Menettely : 2016/0257(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0273/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0273/2017

Keskustelut :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0490

MIETINTÖ     ***I
PDF 618kWORD 98k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Anne Sander

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0532),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 166 artiklan 4 kohdan, 165 artiklan 4 kohdan sekä 149 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0343/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. maaliskuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0273/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 149 artiklan, 165 artiklan 4 kohdan ja 166 artiklan 4 kohdan mukaisesti Cedefop edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tukee niiden toimintaa aloitteilla, joiden tarkoituksena on kehittää tietojenvaihtoa ja parhaita käytäntöjä ammatillisen koulutuksen alalla.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Perustamisestaan lähtien Cedefopilla on ollut merkittävä rooli yhteisen ammatillisen koulutuksen politiikan kehittämisen tukijana. Samaan aikaan ammatillisen koulutuksen käsite ja merkitys ovat muuttuneet muuttuvien työmarkkinoiden, teknologian kehityksen, etenkin digitaaliteknologian alan kehityksen, ja työvoiman lisääntyvän liikkuvuuden vaikutuksesta. Ammatillista koulutusta koskeva politiikka on muuttunut vastaavasti, ja se sisältää erilaisia välineitä ja aloitteita, joista jotkin esimerkiksi osaamiseen ja tutkintoihin liittyvät, kuten oppimisen validointi, ulottuvat ammatillisen koulutuksen perinteisiä rajoja laajemmalle. Sen vuoksi Cedefopin toimien luonne olisi määriteltävä selvästi ja asiaan liittyvää terminologiaa olisi mukautettava; tässä olisi kuitenkin pysyteltävä ammatillista koulutusta koskevien perussopimuksen määräysten rajoissa.

(2)  Perustamisestaan lähtien Cedefopilla on ollut asiantuntemuksensa ansiosta merkittävä rooli yhteisen ammatillisen koulutuksen politiikan kehittämisen tukijana. Samaan aikaan ammatillisen koulutuksen käsite ja merkitys ovat muuttuneet muuttuvien työmarkkinoiden, työvoiman lisääntyvän liikkuvuuden, unionin sitoutumisen kestävään kehitykseen ja teknologian kehityksen, etenkin digitaaliteknologian alan kehityksen vaikutuksesta, ja nämä lisäävät haastetta sovittaa osaaminen ja tutkinnot paremmin yhteen jatkuvasti muuttuvan kysynnän kanssa. Ammatillista koulutusta koskeva politiikka on muuttunut vastaavasti, ja se sisältää erilaisia välineitä ja aloitteita, joista jotkin esimerkiksi osaamiseen ja tutkintoihin liittyvät, kuten oppimisen validointi, ulottuvat ammatillisen koulutuksen perinteisiä rajoja laajemmalle. Sen vuoksi Cedefopin toimien luonne olisi määriteltävä selvästi ja asiaan liittyvää terminologiaa olisi mukautettava; tässä olisi kuitenkin pysyteltävä ammatillista koulutusta koskevien perussopimuksen määräysten rajoissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Tällä asetuksella kumotaan asetus (ETY) N:0 337/75 ja sillä pyritään siten päivittämään Cedefopin toimeksiantoa ja tehtäviä, jotta ne vastaisivat paremmin sen nykyisiä, ammatillista koulutusta laajemmalle ulottuvia tehtäviä ja käsittäisivät osaamista ja tutkintoja koskevan työn, ja mukauttamaan toimeksiantoa ja tehtäviä nykyisten toimintapoliittisten painopisteiden ja strategioiden mukaisiksi ottaen huomioon ammatillisen koulutuksen, osaamisen ja tutkintojen viimeaikaisen kehityksen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Ammatillista koulutusta koskevan politiikan täytäntöönpano edellyttää keskittymistä koulutuksen ja työelämän välisiin suhteisiin sen varmistamiseksi, että hankitut tiedot, taidot ja osaaminen tukevat työllistyvyyttä muuttuvilla työmarkkinoilla ja ovat merkityksellisiä kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeiden kannalta.

(4)  Ammatillista koulutusta koskevan politiikan täytäntöönpano edellyttää keskittymistä koulutuksen ja työelämän välisiin suhteisiin ja siirtymiseen niiden välillä sen varmistamiseksi, että hankitut tiedot, taidot ja osaaminen tukevat integroitumista muuttuville työmarkkinoille ja ovat merkityksellisiä kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeiden kannalta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Neuvoston asetusta (ETY) N:o 337/75 on muutettu useita kertoja. Koska siihen tehdään uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi kumottava.

(5)  Asetusta (ETY) N:o 337/75 on muutettu useita kertoja. Koska siihen tehdään uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi kumottava poikkeamatta asetuksen tärkeimmistä päämääristä ja vaarantamatta sen alkuperäisiä tavoitteita.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Cedefopin hallintotavan osalta hallintoneuvoston olisi harkittava jäsentensä peräkkäisten toimikausien määrän rajoittamista toimintasääntöjensä tai muiden järjestelyjen avulla, jotta voitaisiin varmistaa sen kokoonpanon muuttuminen ajan kuluessa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Koska kaikki kolme nk. kolmikantaista virastoa eli Cedefop, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, näiden kolmen viraston välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja. Lisäksi viraston olisi tapauksen mukaan pyrittävä tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan komission sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

(7)  Koska kaikki kolme kolmikantaista virastoa eli Cedefop, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) käsittelevät työmarkkinoihin, työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, niiden välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja sekä vältettävä virastojen keskinäistä sekä niiden ja komission välistä toiminnan päällekkäisyyttä. Lisäksi Cedefopin olisi tapauksen mukaan pyrittävä tekemään tehokkaasti yhteistyötä unionin toimielinten sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 4, 30, 31, 32 (Cedefop); 2, 50, 51, 52 (Eurofound); 3, 30, 31, 32 (EU-OSHA).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Cedefopin, Eurofoundin ja EU-OSHAn kolmikantainen luonne ilmentää laaja-alaista lähestymistapaa, joka perustuu työmarkkinaosapuolten sekä unionin ja kansallisten viranomaisten väliseen sosiaaliseen vuoropuheluun, joka on äärimmäisen tärkeä tekijä yhteisten ja kestävien ratkaisujen löytämiseksi.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen, jäljempänä ’käännöskeskus’, olisi mahdollisuuksien mukaan huolehdittava Cedefopin toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista. Tapauksen mukaan, kuten käännöksen kiireellisyyden tai kustannusten tai käännöskeskuksen suuren työmäärän vuoksi, myös muiden käännöspalvelujen tarjoajien olisi voitava huolehtia tällaisista käännöspalveluista. Tällaisten muiden käännöspalvelujen tarjoajien olisi varmistettava saman tasoinen laatu kuin käännöskeskuksessa siten, että kustannukset eivät ole korkeampia, niiden olisi noudatettava unionin ympäristö-, työ- ja sosiaalisia normeja, ja niiden olisi soveltuvissa tapauksissa noudatettava julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Kaikissa julkisia hankintoja koskevissa toimissaan Cedefopin olisi noudatettava korkeatasoisia ympäristö-, työ- ja sosiaalisia normeja sekä suurta avoimuutta ja oikeudenmukaisen kilpailun sääntöjä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 c)  Cedefopin talousarviota laadittaessa olisi noudatettava tulosbudjetoinnin periaatetta ja otettava huomioon sen tavoitteet ja siltä odotettavat tulokset.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Asetuksessa (ETY) N:o 337/75 annetut Cedefopin henkilöstöä koskevat säännökset olisi linjattava neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/687 säädettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä ’muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot’, mukaisiksi.

(9)  Asetuksessa (ETY) N:o 337/75 annetut Cedefopin henkilöstöä koskevat säännökset olisi linjattava neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/687 säädettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä ’muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot’, mukaisiksi. Cedefopin päivitetty tehtävä huomioon ottaen sen käytettävissä olisi oltava tarpeeksi henkilöstöä, jotta se voi suorittaa vastuualueeseensa kuuluvat tehtävät.

__________________

__________________

7 Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

7 Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Viraston tavoitteena on avustaa komissiota ammatilliseen koulutukseen, osaamiseen ja tutkintoihin politiikan muotoilussa ja täytäntöönpanossa. Tätä varten virasto tarjoaa näyttöä ja palveluja poliittista päätöksentekoa varten ja jakaa tietoja unionin ja kansallisen tason toimijoiden, etenkin viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten, keskuudessa ja välillä.

2.  Viraston tavoitteena on tukea unionin toimintapolitiikkoja ammatillisen koulutuksen, osaamisen ja tutkintojen alalla. Tätä varten virasto tarjoaa riippumatonta näyttöä sekä analyyseja, palveluja ja tukea poliittista päätöksentekoa ja tietojen jakamista varten unionin ja kansallisen tason toimijoiden keskuudessa ja välillä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  tarjoaa päätöksentekijöille analyysiensä ja tutkimustensa perusteella tutkimuksiin perustuvia toimintapoliittisia ehdotuksia ammatillisen koulutuksen alalla;

Perustelu

Cedefop pystyy hyvin ottamaan askeleen analysoinnista ja tiedon välittämisestä sen siirtämiseen arvokkaiksi ehdotuksiksi päätöksentekoa varten. Sen pitäisi olla selvää sen tehtävissä ja toimeksiannossa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  hallinnoi osaamiseen, ammatteihin ja tutkintoihin liittyviä välineitä, tietokokonaisuuksia ja palveluja asettaa ne kansalaisten, yritysten, poliittisten päättäjien, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien saataville.

h)  hallinnoi yhteistyössä komission kanssa osaamiseen, ammatteihin ja tutkintoihin liittyviä välineitä, tietokokonaisuuksia ja palveluja asettaa ne kansalaisten, yritysten, poliittisten päättäjien, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien saataville.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tehtäväänsä toteuttaessaan virasto pitää yllä tiivistä vuoropuhelua erityisesti yksityisten ja julkisten sekä kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijaelinten, viranomaisten ja oppilaitosten samoin kuin työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Virasto varmistaa yhteistyön muiden Euroopan unionin virastojen kanssa, etenkin Euroopan koulutussäätiön, Eurofoundin ja EU-OSHAn kanssa, jotta vältetään päällekkäisyys ja edistetään synergiaa ja täydentävyyttä toiminnassa, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteuttamista.

3.  Tehtäväänsä toteuttaessaan virasto pitää yllä tiivistä vuoropuhelua erityisesti yksityisten ja julkisten sekä kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijaelinten, joiden toiminta koskee ammatillisen koulutuksen, osaamisen ja tutkintojen politiikkoja, viranomaisten ja oppilaitosten samoin kuin työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä kansallisten kolmikantaisten elinten, jos sellaisia on olemassa, kanssa. Virasto varmistaa yhteistyön muiden unionin virastojen kanssa, etenkin Euroopan koulutussäätiön, Eurofoundin ja EU-OSHAn kanssa, jotta ehkäistään ja vältetään päällekkäisyys ja edistetään synergiaa ja täydentävyyttä toiminnassa, mukaan luettuna yhteistyön mahdollisuus, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteuttamista.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Virasto voi osallistua kaikkiin komission järjestämiin julkisiin tarjouskilpailumenettelyihin asiantuntemusalallaan noudattaen avoimuuden, oikeudenmukaisen kilpailun ja sosiaalisten oikeuksien sääntöjä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kolme Euroopan parlamentin nimittämää riippumatonta asiantuntijaa;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet jäsenvaltioiden ja Euroopan tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toimittamien ehdokasluettelojen pohjalta. Komissio nimittää omat edustajansa.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet jäsenvaltioiden ja Euroopan tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toimittamien ehdokasluettelojen pohjalta. Komissio nimittää d alakohdassa tarkoitetut jäsenet. Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta nimittää d a alakohdassa tarkoitetut asiantuntijat.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän ammatillisen koulutuksen, osaamisen ja tutkintojen alaa koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

3.  Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän ammatillisen koulutuksen, osaamisen ja tutkintojen alaa koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Euroopan parlamentti, komissio, jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet varmistavat edustajiaan ja varajäseniä hallintoneuvostoon nimittäessään naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kunkin jäsenen ja varajäsenen on allekirjoitettava kirjallinen ilmoitus sidonnaisuuksistaan aloittaessaan tehtävässä, tai kun nimitys uusitaan, ja päivitettävä ilmoitusta olosuhteiden muuttuessa. Virasto julkaisee sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja päivitykset verkkosivustollaan.

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 53, 62, 69 ja 70 (Cedefop).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jäsen eroaa tai erotetaan, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi on mahdollista uusia. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jäsen eroaa tai erotetaan, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

Perustelu

Tarkistuksella toimikausi yhdenmukaistetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien (kerran uusittavan) toimikauden kanssa (7 artiklan 2 kohta). Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 9, 71, 72, 73, 74, 75 (Cedefop), (105), 106, 107, 108 (Eurofound), 11, (74), 75, 76, 77, 78 (EU-OSHA).

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Eurofoundin edustajalla ja EU-OSHAn edustajalla on tarkkailijan asema hallintoneuvoston kokouksissa kolmen kolmikantaisen viraston tehokkuuden ja niiden välisten synergioiden lisäämiseksi ja niiden toiminnan päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 10, 15, 77, 78, 79, 101 ja 102 (Cedefop).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  ohjaa yleisesti viraston toimintaa ja hyväksyy vuosittain viraston ohjelma-asiakirjan äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä 6 artiklan mukaisesti;

a)  ohjaa strategisesti viraston toimintaa yhdenmukaisesti viraston tärkeimpien sidosryhmien tarpeiden kanssa ja hyväksyy vuosittain viraston ohjelma-asiakirjan äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä 6 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 11 ja 80 (Cedefop).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

f)  hyväksyy jäsentensä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt;

f)  hyväksyy jäsentensä ja riippumattomien asiantuntijoiden sekä 19 artiklassa tarkoitettujen kansallisten asiantuntijoiden tai muun henkilöstön, joka ei ole viraston palveluksessa, eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt, mukaan lukien toimenpiteet mahdollisten riskien havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa;

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 81 (Cedefop).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

g)  hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja päivittää niitä säännöllisesti;

g)  hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja päivittää niitä säännöllisesti ja ottaa tämän huomioon viraston ohjelma-asiakirjassa;

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 12 (Cedefop).

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  nimittää pääjohtajan ja jatkaa tarvittaessa tämän toimikautta tai erottaa tämän 18 artiklan mukaisesti;

k)  nimittää pääjohtajan ja uusii tarvittaessa tämän toimikauden tai erottaa tämän 18 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – n alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

n)  tekee kaikki viraston sisäisten rakenteiden perustamista ja tarvittaessa niiden muuttamista koskevat päätökset ottaen huomioon viraston toimintatarpeet ja moitteettoman varainhoidon;

Poistetaan.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 4 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

3.  Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien, sekä toimet ja ohjelmat, joista on tehtävä ennakko- tai jälkiarviointi. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista, tehokkuuden lisäämiseksi suunnitellut toimet mukaan luettuina, ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 4 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

1.   Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Sen vastuulla on välttää päällekkäisyydet EU-OSHAn ja Eurofoundin ohjelmasuunnittelun kanssa ja varmistaa, että toimien uudelleenpriorisointia harkitaan ennen mahdollisen lisärahoituksen myöntämistä. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa seuraavasti: yhden jäsenvaltioita edustavista jäsenistä, yhden työnantajajärjestöjä edustavista jäsenistä, yhden työntekijäjärjestöjä edustavista jäsenistä ja yhden komissiota edustavista jäsenistä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

1.  Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa seuraavasti: yhden jäsenvaltioita edustavista jäsenistä, yhden työnantajajärjestöjä edustavista jäsenistä, yhden työntekijäjärjestöjä edustavista jäsenistä ja yhden komissiota edustavista jäsenistä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä. Hallintoneuvosto varmistaa naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnassa kokonaisuutena tarkasteltuna.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Johtokunta tekee tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta, erityisesti hallinnollisista kysymyksistä, mukaan lukien nimittävän viranomaisen toimivallan siirron keskeyttäminen, sekä talousarvioon liittyvistä kysymyksistä.

3.  Johtokunta tekee tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta, mukaan lukien nimittävän viranomaisen toimivallan siirron keskeyttäminen 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjen ehtojen mukaisesti, sekä talousarvioon liittyvistä kysymyksistä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Johtokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa, 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kolmen ryhmän koordinaattorit sekä yksi komission edustaja. Kukin 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ryhmä voi nimetä enintään kaksi varajäsentä, jotka osallistuvat johtokunnan kokouksiin varsinaisten jäsenten poissaollessa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on myös johtokunnan puheenjohtaja. Pääjohtaja osallistuu johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

4.  Johtokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa, 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kolmen ryhmän koordinaattorit sekä yksi komission edustaja. Kukin 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ryhmä voi nimetä enintään kaksi varajäsentä, jotka osallistuvat johtokunnan kokouksiin varsinaisten jäsenten poissaollessa siten, että varmistetaan naisten ja miesten tasapuolinen edustus. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on myös johtokunnan puheenjohtaja. Pääjohtaja osallistuu johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi voidaan uusia. Johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy.

5.  Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi on mahdollista uusia. Johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy.

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 16, 109, 110, 111 (Cedefop), 31, 149, 150, 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111, 112 (EU-OSHA).

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Johtokunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jäsentensä pyynnöstä.

6.  Johtokunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jäsentensä pyynnöstä. Koordinaattorit tiedottavat oman ryhmänsä jäsenille kunkin kokouksen jälkeen keskustelun sisällöstä ajoissa ja avoimesti.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja vastaa viraston johtamisesta. Pääjohtaja on vastuussa hallintoneuvostolle.

1.  Pääjohtaja vastaa viraston yleisestä johtamisesta hallintoneuvoston vahvistaman strategisen linjauksen mukaisesti ja on vastuussa hallintoneuvostolle.

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 114 (Cedefop).

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti henkilöstöhallintoa koskevien päätösten tekeminen;

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 18, 120 ja 121 (Cedefop).

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – b b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  viraston sisäisten rakenteiden perustamista ja tarvittaessa niiden muuttamista koskevien päätösten tekeminen ottaen huomioon viraston toimintatarpeet ja moitteettoman varainhoidon;

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 18, 120 ja 121 (Cedefop).

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

j)  viraston tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen.

j)  viraston tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen osana viraston ohjelma-asiakirjaa;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  yhteistyö muiden unionin virastojen kanssa ja yhteistyösopimusten tekeminen niiden kanssa.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pääjohtajan vastuulla on myös päättää, onko viraston tehtävien tehokkaan ja toimivan toteuttamisen kannalta tarpeellista perustaa yksi tai useampi paikallistoimisto yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Tällainen päätös edellyttää etukäteen annettua suostumusta komissiolta, hallintoneuvostolta ja siltä jäsenvaltiolta, johon paikallistoimisto on tarkoitus perustaa. Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä.

6.  Pääjohtajan vastuulla on myös päättää, onko viraston tehtävien tehokkaan ja toimivan toteuttamisen kannalta tarpeellista perustaa yksi paikallistoimisto Brysseliin yhteystoimistoksi viraston ja asiaankuuluvien unionin toimielinten välisen yhteistyön tehostamiseksi. Tällainen päätös edellyttää etukäteen annettua suostumusta komissiolta, hallintoneuvostolta ja siltä jäsenvaltiolta, johon paikallistoimisto on tarkoitus perustaa. Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä.

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 19, 124, 125, 126 ja 127 (Cedefop).

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Pääjohtaja voi johtokuntaa kuultuaan nimittää apulaispääjohtajan edellyttäen, että hallintoneuvosto hyväksyy päätöksen ääntensä enemmistöllä. Apulaispääjohtaja valitaan viraston ylemmästä henkilöstöstä ja tämän toimeksianto päättyy samaan aikaan kuin pääjohtajan toimeksianto tai kurinpitosyistä aikaisemmin hallintoneuvoston ääntensä enemmistöllä antamalla hyväksynnällä. Pääjohtaja perustelee tarpeen apulaispääjohtajan nimittämiselle ja varaa sopivat resurssit tätä tarkoitusta varten. Apulaispääjohtajan tehtävät on määriteltävä selvästi, ne saavat liittyä vain viraston päivittäisen toiminnan hallintaan ja johtokunnan on hyväksyttävä ne pääjohtajan ehdotusten perusteella. Apulaispääjohtaja osallistuu hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksiin.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alustava ennakkoarvio perustuu 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset resurssit tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alustavalla ennakkoarviolla on varmistettava, että henkilöstömenot ovat riittävät, jotta virasto voi suorittaa vastuualueeseensa kuuluvat tehtävät.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle ja virastolle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tilinpitäjä toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella.

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella siten, että varmistetaan ehdokkaiden huolellinen arviointi ja riippumattomuuden korkea taso. Nimittämisen jälkeen pääjohtaja osallistuu keskusteluun Euroopan parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

4.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, uusia pääjohtajan toimikauden kerran.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Pääjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua kyseisen toimen valintamenettelyyn.

5.  Pääjohtaja, jonka toimikausi on uusittu, ei voi enää uusitun toimikautensa lopussa osallistua kyseisen toimen valintamenettelyyn.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

6.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella kyseisen henkilön toimintaa pääjohtajana koskevan perustellun arvion pohjalta.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto voi perustaa paikallistoimistoja yhteen tai useampaan jäsenvaltioon 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti, jos jäsenvaltiot siihen suostuvat.

4.  Virasto voi perustaa yhteystoimiston Brysseliin 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Yhteinen kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 22, 140, 141 ja 142 (Cedefop).

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai tapauksen mukaan muu käännöspalvelu huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Viraston toiminnan on oltava erittäin avointa.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Virasto tekee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20121 a 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennakkoarvioinnit niistä toimistaan, joista aiheutuu huomattavia menoja, sekä jälkiarvioinnit.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissio katsoo, ettei viraston toiminnan jatkaminen ole enää perusteltua sille asetettuihin tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin nähden, se voi ehdottaa, että tätä asetusta muutetaan vastaavasti tai että se kumotaan.

2.  Jos komissio katsoo, ettei viraston toiminnan jatkaminen ole enää perusteltua sille asetettuihin tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin nähden, se voi ehdottaa, että tätä asetusta muutetaan vastaavasti tai että se kumotaan. Komissio antaa tällaisen ehdotuksen vasta suoritettuaan yksityiskohtaisen arvioinnin ja ilmoitettuaan asiasta Euroopan parlamentille, jäsenvaltioille ja työmarkkinaosapuolille ja kuultuaan niitä.

(1)

  EUVL C 209, 30.7.2017, s 4.


PERUSTELUT

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) on yksi Euroopan unionin vanhimmista virastoista. Viraston analyysien ja koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alan järjestelmiä ja politiikkoja koskevien tietojen laatu sekä sen valmiudet edistää ideoiden ja hyvien käytäntöjen vaihtoa ovat tehneet virastosta tunnetun ja uskottavan poliittisten päättäjien silmissä.

Cedefop on johtava asiantuntijakeskus, joka on vuosien saatossa laajentanut toiminnanalaansa osaamiseen ja tutkintoihin taloudellisen, sosiaalisen, poliittisen ja teknologisen kehityksen pohjalta. Digitaaliseen aikakauteen siirtyminen muodostaa suuren käännekohdan koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alan politiikkatoimien laadinnassa. Tulevaisuudessa tullaan varmasti harjoittamaan ammatteja, joita ei vielä tänään ole olemassa. Tämä edellyttää, että osaamista ja tutkintoja muutetaan jatkuvasti, jotta ne vastaisivat yritysten uusia tarpeita. Lisäksi on edistettävä elinikäistä oppimista.

Tätä tarkoitusta varten Euroopan komissio käynnisti kesäkuussa 2016 Cedefopin tietokantojen ja analyysien perusteella ”uuden osaamisohjelman Euroopalle”, jonka avulla autetaan 70:ää miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät osaa riittävän hyvin lukea, kirjoittaa, laskea eivätkä käyttää digitaalisia välineitä. Komissio on kertonut toivovansa, että tämän merkittävän hankkeen toteuttamiseen hyödynnettäisiin Cedefopin asiantuntijuutta ja välineitä. Olisi kuitenkin aiheellista selkeyttää, mikä asema virastolla tulee täsmälleen olemaan, jotta osallistujien kesken vallitsisi hyvä yhteisymmärrys eikä Cedefopin toimeksianto vääristyisi.

Tässä yhteydessä komissio ehdotti 23. elokuuta 2016, että viraston perustamisvuonna eli vuonna 1975 annettua Cedefopin perustamista koskevaa asetusta tarkistetaan.

Tarkistuksella on kaksi tavoitetta. Yhtäältä asetuksen säännöksiä yhdenmukaistetaan erillisvirastoja koskevaan yhteiseen lähestymistapaan. Toisaalta saatetaan ajan tasalle Cedefopin tehtävät, jotta sen perustamisasetus olisi sen toiminnan todellisen luonteen mukainen.

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että vihdoinkin sovelletaan yhteistä lähestymistapaa, josta komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti antoivat 12. kesäkuuta 2012 Strasbourgissa vahvan yhteisen julkilausuman, jossa puollettiin hallinnon parantamista ja virastojen toiminnan tehostamista, jotta virastot voisivat jatkossa paremmin tukea julkisten politiikkatoimien täytäntöönpanoa.

Esittelijä on myös tyytyväinen siihen, että viraston tavoitteet ja tehtävät on saatettu ajan tasalle niiden toimien osalta, joita se jo toteuttaa ja jotka ovat täysin koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevan eurooppalaisen politiikan nykyisten painopisteiden mukaisia. Esittelijä suhtautuu myönteisesti myös siihen, että viraston kolmikantainen eli viranomaiset, työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt yhteen tuova hallintojärjestelmä säilytetään.

Sitä vastoin esittelijä asettaa kyseenalaiseksi tarkistuksen aikataulun. Vaikka työohjelma edistäisi Cedefopin toimivuutta ja tehokkuutta paljonkin, olisi kuitenkin ollut tarkoituksenmukaisempaa organisoida työohjelma siten, että tarkistusprosessin yhteydessä voitaisiin ottaa huomioon päätelmät, jotka virastosta tehdään ulkoisen arvioinnin perusteella vuoden lopussa.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.4.2017)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Valmistelija: Jens Geier

LYHYET PERUSTELUT

Komissio antoi tämän asetusehdotuksen mukauttaakseen nykyisen Cedefop-asetuksen tietyt säännökset erillisvirastoja koskevaan yhteiseen lähestymistapaan. Tarkistus tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää Cedefopin tavoitteet ja tehtävät.

Myös Euroopan unionin kahden muun nk. kolmikantaisen viraston eli Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisasetuksia tarkistetaan samaan aikaan kuin Cedefop-asetusta.

Henkilöresursseihin ja rahoitukseen liittyvät talousarviovaikutukset esitetään yksityiskohtaisemmin säädökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä, ja ne ovat komission tiedonannon COM(2013)0519 mukaiset.

Valmistelija ehdottaa, että tiettyjä, kolmikantaisten virastojen välistä yhteistyötä koskevia säännöksiä tarkistetaan yhteistyön vahvistamiseksi.

Lisäksi valmistelija ehdottaa, että parlamentti nimeäisi viraston hallintoneuvostoon yhden edustajansa yhden komission edustajan tilalle. Tämä lähestymistapa on Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antaman yhteisen julkilausuman mukainen.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Koska kaikki kolme nk. kolmikantaista virastoa eli Cedefop, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, näiden kolmen viraston välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja. Lisäksi viraston olisi tapauksen mukaan pyrittävä tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan komission sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

(7)  Koska kaikki kolme nk. kolmikantaista virastoa eli Cedefop, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, näiden kolmen viraston välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja. Erityisesti harkitaan hallinnollisten tehtävien jakamista tai yhdistämistä näiden virastojen välillä, ja virastojen olisi hyväksyttävä vuotuiset työohjelmansa tiiviissä yhteistyössä keskenään päällekkäisyyksien välttämiseksi. Lisäksi viraston olisi tapauksen mukaan pyrittävä tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan komission sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Viraston talousarviota laadittaessa olisi noudatettava tulosbudjetoinnin periaatetta ja otettava huomioon viraston tavoitteet ja siltä odotetut tulokset.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Viraston tavoitteena on avustaa komissiota ammatilliseen koulutukseen, osaamiseen ja tutkintoihin politiikan muotoilussa ja täytäntöönpanossa. Tätä varten virasto tarjoaa näyttöä ja palveluja poliittista päätöksentekoa varten ja jakaa tietoja unionin ja kansallisen tason toimijoiden, etenkin viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten, keskuudessa ja välillä.

2.  Viraston tavoitteena on avustaa komissiota, unionin muita toimielimiä, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia ammatilliseen koulutukseen, osaamiseen ja tutkintoihin liittyvän politiikan muotoilun ja täytäntöönpanon tukemisessa. Tätä varten virasto tarjoaa näyttöä ja analyysejä poliittista päätöksentekoa varten ja jakaa tietoja unionin ja kansallisen tason toimijoiden, etenkin viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten, keskuudessa ja välillä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tehtäväänsä toteuttaessaan virasto pitää yllä tiivistä vuoropuhelua erityisesti yksityisten ja julkisten sekä kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijaelinten, viranomaisten ja oppilaitosten samoin kuin työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Virasto varmistaa yhteistyön muiden Euroopan unionin virastojen kanssa, etenkin Euroopan koulutussäätiön, Eurofoundin ja EU-OSHAn kanssa, jotta vältetään päällekkäisyys ja edistetään synergiaa ja täydentävyyttä toiminnassa, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteuttamista.

3.  Tehtäväänsä toteuttaessaan virasto pitää yllä tiivistä vuoropuhelua erityisesti yksityisten ja julkisten sekä kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijaelinten, viranomaisten ja oppilaitosten samoin kuin työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Virasto tekee yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, erityisesti Euroopan koulutussäätiön, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa, jotta voidaan koordinoida niiden toimia, saada aikaan säästöjä, välttää päällekkäisyyksiä ja edistää toimien synergiaa ja täydentävyyttä, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteutumista.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Virasto tekee yhteistyösopimuksia muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa, jotta voidaan helpottaa ja edistää yhteistyötä niiden kanssa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu

a)  yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta edustava jäsen;

a)  yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta edustava jäsen;

b)  yksi kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

b)  yksi kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

c)  yksi kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

c)  yksi kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

d)  kolme komissiota edustavaa jäsentä.

d)  kaksi komissiota edustavaa jäsentä;

 

d a)  yksi Euroopan parlamenttia edustava riippumaton jäsen.

Kaikilla a–d alakohdassa tarkoitetuilla jäsenillä on äänioikeus.

Kaikilla a–d a alakohdassa tarkoitetuilla jäsenillä on äänioikeus.

 

Nimitys tulee voimaan, kun kyseinen henkilö on allekirjoittanut ilmoituksen eturistiriidattomuudesta.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet jäsenvaltioiden ja Euroopan tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toimittamien ehdokasluettelojen pohjalta. Komissio nimittää omat edustajansa.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet jäsenvaltioiden ja Euroopan tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toimittamien ehdokasluettelojen pohjalta. Komissio ja Euroopan parlamentti nimittävät omat edustajansa.

 

Hallintoneuvoston kokouksiin osallistuu tarkkailijoina yksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston edustaja ja yksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön edustaja.

Perustelu

Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antamassa julkilausumassa esitetään, että parlamentti voisi nimetä hallintoneuvostoon yhden jäsenen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Sen vastuulla on välttää päällekkäisyydet unionin muiden kolmikantaisten virastojen ohjelmasuunnittelun kanssa ja varmistaa, että toimien uudelleenpriorisointia harkitaan aina varteenotettavana vaihtoehtona ennen mahdollisen lisärahoituksen myöntämistä. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  yhteistyö ja yhteistyösopimusten tekeminen muiden unionin virastojen kanssa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alustava ennakkoarvio perustuu 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi tarvittavat rahoitusvarat tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa. Se toimittaa tämän ennakkoarvion samanaikaisesti virastolle.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai yksi tai useampi muu käännöspalvelun tarjoaja huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti ja asiaa koskevien varainhoitosääntöjen rajoissa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee viimeistään viiden vuoden kuluttua 36 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio antaa viimeistään viiden vuoden kuluttua 36 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Geier

15.9.2016

Hyväksytty (pvä)

25.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.8.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.7.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.7.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö