Procedură : 2016/0084(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0270/2017

Texte depuse :

A8-0270/2017

Dezbateri :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.7

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

RAPORT     ***I
PDF 958kWORD 437k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Ildikó Gáll-Pelcz

Raportori pentru aviz (*):

Elisabetta Gardini, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Jan Huitema, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

PR_COD_1amCom

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE A PRIMIT CONTRIBUȚII RAPORTOAREA
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0157),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0123/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru comerț internațional (A8-0270/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor cu marcaj CE pentru nutriția plantelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

 

(Această modificare a termenului „produse fertilizante” în „produse pentru nutriția plantelor” se aplică întregului text. Adoptarea sa impune modificarea corespunzătoare a întregului text și, în consecință, a amendamentelor adoptate.)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Condițiile pentru introducerea îngrășămintelor pe piața internă au fost doar parțial armonizate prin Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului15, care acoperă aproape exclusiv îngrășămintele obținute prin extracție sau din substanțe anorganice, prin procedee chimice. Este, de asemenea, necesar să se utilizeze materiale reciclate sau materiale organice în scopul fertilizării. Ar trebui stabilite condiții armonizate pentru îngrășămintele produse din aceste materii reciclate sau organice disponibile pe întreaga piață internă, pentru a oferi un stimulent important pentru continuarea utilizării lor. Domeniul de aplicare al armonizării ar trebui, prin urmare, să fie extins pentru a include materiile reciclate și organice.

(1)  Condițiile pentru introducerea îngrășămintelor pe piața internă au fost doar parțial armonizate prin Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului15, care acoperă aproape exclusiv îngrășămintele obținute prin extracție sau din substanțe minerale, prin procedee chimice. Este, de asemenea, necesar să se utilizeze materiale reciclate sau materiale organice în scopul fertilizării. Ar trebui stabilite condiții armonizate pentru îngrășămintele produse din aceste materii reciclate sau organice disponibile pe întreaga piață internă, pentru a oferi un stimulent important pentru continuarea utilizării lor. Promovarea utilizării sporite a nutrienților reciclați ar ajuta și mai mult dezvoltarea economiei circulare și ar permite o folosire generală a nutrienților mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, scăzând, în același timp, dependența Uniunii față de nutrienți din țări terțe. Domeniul de aplicare al armonizării ar trebui, prin urmare, să fie extins pentru a include materiile reciclate și organice.

_________________

_________________

15 Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, p. 1).

15 Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, p. 1).

 

(Prezentul amendament include și o modificare tehnică orizontală a termenului „anorganic”, care este modificat în „mineral”; adoptarea sa impune modificarea corespunzătoare a întregului text și, în consecință, a amendamentelor adoptate.)

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Substanțele nutritive din alimente provin din sol; un sol sănătos și nutritiv are drept rezultat culturi și alimente sănătoase și nutritive. Agricultorii trebuie să aibă la dispoziție o gamă largă de îngrășăminte organice și sintetice pentru a-și îmbunătăți solul. Atunci când nutrienții din sol lipsesc sau sunt epuizați, plantele vor fi deficitare în nutrienți și fie se vor opri din creștere, fie nu vor conține valoare nutritivă pentru consumul uman.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Pentru a se asigura utilizarea eficace a gunoiului de grajd și a compostului produs în exploatație, fermierii ar trebui să utilizeze produsele care respectă spiritul „agriculturii responsabile”, favorizând canalele de distribuție locale, bunele practici agronomice și în materie de mediu și respectând legislația Uniunii privind protecția mediului, precum Directiva privind nitrații sau Directiva-cadru privind apa. Utilizarea preferențială a îngrășămintelor produse in situ și în întreprinderile agricole învecinate ar trebui încurajată.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Un produs fertilizant cu marcaj CE ar putea avea mai multe dintre funcțiile descrise în categoriile funcționale de produse din prezentul regulament. Atunci când este declarată doar una dintre aceste funcții, ar trebui să fie suficient ca produsul să se conformeze cerințelor categoriei funcționale de produse care descrie funcția declarată respectivă. În schimb, atunci când sunt declarate mai multe dintre aceste funcții, produsul fertilizant cu marcaj CE în cauză ar trebui să fie considerat o combinație de două sau mai multe produse fertilizante componente, iar conformitatea ar trebui să fie necesară pentru fiecare dintre produsele fertilizante componente în ceea ce privește funcția sa. Prin urmare, ar trebui să existe o categorie funcțională de produse specifică pentru a acoperi astfel de combinații.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Un producător care utilizează unul sau mai multe produse fertilizante cu marcaj CE care au fost supuse deja unei evaluări a conformității de către producătorul respectiv sau de către alt producător ar putea să se bazeze pe respectiva evaluare a conformității. Pentru a reduce la minimum sarcina administrativă, produsul fertilizant cu marcaj CE rezultat ar trebui, de asemenea, să fie considerat drept combinație de două sau mai multe produse fertilizante componente, iar cerințele de conformitate suplimentare pentru combinație ar trebui să se limiteze la aspectele justificate de amestecare.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Contaminanții din produsele fertilizante, cum ar fi cadmiul, pot prezenta riscuri pentru sănătatea oamenilor și sănătatea animală și pentru mediu, deoarece se acumulează în mediul înconjurător și intră în lanțul alimentar. Prezența acestora ar trebui să fie limitată în astfel de produse. În plus, impuritățile din produsele fertilizante cu marcaj CE obținute din deșeuri biologice, în special polimeri, dar și metale și sticlă, ar trebui să fie evitate sau limitate, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin detectarea unor astfel de impurități, în deșeurile biologice colectate separat, înainte de prelucrare.

(8)  Contaminanții din produsele fertilizante, în cazul utilizării necorespunzătoare a acestora din urmă, cum ar fi cadmiul, pot prezenta riscuri pentru sănătatea oamenilor și sănătatea animală și pentru mediu, deoarece se acumulează în mediul înconjurător și intră în lanțul alimentar. Prezența acestora ar trebui să fie limitată în astfel de produse. În plus, impuritățile din produsele fertilizante cu marcaj CE obținute din deșeuri biologice, în special polimeri, dar și metale și sticlă, ar trebui să fie evitate sau limitate, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin detectarea unor astfel de impurități, în deșeurile biologice colectate separat, înainte de prelucrare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Statele membre care au deja valori-limită naționale mai stricte în ceea ce privește prezența cadmiului în îngrășăminte ar trebui să poată menține aceste valori-limită până când restul Uniunii ajunge la un nivel echivalent de ambiție.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Pentru a facilita conformitatea produselor fertilizante fosfatice cu cerințele prezentului regulament și pentru a stimula inovarea, este nevoie să se ofere suficiente stimulente pentru dezvoltarea tehnologiilor relevante, în special a tehnologiilor de eliminare a cadmiului, și pentru gestionarea deșeurilor periculoase bogate în cadmiu prin intermediul resurselor financiare disponibile în cadrul Orizont 2020, al programelor LIFE, al Platformei de sprijin financiar pentru economia circulară, prin intermediul Băncii Europene de Investiții (BEI) și al altor instrumente financiare, după caz. Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind stimulentele și finanțarea acordată de Uniune pentru eliminarea cadmiului.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Produselor care sunt conforme cu toate cerințele din prezentul regulament ar trebui să li se permită să circule liber pe piața internă. În cazul în care una sau mai multe dintre materiile componente dintr-un produs fertilizant cu marcaj CE se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului18, însă ajunge la un punct din lanțul de prelucrare dincolo de care nu mai prezintă niciun risc semnificativ pentru sănătatea publică sau animală („punctul final în lanțul de producție”), menținerea aplicării dispozițiilor regulamentului respectiv în cazul acelui produs ar reprezenta o sarcină administrativă inutilă. Prin urmare, aceste produse fertilizante ar trebui excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 ar trebui modificat în consecință.

(9)  Produselor fertilizante cu marcaj CE care sunt conforme cu toate cerințele din prezentul regulament ar trebui să li se permită să circule liber pe piața internă. În cazul în care una sau mai multe dintre materiile componente este un produs derivat conform domeniului de aplicare al Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, însă a ajuns la un punct din lanțul de prelucrare dincolo de care nu mai prezintă niciun risc pentru sănătatea publică sau animală („punctul final în lanțul de producție”), menținerea aplicării dispozițiilor regulamentului respectiv în cazul acelui produs ar reprezenta o sarcină administrativă inutilă. Prin urmare, aceste produse fertilizante ar trebui excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 ar trebui modificat în consecință.

_________________

_________________

18 Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulamentul privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

18 Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulamentul privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Punctul final al lanțului de prelucrare ar trebui să fie determinat pentru fiecare materie componentă importantă care conține subproduse de origine animală, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. În cazul în care un proces de fabricare reglementat în temeiul prezentului regulament începe înainte ca punctul final respectivfie atins, cerințele legate de acest proces, atât cele din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, cât și cele din prezentul regulament, ar trebui să se aplice în mod cumulativ produselor fertilizante cu marcaj CE, ceea ce înseamnă aplicarea unor cerințe mai stricte în cazul în care ambele regulamente reglementează același parametru.

(10)  Pentru fiecare categorie de materie componentă care include produse derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, punctul final în lanțul de prelucrare ar trebui să fie determinat pentru fiecare materie componentă relevantă care conține subproduse de origine animală, în conformitate cu procedurile prevăzute în respectivul regulament. Pentru a profita de evoluțiile tehnice, pentru a crea mai multe oportunități pentru producători și întreprinderi și pentru a debloca potențialul în vederea unei mai bune valorificări a nutrienților proveniți din subproduse de origine animală, cum ar fi gunoiul de grajd, stabilirea metodelor de prelucrare și a normelor de recuperare pentru subprodusele de origine animală pentru care a fost stabilit un punct final în lanțul de prelucrare ar trebui să înceapă imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament. În ceea ce privește produsele fertilizante care conțin sau constau din gunoi de grajd prelucrat ar trebui să se definească criterii privind punctul final al gunoiului de grajd. În vederea extinderii categoriilor de materii componente sau a adăugării de noi categorii, cu scopul de include mai multe subproduse de origine animală, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care punctul final respectiv este atins înaintea introducerii pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE, dar după începerea procesului de fabricație reglementat în temeiul prezentului regulament, cerințele legate de acest proces, atât cele din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, cât și cele din prezentul regulament, ar trebui să se aplice în mod cumulativ produselor fertilizante cu marcaj CE, ceea ce înseamnă aplicarea cerințelor celor mai stricte în cazul în care ambele regulamente reglementează același parametru.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  În cazul subproduselor de origine animală folosite deja la scară largă în statele membre pentru producerea îngrășămintelor, punctul final ar trebui stabilit fără întârzieri nejustificate, cel târziu la un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În cazul în care una sau mai multe din materiile componente pentru un produs fertilizant cu marcaj CE se încadrează în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, dar nu a ajuns în punctul final al lanțului de prelucrare, ar fi eronat să se prevadă marcajul CE pentru produsul respectiv în temeiul prezentului regulament, întrucât punerea la dispoziție pe piață a unui astfel de produs este condiționată de respectarea cerințelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. În consecință, ar trebui ca astfel de produse să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(12)  Punerea la dispoziție pe piață a unui subprodus de origine animală sau a unui produs derivat pentru care nu a fost definit niciun punct final în lanțul de prelucrare, sau care nu a ajuns în punctul final definit la momentul punerii la dispoziție pe piață, este condiționată de respectarea cerințelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. În consecință, ar fi eronat să se prevadă marcajul CE pentru produs în temeiul prezentului regulament. Orice produs care conține sau constă într-un astfel de subprodus de origine animală sau un produs derivat ar trebui, așadar, să fie exclus din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru anumite deșeuri recuperate în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului20, a fost identificată o cerere pe piață pentru a fi utilizate ca produse fertilizante. În plus, anumite cerințe sunt necesare pentru deșeurile utilizate ca materiale de intrare în operația de recuperare, pentru procesele și tehnicile de tratare, precum și pentru produsele fertilizante care rezultă din operațiunea de recuperare, pentru a se garanta faptul că utilizarea acestor produse nu are efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane. Pentru produsele fertilizante cu marcaj CE, aceste cerințe ar trebui stabilite în prezentul regulament. Prin urmare, din momentul respectării tuturor cerințelor prezentului regulament, astfel de produse ar trebui să nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE.

(13)  Pentru anumite deșeuri recuperate precum struvitul, cărbunele biologic și produsele pe bază de cenușă în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului20, a fost identificată o cerere pe piață pentru a fi utilizate ca produse fertilizante. În plus, anumite cerințe sunt necesare pentru deșeurile utilizate ca materiale de intrare în operația de recuperare, pentru procesele și tehnicile de tratare, precum și pentru produsele fertilizante care rezultă din operațiunea de recuperare, pentru a se garanta faptul că utilizarea acestor produse nu are efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane. Pentru produsele fertilizante cu marcaj CE, aceste cerințe ar trebui stabilite în prezentul regulament. Prin urmare, din momentul respectării tuturor cerințelor prezentului regulament, astfel de produse ar trebui să nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE și, în consecință, ar trebui să fie posibil ca produsele care conțin sau constau din astfel de materii reziduale recuperate să aibă acces la piața internă. Pentru a se asigura claritatea juridică, pentru a valorifica evoluțiile tehnice și pentru a stimula și mai mult, în rândul producătorilor, utilizarea unor fluxuri de deșeuri valoroase, analizele științifice și stabilirea de cerințe de recuperare la nivelul Uniunii pentru astfel de produse ar trebui să înceapă imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament. În consecință, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește definirea, fără întârzieri inutile, a unor categorii mai ample sau suplimentare de materii componente eligibile pentru utilizarea în producția de produse fertilizante cu marcaj CE.

_________________

_________________

20 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

20 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Anumite subproduse industriale, coproduse sau produse reciclate care provin din procese industriale specifice sunt folosite în prezent de către producători ca o componentă a unui produs fertilizant cu marcaj CE. Pentru componentele produselor fertilizante cu marcaj CE, cerințele legate de categoriile de materii componente ar trebui să fie stabilite în prezentul regulament. După caz, din momentul respectării tuturor cerințelor prezentului regulament, astfel de produse ar trebui să nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Anumite substanțe și amestecuri, denumite de obicei aditivi agronomici, îmbunătățesc caracteristicile de eliberare a nutrienților dintr-un îngrășământ. Substanțele și amestecurile introduse pe piață cu intenția de a fi adăugate la produse fertilizante cu marcaj CE în acest scop ar trebui să îndeplinească anumite criterii de eficacitate, sub responsabilitatea producătorului substanțelor sau amestecurilor respective, și, prin urmare, ar trebui să fie considerate produse fertilizante cu marcaj CE în temeiul prezentului regulament. De asemenea, produsele fertilizante cu marcaj CE care conțin asemenea substanțe sau amestecuri ar trebui să respecte anumite criterii de eficacitate și de siguranță. Astfel de substanțe și amestecuri ar trebui, așadar, să fie reglementate ca materii componente pentru produsele fertilizante cu marcaj CE.

(14)  Anumite substanțe și amestecuri, denumite aditivi agronomici, îmbunătățesc caracteristicile de eliberare a nutrienților dintr-un îngrășământ. Substanțele și amestecurile introduse pe piață cu intenția de a fi adăugate la produse fertilizante cu marcaj CE în acest scop ar trebui să îndeplinească anumite criterii de eficacitate, de siguranță și de mediu sub responsabilitatea producătorului substanțelor sau amestecurilor respective, și, prin urmare, ar trebui să fie considerate produse fertilizante cu marcaj CE în temeiul prezentului regulament. De asemenea, produsele fertilizante cu marcaj CE care conțin asemenea substanțe sau amestecuri ar trebui să respecte anumite criterii de eficacitate, de siguranță și de mediu. Astfel de substanțe și amestecuri ar trebui, așadar, să fie reglementate ca materii componente pentru produsele fertilizante cu marcaj CE.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Având în vedere faptul că produsele fabricate din substanțe și amestecuri, pe lângă elementele fertilizante, sunt menite să fie adăugate în sol și eliberate în mediu, criteriile de conformitate ar trebui să se aplice tuturor materiilor din componența produsului, în special atunci când acestea sunt de dimensiuni reduse sau se descompun în fragmente mici care pot fi dispersate în sol și în sistemele de apă și transportate în mediul mai extins. Prin urmare, criteriile de biodegradabilitate și testarea conformității ar trebui stabilite, de asemenea, în condiții realiste in vivo care țin seama de nivelurile diferențiate de descompunere în condiții anaerobe, în habitate acvatice sau în apă, în sol îmbibat cu apă sau în sol înghețat.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Anumite substanțe, amestecuri și microorganisme, denumite în mod obișnuit biostimulatori ai plantelor, nu constituie substanțe nutritive ca atare, dar, cu toate acestea, stimulează procesele nutriționale ale plantelor. În cazul în care aceste produse vizează exclusiv îmbunătățirea eficienței nutriționale a plantelor, toleranța la stresul abiotic sau caracteristicile calitative ale plantelor cultivate, ele sunt, prin natura lor, mai curând similare cu produsele fertilizante decât cu majoritatea categoriilor de produse de protecție a plantelor. Aceste produse ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru marcajul CE în conformitate cu prezentul regulament și să fie excluse din sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului21. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar trebui modificat în consecință.

(15)  Anumite substanțe, amestecuri și microorganisme, denumite biostimulatori ai plantelor, nu constituie aporturi de substanțe nutritive ca atare, dar, cu toate acestea, stimulează procesele nutriționale naturale ale plantelor. În cazul în care aceste produse vizează exclusiv îmbunătățirea eficienței nutriționale a plantelor, toleranța la stresul abiotic, caracteristicile calitative ale plantelor cultivate, degradarea componentelor organice ale solului sau creșterea disponibilității nutrienților în rizosferă, ele sunt, prin natura lor, mai curând similare cu produsele fertilizante decât cu majoritatea categoriilor de produse de protecție a plantelor. Prin urmare, acestea acționează în mod suplimentar față de îngrășăminte, cu scopul optimizării eficienței acestora și al reducerii ratelor de aplicare a nutrienților. Aceste produse ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru marcajul CE în conformitate cu prezentul regulament și să fie excluse din sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului21. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar trebui modificat în consecință.

_________________

_________________

21 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

21 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  În cazul microorganismelor, ar trebui extinse categoriile de materii componente sau ar trebui adăugate unele noi pentru a garanta și îmbunătăți potențialul de inovare în ceea ce privește dezvoltarea și descoperirea de noi produse biostimulatoare microbiene pentru plante. Pentru a stimula inovarea și pentru a le oferi producătorilor securitate juridică în privința cerințelor care trebuie să fie îndeplinite pentru utilizarea microorganismelor noi ca materii componente ale produselor fertilizante cu marcaj CE, este necesar să se definească în mod clar metode armonizate de evaluare a siguranței noilor microorganisme. Lucrările pregătitoare pentru definirea acestor metode de evaluare a siguranței ar trebui să înceapă imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament. Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în vederea definirii, fără întârzieri inutile, a cerințelor pe care producătorii trebuie să le respecte atunci când demonstrează siguranța microorganismelor noi în scopul utilizării acestora în produsele fertilizante cu marcaj CE.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Produsele cu una sau mai multe funcții, dintre care una este inclusă în domeniul de aplicare al Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ar trebui să rămână sub controlul adaptat pentru astfel de produse și care este prevăzut de acest regulament. În cazul în care aceste produse au, de asemenea, funcția de produs fertilizant, ar fi eronat să se prevadă pentru ele marcajul „CE” în temeiul prezentului regulament, întrucât punerea la dispoziție pe piață a unui produs de protecție a plantelor este condiționată de o autorizație a produsului valabilă în statul membru în cauză. În consecință, ar trebui ca astfel de produse să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(16)  Produsele cu una sau mai multe funcții, dintre care una este inclusă în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, sunt produse fitosanitare incluse în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv. Aceste produse ar trebui să rămână sub controlul adaptat pentru astfel de produse și care este prevăzut de acest regulament. În cazul în care aceste produse au, de asemenea, funcția de produs fertilizant sau acționează ca atare, s-ar crea confuzii dacă s-ar prevedea pentru ele marcajul „CE” în temeiul prezentului regulament, întrucât punerea la dispoziție pe piață a unui produs fitosanitar este condiționată de o autorizație a produsului valabilă în statul membru în cauză. În consecință, ar trebui ca astfel de produse să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice aplicarea legislației existente a Uniunii cu privire la aspectele de protecție a sănătății, a siguranței și a mediului care nu sunt reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebuie să se aplice fără a aduce atingere Directivei 86/278/CEE22 a Consiliului, Directivei 89/391/CEE a Consiliului23, Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24, Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului25, Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei26, Directivei 2000/29/CE a Consiliului27, Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului28 și Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului29.

(17)  Indiferent de tipul de produs cu marcaj CE pentru nutriția plantelor, prezentul regulament nu ar trebui să împiedice aplicarea legislației existente a Uniunii cu privire la aspectele de protecție a sănătății, a siguranței și a mediului care nu sunt reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebuie să se aplice fără a aduce atingere Directivei 86/278/CEE22 a Consiliului, Directivei 89/391/CEE a Consiliului23, Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24, Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului25, Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei26, Directivei 2000/29/CE a Consiliului27, Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului28, Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului29, Directivei 91/676/CEE a Consiliului29a și Directivei 2000/60/CE29b.

_________________

_________________

22 Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6).

22 Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6).

23 Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

23 Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

24 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

24 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

25 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

25 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

26 Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

26 Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

27 Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

27 Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

28 Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).

28 Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).

29 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

29 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

 

29a Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p.1).

 

29b Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

 

 

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Trasabilitatea produselor care sunt vulnerabile la poluarea organică din anumite surse potențial problematice (sau percepute ca atare) ar trebui asigurată până la sursa materiei organice. Acest lucru este necesar pentru a asigura încrederea consumatorilor și pentru a limita daunele în cazul în care are loc o contaminare pe plan local. Prin urmare, pot fi identificate întreprinderile care utilizează produse fertilizante ce conțin materii organice din aceste surse. Acest lucru ar trebui să fie obligatoriu pentru produsele care conțin materii din deșeuri sau din subproduse care nu au fost supuse vreunui proces de prelucrare care distruge poluanții organici, agenții patogeni și materialul genetic. Scopul nu este doar de a reduce riscurile pentru sănătate și mediu, ci și de a liniști opinia publică și de a răspunde preocupărilor fermierilor cu privire la agenții patogeni, poluanții organici și materialul genetic. Pentru a proteja proprietarii de terenuri împotriva poluării pentru care aceștia nu au nicio vină, statele membre sunt invitate să stabilească norme adecvate în ceea ce privește răspunderea.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  Subprodusele netratate de producție animalieră nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  În conformitate cu economia circulară, anumite subproduse ale industriei sau coproduse din procese industriale specifice sunt utilizate deja de către producători drept componente ale produselor fertilizante cu marcaj CE. Cerințele referitoare la astfel de categorii de materii componente ar trebui să fie stabilite în anexa II.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Un amestec de produse fertilizante cu marcaj CE diferite, dintre care fiecare a fost supus, cu rezultat pozitiv, unei evaluări a conformității cu cerințele aplicabile pentru materialul respectiv, poate fi considerat adecvat pentru utilizare ca produs fertilizant cu marcaj CE, sub rezerva doar a îndeplinirii anumitor cerințe suplimentare justificate de amestecul respectiv. Prin urmare, pentru a evita o sarcină administrativă inutilă, astfel de amestecuri ar trebui să aparțină unei categorii separate, pentru care evaluarea conformității ar trebui să se limiteze la cerințele suplimentare justificate de amestecul respectiv.

(20)  O combinație de produse din diferite categorii funcționale de produse, dintre care fiecare a fost supus, cu rezultat pozitiv, unei evaluări a conformității cu cerințele aplicabile pentru materialul respectiv, poate fi considerat adecvat pentru utilizare ca produs fertilizant cu marcaj CE, sub rezerva doar a îndeplinirii anumitor cerințe suplimentare justificate de amestecare. Prin urmare, pentru a evita o sarcină administrativă inutilă, astfel de combinații ar trebui să aparțină unei categorii separate, pentru care evaluarea conformității ar trebui să se limiteze la cerințele suplimentare justificate de amestecare.

 

[Prezentul amendament include și o modificare orizontală a termenului „amestec” (la singular sau la plural), care este modificat în „combinație” (la singular sau la plural); adoptarea sa impune modificarea corespunzătoare a acestui termen în întregul text și, în consecință, în amendamentele adoptate.]

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Atunci când introduce un produs fertilizant cu marcaj CE pe piață, fiecare importator ar trebui să indice pe produsul fertilizant cu marcaj CE denumirea sa, denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa comercială înregistrată și adresa poștală la care poate fi contactat, pentru a face posibilă supravegherea pieței.

(25)  Atunci când introduce un produs cu marcaj CE pe piață, importatorul ar trebui să indice pe ambalajul produsului denumirea sa, denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa comercială înregistrată și adresa poștală la care poate fi contactat, precum și numele producătorului din țara terță, pentru a face posibilă supravegherea pieței.

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  În cazul în care standardele armonizate nu au fost adoptate sau nu acoperă suficient de detaliat toate elementele din cerințele de calitate și siguranță stabilite în prezentul regulament, pot fi necesare condiții uniforme pentru punerea în aplicare a acestor cerințe. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care să stabilească aceste condiții în specificații comune. Din motive de certitudine juridică, ar trebui clarificat faptul că produsele fertilizante cu marcaj CE trebuie să respecte specificațiile respective, chiar dacă produsele respective sunt considerate a fi în conformitate cu standardele armonizate.

(31)  În cazul în care standardele armonizate nu au fost adoptate sau nu acoperă suficient de detaliat toate elementele din cerințele de calitate și siguranță stabilite în prezentul regulament și atunci când există întârzieri nejustificate în procesul de adoptare sau de actualizare a standardelor pentru reflectarea acestor cerințe, pot fi necesare măsuri provizorii care să prevadă condiții uniforme pentru punerea în aplicare a acestor cerințe. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care să stabilească aceste condiții în specificații comune. Din motive de certitudine juridică, ar trebui clarificat faptul că produsele fertilizante cu marcaj CE trebuie să respecte specificațiile respective, chiar dacă produsele respective sunt considerate a fi în conformitate cu standardele armonizate.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 47

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Produse fertilizante cu marcaj CE ar trebui introduse pe piață numai dacă sunt suficient de eficace și nu prezintă riscuri inacceptabile pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu atunci când sunt depozitate în mod corespunzător și utilizate în scopul pentru care au fost concepute, și în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil, adică în cazul în care utilizarea respectivă ar putea fi rezultatul unui comportament uman legal și previzibil. Prin urmare, ar trebui stabilite cerințele privind siguranța și calitatea, precum și mecanismele de control adecvate. În plus, utilizarea preconizată a produselor fertilizante cu marcaj CE nu ar trebui să ducă la obținerea unor alimente sau furaje nesigure.

(47)  Produse fertilizante cu marcaj CE ar trebui introduse pe piață numai dacă sunt suficient de eficace și nu prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu atunci când sunt depozitate în mod corespunzător și utilizate în scopul pentru care au fost concepute, și în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil, adică în cazul în care utilizarea respectivă ar putea fi rezultatul unui comportament uman legal și previzibil. Prin urmare, ar trebui stabilite cerințele privind siguranța și calitatea, precum și mecanismele de control adecvate.

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la măsurile preconizate în legătură cu produsele fertilizante cu marcaj CE care prezintă riscuri inacceptabile pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse fertilizante.

(49)  Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură în baza căreia toate părțile interesate, inclusiv cele din domeniul sănătății și consumatorii, să fie informate cu privire la măsurile preconizate în legătură cu produsele fertilizante cu marcaj CE care prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse fertilizante.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 55

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55)  Se înregistrează în prezent progrese tehnice promițătoare în domeniul reciclării deșeurilor, cum ar fi reciclarea fosforului din nămolurile de epurare și producția de produse fertilizante din subproduse de origine animală, cum ar fi cărbunele biologic. Ar trebui să fie posibil ca produsele care conțin sau constau în aceste materii să acceseze piața internă fără întârzieri inutile în cazul în care procesele de fabricație au fost analizate din punct de vedere științific, iar cerințele procesului au fost stabilite la nivelul Uniunii. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește definirea unor categorii mai largi sau suplimentare de produse fertilizante sau materii componente eligibile pentru utilizarea în producția de astfel de produse. Pentru subprodusele de origine animală, categoria de materii componente ar trebui să fie extinsă sau adăugată numai în măsura în care a fost determinat un punct final din lanțul de producție în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, întrucât subprodusele de origine animală pentru care nu a fost determinat un astfel de punct final sunt, în orice caz, excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(55)  Se înregistrează în prezent progrese tehnice promițătoare în domeniul reciclării deșeurilor, cum ar fi reciclarea fosforului din nămolurile de epurare, cum ar fi struvitul, producția de produse fertilizante din subproduse de origine animală, cum ar fi cărbunele biologic, și recuperarea fosforului după incinerare, cum ar fi produsele pe bază de cenușă. Ar trebui să fie posibil ca produsele care conțin sau constau în aceste materii să acceseze piața internă fără întârzieri inutile în cazul în care procesele de fabricație au fost analizate din punct de vedere științific, iar cerințele procesului au fost stabilite la nivelul Uniunii. În acest scop, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește eligibilitatea acestor materii pentru utilizarea în producție. Pentru produsele derivate din subproduse de origine animală, categoria de materii componente ar trebui să fie extinsă sau adăugată numai în măsura în care a fost determinat un punct final din lanțul de producție în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 55 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(55a)  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține alți polimeri decât nutrienții polimerici, însă această situație ar trebui să se limiteze la cazurile în care scopul polimerului este de a controla eliberarea nutrienților sau de a spori capacitatea de retenție a apei a produsului fertilizant cu marcaj CE. Ar trebui să fie posibil accesul produselor inovatoare care conțin astfel de polimeri la piața internă. Pentru a reduce la minimum riscurile pentru sănătatea umană, pentru siguranță sau pentru mediu pe care le pot prezenta alți polimeri decât nutrienții polimerici, ar trebui stabilite criteriile pentru biodegradarea acestora, astfel încât aceștia să poată fi supuși unui proces de descompunere fizică sau biologică. În acest scop, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește definirea criteriilor de conversie a carbonului polimeric care urmează să fie transformat în dioxid de carbon (CO2) și a unei metode de testare aferente pentru biodegradare.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56)  În plus, ar trebui să existe posibilitatea de a reacționa imediat la noile constatări referitoare la condițiile în care produsele fertilizante cu marcaj CE sunt suficient de eficace și la noile evaluări ale riscurilor privind sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, siguranța sau mediul. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea cerințelor aplicabile diferitelor categorii de produse fertilizante cu marcaj CE.

(56)  În plus, ar trebui să existe posibilitatea de a reacționa imediat la noile constatări referitoare la condițiile în care produsele fertilizante cu marcaj CE sunt suficient de eficace și la noile evaluări ale riscurilor privind sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, siguranța sau mediul, luând în considerare evaluările efectuate de către autoritățile din statele membre sau în cooperare cu acestea. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea cerințelor aplicabile diferitelor categorii de produse fertilizante cu marcaj CE.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57)  În cursul exercitării acestor competențe, este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(57)  La adoptarea actelor delegate prevăzute de prezentul regulament, este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele simultan cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(59a)  Din cauza dependenței ridicate de importurile de fosforit în cadrul Uniunii, Comisia a clasificat această materie drept materie primă critică. Prin urmare, este necesar să se monitorizeze impactul prezentului regulament asupra accesului la aprovizionarea cu materii prime în general, asupra disponibilității fosforitului în special și, în ambele cazuri, asupra prețurilor. După această evaluare și în cazul unui impact negativ, Comisia ar trebui să adopte orice măsuri consideră a fi adecvate pentru a remedia aceste perturbări ale comerțului.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  subprodusele de origine animală care sunt supuse cerințelor din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009,

(a)  subprodusele de origine animală sau produsele derivate care sunt puse la dispoziție pe piață sub rezerva cerințelor din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009,

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Directiva 91/676/CEE;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  Directiva 2000/60/CE;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „produs fertilizant” înseamnă o substanță, un amestec, un microorganism sau orice alt material, aplicat sau care urmează să fie aplicat, ca atare sau amestecat cu alt material, pe plante sau pe rizosfera plantelor în scopul de a le furniza plantelor nutrienți sau de a le îmbunătăți eficiența nutrițională;

(1)  „produs pentru nutriția plantelor” înseamnă o substanță, un amestec, un microorganism sau orice alt material aplicat sau care urmează să fie aplicat, ca atare sau amestecat cu alt material, pe ciuperci sau pe micosfera lor sau pe plante în orice stadiu de creștere, inclusiv pe semințe, și/sau pe rizosfera plantelor în scopul de a le furniza plantelor sau ciupercilor nutrienți sau de a le îmbunătăți condițiile fizice sau biologice de creștere sau vigoarea generală, producția și calitatea, inclusiv prin creșterea capacității plantei de a absorbi nutrienții din filosferă [cu excepția produselor de protecție a plantelor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009].

Amendamentul     39

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „substanță” înseamnă o substanță în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(3)  „substanță” înseamnă un element chimic și compușii săi, în stare naturală sau obținut prin orice proces de fabricare, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilității și orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  „specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs fertilizant cu marcaj CE;

(13)  „specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs fertilizant cu marcaj CE sau procesul său de producție;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante care sunt conforme cu prezentul regulament.

Statele membre nu împiedică, în ceea ce privește aspectele și riscurile reglementate de prezentul regulament, punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE care sunt conforme cu prezentul regulament.

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament nu împiedică statele membre să mențină sau să adopte dispoziții, care sunt în conformitate cu tratatele, în ceea ce privește utilizarea produselor fertilizante cu marcaj CE în scopul protejării sănătății umane și a mediului, cu condiția ca aceste dispoziții să nu necesite modificarea produselor fertilizante cu marcaj CE care sunt în conformitate cu prezentul regulament și să nu influențeze condițiile privind punerea la dispoziție pe piață a produselor respective.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru aspectele care nu sunt cuprinse în anexa I sau în anexa II, produsele fertilizante cu marcaj CE trebuie să îndeplinească cerința conform căreia utilizarea lor, astfel cum se prevede în instrucțiunile de utilizare, nu conduce la obținerea unor alimente sau furaje de origine vegetală nesigure în sensul articolelor 14 și, respectiv, 15 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

eliminat

Amendamentul     44

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Odată cu publicarea prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia publică un document cu orientări care să ofere claritate și exemple producătorilor și autorităților de supraveghere a pieței în privința modului în care ar trebui să arate eticheta. Acest document cu orientări specifică și alte informații relevante, după cum se menționează în anexa III partea 1 punctul 2 litera (d).

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de 10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE care face obiectul respectivelor documente.

3.  Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de cinci ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE care face obiectul respectivelor documente.

 

(Acesta este un amendament orizontal cu privire la termenul de păstrare a întregii documentații tehnice; adoptarea sa impune modificări corespunzătoare ale întregului text și, în consecință, ale amendamentelor adoptate.]

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă cu prezentul regulament a produselor fertilizante cu marcaj CE care fac parte dintr-o producție în serie. Modificările în metoda de fabricare sau cele referitoare la caracteristicile produselor fertilizante vizate și modificările standardelor armonizate, ale specificațiilor comune menționate la articolul 13 sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui produs fertilizant cu marcaj CE, se iau în considerare în mod corespunzător.

Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă cu prezentul regulament a produselor fertilizante cu marcaj CE care fac parte dintr-o producție în serie. Modificările referitoare la caracteristicile produselor fertilizante vizate și modificările standardelor armonizate, ale specificațiilor comune menționate la articolul 13 sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui produs fertilizant cu marcaj CE, se iau în considerare în mod corespunzător.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ori de câte ori acest lucru este justificat, având în vedere performanța unui produs fertilizant cu marcaj CE sau riscurile pe care le prezintă acesta, producătorii testează prin eșantionare produsele fertilizante puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile, și, dacă este nevoie, păstrează un registru cu plângerile respective, cu produsele fertilizante cu marcaj CE neconforme și cu rechemările de astfel de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

Ori de câte ori acest lucru este justificat, având în vedere performanța unui produs fertilizant cu marcaj CE sau riscurile pe care le prezintă acesta, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și a mediului, producătorii testează prin eșantionare produsele fertilizante puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile, și păstrează un registru cu plângerile respective, cu produsele fertilizante cu marcaj CE neconforme și cu rechemările de astfel de produse și informează distribuitorii și autoritățile de supraveghere a pieței cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Producătorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați pe ambalajul produsului fertilizant cu marcaj CE sau, dacă produsul fertilizant este furnizat fără ambalaj, într-un document care însoțește produsul fertilizant. Adresa poștală indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

6.  Producătorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați pe ambalajul produsului fertilizant cu marcaj CE sau, dacă produsul fertilizant este furnizat fără ambalaj, într-un document care însoțește produsul fertilizant. Adresa poștală indică un singur punct de contact pentru producător. Informațiile menționate mai sus sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței, după cum se stabilește de către statul membru în cauză, și trebuie să fie clare, inteligibile și lizibile.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Producătorii se asigură că produsele fertilizante cu marcaj CE sunt etichetate în conformitate cu anexa III sau, în cazul în care produsul fertilizant este furnizat fără ambalaj, că declarația de etichetare este furnizată într-un document care însoțește produsul fertilizant și care este accesibil pentru inspecție în momentul în care produsul este introdus pe piață. Declarația de etichetare trebuie să fie într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză, și trebuie să fie clară, ușor de înțeles și inteligibilă.

7.  Producătorii se asigură că produsul fertilizant cu marcaj CE este etichetat în conformitate cu anexa III sau, dacă ambalajul este prea mic pentru ca eticheta să conțină toate informațiile sau dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este furnizat fără ambalaj, că informațiile necesare sunt furnizate într-un document care însoțește produsul fertilizant cu marcaj CE. Informațiile cerute în conformitate cu anexa III trebuie să fie într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză, și trebuie să fie clară, ușor de înțeles și inteligibilă.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Producătorul trebuie să depună la autoritatea competentă a statului membru de destinație un raport privind testul de rezistență la detonare descris în anexa IV, pentru următoarele produse fertilizante cu marcaj CE:

10.  Producătorul trebuie să depună la autoritatea competentă a statului membru de destinație un raport privind testul de rezistență la detonare descris în anexa IV și să garanteze că următoarele produse fertilizante cu marcaj CE pot trece acel test:

Amendamentul     51

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  amestecurile de produse fertilizante, astfel cum se specifică în categoria funcțională de produse 7 din anexa I, care conțin un îngrășământ menționat la litera (a).

(b)  combinații de produse din diferite categorii funcționale de produse, astfel cum se specifică în categoria funcțională de produse 7 din anexa I, care conțin un îngrășământ menționat la litera (a).

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 10 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul este prezentat cu cel puțin cinci zile înainte de introducerea pe piață a acestor produse.

Raportul este prezentat cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de introducerea pe piață a acestor produse. Lista autorităților competente din statele membre este furnizată de Comisie pe pagina sa de internet.

Amendamentul     53

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Importatorii introduc pe piață numai produse fertilizante cu marcaj CE conforme.

1.  Numai îngrășămintele cu marcaj CE conforme pot fi importate în Uniune și introduse pe piața Uniunii.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de introducerea unui produs fertilizant cu marcaj CE pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la articolul 14 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de declarația de conformitate UE și de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6). Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE nu este conform cu cerințele aplicabile prevăzute în anexa I, anexa II sau anexa III, acesta nu introduce produsul fertilizant cu marcaj CE pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

2.  Înainte de introducerea unui produs fertilizant cu marcaj CE pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la articolul 14 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de declarația de conformitate UE și de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6). Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE nu este conform cu cerințele aplicabile prevăzute în prezentul regulament, acesta nu introduce produsul fertilizant cu marcaj CE pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Importatorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați pe ambalajul produsului fertilizant cu marcaj CE sau, dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este furnizat fără ambalaj, într-un document care însoțește produsul fertilizant. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

3.  Importatorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați, precum și producătorii din țări terțe, pe ambalajul produsului fertilizant cu marcaj CE sau, dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este furnizat fără ambalaj, într-un document care însoțește produsul fertilizant. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Importatorii se asigură că produsul fertilizant cu marcaj CE respectiv este etichetat în conformitate cu anexa III, într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali, după cum stabilește statul membru în cauză.

4.  Importatorii se asigură că produsul fertilizant cu marcaj CE este etichetat în conformitate cu anexa III sau, dacă ambalajul este prea mic pentru ca eticheta să conțină toate informațiile sau dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este furnizat fără ambalaj, că informațiile necesare sunt furnizate într-un document care însoțește produsul fertilizant cu marcaj CE. Informațiile cerute în conformitate cu anexa III sunt într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali, după cum stabilește statul membru în cauză.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Ori de câte ori acest lucru este justificat, având în vedere performanța unui produs fertilizant cu marcaj CE sau riscurile pe care le prezintă acesta, importatorii testează prin eșantionare produsele fertilizante puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile, și, dacă este nevoie, păstrează un registru cu plângerile respective, cu produsele fertilizante cu marcaj CE neconforme și cu rechemările de astfel de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

6.  Ori de câte ori acest lucru este justificat, având în vedere performanța unui produs fertilizant cu marcaj CE sau riscurile pe care le prezintă acesta, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor și mediul, importatorii testează prin eșantionare produsele fertilizante puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile, și păstrează un registru cu plângerile respective, cu produsele fertilizante cu marcaj CE neconforme și cu rechemările de astfel de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

8.  Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pe o perioadă de cinci ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant cu marcaj CE și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere. La cerere, importatorii pun la dispoziția altor operatori economici în cauză o copie a declarației de conformitate UE.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a pune la dispoziție pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE, distribuitorii verifică dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de declarația de conformitate UE și de documentele necesare, dacă este etichetat în conformitate cu anexa III într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali din statul membru în care produsul fertilizant cu marcaj CE este pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și respectiv la articolul 8 alineatul (3).

Înainte de a pune la dispoziție pe piață un produs fertilizant cu marcaj CE, distribuitorii verifică dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este însoțit de documentele necesare, dacă este etichetat în conformitate cu anexa III într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali din statul membru în care produsul fertilizant cu marcaj CE este pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și respectiv la articolul 8 alineatul (3). Dacă ambalajul este prea mic pentru ca eticheta să conțină toate informațiile sau dacă produsul fertilizant cu marcaj CE este furnizat fără ambalaj, distribuitorii verifică dacă informațiile necesare sunt furnizate într-un document care însoțește produsul fertilizant cu marcaj CE.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE nu este conform cu cerințele aplicabile prevăzute în anexa I, anexa II sau anexa III, acesta nu introduce produsul fertilizant cu marcaj CE pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, distribuitorul informează producătorul sau importatorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE nu este conform cu cerințele aplicabile prevăzute în prezentul Regulament, acesta nu introduce produsul fertilizant cu marcaj CE pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, distribuitorul informează producătorul sau importatorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere specificațiilor comune menționate la articolul 13, produsele fertilizante cu marcaj CE care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele prevăzute în anexele I, II și III vizate de standarde în cauză sau părți ale acestora.

Produsele fertilizante cu marcaj CE care sunt conforme sau au fost testate în conformitate cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele aferente prevăzute în anexele I, II și III vizate de standarde în cauză sau părți ale acestora.

Amendamentul     62

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a specificațiilor comune, a căror respectare asigură conformitatea cu cerințele stabilite în anexele I, II și III care fac obiectul acestor specificații sau al unor părți ale acestora. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 41 alineatul (3).

În cazul în care o cerință stabilită în anexele I, II sau III nu face obiectul unor standarde armonizate sau al unor părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și în cazul în care în urma unei solicitări adresate uneia sau mai multor organizații europene de standardizare de a elabora standarde armonizate pentru această cerință Comisia constată întârzieri nejustificate în adoptarea standardului respectiv, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a specificațiilor comune pentru cerința respectivă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 41 alineatul (3).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe documentele de însoțire și, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE se furnizează în formă ambalată, pe ambalaj.

1.  Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe ambalajul produsului fertilizant cu marcaj CE sau, în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE este furnizat fără ambalaj, în documentele care însoțesc produsul fertilizant cu marcaj CE.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în procedura de evaluare a conformității stabilită în modulul D1 din anexa IV.

Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, atunci când acest lucru este impus de anexa IV.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un produs fertilizant cu marcaj CE care a fost supus unei operațiuni de recuperare și care îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul regulament este considerat conform cu condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE și, prin urmare, se consideră că a încetat să mai fie deșeu.

În cazul în care un material care a fost deșeu a fost supus unei operațiuni de recuperare și un produs fertilizant cu marcaj CE conform cu prezentul regulament conține sau constă din materialul respectiv, materialul este considerat conform cu condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE și, prin urmare, se consideră că a încetat să mai fie deșeu din momentul în care este întocmită declarația UE de conformitate.

Amendamentul     66

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.

2.  Autoritățile de notificare prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un organism notificat constată că un producător nu îndeplinește cerințele prevăzute în anexele I, II sau III sau în standardele armonizate, în specificațiile comune menționate la articolul 13 sau în alte specificații tehnice corespunzătoare, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat.

3.  În cazul în care un organism notificat constată că un producător nu îndeplinește cerințele prevăzute în anexele I, II sau III sau în standardele armonizate sau în specificațiile comune menționate la articolul 13, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat de conformitate sau o decizie de aprobare.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un produs fertilizant cu marcaj CE nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.

4.  În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului sau deciziei de aprobare, un organism notificat constată că un produs fertilizant cu marcaj CE nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare, dacă este necesar.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.

5.  În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar și deci un produs fertilizant cu marcaj CE continuă să nu fie conform cu cerințele prezentului regulament, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie de aprobare, după caz.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificate;

(a)  orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat sau a unei decizii de aprobare;

Amendamentul     71

Propunere de regulament

Articolul 37 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procedura aplicabilă produselor fertilizante cu marcaj CE care prezintă un risc la nivel național

Procedura aplicabilă la nivel național produselor fertilizante cu marcaj CE care prezintă un risc

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE reprezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, acestea efectuează o evaluare cu privire la produsul fertilizant în cauză, acoperind cerințele relevante prevăzute în prezentul regulament. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.

În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un produs fertilizant cu marcaj CE reprezintă un risc pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu sau pentru alte aspecte de protecție a interesului public care intră sub incidența prezentului regulament, acestea efectuează o evaluare cu privire la produsul fertilizant în cauză, acoperind toate cerințele relevante prevăzute în prezentul regulament. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.

 

[Prezentul amendament include și o modificare orizontală a termenului „risc inacceptabil” (la singular sau la plural), care este modificat în „risc” (la singular); adoptarea sa impune modificarea corespunzătoare a acestui termen în întregul text și, în consecință, în amendamentele adoptate.]

Amendamentul     73

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul fertilizant cu marcaj CE nu este conform cerințelor stabilite în prezentul regulament, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate în decursul unei perioade rezonabile pentru a aduce produsul fertilizant în conformitate cu acele cerințe sau pentru a retrage produsul fertilizant de pe piață ori pentru a-l rechema, proporțională cu natura riscului și stabilită de autoritățile respective, sau pentru a retrage marcajul CE.

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul fertilizant cu marcaj CE nu este conform cerințelor stabilite în prezentul regulament, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru a aduce produsul fertilizant în conformitate cu acele cerințe sau pentru a retrage produsul fertilizant de pe piață ori pentru a-l rechema, în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, după cum hotărăsc în acest sens, și pentru a retrage marcajul CE.

Amendamentul     74

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului fertilizant cu marcaj CE pe piața națională sau pentru a retrage ori a rechema produsul de pe piață.

În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului fertilizant cu marcaj CE pe piața națională sau pentru a retrage ori a rechema produsul de pe piață. Obligațiile autorităților de supraveghere a pieței în acest sens nu aduc atingere posibilității statelor membre de a reglementa produsele fertilizante care nu au marcaj CE atunci când sunt puse la dispoziție pe piață.

Amendamentul     75

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  existența unor deficiențe în ceea ce privește standardele armonizate menționate la articolul 12 care conferă prezumția de conformitate.

(b)  existența unor deficiențe în ceea ce privește standardele armonizate menționate la articolul 12;

Amendamentul     76

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  existența unor deficiențe în ceea ce privește specificațiile comune menționate la articolul 13.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE este atribuită unor deficiențe în ceea ce privește specificațiile comune menționate la articolul 37 alineatul (5) litera (c), Comisia adoptă, fără întârziere, acte de punere în aplicare care modifică sau abrogă specificația comună în cauză. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 41 alineatul (3).

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 37 alineatul (1), un stat membru constată că, deși un produs fertilizant cu marcaj CE este în conformitate cu prezentul regulament, acesta prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu, acesta solicită operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare, într-un termen rezonabil, pentru a se asigura că produsul fertilizant cu marcaj CE în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage produsul fertilizant cu marcaj CE de pe piață sau pentru a-l rechema.

1.  În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 37 alineatul (1), un stat membru constată că, deși un produs fertilizant cu marcaj CE este în conformitate cu prezentul regulament, acesta prezintă un risc pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu sau pentru alte aspecte de protecție a interesului public care intră sub incidența prezentului regulament, acesta solicită fără întârziere operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare, într-un termen rezonabil prevăzut de autoritatea de supraveghere a pieței și proporțional cu natura riscului, pentru a se asigura că produsul fertilizant cu marcaj CE în cauză, în momentul punerii la dispoziție pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage produsul fertilizant cu marcaj CE de pe piață sau pentru a-l rechema.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  declarația de conformitate UE nu însoțește produsul fertilizant cu marcaj CE;

(c)  declarația de conformitate UE nu a fost redactată;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 pentru a modifica anexele I-IV, în vederea adaptării acestora la progresul tehnic și a facilitării accesului la piața internă și a liberei circulații a produselor fertilizante cu marcaj CE:

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 pentru a modifica anexele I-IV, în vederea adaptării acestora la progresul tehnic, ținând seama de produsele și materiile deja autorizate în statele membre, îndeosebi în domeniul producției de produse fertilizante din subproduse de origine animală și din recuperarea deșeurilor, și în vederea facilitării accesului la piața internă și a liberei circulații a produselor fertilizante cu marcaj CE:

(a)  care sunt susceptibile de a face obiectul unor schimburi comerciale semnificative pe piața internă și

(a)  care au potențialul de a face obiectul unor schimburi comerciale semnificative pe piața internă și

(b)  pentru care există dovezi științifice că nu prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu și că sunt suficient de eficace.

(b)  pentru care există dovezi științifice că nu prezintă un risc pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pentru siguranță sau pentru mediu și că sunt suficient de eficace.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Fără întârzieri nejustificate după ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia adoptă, în conformitate cu alineatul (1), un act delegat de modificare a categoriilor de materii componente prevăzute în anexa II, în special pentru a adăuga subprodusele de origine animală pentru care a fost determinat punctul final, struvitul, cărbunele biologic și produsele pe bază de cenușă la aceste categorii de materii componente, precum și pentru a stabili cerințele pentru includerea acestor produse în categoriile respective. Atunci când adoptă respectivele acte delegate, Comisia ține seama în mod specific de progresele tehnologice în domeniul recuperării nutrienților.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care Comisia modifică anexa II în vederea adăugării de noi microorganisme la categoria de materii componente pentru astfel de organisme în conformitate cu alineatul (1), trebuie să facă acest lucru pe baza următoarelor date:

2.  În cazul în care modifică anexa II în vederea adăugării de noi tulpini de microorganisme la categoria de materii componente pentru astfel de organisme, Comisia face acest lucru după ce a verificat că toate tulpinile de microorganisme suplimentare în cauză respectă cerințele de la alineatul (1) litera (b) de la prezentul articol, pe baza următoarelor date:

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numele microorganismului;

(a)  numele microorganismului la nivelul tulpinii din care face parte;

Amendamentul     84

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  date istorice cu privire la producția și utilizarea sigură a microorganismului;

(c)  literatura științifică referitoare la producția și utilizarea sigură a microorganismului;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  relația taxonomică cu speciile de microorganisme care îndeplinesc cerințele de prezumție recunoscută de siguranță stabilite de Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară;

(d)  relația taxonomică cu speciile de microorganisme care îndeplinesc cerințele de prezumție recunoscută de siguranță stabilite de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară sau referirea la conformitatea declarată cu standardele relevante armonizate privind siguranța microorganismelor utilizate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau conformitatea cu cerințele de evaluare a siguranței pentru microorganismele noi, astfel cum au fost adoptate de Comisie, în cazul în care nu sunt instituite astfel de standarde armonizate;

Amendamentul     86

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru a reflecta progresul tehnologic rapid în acest domeniu, până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 43 pentru a defini criteriile de evaluare a microorganismelor noi care pot fi utilizate în produse pentru nutriția plantelor fără să fie înscrise nominal pe o listă pozitivă.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia modifică anexa II în vederea introducerii punctelor finale din lanțul de producție care au fost stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în ceea ce privește subprodusele de origine animală enumerate în CMC 11 din anexa II.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Atunci când adoptă acte delegate în conformitate cu alineatul (1), Comisia modifică categoria de materii componente în care se stabilesc cerințele pentru polimeri, alții decât polimerii nutritivi, din anexa II, astfel încât aceasta să reflecte ultimele dovezi științifice și evoluții tehnologice, și până la ... [trei ani de la data aplicării prezentului regulament] definește criteriile de conversie a carbonului polimeric care urmează să fie transformat în dioxid de carbon (CO2) și o metodă de testare aferentă pentru biodegradare.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Atunci când adoptă acte delegate în conformitate cu alineatul (1), Comisia modifică categoria de materii componente în care se stabilesc cerințele pentru subproduse ale industriei descrise în anexa II, astfel încât aceasta să reflecte practicile actuale de fabricare a produselor, evoluțiile tehnologice și ultimele dovezi științifice, și până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] definește criteriile pentru subproduse ale industriei în scopul includerii lor în categoria de materii componente.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În ceea ce privește partea II din anexa I, împuternicirea de a adopta acte delegate în conformitate cu alineatele (1) și (4) de la prezentul articol nu acoperă adaptări ale limitelor pentru contaminanți specificate, cu excepția cazului în care sunt necesare noi limite pentru contaminanți ca urmare a adăugării unor noi materii componente în temeiul anexei II. Atunci când se stabilesc noi limite pentru contaminanți, aceste limite se aplică numai noilor materii componente adăugate.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive. Statele membre informează fără întârziere Comisia despre sancțiunile și măsurile respective, precum și, în cel mai scurt termen, despre orice modificare ulterioară care le afectează.

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive. Statele membre informează fără întârziere Comisia despre sancțiunile și măsurile respective, precum și, în cel mai scurt termen, despre orice modificare ulterioară care le afectează. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că normele lor privind sancțiunile sunt aplicate.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 45 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)   la alineatul (2), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

 

„Pentru produsele derivate care intră în domeniul de aplicare al articolului 32 și care sunt folosite la scară largă în statele membre pentru producția de îngrășăminte, Comisia stabilește un astfel de punct final până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului privind îngrășămintele]”.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

Articolul 3 – punctul 34 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  34. «biostimulator al plantelor» înseamnă un produs care stimulează procesele nutriționale ale plantelor independent de conținutul de nutrienți al produsului, cu singurul scop de a îmbunătăți una sau mai multe dintre următoarele caracteristici ale plantei:

34. «biostimulator al plantelor» înseamnă un produs care conține orice substanță sau microorganism care stimulează procesele nutriționale ale plantelor independent de conținutul său de nutrienți sau orice combinație de astfel de substanțe și/sau microorganisme, cu singurul scop de a îmbunătăți una sau mai multe dintre următoarele caracteristici ale plantei sau ale rizosferei plantei:

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

Articolul 3 – punctul 34 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  caracteristicile calitative ale culturii.

(c)  calitatea culturii.

Amendamentul     96

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

Articolul 3 – punctul 34 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  disponibilitatea nutrienților captați în sol, în rizosferă sau în filosferă;

Amendamentul     97

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

Articolul 3 – punctul 34 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  degradarea compușilor organici din sol

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

Articolul 3 – punctul 34 – litera cc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  humificare;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 48 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dispoziții tranzitorii

Dispoziții tranzitorii, revizuirea și raportarea

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor care au fost introduse pe piață ca îngrășăminte și sunt marcate cu mențiunea „îngrășământ CE” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 înainte de [Oficiul pentru Publicații este rugat rugăm să introducă data aplicării prezentului regulament]. Cu toate acestea, capitolul 5 se aplică mutatis mutandis produselor în cauză.

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor care au fost introduse pe piață ca îngrășăminte și sunt marcate cu mențiunea „îngrășământ CE” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 înainte de ... [douăsprezece luni de la data aplicării prezentului regulament]. Cu toate acestea, capitolul 5 se aplică mutatis mutandis produselor în cauză.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 48 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   Statele membre care au pus deja în aplicare o limită inferioară pentru conținutul de cadmiu (Cd) din îngrășămintele organo-minerale și anorganice, stabilită în anexa I partea II PFC 1 partea B punctul 3 litera (a) și PFC 1 partea C punctul I subpunctul 2 litera (a), pot menține această limită mai strictă până când limita prevăzută la prezentul regulament este egală sau mai mică decât aceasta. Statele membre notifică astfel de măsuri naționale aflate în vigoare Comisiei până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 48 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Până la … [42 de luni de la data aplicării prezentului regulament], Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a aplicării prezentului regulament și a impactului său global în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale, inclusiv a impactului asupra IMM-urilor. Acest raport include în special:

 

(a)  o evaluare a funcționării pieței interne a produselor fertilizante, inclusiv evaluarea conformității și eficacitatea supravegherii pieței, o analiză a efectelor armonizării parțiale asupra producției, tiparelor de utilizare și fluxurilor comerciale ale produselor fertilizante cu marcaj CE și al produselor fertilizante introduse pe piață în conformitate cu normele naționale;

 

(b)  o evaluare a aplicării unor restricții privind nivelul de contaminanți astfel cum se specifică în anexa I la prezentul regulament, orice noi informații științifice relevante cu privire la toxicitatea și la efectele cancerigene ale contaminanților relevanți, în cazul în care astfel de informații devin disponibile, inclusiv riscurile rezultate din contaminarea cu uraniu în produsele fertilizante;

 

(c)  o evaluare a dezvoltării tehnologiilor de eliminare a cadmiului și a impactului, scării și costurilor acestora de-a lungul întregului lanț valoric, precum și a gestionării deșeurilor de cadmiu aferente; precum și

 

(d)  o evaluare a impacturilor asupra comerțului în domeniul aprovizionării cu materii prime, inclusiv asupra disponibilității fosforitului.

 

Raportul ține seama în mod corespunzător de progresul tehnologic și de inovare, precum și de procesele de standardizare care afectează producția și utilizarea produselor fertilizante. Acesta este însoțit, după caz, de o propunere legislativă până la ... [cinci ani de la data aplicării prezentului regulament].

 

Până la ... [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă o evaluare a datelor științifice în vederea stabilirii criteriilor agronomice și în materie de mediu pentru definirea criteriilor privind punctul final al gunoiului de grajd cu scopul de a clasifica performanța produselor care conțin sau constau din gunoi de grajd prelucrat;

Amendamentul     103

Propunere de regulament

Articolul 48 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  Până la ... [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia efectuează o revizuire a procedurii de evaluare a conformității microorganismelor.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Se aplică de la ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], cu excepția articolelor 19-35, care se aplică de la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], și a articolelor 13, 41, 42, 43 și 45, care se aplică de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Anexa I – partea I – punctul 1 – litera Ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ca.  Îngrășământ cu nivel redus de carbon

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Anexa I – partea I – punctul 5 – litera A – punctul I a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ia.  Inhibitor de denitrificare

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care un produs fertilizant cu marcaj CE conține o substanță pentru care s-au stabilit limite maxime ale reziduurilor pentru produsele alimentare și hrana pentru animale în conformitate cu:

eliminat

(a)   Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului32,

 

(b)   Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului33,

 

(c)   Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului34 sau

 

(d)   Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului35,

 

utilizarea produsului fertilizant cu marcaj CE, conform instrucțiunilor de utilizare, nu trebuie să ducă la depășirea limitelor respective în produsele alimentare sau în hrana pentru animale.

 

__________________

 

32 Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, p. 1).

 

33 Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).

 

34 Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).

 

35 Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, p. 10).

 

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – punctul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ingredientele prezentate în vederea aprobării sau a unei noi aprobări în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, dar care nu sunt incluse în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, nu se utilizează în produsele fertilizante atunci când neincluderea este justificată de articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Un îngrășământ organic conține

1. Un îngrășământ organic conține

-  carbon (C) și

-  carbon organic (Corg) și

-  nutrienți

-  nutrienți

de origine exclusiv biologică, cu excluderea materialelor fosilizate sau încorporate în formațiuni geologice.

de origine exclusiv biologică, cum ar fi turba, inclusiv leonardit, lignit și substanțe obținute din acestea, dar cu excluderea altor materiale fosilizate sau încorporate în formațiuni geologice.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  cadmiu (Cd)1,5 mg/kg substanță uscată,

-  cadmiu (Cd)1,0 mg/kg substanță uscată,

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  plumb (Pb)120 mg/kg de substanță uscată și

-  plumb (Pb)20 mg/kg de substanță uscată și

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) – punctul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg de substanță uscată.

-  biuret (C2H5N3O2) sub limita de detecție.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

3.  Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant cu marcaj CE.

Amendamentul

3.  În îngrășământul organic nu trebuie să se găsească agenți patogeni în concentrație mai mare decât limitele prezentate în tabelul de mai jos:

Microorganism de analizat

Planuri de eșantionare

Limită

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absente în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli sau Enterococcaceae

5

5

0

1000 în 1 g sau 1 ml

unde n = numărul de probe de analizat

c = numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în CFU, poate fi între m și M

m = valoarea prag pentru numărul de bacterii, exprimat în CFU, care este considerată ca fiind satisfăcătoare

M = valoarea maximă a numărului de bacterii, exprimat în CFU

Paraziții Ascaris spp. și Toxocara spp. în orice stadiu de dezvoltare nu trebuie să fie prezenți în 100g sau 100ml de îngrășământ organic.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) (I) – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți declarați: azot (N), pentaoxid de fosfor (P2O5) sau oxid de potasiu (K2O).

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) (I) – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține mai mult de un nutrient, produsul trebuie să conțină nutrienții primari declarați, în cantitățile minime precizate mai jos: □

 

2,5 % din masă azot (N) total sau 2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau 2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total și

 

6,5 % din masă suma totală de nutrienți.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) (II) – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți declarați: azot (N), pentaoxid de fosfor (P2O5) sau oxid de potasiu (K2O).

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) (II) – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți declarați, în cantitățile minime precizate:

2.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți primari declarați, în cantitățile minime precizate:

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) (II) – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  2 % din masă azot (N) total,

-  1 % din masă azot (N) total și/sau

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) (II) – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau

–  2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) (II) – punctul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

–  1 % (unu la sută) din masă oxid de potasiu (K2O) total și

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) (II) – punctul 2 – liniuța 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  6,5 % din masă suma totală de nutrienți.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(A) (II) – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține mai mult de un nutrient, produsul trebuie să conțină nutrienții primari declarați, în cantitățile minime precizate mai jos: □

 

2 % din masă azot (N) total sau 1 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau 2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total și

 

5 % din masă suma totală de nutrienți primari.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(B) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un îngrășământ organo-mineral este compus din:

1.  Un îngrășământ organo-mineral este compus din:

–  unul sau mai multe îngrășăminte anorganice, astfel cum se specifică la punctul privind CFP 1(C) de mai jos, și

–  unul sau mai multe îngrășăminte minerale, astfel cum se specifică la punctul privind CFP 1(C) de mai jos, și

–  un material care conține carbon (C) organic și

–  unul sau mai multe materiale care conțin carbon organic (Corg) și

–  nutrienți de origine exclusiv biologică, cu excluderea materialelor fosilizate sau încorporate în formațiuni geologice.

–  nutrienți de origine exclusiv biologică, cum ar fi turba, inclusiv leonardit, lignit și substanțe obținute din acestea, dar cu excluderea altor materiale fosilizate sau încorporate în formațiuni geologice.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(B) – punctul 3 – litera a – punctul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc doisprezece ani de la data aplicării prezentului regulament]: 20 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

-  începând de la ... [nouă ani de la data aplicării prezentului regulament]: 20 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(B) – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  plumb (Pb)120 mg/kg substanță uscată.

(e)  plumb (Pb)20 mg/kg substanță uscată.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(B) – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

4.  Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant cu marcaj CE.

Amendamentul

4.  În îngrășământul organo-mineral nu trebuie să se găsească agenți patogeni în concentrație mai mare decât respectivele limite prezentate în tabelul de mai jos:

Microorganism de analizat

Planuri de eșantionare

Limită

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absente în 25 g sau 25ml

Escherichia coli sau Enterococcaceae

5

5

0

1000 în 1 g sau 1 ml

unde n = numărul de probe de analizat

c = numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în CFU, poate fi între m și M

m = valoarea prag pentru numărul de bacterii, exprimat în CFU, care este considerată ca fiind satisfăcătoare

M = valoarea maximă a numărului de bacterii, exprimat în CFU

Paraziții Ascaris spp. și Toxocara spp. în orice stadiu de dezvoltare nu trebuie să fie prezenți în 100 g sau 100 ml de îngrășământ organo-mineral.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(B) (I) – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau

-  % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru și apă sau

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(B) (I) – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține mai mult de un nutrient, produsul trebuie să conțină nutrienții primari declarați, în cantitățile minime precizate mai jos:

 

2,5 % din masă azot (N) total, din care 1 % din masa produsului fertilizant cu marcaj CE este azot (N) organic sau 2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau 2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total și

 

6,5 % din masă suma totală de nutrienți primari.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(B) (I) – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În produsul fertilizant cu marcaj CE, fiecare unitate conține materie organică și nutrienți în conținutul declarat.

4.  În produsul fertilizant cu marcaj CE, fiecare unitate conține carbon organic și toți nutrienții în conținutul declarat. O unitate se referă la unul dintre fragmentele componente ale produsului, cum ar fi granule, peleți etc.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(B) (II) – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care produsul conține mai mult de un nutrient, trebuie să fie prezente cantitățile minime de mai jos:

 

  1 % din masă azot (N) total sau

 

  1 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total sau

 

  1 % din masă oxid de potasiu (K2O) total,

 

unde suma nutrienților este de minimum 4 %.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(B) (II) – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Carbonul (C) organic este prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în proporție de cel puțin 3 % din masă.

3.  Carbonul (C) organic este prezent în produsul fertilizant cu marcaj CE în proporție de cel puțin 1 % din masă.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Un îngrășământ anorganic este un îngrășământ care nu este organic sau organo-mineral.

1. Un îngrășământ mineral este un îngrășământ care conține nutrienți în formă minerală sau care este procesat într-o formă minerală, de origine animală sau vegetală. Carbonul organic (Corg) din produsul fertilizant cu marcaj CE nu depășește 1 % din masă. De aici se exclude carbonul provenit din agenți de glazurare care respectă cerințele de la CMC 9 și 10 și aditivii agronomici care respectă cerințele de la CFP 5 și CMC 8.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Îngrășămintele fosfatice trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele niveluri minime de solubilitate pentru a fi disponibile pentru plante, altfel ele nu pot fi declarate îngrășăminte fosfatice:

 

  solubilitate în apă: nivelul minim de 40 % din P total sau

 

  solubilitate în citrat de amoniu neutru: nivelul minim de 75 % din P total sau

 

  solubilitate în acid formic (numai pentru fosforit moale): nivelul minim de 55 % din P total.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Conținutul total declarabil de azot rezultă din suma azotului amoniacal, a nitriților, a azotului ureic, a azotului din metilenuree, a azotului din izobutiliden-diuree și a azotului din crotoniliden-diuree. Conținutul declarabil de fosfor rezultă din forma de P fosfatic. Noi forme pot fi adăugate după o examinare științifică în conformitate cu articolul 42 alineatul (1).

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un îngrășământ anorganic cu macroelemente este menit să le furnizeze plantelor unul sau mai multe dintre macroelementele următoare: azot (N), fosfor (P), potasiu (K), magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na).

1.  Un îngrășământ mineral cu macroelemente este menit să le furnizeze plantelor unul sau mai multe dintre macroelementele următoare:

 

(a)  Primare: azot (N), fosfor (P) și potasiu (K).

 

(b)  Secundare: magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na).

 

 

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I) – punctul 2 – litera a – punctul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc doisprezece ani de la data aplicării prezentului regulament]: 20 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

-  începând de la ... [nouă ani de la data aplicării prezentului regulament]: 20 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I) – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  plumb (Pb) 150 mg/kg substanță uscată,

(e)  plumb (Pb)20 mg/kg substanță uscată,

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I) – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  arsen (As)60 mg/kg substanță uscată,

(f)  arsen (As)20 mg/kg substanță uscată,

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(i) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un îngrășământ anorganic solid simplu cu macroelemente are un conținut declarat de un singur nutrient.

1.  Un îngrășământ mineral solid simplu cu macroelemente are un conținut declarat de:

 

(a)  nu mai mult de un nutrient primar [azot (N), fosfor (P) și potasiu (K)] sau

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(i) – punctul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b)  nu mai mult de un nutrient secundar [magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na)].

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(i)– punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Un îngrășământ mineral solid simplu cu macroelemente cu un conținut declarat de nu mai mult de un nutrient primar poate conține unul sau mai mulți nutrienți secundari.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(i) – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține unul dintre următorii nutrienți declarați, în cantitatea minimă precizată:

2.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține nutrienți primari și/sau secundari declarați în cantitatea minimă precizată:

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(i) – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  12 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total,

–  12 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru și în apă,

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(i) – punctul 2 – liniuța 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

–  3 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(ii) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un îngrășământ anorganic solid compus cu macroelemente are un conținut declarat de mai mult de un nutrient.

1.  Un îngrășământ mineral solid compus cu macroelemente are un conținut declarat de mai mult de un nutrient primar și/sau secundar.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(ii) – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține mai mulți dintre următorii nutrienți declarați, în cantitățile minime precizate:

2.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține mai mulți dintre nutrienții primari și/sau secundari declarați, în cantitățile minime precizate:

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(ii) – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total,

–  5 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total, solubil în citrat de amoniu neutru și în apă.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(ii) – punctul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  % din masă oxid de potasiu (K2O) total,

–  5 % din masă oxid de potasiu (K2O) total,

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(ii) – punctul 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  1,5 % din masă oxid de magneziu (MgO) total,

–  2 % din masă oxid de magneziu (MgO) total,

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(ii) – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  1,5 % din masă oxid de calciu (CaO) total,

–  2 % din masă oxid de calciu (CaO) total,

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(ii) – punctul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  1,5 % din masă trioxid de sulf (SO3) total sau

–  5 % din masă trioxid de sulf (SO3) total sau

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(ii) – punctul 2 – liniuța 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

–  3 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(a)(i-ii)(A) – punctul 5 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  după cinci cicluri termice precum cele descrise la punctul 4.2 din modulul A1 din anexa IV,

-  după cinci cicluri termice precum cele descrise la punctul 4.2 din modulul A1 din anexa IV, pentru testarea înainte de introducerea pe piață,

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(i) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelemente are un conținut declarat de un singur nutrient.

1.  Un îngrășământ mineral solid simplu cu macroelemente are un conținut declarat de:

 

(a)  nu mai mult de un nutrient primar

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(i) – punctul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b)  nu mai mult de un nutrient secundar.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(i)– punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Un îngrășământ mineral lichid simplu cu macroelemente cu un conținut declarat de nu mai mult de un nutrient primar poate conține unul sau mai mulți nutrienți secundari.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(i) – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține unul dintre următorii nutrienți declarați, în cantitatea minimă precizată:

2.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține unul dintre nutrienții primari și/sau secundari declarați, în cantitatea minimă precizată:

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(i) – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  5 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total,

–  5 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total, solubil în citrat de amoniu neutru și în apă,

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(i) – punctul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  5 % din masă trioxid de sulf (SO3) total sau

–  5 % din masă trioxid de sulf (SO3) total,

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(i) – punctul 2 – liniuța 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

–  între 0,5 % și 5 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(ii) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente are un conținut declarat de mai mult de un nutrient.

1.  Un îngrășământ mineral lichid compus cu macroelemente are un conținut declarat de mai mult de un nutrient primar și/sau secundar.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(ii) – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține mai mulți dintre următorii nutrienți declarați, în cantitățile minime precizate:

2.  Produsul fertilizant cu marcaj CE conține mai mulți dintre nutrienții primari și/sau secundari declarați, în cantitățile minime precizate:

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(ii) – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  1,5 % din masă azot (N) total,

-  3 % din masă azot (N) total sau

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(ii) – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  1,5 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total,

–  1,5 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total, solubil în citrat de amoniu neutru și în apă,

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(ii) – punctul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  1,5 % din masă oxid de potasiu (K2O) total,

–  3 % din masă oxid de potasiu (K2O) total sau

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(ii) – punctul 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  0,75 % din masă oxid de magneziu (MgO) total,

–  1,5 % din masă oxid de magneziu (MgO) total sau

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(ii) – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  0,75 % din masă oxid de calciu (CaO) total,

–  1,5 % din masă oxid de calciu (CaO) total sau

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I)(b)(ii) – punctul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  0,75 % din masă trioxid de sulf (SO3) total sau

–  1,5 % din masă trioxid de sulf (SO3) total sau

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C)(II) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un îngrășământ anorganic cu oligoelemente este un îngrășământ anorganic care nu este un îngrășământ anorganic cu macroelemente și care este menit să furnizeze unul sau mai mulți dintre următorii nutrienți: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier(Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) sau zinc (Zn).

1.  Un îngrășământ anorganic cu oligoelemente este un îngrășământ anorganic care nu este un îngrășământ anorganic cu macroelemente și care este menit să furnizeze unul sau mai mulți dintre următorii nutrienți: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), seleniu (Se), siliciu (Si) sau zinc (Zn).

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 1(C) a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CFP 1(C) a: ÎNGRĂȘĂMÂNT CU NIVEL REDUS DE CARBON

 

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE este denumit îngrășământ cu nivel redus de carbon în cazul în care conține mai mult de 1 % carbon organic (Corg) și cel mult 15 % carbon organic (Corg).

 

2.  Carbonul prezent în cianamida de calciu, în uree și în produsele sale de condensare sau de asociere nu va fi inclus în categoria carbonului organic în sensul acestei definiții.

 

3.  Specificațiile pentru îngrășăminte solide/lichide, simple/compuse, cu macroelemente/ cu oligoelemente din CFP 1 (C) se vor aplica în sensul acestei categorii.

 

4.  Produsele vândute sub CFP 1 (C)a respectă nivelurile de contaminanți indicate în anexa I stabilite pentru îngrășămintele organice sau organo-minerale în cazul în care CFP 1 (C) nu conține valori-limită pentru respectivii contaminanți.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un amendament mineral bazic este un produs fertilizant cu marcaj CE menit să corecteze aciditatea solului și care conține oxizi, hidroxizi, carbonați sau silicați de calciu (Ca) sau de magneziu (Mg).

1.  Un amendament mineral bazic este un produs fertilizant cu marcaj CE menit să corecteze aciditatea solului și care conține oxizi, hidroxizi, carbonați sau/și silicați de calciu (Ca) sau de magneziu (Mg).

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 2 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  cadmiu (Cd) 3 mg/kg substanță uscată,

-  cadmiu (Cd) 1 mg/kg substanță uscată,

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 2 – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  plumb (Pb) 200 mg/kg de substanță uscată și

-  plumb (Pb) 20 mg/kg de substanță uscată și

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 2 – punctul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  arsen (As) 120 mg/kg substanță uscată.

-  arsen (As) 20 mg/kg substanță uscată.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un ameliorator de sol este un produs fertilizant cu marcaj CE care se adaugă solului în vederea menținerii, îmbunătățirii sau protejării proprietăților fizice sau chimice, a structurii sau a activității biologice a acestuia.

Un ameliorator de sol este un material, inclusiv mulci, care se adaugă solului, in situ, în principal pentru a menține sau pentru a îmbunătăți proprietățile sale fizice și care ar putea îmbunătăți proprietățile chimice și/sau biologice ori activitatea acestuia.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 3 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Produsul fertilizant cu marcaj CE conține cel puțin 15 % materiale de origine biologică.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 3(A) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un ameliorator organic de sol este compus numai din materiale de origine exclusiv biologică, cu excluderea materialelor fosilizate sau încorporate în formațiuni geologice.

1.  Un ameliorator organic de sol este compus numai din materiale de origine exclusiv biologică, inclusiv turbă, leonardit, lignit și substanțe humice obținute din acestea, dar cu excluderea altor materiale fosilizate sau încorporate în formațiuni geologice.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 3(A) – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  cadmiu (Cd) 3 mg/kg substanță uscată,

-  cadmiu (Cd) 1,5 mg/kg substanță uscată,

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 3(A) – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  crom hexavalent (Cr VI) 2 mg/kg substanță uscată,

-  crom hexavalent (Cr VI) 1 mg/kg substanță uscată,

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 3(A) – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  plumb (Pb) 120 mg/kg substanță uscată.

-  plumb (Pb) 20 mg/kg substanță uscată.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 3(A) – punctul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

(a)  Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant cu marcaj CE.

Amendamentul

(a)  În amelioratorul organic de sol nu trebuie să se găsească agenți patogeni în concentrație mai mare decât respectivele limite prezentate în tabelul de mai jos:

Microorganism de analizat

Planuri de eșantionare

Limită

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absente în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli sau Enterococcaceae

5

5

0

1000 în 1 g sau 1 ml

unde n = numărul de probe de analizat

c = numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în CFU, poate fi între m și M

m = valoarea prag pentru numărul de bacterii, exprimat în CFU, care este considerată ca fiind satisfăcătoare

M = valoarea maximă a numărului de bacterii, exprimat în CFU

Paraziții Ascaris spp. și Toxocara spp. în orice stadiu de dezvoltare nu trebuie să fie prezenți în 100 g sau 100 ml de ameliorator organic de sol.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 3(B) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un ameliorator anorganic de sol este un ameliorator de sol care nu este organic.

1.  Un ameliorator anorganic de sol este un ameliorator de sol care nu este organic și include folii pentru mulcire. O folie biodegradabilă pentru mulcire este o folie dintr-un polimer biodegradabil, care respectă în special cerințele prevăzute la punctele 2a și 3 din CMC 10, anexa II, destinată plasării pe sol in situ, pentru a-i proteja structura, pentru a împiedica creșterea buruienilor, pentru a reduce pierderea umidității solului sau pentru a preveni eroziunea.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 3(B) – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  plumb (Pb)150 mg/kg substanță uscată,

-  plumb (Pb)20 mg/kg substanță uscată.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un substrat de cultură este un material altul decât solul destinat utilizării ca substrat pentru dezvoltarea rădăcinii.

1.  Un substrat de cultură este un material altul decât solul in situ, unde sunt crescute plante și ciuperci.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 4 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  cadmiu (Cd) 3 mg/kg substanță uscată,

-  cadmiu (Cd) 1,5 mg/kg substanță uscată,

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 4 – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  plumb (Pb) 150 mg/kg substanță uscată.

-  plumb (Pb) 20 mg/kg substanță uscată.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 4 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

3.  Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant cu marcaj CE.

Amendamentul

3.  În substratul de cultură nu trebuie să se găsească agenți patogeni în concentrație mai mare decât respectivele limite prezentate în tabelul de mai jos:

Microorganism de analizat

Planuri de eșantionare

Limită

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absente în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli sau Enterococcaceae

5

5

0

1000 în 1 g sau 1 ml

unde n = numărul de probe de analizat

c = numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în CFU, poate fi între m și M

m = valoarea prag pentru numărul de bacterii, exprimat în CFU, care este considerată ca fiind satisfăcătoare

M = valoarea maximă a numărului de bacterii, exprimat în CFU

Paraziții Ascaris spp. și Toxocara spp. în orice stadiu de dezvoltare nu trebuie să fie prezenți în 100 g sau 100 ml de substrat de cultură.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un aditiv agronomic este un produs fertilizant cu marcaj CE menit să fie adăugat unui produs care furnizează nutrienți plantelor, pentru a îmbunătăți caracteristicile de eliberare a nutrienților ale produsului respectiv.

Un aditiv agronomic este un produs fertilizant cu marcaj CE menit să fie adăugat unui produs, care are un efect dovedit asupra transformării și/sau disponibilității pentru plante a diferitelor forme de minerale sau nutrienți mineralizați sau ambele, sau care este menit să fie adăugat în sol pentru a îmbunătăți asimilarea nutrienților de către plante sau a reduce pierderile de nutrienți.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(A) – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare astfel de substanță trebuie să fie înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200636, pe baza unui dosar cuprinzând:

Fiecare astfel de substanță trebuie să fi fost înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200636, cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de la obligația de înregistrare prevăzută la articolul 6 din regulamentul menționat sau în anexa IV sau anexa V la acesta.

__________________

__________________

36 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

36 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(A) – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

eliminat

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(A) – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

eliminat

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(A) – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

eliminat

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(A)(Ia) (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CFP 5(A)(Ia): Inhibitor de denitrificare

 

1.  Un inhibitor de denitrificare este un inhibitor care reduce formarea de protoxid de azot (N2O), încetinind sau blocând conversia nitratului (NO3-) în azot molecular (N2) fără influențarea procesului de nitrificare, astfel cum se prevede la CFP 5(A)(I). Acesta contribuie la creșterea disponibilității azotatului pentru plantă și la reducerea emisiilor de N2O.

 

2.  Eficacitatea acestei metode poate fi evaluată prin măsurarea emisiilor de protoxid de azot în eșantioane de gaz colectate într-un dispozitiv de măsurare adecvat și prin măsurarea cantității de N2O din acel eșantion într-un gaz-cromatograf. Evaluarea înregistrează și conținutul de apă al solului.

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(B) – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Substanța trebuie să fie înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200637, pe baza unui dosar cuprinzând:

2. Substanța trebuie să fi fost înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200637, cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de la obligația de înregistrare prevăzută la articolul 6 din regulamentul menționat sau în anexa IV sau anexa V la acesta.

__________________

__________________

37 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

37 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(B) – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

eliminat

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(B) – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

eliminat

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(B) – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

eliminat

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(C) – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Substanța trebuie să fie înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200638, pe baza unui dosar cuprinzând:

2. Substanța trebuie să fi fost înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200638, cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de la obligația de înregistrare prevăzută la articolul 6 din regulamentul menționat sau în anexa IV sau anexa V la acesta.

__________________

__________________

38 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

38 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(C) – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

eliminat

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(C) – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

eliminat

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 5(C) – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

eliminat

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un biostimulator al plantelor este un produs fertilizant cu marcaj CE care stimulează procesele de nutriție ale plantelor independent de conținutul nutritiv al produsului, cu unicul scop de a îmbunătăți una sau mai multe dintre caracteristicile următoare ale plantelor:

1.  Un biostimulator al plantelor este un produs fertilizant cu marcaj CE care stimulează procesele de nutriție ale plantelor independent de conținutul de nutrienți al produsului, cu unicul scop de a îmbunătăți una sau mai multe dintre caracteristicile următoare ale plantei și ale rizosferei sau filosferei plantei:

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  disponibilitatea nutrienților captați în sol și în rizosferă.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6 – punctul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  humificare

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6 – punctul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  degradarea compușilor organici din sol sau

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  cadmiu (Cd) 3 mg/kg substanță uscată,

-  cadmiu (Cd) 1,5 mg/kg substanță uscată,

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Biostimulatorul plantelor trebuie să aibă efectele menționate pe etichetă, pentru culturile specificate.

3.  Biostimulatorul plantelor trebuie să aibă efectele menționate pe etichetă, pentru plantele specificate. În cazul în care biostimulatorul plantelor conține unul sau mai multe ingrediente care au fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, informațiile furnizate în cursul evaluării conformității vor oferi dovezi empirice riguroase ale efectului biostimulatorului, ținând seama de parametrii relevanți, de exemplu, concentrațiile relative ale componentelor, rata de aplicare, durata, stadiul de creștere a plantelor, cultura vizată etc.

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un biostimulator microbian al plantelor este constituit în mod exclusiv dintr-un microorganism sau un consorțiu de microorganisme menționate la categoria de materii componente 7 din anexa II.

1.  Un biostimulator microbian al plantelor este constituit din:

 

(a)  un microorganism sau un consorțiu de microorganisme menționate la categoria de materii componente 7 din anexa II;

 

(b)  un microorganism sau un consorțiu de microorganisme diferit de cele prevăzute la litera (a), care pot fi utilizate drept categorii de materii componente atât timp cât sunt conforme cu cerințele prevăzute la categoria de materii componente 7 din anexa II.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

3.  Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

 

Amendamentul

3.  În biostimulatorul microbian al plantelor nu trebuie să se găsească agenți patogeni în concentrație mai mare decât respectivele limite prezentate în tabelul de mai jos:

Microorganisme/toxinele, metaboliții acestora

Planuri de eșantionare

Limită

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

Absente în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli

5

0

Absente în 1 g sau 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Absente în 25 g sau 25 ml

Vibrio spp.

5

0

Absente în 25 g sau 25 ml

Shigella spp.

5

0

Absente în 25 g sau 25 ml

Staphyilococcus aureus

5

0

Absente în 25 g sau 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Numărul de microorganisme anaerobe, cu excepția cazului în care biostimulatorul microbian este o bacterie aerobă

5

2

105 CFU/g sau ml

Numărul de drojdii și mucegaiuri, cu excepția cazului în care biostimulatorul microbian este o ciupercă

5

2

1000 CFU/g sau ml

unde  n = numărul de unități care constituie proba; c = numărul de unități de probă care dau valori peste limita definită.

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Escherichia coli trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 1 g sau de 1 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

eliminat

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Enterococcaceae nu trebuie să fie prezentă în cantitate mai mare de 10 CFU/g de masă proaspătă din produsul fertilizant cu marcaj CE.

eliminat

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Listeria monocytogenes trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

eliminat

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Vibrio spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

eliminat

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Shigella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

eliminat

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Staphylococcus aureus trebuie să fie absent dintr-un eșantion de 1 g sau de 1 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

eliminat

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Numărul de microorganisme aerobe nu trebuie să depășească 105 CFU/g sau ml de eșantion de produs fertilizant cu marcaj CE, cu excepția cazului în care biostimulatorul microbian este o bacterie aerobă.

eliminat

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

biostimulatorul trebuie să aibă un pH cu o valoare egală cu sau mai mare de 4.

eliminat

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13.  Termenul de valabilitate al biostimulatorului microbian al plantelor trebuie să fie de cel puțin 6 luni în condițiile de depozitare specificate pe etichetă.

eliminat

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CFP 7 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Amestecul nu trebuie să schimbe natura niciunuia dintre produsele fertilizante componente:

3.  Amestecul nu trebuie să schimbe funcția niciunuia dintre produsele fertilizante componente:

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – CMC 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CMC 11a: Alte subproduse ale industriei

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține substanțe și amestecuri altele decât39:

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține substanțe și amestecuri, inclusiv aditivi tehnici, altele decât39:

__________________

__________________

39 Excluderea unui material de la categoria CMC 1 nu îl împiedică să fie eligibil ca materie componentă într-o altă CMC, care prevede alte cerințe. A se vedea, de exemplu, CMC 11 privind subprodusele de origine animală, CMC 9 și CMC 10 privind polimerii și CMC 8 privind aditivii agronomici.

39 Excluderea unui material de la categoria CMC 1 nu îl împiedică să fie eligibil ca materie componentă într-o altă CMC, care prevede alte cerințe. A se vedea, de exemplu, CMC 11 privind subprodusele de origine animală, CMC 9 și CMC 10 privind polimerii și CMC 8 privind aditivii agronomici.

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  subprodusele în sensul Directivei 98/2008/CE;

(b)  subprodusele în sensul Directivei 2008/98/CE, cu excepția subproduselor înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, excluzând exceptările de la obligația de înregistrare prevăzute la punctul 5 din anexa V la respectivul regulament;

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 1 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  polimeri sau

(e)  polimeri, cu excepția celor utilizați în substraturi de cultură care nu sunt în contact cu solul, sau

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 1 – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate substanțele încorporate în produsul fertilizant cu marcaj CE, ca atare sau într-un amestec, trebuie să fie înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, pe baza unui dosar cuprinzând:

Cu excepția cazului în care substanțele sunt exceptate în mod explicit de la obligația de înregistrare prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau în anexa IV sau anexa V la acesta, toate substanțele încorporate în produsul fertilizant cu marcaj CE, ca atare sau într-un amestec, trebuie să fie înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, pe baza unui dosar cuprinzând:

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 1 – punctul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

eliminat

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 1 – punctul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

eliminat

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 1 – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

eliminat

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate să conțină plante, părți din plante sau extracte din plante care nu au suferit nicio altă prelucrare în afară de tăiere, măcinare, centrifugare, presare, uscare, liofilizare sau extracție apoasă.

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate să conțină plante, părți din plante sau extracte din plante care nu au suferit nicio altă prelucrare în afară de tăiere, măcinare grosieră, centrifugare, cernere, măcinare fină, presare, uscare, liofilizare, tamponare, extrudare, iradiere, tratare prin înghețare, igienizare prin utilizarea căldurii sau extracție apoasă sau care au suferit orice altă preparare/prelucrare care nu determină ca substanța finală să facă obiectul înregistrării în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul punctului (1), termenul „plante” include algele și exclude cianobacteriile.

2.  În sensul punctului 1, termenul „plante” include algele, cu excepția cianobacteriilor care produc cianotoxine clasificate ca fiind periculoase în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate să conțină compost obținut prin compostarea aerobă exclusiv a unuia sau mai multora dintre materiile prime următoare:

1.  Un produs cu marcaj CE pentru nutriția plantelor poate să conțină compost, un extract lichid sau nelichid microbian sau nemicrobian din compost, obținut prin compostarea aerobă și prin multiplicarea posibilă a agenților microbieni care apar în mod natural ca urmare a compostării aerobe exclusiv a uneia sau mai multora dintre materiile prime următoare:

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  subproduse de origine animală de categoriile 2 și 3, conform Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

(b)  produse derivate din subprodusele de origine animală prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 pentru care punctul final în lanțul de producție a fost atins în conformitate cu articolul 5 din regulamentul respectiv;

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 1 – litera c – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  organisme vii sau moarte sau părți ale acestora, care au fost prelucrate numai cu mijloace manuale, mecanice sau gravitaționale, prin dizolvare în apă, prin flotație, prin extracție apoasă, prin distilare cu vapori sau prin încălzire numai în scopul eliminării apei, sau care sunt extrase din aer prin orice mijloace, cu excepția:

(c)  organisme vii sau moarte sau părți ale acestora, care nu au fost prelucrate sau care au fost prelucrate numai cu mijloace manuale, mecanice sau gravitaționale, prin dizolvare în apă, prin flotație, prin extracție apoasă, cu excepția:

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  nămolului de epurare, nămolului industrial sau nămolului de dragare și

–  nămolului de epurare, nămolului industrial (în afară de reziduurile alimentare neconsumabile, furaje și plantațiile legate de agrocombustibili) sau nămolului de dragare și

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 1 – litera d – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200640, pe baza unui dosar cuprinzând:

–  aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200640, cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de la obligația de înregistrare prevăzută la articolul 6 din regulamentul menționat sau în anexa IV sau anexa V la acesta.

__________________

__________________

40 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

40 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 1 – litera d – punctul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

eliminat

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 1 – litera d – punctul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

eliminat

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 1 – litera d – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat și

eliminat

- concentrația totală a tuturor aditivilor să nu depășească 5 % din greutatea totală a materiilor prime sau

 

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  reziduuri neprelucrate și prelucrate mecanic din industriile de producție alimentară, cu excepția industriilor care utilizează subproduse de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  materiale conforme cu CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 și CMC 11.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  care prelucrează numai materii prime menționate la punctul 1 de mai sus și

–  în care liniile de producție pentru prelucrarea materiilor prime menționate la punctul 1 de mai sus sunt clar separate de liniile de producție pentru prelucrarea altor materii prime decât cele menționate la punctul 1 și

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 6 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  criteriu: maximum 25 mmol O2/kg de substanță organică/h sau

-  criteriu: maximum 50 mmol O2/kg de substanță organică/h sau

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CMC 4: Digestat de culturi energetice

CMC 4: Digestat de culturi energetice și biodeșeuri pe bază de plante

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 1 – litera b – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200643, pe baza unui dosar cuprinzând:

–  aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200643, cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de la obligația de înregistrare prevăzută la articolul 6 din regulamentul menționat sau în anexa IV sau anexa V la acesta.

__________________

__________________

43 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

43 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 1 – litera b – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

eliminat

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 1 – litera b – punctul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

eliminat

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 1 – litera b – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat și

eliminat

  concentrația totală a tuturor aditivilor să nu depășească 5 % din greutatea totală a materiilor prime sau

 

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  orice altă materie care figurează la punctele (a)-(b) și care a fost anterior digerată.

(c)  orice altă materie care figurează la punctele (a)-(b) și care a fost anterior digerată, fără nicio urmă de aflatoxină.

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  care prelucrează numai materii prime menționate la punctul 1 de mai sus și

–  în care liniile de producție pentru prelucrarea materiilor prime menționate la punctul 1 de mai sus sunt clar separate de liniile de producție pentru prelucrarea altor materii prime decât cele menționate la punctul 1 și

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  digestie anaerobă termofilă la 55°C cu un tratament care include o etapă de pasteurizare (70°C – 1h);

(b)  digestie anaerobă termofilă la 55°C cu un tratament care include pasteurizare astfel cum se arată în anexa V capitolul 1 secțiunea 1 punctul 1 la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei1a;

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 054, 26.2.2011, p.1).

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C cu un tratament care include o etapă de pasteurizare (70°C – 1h) sau

(d)  digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C cu un tratament care include pasteurizare astfel cum se arată în anexa V capitolul 1 secțiunea 1 punctul 1 la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 sau

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  nămolului de epurare, nămolului industrial sau nămolului de dragare;

–  nămolului de epurare, nămolului industrial — altul decât cel specificat la litera (ea) — sau nămolului de dragare și

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 1 – litera d – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200644, pe baza unui dosar cuprinzând:

–  aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200644, cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de la obligația de înregistrare prevăzută la articolul 6 din regulamentul menționat sau în anexa IV sau anexa V la acesta.

__________________

__________________

44 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

44 În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 1 – litera d – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

eliminat

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 1 – litera d – punctul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

eliminat

cu excepția cazului în care substanța este exceptată de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat și

 

  concentrația totală a tuturor aditivilor să nu depășească 5 % din greutatea totală a materiilor prime sau

 

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  orice materie dintre cele enumerate la punctele (a)-(d) care:

(e)  orice materie ce nu conține aflatoxine, dintre cele enumerate la punctele (a)-(d) care:

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  reziduuri neprelucrate și prelucrate mecanic din industriile de producție alimentară, cu excepția industriilor care utilizează subproduse de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  materiale conforme cu CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 și CMC 11.

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  care prelucrează numai materii prime menționate la punctul 1 de mai sus și

–  în care liniile de producție pentru prelucrarea materiilor prime menționate la punctul 1 de mai sus sunt clar separate de liniile de producție pentru prelucrarea altor materii prime decât cele menționate la punctul 1 și

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  digestie anaerobă termofilă la 55°C timp de cel puțin 24h și un timp de retenție hidraulică de cel puțin 20 de zile;

(a)  digestie anaerobă termofilă la 55° C timp de cel puțin 24 h și un timp de retenție hidraulică de cel puțin 20 de zile, urmate de o analiză pentru a verifica dacă procesul de digestie a distrus cu succes agenții patogeni;

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  digestie anaerobă termofilă la 55°C cu un tratament care include o etapă de pasteurizare (70°C – 1h);

(b)  digestie anaerobă termofilă la 55°C cu un tratament care include pasteurizare astfel cum se arată în anexa V capitolul 1 secțiunea 1 punctul 1 la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C cu un tratament care include o etapă de pasteurizare (70°C – 1h) sau

(d)  digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C cu un tratament care include pasteurizare astfel cum se arată în anexa V capitolul 1 secțiunea 1 punctul 1 la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 sau

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 6 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  turte de măsline, respectiv un subprodus vâscos obținut prin măcinarea măslinelor, prin tratarea cu solvenți organici a resturilor de măsline umede în două faze (resturi umede) sau în trei faze (reziduuri).

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 6 – punctul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  subprodusele din industria furajelor enumerate în catalogul cu materii prime pentru furaje în Regulamentul (UE) nr. 68/2013;

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 6 – punctul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  orice alt material sau substanță care a primit aprobarea de a fi inclus în alimente sau furaje.

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 6 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Substanța trebuie să fie înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200647, pe baza unui dosar cuprinzând:

Substanța trebuie să fie înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/200647, cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de la obligația de înregistrare prevăzută la articolul 6 din regulamentul menționat sau în anexa IV sau anexa V la acesta.

__________________

__________________

47 În cazul unei substanțe recuperate în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă substanța este aceeași, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

47 În cazul unei substanțe recuperate în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă substanța este aceeași, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 6 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și

eliminat

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 6 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

eliminat

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 6 – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctele 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

eliminat

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 6 – punctul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Toate substanțele conțin aflatoxine sub limita de detecție.

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 7 – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  nu au suportat alt tratament decât uscarea sau liofilizarea și

eliminat

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 8 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține o substanță sau un amestec menit să îmbunătățească caracteristicile de eliberare a nutrienților ale produsului fertilizant, dar numai dacă conformitatea substanței sau amestecului respectiv cu cerințele prezentului regulament în ceea ce privește produsele din categoria CFP 5 din anexa I a fost demonstrată conform procedurii de evaluare a conformității aplicabile acelui aditiv agronomic.

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține o substanță sau un amestec (inclusiv aditivi tehnici, de exemplu: agenți de antiaglomerare, agenți antispumanți, agenți antipraf, vopsele și agenți reologici) menit să îmbunătățească caracteristicile de eliberare a nutrienților ale produsului fertilizant, dar numai dacă conformitatea substanței sau amestecului respectiv cu cerințele prezentului regulament în ceea ce privește produsele din categoria CFP 5 din anexa I a fost demonstrată conform procedurii de evaluare a conformității aplicabile acelui aditiv agronomic.

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CMC 8 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține un inhibitor de denitrificare conform din categoria CFP 5(A)(Ia) din anexa I, cu condiția să conțină azot sub oarecare formă.

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 8 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține un inhibitor de urează conform din categoria CFP 5(A)(II) din anexa I, cu condiția ca cel puțin 50 % din conținutul total de azot (N) al produsului fertilizant să fie sub formă de uree(CH4N2O).

4.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține un inhibitor de urează conform din categoria CFP 5(A)(II) din anexa I, cu condiția ca cel puțin 50 % din conținutul total de azot (N) al produsului fertilizant să fie sub formă de amoniu (NH4+) sau sub formă de amoniu (NH4+) și uree (CH4N2O).

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 9 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Polimerii nu trebuie să conțină formaldehidă.

3.  Polimerii trebuie să conțină cel mult 600 ppm de formaldehidă liberă.

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 10 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține alți polimeri decât nutrienții polimerici numai în cazul în care scopul polimerului este:

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține alți polimeri decât nutrienții polimerici numai în cazul în care scopul polimerului este:

(a)   să controleze pătrunderea apei în particulele de elemente nutritive și, astfel, eliberarea nutrienților (caz în care polimerul este denumit de obicei „agent de glazurare”) sau

(a)   să controleze pătrunderea apei în particulele de elemente nutritive și, astfel, eliberarea nutrienților (caz în care polimerul este denumit de obicei „agent de glazurare”) sau

(b)   să crească capacitatea de retenție a apei a produsului fertilizant cu marcaj CE.

(b)   să crească capacitatea de retenție a apei a produsului fertilizant cu marcaj CE sau

 

(ba)  să îmbunătățească solul ca folie de mulcire biodegradabilă care respectă în special cerințele prevăzute la punctele 2a și 3 de la CMC 10 sau

 

(bb)  să lege componentele produsului fertilizant, fără contact cu solul, sau

 

(bc)  să îmbunătățească stabilitatea produselor fertilizante cu marcaj CE sau

 

(bd)  să îmbunătățească permeabilitatea solului pentru apă.

Amendamentul    276

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 10 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Începând de la [Oficiul pentru Publicații este rugat să introducă data la care se împlinesc trei ani de la data aplicării prezentului regulament], trebuie respectat următorul criteriu. Polimerul trebuie să fie capabil să suporte o descompunere fizică sau biologică, astfel încât cvasitotalitatea sa să se descompună în final în dioxid de carbon(CO2), biomasă și apă. Cel puțin 90 % din carbonul organic pe care îl conține trebuie să se transforme în CO2 în maximum 24 de luni, într-un test de biodegradabilitate precum cel descris la punctele (a)-(c) de mai jos.

2.  Începând de la ... [cinci ani de la data aplicării prezentului regulament], trebuie respectat următorul criteriu. Polimerul trebuie să fie capabil să suporte o descompunere fizică sau biologică, astfel încât cvasitotalitatea sa să se descompună în final în dioxid de carbon(CO2), biomasă și apă. Cel puțin 90 % din carbonul organic pe care îl conține trebuie să se transforme în CO2 în maximum 48 de luni de la încheierea perioadei de funcționalitate pretinse a produsului fertilizant indicate pe etichetă și comparativ cu un standard adecvat în testul de biodegradabilitate. Criteriile de biodegradabilitate și dezvoltarea unei metode de testare adecvate pentru biodegradare se evaluează în lumina celor mai recente dovezi științifice și se stabilesc în acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 42 din prezentul regulament.

(a)  Testul se efectuează la o temperatură de 25°C ± 2°C.

 

(b)  Testul se efectuează conform unei metode de determinare a biodegradabilității aerobe finale a materialelor plastice în sol prin măsurarea consumului chimic de oxigen sau a cantității de dioxid de carbon degajat.

 

(c)  Materialul de referință utilizat în cadrul testului este o pulbere de celuloză microcristalină cu aceeași dimensiune ca și materialul de testare.

 

(d)  Înainte de test, materialul de testare nu trebuie supus unor condiții sau proceduri menite să accelereze degradarea peliculei, cum ar fi expunerea la căldură sau la lumină.

 

Amendamentul    277

Propunere de regulament

Anexa I – partea II – CMC 10 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Folia de mulcire biodegradabilă menționată la CFP 3 (B) trebuie să respecte următorul criteriu:

 

Polimerul este capabil să suporte o descompunere fizică sau biologică, astfel încât să se descompună în final în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă și cel puțin 90 %, în cifre absolute sau în raport cu materialul de referință, din carbonul organic pe care îl conține se transformă în CO2 în maximum 24 de luni, într-un test de biodegradabilitate în conformitate cu standardele Uniunii pentru biodegradarea polimerilor în sol.

Amendamentul    278

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 10 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Întrucât produsul este destinat să fie adăugat în sol și eliberat în mediu, aceste criterii se aplică tuturor materialelor care intră în compoziția produsului.

Amendamentul    279

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 10 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Un produs cu marcaj CE care conține polimeri, alții decât polimerii nutritivi, este exceptat de la cerințele prevăzute la punctele 1, 2 și 3, cu condiția ca polimerii să fie utilizați doar ca liant pentru produsul fertilizant și să nu fie în contact cu solul.

Amendamentul    280

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 11

 

Textul propus de Comisie

Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține subprodusele de origine animală în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, la punctul final al lanțului de producție determinat în conformitate cu regulamentul respectiv, astfel cum sunt menționate și descrise în tabelul de mai jos:

 

Amendamentul

Sub rezerva adoptării de către Comisie a actelor delegate în temeiul articolului 42, un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține subprodusele de origine animală în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, la punctul final al lanțului de producție determinat în conformitate cu regulamentul respectiv, astfel cum sunt menționate și descrise în tabelul de mai jos:

 

Produs derivat

Standarde de prelucrare pentru a atinge punctul final al lanțului de prelucrare

1

Făină de carne

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

2

Făină de oase

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

3

Făină de oase și carne

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

4

Sânge de la animale

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

5

Proteine hidrolizate de categoria III - în conformitate cu Regulamentul nr. 1069/2009

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

6

Gunoi de grajd prelucrat

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

7

Compost (1)

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

8

Reziduuri de digestie a biogazului (1)

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

9

Făină de pene

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

10

Piei

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

11

Copite și coarne

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

12

Guano de la lilieci

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

13

Lână și păr

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

14

Pene și puf

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

15

Păr de porc

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

16

Glicerină și alte produse din materiale de categoria 2 și 3 provenite din producția de biomotorină și combustibili din surse regenerabile

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

17

Hrană pentru animale de companie și produse de ros pentru câini care au fost refuzate din motive comerciale sau defecțiuni tehnice

Determinate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

(1) derivat din materiale de categoria 2 și 3 altele decât făina de oase și carne și proteinele animale prelucrate

Amendamentul    281

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – CMC 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CMC 11a: Alte subproduse ale industriei

 

1.  Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține alte subproduse ale industriei, cum ar fi sulfatul de amoniu din producția de caprolactamă, acidul sulfuric din rafinarea gazului natural și a petrolului, precum și alte materiale provenite din procese industriale specifice, care sunt excluse de la CMC 1 și care sunt menționate în tabelul de mai jos, în condițiile specificate în acestea:

 

2.  Începând de la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], criteriile aplicabile subproduselor industriale care au fost utilizate în conformitate cu Regulamentul 2003/2003 ca și componente ale produselor fertilizante cu marcaj CE, pentru includerea acestora în categoria de materii componente, se stabilesc în lumina celor mai recente dovezi științifice și se fixează în acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 42 din prezentul regulament.

Amendamentul    282

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  o descriere a tuturor componentelor care reprezintă peste 5 % din greutatea produsului, în ordinea descrescătoare a greutății substanței uscate, inclusiv cu indicarea categoriilor de materii componente (CMC), astfel cum sunt specificate în anexa II.

(e)  o descriere a tuturor componentelor care reprezintă peste 1 % din greutatea produsului, în ordinea descrescătoare a greutății substanței uscate, inclusiv cu indicarea categoriilor de materii componente (CMC), astfel cum sunt specificate în anexa II, și a conținutului în procente de substanță uscată;

Amendamentul    283

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  În cazul oricărui produs care conține materiale provenite din deșeuri sau subproduse organice, care nu a trecut printr-un proces ce a distrus toate materiile organice, eticheta va specifica deșeurile și subprodusele care au fost utilizate, precum și numărul lotului sau un număr de serie cu data fabricației. Acest număr se referă la datele de trasabilitate deținute de producător și care identifică sursele individuale (ferme, fabrici etc.) ale fiecărui deșeu/subprodus organic utilizat în seriile de lot/timp. Comisia publică, în urma unei consultări publice și până la ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], specificații pentru punerea în aplicare a acestei dispoziții, care vor intra în vigoare până la ... [trei ani de la publicarea specificațiilor]. Pentru a reduce la minimum sarcinile administrative pentru operatori și pentru autoritățile de supraveghere a pieței, specificațiile Comisiei iau în considerare atât cerințele articolului 6 alineatele (5) - (7) și articolului 11, cât și sistemele de trasabilitate existente (de exemplu, pentru subprodusele de origine animală sau pentru sisteme industriale), precum și codurile UE de clasificare a deșeurilor.

Amendamentul    284

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Producătorii pun la dispoziție instrucțiuni scurte privind utilizarea prevăzută, inclusiv doza și perioada de aplicare prevăzută, plantele-țintă vizate și depozitarea.

Amendamentul    285

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Niciun produs nu își poate aroga atribute caracteristice unei alte CFP fără îndeplinirea pe deplin a cerințelor suplimentare ale respectivei CFP și nu este permisă nici declararea, în mod direct sau implicit, a faptului că acesta are efecte de protecție a plantelor.

Amendamentul    286

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  conținutul de inhibitor de nitrificare se exprimă ca procent din masa azotului (N) total prezent sub formă de azot amoniacal (NH4+) și de azot ureic (CH4N2O);

(b)  conținutul de inhibitor de nitrificare se exprimă ca procent din masa azotului (N) total prezent sub formă de azot amoniacal (NH4+) sau sub formă de azot amoniacal (NH4+) și de azot ureic (CH4N2O).

Amendamentul    287

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(A) – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea N-K-P;

(a)  nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea N-P-K; conținutul declarat de azot provine din suma azotului amoniacal, a nitriților, a azotului ureic, a azotului din ureoformaldehidă, a azotului din izobutiliden-diuree, a azotului din crotoniliden-diuree și a azotului din cianamidă.

 

Îngrășămintele fosfatice trebuie să îndeplinească următoarele niveluri minime de solubilitate pentru a fi disponibile pentru plante; în caz contrar, ele nu pot fi declarate îngrășăminte fosfatice:

 

  solubilitate în apă: nivelul minim de 25 % din P total,

 

  solubilitate în citrat de amoniu neutru: nivelul minim de 30 % din P total,

 

  solubilitate în acid formic (numai pentru fosforit moale): nivelul minim de 35 % din P total.

Amendamentul    288

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(A) – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea Mg-Ca-S-Na;

(b)  nutrienții declarați calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na) sau sulf (S), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea Ca-Mg-Na-S;

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    289

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(A) – punctul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cifre care indică conținutul total din nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), urmate de numere între paranteze drepte care indică conținutul total din nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na);

(c)  cifre care indică conținutul mediu din nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), urmate de numere între paranteze drepte care indică conținutul total din nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na);

Amendamentul    290

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(A) – punctul 1 – litera d – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  carbon (C) organic și

  carbon (C) organic și raportul C/N;

Amendamentul    291

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(A) – punctul 1 – litera d – liniuța 7 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  sub formă de pulbere sau pelete.

Amendamentul    292

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(B) – punctul 1 – litera d – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

  pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru și în apă.

Amendamentul    293

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(B) – punctul 1 – litera d – liniuța 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

în prezența fosfatului natural moale, pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în acid formic;

  pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil numai în acizi minerali;

Amendamentul    294

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(B) – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Conținutul de azot total declarat este dat de suma azotului amoniacal, a nitriților, a azotului ureic, a azotului din metilenuree, a azotului din izobutiliden-diuree, a azotului din crotoniliden-diuree și a azotului din cianamidă.

Amendamentul    295

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(C)(I) – punctul 1 – litera d – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

  pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru și în apă

Amendamentul    296

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(C)(I) – punctul 1 – litera d – liniuța 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  în prezența fosfatului natural moale, pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în acid formic;

–  pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil numai în acizi minerali;

Amendamentul    297

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(C)(I) – punctul 1 – litera d – liniuța 4 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  sub formă de pulbere sau pelete;

Amendamentul    298

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(C)(I) – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  pH

Amendamentul    299

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(C)(I) – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Produsele fertilizante care conțin mai puțin de 5 ppm de cadmiu, arsenic, plumb, crom VI și, respectiv, mercur îndeplinesc condițiile pentru a utiliza o „etichetă verde” vizibilă pe ambalaj și pe etichetă. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43, de completare a prezentului regulament pentru a stabili standarde tehnice pentru astfel de etichete.

Amendamentul    300

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(C)(I)(a) – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pulbere, în cazul în care cel puțin 90 % din produs poate trece printr-o sită cu ochiuri de 10 mm sau

(c)  pulbere, în cazul în care cel puțin 90 % din produs poate trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm sau

Amendamentul    301

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(C)(I)(a) – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Pentru produsele cu marcaj CE menționate în anexa II CMC 10 punctul 1 litera (bb) pentru care polimerii sunt utilizați doar ca liant, figurează următorul marcaj: „Produsul fertilizant nu este destinat să fie în contact cu solul.”

Amendamentul    302

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(C)(II) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Oligoelementele declarate din produsele fertilizante cu marcaj CE se enumeră cu denumirile lor și cu simbolurile chimice, în următoarea ordine: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Zn), urmate de numele contraionilor,

1.  Oligoelementele declarate din produsele fertilizante cu marcaj CE se enumeră cu denumirile lor și cu simbolurile chimice, în următoarea ordine: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), seleniu (Se), siliciu (Si) și zinc (Zn), urmate de numele contraionilor,

Amendamentul    303

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 1(C) a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CFP 1(C) a: Îngrășământ cu nivel redus de carbon

 

1.  Următoarele elemente de informare referitoare la macroelemente figurează pe etichetă:

 

(a)  nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea N-P-K;

 

(b)  nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea Mg-Ca-S-Na;

 

(c)  cifre care indică conținutul total din nutrienții declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), urmate de cifre între paranteze care indică conținutul total din nutrienții declarați magneziu (Mg), calciu (Ca), sulf (S) sau sodiu (Na);

 

(d)  conținutul din următorii nutrienți declarați, în ordinea următoare și ca procent din masa îngrășământului:

 

  azot (N) total

 

  cantitatea minimă de azot (N) organic, urmată de o descriere a originii materiei organice utilizate;

 

  azot (N) sub formă de nitriți;

 

  azot (N) sub formă de azot amoniacal;

 

  azot (N) sub formă de azot ureic;

 

  pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

 

  pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în apă;

 

  pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru;

 

  în prezența fosfatului natural moale, pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în acid formic;

 

  oxid de potasiu (K2O) total;

 

  oxid de potasiu (K2O) solubil în apă;

 

  oxid de magneziu (MgO), oxid de calciu (CaO), trioxid de sulf (SO3) și oxid de sodiu (Na2O), exprimate astfel:

 

  dacă nutrienții respectivi sunt complet solubili în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

 

  dacă conținutul solubil al nutrienților respectivi reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrienților, ca și conținut total și ca și conținut solubil în apă;

 

  în toate celelalte cazuri, ca și conținut total.

 

(e)  în prezența ureei (CH4N2O), informații privind impactul posibil asupra calității aerului al eliberării de amoniac în urma utilizării îngrășământului și o invitație ca utilizatorii să aplice măsuri de remediere adecvate.

 

2.  Următoarele alte elemente trebuie indicate ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE:

 

  conținutul de carbon (C) organic; precum și

 

  conținutul de substanță uscată.

 

3.  În cazul în care unul sau mai multe dintre oligoelementele următoare: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Z) sunt prezente în cantitatea minimă indicată ca procent de masă în tabelul următor, acestea:

 

  trebuie declarate, dacă au fost adăugate intenționat la produsul fertilizant cu marcaj CE, și

 

  pot fi declarate în celelalte cazuri:

 

Oligoelementul

Procent din masă

 

bor (B)

0,01

 

cobalt (Co)

0,002

 

cupru (Cu)

0,002

 

mangan (Mn)

0,01

 

molibden (Mo)

0,001

 

zinc

0,002

 

Acestea se declară după informațiile privind macroelementele. Pe etichetă figurează următoarele elemente de informare:

 

(a)  indicarea denumirii și a simbolurilor chimice ale oligoelementelor declarate, în ordinea următoare: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Zn), urmate de numele contraionilor;

 

(b)  conținutul total de oligoelemente exprimat în procente din masa îngrășământului:

 

  dacă nutrienții respectivi sunt complet solubili în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

 

  dacă conținutul solubil al nutrienților respectivi reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrienților, ca și conținut total și ca și conținut solubil în apă și

 

  în toate celelalte cazuri, ca și conținut total;

 

(c)  în cazul în care oligoelementul (oligoelementele) este (sunt) chelat(e), următorul calificativ după numele și formula chimică a oligoelementului:

 

  „chelat cu...” numele agentului de chelare sau abrevierea acestuia și cantitatea de oligoelement chelat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE;

 

(d)  în cazul în care produsul fertilizant cu marcaj CE conține oligoelemente complexate cu agenți de complexare:

 

  următorul calificativ după numele și formula chimică a oligoelementului: „complexat cu...” și cantitatea de oligoelement complexat ca procent din masa produsului fertilizant cu marcaj CE și

 

  numele agentului de complexare sau abrevierea acestuia;

 

(e)  declarația următoare: „A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza adecvată”.

Amendamentul    304

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 3 – punctul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  conținutul de azot (N) total;

eliminat

Amendamentul    305

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 3 – punctul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  conținutul de pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

eliminat

Amendamentul    306

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 3 – punctul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  conținutul de oxid de potasiu (K2O) total;

eliminat

Amendamentul    307

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 6 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  doza, perioada (etapa de dezvoltare a plantelor) și frecvența de aplicare;

(e)  doza, perioada (etapa de dezvoltare a plantelor), plasarea și frecvența de aplicare (în conformitate cu dovezile empirice care să justifice efectul declarat de biostimulator);

Amendamentul    308

Propunere de regulament

Anexa III – partea 2 – CFP 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  mențiunea că produsul nu este un produs fitosanitar;

Amendamentul    309

Propunere de regulament

Anexa III – partea 3 – CFP 1(A)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Toleranța admisă pentru conținutul de nutrienți declarat și alți parametri declarați

 

Toleranța admisă pentru conținutul de nutrienți declarat și alți parametri declarați

Carbon (C) organic

Deviație relativă de ± 20% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Carbon (C) organic

Deviație relativă de ± 15% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Conținutul de substanță uscată

± 5,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Conținutul de substanță uscată

± 5,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot (N) total

Deviație relativă de ± 50% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot (N) total

Deviație relativă de ± 15% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot organic (N)

Deviație relativă de ± 50% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot organic (N)

Deviație relativă de ± 15% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Pentaoxid de fosfor (P2O5) total

Deviație relativă de ± 50% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Pentaoxid de fosfor (P2O5) total

Deviație relativă de ± 15% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Oxid de potasiu (K2O) total

Deviație relativă de ± 50% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Oxid de potasiu (K2O) total

Deviație relativă de ± 15% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Oxid de magneziu, oxid de calciu, trioxid de sulf și oxid de sodiu totali și solubili în apă

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de respectivii nutrienți, până la o valoare maximă de 1,5 puncte procentuale în termeni absoluți.

Oxid de magneziu, oxid de calciu, trioxid de sulf și oxid de sodiu totali și solubili în apă

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de respectivii nutrienți, până la o valoare maximă de 1,5 puncte procentuale în termeni absoluți.

Cupru (Cu) total

Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,5 puncte procentuale în termeni absoluți

Cupru (Cu) total

Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,5 puncte procentuale în termeni absoluți

Zinc (Zn) total

Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Zinc (Zn) total

Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Cantitate

Deviație relativă de - 5 % față de valoarea declarată

Cantitate

Deviație relativă de - 5 % față de valoarea declarată

 

 

Forme declarate de azot, fosfor și potasiu

Amestecuri binare: toleranță maximă, în termeni absoluți, de 1,1 N și 0,5 N organic, 1,1 P2O5, 1,1 K2O și 1,5 pentru suma a doi nutrienți.

 

 

 

Amestecuri ternare: toleranță maximă, în termeni absoluți, de 1,1 N și 0,5 N organic, 1,1 P2O5, 1,1 K2O și 1,9 pentru suma a trei nutrienți.

 

 

 

± 10 % din conținutul total declarat al fiecărui nutrient, până la o valoare maximă de 2 puncte procentuale în termeni absoluți.

Amendamentul    310

Propunere de regulament

Anexa III – partea 3 – CFP 1(B) – tabelul 1

 

Textul propus de Comisie

Toleranța admisă pentru conținutul declarat de macroelemente anorganice sub diferite forme

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de forme de nutrienți prezente, până la o valoare maximă de 2 puncte procentuale în termeni absoluți.

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de respectivii nutrienți, până la o valoare maximă de 1,5 puncte procentuale în termeni absoluți

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat, până la o valoare maximă de 0,9 puncte procentuale în termeni absoluți

Amendamentul

Toleranța admisă pentru conținutul declarat de macroelemente anorganice sub diferite forme

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de forme de nutrienți prezente, până la o valoare maximă de 2 puncte procentuale în termeni absoluți pentru fiecare nutrient separat și pentru suma nutrienților

Deviație relativă de -50 % și +100 % din conținutul declarat de respectivii nutrienți, până la o valoare maximă de -2 și + 4 puncte procentuale în termeni absoluți.

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat, până la o valoare maximă de 0,9 puncte procentuale în termeni absoluți

Toleranțele P2O5 se referă la pentaoxidul de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru și în apă.

 

 

Amendamentul    311

Propunere de regulament

Anexa III – partea 3 – CFP 1(B)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Carbon organic: Deviație relativă de ± 20 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Carbon organic: Deviație relativă de ± 15% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot organic: Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot organic: Deviație relativă de ± 15% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Cupru (Cu) total Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,5 puncte procentuale în termeni absoluți

Cupru (Cu) total Deviație relativă de ± 15 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,5 puncte procentuale în termeni absoluți

Zinc (Zn) total  Deviație relativă de ± 50 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Zinc (Zn) total  Deviație relativă de ± 15 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Amendamentul    312

Propunere de regulament

Anexa III – partea 3 – CFP 1(C)(I)

 

Textul propus de Comisie

Toleranța admisă pentru conținutul declarat de macroelemente anorganice sub diferite forme

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de forme de nutrienți prezente, până la o valoare maximă de 2 puncte procentuale în termeni absoluți.

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de respectivii nutrienți, până la o valoare maximă de 1,5 puncte procentuale în termeni absoluți

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat, până la o valoare maximă de 0,9 puncte procentuale în termeni absoluți

Granulometrie: Deviație relativă de ± 10 % aplicabilă procentului declarat de materie care trece printr-o sită specifică

Cantitate: Deviație relativă de ± 5 % față de valoarea declarată

Amendamentul

Toleranța admisă pentru conținutul declarat de macroelemente anorganice sub diferite forme

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Deviație relativă de ± 25 % din conținutul declarat de forme de nutrienți prezente, până la o valoare maximă de 2 puncte procentuale în termeni absoluți pentru fiecare nutrient separat și pentru suma nutrienților

Deviație relativă de -50 % și +100 % din conținutul declarat de respectivii nutrienți, până la o valoare maximă de -2 și + 4 puncte procentuale în termeni absoluți.

Deviație relativă de -50 % și +100 % din conținutul declarat de respectivii nutrienți, până la o valoare maximă de -2 și + 4 puncte procentuale în termeni absoluți.

Valorile de toleranță de mai sus se aplică, de asemenea, pentru formele N și pentru solubilități.

Granulometrie: Deviație relativă de ± 20 % aplicabilă procentului declarat de materie care trece printr-o sită specifică.

Cantitate: Deviație relativă de ± 3 % față de valoarea declarată

Amendamentul    313

Propunere de regulament

Anexa III – partea 3 – CFP 3

Forme de nutrienți declarați și alte criterii de calitate declarate

Toleranțe admise pentru parametrul declarat

pH

± 0,7 la momentul fabricării

 

± 1,0 la orice moment din lanțul de distribuție

Carbon (C) organic

Deviație relativă de ± 10% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot (N) total

Deviație relativă de ± 20 %, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Pentaoxid de fosfor (P2O5) total

Deviație relativă de ± 20 %, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Oxid de potasiu (K2O) total

Deviație relativă de ± 20 %, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Substanță uscată

Deviație relativă de 10 % față de valoarea declarată

Cantitate

Deviație relativă de - 5 % față de valoarea declarată la momentul fabricării

 

Deviație relativă de - 25 % față de valoarea declarată la orice moment din lanțul de distribuție

Carbon (C) org. /Azot(N) org.

Deviație relativă de ± 20 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Granulometrie

Deviație relativă de ± 10 % aplicabilă procentului declarat de materie care trece printr-o sită specifică.

Amendamentul

Forme de nutrienți declarați și alte criterii de calitate declarate

Toleranțe admise pentru parametrul declarat

pH

± 0,7 la momentul fabricării

 

± 0,9 la orice moment din lanțul de distribuție

Carbon (C) organic

Deviație relativă de ± 10% din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Azot (N) total

Deviație relativă de ± 20 %, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Pentaoxid de fosfor (P2O5) total

Deviație relativă de ± 20 %, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Oxid de potasiu (K2O) total

Deviație relativă de ± 20 %, până la o valoare maximă de 1,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Substanță uscată

Deviație relativă de 10 % față de valoarea declarată

Cantitate

Deviație relativă de - 5 % față de valoarea declarată la momentul fabricării

 

Deviație relativă de - 15% față de valoarea declarată la orice moment din lanțul de distribuție

Carbon (C) org. /Azot(N) org.

Deviație relativă de ± 20 % din valoarea declarată, până la o valoare maximă de 2,0 puncte procentuale în termeni absoluți

Granulometrie

Deviație relativă de ± 10 % aplicabilă procentului declarat de materie care trece printr-o sită specifică.

Amendamentul    314

Propunere de regulament

Anexa III – partea 3 – CFP 4

Forme de nutrienți declarați și alte criterii de calitate declarate

Toleranțe admise pentru parametrul declarat

Conductivitate electrică

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

 

Deviație relativă de ± 75% la orice moment din lanțul de distribuție

pH

± 0,7 la momentul fabricării

 

± 1,0 la orice moment din lanțul de distribuție

Cantitatea în volum (litri sau m³)

Deviație relativă de -5 % la momentul fabricării

 

Deviație relativă de - 25 % la orice moment din lanțul de distribuție

Determinarea cantității (volumului) de materii cu mărimea particulelor de peste 60 mm

Deviație relativă de -5 % la momentul fabricării

 

Deviație relativă de - 25 % la orice moment din lanțul de distribuție

Determinarea cantității (volumului) substraturilor de cultură preformate

Deviație relativă de -5 % la momentul fabricării

 

Deviație relativă de - 25 % la orice moment din lanțul de distribuție

Azot (N) solubil în apă

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

 

Deviație relativă de ± 75% la orice moment din lanțul de distribuție

Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în apă

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

 

Deviație relativă de ± 75% la orice moment din lanțul de distribuție

Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

 

Deviație relativă de ± 75% la orice moment din lanțul de distribuție

Amendamentul

Forme de nutrienți declarați și alte criterii de calitate declarate

Toleranțe admise pentru parametrul declarat

Conductivitate electrică

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

 

Deviație relativă de ± 60% la orice moment din lanțul de distribuție

pH

± 0,7 la momentul fabricării

 

± 0,9 la orice moment din lanțul de distribuție

Cantitatea în volum (litri sau m³)

Deviație relativă de -5 % la momentul fabricării

 

Deviație relativă de - 15 % la orice moment din lanțul de distribuție

Determinarea cantității (volumului) de materii cu mărimea particulelor de peste 60 mm

Deviație relativă de -5 % la momentul fabricării

 

Deviație relativă de - 15 % la orice moment din lanțul de distribuție

Determinarea cantității (volumului) substraturilor de cultură preformate

Deviație relativă de -5 % la momentul fabricării

 

Deviație relativă de - 15 % la orice moment din lanțul de distribuție

Azot (N) solubil în apă

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

 

Deviație relativă de ± 60 % la orice moment din lanțul de distribuție

Pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în apă

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

 

Deviație relativă de ± 60 % la orice moment din lanțul de distribuție

Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă

Deviație relativă de ± 50% la momentul fabricării

 

Deviație relativă de ± 60 % la orice moment din lanțul de distribuție

Amendamentul    315

Propunere de regulament

Anexa IV – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1 –litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  digestate de culturi energetice, astfel cum se specifică în CMC 4,

(b)  digestate de culturi energetice și biodeșeuri pe bază de plante, astfel cum se specifică în CMC 4,

Amendamentul    316

Propunere de regulament

Anexa IV – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 1 –litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  plante, părți din plante sau extracte din plante neprelucrate sau prelucrate mecanic, astfel cum se specifică în CMC 2.

Amendamentul    317

Propunere de regulament

Anexa IV – partea 1 – punctul 1 – subpunctul 3 –litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  un inhibitor de denitrificare, astfel cum se prevede la CFP 5(A)(Ia),

Amendamentul    318

Propunere de regulament

Anexa IV – partea 1 – punctul 3 – subpunctul 2 –litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  un inhibitor de denitrificare, astfel cum se prevede la CFP (A)(Ia),

Amendamentul    319

Propunere de regulament

Anexa IV – partea 2 – modulul A – punctul 2.2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  desene și scheme de concepție și execuție;

eliminat

Amendamentul    320

Propunere de regulament

Anexa IV – partea 2 – modulul A – punctul 2.2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a utilizării produsului fertilizant cu marcaj CE;

eliminat

Amendamentul    321

Propunere de regulament

Anexa IV – partea 2 – modulul A1 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Testele și încercările menționate la punctele 4.1-4.3 de mai jos se efectuează asupra unui eșantion reprezentativ de produs cel puțin o dată la 3 luni în numele producătorului, pentru a verifica conformitatea cu:

Testele și încercările menționate la punctele 4.1-4.3 de mai jos se efectuează asupra unui eșantion reprezentativ de produs cel puțin o dată la șase luni în cazul funcționării continue a fabricii sau în fiecare an pentru producția periodică, în numele producătorului, pentru a verifica conformitatea cu:

Amendamentul    322

Propunere de regulament

Anexa IV – partea 2 – modulul A1 – punctul 4.3.5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.3.5a.  Producătorul păstrează rapoartele de testare împreună cu documentația tehnică.

Amendamentul    323

Propunere de regulament

Anexa IV – partea 2 – modulul B – punctul 3.2 – litera c – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  rapoartele de testare și

–  rapoartele de testare, inclusiv studii privind eficiența agronomică, și

Amendamentul    324

Propunere de regulament

Anexa IV – partea 2 – modulul D1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  desene de concepție și execuție și scheme, inclusiv o descriere și o diagramă a procesului de producție, unde fiecare tratament, recipient de depozitare și zonă sunt identificate în mod clar,

(b)  o descriere și o diagramă a procesului de producție;

(1)

  JO C 389, 21.10.2016, p. 80


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

La 17 martie 2016, Comisia Europeană a adoptat o propunere de proiect de regulament de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE.

În prezent, cadrul legislativ privind condițiile pentru punerea la dispoziție a îngrășămintelor pe piața internă, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, acoperă aproape exclusiv îngrășămintele obținute prin extracție sau din substanțe anorganice, prin procedee chimice. Proiectul de propunere va înlocui această legislație și va cuprinde o gamă mai largă de produse fertilizante, deschizând piața unică pentru libera circulație a produselor fertilizante obținute din materii prime organice sau secundare. Prin urmare, propunerea aliniază normele privind produsele fertilizante la noul cadru legislativ pentru legislația privind produsele și temeiul juridic unic al acesteia este articolul 114 din TFUE.

Propunerea Comisiei urmărește să ajute industria din UE să devină mai sustenabilă și mai competitivă, să promoveze creșterea economică sustenabilă și să genereze noi locuri de muncă. Regulamentul propus vizează armonizarea normelor UE pentru produsele derivate din materii organice reziduale și subproduse.

Pregătirea propunerii

Propunerea se bazează pe consultări ample cu părțile interesate și o evaluare a impactului. Evaluarea regulamentului existent privind îngrășămintele efectuată în 2010 a concluzionat că Regulamentul privind îngrășămintele ar putea fi mai eficace în promovarea îngrășămintelor inovatoare și că ar fi necesare reforme pentru a consolida piața internă. Totodată, a reieșit că nici operatorii economici, nici autoritățile naționale nu au considerat că recunoașterea reciprocă ar fi suficientă pentru asigurarea liberei circulații a îngrășămintelor organice, deoarece îngrășămintele sunt produse care necesită norme stricte care să asigure calitatea produselor și protecția mediului și a sănătății.

Toate părțile interesate au fost consultate în timpul etapei de pregătire, inclusiv în cadrul unei consultări publice privind economia circulară publicată în mai 2015. De asemenea, părțile interesate au fost invitate să furnizeze feedback la foaia de parcurs pentru revizuirea Regulamentului privind îngrășămintele, publicată în octombrie 2015.

Propunerea este sprijinită de o evaluare a impactului, care a arătat că reforma ar duce la o simplificare administrativă și ar asigura flexibilitatea necesară pe piață, asigurând în același timp protecția sănătății și a mediului.

Observații generale

Raportoarea salută propunerea referitoare la Regulamentul privind produsele fertilizate ca parte a pachetului privind economia circulară. Propunerea modernizează evaluarea conformității și supravegherea pieței în conformitate cu „noul cadru legislativ” pentru legislația privind produsele, acoperă o gamă mai largă de produse fertilizante (inclusiv cele fabricate din materii prime secundare) și stabilește limite pentru prezența metalelor grele și a contaminanților în produsele fertilizante în scopul protejării intereselor publice.

1. Armonizare opțională

Inițiativa urmărește atingerea unei mase critice pentru aceste produse, prin intermediul pieței unice. Recunoașterea reciprocă a îngrășămintelor nearmonizate s-a dovedit a fi extrem de dificilă în trecut, în timp ce legislația de armonizare a produselor a fost o modalitate eficientă de a asigura accesul pe piața internă pentru îngrășămintele anorganice. Prin urmare, concluzia este că legislația de armonizare a produselor pentru îngrășămintele obținute din materii prime organice sau secundare nu depășește ceea ce este necesar pentru a asigura certitudinea în materie de reglementare, de care este nevoie pentru stimularea investițiilor la scară largă în economia circulară.

Tehnica de reglementare aleasă în prezenta propunere lasă operatorilor economici un maximum de flexibilitate pentru a introduce noi produse pe piața internă fără a face rabat în privința siguranței și calității. În plus, aceasta lasă statelor membre libertatea de a permite îngrășăminte nearmonizate pe piața națională, fără a-i priva pe operatorii economici care urmăresc comercializarea transfrontalieră pe piețe mai mari de posibilitatea de a opta pentru beneficiile cadrului de reglementare armonizat.

Raportoarea este de opinie că barierele existente în calea liberei circulații a îngrășămintelor inovatoare, sub forma unor cadre naționale de reglementare divergente, nu pot fi eliminate cu succes prin intermediul unor acțiuni unilaterale ale statelor membre. Acțiunile la nivelul UE ar putea încuraja libera circulație a acestor îngrășăminte organice pe piața internă prin stabilirea unor criterii armonizate și ambițioase în ceea ce privește calitatea, siguranța și mediul. În plus, un cadru de reglementare european va atrage atenția statelor membre asupra potențialului economic și de mediu al îngrășămintelor inovatoare, va plasa îngrășămintele organice pe poziție de egalitate cu îngrășămintele bazate pe minerale și va stimula inovarea.

Raportoarea subliniază că companiile care optează pentru armonizare ar beneficia de acces facilitat la întreaga piață internă. Costurile administrative s-ar reduce și ele, deoarece s-ar reduce necesitatea de a înregistra produsele individuale în conformitate cu norme naționale divergente. Producătorii care nu sunt supuși procedurilor de certificare de către un terț ar fi mai puțin afectați comparativ cu cei care ar trebui să suporte costurile unei astfel de certificări (de exemplu, IMM-urile). Aceste costuri ar fi atenuate prin reducerea frecvenței controalelor în funcție de volumul de producție și prin reducerea numărului de eșantionări externe după anul obținerii recunoașterii. În acest sens, armonizarea opțională ar facilita o tranziție lină la noul cadru de reglementare, lăsând producătorilor opțiunea de a-și comercializa produsul fie pe piața locală, fie pe piețele din UE.

2. Noile cerințe și domeniul regulamentului

Unul dintre obiectivele regulamentului este îmbunătățirea standardelor de siguranță ale produselor fertilizante, precum și reducerea limitelor pentru metalele grele, în special cadmiu, pentru fiecare categorie funcțională de produse (CFP). Pe lângă protecția solului, acest lucru ar putea îmbunătăți siguranța alimentară și a consumatorilor. În conformitate cu noile standarde de siguranță, sunt definite limite maxime pentru impurități, cum ar fi contaminanții organici sau microbieni. În plus, se stabilește un nou conținut minim de nutrienți pentru fiecare CFP în parte, pentru a asigura calitatea produselor fertilizante cu marcaj CE.

Limitele pentru cadmiul permis în îngrășămintele fosfatice dau naștere la numeroase discuții în legătură cu echilibrul adecvat dintre obiectivele de interes public și mijloacele proporționale pentru atingerea acestora, precum și cu baza științifică și disponibilitatea tehnologiilor necesare până în momentul de față. La nivel de comisie, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din cadrul Parlamentului i-a fost conferită competența exclusivă de a stabili limitele permise pentru cadmiu în anexa I a propunerii.

3. Distincții clare între îngrășăminte

Definiția actuală a produselor fertilizante inclusă în propunere ar putea crea confuzie în rândul agricultorilor, deoarece include diferite tipuri de produse, cu diferite funcții și caracteristici. Prin urmare, ar trebui să existe o distincție foarte clară între îngrășăminte (produse care furnizează nutrienți pentru creșterea plantelor) și alte tipuri de produse (amelioratori de sol, substraturi de cultură, aditivi agronomici sau biostimulatori), care au funcții diferite, cum ar fi stimularea anumitor funcții ale plantelor, producerea de efecte asupra solului etc.

4. Reducerea sarcinii administrative

Propunerea stabilește o serie de cerințe pentru operatorii economici în vederea realizării pieței unice care garantează interesele publice relevante, cum ar fi siguranța, protecția sănătății publice și a mediului etc. Cu toate acestea, obiectivele în cauză ar trebui să fie atinse prin măsurile care creează cele mai puține sarcini, astfel încât să nu se împiedice inovarea și crearea de locuri de muncă în sector. În consecință, raportoarea consideră că este important să se adapteze propunerea în așa fel încât obligațiile operatorilor economici să fie proporționale cu obiectivele prezentului regulament, fără a depăși ceea ce este necesar.

5. Etichetarea

În opinia raportoarei, etichetarea trebuie să fie clară și cuprinzătoare și ar trebui să includă toate informațiile despre nutrienții disponibili și solubilitatea acestora. Acest lucru este esențial pentru agricultori, ca să poată evalua corect eficacitatea agronomică a produselor și să poată alege produsul cel mai potrivit în funcție de nevoile culturilor lor și de caracteristicile solului și climă. De asemenea, crește eficiența și acest aspect este favorabil pentru mediu.

Concluzii

Raportoarea este de opinie că această propunere va duce la simplificarea și reducerea sarcinilor administrative pentru producătorii de produse fertilizante care solicită accesul la mai multe teritorii naționale pe piața internă, deoarece un astfel de acces nu va mai depinde de recunoașterea reciprocă. În același timp, se va evita interzicerea sau restricționarea accesului la piață pentru producătorii care nu vizează conformitatea cu normele UE, păstrând deschisă posibilitatea de acces pe piețele naționale sub rezerva normelor naționale sau de a opta pentru recunoașterea reciprocă în cazul activităților transfrontaliere.

De asemenea, raportoarea consideră că noua abordare adoptată de Comisie ar putea avea ca rezultat o varietate fără precedent de norme pentru sectorul îngrășămintelor. În plus, există o serie de inconsecvențe, incertitudini și definiții lipsă în propunere, iar acestea trebuie clarificate. Din această perspectivă, data de intrare în vigoare a noului regulament la 1 ianuarie 2018 pare a fi mult prea ambițioasă.

În clauza de revizuire, Comisiei i se solicită să prezinte un raport, în 2023, privind funcționarea pieței interne pentru a evalua impacturile armonizării parțiale, cu scopul de a verifica dacă prezentul regulament contribuie la simplificarea administrativă preconizată și de a evalua restricțiile asupra nivelurilor de contaminanți astfel cum se prevede în anexa I. Data indicată pentru acest raport depinde de eventualele modificări care ar putea fi introduse în ceea ce privește calendarul de aplicare prevăzut la articolul 49.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE A PRIMIT CONTRIBUȚII RAPORTOAREA

Următoarea listă este elaborată cu titlu pur facultativ, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea proiectului de raport:

Entitate și/sau persoană

Fertilizers Europe

European Biostimulant Industry Council (EBIC)

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI)

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

The European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

Copa - Cogeca

 

 

Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Stockholm University Baltic Sea Centre (proiectul Baltic Eye)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

SUEZ Group

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (2.6.2017)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Raportoare pentru aviz: Elisabetta Gardini

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Produsele fertilizante sunt utilizate pentru hrănirea plantelor și pentru a favoriza creșterea acestora, în special în agricultură. Acesta pot fi împărțite în două grupuri mari: îngrășăminte, care furnizează plantelor nutrienți, și alte produse care au ca funcție principală stimularea creșterii plantelor prin alte mijloace. Întrucât populația la nivel mondial continuă să crească, îngrășămintele oferă beneficii esențiale, în special datorită randamentului crescut al culturilor. Totuși, utilizarea îngrășămintelor ridică unele probleme din punctul de vedere al mediului, al sănătății publice și al siguranței alimentare.

Conform estimărilor Comisiei, sectorul produselor fertilizante înregistrează o cifră de afaceri anuală cuprinsă între 20 și 25 de miliarde de euro și asigură aproximativ 100 000 de locuri de muncă; IMM-urile reprezintă 90 % din întreprinderi. Un studiu intern, publicat în 2015, a evidențiat, de asemenea, faptul că în majoritatea statelor membre ale UE, îngrășămintele reprezintă aproximativ 10 % din costurile fermierilor, deși valoarea se poate ridica la 20 % în Irlanda și poate scădea până la 3,6 % în Malta.

Cadrul juridic actual

Regulamentul din 2003 privind îngrășămintele [Regulamentul (CE) nr. 2003/2003] definește diferite tipuri de îngrășăminte, care au fost aprobate ca „îngrășăminte CE” și pot circula liber pe piața UE. Deși actualul regulament vizează diferite tipuri de îngrășăminte, „îngrășăminte CE” din prezent sunt, în esență, îngrășăminte convenționale și minerale obținute din materii prime principale, unele dintre acestea presupunând procese de producție cu consum intensiv de energie și emisii ridicate de CO2. În plus, regulamentul nu include limite pentru conținutul de metale grele și alți contaminanți, precum agenți patogeni și impurități fizice.

În martie 2016, Comisia a prezentat o propunere legislativă referitoare la produsele fertilizante, ca parte a pachetului privind economia circulară. Propunerea vizează o gamă mai extinsă de produse fertilizante (inclusiv cele fabricate din materii prime secundare) și, totodată, stabilește limite pentru metalele grele și contaminanții prezenți în produsele fertilizante.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută propunerea prezentată de Comisie, întrucât aceasta va permite accesul tuturor îngrășămintelor pe piața internă și pune în practică principiile economiei circulare. De asemenea, raportoarea consideră că introducerea în legislația UE a tuturor tipurilor de produse fertilizante, și nu numai a celor minerale, reprezintă un pas înainte extrem de util. Acest lucru va contribui la crearea unei piețe interne mai profunde și va contribui la consolidarea investițiilor IMM-urilor în economia circulară.

Totuși, la fel de important este să se stabilească obiective realiste și realizabile, pentru a se asigura faptul că limitele și cerințele pot fi respectate. Ar trebui să se acorde prioritate protejării sănătății oamenilor și a animalelor, precum și protecției mediului, aspecte care însă ar trebui să fie în echilibru cu impactul socioeconomic pe care l-ar putea avea aceste măsuri. În plus, este important să se garanteze securitatea alimentară și să se asigure faptul că aprovizionarea cu alimente poate răspunde în continuare cererilor unei populații aflate într-o creștere constantă. Noile norme ar trebui să aibă un puternic fundament științific și să se bazeze pe evaluări solide ale riscului, și nu doar pe principiul precauției, care ar putea conduce la restricții nejustificate și la interdicții injuste pentru unele produse pe piața internă. Nu ar trebui stabilite cerințe nerealiste din punct de vedere tehnic dacă nu există date științifice solide care să arate că mediul sau sănătatea oamenilor sau a animalelor sunt puse în pericol. Aceasta este abordarea care a fost adoptată de către raportoare cu privire la propunere și, în special, cu privire la chestiunea contaminanților.

Dintre contaminanți, este cu precădere importantă problema cadmiului (Cd). Cadmiul, prezent preponderent în îngrășămintele fosfatice minerale, generează preocupări deosebite întrucât se poate acumula în sol, poate fi transferat în produsele alimentare și ar putea conduce la efecte adverse asupra sănătății, a biodiversității solului și a calității apelor subterane, fără a aduce beneficii plantelor. Conținutul de cadmiu din îngrășămintele fosfatice depinde de fosforitul utilizat, deoarece este prezent în acesta și nu este eliminat nici după procesul de producție. Conținutul de cadmiu din fosforite variază între sub 10 mg Cd/kg fosfor (P2O5) și 200 mg/kg, în funcție de locul de extracție. Propunerea Comisiei introduce o reducere treptată a nivelului maxim al impurității metalice de la 60 mg Cd/kg P2O5 la 40 mg Cd/k după trei ani și la 20 mg Cd/kg după 12 ani. Acestea ar fi cele mai restrictive limite la nivel mondial: Japonia, Australia, California și Noua Zeelandă au limite mai ridicate pentru Cd, în timp ce în UE, în prezent, nu există limite.

În UE, produsele fertilizante sunt produse prin utilizarea unei varietăți extinse de metode introduse cu mult timp în urmă, iar multe dintre acestea sunt pe deplin conforme cu principiile economiei circulare. Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că aceste metode de producție pot fi menținute și că nu sunt instituite norme incompatibile cu acestea.

În plus, raportoarea se angajează să asigure armonizarea între normele aplicabile diferitelor categorii de îngrășăminte, pentru a garanta faptul că fermierii au la dispoziție produse de înaltă calitate și mult mai multe opțiuni.

Unii fertilizanți, definiți ca produse „cu dublă utilizare”, sunt fabricați din aceiași compuși chimici ca și produsele de protecție a plantelor. În propunerea Comisiei nu există nicio referire la aceste produse, fapt care ar trebui corectat, pentru a se asigura o distincție clară între cele două categorii, care au caracteristici diferite.

De asemenea, Comisia propune excluderea fertilizanților și biostimulatorilor organici organo-minerali produși din subproduse de origine animală din domeniul de aplicare a prezentului regulament. În plus, singurele subproduse de origine animală care ar putea fi comercializate cu marcaj CE sunt cele care au ajuns la așa-numitul „punct final”, pentru a evita utilizarea frauduloasă a subproduselor de origine animală ca furaje. Totuși, subprodusele de origine animală care nu au ajuns la punctul final trebuie să respecte cerințe foarte stricte și, prin urmare, ar trebui ca și aceste subproduse de origine animală să poată fi comercializate la nivelul UE.

Pe lângă aceste aspecte, ar trebui aduse îmbunătățiri mai multor termeni și definiții, pentru a reflecta mai bine progresul tehnologic, în special în ceea ce privește produsele inovatoare, precum biostimulatorii.

De asemenea, este nevoie să se asigure furnizarea de informații mai clare către fermieri și consumatori. Acest lucru ar trebui să se realizeze prin precizarea nutrienților aflați într-un anumit îngrășământ mineral și prin îmbunătățirea cerințelor generale privind etichetarea, specificate în anexa III. Fermierii și consumatorii ar putea astfel să optimizeze utilizarea îngrășămintelor și, astfel, să reducă impactul acestor produse asupra mediului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009

de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și a Directivei 91/676/CEE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Justificare

Este esențial să se facă o legătură între comerțul cu îngrășăminte și utilizarea acestora, cu alte cuvinte, între prezentul regulament și directiva privind nitrații. Dacă comerțul și utilizarea sunt separate în totalitate, prezentul regulament riscă să nu-și îndeplinească obiectivul, deoarece în acest caz, statele membre sau regiunile ar putea, folosind normele privind utilizarea îngrășămintelor, să împiedice utilizarea în practică a anumitor îngrășăminte, precum compostul produs din deșeuri organice.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Condițiile pentru introducerea îngrășămintelor pe piața internă au fost doar parțial armonizate prin Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului15, care acoperă aproape exclusiv îngrășămintele obținute prin extracție sau din substanțe anorganice, prin procedee chimice. Este, de asemenea, necesar să se utilizeze materiale reciclate sau materiale organice în scopul fertilizării. Ar trebui stabilite condiții armonizate pentru îngrășămintele produse din aceste materii reciclate sau organice disponibile pe întreaga piață internă, pentru a oferi un stimulent important pentru continuarea utilizării lor. Domeniul de aplicare al armonizării ar trebui, prin urmare, să fie extins pentru a include materiile reciclate și organice.

(1)  Condițiile pentru introducerea îngrășămintelor pe piața internă au fost doar parțial armonizate prin Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului15, care acoperă aproape exclusiv îngrășămintele din substanțe anorganice obținute prin extracție sau prin procedee chimice. Este, de asemenea, necesar să se utilizeze materiale reciclate sau materiale organice în scopul fertilizării. Ar trebui stabilite condiții armonizate pentru punerea la dispoziție pe întreaga piață internă a îngrășămintelor produse din aceste materii reciclate sau organice, pentru a oferi un stimulent important pentru continuarea utilizării lor. Promovarea utilizării sporite a nutrienților reciclați ar contribui și mai mult la economia circulară și ar permite o utilizare globală a nutrienților mai eficientă din punctul de vedere al resurselor, reducând, în același timp, dependența UE față de nutrienții din țări terțe. Domeniul de aplicare al armonizării ar trebui, prin urmare, să fie extins pentru a include materiile reciclate și organice.

__________________

__________________

15 Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, p. 1).

15 Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, p. 1).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Prezentul regulament ar trebui să promoveze obiectivele economiei circulare, garantând în același timp securitatea aprovizionării fermierilor cu îngrășăminte cu un nivel ridicat de eficiență. Comisia Europeană ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament până la ... [JO: a se introduce data: cinci ani de la intrarea sa în vigoare].

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Contaminanții din produsele fertilizante, cum ar fi cadmiul, pot prezenta riscuri pentru sănătatea oamenilor și sănătatea animală și pentru mediu, deoarece se acumulează în mediul înconjurător și intră în lanțul alimentar. Prezența acestora ar trebui să fie limitată în astfel de produse. În plus, impuritățile din produsele fertilizante cu marcaj CE obținute din deșeuri biologice, în special polimeri, dar și metale și sticlă, ar trebui să fie evitate sau limitate, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin detectarea unor astfel de impurități, în deșeurile biologice colectate separat, înainte de prelucrare.

(8)  Contaminanții din produsele fertilizante cu marcaj CE, cum ar fi cadmiul, prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor și sănătatea animală și pentru mediu, deoarece se acumulează în mediul înconjurător și intră în lanțul alimentar. Mai multe state membre impun deja niveluri de contaminanți pentru cadmiu, din cauza riscului pe care îl prezintă cadmiul pentru sănătatea oamenilor și sănătatea animală și pentru mediu. Prezența acestora ar trebui să fie limitată în astfel de produse. În plus, impuritățile din produsele fertilizante cu marcaj CE obținute din deșeuri biologice, în special polimeri, dar și metale și sticlă, ar trebui să fie evitate sau limitate, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin detectarea unor astfel de impurități, în deșeurile biologice colectate separat, înainte de prelucrare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Statele membre care au deja valori-limită naționale mai stricte în ceea ce privește prezența cadmiului în îngrășăminte ar trebui să poată menține aceste valori-limită până când restul Uniunii ajunge la un nivel echivalent de ambiție.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Ar trebui introdusă în întreaga Uniune o cerință de etichetare a conținutului de cadmiu din produsele fertilizante, pentru a arăta conținutul real de cadmiu (Cd) în mg/kg de pentaoxid de fosfor (P205). Aceasta ar putea lua forma unei etichete clar vizibile, codificată prin culori și aplicată pe produs, astfel încât utilizatorii să poată ști imediat dacă folosesc un produs cu un conținut mai mare sau mai mic de cadmiu. Ar trebui să se poată introduce indicații speciale pentru produsele fertilizante care au conținut real de cadmiu mai mic sau egal cu 20mg/kg de pentaoxid de fosfor (P205).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Pentru a valorifica progresele tehnice în ceea ce privește posibila utilizare a subproduselor de origine animală, ar trebui extinsă și mai mult, fără întârzieri nejustificate, categoria de materii componente relevantă, pentru a include mai multe subproduse de origine animală. Categoria de materii componente extinsă ar putea contribui la crearea mai multor oportunități și a securității juridice pentru producători și întreprinderi, valorificând potențialul de utilizare îmbunătățită a nutrienților din subproduse de origine animală, cum ar fi dejecțiile animaliere. Prin urmare, competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adăugarea, fără întârzieri nejustificate, a anumitor subproduse de origine animală la anumite categorii de materii componente.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  În cazul subproduselor de origine animală folosite deja la scară largă în statele membre pentru producerea îngrășămintelor, precum dejecțiile animaliere procesate, punctul final ar trebui stabilit fără întârzieri nejustificate cel târziu până la ... [JO: a se introduce data: șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru anumite deșeuri recuperate în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului20, a fost identificată o cerere pe piață pentru a fi utilizate ca produse fertilizante. În plus, anumite cerințe sunt necesare pentru deșeurile utilizate ca materiale de intrare în operația de recuperare, pentru procesele și tehnicile de tratare, precum și pentru produsele fertilizante care rezultă din operațiunea de recuperare, pentru a se garanta faptul că utilizarea acestor produse nu are efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane. Pentru produsele fertilizante cu marcaj CE, aceste cerințe ar trebui stabilite în prezentul regulament. Prin urmare, din momentul respectării tuturor cerințelor prezentului regulament, astfel de produse ar trebui să nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE.

(13)  Pentru anumite deșeuri recuperate precum struvitul, cărbunele de lemn din biomasă și produsele pe bază de cenușă în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului20, a fost identificată o cerere pe piață pentru a fi utilizate ca produse fertilizante. În plus, anumite cerințe sunt necesare pentru deșeurile utilizate ca materiale de intrare în operația de recuperare, pentru procesele și tehnicile de tratare, precum și pentru produsele fertilizante care rezultă din operațiunea de recuperare, pentru a se garanta faptul că utilizarea acestor produse nu are efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane. Pentru produsele fertilizante cu marcaj CE, aceste cerințe ar trebui stabilite în prezentul regulament. Prin urmare, din momentul respectării tuturor cerințelor prezentului regulament, astfel de produse ar trebui să nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE. Pentru a valorifica evoluțiile tehnice și pentru a stimula în continuare inovațiile în recuperarea fluxurilor de deșeuri valoroase, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) pentru a adăuga sau a extinde categoriile de materii componente relevante, astfel încât să includă mai multe deșeuri recuperate eligibile pentru utilizare în producția de produse fertilizante cu marcaj CE, precum struvitul, cărbunele de lemn din biomasă și produsele pe bază de cenușă. Evaluarea corespunzătoare și stabilirea cerințelor de prelucrare ar trebui să înceapă imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

__________________

__________________

20 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

20 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Anumite substanțe, amestecuri și microorganisme, denumite în mod obișnuit biostimulatori ai plantelor, nu constituie substanțe nutritive ca atare, dar, cu toate acestea, stimulează procesele nutriționale ale plantelor. În cazul în care aceste produse vizează exclusiv îmbunătățirea eficienței nutriționale a plantelor, toleranța la stresul abiotic sau caracteristicile calitative ale plantelor cultivate, ele sunt, prin natura lor, mai curând similare cu produsele fertilizante decât cu majoritatea categoriilor de produse de protecție a plantelor. Aceste produse ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru marcajul CE în conformitate cu prezentul regulament și să fie excluse din sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului21. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar trebui modificat în consecință.

(15)  Anumite substanțe, microorganisme și amestecuri ale acestora, denumite în mod obișnuit biostimulatori ai plantelor, nu constituie neapărat substanțe nutritive, dar, cu toate acestea, stimulează vigoarea generală și procesele nutriționale ale plantelor. În cazul în care aceste produse vizează exclusiv îmbunătățirea eficienței nutriționale a plantelor, a disponibilității nutrienților, a toleranței la stresul abiotic, a caracteristicilor calitative ale plantelor, a degradării componentelor organice ale solului sau creșterea disponibilității nutrienților captați în sol sau rizosferă sau a producției, ele sunt, prin natura lor, mai curând similare cu produsele fertilizante decât cu majoritatea categoriilor de produse de protecție a plantelor. Aceste produse ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru marcajul CE în conformitate cu prezentul regulament și să fie excluse din sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului21. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar trebui modificat în consecință.

_________________

_________________

21Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

21Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice aplicarea legislației existente a Uniunii cu privire la aspectele de protecție a sănătății, a siguranței și a mediului care nu sunt reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebuie să se aplice fără a aduce atingere Directivei 86/278/CEE a Consiliului22, Directivei 89/391/CEE a Consiliului23, Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24, Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului25, Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei26, Directivei 2000/29/CE a Consiliului27, Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului28 și Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului29.

(17)  Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice aplicarea legislației existente a Uniunii cu privire la aspectele de protecție a sănătății, a siguranței și a mediului care nu sunt reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebuie să se aplice fără a aduce atingere Directivei 86/278/CEE a Consiliului22, Directivei 91/676/CEE a Consiliului22a, Directivei 2000/60/CE a Consiliului22b, Directivei 89/391/CEE a Consiliului23, Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24, Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului25, Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei26, Directivei 2000/29/CE a Consiliului27, Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului28, Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului29 și Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului29a.

__________________

__________________

22 Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6).

22 Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6).

 

22a Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

 

22b Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

23 Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

23 Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

24 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

24 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

25 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

25 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

26 Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

26 Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

27 Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

27 Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

28 Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).

28 Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).

29 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

29 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

 

29a Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

Justificare

Domeniul de aplicare al Regulamentului privind produsele fertilizante urmărește doar funcționarea pieței interne și armonizarea parțială a condițiilor de introducere pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE care pot fi comercializate pe piața internă. Directiva privind nitrații, Directiva-cadru privind apa (200/60/CE) și Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice nu ar trebui să facă obiectul introducerii pe piață conform regulamentului privind produsele fertilizante.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55)  Se înregistrează în prezent progrese tehnice promițătoare în domeniul reciclării deșeurilor, cum ar fi reciclarea fosforului din nămolurile de epurare și producția de produse fertilizante din subproduse de origine animală, cum ar fi cărbunele biologic. Ar trebui să fie posibil ca produsele care conțin sau constau în aceste materii să acceseze piața internă fără întârzieri inutile în cazul în care procesele de fabricație au fost analizate din punct de vedere științific, iar cerințele procesului au fost stabilite la nivelul Uniunii. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește definirea unor categorii mai largi sau suplimentare de produse fertilizante sau materii componente eligibile pentru utilizarea în producția de astfel de produse. Pentru subprodusele de origine animală, categoria de materii componente ar trebui să fie extinsă sau adăugată numai în măsura în care a fost determinat un punct final din lanțul de producție în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, întrucât subprodusele de origine animală pentru care nu a fost determinat un astfel de punct final sunt, în orice caz, excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(55)  Se înregistrează în prezent progrese tehnice promițătoare în domeniul reciclării deșeurilor, cum ar fi reciclarea fosforului din nămolurile de epurare, îndeosebi a struvitului, producția de produse fertilizante din subproduse de origine animală, cum ar fi cărbunele biologic, și recuperarea fosforului după incinerare, în special din produsele pe bază de cenușă și având în vedere că aceste produse sunt deja autorizate în mai multe state membre în temeiul legislației naționale. Ar trebui să fie posibil ca produsele care conțin sau constau în aceste materii să acceseze piața internă fără întârzieri nejustificate în cazul în care procesele de fabricație au fost analizate din punct de vedere științific, iar cerințele procesului au fost stabilite la nivelul Uniunii. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește definirea unor categorii mai largi sau suplimentare de produse fertilizante sau materii componente eligibile pentru utilizarea în producția de astfel de produse. În special, ar trebui adoptat, fără întârzieri nejustificate după intrarea în vigoare a prezentului regulament, un act delegat care să adauge struvitul, cărbunele biologic și produsele pe bază de cenușă la categoriile de materii componente. Pentru subprodusele de origine animală, categoria de materii componente ar trebui să fie extinsă sau adăugată numai în măsura în care a fost determinat un punct final din lanțul de producție în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56)  În plus, ar trebui să existe posibilitatea de a reacționa imediat la noile constatări referitoare la condițiile în care produsele fertilizante cu marcaj CE sunt suficient de eficace și la noile evaluări ale riscurilor privind sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, siguranța sau mediul. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea cerințelor aplicabile diferitelor categorii de produse fertilizante cu marcaj CE.

(56)  În plus, ar trebui să existe posibilitatea de a reacționa imediat la noile constatări referitoare la condițiile în care produsele fertilizante cu marcaj CE sunt suficient de eficace și la noile evaluări ale riscurilor privind sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, siguranța sau mediul, luând în considerare evaluările efectuate de către autoritățile din statele membre sau în cooperare cu acestea. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea cerințelor aplicabile diferitelor categorii de produse fertilizante cu marcaj CE.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(59a)  Ar trebui adoptate dispoziții care să permită utilizarea în continuare a produselor introduse pe piață în contextul recunoașterii reciproce în temeiul Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE (JO L 218, 13.8.2008, p. 21).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Directiva 91/676/CEE;

Justificare

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  Directiva 2000/60/CE;

Justificare

Domeniul de aplicare al Regulamentului privind produsele fertilizante urmărește doar funcționarea pieței interne și armonizarea parțială a condițiilor de introducere pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE care pot fi comercializate pe piața internă. Directiva-cadru privind apa referitoare la apa de bună calitate în Europa (2000/60/CE) nu ar trebui să facă obiectul introducerii pe piață conform regulamentului privind produsele fertilizante.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Justificare

Este important să se recunoască agricultura ecologică și particularitățile sale în domeniul de aplicare al Regulamentului privind îngrășămintele.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „produs fertilizant” înseamnă o substanță, un amestec, un microorganism sau orice alt material, aplicat sau care urmează să fie aplicat, ca atare sau amestecat cu alt material, pe plante sau pe rizosfera plantelor în scopul de a le furniza plantelor nutrienți sau de a le îmbunătăți eficiența nutrițională;

(1)  „produs fertilizant” înseamnă o substanță, un amestec, un microorganism sau orice alt material aplicat sau care urmează să fie aplicat, ca atare sau amestecat cu alt material, pe ciuperci sau pe micosfera lor sau pe plante în orice stadiu de creștere, inclusiv pe semințe, și/sau pe rizosfera plantelor în scopul de a le furniza plantelor sau ciupercilor nutrienți sau de a le îmbunătăți condițiile fizice sau biologice sau vigoarea generală, producția și calitatea prin mărirea eficienței lor nutriționale, inclusiv prin creșterea capacității plantei de a absorbi nutrienții din filosferă (cu excepția produselor de protecție a plantelor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante care sunt conforme cu prezentul regulament.

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcajul CE care sunt conforme cu prezentul regulament, din motive legate de compoziție, etichetare sau alte dispoziții cuprinse în prezentul regulament. În ceea ce privește utilizarea produselor fertilizante cu marcaj CE, statele membre pot menține sau adopta dispoziții naționale în scopul protejării sănătății umane și a mediului. Totuși, aceste dispoziții nu pot impune modificarea produselor fertilizante cu marcaj CE care sunt în conformitate cu prezentul regulament. De asemenea, aceste dispoziții nu influențează condițiile privind punerea la dispoziție pe piață a produselor respective.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Odată cu publicarea prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia publică un document cu orientări care să ofere claritate și exemple producătorilor și autorităților de supraveghere a pieței în privința modului în care trebuie să arate eticheta. Acest document cu orientări specifică și alte informații relevante, după cum se menționează în anexa III partea 1 punctul 2.

Justificare

Pentru a oferi informații clare fermierilor și pentru a evita aplicarea incorectă a îngrășămintelor cu consecințe negative pentru mediu, Comisia Europeană ar trebui să stabilească într-un document cu orientări cerințe concrete și aspecte vizuale ale etichetelor îngrășămintelor minerale.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE cu prezentul regulament, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au introdus pe piață.

9.  Producătorii, în urma unei cereri din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE cu prezentul regulament, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au introdus pe piață.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  îngrășăminte anorganice solide simple sau compuse pe bază de nitrat de amoniu și cu un conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică în anexa I, în categoria funcțională de produse 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A);

(a)  îngrășăminte minerale solide simple sau compuse pe bază de nitrat de amoniu și cu un conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică în anexa I, în categoria funcțională de produse 1 (C)(I)(a)(i-ii)(A);

 

(Această modificare a termenului „îngrășământ anorganic” în „îngrășământ mineral” se aplică în tot textul; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să îi furnizeze autorității respective toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE;

(b)  în urma unei cereri din partea unei autorități naționale competente, să îi furnizeze autorității respective toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au comercializat.

5.  Distribuitorii, la cererea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant cu marcaj CE. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele fertilizante cu marcaj CE pe care le-au comercializat.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Un produs fertilizant cu marcaj CE care a fost supus unei operațiuni de recuperare și care îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul regulament este considerat conform cu condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE și, prin urmare, se consideră că a încetat să mai fie deșeu.

(1)  În cazul în care un material care a fost deșeu a fost supus unei operațiuni de recuperare în conformitate cu prezentul regulament și un produs fertilizant cu marcaj CE conține sau constă din materialul respectiv, materialul este considerat conform cu condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE și, prin urmare, se consideră că a încetat să mai fie deșeu din momentul în care este întocmită declarația UE de conformitate.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea sau utilizarea produselor fertilizante care poartă marcajul CE pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea sau utilizarea produselor fertilizante care poartă marcajul CE pe care le evaluează nu poate fi considerat a fi un astfel de organism.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcții superioare de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată.

Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcții superioare de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Se asigură protecție adecvată pentru angajații care raportează încălcări comise în cadrul organismelor de evaluare a conformității, cel puțin împotriva represaliilor, discriminării sau oricărui alt tip de tratament inechitabil.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Organismele notificate le furnizează celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezentul regulament care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității, vizând aceleași produse fertilizante cu marcaj CE, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.

2.  Fără a aduce atingere normelor existente ale UE privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor comerciale și nici protecției testelor și studiilor prezentate pentru evaluarea conformității, organismele notificate le furnizează celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezentul regulament care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității, vizând aceleași produse fertilizante cu marcaj CE, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.

Justificare

Fără această adăugire, articolul 33 alineatul (2) ar sugera că organismele notificate pot partaja datele solicitanților între ele fără restricții, ceea ce ar putea afecta protecția datelor.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 pentru a modifica anexele I-IV, în vederea adaptării acestora la progresul tehnic și a facilitării accesului la piața internă și a liberei circulații a produselor fertilizante cu marcaj CE:

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 pentru a modifica anexele I-IV, în vederea adaptării acestora la progresul tehnic, îndeosebi în ceea ce privește producția de îngrășăminte din subproduse de origine animală și produse provenite din recuperarea deșeurilor sau care sunt folosite de producători ca subproduse sau coproduse provenite din alte procese industriale și/sau agricole, precum și produsele reciclate, luând în considerare produse și materiale deja autorizate în state membre, și în vederea facilitării accesului la piața internă și a liberei circulații a produselor fertilizante cu marcaj CE:

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  care sunt susceptibile de a face obiectul unor schimburi comerciale semnificative pe piața internă și

(a)  care au potențialul de a face obiectul unor schimburi comerciale semnificative pe piața internă și

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Fără întârzieri nejustificate după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia adoptă, în conformitate cu alineatul (1), un act delegat de modificare a categoriilor de materii componente prevăzute în anexa II, în special pentru a adăuga subprodusele de origine animală, struvitul, cărbunele biologic și produsele pe bază de cenușă la aceste categorii de materii componente, precum și pentru a stabili cerințele pentru includerea acestor produse în categoriile respective. Comisia ține seama în mod specific de progresele tehnologice în domeniul recuperării nutrienților.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Până la [OJ: a se introduce data: șase luni de la data publicării prezentului regulament], Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu alineatul (1) pentru a modifica anexa II în vederea introducerii punctelor finale din lanțul de producție care au fost stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în ceea ce privește subprodusele de origine animală enumerate în CMC11 din prezentul regulament.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   numele microorganismului;

(a)   numele microorganismului, la nivel de tulpină;

Justificare

Diferitele tulpini ale acelorași specii pot avea proprietăți extrem de diferite.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  relația taxonomică cu speciile de microorganisme care îndeplinesc cerințele de prezumție recunoscută de siguranță stabilite de Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară;

(d)  relația taxonomică cu speciile de microorganisme care îndeplinesc cerințele de prezumție recunoscută de siguranță stabilite de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește stabilirea cerințelor pentru evaluarea siguranței noilor microorganisme în sensul alineatului (2). Primul dintre respectivele acte delegate este prezentat Parlamentului European și Consiliului cel târziu la ... [JO: a se introduce data: un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].