Förfarande : 2016/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0270/2017

Ingivna texter :

A8-0270/2017

Debatter :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.7

Antagna texter :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

BETÄNKANDE     ***I
PDF 819kWORD 290k
25.7.2017
PE 599.728v02-00 A8-0270/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8–0123/2016 – 2016/0084(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Ildikó Gáll-Pelcz

Rådgivande utskotts föredragande (*):

Elisabetta Gardini, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Jan Huitema, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0157),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0123/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling samt utskottet för internationell handel (A8-0270/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta växtnäringsprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

 

(Ändringen från ”gödselprodukter” till ”växtnäringsprodukter” berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed, och följaktligen, med antagna ändringsförslag.)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Villkoren för att tillhandahålla gödselmedel på den inre marknaden har delvis harmoniserats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/200315 som nästan enbart omfattar gödselmedel från utvunnet eller kemiskt framställt, oorganiskt material. Det finns också ett behov av att använda återvunnet eller organiskt material som gödselmedel. Harmoniserade villkor för att göra gödselmedel som tillverkas av sådana återvunna eller organiska material tillgängliga på hela den inre marknaden bör fastställas för att effektivt stimulera en bredare användning av dem. Harmoniseringen bör därför utvidgas till att också omfatta återvunna och organiska material.

(1)  Villkoren för att tillhandahålla gödselmedel på den inre marknaden har delvis harmoniserats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/200315 som nästan enbart omfattar gödselmedel från utvunnet eller kemiskt framställt, mineraliskt material. Det finns också ett behov av att använda återvunnet eller organiskt material som gödselmedel. Harmoniserade villkor för att göra gödselmedel som tillverkas av sådana återvunna eller organiska material tillgängliga på hela den inre marknaden bör fastställas för att effektivt stimulera en bredare användning av dem. Att främja en ökad användning av återvunna näringsämnen skulle ytterligare bidra till att utveckla den cirkulära ekonomin och ge utrymme för en mer övergripande resurseffektiv användning av näringsämnen samtidigt som unionens beroende av näringsämnen från tredjeländer minskar. Harmoniseringen bör därför utvidgas till att också omfatta återvunna och organiska material.

_________________

_________________

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1).

 

(Detta ändringsförslag omfattar även en övergripande teknisk ändring för att ändra termen ”oorganisk” till ”mineralisk”, om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse med denna term, och följaktligen, med antagna ändringsförslag.)

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Näringsämnena i livsmedel kommer från jorden. Sund och näringsrik jord leder till sunda och näringsrika grödor och livsmedel. Jordbrukarna behöver tillgång till en rad olika organiska och syntetiska gödselmedel för att förbättra deras jord. När jorden saknar eller töms på näringsämnen, kommer växterna att bli näringsfattiga och kan antingen sluta växa eller sakna näringsvärde som livsmedel.

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  För att säkerställa effektiv användning av stallgödsel och kompost som framställts på gården, bör jordbrukare använda de produkter som är förenliga med andan i ”ansvarsfullt jordbruk”, och som gynnar lokala distributionskanaler och bästa agronomiska och miljömässiga praxis och är förenliga med EU:s miljölagstiftning, såsom nitratdirektivet eller ramdirektivet för vatten. Prioriterad användning av gödselmedel som framställs på plats och i angränsande jordbruksföretag bör uppmuntras.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  En CE-märkt gödselprodukt kan ha fler än en av de funktioner som beskrivs i produktfunktionskategorierna i denna förordning. Om endast en av dessa funktioner åberopas bör det vara tillräckligt att produkten uppfyller kraven för den produktfunktionskategori som beskriver den åberopade funktionen. Om fler än en av dessa funktioner åberopas bör däremot den CE-märkta gödselprodukten anses utgöra en kombination av två eller fler gödselproduktkomponenter, och överensstämmelse bör krävas för var och en av gödselproduktkomponenterna med avseende på deras funktion. Därför bör det finnas en särskild produktfunktionskategori som omfattar sådana kombinationer.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  En tillverkare som använder en eller flera CE-märkta gödselprodukter som redan har genomgått en bedömning av överensstämmelse, genomförd av tillverkaren själv eller en annan tillverkare, kan vilja förlita sig på bedömningen i fråga. För att minimera den administrativa bördan bör den erhållna CE-märkta gödselprodukten också anses utgöra en kombination av två eller fler gödselproduktkomponenter, och de ytterligare kraven på överensstämmelse för kombinationen bör begränsas till de aspekter som motiveras av blandningen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Förorenande ämnen i CE-märkta gödselprodukter, såsom kadmium, kan eventuellt utgöra en risk för människors och djurs hälsa och för miljön eftersom de anrikas i naturen och kommer in i livsmedelskedjan. Deras halt i sådana produkter bör därför begränsas. Dessutom bör föroreningar i CE-märkta gödselprodukter som framställts av bioavfall, särskilt polymerer men också metall och glas, antingen förhindras eller begränsas så långt som det är tekniskt möjligt genom att sådana föroreningar påvisas i separat insamlat bioavfall före bearbetningen.

(8)  Förorenande ämnen i CE-märkta gödselprodukter, såsom kadmium, kan, om de inte används på rätt sätt, eventuellt utgöra en risk för människors och djurs hälsa och för miljön eftersom de anrikas i naturen och kommer in i livsmedelskedjan. Deras halt i sådana produkter bör därför begränsas. Dessutom bör föroreningar i CE-märkta gödselprodukter som framställts av bioavfall, särskilt polymerer men också metall och glas, antingen förhindras eller begränsas så långt som det är tekniskt möjligt genom att sådana föroreningar påvisas i separat insamlat bioavfall före bearbetningen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Medlemsstater som redan har strängare nationella gränsvärden för kadmium i gödselmedel bör ha möjlighet att upprätthålla dessa gränsvärden till dess att resten av unionen har nått samma ambitionsnivå.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  För att underlätta för fosforgödselprodukter att uppfylla kraven i denna förordning och främja innovationer måste det ges tillräckliga incitament för utveckling av relevant teknik, särskilt teknik för kadmiumrening och för hantering av kadmiumrikt farligt avfall genom de finansiella medel som finns tillgängliga inom ramen för Horisont 2020, Lifeprogrammen, plattformen för den cirkulära ekonomin, genom Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra finansiella instrument i tillämpliga fall. Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om incitament och unionsfinansiering som beviljats för kadmiumrening.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Produkter som uppfyller alla kraven i denna förordning bör tillåtas att röra sig fritt på den inre marknaden. Om ett eller flera komponentmaterial i en CE-märkt gödselprodukt omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/200918 men når en punkt i tillverkningskedjan där materialet inte längre utgör någon betydande risk för människors eller djurs hälsa (nedan kallad slutpunkten i tillverkningskedjan), är det en onödig administrativ börda att låta produkten omfattas av bestämmelserna i den förordningen. Därför bör sådana gödselprodukter undantas från kraven i den förordningen. Förordning (EG) nr 1069/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)  CE-märkta gödselprodukter som uppfyller alla kraven i denna förordning bör tillåtas att röra sig fritt på den inre marknaden. Om ett eller flera komponentmaterial är en framställd produkt som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/200918 men har nått en punkt i tillverkningskedjan där materialet inte längre utgör någon risk för människors eller djurs hälsa (nedan kallad slutpunkten i tillverkningskedjan), är det en onödig administrativ börda att låta produkten omfattas av bestämmelserna i den förordningen. Därför bör sådana gödselprodukter undantas från kraven i den förordningen. Förordning (EG) nr 1069/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

_________________

_________________

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Slutpunkten i tillverkningskedjan bör för varje relevant komponentmaterial som innehåller animaliska biprodukter bestämmas i enlighet med de förfaranden som fastställts i förordning (EG) nr 1069/2009. Om en tillverkningsprocess som regleras enligt den här förordningen redan inleds innan slutpunkten har nåtts bör processkraven både i förordning (EG) nr 1069/2009 och i den här förordningen tillämpas kumulativt på CE-märkta gödselprodukter, vilket innebär en tillämpning av striktare krav om båda förordningarna reglerar samma parameter.

(10)  För varje komponentmaterialkategori som omfattar framställda produkter i den mening som avses i förordning (EG) nr 1069/2009 bör slutpunkten i tillverkningskedjan för varje relevant komponentmaterial som innehåller animaliska biprodukter bestämmas i enlighet med de förfaranden som fastställts enligt den förordningen. För att dra nytta av den tekniska utvecklingen, skapa fler möjligheter för tillverkare och företag och frigöra potentialen att i högre utsträckning ta vara på näringsämnen från animaliska biprodukter såsom stallgödsel, bör fastställandet av bestämmelser om bearbetningsmetoder och återvinning för animaliska biprodukter för vilka en slutpunkt i tillverkningskedjan har fastställts inledas omedelbart efter ikraftträdandet av denna förordning. När det gäller gödselprodukter som innehåller eller består av bearbetad stallgödsel bör det fastställas kriterier för begränsning av dessa. För att kunna utöka eller lägga till komponentmaterialkategorier i syfte att inbegripa fler animaliska biprodukter, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Om en sådan slutpunkt nås innan den CE-märkta gödselprodukten släpps ut på marknaden men efter det att den tillverkningsprocess som regleras enligt den här förordningen har inletts bör processkraven både i förordning (EG) nr 1069/2009 och i den här förordningen tillämpas kumulativt på CE-märkta gödselprodukter, vilket innebär en tillämpning av striktare krav om båda förordningarna reglerar samma parameter.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  För animaliska biprodukter som redan används mycket i medlemsstaterna för produktion av gödselmedel bör slutpunkten fastställas utan onödigt dröjsmål, och senast ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Om ett eller flera komponentmaterial till en CE-märkt gödselprodukt omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009 och inte har nått slutpunkten i tillverkningskedjan, skulle det vara missvisande att CE-märka produkten enligt den här förordningen, eftersom tillhandahållandet på marknaden av en sådan produkt omfattas av kraven i förordning (EG) nr 1069/2009. Därför bör sådana produkter undantas från den här förordningens tillämpningsområde.

(12)  Tillhandahållande på marknaden av en animalisk biprodukt eller därav framställd produkt för vilken ingen slutpunkt i tillverkningskedjan har fastställts eller för vilken den fastställda slutpunkten inte har nåtts vid tidpunkten för tillhandahållandet på marknaden omfattas av kraven i förordning (EG) nr 1069/2009. Därför skulle det vara missvisande att föreskriva CE-märkning för produkten enligt den här förordningen. Varje produkt som innehåller eller består av en sådan animalisk biprodukt eller därav framställd produkt bör därför undantas från den här förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För visst återvunnet avfall i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG20 finns det en efterfrågan på marknaden för avfallets användning som gödselprodukter. Dessutom är vissa krav nödvändiga för avfall som används som råvarumaterial vid återvinning, för behandlingsprocesser och behandlingsmetoder samt för gödselprodukter från återvinning, för att garantera att användningen av dessa produkter inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa. När det gäller CE-märkta gödselprodukter bör dessa krav fastställas i denna förordning. När alla krav i denna förordning är uppfyllda bör dessa produkter därför upphöra att betraktas som avfall i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG.

(13)  För visst återvunnet avfall såsom struvit-, biokol- och askbaserade produkter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG20, finns det en efterfrågan på marknaden för avfallets användning som gödselprodukter. Dessutom är vissa krav nödvändiga för avfall som används som råvarumaterial vid återvinning, för behandlingsprocesser och behandlingsmetoder samt för gödselprodukter från återvinning, för att garantera att användningen av dessa produkter inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa. När det gäller CE-märkta gödselprodukter bör dessa krav fastställas i denna förordning. När alla krav i denna förordning är uppfyllda bör dessa produkter därför upphöra att betraktas som avfall i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG, och det bör därför vara möjligt för produkter som innehåller eller består av sådant återvunnet avfallsmaterial att få tillträde till den inre marknaden. För att klargöra rättsläget, dra nytta av den tekniska utvecklingen och stimulera incitamentet ytterligare bland tillverkare att i högre utsträckning ta vara på värdefulla avfallsflöden bör de vetenskapliga analyserna och fastställandet av återvinningskrav på unionsnivå för sådana produkter inledas omedelbart efter ikraftträdandet av denna förordning. Följaktligen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att utan onödigt dröjsmål definiera större eller ytterligare komponentmaterialkategorier som får användas vid tillverkningen av CE-märkta gödselprodukter.

_________________

_________________

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  En del industriella biprodukter, delprodukter eller återvunna produkter från specifika industriprocesser används för närvarande av tillverkare som komponenter i CE-märkta gödselprodukter. När det gäller komponenter i CE-märkta gödselprodukter bör krav som rör komponentmaterialkategorier fastställas i denna förordning. Om tillämpligt bör, när alla krav i denna förordning är uppfyllda, dessa produkter upphöra att betraktas som avfall i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Vissa ämnen och blandningar, vanligen kallade agronomiska tillsatser, förbättrar mönstret för ett näringsämnes frigörande i ett gödselmedel. Ämnen och blandningar som tillhandahålls på marknaden i syfte att tillsättas till CE-märkta gödselprodukter för det ändamålet bör uppfylla vissa effektivitetskriterier på ämnes- och blandningstillverkarens ansvar, och bör därför betraktas som CE-märkta gödselprodukter enligt denna förordning. CE-märkta gödselprodukter som innehåller sådana ämnen eller blandningar bör dessutom omfattas av vissa effektivitets- och säkerhetskriterier. Sådana ämnen och blandningar bör därför också regleras som komponentmaterial för CE-märkta gödselprodukter.

(14)  Vissa ämnen och blandningar, som kallas agronomiska tillsatser, förbättrar mönstret för ett näringsämnes frigörande i ett gödselmedel. Ämnen och blandningar som tillhandahålls på marknaden i syfte att tillsättas till CE-märkta gödselprodukter för det ändamålet bör uppfylla vissa effektivitets-, säkerhets- och miljökriterier på ämnes- och blandningstillverkarens ansvar, och bör därför betraktas som CE-märkta gödselprodukter enligt denna förordning. CE-märkta gödselprodukter som innehåller sådana ämnen eller blandningar bör dessutom omfattas av vissa effektivitets-, säkerhets- och miljökriterier. Sådana ämnen och blandningar bör därför också regleras som komponentmaterial för CE-märkta gödselprodukter.

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Eftersom produkter som utöver gödselkomponenter består av ämnen och blandningar är avsedda att tillsättas i jord och släppas ut i miljön, bör kriterierna för överensstämmelse gälla för alla material som ingår i produkten, i synnerhet om det rör sig om små komponenter eller komponenter som bryts ner i små fragment som kan spridas genom jord till vattensystem och spridas ut i den övriga miljön. Därför bör bionedbrytbarhetskriterier och testning av överensstämmelse också genomföras under realistiska in vivo-förhållanden som tar hänsyn till den varierande nedbrytningshastigheten vid anaeroba förhållanden i akvatiska livsmiljöer eller under vatten, vid vattendränkta förhållanden eller i frusen jord.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Vissa ämnen, blandningar och mikroorganismer, vanligen kallade växtbiostimulanter, är inte i sig näringsämnen, men stimulerar ändå växternas näringsprocesser. Om sådana produkter enbart syftar till att förbättra växternas näringsutnyttjande, tolerans mot abiotisk stress eller grödans kvalitetsegenskaper påminner de till sin natur mer om gödselprodukter än om de flesta kategorier av växtskyddsmedel. Sådana produkter bör därför kunna CE-märkas enligt denna förordning och undantas från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/200921. Förordning (EG) nr 1107/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)  Vissa ämnen, blandningar och mikroorganismer, kallade växtbiostimulanter, är inte i sig utsläpp av näringsämnen, men stimulerar ändå växternas naturliga näringsprocesser. Om sådana produkter enbart syftar till att förbättra växternas näringsutnyttjande, tolerans mot abiotisk stress eller grödans kvalitetsegenskaper, nedbrytningen av organiska föreningar i jorden eller till att öka tillgängligheten till näringsämnen i jorden och rotzonen, påminner de till sin natur mer om gödselprodukter än om de flesta kategorier av växtskyddsmedel. Därför verkar de som tillägg till gödselmedel, med syftet att optimera effektiviteten hos dessa och minska halterna av näringsämnen. Sådana produkter bör därför kunna CE-märkas enligt denna förordning och undantas från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/200921. Förordning (EG) nr 1107/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

_________________

_________________

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  För mikroorganismer bör komponentmaterialkategorierna utökas eller fler läggas till för att garantera och förbättra den innovativa potentialen gällande utvecklingen och upptäckten av nya produkter med mikrobiella växtbiostimulanter. För att stimulera innovation och skapa rättssäkerhet för tillverkarna i fråga om vilka krav som måste uppfyllas för användningen av nya mikroorganismer som komponentmaterial i CE-märkta gödselprodukter måste harmoniserade metoder för säkerhetsbedömningen av nya mikroorganismer tydligt fastställas. Det förberedande arbetet med att definiera dessa säkerhetsbedömningsmetoder bör inledas omedelbart efter ikraftträdandet av denna förordning. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen när det gäller att definiera, utan onödigt dröjsmål, vilka krav som tillverkarna måste uppfylla när de visar att nya mikroorganismer är säkra för användning i CE-märkta gödselprodukter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Produkter med en eller flera funktioner, där en av dem omfattas av förordning (EG) nr 1107/2009, bör även i fortsättningen inbegripas av den kontroll som gäller för sådana produkter enligt den förordningen. Om sådana produkter även innehar funktionen av en gödselprodukt skulle det vara missvisande att CE-märka produkterna enligt den här förordningen, eftersom ett växtskyddsmedel endast får tillhandahållas på marknaden om det är produktgodkänt i den berörda medlemsstaten. Därför bör sådana produkter undantas från den här förordningens tillämpningsområde.

(16)  Produkter med en eller flera funktioner, där en av dem omfattas av förordning (EG) nr 1107/2009, hör till växtskyddsmedel som omfattas av den förordningens tillämpningsområde. Dessa produkter bör även i fortsättningen inbegripas av den kontroll som gäller för sådana produkter enligt den förordningen. Om sådana produkter även innehar funktionen eller verkan av en gödselprodukt skulle det vara missvisande att CE-märka produkterna enligt den här förordningen, eftersom ett växtskyddsmedel endast får tillhandahållas på marknaden om det är produktgodkänt i den berörda medlemsstaten. Därför bör sådana produkter undantas från den här förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Denna förordning får inte förhindra tillämpningen av gällande unionslagstiftning som rör skydd av hälsa, säkerhet och miljön som inte omfattas av denna förordning. Denna förordning bör därför inte påverka tillämpningen av rådets direktiv 86/278/EEG22, rådets direktiv 89/391/EEG23, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200624, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/200825, kommissionens förordning (EG) nr 1881/200626, rådets direktiv 2000/29/EG27, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/201328, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/201429.

(17)  Oavsett vilken typ av CE-märkta växtnäringsprodukter det är fråga om får denna förordning inte förhindra tillämpningen av gällande unionslagstiftning som rör skydd av hälsa, säkerhet och miljön som inte omfattas av denna förordning. Denna förordning bör därför inte påverka tillämpningen av rådets direktiv 86/278/EEG22, rådets direktiv 89/391/EEG23, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200624, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/200825, kommissionens förordning (EG) nr 1881/200626, rådets direktiv 2000/29/EG27, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/201328, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/201429, rådets direktiv 91/676/EEG och direktiv 2000/60/EG.

_________________

_________________

22 Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6).

22 Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6).

23 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

23 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

26 Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

26 Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

27 Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).

27 Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (EUT L 39, 9.2.2013, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (EUT L 39, 9.2.2013, s. 1).

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).

 

29aRådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).

 

29bEuropaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Spårbarheten för produkter som är känsliga för organiska föroreningar från vissa potentiellt problematiska källor (eller källor som betraktas som sådana) ska säkerställas fram till det organiska materialets källa. Detta krävs för att säkerställa konsumenternas förtroende och för att begränsa skadorna om en lokal kontaminering uppstår. På så sätt kan företag som använder gödselprodukter som innehåller organiskt utgångsmaterial från dessa källor identifieras. Detta bör vara obligatoriskt för produkter som innehåller material från avfall eller biprodukter som inte har genomgått något förfarande som avlägsnar organiska föroreningar, sjukdomsalstrare och genetiskt material. Målet är inte bara att minska hälso- och miljöriskerna utan även att lugna den allmänna opinionen och jordbrukarnas betänkligheter avseende sjukdomsalstrare, organiska föroreningar och genetiskt material. I syfte att skydda markägarna mot föroreningar som inte är självförvållade uppmanas medlemsstaterna att upprätta lämpliga ansvarssystem.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)  Obehandlade restprodukter från djurproduktion ska inte omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Tillverkarna använder redan nu, i överensstämmelse med den cirkulära ekonomin, en del industriella biprodukter eller delprodukter från specifika industriprocesser som komponenter i CE-märkta gödselprodukter. Krav avseende sådana komponentmaterialkategorier bör anges i bilaga II.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  En blandning av olika CE-märkta gödselprodukter, som alla har genomgått en framgångsrik bedömning av överensstämmelse med de tillämpliga kraven för det materialet, kan i sig förväntas vara lämplig för användning som CE-märkt gödselprodukt, förutsatt att vissa ytterligare krav som motiveras av blandningen är uppfyllda. För att undvika en onödig administrativ börda bör därför sådana blandningar höra till en separat kategori, för vilken bedömningen av överensstämmelse bör begränsas till ytterligare krav som motiveras av blandningen.

(20)  En kombination av produkter från olika produktfunktionskategorier, som alla har genomgått en framgångsrik bedömning av överensstämmelse med de tillämpliga kraven för det materialet, kan i sig förväntas vara lämplig för användning som CE-märkt gödselprodukt, förutsatt att vissa ytterligare krav som motiveras av blandningen är uppfyllda. För att undvika en onödig administrativ börda bör därför sådana kombinationer höra till en separat kategori, för vilken bedömningen av överensstämmelse bör begränsas till ytterligare krav som motiveras av blandningen.

 

(Detta ändringsförslag omfattar även en övergripande ändring av begreppet ”blandning” (i pluralis eller singularis) till ”kombination” (i pluralis eller singularis), om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse med dessa begrepp, och följaktligen, med antagna ändringsförslag.)

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Varje importör bör ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den adress på vilken de kan kontaktas på den CE-märkta gödselproduktens förpackning när den släpps ut på marknaden för att möjliggöra marknadskontroll.

(25)  Varje importör bör ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den adress på vilken de kan kontaktas, liksom tredjelandstillverkaren, på den CE-märkta gödselproduktens förpackning när den släpps ut på marknaden, för att möjliggöra marknadskontroll.

Ändringsförslag     27

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  När harmoniserade standarder inte har antagits eller inte tillräckligt detaljerat omfattar alla kvalitets- och säkerhetskrav i denna förordning, kan enhetliga villkor för genomförande av dessa krav behövas. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta genomförandeakter om dessa villkor i gemensamma specifikationer. Med hänsyn till rättssäkerheten bör det klargöras att CE-märkta gödselprodukter måste uppfylla sådana specifikationer även om de anses överensstämma med kraven i harmoniserade standarder.

(31)  När harmoniserade standarder inte har antagits eller inte tillräckligt detaljerat omfattar alla kvalitets- och säkerhetskrav i denna förordning, eller när det förekommer otillbörliga förseningar i processen med att anta eller uppdatera standarder för att spegla dessa krav, kan interimistiska åtgärder för att fastställa enhetliga villkor för genomförande av dessa krav behövas. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta genomförandeakter om dessa villkor i gemensamma specifikationer. Med hänsyn till rättssäkerheten bör det klargöras att CE-märkta gödselprodukter måste uppfylla sådana specifikationer även om de anses överensstämma med kraven i harmoniserade standarder.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  CE-märkta gödselprodukter bör endast släppas ut på marknaden om de är tillräckligt effektiva och inte utgör oacceptabla risker för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, när de förvaras på rätt sätt och används för sitt ändamål och under användningsförhållanden som rimligen kan förutses, dvs. en sådan användning som skulle kunna vara resultatet av ett lagligt och lätt förutsebart mänskligt beteende. Därför bör säkerhets- och kvalitetskrav samt ändamålsenliga kontrollmekanismer fastställas. Dessutom bör den avsedda användningen av CE-märkta gödselprodukter inte leda till att livsmedel eller foder blir osäkra.

(47)  CE-märkta gödselprodukter bör endast släppas ut på marknaden om de är tillräckligt effektiva och inte utgör någon risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, när de förvaras på rätt sätt och används för sitt ändamål och under användningsförhållanden som rimligen kan förutses, dvs. en sådan användning som skulle kunna vara resultatet av ett lagligt och lätt förutsebart mänskligt beteende. Därför bör säkerhets- och kvalitetskrav samt ändamålsenliga kontrollmekanismer fastställas.

Ändringsförslag     29

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  Det befintliga systemet bör kompletteras med ett förfarande genom vilket berörda parter informeras om planerade åtgärder när det gäller CE-märkta gödselprodukter som utgör en risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön. Därigenom bör myndigheterna för marknadskontroll, i samarbete med de berörda ekonomiska aktörerna, få möjlighet att agera i ett tidigt skede med avseende på sådana gödselprodukter.

(49)  Det befintliga systemet bör kompletteras med ett förfarande genom vilket samtliga berörda parter, däribland intressenter inom hälso- och sjukvård samt konsumentorganisationer, informeras om planerade åtgärder när det gäller CE-märkta gödselprodukter som utgör en risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön. Därigenom bör myndigheterna för marknadskontroll, i samarbete med de berörda ekonomiska aktörerna, få möjlighet att agera i ett tidigt skede med avseende på sådana gödselprodukter.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Det görs lovande tekniska framsteg inom avfallsåtervinningen, t.ex. återvinns fosfor från avloppsslam och gödselprodukter tillverkas från animaliska biprodukter, såsom biokol. Produkter som innehåller eller som består av sådana material bör utan onödigt dröjsmål kunna få tillträde till den inre marknaden, om tillverkningsprocesserna har analyserats vetenskapligt och processkrav har fastställts på unionsnivå. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör därför delegeras till kommissionen när det gäller att definiera större eller ytterligare kategorier av CE-märkta gödselprodukter eller komponentmaterial som kan användas vid tillverkningen av sådana produkter. När det gäller animaliska biprodukter bör komponentmaterialkategorier endast utökas eller läggas till om en slutpunkt i tillverkningskedjan har fastställts i enlighet med förfarandena i förordning (EG) nr 1069/2009, eftersom animaliska biprodukter för vilka en sådan slutpunkt inte har fastställts ändå undantas från den här förordningens tillämpningsområde.

(55)  Det görs lovande tekniska framsteg inom avfallsåtervinningen, t.ex. återvinns fosfor från avloppsslam, såsom struvit, gödselprodukter tillverkas från animaliska biprodukter, såsom biokol, och fosfor återvinns efter förbränning, såsom askbaserade produkter. Produkter som innehåller eller som består av sådana material bör utan onödigt dröjsmål kunna få tillträde till den inre marknaden, om tillverkningsprocesserna har analyserats vetenskapligt och processkrav har fastställts på unionsnivå. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör därför delegeras till kommissionen när det gäller lämpligheten i att sådana material används i tillverkningen. När det gäller produkter som är framställda av animaliska biprodukter bör komponentmaterialkategorier endast utökas eller läggas till om en slutpunkt i tillverkningskedjan har fastställts i enlighet med förfarandena i förordning (EG) nr 1069/2009.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 55a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(55a)  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla andra polymerer än näringspolymerer men detta bör dock begränsas till sådana fall där polymerens syfte är att begränsa frigörandet av näringsämnen eller öka den CE-märkta gödselproduktens förmåga att binda vatten. Det bör vara möjligt för innovativa produkter som innehåller sådana polymerer att få tillträde till den inre marknaden. För att kunna minimera de risker som andra polymerer än näringspolymerer kan utgöra för människors hälsa, säkerheten eller miljön, bör kriterier för deras bionedbrytbarhet fastställas, så att de kan brytas ned fysiskt och biologiskt. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör därför delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa kriterier för omvandlingen av polymert kol till koldioxid (CO2) och en särskild provningsmetod för bionedbrytbarhet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56)  Dessutom bör det vara möjligt att omedelbart reagera på nya resultat rörande villkoren så att CE-märkta gödselprodukter är tillräckligt effektiva, och på nya riskbedömningar avseende människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör därför delegeras till kommissionen i syfte att ändra de krav som är tillämpliga på olika kategorier av CE-märkta gödselprodukter.

(56)  Dessutom bör det vara möjligt att omedelbart reagera på nya resultat rörande villkoren så att CE-märkta gödselprodukter är tillräckligt effektiva, och på nya riskbedömningar avseende människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön samtidigt som bedömningar som genomförs av eller i samarbete med myndigheter i medlemsstater beaktas. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör därför delegeras till kommissionen i syfte att ändra de krav som är tillämpliga på olika kategorier av CE-märkta gödselprodukter.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  När kommissionen utövar dessa befogenheter är det av särskild betydelse att den genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(57)  När kommissionen antar delegerade akter enligt denna förordning är det av särskild betydelse att den genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59a)  På grund av det stora beroendet av import av fosforit i unionen har kommissionen klassificerat ämnet som en råvara av avgörande betydelse. Det är därför nödvändigt att övervaka hur denna förordning påverkar råvaruförsörjningen i allmänhet och tillgången till fosforit i synnerhet samt i båda fallen priserna. Efter en sådan utvärdering, i händelse av negativ påverkan, bör kommissionen vidta alla åtgärder som den anser lämpliga för att åtgärda dessa störningar av handeln.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Animaliska biprodukter som omfattas av kraven i förordning (EG) nr 1069/2009.

a)  Animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som tillhandahålls på marknaden och som omfattas av kraven i förordning (EG) nr 1069/2009.

Ändringsförslag     36

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Direktiv 91/676/EEG.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb)  Direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  gödselprodukt: ett ämne, en blandning, en mikroorganism eller ett annat material som används eller är avsedd/avsett att användas, antingen som sådan/sådant eller tillsammans med annat material, på växter eller deras rotzon i syfte att förse växterna med näring eller förbättra deras näringsutnyttjande,

1.  växtnäringsprodukt: ett ämne, en blandning, en mikroorganism eller ett annat material som används eller är avsedd/avsett att användas, antingen som sådan/sådant eller tillsammans med annat material, på svampar eller jorden runt svampen, på växter i alla tillväxtstadier, inklusive frön, och/eller rotzon i syfte att förse växterna eller svamparna med näringsämnen eller förbättra deras fysiska eller biologiska tillväxtförhållanden eller deras allmänna tillstånd, skördar och kvalitet, inklusive genom att öka växtens förmåga att ta upp näring från fyllosfären (med undantag för de växtskyddsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 1107/2009.

Ändringsförslag     39

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  ämne: ett ämne i den mening som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1907/2006, blandning:

3.  ämne: ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning,

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  teknisk specifikation: ett dokument där det fastställs vilka tekniska krav som en CE-märkt gödselprodukt ska uppfylla, harmoniserad standard:

13.  teknisk specifikation: ett dokument där det fastställs vilka tekniska krav som en CE-märkt gödselprodukt eller dess tillverkningsprocess ska uppfylla,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte hindra att CE-märkta gödselprodukter som uppfyller kraven i denna förordning tillhandahålls på marknaden.

Medlemsstaterna får inte, vad gäller de aspekter och risker som omfattas av denna förordning, hindra att CE-märkta gödselprodukter som uppfyller kraven i denna förordning tillhandahålls på marknaden.

Ändringsförslag     42

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning hindrar inte medlemsstaterna från att behålla eller anta bestämmelser som står i överensstämmelse med fördragen som gäller användningen av CE-märkta gödselprodukter i syfte att skydda människors hälsa och miljön, under förutsättning att dessa bestämmelser inte kräver förändringar i CE-märkta gödselprodukter som står i överensstämmelse med denna förordning och inte påverkar villkoren för att tillhandahålla dem på marknaden.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För de aspekter som inte omfattas av bilaga I eller II ska CE-märkta gödselprodukter uppfylla kravet att deras användning, såsom den anges i bruksanvisningarna, inte leder till att livsmedel eller foder av vegetabiliskt ursprung inte är säkert i den mening som avses i artiklarna 14 och 15 i förordning (EG) nr 178/2002.

utgår

Ändringsförslag     44

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska samtidigt som denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra ett vägledande dokument som ger tillverkare och marknadskontrollmyndigheter klarhet i och exempel på hur märkningen ska se ut. Detta vägledande dokument ska även ange annan relevant information som avses i del 1 punkt 2d i bilaga III.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillverkare ska spara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att den CE-märkta gödselprodukt som omfattas av de dokumenten har släppts ut på marknaden.

3.  Tillverkare ska spara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i fem år efter det att den CE-märkta gödselprodukt som omfattas av de dokumenten har släppts ut på marknaden.

 

(Detta är ett övergripande ändringsförslag om lagringstiden för teknisk dokumentation. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse med detta, och följaktligen, med antagna ändringsförslag.)

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillverkare ska se till att det finns rutiner så att CE-märkta gödselprodukter som är en del av en serietillverkning fortsätter att överensstämma med kraven i denna förordning. Det ska också tas hänsyn till ändringar i dessa gödselprodukters tillverkningsmetod eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarder, de gemensamma specifikationer som avses i artikel 13 eller andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en CE-märkt gödselprodukt.

Tillverkare ska se till att det finns rutiner så att CE-märkta gödselprodukter som är en del av en serietillverkning fortsätter att överensstämma med kraven i denna förordning. Det ska också tas hänsyn till ändringarna i dessa gödselprodukters egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarder, de gemensamma specifikationer som avses i artikel 13 eller andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en CE-märkt gödselprodukt.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det anses lämpligt med tanke på den CE-märkta gödselproduktens prestanda eller de risker som den utgör ska tillverkare utföra slumpvis provning av sådana gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden, undersöka och vid behov registerföra inkomna klagomål, CE-märkta gödselprodukter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av sådana produkter samt informera distributörer om all sådan övervakning.

När det anses lämpligt med tanke på den CE-märkta gödselproduktens prestanda eller de risker som den utgör ska tillverkare, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt miljön, utföra slumpvis provning av sådana gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden, undersöka och registerföra inkomna klagomål, CE-märkta gödselprodukter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av sådana produkter samt informera distributörer och marknadskontrollmyndigheter om all sådan övervakning.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Tillverkare ska på gödselproduktens förpackning ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den adress på vilken de kan kontaktas, eller, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, i ett medföljande dokument. Den angivna adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och marknadskontrollmyndigheter.

6.  Tillverkare ska på gödselproduktens förpackning ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den adress på vilken de kan kontaktas, eller, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, i ett medföljande dokument. Den angivna adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Ovannämnda uppgifter ska vara tydliga, lättbegripliga och läsliga och anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och marknadskontrollmyndigheter och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Tillverkare ska se till att de CE-märkta gödselprodukterna märks i enlighet med bilaga III, eller om gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, se till att märkningen finns i ett medföljande dokument och hålls tillgänglig för kontroll när produkten släpps ut på marknaden. Märkningen ska vara tydlig och lättbegriplig och på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

7.  Tillverkare ska se till att den CE-märkta gödselprodukten är märkt i enlighet med bilaga III eller, om förpackningen är för liten för att all information ska få plats på etiketten, eller om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, den information som krävs finns i ett dokument som medföljer den CE-märkta gödselprodukten. Informationen som krävs enligt bilaga III ska vara tydlig och lättbegriplig och på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 10 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Tillverkaren ska till mottagarmedlemsstatens behöriga myndighet sända in en rapport om det detonationssäkerhetsprov som föreskrivs för följande CE-märkta gödselprodukter i bilaga IV:

10.  Tillverkaren ska till mottagarmedlemsstatens behöriga myndighet sända in en rapport om det detonationssäkerhetsprov som föreskrivs i bilaga IV , och garantera att följande CE-märkta gödselprodukter kan klara detta prov:

Ändringsförslag     51

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 10 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Gödselproduktblandningar enligt vad som anges i produktfunktionskategori 7 i bilaga I som innehåller ett gödselmedel som avses i punkt a.

b)  Kombinationer av olika produktfunktionskategorier enligt vad som anges i produktfunktionskategori 7 i bilaga I som innehåller ett gödselmedel som avses i punkt a.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 10 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten ska sändas in senast fem dagar innan dessa produkter släpps ut på marknaden.

Rapporten ska sändas in senast fem arbetsdagar innan dessa produkter släpps ut på marknaden. Kommissionen ska på sin webbplats tillhandahålla en förteckning över medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringsförslag     53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Importörer får endast släppa ut CE-märkta gödselprodukter på marknaden som uppfyller kraven.

1.  Endast CE-märkta gödselmedel som uppfyller kraven får importeras till EU och släppas ut på unionsmarknaden.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innan importörer släpper ut en CE-märkt gödselprodukt på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört det lämpliga förfarandet för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 14. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att den CE-märkta gödselprodukten åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6. Om en importör anser eller har skäl att tro att en CE-märkt gödselprodukt inte överensstämmer med de tillämpliga kraven i bilaga I, II eller IV får importören inte släppa ut gödselprodukten på marknaden förrän den överensstämmer med dessa krav. Om den CE-märkta gödselprodukten utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna.

2.  Innan importörer släpper ut en CE-märkt gödselprodukt på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört det lämpliga förfarandet för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 14. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att den CE-märkta gödselprodukten åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6. Om en importör anser eller har skäl att tro att en CE-märkt gödselprodukt inte överensstämmer med de tillämpliga kraven i denna förordning får importören inte släppa ut gödselprodukten på marknaden förrän den överensstämmer med dessa krav. Om den CE-märkta gödselprodukten utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Importörer ska på gödselproduktens förpackning ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den adress på vilken de kan kontaktas, eller, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, i ett medföljande dokument. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och marknadskontrollmyndigheter.

3.  Importörer ska på gödselproduktens förpackning ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och den adress på vilken de kan kontaktas samt tredjelandstillverkare, eller, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, i ett medföljande dokument. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och marknadskontrollmyndigheter.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Importörer ska se till att den CE-märkta gödselprodukten är märkt i enlighet med bilaga III på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

4.  Importörer ska se till att den CE-märkta gödselprodukten är märkt i enlighet med bilaga III eller, om förpackningen är för liten för att all information ska få plats på etiketten, eller om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, den information som krävs finns i ett dokument som medföljer den CE-märkta gödselprodukten. Informationen som krävs enligt bilaga III ska vara på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  När det anses lämpligt med tanke på den CE-märkta gödselproduktens prestanda eller de risker som den utgör ska importörer utföra slumpvis provning av sådana gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden, undersöka och vid behov registerföra inkomna klagomål, CE-märkta gödselprodukter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av sådana produkter samt informera distributörer om all sådan övervakning.

6.  När det anses lämpligt med tanke på den CE-märkta gödselproduktens prestanda eller de risker som den utgör ska importörer, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt miljön, utföra slumpvis provning av sådana gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden, undersöka och registerföra inkomna klagomål, CE-märkta gödselprodukter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av sådana produkter samt informera distributörer om all sådan övervakning.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Importörer ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att den CE-märkta gödselprodukten har släppts ut på marknaden och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

8.  Importörer ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna i fem år efter det att den CE-märkta gödselprodukten har släppts ut på marknaden och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen. Importören ska på begäran tillhandahålla andra berörda ekonomiska aktörer en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan distributörer tillhandahåller en CE-märkt gödselprodukt på marknaden ska de kontrollera att den åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och de dokument som krävs, att den är märkt i enlighet med bilaga III på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare i den medlemsstat där den CE-märkta gödselprodukten ska tillhandahållas på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artiklarna 6.5 och 6.6 respektive 8.3.

Innan distributörer tillhandahåller en CE-märkt gödselprodukt på marknaden ska de kontrollera att den åtföljs av de dokument som krävs, att den är märkt i enlighet med bilaga III på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändare i den medlemsstat där den CE-märkta gödselprodukten ska tillhandahållas på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artiklarna 6.5 och 6.6 respektive 8.3. Om förpackningen är för liten för att all information ska få plats på etiketten, eller om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, ska de som distribuerar produkten på marknaden kontrollera att den information som krävs finns i ett dokument som medföljer den CE-märkta gödselprodukten.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När en distributör anser eller har skäl att tro att en CE-märkt gödselprodukt inte överensstämmer med de tillämpliga kraven i bilaga I, II eller III får distributören inte tillhandahålla gödselprodukten på marknaden förrän den överensstämmer med dessa krav. Om den CE-märkta gödselprodukten utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt marknadskontrollmyndigheterna.

När en distributör anser eller har skäl att tro att en CE-märkt gödselprodukt inte överensstämmer med de tillämpliga kraven i denna förordning får distributören inte tillhandahålla gödselprodukten på marknaden förrän den överensstämmer med dessa krav. Om den CE-märkta gödselprodukten utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt marknadskontrollmyndigheterna.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av de gemensamma specifikationerna i artikel 13 ska CE-märkta gödselprodukter som överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, förutsättas överensstämma med de krav i bilagorna I, II och III som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

CE-märkta gödselprodukter som överensstämmer med eller har testats i överensstämmelse med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas överensstämma med de respektive krav i bilagorna I, II och III som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

Ändringsförslag     62

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer gemensamma specifikationer, och överensstämmelsen med dem ska garantera att de överensstämmer med kraven i bilagorna I, II och III som omfattas av dessa specifikationer eller delar av dem. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.3.

Om ett krav som fastställs i bilagorna I, II eller III inte omfattas av harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, och om kommissionen, efter en begäran om att en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer ska utarbeta harmoniserade standarder för detta krav, lägger märke till otillbörliga förseningar i antagandet av denna standard, kan kommissionen anta genomförandeakter som fastställer gemensamma specifikationer för detta krav. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.3.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  CE-märkningen ska anbringas på följedokumenten så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig och, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls i förpackad form, på förpackningen.

1.  CE-märkningen ska anbringas på den CE-märkta gödselproduktens förpackning så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig eller, om den CE-märkta gödselprodukten tillhandahålls utan förpackning, på dokumenten som medföljer den CE-märkta gödselprodukten.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

CE-märkningen ska åtföljas av det identifikationsnummer som avses i modul D1, bilaga IV för det anmälda organ som medverkar i bedömningen av överensstämmelse.

CE-märkningen ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organet när så krävs enligt bilaga IV.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En CE-märkt gödselprodukt som har genomgått ett återvinningsförfarande och uppfyller kraven i denna förordning ska anses uppfylla villkoren i artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG och ska därför anses ha upphört att vara avfall.

Om ett material som var avfall har genomgått ett återvinningsförfarande och en CE-märkt gödselprodukt som uppfyller kraven i denna förordning innehåller eller består av detta material ska detta material anses uppfylla villkoren i artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG och ska därför anses ha upphört att vara avfall från och med den tidpunkt då EU-försäkran om överensstämmelse upprättas.

Ändringsförslag     66

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den anmälande medlemsstaten ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna för anmälan eller hur det berörda anmälda organets kompetens upprätthålls.

2.  De anmälande myndigheterna ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna för anmälan eller hur det berörda anmälda organets kompetens upprätthålls.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om ett anmält organ konstaterar att en tillverkare inte har uppfyllt kraven i bilaga I, II eller III, motsvarande harmoniserade standarder, de gemensamma specifikationerna i artikel 13 eller i andra tekniska specifikationer, ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och inget intyg ska utfärdas.

3.  Om ett anmält organ konstaterar att en tillverkare inte har uppfyllt kraven i bilaga I, II eller III, motsvarande harmoniserade standarder eller de gemensamma specifikationerna i artikel 13 ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och inget intyg om överensstämmelse eller beslut om godkännande ska utfärdas.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om ett anmält organ vid övervakning av överensstämmelse efter det att ett intyg har utfärdats konstaterar att en CE-märkt gödselprodukt inte längre uppfyller kraven, ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och vid behov ska intyget tillfälligt återkallas eller dras tillbaka.

4.  Om ett anmält organ vid övervakning av överensstämmelse efter det att ett intyg eller beslut om godkännande har utfärdats konstaterar att en CE-märkt gödselprodukt inte längre uppfyller kraven, ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och vid behov ska intyget eller beslutet om godkännande tillfälligt återkallas eller dras tillbaka.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om inga korrigerande åtgärder vidtas eller om de inte får önskat resultat, ska det anmälda organet i förekommande fall belägga intyget med restriktioner, återkalla det tillfälligt eller dra det tillbaka.

5.  Om inga korrigerande åtgärder vidtas eller om de inte får önskat resultat och en CE-märkt gödselprodukt alltså fortfarande inte uppfyller kraven i denna förordning, ska det anmälda organet i förekommande fall belägga intyget eller beslutet om godkännande med restriktioner, återkalla det tillfälligt eller dra det tillbaka.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Avslag, restriktioner, tillfällig återkallelse eller tillbakadragande av intyg.

a)  Avslag, restriktioner, tillfällig återkallelse eller tillbakadragande av intyg eller beslut om godkännande.

Ändringsförslag     71

Förslag till förordning

Artikel 37 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förfarande för att på nationell nivå hantera CE-märkta gödselprodukter som utgör en risk

Förfarande på nationell nivå för att hantera CE-märkta gödselprodukter som utgör en risk

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har tillräckliga skäl att anta att en CE-märkt gödselprodukt utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, ska de göra en utvärdering av den berörda gödselprodukten omfattande de krav som fastställs i denna förordning. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna i detta syfte.

Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har tillräckliga skäl att anta att en CE-märkt gödselprodukt utgör en risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning, ska de göra en utvärdering av den berörda gödselprodukten omfattande alla krav som fastställs i denna förordning. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna i detta syfte.

 

(Detta ändringsförslag omfattar även en övergripande ändring av begreppet”oacceptabel risk” (i pluralis eller singularis) till ”risk” (i singularis), om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse med dessa begrepp, och följaktligen, med antagna ändringsförslag.)

Ändringsförslag     73

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att den CE-märkta gödselprodukten inte uppfyller kraven i denna förordning ska de utan dröjsmål begära att den ekonomiska aktören vidtar alla lämpliga korrigerande åtgärder inom en rimlig tidsperiod för att gödselprodukten ska uppfylla dessa krav, drar tillbaka gödselprodukten från marknaden, återkallar den eller avlägsnar CE-märket.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att den CE-märkta gödselprodukten inte uppfyller kraven i denna förordning ska de utan dröjsmål begära att den ekonomiska aktören vidtar alla lämpliga korrigerande åtgärder för att gödselprodukten ska uppfylla dessa krav, drar tillbaka gödselprodukten från marknaden eller återkallar den inom en rimlig tidsperiod som de fastställer i förhållande till typen av risk, och avlägsnar CE-märket.

Ändringsförslag     74

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av den CE-märkta gödselprodukten på sin nationella marknad, dra tillbaka gödselprodukten från den marknaden eller återkalla den.

Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av den CE-märkta gödselprodukten på sin nationella marknad, dra tillbaka gödselprodukten från den marknaden eller återkalla den. Marknadskontrollmyndigheternas skyldigheter i detta sammanhang ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att reglera gödselprodukter som inte är CE-märkta när de görs tillgängliga på marknaden.

Ändringsförslag     75

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Det förekommer brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 12, vilka ger presumtion om överensstämmelse.

b)  Det förekommer brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 12.

Ändringsförslag     76

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Det förekommer brister i de gemensamma specifikationer som avses i artikel 13.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om den nationella åtgärden anses vara berättigad och den CE-märkta gödselproduktens bristande överensstämmelse kan tillskrivas en brist i någon av de gemensamma specifikationer som avses i artikel 37.5c ska kommissionen utan dröjsmål anta genomförandeakter om ändring eller upphävande av den gemensamma specifikationen i fråga. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 41.3.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat, efter att ha utfört en utvärdering i enlighet med artikel 37.1, konstaterar att en CE-märkt gödselprodukt visserligen uppfyller kraven i denna förordning men likväl utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, ska den begära att den berörda ekonomiska aktören vidtar alla lämpliga åtgärder inom en rimlig tidsperiod, antingen för att säkerställa att den berörda gödselprodukten när den har släppts ut på marknaden inte längre utgör en sådan risk eller för att dra tillbaka gödselprodukten från marknaden eller återkalla den.

1.  Om en medlemsstat, efter att ha utfört en utvärdering i enlighet med artikel 37.1, konstaterar att en CE-märkt gödselprodukt visserligen uppfyller kraven i denna förordning men likväl utgör en risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning, ska den utan dröjsmål begära att den berörda ekonomiska aktören vidtar alla lämpliga åtgärder inom en rimlig tidsperiod som föreskrivs av marknadskontrollmyndigheterna i förhållande till typen av risk, antingen för att säkerställa att den berörda gödselprodukten när den tillhandahålls på marknaden inte längre utgör en sådan risk eller för att dra tillbaka gödselprodukten från marknaden eller återkalla den.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  EU-försäkran om överensstämmelse åtföljer inte den CE-märkta gödselprodukten.

c)  Ingen EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på att ändra bilagorna 1–IV för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och underlätta tillträde till marknaden och fri rörlighet för CE-märkta gödselprodukter

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på att ändra bilagorna 1–IV för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen, med beaktande av produkter och material som redan är tillåtna i medlemsstaterna och i synnerhet när det gäller tillverkningen av gödselprodukter från animaliska biprodukter och återvunnet avfall och för att underlätta tillträde till marknaden och fri rörlighet för CE-märkta gödselprodukter

a)  som sannolikt kommer att omfattas av betydande handel på den inre marknaden, och

a)  som har potential att omfattas av betydande handel på den inre marknaden, och

b)  för vilka det finns vetenskapliga rön som visar att de inte utgör en oacceptabel risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, och att de är tillräckligt effektiva.

b)  för vilka det finns vetenskapliga rön som visar att de inte utgör en risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, och att de är tillräckligt effektiva.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska utan oskäligt dröjsmål efter [datum för denna förordnings ikraftträdande] i enlighet med punkt 1, anta en delegerad akt för att ändra de komponentmaterialkategorier som anges i bilaga II, för att i synnerhet lägga till animaliska biprodukter för vilka en slutpunkt har fastställts, struvit, biokol och askbaserade produkter till dessa komponentmaterialkategorier, och för att fastställa krav för införande av dessa produkter i dessa kategorier. När kommissionen antar dessa delegerade akter ska den ta särskild hänsyn till tekniska framsteg vid återvinningen av näringsämnen.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När kommissionen ändrar bilaga II för att lägga till nya mikroorganismer till komponentmaterialkategorin för sådana organismer enligt punkt 1 ska den göra ändringarna på grundval av följande uppgifter:

2.  När kommissionen ändrar bilaga II för att lägga till nya stammar av mikroorganismer till komponentmaterialkategorin för sådana organismer ska den, efter att ha kontrollerat att alla berörda stammar av de nya mikroorganismerna uppfyller kraven i punkt 1b i denna artikel, göra ändringarna på grundval av följande uppgifter:

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Mikroorganismens namn.

a)  Mikroorganismens namn, på stamnivå.

Ändringsförslag     84

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Historiska uppgifter om en säker produktion och användning av mikroorganismen.

c)  Vetenskaplig litteratur som rapporterar om en säker produktion och användning av mikroorganismen.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Det taxonomiska förhållandet till mikroorganismarter som uppfyller kraven på ett välgrundat antagande om säkerhet såsom det fastställts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

d)  Det taxonomiska förhållandet till mikroorganismarter som uppfyller kraven på ett välgrundat antagande om säkerhet såsom det fastställts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, eller hänvisning till konstaterad överensstämmelse med de relevanta harmoniserade standarder för säkerhet hos mikroorganismer som används och som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller överensstämmelse med relevanta gemensamma specifikationer som antagits av kommissionen, om inga sådana harmoniserade standarder finns.

Ändringsförslag     86

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att spegla de snabba tekniska framstegen på detta område ska kommissionen senast [ett år efter ikraftträdandet av denna förordning] anta delegerade akter i enlighet med artikel 43, för att definiera kriterierna för bedömning av nya mikroorganismer som kan användas i växtnäringsprodukter utan att nominellt förtecknas i en positivlista.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska senast [sex månader efter dagen för ikraftträdandet av denna förordning] ändra bilaga II för att införa slutpunkterna i den tillverkningskedja som har fastställts i enlighet med artikel 5.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009, med hänsyn till de animaliska biprodukter som förtecknas i komponentmaterialkategori 11 i bilaga II.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  När kommissionen antar delegerade akter i enlighet med punkt 1 ska den ändra den komponentmaterialkategori som fastställer kraven för andra polymerer än näringspolymerer som anges i bilaga II, för att spegla de senaste vetenskapliga rönen och den tekniska utvecklingen, och ska senast [tre år efter tillämpningsdagen för denna förordning] fastställa kriterier för omvandlingen av polymert kol till koldioxid (CO2) och en särskild provningsmetod för bionedbrytbarhet.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  När kommissionen antar delegerade akter enligt punkt 1 ska den ändra den komponentmaterialkategori som fastställer kriterier för andra industriella biprodukter som anges i bilaga II för att spegla den aktuella tillverkningspraxisen, den tekniska utvecklingen och de senaste vetenskapliga rönen, och ska senast [ett år efter ikraftträdandet av denna förordning] fastställa kriterier för industriella biprodukter för deras införande i komponentmaterialkategorin.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När det gäller del II i bilaga I omfattar befogenheten att anta delegerade akter enligt punkterna 1 och 4 i denna artikel inte anpassningar till de gränsvärden för förorenande ämnen som anges där, om inte nya gränsvärden för förorenande ämnen behövs som en följd av att nya komponentmaterial lagts till i bilaga II. När nya gränsvärden för förorenande ämnen fastställs ska dessa gränsvärden endast tillämpas på de nya komponentmaterial som lagts till.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler och åtgärder till kommissionen utan dröjsmål och ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dem.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler och åtgärder till kommissionen utan dröjsmål och ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dem. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att garantera att deras bestämmelser om sanktioner efterlevs.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 45 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1069/2009

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I punkt 2 ska följande stycke införas efter första stycket:

 

”För framställda produkter som omfattas av artikel 32 och som redan används mycket i medlemsstaterna för produktion av gödselmedel, ska kommissionen fastställa en sådan slutpunkt senast [sex månader efter ikraftträdandet av förordningen om gödselmedel].”

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 2

Förordning (EG) nr 1107/2009

Artikel 3 – punkt 34 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  34. ”En växtbiostimulant är en produkt som stimulerar växtnäringsprocesser oberoende av produktens näringsinnehåll uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten:

34. ”En växtbiostimulant är en produkt som innehåller ett ämne eller en mikroorganism som stimulerar växtnäringsprocesser oberoende av dess näringsinnehåll, eller en kombination av sådana ämnen och/eller mikroorganismer, uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten eller växtens rotzon:

Ändringsförslag     95

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 2

Förordning (EG) nr 1107/2009

Artikel 3 – punkt 34 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Grödans kvalitetsegenskaper.

c)  Grödans kvalitet.

Ändringsförslag     96

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 2

Förordning (EG) nr 1107/2009

Artikel 3 – led 34 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Tillgängligheten till näringsämnen i jorden, rotzonen eller fyllosfären.

Ändringsförslag     97

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 2

Förordning (EG) nr 1107/2009

Artikel 3 – led 34 – led cb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb)  Nedbrytning av organiska föreningar i jorden.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 2

Förordning (EG) nr 1107/2009

Artikel 3 – led 34 – led cc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc)  Humifiering.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 48 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser, översyn och rapportering

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att produkter som släpptes ut på marknaden som gödselmedel med beteckningen ”EG-gödselmedel” i överensstämmelse med förordning (EG) nr 2003/2003 före den [Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag för denna förordning] tillhandahålls på marknaden. Bestämmelserna i kapitel 5 ska i tillämpliga delar gälla för dessa produkter.

Medlemsstaterna får inte förhindra att produkter som släpptes ut på marknaden som gödselmedel med beteckningen ”EG-gödselmedel” tillhandahålls på marknaden i överensstämmelse med förordning (EG) nr 2003/2003 före den [tolv månader efter tillämpningsdagen för denna förordning]. Bestämmelserna i kapitel 5 ska i tillämpliga delar gälla för dessa produkter.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 48 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstater som redan har infört ett lägre gränsvärde för halten kadmium (Cd) för organisk-mineraliska gödselmedel och oorganiska gödselmedel som anges i produktionskategori 1.B.3a och produktionskategori 1.C.I.2a i del II i bilaga I, får behålla detta strängare gränsvärde tills gränsvärdet som fastställs i denna förordning är detsamma eller lägre. Medlemsstaterna ska anmäla sådana befintliga nationella åtgärder till kommissionen senast [sex månader ikraftträdandet av denna förordning].

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 48 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Senast [42 månader efter tillämpningsdagen för denna förordning] ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om tillämpningen av förordningen och de totala effekterna i fråga om uppnåendet av dess mål, inbegripet effekterna på små och medelstora företag. Rapporten skall i synnerhet omfatta följande:

 

a)  en utvärdering av hur den inre marknaden för gödselprodukter fungerar, inbegripet bedömningen av överensstämmelse och effektiv marknadskontroll, en analys av den effekt som den partiella harmoniseringen har haft på tillverkningen, användningsmönstren och handelsflödena för CE-märkta gödselprodukter och gödselprodukter som släppts ut på marknaden enligt nationella bestämmelser,

 

b)  en utvärdering av tillämpningen av gränsvärden för de förorenande ämnen som anges i bilaga I till denna förordning, eventuella nya relevanta vetenskapliga uppgifter om toxiciteten och cancerogeniciteten i förorenande ämnen om sådana blir tillgängliga, däribland riskerna av urankontaminering i gödselprodukter,

 

c)  en utvärdering av utvecklingen av kadmiumreningsmetoder och deras effekter, utbredning och kostnader i hela värdekedjan liksom hantering av kadmiumavfall och,

 

d)  en utvärdering av effekterna för råvaruhandeln, däribland tillgången till fosforit.

 

Rapporten ska ta vederbörlig hänsyn till tekniska framsteg och innovation samt standardiseringsprocesser som påverkar produktionen och användningen av gödselprodukter. Den ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag senast den [fem år efter tillämpningsdagen för denna förordning].

 

Kommissionen ska senast den [12 månader efter denna förordnings ikraftträdande] lämna en utvärdering av de vetenskapliga uppgifterna för att fastställa de agronomiska och miljömässiga kriterierna för att definiera kriterierna för begränsning av användningen av stallgödsel, i syfte att bedöma effekten av produkter som innehåller eller består av bearbetad stallgödsel.

Ändringsförslag     103

Förslag till förordning

Artikel 48 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Kommissionen ska senast den [fem år efter ikraftträdandet av denna förordning] genomföra en översyn av förfarandet för bedömning av överensstämmelse avseende mikroorganismer.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 49 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Det ska tillämpas från och med den … [två år efter ikraftträdandet av denna förordning], med undantag för artiklarna 19–35, som ska tillämpas från och med den … [ett år efter ikraftträdandet av denna förordning], och artiklarna 13, 41, 42, 43 och 45, som ska tillämpas från och med den … [dagen då denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Bilaga I – del 1 – punkt 1 – punkt Ca (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ca.  Gödselmedel med låg kolmängd

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Bilaga I – del 1 – punkt 5 – punkt A – led Ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ia.  Denitrifikationshämmare

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När den CE-märkta gödselprodukten innehåller ett ämne för vilket gränsvärden för livsmedel och foder har fastställts i enlighet med

utgår

a)  rådets förordning (EEG) nr 315/9332,

 

b)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/200533,

 

c)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/200934, eller

 

d)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG35,

 

får dessa gränsvärden inte överskridas i livsmedel eller foder då den CE-märkta gödselprodukten används enligt bruksanvisningen.

 

__________________

 

32 Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1).

 

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

 

34 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11).

 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10).

 

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ingredienser för vilka en ansökan om godkännande ingetts enligt förordning (EG) nr 1107/2009 men som inte omfattas av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska inte användas i gödselprodukter när detta är motiverat enligt artikel 1.4 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett organiskt gödselmedel får endast innehålla

1. Ett organiskt gödselmedel får endast innehålla

  kol (C), och

  organiskt kol (C), och

  näringsämnen

  näringsämnen

av biologiskt ursprung, med undantag av material som är fossiliserat eller finns i geologiska formationer.

av biologiskt ursprung, såsom torv, inklusive leonardite, brunkol och ämnen som framställts av dessa material, men med undantag av andra material som är fossiliserade eller finns i geologiska formationer.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kadmium (Cd) 1,5 mg/kg torrsubstans.

–  Kadmium (Cd) 1,0 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Bly (Pb) 120 mg/kg torrsubstans.

–  Bly (Pb) 20 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg torrsubstans.

–  Biuret (C2H5N3O2) under detektionsgränsen.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A – punkt 3

 

Kommissionens förslag

3.  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g CE-märkt gödselprodukt.

Ändringsförslag

3.  Patogener får inte förekomma i det organiska gödselmedlet i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganism som ska testas

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1 000 i 1 g eller 1 ml

Där n = antal prover som ska testas,

c = antal prover i vilka antalet bakterier uttryckt i CFU får vara mellan m och M,

m = gränsvärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU som anses tillfredsställande, och

M = maximivärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU.

Parasiterna Ascaris spp. och Toxocara spp. i alla sina utvecklingsstadier får inte förekomma i 100 g eller 100 ml av organiska gödselmedel.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A.I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst ett av följande deklarerade näringsämnen: Kväve (N), fosforpentoxid (P2O5) eller kaliumoxid (K2O).

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A.I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om den CE-märkta gödselprodukten innehåller mer än ett näringsämne ska produkten innehålla något av följande deklarerade näringsämnen i de minimimängder som anges nedan: □

 

2,5 viktprocent totalkväve (N), eller 2 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), eller 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O), och

 

6,5 viktprocent av totalsumman näringsämnen.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst ett av följande deklarerade näringsämnen: Kväve (N), fosforpentoxid (P2O5) eller kaliumoxid (K2O).

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst ett av följande deklarerade näringsämnen i följande angivna minimimängder:

2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst ett av följande deklarerade primära näringsämnen i följande angivna minimimängder:

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  2 viktprocent totalkväve (N).

–  1 viktprocent totalkväve (N), och/eller

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  1 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).

–  2 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  2 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

–  1 % (en procent) viktprocent total kaliumoxid (K2O) och

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  6,5 viktprocent av totalsumman näringsämnen.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.A.II – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om den CE-märkta gödselprodukten innehåller mer än ett näringsämne ska produkten innehålla något av följande deklarerade näringsämnen i de minimimängder som anges nedan: □

 

2 viktprocent totalkväve (N), eller 1 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), eller 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O), och

 

5 viktprocent av totalsumman primära näringsämnen.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.B – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett organiskt-mineraliskt gödselmedel ska vara sammansatt av

1.  Ett organiskt-mineraliskt gödselmedel ska vara sammansatt av

–  en eller flera oorganiska gödselmedel, enligt produktfunktionskategori 1.C, och

–  en eller flera mineraliska gödselmedel, enligt produktfunktionskategori 1.C, och

–  ett material som endast innehåller – organiskt kol (C), och

–  ett eller flera material som endast innehåller – organiskt kol (C), och

–  näringsämnen av biologiskt ursprung, med undantag av material som är fossiliserat eller finns i geologiska formationer.

–  näringsämnen av biologiskt ursprung, såsom torv, inklusive leonardite, brunkol och ämnen som framställts av dessa material, men med undantag av andra material som är fossiliserade eller finns i geologiska formationer.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.B – punkt 3 – led a – led 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tolv år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

–  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet nio år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.B – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Bly (Pb) 120 mg/kg torrsubstans.

e)  Bly (Pb) 20 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.B – punkt 4

 

Kommissionens förslag

4.  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g CE-märkt gödselprodukt.

Ändringsförslag

4.  Patogener får inte förekomma i det organiskt-mineraliska gödselmedlet i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganism som ska testas

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1 000 i 1 g eller 1 ml

Där n = antal prover som ska testas,

c = antal prover i vilka antalet bakterier uttryckt i CFU får vara mellan m och M,

m = gränsvärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU som anses tillfredsställande, och

M = maximivärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU.

Parasiterna Ascaris spp. och Toxocara spp. i alla sina utvecklingsstadier får inte förekomma i 100 g eller 100 ml av organiskt-mineraliskt gödselmedel.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.B.I – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  2 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).

–  1 viktprocent fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och i vatten.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.B.I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om den CE-märkta gödselprodukten innehåller mer än ett näringsämne ska produkten innehålla något av följande deklarerade näringsämnen i de minimimängder som anges nedan:

 

2,5 viktprocent totalkväve (N), av vilken 1 viktprocent av den CE-märkta gödselprodukten ska vara organiskt kväve (N), eller 2 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), eller 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

 

6,5 viktprocent av totalsumman primära näringsämnen.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.B.I – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  I den CE-märkta gödselprodukten ska varje enhet innehålla det organiska ämnet och näringsämnena i deras deklarerade halt.

4.  I den CE-märkta gödselprodukten ska varje enhet innehålla det organiska kolet och samtliga näringsämnen i deras deklarerade halt. Med enhet avses en av produktkomponenterna, däribland granulat och pellets.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.B.II – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om produkten innehåller mer än ett näringsämne ska den innehålla följande minimimängder:

 

  1 viktprocent totalkväve (N).

 

  1 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).

 

  1 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

 

Där näringsämnena tillsammans utgör minst 4 procent.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.B.II – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst 3 viktprocent organiskt kol (C).

3.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst 1 viktprocent organiskt kol (C).

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett oorganiskt gödselmedel ska vara ett annat gödselmedel än ett organiskt eller ett organiskt-mineraliskt gödselmedel.

1.  Ett mineraliskt gödselmedel ska vara ett gödselmedel som innehåller näringsämnen i mineralform eller som bearbetats till mineralform från animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. Den CE-märkta gödselprodukten ska inte innehålla mer än 1 viktprocent organiskt kol (C). Detta utesluter kol som härrör från beläggningar som uppfyller kraven i komponentmaterialkategori 9 och 10 och agronomiska tillsatser som uppfyller kraven i produktfunktionskategori 5 och 8.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Fosforhaltiga gödselmedel måste uppfylla minst en av nedanstående miniminivåer för löslighet för att vara växttillgängliga. Annars kan de inte deklareras som fosforhaltiga gödselmedel:

 

  Vattenlöslighet: minst 40 procent av den totala fosforhalten.

 

  Löslighet i neutralt ammoniumcitrat: minst 75 procent av den totala fosforhalten.

 

  Löslighet i myrsyra (endast för mjukt råfosfat): minst 55 procent av den totala fosforhalten.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Den totala deklarerade kvävehalten anges som summan av ammoniakkväve, nitratkväve, ureakväve, kväve från metylenurea, kväve från isobutylidendiurea och kväve från krotonylidendiurea. Den deklarerade fosforhalten anges som den fosfatiska P-formen. Nya former kan läggas till efter en vetenskaplig granskning i enlighet med artikel 42.1.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett oorganiskt makronäringsgödselmedel ska förse växter med ett eller flera av följande makronäringsämnen: kväve (N), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na).

1.  Ett mineraliskt makronäringsgödselmedel ska förse växter med ett eller flera av följande makronäringsämnen:

 

a)  Primära: kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).

 

b)  Sekundära: magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na).

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I – punkt 2 – led a – led 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tolv år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

–  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet nio år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Bly (Pb) 150 mg/kg torrsubstans.

e)  Bly (Pb) 20 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Arsenik (As) 60 mg/kg torrsubstans.

f)  Arsenik (As) 20 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett enkelt fast oorganiskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för högst ett näringsämne.

1.  Ett enkelt fast mineraliskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för:

 

a)  högst ett primärt näringsämne (kväve (N), fosfor (P) och kalium (K)), eller

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b)  högst ett sekundärt näringsämne magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na).

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Ett enkelt fast mineraliskt makronäringsgödselmedel med en deklarerad halt för högst ett primärt näringsämne kan innehålla ett eller flera sekundära näringsämnen.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla ett av följande deklarerade näringsämnen i den angivna minimimängden:

2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla ett av följande deklarerade primära och/eller sekundära näringsämnen i den angivna minimimängden:

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  12 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).

–  12 viktprocent fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och i vatten.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  1 viktprocent total natriumoxid (Na2O).

–  3 viktprocent total natriumoxid (Na2O).

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett sammansatt fast oorganiskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för mer än ett näringsämne.

1.  Ett sammansatt fast mineraliskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för mer än ett primärt och/eller sekundärt näringsämne.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla mer än ett av följande deklarerade näringsämnen i följande angivna minimimängder:

2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla mer än ett av de deklarerade primära och/eller sekundära näringsämnen i följande angivna minimimängder:

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  3 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).

–  5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och i vatten.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  3 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

–  5 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  1,5 viktprocent total magnesiumoxid (MgO).

–  2 viktprocent total magnesiumoxid (MgO).

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  1,5 viktprocent total kalciumoxid (CaO).

–  2 viktprocent total kalciumoxid (CaO).

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  1,5 viktprocent total svaveltrioxid (SO3).

–  5 viktprocent total svaveltrioxid (SO3).

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  1 viktprocent total natriumoxid (Na2O).

–  3 viktprocent total natriumoxid (Na2O).

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I a i–ii A – punkt 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  efter fem termiska cykler enligt beskrivningen under rubrik 4.2 i modul A1 i bilaga IV,

–  efter fem termiska cykler enligt beskrivningen under rubrik 4.2 i modul A1 i bilaga IV i tester som utförs innan produkten släpps ut på marknaden,

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett enkelt flytande oorganiskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för högst ett näringsämne.

1.  Ett enkelt flytande mineraliskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för:

 

a)  högst ett primärt näringsämne

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b)  högst ett sekundärt näringsämne

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Ett enkelt flytande mineraliskt makronäringsgödselmedel med en deklarerad halt för högst ett primärt näringsämne kan innehålla ett eller flera sekundära näringsämnen.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla ett av följande deklarerade näringsämnen i den angivna minimimängden:

2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla ett av de deklarerade primära och/eller sekundära näringsämnen i den angivna minimimängden:

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).

–  5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och i vatten.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  5 viktprocent total svaveltrioxid (SO3).

–  5 viktprocent total svaveltrioxid (SO3), eller

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  1 viktprocent total natriumoxid (Na2O).

–  0,5–5 viktprocent total natriumoxid (Na2O).

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett sammansatt flytande oorganiskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för mer än ett näringsämne.

1.  Ett sammansatt flytande mineraliskt makronäringsgödselmedel ska ha en deklarerad halt för mer än ett primärt och/eller sekundärt näringsämne.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla mer än ett av följande deklarerade näringsämnen i följande angivna minimimängder:

2.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla mer än ett av de deklarerade primära och/eller sekundära näringsämnen i följande angivna minimimängder:

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  1,5 viktprocent totalkväve (N).

–  3 viktprocent totalkväve (N), eller

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  1,5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).

–  1,5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och i vatten.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  1,5 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

–  3 viktprocent total kaliumoxid (K2O), eller

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  0,75 viktprocent total magnesiumoxid (MgO).

–  1,5 viktprocent total magnesiumoxid (MgO), eller

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  0,75 viktprocent total kalciumoxid (CaO).

–  1,5 viktprocent total kalciumoxid (CaO), eller

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  0,75 viktprocent total svaveltrioxid (SO3).

–  1,5 viktprocent total svaveltrioxid (SO3), eller

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.C.II – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett oorganiskt mikronäringsgödselmedel ska vara ett annat oorganiskt gödselmedel än ett makronäringsgödselmedel och ska förse växter med ett eller flera av följande näringsämnen: bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) eller zink (Zn).

1.  Ett oorganiskt mikronäringsgödselmedel ska vara ett annat oorganiskt gödselmedel än ett makronäringsgödselmedel och ska förse växter med ett eller flera av följande näringsämnen: bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se), kisel (Si) eller zink (Zn).

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 1.Ca (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

PFC1(C) a: GÖDSELMEDEL MED LÅG KOLMÄNGD

 

1.  En CE-märkt gödselprodukt ska betecknas som ett gödselmedel med låg kolmängd om den består av –15  procent organiskt kol (C).

 

2.  Kol som förekommer i kalciumcyanamid och i urea och dess kondensations- och associationsprodukter ingår inte i organiskt kol enligt denna definition.

 

3.  Specifikationerna för fasta/flytande och enkla/sammansatta gödselmedel samt makronärings-/mikronäringsgödselmedel i produktfunktionskategori 1.C gäller även för denna produktfunktionskategori.

 

4.  Produkter som säljs under produktfunktionskategori 1.C a ska uppfylla de föroreningskrav som specificeras i bilaga I för organiska eller organisk-mineraliska gödselmedel i alla fall då inte produktfunktionskategori 1.C innehåller några gränsvärden för dessa föroreningar.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett kalkningsmedel ska vara en CE-märkt gödselprodukt som syftar till att korrigera markens surhet och som innehåller oxider, hydroxider, karbonater eller silikat av näringsämnet kalcium (Ca) eller magnesium (Mg).

1.  Ett kalkningsmedel ska vara en CE-märkt gödselprodukt som syftar till att korrigera markens surhet och som innehåller oxider, hydroxider, karbonater eller/och silikat av näringsämnet kalcium (Ca) eller magnesium (Mg).

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 2 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kadmium (Cd) 3 mg/kg torrsubstans.

–  Kadmium (Cd) 1 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 2 – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Bly (Pb) 200 mg/kg torrsubstans.

–  Bly (Pb) 20 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 2 – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Arsenik (As) 120 mg/kg torrsubstans.

–  Arsenik (As) 20 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett jordförbättringsmedel ska vara en CE-märkt gödselprodukt som ska tillsättas jorden för att bevara, förbättra eller skydda jordens fysiska eller kemiska egenskaper, struktur eller biologiska aktivitet.

Ett jordförbättringsmedel ska vara ett material (inbegripet marktäckningsmaterial) som tillsätts jord på platsen, främst för att bevara eller förbättra dess fysiska egenskaper, men även för att förbättra dess kemiska och/eller biologiska egenskaper eller aktivitet.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst 15 viktprocent material av biologiskt ursprung.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 3.A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett organiskt jordförbättringsmedel ska endast bestå av material av biologiskt ursprung, med undantag av material som är fossiliserat eller finns i geologiska formationer.

1.  Ett organiskt jordförbättringsmedel ska endast bestå av material av biologiskt ursprung, inbegripet torv, leonardite, brunkol och därav framställda humusämnen, men med undantag av andra material som är fossiliserade eller finns i geologiska formationer.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 3.A – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kadmium (Cd) 3 mg/kg torrsubstans.

–  Kadmium (Cd) 1,5 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 3.A – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Sexvärt krom (Cr VI) 2 mg/kg torrsubstans.

–  Sexvärt krom (Cr VI) 1 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 3.A – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Bly (Pb) 120 mg/kg torrsubstans.

–  Bly (Pb) 20 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 3.A – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

a)  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g CE-märkt gödselprodukt.

Ändringsförslag

a)  Patogener får inte förekomma i det organiska jordförbättringsmedlet i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganism som ska testas

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1 000 i 1 g eller 1 ml

Där n = antal prover som ska testas,

c = antal prover i vilka antalet bakterier uttryckt i CFU får vara mellan m och M,

m = gränsvärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU som anses tillfredsställande, och

M = maximivärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU.

Parasiterna Ascaris spp. och Toxocara spp. i alla sina utvecklingsstadier får inte förekomma i 100 g eller 100 ml av organiska jordförbättringsmedel.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 3.B – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett oorganiskt jordförbättringsmedel ska vara andra jordförbättringsmedel än organiska jordförbättringsmedel.

1.  Ett oorganiskt jordförbättringsmedel ska vara andra jordförbättringsmedel än organiska jordförbättringsmedel och ska inkludera marktäckningsfilmer. En biologiskt nedbrytbar marktäckningsfilm ska vara en biologiskt nedbrytbar polymerfilm som uppfyller kraven i punkterna 2 a och 3 i komponentmaterialkategori 10 i bilaga II och som är avsedd att placeras på marken på platsen för att skydda markens struktur, undertrycka ogräsväxt, minska markens fuktförlust eller förhindra erosion.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 3.B – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Bly (Pb) 150 mg/kg torrsubstans.

–  Bly (Pb) 20 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett odlingssubstrat ska vara ett annat material än jord avsett att användas som substrat för rotutveckling.

1.  Ett odlingssubstrat ska vara ett annat material än jord på plats, där växter och svampar odlas.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 4 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kadmium (Cd) 3 mg/kg torrsubstans.

–  Kadmium (Cd) 1,5 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 4 – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Bly (Pb) 150 mg/kg torrsubstans.

–  Bly (Pb) 20 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

3.  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g CE-märkt gödselprodukt.

Ändringsförslag

3.  Patogener får inte förekomma i odlingssubstratet i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganism som ska testas

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1 000 i 1 g eller 1 ml

Där n = antal prover som ska testas,

c = antal prover i vilka antalet bakterier uttryckt i CFU får vara mellan m och M,

m = gränsvärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU som anses tillfredsställande, och

M = maximivärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU.

Parasiterna Ascaris spp. och Toxocara spp. i alla sina utvecklingsstadier får inte förekomma i 100 g eller 100 ml av odlingssubstratet.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En agronomisk tillsats ska vara en CE-märkt gödselprodukt som är avsedd att tillsättas en produkt som förser växter med näring i syfte att förbättra ett näringsämnes frigörande i den produkten.

En agronomisk tillsats ska vara en CE-märkt gödselprodukt som är avsedd att tillsättas till en produkt, som har en bevisad effekt för omvandling av olika former av mineraler eller mineraliserade näringsämnen, eller båda, eller på dessas växttillgänglighet, eller som ska tillsättas i jorden i syfte att förbättra växternas upptag av detta näringsämne eller för att minska förlusten av näringsämnen.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.A – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje ämne ska ha registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/20065 genom ett registreringsunderlag som innehåller

Varje ämne ska ha registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/200636 om inte ämnet uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som anges i artikel 6 i den förordningen eller i bilagorna IV eller V till samma förordning.

__________________

__________________

5 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

5 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.A – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  den information som anges i bilagorna VI, VII och VIII i förordning (EG) nr 1907/2006, och

utgår

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.A – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  en kemikaliesäkerhetsrapport enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattar användningen som gödselprodukt,

utgår

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.A – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

om inte ämnet uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som anges i bilaga IV till den förordningen eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilaga V till samma förordning.

utgår

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.A.Ia (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 5.A.Ia Denitrifikationshämmare

 

1.  En denitrifikationshämmare ska vara en hämmare som minskar bildningen av dikväveoxid (N2O) genom att bromsa eller förhindra omvandlingen av nitrat (NO3) till kvävgas (N2) utan att påverka nitrifikationsprocessen enligt beskrivningen i produktfunktionskategori 5.A.I. Den ska bidra till att växten får ökad tillgång till nitrat och till att utsläppen av N2O minskar.

 

2.  Effektiviteten i denna metod kan bedömas genom att mäta utsläppet av dikväveoxid i gasprover som samlas in med ett lämpligt mätinstrument och genom att förekomsten av N2O i det provet mäts i en gaskromatograf. I samband med bedömningen ska även vattenhalten i jorden mätas.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.B – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ämnet ska ha registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/20066 i ett registreringsunderlag som innehåller

2.  Ämnet ska ha registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/20066om inte ämnet uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som anges i artikel 6 i den förordningen eller i bilagorna IV eller V till samma förordning.

__________________

__________________

6 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

6 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.B – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  den information som anges i bilagorna VI, VII och VIII i förordning (EG) nr 1907/2006, och

utgår

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.B – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  en kemikaliesäkerhetsrapport enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattar användningen som gödselprodukt,

utgår

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.B – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

om inte ämnet uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som anges i bilaga IV till den förordningen eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilaga V till samma förordning.

utgår

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.C – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ämnet ska ha registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/20067 i ett registreringsunderlag som innehåller

2.  Ämnet ska ha registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/20067om inte ämnet uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som anges i artikel 6 i den förordningen eller i bilagorna IV eller V till samma förordning.

__________________

__________________

7 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

7 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.C – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  den information som anges i bilagorna VI, VII och VIII i förordning (EG) nr 1907/2006, och

utgår

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.C – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  en kemikaliesäkerhetsrapport enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattar användningen som gödselprodukt,

utgår

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 5.C – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

om inte ämnet uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som anges i bilaga IV till den förordningen eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilaga V till samma förordning.

utgår

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En växtbiostimulant ska vara en CE-märkt gödselprodukt som syftar till att stimulera växtnäringsprocesser oberoende av produktens näringsinnehåll uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten:

1.  En växtbiostimulant ska vara en CE-märkt gödselprodukt som syftar till att stimulera växtnäringsprocesser oberoende av produktens näringsinnehåll uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten och växtens rotzon eller fyllosfär:

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Tillgänglighet till näringsämnen i jorden och rotzonen.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb)  Humifiering.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc)  Nedbrytning av organiska föreningar i marken.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kadmium (Cd) 3 mg/kg torrsubstans.

–  Kadmium (Cd) 1,5 mg/kg torrsubstans.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Växtbiostimulanten ska ha den effekt som påstås på etiketten vad gäller de grödor som anges på denna.

3.  Växtbiostimulanten ska ha den effekt som påstås på etiketten vad gäller den växt som anges på denna. Om växtbiostimulanten innehåller en eller flera ingredienser som har godkänts enligt förordning (EG) nr 1107/2009, ska den information som ges vid bedömningen av överensstämmelse ge övertygande empiriska bevis om den biostimulerande verkan, med hänsyn tagen till relevanta parametrar, såsom relativa komponentkoncentrationer, givor, tidpunkt, tillväxtstadier och målgröda.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En mikrobiell växtbiostimulant ska endast bestå av en mikroorganism eller en grupp av sådana mikroorganismer som avses i komponentmaterialkategori 7 i bilaga II.

1.  En mikrobiell växtbiostimulant ska bestå av

 

a)  en mikroorganism eller en grupp av sådana mikroorganismer som avses i komponentmaterialkategori 7 i bilaga II,

 

b)  mikroorganismer eller en grupp av sådana mikroorganismer som skiljer sig från dem som åsyftas i punkt a); de kan användas som komponentmaterialkategorier på villkoret att de uppfyller kraven i komponentmaterialkategori 7 i bilaga II.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 3

 

Kommissionens förslag

3.  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g eller 25 ml CE-märkt gödselprodukt.

 

Ändringsförslag

3.  Patogener får inte förekomma i den mikrobiella växtbiostimulanten i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganismer/deras toxiner, metaboliter

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli

5

0

Inga fynd i 1g eller 1ml

Listeria monocytogenes

5

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Vibrio spp.

5

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Shigella spp.

5

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Antal anaeroba mikroorganismer om inte den mikrobiella biostimulanten är en aerob bakterie

5

2

105CFU/g eller ml

Mängd jästsvampar och mögel om inte den mikrobiella biostimulanten är en svamp

5

2

1000 CFU/g eller ml

där  n = antal enheter som provet omfattar, c = antal provenheter med värden över det fastställda gränsvärdet.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Escherichia coli får inte påvisas i ett prov på 1 g eller 1 ml CE-märkt gödselprodukt.

utgår

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Enterococcaceae får förekomma i den CE-märkta gödselprodukten i högst 10 CFU/g färskvikt.

utgår

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Listeria monocytogenes får inte påvisas i ett prov på 25 g eller 25 ml CE-märkt gödselprodukt.

utgår

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Vibrio spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g eller 25 ml CE-märkt gödselprodukt.

utgår

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Shigella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g eller 25 ml CE-märkt gödselprodukt.

utgår

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Staphylococcus aureus får inte påvisas i ett prov på 1 g eller 1 ml CE-märkt gödselprodukt.

utgår

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Antalet aeroba mikroorganismerna får inte överskrida 105 CFU/g eller ml prov av den CE-märkta gödselprodukten, om inte den mikrobiella biostimulanten är en aerob bakterie.

utgår

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 12 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ska växtbiostimulanten ha ett pH-värde på minst 4.

utgår

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 6.A – punkt 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  Hållbarhetstiden för den mikrobiella växtbiostimulanten ska vara minst sex månader vid de förvaringsförhållanden som anges på etiketten.

utgår

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den mekaniska blandningen av gödselprodukter får inte ändra någon av gödselproduktkomponenternas egenskaper

3.  Den mekaniska blandningen av gödselprodukter får inte ändra någon av gödselproduktkomponenternas verkningssätt

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – KMKa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KOMPONENTMATERIALKATEGORI 11a: Andra industriella biprodukter

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla ämnen och blandningar, med undantag av8

1.  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla ämnen och blandningar, däribland tekniska tillsatser, med undantag av8

__________________

__________________

8 Uteslutandet av ett material från komponentmaterialkategori 1 hindrar det inte från att vara ett komponentmaterial i överensstämmelse med andra komponentmaterialkategorier med andra krav. Se t.ex. komponentmaterialkategori 11 för animaliska biprodukter, komponentmaterialkategorierna 9 och 10 för polymerer och komponentmaterialkategori 8 för agronomiska tillsatser.

8 Uteslutandet av ett material från komponentmaterialkategori 1 hindrar det inte från att vara ett komponentmaterial i överensstämmelse med andra komponentmaterialkategorier med andra krav. Se t.ex. komponentmaterialkategori 11 för animaliska biprodukter, komponentmaterialkategorierna 9 och 10 för polymerer och komponentmaterialkategori 8 för agronomiska tillsatser.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  biprodukter i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG,

b)  biprodukter i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG, med undantag för biprodukter som registrerats i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1907/2006 varvid de undantag från registrering som anges i punkt 5 i bilaga V till samma förordning utesluts,

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 1 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  polymerer, eller

e)  polymerer med undantag för de som används i odlingssubstrat som inte är i kontakt med jorden, eller

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 1 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla ämnen som tillsätts i den CE-märkta gödselprodukten som sådana eller i blandningar ska ha registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 i ett registreringsunderlag som innehåller

Såvida de inte uttryckligen ingår i undantagen för registreringsplikten som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller i bilagorna IV eller V till den förordningen, ska alla ämnen som tillsätts i den CE-märkta gödselprodukten som sådana eller i blandningar ha registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 i ett registreringsunderlag som innehåller

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 1 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  den information som anges i bilagorna VI, VII och VIII i förordning (EG) nr 1907/2006, och

utgår

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 1 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  en kemikaliesäkerhetsrapport enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattar användningen som gödselprodukt,

utgår

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

om inte ämnet uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som anges i bilaga IV till den förordningen eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilaga V till samma förordning.

utgår

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt som endast bearbetats genom att ha skurits, malts, centrifugerats, pressats eller extraherats med vatten.

1.  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt som endast bearbetats genom att ha skurits, malts, centrifugerats, silats, krossats, pressats, torkats, frystorkats, buffrats, extruderats, strålats, kylbehandlats, värmesanerats eller extraherats med vatten eller någon annan beredning eller bearbetning som inte gör att det slutliga ämnet omfattas av registreringsplikten enligt förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpning av punkt 1 anses växter omfatta alger, med undantag för blågröna alger.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 anses växter omfatta alger, med undantag för blågröna alger som producerar cyanotoxins som klassificeras som farliga i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En CE-märkt gödselprodukt får innehålla kompost som erhållits genom aerob kompostering av endast ett eller flera av följande insatsmaterial:

1.  En CE-märkt växtnäringsprodukt får innehålla kompost, ett flytande eller icke flytande mikrobiellt eller icke mikrobiellt extrakt från kompost, som erhållits genom aerob kompostering, och den möjliga påföljande ökningen av de naturligt förekommande mikroorganismerna av endast ett eller flera av följande insatsmaterial:

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Animaliska biprodukter i kategorierna 2 och 3 enligt förordning (EG) nr 1069/2009.

b)  Produkter som är framställda av animaliska biprodukter som avses i artikel 32 i förordning (EG) nr 1069/2009 för vilka slutpunkten i tillverkningskedjan har uppnåtts i enlighet med artikel 5 i nämnda förordning.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Levande eller döda organismer eller delar därav, obearbetade eller bearbetade endast med manuella eller mekaniska medel eller genom inverkan av tyngdkraften, upplösning i vatten, flotation, extraktion med vatten, ångdestillation eller upphettning enbart i syfte att avlägsna vatten, eller som utvunnits ur luft på vilket sätt som helst, med undantag av

c)  Levande eller döda organismer eller delar därav, obearbetade eller bearbetade endast med manuella eller mekaniska medel eller genom inverkan av tyngdkraften, upplösning i vatten, flotation, extraktion med vatten, med undantag av

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  avloppsslam, industrislam eller muddringsslam, och

–  avloppsslam, industrislam (bortsett från ej ätbara matrester, foder och planteringar kopplade till agrobränslen) eller muddringsslam, och

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  tillsatsen är registrerad i enlighet med förordning (EG) nr 1907/20069 i ett registreringsunderlag som innehåller

–  tillsatsen är registrerad i enlighet med förordning (EG) nr 1907/20069, såvida tillsatsen inte uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som avses i artikel 6 i den förordningen eller i bilagorna IV eller V till samma förordning.

__________________

__________________

9 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

9 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led d – strecksats 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  den information som anges i bilagorna VI, VII och VIII i förordning (EG) nr 1907/2006, och

utgår

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led d – strecksats 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  en kemikaliesäkerhetsrapport enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattar användningen som gödselprodukt,

utgår

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

om inte ämnet uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som anges i bilaga IV till den förordningen eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilaga V till samma förordning, och

utgår

  den totala koncentrationen av samtliga tillsatser inte överstiger 5 procent av insatsmaterialets totala vikt.

 

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Obearbetat och mekaniskt bearbetat restavfall från livsmedelsproduktionsindustrin, utom från industrier som använder animaliska biprodukter enligt förordning (EG) nr 1069/2009.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb)  Material som överensstämmer med komponentmaterialkategorierna 2, 3, 4, 5, 6 och 11.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PFK 3 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  som endast bearbetar sådant insatsmaterial som avses i punkt 1, och

–  där produktionslinjerna för bearbetning av sådant insatsmaterial som avses i punkt 1 tydligt är separerade från produktionslinjerna för bearbetning av andra insatsmaterial än de som avses i punkt 1, och

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 3 – punkt 6 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Kriterium: högst 25 mmol O2/kg organiskt material/h.

–  Kriterium: högst 50 mmol O2/kg organiskt material/h.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KOMPONENTMATERIALKATEGORI 4: Rötrester från energigrödor

KOMPONENTMATERIALKATEGORI 4: Rötrester från energigrödor och växtbaserat biologiskt avfall

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 1 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  tillsatsen är registrerad i enlighet med förordning (EG) nr 1907/200612 i ett registreringsunderlag som innehåller

–  tillsatsen är registrerad i enlighet med förordning (EG) nr 1907/200612 såvida tillsatsen inte uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som avses i artikel 6 i den förordningen eller i bilagorna IV eller V till samma förordning.

__________________

__________________

12 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

12 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 1 – led b – strecksats 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  den information som anges i bilagorna VI, VII och VIII i förordning (EG) nr 1907/2006, och

utgår

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 1 – led b – strecksats 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  en kemikaliesäkerhetsrapport enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattar användningen som gödselprodukt,

utgår

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

om inte ämnet uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som anges i bilaga IV till den förordningen eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilaga V till samma förordning, och

utgår

  den totala koncentrationen av samtliga tillsatser inte överstiger 5 procent av insatsmaterialets totala vikt. or

 

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Något av materialen i leden a–b som har rötats tidigare.

c)  Något av materialen i leden a–b som har rötats tidigare utan att uppvisa några spår av aflatoxiner.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  som endast bearbetar sådant insatsmaterial som avses i punkt 1, och

–  där produktionslinjerna för bearbetning av sådant insatsmaterial som avses i led 1 tydligt är separerade från produktionslinjerna för bearbetning av andra insatsmaterial än de som avses i led 1, och

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Termofil rötning vid 55 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering (70 °C – 1 h).

b)  Termofil rötning vid 55 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering, i enlighet med vad som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 1 i bilaga V till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011.

 

_________________

 

1aKommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 4 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Mesofil rötning vid 37–40 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering (70 °C – 1 h).

d)  Mesofil rötning vid 37–40 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering, i enlighet med vad som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 1 i bilaga V till förordning nr (EU) 142/2011.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  avloppsslam, industrislam eller muddringsslam, och

–  avloppsslam, annat industrislam än det som specificeras i led ea eller muddringsslam, och

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  tillsatsen är registrerad i enlighet med förordning (EG) nr 1907/200613 i ett registreringsunderlag som innehåller

–  tillsatsen är registrerad i enlighet med förordning (EG) nr 1907/200613såvida tillsatsen inte uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som avses i artikel 6 i den förordningen eller i bilagorna IV eller V till samma förordning.

__________________

__________________

13 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

13 När det är fråga om en tillsats som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om tillsatsen är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7 d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats genom ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukten i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led d – strecksats 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  den information som anges i bilagorna VI, VII och VIII i förordning (EG) nr 1907/2006, och

utgår

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led d – strecksats 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  en kemikaliesäkerhetsrapport enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattar användningen som gödselprodukt,

utgår

om inte tillsatsen uttryckligen omfattas av den registreringsplikt som anges i bilaga IV till den förordningen eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilaga V till samma förordning, och

 

  den totala koncentrationen av samtliga tillsatser inte överstiger 5 procent av insatsmaterialets totala vikt. or

 

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Något av materialen i leden a–d som

e)  Något av materialen utan aflatoxiner i leden a–d som

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Obearbetat och mekaniskt bearbetat restavfall från livsmedelsproduktionsindustrin, utom från industrier som använder animaliska biprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb)  Material som överensstämmer med komponentmaterialkategorierna 2, 3, 4, 5, 6 och 11.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  som endast bearbetar sådant insatsmaterial som avses i punkt 1, och

–  där produktionslinjerna för bearbetning av sådant insatsmaterial som avses i led 1 tydligt är separerade från produktionslinjerna för bearbetning av andra insatsmaterial än de som avses i led 1, och

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Termofil rötning vid 55 °C i minst 24 h och en hydraulisk uppehållstid på minst 20 dagar.

a)  Termofil rötning vid 55 °C i minst 24 h och en hydraulisk uppehållstid på minst 20 dagar, följt av en analys för att kontrollera att rötningsprocessen framgångsrikt har förstört patogenerna.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Termofil rötning vid 55 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering (70 °C – 1 h).

b)  Termofil rötning vid 55 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering, i enlighet med vad som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 1 i bilaga V till kommissionens förordning nr (EU) 142/2011.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 5 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Mesofil rötning vid 37–40 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering (70 °C – 1 h).

d)  Mesofil rötning vid 37–40 °C med en behandlingsprocess som inbegriper pastörisering, i enlighet med vad som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 1 i bilaga V till förordning nr (EU) 142/2011.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Orujillo: Viskös biprodukt från malning av oliver som erhålls genom behandling med organiska lösningsmedel av fuktiga pressrester i två etapper (alperujo) eller tre etapper (orujo).

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb)  Biprodukter från foderindustrin som anges i förteckningen över foderråvaror i förordning (EU) nr 68/2013,

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc)  Andra material eller ämnen som har godkänts för att tillsättas i livsmedel eller djurfoder.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ämnet ska ha registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/200616 i ett registreringsunderlag som innehåller

Ämnet ska ha registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/200616 såvida tillsatsen inte uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som avses i artikel 6 i den förordningen eller i bilagorna IV eller V till samma förordning.

__________________

__________________

16 Om det är fråga om ett ämne som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om ämnet är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7. d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats i ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här, och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukter i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

16 Om det är fråga om ett ämne som återvinns i Europeiska unionen uppfylls detta villkor om ämnet är den samma, i den mening som avses i artikel 2.7. d i) i förordning (EG) nr 1907/2006, som ett ämne som registrerats i ett registreringsunderlag som innehåller den information som avses här, och om informationen är tillgänglig för tillverkaren av gödselprodukter i den mening som avses i artikel 2.7 d ii) i förordning (EG) nr 1907/2006.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  den information som anges i bilagorna VI, VII och VIII i förordning (EG) nr 1907/2006, och

utgår

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  en kemikaliesäkerhetsrapport enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattar användningen som gödselprodukt,

utgår

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

om inte ämnet uttryckligen omfattas av ett av de undantag från registreringsplikten som anges i bilaga IV till den förordningen eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilaga V till samma förordning.

utgår

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 6 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Alla halter av aflatoxiner ska ligga under detektionsnivån i alla ämnen.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 7 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  som inte har bearbetats på annat sätt än genom torkning eller frystorkning, och

utgår

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En CE-märkt gödselprodukt får endast innehålla ett ämne eller en blandning som är avsett/avsedd att förbättra ett näringsämnes frigörande i en gödselprodukt, om det i enlighet med det förfarande för bedömning av överensstämmelse som tillämpas på en sådan agronomisk tillsats har visats att ämnet eller blandningen uppfyller kraven i denna förordning för en produkt i produktfunktionskategori 5 i bilaga I.

1.  En CE-märkt gödselprodukt får endast innehålla ett ämne eller en blandning (inbegripet tekniska tillsatser, exempelvis: klumpförebyggande medel, skumdämpningsmedel, dammabsorberande medel, färgämnen och medel med reologiska egenskaper) som är avsett/avsedd att förbättra ett näringsämnes frigörande i en gödselprodukt, om det i enlighet med det förfarande för bedömning av överensstämmelse som tillämpas på en sådan agronomisk tillsats har visats att ämnet eller blandningen uppfyller kraven i denna förordning för en produkt i produktfunktionskategori 5 i bilaga I.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  En CE-märkt gödselsprodukt får endast innehålla en denitrifikationshämmare som avses i produktfunktionskategori 5.A.Ia i bilaga I om den innehåller kväve i någon form.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En CE-märkt gödselsprodukt får endast innehålla en ureashämmare som avses i produktfunktionskategori 5.A.II i bilaga I och som uppfyller kraven, om minst 50 procent av halten totalkväve (N) i gödselprodukten består av kväveformen (N) urea (CH4N2O).

4.  En CE-märkt gödselsprodukt får endast innehålla en ureashämmare som avses i produktfunktionskategori 5.A.II i bilaga I och som uppfyller kraven, om minst 50 procent av halten totalkväve (N) i gödselprodukten består av kväveformen ammonium (NH4+) eller ammonium (NH4+) och (N) urea (CH4N2O).

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Polymererna får inte innehålla formaldehyd.

3.  Polymererna får innehålla högst 600 ppm fri formaldehyd.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En CE-märkt gödselprodukt får endast innehålla andra polymerer än näringspolymerer när syftet med polymeren är att

1.  En CE-märkt gödselprodukt får endast innehålla andra polymerer än näringspolymerer när syftet med polymeren är att

a)  begränsa vatteninträngningen i näringspartiklar och sålunda frigörandet av näringsämnen (varvid polymeren vanligen kallas ytbehandlingsmedel), eller

a)  begränsa vatteninträngningen i näringspartiklar och sålunda frigörandet av näringsämnen (varvid polymeren vanligen kallas ytbehandlingsmedel), eller

b)  öka den CE-märkta gödselproduktens vattenhållande förmåga.

b)  öka den CE-märkta gödselproduktens vattenhållande förmåga, eller

 

ba)  förbättra jorden som en bionedbrytbar marktäckningsfilm som framför allt uppfyller kraven i led 2a och 3 i komponentmaterialkategori 10, eller

 

bb)  binda komponenter i gödselprodukten, utan att komma i kontakt med jord, eller

 

bc)  förbättra stabiliteten hos CE-märkta gödselprodukter, eller

 

bd)  förbättra vattengenomträngningen i marken.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tre år efter tillämpningsdagen för denna förordning] ska följande kriterium vara uppfyllt: Polymeren ska kunna brytas ned fysiskt eller biologiskt, så att det mesta av polymeren i slutändan bryts ned till koldioxid (CO2), biomassa och vatten. Minst 90 procent av det organiska kolet ska ha omvandlats till CO2 inom högst 24 månader i ett bionedbrytbarhetsförsök enligt leden a–c.

2.  Från och med den [fem år efter tillämpningsdagen för denna förordning] ska följande kriterium vara uppfyllt: Polymeren ska kunna brytas ned fysiskt eller biologiskt, så att det mesta av polymeren i slutändan bryts ned till koldioxid (CO2), biomassa och vatten. Minst 90 procent av det organiska kolet ska ha omvandlats till CO2 inom högst 48 månader efter att den funktionalitetsperiod för gödselprodukten som anges på etiketten har löpt ut, och jämfört med en lämplig standard i bionedbrytbarhetsförsök. Bionedbrytbarhetskriterier och utvecklingen av en lämplig testmetod för biologisk nedbrytning utvärderas i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen och fastställs i delegerade akter antagna i enlighet med artikel 42 i denna förordning.

a)  Försöket ska utföras vid 25 °C ± 2 °C.

 

b)  Försöket ska utföras i enlighet med en metod som fastställer plastmaterials slutliga aeroba bionedbrytbarhet i jorden genom mätning av syreförbrukningen eller mängden koldioxid som utvecklas.

 

c)  Ett mikrokristallint cellulosapulver med samma mått som försöksmaterialet ska användas som referensmaterial i försöket.

 

d)  Före försöket får försöksmaterialet inte vara föremål för förhållanden eller förfaranden som syftar till att påskynda plastfilmens nedbrytning, såsom exponering för värme eller ljus.

 

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De biologiskt nedbrytbara marktäckningsfilmer som avses i produktfunktionskategori 3.B ska överensstämma med följande kriterium:

 

Polymeren ska kunna brytas ned fysiskt eller biologiskt, så att den i slutändan bryts ned till koldioxid (CO2), biomassa och vatten, och minst 90 procent, i absoluta tal eller i förhållande till referensmaterialet, av det organiska kolet ska ha omvandlats till CO2 inom högst 24 månader i ett bionedbrytbarhetsförsök i enlighet med unionens standarder för biologisk nedbrytbarhet hos polymerer i jord.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Eftersom produkten är avsedd att tillsättas i jord och släppas ut i miljön, ska dessa kriterier gälla för alla material i produkten.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 10 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  En CE-märkt produkt som innehåller andra polymerer än näringspolymerer ska undantas från kraven i punkterna 1, 2 och 3 under förutsättning att polymererna endast används som bindemedel för gödselprodukten och de inte kommer i kontakt med marken.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 11

 

Kommissionens förslag

En CE-märkt gödselprodukt får innehålla de animaliska biprodukter i den mening som avses i förordning (EG) nr 1069/2009 vilka har nått en slutpunkt i tillverkningskedjan enligt den förordningen och som förtecknas och anges i följande tabell:

 

Ändringsförslag

Under förutsättning att kommissionen antar den delegerade akten enligt artikel 42 får en CE-märkt gödselprodukt innehålla de animaliska biprodukter i den mening som avses i förordning (EG) nr 1069/2009 vilka har nått en slutpunkt i tillverkningskedjan enligt den förordningen och som förtecknas och anges i följande tabell:

 

Framställda produkter

Bearbetningskrav för att nå slutpunkten i tillverkningskedjan.

1

Köttmjöl

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

2

Benmjöl

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

3

Kött- och benmjöl

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

4

Blod från djur

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

5

Hydroliserade proteiner i kategori III enligt förordning (EG) nr 1069/2009

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

6

Bearbetad naturgödsel

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

7

Kompost (1)

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

8

Biogasrötrester (1)

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

9

Fjädermjöl

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

10

Hudar och skinn

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

11

Hovar och horn

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

12

Guano från fladdermöss

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

13

Ull och hår

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

14

Fjädrar och dun

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

15

Svinborst

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

16

Glycerin och andra produkter av kategori 2- och 3-material som framställts genom tillverkning av biodiesel och förnybar energi

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

17

Foder för sällskapsdjur och tuggben som avvisats av kommersiella skäl eller på grund av tekniska fel

Fastställd i enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009

(1) Framställt av andra kategori 2- och 3-material än kött- och benmjöl och bearbetat animaliskt protein.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – KMK 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KOMPONENTMATERIALKATEGORI 11a: Andra industriella biprodukter

 

1.  En CE-märkt gödselprodukt kan innehålla andra industribiprodukter, såsom ammoniumsulfat från framställning av kaprolaktam, svavelsyra från raffinering av naturgas och olja liksom andra material som härrör från särskilda industriella processer som är uteslutna från komponentmaterialkategori 1 och förtecknade i tabellen nedan, under de förhållanden som anges där:

 

2.  Från och med den … [ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kriterierna för industriella biprodukter som har använts i enlighet med förordning 2003/2003 som komponenter i CE-märkta gödselprodukter för deras införande i komponentmaterialkategorin fastställas i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen och fastställas i delegerade akter antagna i enlighet med artikel 42 i denna förordning.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Bilaga III – del 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  En beskrivning av alla komponenter som överstiger 5 procent av produktens torrvikt i fallande storleksordning, inbegripet uppgift om de relevanta komponentmaterialkategorierna i bilaga II.

e)  En beskrivning av alla komponenter som överstiger 1 procent av produktens torrvikt i fallande storleksordning, inbegripet uppgift om de relevanta komponentmaterialkategorierna i bilaga II och inbegripet innehållet som procentandel av torrsubstansen.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Bilaga III – del 1 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  I det fall en produkt innehåller material som härrör från organiskt avfall eller organiska biprodukter, som inte har genomgått en process som har förstört allt organiskt material, ska märkningen ange vilka avfall och biprodukter som har använts samt ett partinummer eller serienummer för produktionstiden. Detta nummer ska hänvisa till tillverkarens spårbarhetsuppgifter som identifierar de enskilda källorna (gårdar, fabriker osv.) för varje organisk avfallsprodukt/biprodukt som används i parti-/tidsserierna. Kommissionen ska, efter ett offentligt samråd inom [två år efter ikraftträdandet av denna förordning], offentliggöra särskilda angivelser för genomförandet av denna bestämmelse som ska träda i kraft inom [tre år efter att angivelserna har offentliggjorts]. För att minimera den administrativa bördan för aktörer och för myndigheter för marknadskontroll ska kommissionens angivelser ta hänsyn till både kraven i artikel 6.5–6.7 och artikel 11 och befintliga spårbarhetssystem (t.ex. för animaliska biprodukter eller industrisystem) samt unionens koder för avfallsklassificering.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Bilaga III – del 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Korta anvisningar för avsedd användning, inbegripet avsedda givor och avsedd tidpunkt, målväxt och lagring ska tillhandahållas av tillverkarna.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Bilaga III – del 1 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Ingen produkt kan göra påståenden som gäller en annan produktfunktionskategori utan att uppfylla de fullständiga kraven i denna ytterligare produktfunktionskategori, och inte heller är några direkta eller underförstådda påståenden om växtskydd tillåtna.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Halten nitrifikationshämmare ska uttryckas som viktprocent av det totalkväve (N) som förekommer i form av ammoniumkväve (NH4) och ureakväve (CH4N2O).

b)  Halten nitrifikationshämmare ska uttryckas som viktprocent av det totalkväve (N) som förekommer i form av ammoniumkväve (NH4) eller ammoniumkväve (NH4) och ureakväve (CH4N2O).

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.A – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  De deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) med deras kemiska beteckningar i ordningen N-P-K.

a)  De deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) med deras kemiska beteckningar i ordningen N-P-K. Den deklarerade kvävehalten anges som summan av ammoniakkväve, nitratkväve, ureakväve, kväve från ureaformaldehyd, kväve från isobutylidendiurea, och kväve från krotonylidendiurea samt kväve från cyanamid.

 

Fosforhaltiga gödselmedel måste uppfylla följande miniminivåer för löslighet för att kunna användas för växter, då de annars inte kan deklareras som fosforhaltiga gödselmedel:

 

  Vattenlöslighet: miniminivån är 25 procent av den totala fosforhalten.

 

  Löslighet i neutralt ammoniumcitrat: miniminivån är 30 procent av den totala fosforhalten.

 

  Löslighet i myrsyra (endast för mjuk råfosfat): miniminivån är 35 procent av den totala fosforhalten.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.A – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  De deklarerade näringsämnena magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na) med deras kemiska beteckningar i ordningen Mg-Ca-S-Na.

b)  De deklarerade näringsämnena kalcium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) eller svavel (S) med deras kemiska beteckningar i ordningen Ca–Mg–Na–S.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.A – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Den totala halten av de deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K), följt av den totala halten av magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na) inom parentes.

c)  Den genomsnittliga halten av de deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K), följt av den totala halten av magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na) inom parentes.

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.A – led d – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Organiskt kol (C).

  Organiskt kol (C) och C/N-förhållande.

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.A – led d – strecksats 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  I form av pulver eller pellets.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.B – punkt 1 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Total fosforpentoxid (P2O5).

  Fosforpentoxid (P2O5) löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.B – punkt 1 – led d – strecksats 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–Fosforpentoxid (P2O5) löslig i myrsyra, när mjukt malet fosfat förekommer.

  Fosforpentoxid (P2O5) endast löslig i mineralsyror.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.B – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den totala deklarerade kvävehalten anges som summan av ammoniakkväve, nitratkväve, ureakväve, kväve från metylenurea, kväve från isobutylidendiurea, kväve från krotonylidendiurea samt kväve från cyanamid.

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I – punkt 1 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Total fosforpentoxid (P2O5).

  Fosforpentoxid (P2O5) löslig i neutralt ammoniumcitrat.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I – punkt 1 – led d – strecksats 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Fosforpentoxid (P2O5) löslig i myrsyra, när mjukt malet fosfat förekommer.

–  Fosforpentoxid (P2O5) endast löslig i mineralsyror

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I – punkt 1 – led d – strecksats 4 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  I form av pulver eller pellets.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  pH

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Gödselprodukter som innehåller mindre än 5 ppm kadmium, arsenik, bly, krom VI och kvicksilver, var för sig, ska tillåtas bära ett synligt ”miljömärke” på förpackning och etikett. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att komplettera denna förordning och fastställa de tekniska standarderna för sådana etiketter.

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I a – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Pulver, när minst 90 procent av produkten kan passera genom en sikt med en maskstorlek på 10 mm.

c)  Pulver, när minst 90 procent av produkten kan passera genom en sikt med en maskstorlek på 1 mm.

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.I a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  CE-märkta produkter som avses i punkt 1bb i komponentmaterialkategori 10 i bilaga II, när polymerer endast används som bindemedel, ska förses med följande märkning: ”Gödselprodukten är inte avsedd att vara i kontakt med marken.”

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.C.II – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De deklarerade mikronäringsämnena i den CE-märkta gödselproduken ska förtecknas med namn och kemiska beteckning i följande ordning: bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn), följt av namnet eller namnen på deras motjon(er).

1.  De deklarerade mikronäringsämnena i den CE-märkta gödselproduken ska förtecknas med namn och kemiska beteckning i följande ordning: bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se), kisel (Si) och zink (Zn), följt av namnet eller namnen på deras motjon(er).

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 1.Ca (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.Ca: Gödselmedel med låg kolmängd

 

1.  Följande uppgifter om makronäringsämnen ska tillhandahållas:

 

a)  De deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) med deras kemiska beteckningar i ordningen N-P-K.

 

b)  De deklarerade näringsämnena magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na) med deras kemiska beteckningar i ordningen Mg-Ca-S-Na.

 

c)  Den totala halten av de deklarerade näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K), följt av den totala halten av magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) eller natrium (Na) inom parentes.

 

d)  Halten av följande deklarerade näringsämnen, i följande ordning och uttryckta som viktprocent av gödselmedlet:

 

  Totalkväve (N)

 

  Minsta mängden organiskt kväve (N), följt av en beskrivning av det använda organiska materialets ursprung.

 

  Kväve (N) i form av nitratkväve.

 

  Kväve (N) i form av ammoniakkväve.

 

  Kväve (N) i form av ureakväve.

 

  Total fosforpentoxid (P2O5)

 

  Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5).

 

  Fosforpentoxid (P2O5) löslig i neutralt ammoniumcitrat.

 

  Fosforpentoxid (P2O5) löslig i myrsyra, när mjukt malet fosfat förekommer.

 

  Total kaliumoxid (K2O)

 

  Vattenlöslig kaliumoxid (K2O).

 

  Magnesiumoxid (MgO), kalciumoxid (CaO), svaveltrioxid (SO3) och natriumoxid (Na2O), uttryckt

 

  endast som vattenlöslig halt, när dessa näringsämnen är helt vattenlösliga,

 

  som den totala halten och den vattenlösliga halten, när minst en fjärdedel av den totala halten av dessa näringsämnen är löslig,

 

  som den totala halten i övriga fall.

 

e)  När urea (CH4N2O) förekommer, information om de möjliga effekterna på luftkvaliteten orsakade av utsläppen av ammoniak från användning av gödselmedel och en uppmaning till användarna att genomföra lämpliga saneringsåtgärder.

 

2.  Följande andra ämnen ska anges som viktprocent av den CE-märkta gödselprodukten:

 

  Halten organiskt kol (C) och

 

  Torrsubstanshalt.

 

3.  När ett eller flera av mikronäringsämnena bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn) förekommer i den lägsta halt som anges som viktprocent i följande tabell

 

  ska de deklareras om de avsiktligt tillsätts en CE-märkt gödselprodukt, och

 

  får de deklareras i övriga fall:

 

Mikronäringsämne

Viktprocent

 

Bor (B)

0,01

 

Kobolt (Co)

0,002

 

Koppar (Cu)

0,002

 

Mangan (Mn)

0,01

 

Molybden (Mo)

0,001

 

Zink

0,002

 

De ska deklareras efter informationen om makronäringsämnen. Följande uppgifter ska tillhandahållas:

 

a)  De deklarerade mikronäringsämnenas namn och kemiska beteckningar i följande ordning: bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn), följt av namnet eller namnen på deras motjon(er).

 

b)  Den totala halten mikronäringsämne uttryckt som viktprocent av gödselmedlet och

 

  endast som vattenlöslig halt, när dessa näringsämnen är helt vattenlösliga,

 

  som den totala halten och den vattenlösliga halten, när minst en fjärdedel av den totala halten av dessa näringsämnen är löslig, och

 

  som den totala halten i övriga fall.

 

c)  När ett eller flera deklarerade mikronäringsämnen har bildat kelat med en eller flera kelatbildare ska följande bestämning anges efter mikronäringsämnets namn och kemisk beteckning:

 

  ”bildar kelat med ...”, kelatbildarens namn eller förkortning, och mängden mikronäringsämne som bildat kelat i viktprocent av den CE-märkta gödselprodukten.

 

d)  När den CE-märkta gödselprodukten innehåller ett eller flera mikronäringsämnen som komplexförenats med en eller flera komplexbildare

 

  ska följande bestämning anges efter mikronäringsämnets namn och kemiska beteckning: ”komplexförenat med”, och mängden komplexförenat mikronäringsämne i viktprocent av den CE-märkta gödselprodukten, och

 

  Komplexbildarens namn eller förkortning.

 

e)  Följande förklaring: ”Får användas endast om det finns ett konstaterat behov. Överskrid inte lämpliga givor.”

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Halten totalkväve (N).

utgår

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 3 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Halten total fosforpentoxid (P2O5).

utgår

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 3 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Halten total kaliumoxid (K2O).

utgår

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 6 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Dosering, tidpunkt (växtens utvecklingsstadium) och spridningsfrekvens.

e)  Dosering, tidpunkt (växtens utvecklingsstadium), placering och spridningsfrekvens (i enlighet med empiriska bevis som motiverar påståendet/påståendena om växtbiostimulanten).

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Bilaga III – del 2 – PFK 6 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Uppgift om att en produkt inte är en växtskyddsprodukt.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Bilaga III – del 3 – PFK 1.A

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Tillåtna toleranser för den deklarerade näringsämneshalten och andra deklarerade parametrar

 

Tillåtna toleranser för den deklarerade näringsämneshalten och andra deklarerade parametrar

Organiskt kol (C)

en relativ avvikelse på ± 20 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kol (C)

en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Torrsubstanshalt

± 5,0 procentenheter i absoluta tal

Torrsubstanshalt

± 5,0 procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N)

en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N)

en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kväve (N)

en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kväve (N)

en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5).

en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5).

en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O).

en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O).

en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total och vattenlöslig magnesiumoxid, kalciumoxid, svaveltrioxid eller natriumoxid

en relativ avvikelse på ± 25 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst 1,5 procentenheter i absoluta tal

Total och vattenlöslig magnesiumoxid, kalciumoxid, svaveltrioxid eller natriumoxid

en relativ avvikelse på ± 25 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst 1,5 procentenheter i absoluta tal

Total koppar (Cu)

en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,5 procentenheter i absoluta tal

Total koppar (Cu)

en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,5 procentenheter i absoluta tal

Total zink (Zn):

en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Total zink (Zn):

en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Mängd

en relativ avvikelse på -5 procent av det deklarerade värdet

Mängd

en relativ avvikelse på -5 procent av det deklarerade värdet

 

 

Deklarerade former av kväve, fosfor och kalium

Binärer: maximal tolerans, i absoluta tal, av 1,1 N och 0,5 organiskt N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O och 1,5 för summan av två näringsämnen.

 

 

 

Ternärer: maximal tolerans, i absoluta tal, av 1,1 N och 0,5 organiskt N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O och 1,9 för summan av två näringsämnen.

 

 

 

en avvikelse på ± 10 procent av det totala deklarerade värdet för var och ett av dessa näringsämnen, upp till högst 2 procentenheter i absoluta tal

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Bilaga III – del 3 – PFK 1.B – tabell 1

 

Kommissionens förslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 procent av det deklarerade värdet av de näringsämnesformer som förekommer, upp till högst 2 procentenheter i absoluta tal

en relativ avvikelse på ± 25 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst 1,5 procentenheter i absoluta tal

± 25 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 0,9 procentenheter i absoluta tal

Ändringsförslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 procent av det deklarerade värdet för varje näringsämnesform som förekommer, upp till högst 2 procentenheter i absoluta tal för varje näringsämne separat och för summan av näringsämnena

en relativ avvikelse på -50 och +100 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst -2 och +4 procentenheter i absoluta tal.

± 25 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 0,9 procentenheter i absoluta tal

Toleranser för P2O5 syftar på fosforpentoxid (P2O5) som är löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten.

 

 

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Bilaga III – del 3 – PFK 1.B

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Organiskt kol: en relativ avvikelse på ± 20 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kol: en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kväve: en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kväve: en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total koppar (Cu): en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet upp till högst 2,5 procentenheter i absoluta tal

Total koppar (Cu): en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet upp till högst 2,5 procentenheter i absoluta tal

Total zink (Zn): en relativ avvikelse på ± 50 procent av det deklarerade värdet upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Total zink (Zn): en relativ avvikelse på ± 15 procent av det deklarerade värdet upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Bilaga III – del 3 – PFK 1.C.I

 

Kommissionens förslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 procent av det deklarerade värdet av de näringsämnesformer som förekommer, upp till högst 2 procentenheter i absoluta tal

en relativ avvikelse på ± 25 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst 1,5 procentenheter i absoluta tal

± 25 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 0,9 procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 10 procent ska tillämpas på den deklarerade procentandelen material som passerar en viss sikt

Mängd: en relativ avvikelse på ± 5 procent av det deklarerade värdet

Ändringsförslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 procent av det deklarerade värdet för varje näringsämnesform som förekommer, upp till högst 2 procentenheter i absoluta tal för varje näringsämne separat och för summan av näringsämnena

en relativ avvikelse på -50 och +100 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst -2 och +4 procentenheter i absoluta tal.

en relativ avvikelse på -50 och +100 procent av det deklarerade värdet för dessa näringsämnen, upp till högst -2 och +4 procentenheter i absoluta tal.

Ovanstående toleransvärden gäller även för N-formerna och för lösligheterna.

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 20 procent ska tillämpas på den deklarerade procentandelen material som passerar en viss sikt

Mängd: en relativ avvikelse på ± 3 procent av det deklarerade värdet

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Bilaga III – del 3 – PFK 3

Former av de deklarerade näringsämnena och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade parametern

pH

± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen

 

± 1,0 när som helst i distributionskedjan

Organiskt kol (C)

en relativ avvikelse på ± 10 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Torrsubstans

en relativ avvikelse på ± 10 procent av det deklarerade värdet

Mängd

en relativ avvikelse på -5 procent av det deklarerade värdet vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på -25 procent av det deklarerade värdet när som helst i distributionskedjan

Kol (C) org/Kväve (N) org

en relativ avvikelse på ± 20 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek

en relativ avvikelse på ± 10 procent ska tillämpas på den deklarerade procentandelen material som passerar en viss sikt

Ändringsförslag

Former av de deklarerade näringsämnena och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade parametern

pH

± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen

 

± 0,9 när som helst i distributionskedjan

Organiskt kol (C)

en relativ avvikelse på ± 10 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O)

en relativ avvikelse på ± 20 procent från det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Torrsubstans

en relativ avvikelse på ± 10 procent av det deklarerade värdet

Mängd

en relativ avvikelse på -5 procent av det deklarerade värdet vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på -15 procent av det deklarerade värdet när som helst i distributionskedjan

Kol (C) org/Kväve (N) org

en relativ avvikelse på ± 20 procent av det deklarerade värdet, upp till högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek

en relativ avvikelse på ± 10 procent ska tillämpas på den deklarerade procentandelen material som passerar en viss sikt

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Bilaga III – del 3 – PFK 4

Former av de deklarerade näringsämnena och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade parametern

Elektrisk ledningsförmåga

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan

pH

± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen

 

± 1,0 när som helst i distributionskedjan

Mängd angivet som volym (liter eller m³)

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på -25 procent när som helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) material med partikelstorlek större än 60 mm

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på -25 procent när som helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) färdigformat odlingssubstrat

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på -25 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlösligt kväve (N)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig kaliumoxid (K2O)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan

Ändringsförslag

Former av de deklarerade näringsämnena och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade parametern

Elektrisk ledningsförmåga

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 60 procent när som helst i distributionskedjan

pH

± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen

 

± 0,9 när som helst i distributionskedjan

Mängd angivet som volym (liter eller m³)

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 15 procent när som helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) material med partikelstorlek större än 60 mm

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 15 procent när som helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) färdigformat odlingssubstrat

en relativ avvikelse på -5 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 15 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlösligt kväve (N)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 60 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 60 procent när som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig kaliumoxid (K2O)

en relativ avvikelse på ± 50 procent vid tidpunkten för tillverkningen

 

en relativ avvikelse på 60 procent när som helst i distributionskedjan

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Bilaga IV – del 1 – led 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Rötrester från energigrödor enligt komponentmaterialkategori 4.

b)  Rötrester från energigrödor och växtbaserat biologiskt avfall enligt komponentmaterialkategori 4.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Bilaga IV – del 1 – led 1 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Obearbetade eller mekaniskt bearbetade växter, växtdelar eller växtextrakt enligt komponentmaterialkategori 2.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Bilaga IV – del 1 – led 1 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  En denitrifikationshämmare enligt produktfunktionskategori 5.A.Ia.

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Bilaga IV – del 1 – led 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  En denitrifikationshämmare enligt produktfunktionskategori 5.A.Ia.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Översiktliga ritningar och scheman för konstruktion och tillverkning.

utgår

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur den CE-märkta gödselprodukten används.

utgår

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De cykler och prov som avses i rubrikerna 4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar genomföras minst var tredje månad på ett representativt prov av produkten för att kontrollera om produkten överensstämmer med

De cykler och prov som avses i rubrikerna 4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar genomföras minst var sjätte månad på ett representativt prov av produkten, när det gäller kontinuerlig drift av anläggningen eller varje år för den periodiska produktionen, för att kontrollera om produkten överensstämmer med

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 4.3.5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4.3.5a  Tillverkaren ska förvara testrapporter tillsammans med den tekniska dokumentationen.

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Bilaga IV – del 2 – modul B – punkt 3.2 – led c – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Provningsrapporter.

–  Provningsrapporter, inklusive undersökningar av agronomisk effektivitet.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Bilaga IV – del 2 – modul D1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Översiktliga ritningar och scheman för konstruktion och tillverkning, inklusive en skriftlig beskrivning av och ett diagram över produktionen, där varje behandling, förvaringskärl och förvaringsområde beskrivs klart och tydligt.

b)  En skriftlig beskrivning av och ett diagram över produktionen.

(1)

EUT C 389, 21.10.2016, s. 80.


MOTIVERING

Inledning

Den 17 mars 2016 antog kommissionen ett förslag till förordning med bestämmelser om tillhandahållande av CE-märkta gödselprodukter på marknaden.

Det i dag gällande regelverket rörande villkoren för tillhandahållande av gödselmedel på den inre marknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003, omfattar nästan enbart gödselmedel från utvunnet eller kemiskt framställt oorganiskt material. Utkastet till förslag ska ersätta det regelverket och omfattar fler typer av gödselprodukter, vilket möjliggör fri rörlighet på den inre marknaden för gödselprodukter från organiska material och returråvaror. Genom förslaget anpassas alltså reglerna för gödselprodukter till den nya lagstiftningsramen för produktlagstiftning, och dess enda rättsliga grund är artikel 114 i EUF-fördraget.

Syftet med kommissionens förslag är att hjälpa EU:s industri att bli mer hållbar och konkurrenskraftig, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Med den föreslagna förordningen vill man harmonisera EU:s regler för produkter som framställts från organiskt avfall och biprodukter.

Utarbetandet av förslaget

Förslaget har tagits fram efter omfattande samråd med berörda aktörer samt en konsekvensbedömning. I utvärderingen av den nuvarande gödselförordningen som genomfördes 2010 drog man slutsatsen att förordningen kunde vara mer effektiv när det gäller att främja innovativa gödselmedel och att det även skulle behövas reformer för att stärka den inre marknaden. Den visade även att varken de ekonomiska aktörerna eller de nationella myndigheterna ansåg att ömsesidigt erkännande var tillräckligt för att kunna säkerställa fri rörlighet för organiska gödselmedel, eftersom det behövs stränga regler för produkter som gödselmedel för att produktkvalitet och miljö- och hälsoskydd ska kunna säkerställas.

Alla berörda aktörer hördes under förberedelserna, även som en del i det offentliga samrådet om cirkulär ekonomi som offentliggjordes i maj 2015. De berörda aktörerna inbjöds även att säga sin mening om färdplanen för revidering av förordningen om gödselmedel som offentliggjordes i oktober 2015.

Förslaget har även utarbetats utifrån en konsekvensbedömning, som visade att reformen skulle leda till administrativ förenkling och ge den flexibilitet som behövs på marknaden, samtidigt som hälso- och miljöskydd säkerställs.

Allmänna kommentarer

Föredraganden välkomnar förslaget till ”gödselproduktförordning” som en del i paketet om cirkulär ekonomi. I förslaget moderniseras bedömningen av överensstämmelse och marknadskontrollen i linje med den nya lagstiftningsramen för produktlagstiftning. Förslaget omfattar fler typer av gödselprodukter (även sådana som framställs av returråvara), och i förslaget sätts gränsvärden för förekomsten av tungmetaller och förorenande ämnen i gödselprodukter i syfte att skydda allmänintresset.

1. Frivillig harmonisering

Syftet med initiativet är att nå en kritisk massa genom en inre marknad för sådana produkter. Det har tidigare visat sig vara ytterst svårt att få till stånd ömsesidiga erkännanden av icke-harmoniserade gödselmedel, medan harmonisering av produktlagstiftningen har visat sig vara ett effektivt sätt att garantera tillträde till den inre marknaden för oorganiska gödselmedel. Därför dras slutsatsen att harmonisering av produktlagstiftning för gödselmedel av organiskt material eller returråvaror inte går utöver vad som är nödvändigt för att garantera den rättssäkerhet som krävs för att främja storskaliga investeringar i den cirkulära ekonomin.

Den lagstiftningsmetod som använts i detta förslag ger ekonomiska aktörer största möjliga flexibilitet när det gäller att släppa ut nya produkter på den inre marknaden utan att behöva göra avkall på säkerhet och kvalitet. Dessutom ger den medlemsstaterna frihet att tillåta icke-harmoniserade gödselmedel på de nationella marknaderna utan att de ekonomiska aktörer som söker gränsöverskridande handel på större marknader fråntas möjligheten att välja de fördelar som det harmoniserade regelverket ger.

Föredraganden anser att de nuvarande hindren för fri rörlighet för innovativa gödselmedel, det vill säga att nationella regelverk skiljer sig åt, inte kan avlägsnas med hjälp av ensidiga åtgärder från medlemsstaternas sida. EU kan uppmuntra fri rörlighet för sådana organiska gödselmedel på den inre marknaden genom att fastställa harmoniserade och ambitiösa kriterier rörande kvalitet, säkerhet och miljö. Ett EU-övergripande regelverk skulle dessutom få upp medlemsstaternas ögon för innovativa gödselmedels potentiella nytta för ekonomi och miljö, ge organiska gödselmedel samma förutsättningar som mineralbaserade samt uppmuntra till innovation.

Föredraganden vill påpeka att företag som väljer harmonisering skulle få förenklat tillträde till hela den inre marknaden. De administrativa kostnaderna skulle också minska, eftersom enskilda produkter inte i lika stor utsträckning skulle behöva registreras enligt flera olika nationella bestämmelser. Tillverkare som inte omfattas av tredjepartscertifiering skulle påverkas i mindre grad än de som betalar kostnaderna för tredjepartscertifiering (till exempel små och medelstora företag). Dessa kostnader skulle uppvägas av att antalet kontroller i förhållande till produktionsvolym skulle minska samt av att antalet externa provtagningar skulle minska från och med året efter godkännandet för CE-märkning. En frivillig harmonisering skulle på detta sätt underlätta en smidig övergång till den nya lagstiftningsramen, och tillverkarna skulle få välja om de vill marknadsföra sina varor på den lokala marknaden eller inom hela EU.

2. Nya krav och ändrad omfattning i förordningen

Ett av syftena med förordningen är att förbättra säkerhetsnormerna för gödselprodukter liksom att sänka gränsvärdena för tungmetaller, särskilt kadmium, för alla de olika produktfunktionskategorierna. På detta sätt kan livsmedels- och konsumentsäkerheten förbättras, liksom markskyddet. I enlighet med nya säkerhetsnormer sätts gränsvärden för föroreningar, som organiska och mikrobiella föroreningar. Dessutom sätts nya gränsvärden för lägsta tillåtna halt av näringsämnen för varje enskild produktfunktionskategori för att kvaliteten på CE-märkta gödselprodukter ska säkerställas.

Gränserna för hur mycket kadmium som fosforhaltiga gödselmedel ska få innehålla är omdebatterade när det gäller att hitta rätt balans mellan mål av allmänintresse och vilka medel som är rimliga för att uppnå dem, liksom huruvida den nödvändiga tekniken finns i dag och den vetenskapliga grunden för den. På utskottsnivå har parlamentsutskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet tilldelats exklusiv befogenhet att sätta gränsvärdena för kadmium i bilaga I till förordningen.

3. Tydlig uppdelning mellan gödselmedel

Definitionen på gödselprodukter i förslaget som det ser ut i dag kan orsaka förvirring hos jordbrukarna eftersom definitionen omfattar flera olika typer av produkter med olika funktioner och egenskaper. En tydlig uppdelning bör därför göras mellan gödselmedel (produkter som tillför näringsämnen för att växter ska växa) och andra typer av produkter (jordförbättringsmedel, odlingssubstrat, agronomiska tillsatser och biostimulanter), som har andra funktioner, som att stimulera vissa funktioner hos växter, påverka jorden eller liknande.

4. Minskad administrativ börda

I förslaget ställs ett antal krav på de ekonomiska aktörerna i syfte att uppnå en inre marknad som tillgodoser relevanta allmänintressen, till exempel när det gäller säkerhet och skydd för folkhälsa och miljö. Dessa mål bör dock uppnås genom åtgärder som är så lite betungande som möjligt så att innovation och jobbtillväxt i branschen inte hindras. Föredraganden anser därför att det är viktigt att justera förslaget så att de ekonomiska aktörernas skyldigheter är rimliga i förhållande till denna förordnings mål utan att gå utöver vad som är nödvändigt.

5. Märkning

Föredraganden anser att det är viktigt att märkningen är tydlig och utförlig och att den bör omfatta alla uppgifter om de tillgängliga näringsämnena och deras löslighet. Detta är av yttersta vikt för att jordbrukarna ska kunna utvärdera produkternas agronomiska verkan och välja den produkt som är mest lämpad för deras grödor och för förhållandena och egenskaper hos deras specifika jord och klimat. Det är även bra för effektiviteten och miljön.

Slutsatser

Enligt föredraganden kommer förslaget att leda till förenkling och minskning av den administrativa bördan för tillverkare av gödselprodukter som vill få tillträde till mer än ett nationellt territorium på den inre marknaden, eftersom sådant tillträde inte längre är beroende av ömsesidiga erkännanden. Samtidigt kommer marknadstillträde inte att förbjudas eller begränsas för tillverkare som inte har som mål att uppfylla EU:s bestämmelser, eftersom det fortfarande är möjligt att få tillträde till nationella marknader på grundval av nationella bestämmelser eller att välja ömsesidiga erkännanden i gränsöverskridande verksamheter.

Föredraganden anser även att kommissionens nya angreppssätt kan leda till att gödselmedelsbranschen beläggs med en mängd regler av ett slag som inte prövats tidigare. Det finns även ett antal inkonsekvenser och tvetydigheter i förslaget samtidigt som ett antal definitioner saknas, och dessa måste förtydligas. Utifrån detta verkar det något överambitiöst att den nya förordningen ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Enligt översynsklausulen ska kommissionen år 2023 lägga fram en rapport om hur den inre marknaden fungerar och då utvärdera effekterna av den partiella harmoniseringen, undersöka om förordningen bidrar till administrativ förenkling som det var tänkt och utvärdera gränsvärdena för förorenande ämnen som fastställs i bilaga I. När rapporten ska läggas fram beror på vilka ändringar som kan komma att göras i tidsplanen i artikel 49 för när förordningen ska börja tillämpas.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning har upprättats helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har mottagit bidrag från följande enheter eller personer under det att förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person

Fertilizers Europe

European Biostimulant Industry Council (EBIC)

European Consortium of the Organic-Based Fertilizer Industry (ECOFI)

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés

 

European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

European Sustainable Phosphorus Platform

 

European Sustainable Phosphorus Platform

 

 

Copa - Cogeca

 

 

Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN)

Fertisac

Phosagro

Stockholms universitets Östersjöcentrum (Baltic Eye-projektet)

GRODAN

SOBAC

 

Veolia

SUEZ-koncernen

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

BAYER


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (2.6.2017)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

(COM(2016)0157 – C8–0123/2016 – 2016/0084(COD))

Föredragande av yttrande: Elisabetta Gardini

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Gödselprodukter används för att ge näring till och förbättra tillväxten hos växter, i huvudsak inom jordbruket. De kan delas in i två huvudgrupper: gödselmedel som förser växterna med näringsämnen, och andra produkter som i huvudsak syftar till att främja växternas tillväxt på andra sätt. Då världens befolkning fortsätter att öka ger gödselmedel viktiga fördelar, särskilt tack vare större skördar. Vissa utmaningar i fråga om miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet förknippas dock med användningen av gödselmedel.

Kommissionen bedömer att sektorn för gödselmedel årligen omsätter 20 till 25 miljarder euro, och står för cirka 100 000 arbetstillfällen. Små och medelstora företag utgör 90 % av företagen. I en intern undersökning som publicerades 2015 belyses det faktum att gödselmedel i de flesta av EU:s medlemsstater utgör cirka 10 % av jordbrukarnas kostnader, även om siffran kan vara så hög som 20 % i Irland och så låg som 3,6 % i Malta.

Nuvarande rättslig ram

Förordningen om gödselmedel från 2003 (förordning (EG) nr 2003/2003) definierar olika typer av gödselmedel som har godkänts som ”EG-gödselmedel” och tillåts cirkulera fritt på EU-marknaden. Även om den gällande förordningen omfattar olika typer av gödselmedel, är de nuvarande ”EG-gödselmedlen” i huvudsak konventionella gödselmedel och mineralgödsel tillverkade av primära råvaror av vilka vissa förutsätter energi- och koldioxidintensiva tillverkningsprocesser. Dessutom innehåller förordningen inga begränsningar vad gäller halter av tungmetall och andra förorenande ämnen, såsom patogener och fysiska föroreningar.

Kommissionen lade i mars 2016 fram ett lagstiftningsförslag om gödselprodukter, som en del av paketet om cirkulär ekonomi. Förslaget omfattar ett bredare spektrum av gödselprodukter (inbegripet sådana som framställs ur sekundära råvaror), och fastställer även gränsvärden för förekomst av tungmetaller och förorenande ämnen i gödselprodukter.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar det förslag som lagts fram av kommissionen, eftersom alla gödselmedel kommer att ges tillträde till den inre marknaden och omsätta den cirkulära ekonomins principer i praktiken. Föredraganden anser också att det är ett mycket positivt att alla typer av gödselprodukter – och inte bara mineralgödsel – ska omfattas av EU:s lagstiftning. Detta kommer att bidra till att i högre grad fullborda den inre marknaden och underlätta och stärka små och medelstora företags investeringar i den cirkulära ekonomin.

Det är dock av avgörande betydelse att de mål som fastställs är realistiska och möjliga att uppnå, för att säkerställa att gränsvärden och krav kan efterlevas. Prioritet bör ges till skyddet av människors och djurs hälsa samt miljön, men detta bör vägas mot de socioekonomiska effekter som dessa åtgärder kan medföra. Dessutom är det viktigt att säkra livsmedelstryggheten och säkerställa att livsmedelstillgången kan fortsätta att tillgodose de krav som en ständigt växande befolkning ställer. De nya bestämmelserna bör vila på en solid vetenskaplig grund och bygga på ingående riskbedömningar, snarare än endast på försiktighetsprincipen, vilket skulle leda till obefogade inskränkningar och ett orättvist förbud av vissa produkter på den inre marknaden. Tekniskt orealistiska krav bör inte fastställas om det inte finns säkra vetenskapliga data som uppvisar ett hot mot miljön eller människors eller djurs hälsa. Föredraganden har antagit detta synsätt när det gäller förslaget och i synnerhet frågan om förorenande ämnen.

Bland förorenande ämnen är frågan om kadmium (Cd) särskilt viktig. Kadmium som främst finns i fosfathaltiga mineralgödselmedel är särskilt oroväckande eftersom det kan ackumuleras i marken, överföras till livsmedel och kanske leda till negativa effekter för hälsa, markens biologiska mångfald och grundvattenkvaliteten – utan att på något sätt gynna växterna. Kadmiumhalten i fosfathaltiga gödselmedel beror på den fosforit som använts, eftersom kadmium finns i fosforiten och inte ens frigörs efter tillverkningsprocessen. Kadmiumhalten i fosforit varierar från mindre än 10 mg Cd/kg fosfor (P2O5) till 200 mg/kg, beroende på var den utvunnits. Kommissionens förslag inför en gradvis minskning av den högsta nivån av orenheter i form av metall från 60 mg Cd/kg fosforpentoxid P2O5 till 40 mg Cd/kg efter tre år, och till 20 mg Cd/kg efter tolv år. Det skulle bli de mest restriktiva gränsvärdena i världen: Japan, Australien, Kalifornien och Nya Zeeland har högre gränsvärden för kadmium – medan det för närvarande inte finns några gränsvärden i EU.

Gödselprodukter i EU tillverkas genom en lång rad väletablerade metoder varav många helt överensstämmer med den cirkulära ekonomins principer. Det är därför viktigt att säkerställa att dessa tillverkningsmetoder kan behållas och att man inte fastställer regler som står i strid med dem.

Dessutom är föredraganden angelägen om att säkerställa harmonisering mellan de regler som tillämpas på olika kategorier av gödselmedel, för att säkerställa att jordbrukarna har tillgång till produkter av hög kvalitet och många fler alternativ.

Vissa gödselmedel som definieras som produkter med dubbla användningsområden består av samma kemiska föreningar som växtskyddsmedel. I kommissionens förslag finns inga hänvisningar till dessa produkter – detta bör åtgärdas för att säkra klar åtskillnad mellan de två kategorierna som har olika egenskaper.

Kommissionen föreslår också att organiska organisk-mineraliska gödselmedel och biostimulanter som framställs ur animaliska biprodukter undantas från förordningens tillämpningsområde. De enda animaliska biprodukter som får saluföras med CE-märkning är produkter som nått den så kallade slutpunkten – detta för att undvika bedräglig användning av animaliska biprodukter som foder. Animaliska biprodukter som inte nått slutpunkten måste dock uppfylla mycket stränga krav, och därför bör det vara möjligt att saluföra också dessa animaliska biprodukter på EU-nivå.

Utöver dessa frågor bör flera termer och definitioner förbättras för att bättre spegla de tekniska framstegen, i synnerhet när det gäller innovativa produkter såsom biostimulanter.

Det är också nödvändigt att säkerställa att tydligare information ges till jordbrukare och konsumenter. Detta bör göras genom att ange de näringsämnen som finns i ett visst mineralgödselmedel, och genom att förbättra de allmänna märkningskrav som anges i bilaga III. Detta skulle göra det möjligt för jordbrukare och konsumenter att optimera användningen av gödselmedel och därigenom minska miljöeffekterna av dessa produkter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE‑märkta gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE märkta gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009 och direktiv 1991/676/EEG.

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

Motivering

Det måste göras en koppling mellan handeln med gödselprodukter och deras användning, dvs mellan denna förordning och nitratdirektivet. Om handel och användning helt och hållet separeras riskerar denna förordning att inte nå sitt mål eftersom det då skulle vara möjligt för medlemsstater eller regioner att använda reglerna för gödselmedelanvändning, för att hindra att vissa gödselprodukter, såsom kompost från organiskt avfall, används i praktiken.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Villkoren för att tillhandahålla gödselmedel på den inre marknaden har delvis harmoniserats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/200315 som nästan enbart omfattar gödselmedel från utvunnet eller kemiskt framställt, oorganiskt material. Det finns också ett behov av att använda återvunnet eller organiskt material som gödselmedel. Harmoniserade villkor för att göra gödselmedel som tillverkas av sådana återvunna eller organiska material tillgängliga på hela den inre marknaden bör fastställas för att effektivt stimulera en bredare användning av dem. Harmoniseringen bör därför utvidgas till att också omfatta återvunna och organiska material.

(1)  Villkoren för att tillhandahålla gödselmedel på den inre marknaden har delvis harmoniserats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/200315 som nästan enbart omfattar gödselmedel från utvunnet eller kemiskt framställt, oorganiskt material. Det finns också ett behov av att använda återvunnet eller organiskt material som gödselmedel. Harmoniserade villkor för att göra gödselmedel som tillverkas av sådana återvunna eller organiska material tillgängliga på hela den inre marknaden bör fastställas för att effektivt stimulera en bredare användning av dem. Att främja en ökad användning av återvunna näringsämnen skulle ytterligare bidra till den cirkulära ekonomin och ge utrymme för en mer övergripande resurseffektiv användning av näringsämnen samtidigt som unionens beroende av näringsämnen från tredjeländer minskar. Harmoniseringen bör därför utvidgas till att också omfatta återvunna och organiska material.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Denna förordning bör främja målen för den cirkulära ekonomin förutsatt att den samtidigt garanterar jordbrukarna försörjningstrygghet vad gäller högeffektiva gödselmedel. Kommissionen bör till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om tillämpningen av denna förordning senast den ... [EUT för in datum: fem år efter dess ikraftträdande].

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Förorenande ämnen i CE-märkta gödselprodukter, såsom kadmium, kan eventuellt utgöra en risk för människors och djurs hälsa och för miljön eftersom de anrikas i naturen och kommer in i livsmedelskedjan. Deras halt i sådana produkter bör därför begränsas. Dessutom bör föroreningar i CE-märkta gödselprodukter som framställts av bioavfall, särskilt polymerer men också metall och glas, antingen förhindras eller begränsas så långt som det är tekniskt möjligt genom att sådana föroreningar påvisas i separat insamlat bioavfall före bearbetningen.

(8)  Förorenande ämnen i CE-märkta gödselprodukter, såsom kadmium, utgör en risk för människors och djurs hälsa och för miljön eftersom de anrikas i naturen och kommer in i livsmedelskedjan. Flera medlemsstater har ett krav på gränsvärden för kadmium på grund av den risk som ämnet utgör för människors och djurs hälsa samt för miljön. Deras halt i sådana produkter bör därför begränsas. Dessutom bör föroreningar i CE-märkta gödselprodukter som framställts av bioavfall, särskilt polymerer men också metall och glas, antingen förhindras eller begränsas så långt som det är tekniskt möjligt genom att sådana föroreningar påvisas i separat insamlat bioavfall före bearbetningen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Medlemsstater som redan har strängare nationella gränsvärden för kadmium i gödselmedel bör ha möjlighet att upprätthålla dessa gränsvärden tills dess att resten av unionen har samma ambitionsnivå.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Ett märkningskrav för kadmiumhalten i CE-märkta gödselprodukter för att visa den faktiska halten kadmium (Cd) i mg/kg fosforpentoxid (P205) bör införas i hela unionen. Detta krav kan ha formen av en tydlig och färgad etikett på produkten, så att användarna direkt kan se om de använder en produkt som innehåller en högre eller lägre halt kadmium. Det bör vara möjligt att införa särskilda indikationer för gödselprodukter med en faktisk kadmiumhalt som motsvarar eller är lägre än 20 mg/kg fosforpentoxid (P205).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  För att man ska kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen vad gäller den potentiella användningen av animaliska biprodukter bör den relevanta komponentmaterialkategorin utan dröjsmål utvidgas mer genom att inkludera fler animaliska biprodukter. Denna utvidgade komponentmaterialkategori kan bidra till att skapa fler möjligheter och rättssäkerhet för tillverkare och företag genom att frigöra potentialen att bättre tillvarata näringsämnen från animaliska biprodukter såsom stallgödsel. Befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör därför delegeras till kommissionen när det gäller att utan dröjsmål lägga till vissa animaliska biprodukter till särskilda kategorier av komponentmaterial.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b)  För animaliska biprodukter som redan används mycket i medlemsstaterna för produktion av gödselmedel, såsom bearbetat stallgödsel, bör slutpunkten fastställas utan dröjsmål, och senast den ... [EUT för in datum: [6 månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För visst återvunnet avfall i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG20 finns det en efterfrågan på marknaden för avfallets användning som gödselprodukter. Dessutom är vissa krav nödvändiga för avfall som används som råvarumaterial vid återvinning, för behandlingsprocesser och behandlingsmetoder samt för gödselprodukter från återvinning, för att garantera att användningen av dessa produkter inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa. När det gäller CE-märkta gödselprodukter bör dessa krav fastställas i denna förordning. När alla krav i denna förordning är uppfyllda bör dessa produkter därför upphöra att betraktas som avfall i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG.

(13)  För visst återvunnet avfall såsom struvit-, biokol- och askbaserade produkter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG2020, finns det en efterfrågan på marknaden för avfallets användning som gödselprodukter. Dessutom är vissa krav nödvändiga för avfall som används som råvarumaterial vid återvinning, för behandlingsprocesser och behandlingsmetoder samt för gödselprodukter från återvinning, för att garantera att användningen av dessa produkter inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa. När det gäller CE-märkta gödselprodukter bör dessa krav fastställas i denna förordning. När alla krav i denna förordning är uppfyllda bör dessa produkter därför upphöra att betraktas som avfall i den mening som avses i direktiv 2008/98/EG. För att man ska kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen och skapa ytterligare incitament för innovation när det gäller återvinningen av värdefulla avfallsflöden bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 290 i Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) för att lägga till eller utvidga den relevanta komponentmaterialkategorin så att fler produkter av återvunnet avfall som kan användas i tillverkningen av CE-märkta gödselprodukter, såsom struvit-, biokol- och askbaserade produkter, ska kunna inkluderas. En korrekt bedömning och ett fastställande av krav vid bearbetning bör inledas omedelbart efter ikraftträdandet av denna förordning.

__________________

__________________

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Vissa ämnen, blandningar och mikroorganismer, vanligen kallade växtbiostimulanter, är inte i sig näringsämnen, men stimulerar ändå växternas näringsprocesser. Om sådana produkter enbart syftar till att förbättra växternas näringsutnyttjande, tolerans mot abiotisk stress eller grödans kvalitetsegenskaper påminner de till sin natur mer om gödselprodukter än om de flesta kategorier av växtskyddsmedel. Sådana produkter bör därför kunna CE-märkas enligt denna förordning och undantas från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/200921. Förordning (EG) nr 1107/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)  Vissa ämnen, mikroorganismer och blandningar av sådana, vanligen kallade växtbiostimulanter, är inte nödvändigtvis näringsämnen, men stimulerar ändå växternas allmänna tillstånd och näringsprocesser. Om sådana produkter enbart syftar till att förbättra växternas näringsutnyttjande, näringsämnestillgång, tolerans mot abiotisk stress, växtens kvalitetsegenskaper, nedbrytningen av organiska material i marken eller till att öka tillgängligheten till näringsämnen i marken och rotzonen, eller att öka skörden, påminner de till sin natur mer om gödselprodukter än om de flesta kategorier av växtskyddsmedel. Sådana produkter bör därför kunna CE-märkas enligt denna förordning och undantas från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/200921. Förordning (EG) nr 1107/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

_________________

_________________

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Denna förordning får inte förhindra tillämpningen av gällande unionslagstiftning som rör skydd av hälsa, säkerhet och miljön som inte omfattas av denna förordning. Denna förordning bör därför inte påverka tillämpningen av rådets direktiv 86/278/EEG22 , rådets direktiv 89/391/EEG23, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200624, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/200825, kommissionens förordning (EG) nr 1881/200626, rådets direktiv 2000/29/EG27, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/201328, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/201429.

(17)  Denna förordning får inte förhindra tillämpningen av gällande unionslagstiftning som rör skydd av hälsa, säkerhet och miljön som inte omfattas av denna förordning. Denna förordning bör därför inte påverka tillämpningen av rådets direktiv 86/278/EEG22, rådets direktiv 91/676/EEC22a, rådets direktiv 2000/60/EC 22b, rådets direktiv 89/391/EEG23, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200624, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/200825, kommissionens förordning (EG) nr 1881/200626, rådets direktiv 2000/29/EG27, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/201328, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/201429 samt rådets förordning (EG) nr 834/200729a.

__________________

__________________

22 Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6).

22 Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6).

 

22a Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).

 

22b Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

23 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

23 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

26 Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

26 Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

27 Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).

27 Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (EUT L 39, 9.2.2013, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (EUT L 39, 9.2.2013, s. 1).

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).

 

29a Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

Motivering

Det enda syftet med förordningen om gödselprodukter är att garantera en fungerande inre marknad och att delvis harmonisera villkoren för att släppa ut CE-märkta gödselprodukter på marknaden som kan säljas på den inre marknaden. Nitratdirektivet, ramdirektivet om vatten (2000/60/EG) och rådets förordning (EG) om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (nr 834/2007) bör inte omfattas av förordningen om gödselprodukter när det gäller att släppa ut en produkt på marknaden.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Det görs lovande tekniska framsteg inom avfallsåtervinningen, t.ex. återvinns fosfor från avloppsslam och gödselprodukter tillverkas från animaliska biprodukter, såsom biokol. Produkter som innehåller eller som består av sådana material bör utan onödigt dröjsmål kunna få tillträde till den inre marknaden, om tillverkningsprocesserna har analyserats vetenskapligt och processkrav har fastställts på unionsnivå. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör därför delegeras till kommissionen när det gäller att definiera större eller ytterligare kategorier av CE‑märkta gödselprodukter eller komponentmaterial som kan användas vid tillverkningen av sådana produkter. När det gäller animaliska biprodukter bör komponentmaterialkategorier endast utökas eller läggas till om en slutpunkt i tillverkningskedjan har fastställts i enlighet med förfarandena i förordning (EG) nr 1069/2009, eftersom animaliska biprodukter för vilka en sådan slutpunkt inte har fastställts ändå undantas från den här förordningens tillämpningsområde.

(55)  Det görs lovande tekniska framsteg inom avfallsåtervinningen, t.ex. återvinns fosfor från avloppsslam, i synnerhet struvit, gödselprodukter tillverkas från animaliska biprodukter, såsom biokol, och återvinns fosfor efter förbränning, i synnerhet från askbaserade produkter, och sådana produkter tillåts redan i ett flertal medlemsstater i enlighet med den nationella lagstiftningen. Produkter som innehåller eller som består av sådana material bör utan onödigt dröjsmål kunna få tillträde till den inre marknaden, om tillverkningsprocesserna har analyserats vetenskapligt och processkrav har fastställts på unionsnivå. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör därför delegeras till kommissionen när det gäller att definiera större eller ytterligare kategorier av CE‑märkta gödselprodukter eller komponentmaterial som kan användas vid tillverkningen av sådana produkter. Framför allt bör en delegerad akt som lägger till struvit-, biokol- och askbaserade produkter i komponentmaterialkategorierna antas utan onödigt dröjsmål efter ikraftträdandet av denna förordning. När det gäller animaliska biprodukter bör komponentmaterialkategorier endast utökas eller läggas till om en slutpunkt i tillverkningskedjan har fastställts i enlighet med förfarandena i förordning (EG) nr 1069/2009.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56)  Dessutom bör det vara möjligt att omedelbart reagera på nya resultat rörande villkoren så att CE-märkta gödselprodukter är tillräckligt effektiva, och på nya riskbedömningar avseende människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör därför delegeras till kommissionen i syfte att ändra de krav som är tillämpliga på olika kategorier av CE-märkta gödselprodukter.

(56)  Dessutom bör det vara möjligt att omedelbart reagera på nya resultat rörande villkoren så att CE-märkta gödselprodukter är tillräckligt effektiva, och på nya riskbedömningar avseende människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön samtidigt som bedömningar som genomförs av eller i samarbete med myndigheter i medlemsstater beaktas. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör därför delegeras till kommissionen i syfte att ändra de krav som är tillämpliga på olika kategorier av CE-märkta gödselprodukter.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59a)  Bestämmelser bör antas för att produkter som har släppts ut på marknaden inom ramen för ömsesidigt erkännande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 ska kunna fortsätta att användas1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 21).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Direktiv 91/676/EEG.

Motivering

Det enda syftet med förordningen om gödselprodukter är att garantera en fungerande inre marknad och att delvis harmonisera villkoren för att släppa ut CE-märkta gödselprodukter på marknaden som kan säljas på den inre marknaden. Nitratdirektivets syfte är att skydda vatten från föroreningar från jordbruket genom en viss begränsad användning av näringsämnen som harmoniserats på EU-nivå i redan förorenade områden. Om man ändrar en begränsning av användningen i förorenade områden som ingår i nitratdirektivet bör det inte omfattas av förordningen när det gäller att släppa ut en produkt på marknaden.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb)  Direktiv 2000/60/EG.

Motivering

Det enda syftet med förordningen om gödselprodukter är att garantera en fungerande inre marknad och att delvis harmonisera villkoren för att släppa ut CE-märkta gödselprodukter på marknaden som kan säljas på den inre marknaden. Ramdirektivet om vatten av hög kvalitet i Europa (2000/60/EG) bör inte omfattas av förordningen om gödselprodukter när det gäller att släppa ut en produkt på marknaden.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha)  Förordning (EG) nr 834/2007.

Motivering

Det är viktigt att ekologiskt jordbruk och dess särdrag erkänns inom tillämpningsområdet för förordningen om gödselmedel.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  gödselprodukt: ett ämne, en blandning, en mikroorganism eller ett annat material som används eller är avsedd/avsett att användas, antingen som sådan/sådant eller tillsammans med annat material, på växter eller deras rotzon i syfte att förse växterna med näring eller förbättra deras näringsutnyttjande,

1.  gödselprodukt: ett ämne, en blandning, en mikroorganism eller ett annat material som används eller är avsedd/avsett att användas, antingen som sådan/sådant eller tillsammans med annat material, på svampar eller jorden runt svampen, på växter i alla tillväxtstadier, inklusive frön, och/eller rotzon i syfte att förse växterna eller svamparna med näringsämnen eller förbättra deras fysiska eller biologiska tillväxtförhållanden eller deras allmänna tillstånd, skördar och kvalitet genom att öka deras näringsutnyttjande, inklusive genom att öka växtens förmåga att ta upp näring från fyllosfären (med undantag för de växtskyddsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 1107/2009.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte hindra att CE‑märkta gödselprodukter som uppfyller kraven i denna förordning tillhandahålls på marknaden.

Medlemsstaterna får inte hindra att CE‑märkta gödselprodukter som uppfyller kraven i denna förordning tillhandahålls på marknaden på grund av deras komposition, märkning eller andra bestämmelser i denna förordning. När det gäller användningen av CE-märkta gödselprodukter får medlemsstaterna behålla eller anpassa nationella bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. Dessa bestämmelser ska dock inte kräva att CE‑märkta gödselprodukter som uppfyller kraven i denna förordning ändras. Dessa bestämmelser ska inte heller påverka villkoren som gäller för deras tillgängliggörande på marknaden.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska samtidigt som denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra ett vägledande dokument som genom exempel ger tillverkare och marknadskontrollmyndigheter klarhet om etikettens utseende. Detta vägledande dokument ska även ange annan relevant information som avses i del I punkt 2d i bilaga III.

Motivering

För att ge jordbrukarna tydligare information och för att undvika att gödselmedel används på fel sätt med negativ inverkan på miljön som följd bör konkreta krav och anvisningar för hur märkningen av mineraliska gödselmedel ska se ut tillhandahållas av kommissionen i ett vägledande dokument.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Tillverkare ska på en behörig nationell myndighets motiverade begäran, i pappersform eller elektronisk form, ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att en CE-märkt gödselprodukt överensstämmer med kraven i denna förordning, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. De ska på myndighetens begäran samarbeta med den om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med CE-märkta gödselprodukter som de har släppt ut på marknaden.

9.  Tillverkare ska på en behörig nationell myndighets begäran, i pappersform eller elektronisk form, ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att en CE-märkt gödselprodukt överensstämmer med kraven i denna förordning, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. De ska på myndighetens begäran samarbeta med den om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med CE-märkta gödselprodukter som de har släppt ut på marknaden.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 10 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Enkla eller sammansatta fasta oorganiska ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt som innehåller makronäringsämnen enligt vad som anges i produktfunktionskategori 1.C.I a i–ii A i bilaga I.

a)  Enkla eller sammansatta fasta mineraliska ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt som innehåller makronäringsämnen enligt vad som anges i produktfunktionskategori 1.C.I a i–ii A i bilaga I.

 

(Ändringen från ”oorganiska gödselmedel” till ”mineraliska gödselmedel” berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  på en behörig nationell myndighets motiverade begäran ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att en CE-märkt gödselprodukt överensstämmer med kraven,

b)  på en behörig nationell myndighets begäran ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att en CE-märkt gödselprodukt överensstämmer med kraven,

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Distributörer ska på en behörig nationell myndighets motiverade begäran, i pappersform eller elektronisk form, ge myndigheten den information och dokumentation som behövs för att visa att den CE-märkta gödselprodukten överensstämmer med kraven. De ska på myndighetens begäran samarbeta med den om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med CE-märkta gödselprodukter som de har tillhandahållit på marknaden.

5.  Distributörer ska på en behörig nationell myndighets begäran, i pappersform eller elektronisk form, ge myndigheten den information och dokumentation som behövs för att visa att den CE-märkta gödselprodukten överensstämmer med kraven. De ska på myndighetens begäran samarbeta med den om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med CE-märkta gödselprodukter som de har tillhandahållit på marknaden.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En CE-märkt gödselprodukt som har genomgått ett återvinningsförfarande och uppfyller kraven i denna förordning ska anses uppfylla villkoren i artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG och ska därför anses ha upphört att vara avfall.

Om ett material som var avfall har genomgått ett återvinningsförfarande i enlighet med denna förordning och en CE-märkt gödselprodukt som uppfyller kraven innehåller eller består av detta material ska detta material anses uppfylla villkoren i artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG och ska därför anses ha upphört att vara avfall från och med den tidpunkt då EU‑försäkran om överensstämmelse upprättas.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta organ får vara ett organ som hör till en näringslivsorganisation eller branschorganisation som företräder företag som är involverade i konstruktion, tillverkning, leverans eller användning av de CE-märkta gödselprodukter som det bedömer, förutsatt att det kan styrkas att organet är oberoende och att det inte finns några intressekonflikter.

Detta organ får inte vara ett organ som hör till en näringslivsorganisation eller branschorganisation som företräder företag som är involverade i konstruktion, tillverkning, leverans eller användning av de CE-märkta gödselprodukter som det bedömer.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ska garanteras att organen för bedömning av överensstämmelse, deras högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse är opartiska.

Det ska garanteras att organen för bedömning av överensstämmelse, deras högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse är opartiska. Lämpligt skydd ska säkerställas för anställda som rapporterar om överträdelser som begåtts inom organ för bedömning av överensstämmelse åtminstone när det gäller vedergällning, diskriminering och all annan form av orättvis behandling.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De anmälda organen ska ge relevant information om frågor som rör negativa och, på begäran, positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse till de andra organ som anmälts enligt denna förordning och som utför liknande bedömningar av överensstämmelse som täcker samma CE-märkta gödselprodukter.

2.  Utan att det påverkar unionens befintliga regler om dataskydd och skyddet av affärshemligheter eller skyddet av texter och studier som lämnats in för bedömning om överensstämmelse, ska de anmälda organen ge relevant information om frågor som rör negativa och, på begäran, positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse till de andra organ som anmälts enligt denna förordning och som utför liknande bedömningar av överensstämmelse som täcker samma CE‑märkta gödselprodukter.

Motivering

Utan detta tillägg antyder artikel 33.2 att anmälda organ kan utbyta ansökningsuppgifter mellan sig utan begränsning vilket skulle kunna skada dataskyddet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på att ändra bilagorna 1–IV för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och underlätta tillträde till marknaden och fri rörlighet för CE-märkta gödselprodukter

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på att ändra bilagorna I–IV för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen, i synnerhet när det gäller produktion av gödselmedel från animaliska biprodukter och produkter från återvunnet avfall eller som används av tillverkare som biprodukter från eller delprodukter av andra industriella processer och/eller jordbruksprocesser, såväl som återvunna produkter, med beaktande av produkter och material som redan är tillåtna i medlemsstaterna, och för att underlätta tillträde till marknaden och fri rörlighet för CE-märkta gödselprodukter

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  som sannolikt kommer att omfattas av betydande handel på den inre marknaden, och

a)  som har potential att omfattas av betydande handel på den inre marknaden, och

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Efter ikraftträdandet av denna förordning ska kommissionen utan onödigt dröjsmål, i enlighet med punkt 1, anta en delegerad akt för att ändra de komponentmaterialkategorier som anges i bilaga II, för att i synnerhet lägga till animaliska biprodukter, struvit, biokol och askbaserade produkter till dessa komponentmaterialkategorier, och för att fastställa krav för införande av dessa produkter i dessa kategorier. Kommissionen ska ta särskild hänsyn till tekniska framsteg vid återvinningen av näringsämnen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Senast [EUT för in datum: sex månader efter dagen för offentliggörande av denna förordning], ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med punkt 1 i syfte att ändra bilaga II för att införa slutpunkterna i den tillverkningskedja som har fastställts i enlighet med artikel 5.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1069/2009, med hänsyn till de animaliska biprodukter som förtecknas i komponentmaterialkategori 11 i denna förordning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Mikroorganismens namn.

a)  Mikroorganismens namn, på stamnivå.

Motivering

Olika stammar inom en och samma art kan skilja sig åt extremt mycket i fråga om egenskaper.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Det taxonomiska förhållandet till mikroorganismarter som uppfyller kraven på ett välgrundat antagande om säkerhet såsom det fastställts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 i syfte att fastställa krav för säkerhetsbedömningen av nya mikroorganismer med avseende på punkt 2. Den första av dessa delegerade akter ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet senast den ... [EUT för in datum: [ett år efter dagen för offentliggörande av denna förordning].

Motivering

Det finns en stor potential när det gäller innovation och utveckling av användningen av mikroorganismer i gödselprodukter. Därför är det viktigt att se till att denna förordning ger så stort utrymme för utveckling och innovation som möjligt på detta område. Ett viktigt steg i denna riktning är att underlätta införandet av fler mikroorganismer i denna förordning.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När det gäller del II i bilaga I utesluter befogenheten att anta delegerade akter enligt punkterna 1 och 4 anpassningar till de gränsvärden för förorenande ämnen som anges där, om inte nya gränsvärden för förorenande ämnen behövs som en följd av att nya komponentmaterial lagts till i bilaga II. När nya gränsvärden för förorenande ämnen fastställs ska dessa gränsvärden endast tillämpas på de nya komponentmaterial som lagts till.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Kommissionen ska se över del II i bilaga I senast ... [EUT för in datum: tio år efter denna förordnings ikraftträdande] eller om det finns nya relevanta vetenskapliga uppgifter om toxicitet och cancerogenicitet för relevanta förorenande ämnen eller annan ny teknisk utveckling och innovation inom produktionen och användningen av gödselprodukter.

Motivering

Krav som gäller förorenande ämnen i produktfunktionskategorierna ska undantas kommissionens delegerade befogenhet och utvärderas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet eftersom ett av målen med den nya förordningen är att komma till rätta med miljöfrågorna som har uppstått kring EG-gödselmedels kontamination av jord, havsvatten och i slutändan livsmedel, vilket därmed har gjort det till en av de främsta frågorna för människors hälsa.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 45 – led 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1069/2009

Artikel 5 – punkt 2 – led 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a)   I punkt 2 ska följande stycke läggas till efter första stycket:

 

”För framställda produkter som omfattas av artikel 32 och som redan används mycket i medlemsstaterna för produktion av gödselmedel, ska kommissionen fastställa en sådan slutpunkt senast [Publikationsbyrån: ange det datum som infaller sex månader efter offentliggörandet av förordningen om gödselmedel]”.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1107/2009

Artikel 3 – punkt 34 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  ”34. ”En växtbiostimulant är en produkt som stimulerar växtnäringsprocesser oberoende av produktens näringsinnehåll uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten:

3.  ”34. ”En växtbiostimulant är en produkt som innehåller ett ämne eller en mikroorganism som stimulerar växtnäringsprocesser oberoende av dess näringsinnehåll, eller en kombination av sådana ämnen och/eller mikroorganismer, uteslutande i syfte att förbättra en eller flera av följande egenskaper hos växten eller växtens rotzon:

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1107/2009

Artikel 3 – punkt 34 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Att bryta ned organiska ämnen i marken.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 46 – led 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1107/2009

Artikel 3 – punkt 34 – led cb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb)  Att öka tillgängligheten till näringsämnen i marken och rotzonen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 46a (ny)

Direktiv 91/676/EEG.

Artikel 2 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 46a

 

Ändring av direktiv 91/676/EEG

 

I direktiv 91/676/EEG ska artikel 2g ersättas med följande:

 

”g) Stallgödsel: träck och urin från djur eller en blandning av dessa och strömedel, även i bearbetad form, såvida dessa produkter inte har genomgått en bearbetning i enlighet med kommissionens förordning nr 1069/2009 och har uppnått ett ersättningsvärde för nitratgödselmedel på minst 90 procent.

Motivering

Det är viktigt att åstadkomma en koppling mellan denna förordning och nitratdirektivet.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 46b (ny)

Förordning (EG) nr 1907/2006

Bilaga V – led 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 46b

 

Ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

 

I bilaga V ska led 12 ersättas med följande:

 

”12. Kompost, biogas och rötrester.”

Motivering

För att innovation och utveckling ska kunna stödjas i den cirkulära ekonomin är en stabil lagstiftning avgörande. Följande föreslagna ändringsförslag konsoliderar den utbredda genomförandepraxisen av förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) där rötrester inte omfattas av registreringsplikten i den förordningen.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstater som redan har infört ett lägre gränsvärde för halten kadmium (Cd) för organisk-mineraliska gödselmedel och oorganiska gödselmedel som anges i produktionskategori 1.B.3a och produktionskategori 1.C.I.2a i del II i bilaga I, får behålla detta strängare gränsvärde tills gränsvärdet som fastställs i denna förordning är detsamma eller lägre. Medlemsstaterna ska anmäla sådana befintliga nationella åtgärder till kommissionen senast den ... [EUT för in datum: [6 månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.   Genom undantag från punkt 2 i denna artikel ska artiklarna 42 och 45 tillämpas från och med den ... [EUT för in datum: dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Bilaga I – del 1 – punkt 5 – led A – led Ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ia.  Denitrifikationshämmare

Motivering

Det är nödvändigt att lägga till denitrifikationshämmare i kategorin ”agronomiska tillsatser”. Denitrifikationshämmare är ämnen som är nödvändiga för att förhindra luftföroreningar och minska bildningen av dikväve från produkter såsom stallgödsel och rötrester.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett organiskt gödselmedel får endast innehålla

Ett organiskt gödselmedel får endast innehålla

  kol (C), och

  organiskt kol (Corg), och

•  näringsämnen

•  näringsämnen

av biologiskt ursprung, med undantag av material som är fossiliserat eller finns i geologiska formationer.

av biologiskt ursprung, såsom torv, inklusive leonardit, brunkol och ämnen som framställts av dessa material, men med undantag av andra material som är fossiliserade eller finns i geologiska formationer.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.A – punkt 2 – punktsats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

•  Kadmium (Cd)  1,5 mg/kg torrsubstans.

•  Kadmium (Cd)  1,0 mg/kg torrsubstans.

Motivering

Med tanke på att en av avsikterna med den nuvarande förordningen är att minska användningen av mineral-organiska och oorganiska gödselmedel och öka användningen av organiska gödselmedel på EU-marknaden, är det av yttersta vikt att vi strävar efter att i största möjliga mån minska ackumuleringen av cancerogena ämnen som kadmium i EU:s odlingsbara jord. Kadmium är sedan 2014 upptagen på kandidatförteckningen på grund av sin klassificering som cancerframkallande ämne i kategori C1A (känt cancerframkallande för människor) enligt Reach-förordningen.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.A – punkt 2 – punktsats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

•  Bly (Pb)  120 mg/kg torrsubstans.

•  Bly (Pb)  20 mg/kg torrsubstans.

Motivering

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.A – punkt 2 – punktsats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

•  Biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg torrsubstans.

•  Biuret (C2H5N3O2) under detektionsnivå.

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa ett lågt gränsvärde för biuret (kemiskt komplex som finns i urea) för att undvika bedräglig användning av urea som på grund av sitt låga pris skulle kunna användas som ersättning för organiskt material.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.A – punkt 3

 

Kommissionens förslag

3.  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g CE-märkt gödselprodukt.

Ändringsförslag

3.  Patogener får inte förekomma i det organiska gödselmedlet i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganism som ska testas

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1 000 i 1 g eller 1 ml

Där n = antal prover som ska testas,

c = antal prover i vilka antalet bakterier uttryckt i CFU får vara mellan m och M,

m = gränsvärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU som anses tillfredsställande, och

M = maximivärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU.

Ascaris Toxocara spp. och parasiter i alla utvecklingsstadier får inte förekomma i 100 g eller 100 ml av organiska gödselmedel.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.A.I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst ett av följande deklarerade näringsämnen: kväve (N), fosforpentoxid (P2O5) eller kaliumoxid (K2O).

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.A.II – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst ett av följande deklarerade näringsämnen: kväve (N), fosforpentoxid (P2O5) eller kaliumoxid (K2O).

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.A.II – punkt 2 – punktsats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

•  2 viktprocent totalkväve (N).

•  1 viktprocent totalkväve (N), och/eller

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.A.II – punkt 2 – punktsats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

•  1 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5).

•  0,5 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), och/eller

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.B – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett organiskt-mineraliskt gödselmedel ska vara sammansatt av

1.  Ett organiskt-mineraliskt gödselmedel ska vara sammansatt av

•  en eller flera oorganiska gödselmedel, enligt produktfunktionskategori 1.C, och

•  en eller flera mineraliska gödselmedel, enligt produktfunktionskategori 1.C, och

•  ett material som endast innehåller organiskt kol (C), och

•  Ett eller flera material som endast innehåller organiskt kol (Corg), och

–  näringsämnen av biologiskt ursprung, med undantag av material som är fossiliserat eller finns i geologiska formationer.

–  näringsämnen av biologiskt ursprung, såsom torv, inklusive leonardit, brunkol och ämnen som framställts av dessa material, men med undantag av andra material som är fossiliserade eller finns i geologiska formationer.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.B – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När halten totalfosfor (P) i den CE-märkta gödselprodukten är mindre än 5 viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid (P2O5): 3 mg/kg torrsubstans.

1.  När halten totalfosfor (P) i den CE-märkta gödselprodukten är mindre än 5 viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid (P2O5): 3 mg/kg torrsubstans.

2.   När halten totalfosfor (P) i den CE-märkta gödselprodukten är minst 5 viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid (P2O5) (fosforgödselmedel):

2.  När halten totalfosfor (P) i den CE-märkta gödselprodukten är minst 5 viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid (P2O5) (fosforgödselmedel):

•    Från och med den [Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag för denna förordning]: 60 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

•  Från och med den [Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag för denna förordning]: 60 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

•  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tre år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

•  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tre år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

•  Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet tolv år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

•    Från och med den [Publikationsbyrån: ange datumet nio år efter tillämpningsdagen för denna förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.B – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Bly (Pb)  120 mg/kg torrsubstans.

e)  Bly (Pb)  20 mg/kg torrsubstans.

Motivering

Bly ackumuleras i kroppen och påverkar allvarligt det ännu inte färdigutvecklade centrala nervsystemet hos spädbarn och barn samt fostret hos gravida kvinnor. Det finns inget rekommenderat tolerabelt intag eftersom det inte finns några belägg för tröskelvärden för ett antal kritiska hälsoeffekter. Med tanke på det särskilda behovet av att skydda barn från blyexponering är det viktigt att man inför strikta regler för betydande källor till bly i kosten.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.B – punkt 4

 

Kommissionens förslag

4.  Salmonella spp. får inte påvisas i ett prov på 25 g CE-märkt gödselprodukt.

Ändringsförslag

4.  Patogener får inte förekomma i det organiskt-mineraliska gödselmedlet i en koncentration som är högre än de respektive gränsvärden som anges i tabellen nedan:

Mikroorganism som ska testas

Provtagningsplaner

Gränsvärde

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Inga fynd i 25 g eller 25 ml

Escherichia coli eller Enterococcaceae

5

5

0

1 000 i 1 g eller 1 ml

Där n = antal prover som ska testas,

c = antal prover i vilka antalet bakterier uttryckt i CFU får vara mellan m och M,

m = gränsvärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU som anses tillfredsställande, och

M = maximivärdet för antalet bakterier uttryckt i CFU.

Ascaris Toxocara spp. och parasiter i alla utvecklingsstadier får inte förekomma i 100 g eller 100 ml av organiskt-mineraliskt gödselmedel.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.B.I – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst 7,5 viktprocent organiskt kol (C).

3.  Den CE-märkta gödselprodukten ska innehålla minst viktprocent organiskt kol (C).

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.B.I – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  I de fall då den CE-märkta gödselprodukten innehåller mer än ett näringsämne ska denna produkt innehålla följande deklarerade näringsämnen i de minimimängder som anges nedan:

 

  1,0 viktprocent totalkväve (N), av vilken 0,5 viktprocent av den CE-märkta gödselprodukten ska vara organiskt kväve (N), eller

 

  1,0 viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), eller

 

  1,0 viktprocent total kaliumoxid (K2O), och

 

  3,0 viktprocent av totalsumman näringsämnen.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.C – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett oorganiskt gödselmedel ska vara ett annat gödselmedel än ett organiskt eller ett organiskt-mineraliskt gödselmedel.

Ett mineralgödselmedel ska vara ett gödselmedel som innehåller näringsämnen i mineralform eller som bearbetats till mineralform. Kalciumcyanamid samt urea och dess kondensations- och associationsprodukter ska anses innehålla näringsämnen i mineralform.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.C – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den totala deklarerade kvävehalten anges som summan av ammoniakkväve, nitratkväve, ureakväve, kväve från metylenurea, kväve från isobutylidendiurea och kväve från krotonylidendiurea. Den deklarerade fosforhalten anges som den fosfatiska P-formen. Nya former får läggas till efter en vetenskaplig granskning i enlighet med artikel 42.

Motivering

Kommissionen föreslår att alla former av näringsämnen som standard ska ingå i det totala deklarerade näringsinnehållet, även de som inte är tillgängliga för växter. Endast växttillgängliga näringsämnen bör deklareras och märkas eftersom det inte finns några bevis för att andra former av kväve och fosfor bidrar till näringstillförsel till växterna. Annars skulle inte jordbrukarna förse sina grödor med den mängd näringsämnen som de borde enligt förslaget, och de skulle därmed vilseledas av det totala deklarerade näringsinnehållet.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.C.I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  För att vara växttillgängliga ska fosforhaltiga (P) gödselmedel enligt denna förordning uppfylla minst en av följande miniminivåer för löslighet:

 

  Vattenlöslighet: miniminivån är 40 procent av den totala fosforhalten.

 

  Löslighet i neutralt ammoniumcitrat: miniminivån är 75 procent av den totala fosforhalten.

 

  Löslighet i myrsyra (endast för mjuk malen råfosfat): miniminivån är 55 procent av den totala fosforhalten.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.C.I – punkt 1b (ny)