Διαδικασία : 2016/0257(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0273/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0273/2017

Συζήτηση :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0490

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 911kWORD 114k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Anne Sander

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0532),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 166 παράγραφος 4, το άρθρο 165 παράγραφος 4 και το άρθρο 149 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0343/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0273/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν την αντικαταστήσει, της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Σύμφωνα με το άρθρο 149, το άρθρο 165 παράγραφος 4 και το άρθρο 166 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Cedefop ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και στηρίζει τις δραστηριότητές τους μέσω πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Από την ίδρυσή του, το Cedefop έχει συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης κοινής πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ταυτόχρονα, η έννοια και η σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης έχουν εξελιχθεί υπό την επίδραση των μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας, των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, και της αυξανόμενης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Ανάλογες υπήρξαν οι εξελίξεις και όσον αφορά τις πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν ποικιλία μέσων και πρωτοβουλιών, ορισμένα εκ των οποίων, ήτοι όσα σχετίζονται με τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης της μάθησης, υπερβαίνουν κατ’ ανάγκη τα παραδοσιακά πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να υπάρξει σαφής διατύπωση του χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Cedefop και προσαρμογή της σχετικής ορολογίας, πάντα εντός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

(2)  Από την ίδρυσή του, το Cedefop έχει συμβάλει σημαντικά, με την παροχή εμπειρογνωμοσύνης, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης κοινής πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ταυτόχρονα, η έννοια και η σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης έχουν εξελιχθεί υπό την επίδραση των μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας, της αυξανόμενης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, της προσήλωσης της Ένωσης στην αειφορία και των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίες επιτείνουν την πρόκληση της καλύτερης αντιστοίχισης των δεξιοτήτων και των προσόντων με τη σταθερά εξελισσόμενη ζήτηση. Ανάλογες υπήρξαν οι εξελίξεις και όσον αφορά τις πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν ποικιλία μέσων και πρωτοβουλιών, ορισμένα εκ των οποίων, ήτοι όσα σχετίζονται με τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης της μάθησης, υπερβαίνουν κατ’ ανάγκη τα παραδοσιακά πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να υπάρξει σαφής διατύπωση του χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Cedefop και προσαρμογή της σχετικής ορολογίας, πάντα εντός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Ο παρών κανονισμός καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 με στόχο την επικαιροποίηση της εντολής και των καθηκόντων του Cedefop προκειμένου αφενός να αντανακλούν καλύτερα τις τρέχουσες δραστηριότητές του, οι οποίες υπερβαίνουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και συμπεριλαμβάνουν εργασίες σχετικά με τις δεξιότητες και τα προσόντα, και αφετέρου να συμβάλουν στην προσαρμογή της εντολής και των καθηκόντων του στις τρέχουσες προτεραιότητες και στρατηγικές πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις της πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των προσόντων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Κατά την εφαρμογή μιας πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας, και παράλληλα να διασφαλιστεί ότι οι αποκτώμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στηρίζουν την απασχολησιμότητα στα πλαίσια των μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας.

(4)  Κατά την εφαρμογή μιας πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αλληλεπίδραση και τη μετάβαση μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας, και παράλληλα να διασφαλιστεί ότι οι αποκτώμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στηρίζουν την ένταξη στα πλαίσια των μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές. Δεδομένου ότι απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις, κρίνεται σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η κατάργησή του.

(5)  Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές. Δεδομένου ότι απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις, κρίνεται σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η κατάργησή του, χωρίς παρεκκλίσεις από τον βασικό προσανατολισμό του κανονισμού και χωρίς να υπονομεύονται οι αρχικοί του στόχοι.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Όσον αφορά τη διακυβέρνηση του Cedefop, προκειμένου να διασφαλιστεί μια αλλαγή στη σύνθεση των μελών του με την πάροδο του χρόνου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβλέψει περιορισμό του αριθμού των διαδοχικών θητειών των μελών του, μέσω των κανόνων λειτουργίας του ή άλλων μηχανισμών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Καθώς οι τρεις αποκαλούμενοι τριμερείς οργανισμοί το Cedefop, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ των τριών οργανισμών, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(7)  Καθώς οι τρεις τριμερείς οργανισμοί, ήτοι το Cedefop, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ τους, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Επιπλέον, το Cedefop θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την αποτελεσματική συνεργασία με το ερευνητικό δυναμικό των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 4, 30, 31, 32 (Cedefop)· 2, 50, 51, 52 (Eurofound)· 3, 30, 31, 32 (EU-OSHA)

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Ο τριμερής χαρακτήρας του EU-OSHA, του Eurofound, και του Cedefop, συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βασισμένη στον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των ενωσιακών και εθνικών αρχών, διάλογο εξαιρετικά σημαντικό για την εξεύρεση κοινών και βιώσιμων λύσεων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Cedefop θα πρέπει να παρέχονται στο μέτρο του δυνατού από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μεταφραστικό Κέντρο). Όποτε είναι σκόπιμο, π.χ. λόγω επείγοντος χαρακτήρα ή του κόστους μιας μετάφρασης ή υψηλού φόρτου εργασίας του Μεταφραστικού Κέντρου, θα πρέπει και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μετάφρασης να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης. Οι εν λόγω άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μετάφρασης θα πρέπει να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο ποιότητας με το Μεταφραστικό Κέντρο, με κόστος όχι υψηλότερο, να τηρούν τα ενωσιακά περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, και να σέβονται τους κανονισμούς περί δημοσίων συμβάσεων, όπου αυτό απαιτείται.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων σύναψης συμβάσεων, το Cedefop θα πρέπει να τηρεί υψηλά περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, υψηλό επίπεδο διαφάνειας, καθώς και τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ)  Ο προϋπολογισμός του Cedefop θα πρέπει να εκπονείται σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι διατάξεις για το προσωπικό του Cedefop που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 θα πρέπει να εναρμονιστούν με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης») και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΚΛΠ»), όπως καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου7.

(9)  Οι διατάξεις για το προσωπικό του Cedefop που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 θα πρέπει να εναρμονιστούν με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης») και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΚΛΠ»), όπως καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου7. Λαμβανομένης υπόψη της επικαιροποίησης της εντολής του, το Cedefop θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό για να επιτελεί την αποστολή του.

__________________

__________________

7  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).

7  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στόχος του Οργανισμού είναι η παροχή συνδρομής στην Επιτροπή όσον αφορά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. Προς τούτο, ο Οργανισμός παρέχει την τεκμηρίωση και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της Ένωσης και των εθνικών φορέων, ιδίως των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων.

2.  Στόχος του Οργανισμού είναι η στήριξη των πολιτικών της Ένωσης στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Προς τούτο, ο Οργανισμός παρέχει ανεξάρτητη τεκμηρίωση, τις αναλύσεις, τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες και στήριξη για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της Ένωσης και των εθνικών φορέων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  με βάση την ανάλυση και την έρευνα του, παροχή στους φορείς χάραξης πολιτικής προτάσεων πολιτικής που βασίζονται στην έρευνα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Αιτιολόγηση

Το Cedefop είναι κάλλιστα σε θέση να προχωρήσει πέραν της παροχής αναλύσεων και πληροφοριών και να τις μετατρέψει σε πολύτιμες προτάσεις για τη χάραξη πολιτικής. Αυτό θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στα καθήκοντα και την εντολή του.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  διαχείριση και παροχή εργαλείων, συνόλων δεδομένων και υπηρεσιών που αφορούν τις δεξιότητες, τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά προσόντα στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

η)  σε συνεργασία με την Επιτροπή, διαχείριση και παροχή εργαλείων, συνόλων δεδομένων και υπηρεσιών που αφορούν τις δεξιότητες, τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά προσόντα στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιες αρχές και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και με οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, διασφαλίζει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Eurofound και τον EU-OSHA.

3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς που δρουν στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης καθώς και των πολιτικών που αφορούν δεξιότητες και προσόντα, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εθνικούς ή διεθνείς, με δημόσιες αρχές, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και, όπου υπάρχουν, με εθνικούς τριμερείς φορείς. Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, διασφαλίζει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συνεργασίας, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Eurofound και τον EU-OSHA.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο Οργανισμός δύναται να συμμετέχει σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς που οργανώνονται από την Επιτροπή στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του, τηρώντας τους κανόνες για τη διαφάνεια, τον θεμιτό ανταγωνισμό και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων υποψηφίων που υποβάλλουν, αντίστοιχα, τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι οργανώσεις των εργαζομένων. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν.

Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων υποψηφίων που υποβάλλουν, αντίστοιχα, τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι οργανώσεις των εργαζομένων. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που αναφέρονται στο στοιχείο δ). Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διορίζει τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο στοιχείο δ α).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τα γνωστικά προσόντα τους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, ενώ συνεκτιμώνται οι σχετικές δεξιότητές τους σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τα γνωστικά προσόντα τους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, ενώ συνεκτιμώνται οι σχετικές δεξιότητές τους σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Κατά τον διορισμό των αντίστοιχων εκπροσώπων τους και των αναπληρωτών τους στο διοικητικό συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι μεριμνούν για την ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Κάθε μέλος και κάθε αναπληρωματικό μέλος υπογράφει γραπτή δήλωση συμφερόντων κατά την ανάληψη των καθηκόντων και την ενημερώνει όποτε υπάρξει οποιαδήποτε σχετική αλλαγή. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί στον ιστότοπό του τις δηλώσεις συμφερόντων και τις σχετικές επικαιροποιήσεις.

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 53, 62, 69 και 70 (Cedefop).

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών είναι τέσσερα έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησης, τα μέλη παραμένουν εν υπηρεσία έως την ανανέωση του διορισμού τους ή την αντικατάστασή τους.

4.  Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών είναι τέσσερα έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησης, τα μέλη παραμένουν εν υπηρεσία έως την ανανέωση του διορισμού τους ή την αντικατάστασή τους.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διάρκειας της θητείας του προέδρου και των αντιπροέδρων (που ανανεώνεται άπαξ) (άρθρο 7 παράγραφος 2). Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 9, 71, 72, 73, 74, 75 (Cedefop), (105), 106, 107, 108 (Eurofound), 11, (74), 75, 76, 77, 78 (EU-OSHA).

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Ένας εκπρόσωπος του Eurofound και ένας εκπρόσωπος του EU-OSHA έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των τριών τριμερών οργανισμών και οι μεταξύ τους συνέργειες και να αποφευχθούν επικαλύψεις όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 10, 15, 77, 78, 79, 101 και 102 (Cedefop).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες του Οργανισμού και εγκρίνει σε ετήσια βάση το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 6·

α)  παρέχει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες του Οργανισμού, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των βασικών ενδιαφερόμενων μερών του και εγκρίνει σε ετήσια βάση το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 6·

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 11 και 80 (Cedefop).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του·

στ)  θεσπίζει κανόνες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων σε πρώιμο στάδιο, για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και άλλο προσωπικό μη απασχολούμενο από τον Οργανισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19·

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 81 (Cedefop).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης, βάσει ανάλυσης των αναγκών·

ζ)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά την επικοινωνία και τα σχέδια διάδοσης, βάσει ανάλυσης των αναγκών, και αποτυπώνει τη διαδικασία αυτή στο έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού·

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 12 (Cedefop).

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 18·

ια)  διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και, ανάλογα με την περίπτωση, ανανεώνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 18·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη συγκρότηση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού και, όπου απαιτείται, σχετικά με την τροποποίησή τους, συνεκτιμώντας τις ανάγκες δραστηριοτήτων του Οργανισμού καθώς και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

διαγράφεται

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συμβαδίζει με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

3.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων, καθώς και δραστηριότητες και προγράμματα που υπόκεινται σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συμβαδίζει με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

1.   Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Οφείλει να αποφεύγει στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εργασιών του τις επικαλύψεις με τον EU-OSHA και το Eurofound και να διασφαλίζει των επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων των δραστηριοτήτων του πριν από τη χορήγηση ενδεχομένως συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και τρεις αναπληρωτές προέδρους ως εξής – έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργοδοτών, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργαζομένων και έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν την Επιτροπή. Ο πρόεδρος και οι αναπληρωτές πρόεδροι εκλέγονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και τρεις αναπληρωτές προέδρους ως εξής – έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργοδοτών, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργαζομένων και έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν την Επιτροπή. Ο πρόεδρος και οι αναπληρωτές πρόεδροι εκλέγονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις θέσεις του προέδρου και των αντιπροέδρων συνολικά.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, λόγω έκτακτης ανάγκης, το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να λάβει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως σε θέματα διοικητικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της μεταβίβασης εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, καθώς και σε θέματα προϋπολογισμού.

3.  Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, λόγω έκτακτης ανάγκης, το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να λάβει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, καθώς και σε θέματα προϋπολογισμού.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τους τρεις αναπληρωτές προέδρους, τους συντονιστές των τριών ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Κάθε ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 δύναται να ορίζει έως δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία παρίστανται στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου όταν απουσιάζουν τα τακτικά μέλη. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

4.  Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τους τρεις αναπληρωτές προέδρους, τους συντονιστές των τριών ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Κάθε ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 δύναται να ορίζει έως δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία παρίστανται στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου όταν απουσιάζουν τα τακτικά μέλη, μεριμνώντας για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η διάρκεια της θητείας των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου είναι διετής. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί. Η θητεία των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου λήγει όταν παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5.  Η διάρκεια της θητείας των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου είναι διετής. Η θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί. Η θητεία των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου λήγει όταν παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 16, 109, 110, 111 (Cedefop), 31, 149, 150, 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111, 112 (EU-OSHA).

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το εκτελεστικό συμβούλιο συνέρχεται τρεις φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος των μελών του.

6.  Το εκτελεστικό συμβούλιο συνέρχεται τρεις φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος των μελών του. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, κάθε συντονιστής ενημερώνει εγκαίρως και με διαφάνεια τα μέλη της ομάδας του σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη γενική διαχείριση του Οργανισμού σύμφωνα με τη στρατηγική κατεύθυνση που έχει ορίσει το διοικητικό συμβούλιο και λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 114 (Cedefop).

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 18, 120 και 121 (Cedefop).

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  τη λήψη αποφάσεων για τις εσωτερικές δομές του Οργανισμού και, όπου απαιτείται, τροποποίησή τους λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και τη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού·

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 18, 120 και 121 (Cedefop).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του.

ι)  την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του εγγράφου προγραμματισμού του Οργανισμού·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτούς.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού η εγκαθίδρυση ενός ή περισσοτέρων τοπικών γραφείων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Γι’ αυτήν την απόφαση απαιτείται η εκ των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του κράτους μέλους όπου πρόκειται να εγκαθιδρυθεί το τοπικό γραφείο. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού η εγκαθίδρυση ενός τοπικού γραφείου στις Βρυξέλλες το οποίο θα εκτελεί χρέη γραφείου σύνδεσης, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας του Οργανισμού με τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αυτή η απόφαση υπόκειται στην εκ των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του κράτους μέλους όπου πρόκειται να εγκαθιδρυθεί το τοπικό γραφείο. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 19, 124, 125, 126 και 127 (Cedefop).

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, μετά από διαβούλευση με την εκτελεστική επιτροπή, μπορεί να ορίζει έναν αναπληρωτή διευθυντή, με την επιφύλαξη έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο με απλή πλειοψηφία. Ο αναπληρωτής διευθυντής επιλέγεται μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών του Cedefop και η εντολή του τερματίζεται συγχρόνως με την εντολή του εκτελεστικού διευθυντή ή, ενωρίτερα, για πειθαρχικούς λόγους με την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου με απλή πλειοψηφία. Ο εκτελεστικός διευθυντής αιτιολογεί την ανάγκη διορισμού αναπληρωτή διευθυντή και διαθέτει προς τούτο κατάλληλους πόρους. Τα καθήκοντα του αναπληρωτή διευθυντή θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς, να αφορούν μόνο τη διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων του Οργανισμού και να εγκρίνονται από την εκτελεστική επιτροπή κατόπιν προτάσεων του εκτελεστικού διευθυντή. Ο αναπληρωτής διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων βασίζεται στους στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ετησίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή της εγγραφής στον προϋπολογισμό με βάση τις επιδόσεις.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων διασφαλίζει ότι οι δαπάνες προσωπικού είναι επαρκείς ούτως ώστε ο Οργανισμός να επιτελεί την αποστολή του.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και στον Οργανισμό μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Την 1η Ιουλίου το αργότερο μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο υπόλογος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

5.  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής.

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της οποίας εξασφαλίζεται η αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Μετά τον διορισμό του, ο εκτελεστικός διευθυντής παρίσταται σε ανταλλαγή απόψεων στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής η οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής η οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται να ανανεώσει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν δύναται να συμμετάσχει σε νέα διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει ανανεωθεί δεν δύναται να συμμετάσχει σε νέα διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής που βασίζεται σε αιτιολογημένη αξιολόγηση των επιδόσεών του ως εκτελεστικού διευθυντή.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιδρύει τοπικά γραφεία σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, με τη συγκατάθεση των κρατών μελών και σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6.

4.  Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιδρύσει γραφείο σύνδεσης στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6.

Αιτιολόγηση

Κοινή συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 22, 140, 141 και 142 (Cedefop).

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, όπου απαιτείται, από άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Ο Οργανισμός ενεργεί με υψηλό επίπεδο διαφάνειας.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο Οργανισμός προβαίνει σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες, καθώς και σε εκ των υστέρων αξιολογήσεις.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η συνέχιση της ύπαρξης του Οργανισμού δεν δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, μπορεί να εισηγηθεί την ανάλογη τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

2.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η συνέχιση της ύπαρξης του Οργανισμού δεν δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, μπορεί να εισηγηθεί την ανάλογη τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού. Η εισήγηση αυτή πραγματοποιείται μόνον αφού διενεργηθεί λεπτομερής αξιολόγηση και αφού ενημερωθούν και ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων.

(1)

  ΕΕ C 209 της 30.7.2017, σ. 4.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι ένας από τους παλαιότερους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ποιότητα των αναλύσεων και των δεδομένων του σχετικά με τα συστήματα και τις πολιτικές στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και η ικανότητά του να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και ορθών πρακτικών, συνέβαλαν στο να αποκτήσει φήμη και αξιοπιστία στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης υψηλού επιπέδου, το Cedefop μπόρεσε, με την πάροδο του χρόνου, να διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων του στις δεξιότητες και στα επαγγελματικά προσόντα, συμπλέοντας με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η είσοδος στην ψηφιακή εποχή σηματοδοτεί ένα ορόσημο στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι βέβαιο ότι στο προσεχές μέλλον θα ασκούμε επαγγέλματα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ακόμη. Αυτό απαιτεί διαρκή προσαρμογή των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων στις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων. Απαιτεί ακόμη ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης.

Για τον σκοπό αυτό, και με βάση τα δεδομένα και τις αναλύσεις του Cedefop, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε, τον Ιούνιο 2016, «μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις δεξιότητες», προκειμένου να βοηθήσει τα 70 εκατομμύρια Ευρωπαίων που δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής και χρήσης των ψηφιακών εργαλείων. Η Επιτροπή εξέφρασε την επιθυμία να αξιοποιήσει την εμπειρογνωσία και τα εργαλεία του Cedefop για την επιτυχή υλοποίηση του εν λόγω μεγάλης εμβέλειας έργου. Ωστόσο, ο ακριβής ρόλος που θα κληθεί να διαδραματίσει ο οργανισμός αξίζει να διευκρινιστεί, ώστε να διατηρηθεί ένα κλίμα συνεννόησης μεταξύ των ενδιαφερομένων και να μην υπάρξει αλλοίωση της εντολής του Cedefop.

Υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε, στις 23 Αυγούστου 2016, αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του Cedefop, ο οποίος χρονολογείται από το 1975, έτος σύστασης του οργανισμού.

Ο στόχος αυτής της αναθεώρηση είναι διττός. Αφενός, η εναρμόνιση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Αφετέρου, η επικαιροποίηση των στόχων και της αποστολής του Cedefop, προκειμένου να προσαρμοστεί ο ιδρυτικός κανονισμός του στην πραγματική φύση των δραστηριοτήτων του.

Στο σχέδιο έκθεσης, η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι εφαρμόστηκε επιτέλους η κοινή προσέγγιση που, στις 12 Ιουνίου 2012 στο Στρασβούργο, αποτέλεσε αντικείμενο ηχηρής κοινής δήλωσης της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ζητούσε καλύτερη διακυβέρνηση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των εν λόγω οργανισμών, που θα μπορούν έτσι να παρακολουθούν πιο αποτελεσματικά την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει εξάλλου την επικαιροποίηση των στόχων και της αποστολής του οργανισμού, υπό το φως των δραστηριοτήτων που ήδη ασκεί και οι οποίες αποδεικνύεται ότι εναρμονίζονται πλήρως με τις τρέχουσες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επίσης, η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίηση της για τη διατήρηση του μοναδικού τριμερούς συστήματος διοίκησης του οργανισμού, με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, εργοδοτικών οργανώσεων και οργανώσεων εργαζομένων.

Αντιθέτως, η εισηγήτρια έχει ενστάσεις όσον αφορά τη χρονική στιγμή μιας τέτοιας αναθεώρησης. Όσο θετική και αν αποβεί για την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του Cedefop, θα είχε ίσως περισσότερο νόημα να οργανωθεί το πρόγραμμα εργασίας κατά τρόπο ώστε η αναθεώρηση να μπορέσει να συμπεριλάβει τα συμπεράσματα που θα διατυπωθούν στο τέλος του έτους, μετά την ολοκλήρωση της υπό εξέλιξη εξωτερικής αξιολόγησης του οργανισμού.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (27.4.2017)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει το παρόν σχέδιο κανονισμού με σκοπό να εναρμονιστούν ορισμένες διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού που διέπει το Cedefop με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Η αναθεώρηση προσφέρει επίσης την ευκαιρία να επικαιροποιηθούν οι στόχοι και τα καθήκοντα του Cedefop.

Ταυτόχρονα με την αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του Cedefop, υποβάλλονται σε αναθεώρηση και οι ιδρυτικοί κανονισμοί των άλλων δύο αποκαλούμενων τριμερών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound).

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις όσον αφορά τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, όπως παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο, είναι εναρμονισμένες με την ανακοίνωση (2013)519 της Επιτροπής.

Ο συντάκτης προτείνει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των τριμερών οργανισμών, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας αυτής.

Ακόμη, ο συντάκτης προτείνει να τοποθετηθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος ένας εκπρόσωπος που θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντικατάσταση ενός εκπροσώπου της Επιτροπής. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2012, για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Καθώς οι τρεις αποκαλούμενοι τριμερείς οργανισμοί —το Cedefop, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)— επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ των τριών οργανισμών, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(7)  Καθώς οι τρεις αποκαλούμενοι τριμερείς οργανισμοί –το Cedefop, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)– επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ των τριών οργανισμών, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών. Συγκεκριμένα, μελετάται η δυνατότητα κοινών ή συνενωμένων διοικητικών καθηκόντων μεταξύ των οργανισμών αυτών, ενώ θα πρέπει οι οργανισμοί να εγκρίνουν τα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα εργασίας τους σε στενή συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται αλληλοεπικαλύψεις. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και λαμβανομένων υπόψη των στόχων του και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Στόχος του Οργανισμού είναι η παροχή συνδρομής στην Επιτροπή όσον αφορά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. Προς τούτο, ο Οργανισμός παρέχει την τεκμηρίωση και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της Ένωσης και των εθνικών φορέων, ιδίως των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων.

2.  Στόχος του Οργανισμού είναι η παροχή συνδρομής στην Επιτροπή, σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και στους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά τη συμβολή τους στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. Προς τούτο, ο Οργανισμός παρέχει την τεκμηρίωση και τις αναλύσεις που είναι απαραίτητες για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της Ένωσης και των εθνικών φορέων, ιδίως των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιες αρχές και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και με οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, διασφαλίζει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Eurofound και τον EU-OSHA.

3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιες αρχές και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και με οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με σκοπό τον συντονισμό, την πραγματοποίηση οικονομιών, την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση συνεργειών και της συμπληρωματικότητας στις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Ο Οργανισμός συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης προκειμένου να διευκολύνει και να προωθεί τη συνεργασία με αυτούς.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

(α)  ένα μέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους·

(α)  ένα μέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους·

(β)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργοδοτών από κάθε κράτος μέλος·

(β)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργοδοτών από κάθε κράτος μέλος·

(γ)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργαζομένων από κάθε κράτος μέλος·

(γ)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργαζομένων από κάθε κράτος μέλος·

(δ)  τρία μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή.

(δ)  δύο μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή·

 

(δ α)  ένα ανεξάρτητο μέλος που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όλα τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) έχουν δικαίωμα ψήφου.

Όλα τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ α) έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Ο διορισμός ισχύει από τη στιγμή που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπογράψει δήλωση απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων.

Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων υποψηφίων που υποβάλλουν, αντίστοιχα, τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι οργανώσεις των εργαζομένων. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν.

Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων υποψηφίων που υποβάλλουν, αντίστοιχα, τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι οργανώσεις των εργαζομένων. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζουν τα μέλη που τους εκπροσωπούν.

 

Ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και ένας εκπρόσωπος του Eurofound έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2012, για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, αναφέρεται στη δυνατότητα να διορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το καθήκον να αποφεύγει προγραμματικές αλληλεπικαλύψεις με τους άλλους τριμερείς οργανισμούς της Ένωσης και να εξασφαλίζει ότι η τροποποίηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες θεωρείται πάντοτε μια επιλέξιμη εναλλακτική λύση πριν να χορηγηθούν ενδεχομένως πρόσθετοι οικονομικοί πόροι. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ι α)  τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτούς.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το προσωρινό σχέδιο κατάστασης προβλέψεων βασίζεται στους στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ετησίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει ταυτοχρόνως και στον Οργανισμό αυτά τα σχέδια προβλέψεων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τις προμήθειες και εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 36 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 36 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Jens Geier

15.9.2016

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.8.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Ημερομηνία κατάθεσης

28.7.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Λάμπρος Φουντούλης

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου