Postopek : 2016/0084(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0270/2017

Predložena besedila :

A8-0270/2017

Razprave :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Obrazložitev glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

POROČILO     ***I
PDF 861kWORD 409k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Ildikó Gáll-Pelcz

Pripravljavca mnenja (*):

Elisabetta Gardini, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Jan Huitema, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(*) Pridruženi odbori – člen 54 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK
 MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE
 MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
 MNENJE ODBORA ZA MEDNARODNO TRGOVINO
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0157),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0123/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in Odbora za mednarodno trgovino (A8-0270/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil o dostopnosti na trgu proizvodov za oskrbo rastlin s hranili z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009

 

(Ta predlog spremembe, v skladu s katerim se „gnojilni proizvodi“ spremenijo v „proizvode za oskrbo rastlin s hranili“, velja za celotno besedilo. Če bo sprememba sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pogoji za dostopnost gnojil na notranjem trgu so bili delno harmonizirani z Uredbo (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta15 , ki skoraj izključno zajema gnojila iz anorganskih materialov, pridobljenih z izkopom, ali kemično proizvedenih anorganskih materialov. Prav tako je treba omogočiti uporabo recikliranih ali organskih materialov za gnojenje. Določiti bi bilo treba harmonizirane pogoje za omogočanje dostopnosti gnojil iz takih recikliranih ali organskih materialov na celotnem notranjem trgu, da bi tako spodbudili njihovo nadaljnjo uporabo. Obseg harmonizacije bi bilo zato treba razširiti, da bodo vključeni reciklirani in organski materiali.

(1)  Pogoji za dostopnost gnojil na notranjem trgu so bili delno harmonizirani z Uredbo (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta15 , ki skoraj izključno zajema gnojila iz anorganskih materialov, pridobljenih z izkopom, ali kemično proizvedenih mineralnih materialov. Prav tako je treba omogočiti uporabo recikliranih ali organskih materialov za gnojenje. Določiti bi bilo treba harmonizirane pogoje za omogočanje dostopnosti gnojil iz takih recikliranih ali organskih materialov na celotnem notranjem trgu, da bi tako spodbudili njihovo nadaljnjo uporabo. Spodbujanje pogostejše uporabe recikliranih hranil bi dodatno pomagalo pri razvoju krožnega gospodarstva in omogočalo splošno uporabo hranil, ki bi zagotovila učinkovitejšo rabo virov, obenem pa bi zmanjšalo odvisnost Unije od hranil iz tretjih držav. Obseg harmonizacije bi bilo zato treba razširiti, da bodo vključeni reciklirani in organski materiali.

_________________

_________________

15 Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304, 21.11.2003, str. 1).

15 Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304, 21.11.2003, str. 1).

 

(Predlog spremembe se nanaša tudi na horizontalni tehnični Predlog spremembe pojma „anorganski“, ki se spremeni v „mineral“; če bo sprejet, bodo potrebne ustrezne spremembe tega pojma v celotnem besedilu in posledično v sprejetih predlogih sprememb.)

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Hranilne snovi v hrani izvirajo iz tal, zdrava in hranljiva tla pa pomenijo zdrave in hranljive pridelke in hrano. Kmetje morajo za izboljšanje tal imeti na voljo vrsto organskih in sintetičnih gnojil. Če v tleh ni hranil ali jih primanjkuje, jih bo primanjkovalo tudi v rastlinah, ki bodo nehale rasti ali ne bodo imele prehranske vrednosti za prehrano ljudi.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Kmetje bi za zagotovitev učinkovite rabe živalskega gnoja in komposta, pridelanega na kmetijah, morali uporabljati tiste proizvode, ki so skladni z načeli odgovornega kmetijstva, ki dajejo prednost lokalnim distribucijskim kanalom, upoštevajo dobro kmetijsko in okoljsko prakso ter so skladni z okoljsko zakonodajo Unije, kot sta direktiva o nitratih in okvirna direktiva o vodah. Spodbujati bi bilo treba prednostno rabo gnojil, pridelanih na kraju samem in na sosednjih kmetijskih gospodarstvih.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Gnojilni proizvod z oznako CE ima več kot eno funkcijo, opredeljeno v okviru funkcijskih kategorij proizvodov iz te uredbe. Kadar se vloži zahtevek v zvezi z le eno od teh funkcij, bi moralo zadoščati, da proizvod izpolnjuje zahteve funkcijske kategorije proizvoda, ki ustreza tako navedeni funkciji. Kadar pa se vloži zahtevek v zvezi z več kot eno od teh funkcij, bi bilo treba zadevni gnojilni proizvod z oznako CE obravnavati kot kombinacijo dveh ali več komponentnih gnojilnih proizvodov, od katerih bi moral vsak izpolnjevati zahteve glede svoje funkcije. Zato bi morala obstajati posebna funkcijska kategorija proizvoda, ki bi zajemala take kombinacije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Proizvajalec, ki uporablja enega ali več gnojilnih proizvodov z oznako CE, v zvezi s katerimi je že izvedel ugotavljanje skladnosti oziroma je tega izvedel drugi proizvajalec, se lahko sklicuje na to ugotavljanje skladnosti. Da bi čim bolj zmanjšali upravno breme, bi moral tudi tako pridobljeni gnojilni proizvod z oznako CE veljati za kombinacijo dveh ali več komponentnih gnojilnih proizvodov, dodatne zahteve glede skladnosti kombinacije pa bi bilo treba omejiti na vidike, ki so potrebni zaradi mešanja.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Kontaminanti v gnojilnih proizvodih z oznako CE, kot so kadmij, lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali ter za okolje, saj se kopičijo v okolju in vstopajo v prehransko verigo. Zato bi bilo treba njihovo vsebnost v takih proizvodih omejiti. Poleg tega bi bilo treba nečistote v gnojilnih proizvodih z oznako CE, ki so pridobljeni iz bioloških odpadkov, zlasti polimere, pa tudi kovino in steklo, bodisi preprečiti ali omejiti, če je to tehnično izvedljivo, z odkrivanjem takih nečistot v ločeno zbranih bioloških odpadkih pred predelavo.

(8)  Če se gnojilni proizvodi z oznako CE ne uporabljajo pravilno, lahko kontaminanti v teh proizvodih, kot je kadmij, pomenijo tveganje za zdravje ljudi in živali ter za okolje, saj se kopičijo v okolju in vstopajo v prehransko verigo. Zato bi bilo treba njihovo vsebnost v takih proizvodih omejiti. Poleg tega bi bilo treba nečistote v gnojilnih proizvodih z oznako CE, ki so pridobljeni iz bioloških odpadkov, zlasti polimere, pa tudi kovino in steklo, bodisi preprečiti ali omejiti, če je to tehnično izvedljivo, z odkrivanjem takih nečistot v ločeno zbranih bioloških odpadkih pred predelavo.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Države članice, ki so že uvedle strožje nacionalne mejne vrednosti za kadmij v gnojilih, bi morale imeti možnost, da te mejne vrednosti ohranijo, dokler preostale države Unije ne dosežejo enakovrednih mejnih vrednosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Za olajšanje skladnosti fosfatnih gnojilnih proizvodov z zahtevami te uredbe in za spodbujanje inovacij je treba zagotoviti zadostne spodbude za razvoj ustreznih tehnologij, zlasti tehnologije za odstranjevanje kadmija, in za upravljanje nevarnih odpadkov, ki vsebujejo kadmij, in sicer s finančnimi sredstvi, ki so na voljo v okviru programa Obzorje 2020, programov LIFE, platforme za podporo financiranju krožnega gospodarstva, prek Evropske investicijske banke (EIB) in drugih finančnih instrumentov, kjer je to ustrezno. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predložiti poročilo o spodbudah in financiranju Unije na področju odstranjevanja kadmija.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Proizvodom, ki izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, bi bilo treba omogočiti prost pretok na notranjem trgu. Če vsaj en komponentni material v gnojilnem proizvodu z oznako CE spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta18 , vendar v proizvodni verigi doseže točko, po kateri ne predstavlja več znatnega tveganja za javno zdravje ali zdravje živali (v nadaljnjem besedilu: končna točka v proizvodni verigi), bi nadaljnja uporaba določb navedene uredbe za ta proizvod pomenila nepotrebno upravno breme. Zato bi morali biti taki gnojilni proizvodi izvzeti iz zahtev navedene uredbe. Uredbo (ES) št. 1069/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)  Gnojilnim proizvodom z oznako CE, ki izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, bi bilo treba omogočiti prost pretok na notranjem trgu. Če je kateri od komponentnih materialov pridobljeni proizvod, ki spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, vendar je v proizvodni verigi dosegel točko, po kateri ne predstavlja več tveganja za javno zdravje ali zdravje živali (v nadaljnjem besedilu: končna točka v proizvodni verigi), bi nadaljnja uporaba določb navedene uredbe za ta proizvod pomenila nepotrebno upravno breme. Zato bi morali biti taki gnojilni proizvodi izvzeti iz zahtev navedene uredbe. Uredbo (ES) št. 1069/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

_________________

_________________

18 Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

18 Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Končno točko v proizvodni verigi bi bilo treba v skladu s postopki iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 določiti za vsak ustrezen komponentni material, ki vsebuje živalske stranske proizvode. Kadar se proizvodni postopek, ki ga ureja ta uredba, začne, preden je dosežena navedena končna točka, bi se morale za gnojilne proizvode z oznako CE kumulativno uporabljati zahteve glede predelave iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 in te uredbe, kar pomeni, da se uporabljajo strožje zahteve, kadar obe uredbi urejata isti parameter.

(10)  Za vsako kategorijo komponentnih materialov, ki vključuje pridobljene proizvode v smislu Uredbe (ES) št. 1069/2009, bi bilo treba za vsak ustrezen komponentni material, ki vsebuje živalske stranske proizvode, v skladu s postopki iz navedene uredbe določiti končno točko v proizvodni verigi. Da bi se izkoristil tehnični razvoj, povečale priložnosti za proizvajalce in podjetja ter izkoristil potencial za večjo uporabo hranil iz živalskih stranskih proizvodov, kot je živalski gnoj, bi se morala določitev načinov obdelave in pravil za predelavo živalskih stranskih proizvodov, za katere je bila določena končna točka v proizvodni verigi, začeti takoj po začetku veljavnosti te uredbe. Pri gnojilnih proizvodih, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz predelanega živalskega gnoja, bi bilo treba opredeliti merila za gnoj ob koncu življenjske dobe živine. Za razširitev ali dodajanje kategorij komponentnih materialov, da bi vključevale več živalskih stranskih proizvodov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Če se takšna končna točka doseže, preden se gnojilni proizvod z oznako CE da na trg, vendar po začetku proizvodnega postopka, ki ga ureja ta uredba, bi se morale za gnojilne proizvode z oznako CE kumulativno uporabljati zahteve glede postopka iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 in te uredbe, kar pomeni, da se uporabljajo strožje zahteve, kadar obe uredbi urejata isti parameter.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Za živalske stranske proizvode, ki jih že v veliki meri uporabljajo v državah članicah za proizvodnjo gnojil, bi bilo treba končno točko določiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Če vsaj en komponentni material za gnojilni proizvod z oznako CE spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1069/2009 in še ni dosegel končne točke v proizvodni verigi, bi bilo zavajajoče urejati označevanje proizvoda z oznako CE s to uredbo, saj za dostopnost takega proizvoda na trgu veljajo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1069/2009. Zato bi bilo treba take proizvode izključiti s področja uporabe te uredbe.

(12)  Kar zadeva živalske stranske proizvode ali pridobljene proizvode, za katere končna točka v proizvodni verigi ni določena ali določena končna točka v trenutku, ko se proizvod da na trg, ni dosežena, veljajo za dostopnost teh proizvodov na trgu zahteve iz Uredbe (ES) št. 1069/2009. Zato bi bilo zavajajoče, če bi bilo označevanje teh proizvodov z oznako CE urejeno s to uredbo. Vse proizvode, ki vsebujejo take živalske stranske proizvode ali pridobljene proizvode oziroma so iz njih sestavljeni, bi bilo zato treba izključiti s področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Ugotovljeno je bilo povpraševanje na trgu po nekaterih recikliranih odpadkih v smislu Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 za uporabo kot gnojilni proizvodi. Poleg tega so za uporabo odpadkov kot vhodnega materiala v postopku recikliranja, za postopke in tehnike obdelave ter za gnojilne proizvode, ki so rezultat recikliranja, potrebne nekatere zahteve za zagotovitev, da uporaba navedenih proizvodov ne bo povzročila splošnega škodljivega vpliva na okolje ali zdravje ljudi. Za gnojilne proizvode z oznako CE bi bilo treba navedene zahteve določiti v tej uredbi. Zato se taki proizvodi od trenutka, ko izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, ne bi več smeli šteti za odpadke v smislu Direktive 2008/98/ES.

(13)  Ugotovljeno je bilo povpraševanje na trgu po nekaterih recikliranih odpadkih, kot so struvit, biooglje in proizvodi iz pepela, v smislu Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 za uporabo kot gnojilni proizvodi. Poleg tega so za uporabo odpadkov kot vhodnega materiala v postopku recikliranja, za postopke in tehnike obdelave ter za gnojilne proizvode, ki so rezultat recikliranja, potrebne nekatere zahteve za zagotovitev, da uporaba navedenih proizvodov ne bo povzročila splošnega škodljivega vpliva na okolje ali zdravje ljudi. Za gnojilne proizvode z oznako CE bi bilo treba navedene zahteve določiti v tej uredbi. Zato se taki proizvodi od trenutka, ko izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, ne bi več smeli šteti za odpadke v smislu Direktive 2008/98/ES in bi morali v skladu s tem omogočiti dostop do notranjega trga za proizvode, ki vsebujejo te reciklirane odpadne materiale ali iz njih sestojijo. Zaradi pravne varnosti, izkoriščanja tehničnega razvoja in nadaljnjih spodbud za proizvajalce, da bi bolje izkoristili pomembne tokove odpadkov, bi se morale znanstvene raziskave in določitev zahtev za recikliranje na ravni Unije za te proizvode začeti takoj po začetku veljavnosti te uredbe. Zato bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov, s katerimi lahko brez nepotrebnega odlašanja določi širše ali dodatne kategorije komponentnih materialov, ki so primerni za uporabo v proizvodnji gnojilnih proizvodov z oznako CE.

_________________

_________________

20 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

20 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Nekatere industrijske stranske proizvode, soproizvode ali reciklirane proizvode, ki nastajajo pri specifičnih industrijskih postopkih, proizvajalci trenutno uporabljajo kot sestavine gnojilnih proizvodov z oznako CE. Za sestavine gnojilnih proizvodov z oznako CE bi bilo treba zahteve v zvezi s kategorijami komponentnih materialov določiti v tej uredbi. Zato se taki proizvodi od trenutka, ko izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, ne bi več smeli šteti za odpadke v smislu Direktive 2008/98/ES.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Nekatere snovi in zmesi, ki se običajno imenujejo agrarni dodatki, izboljšujejo vzorec sproščanja hranil v gnojilu. Snovi in zmesi, ki so dostopne na trgu, da se dodajajo gnojilnim proizvodom z oznako CE v ta namen, bi morale izpolnjevati nekatera merila učinkovitosti, za kar je odgovoren proizvajalec navedenih snovi ali zmesi, in bi se zato morale šteti za gnojilne proizvode z oznako CE na podlagi te uredbe. Poleg tega bi za gnojilne proizvode z oznako CE, ki vsebujejo take snovi ali zmesi, morala veljati nekatera merila učinkovitosti in varnosti. Take snovi in zmesi bi bilo zato prav tako treba urejati kot komponentne materiale za gnojilne proizvode z oznako CE.

(14)  Nekatere snovi in zmesi, ki se imenujejo agrarni dodatki, izboljšujejo vzorec sproščanja hranil v gnojilu. Snovi in zmesi, ki so dostopne na trgu, da se dodajajo gnojilnim proizvodom z oznako CE v ta namen, bi morale izpolnjevati nekatera merila učinkovitosti in varnosti ter okoljska merila, za kar je odgovoren proizvajalec navedenih snovi ali zmesi, in bi se zato morale šteti za gnojilne proizvode z oznako CE na podlagi te uredbe. Poleg tega bi za gnojilne proizvode z oznako CE, ki vsebujejo take snovi ali zmesi, morala veljati nekatera merila učinkovitosti in varnosti ter okoljska merila. Take snovi in zmesi bi bilo zato prav tako treba urejati kot komponentne materiale za gnojilne proizvode z oznako CE.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Ker so proizvodi, ki poleg sestavin gnojil vsebujejo še druge snovi in zmesi, namenjeni za dodajanje tlom in sproščanje v okolje, bi bilo treba za vse snovi v proizvodu uporabiti merila skladnosti, zlasti če so majhne ali razpadejo na majhne delce, ki se lahko skozi tla razširijo v vodne vire in v okolje. Zato bi morali tudi za merila biorazgradljivosti in preskušanje skladnosti veljati realni pogoji „in vivo“, pri katerih se upoštevajo različne hitrosti razgradnje v anaerobnih pogojih, v vodnih habitatih ali pod vodo, pri nasičenosti z vodo ali v zamrznjenih tleh.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Nekatere snovi, zmesi in mikroorganizmi, ki se običajno imenujejo rastlinski biostimulanti, dejansko niso hranila, čeprav spodbujajo rastlinske prehranjevalne procese. Kadar je namen takih proizvodov samo izboljšati učinkovitost izrabe hranil v rastlinah, povečati toleranco na abiotski stres ali izboljšati kakovostne lastnosti kmetijskih rastlin, so po naravi bolj podobni gnojilnim proizvodom kot pa večini kategorij fitofarmacevtskih sredstev. Zato bi morali biti taki proizvodi upravičeno do označevanja z oznako CE v skladu s to uredbo in bi jih bilo treba izvzeti s področja uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta21 . Uredbo (ES) št. 1107/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)  Nekatere snovi, zmesi in mikroorganizmi, ki se imenujejo rastlinski biostimulanti, dejansko niso vnosi hranil, čeprav spodbujajo rastlinske naravne prehranjevalne procese. Kadar je namen takih proizvodov samo izboljšati učinkovitost izrabe hranil v rastlinah, povečati toleranco na abiotski stres, izboljšati kakovostne lastnosti kmetijskih rastlin, razgraditi organske sestavine v tleh ali izboljšati razpoložljivost hranil v rizosferi, so po naravi bolj podobni gnojilnim proizvodom kot pa večini kategorij fitofarmacevtskih sredstev. Zato delujejo skupaj z gnojili, da bi se izboljšala njihova učinkovitost in zmanjšala stopnja uporabe hranil. Zato bi morali biti taki proizvodi upravičeno do označevanja z oznako CE v skladu s to uredbo in bi jih bilo treba izvzeti s področja uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta21. Uredbo (ES) št. 1107/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

_________________

_________________

21 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

21 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Da bi zagotovili in povečali inovativni potencial za razvoj in odkrivanje novih mikrobnih rastlinskih biostimulativnih proizvodov, bi bilo treba za mikroorganizme razširiti ali dodati kategorije komponentnih materialov. Za spodbujanje inovacij in ustvarjanje pravne varnosti za proizvajalce v zvezi z zahtevami, ki jih je treba izpolniti za uporabo novih mikroorganizmov kot komponentnih materialov gnojilnih proizvodov z oznako CE, je treba jasno opredeliti harmonizirane načine za oceno varnosti novih mikroorganizmov. Pripravljalno delo za opredelitev teh načinov ocenjevanja varnosti bi se morala začeti takoj po začetku veljavnosti te uredbe. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte, s katerimi lahko brez nepotrebnega odlašanja opredeli zahteve, ki jih morajo proizvajalci izpolniti, ko dokazujejo varnost novih mikroorganizmov, da bi jih lahko uporabljali v gnojilnih proizvodih z oznako CE.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Proizvodi, ki imajo eno ali več funkcij, od katerih je vsaj ena zajeta v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi morali ostati pod nadzorom, ki je prilagojen za take proizvode in določen v navedeni uredbi. Kadar imajo taki proizvodi tudi funkcijo gnojilnega proizvoda, bi bilo zavajajoče urejati njihovo označevanje z oznako CE s to uredbo, saj je dostopnost fitofarmacevtskega sredstva na trgu odvisna od dovoljenja za proizvod, ki velja v zadevni državi članici. Zato bi bilo treba take proizvode izključiti s področja uporabe te uredbe.

(16)  Proizvodi, ki imajo eno ali več funkcij, od katerih je vsaj ena zajeta v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009, so fitofarmacevtska sredstva, ki spadajo na področje uporabe navedene uredbe. Ti proizvodi bi morali ostati pod nadzorom, ki je prilagojen za take proizvode in določen v navedeni uredbi. Kadar imajo taki proizvodi tudi funkcijo ali delovanje gnojilnega proizvoda, bi bilo zavajajoče urejati njihovo označevanje z oznako CE s to uredbo, saj je dostopnost fitofarmacevtskega sredstva na trgu odvisna od dovoljenja za proizvod, ki velja v zadevni državi članici. Zato bi bilo treba take proizvode izključiti s področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Ta uredba ne bi smela preprečiti uporabe obstoječe zakonodaje Unije v zvezi z vidiki varovanja zdravja in okolja ter varnosti, ki jih ta uredba ne zajema. Ta uredba bi se zato morala uporabljati brez poseganja v Direktivo Sveta 86/278/EGS22 , Direktivo Sveta 89/391/EGS23 , Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta24 , Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta25 , Uredbo Komisije (ES) št. 1881/2006 26, Direktivo Sveta 2000/29/ES27 , Uredbo (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta28 in Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta29 .

(17)  Ne glede na vrsto proizvoda za oskrbo rastlin s hranili z oznako CE ta uredba ne bi smela preprečiti uporabe obstoječe zakonodaje Unije v zvezi z vidiki varovanja zdravja in okolja ter varnosti, ki jih ta uredba ne zajema. Ta uredba bi se zato morala uporabljati brez poseganja v Direktivo Sveta 86/278/EGS22, Direktivo Sveta 89/391/EGS23, Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta24, Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta25, Uredbo Komisije (ES) št. 1881/2006 26, Direktivo Sveta 2000/29/ES27, Uredbo (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta28, Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta29, Uredbo Sveta št. 91/676/EGS29a in Direktivo 2000/60/ES29b.

_________________

_________________

22 Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (UL L 181, 4.7.1986, str. 6).

22 Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (UL L 181, 4.7.1986, str. 6).

23 Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).

23 Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).

24 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

24 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

25 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

25 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

26 Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

26 Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

27 Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

27 Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

28 Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (UL L 39, 9.2.2013, str. 1).

28 Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (UL L 39, 9.2.2013, str. 1).

29 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

29 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

 

29a Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

 

29b Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Zagotoviti bi bilo treba sledljivost proizvodov, ki so dovzetni za organske nečistoče iz nekaterih potencialno problematičnih virov (ali ki se kot taki dojemajo), vse do vira organskih materialov. To je potrebno, da bi zagotovili zaupanje potrošnikov in omejili škodo, ko pride do lokalne kontaminacije. Tako bo mogoče opredeliti obrate, ki uporabljajo gnojilne proizvode, ki vsebujejo organske materiale iz teh virov. To bi moralo biti obvezno za proizvode, ki vsebujejo material iz odpadkov ali stranskih proizvodov , ki niso bili predelani v postopku, s katerim se uniči nečistoče, patogene in genetski material. Cilj je zmanjšati ne le tveganja za zdravje in okolje, temveč tudi pomiriti javno mnenje in pomisleke kmetov glede patogenov, organskih nečistoč in genetskega materiala. Države članice se poziva, naj uvedejo ustrezna pravila o odgovornosti za zaščito lastnikov zemljišč pred onesnaženjem, ki ga niso povzročili sami.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  Ta uredba ne bi smela veljati za neobdelane stranske živalske proizvode.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Proizvajalci v skladu s krožnim gospodarstvom že uporabljajo nekatere industrijske stranske proizvode ali soproizvode iz posebnih industrijskih procesov kot komponente gnojilnih proizvodov z oznako CE. Zahteve za take kategorije komponentnih materialov bi morale biti določene v Prilogi II.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za mešanico različnih gnojilnih proizvodov z oznako CE, pri kateri je bila za vsak proizvod ugotovljena skladnost z ustreznimi zahtevami za navedeni material, se lahko pričakuje, da bo tudi sama primerna za uporabo kot gnojilni proizvod z oznako CE, le če izpolnjuje nekatere dodatne zahteve, ki so potrebne zaradi mešanja. Da bi se izognili nepotrebnemu upravnemu bremenu, bi zato morale takšne mešanice spadati v posebno kategorijo, za katero bi moralo biti ugotavljanje skladnosti omejeno na dodatne zahteve, potrebne zaradi mešanja.

(20)  Za kombinacijo proizvodov iz različnih funkcijskih kategorij proizvoda, pri kateri je bila za vsak proizvod ugotovljena skladnost z ustreznimi zahtevami za navedeni material, se lahko pričakuje, da bo tudi sama primerna za uporabo kot gnojilni proizvod z oznako CE, le če izpolnjuje nekatere dodatne zahteve, ki so potrebne zaradi mešanja. Da bi se izognili nepotrebnemu upravnemu bremenu, bi zato morale takšne kombinacije spadati v posebno kategorijo, za katero bi moralo biti ugotavljanje skladnosti omejeno na dodatne zahteve, potrebne zaradi mešanja.

 

(Predlog spremembe se nanaša tudi na horizontalni tehnični Predlog spremembe pojma „mešanica“, ki se spremeni v pojem „kombinacija“ (v množini ali ednini); če bo sprejet, bodo potrebne ustrezne spremembe teh pojmov v celotnem besedilu in posledično v sprejetih predloge sprememb.)

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Ko daje uvoznik gnojilni proizvod z oznako CE na trg, bi moral na embalaži gnojilnega proizvoda navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem je dosegljiv, da omogoči nadzor trga.

(25)  Ko daje uvoznik proizvod z oznako CE na trg, bi moral na embalaži proizvoda navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem je dosegljiv, pa tudi proizvajalca iz tretje države, da omogoči nadzor trga.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Kadar harmonizirani standardi niso bili sprejeti oziroma ne zajemajo dovolj natančno vseh elementov v zvezi z zahtevami glede kakovosti in varnosti iz te uredbe, so morda potrebni enotni pogoji za izvajanje navedenih zahtev. Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da sprejme izvedbene akte o določitvi navedenih pogojev v skupnih specifikacijah. Zaradi pravne varnosti bi bilo treba pojasniti, da morajo gnojilni proizvodi z oznako CE izpolnjevati take specifikacije, tudi če zanje velja, da so v skladu s harmoniziranimi standardi.

(31)  Kadar harmonizirani standardi niso bili sprejeti oziroma ne zajemajo dovolj natančno vseh elementov v zvezi z zahtevami glede kakovosti in varnosti iz te uredbe, in kadar prihaja do nepotrebnih zamud v postopku sprejemanja ali dopolnjevanja standardov, ki morajo odražati navedene zahteve, so morda potrebni vmesni ukrepi za določitev enotnih pogojev za izvajanje navedenih zahtev. Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da sprejme izvedbene akte o določitvi navedenih pogojev v skupnih specifikacijah. Zaradi pravne varnosti bi bilo treba pojasniti, da morajo gnojilni proizvodi z oznako CE izpolnjevati take specifikacije, tudi če zanje velja, da so v skladu s harmoniziranimi standardi.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Gnojilne proizvode z oznako CE bi bilo treba dati na trg samo, če so pri ustreznem skladiščenju in uporabi za predviden namen ter v pogojih uporabe, ki jih je mogoče razumno predvideti, tj. ko je lahko taka uporaba posledica zakonitega in lahko predvidljivega človekovega ravnanja, dovolj učinkoviti ter ne predstavljajo nesprejemljivega tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Zato bi bilo treba določiti zahteve glede varnosti in kakovosti ter vzpostaviti ustrezne mehanizme nadzora. Poleg tega predvidena uporaba gnojilnih proizvodov z oznako CE ne bi smela povzročiti, da živila ali krma niso varni.

(47)  Gnojilne proizvode z oznako CE bi bilo treba dati na trg samo, če so pri ustreznem skladiščenju in uporabi za predviden namen ter v pogojih uporabe, ki jih je mogoče razumno predvideti, tj. ko je lahko taka uporaba posledica zakonitega in lahko predvidljivega človekovega ravnanja, dovolj učinkoviti ter ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Zato bi bilo treba določiti zahteve glede varnosti in kakovosti ter vzpostaviti ustrezne mehanizme nadzora.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(49)  Obstoječi sistem bi bilo treba dopolniti s postopkom, po katerem so zainteresirane strani obveščene o ukrepih, ki se nameravajo izvajati glede gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki predstavljajo nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Sistem bi tudi organom za nadzor trga moral omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi subjekti glede takih gnojilnih proizvodov zgodaj ukrepajo.

(49)  Obstoječi sistem bi bilo treba dopolniti s postopkom, po katerem so vsi deležniki, vključno s področja zdravstva in potrošniki, obveščeni o ukrepih, ki se nameravajo izvajati glede gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Sistem bi tudi organom za nadzor trga moral omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi subjekti glede takih gnojilnih proizvodov zgodaj ukrepajo.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  Na področju recikliranja odpadkov, kot sta recikliranje fosforja iz blata iz čistilnih naprav in proizvodnja gnojilnih proizvodov iz živalskih stranskih proizvodov, kot je biooglje, je bil dosežen obetaven tehničen napredek. Za proizvode, ki vsebujejo take materiale ali so iz njih sestavljeni, bi moralo biti mogoče, da so po znanstveni analizi proizvodnih postopkov in določitvi zahtev glede predelave na ravni Unije brez nepotrebnega odlašanja dostopni na notranjem trgu. V ta namen bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo širših ali dodatnih kategorij gnojilnih proizvodov z oznako CE ali komponentnih materialov, primernih za uporabo v proizvodnji takih proizvodov. Za živalske stranske proizvode bi bilo treba razširiti ali dodati kategorije komponentnih materialov samo, kadar je bila v proizvodni verigi določena končna točka v skladu s postopki iz Uredbe (ES) št. 1069/2009, saj so živalski stranski proizvodi, za katere taka končna točka ni bila določena, že tako izključeni iz področja uporabe te uredbe.

(55)  Na področju recikliranja odpadkov, kot so recikliranje fosforja iz blata iz čistilnih naprav, kot je struvit, proizvodnja gnojilnih proizvodov iz živalskih stranskih proizvodov, kot je biooglje, in pridobivanje fosforja po sežigu, zlasti proizvodov iz pepela, je bil dosežen obetaven tehničen napredek. Za proizvode, ki vsebujejo take materiale ali so iz njih sestavljeni, bi moralo biti mogoče, da so po znanstveni analizi proizvodnih postopkov in določitvi zahtev glede predelave na ravni Unije brez nepotrebnega odlašanja dostopni na notranjem trgu. V ta namen bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z upravičenostjo takih materialov za uporabo v proizvodnji. Za proizvode, pridobljene iz živalskih stranskih proizvodov bi bilo treba razširiti ali dodati kategorije komponentnih materialov samo, kadar je bila v proizvodni verigi določena končna točka v skladu s postopki iz Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(55a)  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje druge polimere, ki niso polimeri hranil, vendar bi to moralo biti omejeno na primere, v katerih je namen polimera nadzor sproščanja hranil ali povečanje sposobnosti zadrževanja vode gnojilnega proizvoda z oznako CE. Omogočiti bi bilo treba, da lahko inovativni izdelki, ki vsebujejo take polimere, dostopajo do notranjega trga. Da bi čim bolj omejili tveganja za zdravje ljudi, varnost ali okolje, ki bi jih utegnili povzročiti drugi polimeri, ki niso polimeri hranil, bi bilo treba določiti merila za njihovo biorazgradljivost, tako da bi bili fizično in biološko razgradljivi. V ta namen bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo meril za pretvarjanje polimernega ogljika v ogljikov dioksid (CO2) in s tem povezano preskusno metodo za ugotavljanje biorazgradljivosti.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(56)  Poleg tega bi se moralo biti mogoče takoj odzvati na nove ugotovitve v zvezi s pogoji za zadostno učinkovitost gnojilnih proizvodov z oznako CE in na nove ocene tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Zato bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov za spremembo zahtev, ki se uporabljajo za različne kategorije gnojilnih proizvodov z oznako CE.

(56)  Poleg tega bi se moralo biti mogoče takoj odzvati na nove ugotovitve v zvezi s pogoji za zadostno učinkovitost gnojilnih proizvodov z oznako CE in na nove ocene tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, ob upoštevanju ocen, ki so bile pripravljene v sodelovanju z organi držav članic ali ki so jih pripravili organi držav članic sami. Zato bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov za spremembo zahtev, ki se uporabljajo za različne kategorije gnojilnih proizvodov z oznako CE.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57)  Pri izvrševanju navedenih pooblastil je zlasti pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in na ustrezen način predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

(57)  Ko Komisija sprejema delegirane akte iz te uredbe, je zlasti pomembno, da se pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi Evropski parlament in Svet zlasti morala vse dokumente prejeti sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa bi morali imeti možnost, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(59a)  Komisija je fosfatno rudo zaradi zelo velike odvisnosti Unije od njenega uvoza uvrstila med kritične surovine. Treba je torej spremljati posledice, ki jih bo ta uredba imela na dostop do oskrbe s surovinami na splošno in posebej na razpoložljivost fosfatne rude, v obeh primerih pa na cene. Po tovrstni oceni in v primeru negativnih posledic bi morala Komisija sprejeti ukrepe, za katere se bo izkazalo, da so potrebni za odpravo trgovinskih motenj.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  živalske stranske proizvode, za katere veljajo zahteve Uredbe (ES) št. 1069/2009;

(a)  živalske stranske proizvode ali pridobljene proizvode, ki so dostopni na trgu, za katere veljajo zahteve Uredbe (ES) št. 1069/2009;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  Direktive 91/676/EGS;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  Direktive 2000/60/ES;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „gnojilni proizvod“ pomeni snov, zmes, mikroorganizem ali kateri koli drug material, ki se uporablja ali se namerava uporabljati samostojno ali skupaj z drugim materialom na rastlinah ali njihovi rizosferi zaradi oskrbe rastlin s hranili ali izboljšanja njihove hranilne učinkovitosti;

(1)  „proizvod za oskrbo rastlin s hranili“ pomeni snov, zmes, mikroorganizem ali kateri koli drug material, ki se uporablja ali se namerava uporabljati samostojno ali skupaj z drugim materialom, na glivah ali njihovi mikosferi ali na rastlinah v vseh fazah rasti, vključno s semeni, in/ali rizosferi, zaradi oskrbe rastlin ali gliv s hranili ali izboljšanja njihovih fizikalnih ali bioloških pogojev za rast ali njihove splošne vitalnosti, donosa in kakovosti, vključno z izboljšanjem sposobnosti rastline za absorbcijo hranil iz filosfere (z izjemo fitofarmacevtskih sredstev, ki jih ureja Uredba (ES) št. 1107/2009).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „snov“ pomeni snov v smislu člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006;

(3)  „snov“ pomeni kemijski element in njegove spojine v naravnem stanju ali pridobljene s kakršnim koli proizvodnim postopkom, vključno z vsemi dodatki, potrebnimi za ohranitev njene obstojnosti, in vsemi nečistočami, ki nastanejo pri uporabljenem postopku, ne vključuje pa topil, ki se lahko izločijo, ne da bi to vplivalo na obstojnost snovi ali spremenilo njeno sestavo.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  „tehnična specifikacija“ pomeni dokument, s katerim so določene tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati gnojilni proizvod z oznako CE;

(13)  „tehnična specifikacija“ pomeni dokument, s katerim so določene tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati gnojilni proizvod z oznako CE ali proizvodni proces tega proizvoda;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ne ovirajo dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so v skladu s to uredbo.

Kar zadeva vidike in tveganja, zajete v tej uredbi, države članice ne ovirajo dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta uredba ne preprečuje državam članicam, da zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja ohranijo ali sprejmejo določbe, skladne s Pogodbama, o uporabi gnojilnih proizvodov z oznako CE, če navedene določbe ne določajo sprememb gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so v skladu s to uredbo, in ne vplivajo na pogoje za dostopnost teh proizvodov na trgu.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V zvezi s katerimi koli vidiki, ki niso zajeti v Prilogi I ali II, gnojilni proizvodi z oznako CE izpolnjujejo zahtevo, da njihova uporaba, kot je določena v navodilih za uporabo, ne sme povzročiti, da živila ali krma rastlinskega izvora ni več varna v smislu člena 14 oziroma 15 Uredbe (ES) št. 178/2002.

črtano

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija sočasno z objavo te uredbe v Uradnem listu Evropske unije za proizvajalce in organe za nadzor trga objavi smernice s pojasnili in primeri, kakšne bi morale biti nalepke. V teh smernicah so opredeljene tudi druge ustrezne informacije iz odstavka 2(d) dela 1 Priloge III.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še 10 let po tem, ko je bil gnojilni proizvod z oznako CE, za katerega veljajo navedeni dokumenti, dan na trg.

3.  Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še pet let po tem, ko je bil gnojilni proizvod z oznako CE, za katerega veljajo navedeni dokumenti, dan na trg.

 

(Ta Predlog spremembe o obdobju hrambe celotne tehnične dokumentacije velja za celotno zakonodajno besedilo; če bo sprejet, bodo potrebne ustrezne spremembe v celotnem besedilu in posledično v sprejetih predlogih sprememb.)

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalci zagotovijo, da se pri serijski proizvodnji gnojilnih proizvodov z oznako CE izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s to uredbo. Ustrezno se upoštevajo spremembe proizvodne metode ali lastnosti navedenih gnojilnih proizvodov ter spremembe harmoniziranih standardov, skupnih specifikacij iz člena 13 ali drugih tehničnih specifikacij, v skladu s katerimi je dana izjava, da je gnojilni proizvod z oznako CE skladen.

Proizvajalci zagotovijo, da se pri serijski proizvodnji gnojilnih proizvodov z oznako CE izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s to uredbo. Ustrezno se upoštevajo spremembe lastnosti navedenih gnojilnih proizvodov ter spremembe harmoniziranih standardov, skupnih specifikacij iz člena 13 ali drugih tehničnih specifikacij, v skladu s katerimi je dana izjava, da je gnojilni proizvod z oznako CE skladen.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalci, kadar je to primerno glede na delovanje gnojilnega proizvoda z oznako CE ali glede na tveganja, ki jih ta proizvod predstavlja, testirajo vzorce takih gnojilnih proizvodov, ki so dostopni na trgu, preiskujejo pritožbe in po potrebi vodijo register pritožb, neskladnih gnojilnih proizvodov z oznako CE in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

Proizvajalci, kadar je to primerno glede na delovanje gnojilnega proizvoda z oznako CE ali glede na tveganja, ki jih ta proizvod predstavlja, in da bi zaščitili zdravje in varnost potrošnikov in okolja, testirajo vzorce takih gnojilnih proizvodov, ki so dostopni na trgu, preiskujejo pritožbe in po potrebi vodijo register pritožb, neskladnih gnojilnih proizvodov z oznako CE in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje in organe za nadzor trga.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Proizvajalci na embalaži gnojilnega proizvoda z oznako CE ali, kadar se gnojilni proizvod dobavlja brez embalaže, v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu, navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi. V poštnem naslovu se navede center za stike, na katerem je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo.

6.  Proizvajalci na embalaži gnojilnega proizvoda z oznako CE ali, kadar se gnojilni proizvod dobavlja brez embalaže, v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu, navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi. V poštnem naslovu se navede center za stike, na katerem je proizvajalec dosegljiv. Zgoraj omenjene informacije so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo, kot določi zadevna država članica, ter so jasne, razumljive in čitljive.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Proizvajalci zagotovijo, da so gnojilni proizvodi z oznako CE označeni v skladu s Prilogo III ali da so, kadar se gnojilni proizvod dobavlja brez embalaže, navedbe z oznake vključene v dokument, ki je priložen gnojilnemu proizvodu, in so na voljo za pregled, ko se gnojilni proizvod da na trg. Navedbe na oznaki so v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot določi zadevna država članica, ter so jasne, razumljive in čitljive.

7.  Proizvajalci zagotovijo, da je gnojilni proizvod z oznako CE označen v skladu s Prilogo III ali da so, kadar je embalaža premajhna, da bi oznaka vsebovala vse informacije, ali kadar se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, zahtevane informacije vključene v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu z oznako CE. Informacije, zahtevane v skladu s Prilogo III, so v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot določi zadevna država članica, ter so jasne, razumljive in čitljive.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 10 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Proizvajalec predloži pristojnemu organu namembne države članice poročilo o testu detonacijske odpornosti, ki je določen v Prilogi IV, za naslednje gnojilne proizvode z oznako CE:

10.  Proizvajalec predloži pristojnemu organu namembne države članice poročilo o testu detonacijske odpornosti, ki je določen v Prilogi IV, da za naslednje gnojilne proizvode z oznako CE zagotovi, da lahko prestanejo ta test:

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 10 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  mešanice gnojilnih proizvodov, kot so opredeljene v funkcijski kategoriji proizvodov 7 v Prilogi I, ki vsebujejo gnojilo iz točke (a).

(b)  kombinacije iz različnih funkcijskih kategorij proizvodov, kot so opredeljene v funkcijski kategoriji proizvodov 7 v Prilogi I, ki vsebujejo gnojilo iz točke (a).

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 10 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

To poročilo se odda vsaj pet dni pred dajanjem navedenih proizvodov na trg.

To poročilo se odda vsaj pet delovnih dni pred dajanjem navedenih proizvodov na trg. Komisija na svoji spletni strani objavi seznam pristojnih organov držav članic.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Uvozniki dajejo na trg le gnojilne proizvode z oznako CE, ki so skladni.

1.  V Unijo se sme uvažati in dati na trg samo gnojilo z oznako CE, ki je skladno.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Preden dajo gnojilni proizvod z oznako CE na trg, uvozniki zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 14. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da so gnojilnemu proizvodu z oznako CE priloženi izjava EU o skladnosti in zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 6(5) in (6). Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da gnojilni proizvod z oznako CE ni skladen z ustreznimi zahtevami iz Priloge I, Priloge II ali Priloge III, da gnojilni proizvod na trg šele po tem, ko je skladen z zahtevami. Kadar gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

2.  Preden dajo gnojilni proizvod z oznako CE na trg, uvozniki zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 14. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da so gnojilnemu proizvodu z oznako CE priloženi izjava EU o skladnosti in zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 6(5) in (6). Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da gnojilni proizvod z oznako CE ni skladen z ustreznimi zahtevami iz te uredbe, da gnojilni proizvod na trg šele po tem, ko je skladen z zahtevami. Kadar gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Uvozniki na embalaži gnojilnega proizvoda z oznako CE ali, kadar se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu, navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo.

3.  Uvozniki na embalaži gnojilnega proizvoda z oznako CE ali, kadar se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu, navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi, ter proizvajalce iz tretjih držav. Kontaktni podatki so v jeziku, ki ga končni uporabniki in organi za nadzor trga brez težav razumejo.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Uvozniki zagotovijo, da je gnojilni proizvod z oznako CE označen v skladu s Prilogo III v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot določi zadevna država članica.

4.  Uvozniki zagotovijo, da je gnojilni proizvod z oznako CE označen v skladu s Prilogo III ali da so, kadar je embalaža premajhna, da bi oznaka vsebovala vse informacije, ali kadar se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, zahtevane informacije vključene v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu z oznako CE. Informacije, zahtevane v skladu s Prilogo III, so v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot določi zadevna država članica.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Uvozniki, kadar je to primerno glede na delovanje gnojilnega proizvoda z oznako CE ali glede na tveganja, ki jih ta proizvod predstavlja, testirajo vzorce takih gnojilnih proizvodov, ki so dostopni na trgu, preiskujejo pritožbe in po potrebi vodijo register pritožb, neskladnih gnojilnih proizvodov z oznako CE in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

6.  Uvozniki zaradi varovanja zdravja in varnosti potrošnikov in okolja, kadar je to primerno glede na delovanje gnojilnega proizvoda z oznako CE ali glede na tveganja, ki jih ta proizvod predstavlja, testirajo vzorce takih gnojilnih proizvodov, ki so dostopni na trgu, preiskujejo pritožbe in vodijo register pritožb, neskladnih gnojilnih proizvodov z oznako CE in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Uvozniki še 10 let po tem, ko je bil gnojilni proizvod z oznako CE dan na trg, hranijo kopijo izjave EU o skladnosti za potrebe organov za nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na voljo navedenim organom na njihovo zahtevo.

8.  Uvozniki še pet let po tem, ko je bil gnojilni proizvod z oznako CE dan na trg, hranijo kopijo izjave EU o skladnosti za potrebe organov za nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na voljo navedenim organom na njihovo zahtevo. Uvozniki drugim zadevnim gospodarskim operaterjem na zahtevo predložijo kopijo izjave EU o skladnosti.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden distributerji omogočijo dostopnost gnojilnega proizvoda z oznako CE na trgu, preverijo, ali so proizvodu priloženi izjava EU o skladnosti in zahtevani dokumenti, ali je označen v skladu s Prilogo III v jeziku, ki ga brez težav razumejo končni uporabniki v državi članici, v kateri bo gnojilni proizvod z oznako CE dostopen na trgu, in ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) oziroma člena 8(3).

Preden distributerji omogočijo dostopnost gnojilnega proizvoda z oznako CE na trgu, preverijo, ali so proizvodu priloženi zahtevani dokumenti, ali je označen v skladu s Prilogo III v jeziku, ki ga brez težav razumejo končni uporabniki v državi članici, v kateri bo gnojilni proizvod z oznako CE dostopen na trgu, in ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) oziroma člena 8(3). Kadar je embalaža premajhna, da bi oznaka vsebovala vse informacije, ali kadar se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, distributerji na trgu preverijo, ali so zahtevane informacije vključene v dokumentu, ki je priložen gnojilnemu proizvodu z oznako CE.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da gnojilni proizvod z oznako CE ni skladen z ustreznimi zahtevami iz Priloge I, Priloge II ali Priloge III, omogoči dostopnost gnojilnega proizvoda na trgu šele po tem, ko je skladen z zahtevami. Kadar gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.

Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da gnojilni proizvod z oznako CE ni skladen z ustreznimi zahtevami te uredbe, omogoči dostopnost gnojilnega proizvoda na trgu šele po tem, ko je skladen z zahtevami. Kadar gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v skupne specifikacije iz člena 13 se za gnojilne proizvode z oznako CE, ki so skladni s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, na katere so bila sklicevanja objavljena v Uradnem listu Evropske unije, šteje, da so skladni z zahtevami iz prilog I, II in III, zajetimi v navedenih standardih ali njihovih delih.

Za gnojilne proizvode z oznako CE, ki so skladni ali so bili testirani v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, na katere so bila sklicevanja objavljena v Uradnem listu Evropske unije, šteje, da so skladni z ustreznimi zahtevami iz prilog I, II in III, zajetimi v navedenih standardih ali njihovih delih.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi skupne specifikacije, z upoštevanjem katerih se zagotovi skladnost z zahtevami iz prilog I, II in III, zajetimi v navedenih specifikacijah ali njihovih delih. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(3).

Kadar zahteva iz prilog I, II ali III ni zajeta v harmoniziranih standardih ali njihovih delih, na katere so bila sklicevanja objavljena v Uradnem listu Evropske unije, in kadar Komisija, potem ko od ene ali več evropskih organizacij za standardizacijo zahteva osnutek harmoniziranih standardov za navedeno zahtevo, ugotovi nepotrebne zamude pri sprejemanju navedenega standarda, lahko Komisija sprejme izvedbene akte o določitvi skupnih specifikacij za navedeno zahtevo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(3).

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Oznaka CE je vidno, čitljivo in neizbrisno označena v spremnih dokumentih in, če se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja v pakirani obliki, nameščena na embalažo.

1.  Oznaka CE je vidno, čitljivo in neizbrisno označena na embalaži gnojilnega proizvoda z oznako CE ali, če se gnojilni proizvod z oznako CE dobavlja brez embalaže, na dokumentih, ki so priloženi gnojilnemu proizvodu z oznako CE.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, ki je vključen v ugotavljanje skladnosti, kakor je opredeljeno v modulu D1 v Prilogi IV.

Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, če je to potrebno v skladu s Prilogo IV.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za gnojilni proizvod z oznako CE, ki je bil recikliran in izpolnjuje zahteve iz te uredbe, se šteje, da izpolnjuje pogoje iz člena 6(1) Direktive 2008/98/ES, in zato tudi velja, da ni več odpadek.

Če se material, ki je bil odpadek, predela in proizvod z oznako CE, ki je skladen s to uredbo, vsebuje ta material ali iz njega sestoji, se šteje, da material izpolnjuje pogoje iz člena 6(1) Direktive 2008/98/ES, in zato tudi velja, da ni več odpadek COM(2016)0157.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica priglasiteljica Komisiji na zahtevo predloži vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali vzdrževanjem usposobljenosti zadevnega priglašenega organa.

2.  Organi priglasitelji Komisiji na zahtevo predložijo vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali vzdrževanjem usposobljenosti zadevnega priglašenega organa.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje zahtev iz Priloge I, Priloge II ali Priloge III ali iz ustreznih harmoniziranih standardov, skupnih specifikacij iz člena 13 ali drugih tehničnih specifikacij, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata.

3.  Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje zahtev iz Priloge I, Priloge II ali Priloge III ali iz ustreznih harmoniziranih standardov ali skupnih specifikacij iz člena 13, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata skladnosti ali odločitve o odobritvi.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata priglašeni organ ugotovi, da gnojilni proizvod z oznako CE ni več skladen, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali prekliče certifikat.

4.  Kadar med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata ali odločitve o odobritvi priglašeni organ ugotovi, da gnojilni proizvod z oznako CE ni več skladen, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali prekliče certifikat ali odločitev o odobritvi.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar korektivni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali prekliče vse certifikate.

5.  Kadar korektivni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka in zato gnojilni proizvod z oznako CE še vedno ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, priglašeni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali prekliče vse certifikate ali odločitve o odobritvi.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali preklicu certifikata;

(a)  vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali preklicu certifikata ali odločitve o odobritvi;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 37 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopek za ravnanje z gnojilnimi proizvodi z oznako CE, ki predstavljajo tveganje na nacionalni ravni

Postopek na nacionalni ravni za ravnanje z gnojilnimi proizvodi z oznako CE, ki predstavljajo tveganje

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar organi za nadzor trga ene države članice upravičeno domnevajo, da gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, ocenijo, ali zadevni gnojilni proizvod izpolnjuje zahteve iz te uredbe. Zadevni gospodarski subjekti v ta namen po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

Kadar organi za nadzor trga ene države članice upravičeno domnevajo, da gnojilni proizvod z oznako CE predstavlja tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje ali ogroža druge vidike zaščite javnega interesa, ki so zajeti v tej uredbi, ocenijo, ali zadevni gnojilni proizvod izpolnjuje vse zahteve iz te uredbe. Zadevni gospodarski subjekti v ta namen po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

 

(Predlog spremembe se nanaša tudi na horizontalni tehnični Predlog spremembe pojma „nesprejemljivo tveganje“ (v ednini ali množini), ki se spremeni v pojem „tveganje“ (v ednini); če bo sprejet, bodo potrebne ustrezne spremembe teh pojmov v celotnem besedilu in posledično v sprejetih predloge sprememb.)

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar med ocenjevanjem organi za nadzor trga ugotovijo, da gnojilni proizvod z oznako CE ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, od gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da v razumnem obdobju izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost gnojilnega proizvoda z navedenimi zahtevami, ga umakne ali odpokliče s trga ali odstrani oznako CE.

Kadar med ocenjevanjem organi za nadzor trga ugotovijo, da gnojilni proizvod z oznako CE ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, od gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost gnojilnega proizvoda z navedenimi zahtevami ali ga umakne ali odpokliče s trga v razumnem roku, ki ga določi glede na naravo tveganja, in odstrani oznako CE.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar zadevni gospodarski subjekt v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 ne izvede ustreznih korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga izvedejo vse ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti gnojilnega proizvoda z oznako CE na nacionalnem trgu, umik ali odpoklic gnojilnega proizvoda z navedenega trga.

Kadar zadevni gospodarski subjekt v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 ne izvede ustreznih korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga izvedejo vse ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti gnojilnega proizvoda z oznako CE na nacionalnem trgu, umik ali odpoklic gnojilnega proizvoda z navedenega trga. Obveznosti organov za nadzor trga v tem smislu ne posegajo v možnost držav članic, da s predpisi uredijo gnojilne proizvode brez oznake CE, kadar so dostopni na trgu.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  harmonizirani standardi iz člena 12 v zvezi z domnevo o skladnosti so pomanjkljivi.

(b)  harmonizirani standardi iz člena 12 so pomanjkljivi;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 5 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  skupne specifikacije iz člena 13 so pomanjkljive.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, gnojilni proizvod z oznako CE pa ni skladen zaradi pomanjkljivosti skupnih specifikacij iz točke (c) člena 37(5), Komisija nemudoma sprejme izvedbene akte, s katerimi spremeni ali razveljavi zadevno skupno specifikacijo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(3).

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar država članica po opravljenem ocenjevanju iz člena 37(1) ugotovi, da gnojilni proizvod z oznako CE, čeprav je skladen s to uredbo, predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da v razumnem obdobju izvede vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevni gnojilni proizvod, ko je dan na trg, ne predstavlja več navedenega tveganja, da gnojilni proizvod umakne ali odpokliče s trga.

1.  Kadar država članica po opravljenem ocenjevanju iz člena 37(1) ugotovi, da gnojilni proizvod z oznako CE, čeprav je skladen s to uredbo, predstavlja tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje ali za druge vidike varovanja javnega interesa, zajete v tej uredbi, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, da v razumnem obdobju, ki ga organ za nadzor trga določi glede na naravo tveganja, izvede vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevni gnojilni proizvod, ko je dostopen na trgu, ne predstavlja več navedenega tveganja, da gnojilni proizvod umakne ali odpokliče s trga.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izjava EU o skladnosti ni priložena gnojilnemu proizvodu z oznako CE;

(c)  izjava EU o skladnosti ni bila pripravljena;

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 43 sprejme delegirane akte za spremembo prilog I do IV zaradi prilagoditve tehničnemu napredku ter lažjega dostopa do notranjega trga in prostega pretoka za gnojilne proizvode z oznako CE,

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43 za spremembo prilog I do IV zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, ob upoštevanju proizvodov in materialov, ki so že odobreni v državah članicah, in zlasti v zvezi s proizvodnjo gnojil iz živalskih stranskih proizvodov in proizvodov, predelanih iz odpadkov, ter zaradi lažjega dostopa do notranjega trga in prostega pretoka za gnojilne proizvode z oznako CE:

(a)  s katerimi se bo na notranjem trgu precej trgovalo in

(a)  ki imajo potencial, da se bo z njimi na notranjem trgu precej trgovalo in

(b)  za katere obstajajo znanstveni dokazi, da ne predstavljajo nesprejemljivega tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin ter varnost ali okolje in da so dovolj učinkoviti.

(b)  za katere obstajajo znanstveni dokazi, da ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin ter varnost ali okolje in da so dovolj učinkoviti.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe] brez nepotrebnega odlašanja sprejme delegirani akt v skladu s prvim odstavkom, s katerim spremeni kategorije komponentnih materialov iz Priloge II, zlasti da tem kategorijam doda živalske stranske proizvode, za katere je bila določena končna točka, struvit, biooglje in proizvode iz pepela ter določi zahteve za vključitev teh proizvodov v te kategorije. Pri sprejemanju teh delegiranih aktov Komisija posebej upošteva tehnološki napredek pri pridelavi hranil.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar Komisija spremeni Prilogo II, da doda nove mikroorganizme v kategorijo komponentnih materialov za take organizme v skladu z odstavkom 1, to stori na podlagi naslednjih podatkov:

2.  Kadar Komisija spremeni Prilogo II, da doda nove seve mikroorganizmov v kategorijo komponentnih materialov za take organizme, to stori po tem, ko je preverila, da vsi zadevni sevi dodatnega mikroorganizma izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1(b) tega člena, in na podlagi naslednjih podatkov:

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ime mikroorganizma;

(a)  ime mikroorganizma na ravni seva;

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pretekli podatki o varni proizvodnji in uporabi mikroorganizma;

(c)  poročila iz znanstvene literature o varni proizvodnji in uporabi mikroorganizma

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  taksonomski odnos do vrst mikroorganizmov, ki izpolnjujejo zahteve za kvalificirano domnevo o varnosti, kot jo je oblikovala Evropska agencija za varnost hrane;

(d)  taksonomski odnos do vrst mikroorganizmov, ki izpolnjujejo zahteve za kvalificirano domnevo o varnosti, kot jo je oblikovala Evropska agencija za varnost hrane, ali sklicevanje na deklarirano skladnost z ustreznimi harmoniziranimi standardi o varnosti uporabljenih mikroorganizmov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, ali na skladnost z zahtevami za oceno varnosti novih mikroorganizmov, ki jih je sprejela Komisija, če takšni harmonizirani standardi niso uvedeni;

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Da bi upoštevala hiter tehnološki napredek na tem področju, Komisija do ... [eno letu po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, da bi opredelila merila za oceno novih mikroorganizmov, ki se lahko uporabijo v proizvodih za oskrbo rastlin s hranili, ne da bi bili nominalno navedeni na pozitivnem seznamu.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] spremeni Prilogo II, da se za živalske stranske proizvode, naštete v CMC 11 Priloge II, vključijo končne točke v proizvodni verigi, opredeljene v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Pri sprejemanju delegiranih aktov v skladu z odstavkom 1 Komisija spremeni kategorijo komponentnih materialov iz Priloge II, ki določa zahteve za polimere, ki niso polimeri hranil, da bo odražala najnovejše znanstvene dokaze in tehnološki razvoj, ter do ... [tri leta po datumu začetka uporabe te uredbe] določi merila za pretvarjanje polimernega ogljika v ogljikov dioksid (CO2) in s tem povezano preskusno metodo za ugotavljanje biorazgradljivosti.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Komisija pri sprejemanju delegiranih aktov v skladu z odstavkom 1 spremeni kategorijo komponentnih materialov iz Priloge II, ki določa merila za druge stranske proizvode živilske industrije, da bo odražala sodobne proizvodne prakse, tehnološki razvoj in najnovejše znanstvene dokaze, ter do ... [leto dni po datumu začetka uporabe te uredbe] določi merila za stranske proizvode živilske industrije za njihovo vključitev v kategorijo komponentnih materialov.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Glede dela II Priloge I pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu z odstavkoma 1 in 4 tega člena ne zajema prilagoditve mejnih vrednosti kontaminantov iz te priloge, razen če so potrebne nove mejne vrednosti kontaminantov zaradi dodajanja novih snovi v skladu s Prilogo II. Ko se določijo nove mejne vrednosti kontaminantov, se te vrednosti uporabljajo samo za dodane nove komponentne materiale.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter o morebitnih poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o navedenih pravilih in ukrepih ter o morebitnih poznejših spremembah, ki vplivajo nanje. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo izvrševanje pravil o kaznih.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1069/2009

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)   v odstavek 2 se po prvem pododstavku vstavi naslednji pododstavek:

 

„Za pridobljene proizvode, ki spadajo v področje uporabe člena 32, ki jih že v veliki meri uporabljajo v državah članicah za proizvodnjo gnojil, Komisija določi takšno končno točko do ... [šest mesecev od začetka veljavnosti uredbe o gnojilih].“

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1107/2009

Člen 3 – odstavek 34 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  "34. ‚rastlinski biostimulant‘ pomeni proizvod, ki spodbuja rastlinske prehranjevalne procese neodvisno od vsebnosti hranil v proizvodu z izključnim namenom izboljšanja ene ali več od naslednjih značilnosti rastline:

“34. „rastlinski biostimulant“ pomeni proizvod, ki vsebuje katero koli snov ali mikroorganizem, ki spodbuja rastlinske prehranjevalne procese neodvisno od vsebnosti hranil v proizvodu, ali katero koli kombinacijo teh snovi in/ali mikroorganizmov, njegov edini namen pa je izboljšati eno ali več naslednjih značilnosti rastline ali njene rizosfere:

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1107/2009

Člen 3 – točka 34 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kakovostne lastnosti kmetijskih rastlin.

(c)  kakovost kmetijskih rastlin.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1107/2009

Člen 3 – točka 34 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  razpoložljivosti hranil, zajetih v tleh, rizosferi ali polisferi;

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1107/2009

Člen 3 – točka 34 – točka c b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  razgradnjo organskih sestavin v tleh

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1107/2009

Člen 3 – točka 34 – točka c c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  humifikacije;

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 48 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prehodne določbe

Prehodne določbe, pregled in poročanje

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ne ovirajo dostopnosti na trgu proizvodov, ki so bili dani na trg kot gnojila z oznako „gnojila ES“ v skladu z Uredbo (ES) št. 2003/2003 pred [Urad za publikacije: vstaviti datum začetka uporabe te uredbe]. Vendar pa se poglavje 5 smiselno uporablja za take proizvode.

Države članice ne ovirajo dostopnosti na trgu proizvodov, ki so bili dani na trg kot gnojila z oznako „gnojila ES“ v skladu z Uredbo (ES) št. 2003/2003 pred ... [12 mesecev po začetku uporabe te uredbe]. Vendar pa se poglavje 5 smiselno uporablja za take proizvode.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Države članice, ki so že uvedle nižjo mejno vrednost za kadmij (Cd) v organsko-mineralnih gnojilih in anorganskih gnojilih, določeno v PFC 1(B)(3)(a) in PFC 1(C)(I)(2)(a) v delu II Priloge I, lahko to strožjo mejno vrednost ohranijo, dokler je mejna vrednost, določena v skladu s to uredbo, enaka ali nižja. Države članice take obstoječe nacionalne ukrepe sporočijo Komisiji do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Komisija do ... [42 mesecev od začetka uporabe te uredbe] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ocenjevalno poročilo o njenem izvajanju in njenem skupnem učinku na izpolnjevanje njenih ciljev, vključno z vplivom na mala in srednja podjetja. Poročilo zlasti vključuje:

 

(a)  oceno delovanja notranjega trga gnojilnih proizvodov, vključno z oceno skladnosti in učinkovitim tržnim nadzorom, analizo učinkov delne harmonizacije na proizvodnjo, vzorce uporabe in trgovinske tokove gnojilnih proizvodov z oznako CE in gnojilnih proizvodov, danih na trg v skladu z nacionalnimi pravili;

 

(b)  oceno uporabe omejitev za ravni onesnaževal, kot so določene v Prilogi I k tej uredbi, vse nove zadevne znanstvene informacije glede toksičnosti in rakotvornosti onesnaževal, če je na voljo, vključno s tveganji zaradi kontaminacije z uranom v gnojilnih proizvodih;

 

(c)  oceno razvoja na področju tehnologij za odstranjevanje kadmija ter njihovega vpliva, obsega in stroškov v vrednostni verigi, pa tudi s tem povezanim ravnanjem z ostanki iz kadmija ter

 

(d)  oceno vplivov na trgovino na področju pridobivanja surovin, vključno z razpoložljivostjo fosfatne rude.

 

V poročilu se ustrezno upoštevajo tehnološki napredek in inovacije ter postopki standardizacije, ki vplivajo na proizvodnjo in uporabo gnojil. Po potrebi se poročilu priloži zakonodajni predlog do ... [pet let po datumu začetka uporabe te uredbe].

 

Do ... [12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] Komisija predloži oceno znanstvenih podatkov za določitev kmetijskih in okoljskih meril za opredelitev meril za gnoj ob koncu življenjske dobe živine, da bi po kakovosti razvrstili zmogljivost proizvodov, ki vsebujejo predelan živalski gnoj ali iz njega sestojijo;

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  Komisija do ... [pet let po datumu začetka veljavnosti te uredbe] izvede pregled postopka ugotavljanja skladnosti mikroorganizmov

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od 1. januarja 2018.

Uporablja se od… [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe], razen členov 19 do 35 in člena 41, ki se uporabljajo od … [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe], ter členov 13, 41, 42, 43 in 45, ki se uporabljajo od … [datum začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Priloga I – del 3 – točka 1 – točka C a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ca.  Gnojilo z nizko vsebnostjo ogljika

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 5 – točka A –točka I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ia.  Inhibitor denitrifikacije

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Priloga I – del II – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje snovi, za katera so bile določene najvišje mejne vrednosti ostankov za živila in krmo v skladu z

črtano

(a)   Uredbo Sveta (EGS) št. 315/9332,

 

(b)   Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta33,

 

(c)   Uredbo (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta34 ali

 

(d)   Direktivo 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta35 ,

 

uporaba gnojilnega proizvoda z oznako CE, kakor je navedena v navodilih za uporabo, ne sme preseči navedenih mejnih vrednosti v živilih ali krmi.

 

__________________

 

32Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 37, 13.2.1993, str. 1).

 

33 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).

 

34 Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 152, 16.6.2009, str. 11).

 

35 Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 140, 30.5.2002, str. 10).

 

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Priloga II – del II – točka 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Sestavine, ki so bile predložene v odobritev ali ponovno odobritev v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, vendar niso bile vključene v Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011, se ne uporabljajo v gnojilnih proizvodih, kadar nevključitev upravičuje člen 1(4) Uredbe ES (št.) 1107/2009.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Organsko gnojilo vsebuje

1. Organsko gnojilo vsebuje

-  ogljik (C) in

-  organski ogljik (Corg) in

-  hranilne snovi

-  hranilne snovi

samo biološkega izvora, z izjemo materiala, ki je fosiliziran ali del geoloških formacij.

samo biološkega izvora, kot je šota, vključno s humusnim premogom, lignitom in snovmi, pridobljenimi iz teh materialov, z izjemo drugih materialov, ki so fosilizirani ali del geoloških formacij.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  kadmij (Cd)  1,5 mg/kg suhe snovi,

-  kadmij (Cd)  1,0 mg/kg suhe snovi,

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) – točka 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  svinec (Pb)  120 mg/kg suhe snovi in

-  svinec (Pb)  20 mg/kg suhe snovi in

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) – točka 2 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  biuret (C2H5N3O2)  12 g/kg suhe snovi.

-  biuret (C2H5N3O2) pod mejo zaznavnosti.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.  V 25 g vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp.

Predlog spremembe

3.  Organsko gnojilo ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale mejne vrednosti, navedene v spodnji tabeli:

Mikroorganizem, ki ga je treba testirati

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli ali Enterococcaceae

5

5

0

1000 v 1 g ali 1 ml

pri čemer velja: n = število vzorcev, ki se testirajo

c = število vzorcev, pri katerih število bakterij, izraženo v CFU, lahko znaša od m do M

m = mejna vrednost, pri kateri število bakterij, izraženo v CFU, še velja za zadovoljivo

M = najvišja vrednost števila bakterij, izraženega v CFU

Paraziti Ascaris spp. in toxocara spp. v vseh fazah razvoja ne smejo biti prisotni v 100 g ali 100 ml organskega gnojila.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) (I) – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje vsaj eno od naslednjih deklariranih hranil: dušik (N), fosforjev pentoksid (P2O5) ali kalijev oksid (K2O).

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1 (A) (I) – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno hranilo, vsebuje proizvod osnovna deklarirana hranila v navedenih najmanjših količinah: □

 

2,5 masnega odstotka skupnega dušika (N) ali 2 masna odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali 2 masna odstotka skupnega kalijevega oksida (K2O) in

 

6,5 masnega odstotka skupne vsote hranil.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) (II) – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje vsaj eno od naslednjih deklariranih hranil: dušik (N), fosforjev pentoksid (P2O5) ali kalijev oksid (K2O).

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) (II) – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje vsaj eno od naslednjih deklariranih hranil v najmanjših navedenih količinah:

2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje vsaj eno od naslednjih deklariranih primarnih hranil v najmanjših navedenih količinah:

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) (II) – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  2 masna odstotka skupnega dušika (N),

–  1 masni odstotek skupnega dušika (N) in/ali

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Priloga I – del II PFC 1 (A) (II) – točka 2 alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  1 masni odstotek skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali

–  2 masna odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) (II) – točka 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  2 masna odstotka skupnega kalijevega oksida (K2O).

–  1 (en) masni odstotek skupnega kalijevega oksida (K2O). ter

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1 (A) (II) – točka 2 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  6,5 masnega odstotka skupne vsote hranil.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1 (A) (II) – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno hranilo, vsebuje proizvod osnovna deklarirana hranila v navedenih najmanjših količinah: □

 

2 masna odstotka skupnega dušika (N) ali 1 masni odstotek skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali 2 masna odstotka skupnega kalijevega oksida (K2O) in

 

5 masnih odstotkov skupne vsote primarnih hranil.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(V) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organsko-mineralno gnojilo sestavljajo naslednji elementi:

1.  Organsko-mineralno gnojilo sestavljajo naslednji elementi:

–  eno ali več anorganskih gnojil, kakor je navedeno v PFC 1(C), ter

–  eno ali več mineralnih gnojil, kakor je navedeno v PFC 1(C) ter

–  material, ki vsebuje organski ogljik (C) in

 

–  eden ali več materialov, ki vsebujejo organski ogljik (Corg) ter

–  samo biološkega izvora, z izjemo materiala, ki je fosiliziran ali del geoloških formacij.

–  hranilne snovi samo biološkega izvora, kot je šota, vključno s humusnim premogom, lignitom in snovmi, pridobljenimi iz teh materialov, z izjemo drugih materialov, ki so fosilizirani ali del geoloških formacij.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(B) – točka 3 – točka a – točka 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  od [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum dvanajst let po začetku uporabe te uredbe]: 20 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),

-  od ... [devet let po datumu začetka uporabe te uredbe]: 20 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(B) – točka 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  svinec (Pb)  120 mg/kg suhe snovi.

(e)  svinec (Pb)  20 mg/kg suhe snovi.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(B) – točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4.  V 25 g vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp.

Predlog spremembe

4.  Organsko-mineralno gnojilo ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale mejne vrednosti, navedene v preglednici:

Mikroorganizem, ki ga je treba testirati

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli ali Enterococcaceae

5

5

0

1000 v 1 g ali 1 ml

pri čemer velja: n = število vzorcev, ki se testirajo

c = število vzorcev, pri katerih število bakterij, izraženo v CFU, lahko znaša od m do M

m = mejna vrednost, pri kateri število bakterij, izraženo v CFU, še velja za zadovoljivo

M = najvišja vrednost števila bakterij, izraženega v CFU

Paraziti Ascaris spp. in toxocara spp. v vseh fazah razvoja ne smejo biti prisotni v 100 g ali 100 ml organsko-mineralnega gnojila.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(B) (I) – točka 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  2 masna odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali

-  1 masni odstotek fosforjevega pentoksida (P2O5), topnega v nevtralnem amonijevem citratu in vodi ali

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1 (B) (I) – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno hranilo, vsebuje proizvod osnovna deklarirana hranila v navedenih najmanjših količinah:

 

2,5 masnega odstotka skupnega dušika (N), od katerih je 1 masni odstotek gnojilnega proizvoda z oznako CE organski dušik (N), ali 2 masna odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali 2 masna odstotka skupnega kalijevega oksida (K2O), in

 

6,5 masnih odstotkov skupne vsote primarnih hranil.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(B) (I) – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vsaka enota gnojilnega proizvoda z oznako CE vsebuje organske snovi in hranila v deklarirani vsebnosti.

4.  Vsaka enota gnojilnega proizvoda z oznako CE vsebuje organski ogljik in vsa hranila v deklarirani vsebnosti. Enota se nanaša na eno od sestavin proizvoda, kot so zrnca, kroglice itd.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(B) (II) – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če proizvod vsebuje več kot eno hranilo, so prisotne naslednje najmanjše količine:

 

  1 masni odstotek celotnega dušika (N) ali

 

  1 masni odstotek skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5) ali

 

  1 masni odstotek skupnega kalijevega oksida (K2O)

 

in če skupna količina hranil znaša najmanj 4 %.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(B) (I) – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V gnojilnem proizvodu z oznako CE morajo biti vsaj 3 masni odstotki organskega ogljika (C).

3.  V gnojilnem proizvodu z oznako CE mora biti vsaj 1 masni odstotek organskega ogljika (C).

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Anorgansko gnojilo je gnojilo, ki ne spada med organska ali organsko-mineralna gnojila.

1. Mineralno gnojilo je gnojilo, ki vsebuje hranila, ki so v obliki mineralov oziroma so iz živalske ali rastlinske oblike obdelana v obliko mineralov. Količina organskega ogljika (Corg) v gnojilnem proizvodu z oznako CE ne sme biti višja od enega masnega odstotka. To izključuje ogljik, ki izvira iz prevleke, skladne z zahtevami CMC 9 in 10, ter agrarne dodatke, skladne z zahtevami funkcijskih kategorij proizvodov 5 in CMC 8.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Fosforna gnojila morajo izpolnjevati vsaj eno od naslednjih minimalnih ravni topnosti, da so lahko na voljo rastlinam, sicer ne morejo biti deklarirana kot fosforna gnojila:

 

  topnost v vodi: minimalna raven 40 % skupnega P ali

 

  topnost v nevtralnem amonijevem citratu: minimalna raven 75 % skupnega P ali

 

  topnost v mravljinčni kislini (samo za mehke fosfatne kamnine): minimalna raven 55 % skupnega P.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Navedena skupna vsebnost dušika pomeni vsoto amonijevega dušika, nitratnega dušika, sečninskega dušika, dušika iz metilen uree, dušika iz izobutilidene disečnine in dušika iz krotonilidene disečnine. Navedena vsebnost fosforja pomeni fosfatno obliko P. Nove oblike se lahko dodajo po znanstveni presoji v skladu s členom 42(1).

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Anorgansko gnojilo z makrohranili rastlinam zagotavlja eno ali več naslednjih makrohranil: dušik (N), fosfor (P), kalij (K), magnezij (mg), kalcij (Ca), žveplo (S) ali natrij (Na).

1.  Mineralno gnojilo z makrohranili rastlinam zagotavlja eno ali več naslednjih makrohranil:

 

(a)  primarna: dušik (N), fosfor (P) in kalij (K).

 

(b)  sekundarna: magnezij (Mg), kalcij (Ca), žveplo (S) ali natrij (Na).

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) I – točka 2 – točka a – točka 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  od [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum dvanajst let po začetku uporabe te uredbe]: 20 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),

–  od ... [devet let po začetku uporabe te uredbe]: 20 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5),

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) – točka 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  svinec (Pb)  150 mg/kg suhe snovi,

(e)  svinec (Pb)  20 mg/kg suhe snovi,

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) – točka 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  arzen (As)  60 mg/kg suhe snovi,

(f)  arzen (As)  20 mg/kg suhe snovi,

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (a)(i) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Enostavno trdno anorgansko gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost samo enega hranila.

1.  Enostavno trdno mineralno gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost:

 

(a)  samo enega primarnega hranila (dušik (N), fosfor (P) in kalij (K)) ali

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (a)(i) – točka 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b)  ne več kot eno sekundarno hranilo (magnezij (mg), kalcij (Ca), žveplo (S) in natrij (Na)).

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Enostavno trdno mineralno gnojilo z makrohranili in deklarirano vsebnostjo samo enega primarnega hranila lahko vsebuje eno ali več sekundarnih hranil.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje eno od naslednjih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah:

2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje eno od primarnih in/ali sekundarnih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah:

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Priloga I – del 2 – PFC 1(C) (I) (a) (i) – točka 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  12 masnih odstotkov skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5),

–  12 masnih odstotkov fosforjevega pentoksida (P2O5), topnega v nevtralnem amonijevem citratu in vodi,

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Priloga I – del 2 – PFC 1(C) (I) (a) (i) – točka 2 – alinea 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  1 masni odstotek skupnega natrijevega oksida (Na2O).

–  3 masne odstotke skupnega natrijevega oksida (Na2O).

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (a)(ii) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sestavljeno trdno anorgansko gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost več kot enega hranila.

1.  Sestavljeno trdno mineralno gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost več kot enega primarnega in/ali sekundarnega hranila.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno od naslednjih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah

2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno od naslednjih primarnih in/ali sekundarnih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (a) (ii) – točka 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  3 masne odstotke skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5),

–  5 masnih odstotkov skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5), topnega v nevtralnem amonijevem citratu in vodi,

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (a) (ii) – točka 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  3 masne odstotke skupnega kalijevega oksida (K2O),

–  5 masnih odstotkov skupnega kalijevega oksida (K2O),

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (a)(ii) – točka 2 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  1,5 masnega odstotka skupnega magnezijevega oksida (MgO),

–  2 masna odstotka skupnega magnezijevega oksida (MgO),

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (a)(ii) – točka 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  1,5 masnega odstotka skupnega kalcijevega oksida (CaO),

–  2 masna odstotka skupnega kalcijevega oksida (CaO),

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (a)(ii) – točka 2 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  1,5 masnega odstotka skupnega žveplovega trioksida (SO3) ali

–  5 masnih odstotkov skupnega žveplovega trioksida (SO3),

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (a)(ii) – točka 2 – alinea 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  1 masni odstotek skupnega natrijevega oksida (Na2O).

–  3 masne odstotke skupnega natrijevega oksida (Na2O).

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C)(I) (a)(i-ii)(A) – točka 5 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  po petih toplotnih ciklih, kakor so opisani v razdelku 4.2 modula A1 v Prilogi IV,

–  po petih toplotnih ciklih, kakor so opisani v razdelku 4.2 modula A1 v Prilogi IV, za testiranje pred dajanjem na trg,

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b)(i) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Enostavno tekoče anorgansko gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost samo enega hranila.

1.  Enostavno tekoče mineralno gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost:

 

(a)  samo enega primarnega hranila

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b)(i) – točka 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b)  samo enega sekundarnega hranila.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Enostavno tekoče mineralno gnojilo z makrohranili in deklarirano vsebnostjo samo enega primarnega hranila lahko vsebuje enega ali več sekundarnih hranil.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje eno od naslednjih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah:

2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje eno od primarnih in/ali sekundarnih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah:

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – točka 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  5 masnih odstotkov skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5),

–  5 masnih odstotkov skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5), topnega v nevtralnem amonijevem citratu in vodi,

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – točka 2 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  5 masnih odstotkov skupnega žveplovega trioksida (SO3) ali

–  5 masnih odstotkov skupnega žveplovega trioksida (SO3),

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – točka 2 – alinea 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  1 masni odstotek skupnega natrijevega oksida (Na2O).

–  med 0,5 in 5 masnih odstotkov skupnega natrijevega oksida (Na2O).

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b)(ii) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sestavljeno tekoče anorgansko gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost več kot enega hranila.

1.  Sestavljeno tekoče mineralno gnojilo z makrohranili ima deklarirano vsebnost več kot enega primarnega in/ali sekundarnega hranila.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno od naslednjih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah

2.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje več kot eno od primarnih in/ali sekundarnih deklariranih hranil v navedenih najmanjših količinah

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b)(ii) – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  1,5 masnega odstotka skupnega dušika (N),

–  3 masne odstotke skupnega dušika (N) ali

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – točka 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  1,5 masnega odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5),

–  1,5 masnega odstotka skupnega fosforjevega pentoksida (P2O5), topnega v nevtralnem amonijevem citratu in vodi,

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – točka 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  1,5 masnega odstotka skupnega kalijevega oksida (K2O),

–  3 masne odstotke skupnega kalijevega oksida (K2O),

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – točka 2 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  0,75 masnega odstotka skupnega magnezijevega oksida (MgO),

–  1,5 masnega odstotka skupnega magnezijevega oksida (MgO) ali

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – točka 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  0,75 masnega odstotka skupnega kalcijevega oksida (CaO),

–  1,5 masnega odstotka skupnega kalcijevega oksida (CaO) ali

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – točka 2 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  0,75 masnega odstotka skupnega žveplovega trioksida (SO3) ali

–  1,5 masnega odstotka skupnega žveplovega trioksida (SO3) ali

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) (II) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Anorgansko gnojilo z mikrohranili je anorgansko gnojilo, ki ne spada med gnojila z makrohranili, namenjeno zagotavljanju enega ali več od naslednjih hranil: bora (B), kobalta (Co), bakra (Cu), železa (Fe), mangana (Mn), molibdena (Mo) ali cinka (Zn).

1.  Anorgansko gnojilo z mikrohranili je anorgansko gnojilo, ki ne spada med gnojila z makrohranili, namenjeno zagotavljanju enega ali več od naslednjih hranil: bora (B), kobalta (Co), bakra (Cu), železa (Fe), mangana (Mn), molibdena (Mo), selena (Se), silicija (Si) ali cinka (Zn).

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(C) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PFC1(C)a: GNOJILO Z NIZKO VSEBNOSTJO OGLJIKA

 

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE se imenuje gnojilo z nizko vsebnostjo ogljika, če vsebuje več kot 1 % organskega ogljika (Corg) in do 15 % organskega ogljika (Corg).

 

2.  Ogljik, prisoten v kalcijevem cianamidu in sečnini ter njeni kondenzaciji in sorodnih proizvodih, v tej opredelitvi ne bo vključen v organski ogljik.

 

3.  Specifikacije trdih/tekočih ter čistih/sestavljenih gnojil in gnojil z makrohranili/mikrohranili, ki spadajo v kategorijo PFC 1(C), se uporabljajo tudi za to kategorijo.

 

4.  V proizvodih, ki se prodajajo v kategoriji PFC 1(C)a, morajo biti ravni kontaminantov v skladu z navedenimi v Prilogi I, opredeljenimi za organska ali organsko-mineralna gnojila, kadar PFC 1(C) ne vsebuje mejnih vrednosti za kontaminante.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sredstvo za apnjenje je gnojilni proizvod z oznako CE, namenjen odpravljanju kislosti tal, ter vsebuje okside, hidrokside, karbonate ali silikate hranil kalcija (Ca) ali magnezija (Mg).

1.  Sredstvo za apnjenje je gnojilni proizvod z oznako CE, namenjen odpravljanju kislosti tal, ter vsebuje okside, hidrokside, karbonate in/ali silikate hranil kalcija (Ca) ali magnezija (Mg).

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 2 – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  kadmij (Cd)  3 mg/kg suhe snovi,

–  kadmij (Cd)  1 mg/kg suhe snovi,

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 2 – točka 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  svinec (Pb)  200 mg/kg suhe snovi in

–  svinec (Pb)  20 mg/kg suhe snovi in

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 2 – točka 2 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  arzen (As)  120 mg/kg suhe snovi.

–  arzen (As)  20 mg/kg suhe snovi.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izboljševalec tal je gnojilni proizvod z oznako CE, ki se dodaja tlom, da bi se ohranile, izboljšale ali zaščitile fizikalne ali kemične lastnosti, struktura ali biološka dejavnost tal.

Izboljševalec tal je material, vključno z zastirno folijo, ki se dodaja tlom na mestu samem predvsem za ohranjanje ali izboljševanje njihovih fizikalnih lastnosti in lahko izboljša njihove kemične in/ali biološke lastnosti ali delovanje.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 3 – točka 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje 15 ali več masnih odstotkov materialov biološkega izvora.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 3(A) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organski izboljševalec tal sestavljajo samo materiali biološkega izvora, z izjemo materialov, ki so fosilizirani ali vgrajeni v geološke formacije.

1.  Organski izboljševalec tal sestavljajo samo materiali biološkega izvora, vključno s šoto, humusnim premogom, lignitom in humusnimi snovmi, pridobljenimi iz njih, vendar z izjemo drugih materialov, ki so fosilizirani ali vgrajeni v geološke formacije.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 3(A) – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  kadmij (Cd)  3 mg/kg suhe snovi,

-  kadmij (Cd)  1,5 mg/kg suhe snovi,

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 3(A) – točka 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  šestvalentni krom (Cr VI)  2 mg/kg suhe snovi,

-  šestvalentni krom (Cr VI)  1 mg/kg suhe snovi,

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 3(A) – točka 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  svinec (Pb)  120 mg/kg suhe snovi.

-  svinec (Pb)  20 mg/kg suhe snovi.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 3(A) – točka 3 – alinea a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(a)  V 25 g vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp.

Predlog spremembe

(a)  Organski izboljševalec tal ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale mejne vrednosti, navedene v spodnji tabeli:

Mikroorganizem, ki ga je treba testirati

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli ali Enterococcaceae

5

5

0

1000 v 1 g ali 1 ml

pri čemer velja: n = število vzorcev, ki se testirajo

c = število vzorcev, pri katerih število bakterij, izraženo v CFU, lahko znaša od m do M

m = mejna vrednost, pri kateri število bakterij, izraženo v CFU, še velja za zadovoljivo

M = najvišja vrednost števila bakterij, izraženega v CFU

Paraziti Ascaris spp. in Toxocara spp. v vseh fazah razvoja ne smejo biti prisotni v 100 g ali 100 ml organskega izboljševalca tal.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 3(B) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Anorganski izboljševalec tal je izboljševalec tal, ki ni organski izboljševalec tal.

1.  Anorganski izboljševalec tal je izboljševalec tal, ki ni organski izboljševalec tal, in vključuje zastirne folije. Biološko razgradljiva zastirna folija je folija iz biološko razgradljivega polimera, ki izpolnjuje zlasti zahteve iz točk 2a in 3 kategorije komponentnih materialov CMC 10 v Prilogi II in ki se položi na tla na kraju samem, da se zaščiti njihova struktura, zatre rast plevela, zmanjša izguba vlage iz tal ali prepreči njihova erozija.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 3(B) – točka 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  svinec (Pb)  150 mg/kg suhe snovi.

-  svinec (Pb)  20 mg/kg suhe snovi.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Rastni medij je material, ki ni zemlja, namenjen uporabi kot substrat za razvoj korenin.

1.  Rastni medij je material, ki ni zemlja na kraju samem, v katerem se gojijo rastline in gobe.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 4 – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  kadmij (Cd)  3 mg/kg suhe snovi,

–  kadmij (Cd)  1,5 mg/kg suhe snovi,

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 4 – točka 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  svinec (Pb)  150 mg/kg suhe snovi.

–  svinec (Pb)  20 mg/kg suhe snovi.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 4 – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.  V 25 g vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp.

Predlog spremembe

3.  Rastni medij ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale mejne vrednosti, navedene v spodnji tabeli:

Mikroorganizem, ki ga je treba testirati

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli ali Enterococcaceae

5

5

0

1000 v 1 g ali 1 ml

pri čemer velja: n = število vzorcev, ki se testirajo

c = število vzorcev, pri katerih število bakterij, izraženo v CFU, lahko znaša od m do M

m = mejna vrednost, pri kateri število bakterij, izraženo v CFU, še velja za zadovoljivo

M = najvišja vrednost števila bakterij, izraženega v CFU

Paraziti Ascaris spp. in Toxocara spp. v vseh fazah razvoja ne smejo biti prisotni v 100 g ali 100 ml rastnega medija.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agrarni dodatek je gnojilni proizvod z oznako CE, namenjen za dodajanje proizvodom, ki rastlinam zagotavljajo hranila, da bi navedenemu proizvodu izboljšali vzorce sproščanja hranil.

Agrarni dodatek je gnojilni proizvod z oznako CE, namenjen za dodajanje proizvodom, ki imajo dokazan učinek na preobrazbo ali sposobnost rastlin za različne oblike mineralov ali mineraliziranih hranil, ali oboje, ali za dodajanje tlom z namenom izboljšanja sprejemanja hranil rastlin ali za zmanjšanje izgube hranil.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(A) – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka snov je bila na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/200636 registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje

Vsaka snov mora biti registrirana na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/200636, razen če je izrecno zajeta v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v členu 6 navedene uredbe ali v Prilogi IV oziroma Prilogi V k navedeni uredbi.

__________________

__________________

36 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

36 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(A) – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije, določene v prilogah VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006, in

črtano

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(A) – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  poročilo o kemijski varnosti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki pokriva uporabo gnojilnega proizvoda,

črtano

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(A) – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

razen če je izrecno zajeta v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v Prilogi IV k navedeni uredbi ali v točkah 6, 7, 8 ali 9 Priloge V k navedeni uredbi.

črtano

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(A) (I) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PFC 5(A)(Ia): Inhibitor nitrifikacije

 

1.  Inhibitor denitrifikacije je inhibitor, ki zavira nastajanje dušikovega oksida (N2O) z upočasnitvijo ali onemogočanjem pretvorbe nitrata (NO3-) v molekularni dušik (N2) in brez vpliva na proces nitrifikacije, kot je opisano v PFC 5 (A)(I). To prispeva k večji dostopnosti nitrata za rastlino in zmanjšanju emisij dušikovega oksida.

 

2.  Učinkovitost te metode se lahko oceni z merjenjem emisij dušikovega oksida v vzorcih plina, zbranega v primerni merilni napravi, in z merjenjem količine dušikovega oksida tega vzorca v plinskem kromatografu. V oceni mora biti navedena tudi vsebnost vode v tleh.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(B) – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Snov mora biti registrirana na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/200637 v dokumentaciji, ki vsebuje

2. Snov mora biti registrirana na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/200637, razen če je izrecno zajeta v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v členu 6 navedene uredbe ali v Prilogi IV oziroma Prilogi V k navedeni uredbi.

__________________

__________________

37 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

37 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(B) – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije, določene v prilogah VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006, in

črtano

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(B) – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  poročilo o kemijski varnosti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki pokriva uporabo gnojilnega proizvoda,

črtano

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(B) – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

razen če je izrecno zajeta v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v Prilogi IV k navedeni uredbi ali v točkah 6, 7, 8 ali 9 Priloge V k navedeni uredbi.

črtano

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(C) – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Snov mora biti registrirana na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/200638 v dokumentaciji, ki vsebuje

2. Snov mora biti registrirana na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/200638, razen če je izrecno zajeta v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v členu 6 navedene uredbe ali v Prilogi IV oziroma Prilogi V k navedeni uredbi.

__________________

__________________

38 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

38 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(C) – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije, določene v prilogah VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006, in

črtano

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(C) – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  poročilo o kemijski varnosti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki pokriva uporabo gnojilnega proizvoda,

črtano

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 5(B) – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

razen če je izrecno zajeta v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v Prilogi IV k navedeni uredbi ali v točkah 6, 7, 8 ali 9 Priloge V k navedeni uredbi.

črtano

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6 – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Rastlinski biostimulant je gnojilni proizvod z oznako CE, ki spodbuja hranilne procese rastline neodvisno od vsebnosti hranil proizvoda, čigar edini cilj je izboljšati eno ali več naslednjih značilnosti rastline:

1.  Rastlinski biostimulant je gnojilni proizvod z oznako CE, ki spodbuja hranilne procese rastline neodvisno od vsebnosti hranil proizvoda, čigar edini cilj je izboljšati eno ali več naslednjih značilnosti rastline ter njeno rizosfero ali filosfero:

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6 – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  razpoložljivost hranil, zajetih v tleh in rizosferi.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6 – točka 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  humifikacijo

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6 – točka 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  razgradnjo organskih sestavin v tleh ali

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6 – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  kadmij (Cd)  3 mg/kg suhe snovi,

–  kadmij (Cd)  1,5 mg/kg suhe snovi,

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Rastlinski biostimulant ima učinke, ki so navedeni na oznaki kmetijske rastline.

3.  Rastlinski biostimulant ima učinke, ki so navedeni na oznaki rastline. Če rastlinski biostimulant vsebuje eno ali več sestavin, odobrenih v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, se z informacijami, posredovanimi med ugotavljanjem skladnosti, zagotovijo prepričljivi empirični dokazi o učinku biostimulanta, pri čemer se upoštevajo ustrezni parametri, npr. relativne koncentracije komponent, odmerek, časovna razporeditev, faza rasti rastline, ciljni pridelek itd.

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Mikrobni rastlinski biostimulant sestavljajo izključno mikroorganizmi ali konzorcij mikroorganizmov, kakor so navedeni v kategoriji 7 komponentnih materialov iz Priloge II.

1.  Mikrobni rastlinski biostimulant sestavljajo:

 

(a)  mikroorganizmi ali konzorcij mikroorganizmov, kakor so navedeni v kategoriji 7 komponentnih materialov iz Priloge II;

 

(b)  mikroorganizmi ali konzorcij mikroorganizmov, ki niso našteti pod točko (a). Uporabljajo se lahko kot kategorije komponentnih materialov, če so v skladu z zahtevami iz kategorije CMC 7 iz Priloge II.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.  V 25 g ali 25 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp.

 

Predlog spremembe

3.  Mikrobni rastlinski biostimulant ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale v tabeli navedene mejne vrednosti:

Mikroorganizmi/njihovi toksini, metaboliti

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli

5

0

Odsotnost v 1 g ali 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Odsotnost v 25 g ali 25 ml

Vibrio spp

5

0

Odsotnost v 25 g ali 25 ml

Shigella spp

5

0

Odsotnost v 25 g ali 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Odsotnost v 25 g ali 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Število anaerobnih mikroorganizmov na ploščah, razen če je mikrobni biostimulant aerobna bakterija

5

2

105 CFU/g ali ml

Število kvasovk in plesni, razen če je mikrobni biostimulant gliva

5

2

1000 CFU/g ali ml

pri čemer velja:  n = število enot v vzorcu; c = število vzorčnih enot, pri katerih vrednost presega dane mejne vrednosti.

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V 1 g ali 1 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Escherichie coli.

črtano

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  V gnojilnem proizvodu z oznako CE z več kot 10 CFU/g sveže mase ne sme biti Enterococcaceae:

črtano

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  V 25 g ali 25 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Listerie monocytogenes.

črtano

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  V 25 g ali 25 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Vibria spp.

črtano

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  V 25 g ali 25 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Shigelle spp.

črtano

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  V 1 g ali 1 ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Staphylococcusa aureusa.

črtano

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Število aerobnih mikroorganizmov na ploščah ne sme presegati 5 CFU/g ali ml vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE, razen če je mikrobni biostimulant aerobna bakterija.

črtano

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 12 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ima rastlinski biostimulant pH najmanj 4.

črtano

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 6(A) – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13.  Rok uporabnosti mikrobnega rastlinskega biostimulanta je najmanj 6 mesecev v pogojih skladiščenja, navedenih na oznaki.

črtano

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 7 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Mešanje ne sme spremeniti narave posameznega komponentnega gnojilnega proizvoda

3.  Mešanje ne sme spremeniti funkcije posameznega komponentnega gnojilnega proizvoda

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Priloga II – del I – CMC 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

CMC 11a: Drugi industrijski stranski proizvodi

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 1 – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje snovi in zmesi, razen39

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje snovi in zmesi, vključno s tehničnimi dodatki, razen39

__________________

__________________

39 Izključitev materiala iz CMC 1 ne pomeni, da ta material ne bi mogel biti komponenti material v okviru druge CMC, ki določa drugačne zahteve. Glej na primer CMC 11 o živalskih stranskih proizvodih, CMC 9 in CMC 10 o polimerih ter CMC 8 o agrarnih dodatkih.

39 Izključitev materiala iz CMC 1 ne pomeni, da ta material ne bi mogel biti komponenti material v okviru druge CMC, ki določa drugačne zahteve. Glej na primer CMC 11 o živalskih stranskih proizvodih, CMC 9 in CMC 10 o polimerih ter CMC 8 o agrarnih dodatkih.

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  stranskih proizvodov v smislu Direktive 2008/98/ES;

(b)  stranskih proizvodov v smislu Direktive 2008/98/ES, razen stranskih proizvodov, registriranih v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki v Prilogi V, točka 5, opredeljuje izjeme, za katere ne velja obveznost registracije,

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 1 – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  polimerov ali

(e)  polimerov, z izjemo tistih, ki se uporabljajo pri rastnih medijih, ki niso v stiku s prstjo, ali

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 1 – točka 2 – pododstavek – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vse snovi, vključene v gnojilni proizvod z oznako CE, same po sebi ali v zmesi, so registrirane na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 z dokumentacijo, ki vsebuje

Če izrecno ne spadajo med izjeme, za katere ne velja obveznost registracije iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali Priloge IV ali V k tej uredbi, so vse snovi, vključene v gnojilni proizvod z oznako CE, same po sebi ali v zmesi, registrirane na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 z dokumentacijo, ki vsebuje

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 1 – točka 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije, določene v prilogah VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006, in

črtano

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 1 – točka 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  poročilo o kemijski varnosti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki pokriva uporabo gnojilnega proizvoda,

črtano

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 1 – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

razen če je izrecno zajeta v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v Prilogi IV k navedeni uredbi ali v točkah 6, 7, 8 ali 9 Priloge V k navedeni uredbi.

črtano

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje rastline, dele rastlin ali rastlinske izvlečke, ki niso bili drugače obdelani kot rezani, mleti, centrifugirani, stiskani, sušeni, sušeni z zamrzovanjem ali z vodno ekstrakcijo.

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje rastline, dele rastlin ali rastlinske izvlečke, ki niso bili drugače obdelani kot rezani, mleti, centrifugirani, drobljeni, presejani, stiskani, sušeni, sušeni z zamrzovanjem, poparjeni, ekstrudirani, obsevani, obdelani z zamrzovanjem, obdelani s toploto, obdelani z vodno ekstrakcijo ali drugače pripravljeni/obdelani, tako da končne snovi ni treba registrirati v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene odstavka 1 se med rastline štejejo alge, ne pa modrozelene alge.

2.  Za namene odstavka 1 se med rastline štejejo alge, razen modrozelenih alg, ki proizvajajo cianotoksine, ki so razvrščeni kot nevarni v skladu z Uredbo (ES) No 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje kompost, pridobljen z aerobnim kompostiranjem izključno enega ali več naslednjih vhodnih materialov:

1.  Proizvod za oskrbo rastlin s hranili z oznako CE lahko vsebuje kompost ter tekoče ali netekoče mikrobne ali nemikrobne izvlečke komposta, pridobljene z aerobnim kompostiranjem in zatem možnim množenjem naravno prisotnih mikrobov izključno enega ali več naslednjih vhodnih materialov:

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  živalskih stranskih proizvodov kategorij 2 in 3 v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009;

(b)  proizvodov, pridobljenih iz živalskih stranskih proizvodov iz člena 32 Uredbe (ES) št. 1069/2009, za katere je bila v skladu s členom 5 navedene uredbe dosežena končna točka v proizvodni verigi;

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka c – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  živih ali mrtvih organizmov ali njihovih delov, nepredelanih ali predelanih le na ročen, mehanski ali gravitacijski način, z raztapljanjem v vodi, s flotacijo, z vodno ekstrakcijo, s parno destilacijo ali segrevanjem, izključno z namenom, da se odstrani voda, ali izločenih iz zraka na kakršen koli način, razen

(c)  živih ali mrtvih organizmov ali njihovih delov, nepredelanih ali predelanih le na ročen, mehanski ali gravitacijski način, z raztapljanjem v vodi, razen

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka c – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  blata iz čistilnih naprav, industrijskega blata ali mulja iz rečnih strug ter

–  blata iz čistilnih naprav, industrijskega blata (razen neužitnih ostankov živil, krme in nasadov, povezanih s agrogorivi) ali mulja iz rečnih strug ter

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka d – točka 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  je dodatek registriran v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/200640 v dokumentaciji, ki vsebuje

–  je dodatek registriran v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/200640, razen če je izrecno zajet v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v členu 6 navedene uredbe ali v Prilogi IV oziroma Prilogi V k navedeni uredbi.

__________________

__________________

40 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

40 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka d – točka 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  informacije, določene v prilogah VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006, in

črtano

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka d – točka 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  poročilo o kemijski varnosti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki pokriva uporabo gnojilnega proizvoda,

črtano

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka d – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

razen če je izrecno zajeta v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v Prilogi IV k navedeni uredbi ali v točkah 6, 7, 8 ali 9 Priloge V k navedeni uredbi, ter

črtano

skupna koncentracija vseh dodatkov ne presega 5 % skupne teže vhodnih materialov; ali

 

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Neobdelani in mehansko obdelani ostanki iz živilske industrije, razen industrije, ki uporablja živalske stranske proizvode v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  Materiali, skladni s CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 in CMC 11.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ki predeluje le vhodne materiale iz navedenega odstavka 1 ter

–  katerih proizvodne linije za obdelavo vhodnih materialov iz navedenega odstavka 1 so jasno ločene od proizvodnih linij za obdelavo drugih vhodnih materialov, kot so navedeni v odstavku 1, ter

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 3 – točka 6 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  merilo: največ 25 mmol O2/kg organske snovi/h; ali

–  merilo: največ 50 mmol O2/kg organske snovi/h; ali

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

CMC 4: Digestat energijskih kmetijskih rastlin

CMC 4: Digestat energijskih kmetijskih rastlin in biološki odpadki na osnovi rastlin

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 4 – točka 1 – točka b – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  je dodatek registriran v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/200643 v dokumentaciji, ki vsebuje

–  je dodatek registriran v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/200643, razen če je izrecno zajet v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v členu 6 navedene uredbe ali v Prilogi IV oziroma Prilogi V k navedeni uredbi.

__________________

__________________

43 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

43 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 4 – točka 1 – točka b – točka 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  informacije, določene v prilogah VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006, in

črtano

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 4 – točka 1 – točka b – točka 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  poročilo o kemijski varnosti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki pokriva uporabo gnojilnega proizvoda,

črtano

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 4 – točka 1 – točka b – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

razen če je izrecno zajeta v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v Prilogi IV k navedeni uredbi ali v točkah 6, 7, 8 ali 9 Priloge V k navedeni uredbi, ter

črtano

  skupna koncentracija vseh dodatkov ne presega 5 % skupne teže vhodnih materialov; ali

 

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 4 – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  katerega koli materiala iz točk (a) in (b), ki je bil predhodno razgrajen.

(c)  katerega koli materiala iz točk (a) in (b), ki je bil predhodno razgrajen brez vsakršnih sledi aflatoksinov.

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 4 – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ki predeluje le vhodne materiale iz navedenega odstavka 1 ter

–  katerih proizvodne linije za obdelavo vhodnih materialov iz navedene točke 1 so jasno ločene od proizvodnih linij za obdelavo drugih vhodnih materialov, ki niso navedeni v točki 1, ter

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 4 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo (70 °C, 1 ura);

(b)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo, kot je opredeljena v točki 1 oddelka 1 poglavja 1 Priloge V k Uredbi Komisije (EU) št. 142/20111a;

 

_________________

 

1a Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 054, 26.2.2011, str. 1).

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 4 – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  mezofilna anaerobna razgradnja pri 37–40 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo (70 °C, 1 ura); ali

(d)  mezofilna anaerobna razgradnja pri 37–40 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo, kot je opredeljena v točki 1 oddelka 1 poglavja 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 142/2011; ali

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka c – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  blata iz čistilnih naprav, industrijskega blata ali mulja iz rečnih strug,

–  blata iz čistilnih naprav, industrijskega blata, ki ni blato iz točke (ea), ali mulja iz rečnih strug ter

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka d – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  je dodatek registriran v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/200644 v dokumentaciji, ki vsebuje

–  je dodatek registriran v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/200644, razen če je izrecno zajet v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v členu 6 navedene uredbe ali v Prilogi IV oziroma Prilogi V k navedeni uredbi.

__________________

__________________

44 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

44 V primeru dodatka, predelanega v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je dodatek isti, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka d – točka 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  informacije, določene v prilogah VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006, in

črtano

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka d – točka 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  poročilo o kemijski varnosti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki pokriva uporabo gnojilnega proizvoda,

črtano

razen če ni zajeta v izjemi, za katere registracija ni obvezna, kakor so določene v Prilogi IV k navedeni uredbi ali v točkah 6, 7, 8 ali 9 Priloge V k navedeni uredbi, ter

 

  skupna koncentracija vseh dodatkov ne presega 5 % skupne teže vhodnih materialov; or

 

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  katerega koli materiala iz točk od (a) do (d), ki

(e)  katerega koli materiala brez aflatoksinov iz točk od (a) do (d), ki

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Neobdelani in mehansko obdelani ostanki iz živilske industrije, razen industrije, ki uporablja živalske stranske proizvode v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  Materiali, skladni s CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 in CMC 11.

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ki predeluje le vhodne materiale iz navedenega odstavka 1 ter

–  v katerem so proizvodne linije za predelavo vhodnih materialov iz navedenega odstavka 1 jasno ločene od proizvodnih linij za predelavo drugih vhodnih materialov, kot so navedeni v odstavku 1, ter

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C v najmanj 24 urah in hidravlični zadrževalni čas najmanj 20 dni;

(a)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C v najmanj 24 urah in hidravlični zadrževalni čas najmanj 20 dni, ki jima sledi analiza, s katero se preveri, ali so bili v procesu razgradnje patogeni učinkovito uničeni;

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo (70 °C, 1 ura);

(b)  termofilna anaerobna razgradnja pri 55 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo, kot je opisana v točki 1 oddelka 1 poglavja 1 Priloge V k Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011;

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 5 – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  mezofilna anaerobna razgradnja pri 37–40 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo (70 °C, 1 ura); or

(d)  mezofilna anaerobna razgradnja pri 37–40 °C s postopkom obdelave, vključno s pasterizacijo, kot je opisana v točki 1 oddelka 1 poglavja 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 142/2011; or

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 6 – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  oljčne tropine, torej viskozen stranski proizvod pri stiskanju oljk, ki nastane pri obdelavi vlažnih tropin z organskimi topili v dveh (tropine iz dvofaznega sistema) ali treh fazah (tropine iz trifaznega sistema).

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 6 – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  stranske proizvode industrije krme, ki so našteti v katalogu posamičnih krmil v Uredbi (EU) št. 68/2013,

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 6 – točka 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  vseh drugih materialov ali snovi, ki so bili odobreni za uporabo v živilih ali živalski krmi.

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 6 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Snov mora biti registrirana na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/200647 v dokumentaciji, ki vsebuje

Snov mora biti registrirana na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/200647, razen če je izrecno zajeta v eni od izjem iz člena 6 te uredbe ali iz Priloge IV oziroma Priloge V k tej uredbi, za katere registracija ni obvezna.

__________________

__________________

47 V primeru snovi, pridobljene v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je snov ista, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

47 V primeru snovi, pridobljene v Evropski uniji, je ta pogoj izpolnjen, če je snov ista, v smislu člena 2(7)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006, kot snov, registrirana v dokumentaciji, ki vsebuje tukaj navedene informacije, in če so informacije na voljo proizvajalcu gnojilnega proizvoda v smislu člena 2(7)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 6 – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije, določene v prilogah VI, VII in VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006, in

črtano

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 6 – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  poročilo o kemijski varnosti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki pokriva uporabo gnojilnega proizvoda,

črtano

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 6 – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

razen če je izrecno zajeta v eni od izjem, za katere registracija ni obvezna, kakor je določeno v Prilogi IV k navedeni uredbi ali v točkah 6, 7, 8 ali 9 Priloge V k navedeni uredbi.

črtano

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 6 – točka 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vse snovi vsebujejo aflatoksine pod mejo zaznavnosti.

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 7 – točka 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  niso bili drugače obdelani kot sušeni ali sušeni z zamrzovanjem ter

črtano

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 8 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje snov in zmes, namenjeno izboljšanju vzorcev sproščanja hranil iz gnojilnega proizvoda, samo če je bila skladnost te snovi ali zmesi z zahtevami iz te uredbe za proizvod iz PFC 5 Priloge I dokazana v skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti, ki se uporablja za tak agrarni dodatek.

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje snov ali zmes (vključno s tehnološkimi dodatki, kot so sredstva proti strjevanju, sredstva proti penjenju, sredstva proti prašenju, barvila in reološka sredstva), namenjeno izboljšanju vzorcev sproščanja hranil iz gnojilnega proizvoda, samo če je bila skladnost te snovi ali zmesi z zahtevami iz te uredbe za proizvod iz PFC 5 Priloge I dokazana v skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti, ki se uporablja za tak agrarni dodatek.

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 8 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje skladen inhibitor denitrifikacije iz kategorije PFC 5(A) (Ia) v Prilogi I samo, če vsebuje eno od oblik dušika.

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 8 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje skladen inhibitor ureaze, kakor je navedeno v PFC 5(A)(II) Priloge I, samo če vsaj 50 % skupnega dušika (N) v gnojilnem proizvodu sestoji iz sečninskega dušika (CH4N2O).

4.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje skladen inhibitor ureaze, kakor je navedeno v PFC 5(A)(II) Priloge I, samo če vsaj 50 % skupnega dušika (N) v gnojilnem proizvodu sestoji iz dušika (N) v obliki amonija (NH4+) ali amonija (NH4+) in uree (CH4N2O).

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 9 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Polimeri ne smejo vsebovati formaldehida.

3.  Polimeri lahko vsebujejo največ 600 ppm prostega formaldehida.

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 10 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje druge polimere, ki niso polimeri hranil, samo kadar je namen polimera

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje druge polimere, ki niso polimeri hranil, samo kadar je namen polimera

(a)   nadzorovanje prepustnosti vode v delce hranil in tako sprostitev hranil (v tem primeru je polimer ponavadi naveden kot prevlečno sredstvo), ali

(a)   nadzorovanje prepustnosti vode v delce hranil in tako sprostitev hranil (v tem primeru je polimer ponavadi naveden kot prevlečno sredstvo), ali

(b)   povečanje sposobnosti zadrževanja vode gnojilnega proizvoda z oznako CE.

(b)   povečanje sposobnosti zadrževanja vode gnojilnega proizvoda z oznako CE, ali

 

(ba)  izboljšanje tal kot biološko razgradljiva zastirna folija, ki je skladna zlasti z zahtevami iz točk 2a in 3 CMC 10, ali

 

(bb)  povezovanje elementov gnojilnega proizvoda, brez stika s tlemi, ali

 

(bc)  izboljšanje stabilnosti gnojilnih proizvodov z oznako CE, ali

 

(bd)  izboljšanje pronicanja vode v tla.

Predlog spremembe    276

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 10 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Od [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum tri leta po začetku uporabe te uredbe] so izpolnjena naslednja merila: Polimer se mora fizično in biološko razgraditi, tako da se večji del razgradi v ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo. Pri testu biorazgradljivosti, kakor je določeno v točkah od (a) do (c) v nadaljevanju, se mora v največ 24 mesecih vsaj 90 % organskega ogljika pretvoriti v CO2.

2.  Od ... [pet leta po začetku uporabe te uredbe] so izpolnjena naslednja merila: Polimer se mora fizično in biološko razgraditi, tako da se večji del razgradi v ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo. Po koncu obdobja funkcionalnosti gnojilnega proizvoda, ki je navedeno na oznaki, ter v primerjavi z ustreznim standardom pri testu biorazgradljivosti se mora v največ 48 mesecih vsaj 90 % organskega ogljika pretvoriti v CO2. Merila biorazgradljivosti in razvoj ustrezne preskusne metode za biorazgradnjo se ocenijo ob upoštevanju najnovejših znanstvenih dokazov in navedejo v delegiranih aktih, sprejetih v skladu s členom 42 te uredbe.

(a)  Test se opravi pri temperaturi 25 °C ±2 °C.

 

(b)  Opraviti se mora v skladu z metodo za določanje popolne aerobne biorazgradljivosti plastičnih materialov v tleh z merjenjem potrebe po kisiku ali količine sproščenega ogljikovega dioksida.

 

(c)  Mikrokristalni celulozni prah z enakimi dimenzijami kot testni material se uporablja kot referenčni material pri testu.

 

(d)  Za testni material pred testom ne veljajo pogoji ali postopki, namenjeni pospešitvi razgradnje filma, kot je izpostavljenost vročini ali svetlobi.

 

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 10 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Biološko razgradljiva zastirna folija iz PFC 3 (B) ustreza naslednjemu merilu:

 

polimer je lahko fizično in biološko razgradljiv in se nazadnje razgradi v ogljikov dioksid (CO2), biomaso in vodo, pri čemer se najmanj 90 % organskega ogljika, absolutno ali relativno glede na referenčni material, v največ 24 mesecih spremeni v CO2 v testu biorazgradljvosti v skladu s standardi Unije za biorazgradljivost polimerov v tleh.

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 10 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ker je proizvod namenjen za dodajanje tlom in sproščanje v okolje, ta merila veljajo za vse materiale v proizvodu.

Predlog spremembe    279

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 10 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Proizvod z oznako CE, ki vsebuje polimere razen hranilnih polimerov, je izvzet iz zahtev iz odstavkov 1, 2 in 3 pod pogojem, da se polimeri uporabljajo samo kot vezivo za gnojilni proizvod in niso v stiku s tlemi.

Predlog spremembe    280

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje živalske stranske proizvode v smislu Uredbe (ES) št. 1069/2009, ki so dosegli končno točko v proizvodni verigi, kakor je določeno v skladu z navedeno uredbo, ter so navedeni in določeni v naslednji tabeli:

 

Predlog spremembe

Pod pogojem, da Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 42, gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje živalske stranske proizvode v smislu Uredbe (ES) št. 1069/2009, ki so dosegli končno točko v proizvodni verigi, kakor je določeno v skladu z navedeno uredbo, ter so navedeni in določeni v naslednji tabeli:

 

Pridobljeni proizvodi

Standardi predelave za doseganje končne točke v proizvodni verigi

1

Mesna moka

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

2

Kostna moka

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

3

Mesna in kostna moka

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

4

Kri živali

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

5

Hidrolizirane beljakovine kategorije III – v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

6

Predelan gnoj

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

7

Kompost (1)

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

8

Presnovni ostanki od pretvorbe v bioplin(1)

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

9

Perna moka

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

10

Kože

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

11

Kopita in rogovi

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

12

Gvano netopirjev

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

13

Volna in dlaka

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

14

Perje in puh

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

15

Prašičje ščetine

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

16

Glicerin in drugi proizvodi iz materialov kategorije 1 in kategorije 2, pridobljenih iz proizvodnje biodizla in goriv iz obnovljivih virov

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

17

Hrana za hišne živali in proizvodi za žvečenje za pse, ki so bili zavrnjeni zaradi komercialnih razlogov ali tehničnih napak

Določen v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009

(1) pridobljeno iz materialov kategorije 2 in 3 razen mesne in kostne moke ter predelanih živalskih beljakovin

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Priloga II – del II – CMC 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

CMC 11a: Drugi industrijski stranski proizvodi

 

1.  Gnojilni proizvod z oznako CE lahko vsebuje druge industrijske stranske proizvode (npr. amonijev sulfat iz proizvodnje kaprolaktama, žveplovo kislino iz postopka rafiniranja zemeljskega plina in olja ter druge materiale, ki nastajajo pri specifičnih industrijskih postopkih), ki so izvzeti iz CMC 1 in so navedeni v spodnji tabeli, pod tam navedenimi pogoji:

 

2.  Od ... [leto dni po datumu začetka uporabe te uredbe] se merila za industrijske stranske proizvode, ki se v skladu z Uredbo (ES) 2003/2003 uporabljajo kot komponente gnojilnih proizvodov z oznako CE, zaradi njihovega vključevanja v kategorijo komponentnih materialov določajo ob upoštevanju najnovejših znanstvenih dokazov in navedejo v delegiranih aktih, sprejetih v skladu s členom 42 te uredbe.

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – točka 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  opis vseh komponent, ki predstavljajo več kot 5 % teže proizvoda, v padajočem vrstnem redu po teži suhe snovi, vključno z navedbo ustreznih kategorij komponentnih materialov (CMC), kakor so navedene v Prilogi II.

(e)  opis vseh komponent, ki predstavljajo več kot 1% teže proizvoda, v padajočem vrstnem redu po teži suhe snovi, vključno z navedbo ustreznih kategorij komponentnih materialov (CMC), kakor so navedene v Prilogi II, in vključno z vsebino v odstotkih suhe snovi;

Predlog spremembe    283

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – točka 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Če vsebuje kateri od proizvodov material iz organskih odpadkov ali stranskih proizvodov, ki ni bil predmet postopka, v katerem so bili uničeni vsi organski materiali, bo na oznaki opredeljeno, kateri odpadki in stranski proizvodi so bili uporabljeni, skupaj s serijsko številko ali zaporedno številko izdelave. Ta številka se nanaša na podatke o sledljivosti, ki jih ima proizvajalec in ki opredeljujejo posamezne vire (kmetije, tovarne itd.) vsakega organskega odpadka/stranskega proizvoda, uporabljenega v seriji ali časovnem zaporedju. Komisija po javni razpravi in v roku ... [2 leti po začetku veljavnosti te uredbe] objavi specifikacije za izvajanje te določbe, ki bo začela veljati ... [3 leta po objavi specifikacij]. Za zmanjšanje upravnega bremena za udeležence na trgu in organe za nadzor trga bi bilo treba v specifikacijah Komisije upoštevati zahteve iz odstavkov 5 do 7 člena 6 in člena 11 ter obstoječe sisteme sledljivosti (npr. za živalske stranske proizvode ali industrijske sisteme) ter oznake EU za razvrščanje odpadkov.

Predlog spremembe    284

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Proizvajalci dajo na voljo kratka navodila za predvideno uporabo, vključno s predvidenim odmerkom in časom uporabe ter predvidenimi ciljnimi rastlinami in skladiščenjem.

Predlog spremembe    285

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Proizvodi ne smejo vključevati trditev, ki se nanašajo na drugo funkcijsko kategorijo proizvodov, ne da bi popolnoma izpolnjevali zahteve iz te dodatne kategorije. Prav tako niso dovoljene neposredne ali posredne trditve o fitofarmacevtskih učinkih.

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC1 – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Vsebnost inhibitorja nitrifikacije se izrazi kot masni odstotek skupnega dušika (N), ki je prisoten kot amonijev dušik (NH4+) in sečninski dušik (CH4N2O).

(b)  Vsebnost inhibitorja nitrifikacije se izrazi kot masni odstotek skupnega dušika (N), ki je prisoten kot amonijev dušik (NH4+) ali amonijev dušik (NH4+) in sečninski dušik (CH4N2O).

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(A) – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  deklarirana hranila dušik (N), fosfor (P) ali kalij (K) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu N-P-K;

(a)  deklarirana hranila dušik (N), fosfor (P) ali kalij (K) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu N-P-K; navedena vsebnost dušika pomeni vsoto amonijskega dušika, nitratnega dušika, sečninskega dušika, dušika iz sečninskega formaldehida, dušika iz izobutiliden disečnine in dušika iz krotoniliden disečnine in dušika iz cianamida.

 

Fosforna gnojila morajo izpolnjevati minimalno raven topnosti, da se smejo uporabljati za rastline, drugače ne morejo biti deklarirana kot fosforna gnojila:

 

  topnost v vodi: minimalna raven 25 % celokupnega P,

 

  topnost v nevtralnem amonijevem citratu: minimalna raven 30 % celokupnega P,

 

  topnost v mravljični kislini (samo za mehke fosfatne kamnine): minimalna raven 35 % celokupnega P.

Predlog spremembe    288

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC1 (A) – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  deklarirana hranila magnezij (Mg), kalcij (Ca), žveplo (S) ali natrij (Na) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu Mg-Ca-S-Na;

(b)  deklarirana hranila kalcij (Ca), magnezij (Mg), natrij (Na) ali žveplo (S) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu Ca-Mg-Na-S;

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    289

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(A) – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  številke, ki označujejo skupno vsebnost deklariranih hranil dušika (N), fosforja (P) ali kalija (K), sledijo pa jim številke v oklepajih, ki označujejo skupno vsebnost magnezija (Mg), kalcija (Ca), žvepla (S) ali natrija (Na);

(c)  številke, ki označujejo povprečno vsebnost deklariranih hranil dušika (N), fosforja (P) ali kalija (K), sledijo pa jim številke v oklepajih, ki označujejo skupno vsebnost magnezija (Mg), kalcija (Ca), žvepla (S) ali natrija (Na);

Predlog spremembe    290

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(A) – točka 1 – točka d – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  Organski ogljik (C) ter

  organski ogljik (C) in razmerje ogljika in dušika (C/N)

Predlog spremembe    291

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(A) – točka d – alinea 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  v obliki kot je denimo prah ali peleti;

Predlog spremembe    292

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(B) – točka 1 – točka d – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  skupni fosforjev pentoksid (P2O5).

  fosforjev pentoksid (P2O5), topen v nevtralnem amonijevem citratu in vodi;

Predlog spremembe    293

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(B) – točka 1 – točka d – alinea 2 – podalinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  če je prisoten mehko zmleti fosfat, fosforjev pentoksid (P2O5), topen v mravljični kislini;

  fosforjev pentoksid (P2O5), topen le v mineralnih kislinah;

Predlog spremembe    294

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(B ) – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Navedena skupna vsebnost dušika pomeni vsoto amonijevega dušika, nitratnega dušika, sečninskega dušika, dušika iz metilen-uree, dušika iz izobutiliden disečnine, dušika iz krotoniliden disečnine in dušika iz cianamida.

Predlog spremembe    295

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC1 (C) (I) – točka 1 – točka d – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  skupni fosforjev pentoksid (P2O5);

  fosforjev pentoksid (P2O5), topen v nevtralnem amonijevem citratu in vodi;

Predlog spremembe    296

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC1 (C) (I) – točka 1 – točka d – alinea 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  če je prisoten mehko zmleti fosfat, fosforjev pentoksid (P2O5), topen v mravljični kislini;

–  fosforjev pentoksid (P2O5), topen le v mineralnih kislinah;

Predlog spremembe    297

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC1 (C) (I) – točka 1 – točka d – alinea 4 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  v obliki kot je denimo prah ali peleti;

Predlog spremembe    298

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(C) (I) – točka 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  pH

Predlog spremembe    299

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(C) (I) – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Za gnojilne proizvode, katerih vsebnost kadmija, arzena, svinca, šestvalentnega kroma in živega srebra je nižja od 5ppm, se lahko uporablja vidna „zelena oznaka“ na embalaži in oznaki. Komisija se pooblasti za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 43 za dopolnitev te uredbe z določitvijo tehničnih standardov za te oznake.

Predlog spremembe    300

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(C) (I)(a) – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prah, če lahko najmanj 90 % proizvoda prehaja skozi 10-milimetrsko mrežno sito, ali

(c)  prah, če lahko najmanj 90 % proizvoda prehaja skozi 1-milimetrsko mrežno sito, ali

Predlog spremembe    301

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(C) (I) (a) – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Za proizvode z oznako CE iz točke (bb) točke 1 CMC 10 v Prilogi II, kjer se polimeri uporabljajo samo kot vezivo, se uporabi naslednja oznaka: „Za gnojilni proizvod ni predvideno, da bo v stiku s tlemi“.

Predlog spremembe    302

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(C) (II) – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Deklarirana mikrohranila v gnojilnem proizvodu z oznako CE so zapisana z imenom in kemijskim simbolom v naslednjem vrstnem redu: bor (B), kobalt (Co), baker (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) in cink (Zn), ki jim sledijo imena njihovih protiionov.

1.  Deklarirana mikrohranila v gnojilnem proizvodu z oznako CE so zapisana z imenom in kemijskim simbolom v naslednjem vrstnem redu: bor (B), kobalt (Co), baker (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), selen (Se), silicij (Si) in cink (Zn), ki jim sledijo imena njihovih protiionov.

Predlog spremembe    303

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 1(C) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PFC 1(C)a: Gnojilo z nizko vsebnostjo ogljika

 

1.  Prisotne so naslednje informacije v zvezi z makrohranili:

 

(a)  deklarirana hranila dušik (N), fosfor (P) ali kalij (K) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu N-P-K;

 

(b)  deklarirana hranila magnezij (Mg), kalcij (Ca), žveplo (S) ali natrij (Na) s svojimi kemijskimi simboli v vrstnem redu Mg-Ca-S-Na;

 

(c)  številke, ki označujejo skupno vsebnost deklariranih hranil dušika (N), fosforja (P) ali kalija (K), sledijo pa jim številke v oklepajih, ki označujejo skupno vsebnost magnezija (Mg), kalcija (Ca), žvepla (S) ali natrija (Na);

 

(d)  vsebnost naslednjih deklariranih hranil v naslednjem vrstnem redu in kot masni odstotek gnojila:

 

  skupni dušik (N):

 

  minimalna količina organskega dušika (N), ki ji sledi opis izvora uporabljene organske snovi;

 

  dušik (N) v obliki nitratnega dušika;

 

  dušik (N) v obliki amonijskega dušika;

 

  dušik (N) v obliki sečninskega dušika;

 

  skupni fosforjev pentoksid (P2O5):

 

  fosforjev pentoksid (P2O5), topen v vodi;

 

  fosforjev pentoksid (P2O5), topen v nevtralnem amonijevem citratu;

 

  če je prisoten mehko zmleti fosfat, fosforjev pentoksid (P2O5), topen v mravljični kislini;

 

  skupni kalijev oksid (K2O);

 

  kalijev oksid, topen v vodi (K2O);

 

  magnezijev oksid (MgO), kalcijev oksid (CaO), žveplov trioksid (SO3) in natrijev oksid (Na2O), izražen

 

  kadar so navedena hranila v celoti topna v vodi, samo kot vodotopni delež;

 

  kadar znaša topni delež navedenih hranil najmanj četrtino skupne vsebnosti navedenih hranil, kot skupna vsebnost in kot vodotopni delež;

 

  v drugih primerih kot skupna vsebnost.

 

(e)  kadar je prisotna urea (CH4N2O), informacije o morebitnih posledicah sproščanja amonijaka zaradi uporabe gnojil na kakovost zraka in poziv uporabnikom k uporabi ustreznih sanacijskih ukrepov.

 

2.  Naslednji drugi elementi se navedejo kot masni odstotek gnojilnega proizvoda z oznako CE:

 

  vsebnost organskega ogljika (C); ter

 

  vsebnost suhe snovi.

 

3.  Kadar je eno ali več mikrohranil bor (B), kobalt (Co), baker (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) in cink (Zn) prisotnih v najmanjši vsebnosti, navedeni kot masni odstotek v spodnji preglednici,

 

  se ta deklarirajo, če so namerno dodana gnojilnemu proizvodu z oznako CE, in

 

  se lahko deklarirajo v drugih primerih:

 

Mikrohranilo

Masni odstotek

 

Bor (B)

0,01

 

Kobalt (Co)

0,002

 

Baker (Cu)

0,002

 

Mangan (Mn)

0,01

 

Molibden (Mo)

0,001

 

Cink

0,002

 

Deklarirajo se za informacijami o makrohranilih. Prisotne so naslednje informacije:

 

(a)  imena in kemijski simboli deklariranih mikrohranil, zapisani v naslednjem vrstnem redu: bor (B), kobalt (Co), baker (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) in cink (Zn), ki jim sledijo imena njihovih protiionov;

 

(b)  skupna vsebnost mikrohranil, izražena kot masni odstotek gnojila,

 

  kadar so navedena hranila v celoti topna v vodi, samo kot vodotopni delež;

 

  kadar znaša topni delež navedenih hranil najmanj četrtino skupne vsebnosti navedenih hranil, kot skupna vsebnost in kot vodotopni delež; ter

 

  v drugih primerih kot skupna vsebnost;

 

(c)  kadar so deklarirana mikrohranila kelatirana s kelatnimi reagenti, naslednji kvalifikator za imenom in kemijskim simbolom mikrohranila:

 

  „kelatirano z ...“ ime kelatnega reagenta ali njegova kratica in količina kelatiranega mikrohranila kot masni odstotek gnojilnega proizvoda z oznako CE;

 

(d)  kadar gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje mikrohranila, kompleksirana s kompleksirajočimi reagenti:

 

  naslednji kvalifikator za imenom in kemijskim simbolom mikrohranila: „kompleksirano z …“ in količina kompleksiranega mikrohranila kot masni odstotek gnojilnega proizvoda z oznako CE ter ter

 

  ime kompleksirajočega reagenta ali njegova kratica.

 

(e)  naslednja izjava: „Uporabljati samo v skladu s potrebami rastlin. Ne presezite priporočenega odmerka.“

Predlog spremembe    304

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 3 – točka 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  skupna vsebnost dušika (N);

črtano

Predlog spremembe    305

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 3 – točka 1 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  Skupni fosforjev pentoksid (P2O5) Vsebina

črtano

Predlog spremembe    306

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 3 – točka 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  Skupni kalijev oksid (K2O) Vsebina

črtano

Predlog spremembe    307

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 6 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  odmerek, čas (razvojna stopnja rastline) in pogostost uporabe;

(e)  odmerek, čas (razvojna stopnja rastline), kraj in pogostost uporabe (v skladu z empiričnimi dokazi, ki utemeljujejo zahtevek/zahtevke za biostimulant);

Predlog spremembe    308

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – PFC 6 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  navedba, da proizvod ni fitofarmacevtsko sredstvo;

Predlog spremembe    309

Predlog uredbe

Priloga III – del 3 – PFC 1(A)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost hranil in druge deklarirane parametre

 

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost hranil in druge deklarirane parametre

Organski ogljik (C)

Relativni odmik ±20 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Organski ogljik (C)

Relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Vsebnost suhe snovi

±5,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Vsebnost suhe snovi

±5,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni dušik (N)

Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni dušik (N)

Relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Organski dušik (N)

Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Organski dušik (N)

Relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni fosforjev pentoksid (P2O5)

Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni fosforjev pentoksid (P2O5)

Relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni kalijev oksid (K2O)

Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni kalijev oksid (K2O)

Relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni in vodotopen magnezijev oksid, kalcijev oksid, žveplov trioksid ali natrijev oksid

±25 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ 1,5 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni in vodotopen magnezijev oksid, kalcijev oksid, žveplov trioksid ali natrijev oksid

±25 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ 1,5 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni baker (Cu)

Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,5 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Skupni baker (Cu)

Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,5 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Skupni cink (Zn):

Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Skupni cink (Zn):

Relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Količina

Relativni odmik –5 % od deklarirane vrednosti

Količina

Relativni odmik –5 % od deklarirane vrednosti

 

 

Deklarirane oblike dušika, fosforja in kalija

Dvojice: največja toleranca v absolutnem smislu 1,1 N in 0,5 organskega N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O in 1,5 za vsoto dveh hranil.

 

 

 

Trojice: največja toleranca v absolutnem smislu 1,1 N in 0,5 organskega N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O in 1,9 za vsoto treh hranil.

 

 

 

±10 % skupne deklarirane vsebnosti vsakega od navedenih hranil do največ 2 odstotne točke v absolutnem smislu.

Predlog spremembe    310

Predlog uredbe

Priloga III – del 3 – PFC 1(B) – tabela 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost oblik anorganskega makrohranila

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklarirane vsebnosti prisotnih oblik hranil do največ 2 odstotni točki v absolutnem smislu

±25 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ 1,5 odstotne točke v absolutnem smislu

±25 % deklarirane vsebnosti do največ 0,9 odstotne točke v absolutnem smislu

Predlog spremembe

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost oblik anorganskega makrohranila

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklarirane vsebnosti prisotnih oblik hranil do največ 2 odstotni točki v absolutnem smislu za vsako hranilo posebej in za vsoto hranil

-50 % in +100 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ -2 in +4 odstotne točke v absolutnem smislu.

±25 % deklarirane vsebnosti do največ 0,9 odstotne točke v absolutnem smislu

Tolerance P2O5 se nanašajo na fosforjev pentoksid (P2O5), topen v nevtralnem amonijevem citratu in vodi;

 

 

Predlog spremembe    311

Predlog uredbe

Priloga III – del 3 – PFC 1(B)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organski ogljik: relativni odmik ±20 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Organski ogljik: relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Organski dušik (N): relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

Organski dušik (N): relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu Skupni baker (Cu):

relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,5 odstotne točke v absolutnem smislu

relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 2,5 odstotne točke v absolutnem smislu

relativni odmik ±50 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu

relativni odmik ±15 % od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Predlog spremembe    312

Predlog uredbe

Priloga III – del 3 – PFC 1(C) (I)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost oblik anorganskega makrohranila

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklarirane vsebnosti prisotnih oblik hranil do največ 2 odstotni točki v absolutnem smislu

±25 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ 1,5 odstotne točke v absolutnem smislu

±25 % deklarirane vsebnosti do največ 0,9 odstotne točke v absolutnem smislu

Granulometrija: Relativni odmik ±10 % glede na deklarirani odstotek materiala, ki gre skozi sito z določeno gostoto mreže

Količina: Relativni odmik ±5 % od deklarirane vrednosti

Predlog spremembe

Dovoljena toleranca za deklarirano vsebnost oblik anorganskega makrohranila

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklarirane vsebnosti prisotnih oblik hranil do največ 2 odstotni točki v absolutnem smislu za vsako hranilo posebej in za vsoto hranil

-50 % in +100 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ -2 in +4 odstotne točke v absolutnem smislu

-50 % in +100 % deklarirane vsebnosti navedenih hranil do največ -2 in +4 odstotne točke v absolutnem smislu

Navedene tolerančne vrednosti veljajo tudi za oblike dušika in topnost.

Granulometrija: Relativni odmik ±20 % glede na deklarirani odstotek materiala, ki gre skozi sito z določeno gostoto mreže

Količina: Relativni odmik ±3 % od deklarirane vrednosti

Predlog spremembe    313

Predlog uredbe

Priloga III – del 3 – PFC 3

Oblike deklariranega hranila in druga deklarirana merila kakovosti

Dovoljene tolerance za deklarirani parameter

pH

±0,7 v času proizvodnje

 

±1,0 kadar koli v distribucijski verigi

Organski ogljik (C)

Relativni odmik ±10 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni dušik (N)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni fosforjev pentoksid (P2O5)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni kalijev oksid (K2O)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Suha snov

Relativni odmik ±10 % od deklarirane vrednosti

Količina

Relativni odmik –5 % od deklarirane vrednosti v času proizvodnje

 

Relativni odmik –25 % od deklarirane vrednosti kadar koli v distribucijski verigi

Organski ogljik (C)/organski dušik (N)

Relativni odmik ±20% od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Granulometrija

Relativni odmik ±10 % glede na deklarirani odstotek materiala, ki gre skozi sito z določeno gostoto mreže

Predlog spremembe

Oblike deklariranega hranila in druga deklarirana merila kakovosti

Dovoljene tolerance za deklarirani parameter

pH

±0,7 v času proizvodnje

 

±0,9 kadar koli v distribucijski verigi

Organski ogljik (C)

Relativni odmik ±10 % od deklarirane vrednosti do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni dušik (N)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni fosforjev pentoksid (P2O5)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Skupni kalijev oksid (K2O)

Relativni odmik ±20 % do največ 1,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Suha snov

Relativni odmik ±10 % od deklarirane vrednosti

Količina

Relativni odmik –5 % od deklarirane vrednosti v času proizvodnje

 

Relativni odmik –15 % od deklarirane vrednosti kadar koli v distribucijski verigi

Organski ogljik (C)/organski dušik (N)

Relativni odmik ±20% od deklarirane vrednosti do največ 2,0 odstotne točke v absolutnem smislu

Granulometrija

Relativni odmik ±10 % glede na deklarirani odstotek materiala, ki gre skozi sito z določeno gostoto mreže

Predlog spremembe    314

Predlog uredbe

Priloga III – del 3 – PFC 4

Oblike deklariranega hranila in druga deklarirana merila kakovosti

Dovoljene tolerance za deklarirani parameter

Električna prevodnost

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±75 % kadar koli v distribucijski verigi

pH

±0,7 v času proizvodnje

 

±1,0 kadar koli v distribucijski verigi

Količina (prostornina) (v litrih ali m³)

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik –25 % kadar koli v distribucijski verigi

Določanje količine (prostornine) materialov z velikostjo delcev več kot 60 mm

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik –25 % kadar koli v distribucijski verigi

Določanje količine (prostornine) vnaprej oblikovanih rastnih medijev

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik –25 % kadar koli v distribucijski verigi

Vodotopni dušik (N)

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±75 % kadar koli v distribucijski verigi

Vodotopen fosforjev pentoksid (P2O5)

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±75 % kadar koli v distribucijski verigi

Vodotopen kalijev oksid (K2O)

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±75 % kadar koli v distribucijski verigi

Predlog spremembe

Oblike deklariranega hranila in druga deklarirana merila kakovosti

Dovoljene tolerance za deklarirani parameter

Električna prevodnost

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±60% kadar koli v distribucijski verigi

pH

±0,7 v času proizvodnje

 

±0,9 kadar koli v distribucijski verigi

Količina (prostornina) (v litrih ali m³)

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±15 % kadar koli v distribucijski verigi

Določanje količine (prostornine) materialov z velikostjo delcev več kot 60 mm

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±15 % kadar koli v distribucijski verigi

Določanje količine (prostornine) vnaprej oblikovanih rastnih medijev

Relativni odmik –5 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±15 % kadar koli v distribucijski verigi

Vodotopni dušik (N)

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±60 % kadar koli v distribucijski verigi

Vodotopen fosforjev pentoksid (P2O5)

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±60 % kadar koli v distribucijski verigi

kalijev oksid, topen v vodi (K2O);

Relativni odmik ±50 % v času proizvodnje

 

Relativni odmik ±60 % kadar koli v distribucijski verigi

Predlog spremembe    315

Predlog uredbe

Priloga IV – del 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  digestatov energijskih kmetijskih rastlin, kakor so opredeljeni v CMC 4,

(b)  digestatov energijskih kmetijskih rastlin in bioloških odpadkov na osnovi rastlin, kakor so opredeljeni v CMC 4,

Predlog spremembe    316

Predlog uredbe

Priloga IV – del 1 – točka 1 – točka 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  nepredelanih ali mehansko predelanih rastlin, delov rastlin in rastlinskih izvlečkov, kakor so opredeljeni v CMC 2.

Predlog spremembe    317

Predlog uredbe

Priloga IV – del 1 – točka 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  inhibitor denitrifikacije, kakor je opredeljen v PFC 5(A)(Ia),

Predlog spremembe    318

Predlog uredbe

Priloga IV – del 1 – točka 3 – točka 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  inhibitor denitrifikacije, kakor je opredeljen v PFC (A)(Ia),

Predlog spremembe    319

Predlog uredbe

Priloga IV – del 2 – modul A – točka 2.2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  razvojni koncept ter proizvodne skice in načrte;

črtano

Predlog spremembe    320

Predlog uredbe

Priloga IV – del 2 – modul A – točka 2.2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  opis in razlage, potrebne za razumevanje navedenih risb in načrtov ter uporabo gnojilnega proizvoda z oznako CE;

črtano

Predlog spremembe    321

Predlog uredbe

Priloga IV – del 2 – modul A – točka 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cikli in test, navedeni v razdelkih od 4.1 do 4.3 v nadaljevanju se izvedejo na reprezentativnem vzorcu proizvoda vsaj vsake 3 mesece v imenu proizvajalca, da se preveri skladnost z

Cikli in test, navedeni v razdelkih od 4.1 do 4.3 v nadaljevanju se v imenu proizvajalca izvedejo na reprezentativnem vzorcu proizvoda vsaj vsakih 6 mesecev, če obrat deluje stalno, ali vsako leto, če je proizvodnja občasna, da se preveri skladnost z

Predlog spremembe    322

Predlog uredbe

Priloga IV – del 2 – modul A1 – točka 4.3.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4.3.5a.  Proizvajalec hrani poročila o testih skupaj s tehnično dokumentacijo.

Predlog spremembe    323

Predlog uredbe

Priloga IV – del 2 – modul B – točka 3.2 – točka c – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  poročila o testih ter

–  poročila o testih, vključno s študijami o agronomski učinkovitosti, ter

Predlog spremembe    324

Predlog uredbe

Priloga IV – del 2 – modul D1 – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  razvojni koncept ter proizvodne skice in načrte, vključno s pisnim opisom in diagramom proizvodnega procesa, kjer so vsaka obdelava, posoda in prostor za shranjevanje jasno opredeljeni;

(b)  pisni opis in diagram proizvodnega procesa,

(1)

  UL C 389, 21.10.2016, str. 80.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Evropska komisija je 17. marca 2016 sprejela predlog za osnutek uredbe o določitvi pravil o dostopnosti gnojilnih proizvodov z oznako CE na trgu.

Trenutno zakonodajni okvir v zvezi s pogoji za dostopnost gnojil na notranjem trgu, tj. Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta, skoraj izključno zajema gnojila iz anorganskih materialov, pridobljenih z izkopom, ali kemično proizvedenih anorganskih materialov. Osnutek predloga bo nadomestil to zakonodajo in bo zajemal širši razpon gnojilnih proizvodov, s čimer bo enotni trg odprt za prosti pretok gnojilnih proizvodov iz organskih ali sekundarnih surovin. Tako predlog usklajuje pravila o gnojilnih proizvodih z novim zakonodajnim okvirom za zakonodajo o proizvodih, njegova edina pravna podlaga pa je člen 114 PDEU.

Namen predloga Komisije je pomagati industriji EU, da bi postala bolj trajnostna in konkurenčna ter da bi spodbujala trajnostno gospodarsko rast in ustvarjala nova delovna mesta. Namen predlagane uredbe je uskladiti pravila EU za proizvode, pridobljene iz odpadnih organskih materialov in stranskih proizvodov.

Priprava predloga

Predlog temelji na obsežnih posvetovanjih z deležniki in oceni učnika. V oceni obstoječe uredbe o gnojilih, izvedene leta 2010, je bilo ugotovljeno, da bi lahko bila uredba učinkovitejša pri spodbujanju inovativnih gnojil ter da bi jo bilo treba revidirati zaradi okrepitve notranjega trga. Pokazala je tudi, da gospodarski subjekti in nacionalni organi menijo, da vzajemno priznavanje ne zadošča za zagotovitev prostega pretoka organskih gnojil, saj so gnojila proizvodi, za katere so potrebna stroga pravila, da se zagotovita kakovost proizvodov ter varstvo okolja in zdravja.

V pripravljalni fazi je bilo opravljeno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki, tudi v okviru javnega posvetovanja o krožnem gospodarstvu, objavljenega maja 2015. Deležniki so bili tudi pozvani, naj podajo svoje mnenje glede časovnega načrta za revizijo uredbe o gnojilih, ki je bil objavljen oktobra 2015.

Predlog je podprt z oceno učinka, ki je pokazala, da bi reforma vodila do upravne poenostavitve in zagotovila prožnost, ki je potrebna na trgu, hkrati pa bi zagotavljala varstvo zdravja in okolja.

Splošne ugotovitve

Poročevalka pozdravlja predlog za uredbo o gnojilnih proizvodih v okviru svežnja o krožnem gospodarstvu. Predlog posodablja oceno skladnosti in nadzor trga v skladu z novim zakonodajnim okvirom za zakonodajo o proizvodih, zajema širši razpon gnojilnih proizvodov (vključno s tistimi, ki so izdelani iz sekundarnih surovin) ter določa omejitve za težke kovine in onesnaževala, prisotna v gnojilnih proizvodih, da se zaščiti javni interes.

1. Neobvezna harmonizacija

S pobudo naj bi prek notranjega trga takih proizvodov dosegli kritično maso. Medsebojno priznavanje neharmoniziranih gnojil se je v preteklosti pokazalo za izjemno težavno, zakonodaja o harmonizaciji proizvodov pa je učinkovit način zagotavljanja dostopa do notranjega trga za anorganska gnojila. Zato je bilo ugotovljeno, da zakonodaja o harmonizaciji gnojilnih proizvodov iz organskih ali sekundarnih surovin ne presega tistega, kar je potrebno za zagotavljanje regulativne varnosti, potrebne za spodbujanje obsežnih naložb v krožno gospodarstvo.

Način urejanja, izbran v tem predlogu, omogoča gospodarskim subjektom kar največ prožnosti pri dajanju novih proizvodov na notranji trg, ne da bi bili pri tem ogroženi varnost in kakovost. Poleg tega državam članicam omogoča, da dovolijo, da tudi neharmonizirana gnojila vstopijo na notranji trg, gospodarske subjekte, ki si prizadevajo za čezmejno trgovanje na večjih trgih, pa ne prikrajša za možnost, da se odločijo za prednosti harmoniziranega regulativnega okvira.

Poročevalka meni, da obstoječih ovir za prosti pretok inovativnih gnojil v obliki različnih nacionalnih regulativnih okvirov ni mogoče uspešno odpraviti z enostranskimi ukrepi držav članic. Ukrepi EU bi lahko spodbudili prosti pretok takih organskih gnojil na notranjem trgu z določitvijo harmoniziranih in ambicioznih meril glede kakovosti, varnosti in okolja. Poleg tega bo evropski regulativni okvir povečal zanimanje držav članic za gospodarski in okoljski potencial inovativnih gnojil, obravnaval organska gnojila enakovredno mineralnim gnojilom in spodbujal inovacije.

Poročevalka poudarja, da bi imela podjetja, ki bi se odločila za harmoniziran pristop, koristi od lažjega dostopa do celotnega notranjega trga. Znižali bi se tudi upravni stroški, saj bi se zmanjšala potreba po registraciji posameznih proizvodov zaradi različnih nacionalnih pravil. Proizvajalci, ki ne potrebujejo certifikatov tretje strani, bodo prizadeti manj kot tisti, ki krijejo stroške izdaje certifikatov tretjih strani (npr. MSP). Ti stroški bi bili manjši zaradi zmanjšanja pogostosti kontrol glede na obseg proizvodnje in manjšega števila zunanjih vzorčenj po letu priznanja. Tako bi neobvezna harmonizacija olajšala nemoten prehod na nov regulativni okvir, proizvajalci pa bi imeli možnost, da tržijo proizvod bodisi na lokalnih trgih ali na trgu EU.

2. Nove zahteve in področje uporabe uredbe

Eden od ciljev uredbe je izboljšati varnostne standarde gnojilnih proizvodov in znižati mejne vrednosti za težke kovine, zlasti kadmij, za vsako funkcijsko kategorijo proizvodov (PFC). S tem bi se lahko izboljšala varnost hrane in potrošnikov, pa tudi zaščita tal. V skladu z novimi varnostnimi standardi so določene mejne vrednosti za nečistoče, kot so organska ali mikrobna onesnaževala. Poleg tega je za vsako posamezno funkcijsko kategorijo proizvodov določena nova minimalna raven vsebnosti hranil, da se zagotovi kakovost gnojilnih proizvodov z oznako CE.

Mejne vrednosti kadmija, dovoljene v fosfatnih gnojilih, so predmet številnih razprav v zvezi z ustreznim ravnovesjem med cilji javnega interesa in sorazmernimi sredstvi za njihovo uresničitev, pa tudi v zvezi z znanstveno podlago in potrebnimi tehnologijami, ki so bile doslej na voljo. Na ravni odbora je v Prilogi I k temu predlogu odboru Parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane dodeljena izključna pristojnost za določanje mejnih vrednosti kadmija

3. Jasno razlikovanje med gnojili

Sedanja opredelitev gnojilnih proizvodov, vključena v predlog, lahko povzroči zmedo pri kmetih, saj vključuje različne vrste proizvodov z različnimi funkcijami in lastnostmi. Zato bi bilo treba zelo jasno razlikovati med gnojili (proizvodi, ki zagotavljajo hranila za rast rastlin) in drugimi vrstami proizvodov (sredstva za izboljšanje tal, rastni substrati, agrarni dodatki in biostimulanti), ki imajo različne funkcije, kot je spodbujanje nekaterih funkcij rastlin, vplivajo na prst itd.

4. Zmanjšanje upravnih bremen

Predlog določa številne zahteve za gospodarske subjekte, da bi lahko vstopili na enotni trg, ki ščiti ustrezne javne interese, kot so varnost, varstvo javnega zdravja in okolja itd. Vendar bi bilo treba te cilje doseči s kar najmanj obremenjujočimi ukrepi, da ne bi ovirali inovacij in ustvarjanja delovnih mest v sektorju. Zato poročevalka meni, da je treba predlog prilagoditi, tako da bodo obveznosti gospodarskih subjektov sorazmerne s cilji iz te uredbe, ne da bi se presegle meje potrebnega.

5. Označevanje

Po mnenju poročevalke je pomembno, da je označevanje jasno in razumljivo, ter da vključuje vse informacije o razpoložljivih hranilih in njihovi topnosti. To je ključnega pomena za kmete, da lahko pravilno ocenijo agronomsko učinkovitost proizvodov in izberejo najprimernejši proizvod za potrebe kmetijskih rastlin ter pogoje in lastnosti tal in podnebja. Povečuje tudi učinkovitost in je koristno za okolje.

Sklepi

Poročevalka meni, da bo ta predlog poenostavil in zmanjšal upravno breme za proizvajalce gnojilnih proizvodov, ki želijo dostop do več kot enega nacionalnega ozemlja na notranjem trgu, saj tak dostop ne bo več odvisen od vzajemnega priznavanja. Hkrati pa se bo preprečilo, da proizvajalcem, ki ne zagotavljajo skladnosti s pravili na ravni EU, dostop do trga ne bo prepovedan ali omejen, in sicer tako, da se jim bo omogočilo, da dostopajo do nacionalnih trgov na podlagi morebitnih nacionalnih pravil ali se odločijo za vzajemno priznavanje pri čezmejnih dejavnostih.

Poročevalka tudi ugotavlja, da bi lahko novi pristop Komisije vodil do različnih novih pravil za sektor gnojil. Poleg tega predlog vsebuje številne nedoslednosti, negotovosti in pomanjkljive opredelitve, ki jih je treba pojasniti. S tega vidika se zdi datum začetka veljavnosti nove uredbe, tj. 1. januar 2018, preveč ambiciozen.

Klavzula o pregledu vsebuje zahtevo, da mora Komisija leta 2023 poročati o delovanju notranjega trga, da bi ocenila učinke delne harmonizacije, preverila, ali ta uredba prispeva k predvideni upravni poenostavitvi, in ocenila omejitve za ravni onesnaževal, določene v Prilogi I. Predvideni datum poročila je odvisen od morebitnih sprememb, ki se lahko uvedejo glede časovnega okvira uporabe, predvidenega v členu 49.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti pripravljavke mnenja. Poročevalec je pri pripravi prejel prispevek od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Združenje Fertilizers Europe

Evropski svet za industrijo biostimulantov (European Biostimulant Industry Council – EBIC)

Evropski konzorcij industrije organskih gnojil (European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry –ECOFI)

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés

 

Evropska platforma za trajnostno rabo fosforja (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

 

Evropska platforma za trajnostno rabo fosforja (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

 

Evropska platforma za trajnostno rabo fosforja (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

Evropska platforma za trajnostno rabo fosforja (The European Sustainable Phosphorus Platform)

 

 

Copa - Cogeca

 

 

Evropska mreža za izvrševanje zakonodaje o kemikalijah Chemicals Legislation European Enforcement Network – CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Center za Baltsko morje Univerze v Stockholmu (Stockholm University Baltic Sea Centre) (projekt Baltic Eye)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

Skupina SUEZ

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE (2.6.2017)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

Pripravljavka mnenja: Elisabetta Gardini

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Gnojilni proizvodi se uporabljajo za prehranjevanje rastlin in izboljšanje njihove rasti, zlasti v kmetijstvu. Razdelimo jih lahko v dve veliki skupini: gnojila, ki rastlinam nudijo hranila, in drugi proizvodi, katerih glavni cilj je spodbujati rast rastlin na drugačen način. Ob nenehnem naraščanju svetovnega prebivalstva zagotavljajo gnojila ključne koristi, zahvaljujoč predvsem povečanemu donosu pridelkov. Vendar pa so nekateri izzivi na področju okolja, javnega zdravja in varnosti hrane povezani z uporabo gnojil.

Komisija ocenjuje, da ima sektor gnojilnih proizvodov od 20 do 25 milijard evrov letnega prometa in zagotavlja približno 100 000 delovnih mest. Mala in srednja podjetja predstavljajo 90 % podjetij. Interna študija, ki je bila objavljena leta 2015, je prav tako poudarila, da predstavljajo gnojila v večini držav članic EU približno 10 % stroškov kmetov, čeprav lahko ta delež znaša celo do 20 % na Irskem oziroma samo 3,6 % na Malti.

Sedanji pravni okvir

Uredba o gnojilih iz leta 2003 (Uredba (ES) št. 2003/2003) opredeljuje različne vrste gnojil, ki so bila označena kot „gnojila ES“ in lahko prosto krožijo na trgu EU. Čeprav zajema trenutna uredba različne vrste gnojil, gre pri sedanjih „gnojilih ES“ v osnovi za konvencionalna in mineralna gnojila iz primarnih surovin, ki v določenih primerih zahtevajo energijsko potratne proizvodne procese, pri katerih se sprošča veliko emisij CO2. Poleg tega uredba ne vsebuje omejitev vsebnosti težkih kovin in drugih onesnaževal, kot so patogeni in fizične nečistote.

Komisija je marca 2016 v okviru svežnja o krožnem gospodarstvu pripravila zakonodajni predlog o gnojilnih proizvodih. Predlog obsega širši razpon gnojilnih proizvodov (vključno s tistimi, ki so izdelani iz sekundarnih surovin) in določa omejitve za težke kovine in onesnaževala, prisotna v gnojilnih proizvodih.

Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog, ki ga je pripravila Komisija, saj bo ta omogočil dostop do notranjega trga za vsa gnojila in načela krožnega gospodarstva prenesel v prakso. Pripravljavka mnenja prav tako meni, da je zajemanje vseh vrst gnojilnih proizvodov – in ne samo mineralnih – v zakonodajo EU zelo pozitiven korak naprej. To bo prispevalo k oblikovanju popolnejšega notranjega trga in naložbam malih in srednjih podjetij v krožno gospodarstvo ter te naložbe še okrepilo.

Zelo pomembno pa je tudi, da se določijo realni in dosegljivi cilji ter s tem zagotovi, da je omejitve in zahteve mogoče izpolniti. Prednost je treba dati zaščiti zdravja ljudi in živali ter zaščiti okolja, to pa je treba uravnotežiti z morebitnim socialno-ekonomskim učinkom teh ukrepov. Prav tako je pomembno zaščititi prehransko varnost in zagotoviti, da lahko prehranska veriga še vedno zadovolji potrebe nenehno rastočega prebivalstva. Nova pravila bi morala imeti močno znanstveno podlago ter temeljiti na zanesljivi oceni tveganja in ne le na načelu previdnosti, kar bi vodilo do neupravičenih omejitev in nepravično prepovedalo nekatere proizvode z notranjega trga. Razen če obstajajo zanesljivi znanstveni podatki, ki dokazujejo, da obstaja tveganje za okolje ali zdravje ljudi in živali, se tehnično gledano ne bi smele postavljati nerealne zahteve. Pripravljavka mnenja je ta pristop sprejela pri predlogu, zlasti kar zadeva vprašanje onesnaževal.

Med onesnaževali je še posebej pomembno vprašanje kadmija (Cd) . Kadmij, ki je prisoten predvsem v fosfatnih mineralnih gnojilih, vzbuja posebno zaskrbljenost, saj se lahko nabira v tleh, prenese na živila ter škodi zdravju, biotski raznovrstnosti tal in kakovosti podtalnice, ne da bi rastlinam kakorkoli koristil. Vsebnost kadmija v fosfatnih gnojilih je odvisna od vrste fosfatne rude, ki je bila uporabljena, saj je kadmij prisoten v rudi in se ne sprošča niti po proizvodnem procesu. Vsebnost kadmija v fosfatnih rudah lahko znaša od manj kot 10 mg Cd/kg fosforja (P2O5) do 200 mg/kg, odvisno od tega, kje je bila ruda izkopana. Predlog Komisije uvaja postopno znižanje mejne vrednosti kovinskih nečistot s 60 mg Cd/kg (P2O5) na 40 mg Cd/kg po treh letih in na 20 mg Cd/kg po 12 letih. To bi bile najstrožje omejitve na svetu, saj Japonska, Avstralija, Kalifornija in Nova Zelandija dovoljujejo višje vsebnosti Cd, medtem ko EU trenutno nima omejitev.

Za proizvajanje gnojilnih proizvodov se v EU uporabljajo različne uveljavljene metode, med katerimi so številne popolnoma v skladu z načeli krožnega gospodarstva. Zato je pomembno zagotoviti, da se te proizvodne metode lahko ohranijo in da se ne uveljavijo pravila, ki jim nasprotujejo.

Pripravljavka mnenja se poleg tega zavzema za uskladitev pravil, ki veljajo za različne kategorije gnojil, da bi zagotovili, da so kmetom na voljo proizvodi visoke kakovosti in številne druge možnosti.

Nekatera gnojila, ki so opredeljena kot proizvodi z „dvojno rabo“, so izdelana iz enakih kemičnih spojin kot fitofarmacevtska sredstva. Predlog Komisije teh proizvodov ne omenja, kar pa bi bilo treba popraviti, da se zagotovi jasno razlikovanje med tema kategorijama, ki imata različne lastnosti.

Komisija prav tako predlaga, da se ekološka organsko-mineralna gnojila in biostimulanti iz živalskih stranskih proizvodov izključijo iz področja uporabe uredbe. Poleg tega bi se lahko kot proizvodi z oznako CE tržili samo tisti živalski stranski proizvodi, ki so dosegli tako imenovano končno točko, da se prepreči goljufiva uporaba živalskih stranskih proizvodov za živalsko krmo. Vendar pa morajo živalski stranski proizvodi, ki niso dosegli končne točke, izpolnjevati zelo stroge zahteve, zato bi moralo biti tudi za te živalske stranske proizvode omogočeno trženje na ravni EU.

Poleg teh vprašanj je treba izboljšati številne pojme in opredelitve, da bi bolje odražali tehnološki napredek, zlasti v zvezi z inovativnimi proizvodi, kot so biostimulanti.

Prav tako je treba zagotoviti, da se kmetom in potrošnikom zagotovijo jasnejše informacije. To bi bilo treba narediti z opredelitvijo hranil, ki jih vsebujejo posamezna gnojila, in z izboljšanjem splošnih zahtev za označevanje, določenih v Prilogi III. To bi kmetom in potrošnikom omogočilo, da optimizirajo rabo gnojil in s tem zmanjšajo vpliv teh proizvodov na okolje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009

o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009 in Direktive 91/676/EGS

(Besedilo velja za EGP)

(Besedilo velja za EGP)

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba povezavo med trgovino z gnojili in njihovo uporabo oziroma, povedano drugače, med to uredbo in direktivo o nitratih. Če se trgovina in uporaba obravnavata povsem ločeno, obstaja tveganje, da ta uredba ne bo dosegla svojega cilja, saj bi lahko v tem primeru države članice ali regije, ki uporabljajo pravila o uporabi gnojil, preprečile, da se nekatera gnojila, kot je kompost iz organskih odpadkov, uporabljajo v praksi.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pogoji za dostopnost gnojil na notranjem trgu so bili delno harmonizirani z Uredbo (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta15, ki skoraj izključno zajema gnojila iz anorganskih materialov, pridobljenih z izkopom, ali kemično proizvedenih anorganskih materialov. Prav tako je treba omogočiti uporabo recikliranih ali organskih materialov za gnojenje. Določiti bi bilo treba harmonizirane pogoje za omogočanje dostopnosti gnojil iz takih recikliranih ali organskih materialov na celotnem notranjem trgu, da bi tako spodbudili njihovo nadaljnjo uporabo. Obseg harmonizacije bi bilo zato treba razširiti, da bodo vključeni reciklirani in organski materiali.

(1)  Pogoji za dostopnost gnojil na notranjem trgu so bili delno harmonizirani z Uredbo (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta15, ki skoraj izključno zajema gnojila iz anorganskih materialov, pridobljenih z izkopom, ali kemično proizvedenih anorganskih materialov. Prav tako je treba omogočiti uporabo recikliranih ali organskih materialov za gnojenje. Določiti bi bilo treba harmonizirane pogoje za omogočanje dostopnosti gnojil iz takih recikliranih ali organskih materialov na celotnem notranjem trgu, da bi tako spodbudili njihovo nadaljnjo uporabo. Spodbujanje pogostejše uporabe recikliranih hranil bi dodatno prispevalo h krožnemu gospodarstvu in omogočalo splošno uporabo hranil, ki bi zagotovila učinkovitejšo rabo virov, obenem pa bi zmanjšalo odvisnost Unije od hranil iz tretjih držav. Obseg harmonizacije bi bilo zato treba razširiti, da bodo vključeni reciklirani in organski materiali.

__________________

__________________

15 Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304, 21.11.2003, str. 1).

15 Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304, 21.11.2003, str. 1).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Ta uredba bi morala podpirati cilje krožnega gospodarstva, pod pogojem, da se obenem zagotovita varna oskrba kmetov z gnojili in visoka raven učinkovitosti teh proizvodov. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti ocenjevalno poročilo o uporabi te uredbe do ... [Urad za publikacije: vstaviti datum pet let po začetku veljavnosti].

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Kontaminanti v gnojilnih proizvodih z oznako CE, kot so kadmij, lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali ter za okolje, saj se kopičijo v okolju in vstopajo v prehransko verigo. Zato bi bilo treba njihovo vsebnost v takih proizvodih omejiti. Poleg tega bi bilo treba nečistote v gnojilnih proizvodih z oznako CE, ki so pridobljeni iz bioloških odpadkov, zlasti polimere, pa tudi kovino in steklo, bodisi preprečiti ali omejiti, če je to tehnično izvedljivo, z odkrivanjem takih nečistot v ločeno zbranih bioloških odpadkih pred predelavo.

(8)  Kontaminanti v gnojilnih proizvodih z oznako CE, kot je kadmij, predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali ter za okolje, saj se kopičijo v okolju in vstopajo v prehransko verigo. V več državah članicah je zaradi tveganj, ki jih kadmij predstavlja za zdravje ljudi in živali ter za okolje, že določena mejna vrednost za onesnaženost s kadmijem. Zato bi bilo treba njihovo vsebnost v takih proizvodih omejiti. Poleg tega bi bilo treba nečistote v gnojilnih proizvodih z oznako CE, ki so pridobljeni iz bioloških odpadkov, zlasti polimere, pa tudi kovino in steklo, bodisi preprečiti ali omejiti, če je to tehnično izvedljivo, z odkrivanjem takih nečistot v ločeno zbranih bioloških odpadkih pred predelavo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Države članice, ki so že uvedle strožje nacionalne mejne vrednosti za kadmij v gnojilih, bi morale imeti možnost, da te mejne vrednosti ohranijo, dokler preostale države Unije ne dosežejo enakovrednih mejnih vrednosti.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  V vsej Uniji bi bilo treba uvesti zahtevo za označevanje vsebnosti kadmija v gnojilnih proizvodih z oznako CE, da se prikaže dejanska vsebnost kadmija v mg/kg fosforjevega pentoksida (P205). Označevanje bi se lahko izvedlo z jasno vidno kodirano barvno oznako na proizvodu, da bi lahko uporabniki takoj videli, ali uporabljajo proizvod z večjo ali manjšo vsebnostjo kadmija. Obstajati bi morala možnost uvedbe posebnih označb za gnojilne proizvode z dejansko vsebnostjo kadmija, ki je enaka ali nižja od 20mg/kg fosforjevega pentoksida (P205).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Da bi lahko izkoristili tehnični napredek v zvezi s potencialno uporabo živalskih stranskih proizvodov, bi bilo treba brez nepotrebnega odlašanja dodatno razširiti ustrezne kategorije komponentnih materialov, tako da bi te vključevale tudi živalske stranske proizvode. Razširitev kategorije komponentnih materialov bi lahko z izkoriščanjem potenciala za večjo uporabo hranil iz živalskih stranskih proizvodov, kot je živalski gnoj, povečala priložnosti in pravno gotovost za proizvajalce in podjetja. Zato bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da bi nekatere živalske stranske proizvode nemudoma vključili v določene kategorije komponentnih materialov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Za živalske stranke proizvode, ki jih že v veliki meri uporabljajo v državah članicah za proizvodnjo gnojil, kot je predelan živalski gnoj, bi bilo treba končno točko določiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa do ... [UL, prosimo, vstavite datum: šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Ugotovljeno je bilo povpraševanje na trgu po nekaterih recikliranih odpadkih v smislu Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 za uporabo kot gnojilni proizvodi. Poleg tega so za uporabo odpadkov kot vhodnega materiala v postopku recikliranja, za postopke in tehnike obdelave ter za gnojilne proizvode, ki so rezultat recikliranja, potrebne nekatere zahteve za zagotovitev, da uporaba navedenih proizvodov ne bo povzročila splošnega škodljivega vpliva na okolje ali zdravje ljudi. Za gnojilne proizvode z oznako CE bi bilo treba navedene zahteve določiti v tej uredbi. Zato se taki proizvodi od trenutka, ko izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, ne bi več smeli šteti za odpadke v smislu Direktive 2008/98/ES.

(13)  Ugotovljeno je bilo povpraševanje na trgu po nekaterih recikliranih odpadkih, kot so struvit, biooglje in proizvodi iz pepela, v smislu Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta20 za uporabo kot gnojilni proizvodi. Poleg tega so za uporabo odpadkov kot vhodnega materiala v postopku recikliranja, za postopke in tehnike obdelave ter za gnojilne proizvode, ki so rezultat recikliranja, potrebne nekatere zahteve za zagotovitev, da uporaba navedenih proizvodov ne bo povzročila splošnega škodljivega vpliva na okolje ali zdravje ljudi. Za gnojilne proizvode z oznako CE bi bilo treba navedene zahteve določiti v tej uredbi. Zato se taki proizvodi od trenutka, ko izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe, ne bi več smeli šteti za odpadke v smislu Direktive 2008/98/ES. Zaradi izkoriščanja tehničnega razvoja in nadaljnjega spodbujanja inovativnosti v zvezi z izkoristkom dragocenih tokov odpadkov bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe od delovanju Evropske unije (PDEU), da se dodajo ali razširijo ustrezne kategorije komponentnih materialov, tako da bi te vključevale več recikliranih odpadkov, primernih za uporabo v proizvodnji gnojilnih proizvodov z oznako CE, kot so struvit, biooglje in proizvodi iz pepela. Ustrezno ocenjevanje in določanje zahtev za predelavo bi se moralo začeti takoj po začetku veljavnosti te uredbe.

__________________

__________________

20 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

20 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Nekatere snovi, zmesi in mikroorganizmi, ki se običajno imenujejo rastlinski biostimulanti, dejansko niso hranila, čeprav spodbujajo rastlinske prehranjevalne procese. Kadar je namen takih proizvodov samo izboljšati učinkovitost izrabe hranil v rastlinah, povečati toleranco na abiotski stres ali izboljšati kakovostne lastnosti kmetijskih rastlin, so po naravi bolj podobni gnojilnim proizvodom kot pa večini kategorij fitofarmacevtskih sredstev. Zato bi morali biti taki proizvodi upravičeno do označevanja z oznako CE v skladu s to uredbo in bi jih bilo treba izvzeti s področja uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta21. Uredbo (ES) št. 1107/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)  Nekatere snovi, mikroorganizmi in njihove zmesi, ki se običajno imenujejo rastlinski biostimulanti, niso nujno hranila, čeprav spodbujajo splošno vitalnost in prehranjevalne procese rastlin. Kadar je namen takih proizvodov samo izboljšati učinkovitost izrabe hranil v rastlinah, razpoložljivost hranil, povečati toleranco na abiotski stres, izboljšati kakovostne lastnosti kmetijskih rastlin, razgraditi organske snovi v tleh ali izboljšati razpoložljivost hranil, zajetih v tleh ali rizosferi, so po naravi bolj podobni gnojilnim proizvodom kot pa večini kategorij fitofarmacevtskih sredstev. Zato bi morali biti taki proizvodi upravičeni do označevanja z oznako CE v skladu s to uredbo in bi jih bilo treba izvzeti s področja uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta21. Uredbo (ES) št. 1107/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

_________________

_________________

21 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

21 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Ta uredba ne bi smela preprečiti uporabe obstoječe zakonodaje Unije v zvezi z vidiki varovanja zdravja in okolja ter varnosti, ki jih ta uredba ne zajema. Ta uredba bi se zato morala uporabljati brez poseganja v Direktivo Sveta 86/278/EGS22, Direktivo Sveta 89/391/EGS23, Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta24, Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta25, Uredbo Komisije (ES) št. 1881/200626, Direktivo Sveta 2000/29/ES27, Uredbo (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta28 in Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta29.

(17)  Ta uredba ne bi smela preprečiti uporabe obstoječe zakonodaje Unije v zvezi z vidiki varovanja zdravja in okolja ter varnosti, ki jih ta uredba ne zajema. Ta uredba bi se zato morala uporabljati brez poseganja v Direktivo Sveta 86/278/EGS22, Direktivo Sveta 91/676/EGS22a, Direktivo Sveta 2000/60/ES22b, Direktivo Sveta 89/391/EGS23, Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta24, Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta25, Uredbo Komisije (ES) št. 1881/200626, Direktivo Sveta 2000/29/ES27, Uredbo (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta28 in Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta29 ter Uredbo Sveta (ES) št. 834/200729a.

__________________

__________________

22 Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (UL L 181, 4.7.1986, str. 6).

22 Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (UL L 181, 4.7.1986, str. 6).

 

22a Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

 

22b Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

23 Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).

23 Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).

24 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

24 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

25 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

25 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

26 Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

26 Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

27 Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

27 Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

28 Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (UL L 39, 9.2.2013, str. 1).

28 Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (UL L 39, 9.2.2013, str. 1).

29 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

29 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

 

29a Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (UL L 189, 20.7.2007, str. 1.).

Obrazložitev

Področje uporabe uredbe o gnojilih obsega le zagotavljanje delovanja notranjega trga in delno harmonizacijo pogojev za dajanje na trg gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so primerni za trgovanje na notranjem trgu. Direktiva o nitratih, okvirna direktivo o vodah (2000/60/ES) ter Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov bi morale biti izključene iz področja uporabe uredbe o gnojilih v zvezi z dajanjem na trg.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  Na področju recikliranja odpadkov, kot sta recikliranje fosforja iz blata iz čistilnih naprav in proizvodnja gnojilnih proizvodov iz živalskih stranskih proizvodov, kot je biooglje, je bil dosežen obetaven tehničen napredek. Za proizvode, ki vsebujejo take materiale ali so iz njih sestavljeni, bi moralo biti mogoče, da so po znanstveni analizi proizvodnih postopkov in določitvi zahtev glede predelave na ravni Unije brez nepotrebnega odlašanja dostopni na notranjem trgu. V ta namen bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo širših ali dodatnih kategorij gnojilnih proizvodov z oznako CE ali komponentnih materialov, primernih za uporabo v proizvodnji takih proizvodov. Za živalske stranske proizvode bi bilo treba razširiti ali dodati kategorije komponentnih materialov samo, kadar je bila v proizvodni verigi določena končna točka v skladu s postopki iz Uredbe (ES) št. 1069/2009, saj so živalski stranski proizvodi, za katere taka končna točka ni bila določena, že tako izključeni iz področja uporabe te uredbe.

(55)  Na področju recikliranja odpadkov, kot so recikliranje fosforja iz blata iz čistilnih naprav, zlasti struvita, proizvodnja gnojilnih proizvodov iz živalskih stranskih proizvodov, kot je biooglje, in pridobivanje fosforja po sežigu, zlasti proizvodov iz pepela, in glede na to, da so ti proizvodi že dovoljeni v več državah članicah, je bil dosežen obetaven tehničen napredek. Za proizvode, ki vsebujejo take materiale ali so iz njih sestavljeni, bi moralo biti mogoče, da so po znanstveni analizi proizvodnih postopkov in določitvi zahtev glede predelave na ravni Unije brez nepotrebnega odlašanja dostopni na notranjem trgu. V ta namen bi bilo treba v skladu s členom 290 PDEU na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo širših ali dodatnih kategorij gnojilnih proizvodov z oznako CE ali komponentnih materialov, primernih za uporabo v proizvodnji teh proizvodov. Zlasti je treba brez nepotrebnega odlašanja po začetku veljavnosti te uredbe sprejeti delegirani akt, s katerim se v kategorije komponentnih materialov doda struvit, biooglje in proizvode iz pepela. Za živalske stranske proizvode bi bilo treba razširiti ali dodati kategorije komponentnih materialov samo, kadar je bila v proizvodni verigi določena končna točka v skladu s postopki iz Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(56)  Poleg tega bi se moralo biti mogoče takoj odzvati na nove ugotovitve v zvezi s pogoji za zadostno učinkovitost gnojilnih proizvodov z oznako CE in na nove ocene tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje. Zato bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov za spremembo zahtev, ki se uporabljajo za različne kategorije gnojilnih proizvodov z oznako CE.

(56)  Poleg tega bi se moralo biti mogoče takoj odzvati na nove ugotovitve v zvezi s pogoji za zadostno učinkovitost gnojilnih proizvodov z oznako CE in na nove ocene tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, za varnost ali okolje, ob upoštevanju ocen, ki so bile pripravljene v sodelovanju z organi držav članic ali ki so jih pripravili organi držav članic sami. Zato bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov za spremembo zahtev, ki se uporabljajo za različne kategorije gnojilnih proizvodov z oznako CE.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(59a)  Sprejeti bi bilo treba določbe, ki bi dovoljevale stalno uporabo proizvodov, danih na trg na podlagi vzajemnega priznavanja v skladu z Uredbo ES št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Uredba (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES, UL L 218, 13.8.2008, str. 21.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  Direktiva 91/676/EGS;

Obrazložitev

Področje uporabe uredbe o gnojilih obsega le zagotavljanje delovanja notranjega trga in delno harmonizacijo pogojev za dajanje na trg gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so primerni za trgovanje na notranjem trgu. Področje uporabe direktive o nitratih pa je varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov, tako da določa nekatere, na ravni EU harmonizirane omejitve glede rabe hranil na že onesnaženih območjih. Omejitev uporabe na onesnaženih območjih iz direktive o nitratih bi morala biti izključena iz področja uporabe uredbe o gnojilih v zvezi z dajanjem na trg.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  Direktiva 2000/60/ES

Obrazložitev

Področje uporabe uredbe o gnojilih obsega le zagotavljanje delovanja notranjega trga in delno harmonizacijo pogojev za dajanje na trg gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so primerni za trgovanje na notranjem trgu. Okvirna direktiva o vodah in glede kakovosti vode v Evropi (2000/60/ES) bi morala biti izključena iz področja uporabe uredbe o gnojilih v zvezi z dajanjem na trg.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  Uredba (ES) št. 834/2007

Obrazložitev

Pomembno je, da se v področje uporabe uredbe o gnojilih vključi ekološko kmetijstvo in njegove posebnosti.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „gnojilni proizvod“ pomeni snov, zmes, mikroorganizem ali kateri koli drug material, ki se uporablja ali se namerava uporabljati samostojno ali skupaj z drugim materialom na rastlinah ali njihovi rizosferi zaradi oskrbe rastlin s hranili ali izboljšanja njihove hranilne učinkovitosti;

(1)  „gnojilni proizvod“ pomeni snov, zmes, mikroorganizem ali kateri koli drug material, ki se uporablja ali se namerava uporabljati samostojno ali skupaj z drugim materialom, na glivah ali njihovi mikosferi ali na rastlinah v vseh fazah rasti, vključno s semeni, in/ali rizosferi, zaradi oskrbe rastlin ali gliv s hranili ali izboljšanja njihovih fizikalnih ali bioloških pogojev za rast ali njihove splošne vitalnosti, donosa in kakovosti z izboljšanjem sposobnosti rastline za absorbcijo hranil iz filosfere (z izjemo fitofarmacevtskih sredstev, ki jih ureja Uredba (ES) št. 1107/2009).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ne ovirajo dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so v skladu s to uredbo.

Države članice ne ovirajo dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so v skladu s to uredbo, kar zadeva sestavo, označevanje ali druge določbe iz te uredbe. V zvezi z uporabo gnojilnih proizvodov z oznako CE lahko države članice ohranijo ali sprejmejo nacionalne določbe z namenom varovanja zdravja ljudi in okolja. Vendar te določbe ne smejo narekovati spremembe gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki so v skladu s to uredbo. Te določbe prav tako ne smejo vplivati na pogoje za omogočanje njihove dostopnosti na trgu.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija sočasno z objavo te uredbe v Uradnem listu Evropske unije za proizvajalce in organe za nadzor trga objavi smernice s pojasnili in primeri o izgledu nalepke. V teh smernicah so opredeljene tudi druge ustrezne informacije iz odstavka 2(d) dela 1 Priloge III.

Obrazložitev

Za zagotavljanje ustreznih informacij kmetom in zaradi izogibanja negativnim posledicam, ki bi jih napačna uporaba gnojil imela na okolje, bi morala Evropska komisija v smernicah določiti konkretne zahteve in vizualne vidike nalepk za mineralna gnojila.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Proizvajalci predložijo pristojnemu nacionalnemu organu na njegovo utemeljeno zahtevo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti s to uredbo gnojilnega proizvoda z oznako CE v papirni ali elektronski obliki in v jeziku, ki ga navedeni organ brez težav razume. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganja, ki jih predstavljajo gnojilni proizvodi z oznako CE, ki so jih dali na trg.

9.  Proizvajalci predložijo pristojnemu nacionalnemu organu na njegovo zahtevo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti s to uredbo gnojilnega proizvoda z oznako CE v papirni ali elektronski obliki in v jeziku, ki ga navedeni organ brez težav razume. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganja, ki jih predstavljajo gnojilni proizvodi z oznako CE, ki so jih dali na trg.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 10 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  enostavna ali sestavljena trdna anorganska amon-nitratna gnojila z makrohranili in visoko vsebnostjo dušika, kot so opredeljena v funkcijski kategoriji proizvodov 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) v Prilogi I;

(a)  enostavna ali sestavljena trdna mineralna amon-nitratna gnojila z makrohranili in visoko vsebnostjo dušika, kot so opredeljena v funkcijski kategoriji proizvodov 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) v Prilogi I;

 

(Ta predlog spremembe, v skladu s katerim se „anorganska gnojila“ spremenijo v „mineralna gnojila“, velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pristojnemu nacionalnemu organu na podlagi njegove utemeljene zahteve zagotovi vse potrebne informacije in dokumentacijo, s katerimi dokaže, da je gnojilni proizvod z oznako CE skladen;

(b)  pristojnemu nacionalnemu organu na podlagi njegove zahteve zagotovi vse potrebne informacije in dokumentacijo, s katerimi dokaže, da je gnojilni proizvod z oznako CE skladen;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Distributerji predložijo pristojnemu nacionalnemu organu na njegovo utemeljeno zahtevo vse potrebne informacije in dokumentacijo, s katerimi dokažejo, da je gnojilni proizvod z oznako CE skladen, v papirni ali elektronski obliki. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganja, ki jih predstavljajo gnojilni proizvodi z oznako CE, katerih dostopnost na trgu so omogočili.

5.  Distributerji predložijo pristojnemu nacionalnemu organu na njegovo zahtevo vse potrebne informacije in dokumentacijo, s katerimi dokažejo, da je gnojilni proizvod z oznako CE skladen, v papirni ali elektronski obliki. Z navedenim organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganja, ki jih predstavljajo gnojilni proizvodi z oznako CE, katerih dostopnost na trgu so omogočili.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Za gnojilni proizvod z oznako CE, ki je bil recikliran in izpolnjuje zahteve iz te uredbe, se šteje, da izpolnjuje pogoje iz člena 6(1) Direktive 2008/98/ES, in zato tudi velja, da ni več odpadek.

(1)  Če se material, ki je bil odpadek, predela v skladu s to uredbo in skladen gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje ta material ali iz njega sestoji, se šteje, da material izpolnjuje pogoje iz člena 6(1) Direktive 2008/98/ES, in zato tudi velja, da od trenutka, ko se pripravi izjava Unije o skladnosti, ni več odpadek.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ, ki je del poslovnega ali poklicnega združenja, ki zastopa podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo, dobavo ali uporabo gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki jih ta organ ocenjuje, se lahko šteje za tak organ, če je dokazano, da je neodvisen in da ni nasprotja interesov.

Organ, ki je del poslovnega ali poklicnega združenja, ki zastopa podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo, dobavo ali uporabo gnojilnih proizvodov z oznako CE, ki jih ta organ ocenjuje, se ne sme šteti za tak organ.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zagotovljena je nepristranskost organov za ugotavljanje skladnosti, njihovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti.

Zagotovljena je nepristranskost organov za ugotavljanje skladnosti, njihovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti. Zaposlenim, ki prijavijo kršitve, storjene znotraj organov za ugotavljanje skladnosti, se zagotovi ustrezna zaščita vsaj pred povračilnimi ukrepi, diskriminacijo ali drugimi oblikami nepoštenega obravnavanja.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Priglašeni organi drugim organom, ki so priglašeni na podlagi te uredbe ter izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti v zvezi z enakimi gnojilnimi proizvodi z oznako CE, zagotavljajo zadevne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi in na zahtevo pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.

2.  Priglašeni organi brez poseganja v veljavna pravila Unije o varstvu podatkov in zaupnosti poslovnih informacij ter varstvu podatkov o preskusih in študijah, predloženih v ugotavljanje skladnosti, drugim organom, ki so priglašeni na podlagi te uredbe ter izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti v zvezi z enakimi gnojilnimi proizvodi z oznako CE, zagotavljajo zadevne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi in na zahtevo pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.

Obrazložitev

Brez tega dodatka člen 33(2) pomeni, da si lahko priglašeni organi podatke vložnikov izmenjujejo med seboj brez omejitve, kar bi lahko ogrozilo varstvo podatkov.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 43 sprejme delegirane akte za spremembo prilog I do IV zaradi prilagoditve tehničnemu napredku ter lažjega dostopa do notranjega trga in prostega pretoka za gnojilne proizvode z oznako CE,

1.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 43 sprejme delegirane akte za spremembo prilog I do IV zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, zlasti v zvezi s proizvodnjo gnojil iz živalskih stranskih proizvodov in proizvodov, predelanih iz odpadkov ali ki jih proizvajalci uporabljajo kot stranske proizvode iz drugih industrijskih in/ali kmetijskih postopkov ter recikliranih proizvodov, ob upoštevanju proizvodov in materialov, ki so že odobreni v državah članicah, ter zaradi lažjega dostopa do notranjega trga in prostega pretoka za gnojilne proizvode z oznako CE,

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  s katerimi se bo na notranjem trgu precej trgovalo in

(a)  ki imajo potencial, da se bo z njimi na notranjem trgu trgovalo in

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija po začetku veljavnosti te uredbe brez nepotrebnega odlašanja sprejme delegirani akt v skladu s prvim odstavkom, s katerim spremeni kategorije komponentnih materialov iz Priloge II, zlasti da tem kategorijam doda živalske stranske proizvode, struvit, biooglje in proizvode iz pepela ter določi zahteve za vključitev teh proizvodov v te kategorije. Komisija posebej upošteva tehničnih napredek pri pridelavi hranil.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Komisija do [UL, prosimo, vstavite datum: šest mesecev po objavi te uredbe] v skladu z odstavkom 1 sprejme delegirani akt za spremembo Priloge II, da se za živalske stranske proizvode, naštete v kategoriji komponentnih materialov CMC 11 te uredbe, vključijo končne točke v proizvodni verigi, opredeljene v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)   ime mikroorganizma;

(a)   ime mikroorganizma do ravni seva;

Obrazložitev

Različni sevi iste vrste imajo lahko zelo različne lastnosti.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  taksonomski odnos do vrst mikroorganizmov, ki izpolnjujejo zahteve za kvalificirano domnevo o varnosti, kot jo je oblikovala Evropska agencija za varnost hrane;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Za namene odstavka 2 se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 43 v zvezi z določitvijo zahtev za oceno varnosti novih mikroorganizmov. Prvi izmed teh delegiranih aktov se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje ... [UL, prosimo, vstavite datum: eno leto po začetku veljavnosti te uredbe].

Obrazložitev

Pri uporabi mikroorganizmov v gnojilnih proizvodih je veliko možnosti za inovacije in razvoj. Zato je treba zagotoviti, da ta uredba čim bolj omogoča razvoj in inovacije na tem področju. Olajšanje vključevanja večjega števila mikroorganizmov v to uredbo je pomemben korak v tej smeri.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Glede dela II Priloge I pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu z odstavkoma 1 in 4 ne vključuje prilagoditve mejnih vrednosti kontaminantov iz te priloge, razen če so potrebne nove mejne vrednosti kontaminantov zaradi dodajanja novih snovi v skladu s Prilogo II. Ko se določijo nove mejne vrednosti kontaminantov, se te vrednosti uporabljajo samo za dodane nove komponentne materiale.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Komisija pregleda del II Priloge I do ... [UL, prosimo, vstavite datum: deset let po začetku veljavnosti te uredbe] ali v primeru razpoložljivih novih pomembnih znanstvenih informacij v zvezi s strupenostjo in rakotvornostjo ustreznih kontaminantov ali v primeru novega tehnološkega napredka in inovacij na področju proizvodnje in uporabe gnojilnih proizvodov..

Obrazložitev

Zahteve v zvezi s kontaminanti glede funkcijskih kategorij proizvoda se izvzamejo iz pristojnosti, podeljenih Evropski komisiji, in pregledajo v okviru običajnega zakonodajnega postopka, glede na to, da je eden od ciljev nove uredbe obravnavanje okoljskih vprašanj, ki so povezana s kontaminacijo tal, celinskih voda, morij in navsezadnje hrane zaradi uporabe gnojil ES, zaradi česar gre za pomembno vprašanje za zdravje ljudi.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1069/2009

Člen 5 – odstavek 2 – točka 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)   v odstavku 2 se po prvem pododstavku doda naslednji pododstavek:

 

„Za pridobljene proizvode, ki spadajo v področje uporabe člena 32, ki jih že v veliki meri uporabljajo v državah članicah za proizvodnjo gnojil, Komisija določi takšno končno točko do [Urad za publikacije, prosimo, vstavite datum, ki je šest mesecev po objavi uredbe o gnojilih].“

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1107/2009

Člen 3 – točka 34 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  34. ‚rastlinski biostimulant‘ pomeni proizvod, ki spodbuja rastlinske prehranjevalne procese neodvisno od vsebnosti hranil v proizvodu z izključnim namenom izboljšanja ene ali več od naslednjih značilnosti rastline:

(3)  34. ‚rastlinski biostimulant‘ pomeni proizvod, ki vsebuje katero koli snov ali mikroorganizem, ki spodbuja rastlinske prehranjevalne procese neodvisno od vsebnosti hranil v proizvodu, ali katero koli kombinacijo teh snovi in/ali mikroorganizmov, njegov edini namen pa je izboljšati eno ali več naslednjih značilnosti rastline ali njene rizosfere:

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1107/2009

Člen 3 – točka 34 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  razgradnjo organskih snovi v tleh;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1107/2009

Člen 3 – točka 34 – točka c b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  povečati razpoložljivost hranil, zajetih v tleh ali v rizosferi.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 46 a (novo)

Direktiva 91/676/EGS

Člen 2 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 46a

 

Sprememba Direktive 91/676/EGS

 

V Direktivi 91/676/EGS se točka (g) člena 2 nadomesti z naslednjim:

 

„(g) „živinsko gnojilo“ pomeni iztrebke živine ali mešanico stelje in iztrebkov živine, tudi predelane, razen če so bili ti proizvodi predelani v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 in so dosegli najmanj 90-odstotno nadomestno vrednost nitratnih gnojil.“

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti povezavo med to uredbo in direktivo o nitratih.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 46 b (novo)

Uredba (ES) št. 1907/2006

Priloga V – točka 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 46b

 

Sprememba Uredbe (ES) št. 1907/2006

 

V Prilogi V se točka 12 nadomesti z naslednjim:

 

„12. Kompost, bioplin in digestat“

Obrazložitev

Regulativna varnost je bistvena za podporo inovacijam in razvoju v krožnem gospodarstvu. Predlagani Predlog spremembe utrjuje široko razširjeno prakso izvajanja Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH), da za digestate ne velja obveznost registracije v skladu z navedeno uredbo.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Države članice, ki so že uvedle nižjo mejno vrednost za kadmij (Cd) v organsko-mineralnih gnojilih in anorganskih gnojilih, določeno v PFC 1(B)(3)(a) in PFC 1(C)(I)(2)(a) v delu II Priloge I, lahko to strožjo mejno vrednost ohranijo, dokler je mejna vrednost, določena v skladu s to uredbo, enaka ali nižja. Države članice take obstoječe nacionalne ukrepe sporočijo Komisiji do ... [UL, prosimo, vstavite datum: šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.   Z odstopanjem od drugega odstavka tega člena se člena 42 in 45 uporabljata od ... [UL, prosimo, vstavite datum: začetek veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka A – točka I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ia.  Inhibitor denitrifikacije

Obrazložitev

V kategorijo „agrarnih dodatkov“ je treba dodati inhibitor denitrifikacije. Inhibitorji denitrifikacije so temeljne snovi, katerih namen je preprečiti onesnaževanje ozračja z zmanjšanjem nastajanja molekularnega dušika iz proizvodov, kot sta hlevski gnoj in biološko blato.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organsko gnojilo vsebuje

Organsko gnojilo vsebuje

–  ogljik (C) in

–  organski ogljik (Corg) in

–  hranilne snovi

–  hranilne snovi

samo biološkega izvora, z izjemo materiala, ki je fosiliziran ali del geoloških formacij.

samo biološkega izvora, kot je šota, vključno s humusnim premogom, lignitom in snovmi, pridobljenimi iz teh materialov, z izjemo drugih materialov, ki so fosilizirani ali del geoloških formacij.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) – odstavek 8 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  kadmij (Cd) 1,5 mg/kg suhe snovi,

–  kadmij (Cd) 1,0 mg/kg suhe snovi,

Obrazložitev

Ker je ena od namer sedanje ureditve zmanjšati uporabo organsko-mineralnih in anorganskih gnojil ter povečati uporabo organskih gnojil na trgu EU, je zelo pomembno, da si za cilj zastavimo čim večje zmanjšanje kopičenja rakotvornih snovi, kot je kadmij, v obdelovalnih zemljiščih EU. Kadmij je od leta 2014 uvrščen na seznam kandidatnih snovi zaradi svoje znane uvrstitve v kategorijo rakotvornih snovi C1A (rakotvoren za ljudi) v okviru uredbe REACH.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) – odstavek 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  svinec (Pb) 120 mg/kg suhe snovi in

–  svinec (Pb) 20 mg/kg suhe snovi in

Obrazložitev

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) – odstavek 2 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg suhe snovi.

–  biuret (C2H5N3O2) pod mejo zaznavnosti.

Obrazložitev

Popraviti je treba najnižjo mejno vrednost biureta (kemični kompleks, prisoten v sečnini), da bi preprečili goljufivo uporabo sečnine, ki bi se zaradi nizke cene lahko uporabljala kot nadomestek za organsko snov.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.  V 25 g vzorca gnojilnega proizvoda z oznako CE ne sme biti Salmonelle spp..

Predlog spremembe

3.  Organsko gnojilo ne sme vsebovati patogenov v koncentracijah, ki bi presegale mejne vrednosti, navedene v spodnji tabeli:

Mikroorganizem, ki ga je treba testirati

Načrti vzorčenja

Mejna vrednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

odsotnost v 25 g ali 25 ml

Escherichia coli ali Enterococcaceae

5

5

0

1000 v 1 g ali 1 ml

pri čemer velja: n = število vzorcev, ki se testirajo

c = število vzorcev, pri katerih število bakterij, izraženo v CFU, lahko znaša od m do M

m = mejna vrednost, pri kateri število bakterij, izraženo v CFU, še velja za zadovoljivo

M = najvišja vrednost števila bakterij, izraženega v CFU

Paraziti Ascaris spp. in toxocara spp. v vseh fazah razvoja ne smejo biti prisotni v 100 g ali 100 ml organskega gnojila.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) (I) – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje vsaj eno od naslednjih deklariranih hranil: dušik (N), fosforjev pentoksid (P2O5) ali kalijev oksid (K2O).

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Priloga I – del II – PFC 1(A) II – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Gnojilni proizvod z oznako CE vsebuje vsaj eno od naslednjih deklariranih hranil: dušik (N), fosforjev pentoksid (P2