Postupak : 2016/0257(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0273/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0273/2017

Rasprave :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0490

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 807kWORD 99k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Izvjestiteljica: Anne Sander

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0532),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 166. stavak 4., članak 165. stavak 4. te članak 149. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0343/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 30. ožujka 2017.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenje Odbora za proračune (A8-0273/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  U skladu s člankom 149., člankom 165. stavkom 4. i člankom 166. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Cedefop potiče suradnju među državama članicama i podupire njihove aktivnosti inicijativama čiji je cilj razvijati razmjenu informacija i dobrih praksi u području strukovnog osposobljavanja.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Cedefop je od svoga osnivanja imao važnu ulogu pri potpori razvoju zajedničke politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Istovremeno su se koncept i značaj strukovnog osposobljavanja razvijali pod utjecajem promjena na tržištu rada, tehnoloških kretanja, posebno u digitalnom području te rastuće mobilnosti radne snage. Politike strukovnog osposobljavanja razvijale su se u skladu s tim te obuhvaćaju niz instrumenata i inicijativa, a neke od njih – povezane s vještinama i kvalifikacijama, uključujući validaciju učenja – nužno premašuju tradicionalne granice strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Stoga je potrebno jasno definirati prirodu aktivnosti Cedefopa te prilagoditi relevantnu terminologiju, istovremeno se pridržavajući odredbi Ugovora o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

(2)  Cedefop je od svoga osnivanja, s obzirom na stručno znanje kojim raspolaže, imao važnu ulogu pri potpori razvoju zajedničke politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Istovremeno su se koncept i značaj strukovnog osposobljavanja razvijali pod utjecajem promjena na tržištu rada, sve veće mobilnosti radne snage, predanosti Unije ostvarivanju održivosti te tehnoloških kretanja, posebno u digitalnom području, koji povećavaju izazov boljeg usklađivanja kompetencija i kvalifikacija s potražnjom koja se neprestano mijenja. Politike strukovnog osposobljavanja razvijale su se u skladu s tim te obuhvaćaju niz instrumenata i inicijativa, a neke od njih – povezane s vještinama i kvalifikacijama, uključujući validaciju učenja – nužno premašuju tradicionalne granice strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Stoga je potrebno jasno definirati prirodu aktivnosti Cedefopa te prilagoditi relevantnu terminologiju, istovremeno se pridržavajući odredbi Ugovora o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Ovom se Uredbom stavlja izvan snage Uredba (EEZ) br. 337/75 u cilju ažuriranja mandata i zadaća Cedefopa kako bi se bolje odrazile njegove sadašnje aktivnosti koje nadilaze strukovno obrazovanje i osposobljavanje te kako bi se obuhvatio rad na vještinama i kvalifikacijama, a mandat i zadaće prilagodili trenutačnim prioritetima i strategijama politika, uzimajući u obzir najnovije političke smjerove u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vještina i kvalifikacija.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Provedba strukovnog obrazovanja i osposobljavanja zahtijevat će usredotočenost na povezivanje obrazovanja i osposobljavanja te svijeta rada, odnosno osiguravanje da usvojeno znanje i stečene vještine i kompetencije podupiru zapošljivost na promjenjivim tržištima rada te su relevantni za potrebe građana i društva.

(4)  Provedba strukovnog obrazovanja i osposobljavanja zahtijevat će usredotočenost na povezivanje obrazovanja i osposobljavanja sa svijetom rada te na prijelaz u svijet rada, odnosno osiguravanje da usvojeno znanje i stečene vještine i kompetencije podupiru integraciju na promjenjivim tržištima rada te su relevantni za potrebe građana i društva.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 337/75 izmijenjena je nekoliko puta. Kako su predviđene daljnje izmjene, trebalo bi ju zamijeniti radi jasnoće.

(5)  Uredba (EEZ) br. 337/75 izmijenjena je nekoliko puta. Kako su predviđene daljnje izmjene, trebalo bi ju zamijeniti radi jasnoće, bez odstupanja od njezinih glavnih ciljeva i kompromitiranja njezine prvotne svrhe.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Kada je riječ o upravljanju Cedefopom, Upravni odbor trebao bi razmotriti ograničavanje broja uzastopnih mandata svojih članova preko svojih operativnih pravila ili drugih mehanizama kako bi se osigurale izmjene njegova sastava tijekom vremena.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Budući da se tri tzv. tripartitne agencije Cedefop, Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem, potrebna je uska koordinacija između tri agencije te bi trebalo iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija. K tomu, Agencija bi trebala nastojati uspostaviti učinkovitu suradnju s internim istraživačkim kapacitetima Europske komisije u relevantnim slučajevima.

(7)  Budući da se tri tripartitne agencije, odnosno Cedefop, Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem, strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem te vještinama, potrebna je uska koordinacija među njima te bi trebalo iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija i izbjeći preklapanja u radu navedenih agencija, kao i radu agencija i Komisije. K tomu, Cedefop bi trebao nastojati učinkovito surađivati s internim istraživačkim kapacitetima institucija Unije.

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane 4., 30., 31. i 32. (Cedefop); 2., 50., 51., 52. (Eurofound); 3., 30., 31., 32. (EU-OSHA)

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Tripartitna priroda agencija Cedefop, Eurofound i EU-OSHA predstavlja sveobuhvatan pristup utemeljen na socijalnom dijalogu između socijalnih partnera i tijela Unije i nacionalnih tijela, što je iznimno vrijedno radi pronalaženja zajedničkih i održivih rješenja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Usluge prevođenja potrebne za rad Cedefopa pruža, koliko je to moguće, Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Prevoditeljski centar). Ako je to potrebno, primjerice zbog hitnosti ili cijene prijevoda ili velikog radnog opterećenja Prevoditeljskog centra, usluge prevođenja također bi trebali moći pružati i drugi pružatelji prevoditeljskih usluga. Spomenuti pružatelji prevoditeljskih usluga trebali bi jamčiti istu razinu kvalitete koju jamči Prevoditeljski centar, po cijeni koja ne bi smjela biti viša, i usluge bi trebali pružati u skladu s ekološkim, radnim i socijalnim standardima Unije te poštovati pravila o javnoj nabavi, ako je to relevantno.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  Pri obavljanju aktivnosti javne nabave, Cedefop bi trebao poštovati ekološke, radne i socijalne standarde visoke kvalitete, te održavati visoku razinu transparentnosti i poštovati pravila o poštenom tržišnom natjecanju.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8c)  Proračun Cedefopa trebao bi se pripremati u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti, vodeći računa o njegovim ciljevima i očekivanim rezultatima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Odredbe u vezi s osobljem Agencije utvrđene u Uredbi (EEZ) br. 337/75 trebalo bi uskladiti s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije („Pravilnik o osoblju”) i Uvjetima zapošljavanja drugih službenika Europske unije („CEOS”), utvrđenih Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/687.

(9)  Odredbe u vezi s osobljem Agencije utvrđene u Uredbi (EEZ) br. 337/75 trebalo bi uskladiti s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije („Pravilnik o osoblju”) i Uvjetima zapošljavanja drugih službenika Europske unije („CEOS”), utvrđenih Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/687. Cedefop bi trebao imati adekvatan broj osoblja kako bi mogao obavljati svoje ažurirane zadaće.

__________________

__________________

7.  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (SL L 56, 12.11.1994., str. 1.).

7.  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (SL L 56, 12.11.1994., str. 1.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Cilje Agencije je pomoć Komisiji pri oblikovanju i provedbi politika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vještina i kvalifikacija. U tu će svrhu Agencija pružati dokaze i usluge u području izrade politika te usluge razmjene znanja unutar Unije te među Unijom i nacionalnim dionicima, posebno državnim tijelima i socijalnim partnerima.

2.  Cilj je Agencije podupirati politike Unije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vještina i kvalifikacija. U tu će svrhu Agencija pružati nezavisne dokaze, analize, usluge i podršku u području izrade politika te usluge razmjene znanja unutar Unije te među Unijom i nacionalnim dionicima.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  na temelju svojih analiza i istraživanja, predstavljanje prijedloga politika na temelju istraživanja u području sigurnosti i zdravlja radnika tvorcima politika;

Obrazloženje

Cedefop ima sve mogućnosti da svoje analize i pružanje informacija pretvori u vrijedne prijedloge za izradu politika. To bi se trebalo izričito navesti u njegovim zadaćama i njegovu mandatu.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  upravljanje alatima, skupovima podataka i uslugama za vještine, poslove i kvalifikacije i njihovo stavljanje na raspolaganje građanima, poduzećima, donositeljima politika, socijalnim partnerima i drugim dionicima.

(h)  upravljanje alatima, skupovima podataka i uslugama za vještine, poslove i kvalifikacije i njihovo stavljanje na raspolaganje građanima, poduzećima, donositeljima politika, socijalnim partnerima i drugim dionicima, u suradnji s Komisijom.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri obavljanju svojih dužnosti Agencija održava uski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, bez obzira na to jesu li ona javna ili privatna, nacionalna ili međunarodna, s tijelima javne vlasti i obrazovnim ustanovama te s radničkim organizacijama i organizacijama poslodavaca. Agencija, ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve, osigurava suradnju s drugim agencijama Europske unije kako bi se izbjegavala preklapanja te kako bi se promicale sinergija i komplementarnost u njihovu djelovanju, posebno s Europskom zakladom za osposobljavanje, Eurofoundom i agencijom EU-OSHA.

3.  Pri provedbi svojih zadaća Agencija održava bliski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima koja rade na politikama u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te vještina i kvalifikacija, bez obzira na to jesu li ona javna ili privatna, nacionalna ili međunarodna, s javnim tijelima, obrazovnim ustanovama, radničkim organizacijama i organizacijama poslodavaca te, ako postoje, s nacionalnim tripartitnim tijelima. Agencija, ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve, osigurava suradnju s drugim agencijama Unije kako bi se spriječila i izbjegavala preklapanja te kako bi se promicale sinergija i komplementarnost u njihovu djelovanju, uključujući mogućnost zajedničkog rada, posebno s Europskom zakladom za osposobljavanje, Eurofoundom i agencijom EU-OSHA.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Agencija može sudjelovati u svim javnim natječajima koje organizira Komisija u području stručnosti Agencije, poštujući pritom pravila o transparentnosti, poštenom tržišnom natjecanju i socijalnim pravima.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  tri neovisna stručnjaka koja imenuje Europski parlament.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članovi iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće na temelju popisa kandidata koje mu podnose države članice, organizacije poslodavaca i radničke organizacije. Komisija imenuje članove koji je predstavljaju.

Članove iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće na temelju popisa kandidata koje mu podnose države članice, organizacije poslodavaca i organizacije zaposlenika. Komisija imenuje članove iz točke (d). Nadležni odbor Europskog parlamenta imenuje stručnjake iz točke (da).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području strukovnog obrazovanja, osposobljavanja, vještina i kvalifikacija, uzimajući u obzir relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u Upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području strukovnog obrazovanja, osposobljavanja, vještina i kvalifikacija, uzimajući u obzir relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Prilikom imenovanja svojih predstavnika i zamjenika u Upravnom odboru, Europski parlament, Komisija, države članice i socijalni partneri moraju osigurati uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Svi članovi i njihovi zamjenici pri preuzimanju dužnosti ili obnovi mandata potpisuju pisanu izjavu o interesima, koju ažuriraju svaki put kada dođe do promjene okolnosti. Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje izjave o interesima i njihove ažurirane verzije.

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane 53., 62., 69. i 70. (Cedefop)

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Taj se mandat može produljiti. Po isteku mandata ili u slučaju ostavke, članovi ostaju na dužnosti do obnove mandata ili dok ih se ne zamijeni.

4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Taj se mandat može obnoviti. Po isteku mandata ili u slučaju ostavke, članovi ostaju na dužnosti do obnove mandata ili dok ih se ne zamijeni.

Obrazloženje

Usklađivanje s odredbom o mandatu predsjednika i zamjenika predsjednika (obnavlja se jednom) (članak 7. stavak 2.). Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane 9., 71., 72., 73., 74., 75. (Cedefop), (105.), 106., 107., 108. (Eurofound), 11., (74.), 75., 76., 77., 78. (EU-OSHA)

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Kako bi se povećala učinkovitost triju tripartitnih agencija i sinergija među njima i kako bi se izbjegla preklapanja u njihovu radu, na sastancima Upravnog odbora u statusu promatrača sudjeluju po jedan predstavnik Eurofounda i agencije EU-OSHA.

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane 10., 15., 77., 78., 79., 101. i 102. (Cedefop)

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  daje opće smjernice za djelovanje Agencije te svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa i u skladu s člankom 6. donosi programski dokument Agencije;

(a)  daje strateške smjernice za djelovanje Agencije, u skladu s potrebama svojih glavnih dionika, te svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa i u skladu s člankom 6. donosi programski dokument Agencije;

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane 11. i 80. (Cedefop)

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  donosi pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanja njime u odnosu na svoje članove;

(f)  donosi pravila, uključujući mjere za otkrivanje mogućih rizika u ranoj fazi, o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njime u odnosu na svoje članove i neovisne stručnjake te upućene nacionalne stručnjake i drugo osoblje koje nije zaposleno u Agenciji, kako je utvrđeno u članku 19.;

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandman 81. (Cedefop)

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove na temelju analize potreba;

(g)  donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove na temelju analize potreba te vodi računa o tome da se oni odražavaju u programskom dokumentu Agencije;

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandman 12. (Cedefop)

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  imenuje izvršnog direktora i, po potrebi, produžuje njegov mandat ili ga razrješava dužnosti u skladu s člankom 18.;

(k)  imenuje izvršnog direktora i, po potrebi, obnavlja njegov mandat ili ga razrješava dužnosti u skladu s člankom 18.;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka n

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  donosi sve odluke o osnivanju unutarnjih struktura Agencije te, gdje je to potrebno, njihovoj izmjeni, uzimajući u obzir potrebe Agencije u pogledu aktivnosti te razumno financijsko upravljanje.

Briše se.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Godišnji program rada obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku aktivnost, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 4. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u usporedbi s prethodnom financijskom godinom.

3.  Godišnji program rada obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti, te aktivnosti i programe koji podliježu ex ante ili ex post evaluacijama. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati, uključujući planirane mjere za povećanje učinkovitosti, i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku aktivnost, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 4. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u usporedbi s prethodnom financijskom godinom.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

1.   Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. Odgovoran je za izbjegavanje preklapanja programa s agencijom EU-OSHA i Eurofoundom te za to da se prije odobravanja bilo kakvih dodatnih financijskih sredstava razmotri reorganiziranje prioriteta u pogledu aktivnosti. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor bira predsjednika i tri zamjenika kako slijedi – jednoga među članovima koji predstavljaju države članice, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije zaposlenika, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije poslodavaca i jednoga među članovima koji predstavljaju Komisiju. Predsjednik i zamjenici predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom članova Upravnog odbora s pravom glasa.

1.  Upravni odbor bira predsjednika i tri zamjenika kako slijedi – jednoga među članovima koji predstavljaju države članice, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije zaposlenika, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije poslodavaca i jednoga među članovima koji predstavljaju Komisiju. Predsjednik i zamjenici predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova Upravnog odbora s pravom glasa. Upravni odbor na funkcijama direktora i zamjenika direktora, gledano ukupno, mora osigurati uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena.

Amandman  32

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prema potrebi, Izvršni odbor može zbog hitnosti donositi određene privremene odluke u ime Upravnog odbora, osobito o pitanjima u vezi s administrativnim upravljanjem, uključujući obustavu delegiranja ovlasti tijela nadležnog za imenovanja, i proračunskim pitanjima.

3.  Prema potrebi, Izvršni odbor može zbog hitnosti donositi određene privremene odluke u ime Upravnog odbora, uključujući obustavu delegiranja ovlasti tijela nadležnog za imenovanja, u skladu s uvjetima iz članka 5. stavka 2., i proračunska pitanja.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Izvršni odbor sastavljen je od predsjednika, tri zamjenika, koordinatora triju skupina kao što je navedeno u članku 4. stavku 5. te jednog predstavnika Komisije. Svaka skupina navedena u članku 4. stavku 5. može odrediti do dva zamjenika koji će prisustvovati sastancima Izvršnog odbora u odsutnosti punopravnih članova. Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni direktor sudjeluje na sastancima Izvršnog odbora, ali nema pravo glasa.

4.  Izvršni odbor sastavljen je od predsjednika Upravnog odbora, tri zamjenika, koordinatora triju skupina kao što je navedeno u članku 4. stavku 5. te jednog predstavnika Komisije. Svaka skupina navedena u članku 4. stavku 5. može odrediti do dva zamjenika koji će prisustvovati sastancima Izvršnog odbora u odsutnosti punopravnih članova, osiguravajući pritom uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena. Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni direktor sudjeluje na sastancima Izvršnog odbora, ali nema pravo glasa.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mandat članova Izvršnog odbora traje tri godine. Taj se mandat može produljiti. Mandat članova Izvršnog odbora ističe prestankom njihova članstva u Upravnom odboru.

5.  Mandat članova Izvršnog odbora traje tri godine. Taj se mandat može obnoviti. Mandat članova Izvršnog odbora ističe prestankom njihova članstva u Upravnom odboru.

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane 16., 109., 110., 111. (Cedefop), 31., 149., 150., 151. (Eurofound), 15., 109., 110., 111., 112. (EU-OSHA)

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Upravni odbor sastaje se triput godišnje. Uz to, sastaje se na inicijativu predsjednika ili na zahtjev svojih članova.

6.  Upravni odbor sastaje se triput godišnje. Uz to, sastaje se na inicijativu predsjednika ili na zahtjev svojih članova. Svaki koordinator nakon svakog sastanka pravovremeno i transparentno obavještava članove svoje skupine o sadržaju rasprava.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijom. Izvršni direktor odgovara Upravnom odboru.

1.  Izvršni direktor odgovoran je za opće upravljanje Agencijom u skladu sa strateškim smjernicama koje donosi Upravni odbor i odgovara Upravnom odboru.

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandman 114. (Cedefop)

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  u skladu s odlukom iz članka 5. stavka 2., donošenje odluka o upravljanju ljudskim resursima;

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane 18., 120. i 121. (Cedefop)

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka bb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  donošenje odluka o unutarnjim strukturama Agencije te, ako je to potrebno, njihovoj izmjeni, uzimajući u obzir potrebe u pogledu aktivnosti Agencije te dobro proračunsko upravljanje;

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane 18., 120. i 121. (Cedefop)

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka j

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  pripremu nacrta izvješća Agencije o procjeni prihoda i rashoda i izvršenje njezina proračuna;

(j)  pripremu nacrta izvješća Agencije o procjeni prihoda i rashoda i izvršenje njezina proračuna u okviru programskog dokumenta Agencije;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  suradnju s drugim agencijama Unije i sklapanje sporazuma o suradnji s njima.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni direktor odgovoran je i za odlučivanje je li, radi obavljanja zadaća Agencije na učinkovit i djelotvoran način, potrebno osnovati jedan ili više lokalnih ureda u jednoj ili više država članica. Ta odluka zahtijeva prethodnu suglasnost Komisije, Upravnog odbora i države članice u kojoj se namjerava osnovati lokalni ured. U toj se odluci navodi opseg aktivnosti koje taj lokalni ured obavlja tako da se izbjegavaju nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija Agencije.

6.  Izvršni direktor odgovoran je i za odlučivanje je li, radi obavljanja zadaća Agencije na učinkovit i djelotvoran način, potrebno osnovati lokalni ured za vezu u Bruxellesu radi unapređenja suradnje Agencije s relevantnim institucijama Unije. Za tu je odluku potrebna prethodna suglasnost Komisije, upravnog odbora i države članice u kojoj se namjerava osnovati lokalni ured. U toj se odluci navodi opseg aktivnosti koje taj lokalni ured obavlja tako da se izbjegavaju nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija Agencije.

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane 19., 124., 125., 126. i 127. (Cedefop)

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Izvršni direktor može, nakon savjetovanja s Izvršnim odborom, imenovati zamjenika direktora kojeg je običnom većinom glasova odobrio Upravni odbor. Zamjenik direktora bira se iz redova viših rukovoditelja Agencije te njegov mandat završava kad i mandat izvršnog direktora, ili prije, u slučaju stegovnih razloga, uz odobrenje Upravnog odbora koje je izglasano običnom većinom. Izvršni direktor obrazlaže potrebu za imenovanjem zamjenika direktora, te dodjeljuje odgovarajuća sredstva u tu svrhu. Zaduženja zamjenika direktora jasno se definiraju, odnose se samo na tekuće poslovanje Agencije te ih, na prijedlog izvršnog direktora, odobrava Izvršni odbor. Zamjenik direktora prisustvuje sastancima Upravnog odbora i Izvršnog odbora.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Privremeni nacrt procjene temelji se na ciljevima i očekivanim rezultatima dokumenta o godišnjem programiranju iz članka 6. stavka 1. i uzima u obzir financijske resurse potrebne za postizanje tih ciljeva i očekivanih rezultata u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Privremenim nacrtom procjene jamče se adekvatni rashodi za osoblje, kako bi Agencija mogla obavljati svoje zadaće.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija šalje nacrt procjena proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

4.  Komisija podnosi nacrt procjena proračunskom tijelu i Agenciji zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Do 1. srpnja po isteku svake financijske godine računovodstveni službenik šalje završni financijski izvještaj, zajedno s mišljenjem Upravnog odbora, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

5.  Do 1. srpnja po isteku svake financijske godine računovodstveni službenik šalje završni financijski izvještaj, zajedno s mišljenjem Upravnog odbora, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Europskom revizorskom sudu.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor između kandidata s popisa koje je predložila Komisija, nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira.

Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira među kandidatima s popisa koje je predložila Komisija, a kojim se jamči stroga evaluacija kandidata i visoka razina neovisnosti. Nakon imenovanja, izvršni direktor prisustvuje razmjeni gledišta u nadležnom odboru Europskog parlamenta.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Upravni odbor, djelujući na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 3., može mandat izvršnog direktora produljiti jednom, za najviše pet godina.

4.  Upravni odbor, djelujući na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 3., može mandat izvršnog direktora obnoviti jednom.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Izvršni direktor kojem je produljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

5.  Izvršni direktor kojem je obnovljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke Upravnog odbora donesene na prijedlog Komisije.

6.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke Upravnog odbora donesene na prijedlog Komisije, na temelju obrazložene ocjene njegova rada na položaju izvršnog direktora.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija može osnivati lokalne urede u jednoj državi članici ili više njih, uz njihovu suglasnost i u skladu s člankom 11. stavkom 6.

4.  Agencija može osnovati ured za vezu u Bruxellesu u skladu s člankom 11. stavkom 6.

Obrazloženje

Kompromisni amandman koji zamjenjuje amandmane 22., 140., 141. i 142. (Cedefop)

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili, po potrebi, druge prevoditeljske službe.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Agencija postupa uz visoku razinu transparentnosti.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U skladu s člankom 30. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a Agencija provodi ex ante evaluacije svojih aktivnosti koje obuhvaćaju znatne rashode, kao i ex post evaluacije.

 

__________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija smatra da daljnje postojanje Agencije više nije opravdano s obzirom na ciljeve, mandat i zadaće koji su joj dodijeljeni, ona može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

2.  Ako Komisija smatra da daljnje postojanje Agencije više nije opravdano s obzirom na ciljeve, mandat i zadaće koji su joj dodijeljeni, ona može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage. Komisija takav prijedlog podnosi samo nakon detaljne ocjene i nakon što je o tome obavijestila Europski parlament, države članice i socijalne partnere i savjetovala se s njima.

(1)

  SL C 209, 30.7.2017., str. 4.


OBRAZLOŽENJE

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) jedna je od najstarijih agencija Europske unije. Zahvaljujući visokoj kvaliteti analiza i podataka o sustavima i politikama na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, ali i zbog činjenice da potiče razmjenu ideja i najboljih praksi, Centar uživa ugled i povjerenje donositelja odluka.

Cedefop je kao vrstan stručni centar tijekom godina proširio svoje područje rada na vještine i kvalifikacije vodeći računa o gospodarskim, društvenim, političkim i tehnološkim promjenama. Ulazak u digitalno doba označio je veliku prekretnicu u načinu osmišljavanja politika na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Sigurno je da ćemo u budućnosti obavljati zanimanja koja danas još ne postoje. Stoga je vještine i kvalifikacije potrebno neprestano prilagođavati novim potrebama poduzeća i poticati cjeloživotno učenje.

Radi toga i na temelju baze podataka i analiza Cedefopa, Europska je komisija u lipnju 2016. pokrenula „Novi program vještina za Europu” kako bi pomogla 70 milijuna Europljana koji nemaju dostatnu razinu poznavanja čitanja, pisanja, matematike i digitalnih alata. Komisija je izjavila da u cilju uspješne provedbe tog opsežnog projekta želi iskoristiti stručnost i instrumente koje Cedefop ima na raspolaganju. Trebalo bi međutim pojasniti koja bi točno bila uloga agencije radi održavanja dobrih odnosa među uključenim stranama te kako se ne bi previše odstupilo od mandata Cedefopa.

Zbog tih je posebnih okolnosti Europska komisija 23. kolovoza 2016. predložila reviziju uredbe kojom se uspostavlja Cedefop i koja datira iz 1975. godine, kada je agencija osnovana.

Revizija ima dva cilja. S jedne strane pojedine odredbe te uredbe treba uskladiti sa zajedničkim pristupom decentraliziranim agencijama. S druge strane žele se ažurirati ciljevi i zadaće Cedefopa kako bi se uredba o njegovu osnivanju prilagodila stvarnoj prirodi njegovih aktivnosti.

U nacrtu izvješća izvjestiteljica izražava zadovoljstvo zbog činjenice da se konačno primjenjuje zajednički pristup, koji je 12. lipnja 2012. u Strasbourgu bio tema odlučne zajedničke izjave Komisije, Vijeća i Europskog parlamenta, u cilju boljeg upravljanja i veće učinkovitosti decentraliziranih agencija, čime bi im se omogućila bolja provedba javnih politika.

Izvjestiteljica također pozdravlja ažuriranje ciljeva i zadaća agencije u odnosu na aktivnosti koje već provodi i koje su sasvim u skladu s aktualnim prioritetima europske politike na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jednako tako, izvjestiteljica je zadovoljna zbog zadržavanja jedinstvenog sustava trostranog upravljanja agencijom, u čemu sudjeluju vlade, udruženja poslodavaca i udruženja zaposlenika.

Međutim, izvjestiteljica se pita je li za provedbu revizije odabran najbolji trenutak. Koliko bi ona god pozitivno mogla utjecala na dobro funkcioniranje i učinkovitost Cedefopa, bilo bi logičnije organizirati program rada tako da se revizijom obuhvate zaključci koji se očekuju krajem godine, nakon vanjske ocjene agencije i njezina rada.


MIŠLJENJE Odbora za proračune (27.4.2017)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jens Geier

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je predložila ovaj nacrt uredbe da bi uskladila određene odredbe postojeće Uredbe kojom se regulira rad Cedefopa sa zajedničkim pristupom decentraliziranim agencijama. Revizija je ujedno prilika za ažuriranje ciljeva i zadaća Cedefopa.

Istovremeno se revidiraju i uredbe o osnivanju drugih dviju tzv. tripartitnih agencija Europske unije, Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound).

Utjecaj na proračun u smislu ljudskih i financijskih resursa, kao što je detaljnije predstavljeno u zakonodavnom financijskom izvještaju, u skladu je s Komunikacijom Komisije (2013)519.

Izvjestitelj predlaže izmjenu određenih odredbi povezanih sa suradnjom između tripartitnih agencija s ciljem jačanja te suradnje.

Nadalje, izvjestitelj predlaže uvođenje predstavnika u Upravni odbor Agencije kojega će odrediti Europski parlament i koji će zamijeniti jednog predstavnika Komisije. Taj pristup u skladu je sa Zajedničkom izjavom Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Budući da se tri tzv. tripartitne agencije – Cedefop, Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) – bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem, potrebna je uska koordinacija između tri agencije te bi trebalo iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija. K tomu, Agencija bi trebala nastojati uspostaviti učinkovitu suradnju s internim istraživačkim kapacitetima Europske komisije u relevantnim slučajevima.

(7)  Budući da se tri tzv. tripartitne agencije – Cedefop, Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) – bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem, potrebna je uska koordinacija između tri agencije te bi trebalo iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija. Posebice je predviđeno dijeljenje ili objedinjavanje administrativnih zadaća tih agencija te bi te agencije trebale donijeti svoje godišnje programe rada usko međusobno surađujući da bi se izbjegla preklapanja. K tomu, Agencija bi trebala nastojati uspostaviti učinkovitu suradnju s internim istraživačkim kapacitetima Europske komisije u relevantnim slučajevima.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Proračun Agencije trebao bi se pripremati u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti, pri čemu se uzimaju u obzir njegovi ciljevi i očekivani rezultati.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Cilje Agencije je pomoć Komisiji pri oblikovanju i provedbi politika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vještina i kvalifikacija. U tu će svrhu Agencija pružati dokaze i usluge u području izrade politika te usluge razmjene znanja unutar Unije te među Unijom i nacionalnim dionicima, posebno državnim tijelima i socijalnim partnerima.

2.  Cilj je Agencije pomoć Komisiji, drugim institucijama Unije, državama članicama i socijalnim partnerima pri oblikovanju i provedbi politika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vještina i kvalifikacija. U tu će svrhu Agencija pružati dokaze i analize u području izrade politika te usluge razmjene znanja unutar Unije te među Unijom i nacionalnim dionicima, posebno državnim tijelima i socijalnim partnerima.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri obavljanju svojih dužnosti Agencija održava uski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, bez obzira na to jesu li ona javna ili privatna, nacionalna ili međunarodna, s tijelima javne vlasti i obrazovnim ustanovama te s radničkim organizacijama i organizacijama poslodavaca. Agencija, ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve, osigurava suradnju s drugim agencijama Europske unije kako bi se izbjegavala preklapanja te kako bi se promicale sinergija i komplementarnost u njihovu djelovanju, posebno s Europskom zakladom za osposobljavanje, Eurofoundom i agencijom EU-OSHA.

3.  Pri obavljanju svojih dužnosti Agencija održava uski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, bez obzira na to jesu li ona javna ili privatna, nacionalna ili međunarodna, s tijelima javne vlasti i obrazovnim ustanovama te s radničkim organizacijama i organizacijama poslodavaca.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve Agencija surađuje s drugim agencijama Unije, posebno s Europskom zakladom za osposobljavanje, Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta te s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu, radi postizanja koordinacije i financijskih ušteda i izbjegavanja preklapanja te u cilju promicanja sinergije i komplementarnosti u njihovim aktivnostima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Agencija sklapa sporazume o suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije kako bi se omogućila i promicala suradnja s njima.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor sastoji se od:

1.  Upravni odbor sastoji se od:

(a)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa njezinu vladu;

(a)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa njezinu vladu;

(b)  iz svake države članice po jedan član, koji zastupa organizacije poslodavaca;

(b)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa organizacije poslodavaca;

(c)  iz svake države članice po jedan član, koji zastupa organizacije radnika;

(c)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa organizacije radnika;

(d)  tri člana koji zastupaju Komisiju.

(d)  dva člana koji zastupaju Komisiju;

 

(da)  jednog neovisnog člana koji zastupa Europski parlament.

Svi članovi navedeni u točkama (a) – (d) imaju pravo glasa.

Svi članovi navedeni u točkama (a) – (da) imaju pravo glasa.

 

Imenovanje stupa na snagu nakon što dotična osoba potpiše izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Članovi iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće na temelju popisa kandidata koje mu podnose države članice, organizacije poslodavaca i radničke organizacije. Komisija imenuje članove koji je predstavljaju.

Članovi iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće na temelju popisa kandidata koje mu podnose države članice, organizacije poslodavaca i radničke organizacije. Komisija i Europski parlament imenuju članove koji ih predstavljaju.

 

Predstavnik Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu i predstavnik Eurofounda imaju status promatrača u Upravnom odboru.

Obrazloženje

Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. predviđena je mogućnost da Parlament imenuje jednog člana Upravnog odbora.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. Upravni odbor odgovoran je za izbjegavanje preklapanja programa s ostalim tripartitnim agencijama Unije, kao i za to da se ponovno određivanje prioriteta aktivnosti uvijek uzme u obzir kao valjana alternativa prije nego što se potencijalno odobre dodatna financijska sredstva. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  suradnju s drugim agencijama Unije i sklapanje sporazuma o suradnji s njima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Privremeni nacrt procjene temelji se na ciljevima i očekivanim rezultatima dokumenta o godišnjem programiranju iz članka 6. stavka 1. i uzima u obzir financijske resurse potrebne za postizanje tih ciljeva i očekivanih rezultata u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija šalje nacrt procjena proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

4.  Komisija šalje nacrt procjena proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije. Komisija istovremeno šalje te nacrte procjena Agenciji.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili drugi pružatelji prevoditeljskih usluga u skladu s pravilima javne nabave i unutar granica utvrđenih relevantnim financijskim pravilima.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 36. i svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 36. i svakih pet godina nakon toga Komisija podnosi evaluaciju u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop)

Referentni dokumenti

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jens Geier

15.9.2016

Datum usvajanja

25.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop)

Referentni dokumenti

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Datum podnošenja EP-u

23.8.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Datum usvajanja

12.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Datum podnošenja

28.7.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti