Procedura : 2016/0084(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0270/2017

Teksty złożone :

A8-0270/2017

Debaty :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Głosowanie :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1007kWORD 417k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Ildikó Gáll-Pelcz

Sprawozdawcy komisji opiniodawczej (*):

Elisabetta Gardini, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Jan Huitema, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIAKomisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0157),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0123/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0270/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY określającego zasady udostępniania na rynku produktów z oznakowaniem CE przeznaczonych do odżywiania roślin i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009

 

(Niniejsza poprawka zmieniająca termin „produkty nawozowe” na „produkty przeznaczone do odżywiania roślin” ma zastosowanie do całego tekstu. Jej przyjęcie będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie i w konsekwencji w przyjętych poprawkach).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Warunki udostępniania nawozów na rynku wewnętrznym zostały częściowo zharmonizowane rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady15, które obejmuje prawie wyłącznie nawozy z materiałów wydobytych z ziemi lub nawozy z wytworzonych chemicznie materiałów nieorganicznych. Ponadto w nawożeniu należy stosować materiały pochodzące z recyklingu lub materiały organiczne. Aby zachęcić do dalszego wykorzystywania takich materiałów, należy ustanowić zharmonizowane warunki udostępniania nawozów z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów organicznych na całym rynku wewnętrznym. Należy zatem rozszerzyć zakres harmonizacji, aby objąć nią materiały pochodzące z recyklingu i materiały organiczne.

(1)  Warunki udostępniania nawozów na rynku wewnętrznym zostały częściowo zharmonizowane rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady15, które obejmuje prawie wyłącznie nawozy z materiałów wydobytych z ziemi lub nawozy z wytworzonych chemicznie materiałów mineralnych. Ponadto w nawożeniu należy stosować materiały pochodzące z recyklingu lub materiały organiczne. Aby zachęcić do dalszego wykorzystywania takich materiałów, należy ustanowić zharmonizowane warunki udostępniania nawozów z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów organicznych na całym rynku wewnętrznym. Propagowanie stosowania na szerszą skalę składników pokarmowych pochodzących z recyklingu pomogłoby w dalszym rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwiłoby bardziej zasobooszczędne ogólne stosowanie składników pokarmowych, a jednocześnie zmniejszyłoby uzależnienie UE od składników pokarmowych z państw trzecich. Należy zatem rozszerzyć zakres harmonizacji, aby objąć nią materiały pochodzące z recyklingu i materiały organiczne.

_________________

_________________

15 Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1).

15 Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1).

 

(Niniejsza poprawka obejmuje również horyzontalną poprawkę techniczną dotyczącą zmiany wyrazu „nieorganiczny” na „mineralny”; jej przyjęcie będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie i w konsekwencji w przyjętych poprawkach).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Składniki pokarmowe w żywności pochodzą z gleby; zdrowa i bogata w składniki pokarmowe gleba przekłada się na zdrowe i bogate w składniki pokarmowe rośliny i produkty żywnościowe. Rolnicy potrzebują szerokiej gamy nawozów, organicznych i syntetycznych, aby zwiększyć wydajność gleby. Jeśli w glebie nie ma składników pokarmowych lub jest ich niewiele, będzie ich brakować roślinom, które mogą przestać rosnąć albo mogą nie mieć wartości odżywczej jako produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Aby zapewnić skuteczne stosowanie obornika zwierzęcego i kompostu produkowanego w gospodarstwach, rolnicy powinni wykorzystywać te produkty, które są zgodne z duchem „odpowiedzialnego rolnictwa”, preferując lokalne kanały dystrybucji, dobrą praktykę rolną i środowiskową, zgodnie z unijnymi przepisami w dziedzinie środowiska, takimi jak dyrektywa azotanowa lub ramowa dyrektywa wodna. Należy zachęcać do preferencyjnego stosowania nawozów wytworzonych na miejscu i w sąsiednich przedsiębiorstwach rolnych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może spełniać więcej niż jedną z funkcji opisanych w niniejszym rozporządzeniu w kategoriach funkcji produktów. W przypadku gdy deklaracja dotyczy tylko jednej z tych funkcji, powinno wystarczyć, że produkt będzie zgodny z wymogami dla tej kategorii funkcji produktów, w której opisano tę deklarowaną funkcję. Natomiast w przypadku gdy deklaracja dotyczy więcej niż jednej z tych funkcji, produkt nawozowy z oznakowaniem CE należy traktować jako połączenie co najmniej dwóch składowych produktów nawozowych i dla każdego składowego produktu nawozowego powinna być wymagana zgodność w odniesieniu do jego funkcji. W związku z powyższym powinna istnieć specjalna kategoria funkcji produktów obejmująca takie połączone produkty nawozowe.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Producent wykorzystujący co najmniej jeden produkt nawozowy z oznakowaniem CE, który został już poddany ocenie zgodności – przez tegoż lub innego producenta – może zdecydować o skorzystaniu z tej oceny zgodności. Aby do minimum zmniejszyć obciążenia administracyjne, otrzymany w ten sposób produkt nawozowy z oznakowaniem CE również należy uznać za połączenie co najmniej dwóch składowych produktów nawozowych, a dodatkowe wymogi dotyczące zgodności odnoszące się do takiego połączenia należy ograniczyć do kwestii związanych z łączeniem.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Zanieczyszczenia w produktach nawozowych z oznakowaniem CE, na przykład kadm, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, ponieważ kumulują się w środowisku i przenikają do łańcucha pokarmowego. Ilość zanieczyszczeń w takich produktach należy zatem ograniczyć. Ponadto należy zapobiegać występowaniu zanieczyszczeń (zwłaszcza polimerów, ale także metalu i szkła) w produktach nawozowych z oznakowaniem CE pochodzących z bioodpadów lub je ograniczać w miarę możliwości technicznych przez wykrywanie takich zanieczyszczeń w ramach selektywnej zbiórki bioodpadów przed przetworzeniem.

(8)  Jeśli produkty nawozowe z oznakowaniem CE nie są stosowane prawidłowo, obecne w nich zanieczyszczenia, na przykład kadm, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, ponieważ kumulują się w środowisku i przenikają do łańcucha pokarmowego. Ilość zanieczyszczeń w takich produktach należy zatem ograniczyć. Ponadto należy zapobiegać występowaniu zanieczyszczeń (zwłaszcza polimerów, ale także metalu i szkła) w produktach nawozowych z oznakowaniem CE pochodzących z bioodpadów lub je ograniczać w miarę możliwości technicznych przez wykrywanie takich zanieczyszczeń w ramach selektywnej zbiórki bioodpadów przed przetworzeniem.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Państwa członkowskie, które już stosują na szczeblu krajowym bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości dla kadmu w nawozach, powinny mieć możliwość utrzymania tych dopuszczalnych wartości do czasu, aż pozostałe państwa Unii osiągną równie ambitny poziom.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Aby ułatwić zachowanie zgodności fosforowych produktów nawozowych z wymogami niniejszego rozporządzenia oraz pobudzić innowacje, konieczne jest zapewnienie wystarczających zachęt do rozwoju odpowiednich technologii, zwłaszcza technologii odkadmiania, oraz do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi duże ilości kadmu, za pomocą środków finansowych dostępnych w ramach programu „Horyzont 2020”, programów LIFE, platformy wsparcia finansowego gospodarki o obiegu zamkniętym, za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i w stosownych przypadkach innych instrumentów finansowych. Komisja powinna co roku składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące tych zachęt oraz unijnych środków finansowych przeznaczonych na odkadmianie.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Produkty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być dopuszczone do swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym. Jeżeli co najmniej jeden z materiałów składowych w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE wchodzi w zakres rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/200918, ale osiąga punkt łańcucha produkcyjnego, po przekroczeniu którego nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt („punkt końcowy łańcucha produkcyjnego”), dalsze podleganie produktu przepisom tego rozporządzenia stanowiłoby zbędne obciążenie administracyjne. Takie produkty nawozowe należy zatem wyłączyć z zakresu wymagań wspomnianego rozporządzenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1069/2009.

(9)  Produkty nawozowe z oznakowaniem CE spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być dopuszczone do swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym. Jeżeli co najmniej jeden z materiałów składowych jest produktem pochodnym objętym zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/200918, ale osiągnął punkt łańcucha produkcyjnego, po przekroczeniu którego nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt („punkt końcowy łańcucha produkcyjnego”), dalsze podleganie produktu przepisom tego rozporządzenia stanowiłoby zbędne obciążenie administracyjne. Takie produkty nawozowe należy zatem wyłączyć z zakresu wymagań wspomnianego rozporządzenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1069/2009.

_________________

_________________

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Punkt końcowy łańcucha produkcyjnego należy określić dla każdego odpowiedniego materiału składowego zawierającego produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009. Jeśli proces wytwarzania regulowany na mocy niniejszego rozporządzenia rozpoczyna się przed osiągnięciem punktu końcowego, wymagania dotyczące procesu zawarte zarówno w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 jak i w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie łącznie do produktu nawozowego z oznakowaniem CE, co oznacza stosowanie surowszego wymagania w przypadku, gdy oba rozporządzenia regulują ten sam parametr.

(10)  Dla każdej kategorii materiałów składowych, która obejmuje produkty pochodne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, punkt końcowy łańcucha produkcyjnego należy określić dla każdego odpowiedniego materiału składowego zawierającego produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodnie z procedurami ustanowionymi w tym rozporządzeniu. Aby wykorzystać rozwój techniczny, stworzyć więcej możliwości dla producentów i przedsiębiorstw oraz odblokować potencjał większego wykorzystania składników pokarmowych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego takich jak obornik zwierzęcy, określenie metod przetwórczych i zasad odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do których ustalono punkt końcowy w łańcuchu produkcyjnym, powinno rozpocząć się bezzwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W przypadku produktów nawozowych zawierających przetworzony obornik zwierzęcy lub składających się z przetworzonego obornika zwierzęcego należy określić kryteria dotyczące całkowicie przetworzonego obornika zwierzęcego. W celu rozszerzenia lub uzupełnienia kategorii materiałów składowych o dodatkowe produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przypadku gdy taki punkt końcowy zostanie osiągnięty, zanim produkt nawozowy z oznakowaniem CE zostanie wprowadzony do obrotu, ale po rozpoczęciu procesu produkcyjnego regulowanego na podstawie niniejszego rozporządzenia, wymagania dotyczące procesu zawarte zarówno w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 jak i w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie łącznie do produktów nawozowych z oznakowaniem CE, co oznacza stosowanie surowszego wymagania, w przypadku gdy oba rozporządzenia regulują ten sam parametr.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  W przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego już powszechnie stosowanych w państwach członkowskich do produkcji nawozów punkt końcowy należy określić bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Jeżeli co najmniej jeden z materiałów składowych w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE wchodzi w zakres rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i nie osiągnął punktu końcowego łańcucha produkcyjnego, regulacja oznakowania CE takiego produktu na mocy niniejszego rozporządzenia wprowadzałaby w błąd, ponieważ udostępnianie takiego produktu na rynku podlega wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. Takie produkty należy zatem wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(12)  Udostępnianie na rynku produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego lub produktu pochodnego, dla którego nie zdefiniowano punktu końcowego w łańcuchu produkcyjnym lub dla którego w momencie udostępniania na rynku zdefiniowany punkt końcowy nie został osiągnięty, podlega wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. W związku z tym opatrzenie takiego produktu oznakowaniem CE na mocy niniejszego rozporządzenia wprowadzałoby w błąd. Wszelkie produkty zawierające takie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne bądź składające się z takich produktów powinny zostać zatem wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Stwierdzono, że na rynku istnieje popyt na użytkowanie pewnych odpadów z odzysku w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE20 jako produktów nawozowych. Ponadto należy określić wymagania dotyczące odpadów stosowanych jako wsad w procesie odzysku, wymagania dotyczące procesów i technik przetwarzania, a także wymagania dotyczące produktów nawozowych uzyskanych w procesie odzysku, aby zapewnić, by użytkowanie tych produktów nie prowadziło do ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. W przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE wymagania te należy określić w niniejszym rozporządzeniu. W związku z tym, począwszy od momentu spełnienia wszystkich wymagań niniejszego rozporządzenia, produktów takich nie należy już traktować jak odpadów w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.

(13)  Stwierdzono, że na rynku istnieje popyt na użytkowanie pewnych odpadów z odzysku, takich jak struwit, biowęgiel i produkty na bazie popiołów, w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE20 jako produktów nawozowych. Ponadto należy określić wymagania dotyczące odpadów stosowanych jako wsad w procesie odzysku, wymagania dotyczące procesów i technik przetwarzania, a także wymagania dotyczące produktów nawozowych uzyskanych w procesie odzysku, aby zapewnić, by użytkowanie tych produktów nie prowadziło do ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. W przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE wymagania te należy określić w niniejszym rozporządzeniu. W związku z tym, począwszy od momentu spełnienia wszystkich wymagań niniejszego rozporządzenia, produktów takich nie należy już traktować jak odpadów w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE, a zatem produkty zawierające takie materiały odpadowe z odzysku lub składające się z takich materiałów powinny być udostępniane na rynku wewnętrznym. Aby zapewnić jasność prawa, wykorzystać rozwój techniczny oraz dalej stymulować zachęty skłaniające producentów do szerszego korzystania z wartościowych strumieni odpadów, bezpośrednio po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia należy w stosunku do takich produktów rozpocząć przeprowadzanie analiz naukowych i ustalanie wymogów dotyczących odzysku na szczeblu unijnym. W związku z tym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określenia, bez zbędnej zwłoki, szerszych lub dodatkowych kategorii materiałów składowych kwalifikujących się do wykorzystania w procesie wytwarzania produktów nawozowych z oznakowaniem CE.

_________________

_________________

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Niektóre produkty uboczne przemysłu, produkty równoległe lub produkty pochodzące z recyklingu, otrzymane w wyniku określonych procesów przemysłowych, są obecnie stosowane przez producentów jako składnik produktu nawozowego z oznakowaniem CE. W niniejszym rozporządzeniu należy określić wymagania związane z kategoriami materiałów składowych dla składników produktów nawozowych z oznakowaniem CE. W stosownych przypadkach, począwszy od momentu spełnienia wszystkich wymogów niniejszego rozporządzenia, produktów takich nie należy już uznawać za odpady w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Niektóre substancje i mieszaniny, określane potocznie jako dodatki do nawozów, poprawiają uwalnianie składnika pokarmowego w nawozie. Udostępniane na rynku substancje i mieszaniny przeznaczone do dodania w powyższym celu do produktów nawozowych z oznakowaniem CE powinny spełniać określone kryteria skuteczności na odpowiedzialność producenta tych substancji lub mieszanin i dlatego powinny być traktowane jako produkty nawozowe z oznakowaniem CE na mocy niniejszego rozporządzenia. Ponadto produkty nawozowe z oznakowaniem CE zawierające takie substancje lub mieszaniny powinny podlegać pewnym kryteriom skuteczności i bezpieczeństwa. Takie substancje i mieszaniny należy zatem regulować również jako materiały składowe produktów nawozowych z oznakowaniem CE.

(14)  Niektóre substancje i mieszaniny, określane jako dodatki do nawozów, poprawiają uwalnianie składnika pokarmowego w nawozie. Udostępniane na rynku substancje i mieszaniny przeznaczone do dodania w powyższym celu do produktów nawozowych z oznakowaniem CE powinny spełniać określone kryteria skuteczności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska na odpowiedzialność producenta tych substancji lub mieszanin i dlatego powinny być traktowane jako produkty nawozowe z oznakowaniem CE na mocy niniejszego rozporządzenia. Ponadto produkty nawozowe z oznakowaniem CE zawierające takie substancje lub mieszaniny powinny podlegać pewnym kryteriom skuteczności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Takie substancje i mieszaniny należy zatem regulować również jako materiały składowe produktów nawozowych z oznakowaniem CE.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Ponieważ produkty składające się z substancji i mieszanin stanowiących dodatek do elementów nawozowych są przeznaczone do dodawania do gleby i są uwalniane do środowiska, kryteria zgodności powinny mieć zastosowanie do wszystkich materiałów w produkcie, w szczególności w przypadku gdy są one małe lub ulegają rozpadowi na małe cząstki, które mogą rozproszyć się na całej powierzchni gleby oraz przeniknąć do systemów wodnych i przenieść się do szerzej pojętego środowiska. Z tego względu kryteria biodegradowalności i testowanie zgodności powinny podlegać realistycznym warunkom in vivo, które uwzględniają różne stopnie rozkładu w warunkach beztlenowych, w siedliskach wodnych lub pod wodą, na terenach podmokłych lub w zmarzniętym gruncie.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Niektóre substancje, mieszaniny i mikroorganizmy, określane potocznie jako biostymulatory, nie są wprawdzie składnikami pokarmowymi, ale również stymulują procesy odżywiania roślin. Jeżeli takie produkty mają na celu wyłącznie lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny, zwiększenie ich odporności na stres abiotyczny lub poprawę cech jakościowych upraw, są one z natury bardziej podobne do produktów nawozowych niż do większości kategorii produktów ochrony roślin. Takie produkty powinny zatem kwalifikować się do uzyskania oznakowania CE na mocy niniejszego rozporządzenia i zostać wyłączone z zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200921. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1107/2009.

(15)  Niektóre substancje, mieszaniny i mikroorganizmy, określane jako biostymulatory, nie są wprawdzie wsadami składników pokarmowych, lecz stymulują naturalne procesy odżywiania roślin. Jeżeli takie produkty mają na celu wyłącznie lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny, zwiększenie ich odporności na stres abiotyczny lub poprawę cech jakościowych upraw, lepszy rozkład związków organicznych w glebie lub zwiększenie dostępności składników pokarmowych w ryzosferze, są one z natury bardziej podobne do produktów nawozowych niż do większości kategorii produktów ochrony roślin. Z tego względu ich działanie uzupełnia działanie nawozów w celu optymalizacji ich skuteczności i ograniczenia ilości używanych składników pokarmowych. Takie produkty powinny zatem kwalifikować się do uzyskania oznakowania CE na mocy niniejszego rozporządzenia i zostać wyłączone z zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200921. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1107/2009.

_________________

_________________

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Jeśli chodzi o mikroorganizmy, należy rozszerzyć lub dodać kategorie materiałów składowych w celu zagwarantowania i wzmocnienia potencjału innowacyjnego w zakresie rozwoju i odkrywania nowych mikrobiologicznych biostymulatorów roślin. Aby pobudzić innowacje i zagwarantować producentom pewność prawa w odniesieniu do wymogów, których spełnienie jest niezbędne w celu stosowania nowych mikroorganizmów jako materiałów składowych produktów nawozowych z oznakowaniem CE, należy jasno określić zharmonizowane metody oceny bezpieczeństwa nowych mikroorganizmów. Prace przygotowawcze poprzedzające określenie tych metod oceny bezpieczeństwa powinny rozpocząć się bezpośrednio po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W celu określenia, bez zbędnej zwłoki, wymogów, które producenci muszą spełnić, aby wykazać bezpieczeństwo nowych mikroorganizmów w celu ich stosowania jako składników produktów nawozowych z oznakowaniem CE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Produkty posiadające jedną lub kilka funkcji, z których jedna jest objęta zakresem rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, powinny pozostawać pod kontrolą przewidzianą dla takich produktów i ustanowioną w tym rozporządzeniu. Jeżeli takie produkty mają również funkcję produktu nawozowego, regulacja oznakowania CE takiego produktu na podstawie niniejszego rozporządzenia wprowadzałaby w błąd, ponieważ udostępnianie produktu ochrony roślin na rynku jest uzależnione od zezwolenia na produkt ważnego w danym państwie członkowskim. Takie produkty należy zatem wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(16)  Produkty posiadające jedną lub kilka funkcji, z których jedna jest objęta zakresem rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, są środkami ochrony roślin objętymi zakresem stosowania tego rozporządzenia. Produkty te powinny pozostawać pod kontrolą przewidzianą dla takich produktów i ustanowioną w tym rozporządzeniu. Jeżeli takie produkty mają również funkcję lub działanie produktu nawozowego, regulacja oznakowania CE takiego produktu na podstawie niniejszego rozporządzenia wprowadzałaby w błąd, ponieważ udostępnianie produktu ochrony roślin na rynku jest uzależnione od zezwolenia na produkt ważnego w danym państwie członkowskim. Takie produkty należy zatem wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać stosowania istniejącego prawodawstwa unijnego dotyczącego kwestii ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, których nie objęto niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane, nie naruszając dyrektywy Rady 86/278/EWG22, dyrektywy Rady 89/391/EWG23, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady24, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/200825, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/200626, dyrektywy Rady 2000/29/WE27, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/201328 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/201429.

(17)  Niezależnie od rodzaju produktu z oznakowaniem CE przeznaczonego do odżywiania roślin niniejsze rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać stosowania istniejącego prawodawstwa unijnego dotyczącego kwestii ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, których nie objęto niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane, nie naruszając dyrektywy Rady 86/278/EWG22, dyrektywy Rady 89/391/EWG23, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady24, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/200825, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/200626, dyrektywy Rady 2000/29/WE27, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/201328, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/201429, dyrektywy Rady 91/676/EWG29a oraz dyrektywy 2000/60/WE29b.

_________________

_________________

22 Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 6).

22 Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 6).

23 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

23 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

24 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

24 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

26 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

26 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

27 Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

27 Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 1).

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).

 

29a Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

 

29b Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

 

 

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Identyfikowalność produktów, które są podatne na zanieczyszczenia organiczne pochodzące z określonych, potencjalnie problematycznych źródeł (lub postrzeganych jako takie), powinna zostać zapewniona aż do źródła materiału organicznego. Jest to konieczne, aby pozyskać zaufanie konsumentów i ograniczyć szkody w razie wystąpienia lokalnego skażenia. Dzięki temu można zidentyfikować przedsiębiorstwa stosujące produkty nawozowe, które zawierają materiały organiczne pochodzące z tych źródeł. Powinno być to obowiązkowe dla produktów zawierających materiał pochodzący z odpadów lub produktów ubocznych, które nie zostały poddane procesom likwidacji zanieczyszczeń organicznych, czynników chorobotwórczych i materiału genetycznego. Celem jest nie tylko zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i środowiska, lecz również uspokojenie opinii publicznej i rozwianie obaw rolników co do czynników chorobotwórczych, zanieczyszczeń organicznych i materiału genetycznego. W celu ochrony właścicieli gruntów przed niezawinionymi przez nich zanieczyszczeniami wzywa się państwa członkowskie do wprowadzenia stosownych regulacji dotyczących odpowiedzialności.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b)  Nieprzetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nie powinny podlegać niniejszemu rozporządzeniu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym niektóre przemysłowe produkty uboczne lub równoległe pochodzące z określonych procesów przemysłowych są już używane przez producentów jako składniki produktów nawozowych z oznakowaniem CE. Wymogi związane z takimi kategoriami materiałów składowych należy ustanowić w załączniku II.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Można oczekiwać, że mieszanka różnych produktów nawozowych z oznakowaniem CE, z których każdy uzyskał pozytywny wynik w ocenie zgodności z wymaganiami mającymi zastosowanie do danego materiału, nadaje się do stosowania jako produkt nawozowy z oznakowaniem CE, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dodatkowych związanych z mieszaniem. Aby uniknąć zbędnych obciążeń administracyjnych, mieszanki takie powinny zatem należeć do odrębnej kategorii, w przypadku której ocena zgodności powinna być ograniczona do wymagań dodatkowych związanych z mieszaniem.

(20)  Można oczekiwać, że połączone produkty należące do różnych kategorii funkcji produktu, z których każdy uzyskał pozytywny wynik w ocenie zgodności z wymaganiami mającymi zastosowanie do danego materiału, nadaje się do stosowania jako produkt nawozowy z oznakowaniem CE, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dodatkowych związanych z łączeniem. Aby uniknąć zbędnych obciążeń administracyjnych, takie połączone produkty powinny zatem należeć do odrębnej kategorii, w przypadku której ocena zgodności powinna być ograniczona do wymagań dodatkowych związanych z łączeniem.

 

(Niniejsza poprawka obejmuje również horyzontalną poprawkę dotyczącą zmiany wyrazu „mieszanka” (w liczbie pojedynczej lub mnogiej) na „połączone produkty” (w liczbie pojedynczej lub mnogiej); jej przyjęcie będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian tych terminów w całym dokumencie i w konsekwencji w przyjętych poprawkach).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Wprowadzając do obrotu produkt nawozowy z oznakowaniem CE, importer powinien umieścić na opakowaniu produktu nawozowego swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy, aby umożliwić nadzór rynku.

(25)  Wprowadzając do obrotu produkt z oznakowaniem CE, importer powinien umieścić na opakowaniu produktu swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy, a także wskazać producenta z państwa trzeciego, aby umożliwić nadzór rynku.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Jeżeli normy zharmonizowane nie zostały przyjęte albo jeżeli niewystarczająco szczegółowo obejmują wszystkie elementy wymagań jakości i bezpieczeństwa określonych w niniejszym rozporządzeniu, konieczne może być ustanowienie jednolitych warunków wdrażania tych wymagań. Komisja powinna zatem zostać uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych określających te warunki we wspólnych specyfikacjach. Ze względu na pewność prawa należy wyraźnie określić, że produkty nawozowe z oznakowaniem CE muszą być zgodne z takimi specyfikacjami, nawet jeśli zostały uznane za zgodne z normami zharmonizowanymi.

(31)  Jeżeli normy zharmonizowane nie zostały przyjęte albo jeżeli niewystarczająco szczegółowo obejmują wszystkie elementy wymagań jakości i bezpieczeństwa określonych w niniejszym rozporządzeniu, a także jeżeli występują zbędne opóźnienia w procesie przyjmowania lub aktualizacji norm w celu odzwierciedlenia tych wymogów, konieczne może być ustanowienie środków tymczasowych w celu wprowadzenia jednolitych warunków wdrażania tych wymagań. Komisja powinna zatem zostać uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych określających te warunki we wspólnych specyfikacjach. Ze względu na pewność prawa należy wyraźnie określić, że produkty nawozowe z oznakowaniem CE muszą być zgodne z takimi specyfikacjami, nawet jeśli zostały uznane za zgodne z normami zharmonizowanymi.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Produkty nawozowe z oznakowaniem CE należy wprowadzać do obrotu tylko wtedy, gdy są wystarczająco skuteczne i – odpowiednio przechowywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem – nie stanowią niedopuszczalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, oraz z zastrzeżeniem używania ich w przewidywalnych warunkach, czyli wtedy, gdy takie używanie jest rezultatem zgodnego z prawem i łatwo przewidywalnego zachowania ludzkiego. W związku z tym należy ustanowić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości, jak również odpowiednie mechanizmy kontroli. Ponadto zamierzone zastosowanie produktów nawozowych z oznakowaniem CE nie powinno sprawiać, że żywność lub pasza nie będą bezpieczne.

(47)  Produkty nawozowe z oznakowaniem CE należy wprowadzać do obrotu tylko wtedy, gdy są wystarczająco skuteczne i – odpowiednio przechowywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem – nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, oraz z zastrzeżeniem używania ich w przewidywalnych warunkach, czyli wtedy, gdy takie używanie jest rezultatem zgodnego z prawem i łatwo przewidywalnego zachowania ludzkiego. W związku z tym należy ustanowić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości, jak również odpowiednie mechanizmy kontroli.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Istniejący system należy uzupełnić o procedurę zapewniającą przekazywanie zainteresowanym stronom informacji na temat środków przewidzianych w odniesieniu do produktów nawozowych z oznakowaniem CE stanowiących niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska. Powinien on również umożliwiać organom nadzoru rynku podejmowanie – we współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi – działań na wczesnym etapie w odniesieniu do takich produktów nawozowych.

(49)  Istniejący system należy uzupełnić o procedurę zapewniającą przekazywanie wszystkim zainteresowanym stronom, w tym zainteresowanym podmiotom z sektora zdrowia i konsumentom, informacji na temat środków przewidzianych w odniesieniu do produktów nawozowych z oznakowaniem CE stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska. Powinien on również umożliwiać organom nadzoru rynku podejmowanie – we współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi – działań na wczesnym etapie w odniesieniu do takich produktów nawozowych.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  W dziedzinie recyklingu odpadów dokonuje się obiecujący postęp techniczny, np. recykling fosforu z osadów ściekowych czy wytwarzanie produktów nawozowych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, np. biowęgla. W przypadku produktów zawierających takie materiały lub składających się z nich powinna istnieć możliwość dostępu do rynku wewnętrznego bez zbędnej zwłoki, jeżeli proces produkcyjny poddano analizie naukowej a wymagania dotyczące procesu ustanowiono na poziomie Unii. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określania większych lub dodatkowych kategorii produktów nawozowych z oznakowaniem CE lub materiałów składowych nadających się do wykorzystania w produkcji takich produktów. W przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorie materiałów składowych należy rozszerzyć lub dodać tylko wtedy, gdy ustalono punkt końcowy łańcucha produkcyjnego zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009, ponieważ produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, dla których nie ustalono takiego punktu końcowego, są i tak wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(55)  W dziedzinie recyklingu odpadów dokonuje się obiecujący postęp techniczny, np. recykling fosforu z osadów ściekowych, takich jak struwit, czy wytwarzanie produktów nawozowych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, np. biowęgla, oraz odzyskiwanie fosforu po spaleniu, np. w formie produktów na bazie popiołu. W przypadku produktów zawierających takie materiały lub składających się z nich powinna istnieć możliwość dostępu do rynku wewnętrznego bez zbędnej zwłoki, jeżeli proces produkcyjny poddano analizie naukowej a wymagania dotyczące procesu ustanowiono na poziomie Unii. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do kwalifikowalności takich materiałów do wykorzystania w produkcji. W przypadku produktów pochodzących z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorie materiałów składowych należy rozszerzyć lub dodać tylko wtedy, gdy ustalono punkt końcowy łańcucha produkcyjnego zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(55a)  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe, jednak powinno się to ograniczać do przypadków, gdy funkcją polimeru jest kontrola uwalniania składników pokarmowych lub zwiększenie zdolności produktu nawozowego z oznakowaniem CE do zatrzymywania wody. Innowacyjne produkty zawierające takie polimery powinny być udostępniane na rynku wewnętrznym. W celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, jakie mogą stwarzać polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe, należy ustanowić kryteria biodegradacji tych polimerów, gwarantujące ich zdolność do rozkładu fizycznego i biologicznego. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określenia kryteriów konwersji węgla polimerycznego, który ma się przekształcić w ditlenek węgla (CO2), oraz odpowiedniej metody testowej w zakresie biodegradacji.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(56)  Ponadto powinna istnieć możliwość natychmiastowego reagowania na nowe ustalenia dotyczące warunków, w których produkty nawozowe z oznakowaniem CE są wystarczająco skuteczne, oraz na nowe oceny ryzyka dotyczące zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, bezpieczeństwa lub środowiska. W związku z tym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany wymagań mających zastosowanie do różnych kategorii produktów nawozowych z oznakowaniem CE.

(56)  Ponadto powinna istnieć możliwość natychmiastowego reagowania na nowe ustalenia dotyczące warunków, w których produkty nawozowe z oznakowaniem CE są wystarczająco skuteczne, oraz na nowe oceny ryzyka dotyczące zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, bezpieczeństwa lub środowiska, z uwzględnieniem ocen dokonanych przez organy w państwach członkowskich lub we współpracy z nimi. W związku z tym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany wymagań mających zastosowanie do różnych kategorii produktów nawozowych z oznakowaniem CE.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57)  Szczególnie ważne jest, aby wykonując te uprawnienia, Komisja prowadziła stosowne konsultacje w czasie prac przygotowawczych, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(57)  Przy przyjmowaniu aktów delegowanych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(59a)  Z uwagi na duże uzależnienie Unii od przywozu fosforytów Komisja zaliczyła ten materiał do surowców krytycznych. Należy zatem monitorować wpływ niniejszego rozporządzenia na dostęp do dostaw surowców ogólnie, szczególnie zaś na dostępność fosforytów, a w obu przypadkach – na ceny. Jeżeli po dokonaniu oceny Komisja stwierdzi negatywny wpływ, powinna przyjąć wszelkie środki, które uzna za stosowne, by zaradzić tym zakłóceniom w handlu.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które podlegają wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 1069/2009;

a)  produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, które są udostępniane na rynku zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dyrektywy 91/676/EWG;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  dyrektywy 2000/60/WE;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „produkt nawozowy” oznacza substancję, mieszaninę, mikroorganizm lub każdy inny materiał, stosowane lub przeznaczone do stosowania – w postaci własnej albo w połączeniu z innym materiałem – na roślinach lub ich ryzosferze w celu dostarczenia roślinom składnika pokarmowego lub poprawy efektywności wykorzystania składników pokarmowych;

1)  „produkt przeznaczony do odżywiania roślin” oznacza substancję, mieszaninę, mikroorganizm lub każdy inny materiał, stosowane lub przeznaczone do stosowania – w postaci własnej albo w połączeniu z innym materiałem – na grzybach lub ich mykosferze lub na roślinach na dowolnym etapie wzrostu, w tym na nasionach, i/lub ich ryzosferze w celu dostarczenia roślinom lub grzybom składników pokarmowych lub poprawy fizycznych lub biologicznych warunków ich wzrostu lub ogólnego wigoru, plonów i jakości roślin dzięki zwiększeniu efektywności wykorzystania składników pokarmowych, w tym dzięki zwiększeniu zdolności rośliny do pobierania składników pokarmowych z fyllosfery (z wyjątkiem produktów ochrony roślin objętych rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009);

Poprawka     39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „substancja” oznacza substancję w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

3)  „substancja” oznacza pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie, lub uzyskane w wyniku procesu produkcyjnego, wraz z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność substancji lub zmianę jej składu;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13)  „specyfikacja techniczna” oznacza dokument określający wymagania techniczne, które musi spełnić produkt nawozowy z oznakowaniem CE;

13)  „specyfikacja techniczna” oznacza dokument określający wymagania techniczne, które musi spełnić produkt nawozowy z oznakowaniem CE lub jego proces produkcyjny;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.

Państwa członkowskie nie utrudniają – w odniesieniu do aspektów i rodzajów ryzyka objętych niniejszym rozporządzeniem – udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka     42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie nie stanowi dla państw członkowskich przeszkody do utrzymania w mocy lub przyjęcia przepisów, które są zgodne z Traktatami, dotyczących stosowania produktów nawozowych z oznakowaniem CE w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, o ile przepisy te nie wymagają zmiany produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, i nie mają wpływu na warunki udostępniania ich na rynku.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do wszelkich kwestii nieobjętych załącznikiem I lub II produkt nawozowy z oznakowaniem CE musi spełniać wymaganie, że jego stosowanie – zgodnie z instrukcją stosowania – nie może zagrażać bezpieczeństwu żywności lub paszy pochodzenia roślinnego w rozumieniu odpowiednio art. 14 i 15 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

skreśla się

Poprawka     44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Równocześnie z publikacją niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Komisja opublikuje wytyczne dla producentów i organów nadzoru rynku, zawierające precyzyjne wskazówki i przykłady dotyczące formy etykiety. Te wytyczne będą precyzowały również inne stosowne informacje, o których mowa w załączniku III część I ust. 2 lit. d).

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez 10 lat od momentu wprowadzenia do obrotu ostatniego produktu nawozowego z oznakowaniem CE, którego dotyczą te dokumenty.

3.  Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu ostatniego produktu nawozowego z oznakowaniem CE, którego dotyczą te dokumenty.

 

(Niniejsza poprawka jest poprawką horyzontalną dotyczącą czasu przechowywania całej dokumentacji technicznej; jej przyjęcie będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian w całym dokumencie i w konsekwencji w przyjętych poprawkach).

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Producenci zapewniają wprowadzenie procedur mających na celu zachowanie zgodności produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które są częścią produkcji seryjnej, z niniejszym rozporządzeniem. Odpowiednio uwzględnia się zmiany w metodzie produkcji lub cechach tych produktów nawozowych oraz zmiany w normach zharmonizowanych, wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 13, lub innych specyfikacjach technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność produktu nawozowego z oznakowaniem CE.

Producenci zapewniają wprowadzenie procedur mających na celu zachowanie zgodności produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które są częścią produkcji seryjnej, z niniejszym rozporządzeniem. Odpowiednio uwzględnia się zmiany w cechach tych produktów nawozowych oraz zmiany w normach zharmonizowanych, wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 13, lub innych specyfikacjach technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność produktu nawozowego z oznakowaniem CE.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na działanie produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub zagrożenie, jakie stanowi, producenci przeprowadzają badania próby takich produktów nawozowych udostępnionych na rynku, a także badają – i w razie potrzeby ewidencjonują – skargi, produkty nawozowe z oznakowaniem CE niezgodne z wymaganiami i przypadki odzyskania takich produktów, a ponadto informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.

W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na działanie produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub zagrożenie, jakie stanowi, producenci, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz ochrony środowiska, przeprowadzają badania próby takich produktów nawozowych udostępnionych na rynku, a także badają – i ewidencjonują – skargi, produkty nawozowe z oznakowaniem CE niezgodne z wymaganiami i przypadki odzyskania takich produktów, a ponadto informują dystrybutorów i organy nadzoru rynku o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Importerzy podają swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy na opakowaniu produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub – jeżeli produkt nawozowy jest dostarczany bez opakowania – w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego. Adres pocztowy wskazuje pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem. Dane kontaktowe są podawane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku.

6.  Importerzy podają swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy na opakowaniu produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub – jeżeli produkt nawozowy jest dostarczany bez opakowania – w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego. Adres pocztowy wskazuje pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem. Wymienione powyżej informacje są podawane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, i muszą być jasne, zrozumiałe i czytelne.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Producenci zapewniają, aby produkty nawozowe z oznakowaniem CE były oznakowane zgodnie z załącznikiem III, lub – jeżeli produkt nawozowy jest dostarczany bez opakowania – aby treść oznakowania zamieszczono w dokumencie załączonym do produktu nawozowego i dostępnym do celów kontroli w momencie wprowadzania produktu do obrotu. Treść oznakowania podaje się w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, i musi być ona jasna, zrozumiała i czytelna.

7.  Producenci zapewniają, aby produkt nawozowy z oznakowaniem CE był oznakowany zgodnie z załącznikiem III lub – w przypadku gdy opakowanie jest zbyt małe, aby na etykiecie można było zamieścić wszystkie informacje, lub produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowania – aby wymagane informacje zamieszczono w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego z oznakowaniem CE. Informacje wymagane na podstawie załącznika III podaje się w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, i muszą one być jasne, zrozumiałe i czytelne.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 10 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Producent przedkłada właściwemu organowi państwa członkowskiego przeznaczenia protokół z badania odporności na detonację przewidzianego w załączniku IV dla następujących produktów nawozowych z oznakowaniem CE:

10.  Producent przedkłada właściwemu organowi państwa członkowskiego przeznaczenia protokół z badania odporności na detonację przewidzianego w załączniku IV oraz gwarantuje, że następujące produkty nawozowe z oznakowaniem CE są zdolne do pomyślnego przejścia tego badania:

Poprawka     51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 10 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  produktów nawozowych mieszanych, jak określono w kategorii funkcji produktu 7 w załączniku I, zawierających nawóz, o którym mowa w lit. a).

b)  połączonych produktów należących do różnych kategorii funkcji produktu, jak określono w kategorii funkcji produktu 7 w załączniku I, zawierających nawóz, o którym mowa w lit. a).

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 10 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Protokół należy przedłożyć co najmniej pięć dni przed wprowadzeniem powyższych produktów do obrotu.

Protokół należy przedłożyć co najmniej pięć dni roboczych przed wprowadzeniem powyższych produktów do obrotu. Komisja zamieszcza wykaz właściwych organów państw członkowskich na swojej stronie internetowej.

Poprawka     53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Importerzy wprowadzają do obrotu wyłącznie produkty nawozowe z oznakowaniem CE zgodne z wymaganiami.

1.  Wyłącznie zgodny z wymaganiami produkt nawozowy z oznakowaniem CE może być przedmiotem przywozu do Unii i może być wprowadzany do obrotu na rynku Unii.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przed wprowadzeniem do obrotu produktu nawozowego z oznakowaniem CE importerzy zapewniają przeprowadzenie przez producenta odpowiedniej procedury oceny zgodności, o której mowa w art. 14. Importerzy zapewniają, aby producent sporządził dokumentację techniczną, aby do produktu nawozowego z oznakowaniem CE dołączono deklarację zgodności UE i wymagane dokumenty oraz aby producent spełnił wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6. Jeżeli importer uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami określonymi w załączniku I, II lub III, nie wprowadza produktu nawozowego do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona jego zgodność. Ponadto jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, importer informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku.

2.  Przed wprowadzeniem do obrotu produktu nawozowego z oznakowaniem CE importerzy zapewniają przeprowadzenie przez producenta odpowiedniej procedury oceny zgodności, o której mowa w art. 14. Importerzy zapewniają, aby producent sporządził dokumentację techniczną, aby do produktu nawozowego z oznakowaniem CE dołączono deklarację zgodności UE i wymagane dokumenty oraz aby producent spełnił wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6. Jeżeli importer uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami niniejszego rozporządzenia, nie wprowadza produktu nawozowego do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona jego zgodność. Ponadto jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, importer informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Importerzy podają swoje nazwiska lub nazwy, zarejestrowane nazwy handlowe lub zarejestrowane znaki towarowe oraz kontaktowe adresy pocztowe na opakowaniach produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub – jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowania – w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego. Dane kontaktowe są podawane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku.

3.  Importerzy podają swoje nazwiska lub nazwy, zarejestrowane nazwy handlowe lub zarejestrowane znaki towarowe oraz kontaktowe adresy pocztowe, a także producentów z państw trzecich na opakowaniach produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub – jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowania – w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego. Dane kontaktowe są podawane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Importerzy zapewniają, aby produkt nawozowy z oznakowaniem CE był oznakowany zgodnie z załącznikiem III w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie.

4.  Importerzy zapewniają, aby produkt nawozowy z oznakowaniem CE był oznakowany zgodnie z załącznikiem III lub – w przypadku gdy opakowanie jest zbyt małe, aby na etykiecie można było zamieścić wszystkie informacje, lub produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowania – aby wymagane informacje zamieszczono w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego z oznakowaniem CE. Informacje wymagane na podstawie załącznika III podaje się w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na działanie produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub zagrożenie, jakie stanowi, importerzy przeprowadzają badania próby takich produktów nawozowych udostępnionych na rynku, a także badają – i w razie potrzeby ewidencjonują – skargi, produkty nawozowe z oznakowaniem CE niezgodne z wymaganiami i przypadki odzyskania takich produktów, a ponadto informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.

6.  W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na działanie produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub zagrożenie, jakie stanowi, importerzy, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz ochrony środowiska, przeprowadzają badania próby takich produktów nawozowych udostępnionych na rynku, a także badają – i ewidencjonują – skargi, produkty nawozowe z oznakowaniem CE niezgodne z wymaganiami i przypadki odzyskania takich produktów, a ponadto informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Importerzy przechowują kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 10 lat od momentu wprowadzenia do obrotu produktu nawozowego z oznakowaniem CE i zapewniają, aby dokumentacja techniczna była udostępniona tym organom na ich żądanie.

8.  Importerzy przechowują kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu produktu nawozowego z oznakowaniem CE i zapewniają, aby dokumentacja techniczna była udostępniona tym organom na ich żądanie. Na żądanie importerzy udostępniają kopię deklaracji zgodności UE innym zainteresowanym podmiotom gospodarczym.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed udostępnieniem na rynku produktu nawozowego z oznakowaniem CE dystrybutorzy sprawdzają, czy dołączono do niego deklarację zgodności UE i wymagane dokumenty, czy oznakowano go zgodnie z załącznikiem III w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym produkt nawozowy z oznakowaniem CE ma być udostępniany na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone, odpowiednio, w art. 6 ust. 5 i 6 oraz w art. 8 ust. 3.

Przed udostępnieniem na rynku produktu nawozowego z oznakowaniem CE dystrybutorzy sprawdzają, czy dołączono do niego wymagane dokumenty, czy oznakowano go zgodnie z załącznikiem III w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym produkt nawozowy z oznakowaniem CE ma być udostępniany na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone, odpowiednio, w art. 6 ust. 5 i 6 oraz w art. 8 ust. 3. W przypadku gdy opakowanie jest zbyt małe, aby na etykiecie można było zamieścić wszystkie informacje, lub produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowania, dystrybutorzy sprawdzają, czy wymagane informacje zamieszczono w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego z oznakowaniem CE.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli dystrybutor uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami określonymi w załączniku I, II lub III, nie udostępnia produktu nawozowego na rynku, dopóki nie zostanie zapewniona jego zgodność. Ponadto jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, dystrybutor informuje o tym producenta lub importera jak również organy nadzoru rynku.

Jeżeli dystrybutor uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami niniejszego rozporządzenia, nie udostępnia produktu nawozowego na rynku, dopóki nie zostanie zapewniona jego zgodność. Ponadto jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, dystrybutor informuje o tym producenta lub importera jak również organy nadzoru rynku.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie naruszając wspólnych specyfikacji, o których mowa w art. 13, w przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE spełniających normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one wymagania określone w załączniku I, II oraz III i objęte tymi normami lub ich częściami.

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE spełniające normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych – lub przebadane w zgodności z nimi – do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się za spełniające odpowiednie wymagania określone w załączniku I, II oraz III objęte tymi normami lub ich częściami.

Poprawka     62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające wspólne specyfikacje, których spełnienie zapewnia zgodność z wymaganiami określonymi w załącznikach I, II i III i objętych tymi specyfikacjami lub ich częściami. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 3.

Jeżeli wymóg ustanowiony w załączniku I, II lub III nie jest objęty normami zharmonizowanymi lub częściami norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, i jeżeli po złożeniu do co najmniej jednej z europejskich organizacji normalizacyjnych wniosku o przygotowanie projektów norm zharmonizowanych w odniesieniu do tego wymogu Komisja stwierdzi zbędne opóźnienia w przyjęciu normy, Komisja może przyjąć akty wykonawcze ustanawiające wspólne specyfikacje dla takiego wymogu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 3.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na dołączonych dokumentach orazjeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany w opakowaniuna opakowaniu.

1.  Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na opakowaniu produktu nawozowego z oznakowaniem CE lubw przypadku gdy produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowaniaw dokumentach dołączonych do produktu nawozowego z oznakowaniem CE.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po oznakowaniu CE podaje się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności, o której mowa w module D1 załącznika IV.

Po oznakowaniu CE podaje się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli jest to wymagane na podstawie załącznika IV.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Produkt nawozowy z oznakowaniem CE, który został poddany procesowi odzysku i spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia, uznaje się za spełniający warunki określone w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE i w związku z tym uznaje się, że nie ma on już statusu odpadu.

W przypadku gdy materiał, który był odpadem, został poddany procesowi odzysku i spełniający wymogi niniejszego rozporządzenia produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera taki materiał lub składa się z takiego materiału, materiał ten uznaje się za spełniający warunki określone w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE i w związku z tym uznaje się, że od momentu sporządzenia deklaracji zgodności UE nie ma on już statusu odpadu.

Poprawka     66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na żądanie Komisji notyfikujące państwo członkowskie udziela jej wszystkich informacji dotyczących podstawy notyfikacji lub utrzymania kompetencji danej jednostki notyfikowanej.

2.  Na żądanie Komisji organy notyfikujące udzielają jej wszystkich informacji dotyczących podstawy notyfikacji lub utrzymania kompetencji danej jednostki notyfikowanej.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli jednostka notyfikowana stwierdzi, że producent nie spełnił wymagań ustanowionych w załączniku I, II lub III lub w odpowiednich normach zharmonizowanych, wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 13, lub innych specyfikacjach technicznych, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu.

3.  Jeżeli jednostka notyfikowana stwierdzi, że producent nie spełnił wymagań ustanowionych w załączniku I, II lub III lub w odpowiednich normach zharmonizowanych lub we wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 13, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu zgodności ani decyzji o zatwierdzeniu.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy w trakcie monitorowania zgodności po wydaniu certyfikatu jednostka notyfikowana stwierdzi, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE przestał spełniać wymagania, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i zawiesza lub cofa wydany certyfikat, jeżeli zachodzi taka konieczność.

4.  W przypadku gdy w trakcie monitorowania zgodności po wydaniu certyfikatu lub decyzji o zatwierdzeniu jednostka notyfikowana stwierdzi, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE przestał spełniać wymagania, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i zawiesza lub cofa wydany certyfikat lub decyzję o zatwierdzeniu, jeżeli zachodzi taka konieczność.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli środki naprawcze nie zostały podjęte lub nie przynoszą wymaganych skutków, jednostka notyfikowana, stosownie do sytuacji, ogranicza, zawiesza lub cofa wszystkie certyfikaty.

5.  Jeżeli środki naprawcze nie zostały podjęte lub nie przynoszą wymaganych skutków i w związku z tym produkt nawozowy z oznakowaniem CE nadal nie jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia, jednostka notyfikowana, stosownie do sytuacji, ogranicza, zawiesza lub cofa wszystkie certyfikaty lub decyzje o zatwierdzeniu.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  o odmowie wydania, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatów;

a)  o każdym przypadku odmowy wydania, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu lub decyzji o zatwierdzeniu;

Poprawka     71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedura postępowania w przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE stanowiących zagrożenie na poziomie krajowym

Procedura na szczeblu krajowym dotycząca postępowania w przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE stanowiących zagrożenie

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego mają dostateczne powody, by sądzić, że dany produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, dokonują one oceny obejmującej dany produkt nawozowy pod kątem spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu. Zainteresowane podmioty gospodarcze, w razie konieczności, współpracują w tym celu z organami nadzoru rynku.

W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego mają dostateczne powody, by sądzić, że dany produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, lub też innych aspektów ochrony interesu publicznego objętych niniejszym rozporządzeniem, dokonują one oceny obejmującej dany produkt nawozowy pod kątem spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu. Zainteresowane podmioty gospodarcze, w razie konieczności, współpracują w tym celu z organami nadzoru rynku.

 

(Niniejsza poprawka obejmuje również horyzontalną poprawkę dotyczącą zmiany wyrażenia „niedopuszczalne zagrożenie” na „zagrożenie”; jej przyjęcie będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian tych terminów w całym dokumencie i w konsekwencji w przyjętych poprawkach).

Poprawka     73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli w toku oceny organy nadzoru rynku stwierdzą, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie spełnia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, niezwłocznie zobowiązują zainteresowany podmiot gospodarczy do podjęcia w rozsądnym terminie wszelkich odpowiednich działań naprawczych w celu doprowadzenia produktu nawozowego do zgodności z tymi wymaganiami, do wycofania produktu nawozowego z obrotu, odzyskania go lub do usunięcia oznakowania CE.

Jeśli w toku oceny organy nadzoru rynku stwierdzą, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie spełnia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, niezwłocznie zobowiązują zainteresowany podmiot gospodarczy do podjęcia wszelkich odpowiednich działań naprawczych w celu doprowadzenia produktu nawozowego do zgodności z tymi wymaganiami, do wycofania produktu nawozowego z obrotu lub odzyskania go w wyznaczonym rozsądnym terminie, proporcjonalnym do charakteru zagrożenia, oraz do usunięcia oznakowania CE.

Poprawka     74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy zainteresowany podmiot gospodarczy nie podejmuje odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru rynku wprowadzają wszelkie odpowiednie środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania danego produktu nawozowego z oznakowaniem CE na rynku krajowym, wycofania go z obrotu lub odzyskania tego produktu.

W przypadku gdy zainteresowany podmiot gospodarczy nie podejmuje odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru rynku wprowadzają wszelkie odpowiednie środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania danego produktu nawozowego z oznakowaniem CE na rynku krajowym, wycofania go z obrotu lub odzyskania tego produktu. Obowiązki organów nadzoru rynku w tym zakresie nie naruszają możliwości regulowania przez państwa członkowskie produktów nawozowych bez oznakowania CE, gdy takie produkty są udostępniane na rynku.

Poprawka     75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  niedostatków w normach zharmonizowanych umożliwiających domniemanie zgodności, o których mowa w art. 12.

b)  niedostatków w normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 12;

Poprawka     76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  niedostatków we wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 13.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku uznania krajowego środka za uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność produktu nawozowego z oznakowaniem CE wynika z niedostatków we wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 37 ust. 5 lit. c), Komisja niezwłocznie przyjmuje akt wykonawczy zmieniający lub uchylający daną wspólną specyfikację. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 3.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 37 ust. 1 państwo członkowskie stwierdzi, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE spełniający wymagania niniejszego rozporządzenia mimo to stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, zobowiązuje ono zainteresowany podmiot gospodarczy do wprowadzenia w rozsądnym terminie wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia, aby ten produkt nawozowy w momencie wprowadzania do obrotu nie stanowił już zagrożenia, lub w celu wycofania produktu nawozowego z obrotu lub jego odzyskania.

1.  W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 37 ust. 1 państwo członkowskie stwierdzi, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE spełniający wymagania niniejszego rozporządzenia mimo to stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, lub też innych aspektów ochrony interesu publicznego objętych niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie zobowiązuje ono zainteresowany podmiot gospodarczy do wprowadzenia w rozsądnym, proporcjonalnym do charakteru zagrożenia terminie wyznaczonym przez organ nadzoru rynku wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia, aby ten produkt nawozowy w momencie udostępnienia na rynku nie stanowił już zagrożenia, lub w celu wycofania produktu nawozowego z obrotu lub jego odzyskania.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  do produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie dołączono deklaracji zgodności UE;

c)  nie została sporządzona deklaracja zgodności UE;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w celu zmiany załączników I–IV w celu dostosowania ich do postępu technicznego i ułatwienia dostępu do rynku wewnętrznego i swobodnego przepływu dla produktów nawozowych z oznakowaniem CE,

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 dotyczących zmiany załączników I–IV w celu dostosowania ich do postępu technicznego, z uwzględnieniem produktów i materiałów już zatwierdzonych w państwach członkowskich, w szczególności w dziedzinie produkcji nawozów z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodzących z odzysku odpadów, oraz w celu ułatwienia dostępu do rynku wewnętrznego i swobodnego przepływu produktów nawozowych z oznakowaniem CE:

a)  które prawdopodobnie będą objęte intensywnym handlem na rynku wewnętrznym, oraz

a)  które mogą być przedmiotem intensywnego handlu na rynku wewnętrznym, oraz

b)  w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody wskazujące, że nie stanowią niedopuszczalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa ani dla środowiska i że są wystarczająco skuteczne.

b)  w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody wskazujące, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa ani dla środowiska i że są wystarczająco skuteczne.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Po dniu ...[data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja bez zbędnej zwłoki przyjmie zgodnie z ust. 1 akt delegowany dotyczący zmiany kategorii materiałów składowych określonych w załączniku II w celu dodania do nich w szczególności produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, dla których ustalono punkt końcowy w łańcuchu produkcyjnym, struwitu, biowęgla i produktów na bazie popiołów, oraz w celu określenia wymogów, na podstawie których produkty te zostaną dodane do wymienionych kategorii. Przyjmując te akty delegowane, Komisja bierze szczególnie pod uwagę postęp technologiczny w dziedzinie odzysku składników pokarmowych.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli Komisja zmienia załącznik II w celu dodania nowych mikroorganizmów do kategorii materiału składowego dotyczącego takich organizmów na podstawie ust. 1, czyni to w oparciu o następujące dane:

2.  Jeżeli Komisja zmienia załącznik II w celu dodania nowych szczepów mikroorganizmów do kategorii materiałów składowych dotyczącej takich organizmów, czyni to – po sprawdzeniu, czy wszystkie przedmiotowe szczepy dodatkowych mikroorganizmów spełniają wymogi ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu – w oparciu o następujące dane:

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwa mikroorganizmu;

a)  nazwa mikroorganizmu według szczepu;

Poprawka     84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dane historyczne bezpiecznej produkcji i wykorzystywania mikroorganizmu;

c)  literatura naukowa dotycząca bezpiecznej produkcji i wykorzystywania mikroorganizmu;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  taksonomiczny związek z gatunkami mikroorganizmów, które spełniają wymagania w zakresie uznanego domniemania bezpieczeństwa przyznanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności;

d)  taksonomiczny związek z gatunkami mikroorganizmów, które spełniają wymagania w zakresie uznanego domniemania bezpieczeństwa przyznanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, lub odniesienie zadeklarowanej zgodności do odpowiednich, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zharmonizowanych norm bezpieczeństwa dotyczących używanych mikroorganizmów, lub zgodność z wymogami w zakresie oceny bezpieczeństwa nowych mikroorganizmów przyjętymi przez Komisję, jeśli takie zharmonizowane normy nie istnieją;

Poprawka     86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Aby odzwierciedlić szybki postęp technologiczny w tej dziedzinie, do dnia ... [rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przyjmie zgodnie z art. 43 akty delegowane zgodnie z art. 43 określające kryteria oceny nowych mikroorganizmów, które mogą być używane w produktach przeznaczonych do odżywiania roślin bez nominalnego umieszczenia ich w pozytywnym wykazie.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do dnia … [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja zmieni załącznik II w celu dodania punktów końcowych w łańcuchu produkcyjnym, które określono zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wymienionych w CMC 11 w załączniku II.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przyjmując akty delegowane zgodnie z ust. 1, Komisja wprowadza zmiany do kategorii materiałów składowych ustanawiające wymóg dotyczący polimerów innych niż polimerowe składniki pokarmowe określone w załączniku II w celu odzwierciedlenia najnowszych dowodów naukowych i rozwoju technologicznego, a do dnia ... [trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] określi kryteria konwersji węgla polimerycznego, który ma się przekształcić w ditlenek węgla (CO2), oraz odpowiednią metodę testową w zakresie biodegradacji.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Przyjmując akty delegowane zgodnie z ust. 1, Komisja wprowadza zmiany do kategorii materiałów składowych ustanawiające kryteria dotyczące innych produktów ubocznych przemysłu określonych w załączniku II w celu odzwierciedlenia aktualnych praktyk wytwarzania produktów, rozwoju technologicznego i najnowszych dowodów naukowych, a do dnia ... [rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] określi kryteria, na podstawie których przemysłowe produkty uboczne zostaną dodane do kategorii materiałów składowych.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli chodzi o załącznik I część II, uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z ust. 1 i 4 niniejszego artykułu nie obejmują dostosowań do określonych w nim limitów zanieczyszczeń, chyba że nowe limity zanieczyszczeń okażą się niezbędne na skutek dodania nowych materiałów składowych w załączniku II. Po wyznaczeniu nowych limitów zanieczyszczeń stosuje się je tylko do nowo dodanych materiałów składowych.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich wdrożenie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach oraz o każdej późniejszej zmianie, która ich dotyczy.

Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich wdrożenie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach oraz o każdej późniejszej zmianie, która ich dotyczy. Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, by ich przepisy dotyczące sankcji były egzekwowane.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)   w ust. 2 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„W przypadku produktów pochodnych objętych zakresem art. 32 i już powszechnie stosowanych w państwach członkowskich do produkcji nawozów Komisja ustali taki punkt końcowy do dnia … [sześć miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia w sprawie nawozów].”;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009

Artykuł 3 – punkt 34 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  34) „biostymulator” oznacza produkt, który stymuluje procesy odżywiania rośliny niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie i którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny:

34) „biostymulator” oznacza produkt zawierający substancję lub mikroorganizm, które stymulują procesy odżywiania rośliny niezależnie od zawartości składników pokarmowych, lub wszelkie połączenie takich substancji lub mikroorganizmów, którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny lub jej ryzosfery:

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009

Artykuł 3 – punkt 34 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  cechy jakościowe upraw.

c)  jakość upraw.

Poprawka     96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009

Artykuł 3 – punkt 34 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  dostępność ograniczonych składników pokarmowych w glebie, ryzosferze lub fyllosferze;

Poprawka     97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009

Artykuł 3 – punkt 34 – litera c b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  rozkład związków organicznych w glebie;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009

Artykuł 3 – punkt 34 – litera c c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  humifikacja;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe, przegląd i sprawozdawczość

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku produktów, które wprowadzono do obrotu jako nawozy o nazwie „nawozy WE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 przed dniem [Publications Office, please insert the date of application of this Regulation] r. Do takich produktów stosuje się jednak odpowiednio rozdział 5.

Państwa członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku produktów, które wprowadzono do obrotu jako nawozy o nazwie „nawozy WE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 przed dniem ... [dwanaście miesięcy po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia]. Do takich produktów stosuje się jednak odpowiednio rozdział 5.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Państwa członkowskie, które wprowadziły już niższy limit zawartości kadmu (Cd) w nawozach organiczno-mineralnych i nawozach nieorganicznych, określony w załączniku I część II PFC 1 (B) ust. 3 lit. a) i PFC 1 (C)(I) ust. 2 lit. a), mogą zachować ten surowszy limit, dopóki limit ustanowiony w niniejszym rozporządzeniu jest taki sam lub niższy. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich istniejących środkach krajowych do dnia ... [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Do dnia … [42 miesiące od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające stosowanie niniejszego rozporządzenia i jego ogólne skutki pod względem realizacji jego celów, w tym wpływ na MŚP. Sprawozdanie to zawiera w szczególności:

 

a)  ocenę funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów nawozowych, obejmującą analizę zgodności i skuteczności nadzoru rynku, analizę wpływu częściowej harmonizacji na produkcję, wzorce stosowania i przepływy handlowe produktów nawozowych z oznakowaniem CE i produktów nawozowych wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów krajowych;

 

b)  ocenę stosowania ograniczeń poziomów zanieczyszczeń, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, wszelkie odpowiednie nowe informacje naukowe – jeżeli są one dostępne – dotyczące toksyczności oraz rakotwórczości substancji zanieczyszczających, w tym ryzyko wynikające z zanieczyszczenia produktów nawozowych uranem;

 

c)  ocenę rozwoju technologii odkadmiania i ich skutków, skali i kosztów w całym łańcuchu wartości, a także powiązanego gospodarowania odpadami kadmu; oraz

 

d)  ocenę wpływu na handel pozyskiwanymi surowcami, w tym dostępność fosforytów.

 

W sprawozdaniu należycie uwzględnia się postęp techniczny i innowacje, jak również procesy normalizacyjne mające wpływ na produkcję i stosowanie produktów nawozowych. Do sprawozdania dołącza się, w razie konieczności, wniosek ustawodawczy do dnia ... [pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia].

 

Do dnia ... [12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedstawi ocenę danych naukowych służących ustaleniu kryteriów agronomicznych i środowiskowych pozwalających określić kryteria dotyczące całkowicie przetworzonego obornika zwierzęcego w celu sprecyzowania wydajności produktów, które zawierają przetworzony obornik zwierzęcy lub się z niego składają.

Poprawka     103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  Do dnia … [pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przeprowadzi przegląd procedury oceny zgodności mikroorganizmów.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia … [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], z wyjątkiem art. 19–35, które stosuje się od dnia … [rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], oraz art. 13, 41, 42, 43 i 45, które stosuje się od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – akapit 1 – litera C a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ca.  Nawozy niskoemisyjne

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 5 – litera A – podpunkt I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ia.  Inhibitor denitryfikacji

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera substancję, dla której najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości w żywności i paszy został określony zgodnie z:

skreśla się

a)   rozporządzeniem Rady (EWG) nr 315/9332,

 

b)   rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady33,

 

c)   rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/200934 lub

 

d)   dyrektywą 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady35

 

stosowanie produktu nawozowego z oznakowaniem CE określone w instrukcji stosowania nie może doprowadzić do przekroczenia tych poziomów w żywności lub paszy.

 

__________________

 

32 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1).

 

33 Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

 

34 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11).

 

35 Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10).

 

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Składników podlegających zatwierdzeniu lub ponownemu zatwierdzeniu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, lecz nieujętych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011 nie stosuje się w produktach nawozowych, jeżeli niewłączenie ich jest uzasadnione przepisami art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nawóz organiczny zawiera:

1. Nawóz organiczny zawiera:

–  węgiel (C) oraz

–  węgiel organiczny (Corg) oraz

–  składniki pokarmowe

–  składniki pokarmowe

wyłącznie pochodzenia biologicznego, z wyłączeniem materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.

wyłącznie pochodzenia biologicznego, takie jak torf, w tym leonardyt, lignit oraz otrzymane z nich substancje, ale z wyłączeniem innych materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A) – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  kadm (Cd) 1,5 mg/kg suchej masy,

–  kadm (Cd) 1,0 mg/kg suchej masy,

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A) – ustęp 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  ołów (Pb) 120 mg/kg suchej masy oraz

–  ołów (Pb) 20 mg/kg suchej masy oraz

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A) – ustęp 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg suchej masy.

–  biuret (C2H5N3O2) poniżej progu wykrywalności.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A) – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

3.  W 25 g próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Salmonella spp.

Poprawka

3.  W nawozie organicznym nie mogą być obecne czynniki chorobotwórcze w stężeniu przekraczającym odpowiednie dopuszczalne poziomy przedstawione w tabeli poniżej:

Badany mikroorganizm

Plany pobierania próbek

Poziom

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Escherichia coli lub Enterococcaceae

5

5

0

1000 w 1 g lub 1 ml

gdzie n = liczba próbek do zbadania

c = liczba próbek, w których liczba bakterii wyrażona w jtk może wynosić między m a M

m = wartość progowa liczby bakterii wyrażonej w jtk, którą uznaje się za zadowalającą

M = maksymalna wartość liczby bakterii wyrażonej w jtk

W 100 g lub 100 ml nawozu organicznego nie mogą być obecne pasożyty Ascaris spp. i Toxocara spp. w żadnej z faz rozwoju.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A)(I) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera przynajmniej jeden z następujących deklarowanych składników pokarmowych: azot (N), pentatlenek difosforu (P2O5) lub tlenek dipotasu (K2O).

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A)(I) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera więcej niż jeden składnik pokarmowy, produkt musi zawierać podstawowe deklarowane składniki pokarmowe w niżej podanej minimalnej ilości: □

 

2,5 % (m/m) całkowitego azotu (N) lub 2 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5), lub 2 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O) oraz

 

6,5 % (m/m) całkowitej sumy składników pokarmowych.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera przynajmniej jeden z następujących deklarowanych składników pokarmowych: azot (N), pentatlenek difosforu (P2O5) lub tlenek dipotasu (K2O).

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera przynajmniej jeden z następujących deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:

2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera przynajmniej jeden z następujących deklarowanych podstawowych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  2% (m/m) całkowitego azotu (N),

–  1 % (m/m) całkowitego azotu (N) i/lub

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  1 % (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5) lub

–  2 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5) lub

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  2 % (m/m) całkowitego tlenku potasu (K2O)

–  1 % (jeden procent) (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O); oraz

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  6,5 % (m/m) całkowitej sumy składników pokarmowych.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera więcej niż jeden składnik pokarmowy, produkt musi zawierać podstawowe deklarowane składniki pokarmowe w niżej podanej minimalnej ilości: □

 

2 % (m/m) całkowitego azotu (N) lub 1 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5), lub 2 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O) oraz

 

5 % (m/m) całkowitej sumy podstawowych składników pokarmowych.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(B) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nawóz organiczno-mineralny stanowi połączenie:

1.  Nawóz organiczno-mineralny stanowi połączenie:

–  co najmniej jednego nawozu nieorganicznego, określonego w PFC 1(C) poniżej, oraz

–  co najmniej jednego nawozu mineralnego, określonego w PFC 1(C) poniżej, oraz

–  materiału zawierającego węgiel organiczny (C) oraz

–  co najmniej jednego materiału zawierającego węgiel organiczny (Corg) oraz

–  składniki pokarmowe wyłącznie pochodzenia biologicznego, z wyłączeniem materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.

–  składników pokarmowych wyłącznie pochodzenia biologicznego, takich jak torf, w tym leonardyt, lignit oraz otrzymane z nich substancje, ale z wyłączeniem innych materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(B) – ustęp 3 – punkt 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Od dnia [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] r.: 20 mg/kg pięciotlenku fosforu (P2O5),

–  Od dnia ... [dziewięć lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia]: 20 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5),

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(B) – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  ołów (Pb) 120 mg/kg suchej masy.

e)  ołów (Pb) 20 mg/kg suchej masy.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(B) – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

4.  W 25 g próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Salmonella spp.

Poprawka

4.  W nawozie organiczno-mineralnym nie mogą być obecne czynniki chorobotwórcze w stężeniu przekraczającym odpowiednie dopuszczalne poziomy przedstawione w tabeli poniżej:

Badany mikroorganizm

Plany pobierania próbek

Poziom

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Escherichia coli lub Enterococcaceae

5

5

0

1000 w 1 g lub 1 ml

gdzie n = liczba próbek do zbadania

c = liczba próbek, w których liczba bakterii wyrażona w jtk może wynosić między m a M

m = wartość progowa liczby bakterii wyrażonej w jtk, którą uznaje się za zadowalającą

M = maksymalna wartość liczby bakterii wyrażonej w jtk

W 100 g lub 100 ml nawozu organiczno-mineralnego nie mogą być obecne pasożyty Ascaris spp. i Toxocara spp. w żadnej z faz rozwoju.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(B)(I) – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  2 % (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5) lub

–  1 % (m/m) pentatlenku difosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, lub

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(B)(I) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera więcej niż jeden składnik pokarmowy, produkt musi zawierać podstawowe deklarowane składniki pokarmowe w niżej podanej minimalnej ilości:

 

2,5 % (m/m) całkowitego azotu (N), z czego 1 % (m/m) produktu nawozowego z oznakowaniem CE stanowi azot organiczny (N) lub 2 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5), lub 2 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O) oraz

 

6,5 % (m/m) całkowitej sumy podstawowych składników pokarmowych.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(B)(I) – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W produkcie nawozowym z oznakowaniem CE każda jednostka zawiera substancje organiczne i składniki pokarmowe w swojej deklarowanej zawartości.

4.  W produkcie nawozowym z oznakowaniem CE każda jednostka zawiera węgiel organiczny i wszystkie składniki pokarmowe w swojej deklarowanej zawartości. Jednostka odnosi się do jednej z części składowych produktu, takich jak granule, granulki itp.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(B)(II) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeśli produkt zawiera więcej niż jeden składnik pokarmowy, obecne są następujące ilości minimalne:

 

  1 % (m/m) całkowitego azotu (N) lub

 

  1 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5), lub

 

  1 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O),

 

gdzie suma składników pokarmowych wynosi co najmniej 4 %.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(B)(II) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Węgiel organiczny (C) jest obecny w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE w co najmniej 3 % (m/m).

3.  Węgiel organiczny (C) jest obecny w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE w co najmniej 1 % (m/m).

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nawóz nieorganiczny to nawóz inny niż organiczny lub organiczno-mineralny.

1. Nawóz mineralny to nawóz zawierający składniki pokarmowe w postaci mineralnej lub składniki pokarmowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego przetworzone do postaci mineralnej. Węgiel organiczny (Corg) w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE nie może przekraczać 1 % (m/m). Powyższe nie obejmuje węgla, który pochodzi z otoczek spełniających wymogi CMC 9 i 10 oraz dodatków do nawozów spełniających wymogi PFC 5 i CMC 8.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Nawozy fosforowe muszą osiągać co najmniej jeden z następujących minimalnych poziomów rozpuszczalności, aby mogły zostać wchłonięte przez rośliny, w przeciwnym razie nie mogą być deklarowane jako nawozy fosforowe:

 

  rozpuszczalność w wodzie: minimalny poziom 40 % całkowitego P lub

 

  rozpuszczalność w neutralnym cytrynianie amonu: minimalny poziom 75 % całkowitego P, lub

 

  rozpuszczalność w kwasie mrówkowym (wyłącznie miękkie naturalne fosforany): minimalny poziom 55 % całkowitego P.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Całkowita zawartość azotu do zadeklarowania jest podawana jako suma azotu (N) amonowego, azotu (N) azotanowego, azotu (N) mocznikowego, azotu (N) z mocznika metylenowego, azotu (N) z izobutylidenodimocznika, azotu (N) z krotonylidenodimocznika. Zawartość fosforu do zadeklarowania jest podawana według fosforu (P) w postaci fosforanów. Nowe formy można dodać po przeprowadzeniu badania naukowego zgodnie z art. 42 ust. 1.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nieorganiczny nawóz makroskładnikowy przeznaczony jest do dostarczania roślinom co najmniej jednego z następujących makroskładników pokarmowych: azotu (N), fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) lub sodu (Na).

1.  Mineralny nawóz makroskładnikowy przeznaczony jest do dostarczania roślinom co najmniej jednego z następujących makroskładników pokarmowych:

 

a)  podstawowych: azotu (N), fosforu (P) i potasu (K),

 

b)  drugorzędnych: magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) lub sodu (Na).

 

 

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I) – ustęp 2 – litera a – punkt 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Od dnia [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] r.: 20 mg/kg pięciotlenku fosforu (P2O5),

–  Od dnia ... [dziewięć lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia]: 20 mg/kg pentatlenku difosforu (P2O5),

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I) – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  ołów (Pb) 150 mg/kg suchej masy,

e)  ołów (Pb) 20 mg/kg suchej masy.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I) – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  arsen (As) 60 mg/kg suchej masy,

f)  arsen (As) 20 mg/kg suchej masy,

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Prosty, stały, nieorganiczny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość nie więcej niż jednego składnika pokarmowego.

1.  Prosty, stały, mineralny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość:

 

a)  nie więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowego (azotu (N), fosforu (P) i potasu (K)) lub

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – ustęp 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b)  nie więcej niż jednego drugorzędnego składnika pokarmowego (magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) i sodu (Na)).

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Prosty, stały, mineralny nawóz makroskładnikowy o zadeklarowanej zawartości nie więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowego może zawierać jeden lub więcej z drugorzędnych składników pokarmowych.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera jeden z następujących deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:

2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera podstawowe i/lub drugorzędne deklarowane składniki pokarmowe w podanej minimalnej ilości:

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 2 – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  12% (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5),

–  12 % (m/m) pentatlenku difosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie,

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 2 – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – ustęp 2 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  1 % (m/m) całkowitego tlenku sodu (Na2O).

–  3 % (m/m) całkowitego tlenku disodu (Na2O).

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wieloskładnikowy, stały, nieorganiczny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość co najmniej dwóch składników pokarmowych.

1.  Wieloskładnikowy, stały, mineralny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość co najmniej dwóch podstawowych i/lub drugorzędnych składników pokarmowych.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera co najmniej dwa z następujących deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:

2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera co najmniej dwa z podstawowych i/lub drugorzędnych deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  3% (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5),

–  5 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5), rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie,

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  3% (m/m) całkowitego tlenku potasu (K2O)

–  5 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O),

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  1,5% (m/m) całkowitego tlenku magnezu (MgO),

–  2 % (m/m) całkowitego tlenku magnezu (MgO),

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  1,5% (m/m) całkowitego tlenku wapnia (CaO),

–  2 % by mass of total calcium oxide (CaO),

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  1,5% (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3) lub

–  5 % (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3) lub

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  1 % (m/m) całkowitego tlenku sodu (Na2O).

–  3 % (m/m) całkowitego tlenku disodu (Na2O).

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – ustęp 5 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  po pięciu cyklach termicznych opisanych w dziale 4.2 moduł A1 w załączniku IV,

–  po pięciu cyklach termicznych opisanych w dziale 4.2 moduł A1 w załączniku IV, na potrzeby badania przed wprowadzeniem do obrotu,

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Prosty, płynny, nieorganiczny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość tylko jednego składnika pokarmowego.

1.  Prosty, płynny, mineralny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość:

 

a)  nie więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowego

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – ustęp 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b)  nie więcej niż jednego drugorzędnego składnika pokarmowego.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Prosty, płynny, mineralny nawóz makroskładnikowy o deklarowanej zawartości nie więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowego może zawierać jeden lub więcej drugorzędnych składników pokarmowych.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera jeden z następujących deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:

2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera jeden z następujących podstawowych i/lub drugorzędnych deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  5% (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5),

–  5 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie,

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – ustęp 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  5% (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3) lub

–  5 % (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3),

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – ustęp 2 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  1 % (m/m) całkowitego tlenku sodu (Na2O).

–  od 0,5 % do 5 % (m/m) całkowitego tlenku disodu (Na2O).

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wieloskładnikowy, płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość co najmniej dwóch składników pokarmowych.

1.  Wieloskładnikowy, płynny, mineralny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość co najmniej dwóch podstawowych i/lub drugorzędnych składników pokarmowych.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera co najmniej dwa z następujących deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:

2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera co najmniej dwa z podstawowych i/lub drugorzędnych deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  1,5% (m/m) całkowitego azotu (N),

–  3 % (m/m) całkowitego azotu (N) lub

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  1,5% (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5),

–  1,5 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie,

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  1,5% (m/m) całkowitego tlenku potasu (K2O)

–  3 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O) lub

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – ustęp 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  0,75% (m/m) całkowitego tlenku magnezu (MgO),

–  1,5 % (m/m) całkowitego tlenku magnezu (MgO) lub

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – ustęp 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  0,75% (m/m) całkowitego tlenku wapnia (CaO),

–  1,5 % (m/m) całkowitego tlenku wapnia (CaO) lub

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – ustęp 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  0,75% (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3) lub

–  1,5 % (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3) lub

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1 (C) (II) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy to nawóz nieorganiczny inny niż nawóz makroskładnikowy, przeznaczony do dostarczania co najmniej jednego z następujących składników pokarmowych: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) lub cynk (Zn).

1.  Nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy to nawóz nieorganiczny inny niż nawóz makroskładnikowy, przeznaczony do dostarczania co najmniej jednego z następujących składników pokarmowych: boru (B), kobaltu (Co), miedzi (Cu), żelaza (Fe), manganu (Mn), molibdenu (Mo), selenu (Se), krzemu (Si) lub cynku (Zn).

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 1(C) a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

PFC1(C) a: NAWOZY NISKOEMISYJNE

 

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE określa się jako nawóz niskoemisyjny, jeżeli zawiera on więcej niż 1 % węgla organicznego (Corg) i nie więcej niż 15 % węgla organicznego (Corg).

 

2.  Węgiel występujący w cyjanamidzie wapnia i moczniku oraz jego kondensatach i produktach pochodnych nie jest uwzględniany w ilości węgla organicznego do celów tej definicji.

 

3.  Do niniejszej kategorii ma zastosowanie specyfikacja stałych/płynnych, prostych/wieloskładnikowych, makroskładnikowych/mikroskładnikowych nawozów PFC1(C).

 

4.  Produkty sprzedawane w ramach PFC1(C)a muszą spełniać wymogi dotyczące poziomów zanieczyszczeń określone w załączniku I dla nawozów organicznych i organiczno-mineralnych w każdym przypadku, gdy PFC1(C) nie przewiduje żadnych wartości granicznych dla tych zanieczyszczeń.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Środek wapnujący to produkt nawozowy z oznakowaniem CE przeznaczony do korygowania kwasowości gleby, zawierający tlenki, wodorotlenki, węglany lub krzemiany wapnia (Ca) lub magnezu (Mg).

1.  Środek wapnujący to produkt nawozowy z oznakowaniem CE przeznaczony do korygowania kwasowości gleby, zawierający tlenki, wodorotlenki, węglany lub/i krzemiany wapnia (Ca) lub magnezu (Mg).

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 2 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  kadm (Cd) 3 mg/kg suchej masy,

–  kadm (Cd) 1 mg/kg suchej masy,

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 2 – ustęp 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  ołów (Pb) 200 mg/kg suchej masy oraz

–  ołów (Pb) 20 mg/kg suchej masy oraz

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 2 – ustęp 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  arsen (As) 120 mg/kg suchej masy.

–  arsen (As) 20 mg/kg suchej masy.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Polepszacz gleby to produkt nawozowy z oznakowaniem CE przeznaczony do dodawania do gleby w celu zachowania, poprawy lub ochrony właściwości fizycznych lub chemicznych, struktury lub aktywności biologicznej gleby.

Polepszacz gleby to materiał, w tym ściółka, który jest dodawany do gleby in situ głównie w celu zachowania lub poprawy jej właściwości fizycznych i który może poprawić chemiczne lub biologiczne właściwości bądź działanie gleby.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 3 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera co najmniej 15 % materiału pochodzenia biologicznego.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 3(A) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organiczny polepszacz gleby składa się wyłącznie z materiału pochodzenia biologicznego, z wyłączeniem materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.

1.  Organiczny polepszacz gleby składa się wyłącznie z materiału pochodzenia biologicznego, w tym torfu, leonardytu i lignitu oraz otrzymanych z nich substancji humusowych, lecz z wyłączeniem innych materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 3(A) – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  kadm (Cd) 3 mg/kg suchej masy,

–  kadm (Cd) 1,5 mg/kg suchej masy,

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 3(A) – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  chrom sześciowartościowy (Cr VI) 2 mg/kg suchej masy,

–  chrom sześciowartościowy (Cr VI) 1 mg/kg suchej masy,

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 3(A) – ustęp 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  ołów (Pb) 120 mg/kg suchej masy.

–  ołów (Pb) 20 mg/kg suchej masy.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 3(A) – punkt 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

a)  W 25 g próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Salmonella spp.

Poprawka

a)  W organicznym polepszaczu gleby nie mogą być obecne czynniki chorobotwórcze w stężeniu przekraczającym odpowiednie dopuszczalne poziomy przedstawione w tabeli poniżej:

Badany mikroorganizm

Plany pobierania próbek

Poziom

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Escherichia coli lub Enterococcaceae

5

5

0

1000 w 1 g lub 1 ml

gdzie n = liczba próbek do zbadania

c = liczba próbek, w których liczba bakterii wyrażona w jtk może wynosić między m a M

m = wartość progowa liczby bakterii wyrażonej w jtk, którą uznaje się za zadowalającą

M = maksymalna wartość liczby bakterii wyrażonej w jtk

W 100 g lub 100 ml organicznego polepszacza gleby nie mogą być obecne pasożyty Ascaris spp. i Toxocara spp. w żadnej z faz rozwoju.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 3(B) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nieorganiczny polepszacz gleby to polepszacz gleby inny niż organiczny polepszacz gleby.

1.  Nieorganiczny polepszacz gleby to polepszacz gleby inny niż organiczny polepszacz gleby, obejmujący również folie ściółkowe. Biodegradowalna folia ściółkowa to biodegradowalna folia wykonana z polimerów, spełniająca przede wszystkim wymogi określone w załączniku II CMC 10 ust. 2a i 3 oraz przeznaczona do umieszczania na glebie in situ w celu ochrony jej struktury, zmniejszenia wzrostu chwastów, ograniczenia utraty wilgotności gleby lub zapobieżenia erozji gleby.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 3(B) – ustęp 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  ołów (Pb) 150 mg/kg suchej masy.

–  ołów (Pb) 20 mg/kg suchej masy.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Podłoże do upraw to materiał inny niż gleba, przeznaczony do stosowania jako substrat do rozwoju korzeni.

1.  Podłoże do upraw to materiał inny niż gleba in situ, na którym hoduje się rośliny i grzyby.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 4 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  kadm (Cd) 3 mg/kg suchej masy,

–  kadm (Cd) 1,5 mg/kg suchej masy,

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 4 – ustęp 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  ołów (Pb) 150 mg/kg suchej masy.

–  ołów (Pb) 20 mg/kg suchej masy.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

3.  W 25 g próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Salmonella spp.

Poprawka

3.  W podłożu do upraw nie mogą być obecne czynniki chorobotwórcze w stężeniu przekraczającym odpowiednie dopuszczalne poziomy przedstawione w tabeli poniżej:

Badany mikroorganizm

Plany pobierania próbek

Poziom

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Escherichia coli lub Enterococcaceae

5

5

0

1000 w 1 g lub 1 ml

gdzie n = liczba próbek do zbadania

c = liczba próbek, w których liczba bakterii wyrażona w jtk może wynosić między m a M

m = wartość progowa liczby bakterii wyrażonej w jtk, którą uznaje się za zadowalającą

M = maksymalna wartość liczby bakterii wyrażonej w jtk

W 100 g lub 100 ml podłoża do upraw nie mogą być obecne pasożyty Ascaris spp. i Toxocara spp. w żadnej z faz rozwoju.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dodatek do nawozów to produkt nawozowy z oznakowaniem CE przeznaczony do dodawania do produktu dostarczającego roślinom składników pokarmowych w celu poprawy schematów uwalniania składników pokarmowych tego produktu.

Dodatek do nawozów to produkt nawozowy z oznakowaniem CE przeznaczony do dodawania do produktu i posiadający udowodniony wpływ na przetworzenie lub dostępność dla roślin różnych postaci mineralnych lub zmineralizowanych składników pokarmowych albo obu tych rodzajów składników, bądź przeznaczony do dodawania do gleby w celu poprawy wchłaniania składników pokarmowych przez rośliny lub w celu obniżenia utraty tychże składników.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(A) – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każda substancja jest zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200636, w dokumentacji zawierającej:

Każda substancja została zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200636, chyba że jest wyraźnie objęta jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianych w art. 6 tego rozporządzenia bądź w załącznikach IV lub V do tego rozporządzenia.

__________________

__________________

36 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

36 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(A) – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje przewidziane w załączniku VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz

skreśla się

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(A) – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obejmujący zastosowanie jako produkt nawozowy,

skreśla się

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(A) – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o ile nie zostało to wyraźnie objęte jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianym w załączniku IV do tego rozporządzenia lub w pkt 6, 7, 8 lub 9 załącznika V do tego rozporządzenia.

skreśla się

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(A)(I a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

PFC 5(A)(Ia): Inhibitor denitryfikacji

 

1.  Inhibitor denitryfikacji to inhibitor, który ogranicza powstawanie tlenku diazotu (N2O) przez spowalnianie lub blokowanie konwersji azotanów (NO3-) do diazotu (N2) bez wywierania wpływu na proces nitryfikacji opisany w PFC 5(A)(I). Przyczynia się to do zwiększenia dostępności azotanów dla roślin i do ograniczenia emisji N2O.

 

2.  Skuteczność tej metody można ocenić, dokonując pomiaru emisji tlenku diazotu w próbkach gazu pobranych odpowiednim urządzeniem pomiarowym i dokonując pomiaru ilości N2O w tej próbce w chromatografie gazowym. W ramach tej oceny rejestruje się także zawartość wody w glebie.

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(B) – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Substancja ta została zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200637, w dokumentacji zawierającej:

2. Substancja ta została zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200637, chyba że jest wyraźnie objęta jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianych w art. 6 tego rozporządzenia bądź w załącznikach IV lub V do tego rozporządzenia.

__________________

__________________

37 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

37 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(B) – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje przewidziane w załączniku VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz

skreśla się

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(B) – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obejmujący zastosowanie jako produkt nawozowy,

skreśla się

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(B) – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o ile nie zostało to wyraźnie objęte jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianym w załączniku IV do tego rozporządzenia lub w pkt 6, 7, 8 lub 9 załącznika V do tego rozporządzenia.

skreśla się

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(C) – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Substancja ta została zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200638, w dokumentacji zawierającej:

2. Substancja ta została zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200638, chyba że jest wyraźnie objęta jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianych w art. 6 tego rozporządzenia bądź w załącznikach IV lub V do tego rozporządzenia.

__________________

__________________

38 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

38 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(C) – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje przewidziane w załączniku VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz

skreśla się

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(C) – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obejmujący zastosowanie jako produkt nawozowy,

skreśla się

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 5(C) – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o ile nie zostało to wyraźnie objęte jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianym w załączniku IV do tego rozporządzenia lub w pkt 6, 7, 8 lub 9 załącznika V do tego rozporządzenia.

skreśla się

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Biostymulator to produkt nawozowy z oznakowaniem CE stymulujący procesy odżywiania roślin niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie, którego wyłącznym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących cech rośliny:

1.  Biostymulator to produkt nawozowy z oznakowaniem CE stymulujący procesy odżywiania roślin niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie, którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny oraz jej ryzosfery i fyllosfery:

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  dostępności ograniczonych składników pokarmowych w glebie i ryzosferze.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  humifikacji

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  rozkładu związków organicznych w glebie lub

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  kadm (Cd) 3 mg/kg suchej masy,

–  kadm (Cd) 1,5 mg/kg suchej masy,

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Biostymulator wywołuje skutki podane na etykiecie dla roślin podanych na etykiecie.

3.  Biostymulator wywołuje skutki podane na etykiecie dla rośliny podanej na etykiecie. W przypadku gdy biostymulator zawiera co najmniej jeden ze składników, który został zatwierdzony na postawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, informacje dostarczone w ramach oceny zgodności będą zawierać niepodważalny dowód empiryczny potwierdzający skuteczność biostymulatora, z uwzględnieniem odpowiednich parametrów, tj. odpowiednich stężeń składników, dawki, okresów stosowania, fazy wzrostu rośliny, rośliny docelowej itp.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Mikrobiologiczny biostymulator składa się wyłącznie z mikroorganizmu lub konsorcjum mikroorganizmów określonych w kategorii materiałów składowych 7 w załączniku II.

1.  Mikrobiologiczny biostymulator składa się z:

 

a)  mikroorganizmu lub konsorcjum mikroorganizmów określonych w kategorii materiałów składowych 7 w załączniku II;

 

b)  mikroorganizmów lub konsorcjum mikroorganizmów innych niż te, o których mowa w lit. a). Mogą one być wykorzystywane jako kategorie materiałów składowych, o ile spełniają wymogi określone w kategorii materiałów składowych 7 w załączniku II.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

3.  W 25 g lub 25 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Salmonella spp.

 

Poprawka

3.  W mikrobiologicznym biostymulatorze nie mogą być obecne czynniki chorobotwórcze w stężeniu przekraczającym odpowiednie dopuszczalne poziomy przedstawione w tabeli poniżej:

Mikroorganizmy / ich toksyny, metabolity

Plany pobierania próbek

Poziom

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Escherichia coli

5

0

Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Vibrio spp

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Shigella spp

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 jtk/g

Liczba drobnoustrojów beztlenowych na płytce, chyba że mikrobiologicznym biostymulatorem jest bakteria tlenowa

5

2

105 jtk/g lub ml

Liczba drożdży i pleśni, chyba że mikrobiologicznym biostymulatorem jest grzyb

5

2

1000 jtk/g lub ml

gdzie  n = liczba jednostek zawartych w próbce; c = liczba jednostek w próbce osiągających wartości wyższe od wyznaczonego dopuszczalnego poziomu.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W 1 g lub 1 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Escherichia coli.

skreśla się

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W produkcie nawozowym z oznakowaniem CE nie mogą być obecne bakterie z rodziny Enterococcaceae w ilościach większych niż 10 jtk/g świeżej masy.

skreśla się

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W 25 g lub 25 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie może być obecna Listeria monocytogenes.

skreśla się

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  W 25 g lub 25 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne przecinkowce Vibrio spp.

skreśla się

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W 25 g lub 25 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Shigella spp.

skreśla się

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  W 1 g lub 1 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie może być obecny Staphylococcus aureus.

skreśla się

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Liczba drobnoustrojów tlenowych na płytce nie może przekraczać 105 jtk/g lub ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE, chyba że mikrobiologicznym biostymulatorem jest bakteria tlenowa.

skreśla się

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 12 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

biostymulator musi mieć odczyn pH wyższy lub równy 4.

skreśla się

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13.  Okres trwałości mikrobiologicznego biostymulatora wynosi co najmniej 6 miesięcy w warunkach przechowywania określonych na etykiecie.

skreśla się

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – PFC 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Mieszanie nie zmienia charakteru każdego ze składowych produktów nawozowych

3.  Mieszanie nie zmienia funkcji żadnego ze składowych produktów nawozowych

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – CMC 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

CMC 11a: Inne przemysłowe produkty uboczne

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać substancje i mieszaniny, inne niż39:

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać substancje i mieszaniny, w tym dodatki technologiczne, inne niż39:

__________________

__________________

39 Materiał wyłączony z CMC 1 może nadal być kwalifikującym się materiałem składowym na podstawie innej CMC określającej inne wymagania. Zob. np. CMC 11 dotycząca produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, CMC 9 i 10 dotyczące polimerów i CMC 8 dotycząca dodatków do nawozów.

39 Materiał wyłączony z CMC 1 może nadal być kwalifikującym się materiałem składowym na podstawie innej CMC określającej inne wymagania. Zob. np. CMC 11 dotycząca produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, CMC 9 i 10 dotyczące polimerów i CMC 8 dotycząca dodatków do nawozów.

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE,

b)  produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE, z wyjątkiem produktów ubocznych zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 innych niż produkty uboczne objęte jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianych w załączniku V pkt 5 do tego rozporządzenia,

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 1 - ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  polimery lub

e)  polimery, z wyjątkiem polimerów stosowanych w podłożach do upraw i niemających styczności z glebą lub

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 1 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie substancje wchodzące w skład produktu nawozowego z oznakowaniem CE, samodzielnie lub jako składnik mieszaniny, zostały zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, w dokumentacji zawierającej:

Wszystkie substancje wchodzące w skład produktu nawozowego z oznakowaniem CE, samodzielnie lub jako składnik mieszaniny, z wyjątkiem tych substancji, które są wyraźnie objęte jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub w załącznikach IV lub V do tego rozporządzenia, zostały zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, w dokumentacji zawierającej:

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 1 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje przewidziane w załączniku VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz

skreśla się

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 1 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obejmujący zastosowanie jako produkt nawozowy,

skreśla się

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 1 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o ile nie zostało to wyraźnie objęte jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianym w załączniku IV do tego rozporządzenia lub w pkt 6, 7, 8 lub 9 załącznika V do tego rozporządzenia.

skreśla się

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać rośliny, części roślin lub wyciągi z roślin niepoddane żadnemu innemu przetwarzaniu niż cięcie, rozdrabniane, odwirowywanie, wyciskanie, suszenie, liofilizacja lub ekstrahowanie za pomocą wody.

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać rośliny, części roślin lub wyciągi z roślin niepoddane żadnemu innemu przetwarzaniu niż cięcie, rozdrabniane, odwirowywanie, przesiewanie, tłoczenie, wyciskanie, suszenie, liofilizacja, buforowanie, ekstruzja, napromieniowanie, mrożenie, odkażanie przy użyciu ciepła lub ekstrakcja za pomocą wody lub inne przygotowanie/przetwarzanie, które nie powoduje, że substancja końcowa podlega rejestracji na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów ust. 1 do roślin zalicza się algi, a wyklucza z nich sinice.

2.  Do celów ust. 1 do roślin zalicza się algi, z wyjątkiem sinic, które produkują cyjanotoksyny sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać kompost otrzymany w wyniku kompostowania tlenowego wyłącznie co najmniej jednego z następujących materiałów wsadowych:

1.  Produkt z oznakowaniem CE przeznaczony do odżywiania roślin może zawierać kompost, płynny lub niepłynny wyciąg mikrobiologiczny lub niemikrobiologiczny wytworzony z kompostu, otrzymany w wyniku kompostowania tlenowego oraz ewentualnego namnożenia naturalnie występujących drobnoustrojów wyłącznie z co najmniej jednego z następujących materiałów wsadowych:

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i 3 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009;

b)  produktów pochodzących z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i które osiągnęły punkt końcowy łańcucha produkcyjnego zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia;

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  żywych lub martwych organizmów lub ich części, które są nieprzetworzone lub przetworzone jedynie ręcznie, mechanicznie lub z wykorzystaniem siły grawitacji, poprzez rozpuszczanie w wodzie, flotację, ekstrakcję za pomocą wody, destylację parą wodną lub ogrzewanie jedynie w celu usunięcia wody, lub które są w jakikolwiek sposób ekstrahowane z powietrza, oprócz:

c)  żywych lub martwych organizmów lub ich części, które są nieprzetworzone lub przetworzone jedynie ręcznie, mechanicznie lub z wykorzystaniem siły grawitacji, poprzez rozpuszczanie w wodzie, flotację, ekstrakcję za pomocą wody, oprócz:

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera c – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  osadów ściekowych, przemysłowych lub z pogłębiania oraz

–  osadów ściekowych, przemysłowych (oprócz niejadalnych pozostałości żywności, paszy i pozostałości upraw do produkcji biopaliw) lub z pogłębiania oraz

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera d – podpunkt 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  dodatek ten został zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200640, w dokumentacji zawierającej

–  dodatek ten został zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200640, chyba że jest wyraźnie objęty jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianych w art. 6 tego rozporządzenia lub załączniku IV lub V do tego rozporządzenia.

__________________

__________________

40 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

40 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera d – podpunkt 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  informacje przewidziane w załączniku VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz

skreśla się

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera d – ustęp 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obejmujący zastosowanie jako produkt nawozowy,

skreśla się

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera d – podpunkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o ile nie zostało to wyraźnie objęte jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianym w załączniku IV do tego rozporządzenia lub w pkt 6, 7, 8 lub 9 załącznika V do tego rozporządzenia oraz

skreśla się

– całkowite stężenie wszystkich dodatków nie przekracza 5 % całkowitej masy materiałów wsadowych; lub

 

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  nieprzetworzonych i mechanicznie przetworzonych pozostałości z przemysłu spożywczego, z wyjątkiem sektorów wykorzystujących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  materiałów zgodnych z CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 i CMC 11.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  który przetwarza wyłącznie materiały wsadowe, o których mowa w pkt 1 powyżej oraz

–  w którym linie produkcyjne do przetwarzania materiałów wsadowych, o których mowa w pkt 1 powyżej, są wyraźnie oddzielone od linii produkcyjnych do przetwarzania materiałów wsadowych innych niż te, o których mowa w ust. 1, oraz

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 6 – litera a – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  kryterium: maksymalnie 25 mmol O2/kg substancji organicznych/h; lub

–  kryterium: maksymalnie 50 mmol O2/kg substancji organicznych/h; lub

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

CMC 4: Produkt pofermentacyjny roślin energetycznych

CMC 4: Produkt pofermentacyjny roślin energetycznych i bioodpady na bazie roślin

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  dodatek ten został zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200643, w dokumentacji zawierającej

–  dodatek ten został zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200643, chyba że jest wyraźnie objęty jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianych w art. 6 tego rozporządzenia lub załączniku IV lub V do tego rozporządzenia.

__________________

__________________

43 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

43 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  informacje przewidziane w załączniku VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz

skreśla się

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obejmujący zastosowanie jako produkt nawozowy,

skreśla się

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o ile nie zostało to wyraźnie objęte jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianym w załączniku IV do tego rozporządzenia lub w pkt 6, 7, 8 lub 9 załącznika V do tego rozporządzenia oraz

skreśla się

  całkowite stężenie wszystkich dodatków nie przekracza 5 % całkowitej masy materiałów wsadowych; lub

 

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dowolnych materiałów, o których mowa w lit. a)–b), które zostały uprzednio poddane fermentacji.

c)  dowolnych materiałów, o których mowa w lit. a)–b), które zostały uprzednio poddane fermentacji bez śladu obecności aflatoksyn.

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  który przetwarza wyłącznie materiały wsadowe, o których mowa w pkt 1 powyżej oraz

–  w którym linie produkcyjne do przetwarzania materiałów wsadowych, o których mowa w pkt 1 powyżej, są wyraźnie oddzielone od linii produkcyjnych do przetwarzania materiałów wsadowych innych niż te, o których mowa w ust. 1, oraz

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji (70 °C – 1 godz.);

b)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji zgodnie z opisem w rozdziale I sekcja 1 ust. 1 załącznika V do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/20111a;

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  mezofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 37–40 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji (70 °C – 1 godz.); lub

d)  mezofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 37–40 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji zgodnie z opisem w rozdziale I sekcja 1 ust. 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; lub

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera c – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  osadów ściekowych, przemysłowych lub z pogłębiania,

–  osadów ściekowych, przemysłowych innych niż wymienione w lit. ea), lub z pogłębiania oraz

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera d – podpunkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  dodatek ten został zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200644, w dokumentacji zawierającej

–  dodatek ten został zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200644, chyba że jest wyraźnie objęty jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianych w art. 6 tego rozporządzenia lub załączniku IV lub V do tego rozporządzenia.

__________________

__________________

44 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

44 W przypadku dodatku do nawozów odzyskanego w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli dodatek jest taki sam, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu nawozowego w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera d – podpunkt 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  informacje przewidziane w załączniku VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz

skreśla się

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera d – podpunkt 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obejmujący zastosowanie jako produkt nawozowy,

skreśla się

o ile nie zostało to objęte zwolnieniem z obowiązku rejestracji przewidzianym w załączniku IV do tego rozporządzenia lub w pkt 6, 7, 8 lub 9 załącznika V do tego rozporządzenia oraz

 

  całkowite stężenie wszystkich dodatków nie przekracza 5 % całkowitej masy materiałów wsadowych; lub

 

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wszelkich materiałów wymienionych w lit. a)–d), które

e)  wszelkich materiałów bez aflatoksyn wymienionych w lit. a)–d), które

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  nieprzetworzonych i mechanicznie przetworzonych pozostałości z przemysłu spożywczego, z wyjątkiem sektorów wykorzystujących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  materiałów zgodnych z CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 i CMC 11.

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  który przetwarza wyłącznie materiały wsadowe, o których mowa w pkt 1 powyżej oraz

–  w którym linie produkcyjne do przetwarzania materiałów wsadowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, są wyraźnie oddzielone od linii produkcyjnych do przetwarzania materiałów wsadowych innych niż te, o których mowa w pkt 1, oraz

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C przez co najmniej 24 godziny i hydrauliczny czas retencji wynoszący co najmniej 20 dni;

a)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C przez co najmniej 24 godziny i hydrauliczny czas retencji wynoszący co najmniej 20 dni, po których następuje analiza w celu weryfikacji, czy proces fermentacji doprowadził do zniszczenia czynników chorobotwórczych;

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji (70 °C – 1 godz.);

b)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji zgodnie z opisem w rozdziale I sekcja 1 ust. 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  mezofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 37–40 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji (70 °C – 1 godz.); lub

d)  mezofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 37–40 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji zgodnie z opisem w rozdziale I sekcja 1 ust. 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; lub

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wytłoczyny z oliwek, czyli kleisty produkt uboczny procesu tłoczenia oliwy, uzyskany w wyniku przetwarzania za pomocą rozpuszczalników organicznych wilgotnych wytłoków w dwóch (alpeorujo) lub trzech (orujo) etapach.

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  produkty uboczne przemysłu paszowego wymienione w katalogu materiałów paszowych w rozporządzeniu (UE) nr 68/2013;

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  inne materiały lub substancje zatwierdzone do stosowania jako składniki żywności lub paszy.

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Substancja ta została zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200647, w dokumentacji zawierającej:

Substancja ta została zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200647, chyba że jest wyraźnie objęta jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianych w art. 6 tego rozporządzenia bądź w załącznikach IV lub V do tego rozporządzenia.

__________________

__________________

47 W przypadku substancji odzyskanej w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli substancja jest taka sama, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu do nawożenia w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

47 W przypadku substancji odzyskanej w Unii Europejskiej warunek ten jest spełniony, jeśli substancja jest taka sama, w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jak substancja zarejestrowana w dokumentacji zawierającej wskazane tu informacje oraz jeżeli informacja jest dostępna producentowi produktu do nawożenia w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje przewidziane w załączniku VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz

skreśla się

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obejmujący zastosowanie jako produkt nawozowy,

skreśla się

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o ile nie zostało to wyraźnie objęte jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianym w załączniku IV do tego rozporządzenia lub w pkt 6, 7, 8 lub 9 załącznika V do tego rozporządzenia.

skreśla się

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Żadna z substancji nie może zawierać aflatoksyn powyżej progu wykrywalności.

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 7 – ustęp 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  nie zostały poddane żadnemu innemu przetwarzaniu niż suszenie lub liofilizacja oraz

skreśla się

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać substancję lub mieszaninę, których celem jest poprawa schematów uwalniania składników pokarmowych produktu nawozowego, jedynie jeśli wykazana została zgodność tej substancji lub mieszaniny z wymogami niniejszego rozporządzenia dla produktu w PFC 5 załącznika I zgodnie z procedurą oceny zgodności mającą zastosowanie do takiego dodatku do nawozów.

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać substancję lub mieszaninę (w tym dodatki technologiczne, na przykład: środki przeciwzbrylające, substancje przeciwpieniące, środki przeciwpylące, barwniki i środki o właściwościach reologicznych), których celem jest poprawa schematów uwalniania składników pokarmowych produktu nawozowego, jedynie jeśli wykazana została zgodność tej substancji lub mieszaniny z wymogami niniejszego rozporządzenia dla produktu w PFC 5 załącznika I zgodnie z procedurą oceny zgodności mającą zastosowanie do takiego dodatku do nawozów.

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać zgodny z przepisami inhibitor denitryfikacji, o którym mowa w PFC 5(A)(Ia) w załączniku I, tylko pod warunkiem, że zawiera azot w jakiejś postaci.

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać zgodny z przepisami inhibitor ureazy, o którym mowa w PFC 5(A)(II) załącznika I, jedynie jeśli co najmniej 50 % całkowitego azotu (N) w produkcie nawozowym stanowi azot (N) mocznikowy (CH4N2O).

4.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać zgodny z wymogami inhibitor ureazy, o którym mowa w PFC 5(A)(II) w załączniku I, jedynie jeśli co najmniej 50 % całkowitego azotu (N) w produkcie nawozowym stanowi azot (N) amonowy (NH4+) lub azot amonowy (NH4+) i mocznikowy (CH4N2O).

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Polimery nie mogą zawierać formaldehydu.

3.  Polimery zawierają maksymalnie 600 ppm wolnego formaldehydu.

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe jedynie w przypadkach, gdy funkcją polimeru jest:

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe jedynie w przypadkach, gdy funkcją polimeru jest:

a)   kontrola przenikania wody do cząstek składników pokarmowych i tym samym uwalniania składników pokarmowych (w takim przypadku polimer określany jest jako „substancja powlekająca”) lub

a)   kontrola przenikania wody do cząstek składników pokarmowych i tym samym uwalniania składników pokarmowych (w takim przypadku polimer określany jest jako „substancja powlekająca”) lub

b)   zwiększenie zdolności produktu nawozowego z oznakowaniem CE do zatrzymywania wody.

b)   zwiększenie zdolności produktu nawozowego z oznakowaniem CE do zatrzymywania wody, lub

 

ba)  ulepszenie gleby w postaci biodegradowalnej folii ściółkowej spełniającej w szczególności wymogi zawarte w CMC 10 pkt 2a i 3, lub

 

bb)  wiązanie składników produktu nawozowego, bez styczności z glebą, lub

 

bc)  poprawa stabilności produktu nawozowego z oznakowaniem CE, lub

 

bd)  poprawa przenikalności wody w glebie.

Poprawka    276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Od dnia [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] r. należy przestrzegać zgodności z następującym kryterium: Polimer jest zdolny do rozpadu fizycznego lub biologicznego, w rezultacie którego jego większość ulega ostatecznie rozkładowi na ditlenek węgla (CO2), biomasę i wodę. W badaniu biodegradacji określonym w lit. a)–c) poniżej co najmniej 90 % węgla organicznego przekształca się w CO2 podczas maksymalnie 24 miesięcy.

2.  Od dnia [pięć lat od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r. należy przestrzegać zgodności z następującym kryterium: polimer jest zdolny do rozpadu fizycznego lub biologicznego, w rezultacie którego jego większość ulega ostatecznie rozkładowi na ditlenek węgla (CO2), biomasę i wodę. W badaniu biodegradowalności co najmniej 90 % węgla organicznego przekształca się w CO2 w ciągu maksymalnie 48 miesięcy po upływie deklarowanego okresu działania produktu nawozowego, podanego na etykiecie, w porównaniu ze stosowną normą. Kryteria biodegradowalności i opracowane odpowiednie metody testowe w zakresie biodegradacji zostaną ocenione w świetle najnowszych dowodów naukowych oraz zawarte w aktach delegowanych przyjętych zgodnie z art. 42 niniejszego rozporządzenia.

a)  Badanie przeprowadza się w temperaturze 25 °C ± 2 °C.

 

b)  Badanie przeprowadza się zgodnie z metodą oznaczania ostatecznej biodegradacji tlenowej tworzyw sztucznych w glebie poprzez pomiar zapotrzebowania na tlen lub ilość wytworzonego ditlenku węgla.

 

c)  Jako materiału referencyjnego w badaniu używa się celulozy mikrokrystalicznej w postaci proszku o takich samych wymiarach, jak badany materiał.

 

d)  Przed badaniem materiału badanego nie naraża się na warunki ani nie poddaje się procedurom mającym na celu przyspieszenie rozpadu warstwy polimerowej, na przykład narażeniu na ciepło lub światło.

 

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Biodegradowalna folia ściółkowa, o której mowa w PFC 3(B), spełnia następujące kryterium:

 

polimer jest zdolny do rozpadu fizycznego lub biologicznego, w rezultacie którego ulega ostatecznie rozkładowi na ditlenek węgla (CO2), biomasę i wodę oraz w badaniu biodegradowalności zgodnie z unijnymi normami dotyczącymi biodegradacji polimerów w glebie co najmniej 90 %, bezwzględnie lub w stosunku do materiału referencyjnego, węgla organicznego przekształca się w CO2 w ciągu maksymalnie 24 miesięcy.

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Z uwagi na fakt, że produkt ma być dodany do gleby i uwolniony do środowiska, kryteria te mają zastosowanie do wszystkich materiałów w produkcie.

Poprawka    279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 10 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Produkty z oznakowaniem CE zawierające polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe są zwolnione z wymogów określonych w pkt 1, 2 i 3, pod warunkiem że te polimery są wykorzystywane wyłącznie jako materiał wiążący w produkcie nawozowym i nie mają styczności z glebą.

Poprawka    280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, które osiągnęły punkt końcowy łańcucha produkcyjnego, określony zgodnie z tym rozporządzeniem, wymienione w poniższej tabeli i w niej określone:

 

Poprawka

Z zastrzeżeniem przyjęcia przez Komisję aktów delegowanych na mocy art. 42, produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, które osiągnęły punkt końcowy łańcucha produkcyjnego, określony zgodnie z tym rozporządzeniem, wymienione w poniższej tabeli i w niej określone:

 

Produkt pochodny

Normy przetwarzania aż do osiągnięcia punktu końcowego w łańcuchu produkcyjnym

1

Mączka mięsna

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

2

Mączka kostna

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

3

Mączka mięsno-kostna

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

4

Krew zwierzęca

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

5

Proteiny hydrolizowane kategorii III zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

6

Przetworzony obornik

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

7

Kompost (1)

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

8

Pozostałości fermentacyjne z produkcji biogazu (1)

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

9

Mączka z piór

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

10

Skóry i skórki

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

11

Rogi i kopyta

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

12

Guano nietoperzy

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

13

Wełna i sierść

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

14

Pierze i puch

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

15

Szczecina świńska

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

16

Gliceryna i inne produkty z materiałów kategorii 2 i 3 pochodzących z produkcji biodiesla i paliw odnawialnych

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

17

Karma dla zwierząt domowych i gryzaki dla psów, które zostały odrzucone z powodów handlowych lub błędów technicznych

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

(1) pochodzące z materiałów kategorii 2 i 3 innych niż mączka mięsno-kostna i przetworzone białko zwierzęce

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – CMC 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

CMC 11a: Inne przemysłowe produkty uboczne

 

1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać inne przemysłowe produkty uboczne, takie jak siarczan amonu uzyskany przy produkcji kaprolaktamu, kwas siarkowy uzyskany przy rafinacji gazu ziemnego i olejów oraz inne materiały pochodzące z konkretnych procesów przemysłowych, które są wyłączone z CMC 1 i są wymienione w poniższej tabeli, na określonych w niej warunkach:

 

2.  Od dnia ... [rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] kryteria dodania do kategorii materiałów składowych przemysłowych produktów ubocznych, które zostały wykorzystane zgodnie z rozporządzeniem 2003/2003 jako materiały składowe produktów nawozowych z oznakowaniem CE, ustanawia się w świetle najnowszych dowodów naukowych i zamieszcza w aktach delegowanych przyjętych zgodnie z art. 42 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  opis wszystkich składników powyżej 5 % w masie produktu w porządku malejącym w przeliczeniu na suchą masę, łącznie ze wskazaniem odnośnej kategorii materiałów składowych (CMC), o której mowa w załączniku II.

e)  opis wszystkich składników powyżej 1 % w masie produktu w porządku malejącym w przeliczeniu na suchą masę, łącznie ze wskazaniem odnośnej kategorii materiałów składowych (CMC), o której mowa w załączniku II, oraz łącznie z zawartością podaną jako procent suchej masy;

Poprawka    283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  W przypadku produktów zawierających materiały pochodzące z organicznych produktów ubocznych lub odpadów, które nie zostały poddane procesowi niszczącemu wszystkie materiały organiczne, na etykiecie określa się, które odpady i produkty uboczne zostały wykorzystane oraz podaje numer partii lub numer seryjny z czasem produkcji. Numer ten odnosi się do posiadanych przez producenta danych zapewniających identyfikowalność i określa poszczególne źródła (gospodarstwa rolne, zakłady produkcyjne itp.) każdego z odpadów organicznych / produktów ubocznych wykorzystanych w partii/serii. Komisja opublikuje, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i do dnia ... [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], warunki wykonania niniejszego przepisu, który wejdzie w życie do dnia ... [trzy lata po publikacji tych warunków]. Aby zminimalizować obciążenia administracyjne dla podmiotów gospodarczych i organów nadzoru rynku, opracowane przez Komisję warunki muszą uwzględniać wymogi zawarte w art. 6 ust. 5–7 i w art. 11, jak również istniejące systemy identyfikowalności (np. dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub systemów przemysłowych) i unijne kody klasyfikacji odpadów.

Poprawka    284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Producenci udostępniają skrótowe instrukcje dotyczące zamierzonego stosowania, w tym zamierzonej częstotliwości i okresów stosowania oraz zamierzonych roślin docelowych i warunków przechowywania.

Poprawka    285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  W odniesieniu do żadnego produktu nie można składać oświadczeń odnoszących się do innej kategorii funkcji produktów (PFC) bez spełnienia wszystkich wymogów tej dodatkowej kategorii funkcji produktów i nie są dozwolone żadne bezpośrednie lub dorozumiane oświadczenia dotyczące skutków służących ochronie roślin.

Poprawka    286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Zawartość inhibitora nitryfikacji wyraża się jako procent masowy całkowitego azotu (N) obecnego w postaci azotu amonowego (NH4+) i azotu mocznikowego (CH4N2O).

b)  Zawartość inhibitora nitryfikacji wyraża się jako procent masowy całkowitego azotu (N) obecnego w postaci azotu amonowego (NH4+) lub azotu amonowego (NH4+) i azotu mocznikowego (CH4N2O).

Poprawka    287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(A) – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  deklarowane składniki pokarmowe azot (N), fosfor (P) lub potas (K), w formie symboli chemicznych w porządku N-P-K;

a)  deklarowane składniki pokarmowe azot (N), fosfor (P) lub potas (K), w formie symboli chemicznych w porządku N-P-K; deklarowana zawartość azotu jest podawana jako suma azotu (N) amonowego, azotu (N) azotanowego, azotu (N) mocznikowego, azotu (N) z formaldehydu mocznikowego, azotu (N) z izobutylidenodimocznika, azotu (N) z krotonylidenodimocznika i azotu (N) z cyjanoamidu.

 

Nawozy fosforowe muszą osiągać następujące minimalne poziomy rozpuszczalności, aby mogły zostać wchłonięte przez rośliny, w przeciwnym razie nie mogą być deklarowane jako nawozy fosforowe:

 

  rozpuszczalność w wodzie: minimalny poziom 25 % całkowitego P,

 

  rozpuszczalność w neutralnym cytrynianie amonu: minimalny poziom 30 % całkowitego P,

 

  rozpuszczalność w kwasie mrówkowym (wyłącznie miękkie naturalne fosforany): minimalny poziom 35 % całkowitego P.

Poprawka    288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC1 (A) – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  deklarowane składniki pokarmowe magnez (Mg), wapń (Ca), siarka (S) lub sód (Na) w formie symboli chemicznych w porządku Mg-Ca-S-Na;

b)  deklarowane składniki pokarmowe wapń (Ca), magnez (Mg), sód (Na) lub siarka (S) w formie symboli chemicznych w porządku Ca - Mg - Na - S;

 

(Poprawka dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(A) – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  liczby wskazujące całkowitą zawartość deklarowanych składników pokarmowych azotu (N), fosforu (P) lub potasu (K), a następnie liczby w nawiasach wskazujące całkowitą zawartość magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) lub sodu (Na),

c)  liczby wskazujące średnią zawartość deklarowanych składników pokarmowych azotu (N), fosforu (P) lub potasu (K), a następnie liczby w nawiasach wskazujące całkowitą zawartość magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) lub sodu (Na),

Poprawka    290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(A) – ustęp 1 – litera d – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  węgiel organiczny (C); oraz

  węgiel organiczny (C) oraz stosunek C/N;

Poprawka    291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(A) – ustęp 1 – litera d – tiret 7 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w takiej postaci jak proszek lub granulki.

Poprawka    292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(B) – ustęp 1 – litera d – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5);

  pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie.

Poprawka    293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(B) – ustęp 1 – litera d – tiret 2 – podtiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w przypadku obecności mączki fosforytowej – pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym;

  pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny wyłącznie w kwasach mineralnych

Poprawka    294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(B) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Całkowita deklarowana zawartość azotu jest podawana jako suma azotu (N) amonowego, azotu (N) azotanowego, azotu (N) mocznikowego, azotu (N) z mocznika metylenowego, azotu (N) z izobutylidenodimocznika, azotu (N) z krotonylidenodimocznika i azotu (N) z cyjanoamidu.

Poprawka    295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC1 (C) (I) – ustęp 1 – litera d – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5);

  pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie

Poprawka    296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC1 (C) (I) – ustęp 1 – litera d – tiret 2 – podtiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  w przypadku obecności mączki fosforytowej – pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym;

–  pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny wyłącznie w kwasach mineralnych

Poprawka    297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC1 (C) (I) – ustęp 1 – litera d – tiret 4 – podtiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  w takiej postaci jak proszek lub granulki;

Poprawka    298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(C)(I) – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  pH

Poprawka    299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(C)(I) – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Produkty nawozowe zawierające odpowiednio mniej niż 5 ppm kadmu, arsenu, ołowiu, chromu(VI) i rtęci kwalifikują się do stosowania widocznego oznakowania ekologicznego na ich opakowaniach i etykietach. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 43 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie w celu przyjęcia norm technicznych dotyczących takiej etykiety.

Poprawka    300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(C)(I)(a) – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  proszek, jeżeli co najmniej 90 % produktu może przejść przez sito o oczkach 10 mm, lub

c)  proszek, jeżeli co najmniej 90 % produktu może przejść przez sito o oczkach 1 mm, lub

Poprawka    301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(C)(I)(a) – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W przypadku produktów z oznakowaniem CE, o których mowa w załączniku II CMC 10 ust. 1 lit. bb), gdy polimery są wykorzystywane wyłącznie jako materiał wiążący, należy umieścić następującą informację: „Produkt nawozowy do stosowania bez styczności z glebą”

Poprawka    302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(C) (II) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Deklarowane mikroskładniki pokarmowe w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE są wyszczególniane pod swoimi nazwami i symbolami chemicznymi w następującej kolejności: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cynk (Zn), a następnie nazwy ich przeciwjonów;

1.  Deklarowane mikroskładniki pokarmowe w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE są wyszczególniane pod swoimi nazwami i symbolami chemicznymi w następującej kolejności: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), selen (Se), krzem (Si) i cynk (Zn), a następnie nazwy ich przeciwjonów;

Poprawka    303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 1(C) a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

PFC 1(C) a: Nawozy niskoemisyjne

 

1.  Należy podać następujące elementy informacji dotyczące makroskładników pokarmowych:

 

a)  deklarowane składniki pokarmowe azot (N), fosfor (P) lub potas (K), w formie symboli chemicznych w porządku N-P-K;

 

b)  deklarowane składniki pokarmowe magnez (Mg), wapń (Ca), siarka (S) lub sód (Na) w formie symboli chemicznych w porządku Mg-Ca-S-Na;

 

c)  liczby wskazujące całkowitą zawartość deklarowanych składników pokarmowych azotu (N), fosforu (P) lub potasu (K), a następnie liczby w nawiasach wskazujące całkowitą zawartość magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) lub sodu (Na);

 

d)  zawartość następujących deklarowanych składników pokarmowych, w następującej kolejności, jako procent masowy nawozu:

 

  całkowity azot (N)

 

  minimalna ilość azotu organicznego (N), a następnie opis pochodzenia użytej substancji organicznej;

 

  azot (N) w postaci azotu azotanowego;

 

  azot (N) w postaci azotu amonowego;

 

  azot (N) w postaci azotu mocznikowego;

 

  całkowity pentatlenek difosforu (P2O5);

 

  pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie;

 

  pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu;

 

  w przypadku obecności mączki fosforytowej, pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym;

 

  całkowity tlenek dipotasu (K2O);

 

  tlenek dipotasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie;

 

  tlenek magnezu (MgO), tlenek wapnia (CaO), tritlenek siarki (SO3) i tlenek disodu(Na2O)

 

  jeżeli te składniki pokarmowe są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, wyrażone tylko jako zawartość rozpuszczalna w wodzie;

 

  jeżeli rozpuszczalna zawartość tych składników pokarmowych wynosi przynajmniej jedną czwartą łącznej zawartości tych składników pokarmowych, wyrażone jako zawartość całkowita i zawartość rozpuszczalna w wodzie;

 

  w pozostałych przypadkach, wyrażone jako zawartość całkowita;

 

e)  w przypadku obecności mocznika (CH4N2O), informacje na temat możliwego wpływu uwalniania amoniaku ze stosowanego nawozu na jakość powietrza oraz zalecenie dla użytkowników dotyczące stosowania odpowiednich środków zaradczych.

 

2.  Należy wskazać następujące inne elementy jako procent masowy produktu nawozowego z oznakowaniem CE:

 

  zawartość węgla organicznego (C) oraz

 

  zawartość suchej masy.

 

3.  Gdy co najmniej jeden z następujących mikroskładników pokarmowych: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cynk (Zn) jest obecny w minimalnej zawartości wskazanej jako procent masowy w poniższej tabeli:

 

  podlega on deklaracji, jeżeli został celowo dodany do produktu nawozowego z oznakowaniem CE oraz

 

  może zostać zadeklarowany w innych przypadkach.

 

Mikroskładnik pokarmowy

Procent masowy

 

bor (B)

0,01

 

kobalt (Co)

0,002

 

miedź (Cu)

0,002

 

mangan (Mn)

0,01

 

molibden (Mo)

0,001

 

cynk

0,002

 

Składniki te muszą być zadeklarowane po informacjach dotyczących makroskładników pokarmowych. Należy podać następujące informacje:

 

a)  nazwy i symbole chemiczne deklarowanych mikroskładników pokarmowych, wymienione w następującej kolejności: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cynk (Zn), a następnie nazwy ich przeciwjonów;

 

b)  całkowita zawartość mikroskładnika pokarmowego wyrażona jako procent masowy nawozu;

 

  jeżeli te składniki pokarmowe są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, wyrażona tylko jako zawartość rozpuszczalna w wodzie;

 

  jeżeli rozpuszczalna zawartość tych składników pokarmowych wynosi przynajmniej jedną czwartą łącznej zawartości tych składników pokarmowych, wyrażone jako zawartość całkowita i zawartość rozpuszczalna w wodzie oraz

 

  w pozostałych przypadkach, wyrażona jako zawartość całkowita;

 

c)  gdy deklarowany mikroskładnik lub mikroskładniki pokarmowe są schelatowane przez czynniki chelatujące, po nazwie i symbolu chemicznym mikroskładnika pokarmowego dodaje się następujące oznaczenie:

 

  „schelatowany przez ...” wraz z nazwą czynnika chelatującego lub jej skrótem oraz ilość schelatowanego mikroskładnika pokarmowego jako procent masowy produktu nawozowego z oznakowaniem CE;

 

d)  gdy produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera mikroskładnik lub mikroskładniki pokarmowe kompleksowane przez czynniki kompleksujące:

 

  po nazwie i symbolu chemicznym mikroskładnika pokarmowego dodaje się następujące oznaczenie: „kompleksowany przez …” oraz ilość kompleksowanych mikroskładników pokarmowych jako procent masowy produktu nawozowego z oznakowaniem CE oraz

 

  nazwę czynnika kompleksującego lub jej skrót;

 

e)  następującą uwagę: „Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.”

Poprawka    304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  zawartość azotu całkowitego (N);

skreśla się

Poprawka    305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 3 – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5);

skreśla się

Poprawka    306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 3 – akapit 1 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  zawartość całkowitego tlenku potasu (K2O);

skreśla się

Poprawka    307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 6 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  dawki, okresy stosowania (faza rozwoju rośliny) i częstotliwość stosowania;

e)  dawki, okresy stosowania (faza rozwoju rośliny), miejsce i częstotliwość stosowania (zgodnie z dowodami empirycznymi uzasadniającymi określenie „biostymulator”);

Poprawka    308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – PFC 6 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  informacja, że produkt nie jest środkiem ochrony roślin;

Poprawka    309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 3 –PFC 1(A)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości składników pokarmowych i innych zadeklarowanych parametrów

 

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości składników pokarmowych i innych zadeklarowanych parametrów

węgiel organiczny (C)

± 20 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

węgiel organiczny (C)

± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

zawartość suchej masy

± 5,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

zawartość suchej masy

± 5,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

azot całkowity (N)

± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot całkowity (N)

± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot organiczny (N)

± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot organiczny (N)

± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5);

± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity pentatlenek difosforu (P2O5);

± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity tlenek potasu (K2O);

± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity tlenek dipotasu (K2O);

± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity i rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu, tlenek wapnia, tritlenek siarki lub tlenek sodu

± 25 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie 1,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity i rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu, tlenek wapnia, tritlenek siarki lub tlenek sodu

± 25 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie 1,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

miedź całkowita (Cu)

± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

miedź całkowita (Cu)

± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

cynk całkowity (Zn)

± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

cynk całkowity (Zn)

± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

ilość:

-5 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

ilość:

-5 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

 

 

Deklarowane postaci azotu, fosforu i potasu

Dwuskładnikowe: maksymalna tolerancja w wartościach bezwzględnych: 1,1 azotu (N) i 0,5 azotu (N) organicznego, 1,1 P2O5, 1,1 K2O i 1,5 dla sumy dwóch składników pokarmowych.

 

 

 

Trójskładnikowe: maksymalna tolerancja w wartościach bezwzględnych: 1,1 azotu (N) i 0,5 azotu (N) organicznego, 1,1 P2O2, 1,1 K2O i 1,9 dla sumy trzech składników pokarmowych.

 

 

 

± 10 % całkowitej deklarowanej zawartości każdego składnika pokarmowego do maksymalnie 2 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych.

Poprawka    310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 3 – PFC 1(B) – tabela 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości nieorganicznego makroskładnika pokarmowego w podanej formie

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarowanej zawartości tych form składników pokarmowych do maksymalnie 2 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

± 25 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie 1,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

± 25 % deklarowanej zawartości do maksymalnie 0,9 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

Poprawka

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości nieorganicznego makroskładnika pokarmowego w podanej formie

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarowanej zawartości każdej formy składników pokarmowych do maksymalnie 2 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych dla każdego składnika pokarmowego osobno i dla sumy składników

-50 % i +100 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie -2 i +4 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

± 25 % deklarowanej zawartości do maksymalnie 0,9 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

Tolerancje P2O5 odnoszą się do pentatlenku difosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie.

 

 

Poprawka    311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 3 –PFC 1(B)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

węgiel organiczny: ± 20 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

węgiel organiczny: ± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

azot organiczny (N): ± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot organiczny (N): ± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

miedź całkowita (Cu) ± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,5 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

miedź całkowita (Cu) ± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,5 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

cynk całkowity (Zn) ± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

cynk całkowity (Zn) ± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

Poprawka    312

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 3 - PFC 1(C)(I)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości nieorganicznego makroskładnika pokarmowego w podanej formie

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarowanej zawartości tych form składników pokarmowych do maksymalnie 2 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

± 25 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie 1,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

± 25 % deklarowanej zawartości do maksymalnie 0,9 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

granulometria: ± 10 % względnego odchylenia mające zastosowanie do deklarowanej wartości procentowej materiału przechodzącego przez określone sito

ilość: ± 5 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

Poprawka

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości nieorganicznego makroskładnika pokarmowego w podanej formie

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarowanej zawartości każdej formy składników pokarmowych do maksymalnie 2 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych dla każdego składnika pokarmowego osobno i dla sumy składników

-50 % i +100 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie -2 i +4 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych.

-50 % i +100 % deklarowanej zawartości do maksymalnie -2 i +4 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

Powyższe wartości tolerancji mają zastosowanie również do różnych postaci azotu (N) i różnych rozpuszczalności.

granulometria: ± 20 % względnego odchylenia mające zastosowanie do deklarowanej wartości procentowej materiału przechodzącego przez określone sito

ilość: ± 3 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

Poprawka    313

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 3 – PFC 3

Formy deklarowanych składników pokarmowych i inne deklarowane kryteria jakości

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanych parametrów

pH

± 0,7 w czasie wytwarzania

 

± 1,0 w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

węgiel organiczny (C)

± 10 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot całkowity (N)

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5);

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity tlenek potasu (K2O);

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

sucha masa

± 10 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

ilość:

-5 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych w czasie wytwarzania

 

-25 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

węgiel organiczny (C)/azot organiczny (N)

± 20 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

granulometria

± 10 % względnego odchylenia mające zastosowanie do deklarowanej wartości procentowej materiału przechodzącego przez określone sito

Poprawka

Formy deklarowanych składników pokarmowych i inne deklarowane kryteria jakości

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanych parametrów

pH

± 0,7 w czasie wytwarzania

 

± 0,9 w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

węgiel organiczny (C)

± 10 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot całkowity (N)

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity pentatlenek difosforu (P2O5);

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity tlenek dipotasu (K2O);

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

sucha masa

± 10 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

ilość:

-5 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych w czasie wytwarzania

 

-15 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

węgiel organiczny (C)/azot organiczny (N)

± 20 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

granulometria

± 10 % względnego odchylenia mające zastosowanie do deklarowanej wartości procentowej materiału przechodzącego przez określone sito

Poprawka    314

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 3 – PFC 4

Formy deklarowanych składników pokarmowych i inne deklarowane kryteria jakości

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanych parametrów

Przewodność elektryczna

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

pH

± 0,7 w czasie wytwarzania

 

± 1,0 w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość na objętość(litry lub m³)

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-25 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość (objętość) materiałów o wielkości cząstek powyżej 60 mm

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-25 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość (objętość) gotowych podłoży do upraw

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-25 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Rozpuszczalny w wodzie azot (N)

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Poprawka

Formy deklarowanych składników pokarmowych i inne deklarowane kryteria jakości

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanych parametrów

Przewodność elektryczna

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 60 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

pH

± 0,7 w czasie wytwarzania

 

± 0,9 w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość na objętość(litry lub m³)

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-15 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość (objętość) materiałów o wielkości cząstek powyżej 60 mm

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-15 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość (objętość) gotowych podłoży do upraw

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-15 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Rozpuszczalny w wodzie azot (N)

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 60 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 60 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

tlenek dipotasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 60 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Poprawka    315

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – część 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  produktów pofermentacyjnych roślin energetycznych, określonych w CMC 4,

b)  produktów pofermentacyjnych roślin energetycznych i bioodpadów na bazie roślin, określonych w CMC 4,

Poprawka    316

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – część 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  nieprzetworzonych lub mechanicznie przetworzonych roślin, części roślin lub wyciągów z roślin, określonych w CMC 2.

Poprawka    317

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – część 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  inhibitora denitryfikacji, określonego w PFC 5(A)(Ia),

Poprawka    318

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – część 1 – ustęp 3 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  inhibitora denitryfikacji, określonego w PFC (A)(Ia),

Poprawka    319

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – część 2 – moduł A – punkt 2.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  projekt koncepcyjny i rysunki techniczne oraz schematy,

skreśla się

Poprawka    320

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – część 2 – moduł A – punkt 2.2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz stosowania produktu nawozowego z oznakowaniem CE,

skreśla się

Poprawka    321

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – część 2 – moduł A1 – punkt 4 – paragraph 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cykle i badania, o których mowa w działach 4.1–4.3 poniżej, muszą być przeprowadzane na reprezentatywnej próbce produktu co najmniej co 3 miesiące, w imieniu producenta, w celu weryfikacji zgodności z:

Cykle i badania, o których mowa w działach 4.1–4.3 poniżej, muszą być przeprowadzane na reprezentatywnej próbce produktu co najmniej co sześć miesięcy w przypadku ciągłej pracy zakładu lub co roku w przypadku produkcji okresowej, w imieniu producenta, w celu weryfikacji zgodności z:

Poprawka    322

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – część 2 – moduł A1 – punkt 4.3.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4.3.5a.  Producent przechowuje sprawozdania z badań wraz z dokumentacją techniczną.

Poprawka    323

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – część 2 – moduł B – punkt 3.2 – litera c – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  sprawozdania z badań oraz

–  sprawozdania z badań, w tym badania efektywności agronomicznej, oraz

Poprawka    324

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – część 2 – moduł D1 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  projekt koncepcyjny i rysunki techniczne oraz schematy, włącznie z pisemnym opisem i schematem procesu produkcji, gdzie każdy zabieg, zbiornik magazynowy i obszar magazynowy są jasno określone,

b)  pisemny opis i schemat procesu produkcji,

(1)

  Dz.U. C 389 z 21.10.2016, s. 80.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W dniu 17 marca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE.

Obecnie ramy prawne dotyczące warunków udostępniania nawozów na rynku wewnętrznym, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2003/2003, obejmują prawie wyłącznie nawozy z materiałów wydobytych z ziemi lub z wytworzonych chemicznie materiałów nieorganicznych. Projekt rozporządzenia przewiduje zastąpienie tych przepisów i objęcie swoim zakresem szerszej gamy produktów nawozowych, a tym samym otwarcie jednolitego rynku na potrzeby swobodnego obrotu produktami nawozowymi z surowców organicznych lub wtórnych. W związku z tym wniosek dostosowuje przepisy dotyczące produktów nawozowych do nowych ram prawnych dotyczących przepisów regulujących produkty i jego wyłączną podstawą prawną jest art. 114 TFUE.

Wniosek Komisji ma na celu wsparcie przemysłu unijnego, by stał się on bardziej zrównoważony i konkurencyjny, sprzyjał trwałemu wzrostowi gospodarczemu i tworzył miejsca pracy. Proponowane rozporządzenie dąży do zharmonizowania przepisów UE dotyczących produktów pochodzących z odpadów organicznych i produktów ubocznych.

Proces przygotowywania wniosku

Wniosek oparto na szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami i na ocenie skutków. W przeprowadzonej w 2010 r. ocenie obowiązującego rozporządzenia w sprawie nawozów stwierdzono, że rozporządzenie w sprawie nawozów mogłoby skuteczniej promować innowacyjne nawozy oraz że są potrzebne reformy na rzecz wzmocnienia rynku wewnętrznego. Wykazano w niej także, że ani podmioty gospodarcze, ani organy krajowe nie uważają, by zasada wzajemnego uznawania była wystarczająca do zagwarantowania swobodnego przepływu nawozów organicznych, ponieważ nawozy organiczne to produkty, które wymagają rygorystycznych przepisów w celu zapewnienia dobrej jakości produktów, ochrony środowiska i zdrowia.

Na etapie przygotowawczym skonsultowano się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym w ramach konsultacji społecznych na temat gospodarki o obiegu zamkniętym ogłoszonych w maju 2015 r. Zainteresowane strony poproszono także o wyrażenie opinii co do planu działania dotyczącego przeglądu rozporządzenia w sprawie nawozów, który to plan opublikowano w październiku 2015 r.

Omawiany wniosek został poparty oceną skutków, w której wykazano, że proponowana reforma powinna doprowadzić do uproszczenia procedur administracyjnych oraz do zapewnienia niezbędnej rynkowi elastyczności przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia i środowiska.

Uwagi ogólne

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produktów nawozowych jako część pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Wniosek aktualizuje oceny zgodności i nadzór rynku zgodnie z nowymi ramami prawnymi dotyczącymi przepisów regulujących produkty, obejmuje szerszą gamę produktów nawozowych (w tym te produkowane z surowców wtórnych) i określa limity zawartości metali ciężkich i zanieczyszczeń w produktach nawozowych w celu ochrony interesu publicznego.

1. Dobrowolna harmonizacja

Inicjatywa ma na celu osiągnięcie masy krytycznej za pomocą rynku wewnętrznego tych produktów. Wzajemne uznawanie nawozów niezharmonizowanych okazało się w przeszłości bardzo trudne, podczas gdy prawodawstwo harmonizacyjne skutecznie zapewnia dostęp do rynku wewnętrznego w przypadku nawozów nieorganicznych. Stwierdzono zatem, że prawodawstwo harmonizacyjne dotyczące nawozów z surowców organicznych lub wtórnych nie wykracza poza to, co jest niezbędne do zapewnienia pewności regulacyjnej koniecznej, aby zachęcać do inwestycji na dużą skalę w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Technika regulacyjna wybrana dla omawianego wniosku pozwala podmiotom gospodarczym na maksymalną elastyczność we wprowadzaniu nowych produktów na rynek wewnętrzny bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i jakości. Ponadto pozostawia państwom członkowskim swobodę w zakresie dopuszczania nawozów niezharmonizowanych do obrotu na rynkach krajowych, nie pozbawiając tych podmiotów gospodarczych, które pragną handlować nimi ponad granicami na większych rynkach, możliwości korzystania ze zharmonizowanych ram regulacyjnych.

Sprawozdawczyni uważa, że istniejące bariery w postaci rozbieżnych krajowych ram regulacyjnych, które utrudniają swobodny przepływ innowacyjnych nawozów, nie mogą zostać skutecznie usunięte poprzez jednostronne działania państw członkowskich. Swobodny przepływ takich nawozów organicznych na rynku wewnętrznym mogą wesprzeć działania UE dzięki ustanowieniu zharmonizowanych i ambitnych kryteriów jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ponadto europejskie ramy regulacyjne zwrócą uwagę państw członkowskich na potencjał gospodarczy i środowiskowy innowacyjnych nawozów organicznych, zrównają nawozy organiczne z nawozami mineralnymi oraz zachęcą do innowacji.

Sprawozdawczyni podkreśla, że przedsiębiorstwa, które wybrałyby drogę harmonizacji, skorzystałyby z łatwiejszego dostępu do całego rynku wewnętrznego. Ponadto spadłyby koszty administracyjne, ponieważ istniałaby mniejsza potrzeba rejestrowania indywidualnych produktów zgodnie z rozbieżnymi przepisami krajowymi. Producenci, którzy nie podlegają procedurom certyfikacji przez podmioty trzecie, odczują mniejsze skutki w porównaniu z producentami ponoszącymi koszty takiej certyfikacji (np. MŚP). Koszty te zostałyby skompensowane mniejszą częstotliwością kontroli w zależności od wielkości produkcji i mniejszą liczbą próbek pobieranych przez podmiot zewnętrzny po roku uznania produktu. W tym sensie dobrowolna harmonizacja umożliwiłaby płynne przejście do nowych ram regulacyjnych, pozostawiając producentom wybór co do tego, czy wprowadzać produkt do obrotu na rynku lokalnym czy na rynkach UE.

2. Nowe wymogi i zakres rozporządzenia

Jednym z celów rozporządzenia jest poprawa standardów bezpieczeństwa produktów nawozowych oraz ustanowienie niższych limitów zawartości metali ciężkich, w szczególności kadmu, dla każdej kategorii funkcji produktów (PFC). Mogłoby to zwiększyć bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo konsumentów, a także ochronę gleby. Zgodnie z nowymi normami bezpieczeństwa zostały zdefiniowane maksymalne poziomy zanieczyszczeń, takich jak zanieczyszczenia organiczne lub mikrobiologiczne. Ponadto została ustalona nowa minimalna zawartość składników pokarmowych dla każdej kategorii funkcji produktów w celu zagwarantowania dobrej jakości produktów nawozowych z oznakowaniem CE.

Dopuszczalne limity kadmu w nawozach fosforanowych wzbudziły wiele dyskusji dotyczących odpowiedniej równowagi między celami związanymi z interesem publicznym a współmiernymi środkami służącymi ich osiągnięciu, a także dotyczącymi podstaw naukowych i dotychczasowej dostępności niezbędnych technologii. Na szczeblu komisji, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyznano wyłączne kompetencje w kwestii ustalenia dopuszczalnych limitów zawartości kadmu określonych w załączniku I do omawianego wniosku.

3. Wyraźne rozróżnienie nawozów

Obowiązująca definicja produktów nawozowych ujęta we wniosku może prowadzić do nieporozumień wśród rolników, gdyż obejmuje różnego rodzaju produkty o różnych funkcjach i cechach. Dlatego należy bardzo wyraźnie rozróżnić nawozy (produkty dostarczające składniki odżywcze dla wzrostu roślin) oraz innego rodzaju produkty (polepszacze gleby, podłoże uprawowe, dodatki do nawozów lub biostymulatory), które mają różnorodne funkcje, takie jak stymulowanie niektórych funkcji roślin, wpływ na glebę itp.

4. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych

We wniosku określono szereg wymogów wobec podmiotów gospodarczych w celu zrealizowania jednolitego rynku, który gwarantuje ochronę istotnych interesów publicznych, takich jak bezpieczeństwo, ochrona zdrowia publicznego i środowiska itd. Jednak te cele powinny zostać osiągnięte za pomocą mniej uciążliwych środków, aby nie stawiać przeszkód innowacjom ani nie utrudniać tworzenia miejsc pracy w tym sektorze. Dlatego też sprawozdawczyni uważa za ważne dostosowanie wniosku w taki sposób, by obowiązki podmiotów gospodarczych były współmierne do celów omawianego rozporządzenia, bez wykraczania poza to, co konieczne.

5. Etykietowanie

Sprawozdawczyni uważa za istotne, by etykiety były czytelne i wyczerpujące oraz by zawierały wszystkie informacje na temat dostępnych składników pokarmowych oraz ich rozpuszczalności. Ma to zasadnicze znaczenie dla rolników ze względu na właściwą ocenę skuteczności agronomicznej produktów i wybór produktu najbardziej odpowiadającego potrzebom uprawianych przez nich roślin oraz warunkom glebowym i cechom gleby, jak również klimatowi. Zwiększa to także skuteczność i jest korzystne dla środowiska.

Podsumowanie

Sprawozdawczyni wierzy, że wniosek doprowadzi do uproszczenia i ograniczenia obciążeń administracyjnych dla producentów produktów nawozowych starających się o dostęp do więcej niż jednego terytorium krajowego na rynku wewnętrznym, ponieważ taki dostęp nie będzie już zależał od wzajemnego uznawania. Równocześnie pozwoli uniknąć zakazywania lub ograniczania dostępu do rynku producentom, którzy nie dążą do wykazania zgodności z przepisami na szczeblu UE, dzięki zachowaniu możliwości dostępu do rynków krajowych na podstawie przepisów krajowych lub wyboru wzajemnego uznawania w ramach działalności transgranicznej.

Sprawozdawczyni uważa również, że zastosowane przez Komisję nowe podejście mogłoby doprowadzić do stworzenia szeregu różnych bezprecedensowych zasad dla sektora nawozów. Ponadto we wniosku istnieje wiele niespójności i nieścisłości, które wymagają doprecyzowania, oraz brakuje pewnych definicji. W związku z tym wejście w życie nowego rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2018 r. wydaje się zbyt optymistyczne.

W ramach klauzuli przeglądowej ustanowiono wymóg, by w 2023 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie na temat funkcjonowania rynku wewnętrznego, aby ocenić skutki częściowej harmonizacji, sprawdzić, czy omawiane rozporządzenie przyczynia się do zakładanego uproszczenia procedur administracyjnych, oraz aby ocenić ograniczenie poziomów zanieczyszczeń określonych w załączniku I. Przewidywana data przedstawienia sprawozdania zależy od zmian, jakie mogą zostać wprowadzone w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przewidzianej w art. 49.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Fertilizers Europe

European Biostimulant Industry Council (EBIC)

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI)

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

Copa - Cogeca

 

 

Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Stockholm University Baltic Sea Centre (Baltic Eye project)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

SUEZ Group

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (2.6.2017)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Elisabetta Gardini

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Produkty nawozowe wykorzystuje się do odżywiania roślin i wspomagania ich wzrostu, głównie w rolnictwie. Można je podzielić na dwie duże grupy: nawozy, które dostarczają roślinom składników pokarmowych, oraz inne produkty, których głównym celem jest wspomaganie wzrostu roślin za pośrednictwem innych metod. Ze względu na stały wzrost liczby ludności na świecie nawozy przynoszą kluczowe korzyści, przede wszystkim ponieważ wpływają na poprawę wydajności plonów. Jednak ich stosowanie wiąże się z pewnymi wyzwaniami w zakresie ochrony środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.

Według szacunków Komisji roczny obrót w sektorze produktów nawozowych wynosi między 20 a 25 mld EUR. Ponadto sektor ten odpowiada za 100 tys. miejsc pracy. 90 % przedsiębiorstw w tym sektorze to MŚP. Opublikowana w 2015 r. analiza wewnętrzna pokazuje również, że w większości państw członkowskich UE nawozy stanowią 10 % wydatków rolników, chociaż w Irlandii to może być aż 20 %, a z kolei na Malcie tylko 3,6 %.

Obecne ramy prawne

Rozporządzenie w sprawie nawozów z 2003 r. (rozporządzenie (WE) nr 2003/2003) definiuje różne rodzaje nawozów, które zostały zatwierdzone jako „nawozy WE” i znajdują się w swobodnym obiegu na rynku UE. Chociaż obowiązujące rozporządzenie obejmuje wiele różnych rodzajów nawozów, dopuszczone „nawozy WE” to w większości nawozy konwencjonalne i mineralne otrzymywane z surowców pierwotnych, przy czym w produkcji niektórych z nich stosuje się energochłonne i powodujące znaczne emisje CO2 procesy produkcyjne. Ponadto to rozporządzenie nie określa limitów zawartości metali ciężkich i innych zanieczyszczeń, takich jak patogeny i zanieczyszczenia fizyczne.

W marcu 2016 r., w ramach pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, Komisja wystąpiła z wnioskiem ustawodawczym dotyczącym produktów nawozowych. Wniosek obejmuje szeroką gamę produktów nawozowych (w tym produktów wytworzonych z surowców wtórnych) oraz ustanawia limity w odniesieniu do metali ciężkich i zanieczyszczeń obecnych w produktach nawozowych.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, ponieważ pozwoli on na wprowadzenie na rynek wewnętrzny wszystkich nawozów oraz zastosowanie w praktyce zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Sprawozdawczyni uważa również, że objęcie zakresem stosowania przepisów UE wszystkich produktów nawozowych, a nie tylko nawozów mineralnych, stanowi wielce pozytywny krok do przodu. Przyczyni się to do stworzenia bardziej kompletnego rynku wewnętrznego oraz pomoże zwiększyć inwestycje MŚP w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Jednak zasadnicze znaczenie ma również określenie realistycznych, osiągalnych celów, aby zagwarantować przestrzeganie limitów i spełnianie wymogów. Priorytetowo należy potraktować ochronę zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska, jednak z uwzględnieniem potencjalnego wpływu społeczno-gospodarczego takich środków. Ponadto ważne jest również utrzymanie bezpieczeństwa żywności oraz zadbanie o to, by podaż żywności nadal odpowiadała popytowi odzwierciedlającemu stały wzrost demograficzny. Nowe przepisy powinny opierać się na solidnych podstawach naukowych i starannie przeprowadzonej ocenie ryzyka, a nie tylko na zasadzie ostrożności, co doprowadziłoby do nieuzasadnionych restrykcji i niesprawiedliwego wykluczenia niektórych produktów z obrotu na rynku wewnętrznym. Jeżeli nie istnieją solidne dane naukowe dowodzące istnienia ryzyka dla środowiska albo zdrowia ludzi i zwierząt, nie należy nakładać technicznie nierealistycznych wymogów. Takie podejście do omawianego wniosku zastosowała sprawozdawczyni, w szczególności w odniesieniu do kwestii zanieczyszczeń.

Wśród zanieczyszczeń szczególne znaczenie ma problem kadmu (Cd). Obecny przede wszystkim w mineralnych nawozach fosforanowych, kadm rodzi poważne obawy, ponieważ może akumulować się w glebie, przenikać do żywności i potencjalnie prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, szkód dla środowiska, bioróżnorodności gleby i jakości wód gruntowych – bez jakichkolwiek korzyści dla roślin. Zawartość kadmu w nawozach fosforanowych jest uzależniona od fosforytu, jaki został wykorzystany, ponieważ kadm jest obecny w fosforytach i nie uwalnia się, nawet w wyniku procesów produkcyjnych. Zawartość kadmu w fosforytach waha się od mniej niż 10 mg Cd/kg fosforu (P2O5) do 200 mg/kg, w zależności od miejsca wydobycia. Wniosek Komisji wprowadza stopniową redukcję maksymalnego poziomu zanieczyszczenia tym metalem z 60 mg Cd/kg P2O5 do 40 mg Cd/kg po upływie 3 lat oraz do 20 mg Cd/kg po 12 latach. To byłyby najbardziej restrykcyjne limity na świecie: Japonia, Australia, Kalifornia i Nowa Zelandia mają wyższe progi dopuszczalnych stężeń kadmu. W UE obecnie nie ma żadnych limitów.

Produkty nawozowe w UE są produkowane z wykorzystaniem różnorodnych, od dawna stosowanych metod, z których wiele jest w pełni zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Należy zatem dopilnować, by te metody produkcji mogły zostać utrzymane oraz by nie powstały przepisy, które będą im przeciwdziałać.

Ponadto sprawozdawczyni zobowiązuje się do dopilnowania harmonizacji uregulowań mających zastosowanie do różnych kategorii nawozów, aby zagwarantować rolnikom dostęp do wysokiej jakości produktów i do dużo większego wyboru produktów.

Niektóre nawozy, określane mianem produktów „podwójnego zastosowania”, są wytwarzane z tych samych związków chemicznych co środki ochrony upraw. We wniosku Komisji nie ma odniesień do tych produktów, co należy zmienić, aby zachować jasne rozróżnienie tych dwóch kategorii posiadających różne właściwości.

Komisja proponuje również wyłączenie z zakresu stosowania rozporządzenia nawozów organicznych, organiczno-mineralnych i biostymulatorów wyprodukowanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Ponadto, aby zapobiec niezgodnemu z prawem wykorzystaniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego jako paszy dla zwierząt, wprowadzane do obrotu z oznakowaniem CE będą mogły być tylko te produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które osiągnęły tzw. „punkt końcowy”. Jednak również produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które nie osiągnęły punktu końcowego, muszą spełniać bardzo surowe wymogi, a zatem powinna istnieć możliwość wprowadzania tych produktów na rynek w UE.

Ponadto należy uściślić niektóre terminy i definicje, aby lepiej odzwierciedlić postęp technologiczny, w szczególności w przypadku produktów innowacyjnych, takich jak biostymulatory.

Oprócz tego należy dopilnować, by rolnicy i konsumenci otrzymywali jaśniejsze informacje. W tym celu należy wskazywać, jakie składniki pokarmowe zawiera dany nawóz mineralny, oraz udoskonalić ogólne wymogi dotyczące etykietowania określone w załączniku III. Pozwoli to rolnikom i konsumentom na optymalne wykorzystanie nawozów, a zatem zmniejszy oddziaływanie tych produktów na środowisko.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

określające zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009

określające zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009 i dyrektywę 91/676/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Uzasadnienie

Istotne jest zapewnienie powiązania między handlem a stosowaniem nawozów, innymi słowy, między przedmiotowym rozporządzeniem a dyrektywą azotanową. Jego brak może zagrozić skuteczności rozporządzenia, ponieważ wówczas może się zdarzyć, że przez uregulowanie stosowania nawozów państwa członkowskie lub regiony uniemożliwią skuteczne stosowanie określonych nawozów, np. kompostu na bazie bioodpadów.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Warunki udostępniania nawozów na rynku wewnętrznym zostały częściowo zharmonizowane rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady15, które obejmuje prawie wyłącznie nawozy z materiałów wydobytych z ziemi lub nawozy z wytworzonych chemicznie materiałów nieorganicznych. Ponadto w nawożeniu należy stosować materiały pochodzące z recyklingu lub materiały organiczne. Aby zachęcić do dalszego wykorzystywania takich materiałów, należy ustanowić zharmonizowane warunki udostępniania nawozów z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów organicznych na całym rynku wewnętrznym. Należy zatem rozszerzyć zakres harmonizacji, aby objąć nią materiały pochodzące z recyklingu i materiały organiczne.

(1)  Warunki udostępniania nawozów na rynku wewnętrznym zostały częściowo zharmonizowane rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady15, które obejmuje prawie wyłącznie nawozy z materiałów wydobytych z ziemi lub nawozy z wytworzonych chemicznie materiałów nieorganicznych. Ponadto w nawożeniu należy stosować materiały pochodzące z recyklingu lub materiały organiczne. Aby zachęcić do dalszego wykorzystywania takich materiałów, należy ustanowić zharmonizowane warunki udostępniania nawozów z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów organicznych na całym rynku wewnętrznym. Zachęcanie do większego korzystania z odzyskanych składników pokarmowych przyczyniłoby się w dalszym stopniu do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwiłoby bardziej zasobooszczędne ogólne wykorzystanie składników pokarmowych przy jednoczesnym zmniejszeniu uzależnienia UE od składników pokarmowych z państw trzecich. Należy zatem rozszerzyć zakres harmonizacji, aby objąć nią materiały pochodzące z recyklingu i materiały organiczne.

__________________

__________________

15 Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1).

15 Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Niniejsze rozporządzenie powinno sprzyjać celom gospodarki o obiegu zamkniętym przy jednoczesnym zagwarantowaniu rolnikom bezpieczeństwa zaopatrzenia w wysoko wydajne nawozy. Do dnia ... Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia. [Dz.U.: proszę wstawić datę: pięć lat po wejściu w życie rozporządzenia].

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Zanieczyszczenia w produktach nawozowych z oznakowaniem CE, na przykład kadm, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, ponieważ kumulują się w środowisku i przenikają do łańcucha pokarmowego. Ilość zanieczyszczeń w takich produktach należy zatem ograniczyć. Ponadto należy zapobiegać występowaniu zanieczyszczeń (zwłaszcza polimerów, ale także metalu i szkła) w produktach nawozowych z oznakowaniem CE pochodzących z bioodpadów lub je ograniczać w miarę możliwości technicznych przez wykrywanie takich zanieczyszczeń w ramach selektywnej zbiórki bioodpadów przed przetworzeniem.

(8)  Zanieczyszczenia w produktach nawozowych z oznakowaniem CE, na przykład kadm, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, ponieważ kumulują się w środowisku i przenikają do łańcucha pokarmowego. Niektóre państwa członkowskie już nakładają poziomy zanieczyszczeń w odniesieniu do kadmu ze względu na stwarzane przezeń ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Ilość zanieczyszczeń w takich produktach należy zatem ograniczyć. Ponadto należy zapobiegać występowaniu zanieczyszczeń (zwłaszcza polimerów, ale także metalu i szkła) w produktach nawozowych z oznakowaniem CE pochodzących z bioodpadów lub je ograniczać w miarę możliwości technicznych przez wykrywanie takich zanieczyszczeń w ramach selektywnej zbiórki bioodpadów przed przetworzeniem.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Państwa członkowskie, które już teraz na szczeblu krajowym stosują bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości w odniesieniu do zawartości kadmu w nawozach, mają możliwość utrzymania tych limitów do czasu, aż reszta Unii osiągnie równie ambitny poziom.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  W całej Unii należy wprowadzić obowiązek oznakowania zawartości kadmu dla produktów nawozowych z oznakowaniem CE, aby określić faktyczną zawartość kadmu (Cd) w mg/kg pięciotlenku fosforu (P205). Obowiązek ten można wypełnić umieszczając na produkcie wyraźnie widoczne kolorowe oznakowanie, by użytkownicy mogli natychmiast rozpoznać, czy stosują produkt zawierający większą czy mniejszą ilość kadmu. Należy umożliwić wprowadzenie specjalnych oznakowań dla produktów nawozowych z faktyczną zawartością kadmu równą lub mniejszą niż 20 mg/kg pięciotlenku fosforu (P205).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Aby wykorzystać postępy techniczne w zakresie potencjalnego stosowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, należy bez zbędnej zwłoki dodatkowo rozszerzyć odpowiednią kategorię materiału składowego dzięki uwzględnieniu większej liczby produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Rozszerzona kategoria materiału składowego może przyczynić się do tworzenia większej liczby możliwości i pewności prawa dla producentów i przedsiębiorstw dzięki uwolnieniu potencjału lepszego wykorzystania składników pokarmowych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, takich jak obornik zwierzęcy. W związku z tym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby dodać bez zbędnej zwłoki do określonych kategorii materiałów składowych pewne produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  W przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, takich jak obornik zwierzęcy, powszechnie już stosowanych w państwach członkowskich do produkcji nawozów, należy bez zbędnej zwłoki określić punkt końcowy, nie później niż ... [Dz.U.: proszę wstawić datę: [6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Stwierdzono, że na rynku istnieje popyt na użytkowanie pewnych odpadów z odzysku w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE20 jako produktów nawozowych. Ponadto należy określić wymagania dotyczące odpadów stosowanych jako wsad w procesie odzysku, wymagania dotyczące procesów i technik przetwarzania, a także wymagania dotyczące produktów nawozowych uzyskanych w procesie odzysku, aby zapewnić, by użytkowanie tych produktów nie prowadziło do ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. W przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE wymagania te należy określić w niniejszym rozporządzeniu. W związku z tym, począwszy od momentu spełnienia wszystkich wymagań niniejszego rozporządzenia, produktów takich nie należy już traktować jak odpadów w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.

(13)  Stwierdzono, że na rynku istnieje popyt na użytkowanie pewnych odpadów z odzysku, takich jak struwit, biowęgiel i produkty na bazie popiołów, w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE20 jako produktów nawozowych. Ponadto należy określić wymagania dotyczące odpadów stosowanych jako wsad w procesie odzysku, wymagania dotyczące procesów i technik przetwarzania, a także wymagania dotyczące produktów nawozowych uzyskanych w procesie odzysku, aby zapewnić, by użytkowanie tych produktów nie prowadziło do ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. W przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE wymagania te należy określić w niniejszym rozporządzeniu. W związku z tym, począwszy od momentu spełnienia wszystkich wymagań niniejszego rozporządzenia, produktów takich nie należy już traktować jak odpadów w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE. Aby wykorzystać rozwój technologii i w dalszym stopniu pobudzić innowacje w zakresie odzysku wartościowych strumieni odpadów, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby dodać lub rozszerzyć odpowiednie kategorie materiałów składowych w celu uwzględnienia większej ilości odzyskanych odpadów nadających się do wykorzystania w produkcji produktów nawozowych z oznakowaniem CE, takich jak struwit, biowęgiel i produkty na bazie popiołów. Właściwa ocena i określenie wymogów w zakresie przetwarzania powinno rozpocząć się bezpośrednio po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

__________________

__________________

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Niektóre substancje, mieszaniny i mikroorganizmy, określane potocznie jako biostymulatory, nie są wprawdzie składnikami pokarmowymi, ale również stymulują procesy odżywiania roślin. Jeżeli takie produkty mają na celu wyłącznie lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny, zwiększenie ich odporności na stres abiotyczny lub poprawę cech jakościowych upraw, są one z natury bardziej podobne do produktów nawozowych niż do większości kategorii produktów ochrony roślin. Takie produkty powinny zatem kwalifikować się do uzyskania oznakowania CE na mocy niniejszego rozporządzenia i zostać wyłączone z zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200921. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1107/2009.

(15)  Niektóre substancje, mikroorganizmy i ich mieszaniny, określane potocznie jako biostymulatory, nie muszą być składnikami pokarmowymi, ale również stymulują ogólny wigor i procesy odżywiania roślin. Jeżeli takie produkty mają na celu wyłącznie lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny, dostępność składników pokarmowych, zwiększenie ich odporności na stres abiotyczny, poprawę cech jakościowych roślin, lepszy rozkład materii organicznej w glebie lub zwiększanie dostępności ograniczonych składników pokarmowych w glebie lub ryzosferze, lub zwiększenie plonów są one z natury bardziej podobne do produktów nawozowych niż do większości kategorii produktów ochrony roślin. Takie produkty powinny zatem kwalifikować się do uzyskania oznakowania CE na mocy niniejszego rozporządzenia i zostać wyłączone z zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200921. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1107/2009.

_________________

_________________

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać stosowania istniejącego prawodawstwa unijnego dotyczącego kwestii ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, których nie objęto niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane, nie naruszając dyrektywy Rady 86/278/EWG22, dyrektywy Rady 89/391/EWG23, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady24, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/200825 , rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/200626, dyrektywy Rady 2000/29/WE27, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/201328 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/201429.

(17)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać stosowania istniejącego prawodawstwa unijnego dotyczącego kwestii ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, których nie objęto niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane, nie naruszając dyrektywy Rady 86/278/EWG22, dyrektywy Rady 91/676/EWG22a, dyrektywy Rady 2000/60/WE 22b, dyrektywy Rady 89/391/EWG23, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady24, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/200825 , rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/200626, dyrektywy Rady 2000/29/WE27, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/201328 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/201429 i rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 29a .

__________________

__________________

22 Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 6).

22 Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 6).

 

22a Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych. (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

 

22b Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73).

23 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

23 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

24 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

24 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

26 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

26 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

27 Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

27 Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 1).

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).

 

29a Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U. L 189/2007 z 20.7.2007).

Uzasadnienie

Zakres stosowania rozporządzenia w sprawie nawozów obejmuje wyłącznie zagwarantowanie funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz częściową harmonizację warunków wprowadzania na rynek produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które mogą być dopuszczone do obrotu na rynku wewnętrznym. Dyrektywa dotycząca azotanów, ramowa dyrektywa wodna (200/60/WE) i rozporządzenie Rady (WE) w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (nr 834/2007) nie powinny wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie wprowadzania nawozów do obrotu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  W dziedzinie recyklingu odpadów dokonuje się obiecujący postęp techniczny, np. recykling fosforu z osadów ściekowych czy wytwarzanie produktów nawozowych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, np. biowęgla. W przypadku produktów zawierających takie materiały lub składających się z nich powinna istnieć możliwość dostępu do rynku wewnętrznego bez zbędnej zwłoki, jeżeli proces produkcyjny poddano analizie naukowej a wymagania dotyczące procesu ustanowiono na poziomie Unii. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określania większych lub dodatkowych kategorii produktów nawozowych z oznakowaniem CE lub materiałów składowych nadających się do wykorzystania w produkcji takich produktów. W przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorie materiałów składowych należy rozszerzyć lub dodać tylko wtedy, gdy ustalono punkt końcowy łańcucha produkcyjnego zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009, ponieważ produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, dla których nie ustalono takiego punktu końcowego, są i tak wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(55)  W dziedzinie recyklingu odpadów dokonuje się obiecujący postęp techniczny, np. recykling fosforu z osadów ściekowych, w szczególności w postaci struwitu, wytwarzanie produktów nawozowych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, np. biowęgla, oraz odzyskiwanie fosforu po spaleniu, w szczególności z produktów na bazie popiołu, mając na uwadze, że takie produkty są już dozwolone w szeregu państw członkowskich na mocy prawa krajowego. W przypadku produktów zawierających takie materiały lub składających się z nich powinna istnieć możliwość dostępu do rynku wewnętrznego bez zbędnej zwłoki, jeżeli proces produkcyjny poddano analizie naukowej a wymagania dotyczące procesu ustanowiono na poziomie Unii. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do określania większych lub dodatkowych kategorii produktów nawozowych z oznakowaniem CE lub materiałów składowych nadających się do wykorzystania w produkcji takich produktów. W szczególności akt delegowany dodający struwit, biowęgiel i produkty na bazie popiołu do kategorii materiału składowego powinien zostać przyjęty bez zbędnej zwłoki po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorie materiałów składowych należy rozszerzyć lub dodać tylko wtedy, gdy ustalono punkt końcowy łańcucha produkcyjnego zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(56)  Ponadto powinna istnieć możliwość natychmiastowego reagowania na nowe ustalenia dotyczące warunków, w których produkty nawozowe z oznakowaniem CE są wystarczająco skuteczne, oraz na nowe oceny ryzyka dotyczące zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, bezpieczeństwa lub środowiska. W związku z tym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany wymagań mających zastosowanie do różnych kategorii produktów nawozowych z oznakowaniem CE.

(56)  Ponadto powinna istnieć możliwość natychmiastowego reagowania na nowe ustalenia dotyczące warunków, w których produkty nawozowe z oznakowaniem CE są wystarczająco skuteczne, oraz na nowe oceny ryzyka dotyczące zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, bezpieczeństwa lub środowiska, przy uwzględnieniu ocen dokonanych przez organy w państwach członkowskich lub we współpracy z nimi. W związku z tym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany wymagań mających zastosowanie do różnych kategorii produktów nawozowych z oznakowaniem CE.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(59a)  Należy przewidzieć możliwość dalszego wykorzystywania produktów wprowadzonych do obrotu w ramach wzajemnego uznawania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 764/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE, Dz. U. L 218 z dnia 13.8.2008, s. 21.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dyrektywy 91/676/EWG;

Uzasadnienie

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  dyrektywy 2000/60/WE;

Uzasadnienie

Zakres stosowania rozporządzenia w sprawie nawozów obejmuje wyłącznie zagwarantowanie funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz częściową harmonizację warunków wprowadzania na rynek produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które mogą być dopuszczone do obrotu na rynku wewnętrznym. Ramowa dyrektywa wodna w sprawie dobrej jakości wody w Europie (2000/60/WE) nie powinna wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie wprowadzania nawozów do obrotu.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Uzasadnienie

Istotne jest uznanie rolnictwa ekologicznego i jego specyfiki w zakresie rozporządzenia w sprawie nawozów.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „produkt nawozowy” oznacza substancję, mieszaninę, mikroorganizm lub każdy inny materiał, stosowane lub przeznaczone do stosowania – w postaci własnej albo w połączeniu z innym materiałem – na roślinach lub ich ryzosferze w celu dostarczenia roślinom składnika pokarmowego lub poprawy efektywności wykorzystania składników pokarmowych;

1)  „produkt nawozowy” oznacza substancję, mieszaninę, mikroorganizm lub każdy inny materiał, stosowane lub przeznaczone do stosowania – w postaci własnej albo w połączeniu z innym materiałem – na grzybach lub ich mykosferze lub roślinach na dowolnym etapie wzrostu, w tym na nasionach, i/lub ich ryzosferze w celu dostarczenia roślinom lub grzybom składników pokarmowych lub poprawy fizycznych bądź biologicznych warunków ich wzrostu albo ogólnego wigoru, plonów i jakości roślin dzięki zwiększeniu efektywności wykorzystania składników pokarmowych, w tym dzięki zwiększaniu zdolności rośliny do pobierania składników pokarmowych z fyllosfery (z wyjątkiem produktów ochrony roślin objętych rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009);

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.

Państwa członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE zgodnych z niniejszym rozporządzeniem ze względu na skład, etykietowanie lub inne postanowienia zawarte w niniejszym rozporządzeniu. W odniesieniu do produktów nawozowych z oznakowaniem CE państwa członkowskie mogą zachować lub przyjąć przepisy krajowe w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Przepisy te nie mogą jednak wiązać się z wymogiem zmiany produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem. Przepisy te nie mogą również oddziaływać na warunki udostępniania tych produktów na rynku.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Równocześnie z publikacją niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Komisja publikuje wytyczne dla producentów i organów nadzoru rynku, zawierające precyzyjne wskazówki i przykłady dotyczące wyglądu etykiety. Te wytyczne precyzują również inne stosowne informacje, o których mowa w załączniku III część I ust. 2 lit. d).

Uzasadnienie

W celu zapewnienia rolnikom jasnych informacji oraz uniknięcia nieprawidłowego stosowania nawozów przynoszącego negatywne skutki dla środowiska Komisja Europejska powinna przedstawić w wytycznych konkretne wymogi i wizualną formę etykiet dla nawozów mineralnych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności produktu nawozowego z oznakowaniem CE z wymaganiami niniejszego rozporządzenia, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na żądanie tego organu podejmują z nim współpracę we wszelkich działaniach zmierzających do usunięcia zagrożenia, jakie stanowi produkt nawozowy z oznakowaniem CE wprowadzony przez nich do obrotu.

9.  Na żądanie właściwego organu krajowego producenci udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności produktu nawozowego z oznakowaniem CE z wymaganiami niniejszego rozporządzenia, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na żądanie tego organu podejmują z nim współpracę we wszelkich działaniach zmierzających do usunięcia zagrożenia, jakie stanowi produkt nawozowy z oznakowaniem CE wprowadzony przez nich do obrotu.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 10 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  prostych lub wieloskładnikowych, stałych, nieorganicznych nawozów makroskładnikowych, na bazie azotanu amonu, o wysokiej zawartości azotu, jak określono w kategorii funkcji produktu 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) w załączniku I;

a)  prostych lub wieloskładnikowych, stałych, mineralnych nawozów makroskładnikowych, na bazie azotanu amonu, o wysokiej zawartości azotu, jak określono w kategorii funkcji produktu 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) w załączniku I;

 

(Poprawka zmieniająca termin „nawóz nieorganiczny” na „nawóz mineralny” ma zastosowanie do całego tekstu. jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego udzielanie mu wszelkich informacji i udostępnianie dokumentacji koniecznej do wykazania zgodności danego produktu nawozowego z oznakowaniem CE z wymaganiami;

b)  na żądanie właściwego organu krajowego udzielanie mu wszelkich informacji i udostępnianie dokumentacji koniecznej do wykazania zgodności danego produktu nawozowego z oznakowaniem CE z wymaganiami;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności produktu nawozowego z oznakowaniem CE. Na żądanie tego organu podejmują z nim współpracę we wszelkich działaniach zmierzających do usunięcia zagrożenia, jakie stanowi produkt nawozowy z oznakowaniem CE udostępniony przez nich na rynku.

5.  Na żądanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności produktu nawozowego z oznakowaniem CE. Na żądanie tego organu podejmują z nim współpracę we wszelkich działaniach zmierzających do usunięcia zagrożenia, jakie stanowi produkt nawozowy z oznakowaniem CE udostępniony przez nich na rynku.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE, który został poddany procesowi odzysku i spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia, uznaje się za spełniający warunki określone w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE i w związku z tym uznaje się, że nie ma on już statusu odpadu.

(1)  W przypadku gdy materiał, który był odpadem, został poddany procesowi odzysku zgodnie z rozporządzeniem, a spełniający wymogi produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera taki materiał lub składa się z takiego materiału, materiał ten uznaje się za spełniający warunki określone w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE i w związku z tym uznaje się, że od momentu sporządzenia deklaracji zgodności Unii nie ma on już statusu odpadu.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Za taką jednostkę można uznać jednostkę należącą do stowarzyszenia przedsiębiorców lub zrzeszenia zawodowego reprezentującego przedsiębiorstwa zaangażowane w projektowanie, produkcję, dostarczanie lub wykorzystywanie produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które ocenia, pod warunkiem że wykazano jej niezależność i brak konfliktu interesów.

Za taką jednostkę nie można uznać jednostki należącej do stowarzyszenia przedsiębiorców lub zrzeszenia zawodowego reprezentującego przedsiębiorstwa zaangażowane w projektowanie, produkcję, dostarczanie lub wykorzystywanie produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które ocenia.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gwarantuje się bezstronność jednostki oceniającej zgodność, jej ścisłego kierownictwa i pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z oceną zgodności.

Gwarantuje się bezstronność jednostki oceniającej zgodność, jej ścisłego kierownictwa i pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z oceną zgodności. Pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, do jakich dochodzi w jednostkach oceniających zgodność, zapewnia się stosowną ochronę przynajmniej przed środkami odwetowymi, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jednostki notyfikowane przekazują pozostałym jednostkom notyfikowanym na mocy niniejszego rozporządzenia, które prowadzą podobną działalność w zakresie oceny zgodności tych samych produktów nawozowych z oznakowaniem CE, istotne informacje na temat kwestii związanych z negatywnymi wynikami oceny zgodności, a na żądanie również na temat kwestii związanych z wynikami pozytywnymi.

2.  Nie naruszając obowiązujących przepisów Unii dotyczących ochrony danych i poufności informacji handlowych, a także ochrony testów i badań przekazanych w celu oceny zgodności, jednostki notyfikowane przekazują pozostałym jednostkom notyfikowanym na mocy rozporządzenia, które prowadzą podobną działalność w zakresie oceny zgodności tych samych produktów nawozowych z oznakowaniem CE, istotne informacje na temat kwestii związanych z negatywnymi wynikami oceny zgodności, a na żądanie również na temat kwestii związanych z wynikami pozytywnymi.

Uzasadnienie

Bez powyższego uzupełnienia art. 33 ust. 2 stanowi, że jednostki notyfikowane mogą bez ograniczeń przekazywać sobie dane dotyczące wnioskodawców, co może niekorzystnie wpłynąć na ochronę danych.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w celu zmiany załączników I–IV w celu dostosowania ich do postępu technicznego i ułatwienia dostępu do rynku wewnętrznego i swobodnego przepływu dla produktów nawozowych z oznakowaniem CE,

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w celu zmiany załączników I–IV i dostosowania ich do postępu technicznego, w szczególności w odniesieniu do produkcji nawozów z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i materiałów pochodzących z odzysku odpadów lub które są stosowane przez producentów jako uboczne lub równoległe produkty z innych procesów przemysłowych lub rolniczych, a także produkty pochodzące z recyklingu, z uwzględnieniem produktów i materiałów już zatwierdzonych w państwach członkowskich, oraz w celu ułatwienia dostępu do rynku wewnętrznego i swobodnego przepływu dla produktów nawozowych z oznakowaniem CE:

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  które prawdopodobnie będą objęte intensywnym handlem na rynku wewnętrznym, oraz

a)  w których przypadku istnieje możliwość objęcia intensywnym handlem na rynku wewnętrznym, oraz

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Po wejściu w życie rozporządzenia Komisja przyjmuje bez zbędnej zwłoki akt delegowany zgodnie z akapitem pierwszym w celu zmiany kategorii materiałów składowych określonych w załączniku II, w celu dodania do nich w szczególności produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, struwitu, biowęgla i produktów na bazie popiołów, oraz w celu określenia wymogów, na podstawie których produkty te zostaną dodane do wymienionych kategorii. Komisja przede wszystkim kładzie nacisk na postęp technologiczny pod względem odzysku składników pokarmowych.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Do dnia [Dz.U. proszę wstawić datę: sześć miesięcy od daty publikacji rozporządzenia] Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z ust. 1 w celu zmiany załącznika II i dodania punktów końcowych w łańcuchu produkcyjnym, które określono na podstawie art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wymienionych w CMC11 rozporządzenia..

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)   nazwa mikroorganizmu;

a)   nazwa mikroorganizmu, do poziomu szczepu;

Uzasadnienie

Różne szczepy tego samego gatunku mogą mieć skrajnie różne właściwości.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  taksonomiczny związek z gatunkami mikroorganizmów, które spełniają wymagania w zakresie uznanego domniemania bezpieczeństwa przyznanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności;

d)  taksonomiczny związek z gatunkami mikroorganizmów, które spełniają wymagania w zakresie uznanego domniemania bezpieczeństwa przyznanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja jest uprawniona zgodnie z art. 43 do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących określenia wymogów oceny bezpieczeństwa nowych mikroorganizmów do celów ust. 2. Pierwszy z tych aktów delegowanych jest przedkładany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie później niż [Dz.U. proszę wstawić datę: jeden rok po wejściu w życie rozporządzenia].

Uzasadnienie

Stosowanie mikroorganizmów w produktach nawozowych stwarza wiele możliwości innowacji i rozwoju. Dlatego ważne jest dopilnowanie, by przedmiotowe rozporządzenie umożliwiało w jak największym stopniu rozwój i innowacje w tej dziedzinie. Ułatwienie włączania do rozporządzenia większej liczby mikroorganizmów jest jednym z istotnych kroków w tym zakresie.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli chodzi o załącznik I część II uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z ust. 1 i 4 nie obejmują dostosowań do limitów zanieczyszczeń w nim określonych, chyba że nowe limity zanieczyszczeń okażą się niezbędne na skutek dodania nowych materiałów składowych w załączniku II. Po wyznaczeniu nowych limitów zanieczyszczeń stosuje się je tylko do nowo dodanych materiałów składowych.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Komisja dokonuje przeglądu załącznika I część II do dnia ... [Dz.U. proszę wstawić datę: dziesięć lat po wejściu w życie rozporządzenia] lub w przypadku, gdy dostępne są nowe odpowiednie informacje naukowe na temat toksyczności i rakotwórczości odpowiednich zanieczyszczeń lub nastąpił postęp technologiczny i wprowadzono innowacje w dziedzinie produkcji i stosowania produktów nawozowych.

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące zanieczyszczenia kategorii funkcji produktu nie powinny być objęte zakresem uprawnień przekazanych Komisji Europejskiej i należy dokonać ich przeglądu w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, biorąc pod uwagę, że jednym z celów nowego rozporządzenia jest zaradzenie problemom środowiskowym związanym z zanieczyszczaniem przez nawozy UE gleby, wód śródlądowych i morskich, a ostatecznie żywności, które jest tym samym jednym z głównych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009

Artykuł 5 – ustęp 2 – punkt 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)   w ust. 2 po akapicie pierwszym dodaje się następujący akapit:

 

„W przypadku produktów ubocznych wchodzących w zakres art. 32 i już szeroko stosowanych w państwach członkowskich do produkcji nawozów Komisja ustala punkt końcowy do dnia [Urząd Publikacji, proszę wstawić datę przypadającą sześć miesięcy po dacie opublikowania rozporządzenia w sprawie nawozów]”.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009

Artykuł 3 – punkt 34 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  „34)  „biostymulator” oznacza produkt, który stymuluje procesy odżywiania rośliny niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie i którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny:

(3)  „34) „biostymulator” oznacza produkt zawierający substancję lub mikroorganizm, które stymulują procesy odżywiania rośliny niezależnie od zawartości składników pokarmowych, lub wszelkie połączenie takich substancji lub mikroorganizmów, którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny lub jej ryzosfery:

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009

Artykuł 3 – punkt 34 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  rozkładu materii organicznej w glebie;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009

Artykuł 3 – punkt 34 – litera c b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  dostępności ograniczonych składników pokarmowych w glebie i ryzosferze.

</