Eljárás : 2016/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0273/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0273/2017

Viták :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Szavazatok :

PV 11/12/2018 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0490

JELENTÉS     ***I
PDF 822kWORD 111k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Anne Sander

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0532),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 166. cikkének (4) bekezdésére, 165. cikkének (4) bekezdésére, valamint 149. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0343/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 30-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0273/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 149. cikkével, 165. cikkének (4) bekezdésével és 166. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Cedefop ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést és támogatja tevékenységeiket olyan kezdeményezések révén, amelyek célja a szakképzés területét érintő információk és bevált gyakorlatok cseréjének fejlesztése.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Cedefop létrehozása óta jelentős szerepet tölt be a közös szakképzési politika formálásának támogatásában. Ugyanakkor a szakképzés fogalma és jelentősége a munkaerőpiaci változások, a – különösen a digitális területen tapasztalható – technológiai fejlődés, valamint a fokozódó munkavállalói mobilitás hatására nagymértékben átalakult. A szakképzési politikák ennek megfelelően módosultak, és mára az eszközök és a kezdeményezések széles skáláját ölelik fel, melyek némelyike – nevezetesen a készségekhez és a képesítésekhez (ideértve a tanulási eredmények érvényesítését is) kapcsolódók mindegyike – szükségszerűen átlépi a szakképzés hagyományos határait. A Cedefop tevékenységének jellegét ezért egyértelműen meg kell határozni, a releváns terminológiát pedig ki kell igazítani, ugyanakkor a Szerződés rendelkezéseiben a szakképzésre vonatkozóan előírt hatáskörön belül maradva.

(2)  A Cedefop létrehozása óta – szakértelme révén – jelentős szerepet tölt be a közös szakképzési politika formálásának támogatásában. Ugyanakkor a szakképzés fogalma és jelentősége a munkaerőpiaci változások, a munkavállalói mobilitás növekedése, az Unió fenntarthatóság iránti elkötelezettsége és a – különösen a digitális területen tapasztalható – technológiai fejlődés hatására nagymértékben átalakult, ami még inkább megnehezíti a kompetenciáknak és képesítéseknek a folyamatosan átalakuló kereslettel való összehangolását. A szakképzési politikák ennek megfelelően módosultak, és mára az eszközök és a kezdeményezések széles skáláját ölelik fel, melyek némelyike – nevezetesen a készségekhez és a képesítésekhez (ideértve a tanulási eredmények érvényesítését is) kapcsolódók mindegyike – szükségszerűen átlépi a szakképzés hagyományos határait. A Cedefop tevékenységének jellegét ezért egyértelműen meg kell határozni, a releváns terminológiát pedig ki kell igazítani, ugyanakkor a Szerződés rendelkezéseiben a szakképzésre vonatkozóan előírt hatáskörön belül maradva.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ez a rendelet hatályon kívül helyezi a 337/75/EGK rendeletet azzal a céllal, hogy korszerűsítse a Cedefop megbízatását és feladatait, hogy azok jobban tükrözzék az Ügynökség jelenlegi tevékenységeit, amelyek túlmutatnak a szakoktatáson és szakképzésen, és a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos feladatokat foglalnak magukban, továbbá hogy a Cedefop megbízatását és feladatait hozzáigazítsa a jelenlegi szakpolitikai prioritásokhoz és stratégiákhoz, figyelembe véve a közelmúltbeli szakpolitikai fejleményeket a szakoktatás és szakképzés, valamint a készségek és a képesítések területén.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szakképzési politika végrehajtása során figyelmet kell fordítani az oktatás és képzés, illetve a munka világának kapcsolódási pontjaira, biztosítva, hogy az elsajátított ismeretek, készségek és kompetenciák elősegítsék a foglalkoztathatóságot a munkaerőpiaci változások közepette, és relevánsak legyenek mind a polgárok, mind pedig a társadalom szükségletei szempontjából.

(4)  A szakképzési politika végrehajtása során figyelmet kell fordítani az oktatás és képzés, illetve a munka világának kapcsolódási pontjaira és a közöttük lévő átmenetre, biztosítva, hogy az elsajátított ismeretek, készségek és kompetenciák a változó körülmények között is elősegítsék a munkaerőpiaci integrációt, és relevánsak legyenek mind a polgárok, mind pedig a társadalom szükségletei szempontjából.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 337/75/EGK tanácsi rendelet többször módosult. Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében új jogi aktussal kell felváltani.

(5)  A 337/75/EGK rendelet többször módosult. Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében új jogi aktussal kell felváltani, a rendelet fő irányvonalától való eltérés és az eredeti célkitűzések veszélyeztetése nélkül.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Ami a Cedefop irányítását illeti, a tagok időszakonkénti cserélődésének biztosítása érdekében az igazgatótanácsnak fontolóra kell vennie a tagjai által egymás után vállalható ciklusok maximális számának korlátozását, működési szabályai vagy egyéb mechanizmusok révén.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – a Cedefop, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a három ügynökség szoros együttműködése, valamint a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszerek kiaknázása. Emellett az indokolt körben az Ügynökségnek törekednie kell az Európai Bizottság belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

(7)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – vagyis a Cedefop, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen ezek szoros együttműködése, a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszerek kiaknázása, valamint a tevékenységeik és intézményeik közötti, illetve az ügynökségek és a Bizottság közötti mindennemű átfedés kiküszöbölése. Emellett indokolt esetben a Cedefopnak törekednie kell az uniós intézmények belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a következő módosítások helyébe lép: 4., 30., 31. és 32. (Cedefop); 2., 50., 51., és 52. (Eurofound); 3., 30., 31. és 32. (EU-OSHA)

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A Cedefop, az Eurofound és az EU-OSHA háromoldalú jellege egy átfogó megközelítést tükröz, amely a szociális partnerek, az uniós és nemzeti hatóságok közötti társadalmi párbeszéden alapul, és rendkívül értékes a közös és tartós megoldások megkeresése szempontjából.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A Cedefop működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat – amennyire csak lehetséges – az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Fordítóközpont) biztosítja. Adott esetben – például a fordítás sürgőssége vagy költsége, vagy a Fordítóközpont nagy leterheltsége miatt – más fordítási szolgáltatók is elvégezhetik a fordítási szolgáltatásokat. Az ilyen más fordítási szolgáltatóknak a Fordítóközponttal megegyező minőségű fordításokat kell nyújtaniuk legfeljebb azzal megegyező áron, meg kell felelniük az uniós környezetvédelmi, munkaügyi és szociális normáknak, és adott esetben tiszteletben kell tartaniuk a közbeszerzési szabályokat.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Beszerzési tevékenységei során a Cedefopnak be kell tartania a magas környezetvédelmi, munkaügyi és szociális minőségi normákat, valamint a nagyfokú átláthatóságra és a tisztességes versenyre vonatkozó szabályokat.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c)  A Cedefop költségvetését a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének tiszteletben tartásával kell kialakítani, figyelembe véve az Ügynökség céljait és várt eredményeit.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A Cedefop személyzetére vonatkozóan a 337/75/EGK rendeletben szereplő rendelkezéseket hozzá kell igazítani az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatához (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) és az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekhez, amelyeket a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet7 állapít meg.

(9)  A Cedefop személyzetére vonatkozóan a 337/75/EGK rendeletben szereplő rendelkezéseket hozzá kell igazítani az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatához (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) és az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekhez, amelyeket a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet7 állapít meg. Megújított feladatkörére tekintettel a Cedefopnak megfelelő személyzettel kell rendelkeznie annak érdekében, hogy teljesíthesse megbízatását.

__________________

__________________

7  A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

7  A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Cedefop célja, hogy támogassa a Bizottságot a szakképzésre, a készségekre és a képesítésekre vonatkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása terén. E célból az Ügynökség az uniós és tagállami szereplők – különösen a kormányok és a szociális partnerek – számára a politikai döntéshozatalt és a tudásmegosztást elősegítő ismeretanyagot bocsát rendelkezésre, illetve ilyen célú szolgáltatásokat nyújt.

(2)  A Cedefop célja, hogy támogassa a szakképzésre, a készségekre és a képesítésekre vonatkozó uniós szakpolitikákat. E célból az Ügynökség az uniós és tagállami szereplők számára a politikai döntéshozatalt és a tudásmegosztást elősegítő, független forrásból származó ismeretanyagot és elemzéseket bocsát rendelkezésre, illetve ilyen célú szolgáltatásokat és támogatást nyújt.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  saját elemzése és kutatása alapján kutatásalapú javaslatok készítése a szakképzés területén a politikai döntéshozók számára;

Indokolás

A Cedefop képes továbblépni az elemzés és az információ nyújtásától a politikai döntéshozók számára történő értékes javaslatok nyújtásáig. Ennek határozottan szerepelnie kell feladataiban és megbízatásában.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a készségekre, a foglalkozásokra és a képesítésekre vonatkozó eszközök, adatkészletek és szolgáltatások kezelése és rendelkezésre bocsátása a polgárok, a vállalkozások, a politikai döntéshozók, a szociális partnerek és más érdekeltek számára.

h)  a Bizottsággal együttműködve a készségekre, a foglalkozásokra és a képesítésekre vonatkozó eszközök, adatkészletek és szolgáltatások kezelése és rendelkezésre bocsátása a polgárok, a vállalkozások, a politikai döntéshozók, a szociális partnerek és más érdekeltek számára.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott – tagállami és nemzetközi – köz- és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, az oktatási intézményekkel, valamint a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel. Az átfedések megelőzése és a tevékenységük közötti szinergiák és kapcsolódások előmozdítása céljából az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül biztosítja az együttműködést az Európai Unió más ügynökségeivel, ideértve különösen az Európai Képzési Alapítványt, az Eurofoundot és az EU-OSHA-t.

(3)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakképzési, valamint a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos szakpolitikákra szakosodott nemzeti vagy nemzetközi állami és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, az oktatási intézményekkel, a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel, valamint – ahol vannak ilyenek – a nemzeti háromoldalú testületekkel. Az átfedések megelőzése és a tevékenységük közötti szinergiák és kapcsolódások előmozdítása céljából az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül biztosítja az együttműködést más uniós ügynökségekkel, ideértve az együttes munkavégzés lehetőségét is, különösen az Európai Képzési Alapítvánnyal, az Eurofounddal és az EU-OSHA-val.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az ügynökség az átláthatóság, a tisztességes verseny és a szociális jogok szabályainak tiszteletben tartásával részt vehet a Bizottság által a saját szakterületén szervezett valamennyi közbeszerzésben.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az Európai Parlament által kinevezett három független szakértő;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a), a b) és a c) pontban említett tagokat a Tanács jelöli ki a tagállamok, valamint az európai munkaadói és munkavállalói szervezetek által benyújtott, a jelöltek nevét tartalmazó listák alapján. A Bizottság képviseletét ellátó tagokat a Bizottság jelöli ki.

Az a), a b) és a c) pontban említett tagokat a Tanács jelöli ki a tagállamok, valamint az európai munkaadói és munkavállalói szervezetek által benyújtott, a jelöltek nevét tartalmazó listák alapján. A d) pontban említett tagokat a Bizottság jelöli ki. A da) pontban említett szakértőket az Európai Parlament illetékes bizottsága jelöli ki.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatótanács tagjai és a póttagok kijelölése a szakképzés, készségek és képesítések területén meglévő ismereteikre figyelemmel, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeket figyelembe véve történik. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik arra, hogy képviselőinek személyét az igazgatótanács munkája folyamatosságának biztosítása érdekében ne változtassa gyakran. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik a nemek kiegyensúlyozott képviseleti arányának biztosítására.

(3)  Az igazgatótanács tagjai és a póttagok kijelölése a szakképzés, készségek és képesítések területén meglévő ismereteikre figyelemmel, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeket figyelembe véve történik. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik arra, hogy képviselőinek személyét az igazgatótanács munkája folyamatosságának biztosítása érdekében ne változtassa gyakran. Az Európai Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek az igazgatótanácsba jelölt képviselőik és póttagjaik kinevezése során biztosítják a férfiak és a nők kiegyensúlyozott képviseletét.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Valamennyi tag és póttag írásbeli érdekeltségi nyilatkozatot ír alá hivatalba lépésekor vagy kinevezésének meghosszabbítása esetén, amelyet aktualizálnia kell, ha érdekeltségei tekintetében változások következnek be. Az Ügynökség honlapján közzéteszi az érdekeltségi nyilatkozatokat és azok frissítéseit.

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a következő módosítások helyébe lép: 53., 62., 69. és 70. (Cedefop)

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagok és a póttagok megbízatása négy évre szól. Ez az időtartam meghosszabbítható. Megbízatásuk lejártával vagy lemondáskor a tagok a megbízatásuk megújításáig, illetve az új tag kijelöléséig ellátják feladataikat.

(4)  A tagok és a póttagok megbízatása négy évre szól. Ez az időtartam megújítható. Megbízatásuk lejártával vagy lemondáskor a tagok a megbízatásuk megújításáig, illetve az új tag kijelöléséig ellátják feladataikat.

Indokolás

Az elnök és az elnökhelyettesek (egyszer megújítható) mandátumához való hozzáigazítás (7. cikk (2) bekezdés). Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a következő módosítások helyébe lép: 9., 71., 72., 73., 74., 75. (Cedefop), (105.), 106., 107., 108. (Eurofound), 11., (74.), 75., 76., 77., 78. (EU-OSHA)

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Eurofound és az EU-OSHA egy-egy képviselőjének megfigyelői státusszal kell rendelkeznie az igazgatótanács ülésein a három háromoldalú ügynökség hatékonyságának és a köztük levő szinergiáknak a javítása, valamint a tevékenységeik közötti átfedések elkerülése érdekében.

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a következő módosítások helyébe lép: 10., 15., 77., 78., 79., 101. és 102. (Cedefop)

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  kijelöli az Ügynökség tevékenységének általános irányát és a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával, a 6. cikknek megfelelően minden évben elfogadja az Ügynökség programdokumentumát;

a)  a fő érdekeltek igényeivel összhangban kijelöli az Ügynökség tevékenységének stratégiai irányát, és a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával, a 6. cikknek megfelelően minden évben elfogadja az Ügynökség programozási dokumentumát;

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a következő módosítások helyébe lép: 11. és 80. (Cedefop)

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  szabályokat fogad el tagjai tekintetében az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére;

f)  szabályokat fogad el tagjai és a független szakértők, valamint a 19. cikkben említettek szerint a kirendelt nemzeti szakértők és egyéb, nem az Ügynökség alkalmazásában álló személyzet vonatkozásában az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére, beleértve a potenciális kockázatok korai szakaszban történő észlelését szolgáló intézkedéseket;

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a 81. módosítás helyébe lép (Cedefop)

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a szükségletek elemzése alapján kommunikációs és terjesztési tervet fogad el és azt rendszeresen frissíti;

g)  a szükségletek elemzése alapján kommunikációs és terjesztési tervet fogad el, és azt rendszeresen frissíti és belefoglalja az Ügynökség programozási dokumentumába;

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a 12. módosítás helyébe lép (Cedefop)

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a 18. cikknek megfelelően kinevezi az ügyvezető igazgatót, és adott esetben meghosszabbítja hivatali idejét vagy felmenti hivatalából;

k)  a 18. cikknek megfelelően kinevezi az ügyvezető igazgatót, és adott esetben megújítja hivatali idejét vagy felmenti hivatalából;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – n pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos igények és a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás figyelembevételével meghozza az Ügynökség belső struktúráinak kialakításával és szükség szerint azok módosításával kapcsolatos összes döntést.

törölve

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az éves munkaprogramban a részletes célkitűzéseket és az elvárt eredményeket, valamint a kapcsolódó teljesítménymutatókat kell meghatározni. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia a (4) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az Ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg.

(3)  Az éves munkaprogramban a részletes célkitűzéseket és az elvárt eredményeket, a kapcsolódó teljesítménymutatókat, valamint az előzetes és utólagos értékelések tárgyát képező tevékenységeket és programokat kell meghatározni. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket – a tervezett hatékonyságnövelő intézkedéseket is ideértve –, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia a (4) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az Ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   Amikor az Ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra átruházhatja.

(1)   Amikor az Ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Az igazgatótanács feladata az EU-OSHA és az Eurofound munkaprogramjával való átfedések kiküszöbölése, továbbá annak biztosítása, hogy minden további pénzügyi forrás igénybevételét megelőzően megtörténjen a korábban tervezett tevékenységek fontosságának felülvizsgálata. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét átruházhatja az ügyvezető igazgatóra.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács elnököt és három alelnököt választ a következő módon: – egy főt a tagállamokat képviselő tagok, egyet a munkaadói szervezeteket képviselő tagok, egyet a munkavállalói szervezeteket képviselő tagok, egyet pedig a Bizottságot képviselő tagok közül. Az elnök és az alelnökök megválasztása az igazgatótanács szavazásra jogosult tagjai kétharmadának szavazatával történik.

(1)  Az igazgatótanács elnököt és három alelnököt választ a következő módon: – egy főt a tagállamokat képviselő tagok, egyet a munkaadói szervezeteket képviselő tagok, egyet a munkavállalói szervezeteket képviselő tagok, egyet pedig a Bizottságot képviselő tagok közül. Az elnököt és az alelnököt az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjainak kétharmados többségével választják meg. Az igazgatótanács biztosítja, hogy az elnöki és az alelnöki tisztséget betöltők között együttesen kiegyensúlyozott legyen a férfiak és a nők aránya.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Sürgős esetekben a felügyelőtestület az igazgatótanács nevében meghozhat bizonyos ideiglenes határozatokat, különösen az igazgatási irányítást érintő kérdésekben, ideértve a kinevezési hatáskörök átruházásának felfüggesztését és a költségvetési kérdéseket is.

(3)  Sürgős esetekben a felügyelőtestület az igazgatótanács nevében meghozhat bizonyos ideiglenes határozatokat, ideértve a kinevezési hatáskörök felfüggesztését az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban és a költségvetési kérdéseket is.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felügyelőtestület az igazgatótanács elnökéből, a három alelnökből, a három csoport 4. cikk (5) bekezdésében említett három csoport koordinátorából és a Bizottság egy képviselőjéből áll. A 4. cikk (5) bekezdésében említett mindegyik csoport legfeljebb két póttagot jelölhet a felügyelőtestület ülésein a teljes jogú tagok távollétében történő részvételre. Az igazgatótanács elnöke egyben a felügyelőtestület elnöke is. Az ügyvezető igazgató részt vesz a felügyelőtestület ülésein, de szavazati joggal nem rendelkezik.

(4)  A felügyelőtestület az igazgatótanács elnökéből, a három alelnökből, a 4. cikk (5) bekezdésében említett három csoport koordinátorából és a Bizottság egy képviselőjéből áll. A 4. cikk (5) bekezdésében említett mindegyik csoport legfeljebb két póttagot jelölhet a felügyelőtestület ülésein a teljes jogú tagok távollétében történő részvételre, biztosítva a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányát. Az igazgatótanács elnöke egyben a felügyelőtestület elnöke is. Az ügyvezető igazgató részt vesz a felügyelőtestület ülésein, de szavazati joggal nem rendelkezik.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A felügyelőtestület tagjainak megbízatása két évre szól. Ez az időtartam meghosszabbítható. A felügyelőtestület tagjainak megbízatása a végrehajtó bizottsági tagságuk megszűntével megszűnik.

(5)  A felügyelőtestület tagjainak megbízatása két évre szól. Ez az időtartam megújítható. A felügyelőtestület tagjainak megbízatása a végrehajtó bizottsági tagságuk megszűntével megszűnik.

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a következő módosítások helyébe lép: 16., 109., 110., 111. (Cedefop), 31., 149., 150., 151. (Eurofound), 15., 109., 110., 111., 112. (EU-OSHA)

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A felügyelőtestület évente legalább három alkalommal ülésezik. Ezenkívül az elnöke kezdeményezésére vagy a tagjai kérésére is összeül.

(6)  A felügyelőtestület évente legalább három alkalommal ülésezik. Ezenkívül az elnöke kezdeményezésére vagy a tagjai kérésére is összeül. Az egyes koordinátorok minden egyes ülés után kellő időben és átlátható módon tájékoztatják saját csoportjuk tagjait az ott folytatott megbeszélés tartalmáról.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökséget az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgató a tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

(1)  Az ügyvezető igazgató a felelős az Ügynökségnek az igazgatótanács által megszabott stratégiai irányvonalnak megfelelő általános irányításáért, és a tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a 114. módosítás helyébe lép (Cedefop)

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az 5. cikk (2) bekezdésében említett határozattal összhangban az emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos döntések meghozatala;

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a következő módosítások helyébe lép: 18., 120. és 121. (Cedefop)

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  az Ügynökség belső struktúráival, valamint adott esetben ezek módosításával kapcsolatos döntések meghozatala, figyelembe véve az Ügynökség tevékenységeihez kapcsolódó igényeket és a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás szempontjait.

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a következő módosítások helyébe lép: 18., 120. és 121. (Cedefop)

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  az Ügynökség a tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatásának elkészítése és költségvetésének végrehajtása.

j)  az Ügynökség tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatásának elkészítése és költségvetésének végrehajtása, az Ügynökség programozási dokumentumának részeként;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  más uniós ügynökségekkel való együttműködés, illetve együttműködési megállapodások megkötése ezen ügynökségekkel.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ügyvezető igazgató feladata továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-e – az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából – egy vagy több tagállamban egy vagy több helyi irodát nyitni. A döntés a Bizottság, az igazgatótanács és azon tagállam előzetes hozzájárulását igényli, ahol a helyi iroda nyílik. A döntésről hozott határozatban meg kell határozni az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökségen belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések.

(6)  Az ügyvezető igazgató feladata továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-e – az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából – egy helyi irodát létesíteni Brüsszelben összekötő irodaként, amelynek feladata, hogy elmélyítse az Ügynökség együttműködését a megfelelő uniós intézményekkel. A döntéshez a Bizottság, az igazgatótanács és azon tagállam előzetes hozzájárulására van szükség, ahol a helyi iroda nyílik. Az erről hozott határozatban meg kell határozni az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökségen belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések.

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a következő módosítások helyébe lép: 19., 124., 125., 126. és 127. (Cedefop)

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az ügyvezető igazgató a felügyelőtestülettel folytatott egyeztetést követően igazgatóhelyettest nevezhet ki, a kinevezést azonban az igazgatótanácsnak – egyszerű többségi szavazással – jóvá kell hagynia. Az igazgatóhelyettes az Ügynökség vezető beosztású munkatársai közül kerül kiválasztásra, és megbízatása az ügyvezető igazgatói megbízatással egy időben szűnik meg, illetve fegyelmi okok esetén korábban, az igazgatótanács egyszerű többséggel hozott jóváhagyó döntése függvényében. Az ügyvezető igazgatónak meg kell indokolnia az igazgatóhelyettes kinevezésének szükségességét, valamint megfelelő erőforrásokat kell elkülönítenie e célra. Világosan meg kell határozni az igazgatóhelyettes feladatait, amelyek kizárólag az ügynökség napi tevékenységének irányítására vonatkozhatnak, és amelyeket az ügyvezető igazgató javaslatait követően az igazgatótanács hagy jóvá. Az igazgatóhelyettes részt vesz az igazgatótanács és a felügyelőtestület ülésein.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az előzetes előirányzat-tervezet a 6. cikk (1) bekezdésében említett, az éves programozást tartalmazó dokumentumban megfogalmazott célkitűzéseken és várt eredményeken alapul, és figyelembe veszi az e célok és várt eredmények eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének megfelelően.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az előzetes költségvetési tervezet biztosítja a személyzeti kiadások megfelelő szintjét, amely lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy megbízatását végrehajtsa.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóságnak.

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt benyújtja a költségvetési hatóságnak és az Ügynökségnek.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A számvitelért felelős tisztviselő minden pénzügyi évet követően július 1-jéig megküldi a végleges beszámolót és az igazgatótanács véleményét az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(5)  A számvitelért felelős tisztviselő minden pénzügyi évet követően július 1-jéig megküldi a végleges beszámolót és az igazgatótanács véleményét az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Számvevőszéknek.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról.

Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően, amely biztosítja a jelöltek szigorú értékelését és a magas szintű függetlenséget. Kinevezését követően az ügyvezető igazgató eszmecserén vesz részt az Európai Parlament illetékes bizottságában.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az igazgatótanács a (3) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja.

(4)  Az igazgatótanács a (3) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal megújíthatja.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az az ügyvezető igazgató, akinek hivatali ideje meghosszabbításra került, a teljes időszak leteltekor nem vehet részt az azonos álláshelyre vonatkozó újabb kiválasztási eljárásokban.

(5)  Az az ügyvezető igazgató, akinek hivatali ideje megújításra került, a teljes időszak leteltekor nem vehet részt az azonos álláshelyre vonatkozó újabb kiválasztási eljárásokban.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ügyvezető igazgató kizárólag az igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata alapján meghozott határozatával hívható vissza hivatalából.

(6)  Az ügyvezető igazgató kizárólag az igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata alapján meghozott határozatával hívható vissza hivatalából, mely határozat az ügyvezető igazgatóként nyújtott teljesítményének indokolt értékelésén alapul.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség egy vagy több tagállamban – e tagállamok hozzájárulásával és a 11. cikk (6) bekezdésével összhangban – helyi irodákat hozhat létre.

(4)  Az Ügynökség a 11. cikk (6) bekezdésével összhangban összekötő irodát hozhat létre Brüsszelben.

Indokolás

Közös megegyezésen alapuló módosítás, mely a következő módosítások helyébe lép: 22., 140., 141. és 142. (Cedefop)

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja, illetve adott esetben más fordítási szolgálatok biztosítják.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Ügynökség nagyfokú átláthatóság mellett végzi tevékenységét.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 30. cikkének (4) bekezdése szerint az Ügynökség előzetes és utólagos értékeléseket végez azon tevékenységeire vonatkozóan, amelyek jelentős kiadással járnak.

 

__________________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a Bizottság megítélése szerint az Ügynökség fenntartása a kitűzött célokra, megbízatásra és feladatokra tekintettel a továbbiakban nem indokolt, javasolhatja e rendelet megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

(2)  Amennyiben a Bizottság megítélése szerint az Ügynökség fenntartása a kitűzött célokra, megbízatásra és feladatokra tekintettel a továbbiakban nem indokolt, javasolhatja e rendelet megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését. Ilyen javaslatra kizárólag egy részletes felmérést, majd az Európai Parlament, a tagállamok és a szociális partnerek tájékoztatását, valamint a velük történő konzultációt követően kerülhet sor.

(1)

  HL C 209., 2017.7.30., 4. o.


INDOKOLÁS

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) az Európai Unió egyik legrégibb ügynöksége. Elemzéseinek, valamint a szakoktatási és szakképzési rendszerekre és szakpolitikákra vonatkozó adatainak minősége, továbbá azon képessége, hogy elő tudja mozdítani az eszmecserét és a bevált gyakorlatok cseréjét, biztosította számára, hogy ismertséget és hitelességet tudjon kivívni magának a politikai döntéshozók körében.

Vezető szakértői központként a Cedefop az évek során kibővítette tevékenységi körét a kompetenciákra és a képesítésekre, a gazdasági, társadalmi, politikai és technológiai változásokhoz való alkalmazkodás szorgalmazására irányuló erőfeszítéseinek részeként. A digitális korba lépés fontos fordulópontot jelent abból a szempontból, hogy már másként tekintünk a szakoktatás és szakképzés területére vonatkozó szakpolitikákra. A jövőben minden bizonnyal olyan szakmákat is űzni fogunk, amelyek ma még nem is léteznek. Ez szükségessé teszi, hogy folyamatosan hozzáigazítsuk a kompetenciákat és a képesítéseket a vállalkozások új igényeihez. Szükségessé teszi azt is, hogy ösztönözzük az egész életen át tartó tanulást.

E célból, és a Cedefop adatai és elemzései alapján az Európai Bizottság 2016 júniusában elindította az „Új európai készségfejlesztési programˮ elnevezésű stratégiát annak érdekében, hogy segítséget nyújtson annak a 70 millió európai polgárnak, akik nem rendelkeznek megfelelő készségekkel az olvasás, az írás, a számolni tudás, illetve a digitális eszközök használata területén. A Bizottság kifejezte azon óhaját, hogy igénybe veszi a Cedefop szakértelmét és eszközeit e nagyszabású projekt megvalósítása érdekében. Ugyanakkor érdemes lenne egyértelműen meghatározni, hogy pontosan milyen szerepet kell betöltenie az Ügynökségnek, annak érdekében, hogy fenn lehessen tartani a felek között az egyetértést, valamint hogy ne változtassák meg nagymértékben a Cedefop megbízatását.

E konkrét körülményekre tekintettel az Európai Bizottság 2016. augusztus 23-án javaslatot tett a Cedefop létrehozásáról szóló, 1975-ben készült (ebben az évben hozták létre az Ügynökséget) rendelet felülvizsgálatára.

A felülvizsgálat célja kettős. Célja egyfelől, hogy harmonizálja a rendelet egyes rendelkezéseit a decentralizált ügynökségek tekintetében elfogadott közös megközelítéssel. Másfelől pedig aktualizálni kívánja a Cedefop célkitűzéseit és küldetését, hogy az Ügynökséget létrehozó rendelet tükrözze az Ügynökség valódi tevékenységeit.

Jelentéstervezetében az előadó üdvözli, hogy végre alkalmazzák a fent említett közös megközelítést, melyet a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament egy 2012. június 12-én Strasbourgban kiadott együttes nyilatkozatban rögzített, amelyben a három intézmény kemény szavakkal szorgalmazta a decentralizált ügynökségek irányításának és hatékonyságának javítását, hogy azok jobban tudják támogatni a közpolitikák végrehajtását.

Az előadó üdvözli ezenkívül az Ügynökség célkitűzéseinek és küldetésének aktualizálását, tekintettel az Ügynökség által jelenleg folytatott tevékenységekre, amelyek teljes mértékben megfelelnek az európai szakoktatási és szakképzési politika aktuális prioritásainak. Az előadó üdvözli továbbá az Ügynökség egyedi háromoldalú irányítási rendszerének fenntartását, amelynek keretében az Ügynökség bevonja irányításába a kormányokat, valamint a munkaadói és munkavállalói szervezeteket.

Az előadó ugyanakkor megkérdőjelezi a felülvizsgálat időzítésének megfelelőségét. Bármennyire is előnyös a felülvizsgálat a Cedefop megfelelő működése és hatékonysága szempontjából, helyénvalóbb lett volna a munkaprogramot úgy megtervezni, hogy a felülvizsgálat magában foglalhassa az év végén, az Ügynökség folyamatban lévő külső értékelését követően benyújtandó következtetéseket is.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (27.4.2017)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

A vélemény előadója: Jens Geier

RÖVID INDOKOLÁS

Ezt a rendelettervezetet a Bizottság javasolta a Cedefop tekintetében irányadó jelenlegi rendelet bizonyos rendelkezéseinek a decentralizált ügynökségek tekintetében elfogadott közös megközelítéssel való összehangolása céljából. A felülvizsgálat egyben lehetőséget kínál a Cedefop céljainak és feladatainak naprakésszé tételére is.

A Cedefop alapító rendeletének felülvizsgálatával párhuzamosan az Európai Unió másik két úgynevezett háromoldalú ügynöksége, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) alapító rendelete szintén felülvizsgálat tárgya.

Az emberi és a pénzügyi erőforrások tekintetében a pénzügyi kimutatásban részletesebben bemutatott költségvetési hatások megfelelnek a COM(2013)0519 bizottsági közleményben foglaltaknak.

Az előadó javasolja egyes, a háromoldalú ügynökségek közti együttműködésre vonatkozó rendelkezések módosítását a szóban forgó együttműködés fokozása érdekében.

Az előadó emellett javasolja egy, az Európai Parlament által javasolt képviselőnek az Ügynökség igazgatótanácsába való delegálását a Bizottság egyik képviselőjének felváltása céljából. Ez a megközelítés összhangban van az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozatával.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – a Cedefop, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a három ügynökség szoros együttműködése, valamint a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszerek kiaknázása. Emellett az indokolt körben az Ügynökségnek törekednie kell az Európai Bizottság belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

(7)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – a Cedefop, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a három ügynökség szoros együttműködése, valamint a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszerek kiaknázása. A tervek között szerepel az adminisztratív feladatoknak a szóban forgó ügynökségek közti megosztása vagy összevonása, és az ügynökségeknek az átfedések elkerülése érdekében egymással szorosan együttműködve kell elfogadniuk éves munkaprogramjukat. Emellett az indokolt körben az Ügynökségnek törekednie kell az Európai Bizottság belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az Ügynökség költségvetését a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének tiszteletben tartásával kell kialakítani, figyelembe véve az Ügynökség céljait és várt eredményeit.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Cedefop célja, hogy támogassa a Bizottságot a szakképzésre, a készségekre és a képesítésekre vonatkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása terén. E célból az Ügynökség az uniós és tagállami szereplők – különösen a kormányok és a szociális partnerek – számára a politikai döntéshozatalt és a tudásmegosztást elősegítő ismeretanyagot bocsát rendelkezésre, illetve ilyen célú szolgáltatásokat nyújt.

(2)  A Cedefop célja, hogy támogassa a Bizottságot, a többi uniós intézményt, a tagállamokat és a szociális partnereket a szakképzésre, a készségekre és a képesítésekre vonatkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása terén. E célból az Ügynökség az uniós és tagállami szereplők – különösen a kormányok és a szociális partnerek – számára a politikai döntéshozatalt és a tudásmegosztást elősegítő ismeretanyagot és elemzést bocsát rendelkezésre.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott – tagállami és nemzetközi – köz- és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, az oktatási intézményekkel, valamint a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel. Az átfedések megelőzése és a tevékenységük közötti szinergiák és kapcsolódások előmozdítása céljából az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül biztosítja az együttműködést az Európai Unió más ügynökségeivel, ideértve különösen az Európai Képzési Alapítványt, az Eurofoundot és az EU-OSHA-t.

(3)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott – tagállami és nemzetközi – köz- és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, az oktatási intézményekkel, valamint a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül a koordináció és a költségmegtakarítás, valamint a párhuzamosságok elkerülése és a tevékenységeik közötti szinergiák és komplementaritás előmozdítása érdekében együttműködik a többi európai uniós ügynökséggel, különösen az Európai Képzési Alapítvánnyal, az élet- és munkakörülmények javításáért létrehozott európai alapítvánnyal és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az Ügynökség együttműködési megállapodásokat köt az Unió egyéb, az adott területen tevékenykedő ügynökségeivel az azokkal való együttműködés megkönnyítése és előmozdítása érdekében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács összetétele a következő:

(1)  Az igazgatótanács összetétele a következő:

a)  minden tagállamból egy tag a kormány képviseletében;

a)  minden tagállamból egy tag a kormány képviseletében;

b)  minden tagállamból egy tag a munkáltatói szervezetek képviseletében;

b)  minden tagállamból egy tag a munkáltatói szervezetek képviseletében;

c)  minden tagállamból egy tag a munkavállalói szervezetek képviseletében;

c)  minden tagállamból egy tag a munkavállalói szervezetek képviseletében;

d)  három tag a Bizottság képviseletében.

d)  két tag a Bizottság képviseletében;

 

da)  az Európai Parlament egy, független képviselője.

Az a)–d) pontban említett minden tag rendelkezik szavazati joggal.

Az a)–da) pontban említett minden tag rendelkezik szavazati joggal.

 

A kinevezés akkor lép hatályba, amikor az érintett személy aláír egy nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.

Az a), a b) és a c) pontban említett tagokat a Tanács jelöli ki a tagállamok, valamint az európai munkaadói és munkavállalói szervezetek által benyújtott, a jelöltek nevét tartalmazó listák alapján. A Bizottság képviseletét ellátó tagokat a Bizottság jelöli ki.

Az a), a b) és a c) pontban említett tagokat a Tanács jelöli ki a tagállamok, valamint az európai munkaadói és munkavállalói szervezetek által benyújtott, a jelöltek nevét tartalmazó listák alapján. A Bizottság és az Európai Parlament képviseletét ellátó tagokat a Bizottság és a Parlament jelöli ki.

 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség és az Eurofound egy-egy képviselője megfigyelői státusszal rendelkezik az igazgatótanács ülésein.

Indokolás

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozata módot ad arra, hogy az igazgatótanács egy tagját a Parlament jelölje ki.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amikor az Ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra átruházhatja.

Amikor az Ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Feladata az átfedések elkerülése az Unió egyéb háromoldalú ügynökségeinek programozásában, valamint annak biztosítása, hogy további pénzügyi erőforrások megadása előtt mindig érvényes alternatívaként vegyék fontolóra a tevékenységek prioritási sorrendjének módosítását. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra átruházhatja.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  az Unió más ügynökségeivel való együttműködés, illetve együttműködési megállapodások megkötése ezekkel az ügynökségekkel.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az előirányzat-tervezet a 6. cikk (1) bekezdésében említett, az éves programozást tartalmazó programdokumentumban megfogalmazott célkitűzéseken és várt eredményeken alapul és figyelembe veszi az e célok és várt eredmények eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének megfelelően.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóságnak.

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóságnak. A Bizottság az előirányzat-tervezeteket ezzel egy időben megküldi az Ügynökségnek is.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja vagy más fordítási szolgáltatók biztosítják a közbeszerzési szabályokkal összhangban és a vonatkozó pénzügyi szabályozás által megállapított korlátok között.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb a 36. cikkben említett időpont után öt évvel, majd azt követően ötévente a bizottsági iránymutatásoknak megfelelően az Ügynökség célkitűzései, megbízatása és feladatai tükrében értékeli az Ügynökség teljesítményét. Az értékelés keretében foglalkozik különösen az Ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességével és e módosítások pénzügyi hatásaival.

(1)  A Bizottság legkésőbb a 36. cikkben említett időpont után öt évvel, majd azt követően ötévente a bizottsági iránymutatásoknak megfelelően az Ügynökség célkitűzései, megbízatása és feladatai tükrében értékelést nyújt be az Ügynökség teljesítményéről. Az értékelés keretében foglalkozik különösen az Ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességével és e módosítások pénzügyi hatásaival.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

Hivatkozások

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.9.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jens Geier

15.9.2016

Az elfogadás dátuma

25.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

Hivatkozások

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

23.8.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

12.7.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Benyújtás dátuma

28.7.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat