dranaġġ, ħama industrijali (ħlief għal residwi tal-ikel li ma jittieklux, magħlef u pjantaġġjuni marbuta mal-agrokarburanti) jew ħama mit-tħammil, u

Emenda    234

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt d – punt 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  l-addittiv huwa reġistrat skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006,9 f'dossier li fih

–  l-addittiv huwa reġistrat skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/20069, sakemm ma jkunx kopert b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament jew fl-Anness IV jew l-Anness V tiegħu.

__________________

__________________

9 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

9 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Emenda    235

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt d – punt 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  l-informazzjoni prevista fl-Annessi VI, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, u

imħassar

Emenda    236

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt d – punt 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  rapport tas-sikurezza kimika skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jkopri l-użu bħala prodott fertilizzanti,

imħassar

Emenda    237

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt d – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

sakemm ma jkunx kopert b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament jew mill-punti 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament, u

imħassar

l-konċentrazzjoni totali tal-addittivi kollha ma taqbiżx il-5 % tal-piż totali tal-materjal ta' input; jew

 

Emenda    238

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  Residwi mhux ipproċessati u pproċessati mekkanikament mill-industriji tal-produzzjoni tal-ikel, ħlief mill-industriji li jużaw prodotti sekondarji mill-annimali skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Emenda    239

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(eb)  Materjali konformi ma' CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 u CMC 11.

Emenda    240

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  li tipproċessa biss materjali ta' input imsemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq, u

–  li fiha l-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input imsemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq huma separati b'mod ċar mil-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, u

Emenda    241

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 3 – punt 6 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Kriterju: massimu ta' 25 mmol O2/kg materja organika/siegħa; jew

-  Kriterju: massimu ta' 50 mmol O2/kg materja organika/siegħa; jew

Emenda    242

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 4 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

CMC 4: Diġestat tal-għelejjel għall-enerġija

CMC 4: Diġestat tal-għelejjel għall-enerġija u bijoskart abbażi tal-pjanti

Emenda    243

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 4 – punt 1 – punt b – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  l-addittiv huwa reġistrat skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/200612 f'dossier li fih

–  l-addittiv huwa reġistrat skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/200612, sakemm ma jkunx kopert b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament jew fl-Anness IV jew l-Anness V tiegħu.

__________________

__________________

12 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

12 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Emenda    244

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 4 – punt 1 – punt b – punt 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  l-informazzjoni prevista fl-Annessi VI, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, u

imħassar

Emenda    245

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 4 – punt 1 – punt b – punt 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  rapport tas-sikurezza kimika skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jkopri l-użu bħala prodott fertilizzanti,

imħassar

Emenda    246

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 4 – punt 1 – punt b – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

sakemm ma jkunx kopert b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament jew mill-punti 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament, u

imħassar

  l-konċentrazzjoni totali tal-addittivi kollha ma taqbiżx il-5 % tal-piż totali tal-materjal ta' input; jew

 

Emenda    247

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 4 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  Kwalunkwe materjal imsemmi fil-punti (a)-(b) li jkun ġie diġerit qabel.

(c)  Kwalunkwe materjal imsemmi fil-punti (a)-(b) li jkun ġie diġerit qabel mingħajr ebda traċċa ta' aflatossini.

Emenda    248

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 4 – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  li tipproċessa biss materjali ta' input imsemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq, u

–  li fiha l-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input imsemmija fil-punt 1 hawn fuq huma separati b'mod ċar mil-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input minbarra dawk imsemmija fil-punt 1, u

Emenda    249

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 4 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C bi proċess ta' trattament inkluż stadju ta' pasturizzazzjoni (70°C – 1 siegħa);

(b)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C bi proċess ta' trattament inkluża l-pasturizzazzjoni kif deskritt fil-punt 1 tat-taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 142/20111a;

 

_________________

 

1a Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta' Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (ĠU L 054, 26.2.2011, p. 1).

Emenda    250

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 4 – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  Diġestjoni anaerobika meżofila f'37-40°C bi proċess ta' trattament li jinkludi stadju ta' pasturizzazzjoni (70°C – 1 siegħa); jew

(d)  Diġestjoni anaerobika meżofila f'37-40°C bi proċess ta' trattament li jinkludi l-pasturizzazzjoni kif deskritt fil-punt 1 tat-taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 142/2011; jew

Emenda    251

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  ħama tad-dranaġġ, ħama industrijali jew ħama mit-tħammil,

–  ħama tad-dranaġġ, ħama industrijali għajr dawk speċifikati fil-punt (ea) jew ħama mit-tħammil, u

Emenda    252

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt d – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  l-addittiv huwa reġistrat skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/200613 f'dossier li fih

–  l-addittiv huwa reġistrat skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/200613, sakemm ma jkunx kopert b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament jew fl-Anness IV jew l-Anness V tiegħu.

__________________

__________________

13 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

13 F'każ ta' addittiv irkuprat fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv huwa l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza reġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni hija disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Emenda    253

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt d – punt 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  l-informazzjoni prevista fl-Annessi VI, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, u

imħassar

Emenda    254

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt d – punt 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  rapport tas-sikurezza kimika skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jkopri l-użu bħala prodott fertilizzanti,

imħassar

sakemm ma jkunx kopert mill-eżenzjoni mill-obbligu ta' reġistrazzjoni prevista fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament jew mill-punti 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament, u

 

  l-konċentrazzjoni totali tal-addittivi kollha ma taqbiżx il-5 % tal-piż totali tal-materjal ta' input; jew

 

Emenda    255

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  Kwalunkwe materjal elenkat fil-punti (a)-(d) li

(e)  Kwalunkwe materjal mingħajr aflatossini elenkat fil-punti (a)-(d) li

Emenda    256

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  Residwi mhux ipproċessati u pproċessati mekkanikament mill-industriji tal-produzzjoni tal-ikel, ħlief mill-industriji li jużaw prodotti sekondarji mill-annimali skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Emenda    257

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(eb)  Materjali konformi ma' CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 u CMC 11.

Emenda    258

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  li tipproċessa biss materjali ta' input imsemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq, u

–  li fiha l-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input imsemmija fil-punt 1 hawn fuq huma separati b'mod ċar mil-linji ta' produzzjoni għall-ipproċessar ta' materjali ta' input minbarra dawk imsemmija fil-punt 1, u

Emenda    259

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C tal-anqas waqt 24 siegħa u żmien ta' żamma idrawlika ta' mill-anqas 20 jum;

(a)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C tal-anqas waqt 24 siegħa u żmien ta' żamma idrawlika ta' mill-anqas 20 jum, segwita minn analiżi biex tivverifika li l-proċess ta' diġestjoni jkun qered b'suċċess il-patoġeni;

Emenda    260

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C bi proċess ta' trattament inkluż stadju ta' pasturizzazzjoni (70°C – 1 siegħa);

(b)  Diġestjoni anaerobika termofila f'55°C bi proċess ta' trattament inkluża l-pasturizzazzjoni kif deskritt fil-punt 1 tat-taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 142/2011;

Emenda    261

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 5 – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  Diġestjoni anaerobika meżofila f'37-40°C bi proċess ta' trattament li jinkludi stadju ta' pasturizzazzjoni (70°C – 1 siegħa); jew

(d)  Diġestjoni anaerobika meżofila f'37-40°C bi proċess ta' trattament li jinkludi l-pasturizzazzjoni kif deskritt fil-punt 1 tat-taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 142/2011; jew

Emenda    262

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 6 – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  residwi taż-żebbuġ, jiġifieri prodott sekondarju viskuż tal-għasir taż-żebbuġ miksub billi r-residwi nidjin taż-żebbuġ jiġu ttrattati b'solventi organiċi f'żewġ fażijiet (residwu ta' 2 fażijiet) jew fi tlieta (residwu ta' 3 fażijiet).

Emenda    263

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 6 – punt 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb)  prodotti sekondarji tal-industrija tal-għalf, li huma elenkati fil-katalgu tal-materjali tal-għalf individwali fir-Regolament (UE) Nru 68/2013;

Emenda    264

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 6 – punt 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cc)  kwalunkwe materjal ieħor jew sustanza oħra li ġie(t) approvat(a) għall-inkorporazzjoni fl-ikel jew fl-għalf.

Emenda    265

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 6 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-sustanza għandha tkun ġiet irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/200616, f'dossier li jkun fih

Is-sustanza għandha tkun ġiet irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/200616, sakemm ma tkunx koperta b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament jew fl-Anness IV jew l-Anness V tiegħu.

__________________

__________________

16 F'każ ta' sustanza rkuprata fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv ikun l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza rreġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni tkun disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

16 F'każ ta' sustanza rkuprata fl-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni tiġi ssodisfata jekk l-addittiv ikun l-istess, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(i) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, bħal sustanza rreġistrata f'dossier li jkun fih l-informazzjoni indikata hawnhekk, u jekk l-informazzjoni tkun disponibbli għall-manifattur tal-prodott fertilizzanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(d)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Emenda    266

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 6 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-informazzjoni prevista fl-Annessi VI, VII u VIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, u

imħassar

Emenda    267

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 6 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  rapport tas-sikurezza kimika skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jkopri l-użu bħala prodott fertilizzanti,

imħassar

Emenda    268

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 6 – punt 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

sakemm ma jkunx kopert b'mod espliċitu minn waħda mill-eżenzjonijiet għall-obbligu ta' reġistrazzjoni previsti fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament jew mill-punti 6, 7, 8 jew 9 tal-Anness V ta' dak ir-Regolament.

imħassar

Emenda    269

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 6 – punt 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Is-sustanzi kollha għandu jkun fihom l-aflotossini taħt il-limitu ta' detezzjoni.

Emenda    270

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 7 – punt 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  ma jkunux għaddew mill-ebda proċess ieħor ħlief it-tnixxif jew il-lijofilizzazjoni u

imħassar

Emenda    271

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 8 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu sustanza jew taħlita maħsuba biex tittejjeb it-tendenzi tar-rilaxx tan-nutrijenti ta' prodott, biss jekk il-konformità ta' dik is-sustanza jew it-taħlita mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament għal prodott f'PFC 5 tal-Anness I tkun intweriet f'konformità mal-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità applikabbli għal addittiv agronomiku bħal dan.

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu sustanza jew taħlita (inklużi l-addittivi teknoloġiċi, pereżempju: antiagglomeranti, aġenti kontra r-ragħwa, aġenti kontra t-trab, koloranti u aġenti reoloġiċi) maħsuba biex tittejjeb it-tendenzi tar-rilaxx tan-nutrijenti ta' prodott, biss jekk il-konformità ta' dik is-sustanza jew it-taħlita mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament għal prodott f'PFC 5 tal-Anness I tkun intweriet f'konformità mal-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità applikabbli għal addittiv agronomiku bħal dan.

Emenda    272

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 8 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu inibitur tad-denitrifikazzjoni konformi, kif imsemmi f'PFC 5(A)(Ia) tal-Anness I, biss jekk ikun fih in-nitroġenu fi kwalunkwe forma.

Emenda    273

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 8 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu inibitur tal-ureażi konformi, kif jissemma f'PFC 5(A)(II) tal-Anness I, biss jekk tal-anqas 50% tal-kontenut tan-nitroġenu (N) totali tal-prodott fertilizzanti jikkonsisti minn nitroġenu (N) mill-urea (CH4N2O).

4.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu inibitur tal-ureażi konformi, kif jissemma f'PFC 5(A)(II) tal-Anness I, biss jekk tal-anqas 50 % tal-kontenut totali ta' nitroġenu (N) tal-prodott fertilizzanti jikkonsisti minn forma ta' ammonju (NH4+) jew ta' ammonju (NH4+) u ta' urea (CH4N2O).

Emenda    274

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 9 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-polimeri ma għandux ikollhom il-formaldeid.

3.  Il-polimeri għandu jkollhom massimu ta' 600 ppm ta' formaldeid liberu.

Emenda    275

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 10 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih polimeri differenti minn polimeri nutrijenti biss fil-każijiet fejn l-iskop tal-polimeru huwa li

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih polimeri differenti minn polimeri nutrijenti biss fil-każijiet fejn l-iskop tal-polimeru huwa li

(a)   jikkontrolla l-penetrazzjoni tal-ilma fil-partiċelli tan-nutrijenti u b'hekk jiġu rilaxxati n-nutrijenti (f'liema każ il-polimeru huwa magħruf bħala 'aġent tal-kisi'), jew

(a)   jikkontrolla l-penetrazzjoni tal-ilma fil-partiċelli tan-nutrijenti u b'hekk jiġu rilaxxati n-nutrijenti (f'liema każ il-polimeru huwa magħruf bħala 'aġent tal-kisi'), jew

(b)   jżid il-kapaċitajiet ta' żamma tal-ilma tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE.

(b)   iżid il-kapaċitajiet ta' żamma tal-ilma tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, jew

 

(ba)  itejjeb il-ħamrija bħala rita tal-mulch bijodegradabbli, konformi, b'mod partikolari, mar-rekwiżiti tal-punti 2a u 3 ta' CMC 10, jew

 

(bb)  jillega l-komponenti tal-prodott fertilizzanti, mingħajr l-ebda kuntatt mal-ħamrija, jew

 

(bc)  itejjeb l-istabbiltà tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, jew

 

(bd)  itejjeb il-penetrazzjoni tal-ilma fil-ħamrija.

Emenda    276

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 10 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri tliet snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], għandu jkun hemm konformità mal-kriterju li ġej: Il-polimeru għandu jkun jista' jgħaddi minn dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika, b'tali mod li ħafna minnu finalment jiddekomponi f'diossidu tal-karbonju (CO2), bijomassa u ilma. Għandu jkollu tal-anqas 90 % tal-karbonju organiku kkonvertit f'CO2 f'massimu ta' 24 xahar, f'test tal-bijodegradibbiltà kif speċifikat fil-punti (a)-(c) hawn taħt.

2.  Minn ... [ħames snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], għandu jkun hemm konformità mal-kriterju li ġej: Il-polimeru għandu jkun jista' jgħaddi minn dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika, b'tali mod li ħafna minnu finalment jiddekomponi f'diossidu tal-karbonju (CO2), bijomassa u ilma. Għandu jkollu tal-anqas 90 % tal-karbonju organiku kkonvertit f'CO2 f'massimu ta' 48 xahar wara t-tmiem tal-perjodu tal-funzjonalità kkonċernat tal-prodott fertilizzanti indikat fuq it-tikketta, meta mqabbel ma' standard xieraq waqt it-test tal-bijodegradibbiltà. Il-kriterji ta' bijodegradabbiltà u l-iżvilupp ta' metodu xieraq tal-ittestjar għall-bijodegradazzjoni għandhom jiġu evalwati fid-dawl tal-aktar provi xjentifiċi reċenti u stabbiliti f'atti delegati adottati f'konformità mal-Artikolu 42 ta' dan ir-Regolament.

(a)  It-test għandu jsir f'25°C ± 2°C.

 

(b)  It-test għandu jsir f'konformità mal-metodu għad-determinazzjoni tal-bijodegradabbiltà aerobika finali tal-materjali tal-plastik fil-ħamrija billi titkejjel id-domanda għall-ossiġenu jew l-ammont ta' diossidu tal-karbonju prodott.

 

(c)  Għandu jintuża trab taċ-ċelluloża mikrokristallina bl-istess dimensjoni bħall-materjal tat-test bħala materjal ta' referenza fit-test.

 

(d)  Qabel it-test, il-materjal tat-test ma għandux ikun soġġett għal kundizzjonijiet jew proċeduri mfasslin sabiex iħaffu d-degradazzjoni tar-rita, bħall-esponiment għas-sħana jew għad-dawl.

 

Emenda    277

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 10 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Ir-riti tal-mulch bijodegradabbli msemmija f'PFC 3(B) għandhom ikunu konformi mal-kriterju li ġej:

 

Il-polimeru għandu jkun jista' jgħaddi minn dekompożizzjoni fiżika u bijoloġika, b'tali mod li finalment jiddekomponi f'diossidu tal-karbonju (CO2), bijomassa u ilma u għandu jkollu tal-inqas 90 % tal-karbonju organiku, b'mod assolut jew relattiv għall-materjal ta' referenza, ikkonvertit f'CO2 f'massimu ta' 24 xahar, f'test tal-bijodegradabbiltà skont l-istandards tal-Unjoni għal bijodegradazzjoni ta' polimeri fil-ħamrija.

Emenda    278

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 10 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Peress li l-prodott huwa maħsub biex jiġi miżjud mal-ħamrija u rilaxxat fl-ambjent, dawn il-kriterji għandhom japplikaw għall-materjali kollha li jinsabu fil-prodott.

Emenda    279

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 10 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b.  Prodott bit-tikketta CE li jkun fih polimeri minbarra polimeri nutrijenti għandu jiġi eżentat mir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 1, 2 u 3 bil-kundizzjoni li l-polimeri jintużaw biss bħala materjal leganti għall-prodott fertilizzanti u li ma jkunux f'kuntatt mal-ħamrija.

Emenda    280

Proposta għal regolament

Anness II – parti II – CMC 11

 

Test propost mill-Kummissjoni

Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu prodotti sekondarji mill-annimali fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 meta jilħaq il-punt finali fil-katina ta' manifattura kif iddeterminat skont dak ir-Regolament, li huma elenkati fit-tabella ta' hawn taħt u kif inhu speċifikat fiha:

 

Emenda

Suġġett għall-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-atti delegati skont l-Artikolu 42, prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkollu prodotti sekondarji mill-annimali fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 meta jilħaq il-punt finali fil-katina ta' manifattura kif iddeterminat skont dak ir-Regolament, li huma elenkati fit-tabella ta' hawn taħt u kif inhu speċifikat fiha

 

Prodott derivat

Standards ta' pproċessar sabiex jintlaħaq il-punt finali fil-katina ta' manifattura

1

Dqiq mil-laħam

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

2

Dqiq mill-għadam mitħun

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

3

Dqiq mil-laħam u l-għadam mitħun

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

4

Demm tal-annimali

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

5

Proteini idrolizzati tal-Kategorija III – skont ir-Regolament 1069/2009

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

6

Demel ipproċessat

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

7

Kompost (1)

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

8

Residwi tad-diġestjoni tal-bijogass (1)

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

9

Dqiq mir-rix

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

10

Ġlud

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

11

Qwieqeb u qrun

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

12

Gwanu tal-friefet il-lejl

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

13

Suf u pil

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

14

Rix u rix fin (downs)

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

15

Lanżit tal-ħanżir

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

16

Gliċerina u prodotti oħrajn ta' materjali tal-Kategoriji 2 u 3 derivati mill-produzzjoni tal-bijodiżil u ta' fjuwils rinnovabbli

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

17

Ikel għall-annimali domestiċi u oġġetti li jgerrmu l-klieb li ġew miċħuda għal raġunijiet kummerċjali jew minħabba fallimenti tekniċi

Determinat skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru 1069/2009

(1) derivati minn materjali tal-Kategoriji 2 u 3 għajr minn dqiq mil-laħam u l-għadam mitħun u minn proteini tal-annimali pproċessati

Emenda    281

Proposta għal regolament

Anness II - parti II – CMC 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

CMC 11a: Prodotti sekondarji industrijali oħrajn

 

1.  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jista' jkun fih prodotti sekondarji industrijali oħrajn, bħal sulfat tal-ammonju mill-produzzjoni tal-kaprolattam, aċidu sulfuriku mir-raffinar tal-gass naturali u taż-żejt kif ukoll materjali oħrajn li ġejjin minn proċessi industrijali speċifiċi, li huma esklużi mis-CMC 1 u huma elenkati fit-tabella ta' hawn taħt, fil-kundizzjonijiet speċifikati fiha:

 

2.  Minn ... [sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-kriterji applikabbli għall-prodotti sekondarji industrijali li ntużaw skont ir-Regolament 2003/2003 bħala komponenti ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, bil-għan li jkunu inklużi fil-kategorija ta' materjal komponenti, għandhom ikunu stabbiliti fid-dawl tal-aktar provi xjentifiċi reċenti u ffissati fl-atti delegati adottati skont l-Artikolu 42 ta' dan ir-Regolament.

Emenda    282

Proposta għal regolament

Anness III – parti 1 – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  Deskrizzjoni tal-komponenti kollha ta' aktar minn 5% skont il-piż tal-prodott f'ordni dixxendenti ta' kobor skont il-piż niexef, inkluża indikazzjoni tal-kategoriji tal-materjal komponent ("CMC") rilevanti kif inhu msemmi fl-Anness II.

(e)  Deskrizzjoni tal-komponenti kollha ta' aktar minn 1 % skont il-piż tal-prodott f'ordni dixxendenti ta' kobor skont il-piż niexef, inkluża indikazzjoni tal-kategoriji tal-materjal komponent ("CMC") rilevanti kif inhu msemmi fl-Anness II u inkluż il-kontenut bħala perċentwal tal-materja niexfa;

Emenda    283

Proposta għal regolament

Anness III – parti 1 – punt 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  Fil-każ ta' kwalunkwe prodott li jkun fih materjal li joriġina minn skart organiku jew prodotti sekondarji, li ma jkunx għadda minn proċess li jkun qered il-materjali organiċi kollha, it-tikketta għandha tispeċifika liema skart u prodotti sekondarji ntużaw u n-numru tal-lott jew in-numru tas-serje taż-żmien tal-produzzjoni. Dak in-numru għandu jirreferi għad-data tat-traċċabbiltà miżmuma mill-produttur li tidentifika s-sorsi individwali (irziezet, fabbriki, eċċ.) ta' kull prodott tal-iskart organiku/sekondarju użat fil-lott/fis-serje taż-żmien. Il-Kummissjoni għandha tippubblika, wara konsultazzjoni pubblika u wara ... [sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-ispeċifikazzjonijiet għall-implimentazzjoni ta' din id-dispożizzjoni, li se tidħol fis-seħħ [3 snin wara l-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet]. Sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun il-piż amministrattiv għall-operaturi u għall-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, l-ispeċifikazzjonijiet tal-Kummissjoni għandhom iqisu kemm ir-rekwiżiti tal-paragrafi 5 sa 7 tal-Artikolu 6 u l-Artikolu 11 u s-sistemi eżistenti tat-traċċabbiltà (pereżempju għal prodotti sekondarji mill-annimali jew sistemi industrijali) kif ukoll il-kodiċijiet ta' klassifikazzjoni tal-iskart tal-Unjoni.

Emenda    284

Proposta għal regolament

Anness III – parti 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-manifatturi għandhom jagħmlu disponibbli istruzzjonijiet qosra għall-użu previst, inklużi d-doża u l-mument tal-applikazzjoni previsti u l-pjanti destinatarji u l-ħżin previsti.

Emenda    285

Proposta għal regolament

Anness III – parti 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

7a.  L-ebda prodott ma jista' jagħmel dikjarazzjonijiet relatati ma' PFC oħra mingħajr ma jissodisfa r-rekwiżiti sħaħ ta' dik il-PFC addizzjonali, u lanqas ma huma permessi dikjarazzjonijiet diretti jew impliċiti ta' effetti ta' protezzjoni tal-pjanti.

Emenda    286

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  Il-kontenut tal-inibitur tan-nitrifikazzjoni għandu jkun espress bħala perċentwal skont il-massa tan-nitroġenu (N) totali preżenti bħala nitroġenu tal-ammonju (NH4+) u nitroġenu tal-urea (CH4N2O).

(b)  Il-kontenut tal-inibitur tan-nitrifikazzjoni għandu jkun espress bħala perċentwal skont il-massa tan-nitroġenu (N) totali preżenti bħala nitroġenu tal-ammonju (NH4+) jew nitroġenu tal-ammonju (NH4+) u nitroġenu tal-urea (CH4N2O).

Emenda    287

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(A) – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  in-nutrijenti dikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni N-P-K;

(a)  in-nutrijenti dikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni N-P-K; il-kontenut tan-nitroġenu dikjarat huwa mogħti bis-somma ta' N ammonjakali, N nitriku, N ureiku, N mill-urea-formaldeid, N mill-isobutildendiurea, N mill-krotonilidendiurea u N miċ-ċjanammid.

 

Il-fertilizzanti fosforiċi jridu jissodisfaw il-livelli minimi ta' solubbiltà li ġejjin biex ikunu disponibbli għall-pjanti, inkella dawn ma jistgħux jiġu ddikjarati bħala fertilizzanti fosforiċi:

 

  solubbiltà fl-ilma: livell minimu ta' 25 % tal-P totali,

 

  solubbiltà fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali: livell minimu ta' 30 % tal-P totali,

 

  solubbiltà fl-aċidu formiku (għall-fosfat naturali artab biss): livell minimu ta' 35 % tal-P totali.

Emenda    288

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(A) – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  in-nutrijenti dikjarati manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na), bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni Mg-Ca-S-Na;

(b)  in-nutrijenti dikjarati kalċju (Ca), manjeżju (Mg), sodju (Na) jew kubrit (S) bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni Ca-Mg-Na-S;

 

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Emenda    289

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(A) – punt 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  in-numri li jindikaw il-kontenut totali tan-nutrijenti ddikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), segwiti minn numri fil-parentisi li jindikaw il-kontenut totali ta' manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na),

(c)  in-numri li jindikaw il-kontenut medju tan-nutrijenti dikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), segwiti minn numri fil-parentesi li jindikaw il-kontenut totali ta' manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na);

Emenda    290

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(A) – punt 1 – punt d – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  Karbonju organiku (C); u

  Karbonju (C) organiku u proprozjon C/N;

Emenda    291

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(A) – punt 1 – punt d – inċiż 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

  F'forma bħal trab jew gerbub.

Emenda    292

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(B) – punt 1 – punt d – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali;

  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma.

Emenda    293

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(B) – punt 1 – punt d – inċiż 2 – subinċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  fejn ikun preżenti fosfat artab mitħun, pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-aċidu formiku;

  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli biss fl-aċidiiminerali;

Emenda    294

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(B) – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-kontenut tan-nitroġenu totali dikjarat huwa mogħti bis-somma ta' N ammonjakali, N nitriku, N ureiku, N mill-metilen-urea, N mill-isobutildendiurea, N mill-krotonilidendiurea u N miċ-ċjanammid.

Emenda    295

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I) – punt 1 – punt d – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali;

  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma.

Emenda    296

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I) – punt 1 – punt d – inċiż 2 – subinċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  fejn ikun preżenti fosfat artab mitħun, pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-aċidu formiku;

–  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli biss fl-aċidi minerali;

Emenda    297

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I) – punt 1 – punt d – inċiż 4 – subinċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

  f'forma bħal trab jew gerbub;

Emenda    298

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I) – punt 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  pH

Emenda    299

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I) – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-prodotti fertilizzanti li fihom inqas minn 5 ppm ta' kadmju, arseniku, ċomb, kromju VI u merkurju, rispettivament, għandhom ikunu eleġibbli li jużaw "Tikketta Ħadra" viżibbli fl-imballaġġ u t-tikketta tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 43, li jissupplimentaw dan ir-Regolament sabiex tistabbilixxi l-istandards tekniċi ta' tali tikketti.

Emenda    300

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I)(a) –punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  trab, fejn tal-anqas 90% tal-prodott ikun jista' jgħaddi minn għarbiel b'toqob ta' 10 mm, jew

(c)  trab, fejn tal-anqas 90 % tal-prodott ikun jista' jgħaddi minn għarbiel b'toqob ta' 1 mm, jew

Emenda    301

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(I)(a) – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Għall-prodotti bit-tikketta CE msemmija fil-punt (bb) tal-punt 1 ta' CMC 10 tal-Anness II, meta l-polimeri jintużaw unikament bħala materjal leganti, għandha tkun preżenti d-dikjarazzjoni li ġejja: "Dan il-prodott fertilizzanti mhuwiex maħsub biex jiġi f'kuntatt mal-ħamrija."

Emenda    302

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(C)(II) – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-mikronutrijenti dikjarati fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom ikunu elenkati skont l-ismijiet u s-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni li ġejja: boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), managniż (Mn), molibdenu (Mo) u żingu (Zn), segwiti mill-isem/ismijiet tal-kontrojon(i) tagħhom;

1.  Il-mikronutrijenti dikjarati fil-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE għandhom ikunu elenkati skont l-ismijiet u s-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni li ġej: boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), manganiż (Mn), molibdenu (Mo), selenju (Se), siliċju (Si) u żingu (Zn), segwiti mill-isem/ismijiet tal-kontrojon(i) tagħhom;

Emenda    303

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 1(C)a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

PFC 1(C)a: Fertilizzant b'livell baxx ta' karbonju

 

1.  Għandhom ikunu preżenti l-elementi ta' informazzjoni li ġejjin relatati mal-makronutrijenti:

 

(a)  in-nutrijenti dikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni N-P-K;

 

(b)  in-nutrijenti dikjarati manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na), bis-simboli kimiċi tagħhom fl-ordni Mg-Ca-S-Na;

 

(c)  in-numri li jindikaw il-kontenut totali tan-nutrijenti dikjarati nitroġenu (N), fosforu (P) jew potassju (K), segwiti minn numri fil-parentesi li jindikaw il-kontenut totali ta' manjeżju (Mg), kalċju (Ca), kubrit (S) jew sodju (Na);

 

(d)  il-kontenut tan-nutrijenti dikjarati li ġejjin, fl-ordni li ġej u bħala perċentwal tal-fertilizzant skont il-massa:

 

  Nitroġenu (N) totali

 

  l-ammont minimu ta' nitroġenu (N) organiku, segwit minn deskrizzjoni tal-oriġini tal-materja organika użata;

 

  Nitroġenu (N) fil-forma ta' nitroġenu nitriku;

 

  Nitroġenu (N) fil-forma ta' nitroġenu ammonjakali;

 

  Nitroġenu (N) fil-forma ta' nitroġenu tal-urea;

 

  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali;

 

  Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-ilma;

 

  pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali;

 

  fejn ikun preżenti fosfat naturali artab, pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-aċidu formiku;

 

  Ossidu tal-potassju (K2O) totali;

 

  ossidu tal-potassju (K2O) solubbli fl-ilma;

 

  ossidu tal-manjeżju (MgO), ossidu tal-kalċju (CaO), triossidu tal-kubrit (SO3) u ossidu tas-sodju (Na2O), espressi

 

  fejn dawk in-nutrijenti huma solubbli kompletament fl-ilma, biss bħala l-kontenut solubbli fl-ilma;

 

  fejn il-kontenut solubbli ta' dawk in-nutrijenti huwa tal-inqas kwart tal-kontenut totali ta' dawk in-nutrijenti, il-kontenut totali u l-kontenut solubbli fl-ilma;

 

  f'każijiet oħra, bħala l-kontenut totali.

 

(e)  fejn tkun preżenti l-urea (CH4N2O), informazzjoni dwar l-impatti possibbli fuq il-kwalità tal-arja mir-rilaxx tal-ammonju mill-użu tal-fertilizzant, u stedina lill-utenti biex japplikaw il-miżuri ta' rimedju xierqa.

 

2.  L-elementi l-oħrajn li ġejjin għandhom jiġu indikati bħala perċentwal skont il-massa tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE:

 

  Kontenut tal-karbonju (C) organiku; u

 

  Kontenut ta' materja niexfa.

 

3.  Fejn wieħed jew iktar mill-mikronutrijenti boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), manganiż (Mn), molibdenu (Mo) u żingu (Zn), huma preżenti fil-kontenut minimu indikat bħala perċentwal skont il-massa fit-tabella hawn taħt, għandhom

 

  jiġu ddikjarati jekk jiżdiedu intenzjonalment mal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE, u

 

  jistgħu jiġu ddikjarati f'każijiet oħra:

 

Mikronutrijent

Perċentwal skont il-massa

 

Boron (B)

0,01

 

Kobalt (Co)

0,002

 

Ram (Cu)

0,002

 

Manganiż (Mn)

0,01

 

Molibdenu (Mo)

0,001

 

Żingu

0,002

 

Dawn għandhom jiġu ddikjarati wara l-informazzjoni dwar il-makronutrijenti. Għandhom ikunu preżenti l-elementi ta' informazzjoni li ġejjin:

 

(a)  indikazzjoni tal-ismijiet u tas-simboli kimiċi tal-mikronutrijenti dikjarati, elenkati fl-ordni li ġej: boron (B), kobalt (Co), ram (Cu), ħadid (Fe), manganiż (Mn), molibdenu (Mo) u żingu (Zn), segwiti mill-isem/ismijiet tal-kontrojon(i) tagħhom;

 

(b)  Il-kontenut totali tal-mikronutrijenti espress bħala perċentwal tal-fertilizzant skont il-massa

 

  fejn dawk in-nutrijenti huma solubbli kompletament fl-ilma, biss bħala l-kontenut solubbli fl-ilma;

 

  fejn il-kontenut solubbli ta' dawk in-nutrijenti huwa tal-inqas kwart tal-kontenut totali ta' dawk in-nutrijenti, il-kontenut totali u l-kontenut solubbli fl-ilma; u

 

  f'każijiet oħra, bħala l-kontenut totali;

 

(c)  Fejn il-mikronutrijent(i) dikjarat(i) ikun(u) kelat(i) b'aġent(i) kelanti, il-kwalifikatur li ġej wara l-isem u l-identifikatur kimiku tal-mikronutrijent:

 

  'kelat minn...' isem tal-aġent kelanti jew it-taqsira tiegħu, u l-ammont ta' mikronutrijent kelat bħala perċentwal tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE skont il-massa;

 

(d)  Fejn il-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE jkun fih mikronutrijent(i) kumplessat(i) minn aġent(i) kumplessanti:

 

  il-kwalifikatur li ġej wara l-isem u l-identifikatur kimiku tal-mikronutrijent: 'kumplessat minn ...', u l-ammont ta' mikronutrijent kumplessat bħala perċentwal tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE skont il-massa; u

 

  l-isem tal-aġent kumplessanti jew it-taqsira tiegħu.

 

(e)  Id-dikjarazzjoni li ġejja: 'Jintuża biss fejn hemm ħtieġa rikonoxxuta. Taqbiżx id-doża xierqa'.

Emenda    304

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 –PFC 3 – punt 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  Kontenut totali ta' nitroġenu (N);

imħassar

Emenda    305

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 –PFC 3 – punt 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  Kontenut totali ta' pentossidu tal-fosforu (P2O5);

imħassar

Emenda    306

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 –PFC 3 – punt 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

  Kontenut totali ta' ossidu tal-potassju (K2O);

imħassar

Emenda    307

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 6 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  id-doża, iż-żmien (stadju tal-iżvilupp tal-pjanti) u l-frekwenza tal-applikazzjoni;

(e)  id-doża, iż-żmien (stadju tal-iżvilupp tal-pjanti), il-lokalizzazzjoni u l-frekwenza tal-applikazzjoni, (f'konformità mal-provi empiriċi li jiġġustifikaw id-dikjarazzjoni(jiet) rigward il-bijostimulanti);

Emenda    308

Proposta għal regolament

Anness III – parti 2 – PFC 6 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  l-indikazzjoni li l-prodott mhuwiex prodott għall-protezzjoni tal-pjanti;

Emenda    309

Proposta għal regolament

Anness III – parti 3 – PFC 1(A)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Tolleranza permissibbli għall-kontenut tan-nutrijenti ddikjarat u parametru ddikjarat ieħor

 

Tolleranza permissibbli għall-kontenut tan-nutrijenti dikjarat u parametru ddikjarat ieħor

Karbonju organiku (C)

± 20 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Karbonju (C) organiku

± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Kontenut ta' materja niexfa

± 5,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Kontenut ta' materja niexfa

± 5,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) totali

± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) totali

± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) organiku

± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) organiku

± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali

± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali

± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ossidu tal-potassju (K2O) totali

± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ossidu tal-potassju (K2O) totali

± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ossidu tal-manjeżju, ossidu tal-kalċju, triossidu tal-kubrit jew ossidu tas-sodju totali u solubbli fl-ilma

± 25 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' 1,5 punti perċentwali f'termini assoluti.

Ossidu tal-manjeżju, ossidu tal-kalċju, triossidu tal-kubrit jew ossidu tas-sodju totali u solubbli fl-ilma

± 25 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' 1,5 punt perċentwali f'termini assoluti.

Ram (Cu) totali

± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,5 punti perċentwali f'termini assoluti

Ram (Cu) totali

± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,5 punti perċentwali f'termini assoluti

Żingu (Zn) totali

± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Żingu (Zn) totali

± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Kwantità

- 5 % devjazzjoni relattiva tal-valur iddikjarat

Kwantità

- 5 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat

 

 

Forom dikjarati ta' nitroġenu, fosforu u potassju

Binarji: tolleranza massima, f'termini assoluti, ta' 1,1 N u 0,5 N organiku, 1,1 P2O5, 2 K2O u 1,5 għas-somma taż-żewġ nutrijenti.

 

 

 

Ternarji: tolleranza massima, f'termini assoluti, ta' 1,1 N u 0,5 N organiku, 1,1 P2O5, 1,1 K2O u 1,9 għas-somma taż-żewġ nutrijenti.

 

 

 

± 10 % tal-kontenut dikjarat totali ta' kull nutrijent sa massimu ta' 2 punti perċentwali f'termini assoluti.

Emenda    310

Proposta għal regolament

Anness III – parti 3 – PFC 1(B) – tabella 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Tolleranza permissibbli għall-kontenut dikjarat tal-forom tal-mikronutrijent inorganiku

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % tal-kontenut dikjarat tal-forom tan-nutrijenti preżenti sa massimu ta' 2 punti perċentwali f'termini assoluti

± 25 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' 1,5 punti perċentwali f'termini assoluti.

± 25 % tal-kontenut dikjarat sa massimu ta' 0,9 punti perċentwali f'termini assoluti

Emenda

Tolleranza permissibbli għall-kontenut dikjarat tal-forom tal-mikronutrijent inorganiku

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % tal-kontenut dikjarat tal-forom tan-nutrijenti preżenti sa massimu ta' 2 punti perċentwali f'termini assoluti għal kull nutrijent għalih waħdu u għas-somma tan-nutrijenti

- 50 % u + 100 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' -2 u +4 punti perċentwali f'termini assoluti

± 25 % tal-kontenut dikjarat sa massimu ta' 0,9 punti perċentwali f'termini assoluti

It-tolleranzi P2O5 jirreferu għall-pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fiċ-ċitrat tal-ammonju newtrali u fl-ilma.

 

 

Emenda    311

Proposta għal regolament

Anness III – parti 3 – PFC 1(B)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Karbonju organiku: ± 20 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Karbonju organiku: ± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu organiku: ± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu organiku: ± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ram (Cu) totali ± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,5 punti perċentwali f'termini assoluti

Ram (Cu) totali: ± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,5 punti perċentwali f'termini assoluti

Żingu (Zn) totali ± 50 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Żingu (Zn) totali: ± 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Emenda    312

Proposta għal regolament

Anness III – parti 3– PFC 1(C)(I)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Tolleranza permissibbli għall-kontenut dikjarat tal-forom tal-mikronutrijent

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % tal-kontenut dikjarat tal-forom tan-nutrijenti preżenti sa massimu ta' 2 punti perċentwali f'termini assoluti

± 25 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' 1,5 punt perċentwali f'termini assoluti.

± 25 % tal-kontenut dikjarat sa massimu ta' 0,9 punti perċentwali f'termini assoluti

Granulometrija: ± 10 % devjazzjoni relattiva applikabbli għall-perċentwal iddikjarat tal-materjal li jgħaddi minn għarbiel speċifiku

Kwantità: ± 5 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat

Emenda

Tolleranza permissibbli għall-kontenut dikjarat tal-forom tal-mikronutrijent

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % tal-kontenut dikjarat tal-forom tan-nutrijenti preżenti sa massimu ta' 2 punti perċentwali f'termini assoluti għal kull nutrijent għalih waħdu u għas-somma tan-nutrijenti

- 50 % u + 100 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' -2 u +4 punti perċentwali f'termini assoluti

- 50 % u + 100 % tal-kontenut dikjarat ta' dawk in-nutrijenti sa massimu ta' -2 u +4 punti perċentwali f'termini assoluti

Il-valuri ta' tolleranza ta' hawn fuq japplikaw ukoll għall-forom N u għas-solubbiltajiet.

Granulometrija: ± 20 % devjazzjoni relattiva applikabbli għall-perċentwal iddikjarat tal-materjal li jgħaddi minn għarbiel speċifiku

Kwantità: ± 3 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat

Emenda    313

Proposta għal regolament

Anness III – parti 3 – PFC 3

Forom tan-nutrijent dikjarat u kriterji dikjarati tal-kwalità oħrajn

Tolleranzi permissibbli għall-parametru dikjarat

pH

± 0,7 fil-ħin tal-manifattura

 

± 1,0 fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Karbonju organiku (C)

± 10 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) totali

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ossidu tal-potassju (K2O) totali;

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Materja niexfa

± 10 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat

Kwantità

- 5 % devjazzjoni relattiva tal-valur iddikjarat fil-ħin tal-manifattura

 

- 25 % devjazzjoni relattiva tal-valur iddikjarat fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Karbonju (C) org / Nitroġenu (N) org

± 20 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Granulometrija

± 10 % devjazzjoni relattiva applikabbli għall-perċentwal dikjarat ta' materjal li jgħaddi minn għarbiel speċifiku.

Emenda

Forom tan-nutrijent dikjarat u kriterji dikjarati tal-kwalità oħrajn

Tolleranzi permissibbli għall-parametru dikjarat

pH

± 0,7 fil-ħin tal-manifattura

 

± 0,9 fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Karbonju (C) organiku

± 10 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Nitroġenu (N) totali

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) totali

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Ossidu tal-potassju (K2O) totali;

± 20 % devjazzjoni relattiva sa massimu ta' 1,0 punt perċentwali f'termini assoluti

Materja niexfa

± 10 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat

Kwantità

- 5 % devjazzjoni relattiva tal-valur iddikjarat fil-ħin tal-manifattura

 

- 15 % devjazzjoni relattiva tal-valur iddikjarat fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Karbonju (C) org / Nitroġenu (N) org

± 20 % devjazzjoni relattiva tal-valur dikjarat sa massimu ta' 2,0 punti perċentwali f'termini assoluti

Granulometrija

± 10 % devjazzjoni relattiva applikabbli għall-perċentwal dikjarat ta' materjal li jgħaddi minn għarbiel speċifiku.

Emenda    314

Proposta għal regolament

Anness III – parti 3 – PFC 4

Forom għan-nutrijent dikjarat u kriterji dikjarati tal-kwalità oħrajn

Tolleranzi permissibbli għall-parametru dikjarat

Konduttività elettrika

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 75% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

pH

± 0,7 fil-ħin tal-manifattura

 

± 1,0 fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Kwantità skont il-volum (litri jew m³)

- 5% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

- 25% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Determinazzjoni tal-kwantità (volum) tal-materjali b'daqs tal-partiċella akbar minn 60 mm

- 5% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

- 25% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Determinazzjoni tal-kwantità (volum) ta' GM ifformati minn qabel

- 5% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

- 25% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Nitroġenu (N) solubbli fl-ilma

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 75% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-ilma

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 75% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Ossidu tal-potassju (K2O) solubbli fl-ilma

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 75% devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Emenda

Forom tan-nutrijent dikjarat u kriterji dikjarati tal-kwalità oħrajn

Tolleranzi permissibbli għall-parametru dikjarat

Konduttività elettrika

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 60 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

pH

± 0,7 fil-ħin tal-manifattura

 

± 0,9 fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Kwantità skont il-volum (litri jew m³)

- 5 % devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 15 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Determinazzjoni tal-kwantità (volum) tal-materjali b'daqs tal-partiċella akbar minn 60 mm

- 5% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 15 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Determinazzjoni tal-kwantità (volum) ta' GM ifformati minn qabel

- 5 % devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 15 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Nitroġenu (N) solubbli fl-ilma

± 50 % devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 60 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Pentossidu tal-fosforu (P2O5) solubbli fl-ilma

± 50% devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 60 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Ossidu tal-potassju (K2O) solubbli fl-ilma

± 50 % devjazzjoni relattiva fil-ħin tal-manifattura

 

± 60 % devjazzjoni relattiva fi kwalunkwe ħin fil-katina tad-distribuzzjoni

Emenda    315

Proposta għal regolament

Anness IV – parti 1 – punt 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  diġestati tal-għelejjel tal-enerġija kif inhu speċifikat f'CMC 4,

(b)  diġestati tal-għelejjel tal-enerġija u bijoskart abbażi tal-pjanti kif inhu speċifikat f'CMC 4,

Emenda    316

Proposta għal regolament

Anness IV – parti 1 – punt 1 – punt 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  pjanti, partijiet tal-pjanti jew estratti tal-pjanti mhux ipproċessati jew ipproċessati mekkanikament kif inhu speċifikat f'CMC 2.

Emenda    317

Proposta għal regolament

Anness IV – parti 1 – punt 1 – punt 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  inibitur tad-denitrifikazzjoni kif speċifikat f'PFC 5(A)(Ia),

Emenda    318

Proposta għal regolament

Anness IV – parti 1 – punt 3 – punt 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  inibitur tad-denitrifikazzjoni kif speċifikat f'PFC (A)(Ia),

Emenda    319

Proposta għal regolament

Anness IV – parti 2 – modulu A – punt 2.2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  disinn kunċettwali u tpinġijiet u skemi tal-manifattura,

imħassar

Emenda    320

Proposta għal regolament

Anness IV – parti 2 – modulu A – punt 2.2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  deskrizzjonijiet u spjegazzjonijiet neċessarji għall-fehim ta' dawk it-tpinġijiet u l-iskemi u l-użu tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE,

imħassar

Emenda    321

Proposta għal regolament

Anness IV – parti 2 – modulu A1 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Iċ-ċikli u t-testijiet msemmija taħt l-Intestaturi 4.1-4.3 hawn taħt għandhom jitwettqu fuq kampjun rappreżentattiv tal-prodott tal-inqas kull 3 xhur f'isem il-manifattur, sabiex tiġi vverifikata l-konformità ma'

Iċ-ċikli u t-testijiet msemmija taħt l-Intestaturi 4.1-4.3 hawn taħt għandhom jitwettqu fuq kampjun rappreżentattiv tal-prodott tal-inqas kull 6 xhur fil-każ ta' operazzjoni kontinwa tal-impjant jew kull sena għal produzzjoni perjodika f'isem il-manifattur, sabiex tiġi vverifikata l-konformità ma'

Emenda    322

Proposta għal regolament

Anness IV – parti 2 – modulu A1 – punt 4.3.5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4.3.5a.  Il-manifattur għandu jżomm ir-rapporti tat-test flimkien mad-dokumentazzjoni teknika.

Emenda    323

Proposta għal regolament

Anness IV – parti 2 – modulu B – punt 3.2 – punt c – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  rapporti tat-testijiet, u

–  rapporti tat-testijiet, inklużi studji dwar l-effiċjenza agronomika, u

Emenda    324

Proposta għal regolament

Anness IV – parti 2 – modulu D1 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  disinn kunċettwali u tpinġijiet u skemi tal-manifattura, inklużi deskrizzjoni bil-miktub u dijagramma tal-proċess ta' produzzjoni, fejn kull trattament, kontenitur ta' ħażna u żona jiġu identifikati b'mod ċar,

(b)  deskrizzjoni bil-miktub u dijagramma tal-proċess ta' produzzjoni,

(1)

  ĠU C 389, 21.10.2016, p. 80.


NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Fis-17 ta' Marzu 2016 il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta għal abbozz ta' Regolament li jistabbilixxi regoli dwar id-disponibbiltà fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

Attwalment, il-qafas leġiżlattiv dwar il-kundizzjonijiet sabiex il-fertilizzanti jsiru disponibbli fis-suq intern, ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ikopri kważi esklussivament il-fertilizzanti minn materjali inorganiċi miksuba mill-minjieri jew prodotti b'mezzi kimiċi. L-abbozz ta' proposta se jissostitwixxi din il-leġiżlazzjoni u se jinkludi firxa usa' ta' prodotti fertilizzanti, u jiftaħ is-Suq Uniku għall-moviment liberu ta' prodotti fertilizzanti minn materja prima organika jew sekondarja. Għaldaqstant, il-proposta tallinja r-regoli dwar il-prodotti fertilizzanti mal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid għal-leġiżlazzjoni tal-prodott u l-bażi ġuridika unika tiegħu huwa l-Artikolu 114 tat-TFUE.

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tgħin lill-industrija tal-UE sabiex issir aktar sostenibbli u kompetittiva, trawwem it-tkabbir ekonomiku sostenibbli u toħloq impjiegi ġodda. Ir-Regolament propost ifittex li jarmonizza r-regoli tal-UE għal prodotti derivati minn materjali organiċi tal-iskart u prodotti sekondarji.

Tħejjija tal-proposta

Il-proposta hija bbażata fuq konsultazzjonijiet estensivi mal-partijiet ikkonċernati u valutazzjoni tal-impatt. L-evalwazzjoni tar-Regolament tal-Fertilizzanti eżistenti li saret fl-2010 ikkonkludiet li r-Regolament tal-Fertilizzanti jista' jkun aktar effikaċi fil-promozzjoni ta' fertilizzanti innovattivi u li jkunu meħtieġa wkoll riformi għat-tisħiħ tas-suq intern. Din uriet ukoll li la l-operaturi ekonomiċi u lanqas l-awtoritajiet nazzjonali ma kkunsidraw li r-rikonoxximent reċiproku kien biżżejjed sabiex jiżgura l-moviment liberu ta' fertilizzanti organiċi, minħabba l-fatt li l-fertilizzanti huma prodotti li għalihom huma meħtieġa regoli stretti sabiex jiġu żgurati l-kwalità tal-prodott, il-ħarsien tal-ambjent u s-saħħa.

Il-partijiet ikkonċernati interessati kollha ġew ikkonsultati waqt il-fażi preparatorja, inkluż bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika dwar l-Ekonomija ċirkolari ppubblikata f'Mejju 2015. Il-partijiet ikkonċernati ġew mistiedna wkoll sabiex jesprimu r-reazzjonijiet tagħhom dwar il-Pjan Direzzjonali għar-reviżjoni tar-Regolament dwar il-Fertilizzanti ppubblikat f'Ottubru 2015.

Il-proposta hija appoġġata minn valutazzjoni tal-impatt, li wriet li r-riforma twassal għal semplifikazzjoni amministrattiva u tiżgura l-flessibbiltà meħtieġa fis-suq, filwaqt li fl-istess ħin tiżgura l-ħarsien tas-saħħa u l-ambjent.

Kummenti ġenerali

Ir-rapporteur tilqa' pożittivament il-proposta tar-"Regolament dwar il-Prodotti Fertilizzanti" bħala parti mill-Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari. Il-proposta timmodernizza l-valutazzjoni tal-konformità u s-sorveljanza tas-suq skont "il-qafas leġiżlattiv il-ġdid" għal-leġiżlazzjoni tal-prodott, tkopri firxa usa' ta' prodotti fertilizzanti (inkluż dawk immanifatturati minn materja prima sekondarja), u tistabbilixxi limiti għall-preżenza ta' metalli tqal u kontaminanti fi prodotti fertilizzanti sabiex tipproteġi l-interessi pubbliċi.

1. Armonizzazzjoni fakultattiva

L-inizjattiva timmira li tilħaq massa kritika permezz ta' suq intern għal prodotti bħal dawn. Ir-rikonoxximent reċiproku tal-fertilizzanti mhux armonizzati kien tassew diffiċli fil-passat, filwaqt li l-leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-prodotti kienet mod effikaċi biex jiġi żgurat l-aċċess għas-suq intern għall-fertilizzanti inorganiċi. Għaldaqstant, huwa konkluż li l-leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-prodotti għall-fertilizzanti minn materja prima organika jew sekondarja ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju biex tiġi pprovduta ċ-ċertezza regolatorja meħtieġa biex jiġi inċentivat l-investiment fuq skala kbira fl-ekonomija ċirkolari.

It-teknika regolatorja magħżula f'din il-proposta tagħti lill-operaturi ekonomiċi l-flessibbiltà massima biex iqiegħdu prodotti ġodda fis-suq mingħajr ma jikkompromettu s-sikurezza u l-kwalità. Barra minn hekk, tippermetti lill-Istati Membri li jaċċettaw fertilizzanti mhux armonizzati fis-suq nazzjonali, mingħajr ma ċċaħħad lil dawk l-operaturi ekonomiċi li jkunu qed ifittxu kummerċ transfruntier għal swieq akbar mill-possibbiltà li jagħżlu l-benefiċċji tal-qafas regolatorju armonizzat.

Ir-rapporteur temmen li l-ostakoli eżistenti għall-moviment liberu ta' fertilizzanti innovattivi, fil-forma ta' oqfsa diverġenti u regolatorji nazzjonali, ma jistgħux jitneħħew b'suċċess permezz tal-azzjonijiet unilaterali tal-Istati Membri. L-azzjonijiet tal-UE jistgħu jinkoraġġixxu l-moviment liberu ta' tali fertilizzanti organiċi fis-suq intern billi jistabbilixxu kriterji armonizzati u ambizzjużi tal-kwalità, is-sikurezza u l-ambjent. Barra minn hekk, qafas regolatorju Ewropew se jiġbed l-attenzjoni tal-Istati Membri dwar il-potenzjal ekonomiku u ambjentali ta' fertilizzanti innovattivi, ipoġġi l-fertilizzanti organiċi fuq l-istess livell tal-fertilizzanti b'bażi minerali u jinċentiva l-innovazzjoni.

Ir-rapporteur tenfasizza li l-kumpaniji li jagħżlu t-triq tal-armonizzazzjoni jibbenefikaw minn aċċess iffaċilitat għas-suq intern kollu. Il-kostijiet amministrattivi jonqsu wkoll, għaliex ikun hemm inqas ħtieġa għar-reġistrazzjoni ta' prodotti individwali skont ir-regoli nazzjonali diverġenti. Il-produtturi li mhumiex soġġetti għal proċeduri ta' ċertifikazzjoni ta' partijiet terzi jkunu inqas affettwati meta mqabbla ma' dawk li jappoġġaw il-kostijiet taċ-ċertifikazzjoni ta' partijiet terzi (eż. l-SMEs). Dawk il-kostijiet jittaffew mit-tnaqqis tal-kontrolli tal-frekwenza skont il-volum tal-produzzjoni u t-tnaqqis tal-għadd ta' kampjunar estern wara s-sena ta' rikonoxximent. F'dan is-sens l-armonizzazzjoni fakultattiva tiffaċilita t-tranżizzjoni bla xkiel għall-qafas regolatorju l-ġdid li jħalli lill-produtturi bl-għażla li jikkummerċjalizzaw prodott għas-swieq lokali jew għal dawk tal-UE.

2. Rekwiżiti ġodda u firxa tar-Regolament

Wieħed mill-għanijiet tar-Regolament huwa li jtejjeb l-istandards ta' sikurezza ta' prodotti fertilizzanti kif ukoll li jnaqqas il-limiti tal-metalli tqal, speċjalment il-kadmju, għal kull kategorija funzjonali tal-prodott (PFC). Dan jista' jtejjeb is-sikurezza tal-ikel u tal-konsumatur, flimkien mal-protezzjoni tal-ħamrija. F'konformità ma' standards ta' sikurezza ġodda, il-limiti massimi għall-impuritajiet, bħal kontaminanti organiċi jew mikrobiċi huma definiti. Barra minn hekk, huwa stabbilit kontenut minimu ta' nutrijenti għal kull PFC individwali, sabiex tiġi żgurata l-kwalità tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

Il-limiti ta' kadmju permessi f'fertilizzanti fosfatiċi jqajmu ħafna dibattitu fir-rigward tal-bilanċ ġust bejn l-objettivi tal-interess pubbliku u l-mezzi proporzjonati sabiex jintlaħqu kif ukoll dwar il-bażi xjentifika u d-disponibbiltà tat-teknoloġiji neċessarji sa issa. Fil-livell tal-Kumitat, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel tal-Parlament ingħata kompetenza esklussiva sabiex jistabbilixxi l-limiti ta' kadmju permessi fl-Anness I tal-proposta.

3. Distinzjoni ċara bejn il-fertilizzanti

Id-definizzjoni attwali tal-prodotti fertilizzanti inkorporati fil-proposta tista' toħloq konfużjoni għall-bdiewa, minħabba l-fatt li tinkludi bosta tipi ta' prodotti, b'funzjonijiet u karatteristiċi differenti. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun hemm distinzjoni ċara ħafna bejn fertilizzanti (prodotti li jipprovdu nutrijenti għat-tkabbir tal-pjanti) u tipi oħra ta' prodotti (tejjieba tal-ħamrija, materjali għat-tkabbir, addittivi agronomiċi jew bijostimulanti), li għandhom funzjonijiet differenti bħal li jistimulaw ċerti funzjonijiet tal-pjanti, jaffettwaw il-ħamrija, eċċ.

4. Tnaqqis tal-piż amministrattiv

Il-proposta tistabbilixxi numru ta' rekwiżiti għall-operaturi ekonomiċi sabiex jinkiseb is-Suq Uniku li jħares l-interessi pubbliċi rilevanti, bħas-sikurezza, il-ħarsien tas-saħħa pubblika u l-ambjent, eċċ. Madankollu, jenħtieġ li dawn l-objettivi jintlaħqu b'miżuri li għandhom l-inqas piż sabiex l-innovazzjoni u l-ħolqien tax-xogħol fis-settur ma jiġux ostakolati. Għaldaqstant, ir-rapporteur tqis bħala importanti li l-proposta tiġi adegwata ħalli l-obbligi tal-operaturi ekonomiċi jkunu proporzjonali għall-objettivi ta' dan ir-Regolament mingħajr ma jmorru lil hinn minn dak li huwa neċessarju.

5. Tikkettar

Ir-rapporteur tqis bħala importanti li t-tikkettar irid ikun ċar u komprensiv, u jenħtieġ li jinkludi l-informazzjoni kollha dwar in-nutrijenti disponibbli u s-solubbiltà tagħhom. Dan huwa essenzjali għall-bdiewa sabiex jivvalutaw b'mod korrett l-effikaċja agronomika tal-prodotti u jagħżlu l-aktar prodott xieraq għall-ħtiġijiet tal-għelejjel tagħhom u l-kundizzjonijiet u l-karatteristiċi tal-ħamrija u l-klima. Dan itejjeb ukoll l-effiċjenza u ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.

Konklużjonijiet

Ir-rapporteur temmen li din il-proposta se twassal għal semplifikazzjoni u tnaqqis fil-piż amministrattiv għall-produtturi tal-prodotti fertilizzanti li jkunu qed ifittxu aċċess għal aktar minn territorju nazzjonali wieħed fis-suq intern, billi aċċess bħal dan mhux se jibqa' jiddependi mir-rikonoxximent reċiproku. Fl-istess ħin, din se tevita li l-aċċess għas-suq jiġi pprojbit jew ristrett għall-produtturi li ma jimmirawx li jiksbu konformità mar-regoli fil-livell tal-UE, billi żżomm miftuħa l-possibbiltà ta' aċċess għas-swieq nazzjonali soġġett għal kwalunkwe regola nazzjonali, jew tagħżel ir-rikonoxximent reċiproku fl-attivitajiet transfruntieri.

Ir-rapporteur tqis ukoll li l-approċċ il-ġdid li ħadet il-Kummissjoni jista' jwassal għal għadd ta' regoli mingħajr preċedent għas-settur tal-fertilizzanti. Barra minn hekk, hemm numru ta' inkonsistenzi, inċertezzi u definizzjonijiet nieqsa fil-proposta, li jridu jiġu kkjarifikati. Minn din il-perspettiva, id-dħul fis-seħħ tar-Regolament il-ġdid fl-1 ta' Jannar 2018 jidher li huwa ambizzjuż iżżejjed.

Fil-klawsola ta' reviżjoni l-Kummissjoni hija mitluba tirrapporta fl-2023 dwar il-funzjonament tas-suq intern sabiex tivvaluta l-impatti tal-armonizzazzjoni parzjali, tivverifika jekk dan ir-Regolament huwiex ta' kontribut għas-semplifikazzjoni amministrattiva prevista u tivvaluta r-restrizzjonijiet fuq il-livelli ta' kontaminanti kif stabbilit fl-Anness I. Id-data prevista tar-rapport tiddependi rispettivament minn kwalunkwe bidla li tista' tiġi introdotta fl-iskeda ta' żmien tal-applikazzjoni prevista fl-Artikolu 49.


ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNILI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR IRĊIEVA INPUT

Il-lista li ġejja hija kkompilata fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklussiva tar-rapporteur. Ir-rapporteur irċieva input mill-entitajiet jew il-persuni li ġejjin fit-tħejjija tal-abbozz ta' rapport:

Entità u/jew persuna

Fertilizers Europe

European Biostimulant Industry Council (EBIC)

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI)

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

Copa - Cogeca

 

 

Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Stockholm University Baltic Sea Centre (Baltic Eye project)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

SUEZ Group

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (2.6.2017)

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Rapporteur: Elisabetta Gardini

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kuntest

Il-prodotti fertilizzanti jintużaw għall-alimentazzjoni tal-pjanti u biex itejbu t-tkabbir tal-pjanti, prinċipalment fl-agrikoltura. Dawn jistgħu jinġabru f'żewġ gruppi kbar: il-fertilizzanti, li jipprovdu nutrijenti lill-pjanti, u prodotti oħra, li l-objettiv ewlieni tagħhom huwa li jippromwovu t-tkabbir tal-pjanti permezz ta' mezzi oħra. Peress li l-popolazzjoni dinjija qed tkompli tikber, il-fertilizzanti jipprovdu benefiċċji ta' importanza ewlenija, b'mod partikolari, permezz taż-żieda fir-rendiment tal-għelejjel. Madankollu, hemm ċerti sfidi marbuta mal-ambjent, mas-saħħa pubblika u mas-sikurezza alimentari li huma assoċjati mal-użu tal-fertilizzanti.

Skont l-istimi tal-Kummissjoni, is-settur tal-prodotti fertilizzanti għandu fatturat annwali li jvarja minn EUR 20 sa EUR 25 biljun u jimpjega madwar 100 000 ħaddiem; L-SMEs jirrappreżentaw 90 % tal-kumpaniji. Studju intern ippubblikat fl-2015 enfasizza wkoll li fil-maġġoranza tal-Istati Membri tal-UE, il-fertilizzanti jammontaw għal madwar 10 % tal-ispejjeż tal-bdiewa, għalkemm iċ-ċifra tista' tilħaq l-20 % fl-Irlanda u tinżel sa 3,6 % f'Malta.

Il-qafas ġuridiku attwali

Ir-Regolament dwar il-Fertilizzanti tal-2003 (Regolament (UE) Nru 2003/2003) jiddefinixxi tipi differenti ta' fertilizzanti, li ġew approvati bħala "fertilizzanti tal-KE" u li jistgħu jiċċirkolaw liberament fis-suq tal-UE. Għalkemm ir-regolament attwali jkopri tipi differenti ta' fertilizzanti, il-"fertilizzanti tal-KE" attwali essenzjalment huma fertilizzanti konvenzjonali u minerali magħmula minn materja prima ewlenija, li wħud minnhom jeħtieġu proċessi ta' produzzjoni li jirrikjedu l-enerġija u użu intensiv ta' CO2. Barra minn hekk, ir-Regolament ma jinkludix limiti għall-kontenut ta' metalli tqal u kontaminanti oħra, bħal patoġeni u impuritajiet fiżiċi.

F'Marzu 2016, il-Kummissjoni ressqet proposta leġiżlattiva dwar il-prodotti fertilizzanti, bħala parti mill-pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari. Il-proposta tkopri firxa usa' ta' prodotti fertilizzanti (inklużi dawk manifatturati minn materja prima sekondarja), u tistabbilixxi wkoll limiti fir-rigward tal-metalli tqal u l-kontaminanti preżenti fil-prodotti fertilizzanti.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur tilqa' l-proposta mressqa mill-Kummissjoni peress li din se tippermetti li l-fertilizzanti kollha jkollhom aċċess għas-suq intern u se tpoġġi fil-prattika l-prinċipji tal-Ekonomija Ċirkolari. Ir-rapporteur tqis ukoll li l-kopertura tat-tipi kollha tal-prodotti fertilizzanti - u mhux dawk minerali biss - fil-leġiżlazzjoni tal-UE hija pass 'il quddiem estramament pożittiv. Din se tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' suq intern aktar komplut u se tgħin biex issaħħaħ l-investimenti tal-SMEs fl-Ekonomija Ċirkolari.

Madankollu, huwa ta' importanza kruċjali wkoll li jiġu stabbiliti miri realistiċi u li jistgħu jintlaħqu, sabiex jiġi żgurat li l-limiti u r-rekwiżiti jkunu jistgħu jiġu rispettati. Jenħtieġ li tingħata prijorità lill-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-ambjent, iżda jenħtieġ li dan ikun bilanċjat mal-impatti soċjoekonomiċi li dawn il-miżuri jista' jkollhom. Barra minn hekk, huwa importanti li tiġi ssalvagwardjata s-sigurtà tal-ikel u jiġi żgurat li l-provvista tal-ikel xorta waħda tista' tissodisfa d-domandi ta' popolazzjoni li qed tikber b'mod kostanti. Jenħtieġ li r-regoli l-ġodda jkollhom bażi xjentifika b'saħħitha u jkunu bbażati fuq valutazzjonijiet tar-riskju robusti, aktar milli fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni biss, minħabba li dan iwassal għal restrizzjonijiet mhux ġustifikati u projbizzjoni inġusta ta' ċerti prodotti mis-suq intern. Sakemm ma jkunx hemm dejta xjentifika robusta li tikkonkludi li hemm riskji għall-ambjent jew għas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali, jenħtieġ li ma jiġux stabbiliti rekwiżiti teknikament mhux realistiċi. Dan l-approċċ ġie adottat mir-rapporteur fir-rigward tal-proposta u b'mod partikolari fir-rigward tal-kwistjoni tal-kontaminanti.

Fost il-kontaminanti, il-kwistjoni tal-kadmju (Cd) hija ta' importanza partikolari. Il-kadmju, preżenti fil-maġġoranza tal-fertilizzanti fosfatiċi minerali, iqajjem tħassib partikolari peress li dan jista' jakkumula fil-ħamrija, jittrasferixxi ruħu fl-oġġetti tal-ikel u potenzjalment iwassal għal effetti negattivi fuq is-saħħa, fuq il-bijodiversità tal-ħamrija u fuq il-kwalità tal-ilma ta' taħt l-art - bla ma joħloq ebda benefiċċju għall-pjanti. Il-kontenut tal-kadmju fil-fertilizzanti fosfatiċi jiddependi fuq il-blat fosfatiku użat, peress li dan huwa preżenti fil-blat u ma jiġix rilaxxat, anke wara l-proċess ta' produzzjoni. Il-kontenut tal-kadmju fil-blat fosfatiku jvarja minn taħt l-10 mg Cd/kg ta' fosforu (P2O5) sa 200 mg/kg, skont minn fejn jiġi estratt. Il-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi tnaqqis gradwali tal-livell massimu ta' impurità tal-metall minn 60 mg Cd/kg P2O5 għal 40 mg Cd/kg wara tliet snin, u għal 20 mg Cd/kg wara 12-il sena. Dawn ikunu l-aktar limiti ristrettivi fid-dinja: Il-Ġappun, l-Awstralja, California u New Zealand għandhom limiti Cd ogħla - filwaqt li attwalment ma hemm l-ebda limitu fl-UE.

Il-prodotti fertilizzanti fl-UE huma prodotti permezz ta' varjetà wiesgħa ta' metodi li ilhom stabbiliti, li ħafna minnhom jikkonformaw bis-sħiħ mal-prinċipji tal-Ekonomija Ċirkolari. Għalhekk huwa importanti li jiġi żgurat li dawn il-metodi ta' produzzjoni jistgħu jinżammu u li ma jiġux stabbiliti regoli li jmorru kontrihom.

Barra minn hekk, ir-rapporteur hija impenjata li tiżgura l-armonizzazzjoni bejn ir-regoli applikabbli għal kategoriji ta' fertilizzanti differenti sabiex jiġi żgurat li l-bdiewa jkollhom disponibbli prodotti ta' kwalità għolja u għażla ħafna aktar wiesgħa.

Ċerti fertilizzanti, definiti bħala prodotti "b'użu doppju", isiru mill-istess komposti kimiċi bħall-prodotti għall-protezzjoni tal-għelejjel. Fil-proposta tal-Kummissjoni, ma hemm l-ebda referenza għal dawn il-prodotti u dan jenħtieġ li jiġi kkoreġut sabiex tiġi żgurata distinzjoni ċara bejn iż-żewġ kategoriji, li għandhom karatteristiċi differenti.

Il-Kummissjoni tipproponi wkoll li l-fertilizzanti organominerali u bijostimulanti li jsiru minn prodotti sekondarji mill-annimali (ABPs) jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament. Barra minn hekk, l-unika ABPs li jistgħu jiġu kkumerċjalizzati bit-tikketta CE huma dawk li laħqu l-hekk imsejjaħ "punt aħħari" sabiex jiġi evitat l-użu qarrieqi tal-ABPs bħala għalf tal-annimali. Madankollu, l-ABPs li ma laħqux il-punt aħħari jridu jikkonformaw ma' rekwiżiti stretti ħafna u għalhekk jenħtieġ ukoll li dawk l-ABPs ikunu jistgħu jiġu kkumerċjalizzati fil-livell tal-UE.

Apparti dawn il-kwistjonijiet, jenħtieġ li bosta termini u definizzjonijiet jittejbu sabiex jirriflettu aħjar il-progress teknoloġiku u b'mod partikolari fir-rigward ta' prodotti innovattivi, bħall-bijostimulanti.

Jenħtieġ ukoll li jiġi żgurat li l-bdiewa u l-konsumaturi jiġu pprovduti informazzjoni aktar ċara. Jenħtieġ li dan isir billi jiġu speċifikati n-nutrijenti disponibbli f'fertilizzant minerali partikolari u billi jittejbu r-rekwiżiti tat-tikkettar ġenerali speċifikati fl-Anness III. Dan jippermetti lill-bdiewa u lill-konsumaturi jottimizzaw l-użu tal-fertilizzanti, u b'hekk jitnaqqas l-impatt ambjentali ta' dawn il-prodotti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proposta għal

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009

li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009 u d-Direttiva 91/676/KEE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tinħoloq rabta bejn il-kummerċ tal-fertilizzanti u l-użu tagħhom, fi kliem ieħor bejn dan ir-Regolament u d-Direttiva dwar in-Nitrati. Jekk il-kummerċ u l-użu jinżammu separati għalkollox, dan ir-Regolament ikun qed jirriskja li ma jilħaqx l-objettiv tiegħu, minħabba li f'dak il-każ ikun possibbli għall-Istati Membri jew għar-reġjuni li, billi jużaw ir-regoli dwar l-użu tal-fertilizzanti, jevitaw li ċerti fertilizzanti, bħall-kompost minn skart organiku, jintuża fil-prattika.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Il-kundizzjonijiet sabiex il-fertilizzanti jsiru disponibbli fis-suq intern ġew parzjalment armonizzati permezz tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, li jkopri kważi esklussivament il-fertilizzanti miksubin mill-minjieri jew minn materjali inorganiċi prodotti b'mezzi kimiċi. Jeżisti wkoll il-bżonn li jintużaw materjali rriċiklati jew organiċi biex jintużaw bħala fertilizzanti. Għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet armonizzati għall-fertilizzanti prodotti minn materjali rriċiklati jew organiċi biex isiru disponibbli fis-suq intern kollu sabiex ikun hemm inċentiv importanti għall-użu ulterjuri tagħhom. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-armonizzazzjoni għandu, għaldaqstant, jiġi estiż sabiex jiġu inklużi materjali rriċiklati u organiċi.

(1)  Il-kundizzjonijiet sabiex il-fertilizzanti jsiru disponibbli fis-suq intern ġew parzjalment armonizzati permezz tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, li jkopri kważi esklussivament il-fertilizzanti miksubin mill-minjieri jew minn materjali inorganiċi prodotti b'mezzi kimiċi. Jeżisti wkoll il-bżonn li jintużaw materjali rriċiklati jew organiċi biex jintużaw bħala fertilizzanti. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet armonizzati għall-fertilizzanti prodotti minn materjali rriċiklati jew organiċi biex isiru disponibbli fis-suq intern kollu sabiex ikun hemm inċentiv importanti għall-użu ulterjuri tagħhom. Il-promozzjoni tal-użu ikbar ta' nutrijenti riċiklati tikkontribwixxi aktar għall-ekonomija ċirkolari u tippermetti użu ġenerali tan-nutrijenti li jkun aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, filwaqt li tnaqqas id-dipendenza tal-UE fuq nutrijenti minn pajjiżi terzi. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-armonizzazzjoni, għaldaqstant, jenħtieġ li jiġi estiż sabiex jiġu inklużi materjali rriċiklati u organiċi.

__________________

__________________

15 Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti (ĠU L 304, 21.11.2003. p. 1).

15 Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti (ĠU L 304, 21.11.2003. p. 1).

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Ir-Regolament jenħtieġ li jrawwem l-għanijiet tal-ekonomija ċirkolari, dment li dan jiżgura fl-istess ħin li l-bdiewa jkollhom provvista sikura ta' fertilizzanti effiċjenti ħafna. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jagħti stampa tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament sa ... [ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: ħames ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu].

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Kontaminanti fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, bħall-kadmju, jistgħu potenzjalment jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent, billi dawn jakkumulaw fl-ambjent u jidħlu fil-katina alimentari. Il-kontenut tagħhom fi prodotti bħal dawn għandu għalhekk ikun limitat. Barra minn hekk, l-impuritajiet fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jirriżultaw mill-bijoskart, partikolarment il-polimeri, iżda wkoll il-metall u l-ħġieġ, għandhom jiġu evitati jew limitati sakemm dan ikun teknikament fattibbli permezz tad-ditezzjoni ta' impuritajiet bħal dawn fil-bijoskart li jinġabar b'mod separat qabel l-ipproċessar.

(8)  Kontaminanti fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, bħall-kadmju, jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent, billi dawn jakkumulaw fl-ambjent u jidħlu fil-katina alimentari. Bosta Stati Membri diġà jimponu livelli ta' kontaminanti għall-kadmju minħabba r-riskju li l-kadmju jippreżenta għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u għall-ambjent. Il-kontenut tagħhom fi prodotti bħal dawn għalhekk jenħtieġ li jkun limitat. Barra minn hekk, l-impuritajiet fil-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jirriżultaw mill-bijoskart, partikolarment il-polimeri, iżda wkoll il-metall u l-ħġieġ, jenħtieġ li jiġu evitati jew limitati sakemm dan ikun teknikament fattibbli permezz tad-ditezzjoni ta' impuritajiet bħal dawn fil-bijoskart li jinġabar b'mod separat qabel l-ipproċessar.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  L-Istati Membri li diġà għandhom valuri ta' limitu nazzjonali aktar strinġenti għall-kadmju fil-fertilizzanti jenħtieġ li jitħallew iżommu dawk il-valuri ta' limitu, sakemm il-bqija tal-Unjoni tilħaq livell ta' ambizzjoni ekwivalenti.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8b)  Jenħtieġ li, fl-Unjoni kollha, jiġi introdott rekwiżit tal-ittikkettar fir-rigward tal-kontenut ta' kadmju għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, sabiex jintwera l-kontenut reali ta' kadmju (Cd) f'mg/kg ta' pentossidu tal-fosforu (P205). Dak ir-rekwiżit jista' jieħu l-forma ta' tikketta b'sistema ta' kodifikazzjoni bil-kulur viżibbli b'mod ċar fuq il-prodott sabiex l-utenti jkunu jistgħu jagħrfu immedjatament jekk ikunux qed jużaw prodott b'kontenut ta' kadmju ogħla jew iktar baxx. Jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu introdotti indikazzjonijiet speċjali għall-prodotti fertilizzanti b'kontenut reali ta' kadmju ugwali għal jew anqas minn 20 mg/kg ta' pentossidu tal-fosforu (P205).

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)  Sabiex jiġi sfruttat il-progress tekniku fir-rigward tal-użu potenzjali tal-prodotti sekondarji tal-annimali, il-kategorija tal-materjal komponenti rilevanti jenħtieġ li tkompli titwessa' mingħajr dawmien indebitu billi jiġu inklużi aktar prodotti sekondarji tal-annimali. Dik il-kategorija tal-materjal komponenti iktar wiesgħa tista' tgħin sabiex jinħolqu aktar opportunitajiet u ċertezza legali għall-produtturi u għan-negozji billi jiġi sfruttat il-potenzjali li jsir użu aħjar min-nutrijenti minn prodotti sekondarji tal-annimali bħalma huwa d-demel tal-annimali. Konsegwentement, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward taż-żieda, mingħajr dewmien żejjed, ta' ċerti prodotti sekondarji tal-annimali fil-kategoriji tal-materjal komponent speċifiċi.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10b)  Fir-rigward ta' prodotti sekondarji tal-annimali diġà użati b'mod mifrux fl-Istati Membri għall-produzzjoni tal-fertilizzanti, bħalma huwa d-demel tal-annimali pproċessati, jenħtieġ li l-punt aħħari jiġi ddeterminat mingħajr dewmien indebitu, u mhux aktar tard minn ... [ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Għal ċertu skart irkuprat fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ġiet identifikata domanda tas-suq biex jintużaw bħala prodotti fertilizzanti. Barra minn hekk, ċerti rekwiżiti għall-iskart użat bħala input fl-operazzjoni ta' rkupru u għall-proċessi u t-tekniki ta' trattament, kif ukoll għall-prodotti fertilizzanti li jirriżultaw mill-operazzjoni ta' rkupru, sabiex ikun żgurat li l-użu ta' dawk il-prodotti ma jwassalx għal impatti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem jew ambjentali, b'mod ġenerali. Għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, dawk ir-rekwiżiti għandhom ikunu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Għaldaqstant, mill-mument li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament, prodotti bħal dawn ma għandhomx jibqgħu jitqiesu bħala skart fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE.

(13)  Għal ċertu skart irkuprat, bħal struvite, faħam bijoloġiku u prodotti bbażati fuq l-irmied, fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20, ġiet identifikata domanda tas-suq biex jintużaw bħala prodotti fertilizzanti. Barra minn hekk, ċerti rekwiżiti għall-iskart użat bħala input fl-operazzjoni ta' rkupru u għall-proċessi u t-tekniki ta' trattament, kif ukoll għall-prodotti fertilizzanti li jirriżultaw mill-operazzjoni ta' rkupru, huma neċessarji sabiex ikun żgurat li l-użu ta' dawk il-prodotti ma jwassalx għal impatti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem jew ambjentali, b'mod ġenerali. Għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, dawk ir-rekwiżiti jenħtieġ li jkunu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Għaldaqstant, mill-mument li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li tali prodotti ma jibqgħux jitqiesu bħala skart fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2008/98/KE. Sabiex jittieħed vantaġġ mill-iżviluppi tekniċi u tkompli tiġi inċentivata l-innovazzjoni fl-irkupru ta' flussi ta' skart ta' valur, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) biex iżżid jew tespandi l-kategoriji ta' materjali komponenti rilevanti, sabiex jiġi inkluż aktar skart irkuprat eliġibbli għall-użu fil-produzzjoni ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, bħal struvite, faħam bijoloġiku u prodotti bbażati fuq l-irmied. Il-valutazzjoni u l-istabbiliment xierqa ta' rekwiżiti tal-ipproċessar jenħtieġ li jibdew immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

__________________

__________________

20 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

20 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Ċerti sustanzi, taħlitiet u mikroorganiżmi, li b'mod komuni jissejħu bijostimulanti tal-pjanti, mhumiex fil-fatt nutrijenti, iżda madankollu jistimulaw il-proċessi ta' nutrizzjoni tal-pjanti. Meta prodotti bħal dawn ikunu mmirati biss lejn it-titjib tal-użu tan-nutrijenti tal-pjanti, it-tolleranza għall-istress abijotiku jew karatteristiċi ta' kwalità tal-għelejjel, min-natura tagħhom ikunu aktar simili għall-prodotti fertilizzanti milli għal ħafna mill-kategoriji ta' prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti. Prodotti bħal dawn għandhom għalhekk ikunu eliġibbli għat-tikketta CE skont dan ir-Regolament u jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jiġi emendat skont dan.

(15)  Ċerti sustanzi, mikroorganiżmi u taħlitiet tagħhom, li b'mod komuni jissejħu bijostimulanti tal-pjanti, mhumiex neċessarjament nutrijenti, iżda madankollu jistimulaw il-vitalità ġenerali u l-proċessi ta' nutrizzjoni tal-pjanti. Meta prodotti bħal dawn ikunu mmirati biss lejn it-titjib tal-użu tan-nutrijenti tal-pjanti, id-disponibbiltà tan-nutrijenti, it-tolleranza għall-istress abijotiku, il-karatteristiċi ta' kwalità tal-pjanti, id-degradazzjoni tal-komposti organiċi tal-ħamrija, jew lejn iż-żieda tad-disponibbiltà ta' nutrijenti maqbuda fil-ħamrija jew fir-riżosfera, jew tal-produzzjoni, min-natura tagħhom ikunu aktar simili għall-prodotti fertilizzanti milli għal ħafna mill-kategoriji ta' prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti. Prodotti bħal dawn għalhekk jenħtieġ li jkunu eliġibbli għat-tikketta CE skont dan ir-Regolament u jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Għalhekk ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jiġi emendat skont dan.

_________________

_________________

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

21 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Dan ir-Regolament ma għandux jipprevjeni l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni relatata ma' aspetti ta' protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-ambjent li mhumiex koperti b'dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr ħsara għad-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE22, id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE23, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/200626, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE27, ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28, u r-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill29.

(17)  Jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jipprevjenix l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni relatata ma' aspetti ta' protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-ambjent li mhumiex koperti b'dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mingħajr ħsara għad-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE22, id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE22a , id-Direttiva tal-Kunsill 2000/60/KE 22b , id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE23, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/200626, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE27, ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28, ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill29 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 29a.

__________________

__________________

22 Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ġunju 1986 dwar il-protezzjoni tal-ambjent, u b'mod partikolari tal-ħamrija, meta l-ħama tad-drenaġġ tintuża fl-agrikoltura (ĠU L 181, 4.7.1986, p. 6).

22 Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ġunju 1986 dwar il-protezzjoni tal-ambjent, u b'mod partikolari tal-ħamrija, meta l-ħama tad-drenaġġ tintuża fl-agrikoltura (ĠU L 181, 4.7.1986, p. 6).

 

22a Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1).

 

22b Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

23 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).

23 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).

24 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

24 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

25 Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

25 Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

26 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-livelli massimi ta' ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).

26 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-livelli massimi ta' ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).

27 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).

27 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).

28 Ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 1).

28 Ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 1).

29 Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35).

29 Ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35).

 

29a Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi (ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).

Ġustifikazzjoni

L-iskop tar-regolament dwar il-fertilizzanti huwa biss li jiggarantixxi l-funzjonament tas-suq intern u li jarmonizza parzjalment il-kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jistgħu jiġu negozjati fis-suq intern. Id-Direttiva dwar in-Nitrati, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (2000/60/KE) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi (Nru 834/2007) jenħtieġ li jaqgħu barra l-kamp ta' applikazzjoni tat-tqegħid fis-suq tar-regolament dwar il-fertilizzanti.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(55)  Qed isir progress tekniku promettenti fil-qasam tar-riċiklaġġ tal-iskart, bħar-riċiklaġġ tal-fosforu mill-ħama tad-dranaġġ u l-produzzjoni tal-prodotti fertilizzanti minn prodotti sekondarji mill-annimali, bħall-faħam bijoloġiku. Għandu jkun possibbli li prodotti li jkun fihom jew li jkunu magħmulin minn materjali bħal dawn ikunu jistgħu jaċċessaw is-suq intern mingħajr dewmien mhux neċessarju, meta l-proċessi ta' manifattura jkunu ġew analizzati xjentifikament u r-rekwiżiti tal-proċess ikunu ġew stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Għal dik il-fini, is-setgħa li l-atti jiġu adattati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' definizzjoni ta' kategoriji akbar jew addizzjonali ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jew materjali komponenti eliġibbli għall-użu fil-produzzjoni ta' prodotti bħal dawn. Għall-prodotti sekondarji mill-annimali, il-kategoriji ta' komponenti materjali għandhom jitwessgħu jew jiżdiedu biss sakemm jiġi determinat punt aħħari fil-katina ta' manifattura f'konformità mal-proċeduri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009, għaliex prodotti sekondarji mill-annimali li għalihom ma jkunx ġie determinat punt aħħari bħal dan, fi kwalunkwe każ, huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(55)  Qed isir progress tekniku promettenti fil-qasam tar-riċiklaġġ tal-iskart, bħar-riċiklaġġ tal-fosforu mill-ħama tad-dranaġġ, b'mod partikolari l-istruvite, il-produzzjoni tal-prodotti fertilizzanti minn prodotti sekondarji mill-annimali, bħall-faħam bijoloġiku u l-irkupru tal-fosforu wara l-inċinerazzjoni, b'mod partikolari mill-prodotti bbażati fuq l-irmied, u filwaqt li jitqies li tali prodotti diġà huma awtorizzati f'bosta Stati Membri skont id-dtritt nazzjonali. Jenħtieġ li jkun possibbli li prodotti li jkun fihom jew li jkunu magħmulin minn materjali bħal dawn ikunu jistgħu jaċċessaw is-suq intern mingħajr dewmien indebitu, meta l-proċessi ta' manifattura jkunu ġew analizzati xjentifikament u r-rekwiżiti tal-proċess ikunu ġew stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Għal dik il-fini, is-setgħa li l-atti jiġu adattati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' definizzjoni ta' kategoriji akbar jew addizzjonali ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE jew materjali komponenti eliġibbli għall-użu fil-produzzjoni ta' prodotti bħal dawn. B'mod partikolari, jenħtieġ li wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jiġi adottat, mingħajr dewmien indebitu, att delegat li jżid l-istruvite, il-faħam bijoloġiku u l-prodotti bbażati fuq l-irmied mal-kategoriji ta' materjali komponenti. Għall-prodotti sekondarji mill-annimali, il-kategoriji ta' komponenti materjali jenħtieġ li jitwessgħu jew jiżdiedu biss sakemm jiġi determinat punt aħħari fil-katina ta' manifattura f'konformità mal-proċeduri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(56)  Barra minn hekk, għandu jkun possibbli li jkun hemm reazzjoni immedjata għal sejbiet ġodda fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE biex ikunu effettivi b'mod suffiċjenti u għal valutazzjonijiet tar-riskju ġodda fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, tas-sikurezza jew tal-ambjent. Għal dik il-fini, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex temenda r-rekwiżiti applikabbli għal diversi kategoriji ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

(56)  Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li jkun hemm reazzjoni immedjata għal sejbiet ġodda fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE biex ikunu effettivi b'mod suffiċjenti u għal valutazzjonijiet tar-riskju ġodda fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, tas-sikurezza jew tal-ambjent, filwaqt li jitqiesu l-valutazzjonijiet magħmula mill-awtoritajiet jew f'kooperazzjoni magħhom fl-Istati Membri. Għal dik il-fini, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex temenda r-rekwiżiti applikabbli għal diversi kategoriji ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 59a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(59a)  Jenħtieġ li jiġu adottati dispożizzjonijiet biex ikun jista' jsir użu kontinwu ta' prodotti mqiegħda fis-suq fil-kuntest tar-rikonoxximent reċiproku skont ir-Regolament KE Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.

 

__________________

 

Ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi l-proċeduri relatati mal-applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti legalment kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 3052/95/KE (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 21).

Emenda    15

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Id-Direttiva 91/676/KEE;

Ġustifikazzjoni

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb)  Id-Direttiva 2000/60/KE;

Ġustifikazzjoni

L-iskop tar-regolament dwar il-fertilizzanti huwa biss li jiggarantixxi l-funzjonament tas-suq intern u li jarmonizza parzjalment il-kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jistgħu jiġu negozjati fis-suq intern. Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma ta' kwalità tajba fl-Ewropa (2000/60/KE) jenħtieġ li taqa' barra mill-kamp ta' applikazzjoni għat-tqegħid fis-suq tar-regolament dwar il-fertilizzanti.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  Ir-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Ġustifikazzjoni

Importanti li tiġi rikonoxxuta l-agrikoltura organika u l-partikularitajiet tagħha fil-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament dwar il-fertilizzanti.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  'prodott fertilizzanti' tfisser sustanza, taħlita, mikroorganiżmu jew kwalunkwe materjal ieħor, applikat jew intenzjonat li jiġi applikat, waħdu jew imħallat ma' materjal ieħor, fuq pjanti jew fuq ir-riżosfera tagħhom għal fini li jipprovdi n-nutrijenti lill-pjanti jew itejjeb l-effiċjenza nutrittiva tagħhom;

(1)  "prodott fertilizzanti" tfisser sustanza, taħlita, mikroorganiżmu jew kwalunkwe materjal ieħor, applikati jew intenzjonati li jiġu applikati, waħidhom jew imħallta ma' materjal ieħor, fuq il-fungi jew il-mikosfera tagħhom jew fuq il-pjanti fi kwalunkwe stadju tat-tkabbir, inklużi ż-żrieragħ, u/jew ir-riżosfera, għal fini li jipprovdu n-nutrijenti lill-pjanti jew lill-fungi jew li jtejbu l-kondizzjonijiet ta' tkabbir bijoloġiċi jew fiżiċi tagħhom jew il-vitalità ġenerali, ir-rendimenti u l-kwalità tagħhom billi jtejbu l-effiċjenza nutrittiva tagħhom, inkluż billi jżidu l-kapaċità tal-pjanti li jieħdu n-nutrijenti mill-filosfera (bl-eċċezzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti koperti mir-Regolament (KE) Nru 1107/2009).

Emenda    19

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri ma għandhomx ixekklu t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jikkonformaw mar-Regolament.

L-Istati Membri ma għandhomx ixekklu t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jikkonformaw ma' dan ir-Regolament għal raġunijiet ta' kompożizzjoni, tikkettar jew dispożizzjonijiet oħra ta' dan ir-Regolament. Fir-rigward tal-użu tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE, l-Istati Membri jistgħu jżommu jew jadottaw dispożizzjonijiet sabiex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Madankollu, dawk id-dispożizzjonijiet ma għandhomx jirrikjedu l-modifika tal-prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jikkonformaw ma' dan ir-Regolament. Barra minn hekk, dawk id-dispożizzjonijiet ma għandhomx jinfluwenzaw il-kundizzjonijiet għad-disponibbiltà tagħhom fis-suq.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha simultanjament mal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tippubblika dokument ta' gwida li jipprovdi ċarezza u eżempji għall-manifatturi u għall-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq dwar id-dehra tat-tikketta. Dan id-dokument ta' gwida għandu jispeċifika wkoll informazzjoni rilevanti oħra kif imsemmi fil-paragrafu 2(d) tal-parti I tal-Anness III.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi pprovduta informazzjoni ċara lill-bdiewa u sabiex jiġu evitati applikazzjonijiet żbaljati tal-fertilizzanti li jkollhom konsegwenzi negattivi fuq l-ambjent, jenħtieġ li jiġu pprovduti rekwiżiti konkreti u aspetti viżivi tat-tikketti għall-fertilizzanti minerali mill-Kummissjoni Ewropea f'dokument ta' gwida.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9.  Il-manifatturi għandhom, wara talba motivata minn awtorità nazzjonali kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha, fuq karta jew f'forma elettronika, li tkun neċessarja biex juru l-konformità tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma' dan ir-Regolament, b'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. Huma għandhom jikkooperaw ma' dik l-awtorità, fuq talba tagħha, dwar kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati minn prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu qiegħdu fis-suq.

9.  Il-manifatturi għandhom, wara talba minn awtorità nazzjonali kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha, fuq karta jew f'forma elettronika, li tkun neċessarja biex juru l-konformità tal-prodott fertilizzanti bit-tikketta CE ma' dan ir-Regolament, b'lingwa li tkun tista' tinftiehem faċilment minn dik l-awtorità. Huma għandhom jikkooperaw ma' dik l-awtorità, fuq talba tagħha, dwar kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati minn prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu qiegħdu fis-suq.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  fertilizzanti inorganiċi tan-nitrat tal-ammonju, ta' makronutrijenti solidi sempliċi jew komposti, b'kontenut għoli ta' nitroġenu, kif speċifikat fil-kategorija tal-funzjoni ta' prodott 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) fl-Anness I;

(a)  fertilizzanti minerali tan-nitrat tal-ammonju, ta' makronutrijenti solidi sempliċi jew komposti, b'kontenut għoli ta' nitroġenu, kif speċifikat fil-kategorija tal-funzjoni ta' prodott 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) fl-Anness I;

 

(Din l-emenda minn "fertilizzant inorganiku" għal "fertilizzant minerali" tapplika għat-test kollu. l-adozzjoni tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Emenda    23

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fuq talba motivata minn awtorità nazzjonali kompetenti, jipprovdi lill-awtorità bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni neċessarja kollha biex juri l-konformità ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE;

(b)  fuq talba minn awtorità nazzjonali kompetenti, jipprovdi lill-awtorità bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni neċessarja kollha biex juri l-konformità ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE;

Emenda    24

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Id-distributuri għandhom, fuq talba motivata mingħand awtorità nazzjonali kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni u bid-dokumentazzjoni kollha, fuq karta jew f'forma elettronika, li tkun neċessarja sabiex turi l-konformità ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE. Għandhom jikkooperaw ma' dik l-awtorità, fuq talba tagħha, fir-rigward ta' kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati minn prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu qiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq.

5.  Id-distributuri għandhom, fuq talba mingħand awtorità nazzjonali kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni u bid-dokumentazzjoni kollha, fuq karta jew f'forma elettronika, li tkun neċessarja sabiex turi l-konformità ta' prodott fertilizzanti bit-tikketta CE. Għandhom jikkooperaw ma' dik l-awtorità, fuq talba tagħha, fir-rigward ta' kwalunkwe azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati minn prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li jkunu qiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Prodott fertilizzanti bit-tikketta CE li jkun għadda minn operazzjoni ta' rkupru u jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament għandu jiġi kkunsidrat li jikkonforma mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/98/KE u għandu, għalhekk, jitqies li ma għadux skart.

(1)  Meta materjal li kien skart ikun għadda minn operazzjoni ta' rkupru b'mod konformi ma' dan ir-Regolament u prodott fertilizzanti bit-tikketta CE konformi jkun fih jew ikun magħmul minn dak il-materjal, il-materjal għandu jiġi kkunsidrat li jikkonforma mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/98/KE u għandu, għalhekk, jitqies li ma għadux skart mill-mument li titfassal id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-Unjoni.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Korp li jappartjeni għal assoċjazzjoni ta' negozju jew federazzjoni professjonali li tirrappreżenta lill-impriżi involuti fid-disinn, il-manifattura, il-forniment jew l-użu ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huwa jivvaluta jista', bil-kundizzjoni li l-indipendenza tiegħu jew in-nuqqas ta' kunflitt ta' interess jintwerew, jitqies bħala tali korp.

Korp li jappartjeni għal assoċjazzjoni ta' negozju jew federazzjoni professjonali li tirrappreżenta lill-impriżi involuti fid-disinn, il-manifattura, il-forniment jew l-użu ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE li huwa jivvaluta ma jistax jitqies bħala tali korp.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għandha tkun garantita l-imparzjalità tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità, tal-ogħla livell ta' maniġment tagħhom u tal-persunal responsabbli mit-twettiq tal-kompiti ta' valutazzjoni ta' konformità.

Għandha tkun garantita l-imparzjalità tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità, tal-ogħla livell ta' maniġment tagħhom u tal-persunal responsabbli mit-twettiq tal-kompiti ta' valutazzjoni ta' konformità. Għandha tiġi żgurata protezzjoni xierqa għall-impjegati li jirrapportaw ksur li jkun sar fil-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità kontra, bħala minimu, ir-ritaljazzjoni, id-diskriminazzjoni jew kwalunkwe tip ta' trattament inġust ieħor;

Emenda    28

Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-korpi nnotifikati għandhom jipprovdu lill-korpi nnotifikati l-oħrajn, skont dan ir-Regolament, li jwettqu attivitajiet simili ta' valutazzjoni ta' konformità li jkopru l-istess prodott fertilizzanti bit-tikketta CE b'informazzjoni rilevanti dwar kwistjonijiet marbutin ma' riżultati ta' valutazzjoni ta' konformità negattivi jew, fuq talba, pożittivi.

2.  Mingħajr preġudizzju għar-regoli eżistenti tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjali u l-protezzjoni tat-testijiet u l-istudji sottomessi għall-valutazzjoni tal-konformità, il-korpi nnotifikati għandhom jipprovdu lill-korpi nnotifikati l-oħrajn, skont dan ir-Regolament, li jwettqu attivitajiet simili ta' valutazzjoni ta' konformità li jkopru l-istess prodott fertilizzanti bit-tikketta CE b'informazzjoni rilevanti dwar kwistjonijiet marbutin ma' riżultati ta' valutazzjoni ta' konformità negattivi jew, fuq talba, pożittivi.

Ġustifikazzjoni

Mingħajr din iż-żieda, l-Artikolu 33(2) jimplika li l-Korpi Nnotifikati jistgħu jaqsmu d-dejta tal-applikanti bejniethom mingħajr restrizzjoni, u dan jista' jfixkel il-protezzjoni tad-dejta.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 43 biex temenda l-Annessi I sa IV għall-finijiet li jiġu adattati għall-progress tekniku u jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq intern u l-moviment liberu għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE

1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 43 biex temenda l-Annessi I sa IV għall-finijiet li jiġu adattati għall-progress tekniku, b'mod partikolari fir-rigward tal-produzzjoni ta' fertilizzanti minn prodotti sekondarji mill-annimali u prodotti tal-irkupru tal-iskart filwaqt jew li jintużaw mill-manifatturi bħala prodotti sekondarji minn jew koprodott ta' proċessi industrijali u/jew agrikoli oħrajn, kif ukoll prodotti riċiklati, b'kont meħud tal-prodotti u l-materjali li diġà ġew awtorizzati fl-Istati Membri, u biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq intern u l-moviment liberu għal prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE:

Emenda    30

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  li għandhom il-probabbiltà li jkunu suġġetti għal kummerċ sinifikanti fis-suq intern, u

(a)  li għandhom il-potenzjal li jkunu suġġetti għal kummerċ sinifikanti fis-suq intern, u

Emenda    31

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Mingħajr dewmien indebitu wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat, f'konformità mal-paragrafu 1, biex temenda l-kategoriji ta' materjal komponenti stipulati fl-Anness II, biex iżżid, b'mod partikolari, il-prodotti sekondarji mill-annimali, l-istruvite, il-faħam bijoloġiku u l-prodotti bbażati fuq l-irmied ma' dawk il-kategoriji ta' materjal komponenti, kif ukoll biex tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-inklużjoni ta' dawk il-prodotti f'dawk il-kategoriji. Il-Kummissjoni għandha, b'mod speċifiku, tieħu kont tal-progress teknoloġiku fl-irkupru tan-nutrijenti.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  Sa [ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sitt xhur wara d-data tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont il-paragrafu 1 biex temenda l-Anness II sabiex idaħħal il-punti aħħarin fil-katina tal-manifattura li jkunu ġew iddeterminati b'konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, fir-rigward ta' prodotti sekondarji mill-annimali elenkati fil-kategoriji tal-materjal komponent 11 (CMC11) ta' dan ir-Regolament.

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)   isem tal-mikroorganiżmu;

(a)   isem tal-mikroorganiżmu, skont il-livell tar-razza;

Ġustifikazzjoni

Razez differenti tal-istess speċi jista' jkollhom karatteristiċi estremament differenti.

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  relazzjoni tassonomika ma' speċijiet ta' mikroorganiżmi li jissodisfaw ir-rewkiżiti għal Preżunzjoni Kwalifikata tas-Sikurezza kif inhu stabbilit mill-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel;

(d)  relazzjoni tassonomika ma' speċijiet ta' mikroorganiżmi li jissodisfaw ir-rewkiżiti għal Preżunzjoni Kwalifikata tas-Sikurezza kif inhu stabbilit mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel;

Emenda    35

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 43 fir-rigward tal-istabbiliment ta' rekwiżiti għall-evalwazzjoni tas-sigurtà ta' mikroorganiżmi ġodda għall-fini tal-paragrafu 2. L-ewwel wieħed minn dawk l-atti delegati għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard minn ... [ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament].

Ġustifikazzjoni

Fil-prodotti fertilizzanti hemm ħafna innovazzjoni u żvilupp possibbli għall-użu ta' mikroorganiżmi. Għalhekk, huwa importanti li jiġi żgurat li, kemm jista' jkun, dan ir-Regolament jippermetti żvilupp u innovazzjoni f'dan il-qasam. F'dan ir-rigward, il-faċilitazzjoni tal-inklużjoni ta' aktar mikroorganiżmi f'dan ir-Regolament huwa pass importanti.

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Rigward il-Parti II tal-Anness I, l-għoti tas-setgħa biex tadotta atti delegati f'konformità mal-paragrafi 1 u 4 jeskludi adattamenti tal-limiti għall-kontaminanti speċifikati hemmhekk, sakemm ma jkunux meħtieġa limiti għall-kontaminanti ġodda b'konsegwenza ta' żieda ta' materjali komponenti ġodda skont l-Anness II. Meta jiġu stabbiliti limiti għall-kontaminanti ġodda, dawn il-limiti għandhom japplikaw biss għall-materjali komponenti ġodda miżjuda.

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4b.  Il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid il-Parti II tal-Anness I sa ... [ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] jew f'każ li jkun hemm xi informazzjoni xjentifika rilevanti ġdida disponibbli fir-rigward tat-tossiċità u l-karċinoġeniċità ta' kontaminanti rilevanti jew kwalunkwe progress u innovazzjoni teknoloġiċi ġodda fil-qasam tal-produzzjoni u l-użu ta' prodotti fertilizzanti.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti relatati mal-kontaminanti ta' kategoriji ta' funzjoni tal-prodott għandhom ikunu eżentati mis-setgħat iddelegati lill-Kummissjoni Ewropea u riveduti permezz ta' proċedura leġiżlattiva ordinarja minħabba li wieħed mill-objettivi tar-regolament il-ġdid huwa li jiġi indirizzat it-tħassib ambjentali li jirriżulta minn kontaminazzjoni mill-fertilizzanti tal-KE tal-ħamrija, l-ilmijiet interni, l-ilmijiet tal-baħar u fl-aħħar l-ikel, b'hekk dan huwa tħassib ewlieni għas-saħħa tal-bniedem.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1069/2009

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)   fil-paragrafu 2, għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej wara l-ewwel subparagrafu:

 

"Għal prodotti derivati li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 32 li diġà huma użati b'mod wiesa' fl-Istati Membri għall-produzzjoni tal-fertilizzanti, il-Kummissjoni għandha tiddetermina tali punt aħħari sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal id-data li tokkorri sitt xhur wara d-data tal-pubblikazzjoni tar-Regolament dwar il-Fertilizzanti]".

Emenda    39

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (KE) 1107/2009

Artikolu 3 – punt 34 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  "34."bijostimulant tal-pjanti" tfisser prodott lijistimola l-proċess ta' nutrizzjoni ta' pjanta independentament mill-kontenut tan-nutrijenti tal-prodott, bl-għan esklużiv li titjieb karatteristika waħda jew aktar tal-pjanta:

(3)  "34."bijostimulant tal-pjanti" tfisser prodott li jkun fih kwalunkwe sustanza jew mikroorganiżmu li jistimolaw il-proċess ta' nutrizzjoni ta' pjanta independentament mill-kontenut tan-nutrijenti tagħha, jew kwalunkwe kombinazzjoni ta' tali sustanzi u/jew mikroorganiżmi, bl-għan esklużiv li titjieb karatteristika waħda jew aktar tal-pjanta jew tar-riżosfera tal-pjanta:

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 2

Regolament (KE) 1107/2009

Artikolu 3 – punt 34 – punt ca (ġdid)