Postup : 2016/0084(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0270/2017

Predkladané texty :

A8-0270/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.7

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

SPRÁVA     ***I
PDF 949kWORD 425k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Ildikó Gáll-Pelcz

Spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko (*):

Elisabetta Gardini, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Jan Huitema, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJKYNI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2016)0157),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0123/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0270/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania prípravkov na výživu rastlín s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

 

(Tento pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „hnojivé výrobky“ na výraz „prípravky na výživu rastlín“ sa týka celého textu. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte a následne aj v prijatých pozmeňujúcich návrhoch.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Podmienky sprístupňovania hnojív na vnútornom trhu boli čiastočne harmonizované prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, ktoré sa takmer výhradne týka hnojív z vyťažených alebo chemicky vyrobených anorganických materiálov. Na účely hnojenia je takisto potrebné využívať recyklované alebo organické materiály. Mali by sa stanoviť harmonizované podmienky sprístupňovania hnojív vyrobených z takýchto recyklovaných alebo organických materiálov na celom vnútornom trhu, aby sa poskytol významný podnet na ich ďalšie používanie. Rozsah harmonizácie by sa preto mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovala aj na recyklované a organické materiály.

(1)  Podmienky sprístupňovania hnojív na vnútornom trhu boli čiastočne harmonizované prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, ktoré sa takmer výhradne týka hnojív z vyťažených alebo chemicky vyrobených minerálnych materiálov. Na účely hnojenia je takisto potrebné využívať recyklované alebo organické materiály. Mali by sa stanoviť harmonizované podmienky sprístupňovania hnojív vyrobených z takýchto recyklovaných alebo organických materiálov na celom vnútornom trhu, aby sa poskytol významný podnet na ich ďalšie používanie. Propagácia rozsiahlejšieho používania recyklovaných živín by ešte viac pomohla s rozvojom obehového hospodárstva a umožnila by, aby používanie živín bolo celkovo založené na efektívnejšom využívaní zdrojov, čím by sa zároveň znížila závislosť Únie od živín z tretích krajín. Rozsah harmonizácie by sa preto mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovala aj na recyklované a organické materiály.

_________________

_________________

15Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).

15Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje aj na horizontálny technický pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „anorganický“ na „minerálny“. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte a následne aj v prijatých pozmeňujúcich návrhoch.)

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Živiny v potravinách pochádzajú z pôdy. Výsledkom zdravej a na živiny bohatej pôdy sú zdravé a výživné plodiny a potraviny. Je potrebné, aby poľnohospodári mali k dispozícii široký rad organických i syntetických hnojív, aby mohli zlepšovať kvalitu svojej pôdy. Keď pôdne živiny chýbajú alebo sú vyčerpané, rastlinám budú chýbať živiny a môžu buď prestať rásť, alebo z hľadiska ľudskej spotreby nemusia byť výživovo hodnotné.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  S cieľom zabezpečiť účinné využívanie živočíšneho hnoja a miestneho kompostu v poľnohospodárskom podniku by poľnohospodári mali používať produkty v duchu tzv. zodpovedného poľnohospodárstva, s podporou miestnych distribučných kanálov, dobrej agronomickej a environmentálnej praxe a v súlade s environmentálnym právom Únie, ako je smernica o dusičnanoch alebo rámcová smernica o vode. Malo by sa podporovať prednostné používanie hnojív vyrobených na mieste a v susedných poľnohospodárskych podnikoch.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Produkt na hnojenie s označením CE môže mať viac ako jeden z účinkov opísaných v kategóriách produktu podľa účinku v zmysle tohto nariadenia. Ak sa uvádza len jeden z týchto účinkov, malo by stačiť, aby daný produkt spĺňal požiadavky danej kategórie produktu podľa účinku, v ktorej sa opisuje uvedený účinok. A naopak, ak sa uvádza viac ako jeden z týchto účinkov, príslušný produkt na hnojenie s označením CE by sa mal považovať za kombináciu dvoch alebo viacerých komponentných produktov na hnojenie, pričom by sa mal vyžadovať súlad pre každý komponentný produkt na hnojenie vzhľadom na jeho účinok. Na tieto kombinácie by sa preto mala vzťahovať osobitná kategória produktu podľa účinku.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6 b)  Výrobca používajúci jeden alebo viacero produktov na hnojenie s označením CE, ktoré už boli predmetom posudzovania zhody, či už zo strany tohto výrobcu alebo iného výrobcu, sa môže chcieť spoľahnúť na vykonané posudzovanie zhody. Na účely znižovania administratívneho zaťaženia na minimum by sa mal výsledný produkt na hnojenie s označením CE taktiež považovať za kombináciu dvoch alebo viacerých komponentných produktov na hnojenie, pričom dodatočné požiadavky na danú kombináciu týkajúce sa zhody by sa mali obmedziť na aspekty opodstatnené zmiešaním.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Kontaminanty v hnojivých výrobkoch s označením CE, ako je napríklad kadmium, môžu potenciálne predstavovať riziko pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, keďže sa hromadia v životnom prostredí a vstupujú do potravinového reťazca. Ich obsah v takýchto výrobkoch by sa preto mal obmedziť. Okrem toho je potrebné zamedziť prítomnosti nečistôt v hnojivých výrobkoch s označením CE získaných z biologického odpadu, najmä polymérov, ale aj kovu a skla, alebo obmedziť ich výskyt v takom rozsahu, v akom je to technicky možné zabezpečiť detekciou takýchto nečistôt v separovanom biologickom odpade pred spracovaním.

(8)  Kontaminanty v produktoch na hnojenie s označením CE, ako je napríklad kadmium, môžu v prípade, že tieto produkty sa nepoužívajú správne, potenciálne predstavovať riziko pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, keďže sa hromadia v životnom prostredí a vstupujú do potravinového reťazca. Ich obsah v takýchto produktoch by sa preto mal obmedziť. Okrem toho je potrebné zamedziť prítomnosti nečistôt v produktoch na hnojenie s označením CE získaných z biologického odpadu, najmä polymérov, ale aj kovu a skla, alebo obmedziť ich výskyt v takom rozsahu, v akom je to technicky možné zabezpečiť detekciou takýchto nečistôt v separovanom biologickom odpade pred spracovaním.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Členské štáty, ktoré už zaviedli prísnejšie vnútroštátne limitné hodnoty pre kadmium v hnojivách, by mali mať možnosť zachovať si tieto limitné hodnoty, pokým zvyšok Únie nedospeje k rovnakej úrovni ambícií.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Na uľahčenie zabezpečenia súladu fosforečných produktov na hnojenie s požiadavkami tohto nariadenia a na podporu inovácií je potrebné poskytnúť dostatočné stimuly na vývoj príslušných technológií, najmä technológie na odstraňovanie kadmia a nakladanie s nebezpečným odpadom s vysokým obsahom kadmia, a to z finančných zdrojov dostupných v rámci programu Horizont 2020, programov LIFE, platformy na podporu financovania obehového hospodárstva, prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB) a prípadne ďalších finančných nástrojov. Komisia by mala každý rok predkladať správu Európskemu parlamentu a Rade o stimuloch a finančných prostriedkoch Únie, ktoré poskytla na odstraňovanie kadmia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Výrobky spĺňajúce všetky požiadavky tohto nariadenia by mali mať možnosť voľného pohybu na vnútornom trhu. V prípade, že jedna alebo viacero surovín hnojivého výrobku s označením CE patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200918, ale dosiahne bod výrobného reťazca, za ktorým už nepredstavuje významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat („koncový bod výrobného reťazca“), by požiadavka na zachovanie súladu výrobku s ustanoveniami uvedeného nariadenia predstavovala zbytočné administratívne zaťaženie. Požiadavky uvedeného nariadenia by sa preto nemali na takéto hnojivé výrobky vzťahovať. Nariadenie (ES) č. 1069/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)  Produkty na hnojenie s označením CE spĺňajúce všetky požiadavky tohto nariadenia by mali mať možnosť voľného pohybu na vnútornom trhu. V prípade, že jeden alebo viac komponentných materiálov je odvodený produkt patriaci do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorý však dosiahol taký bod výrobného reťazca, za ktorým už nepredstavuje významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat („koncový bod výrobného reťazca“), by požiadavka na zachovanie súladu produktu s ustanoveniami uvedeného nariadenia predstavovala zbytočné administratívne zaťaženie. Takéto produkty na hnojenie by preto mali byť z požiadaviek uvedeného nariadenia vyňaté. Nariadenie (ES) č. 1069/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

_________________

_________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Pre každú príslušnú surovinu obsahujúcu vedľajšie živočíšne produkty by sa v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009 mal stanoviť koncový bod výrobného reťazca. Ak sa výrobný proces podľa tohto nariadenia začína už pred dosiahnutím tohto koncového bodu, mali by sa na hnojivé výrobky s označením CE kumulatívne uplatňovať požiadavky na postupy stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009 a v tomto nariadení, čo znamená, že ak sa v oboch nariadeniach upravuje rovnaký parameter, uplatní sa prísnejšia požiadavka.

(10)  Pre každú kategóriu komponentných materiálov, ktorá zahŕňa odvodené produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, by sa v súlade s postupmi stanovenými v danom nariadení mal pri každom príslušnom komponentnom materiáli obsahujúcom vedľajšie živočíšne produkty stanoviť koncový bod výrobného reťazca. S cieľom využiť technický rozvoj, vytvoriť viac možností pre výrobcov a podniky a uvoľniť potenciál väčšieho využívania živín z vedľajších živočíšnych produktov ako živočíšny hnoj by sa malo ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia začať s určovaním metód spracúvania a zhodnocovania vedľajších živočíšnych produktov, v prípade ktorých bol stanovený koncový bod výrobného reťazca. Čo sa týka produktov na hnojenie obsahujúcich spracovaný živočíšny hnoj alebo pozostávajúcich z neho, mali by sa vymedziť kritériá koncového bodu spracovania maštaľného hnoja. S cieľom rozšíriť alebo doplniť kategórie komponentných materiálov a zahrnúť tak viac vedľajších živočíšnych produktov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ak sa tento koncový bod dosiahne pred tým, ako sa produkt na hnojenie s označením CE uvedie na trh, ale po tom, ako sa začal výrobný proces regulovaný týmto nariadením, mali by sa na produkty na hnojenie s označením CE kumulatívne uplatňovať požiadavky na postupy stanovené v nariadení (ES) č. 1069/2009 a v tomto nariadení, čo znamená, že ak sa v oboch nariadeniach upravuje rovnaký parameter, uplatní sa prísnejšia požiadavka.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Pri vedľajších živočíšnych produktoch, ktoré sa v členských štátoch už používajú vo veľkej miere pri výrobe hnojív, by sa koncový bod mal určiť bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Ak patrí jedna alebo viac surovín hnojivého výrobku s označením CE do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009 a nedosiahla koncový bod výrobného reťazca, bolo by zavádzajúce umiestniť na výrobok označenie CE podľa tohto nariadenia, keďže na sprístupnenie takéhoto výrobku na trhu sa vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009. Takéto výrobky by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(12)  Na sprístupňovanie na trhu týkajúce sa vedľajšieho živočíšneho produktu alebo odvodeného produktu, pre ktoré sa vo výrobnom reťazci nevymedzil žiadny koncový bod alebo pri ktorých sa v čase ich sprístupňovania na trhu vymedzený koncový bod ešte nedosiahol, sa vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009. Preto by bolo zavádzajúce ustanoviť v tomto nariadení ich označovanie označením CE. Všetky výrobky obsahujúce takýto vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt alebo pozostávajúce z takýchto produktov by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Pri určitých zhodnotených odpadoch v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES20 bol na trhu zistený dopyt po ich využívaní ako hnojivých výrobkov. Okrem toho je potrebné stanoviť určité požiadavky na odpad používaný ako vstupný materiál pri činnosti zhodnocovania a na procesy a techniky spracovania, ako aj na hnojivé výrobky, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania, aby sa zabezpečilo, že používanie takýchto výrobkov nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie ani ľudské zdravie. V prípade hnojivých výrobkov s označením CE by sa tieto požiadavky mali stanoviť v tomto nariadení. Preto by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto výrobky prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES.

(13)  Pri určitých zhodnotených odpadoch, ako je napríklad struvit, biouhlie a produkty na báze popola, v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES20 bol na trhu zistený dopyt po ich využívaní ako produktov na hnojenie. Okrem toho je potrebné stanoviť určité požiadavky na odpad používaný ako vstupný materiál pri činnosti zhodnocovania a na procesy a techniky spracovania, ako aj na produkty na hnojenie, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania, aby sa zabezpečilo, že používanie takýchto produktov nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie ani ľudské zdravie. V prípade produktov na hnojenie s označením CE by sa tieto požiadavky mali ustanoviť v tomto nariadení. Preto by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto produkty prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES a následne by sa produktom, ktoré obsahujú takéto zhodnotené odpadové materiály alebo ktoré z takýchto materiálov pozostávajú, poskytol prístup na vnútorný trh. S cieľom zabezpečiť právnu jednoznačnosť, využiť technický rozvoj a ďalej podnecovať výrobcov k intenzívnejšiemu využívaniu cenných tokov odpadu by sa s vedeckými analýzami a so stanovovaním požiadaviek na zhodnocovanie takýchto produktov na úrovni Únie malo začať okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Na Komisiu by sa následne mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o okamžité vymedzenie širších alebo dodatočných kategórií komponentných materiálov, ktoré sa môžu používať na výrobu produktov na hnojenie s označením CE.

_________________

_________________

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. L 312, 22.11.2008, s. 3).

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v.  L 312, 22.11.2008, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Niektoré priemyselné vedľajšie produkty, spoluprodukty alebo recyklované produkty pochádzajúce zo špecifických priemyselných procesov v súčasnosti výrobcovia používajú ako zložku produktu na hnojenie s označením CE. Pre zložky produktov na hnojenie s označením CE by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa kategórií komponentných materiálov. V prípade potreby by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto výrobky prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Určité látky a zmesi, ktoré sa bežne označujú ako prídavné látky, zlepšujú systém uvoľňovania danej živiny v hnojive. Látky a zmesi, ktoré boli sprístupnené na trhu so zámerom pridať ich na tento účel do hnojivých výrobkov s označením CE, by mali spĺňať určité kritériá účinnosti, za ktoré nesie zodpovednosť výrobca týchto látok alebo zmesí, a preto by sa mali ako také považovať za hnojivé výrobky s označením CE podľa tohto nariadenia. Na hnojivé výrobky s označením CE, ktoré obsahujú takéto látky alebo zmesi, by sa okrem toho mali vzťahovať určité kritériá účinnosti a bezpečnosti. Takéto látky a zmesi by preto mali byť takisto regulované ako suroviny pre hnojivé výrobky s označením CE.

(14)  Určité látky a zmesi, ktoré sa označujú ako prídavné látky, zlepšujú systém uvoľňovania danej živiny v hnojive. Látky a zmesi, ktoré boli sprístupnené na trhu so zámerom pridať ich na tento účel do produktov na hnojenie s označením CE, by mali spĺňať určité kritériá účinnosti a bezpečnosti a environmentálne kritériá, za ktoré nesie zodpovednosť výrobca týchto látok alebo zmesí, a preto by sa mali ako také považovať za produkty na hnojenie s označením CE podľa tohto nariadenia. Na produkty na hnojenie s označením CE, ktoré obsahujú takéto látky alebo zmesi, by sa okrem toho mali vzťahovať určité kritériá účinnosti a bezpečnosti a environmentálne kritériá. Takéto látky a zmesi by preto mali byť takisto regulované ako komponentné materiály pre produkty na hnojenie s označením CE.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Vzhľadom na to, že produkty pozostávajúce okrem hnojivých prvkov aj z ďalších látok a zmesí sa majú pridávať do pôdy a vypúšťať do životného prostredia, mali by sa kritériá súladu uplatňovať na všetky materiály v produkte, najmä ak sú malé alebo sa rozpadajú na malé časti, ktoré sa môžu rozptýliť v pôde a dostať do vodných systémov a môžu sa rozšíriť do širšieho prostredia. Preto by sa skúšky plnenia kritérií biodegradability a súladu mali uskutočňovať v realistických podmienkach in vivo, ktoré zohľadňujú odlišné rýchlosti rozkladu v anaeróbnych podmienkach, vo vodných biotopoch alebo pod vodou, v premočených podmienkach alebo v zamrznutej pôde.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Určité látky, zmesi a mikroorganizmy, ktoré sa bežne označujú ako rastlinné biostimulátory, nie sú ako také živinami, napriek tomu však stimulujú procesy výživy rastlín. Ak je cieľom takýchto výrobkov len zlepšenie efektívnosti využívania živín rastlinami, tolerancia na abiotický stres, alebo kvalitatívnych znakov plodín, podobajú sa svojou povahou viac na hnojivé výrobky ako na väčšinu kategórií prípravkov na ochranu rastlín. Takéto výrobky by preto mali byť oprávnené na označenie CE podľa tohto nariadenia a mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)  Určité látky, zmesi a mikroorganizmy, ktoré sa označujú ako rastlinné biostimulátory, nie sú ako také vkladom živín, napriek tomu však stimulujú prirodzené procesy výživy rastlín. Ak je cieľom takýchto produktov len zlepšenie efektívnosti využívania živín rastlinami, zvýšenie tolerancie na abiotický stres alebo zlepšenie kvalitatívnych znakov plodín, rozklad pôdnych organických zlúčenín alebo zvýšenie dostupnosti živín v rizosfére, podobajú sa svojou povahou viac na produkty na hnojenie ako na väčšinu kategórií prípravkov na ochranu rastlín. Pôsobia preto ako doplnok ku hnojivám s cieľom optimalizovať ich efektívnosť a znížiť aplikačné dávky živín. Takéto produkty by preto mali byť oprávnené na označenie CE podľa tohto nariadenia a mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

_________________

_________________

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  V prípade mikroorganizmov by sa kategórie komponentných materiálov mali rozšíriť alebo doplniť, aby sa zaručil a rozšíril inovačný potenciál z hľadiska vývoja a objavovania nových mikrobiálnych rastlinných biostimulátorov. S cieľom podnietiť inovácie a vytvoriť právnu istotu pre výrobcov, pokiaľ ide o požiadavky, ktoré je nutné splniť na používanie nových mikroorganizmov ako komponentných materiálov pre produkty na hnojenie s označením CE, treba jasne určiť harmonizované metódy hodnotenia bezpečnosti nových mikroorganizmov. Prípravné práce na vymedzenie týchto metód bezpečnostného posúdenia by sa mali začať ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o bezodkladné vymedzenie požiadaviek, ktoré musia výrobcovia spĺňať pri preukazovaní bezpečnosti nových mikroorganizmov na účely ich použitia v produktoch na hnojenie s označením CE.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Výrobky s jednou alebo viacerými funkciami, z ktorých jedna patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1107/2009, by mali zostať pod kontrolou prispôsobenou pre takéto výrobky a zabezpečenou uvedeným nariadením. Ak majú takéto výrobky aj funkciu hnojivého výrobku, bolo by zavádzajúce poskytnúť im označenie CE podľa tohto nariadenia, keďže sprístupnenie výrobku na ochranu rastlín na trhu je podmienené povolením výrobku platným v príslušnom členskom štáte. Takéto výrobky by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(16)  Výrobky s jednou alebo viacerými funkciami, z ktorých jedna patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1107/2009, sú prípravkami na ochranu rastlín patriacimi do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia. Tieto výrobky by mali zostať pod kontrolou prispôsobenou takýmto výrobkom vykonávanou podľa uvedeného nariadenia. Ak majú takéto výrobky aj funkciu alebo účinok produktu na hnojenie, bolo by zavádzajúce poskytnúť im označenie CE podľa tohto nariadenia, keďže sprístupnenie prípravku na ochranu rastlín na trhu je podmienené autorizáciou prípravku platným v príslušnom členskom štáte. Takéto výrobky by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Toto nariadenie by nemalo brániť uplatňovaniu existujúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa aspektov ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 86/278/EHS22, smernica Rady 89/391/EHS23, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nariadenie Komisie (ES) č. 1881/200626, smernica Rady 2000/29/ES27, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/201328 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201429.

(17)  Bez ohľadu na druh prípravku na výživu rastlín s označením CE by toto nariadenie nemalo brániť uplatňovaniu existujúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa aspektov ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 86/278/EHS22, smernica Rady 89/391/EHS23, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nariadenie Komisie (ES) č. 1881/200626, smernica Rady 2000/29/ES27, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/201328 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201429, smernica Rady 91/676/EHS29a a smernica 2000/60/ES29b.

_________________

_________________

22 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6).

22 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6).

23 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).

23 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

26 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

26 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

27 Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

27 Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

 

29a Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

 

29bSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

 

 

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Sledovateľnosť produktov, ktoré sú citlivé, pokiaľ ide o organické znečistenie z určitých potenciálne problematických zdrojov (alebo zdrojov, ktoré sa takto vnímajú), by sa mala zabezpečiť až po zdroj organického materiálu. Je to potrebné na zaistenie dôvery spotrebiteľov a na obmedzenie škôd v prípade miestnej kontaminácie. V dôsledku toho je možné identifikovať podniky, ktoré používajú produkty na hnojenie s obsahom organického materiálu z týchto zdrojov. Malo by to byť povinné v prípade produktov obsahujúcich materiál z odpadu alebo vedľajších produktov, ktoré neprešli žiadnym spracovaním, čím sa zničia organické znečisťujúce látky, patogény a genetický materiál. Cieľom nie je iba znížiť riziká pre zdravie a životné prostredie, ale tiež ubezpečiť verejnú mienku a zmierniť obavy poľnohospodárov, pokiaľ ide o patogény, organické znečisťujúce látky a genetický materiál. S cieľom chrániť majiteľov pôdy pred znečistením, ktoré sami nezavinili, sa členské štáty vyzývajú, aby stanovili primerané pravidlá zodpovednosti.

 

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b)  Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na neošetrované vedľajšie produkty živočíšnej výroby.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  V súlade s myšlienkou obehového hospodárstva výrobcovia už využívajú niektoré priemyselné vedľajšie produkty z konkrétnych priemyselných procesov ako zložky produktov na hnojenie s označením CE. Požiadavky v súvislosti s týmito kategóriami komponentných materiálov by sa mali stanoviť v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Možno predpokladať, že zmes rôznych hnojivých výrobkov s označením CE, z ktorých bol každý s úspechom podrobený posudzovaniu zhody s uplatniteľnými požiadavkami na daný materiál, je sama osebe vhodná na použitie ako hnojivý výrobok s označením CE, pričom sa na ňu vzťahujú len určité dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by preto takéto zmesi mali patriť do samostatnej kategórie, v prípade ktorej by malo byť posudzovanie zhody obmedzené na dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním.

(20)  Možno predpokladať, že kombinácia produktov z rôznych kategórií produktu podľa účinku, z ktorých bol každý s úspechom podrobený posudzovaniu zhody s uplatniteľnými požiadavkami na daný materiál, je sama osebe vhodná na použitie ako produkt na hnojenie s označením CE, pričom sa na ňu vzťahujú len určité dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by preto takéto kombinácie mali patriť do samostatnej kategórie, v prípade ktorej by malo byť posudzovanie zhody obmedzené na dodatočné požiadavky opodstatnené zmiešaním.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje aj na horizontálny pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „zmes“ (v jednotnom alebo množnom čísle) na „kombinácia“ (v jednotnom alebo množnom čísle). Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte a následne aj v prijatých pozmeňujúcich návrhoch.)

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Pri uvádzaní hnojivého výrobku s označením CE na trh by mal dovozca na obale hnojivého výrobku uviesť svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ho možno kontaktovať, aby tak umožnil vykonávanie dohľadu nad trhom.

(25)  Pri uvádzaní produktu s označením CE na trh by mal dovozca na obale produktu uviesť svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ho možno kontaktovať, ako aj výrobcu z tretej krajiny, aby tak umožnil vykonávanie dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Ak harmonizované normy neboli prijaté alebo nepokrývajú všetky prvky požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť stanovených v tomto nariadení dostatočne podrobne, môže byť potrebné stanoviť jednotné podmienky vykonávania týchto požiadaviek. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty stanovujúce tieto podmienky v spoločných špecifikáciách. Z dôvodov právnej istoty je potrebné objasniť, že hnojivé výrobky s označením CE musia byť v súlade s takýmito špecifikáciami, aj keď sa považujú za výrobky, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami.

(31)  Ak harmonizované normy neboli prijaté alebo nepokrývajú všetky prvky požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť stanovených v tomto nariadení dostatočne podrobne a ak dochádza k neodôvodneným zdržaniam pri prijímaní alebo aktualizácii noriem tak, aby odrážali tieto požiadavky, môžu byť potrebné predbežné opatrenia stanovujúce jednotné podmienky vykonávania týchto požiadaviek. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty stanovujúce tieto podmienky v spoločných špecifikáciách. Z dôvodov právnej istoty je potrebné objasniť, že produkty na hnojenie s označením CE musia byť v súlade s takýmito špecifikáciami, aj keď sa považujú za produkty, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Hnojivé výrobky s označením CE by sa mali uviesť na trh iba vtedy, ak sú dostatočne účinné a ak pri náležitom skladovaní a používaní na určený účel a za rozumne predvídateľných podmienok používania, teda používania, ktoré môže vyplývať z legálneho a ľahko predvídateľného ľudského správania, nepredstavujú neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť, ani pre životné prostredie. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy. Plánované použitie hnojivých výrobkov s označením CE by okrem toho nemalo viesť k tomu, že potraviny alebo krmivo prestanú byť bezpečné.

(47)  Produkty na hnojenie s označením CE by sa mali uviesť na trh iba vtedy, ak sú dostatočne účinné a ak pri náležitom skladovaní a používaní na určený účel a za rozumne predvídateľných podmienok používania, teda používania, ktoré môže vyplývať z legálneho a ľahko predvídateľného ľudského správania, nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť, ani pre životné prostredie. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého budú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré sa plánujú prijať v súvislosti s hnojivými výrobkami s označením CE predstavujúcimi neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie. To by malo zároveň umožniť orgánom dohľadu nad trhom, aby v súvislosti s takýmito hnojivými výrobkami konali v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi skôr. To by malo zároveň umožniť orgánom dohľadu nad trhom, aby v súvislosti s takýmito hnojivými výrobkami konali v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi skôr.

(49)  Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého budú všetkyzainteresované strany vrátane zdravotníckych a spotrebiteľských zainteresovaných subjektov informované o opatreniach, ktoré sa plánujú prijať v súvislosti s produktmi na hnojenie s označením CE predstavujúcimi riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie. To by malo zároveň umožniť orgánom dohľadu nad trhom, aby v súvislosti s takýmito produktmi na hnojenie včas konali v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  V oblasti recyklácie odpadu, ako je recyklácia fosforu z čistiarenského kalu, a výroby hnojivých výrobkov z vedľajších živočíšnych produktov, ako je biouhlie, sa dosahuje sľubný technický pokrok. Po vedeckej analýze výrobných postupov a stanovení požiadaviek na postup na úrovni Únie by výrobky obsahujúce takéto materiály alebo pozostávajúce z takých materiálov mali mať bez zbytočného odkladu prístup na vnútorný trh. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie väčších alebo dodatočných kategórií hnojivých výrobkov s označením CE alebo surovín, ktoré môžu byť použité pri výrobe takýchto výrobkov. Kategórie surovín by sa v prípade vedľajších živočíšnych produktov mali rozšíriť alebo doplniť iba ak bol určený koncový bod výrobného reťazca v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009, keďže vedľajšie živočíšne produkty, pre ktoré nebol takýto koncový bod určený, sú v každom prípade vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(55)  V oblasti recyklácie odpadu, ako je recyklácia fosforu z čistiarenského kalu, ako napríklad v prípade struvitu, výroby produktov na hnojenie z vedľajších živočíšnych produktov, ako je biouhlie, a zhodnocovania fosforu po spaľovaní, ako sú produkty na báze popola, sa dosahuje sľubný technický pokrok. Po vedeckej analýze výrobných postupov a stanovení požiadaviek na postup na úrovni Únie by výrobky obsahujúce takéto materiály alebo pozostávajúce z takých materiálov mali mať bez zbytočného odkladu prístup na vnútorný trh. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o spôsobilosť takýchto materiálov na použitie pri výrobe. V prípade produktov pochádzajúcich z vedľajších živočíšnych produktov by sa kategórie surovín mali rozšíriť alebo doplniť, iba ak bol určený koncový bod výrobného reťazca v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(55a)  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať iné polyméry ako živinové polyméry, no toto by sa malo obmedzovať na prípady, keď účelom polyméru je kontrolovať uvoľňovanie živín alebo zvyšovať schopnosť produktu na hnojenie s označením CE zadržiavať vodu. Malo by byť možné, aby inovatívne výrobky obsahujúce takéto polyméry mali prístup na vnútorný trh. Aby sa minimalizovali riziká pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie, ktoré môžu predstavovať iné polyméry ako živinové polyméry, mali by sa stanoviť kritériá ich biodegradácie tak, aby boli schopné fyzikálneho a biologického rozkladu. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie kritérií premeny polymérneho uhlíka na oxid uhličitý (CO2) a príslušnú skúšobnú metódu biodegradácie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56)  Okrem toho by malo byť možné okamžite reagovať na nové zistenia týkajúce sa podmienok, aby hnojivé výrobky s označením CE boli dostatočne účinné, a na nové posúdenia rizík týkajúcich sa zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosti alebo životného prostredia. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu požiadaviek uplatniteľných na jednotlivé kategórie hnojivých výrobkov s označením CE.

(56)  Okrem toho by malo byť možné okamžite reagovať na nové zistenia týkajúce sa podmienok, aby produkty na hnojenie s označením CE boli dostatočne účinné, a na nové posúdenia rizík týkajúcich sa zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosti alebo životného prostredia s ohľadom na posúdenia, ktoré vykonávajú príslušné orgány v členských štátoch alebo ktoré sa vykonávajú v spolupráci s týmito orgánmi. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu požiadaviek uplatniteľných na jednotlivé kategórie produktov na hnojenie s označením CE.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57)  Pri vykonávaní týchto právomocí je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(57)  Pri prijímaní delegovaných aktov v zmysle tohto nariadenia je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Konkrétne v snahe zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov dostáva Európsky parlament a Rada všetky dokumenty súčasne s expertmi členských štátov, pričom ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(59a)  Vzhľadom na vysokú úroveň závislosti od dovozu fosforitu do Únie Komisia túto surovinu označila ako kritickú. Preto je potrebné monitorovať vplyv tohto nariadenia na prístup k informáciám o dodávkach surovín vo všeobecnosti, na dostupnosť fosforitu, a najmä, v oboch prípadoch, na ceny. Po takomto hodnotení, a v prípade negatívneho vplyvu by Komisia mala prijať všetky opatrenia, ktoré považuje za vhodné na odstránenie takéhoto narušenia obchodu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  vedľajšie živočíšne produkty, na ktoré sa vzťahujú požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009,

a)  vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktoré sú sprístupňované na trhu podľa požiadaviek nariadenia (ES) č. 1069/2009;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  smernica 91/676/EHS;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  smernica 2000/60/ES;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „hnojivý výrobok“ je látka, zmes, mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa aplikuje alebo sa má aplikovať, buď samostatne, alebo zmiešaný s iným materiálom, na rastliny alebo ich rizosféru s cieľom poskytnúť rastlinám živinu alebo zvýšiť efektívnosť ich výživy.

(1)  „prípravok na výživu rastlín“ je látka, zmes, mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa aplikuje alebo sa má aplikovať, buď samostatne, alebo zmiešaný s iným materiálom, na huby alebo ich mykosféru alebo na rastliny v akomkoľvek štádiu rastu vrátane semien, a/alebo na rizosféru s cieľom dodať rastlinám alebo hubám živiny alebo zlepšiť ich fyzikálne alebo biologické podmienky rastu alebo ich všeobecnú vitalitu, výnosnosť a kvalitu, a to aj zvýšením schopnosti rastlín využívať živiny z fylosféry (s výnimkou prípravkov na ochranu rastlín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1107/2009).

Pozmeňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „látka“ je látka v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

(3)  „látka“ je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej zloženia;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „technická špecifikácia“ je dokument, v ktorom sa stanovujú technické požiadavky, ktoré musí hnojivý výrobok s označením CE spĺňať;

(13)  „technická špecifikácia“ je dokument, v ktorom sa stanovujú technické požiadavky, ktoré musí produkt na hnojenie s označením CE alebo jeho výrobný proces spĺňať;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty nebránia sprístupneniu hnojivých výrobkov s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, na trhu.

Členské štáty z hľadiska aspektov a rizík, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nebránia sprístupneniu produktov na hnojenie s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, na trhu.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Týmto nariadením sa členským štátom nebráni v tom, aby zachovali v platnosti alebo prijali ustanovenia, ktoré sú v súlade so zmluvami a ktoré sa týkajú používania produktov na hnojenie s označením CE na účely ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, ak si tieto ustanovenia nevyžadujú zmenu produktov na hnojenie s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a ak neovplyvňujú podmienky ich sprístupňovania na trhu.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o všetky aspekty, na ktoré sa nevzťahuje príloha I ani príloha II, hnojivé výrobky s označením CE musia spĺňať požiadavku, aby ich používanie podľa návodu na použitie neviedlo k tomu, že potravina alebo krmivo rastlinného pôvodu prestanú byť bezpečné v zmysle článku 14, resp. článku 15 nariadenia (ES) č. 178/2002.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia súbežne s uverejnením tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní usmerňujúci dokument, v ktorom poskytne výrobcom a orgánom dohľadu nad trhom objasnenie a príklady požadovaného vzhľadu etikiet. V tomto usmerňujúcom dokumente sa uvádzajú aj ďalšie relevantné informácie uvedené v časti 1 odseku 2 písm. d) prílohy III.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode EÚ počas desiatich rokov od uvedenia hnojivého výrobku s označením CE, na ktorý sa tieto dokumenty vzťahujú, na trh.

3.  Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode EÚ počas piatich rokov od uvedenia produktu na hnojenie s označením CE, na ktorý sa tieto dokumenty vzťahujú, na trh.

 

(Toto je horizontálny pozmeňujúci návrh týkajúci sa lehoty na uchovávanie celej technickej dokumentácie. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte a následne aj v prijatých pozmeňujúcich návrhoch.)

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia zabezpečia, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým bude v sériovej výrobe zachovaná zhoda hnojivých výrobkov s označením CE s týmto nariadením. Náležite sa zohľadnia zmeny výrobného postupu alebo vlastností týchto hnojivých výrobkov a zmeny harmonizovaných noriem, spoločných špecifikácií uvedených v článku 13 alebo iných technických špecifikácií, na základe ktorých sa deklaruje zhoda hnojivého výrobku s označením CE.

Výrobcovia zabezpečia, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým bude v sériovej výrobe zachovaná zhoda produktov na hnojenie s označením CE s týmto nariadením. Náležite sa zohľadnia zmeny vlastností týchto produktov na hnojenie a zmeny harmonizovaných noriem, spoločných špecifikácií uvedených v článku 13 alebo iných technických špecifikácií, na základe ktorých sa deklaruje zhoda produktu na hnojenie s označením CE.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť hnojivého výrobku s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, výrobcovia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto hnojivých výrobkov sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich hnojivých výrobkov s označením CE a hnojivých výrobkov, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a v prípade potreby vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolných činnostiach.

Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť produktu na hnojenie s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, výrobcovia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a životného prostredia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto produktov na hnojenie sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich produktov na hnojenie s označením CE a takýchto produktov na hnojenie, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov a orgány dohľadu nad trhom o všetkých týchto kontrolných činnostiach.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výrobcovia na obale hnojivého výrobku s označením CE alebo, ak sa hnojivý výrobok dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k hnojivému výrobku, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V poštovej adrese sa uvedie jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

6.  Výrobcovia na obale produktu na hnojenie s označením CE alebo, ak sa produkt na hnojenie dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V poštovej adrese sa uvedie jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Uvedené informácie sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu, a musia byť jasné, pochopiteľné a čitateľné.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Výrobcovia zabezpečia, aby boli hnojivé výrobky s označením CE označené v súlade s prílohou III, alebo, ak sa hnojivý výrobok dodáva bez obalu, aby bolo označenie uvedené v sprievodnom dokumente k hnojivému výrobku a bolo pri uvádzaní výrobku na trh sprístupnené na účely kontroly. Označenie musí byť v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu a musí byť jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.

7.  Výrobcovia zabezpečia, aby produkt na hnojenie s označením CE bol označený v súlade s prílohou III, alebo ak je obal príliš malý na to, aby etiketa obsahovala všetky informácie, alebo ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, aby sa požadované informácie uviedli v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE. Informácie požadované v súlade s prílohou III sa poskytujú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný, podľa určenia dotknutého členského štátu a jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6– odsek 10 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Výrobca predloží príslušnému orgánu členského štátu určenia správu o skúške odolnosti proti detonácii predpísanej v prílohe IV, a to pre tieto hnojivé výrobky s označením CE:

10.  Výrobca predloží príslušnému orgánu členského štátu určenia správu o skúške odolnosti proti detonácii predpísanej v prílohe IV a zaručí, že tieto produkty na hnojenie s označením CE sú schopné obstáť v tejto skúške:

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 10 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  zmesi hnojivých látok, ako sú uvedené v prílohe I v kategórii výrobkov podľa účinku 7, ktoré obsahujú hnojivo uvedené v písm. a).

b)  kombinácie z rôznych kategórií produktu podľa účinku, ako sú uvedené v prílohe I v kategórii produktu podľa účinku 7, ktoré obsahujú hnojivo uvedené v písm. a).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 10 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa sa predloží najmenej päť dní pred uvedením týchto výrobkov na trh.

Správa sa predloží najmenej päť pracovných dní pred uvedením týchto výrobkov na trh. Zoznam príslušných orgánov členských štátov uvedie Komisia na svojej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dovozcovia uvádzajú na trh iba vyhovujúce hnojivé výrobky s označením CE.

1.  Do Únie možno dovážať a na trh Únie uvádzať iba vyhovujúce hnojivá s označením CE.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pred uvedením hnojivého výrobku s označením CE na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 14. Zaistia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby k hnojivému výrobku s označením CE bolo priložené vyhlásenie o zhode EÚ a požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6. Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že hnojivý výrobok s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II alebo v prílohe III, nesmie uviesť hnojivý výrobok na trh, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak hnojivý výrobok s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

2.  Pred uvedením produktu na hnojenie s označením CE na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 14. Zaistia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby k produktu na hnojenie s označením CE bolo priložené vyhlásenie o zhode EÚ a požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6. Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že produkt na hnojenie s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, nesmie uviesť produkt na hnojenie na trh, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak produkt na hnojenie s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dovozcovia na obale hnojivého výrobku s označením CE alebo, ak sa hnojivý výrobok s označením CE dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k hnojivému výrobku, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

3.  Dovozcovia na obale produktu na hnojenie s označením CE alebo, ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať, ako aj výrobcov z tretej krajiny. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol hnojivý výrobok s označením CE označený v súlade s prílohou III, a to v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný.

4.  Dovozcovia zabezpečia, aby produkt na hnojenie s označením CE bol označený v súlade s prílohou III, alebo ak je obal príliš malý na to, aby etiketa obsahovala všetky informácie, alebo ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, aby sa požadované informácie uviedli v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE. Informácie požadované v súlade s prílohou III sa poskytujú v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu pre koncových používateľov ľahko zrozumiteľný.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť hnojivého výrobku s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, dovozcovia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto hnojivých výrobkov sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich hnojivých výrobkov s označením CE a hnojivých výrobkov, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a v prípade potreby vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolných činnostiach.

6.  Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na účinnosť produktu na hnojenie s označením CE alebo riziká, ktoré predstavuje, dovozcovia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a životného prostredia vykonávajú skúšky vzoriek takýchto produktov na hnojenie sprístupnených na trhu, skúmajú sťažnosti týkajúce sa nevyhovujúcich produktov na hnojenie s označením CE a takýchto produktov na hnojenie, ktoré boli stiahnuté od používateľa, a vedú register týchto sťažností, a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolných činnostiach.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Dovozcovia počas desiatich rokov od uvedenia hnojivého výrobku s označením CE na trh uchovávajú kópiu vyhlásenia o zhode EÚ pre potreby orgánov dohľadu nad trhom a zabezpečia, aby týmto orgánom mohla byť na požiadanie sprístupnená technická dokumentácia.

8.  Dovozcovia počas piatich rokov od uvedenia hnojivého výrobku s označením CE na trh uchovávajú kópiu vyhlásenia o zhode EÚ pre potreby orgánov dohľadu nad trhom a zabezpečia, aby týmto orgánom mohla byť na požiadanie sprístupnená technická dokumentácia. Na požiadanie dovozcovia sprístupnia kópiu vyhlásenia o zhode EÚ ďalším zúčastneným hospodárskym subjektom.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred sprístupnením hnojivého výrobku s označením CE na trhu distribútori overia, či je k nemu priložené vyhlásenie o zhode EÚ a požadovaná dokumentácia, či je označený v súlade s prílohou III v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa hnojivý výrobok s označením CE sprístupňuje na trhu, ľahko zrozumiteľný, a či výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a dovozca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3.

Pred sprístupnením produktu na hnojenie s označením CE na trhu distribútori overia, či je k nemu priložená požadovaná dokumentácia, či je označený v súlade s prílohou III v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa produkt na hnojenie s označením CE sprístupňuje na trhu, ľahko zrozumiteľný, a či výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a dovozca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3. Ak je obal príliš malý na to, aby etiketa obsahovala všetky informácie, alebo ak sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, distribútori na trhu overia, či sa požadované informácie uviedli v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že hnojivý výrobok s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II alebo prílohe III, nesmie hnojivý výrobok sprístupniť na trhu, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak hnojivý výrobok s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj orgány dohľadu nad trhom.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod nazdávať sa, že produkt na hnojenie s označením CE nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, nesmie produkt na hnojenie sprístupniť na trhu, kým sa nezabezpečí jeho zhoda. Okrem toho, ak produkt na hnojenie s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj orgány dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté spoločné špecifikácie uvedené v článku 13, hnojivé výrobky s označením CE, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za hnojivé výrobky, ktoré sú v zhode s požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II a prílohe II, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Produkty na hnojenie s označením CE, ktoré sú v zhode alebo boli odskúšané zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za produkty na hnojenie, ktoré sú v zhode s príslušnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II a prílohe III, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Pozmeňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce spoločné špecifikácie, ktorých dodržiavanie zabezpečí súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe I, prílohe II a prílohe III, na ktoré sa tieto špecifikácie alebo ich časti vzťahujú. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 3.

Ak sa na požiadavku stanovenú v prílohách I, II alebo III nevzťahujú harmonizované normy alebo ich časti, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak po žiadosti jednej alebo viacerých európskych normalizačných organizácií o vypracovanie harmonizovaných noriem pre túto požiadavku Komisia zistí neodôvodnené zdržanie prijatia tejto normy, Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce spoločné špecifikácie pre túto požiadavku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Označenie CE sa umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na sprievodné doklady a v prípade, že sa hnojivý výrobok s označením CE dodáva v balenej forme, na obale.

1.  Označenie CE sa umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na obal produktu na hnojenie s označením CE alebo v prípade, že sa produkt na hnojenie s označením CE dodáva bez obalu, umiestni sa rovnakým spôsobom v sprievodnej dokumentácii k produktu na hnojenie s označením CE.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do posudzovania zhody uvedeného v module D1 prílohy IV.

Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak sa to vyžaduje podľa prílohy IV.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hnojivý výrobok s označením CE, ktorý prešiel postupom zhodnocovania a spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, sa považuje za výrobok spĺňajúci podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a preto sa považuje za výrobok, ktorý prestal byť odpadom.

Ak materiál, ktorý bol odpadom, prešiel postupom zhodnocovania a produkt na hnojenie s označením CE, ktorý je v súlade s týmto nariadením, obsahuje tento materiál alebo z neho pozostáva, tento materiál sa považuje za materiál spĺňajúci podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a preto sa považuje za materiál, ktorý od okamihu vypracovania vyhlásenia o zhode EÚ prestal byť odpadom.

Pozmeňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo zachovania spôsobilosti dotknutého notifikovaného orgánu.

2.  Notifikujúce orgány poskytnú Komisii na požiadanie všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo zachovania spôsobilosti dotknutého notifikovaného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nesplnil požiadavky stanovené v prílohe I, prílohe II alebo prílohe III alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách, spoločných špecifikáciách uvedených v článku 13, či iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia a osvedčenie nevydá.

3.  Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nesplnil požiadavky stanovené v prílohe I, prílohe II alebo prílohe III alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách či spoločných špecifikáciách uvedených v článku 13, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a osvedčenie o zhode ani rozhodnutie o schválení nevydá.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak po vydaní osvedčenia notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že hnojivý výrobok s označením CE už nevyhovuje, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a v prípade potreby pozastaví platnosť osvedčenia alebo osvedčenie odníme.

4.  Ak po vydaní osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že produkt na hnojenie s označením CE už nevyhovuje, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a v prípade potreby pozastaví platnosť osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení alebo ho odníme.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa nápravné opatrenia neprijmú alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí osvedčenie, pozastaví jeho platnosť alebo odníme všetky osvedčenia.

5.  Ak sa nápravné opatrenia neprijmú alebo ak nemajú požadovaný účinok a produkt na hnojenie s označením CE v dôsledku toho nevyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí všetky osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení, pozastaví ich platnosť alebo ich odníme.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti osvedčenia alebo odňatí osvedčenia;

a)  o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti alebo odňatí osvedčenia alebo rozhodnutia o schválení;

Pozmeňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 37 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Postup zaobchádzania s hnojivými výrobkami s označením CE, ktoré predstavujú riziko, na vnútroštátnej úrovni

Vnútroštátny postup zaobchádzania s produktmi na hnojenie s označením CE, ktoré predstavujú riziko

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak majú orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu dostatočný dôvod domnievať sa, že hnojivý výrobok s označením CE predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, vykonajú v súvislosti s predmetným hnojivým výrobkom hodnotenie vzhľadom na požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel podľa potreby spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak majú orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu dostatočný dôvod domnievať sa, že produkt na hnojenie s označením CE predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, ktorých sa toto nariadenie týka, vykonajú v súvislosti s predmetným produktom na hnojenie hodnotenie vzhľadom na všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel podľa potreby spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje aj na horizontálny pozmeňujúci návrh na zmenu výrazu „neprijateľné riziko“ (v jednotnom alebo množnom čísle) na „riziko“ (v jednotnom alebo množnom čísle). Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte a následne aj v prijatých pozmeňujúcich návrhoch.)

Pozmeňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že hnojivý výrobok s označením CE nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiadajú daný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie hnojivého výrobku s uvedenými požiadavkami, stiahol hnojivý výrobok z trhu, stiahol ho od používateľa, alebo aby odstránil označenie CE.

Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že produkt na hnojenie s označením CE nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiadajú daný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie produktu na hnojenie s uvedenými požiadavkami, stiahol produkt na hnojenie z trhu alebo ho v primeranej lehote, ktorá je úmerná povahe rizika a ktorú môžu stanoviť orgány dohľadu nad trhom, stiahol od používateľa, a aby odstránil označenie CE.

Pozmeňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie hnojivého výrobku s označením CE na svojom vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť hnojivý výrobok z daného trhu, alebo ho stiahnuť od používateľa.

Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie produktu na hnojenie s označením CE na svojom vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť produkt na hnojenie z daného trhu, alebo ho stiahnuť od používateľa. Povinnosti orgánov dohľadu nad trhom v tomto smere nemajú vplyv na možnosť členských štátov regulovať produkty na hnojenie bez označenia CE pri ich sprístupnení na trhu.

Pozmeňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  nedostatky v rámci harmonizovaných noriem uvedených v článku 12, na základe ktorých sa stanovuje predpoklad zhody.

b)  nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 12.

Pozmeňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 5 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  nedostatkami v spoločných špecifikáciách uvedených v článku 13.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad produktu na hnojenie s označením CE sa pripisuje nedostatkom v spoločných špecifikáciách uvedeným v článku 37 ods. 5 písm. c), Komisia bezodkladne prijme vykonávacie akty, ktorými dotknutú spoločnú špecifikáciu zmení alebo zruší. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 41 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 37 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je hnojivý výrobok s označením CE v súlade s týmto nariadením, predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný hnojivý výrobok pri uvedení na trh toto riziko už nepredstavoval, alebo aby tento hnojivý výrobok z trhu stiahol, alebo ho stiahol od používateľa.

1.  Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 37 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je produkt na hnojenie s označením CE v súlade s týmto nariadením, predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, ktorých sa toto nariadenie týka, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote, ktorú stanoví orgán dohľadu nad trhom a ktorá je úmerná povahe rizika, prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný produkt na hnojenie pri sprístupnení na trhu toto riziko už nepredstavoval, alebo aby tento produkt na hnojenie z trhu stiahol, alebo ho stiahol od používateľa.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  k hnojivému výrobku s označením CE nie je priložené vyhlásenie o zhode;

c)  nevypracovalo sa EÚ vyhlásenie o zhode;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohy I až IV na účely ich prispôsobenia technickému pokroku a uľahčenia prístupu na vnútorný trh a voľného pohybu na ňom pre hnojivé výrobky s označením CE,

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohy I až IV na účely ich prispôsobenia technickému pokroku, berúc do úvahy produkty a materiály, ktoré sú už v členských štátoch povolené, najmä v oblastiach výroby hnojív z vedľajších živočíšnych produktov a produktov pochádzajúcich zo zhodnocovania odpadu, a na účel uľahčenia prístupu na vnútorný trh a voľného pohybu na ňom pre produkty na hnojenie s označením CE,

a)  ktoré pravdepodobne budú predmetom významného obchodovania na vnútornom trhu, a

a)  ktoré majú potenciál byť predmetom významného obchodovania na vnútornom trhu, a

b)  v súvislosti s ktorými existujú vedecké dôkazy o tom, že nepredstavujú neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť ani životné prostredie, a sú dostatočne účinné.

b)  v súvislosti s ktorými existujú vedecké dôkazy o tom, že nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosť ani životné prostredie, a sú dostatočne účinné.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Bez zbytočného odkladu po [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia prijme v súlade s odsekom 1 delegovaný akt s cieľom zmeniť kategórie komponentných materiálov stanovené v prílohe II tak, aby sa do týchto kategórií komponentných materiálov doplnili najmä vedľajšie živočíšne produkty, pre ktoré bol určený koncový bod, struvit, biouhlie a produkty na báze popola a aby sa stanovili požiadavky na začlenenie uvedených produktov do týchto kategórií. Pri prijímaní týchto delegovaných aktov Komisia osobitne zohľadní technologický pokrok v oblasti zhodnocovania živín.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Komisia zmení prílohu II s cieľom doplniť nové mikroorganizmy do kategórie surovín pre takéto organizmy podľa odseku 1, urobí tak na základe týchto údajov:

2.  Ak Komisia zmení prílohu II s cieľom doplniť nové kmene mikroorganizmov do kategórie komponentných materiálov pre takéto organizmy, urobí tak po overení, že všetky dotknuté kmene doplnených mikroorganizmov spĺňajú požiadavky odseku 1 písm. b) tohto článku – na základe týchto údajov:

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  názov mikroorganizmu;

a)  názov mikroorganizmu na úrovni kmeňa;

Pozmeňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  historické údaje o bezpečnej výrobe a bezpečnom používaní mikroorganizmu;

c)  údaje z vedeckej literatúry o bezpečnej výrobe a bezpečnom používaní mikroorganizmu;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  taxonomický vzťah k druhom mikroorganizmov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti (Qualified Presumtion of Safety), ktorý stanovil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín;

d)  taxonomický vzťah k druhom mikroorganizmov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti (Qualified Presumtion of Safety), ktorý stanovil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, alebo odkaz na vyhlásenie o súlade s príslušnými harmonizovanými normami týkajúcimi sa bezpečnosti použitých mikroorganizmov, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo o súlade s požiadavkami hodnotenia bezpečnosti nových mikroorganizmov prijatými Komisiou, ak takéto harmonizované normy neexistujú;

Pozmeňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Aby sa zohľadnil rýchly technologický pokrok v tejto oblasti, Komisia do ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] prijme delegované akty v súlade s článkom 43 s cieľom vymedziť kritériá hodnotenia nových mikroorganizmov, ktoré možno používať v prípravkoch na výživu rastlín bez nominálneho vytvorenia kladného zoznamu.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do ...[šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia zmení prílohu II s cieľom vložiť koncové body vo výrobnom reťazci, ktoré boli určené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009, pokiaľ ide o živočíšne vedľajšie produkty uvedené v CMC 11 prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pri prijímaní delegovaných aktov podľa odseku 1 Komisia zmení kategóriu komponentných materiálov, v ktorej sa stanovujú požiadavky pre polyméry iné ako živinové polyméry uvedené v prílohe II, s cieľom zohľadniť najnovšie vedecké dôkazy a technologický rozvoj a do... [tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vymedzí kritériá premeny polymerického uhlíka na oxid uhličitý (CO2) a príslušnú skúšobnú metódu biodegradácie.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Pri prijímaní delegovaných aktov podľa odseku 1 Komisia zmení kategóriu komponentných materiálov, v ktorej sa stanovujú kritériá pre iné priemyselné vedľajšie produkty uvedené v prílohe II, s cieľom zohľadniť súčasné výrobné postupy, technický rozvoj a najnovšie vedecké dôkazy a do... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vymedzí kritériá pre priemyselné vedľajšie produkty na ich zaradenie do kategórie komponentných materiálov.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Pokiaľ ide o časť II prílohy I, splnomocnenie prijímať delegované akty v súlade s odsekmi 1 a 4 tohto článku nezahŕňa úpravy limitov pre kontaminanty uvedené v tejto časti, pokiaľ nebude potrebné stanoviť nové limity kontaminantov v dôsledku pridania nových komponentných materiálov podľa prílohy II. V prípade, že sa stanovia nové limity pre kontaminanty, tieto limity sa uplatňujú iba na nové komponentné materiály, ktoré sa doplnili.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty tieto pravidlá a opatrenia bezodkladne oznámia Komisii a bezodkladne ju informujú o všetkých následných zmenách týchto pravidiel a opatrení.

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty tieto pravidlá a opatrenia bezodkladne oznámia Komisii a bezodkladne ju informujú o všetkých následných zmenách týchto pravidiel a opatrení. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie presadzovania svojich pravidiel týkajúcich sa sankcií.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1069/2009

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)   V odseku 2 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

 

„V prípade odvodených produktov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 32 a ktoré sa už rozsiahlo používajú v členských štátoch na výrobu hnojív, Komisia určí takýto koncový bod do [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia o hnojivách]“.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1107/2009

Článok 3 – bod 34 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  34. „rastlinný biostimulátor“ je výrobok stimulujúci procesy výživy rastliny nezávisle od svojho obsahu živín, ktorého jediným účelom je zlepšenie jednej alebo viacerých z týchto vlastností rastliny:

34. „rastlinný biostimulátor“ je produkt obsahujúci akúkoľvek látku alebo mikroorganizmus stimulujúci procesy výživy rastliny nezávisle od svojho obsahu živín alebo akákoľvek kombinácia takýchto látok a/alebo mikroorganizmov, ktorého jediným účelom je zlepšenie jednej alebo viacerých z týchto vlastností rastliny alebo rizosféry rastliny:

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1107/2009

Článok 3 – bod 34 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  kvalitatívne znaky plodiny.

c)  kvalita plodiny.

Pozmeňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1107/2009

Článok 3 – bod 34 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  dostupnosť živín uzatvorených v pôde, rizosfére alebo fylosfére;

Pozmeňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1107/2009

Článok 3 – bod 34 – písmeno c b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  rozklad organických zlúčenín v pôde.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1107/2009

Článok 3 – bod 34 – písmeno c c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  humifikácia;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 48 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prechodné ustanovenia

Prechodné ustanovenia, preskúmanie a podávanie správ

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty nebránia sprístupňovaniu na trhu hnojivých výrobkov, ktoré boli v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 uvedené na trh ako hnojivá s označením „hnojivá ES“ pred [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Na takéto výrobky sa však primerane uplatňuje kapitola 5.

Členské štáty nebránia sprístupňovaniu na trhu produktov na hnojenie, ktoré boli v súlade s nariadením (ES) č. 2003/2003 uvedené na trh ako hnojivá s označením „hnojivo ES“ pred [dvanásť mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]. Na takéto výrobky sa však primerane uplatňuje kapitola 5.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Členské štáty, ktoré už zaviedli nižší limit pre obsah kadmia (Cd) v organicko-minerálnych hnojivách a anorganických hnojivách stanovených v PFC 1 (B) ods. 3 písm. a), a PFC 1 (C) (I) ods. 2 písm. a) časti II prílohy I môžu zachovať tento prísnejší limit, kým nebude limit stanovený v súlade s týmto nariadením rovnaký alebo nižší. Členské štáty oznámia tieto existujúce vnútroštátne opatrenia Komisii do... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Do … [42 mesiacov od začiatku uplatňovania tohto nariadenia] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia a jeho celkový vplyv na dosiahnutie jej cieľov vrátane vplyvu na MSP. Táto správa zahŕňa najmä:

 

a)  posúdenie fungovania vnútorného trhu s produktmi na hnojenie vrátane posúdenia zhody a účinnosti dohľadu nad trhom, analýzu účinkov čiastočnej harmonizácie na výrobu, spôsoby používania a obchodné toky produktov na hnojenie s označením CE a produktov na hnojenie uvedených na trh podľa vnútroštátnych pravidiel;

 

b)  posúdenie uplatňovania obmedzení týkajúcich sa úrovní kontaminantov, ako sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, akékoľvek nové relevantné vedecké informácie týkajúce sa toxicity a karcinogenity kontaminantov, pokiaľ sú dostupné, a to vrátane rizík kontaminácie produktov na hnojenie uránom;

 

c)  posúdenie vývoja technológií odstraňovania kadmia a ich vplyvu, rozsahu a nákladov v celom hodnotovom reťazci, ako aj odpadového hospodárstva v súvislosti s kadmiom a

 

d)  posúdenie vplyvu na obchod so surovinami vrátane dostupnosti fosforitu.

 

V správe sa náležite zohľadní technologický pokrok a inovácie, ako aj štandardizácia procesov týkajúcich sa výroby a používania produktov na hnojenie. K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh do... [päť rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia].

 

Do... [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia predloží hodnotenie vedeckých údajov s cieľom stanoviť agronomické a environmentálne kritériá na vymedzenie kritérií koncového bodu spracovania maštaľného hnoja, s cieľom bližšie určiť vlastnosti produktov, ktoré obsahujú spracovaný maštaľný hnoj alebo z neho pozostávajú;

Pozmeňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Do ... [päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia uskutoční revíziu postupu posudzovania zhody mikroorganizmov.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Uplatňuje sa od … [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] s výnimkou článkov 19 až 35, ktoré sa uplatňujú od … [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], a článkov 13, 41, 42, 43 a 45, ktoré sa uplatňujú od … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 1 – písmeno C a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ca.  Nízkouhlíkové hnojivo

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 5 – písmeno A – písmeno I a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ia.  Inhibítor denitrifikácie

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak hnojivý výrobok s označením CE obsahuje látku, v prípade ktorej boli maximálne limity rezíduí pre potraviny a krmivá stanovené v súlade s

vypúšťa sa

a)   nariadením Rady (EHS) č. 315/9332,

 

b)   nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/200533,

 

c)   nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/200934 alebo

 

d)   so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES35,

 

použitie tohto produktu na hnojenie s označením CE podľa návodu na použitie nesmie viesť k prekročeniu uvedených limitov v potravinách alebo krmivách.

 

__________________

 

32 Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1).

 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

 

34 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).

 

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10).

 

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – bod 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Zložky predložené na schválenie alebo opätovné schválenie podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, ktoré však nie sú uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 540/2011, sa nesmú používať v produktoch na hnojenie, keď je ich neuvedenie odôvodnené článkom 1 odsekom 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Organické hnojivo musí obsahovať

1. Organické hnojivo musí obsahovať

-  uhlík (C) a

-  organický uhlík (Corg) a

-  živiny

-  živiny

výlučne biologického pôvodu s výnimkou materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne usadený v geologických útvaroch.

výlučne biologického pôvodu, ako je rašelina, vrátane leonarditu, lignitu a látok, ktoré boli získané z týchto materiálov, ale s výnimkou iných materiálov, ktoré sú skamenelé alebo pevne usadené v geologických útvaroch.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

-  kadmium (Cd) 1,0 mg/kg sušiny,

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  olovo (Pb) 120 mg/kg sušiny, a

-  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny, a

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg sušiny.

-  biuret (C2H5N3O2) pod detekčným limitom.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(A) – bod 3

 

Text predložený Komisiou

3.  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

3.  Patogény nesmú byť prítomné v organickom hnojive vo väčšej koncentrácii, ako sú príslušné limity uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. – v žiadnej fáze svojho vývoja – nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml organických hnojív.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(A) (I) – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných živín: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) alebo oxid draselný (K2O).

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(A) (I) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje viac ako jednu živinu, musí obsahovať primárne deklarované živiny v týchto minimálnych množstvách: □

 

spolu 2,5 hm. % dusíka (N) alebospolu 2 hm. % oxidu fosforečného

(P

2O5), alebo spolu 2 hm. % oxidu draselného (K2O) a

 

spolu 6,5 hm. % obsahu živín.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(A) (II) – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných živín: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) alebo oxid draselný (K2O).

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(A) (II) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných živín v určených minimálnych množstvách:

2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej jednu z týchto deklarovaných primárnych živín v určených minimálnych množstvách:

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  2% hmotnosti celkového dusíka (N),

-  spolu 1 hm. % dusíka (N) a/alebo

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  1% hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5) alebo

–  spolu 2 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) alebo

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  2% hmotnosti celkového oxidu draselného (K2O).

–  spolu 1 hm. % (jedno hm. percento) oxidu draselného (K2O) a

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1 (A) (II) – bod 2 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  spolu 6,5 hm. % obsahu živín.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(A) (II) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje viac ako jednu živinu, musí obsahovať primárne deklarované živiny v týchto minimálnych množstvách: □

 

spolu 2 hm. % dusíka (N) alebospolu 1 hm. % oxidu fosforečného

(P

2O5), alebo spolu 2 hm. % oxidu draselného (K2O) a

 

spolu 5 hm. % obsahu živín.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Organicko-minerálne hnojivo je zmesou

1.  Organicko-minerálne hnojivo je zmesou

–  jedného alebo viacerých anorganických hnojív uvedených v PFC 1(C) a

–  jedného alebo viacerých minerálnych hnojív uvedených v PFC 1(C) a

–  materiálu s obsahom organického uhlíka (C) a

–  jedného alebo viacerých materiálov s obsahom organického uhlíka (Corg) a

–  živín výlučne biologického pôvodu s výnimkou materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne usadený v geologických útvaroch.

–  živín výlučne biologického pôvodu, ako je rašelina, vrátane leonarditu, lignitu a látok, ktoré boli získané z týchto materiálov, ale s výnimkou iných materiálov, ktoré sú skamenelé alebo pevne usadené v geologických útvaroch.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 3 – písmeno a – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  od [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5)

-  od ... [deväť rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5)

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  olovo (Pb) 120 mg/kg sušiny, a

e)  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny, a

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(B) – bod 4

 

Text predložený Komisiou

4.  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

4.  V organicko-minerálnych hnojivách nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. – v žiadnej fáze svojho vývoja – nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml organicko-minerálnych hnojív.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(B) (I) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  2 % hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5) alebo

-  1 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vode alebo

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(B) (I) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje viac ako jednu živinu, musí obsahovať primárne deklarované živiny v týchto minimálnych množstvách:

 

spolu 2,5 hm. % dusíka (N), z toho 1 hm. % produktu na hnojenie s označením CE tvorí organický dusík (N), alebo spolu 2 hm. % oxidu fosforečného (P2O5), alebo spolu 2 hm. % oxidu draselného (K2O) a

 

spolu 6,5 hm. % obsahu primárnych živín.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(B)(I) – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každá jednotka hnojivého výrobku s označením CE musí vo svojom deklarovanom obsahu obsahovať organickú látku a živiny.

4.  Každá jednotka produktu na hnojenie s označením CE musí vo svojom deklarovanom obsahu obsahovať organický uhlík a všetky živiny. Jednotka sa vzťahuje na jednu zložku produktu, ako sú granuly, pelety atď.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak produkt obsahuje viac ako jednu živinu, musia byť prítomné tieto minimálne množstvá:

 

  spolu 1 hm. % dusíka (N) alebo

 

  spolu 1 hm. % oxidu fosforečného (P2O5), alebo

 

  spolu 1 hm. % oxidu draselného (K2O),

 

pričom celkový obsah živín dosahuje minimálne 4 %.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(B)(II) – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Hmotnostná koncentrácia organického uhlíka (C) v hnojivom výrobku s označením CE musí byť najmenej 3 %.

3.  Hmotnostné percento organického uhlíka (C) v produkte na hnojenie s označením CE musí byť najmenej 1 hm. %.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Anorganické hnojivo je iné hnojivo ako organické alebo organicko-minerálne hnojivo.

1. Minerálne hnojivo je hnojivo s obsahom živín v minerálnej forme alebo živín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu spracovaných do minerálnej formy. Hmotnostné percento organického uhlíka (Corg) v produkte na hnojenie s označením CE nesmie pre siahnuť 1 %. To sa netýka uhlíka pochádzajúceho z povrchových materiálov, ktoré spĺňajú požiadavky CMC 9 a 10, a prídavných látok, ktoré spĺňajú požiadavky PFC 5 a CMC 8.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Fosforečné hnojivá musia spĺňať aspoň jednu z týchto minimálnych úrovní rozpustnosti, aby boli dostupné pre rastliny, v opačnom prípade nemôžu byť označené ako fosforečné hnojivo:

 

  rozpustnosť vo vode: minimálna úroveň 40 % celkového obsahu fosforu alebo

 

  rozpustnosť v neutrálnom citráte amónnom: minimálna úroveň 75 % celkového obsahu fosforu, alebo

 

  rozpustnosť v kyseline mravčej (len pre jemne mletý kamenný fosfát): minimálna úroveň 55 % celkového obsahu fosforu.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Celkový deklarovateľný obsah dusíka je daný súčtom amoniakálneho N, dusičnanového N, močovinového N, N z metylénmočoviny, N z dvojmočoviny izobutylidénu, N z dvojmočoviny krotonylidénu. Deklarovateľný obsah fosforu je daný fosfátovou formou fosforu. Nové formy môžu byť pridané po vedeckom preskúmaní v súlade s článkom 42 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Účelom anorganického hnojiva s obsahom makroživiny je poskytovať rastlinám jednu alebo viacero z týchto makroživín: dusík (N), fosfor (P), draslík (K), horčík (Mg), vápnik (Ca), síru (S) alebo sodík (Na).

1.  Účelom minerálneho hnojiva s obsahom makroživiny je poskytovať rastlinám jednu alebo viacero z týchto makroživín:

 

a)  primárne: dusík (N), fosfor (P)draslík (K),

 

b)  sekundárne: horčík (Mg), vápnik (Ca), síru (S) alebo sodík (Na).

 

 

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) I – bod 2 – písmeno a – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  od [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5)

-  od ... [deväť rokov odo dňa uplatňovania tohto nariadenia]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5)

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C)(I) – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  olovo (Pb) 150 mg/kg sušiny,

e)  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny,

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1 (C) (I) – bod 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  arzén (As) 60 mg/kg sušiny,

f)  arzén (As) 20 mg/kg sušiny,

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (a)(i)– bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny nesmie mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.

1.  Jednozložkové tuhé minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah:

 

a)  najviac jednej primárnej živiny (dusíka (N), fosfora (P) a draslíka (K) alebo

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (a)(i)– bod 1 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  najviac jednej sekundárnej živiny (horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) a sodíka (Na)).

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Jednozložkové tuhé minerálne hnojivo s obsahom makroživiny s deklarovaným obsahom najviac jednej primárnej živiny môže obsahovať jednu alebo viac sekundárnych živín.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať jednu z týchto deklarovaných živín v určenom minimálnom množstve:

2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať primárne a/alebo sekundárne deklarované živiny v aspoň tomto množstve:

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – PFC 1(C) (I) (a) (i) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  12 % hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),

–  spolu 12 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vode,

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – PFC 1(C) (I) (a) (i) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  1 % hmotnosti celkového oxidu sodného (Na2O),

–  spolu 3 hm. % oxidu sodného (Na2O),

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (a)(ii)– bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Viaczložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.

1.  Viaczložkové tuhé minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej primárnej a/alebo sekundárnej živiny.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z týchto deklarovaných živín v určených minimálnych množstvách:

2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z primárnych a/alebo sekundárnych deklarovaných živín v aspoň týchtov množstvách:

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  3% hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),

–  spolu 5 hm. % oxidu fosforečného (P2O5), rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode,

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  3 % hmotnosti celkového oxidu draselného (K2O),

–  spolu 5 hm. % oxidu draselného (K2O),

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  1,5% hmotnosti celkového oxidu horečnatého (MgO),

–  spolu 2 hm. % oxidu horečnatého (MgO),

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  1,5% hmotnosti celkového oxidu vápenatého (CaO),

–  spolu 2 hm. % oxidu vápenatého (CaO),

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  1,5 % hmotnosti celkového oxidu sírového (SO3) alebo

–  spolu 5 hm. % oxidu sírového (SO3),

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  1 % hmotnosti celkového oxidu sodného (Na2O),

–  spolu 3 hm. % oxidu sodného (Na2O).

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(a)(i-ii)(A) – bod 5 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  po piatich tepelných cykloch opísaných v module A1 oddiele 4.2 prílohy IV,

-  po piatich tepelných cykloch opísaných v module A1 oddiele 4.2 prílohy IV v prípade skúšky pred uvedením na trh,

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(b)(i)– bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Jednozložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny nesmie mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.

1.  Jednozložkové kvapalné minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah:

 

a)  najviac jednej primárnej živiny

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(b)(i)– bod 1 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  najviac jednej sekundárnej živiny.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Jednozložkové kvapalné minerálne hnojivo s obsahom makroživiny s deklarovaným obsahom najviac jednej primárnej živiny môže obsahovať jednu sekundárnu živinu alebo viac sekundárnych živín.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať jednu z týchto deklarovaných živín vurčenom minimálnom množstve:

2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať jednu z primárnych a/alebo sekundárnych deklarovaných živín v aspoň týchto množstvách:

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  5 % hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),

–  spolu 5 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode,

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  5% hmotnosti celkového oxidu sírového (SO3) alebo

–  spolu 5 hm. % oxidu sírového (SO3),

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – bod 2 – zarážka 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  1 % hmotnosti celkového oxidu sodného (Na2O).

–  celkové množstvo oxidu sodného (Na2O) medzi 0,5 a 5 hm. %.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(b)(ii)– bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Viaczložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej živiny.

1.  Viaczložkové kvapalné minerálne hnojivo s obsahom makroživiny musí mať deklarovaný obsah viac ako jednej primárnej a/alebo sekundárnej živiny.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hnojivý výrobok s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z týchto deklarovaných živín v určených minimálnych množstvách:

2.  Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať viac ako jednu z primárnych a/alebo sekundárnych deklarovaných živín v aspoň týchto množstvách:

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  1,5 % hmotnosti celkového dusíka (N),

-  spolu 3 hm. % dusíka (N) alebo

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  1,5% hmotnosti celkového oxidu fosforečného (P2O5),

–  spolu 1,5 hm. % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode,

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  1,5 % hmotnosti celkového oxidu draselného (K2O),

–  spolu 3 hm. % oxidu draselného (K2O), alebo

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  0,75 % hmotnosti celkového oxidu horečnatého (MgO),

–  spolu 1,5 hm. % oxidu horečnatého (MgO), alebo

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  0,75 % hmotnosti celkového oxidu vápenatého (CaO),

–  spolu 1,5 hm. % oxidu vápenatého (CaO), alebo

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  0,75% hmotnosti celkového oxidu sírového (SO3) alebo

–  spolu 1,5 hm. % oxidu sírového (SO3), alebo

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) (II) – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny je iné anorganické hnojivo ako hnojivo s obsahom makroživiny, ktorého cieľom je poskytovať jednu alebo viacero z týchto živín: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) alebo zinok (Zn).

1.  Anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny je iné anorganické hnojivo ako hnojivo s obsahom makroživiny, ktorého cieľom je poskytovať jednu alebo viacero z týchto živín: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo), selén (Se), kremík (Si) alebo zinok (Zn).

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 1(C) a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PFC1(C) a): NÍZKOUHLÍKOVÉ HNOJIVO

 

1.  Produkt na hnojenie s označením CE sa označuje ako nízkouhlíkové hnojivo, ak obsahuje viac ako 1 % organického uhlíka (Corg) a až do 15 % organického uhlíka (Corg).

 

2.  Uhlík prítomný v kyánamide vápenatom a v močovine a jeho kondenzačné produkty a deriváty nebudú na účely tohto vymedzenia zahrnuté do organického uhlíka.

 

3.  Špecifikácie hnojív z kategórie PFC1(C), ktoré sa označujú ako pevné/kvapalné, jednozložkové/viaczložkové, s makroživinou/mikroživinou, sa budú vzťahovať aj na túto kategóriu.

 

4.  Produkty predávané pod kategóriou PFC1(C) musia spĺňať úrovne kontaminujúcich látok uvedené v prílohe I vymedzené pre organické alebo organicko-minerálne hnojivá, v každom prípade, keď kategória PFC1(C) neobsahuje žiadne limitné hodnoty pre tieto kontaminanty.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vápenaté hnojivo je hnojivý výrobok s označením CE, ktorého účelom je korigovať kyslosť pôdy a ktorý obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo kremičitany týchto živín: vápnik (Ca) alebo horčík (Mg).

1.  Prípravok na vápnenie je produkt na hnojenie s označením CE, ktorého funkciou je korigovať kyslosť pôdy a ktorý obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany alebo/a kremičitany týchto živín: vápnik (Ca) alebo horčík (Mg).

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 2 – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,

-  kadmium (Cd) 1 mg/kg sušiny,

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 2 – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  olovo (Pb) 200 mg/kg sušiny, a

-  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny, a

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 2 – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  arzén (As) 120 mg/kg sušiny,

-  arzén (As) 20 mg/kg sušiny,

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pôdna pomocná látka je hnojivý výrobok s označením CE, ktorého účelom je pridanie do pôdy na účely zachovania, zlepšenia alebo ochrany fyzikálnych alebo chemických vlastností, štruktúry alebo biologickej aktivity pôdy.

Pôdna pomocná látka je materiál (vrátane mulču) pridávaný do pôdy na mieste, ktorého funkciou je prevažne zachovanie alebo zlepšenie jej fyzikálnych vlastností a ktorý môže zlepšiť jej chemické a/alebo biologické vlastnosti alebo aktivitu.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 3 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Produkt na hnojenie s označením CE musí obsahovať najmenej 15 % materiálu biologického pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Organická pôdna pomocná látka musí výlučne pozostávať z materiálu výlučne biologického pôvodu s výnimkou materiálu, ktorý je skamenelý alebo pevne usadený v geologických útvaroch.

1.  Organická pôdna pomocná látka musí výlučne pozostávať z materiálu výlučne biologického pôvodu vrátane rašeliny, leonarditu, lignitu a humínových látok, ktoré z nich boli získané, ale s výnimkou iných materiálov, ktoré sú skamenelé alebo pevne usadené v geologických útvaroch.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  šesťmocný chróm (Cr VI) 2 mg/kg sušiny;

-  šesťmocný chróm (Cr VI) 1 mg/kg sušiny;

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  olovo (Pb) 120 mg/kg sušiny, a

-  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny, a

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 3(A) – bod 3 – zarážka a

 

Text predložený Komisiou

a)  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

a)  V organických pôdnych pomocných látkach nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. – v žiadnej fáze svojho vývoja – nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml organickej pôdnej pomocnej látky.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 3(B) – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Anorganická pôdna pomocná látka je iná pôdna pomocná látka ako organická pôdna pomocná látka.

1.  Anorganická pôdna pomocná látka je iná pôdna pomocná látka ako organická pôdna pomocná látka, a zahŕňa mulčovacie fólie. Biologicky rozložiteľná mulčovacia fólia musí byť biologicky rozložiteľná polymérová fólia, ktorá spĺňa najmä požiadavky uvedené v bodoch 2a a 3 CMC 10 v prílohe II a ktorá sa má umiestniť na pôdu na mieste na ochranu pôdnej štruktúry, potláčanie rastu buriny, znižovanie strát vlhkosti pôdy alebo predchádzanie erózii.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 3(B) – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  olovo (Pb) 150 mg/kg sušiny,

-  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny,

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 4 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pestovateľský substrát je iná látka ako pôda určená na použitie ako substrát na vývoj koreňa.

1.  Pestovateľský substrát je iný materiál ako pôda na mieste, v ktorej sa pestujú rastliny alebo huby.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 4 – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 4 – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  olovo (Pb) 150 mg/kg sušiny,

-  olovo (Pb) 20 mg/kg sušiny,

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 4 – bod 3

 

Text predložený Komisiou

3.  Vo vzorke produktu na hnojenie s označením CE s hmotnosťou 25 g nesmie byť prítomná Salmonella spp.

Pozmeňujúci návrh

3.  V pestovateľskom substráte nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmus, ktorý sa má testovať

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 na 1 g alebo 1 ml

pričom n = počet vzoriek, ktoré majú byť testované

c = počet vzoriek, v ktorých počet baktérií vyjadrený v JTK môže byť medzi m a M

m = prahová hodnota pre počet baktérií vyjadrený v JTK, ktorá sa považuje za uspokojivú

M = maximálna hodnota počtu baktérií vyjadreného v JTK

Parazity Ascaris spp. a Toxocara spp. – v žiadnej fáze svojho vývoja – nesmú byť prítomné v 100 g alebo 100 ml pestovateľského substrátu.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prídavná látka je hnojivý výrobok s označením CE určený na to, aby sa pridal k výrobku poskytujúcemu rastlinám živiny na účely zlepšenia spôsobov, akými tento výrobok uvoľňuje živiny.

Prídavná látka je produkt na hnojenie s označením CE, ktorý je určený na pridanie do výrobku a ktorý má preukázateľný účinok na transformáciu alebo dostupnosť rôznych foriem minerálnych či nerastných živín pre rastliny, prípadne oboje, alebo ktorý sa pridáva do pôdy a ktorého funkciou je zlepšovať využívanie živín rastlinami, prípadne obmedzovať straty živín.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(A) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá látka musí byť registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 s dokumentáciou, ktorá obsahuje

Každá látka musí byť registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006,36, pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v článku 6 tohto nariadenia alebo v prílohe IV alebo prílohe V k uvedenému nariadeniu.

__________________

__________________

36 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi hnojivého výrobku prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

36 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi produktu na hnojenie prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(A) – bod 2 – zarážka a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informácie stanovené v prílohe VI, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(A) – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  správu o chemickej bezpečnosti podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(A) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v prílohe IV k uvedenému nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 prílohy V k uvedenému nariadeniu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(A)(I a) (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PFC 5(A)(Ia): Inhibítor denitrifikácie

 

1.  Inhibítor denitrifikácie je inhibítor, ktorý obmedzuje tvorbu oxidu dusného (N2O) tým, že spomaľuje alebo blokuje konverziu dusičnanov (NO3-) na plynný dusík (N2) bez ovplyvnenia procesu nitrifikácie popísaného v PFC 5(A)(I). Vedie to k zvýšenej dostupnosti dusičnanov pre rastlinu a k zníženiu emisií N2O.

 

2.  Účinnosť tejto metódy možno posudzovať na základe merania emisií oxidu dusného v odobratých vzorkách plynu vo vhodnom meracom prístroji a meraním množstva N2O v uvedenej vzorke v plynovom chromatografe. Pri tomto posudzovaní sa zaznamenáva aj obsah vody v pôde.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(B) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Táto látka musí byť registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/200637 s dokumentáciou, ktorá obsahuje

2. Táto látka musí byť registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/200637, pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v článku 6 tohto nariadenia alebo v prílohe IV alebo prílohe V k uvedenému nariadeniu.

__________________

__________________

37 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi hnojivého výrobku prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

37 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi produktu na hnojenie prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(B) – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informácie stanovené v prílohe VI, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(B) – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  správu o chemickej bezpečnosti podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(B) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v prílohe IV k uvedenému nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 prílohy V k uvedenému nariadeniu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(C) – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Táto látka musí byť registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/200638 s dokumentáciou, ktorá obsahuje

2. Táto látka musí byť registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/200638, pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v článku 6 tohto nariadenia alebo v prílohe IV alebo prílohe V k uvedenému nariadeniu.

__________________

__________________

38 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi hnojivého výrobku prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

38 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi produktu na hnojenie prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(C) – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informácie stanovené v prílohe VI, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(C) – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  správu o chemickej bezpečnosti podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 5(C) – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v prílohe IV k uvedenému nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 prílohy V k uvedenému nariadeniu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rastlinný biostimulátor je hnojivý výrobok s označením CE, ktorý stimuluje procesy výživy rastlín nezávisle od obsahu živín vo výrobku, a to výlučne s cieľom zlepšiť jednu alebo viacero z týchto vlastností rastliny:

1.  Rastlinný biostimulátor je produkt na hnojenie s označením CE, ktorého funkciou je stimulovať procesy výživy rastlín nezávisle od obsahu živín v produkte, a to výlučne s cieľom zlepšiť jednu alebo viacero z týchto vlastností rastliny a rastlinnej rizosféry alebo fylosféry:

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zvýšenie dostupnosti obmedzených živín v pôde a rizosfére.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  humifikácia

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6– bod 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  rozklad organických zlúčenín v pôde, alebo

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,

-  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Rastlinný biostimulátor musí mať na plodiny uvedené na etikete také účinky, aké sú na nej uvedené.

3.  Rastlinný biostimulátor musí mať na rastliny uvedené na etikete také účinky, aké sú na nej uvedené. Ak rastlinný biostimulátor obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré boli schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, informácie poskytnuté počas posudzovania zhody poskytnú presvedčivé empirické dôkazy o účinku biostimulátora, pričom sa zohľadnia príslušné parametre, napr. pomerné koncentrácie zložiek, aplikačná dávka, časový rozvrh, fáza rastu rastlín, cieľová plodina atď.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Mikrobiálny rastlinný biostimulátor musí výlučne pozostávať z mikroorganizmu alebo spoločenstva mikroorganizmov uvedených v kategórii surovín 7 prílohy II.

1.  Mikrobiálny rastlinný biostimulátor musí pozostávať z:

 

a)  mikroorganizmu alebo spoločenstva mikroorganizmov uvedených v kategórii komponentných materiálov 7 prílohy II;

 

b)  mikroorganizmov alebo spoločenstva mikroorganizmov, ktoré sú odlišné od tých, ktoré sú uvedené v písmene a). Môžu sa používať ako kategórie komponentných materiálov za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v kategórii komponentných materiálov 7 prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 (A) – bod 3

 

Text predložený Komisiou

3.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmie byť prítomná Salmonella spp.

 

Pozmeňujúci návrh

3.  V mikrobiálnych rastlinných biostimulátoroch nesmú byť prítomné patogény vo vyššej koncentrácii ako príslušné limity uvedené v tejto tabuľke:

Mikroorganizmy/ich toxíny, metabolity

Plány odberu vzoriek

Limit

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Escherichia coli alebo

5

0

neprítomnosť v 1g alebo 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Vibrio spp

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Shigella spp

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Staphylococus aureus

5

0

neprítomnosť v 25 g alebo 25 ml

Enterococaceae

5

2

10 JTK/g

Počet anaeróbnych mikroorganizmov, pokiaľ nie je mikrobiálnym biostimulátorom aeróbna baktéria

5

2

105 JTK/g alebo ml

Počet kvasiniek a mulču, pokiaľ nie je mikrobiálnym biostimulátorom huba

5

2

1000 JTK/g alebo ml

kde  n = počet jednotiek, ktoré sú vo vzorke; c= počet jednotiek vzorky s hodnotami nad stanoveným limitom.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 (A) – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 1 g alebo objemom 1 ml nesmie byť prítomná Escherichia coli.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 (A) – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V hnojivom výrobku s označením CE nesmú byť v koncentrácii viac ako 10 KTJ/g čerstvej hmoty prítomné Enterococaceae.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 (A) – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmie byť prítomná Listeria monocytogenes.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 (A) – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmú byť prítomné Vibrio spp.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 (A) – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 25 g alebo objemom 25 ml nesmú byť prítomné Shigella spp.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 (A) – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Vo vzorke hnojivého výrobku s označením CE s hmotnosťou 1 g alebo objemom 1 ml nesmie byť prítomný Staphylococcus aureus.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6 (A) – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Počet aeróbnych mikroorganizmov nesmie prekročiť 105 KTJ/g alebo ml vzorky hnojivého výrobku s označením CE, pokiaľ nie je mikrobiálnym biostimulátorom aeróbna baktéria.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 12 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

hodnota pH rastlinného biostimulátora musí byť vyššia alebo sa rovnať 4.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 6(A) – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  Čas použiteľnosti mikrobiálneho rastlinného biostimulátora musí byť najmenej šesť mesiacov za podmienok skladovania uvedených na etikete.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – PFC 7 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zmiešavanie nesmie zmeniť povahu jednotlivých zložkových hnojivých výrobkov

3.  Zmiešavanie nesmie zmeniť funkciu jednotlivých zložkových produktov na hnojenie

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – CMC 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

CMC 11a: Iné priemyselné vedľajšie produkty

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať iné látky a zmesi ako39

1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať iné látky a zmesivrátane technických prídavných látok ako39

__________________

__________________

39 Vylúčenie látky z kategórie CMC 1 nebráni tomu, aby bola vyhovujúcou surovinou na základe inej kategórie surovín stanovujúcej odlišné požiadavky. Pozri napríklad CMC 11 týkajúcu sa vedľajších živočíšnych produktoch, CMC 9 a 10 týkajúcu sa polymérov a CMC 8 týkajúcu sa prídavných látok.

39 Vylúčenie látky z kategórie CMC 1 nebráni tomu, aby bola vyhovujúcou surovinou na základe inej kategórie surovín stanovujúcej odlišné požiadavky. Pozri napríklad CMC 11 týkajúcu sa vedľajších živočíšnych produktoch, CMC 9 a 10 týkajúcu sa polymérov a CMC 8 týkajúcu sa prídavných látok.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES,

b)  vedľajšie produkty v zmysle smernice 2008/98/ES, s výnimkou vedľajších produktov registrovaných v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 1907/2006 iných než vedľajšie výrobky, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v prílohe V bode 5 uvedeného nariadenia,

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  polyméry alebo

e)  polyméry s výnimkou tých polymérov, ktoré boli použité v pestovateľských substrátoch bez kontaktu s pôdou alebo

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky látky, ktoré sú súčasťou hnojivého výrobku s označením CE, samostatne alebo v zmesi, musia byť registrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, v dokumentácii, ktorá obsahuje

Ak sa na tieto látky výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z povinnej registrácie stanovenej v článku 6 nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo v jeho prílohách IV alebo V, musia byť všetky látky, ktoré sú súčasťou produktu na hnojenie s označením CE, samostatne alebo v zmesi, registrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v dokumentácii, ktorá obsahuje

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informácie stanovené v prílohe VI, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  správu o chemickej bezpečnosti podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 1 – bod 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v prílohe IV k uvedenému nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 prílohy V k uvedenému nariadeniu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované inak ako rezaním, mletím, odstredením, lisovaním, sušením, lyofilizáciou alebo extrahovaním vodou.

1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať rastliny, časti rastlín alebo výťažky z rastlín, ktoré neboli spracované inak ako rezaním, mletím, odstredením, preosievaním, mletím, lisovaním, sušením, lyofilizáciou, pufrovaním, vytláčaním, radiáciou, ošetrovaním mrazom, tepelnou sanitáciou alebo extrahovaním vodou alebo akýmkoľvek iným spôsobom prípravy alebo spracovania, na ktorého základe nevzniká povinnosť registrovať konečnú látku podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 sa za rastliny považujú aj riasy, ale nie sinice.

2.  Na účely odseku 1 sa za rastliny považujú aj riasy okrem siníc, ktoré produkujú cyanotoxíny klasifikované ako nebezpečné v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať kompost získaný aeróbnym kompostovaním výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:

1.  Prípravok na výživu rastlín s označením CE môže obsahovať kompost, kvapalný alebo nekvapalný mikrobiálny alebo nemikrobiálny extrakt vyrobený z kompostu, získaný aeróbnym kompostovaním a prípadne zabezpečujúci rozmnožovania prirodzene sa vyskytujúcich mikrobiálnych organizmov, výlučne jedného alebo viacerých z týchto vstupných materiálov:

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Príloha II– časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vedľajšie živočíšne produkty kategórie 2 a 3 podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009,

b)  produkty pochádzajúce zo živočíšnych vedľajších produktov uvedených v článku 32 nariadenia (ES) č. 1069/2009, pre ktoré sa dosiahol koncový bod výrobného reťazca v súlade s článkom 5 uvedeného nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno c – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou, destilovaním vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody; alebo ktorá je extrahovaná zo vzduchu akýmkoľvek spôsobom s výnimkou

c)  živé alebo mŕtve organizmy alebo ich časti, ktoré sú nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrahovaním vodou s výnimkou

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno c – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu a

–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu (okrem nekonzumovateľných zvyškov potravín, krmiva rastlinného pôvodu a kultúr súvisiacich s agropalivom) alebo dnového sedimentu a

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno d – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  prídavná látka registrovaná je podľa nariadenia (ES) č. 1907/200640 s dokumentáciou, ktorá obsahuje

–  prídavná látka je registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/200640, pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v článku 6 uvedeného nariadenia alebo v prílohe IV alebo V k nemu.

__________________

__________________

40 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi hnojivého výrobku prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

40 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi produktu na hnojenie prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno d – bod 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  informácie stanovené v prílohe VI, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno d – bod 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  správu o chemickej bezpečnosti podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno d – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v prílohe IV k uvedenému nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 prílohy V k uvedenému nariadeniu, a

vypúšťa sa

celková koncentrácia všetkých prídavných látok neprekračuje 5 % celkovej hmotnosti vstupného materiálu, alebo

 

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  nespracované a mechanicky spracované zvyšky z odvetví potravinárskeho priemyslu, s výnimkou odvetví využívajúcich živočíšne vedľajšie produkty podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  materiály, ktoré ktoré sú v súlade s CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 a CMC 11.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  ktoré spracúva len vstupné materiály uvedené v odseku 1 a

–  v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v odseku 1 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú uvedené v odseku 1 a

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 3 – bod 6 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  kritérium: maximálne 25 mmol O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo

-  kritérium: maximálne 50 mmol O2/kg organickej hmoty za hodinu; alebo

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

CMC 4: Digestát z energetických plodín

CMC 4: Digestát z energetických plodín a rastlinný bioodpad

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 1 – písmeno b – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  prídavná látka registrovaná je podľa nariadenia (ES) č. 1907/200643 s dokumentáciou, ktorá obsahuje

–  prídavná látka je registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/200643, pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v článku 6 uvedeného nariadenia alebo v prílohe IV alebo V k nemu.

__________________

__________________

43 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi hnojivého výrobku prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

43 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi produktu na hnojenie prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 1 – písmeno b – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  informácie stanovené v prílohe VI, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 1 – písmeno b – bod 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  správu o chemickej bezpečnosti podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 1 – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v prílohe IV k uvedenému nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 prílohy V k uvedenému nariadeniu, a

vypúšťa sa

  celková koncentrácia všetkých prídavných látok neprekračuje 5 % celkovej hmotnosti vstupného materiálu, alebo alebo

 

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ktorýkoľvek materiál uvedený v bodoch a) a b), ktorý predtým prešiel digesciou.

c)  ktorýkoľvek materiál uvedený v bodoch a) a b), ktorý predtým prešiel digesciou, bez akýchkoľvek stôp aflatoxínov.

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  ktoré spracúva len vstupné materiály uvedené v odseku1 a

–  v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bode 1 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú uvedené v bode 1, a

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.);

b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu popísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/20111a;

 

_________________

 

1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 4 – bod 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.); alebo

d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu popísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011; alebo

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno c – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu alebo dnového sedimentu,

–  čistiarenského kalu, priemyselného kalu iného ako tie, ktoré sú uvedené v bode ea) alebo dnového sedimentu a

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno d – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  prídavná látka registrovaná je podľa nariadenia (ES) č. 1907/200644 s dokumentáciou, ktorá obsahuje

–  prídavná látka je registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/200644, pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v článku 6 uvedeného nariadenia alebo v prílohe IV alebo V k nemu.

__________________

__________________

44 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi hnojivého výrobku prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

44 V prípade prídavnej látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 prídavná látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi produktu na hnojenie prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno d – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  informácie stanovené v prílohe VI, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno d – bod 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  správu o chemickej bezpečnosti podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

pokiaľ sa na ňu nevzťahuje výnimka z registračnej povinnosti stanovená v prílohe IV k uvedenému nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 prílohy V k uvedenému nariadeniu, a

 

  celková koncentrácia všetkých prídavných látok neprekračuje 5 % celkovej hmotnosti vstupného materiálu, alebo

 

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  ktoréhokoľvek materiálu uvedeného v písm. a) až d), ktorý

e)  ktorýkoľvek materiál bez aflatoxínov uvedený v písm. a) až d), ktorý

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  nespracované a mechanicky spracované zvyšky z odvetví potravinárskeho priemyslu, s výnimkou odvetví využívajúcich živočíšne vedľajšie produkty v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  materiály, ktoré sú v súlade s CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 a CMC 11.

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  ktoré spracúva len vstupné materiály uvedené v odseku1 a

–  v ktorom sú výrobné linky na spracovanie vstupných materiálov uvedených v bode 1 jasne oddelené od výrobných liniek na spracovanie iných vstupných materiálov, než sú uvedené v bode 1, a

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C počas najmenej 24 hodín a hydraulický retenčný čas najmenej 20 dní;

a)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C počas najmenej 24 hodín a hydraulický retenčný čas najmenej 20 dní, po ktorom nasleduje analýza zameraná na overenie toho, či sa procesom digescie úspešne zničili patogény;

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Príloha II– časť II – CMC 5 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.);

b)  termofilná anaeróbna digescia pri teplote 55 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu popísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 5 – bod 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu (70 °C – 1 hod.); alebo

d)  mezofilná anaeróbna digescia pri teplote 37 – 40 °C v kombinácii s procesom spracovania zahŕňajúcim pasterizáciu popísaným v kapitole I oddiele 1 bode 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011; alebo

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  olej z olivových výliskov, t. j. viskózny vedľajší produkt mletia olív z olivových výliskov získaný spracovaním za mokra pomocou organických rozpúšťadiel v dvoch (dvojfázové výlisky) alebo troch fázach (trojfázové výlisky).

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  vedľajšie produkty odvetvia výroby krmív, ktoré sú uvedené v zozname jednotlivých kŕmnych surovín v nariadení (EÚ) č. 68/2013,

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  akýkoľvek iný materiál alebo látka, ktoré boli schválené na začlenenie do potravín alebo krmív.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto látka musí byť registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/200647 s dokumentáciou, ktorá obsahuje

Táto látka musí byť registrovaná podľa nariadenia (ES) č. 1907/200647, pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v článku 6 tohto nariadenia alebo v prílohe IV alebo prílohe V k uvedenému nariadeniu.

__________________

__________________

47 V prípade látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi hnojivého výrobku prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

47 V prípade látky regenerovanej v Európskej únii je táto podmienka splnená, ak je v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 látka rovnaká ako látka registrovaná v dokumentácii, ktorá obsahuje tu uvedené informácie, a ak sú výrobcovi produktu na hnojenie prístupné informácie v zmysle článku 2 ods. 7 písm. d) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  informácie stanovené v prílohe VI, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  správu o chemickej bezpečnosti podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktorá sa vzťahuje na použitie ako hnojivého výrobku,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa na ňu výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek z registračnej povinnosti stanovených v prílohe IV k uvedenému nariadeniu alebo v bodoch 6, 7, 8 alebo 9 prílohy V k uvedenému nariadeniu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 6 – bod 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Všetky látky musia obsahovať aflatoxíny pod detekčným limitom.

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 7 – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  neprešli iným spracovaním ako sušením alebo lyofilizáciou a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať látku alebo zmes určenú na zlepšenie spôsobov, akými tento hnojivý výrobok uvoľňuje živiny, len vtedy, ak sa v súlade s postupom posudzovania zhody uplatniteľným na takúto prídavnú látku preukázalo, že uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky tohto nariadenia na výrobok kategórie PFC 5 prílohy I.

1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať iné látky a zmesi (vrátane technických prídavných látok, ako sú: protihrudkové činidlá, protipeniace činidlá, protiprachové činidlá, farbivá a reologické činidlá) určené na zlepšenie spôsobov, akými tento produkt na hnojenie uvoľňuje živiny, len vtedy, ak sa v súlade s postupom posudzovania zhody uplatniteľným na takúto prídavnú látku preukázalo, že uvedená látka alebo zmes spĺňa požiadavky tohto nariadenia na výrobok kategórie PFC 5 prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – PFC 8 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať vyhovujúci inhibítor denitrifikácie uvedený v PFC 5(A)(Ia) prílohy I len vtedy, ak obsahuje dusík v akejkoľvek forme.

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 8 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať inhibítor ureázy, ktorý spĺňa príslušné požiadavky a je uvedený v PFC 5(A)(II) prílohy I, len vtedy, ak sa aspoň 50 % celkového obsahu dusíka (N) v hnojivom výrobku skladá z formy dusíka (N) močovina (CH4N2O).

4.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať inhibítor ureázy, ktorý spĺňa príslušné požiadavky a je uvedený v PFC 5(A)(II) prílohy I, len vtedy, ak aspoň 50 % celkového obsahu dusíka (N) v produkte na hnojenie pozostáva z  dusíka (N) vo forme amónia (NH4+) alebo amónia (NH4+) a močoviny (CH4N2O).

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 9 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Polyméry nesmú obsahovať formaldehyd.

3.  Polyméry musia obsahovať najviac 600 ppm voľného formaldehydu.

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať iné polyméry ako živinové polyméry len v tých prípadoch, ak účelom polyméru je

1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať iné polyméry ako živinové polyméry len v tých prípadoch, ak účelom polyméru je

a)   kontrolovať prenikanie vody do častíc živín, a tým uvoľňovanie živín (v tomto prípade sa polymér zvyčajne označuje ako „poťahovacie činidlo“) alebo

a)   kontrolovať prenikanie vody do častíc živín, a tým uvoľňovanie živín (v tomto prípade sa polymér zvyčajne označuje ako „poťahovacie činidlo“) alebo

b)   zvyšovať schopnosť hnojivého výrobku s označením CE zadržiavať vodu.

b)   zvyšovať schopnosť produktu na hnojenie s označením CE zadržiavať vodu, alebo

 

ba)  zlepšovať pôdu ako biologicky rozložiteľné mulčovacie fólie, ktoré sú v súlade najmä s požiadavkami uvedenými v bodoch 2a a 3 CMC 10, alebo

 

bb)  viazať zložky produktu na hnojenie, bez akéhokoľvek kontaktu s pôdou, alebo

 

bc)  zlepšiť stabilitu produktov na hnojenie s označením CE, alebo

 

bd)  zlepšovať prenikanie vody do pôdy.

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Od [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] sa musí dodržiavať toto kritérium: Polymér sa musí dať fyzicky, biologicky rozložiť tak, aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. Musí obsahovať aspoň 90 % organického uhlíka, ktorý sa počas skúšky biologickej rozložiteľnosti uvedenej v bodoch a) až c) ďalej premenení na CO2, a to počas maximálne 24 mesiacov.

2.  od ... [päť rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] sa musí dodržiavať toto kritérium: Polymér sa musí dať fyzicky a biologicky rozložiť tak, aby sa jeho väčšina nakoniec rozložila na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. Musí obsahovať aspoň 90 % organického uhlíka, ktorý sa počas maximálne 48 mesiacov po skončení deklarovaného obdobia funkčnosti produktu na hnojenie uvedeného na štítku ďalej premenení na CO2, a to v porovnaní s príslušným štandardom v skúške biologickej rozložiteľnosti. Kritériá biologickej rozložiteľnosti a vývoj vhodnej metódy skúšky biologickej rozložiteľnosti sa musia posúdiť vo svetle najnovších vedeckých dôkazov a stanoviť v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 42 tohto nariadenia.

a)  Skúška sa vykoná pri teplote 25 °C ± 2 °C.

 

b)  Skúška sa vykoná v súlade s metódou na určenie úplnej aeróbnej biologickej rozložiteľnosti plastových materiálov v pôde meraním spotreby kyslíka alebo objemu uvoľneného oxidu uhličitého.

 

c)  Pri skúške sa ako referenčný materiál použije mikrokryštalický celulózový prášok s rovnakými rozmermi, ako má skúšobný materiál.

 

d)  Skúšobný materiál nesmie byť pred skúškou vystavený podmienkam ani postupom, ktorých cieľom je urýchliť rozklad filmu, ako je napríklad vystavenie teplu alebo svetlu.

 

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Biologicky rozložiteľné mulčovacie fólie uvedené v PFC 3 (B) musia spĺňať toto kritérium:

 

Polymér sa musí dať fyzicky a biologicky rozložiť tak, aby sa nakoniec rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a aspoň 90 % organického uhlíka (v absolútnej hodnote alebo relatívne k referenčnému materiálu) sa počas skúšky biologickej rozložiteľnosti uskutočnenej podľa noriem Únie pre biologickú rozložiteľnosť polymérov v pôde musí premeniť na CO2, a to počas maximálne 24 mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Keďže produkt je určený na pridávanie do pôdy a má sa uvoľňovať do životného prostredia, tieto kritériá sa vzťahujú na všetky materiály použité vo výrobku.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 10 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Produkt s označením CE, ktorý obsahuje polyméry iné ako živinové polyméry, je vyňatý z požiadaviek stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 pod podmienkou, že polyméry sa používajú len ako spojivá viažuce produkt na hnojenie a nie sú v kontakte s pôdou.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 11

 

Text predložený Komisiou

Hnojivý výrobok s označením CE môže obsahovať vedľajšie živočíšne produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré dosiahli koncový bod výrobného reťazca stanovený v súlade s uvedeným nariadením a ktoré sú uvedené a bližšie špecifikované v nasledujúcej tabuľke:

 

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ Komisia prijme delegované akty podľa článku 42, produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať vedľajšie živočíšne produkty v zmysle nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré dosiahli koncový bod výrobného reťazca stanovený v súlade s uvedeným nariadením a ktoré sú uvedené a bližšie špecifikované v nasledujúcej tabuľke:

 

Odvodený produkt

Normy spracovania, pokiaľ ide o dosiahnutie koncového bodu výrobného reťazca

1

Mäsová múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

2

Kostná múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

3

Mäsokostná múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

4

Krv zvierat

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

5

Hydrolyzované bielkoviny kategórie III – v súlade s nariadením č. 1069/2009

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

6

Spracovaný hnoj

Stanovený v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

7

Kompost (1)

Stanovený v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

8

Zvyšky rozkladu bioplynu (1)

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

9

Perová múčka

Stanovená v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

10

Kože a kožky

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

11

Kopytá a rohy

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

12

Guáno z netopierov

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

13

Vlna a srsť

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

14

Perie a páperie

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

15

Štetiny ošípaných

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

16

Glycerín a ostatné produkty z materiálov kategórie 2 a 3 pochádzajúce z výroby bionafty a obnoviteľných palív.

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

17

Krmivo pre spoločenské zvieratá a žuvačky pre psov, ktoré boli zamietnuté z obchodných dôvodov alebo technických porúch

Stanovené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009

(1) získané z materiálov kategórie 2 a 3 okrem mäsokostnej múčky a spracovaných živočíšnych bielkovín

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – CMC 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

CMC 11a: Iné priemyselné vedľajšie produkty

 

1.  Produkt na hnojenie s označením CE môže obsahovať ďalšie priemyselné vedľajšie produkty, ako sú sulfát amónny z výroby ε-kaprolaktámu, kyselina sírová z rafinácie zemného plynu a oleje, ako aj ďalšie materiály pochádzajúce zo špecifických priemyselných procesov, ktoré sú vyňaté z CMC 1 a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, za podmienok, ktoré sú v nej stanovené:

 

2.  Od... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa určia kritériá pre zaradenie priemyselných vedľajších produktov, ktoré sa používajú v súlade s nariadením 2003/2003 ako zložka produktov na hnojenie s označením ES, do kategórie komponentných materiálov, a to na základe najnovších vedeckých dôkazov, a stanovia sa v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 42 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  opis všetkých zložiek, ktoré tvoria viac ako 5 % hmotnosti výrobku, v zostupnom poradí podľa hmotnosti sušiny, vrátane údaja o príslušných kategóriách surovín („CMC“) podľa prílohy II.

e)  opis všetkých zložiek, ktoré tvoria viac ako 1 hm. % produktu, v zostupnom poradí podľa hmotnosti sušiny, vrátane údaja o príslušných kategóriách komponentných materiálov („CMC“) podľa prílohy II a vrátane uvedenia obsahu ako percenta v sušine;

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  V prípade akéhokoľvek produktu, ktorý obsahuje materiál pochádzajúci z organického odpadu alebo vedľajších produktov, ktoré neprešli procesom, ktorý by zničil všetky organické materiály, na etikete, sa uvedie, ktoré odpadové materiály a vedľajšie produkty sa použili, ako aj číslo šarže alebo číslo série v čase výroby. Toto číslo predstavuje odkaz na údaje o sledovateľnosti, ktoré uchováva výrobca, a ktoré identifikujú jednotlivé zdroje (poľnohospodárske podniky, závody atď.) každého organického odpadu/vedľajšieho produktu, ktorý sa použil v šarži/sérii. Komisia po verejnej konzultácii do [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] uverejní špecifikácie na vykonávanie tohto ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť [tri roky po ich uverejnení]. Aby sa minimalizovala administratívna záťaž pre hospodárske subjekty a pre orgány dohľadu nad trhom, Komisiou vypracované špecifikácie zohľadňujú jednak požiadavky uvedené v článku 6 ods. 5 až 7 a článku 11, ako aj existujúce systémy vysledovateľnosti (napr. v prípade živočíšnych vedľajších produktov alebo priemyselných systémov), ako aj klasifikačné kódy odpadu Únie.

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Výrobcovia poskytnú stručný návod na určené použitie vrátane určeného dávkovania, času aplikácie, určených cieľových rastlín a skladovania.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Žiadny produkt sa nemôže odvolávať na inú PFC bez toho, aby spĺňal všetky požiadavky tejto dodatočnej PFC, ani nie sú povolené žiadne priame alebo implicitné tvrdenia o účinkoch prípravku na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  obsah inhibítora nitrifikácie sa vyjadrí ako hmotnostná koncentrácia celkového dusíka (N) prítomného ako amónny dusík (NH4+) a močovinový dusík (CH4N2O);

b)  obsah inhibítora nitrifikácie sa vyjadrí ako hmotnostné percento celkovéhoobsahu dusíka (N) prítomného ako amónny dusík (NH4+) a močovinový dusík (CH4N2O).

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K;

a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K; deklarovaný obsah dusíka je daný celkovým množstvom amoniakálneho N, dusičnanového N, močovinového N, N z formaldehydu močoviny, N z dvojmočoviny izobutylidénu, N z dvojmočoviny krotonylidénu a N z kyánamidu.

 

Fosforečné hnojivá musia spĺňať tieto minimálne úrovne rozpustnosti, aby boli dostupné pre rastliny, inak nemôžu byť označené ako fosforečné hnojivá:

 

  rozpustnosť vo vode: minimálna úroveň 25 % z celkového obsahu fosforu,

 

  rozpustnosť v neutrálnom citráte amónnom: minimálna úroveň 30 % z celkového obsahu fosforu,

 

  rozpustnosť v kyseline mravčej (len pre jemne mletý kamenný fosfát): minimálna úroveň 35 % z celkového obsahu fosforu.

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  deklarované živiny horčík (Mg), vápnik (Ca), síra (S) alebo sodík (Na) pomocou ich chemických značiek v poradí Mg-Ca-S-Na;

b)  deklarované živiny vápnik (Ca), horčík (Mg), sodík (Na) alebo síra (S) pomocou ich chemických značiek v poradí Ca-Mg-Na-S;

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  číselné údaje udávajúce celkový obsah deklarovaných živín dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K), za ktorými nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) alebo sodíka (Na);

c)  číselné údaje udávajúce obsah deklarovaných živín – priemerný obsah dusíka (N), priemerný obsah fosforu (P) alebo priemerný obsah draslíka (K), za ktorými nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) alebo sodíka (Na);

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno d – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Organický uhlík (C); a

  organický uhlík (C) a pomer C/N;

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(A) – bod 1 – písmeno d – zarážka 7 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  forma, ako je prášok alebo pelety.

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  celkový oxid fosforečný (P2O5)

  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vo vode.

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2 – podzarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  ak je prítomný mäkký mletý fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej,

  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný len v minerálnych kyselinách

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(B) – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Celkový deklarovaný obsah dusíka je daný celkovým množstvom amoniakálneho N, dusičnanového N, močovinového N, N z metylénmočoviny, N z dvojmočoviny izobutylidénu, N z dvojmočoviny krotonylidénu a N z kyánamidu.

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(C) (I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  celkový oxid fosforečný (P2O5);

  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom a vo vode

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(C) (I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  ak je prítomný mäkký mletý fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej,

–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný len v minerálnych kyselinách;

Pozmeňujúci návrh    297

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(C) (I) – bod 1 – písmeno d – zarážka 4 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  forma, ako je prášok alebo pelety;

Pozmeňujúci návrh    298

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  pH

Pozmeňujúci návrh    299

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I) – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Produkty na hnojenie, ktoré obsahujú menej než 5 ppm kadmia, arzénu, olova, chrómu VI a ortuti, môžu na svojom obale a etikete používať viditeľnú environmentálnu značku. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 43, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie s cieľom stanoviť technické normy pre takéto označenia.

Pozmeňujúci návrh    300

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a) – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  prášok, ak aspoň 90 % produktu prejde sitom s okami veľkosti 10 [...]mm, alebo

c)  prášok, ak aspoň 90 % produktu prejde sitom s okami veľkosti 1 [...]mm, alebo

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(C)(I)(a) – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Pre produkty s označením CE uvedené v CMC 10 bode 1 písm. bb) prílohy II, ak sa polyméry používajú výlučne ako spojivo, sa musí uviesť toto označenie: „Produkt na hnojenie nie je určený na kontakt s pôdou.“

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(C) (II) – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Deklarované mikroživiny v hnojivom výrobku s označením CE sa uvedú podľa svojho názvu a chemickej značky v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov.

1.  Deklarované mikroživiny v produkte na hnojenie s označením CE sa uvedú podľa svojho názvu a chemickej značky v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo), selén (Se), kremík (Si) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov.

Pozmeňujúci návrh    303

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 1(C) a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PFC 1(C) a: Nízkouhlíkové hnojivo

 

1.  Uvádzajú sa tieto informácie o makroživinách:

 

a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) alebo draslík (K) pomocou ich chemických značiek v poradí N-P-K;

 

b)  deklarované živiny horčík (Mg), vápnik (Ca), síra (S) alebo sodík (Na) pomocou ich chemických značiek v poradí Mg-Ca-S-Na;

 

c)  číselné údaje udávajúce obsah deklarovaných živín – celkový obsah dusíka (N), celkový obsah fosforu (P) alebo celkový obsah draslíka (K), za ktorými nasledujú čísla v zátvorkách, ktoré udávajú celkový obsah horčíka (Mg), vápnika (Ca), síry (S) alebo sodíka (Na);

 

d)  obsah týchto deklarovaných živín v tomto poradí a ako hmotnostné percento hnojiva;

 

  celkový obsah dusíka (N)

 

  minimálne množstvo organického dusíka (N), za ktorým nasleduje opis pôvodu použitej organickej látky,

 

  dusík (N) vo forme dusičnanového dusíka,

 

  dusík (N) vo forme amoniakálneho dusíka,

 

  dusík (N) vo forme močovinového dusíka,

 

  celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

 

  oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5),

 

  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citrane amónnom,

 

  ak je prítomný mäkký mletý fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyseline mravčej,

 

  celkový obsah oxidu draselného (K2O),

 

  oxid draselný rozpustný vo vode (K2O),

 

  oxid horečnatý (MgO), oxid vápenatý (CaO), oxid sírový (SO3) a oxid sodný (Na2O) vyjadrený

 

  len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,

 

  celkový obsah a obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín,

 

  v ostatných prípadoch ako celkový obsah.

 

e)  ak je prítomná močovina (CH4N2O), informácie o možných vplyvoch amoniaku uvoľňujúceho sa pri použití hnojiva na kvalitu ovzdušia a výzva, aby používatelia uplatňovali vhodné nápravné opatrenia.

 

2.  Tieto ďalšie informácie sa uvádzajú ako hmotnostné percento produktu na hnojenie s označením CE:

 

  obsah organického uhlíka (C), a

 

  obsah sušiny.

 

3.  Ak je jedna alebo viacero mikroživín bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn) molybdén (Mo) a zinok (Zn) prítomná v minimálnom množstve uvedenom ako hmotnostné percento v ďalej uvedenej tabuľke,

 

  a ak sú tieto mikroživiny do produktu na hnojenie s označením CE pridané zámerne, musia sa deklarovať,

 

  v ostatných prípadoch sa deklarovať môžu:

 

Mikroživina

Hmotnostné percento

 

bór (B)

0,01

 

kobalt (Co)

0,002

 

meď (Cu)

0,002

 

mangán (Mn)

0,01

 

molybdén (Mo)

0,001

 

zinok (Zn)

0,002

 

Mikroživiny sa deklarujú po informáciách o makroživinách. Uvádzajú sa tieto informácie:

 

a)  názvy a chemické značky deklarovaných mikroživín uvedené v tomto poradí: bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo (Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), za ktorými nasledujú názvy ich protiiónov;

 

b)  celkový obsah mikroživiny vyjadrený ako hmotnostné percento

 

  len ako obsah rozpustný vo vode, ak sú tieto živiny úplne rozpustné vo vode,

 

  celkový obsah a obsah rozpustný vo vode, ak rozpustný obsah týchto živín tvorí najmenej štvrtinu celkového obsahu týchto živín, a

 

  v ostatných prípadoch ako celkový obsah;

 

c)  ak je deklarovaná mikroživina (resp. mikroživiny) uvedená do formy chelátu chelátovacím činidlom (resp. činidlami), za názvom a chemickým identifikátorom mikroživiny sa uvedie tento kvalifikačný výraz:

 

  „vo forme chelátu s...“ a názov chelátotvorného činidla alebo jeho skratka a množstvo mikroživiny vo forme chelátu ako hmotnostné percento produktu na hnojenie s označením CE;

 

d)  Ak produkt na hnojenie s označením CE obsahuje mikroživinu (resp. mikroživiny) uvedenú do formy komplexu komplexotvorným činidlom (resp. činidlami):

 

  za názvom a chemickým identifikátorom mikroživiny sa uvedie tento kvalifikačný výraz: „vo forme komplexu s...“ a množstvo mikroživiny vo forme komplexu ako hmotnostné percento produktu na hnojenie s označením CE a

 

  názov komplexotvorného činidla alebo jeho skratka.

 

e)  toto vyhlásenie: „Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť odporúčané dávkovanie.“

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  celkový obsah dusíka (N),

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 3 – bod 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  celkový obsah oxidu draselného (K2O),

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 6 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  dávkovanie, čas aplikácie (fáza vývoja rastliny) a frekvencia aplikácie,

e)  dávkovanie, čas aplikácie (fáza vývoja rastliny) umiestnenie a frekvencia aplikácie (v súlade s empirickými dôkazmi, ktoré odôvodňujú údaj/údaje o biostimulátore);

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – PFC 6 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  informácia o tom, že produkt nie je prípravok na ochranu rastlín,

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 3 – PFC 1(A)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prípustná odchýlka od deklarovaného obsahu živín a ostatných deklarovaných parametrov

 

Prípustná odchýlka od deklarovaného obsahu živín a ostatných deklarovaných parametrov

Organický uhlík (C)

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický uhlík (C)

± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Obsah sušiny

± 5,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Obsah sušiny

± 5,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový dusík (N)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah dusíka (N)

± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík (N)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík (N)

± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),

± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný obsah oxidu horečnatého, oxidu vápenatého, oxidu sírového alebo oxidu sodného

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový a vo vode rozpustný obsah oxidu horečnatého, oxidu vápenatého, oxidu sírového alebo oxidu sodného

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah medi (Cu)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah medi (Cu)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (Zn)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (Zn)

± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Množstvo:

± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Množstvo:

± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

 

 

Deklarované formy dusíka, fosforu a draslíka

Dvojzložkové: maximálna tolerancia v absolútnom vyjadrení 1,1 N a 0,5 organického N, 1,1 P2O5, 2 K2O a 1,5 pre celkové množstvo dvoch živín.

 

 

 

Trojzložkové: maximálna tolerancia v absolútnom vyjadrení 1,1 N a 0,5 organického N, 1,1 P2O2, 2 K2O a 1,9 pre celkové množstvo dvoch živín.

 

 

 

± 10 % celkového deklarovaného obsahu jednotlivých živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení.

Pozmeňujúci návrh    310

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 3 – PFC 1(B) – tabuľka 1

 

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení za každú živinu samostatne a za súhrn živín

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne -2 a +4 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

± 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Tolerancie P2O5 sa týkajú oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálnom citráte amónnom a vo vode.

 

 

Pozmeňujúci návrh    311

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 3 – PFC 1(B)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Organický uhlík: ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický uhlík: ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík: ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Organický dusík: ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celková meď (Cu) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celková meď (Cu) ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (ZN) ± 50 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový zinok (Zn) ± 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Pozmeňujúci návrh    312

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 3 – PFC 1(C)(I)

 

Text predložený Komisiou

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení

± 25 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne 1,5 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

± 25 % deklarovaného obsahu do maximálne 0,9 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria: ± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu, ktorý prejde cez určené sito

Množstvo: ± 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Pozmeňujúci návrh

Prípustná odchýlka pre deklarovaný obsah foriem anorganickej makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu prítomných foriem živín do maximálne 2 percentuálnych bodov v absolútnom vyjadrení za každú živinu samostatne a za súhrn živín

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne -2 a +4 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu týchto živín do maximálne -2 a +4 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení.

Uvedené hodnoty tolerancie sa týkajú aj foriem N a rozpustných látok.

Granulometria: ± 20 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito

Množstvo: ± 3 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Pozmeňujúci návrh    313

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 3 – PFC 3

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (C)

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah dusíka (N)

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Sušina

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Množstvo:

- 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty v čase výroby

 

- 25 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (Corg)/organický dusík (Norg)

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito.

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (C)

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Celkový obsah dusíka (N)

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

celkový obsah oxidu draselného (K2O),

± 20 % relatívna odchýlka do maximálne 1,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Sušina

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty

Množstvo:

- 5 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty v čase výroby

 

- 15 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Organický uhlík (Corg)/organický dusík (Norg)

± 20 % relatívna odchýlka od deklarovanej hodnoty do maximálne 2,0 percentuálneho bodu v absolútnom vyjadrení

Granulometria

± 10 % relatívna odchýlka od deklarovaného percentuálneho podielu materiálu, ktorý prejde cez určené sito.

Pozmeňujúci návrh    314

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 3 – PFC 4

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

Elektrická vodivosť

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 1,0 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch alebo m³)

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred vytvarovaných pestovateľských substrátov

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

- 25 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N)

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5),

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid draselný rozpustný vo vode (K2O),

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 75 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Pozmeňujúci návrh

Formy deklarovanej živiny a iné deklarované kritériá kvality

Prípustné odchýlky pre deklarovaný parameter

Elektrická vodivosť

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

pH

± 0,7 v čase výroby

 

± 0,9 kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Množstvo vyjadrené ako objem (v litroch alebo m³)

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

- 15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) materiálov s veľkosťou častíc väčšou ako 60 mm

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

- 15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Určenie množstva (objemu) vopred vytvarovaných pestovateľských substrátov

- 5 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

- 15 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Dusík rozpustný vo vode (N)

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid fosforečný rozpustný vo vode (P2O5)

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

oxid draselný rozpustný vo vode (K2O),

± 50 % relatívna odchýlka v čase výroby

 

± 60 % relatívna odchýlka kedykoľvek v priebehu distribučného reťazca

Pozmeňujúci návrh    315

Návrh nariadenia

Príloha IV – časť 1 – bod 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  digestátov z energetických plodín uvedených v CMC 4;

b)  digestátov z energetických plodín a rastlinného bioodpadu uvedených v CMC 4;

Pozmeňujúci návrh    316

Návrh nariadenia

Príloha IV – časť 1 – bod 1 – bod 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  nespracovaných alebo mechanicky spracovaných rastlín, častí rastlín alebo výťažkov z rastlín uvedených v CMC 2;

Pozmeňujúci návrh    317

Návrh nariadenia

Príloha IV – časť 1 – bod 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  inhibítora denitrifikácie uvedeného v PFC 5(A)(Ia),

Pozmeňujúci návrh    318

Návrh nariadenia

Príloha IV – časť 1 – bod 3 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  inhibítora denitrifikácie uvedeného v PFC (A)(Ia),

Pozmeňujúci návrh    319

Návrh nariadenia

Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  koncepčný návrh, výrobné výkresy a náčrty;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    320

Návrh nariadenia

Príloha IV – časť 2 – modul A – bod 2.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používanie hnojivého výrobku s označením CE;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    321

Návrh nariadenia

Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň každé tri mesiace, a to na reprezentatívnej vzorke výrobku s cieľom overiť splnenie

Cykly a skúšky uvedené v oddieloch 4.1 až 4.3 sa vykonávajú v mene výrobcu aspoň každých šesť mesiacov v prípade nepretržitej prevádzky závodu alebo každý rok v prípade periodickej výroby, a to na reprezentatívnej vzorke výrobku s cieľom overiť splnenie

Pozmeňujúci návrh    322

Návrh nariadenia

Príloha IV – časť 2 – modul A1 – bod 4.3.5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4.3.5a.  Výrobca uchováva skúšobný protokol spolu s technickou dokumentáciou.

Pozmeňujúci návrh    323

Návrh nariadenia

Príloha IV – časť 2 – modul B – bod 3.2 – písmeno c – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  skúšobné protokoly a

–  skúšobné protokoly vrátane štúdií venovaných agronomickej účinnosti a

Pozmeňujúci návrh    324

Návrh nariadenia

Príloha IV – časť 2 – modul D1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  koncepčný návrh, výrobné výkresy a náčrty, vrátane písomného opisu a schémy výrobného procesu, kde je jasne identifikovaný každý postup, zásobník a priestor,

b)  písomný opis a schéma výrobného procesu,

(1)

  Ú. v. EÚ C 389, 21.10.2016, s. 80.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európska komisia 17. marca 2016 prijala návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania produktov na hnojenie s označením CE na trhu.

Súčasný legislatívny rámec upravujúci podmienky sprístupňovania hnojív na vnútornom trhu – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 – sa takmer výhradne týka hnojív z vyťažených alebo chemicky vyrobených anorganických materiálov. Novým návrhom sa tento právny predpis nahradí a do úpravy sa zahrnie širšie spektrum produktov na hnojenie, čím sa na jednotnom trhu otvorí voľný obeh produktov na hnojenie z organických alebo druhotných surovín. Týmto návrhom sa teda zosúlaďujú pravidlá týkajúce sa produktov na hnojenie s novým legislatívnym rámcom právnych predpisov týkajúcich sa výrobkov a jeho jediným právnym základom je článok 114 ZFEÚ.

Cieľom návrhu Komisie je napomôcť väčšiu udržateľnosť a konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, podporiť udržateľný hospodársky rast a vytvoriť nové pracovné miesta. Účelom navrhovaného nariadenia je harmonizovať pravidlá EÚ týkajúce sa výrobkov z organického odpadu a vedľajších produktov.

Príprava návrhu

Návrh vychádza z rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami a z posúdenia vplyvu. V hodnotení súčasného nariadenia o hnojivách vykonanom v roku 2010 sa konštatovalo, že nariadenie o hnojivách by mohlo byť účinnejšie, čo sa týka podpory inovatívnych hnojív, a že reformy by boli potrebné aj v záujme posilnenia vnútorného trhu. Ukázalo sa tiež, hospodárske subjekty ani vnútroštátne orgány nepovažovali vzájomné uznávanie za dostatočný spôsob na zaistenie voľného pohybu organických hnojív, keďže pre výroby, ako sú hnojivá, sú potrebné striktné pravidlá na zaistenie kvality a ochranu životného prostredia a zdravia.

Vo fáze prípravy prebehli konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami, okrem iného aj v rámci verejnej konzultácie o obehovom hospodárstve, uverejnenej v máji 2015. Zainteresované strany boli takisto vyzvané, aby poskytli spätnú väzbu v súvislosti s plánom na preskúmanie nariadenia o hnojivách, uverejneným v októbri 2015.

Návrh je podložený posúdením vplyvu, pri ktorom sa preukázalo, že reforma povedie k zjednodušeniu administratívy a zabezpečeniu potrebnej pružnosti na trhu, pričom sa zároveň zabezpečí aj ochrana zdravia a životného prostredia.

Všeobecné pripomienky

Spravodajkyňa víta návrh nariadenia o produktoch na hnojenie ako súčasť balíka predpisov o obehovom hospodárstve. Týmto návrhom sa modernizuje posudzovanie zhody a dohľad nad trhom v súlade s tzv. novým legislatívnym rámcom právnych predpisov o výrobkoch, vzťahuje sa na širšie spektrum produktov na hnojenie (vrátane produktov z druhotných surovín) a na ochranu verejných záujmov sa stanovujú limity obsahu ťažkých kovov a znečisťujúcich látok v produktoch na hnojenie.

1. Nepovinná harmonizácia

Cieľom iniciatívy je dosiahnutie kritického množstva prostredníctvom vnútorného trhu s takýmito produktmi. Vzájomné uznávanie neharmonizovaných hnojív sa v minulosti ukázalo ako mimoriadne náročné, pričom účinným spôsobom zabezpečenia prístupu anorganických hnojív na vnútorný trh boli harmonizačné právne predpisy týkajúce sa výrobkov. Preto sa dospelo k záveru, že harmonizačné právne predpisy týkajúce sa hnojív z organických alebo druhotných surovín neprekračujú rámec toho, čo je nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty potrebnej na stimulovanie rozsiahlych investícií do obehového hospodárstva.

Spôsob regulácie zvolený v tomto návrhu ponecháva hospodárskym subjektom maximálnu pružnosť, vďaka ktorej budú môcť na vnútorný trh uvádzať nové výrobky bez ohrozenia bezpečnosti a kvality. Členským štátom okrem toho ponecháva možnosť povoliť uvádzanie neharmonizovaných hnojív na vnútroštátny trh bez toho, aby boli hospodárske subjekty, ktoré v rámci cezhraničného obchodu hľadajú väčšie trhy, zbavené možnosti zvoliť si prínosy harmonizovaného regulačného rámca.

Spravodajkyňa sa domnieva, že existujúce prekážky voľného pohybu inovatívnych hnojív vo forme odlišujúcich sa vnútroštátnych regulačných rámcov nemožno odstrániť prostredníctvom jednostranných opatrení členských štátov. Kroky EÚ by mohli podporiť voľný pohyb takýchto organických hnojív na vnútornom trhu stanovením harmonizovaných a ambicióznych kritérií kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Okrem toho, prostredníctvom európskeho regulačného rámca sa upriami pozornosť členských štátov na hospodársky a environmentálny potenciál inovatívnych hnojív, organické hnojivá sa dostanú na rovnakú úroveň s minerálnymi hnojivami a stimulujú sa inovácie.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré si zvolia možnosť harmonizácie, získajú výhodu zjednodušeného prístupu na celý vnútorný trh. Zároveň by sa znížili administratívne náklady, a to z dôvodu menšej potreby zaregistrovať jednotlivé produkty podľa rozdielnych vnútroštátnych pravidiel. Výrobcovia, na ktorých sa nevzťahujú postupy certifikácie treťou stranou, by boli menej zasiahnutí než tí, ktorí musia znášať náklady na certifikáciu treťou stranou (napr. MSP). Tieto náklady by sa zmiernili znížením frekvencie kontrol podľa objemu výroby a znížením počtu externých odberov vzoriek po roku uznania. V tomto zmysle by sa nepovinnou harmonizáciou uľahčil plynulý prechod na nový regulačný rámec, pričom by sa výrobcom ponechala možnosť zvoliť si, či svoj produkt uvedú na miestny trh alebo na trhy EÚ.

2. Nové požiadavky a rozsah nariadenia

Jedným z cieľov nariadenia je sprísniť normy bezpečnosti produktov na hnojenie a znížiť limity obsahu ťažkých kovov, najmä kadmia, v jednotlivých kategóriách produktov podľa účinku (product function category, PFC). Tým by sa mohla zvýšiť bezpečnosť potravín a spotrebiteľov aj ochrana pôdy. V súlade s novými bezpečnostnými normami sa vymedzujú maximálne limity obsahu nečistôt, ako sú organické alebo mikrobiálne znečisťujúce látky. Navyše sa na zabezpečenie kvality produktov na hnojenie s označením CE stanovuje nový minimálny obsah živín v jednotlivých kategóriách PFC.

Limity povoleného obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách podnietili veľkú diskusiu v súvislosti so správnym vyvážením cieľov verejného záujmu a primeraných prostriedkov na ich dosiahnutie, ako aj v súvislosti s vedeckým základom a súčasnou dostupnosťou potrebných technológií. Na úrovni výborov Parlamentu získal výlučnú právomoc stanoviť povolené limity kadmia v prílohe I k návrhu Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

3. Jasné rozlíšenie hnojív

Súčasné vymedzenie produktov na hnojenie začlenené do návrhu môže medzi poľnohospodármi vyvolať zmätok, keďže zahŕňa rôzne druhy produktov s rozličnými účinkami a vlastnosťami. Preto by sa malo veľmi jasne rozlišovať medzi hnojivami (produktami, ktoré poskytujú rastlinám živiny na rast) a inými druhmi produktov (pôdne pomocné látky, pestovateľské substráty, agronomické prídavné látky alebo biostimulátory), ktoré majú iné účinky, ako napríklad stimulovanie určitých funkcií rastliny, účinky na pôdu atď.

4. Zníženie administratívneho zaťaženia

V návrhu sa pre hospodárske subjekty, ktoré chcú vstúpiť na jednotný trh, stanovujú viaceré požiadavky na ochranu oprávnených verejných záujmov, ako je bezpečnosť, ochrana verejného zdravia a životného prostredia atď. Tieto ciele by sa však mali dosahovať pomocou čo najjednoduchších opatrení, aby sa nekládli prekážky inováciám a vytváraniu pracovných miest v tomto odvetví. Spravodajkyňa preto považuje za dôležité upraviť návrh tak, aby povinnosti hospodárskych subjektov boli úmerné cieľom tohto nariadenia a nezasahovali nad rámec potrebného.

5. Označovanie

Spravodajkyňa považuje za dôležité, aby etikety boli jasné a zrozumiteľné a aby obsahovali všetky informácie o dostupných živinách a ich rozpustnosti. Je to veľmi dôležité pre poľnohospodárov, aby boli schopní správne posúdiť agronomickú účinnosť výrobkov a vybrať si najvhodnejšie výrobky pre potreby svojich plodín a pre podmienky a vlastnosti svojej pôdy a klímy. Takisto sa tým zvýši efektívnosť a priaznivo to ovplyvní životné prostredie.

Závery

Spravodajkyňa sa domnieva, že výsledkom návrhu bude zjednodušenie a zníženie administratívneho zaťaženia pre výrobcov produktov na hnojenie, ktorí sa snažia získať prístup na viac ako jedno vnútroštátne územie na vnútornom trhu, pretože takýto prístup už nebude závisieť od vzájomného uznávania. Zároveň sa ním zabráni zákazu alebo obmedzovaniu prístupu na trh pre výrobcov, ktorých zámerom nie je dodržiavanie pravidiel na úrovni EÚ, pretože sa ponechá otvorená možnosť prístupu na vnútroštátne trhy na základe vnútroštátnych pravidiel a v prípade cezhraničnej činnosti možnosť vzájomného uznávania.

Spravodajkyňa sa ale takisto domnieva, že nový prístup prijatý Komisiou by mohol viesť k prijatiu nebývalého množstva pravidiel pre odvetvie hnojív. V návrhu sa okrem toho vyskytuje viacero nezrovnalostí, nejasností a chýbajúcich vymedzení, ktoré je potrebné vyjasniť. Z tohto pohľadu sa dátum účinnosti nariadenia od 1. januára 2018 javí ako príliš ambiciózny.

V doložke o preskúmaní sa od Komisie požaduje, aby v roku 2023 podala správu o fungovaní vnútorného trhu, v ktorej posúdi vplyvy čiastočnej harmonizácie s cieľom overiť, či toto nariadenie prispieva k očakávanému zjednodušeniu administratívy, a posúdiť obmedzenia úrovne znečisťujúcich látok uvedené v prílohe I. Predpokladaný dátum podania správy závisí od akýchkoľvek prípadných zmien časového rámca uplatňovania podľa článku 49.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJKYNI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Počas prípravy návrhu správy prijala spravodajkyňa podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Fertilizers Europe

Európska rada pre odvetvie biostimulátorov (EBIC)

Európske konzorcium odvetvia organických hnojív (ECOFI)

Európske združenie fosforečných hnojív

 

Európska platforma udržateľného využívania fosforu

 

 

Európska platforma udržateľného využívania fosforu

 

 

Európska platforma udržateľného využívania fosforu

 

Európska platforma udržateľného využívania fosforu

 

 

Copa – Cogeca

 

 

Európska sieť pre presadzovanie právnych predpisov o chemických látkach (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Stockholm University Baltic Sea Centre (projekt Baltic Eye)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

Skupina SUEZ

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (2.6.2017)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania produktov na hnojenie s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8‑0123/2016 – 2016/0084(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elisabetta Gardini

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Produkty na hnojenie sa používajú na poskytovanie živín rastlinám a zlepšovanie ich rastu, a to najmä v poľnohospodárstve. Možno ich zoskupiť do dvoch všeobecných skupín: hnojivá, ktoré slúžia ako zdroj živín pre rastliny, a ostatné produkty, ktorých hlavným cieľom je podporiť rast rastlín inými prostriedkami. Keďže svetová populácia neustále rastie, hnojivá sú mimoriadne prínosné najmä vzhľadom na zvýšené výnosy plodín. S používaním hnojív sa však spájajú niektoré výzvy v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín.

Podľa odhadov Komisie má sektor produktov na hnojenie ročný obrat vo výške 20 až 25 miliárd EUR a je v ňom zamestnaných približne 100 000 pracovníkov; 90 % podnikov sú malé a stredné podniky. Vo vnútornej štúdii uverejnenej v roku 2015 sa takisto zdôrazňuje, že vo väčšine členských štátov EÚ hnojivá predstavujú približne 10 % nákladov poľnohospodárov, hoci tento údaj môže dosahovať až 20 % v Írsku a iba 3,6 % na Malte.

Súčasný právny rámec

V nariadení o hnojivách z roku 2003 (nariadenie (ES) č. 2003/2003) sa vymedzujú rôzne druhy hnojív, ktoré boli schválené ako „hnojivá ES“ a môžu sa voľne pohybovať na trhu EÚ. Hoci sa súčasné nariadenie vzťahuje na používanie rôznych typov hnojív, súčasné „hnojivá ES“ sú v zásade konvenčné a minerálne hnojivá získané z primárnych surovín, z ktorých niektoré si vyžadujú výrobné procesy náročné na energiu a CO2. V nariadení sa navyše neuvádzajú hraničné hodnoty pre obsah ťažkých kovov a iných znečisťujúcich látok, ako sú patogénne látky a fyzické nečistoty.

V marci 2016 Komisia ako súčasť balíka predpisov o obehovom hospodárstve predložila legislatívny návrh týkajúci sa produktov na hnojenie. Návrh sa vzťahuje na širšie spektrum produktov na hnojenie (vrátane tých, ktoré sa vyrábajú z druhotných surovín), a tiež stanovuje hraničné hodnoty pre ťažké kovy a znečisťujúce látky v produktoch na hnojenie.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh, ktorý predložila Komisia, pretože umožní, aby všetky hnojivá získali prístup na vnútorný trh, a tiež aby sa zaviedli do praxe zásady obehového hospodárstva. Spravodajkyňa sa tiež domnieva, že skutočnosť, že sa v právnych predpisoch EÚ venuje všetkým druhom produktov na hnojenie, nie iba minerálnym hnojivám, je veľmi pozitívny krok vpred. Prispeje to k vytvoreniu úplnejšieho vnútorného trhu a pomôže posilniť investície MSP do obehového hospodárstva.

Je však tiež veľmi dôležité stanoviť realistické a dosiahnuteľné ciele, aby sa zabezpečila splniteľnosť hraničných hodnôt a požiadaviek. Prioritou by mala byť ochrana zdravia ľudí a zvierat a ochrana životného prostredia, ale malo by to byť vyvážené vzhľadom na sociálno-ekonomické dôsledky týchto opatrení. Okrem toho je dôležité zaručiť potravinovú bezpečnosť a zabezpečiť, aby dodávky potravín naďalej mohli spĺňať požiadavky obyvateľstva, ktorého počet neustále rastie. Nové pravidlá by mali mať silný vedecký základ a byť založené na dôslednom hodnotení rizík, nie iba na zásade predbežnej opatrnosti, ktorá by viedla k neopodstatneným obmedzeniam a nespravodlivo vylúčila niektoré produkty z vnútorného trhu. Pokiaľ neexistujú spoľahlivé vedecké údaje, na základe ktorých sa dospeje k záveru, že existujú riziká pre životné prostredie alebo pre zdravie ľudí a zvierat, nemali by sa stanovovať technicky nereálne požiadavky. Spravodajkyňa si tento prístup osvojila v súvislosti s návrhom, a najmä s otázkou znečisťujúcich látok.

Pokiaľ ide o znečisťujúce látky, mimoriadne dôležitá je otázka kadmia (Cd). Kadmium, prítomné väčšinou v minerálnych fosforečných hnojivách, vzbudzuje mimoriadne obavy, pretože sa môže zhromažďovať v pôde, prenášať do potravín a môže mať nepriaznivé účinky na zdravie, pôdnu biodiverzitu a kvalitu podzemných vôd, to všetko bez akéhokoľvek prínosu pre rastliny. Obsah kadmia vo fosforečných hnojivách závisí od použitého fosfátového minerálu, keďže kadmium sa nachádza v hornine a neuvoľňuje sa, a to ani po skončení výrobného procesu. Obsah kadmia vo fosfátových mineráloch sa v závislosti od miesta ťažby pohybuje v rozmedzí od 10 mg Cd/kg fosforu (P2O5) až po 200 mg/kg. V návrhu Komisie sa zavádza postupné znižovanie maximálnej úrovne kovových nečistôt zo 60 mg Cd/kg P2O5 na 40 mg Cd/kg po troch rokoch a na 20 mg Cd/kg po 12 rokoch. Tieto limity by boli najprísnejšie na svete: Japonsko, Austrália, Kalifornia a Nový Zéland majú vyššie limity Cd, pričom v EÚ v súčasnosti neexistujú žiadne limity.

Hnojivá sa v EÚ vyrábajú s použitím širokej škály dlhodobo zavedených metód, z ktorých mnohé sú plne v súlade so zásadami obehového hospodárstva. Preto je dôležité zabezpečiť, aby sa tieto výrobné metódy zachovali a aby nevznikali pravidlá, ktoré sú s nimi v rozpore.

Spravodajkyňa je navyše odhodlaná zabezpečiť zosúladenie pravidiel uplatňovaných na rôzne kategórie hnojív s cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodári mali prístup k vysokokvalitným produktom a väčšie možnosti výberu.

Niektoré hnojivá, ktoré sú vymedzené ako produkty na dvojaké použitie, sa vyrábajú z rovnakých chemických zlúčenín ako produkty na ochranu plodín. V návrhu Komisie nie je žiaden odkaz na tieto produkty a táto skutočnosť by sa mala upraviť, aby sa zabezpečilo jasné rozlíšenie medzi týmito dvomi kategóriami, ktoré majú odlišné vlastnosti.

Komisia takisto navrhuje vylúčiť organické organicko-minerálne hnojivá a biostimulátory vyrobené z vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) z rozsahu pôsobnosti nariadenia. Okrem toho jediné VŽP, ktoré by sa mohli uviesť na trh s označením CE, sú tie, ktoré dosiahli tzv. koncový bod, a to preto, aby sa zabránilo podvodnému používaniu VŽP ako živočíšneho krmiva. VŽP, ktoré nedosiahli koncový bod, však musia spĺňať veľmi prísne požiadavky, a preto by tiež malo byť možné, aby sa tieto VŽP uviedli na trh na úrovni EÚ.

Okrem spomenutých otázok, by sa mali spresniť niektoré pojmy a ich vymedzenia, aby sa v nich lepšie odrážal technologický pokrok, a to najmä v súvislosti s inovatívnymi produktmi, ako sú biostimulátory.

Takisto je potrebné zabezpečiť, aby sa poľnohospodárom a spotrebiteľom poskytli jasnejšie informácie. To by sa malo dosiahnuť špecifikovaním živín, ktoré sa nachádzajú v danom minerálnom hnojive a zlepšovaním všeobecných požiadaviek na označovanie uvedených v prílohe III. Poľnohospodárom a spotrebiteľom by to umožnilo optimalizovať používanie hnojív, a teda znížiť vplyv týchto produktov na životné prostredie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Hlava 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania produktov na hnojenie s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009, nariadenie (ES) č. 1107/2009 a smernica 91/676/EHS

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP)

Odôvodnenie

Je nevyhnutné vytvoriť prepojenie medzi obchodom s hnojivami a ich používaním, inými slovami medzi týmto nariadením a smernicou o dusičnanoch. Ak ostanú obchodovanie a používanie naďalej úplne oddelené, hrozí, že sa nepodarí dosiahnuť cieľ tohto nariadenia, pretože v takom prípade by členské štáty alebo regióny uplatňujúce pravidlá používania hnojív mohli brániť tomu, aby sa niektoré hnojivá, ako je napríklad kompost z organického odpadu, používali v praxi.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Podmienky sprístupňovania hnojív na vnútornom trhu boli čiastočne harmonizované prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, ktoré sa takmer výhradne týka hnojív z vyťažených alebo chemicky vyrobených anorganických materiálov. Na účely hnojenia je takisto potrebné využívať recyklované alebo organické materiály. Mali by sa stanoviť harmonizované podmienky sprístupňovania hnojív vyrobených z takýchto recyklovaných alebo organických materiálov na celom vnútornom trhu, aby sa poskytol významný podnet na ich ďalšie používanie. Rozsah harmonizácie by sa preto mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovala aj na recyklované a organické materiály.

(1)  Podmienky sprístupňovania hnojív na vnútornom trhu boli čiastočne harmonizované prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, ktoré sa takmer výhradne týka hnojív z vyťažených alebo chemicky vyrobených anorganických materiálov. Na účely hnojenia je takisto potrebné využívať recyklované alebo organické materiály. Mali by sa stanoviť harmonizované podmienky sprístupňovania hnojív vyrobených z takýchto recyklovaných alebo organických materiálov na celom vnútornom trhu, aby sa poskytol významný podnet na ich ďalšie používanie. Podpora rozsiahlejšieho používania recyklovaných živín by ešte viac prispela k obehovému hospodárstvu a umožnila by celkové používanie živín založené na efektívnejšom využívaní zdrojov, pričom by sa znížila závislosť Únie od živín z tretích krajín. Rozsah harmonizácie by sa preto mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovala aj na recyklované a organické materiály.

__________________

__________________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  Týmto nariadením by sa mali podporiť ciele obehového hospodárstva a súčasne zaručiť bezpečnosť dodávok hnojív pre poľnohospodárov, ako aj zvýšená miera účinnosti týchto produktov. Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu hodnotiacu uplatňovanie tohto nariadenia do... [Ú. v. vložte dátum: päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Kontaminanty v hnojivých výrobkoch s označením CE, ako je napríklad kadmium, môžu potenciálne predstavovať riziko pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, keďže sa hromadia v životnom prostredí a vstupujú do potravinového reťazca. Ich obsah v takýchto výrobkoch by sa preto mal obmedziť. Okrem toho je potrebné zamedziť prítomnosti nečistôt v hnojivých výrobkoch s označením CE získaných z biologického odpadu, najmä polymérov, ale aj kovu a skla, alebo obmedziť ich výskyt v takom rozsahu, v akom je to technicky možné zabezpečiť detekciou takýchto nečistôt v separovanom biologickom odpade pred spracovaním.

(8)  Kontaminanty v produktoch na hnojenie s označením CE, ako je napríklad kadmium, predstavujú riziko pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, keďže sa hromadia v životnom prostredí a vstupujú do potravinového reťazca. Vzhľadom na riziko, ktoré kadmium predstavuje pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, už viaceré členské štáty stanovili maximálne úrovne kontaminácie kadmiom. Ich obsah v takýchto produktoch by sa preto mal obmedziť. Okrem toho je potrebné zamedziť prítomnosti nečistôt v produktoch na hnojenie s označením CE získaných z biologického odpadu, najmä polymérov, ale aj kovu a skla, alebo obmedziť ich výskyt v takom rozsahu, v akom je to technicky možné zabezpečiť detekciou takýchto nečistôt v separovanom biologickom odpade pred spracovaním.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Členské štáty, ktoré už majú zavedené prísnejšie vnútroštátne limitné hodnoty pre kadmium v hnojivách, by mali mať možnosť zachovať si tieto limitné hodnoty, kým zvyšok Únie nedospeje k rovnakej úrovni ambícií.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  V celej Únii by sa mali zaviesť požiadavky na označovanie obsahu kadmia v produktoch na hnojenie s označením CE, a to s cieľom uvádzať skutočný obsah kadmia (Cd) v mg/kg oxidu fosforečného (P2O5). Toto označenie by mohlo mať podobu zreteľnej farebnej etikety na produkte, aby používatelia okamžite vedeli, či používajú produkt s vyšším alebo nižším obsahom kadmia. Malo by byť možné zaviesť osobitné označenia pre produkty na hnojenie so skutočným obsahom kadmia najviac 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  S cieľom využiť technický pokrok týkajúci sa potenciálneho používania vedľajších živočíšnych produktov by sa mala bez zbytočného odkladu rozšíriť príslušná kategória komponentných materiálov tým, že sa do nej zahrnie viac vedľajších živočíšnych produktov. Táto rozšírená kategória komponentných materiálov by mohla pomôcť vytvárať viac príležitostí a právnu istotu pre výrobcov a podniky tým, že sa uvoľní potenciál na lepšie využitie živín z vedľajších živočíšnych produktov, napríklad živočíšneho hnoja. Na Komisiu by sa preto mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o bezodkladné doplnenie niektorých vedľajších živočíšnych produktov do osobitných kategórií komponentných materiálov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Pri vedľajších živočíšnych produktoch, ktoré sa už vo veľkej miere používajú v členských štátoch na výrobu hnojív, ako je spracovaný živočíšny hnoj, by sa bez zbytočného odkladu mal určiť koncový bod, a to najneskôr do ... [Ú. v. vložte dátum: šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Pri určitých zhodnotených odpadoch v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES20 bol na trhu zistený dopyt po ich využívaní ako produktov na hnojenie. Okrem toho je potrebné stanoviť určité požiadavky na odpad používaný ako vstupný materiál pri činnosti zhodnocovania a na procesy a techniky spracovania, ako aj na hnojivé výrobky, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania, aby sa zabezpečilo, že používanie takýchto výrobkov nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie ani ľudské zdravie. V prípade hnojivých výrobkov s označením CE by sa tieto požiadavky mali stanoviť v tomto nariadení. Preto by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto výrobky prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES.

(13)  Pri určitých zhodnotených odpadoch, ako je napríklad struvit, biouhlie a produkty na báze popola, v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES20 bol na trhu zistený dopyt po ich využívaní ako produktov na hnojenie. Okrem toho je potrebné stanoviť určité požiadavky na odpad používaný ako vstupný materiál pri činnosti zhodnocovania a na procesy a techniky spracovania, ako aj na produkty na hnojenie, ktoré sú výsledkom činnosti zhodnocovania, aby sa zabezpečilo, že používanie takýchto produktov nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie ani ľudské zdravie. V prípade produktov na hnojenie s označením CE by sa tieto požiadavky mali stanoviť v tomto nariadení. Preto by sa od momentu splnenia všetkých požiadaviek tohto nariadenia mali takéto produkty prestať považovať za odpad v zmysle smernice 2008/98/ES. S cieľom využiť výhody, ktoré ponúka technický vývoj, a ďalej stimulovať inováciu v oblasti zhodnocovania cenných tokov odpadu by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o doplnenie alebo rozšírenie príslušných kategórií komponentných materiálov, aby bolo možné zahrnúť viac zhodnoteného odpadu, ktorý sa môže použiť na výrobu produktov na hnojenie s označením CE, ako sú struvit, biouhlie a produkty na báze popola. S náležitým posudzovaním a so stanovovaním požiadaviek na spracúvanie by sa malo začať okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

__________________

__________________

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Určité látky, zmesi a mikroorganizmy, ktoré sa bežne označujú ako rastlinné biostimulátory, nie sú ako také živinami, napriek tomu však stimulujú procesy výživy rastlín. Ak je cieľom takýchto výrobkov len zlepšenie efektívnosti využívania živín rastlinami, tolerancia na abiotický stres, alebo kvalitatívnych znakov plodín, podobajú sa svojou povahou viac na hnojivé výrobky ako na väčšinu kategórií prípravkov na ochranu rastlín. Takéto výrobky by preto mali byť oprávnené na označenie CE podľa tohto nariadenia a mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)  Určité látky, mikroorganizmy a ich zmesi, ktoré sa bežne označujú ako rastlinné biostimulátory, nie sú nevyhnutne živinami, napriek tomu však stimulujú vitalitu rastlín všeobecne a procesy ich výživy. Ak je cieľom takýchto produktov len zlepšenie efektívnosti využívania živín rastlinami, dostupnosti živín, tolerancie na abiotický stres a kvalitatívnych znakov rastlín, rozklad organickej hmoty v pôde alebo zvýšenie dostupnosti obmedzených živín v pôde alebo rizosfére, alebo výnosu, podobajú sa svojou povahou viac na produkty na hnojenie ako na väčšinu kategórií prípravkov na ochranu rastlín. Takéto produkty by preto mali byť oprávnené na označenie CE podľa tohto nariadenia a mali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

_________________

_________________

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Toto nariadenie by nemalo brániť uplatňovaniu existujúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa aspektov ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 86/278/EHS22, smernica Rady 89/391/EHS23, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nariadenie Komisie (ES) č. 1881/200626, smernica Rady 2000/29/ES27, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/201328 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201429.

(17)  Toto nariadenie by nemalo brániť uplatňovaniu existujúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa aspektov ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 86/278/EHS22, nariadenie Rady 91/676/EHS22a , smernica Rady 2000/60/ES22b , smernica Rady 89/391/EHS23, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nariadenie Komisie (ES) č. 1881/200626, smernica Rady 2000/29/ES27, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/201328 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201429 a nariadenie Rady (ES) č. 834/200729a.

__________________

__________________

22 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6).

22 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6).

 

22a Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

 

22b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

23 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).

23 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

26 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

26 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

27 Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

27 Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

 

29a Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

Odôvodnenie

Z hľadiska rozsahu pôsobnosti sa má nariadením o hnojivách len zaručiť fungovanie vnútorného trhu a čiastočne zosúladiť podmienky uvádzania na trh, pokiaľ ide o produkty na hnojenie s označením CE, s ktorými možno obchodovať na vnútornom trhu. Smernica o dusičnanoch, rámcová smernica o vode (2000/60/ES) a nariadenie Rady (ES) o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov (č. 834/2007) by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o uvádzaní produktov na hnojenie na trh.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  V oblasti recyklácie odpadu, ako je recyklácia fosforu z čistiarenského kalu, a výroby hnojivých výrobkov z vedľajších živočíšnych produktov, ako je biouhlie, sa dosahuje sľubný technický pokrok. Po vedeckej analýze výrobných postupov a stanovení požiadaviek na postup na úrovni Únie by výrobky obsahujúce takéto materiály alebo pozostávajúce z takých materiálov mali mať bez zbytočného odkladu prístup na vnútorný trh. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie väčších alebo dodatočných kategórií hnojivých výrobkov s označením CE alebo surovín, ktoré môžu byť použité pri výrobe takýchto výrobkov. Kategórie surovín by sa v prípade vedľajších živočíšnych produktov mali rozšíriť alebo doplniť iba ak bol určený koncový bod výrobného reťazca v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009, keďže vedľajšie živočíšne produkty, pre ktoré nebol takýto koncový bod určený, sú v každom prípade vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(55)  V oblasti recyklácie odpadu, ako je recyklácia fosforu z čistiarenského kalu, najmä pokiaľ ide o struvit, výroby produktov na hnojenie z vedľajších živočíšnych produktov, ako je biouhlie, a zhodnocovania fosforu po spálení, najmä z produktov na báze popola, a vzhľadom na to, že takéto produkty sú už povolené vo viacerých členských štátoch v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, sa dosahuje sľubný technický pokrok. Po vedeckej analýze výrobných postupov a stanovení požiadaviek na postup na úrovni Únie by produkty obsahujúce takéto materiály alebo pozostávajúce z takých materiálov mali mať bez zbytočného odkladu prístup na vnútorný trh. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o vymedzenie väčších alebo dodatočných kategórií produktov na hnojenie s označením CE alebo komponentných materiálov, ktoré môžu byť použité pri výrobe takýchto produktov. Najmä delegovaný akt, ktorým sa do príslušných kategórií komponentných materiálov doplnia struvit, biouhlie a produkty na báze popola, by sa mal prijať bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Kategórie komponentných materiálov by sa v prípade vedľajších živočíšnych produktov mali rozšíriť alebo doplniť iba ak bol určený koncový bod výrobného reťazca v súlade s postupmi stanovenými v nariadení (ES) č. 1069/2009.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56)  Okrem toho by malo byť možné okamžite reagovať na nové zistenia týkajúce sa podmienok, aby hnojivé výrobky s označením CE boli dostatočne účinné, a na nové posúdenia rizík týkajúcich sa zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosti alebo životného prostredia. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu požiadaviek uplatniteľných na jednotlivé kategórie hnojivých výrobkov s označením CE.

(56)  Okrem toho by malo byť možné okamžite reagovať na nové zistenia týkajúce sa podmienok, aby produkty na hnojenie s označením CE boli dostatočne účinné, a na nové posúdenia rizík týkajúcich sa zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, bezpečnosti alebo životného prostredia s ohľadom na posúdenia, ktoré vykonávajú príslušné orgány v členských štátoch alebo ktoré sa vykonávajú v spolupráci s týmito orgánmi. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu požiadaviek uplatniteľných na jednotlivé kategórie produktov na hnojenie s označením CE.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(59a)  Mali by sa prijať ustanovenia, vďaka ktorým by bolo možné naďalej používať produkty uvedené na trh v rámci vzájomného uznávania podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/20081a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES, Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  smernica 91/676/EHS;

Odôvodnenie

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  smernica 2000/60/ES;

Odôvodnenie

Z hľadiska rozsahu pôsobnosti sa má nariadením o hnojivách len zaručiť fungovanie vnútorného trhu a čiastočne zosúladiť podmienky uvádzania na trh, pokiaľ ide o produkty na hnojenie s označením CE, s ktorými možno obchodovať na vnútornom trhu. Rámcová smernica o vode týkajúca sa dobrej kvality vody v Európe (2000/60/ES) by nemala patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o uvádzaní produktov na hnojenie na trh.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  nariadenie (ES) č. 834/2007.

Odôvodnenie

V rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia o hnojivách treba uznať dôležitosť ekologického poľnohospodárstva a jeho osobitostí.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „hnojivý výrobok“ je látka, zmes, mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa aplikuje alebo sa má aplikovať, buď samostatne, alebo zmiešaný s iným materiálom, na rastliny alebo ich rizosféru s cieľom poskytnúť rastlinám živinu alebo zvýšiť efektívnosť ich výživy.

(1)  „produkt na hnojenie“ je látka, zmes, mikroorganizmus alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa aplikuje alebo sa má aplikovať, buď samostatne, alebo zmiešaný s iným materiálom, na huby alebo ich mykosféru alebo na rastliny v každom štádiu rastu vrátane semien, a/alebo na rizosféru s cieľom poskytnúť rastlinám alebo hubám živinu alebo zlepšiť ich fyzikálne alebo biologické podmienky rastu alebo ich všeobecnú vitalitu, výnosnosť a kvalitu zvýšením efektívnosti ich výživy, a to aj zvýšením schopnosti rastlín využívať živiny z fylosféry (s výnimkou prípravkov na ochranu rastlín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1107/2009).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty nebránia sprístupneniu hnojivých výrobkov s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, na trhu.

Členské štáty nebránia sprístupneniu produktov na hnojenie s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, na trhu, pokiaľ je to z dôvodu zloženia, označovania alebo iných ustanovení tohto nariadenia. Pokiaľ ide o používanie produktov na hnojenie s označením CE, členské štáty si môžu zachovať alebo prijať vnútroštátne ustanovenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. Tieto ustanovenia si však nesmú vyžadovať zmenu tých produktov na hnojenie s označením CE, ktoré sú v súlade s týmto nariadením. Tieto ustanovenia tiež nesmú mať vplyv na podmienky sprístupňovania týchto produktov na trhu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia súbežne s uverejnením tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní usmerňujúci dokument, v ktorom poskytne výrobcom a orgánom dohľadu nad trhom objasnenie a príklady vzhľadu etikiet. V tomto usmerňovacom dokumente sa uvádzajú aj ďalšie relevantné informácie uvedené v časti 1 odseku 2 písm. d) prílohy III.

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť poľnohospodárom jasné informácie a zamedziť nesprávnemu používaniu hnojiva s negatívnymi dôsledkami pre životné prostredie by mala Európska komisia uviesť v rámci usmerňovacieho dokumentu konkrétne požiadavky a vizuálne aspekty etikiet pre minerálne hnojivá.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu, v tlačenej alebo elektronickej forme, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody hnojivého výrobku s označením CE s týmto nariadením, a to v jazyku ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním výrobcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú hnojivé výrobky s označením CE, ktoré uviedli na trh.

9.  Na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu, v tlačenej alebo elektronickej forme, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody produktu na hnojenie s označením CE s týmto nariadením, a to v jazyku ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním výrobcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú produkty na hnojenie s označením CE, ktoré uviedli na trh.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 10 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  jednozložkové alebo viaczložkové tuhé anorganické hnojivá s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka, ako sú uvedené v kategórii výrobkov podľa účinku 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) v prílohe I;

a)  jednozložkové alebo viaczložkové tuhé minerálne hnojivá s makroživinou typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka, ako sú uvedené v kategórii produktov podľa účinku 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) v prílohe I;

 

(Táto zmena z výrazu „anorganické hnojivo“ na výraz „minerálne hnojivo“ sa uplatňuje v celom texte. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody hnojivého výrobku s označením CE;

b)  na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody produktu na hnojenie s označením CE;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu distribútori poskytnú všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody hnojivého výrobku s označením CE, a to v tlačenej alebo elektronickej forme. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú hnojivé výrobky s označením CE, ktoré sprístupnili na trhu.

5.  Na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu distribútori poskytnú všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody produktu na hnojenie s označením CE, a to v tlačenej alebo elektronickej forme. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú produkty na hnojenie s označením CE, ktoré sprístupnili na trhu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1)  Hnojivý výrobok s označením CE, ktorý prešiel postupom zhodnocovania a spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, sa považuje za výrobok spĺňajúci podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a preto sa považuje za výrobok, ktorý prestal byť odpadom.

1)  Ak materiál, ktorý bol odpadom, prešiel postupom zhodnocovania podľa tohto nariadenia a je obsiahnutý vo vyhovujúcom produkte na hnojenie s označením CE alebo z neho tento produkt na hnojenie pozostáva, tento materiál sa považuje za spĺňajúci podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a preto sa považuje za materiál, ktorý prestal byť odpadom, a to od okamihu vypracovania vyhlásenia o zhode Únie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Za takýto orgán možno, pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a skutočnosť, že nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do záujmového združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, dodávania alebo používania hnojivých výrobkov s označením CE, ktoré posudzuje.

Za takýto orgán nemožno považovať subjekt, ktorý patrí do záujmového združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, dodávania alebo používania produktov na hnojenie s označením CE, ktoré posudzuje.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Musí byť zaručená nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody.

Musí byť zaručená nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody. Minimálne sa musí zabezpečiť, aby boli zamestnanci, ktorí nahlásia porušenia povinnosti spáchané v rámci orgánov posudzovania zhody, náležite chránení pred odplatou, diskrimináciou alebo inými formami nespravodlivého zaobchádzania.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Notifikované orgány poskytujú ostatným orgánom notifikovaným podľa tohto nariadenia, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké hnojivé výrobky s označením CE, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych, a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté existujúce pravidlá Únie týkajúce sa ochrany údajov a dôvernosti obchodných informácií a ochrany testov a štúdií predkladaných na posudzovanie zhody, notifikované orgány poskytujú ostatným orgánom notifikovaným podľa tohto nariadenia, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké produkty na hnojenie s označením CE, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych, a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Odôvodnenie

Bez tohto doplnenia z článku 33 ods. 2 vyplýva, že notifikované orgány si môžu medzi sebou neobmedzene vymieňať údaje žiadateľov, čo by mohlo narušiť ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohy I až IV na účely ich prispôsobenia technickému pokroku a uľahčenia prístupu na vnútorný trh a voľného pohybu na ňom pre produkty na hnojenie s označením CE,

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohy I až IV na účely ich prispôsobenia technickému pokroku, najmä pokiaľ ide o výrobu hnojív z vedľajších živočíšnych produktov a produktov pochádzajúcich zo zhodnocovania odpadu alebo produktov, ktoré používajú výrobcovia ako vedľajšie produkty alebo spoluprodukty pochádzajúce z iných priemyselných a/alebo poľnohospodárskych postupov, ako aj recyklovaných produktov, berúc do úvahy produkty a materiály, ktoré sú už v členských štátoch povolené, a uľahčenia prístupu na vnútorný trh a voľného pohybu na ňom pre produkty na hnojenie s označením CE:

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ktoré pravdepodobne budú predmetom významného obchodovania na vnútornom trhu, a

a)  ktoré majú potenciál byť predmetom významného obchodovania na vnútornom trhu, a

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia prijme v súlade s odsekom 1 delegovaný akt s cieľom zmeniť kategórie komponentných materiálov stanovené v prílohe II tak, aby sa do týchto kategórií komponentných materiálov doplnili najmä vedľajšie živočíšne produkty, struvit, biouhlie a produkty na báze popola a aby sa stanovili požiadavky na začlenenie uvedených produktov do týchto kategórií. Komisia osobitne zohľadní technologický pokrok v oblasti zhodnocovania živín.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Do [Ú. v., vložte dátum: šesť mesiacov po dátume uverejnenia tohto nariadenia] Komisia prijme delegovaný akt v súlade s odsekom 1 s cieľom zmeniť prílohu II tak, aby sa vložili koncové body vo výrobnom reťazci, ktoré boli určené v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1069/2009, pokiaľ ide o živočíšne vedľajšie produkty uvedené v CMC 11 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   názov mikroorganizmu;

a)   názov mikroorganizmu po úroveň kmeňa;

Odôvodnenie

Rôzne kmene rovnakého druhu môžu mať veľmi odlišné vlastnosti.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  taxonomický vzťah k druhom mikroorganizmov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti (Qualified Presumtion of Safety), ktorý stanovil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín;

d)  taxonomický vzťah k druhom mikroorganizmov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti (Qualified Presumtion of Safety), ktorý stanovil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek na hodnotenie bezpečnosti nových mikroorganizmov na účely odseku 2. Prvý z týchto delegovaných aktov sa predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do... [Ú. v., vložte dátum: jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Odôvodnenie

S používaním mikroorganizmov v produktoch n