Процедура : 2016/0257(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0273/2017

Внесени текстове :

A8-0273/2017

Разисквания :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0490

ДОКЛАД     ***I
PDF 918kWORD 121k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Ан Сандер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0532),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 166, параграф 4, член 165, параграф 4 и член 149 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0343/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0273/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В съответствие с член 149, член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Cedefop стимулира сътрудничеството между държавите членки и подкрепя техните дейности посредством инициативи за развитие на обмена на информация и най-добри практики в областта на професионалното обучение.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  От създаването си Cedefop е изиграл важна роля в подкрепа на развитието на обща политика в областта на професионално образование и обучение. В същото време концепцията и значението на професионалното обучение се развиват под влиянието на променящите се пазари на труда, технологичното развитие, по-специално в цифровата област, както и повишаването на мобилността на работната ръка. Политиките в областта на професионалното обучение са се променили съобразно развитията в тази сфера и обхващат различни инструменти и инициативи, някои от които, а именно свързаните с уменията и квалификациите и валидирането на ученето, неизбежно излизат извън традиционните граници на професионалното образование и обучение. Следователно характерът на дейностите на Cedefop следва да бъде ясно формулиран и съответната терминология следва да бъде коригирана, като продължават да се съблюдават разпоредбите на Договора в областта на професионалното образование и обучение.

(2)  От създаването си Cedefop, благодарение на своите експертен опит и знания, е изиграл важна роля в подкрепа на развитието на обща политика в областта на професионално образование и обучение. В същото време концепцията и значението на професионалното обучение се развиват под влиянието на променящите се пазари на труда, повишаващата се трудова мобилност, ангажимента на Съюза по отношение на устойчивостта и технологичното развитие, по-специално в цифровата област, което прави още по-трудно постигането по-висока степен на съответствие между компетентността и квалификациите, от една страна, и постоянно развиващото се търсене, от друга страна. Политиките в областта на професионалното обучение са се променили съобразно развитията в тази сфера и обхващат различни инструменти и инициативи, някои от които, а именно свързаните с уменията и квалификациите и валидирането на ученето, неизбежно излизат извън традиционните граници на професионалното образование и обучение. Следователно характерът на дейностите на Cedefop следва да бъде ясно формулиран и съответната терминология следва да бъде коригирана, като продължават да се съблюдават разпоредбите на Договора в областта на професионалното образование и обучение.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Настоящият регламент отменя Регламент (ЕИО) № 337/75 с цел да се актуализират мандатът и задачите на Cedefop, за да отразяват по-добре тези настоящи негови дейности, които надхвърлят границите на професионалното образование и обучение и включват работа по въпросите на уменията и квалификациите, и да се адаптират мандатът и задачите към настоящите политически приоритети и стратегии, като се вземат предвид актуалните промени в политиката в областта на професионалното образование и обучение, уменията и квалификациите.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Прилагането на политиката за професионално образование и обучение ще изисква съсредоточаване на вниманието върху връзката между образованието и обучението и пазара на труда, за да се гарантира, че придобитите знания, умения и компетентности са в подкрепа на заетостта на променящите се пазари на труда и отговарят на потребностите на гражданите и обществото.

(4)  Прилагането на политиката за професионално образование и обучение ще изисква съсредоточаване на вниманието върху връзката и прехода между образованието и обучението и пазара на труда, за да се гарантира, че придобитите знания, умения и компетентности са в подкрепа на интеграцията на променящите се пазари на труда и отговарят на потребностите на гражданите и обществото.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета е изменян неколкократно. Тъй като предстои да бъдат направени допълнителни изменения, той следва да се отмени с цел постигане на по-голяма яснота.

(5)  Регламент (ЕИО) № 337/75 е изменян нeколкократно. Тъй като предстои да бъдат направени допълнителни изменения, той следва да бъде отменен с цел постигане на по-голяма яснота, без да се отклонява от основните си цели и без да застрашават неговите първоначални цели.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  По отношение на управлението на Cedefop, за да се гарантират промени в състава на неговото ръководство с течение на времето, Управителният съвет следва да разгледа възможността за ограничаване на броя на последователните мандати, които неговите членове могат да изпълняват, посредством своите правила за работа или други механизми.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Тъй като трите т. нар. тристранни агенции — Cedefop, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) — разглеждат въпроси, свързани с пазара на труда, условията на труд и професионалното образование и обучение и уменията, се изисква тясна координация между трите агенции и начините за подобряване на ефективността и положителното взаимодействие следва да се използват пълноценно. Освен това, когато е целесъобразно, Агенцията следва да се стреми да започне ефективно сътрудничество със собствения научноизследователски капацитет на Европейската комисия.

(7)  Тъй като трите тристранни агенции – Cedefop, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда и работната среда, професионалното образование, обучение и умения, е необходимо тясно сътрудничество помежду им, следва да се търсят начини за подобряване на ефикасността и полезните взаимодействия и следва да се избягва всякакво дублиране по отношение на техните дейности, както помежду им, така и между тях и Комисията. В допълнение, когато е целесъобразно, Cedefop следва да се стреми към ефикасно сътрудничество със собствения вътрешен научноизследователски капацитет на институциите на Съюза.

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменения 4, 30, 31, 32 (Cedefop); 2, 50, 51, 52 (Eurofound); 3, 30, 31, 32 (EU-OSHA).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Тристранният характер на Cedefop, Eurofound и EU-OSHA представлява цялостен подход, основан на социалния диалог между социалните партньори, Съюза и националните органи, който е изключително ценен за намирането на съвместни и устойчиви решения.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Cedefop, следва да се предоставят, доколкото това е възможно, от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (Центъра за преводи). Когато е целесъобразно, като например поради неотложността или цената на превода или голямото работно натоварване на Центъра за преводи, следва да е възможно други доставчици на преводачески услуги да предоставят преводаческите услуги. Тези доставчици на преводачески услуги следва да гарантират същото ниво на качество като Центъра за преводи на цена, която не е по-висока, и следва да изпълняват екологичните, трудовите и социалните стандарти на Съюза, както и да спазват, когато е целесъобразно, правилата за възлагане на обществени поръчки.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  В дейностите си по възлагане на обществени поръчки Cedefop следва да спазва високи екологични, трудови и социални стандарти за качество, както и високо равнище на прозрачност и правилата за лоялна конкуренция.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в)  Бюджетът на Cedefop следва да бъде изготвян в съответствие с принципа на бюджетиране, основаващо се на изпълнението, като се отчитат неговите цели и очаквани резултати.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Разпоредбите, отнасящи се до персонала на Cedefop, определени в Регламент (ЕИО) № 337/75, следва да бъдат приведени в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилника за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа“), установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета7.

(9)  Разпоредбите, отнасящи се до персонала на Cedefop, определени в Регламент (ЕИО) № 337/75, следва да бъдат приведени в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилника за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа“), установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета7. С оглед на неговия актуализиран мандат, на Cedefop следва да се осигури необходимият персонал, за да му се предостави възможност да изпълнява своя мандат.

__________________

__________________

7  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

7  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Целта на агенцията е да подпомага Комисията при разработването и осъществяването на политиките в областта на професионалното образование и обучение и професионалните умения и квалификации. За тази цел Агенцията предоставя доказателства и услуги за разработване на политики и обмен на знания сред и между участниците от Съюза и националните участници, по-специално правителствата и социалните партньори.

2.  Целта на агенцията е да подпомага политиките на Съюза в областта на професионалното образование и обучение и професионалните умения и квалификации. За тази цел Агенцията предоставя независими доказателства, анализи, услуги и подкрепа за разработване на политики и обмен на знания сред и между участниците от Съюза и националните участници.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(да)  въз основа на своите собствени анализи и научни изследвания, предоставяне за лицата, разработващи политики, на основаващи се на изследвания предложения за политики в сферата на професионалното образование и обучение;

Обосновка

Cedefop е изцяло в състояние да премине от предоставяне на анализи и информация към изготвяне на полезни предложения за разработване на политики. Това следва да бъде изрично посочено в нейните задачи и мандат.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  управление и предоставяне на инструменти, набори от данни и услуги за придобиване на умения, професии и квалификации на граждани, предприятия, политици, социални партньори и други заинтересовани страни.

з)  в сътрудничество с Комисията, управление и предоставяне на инструменти, набори от данни и услуги за придобиване на умения, професии и квалификации на граждани, предприятия, политици, социални партньори и други заинтересовани страни.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При изпълнението на своите задачи Агенцията води тесен диалог, по-специално със специализирани органи, независимо дали са публични или частни, национални или международни, публични органи и образователни институции, както и с организациите на работниците и работодателите. Агенцията, без това да засяга собствените ѝ цели, осигурява сътрудничество с останалите агенции на Европейския съюз, по-специално с Европейската фондация за обучение, Eurofound и EU-OSHA, за да се избегнат припокривания и да се насърчи взаимодействие и взаимното допълване на техните дейности.

3.  При изпълнението на задачите си Агенцията поддържа тесен диалог по-конкретно със специализираните органи, които работят по политиките в областта на професионалното образование и обучение и на уменията и квалификациите, независимо дали са публични или частни, национални или международни, с публичните органи, с образователните институции, с организациите на работниците и работодателите и – когато такива съществуват – с националните тристранни органи. Агенцията, без това да засяга собствените ѝ цели, осигурява сътрудничество с останалите агенции на Съюза, по-специално с Европейската фондация за обучение, Eurofound и EU-OSHA, за да се предотвратят и избегнат припокривания и да се насърчат полезните взаимодействия и взаимното допълване на техните дейности, включително възможността за съвместна работа.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Агенцията може да участва във всички тръжни процедури за обществени поръчки, организирани от Комисията, в своите области на експертен опит и знания при зачитане на правилата за прозрачност, лоялна конкуренция и социални права.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  трима независими експерти, назначени от Европейския парламент;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават от Съвета въз основа на списъци с кандидати, представени от държавите членки, организациите на работодателите и съответно организациите на работниците. Комисията назначава членовете, които ще я представляват.

Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават от Съвета въз основа на списъци с кандидати, представени от държавите членки, организациите на работодателите и съответно организациите на работниците. Комисията назначава членовете, посочени в буква г). Компетентната комисия на Европейския парламент назначава експертите, посочени в буква га).

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на професионалното образование и обучение, придобиването на умения и квалификации, като се вземат под внимание съответните управленски, административни и бюджетни умения. Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да ограничат подмяната на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на професионалното образование и обучение, придобиването на умения и квалификации, като се вземат под внимание съответните управленски, административни и бюджетни умения. Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да ограничат подмяната на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета. При определянето на съответните си представители и на техните заместници в управителния съвет Европейският парламент, Комисията, държавите членки и социалните партньори осигуряват балансирано представителство на мъжете и жените.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  При встъпването си в длъжност или при подновяване на мандата всеки член или заместник подписва писмена декларация за интереси, която актуализира при промяна в релевантните обстоятелства. Агенцията публикува декларациите за интереси и актуализациите на своя уебсайт.

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменения 53, 62, 69 и 70 (Cedefop).

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Мандатът на членовете и на техните заместници е със срок четири години. Този срок може да бъде продължаван. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

4.  Мандатът на членовете и на техните заместници е със срок четири години. Този срок може да бъде подновяван. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

Обосновка

Привеждане в съответствие с мандата на председателя и на заместник-председателите (подновен веднъж) (член 7 – параграф 2). Общо компромисно изменение, заменящо изменения 9, 71, 72, 73, 74, 75 (Cedefop), (105), 106, 107, 108 (Eurofound), 11, (74), 75, 76, 77, 78 (EU-OSHA).

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Един представител на Eurofound и един представител на EU-OSHA имат статут на наблюдатели на заседанията на управителния съвет, за да се повиши ефикасността на трите тристранни агенции, да се увеличат полезните взаимодействия между тях, както и за да се избегнат припокривания в техните дейности.

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменения 10, 15, 77, 78, 79, 101 и 102 (Cedefop).

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предоставя общи насоки за дейността на Агенцията и приема всяка година програмния документ на Агенцията с мнозинство от две трети от членовете си, имащи право на глас, и в съответствие с член 6;

а)  предоставя стратегическите насоки за дейността на Агенцията, които са в съответствие с потребностите на основните заинтересовани страни, представени в нея, и приема всяка година програмния документ на Агенцията с мнозинство от две трети от членовете, имащи право на глас, и в съответствие с член 6;

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменения 11 и 80 (Cedefop).

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове;

е)  приема правила, включително мерки за откриване на потенциални рискове на ранен етап, за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове и независимите експерти, както и за командированите национални експерти и други служители, които не са наети от Агенцията, както е посочено в член 19;

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменение 81 (Cedefop).

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация въз основа на анализ на потребностите;

ж)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация въз основа на анализ на потребностите и отразява това в програмния документ на Агенцията;

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменение 12 (Cedefop).

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  назначава изпълнителния директор и при необходимост удължава срока на мандата или отстранява от длъжност изпълнителния директор в съответствие с член 18;

к)  назначава изпълнителния директор и при необходимост подновява мандата или отстранява от длъжност изпълнителния директор в съответствие с член 18;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква н

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на Агенцията и, когато е необходимо, за тяхното изменение, като отчита нуждите за дейността на Агенцията предвид доброто бюджетно управление;

заличава се

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението. Тя съдържа също така описание на действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 4. В годишната работна програма ясно се указва кои задачи са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година.

3.  Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението, както и дейности и програми, които следва да подлежат на предварителна или последваща оценка. Тя съдържа също така описание на действията, които ще се финансират, включително планираните мерки за повишаване на ефикасността, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 4. В годишната работна програма ясно се указва кои задачи са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

1.   Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача. Той отговаря за избягването на припокриване с програмите на EU-OSHA и Eurofound, както и за това да се гарантира, че преди да се предоставят допълнителни финансови ресурси, се разглежда възможността за промяна в приоритетите по отношение на нейните дейности. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет избира председател и трима заместник-председатели, както следва — един измежду членовете, представляващи държавите членки, един измежду членовете, представляващи организациите на работодателите, един от членовете, представляващи организациите на работниците, и един измежду представителите на Комисията. Председателят и заместник-председателите се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас.

1.  Управителният съвет избира председател и трима заместник-председатели, както следва — един измежду членовете, представляващи държавите членки, един измежду членовете, представляващи организациите на работодателите, един от членовете, представляващи организациите на работниците, и един измежду представителите на Комисията. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас. Управителният съвет гарантира балансирано представителство на мъжете и жените на равнище председател и заместник-председатели, взети заедно.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е необходимо при спешни случаи изпълнителният съвет може да приема някои временни решения от името на управителния съвет, особено по въпроси на административното управление, включително за оттегляне на делегираните правомощия на орган по назначаването и в областта на бюджета.

3.  Когато е необходимо при спешни случаи, изпълнителният съвет може да приема някои временни решения от името на управителния съвет, включително за оттегляне на делегираните правомощия на органа по назначаването, в съответствие с условията, посочени в член 5, параграф 2, и в областта на бюджета

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на управителния съвет, тримата заместник-председатели, координаторите на трите групи, посочени в член 4, параграф 5, и от един представител на Комисията. Всяка група, посочена в член 4, параграф 5, може да определя до двама заместници, които да присъстват на заседанията на изпълнителния съвет при отсъствие на пълноправните членове. Председателят на управителния съвет е също така председател и на изпълнителния съвет. Изпълнителният директор взема участие в заседанията на изпълнителния съвет, но няма право на глас.

4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на управителния съвет, тримата заместник-председатели, координаторите на трите групи, посочени в член 4, параграф 5, и от един представител на Комисията. Всяка група, посочена в член 4, параграф 5, може да определи до двама заместници, които да присъстват на заседанията на изпълнителния съвет в отсъствието на пълноправните членове, като се осигурява балансирано представителство на мъжете и жените. Председателят на управителния съвет е също така председател и на изпълнителния съвет. Изпълнителният директор взема участие в заседанията на изпълнителния съвет, но няма право на глас.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е две години. Този срок може да бъде продължаван. Мандатът на членовете на изпълнителния съвет изтича, когато те престанат да бъдат членове на управителния съвет.

5.  Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е две години. Този срок може да бъде подновяван. Мандатът на членовете на изпълнителния съвет изтича, когато те престанат да бъдат членове на управителния съвет.

Обосновка

Общо компромисно изменение, заменящо изменения 16, 109, 110, 111 (Cedefop), 31, 149, 150, 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111, 112 (EU-OSHA).

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изпълнителният съвет заседава три пъти годишно. Освен това той се свиква по инициатива на председателя или по искане на неговите членове.

6.  Изпълнителният съвет заседава три пъти годишно. Освен това той се свиква по инициатива на председателя или по искане на неговите членове. След всяко заседание всеки от координаторите информира своевременно и при условия на прозрачност членовете на своята собствена група за съдържанието на обсъжданията.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълнителният директор отговаря за управлението на Агенцията. Изпълнителният директор отговоря пред управителния съвет.

1.  Изпълнителният директор отговаря за общото управление на Агенцията в съответствие със стратегическите насоки, определени от управителния съвет, и се отчита пред управителния съвет.

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменение 114 (Cedefop).

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  в съответствие с решението, посочено в член 5, параграф 2, вземането на решения по отношение на управлението на човешките ресурси;

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменения 18, 120 и 121 (Cedefop).

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква б б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  вземането на решения относно вътрешните структури на Агенцията и когато е необходимо, тяхното изменение, като се отчитат потребностите, свързани с дейностите на Агенцията и доброто бюджетно управление;

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменения 18, 120 и 121 (Cedefop).

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква й

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  подготовката на проекта за разчет на приходите и разходите и за изпълнението на бюджета на Агенцията.

й)  подготовката на проекта за разчет на приходите и разходите и за изпълнението на бюджета на Агенцията като част от нейния програмен документ;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  сътрудничеството с други агенции на Съюза и сключването на споразумения за сътрудничество с тях.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изпълнителният директор решава също дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Агенцията да се установят едно или повече представителства в една или повече държави членки. За посоченото решение се изисква предварителното съгласие на Комисията, управителния съвет и държавата членка, в която се планира да бъде установено представителство. В това решение се уточнява обхватът на дейностите на посоченото представителство, които ще бъдат извършвани, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на Агенцията.

6.  Изпълнителният директор решава също дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Агенцията да се установи местно представителство в Брюксел като представителство за връзка, което допълнително да подпомага сътрудничеството на Агенцията със съответните институции на Съюза. Предварително условие за вземането на посоченото Решението е наличието на предварителното съгласие на Комисията, управителния съвет и държавата членка, в която се планира да бъде установено представителство. В това решение се уточнява обхватът на дейностите на посоченото представителство, които ще бъдат извършвани, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на Агенцията.

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменения 19, 124, 125, 126 и 127 (Cedefop).

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Изпълнителният директор може, след консултация с изпълнителния съвет, да назначи заместник-директор, при условие че получи одобрението на управителния съвет след гласуване с обикновено мнозинство. Заместник-директорът се избира измежду висшите служители на Агенцията и неговият мандат се прекратява едновременно с мандата на изпълнителния директор или по-рано (по дисциплинарни причини), което подлежи на одобрение от управителния съвет чрез гласуване с обикновено мнозинство. Изпълнителният директор представя основанията, които оправдават необходимостта от назначаване на заместник-директор, и разпределя подходящи ресурси за целта. Задълженията на заместник-директора са ясно определени, отнасят се само до управлението на ежедневната дейност на Агенцията и се одобряват от управителния съвет въз основа на предложения от изпълнителния директор. Заместник-директорът присъства на заседанията на управителния съвет и на изпълнителния съвет.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предварителният проект на бюджетна прогноза се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 6, параграф 1, и отчита необходимите за постигането на тези цели и на тези очаквани резултати финансови ресурси в съответствие с принципа на бюджетиране, основаващо се на изпълнението.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предварителният проект на бюджетна прогноза гарантира, че разходите за персонала са подходящи, за да се предостави възможност на Агенцията да изпълнява своя мандат.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията изпраща разчета на бюджетния орган заедно с проекта на общ бюджет на Съюза.

4.  Комисията представя проектите на бюджетна прогноза на бюджетния орган и на Агенцията заедно с проекта за общ бюджет на Съюза.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Главният счетоводител, до 1 юли след приключването на всяка финансова година, изпраща окончателния годишен счетоводен отчет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата, заедно със становището на управителния съвет.

5.  Главният счетоводител, до 1 юли след приключването на всяка финансова година, изпраща окончателния годишен счетоводен отчет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейската сметна палата, заедно със становището на управителния съвет.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията след открита и прозрачна процедура по подбор.

Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията, след открита и прозрачна процедура по подбор, гарантираща безкомпромисно оценяване на кандидатите и висока степен на независимост. След назначаването си изпълнителният директор участва в размяна на мнения с компетентната комисия на Европейския парламент.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и като взема предвид оценката, посочена в параграф 3, може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

4.  Управителният съвет, като действа по предложение на Комисията и като взема предвид оценката, посочена в параграф 3, може еднократно да поднови мандата на изпълнителния директор.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия период.

5.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил подновен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност след края на общия период.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията.

6.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията въз основа на обоснована оценка на неговата работа като изпълнителен директор.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Агенцията може да установява местни представителства в една или повече държави членки при съгласие от тяхна страна и в съответствие с член 11, параграф 6.

4.  Агенцията може да установи представителство за връзка в Брюксел в съответствие с член 11, параграф 6.

Обосновка

Общо компромисно изменение, заместващо изменения 22, 140, 141 и 142 (Cedefop).

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз или, когато е целесъобразно, от други преводачески служби.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 23 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Агенцията извършва дейността си при високо равнище на прозрачност.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 27 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В съответствие с член 30, параграф 4 от Регламент (EС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета Агенцията извършва предварителни оценки на тези свои дейности, които предполагат значителни разходи, както и последващи оценки.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако Комисията сметне, че съществуването на Агенцията вече не е оправдано от гледна точка на възложените ѝ цели, правомощия и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

2.  Ако Комисията сметне, че съществуването на Агенцията вече не е оправдано от гледна точка на възложените ѝ цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен. Подобно предложение се прави единствено след детайлна оценка и след като бъдат информирани и консултирани Европейският парламент, държавите членки и социалните партньори.

(1)

  OВ C 209, 30.7.2017 г., стр. 4.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е една от най-старите агенции на Европейския съюз. Качеството на осигуряваните от него анализи и данни относно системите и политиките, свързани с професионалното образование и обучение, както и неговият потенциал за насърчаване на обмена на идеи и добри практики са му осигурили известност и висока степен на доверие от страна на лицата, участващи във вземането на политически решения.

В качеството си на водещ експертен център Cedefop с течение на годините разшири обхвата на своята дейност, който вече включва уменията и квалификациите, като част от неговите усилия да отчита промените в икономически, социален, политически и технологичен план. Настъпването на ерата на цифровите технологии доведе до коренна промяна в отношението към политиките в областта на образованието и професионалното обучение. В бъдеще ние несъмнено ще упражняваме професии, които днес все още не съществуват. Това означава, че уменията и квалификациите ще трябва постоянно да се развиват, за да отговарят на променящите се потребности на предприятията. Това означава също така, че трябва да се насърчава ученето през целия живот.

С тази цел и въз основа на данните и анализите на Cedefop през юни 2016 г. Европейската комисия постави началото на „Нова европейска програма за умения“, за да се помогне на 70-те милиона граждани на ЕС, които не умеят достатъчно добре да четат, пишат или смятат или не разполагат с подходящи умения в сферата на цифровите технологии. По този начин Комисията заяви намерението си да използва експертния опит и уменията, с които разполага Cedefop, при осъществяването на този мащабен проект. Конкретната роля, която трябва да изпълнява Агенцията, обаче следва да бъде изяснена, за да се запазят добрите отношения между заинтересованите страни и да не бъде отслабен мандатът на Cedefop.

В този конкретен контекст на 23 август 2016 г. Европейската комисия предложи преразглеждане на учредителния регламент на Cedefop, датиращ от 1975 г. – годината, в която е създадена агенцията.

Целта на това преразглеждане е двойна: от една страна, някои от разпоредбите на регламента да се приведат в съответствие с общия подход към децентрализираните агенции, и, от друга страна, да се актуализират целите и задачите на Cedefop по такъв начин, че учредителният регламент да отразява действителното естество на дейностите на агенцията.

В своя проект на доклад докладчикът приветства факта, че най-накрая се прилага общият подход, който на 12 юни 2012 г. в Страсбург стана предмет на категорично съвместно изявление на Комисията, Съвета и Европейския парламент, в което трите институции призоваха за по-добро управление и по-висока ефикасност на децентрализираните агенции, които по този начин ще могат по-ефективно да подпомагат прилагането на публичните политики.

Докладчикът приветства също така актуализирането на целите и задачите на агенцията, за да се приведат в съответствие с дейностите, които тя вече извършва и които са изцяло в синхрон с настоящите приоритети на европейската политика в областта на професионалното образование и обучение. Докладчикът приветства и запазването на уникалната система на тристранно управление на агенцията, обединяваща правителствата и организациите на работодателите и на работниците.

Докладчикът обаче си задава въпроса дали моментът за това преразглеждане е добре избран. Колкото и да е полезно преразглеждането за доброто функциониране и ефективността на Cedefop, би било по-подходящо работната програма да се организира по такъв начин, че в преразглеждането да може да се включат заключенията, които ще бъдат представени в края на годината след приключването на провежданата понастоящем външна оценка на агенцията и на нейната работа.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (27.4.2017)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Докладчик по становище: Йенс Гайер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предложи настоящия проект на регламент, за да приведе в съответствие някои разпоредби на съществуващия регламент, уреждащ Cedefop, с общия подход относно децентрализираните агенции. Преразглеждането също така дава възможност за актуализиране на целите и задачите на Cedefop.

Другите две т.нар. тристранни агенции на Европейския съюз, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската фондация за подобряване на условията на труд (Eurofound) също са подложени на преразглеждане на съответните регламенти за тяхното създаване по същото време като Cedefop.

Отражението върху бюджета по отношение на човешките и финансовите ресурси, представено по-подробно в законодателната финансова обосновка, е в съответствие със съобщението на Комисията COM(2013)519.

Докладчикът предлага да се изменят някои разпоредби относно сътрудничеството между тристранните агенции с оглед подобряването на това сътрудничество.

Освен това докладчикът предлага да се въведе представител, определен от Европейския парламент, в управителния съвет на Агенцията, който да замени един от представителите на Комисията. Този подход е в съответствие със съвместното изявление на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Тъй като трите т. нар. тристранни агенции — Cedefop, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) — разглеждат въпроси, свързани с пазара на труда, условията на труд и професионалното образование и обучение и уменията, се изисква тясна координация между трите агенции и начините за подобряване на ефективността и положителното взаимодействие следва да се използват пълноценно. Освен това, когато е целесъобразно, Агенцията следва да се стреми да започне ефективно сътрудничество със собствения научноизследователски капацитет на Европейската комисия.

(7)  Тъй като трите т. нар. тристранни агенции – Cedefop, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) – разглеждат въпроси, свързани с пазара на труда, условията на труд и професионалното образование и обучение и уменията, се изисква тясна координация между трите агенции и начините за подобряване на ефективността и положителното взаимодействие следва да се използват пълноценно. Предвижда се по-специално споделяне или обединяване на административни задачи между тези агенции, като те следва да приемат годишните си работни програми в тясно сътрудничество, за да се избягва дублиране. Освен това, когато е целесъобразно, Агенцията следва да се стреми да започне ефективно сътрудничество със собствения научноизследователски капацитет на Европейската комисия.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Бюджетът на Агенцията следва да бъде изготвян съгласно принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат неговите цели и очакваните резултати.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Целта на агенцията е да подпомага Комисията при разработването и осъществяването на политиките в областта на професионалното образование и обучение и професионалните умения и квалификации. За тази цел Агенцията предоставя доказателства и услуги за разработване на политики и обмен на знания сред и между участниците от Съюза и националните участници, по-специално правителствата и социалните партньори.

2.  Целта на Агенцията е да подпомага Комисията, другите институции на Съюза, държавите членки и социалните партньори да спомагат за разработването и осъществяването на политиките в областта на професионалното образование и обучение и професионалните умения и квалификации. За тази цел Агенцията предоставя доказателства и анализи за разработване на политики и обмен на знания сред и между участниците от Съюза и националните участници, по-специално правителствата и социалните партньори.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При изпълнението на своите задачи Агенцията води тесен диалог, по-специално със специализирани органи, независимо дали са публични или частни, национални или международни, публични органи и образователни институции, както и с организациите на работниците и работодателите. Агенцията, без това да засяга собствените ѝ цели, осигурява сътрудничество с останалите агенции на Европейския съюз, по-специално с Европейската фондация за обучение, Eurofound и EU-OSHA, за да се избегнат припокривания и да се насърчи взаимодействие и взаимното допълване на техните дейности.

3.  При изпълнението на своите задачи Агенцията води тесен диалог, по-специално със специализирани органи, независимо дали са публични или частни, национални или международни, публични органи и образователни институции, както и с организациите на работниците и работодателите.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Агенцията, без това да засяга собствените ѝ цели, си сътрудничи с други агенции на Съюза, по-специално с Европейската фондация за обучение, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа с цел осъществяване на координация и финансови спестявания, избягване на дублирането и насърчаване на взаимодействието и взаимната допълняемост в техните дейности.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Агенцията сключва споразумения за сътрудничество с други агенции на Съюза с цел да се улеснява и насърчава сътрудничеството с тях.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет се състои от:

1.  Управителният съвет се състои от:

а)  един член, представляващ правителството на всяка държава членка;

а)  един член, представляващ правителството на всяка държава членка;

б)  един член, представляващ организациите на работодателите на всяка държава членка;

б)  един член, представляващ организациите на работодателите на всяка държава членка;

в)  един член, представляващ организациите на работниците на всяка държава членка;

в)  един член, представляващ организациите на работниците на всяка държава членка;

г)  трима членове, представляващи Комисията.

г)  двама членове, представляващи Комисията.

 

га)  един независим член, представляващ Европейския парламент,

Всички членове, посочени в букви а)—г) имат право на глас.

Всички членове, посочени в букви а) – га), имат право на глас.

 

Назначаването поражда действие от момента, в който назначеното лице подпише декларация за липса на конфликт на интереси.

Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават от Съвета въз основа на списъци с кандидати, представени от държавите членки, организациите на работодателите и съответно организациите на работниците. Комисията назначава членовете, които ще я представляват.

Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават от Съвета въз основа на списъци с кандидати, представени от държавите членки, организациите на работодателите и съответно организациите на работниците. Комисията и Европейският парламент назначават членовете, които ще ги представляват.

 

Представител на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и представител на Eurofound имат статута на наблюдатели на заседанията на управителния съвет.

Обосновка

Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. предвижда възможност за Парламента да определи един от членовете на управителния съвет.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача. Той е отговорен за недопускането на припокриване с програмите на другите тристранни агенции на Съюза, както и за гарантирането, че преди да се искат допълнителни финансови ресурси, като приемлива алтернатива се разглежда промяната в приоритетите на дейностите. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  сътрудничеството с други агенции на Съюза и сключването на споразумения за сътрудничество с тях.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предварителният разчет се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 6, параграф 1, и отчита необходимите за постигането на тези цели и очаквани резултати финансови ресурси в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията изпраща разчета на бюджетния орган заедно с проекта на общ бюджет на Съюза.

4.  Комисията изпраща разчета на бюджетния орган заедно с проекта на общ бюджет на Съюза. Комисията изпраща този разчет едновременно и на Агенцията.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз или от други доставчици на преводачески услуги в съответствие с правилата за обществените поръчки и съобразно лимитите, установени в приложимите финансови правила.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от 5 години след датата, посочена в член 36, и на всеки 5 години след това Комисията извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на правомощията на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

1.  Не по-късно от 5 години след датата, посочена в член 36, и на всеки 5 години след това Комисията представя оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В хода на оценката по-специално се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на правомощията на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Позовавания

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

12.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jens Geier

15.9.2016

Дата на приемане

25.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Позовавания

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.8.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Дата на приемане

12.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Дата на внасяне

28.7.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност