Ziņojums - A8-0273/2017Ziņojums
A8-0273/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75

28.7.2017 - (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)) - ***I

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referente: Anne Sander


Procedūra : 2016/0257(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0273/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0273/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0532),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 166. panta 4. punktu, 165. panta 4. punktu un 149. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0343/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 30. marta atzinumu[1],

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0273/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 149. pantu, 165. panta 4. punktu un 166. panta 4. punktu Cedefop mudina dalībvalstis sadarboties un atbalsta to pasākumus ar iniciatīvām, kuru mērķis ir iedibināt apmaiņu ar informāciju un paraugpraksi profesionālās izglītības jomā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Aģentūrai Cedefop kopš dibināšanas ir bijusi svarīga nozīme kā kopīgas profesionālās izglītības un apmācības rīcībpolitikas izstrādes atbalstītājai. Vienlaikus darba tirgu pārmaiņu, tehnoloģiju, jo īpaši digitālās jomas tehnoloģiju, attīstības un arvien pieaugošās darbaspēka mobilitātes ietekmē ir mainījies profesionālās izglītības jēdziens un nozīme. Attiecīgi ir attīstījušās profesionālās izglītības rīcībpolitikas, aptverot daudzveidīgus instrumentus un iniciatīvas, no kuriem daži (proti, ar prasmēm un kvalifikācijām saistītie), arī mācīšanās validēšana, noteikti vairs nav ietilpināmi tradicionālajā profesionālās izglītības un apmācības jēdzienā. Tāpēc būtu skaidri jāapraksta Cedefop darbība un jākoriģē attiecīgā terminoloģija, tomēr attiecībā uz profesionālo izglītību un apmācību nepārkāpjot Līguma noteikumus.

(2)  Aģentūrai Cedefop tās specializēto zināšanu dēļ kopš dibināšanas ir bijusi svarīga nozīme kā kopīgas profesionālās izglītības un apmācības rīcībpolitikas izstrādes atbalstītājai. Vienlaikus darba tirgu pārmaiņu, arvien pieaugošās darbaspēka mobilitātes, Savienības tiekšanās pēc ilgtspējības un tehnoloģiju, jo īpaši digitālās jomas tehnoloģiju, attīstības ietekmē ir mainījies profesionālās izglītības jēdziens un nozīme, un līdz ar to aizvien aktuālāks ir pieprasījums pēc labākas atbilsmes starp kompetencēm un kvalifikācijām. Attiecīgi ir attīstījušās profesionālās izglītības rīcībpolitikas, aptverot daudzveidīgus instrumentus un iniciatīvas, no kuriem daži (proti, ar prasmēm un kvalifikācijām saistītie), arī mācīšanās validēšana, noteikti vairs nav ietilpināmi tradicionālajā profesionālās izglītības un apmācības jēdzienā. Tāpēc būtu skaidri jāapraksta Cedefop darbība un jākoriģē attiecīgā terminoloģija, tomēr attiecībā uz profesionālo izglītību un apmācību nepārkāpjot Līguma noteikumus.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Ar šo regulu atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75, lai atjauninātu Cedefop pilnvaras un uzdevumus un labāk atspoguļotu Cedefop tagadējās darbības, kas pārsniedz profesionālās izglītības un apmācības jomas un ietver darbu ar prasmēm un kvalifikācijām, un pielāgotu Cedefop pilnvaras un uzdevumus aktuālajām politikas prioritātēm un stratēģijām, ņemot vērā jaunākās politiskās norises tādās jomās kā profesionālā izglītība un apmācība, prasmes un kvalifikācijas.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Īstenojot jebkādu profesionālās izglītības un apmācības rīcībpolitiku, būs jāpievērš uzmanība tam, kā izglītība un apmācība saskaras ar darba pasauli, un jāgādā, lai iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmes veicinātu nodarbināmību mainīgos darba tirgos un būtu pilsoņu un sabiedrības vajadzībām nozīmīgas.

(4)  Īstenojot jebkādu profesionālās izglītības un apmācības rīcībpolitiku, būs jāpievērš uzmanība tam, kā izglītība un apmācība saskaras ar darba pasauli un kā notiek pāreja no apmācības un izglītības uz darba pasauli, un jāgādā, lai iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmes veicinātu integrāciju mainīgos darba tirgos un būtu pilsoņu un sabiedrības vajadzībām nozīmīgas.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Padomes Regula (EEK) Nr. 337/75 ir vairākkārt grozīta. Tagad regula jāgroza vēlreiz, tāpēc skaidrības labad tā būtu jāatceļ.

(5)  Regula (EEK) Nr. 375/75 ir vairākkārt grozīta. Tagad regula jāgroza vēlreiz, tāpēc skaidrības labad tā būtu jāatceļ, neatkāpjoties no regulas galvenajiem uzdevumiem un neatsakoties no tās sākotnējiem mērķiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Lai laika gaitā Cedefop pārvaldības struktūrā nodrošinātu regulāru locekļu maiņu, Valdei, izmantojot tās darbības noteikumus vai citus mehānismus, būtu jāapsver iespēja noteikt, cik secīgus pilnvaru termiņus Valdes locekļi drīkst ieņemt.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs tā dēvētās trīspusējās aģentūras, proti, Cedefop, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), nepieciešama cieša šo triju aģentūru savstarpējā koordinācija un ir jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju. Turklāt, kur vajadzīgs, Aģentūrai būtu jācenšas iesaistīties efektīvā sadarbībā ar Eiropas Komisijas iekšējiem pētnieciskajiem resursiem.

(7)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs trīspusējās aģentūras, proti, Cedefop, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), nepieciešama cieša to savstarpējā koordinācija, ir jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju, un būtu jānovērš jebkāda to darbību dubultošanās gan šo aģentūru starpā, gan starp tām un Komisiju. Turklāt, kur vajadzīgs, Cedefop būtu jācenšas efektīvi sadarboties ar Savienības iestāžu iekšējiem pētnieciskajiem resursiem.

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumus Nr. 4, 30, 31, 32 (Cedefop); 2, 50, 51, 52 (Eurofound); 3, 30, 31, 32 (EU-OSHA).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Cedefop, Eurofound un EU-OSHA trīspusējais raksturs izpaužas kā visaptveroša pieeja, kura balstīta uz sociālo dialogu starp sociālajiem partneriem un Savienību un valstu iestādēm un kurai ir milzīga vērtība nolūkā vienoties par kopīgiem un ilgtspējīgiem risinājumiem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Cedefop darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus pēc iespējas būtu jāsniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram (Tulkošanas centrs). Vajadzības gadījumā, piemēram, tulkošanas steidzamības vai izmaksu, vai Tulkošanas centra lielas darba slodzes dēļ, arī citiem tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt iespējai sniegt tulkošanas pakalpojumus. Šādu citu tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina tāds pats kvalitātes līmenis, kādu nodrošina Tulkošanas centrs, un par līdzvērtīgām vai zemākām cenām, un šādiem pakalpojumiem būtu jāatbilst Savienības vides, darba un sociālajiem standartiem, kā arī attiecīgos gadījumos jāievēro publiskā iepirkuma noteikumi.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  Publiskā iepirkuma darbībās Cedefop būtu jāievēro augsti vides, darba un sociālie standarti, kā arī jānodrošina augsts pārredzamības līmenis un jāievēro godīgas konkurences noteikumi.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8c)  Cedefop budžets būtu jāsagatavo, ievērojot uz veiktspēju balstīta budžeta izstrādes principu un ņemot vērā Cedefop mērķus un gaidāmos rezultātus.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Regulas (EEK) Nr. 337/75 noteikumi par Cedefop darbiniekiem būtu jāsaskaņo ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem ("Civildienesta noteikumi") un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ("Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība"), kas noteikti ar Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/687.

(9)  Regulas (EEK) Nr. 337/75 noteikumi par Cedefop darbiniekiem būtu jāsaskaņo ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem ("Civildienesta noteikumi") un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ("Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība"), kas noteikti ar Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/687. Ņemot vērā jaunos uzdevumus, Cedefop būtu jānodrošina ar pietiekamu personālu, kas tam ļautu pildīt savus uzdevumus.

__________________

__________________

7  Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).

7  Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūras mērķis ir atbalstīt Komisiju profesionālās izglītības un apmācības un prasmju un kvalifikāciju rīcībpolitiku izveidē un īstenošanā. Uz šo mērķi tiecoties, Aģentūra sagādās datus un pakalpojumus rīcībpolitiku izstrādei un zināšanu apmaiņai starp Savienību un nacionālajiem darītājiem, jo īpaši valdību un sociālajiem partneriem.

2.  Aģentūras mērķis ir atbalstīt Savienības rīcībpolitikas profesionālās izglītības un apmācības un prasmju un kvalifikāciju jomā. Uz šo mērķi tiecoties, Aģentūra sniedz neatkarīgus faktus, analītiskus pārskatus, pakalpojumus un atbalstu rīcībpolitiku izstrādei un zināšanu apmaiņai starp Savienību un dalībvalstu pārstāvjiem.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  pamatojoties uz pašas veikto analīzi un pētījumiem, sniedz politikas izstrādātājiem uz pētījumiem balstītus politikas priekšlikumus profesionālās izglītības un apmācības jomā;

Pamatojums

Cedefop itin labi spēj ne tikai veikt analīzi un sniegt informāciju, bet arī, pamatojoties uz šo analīzi un informāciju, sniegt vērtīgus priekšlikumus politikas izstrādei. Tas būtu skaidri jānosaka Aģentūras uzdevumos un pilnvarās.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  pārvalda ar prasmēm, arodiem un kvalifikācijām saistītus rīkus, datu kopas un pakalpojumus un dara tos pieejamus pilsoņiem, uzņēmumiem, rīcībpolitiķiem, sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām.

(h)  sadarbībā ar Komisiju pārvalda ar prasmēm, arodiem un kvalifikācijām saistītus rīkus, datu kopas un pakalpojumus un dara tos pieejamus pilsoņiem, uzņēmumiem, rīcībpolitiķiem, sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pildīdama savus uzdevumus, īpaši ciešu dialogu Aģentūra uztur ar publiskām un privātām, nacionālām un starptautiskām specializētajām organizācijām, ar publiskām iestādēm un izglītības iestādēm un ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām. Aģentūra, netiekot skartiem tās mērķiem, gādā, ka tās sadarbība ar citām Eiropas Savienības aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Izglītības fondu, Eurofound un EU-OSHA, ir orientēta tā, lai to darbībā nepieļautu pārklāšanos un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību.

3.  Pildīdama savus uzdevumus, īpaši ciešu dialogu Aģentūra uztur ar specializētajām organizācijām, kas strādā pie profesionālās izglītības un apmācības un prasmju un kvalifikāciju rīcībpolitikām, gan publiskām un privātām, nacionālām un starptautiskām, ar izglītības iestādēm, darba ņēmēju un darba devēju organizācijām un ar trīspusējām valstu struktūrām, ja tādas pastāv. Aģentūra, netiekot skartiem tās mērķiem, gādā, ka tās sadarbība ar citām Savienības aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Izglītības fondu, Eurofound un EU-OSHA, ir orientēta tā, lai to darbībā novērstu un nepieļautu pārklāšanos un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību, ietverot iespēju strādāt kopīgi.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Aģentūra var piedalīties visos publiskā iepirkuma konkursos, ko tās specializācijas jomā rīko Komisija, ievērojot pārredzamības noteikumus, godīgas konkurences principus un sociālās tiesības.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  trīs neatkarīgi eksperti, ko ieceļ Eiropas Parlaments;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus, attiecīgi balstoties uz kandidātu sarakstiem, ko iesniegušas dalībvalstis, Eiropas darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas, ieceļ Padome. Locekļus, kas pārstāv Komisiju, ieceļ Komisija.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus, attiecīgi balstoties uz kandidātu sarakstiem, ko iesniegušas dalībvalstis, Eiropas darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas, ieceļ Padome. Šā punkta d) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ Komisija. Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ ekspertus, kas minēti šā punkta da) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, pamatojoties uz viņu zināšanām par profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm un kvalifikācijām un ņemot vērā arī attiecīgās pārvaldnieciskās, administratīvās un budžetārās prasmes. Visas Valdē pārstāvētās puses cenšas tā ierobežot savu pārstāvju mainību, lai būtu nodrošināta Valdes darba pēctecība. Visas puses tiecas panākt, lai Valdē būtu līdzsvarota vīriešu un sieviešu pārstāvība.

3.  Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, pamatojoties uz viņu zināšanām par profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm un kvalifikācijām un ņemot vērā arī attiecīgās pārvaldnieciskās, administratīvās un budžetārās prasmes. Visas Valdē pārstāvētās puses cenšas tā ierobežot savu pārstāvju mainību, lai būtu nodrošināta Valdes darba pēctecība. Eiropas Parlaments, Komisija, dalībvalstis un sociālie partneri, ieceļot savus attiecīgos pārstāvjus un viņu aizstājējus Valdē, nodrošina vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Katrs loceklis un locekļa aizstājējs, stājoties amatā vai amata pilnvaru atjaunošanas gadījumā, paraksta rakstisku interešu deklarāciju un to atjaunina, ja šajā ziņā mainās apstākļi. Interešu deklarācijas un to atjauninājumus Aģentūra publicē savā tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumus Nr. 53, 62, 69 un 70 (Cedefop).

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru ilgums ir četri gadi. Šo laiku var pagarināt. Locekļa pilnvaru laikam beidzoties vai loceklim atkāpjoties, viņš paliek amatā līdz viņa atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

4.  Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru termiņš ir četri gadi. Šo termiņu var atjaunot. Locekļa pilnvaru termiņam beidzoties vai loceklim atkāpjoties, viņš paliek amatā līdz viņa atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

Pamatojums

Saskaņots ar priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pilnvaru termiņu (vienreiz atjaunojams) (7. panta 2. punkts). Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumus Nr. 9, 71, 72, 73, 74, 75 (Cedefop), (105), 106, 107, 108 (Eurofound), 11, (74), 75, 76, 77, 78 (EU-OSHA).

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Lai uzlabotu triju trīspusējo aģentūru efektivitāti un sinerģiju starp tām un novērstu darbību pārklāšanos, Eurofound pārstāvim un EU-OSHA pārstāvim Valdes sanāksmēs ir novērotāja statuss.

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumus Nr. 10, 15, 77, 78, 79, 101 un 102 (Cedefop).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vispārīgi orientē Aģentūras darbību un katru gadu ar Aģentūras balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un saskaņā ar 6. pantu pieņem Aģentūras plānošanas dokumentu;

(a)  stratēģiski orientē Aģentūras darbību saskaņā ar tās galveno ieinteresēto personu vajadzībām un katru gadu ar Aģentūras balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un saskaņā ar 6. pantu pieņem Aģentūras plānošanas dokumentu;

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumus Nr. 11 un 80 (Cedefop).

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  attiecībā uz saviem locekļiem pieņem noteikumus interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

(f)  attiecībā uz saviem locekļiem un neatkarīgiem ekspertiem, kā arī norīkotiem valstu ekspertiem un citiem darbiniekiem, kas nav nodarbināti Aģentūrā, kā minēts 19. pantā, pieņem noteikumus, tostarp pasākumus iespējamo risku atklāšanai agrīnā stadijā, interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumu Nr. 81 (Cedefop).

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  pamatojoties uz vajadzību analīzi, pieņem un regulāri atjaunina komunikācijas un izplatīšanas plānus;

(g)  pamatojoties uz vajadzību analīzi, pieņem un regulāri atjaunina komunikācijas un izplatīšanas plānus, ko atspoguļo Aģentūras plānošanas dokumentā;

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumu Nr. 12 (Cedefop).

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  saskaņā ar 18. pantu ieceļ izpilddirektoru un attiecīgā gadījumā pagarina viņa pilnvaru laiku vai viņu atceļ no amata;

(k)  saskaņā ar 18. pantu ieceļ izpilddirektoru un attiecīgā gadījumā atjaunina viņa pilnvaru termiņu vai viņu atceļ no amata;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(n)  ņemot vērā vajadzības attiecībā uz Aģentūras darbību un ievērojot pareizu budžetāro pārvaldību, pieņem visus lēmumus par Aģentūras iekšējo struktūru izveidi un vajadzības gadījumā to pārveidi;

svītrots

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Gada darba programmā ietver detalizētus mērķus un gaidāmos rezultātus, arī gaidāmos snieguma rādītājus. Ievērojot tādus principus kā budžeta līdzekļus sadalīt pēc darbības jomām un budžetu pārvaldīt pa darbības jomām, programmā ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtajiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 4. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu.

3.  Gada darba programmā ietver detalizētus mērķus un gaidāmos rezultātus, arī gaidāmos snieguma rādītājus, kā arī darbības un programmas, par kurām jāveic ex ante vai ex post novērtējumi. Ievērojot tādus principus kā budžeta līdzekļus sadalīt pēc darbības jomām un budžetu pārvaldīt pa darbības jomām, programmā ietver arī finansējamo darbību aprakstu, tostarp plānotos pasākumus efektivitātes palielināšanai, un norādi par katrai darbībai piešķirtajiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 4. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Ja Aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, Valde pieņemto gada darba programmu groza. Pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā Valde var deleģēt izpilddirektoram.

1.   Ja Aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, Valde pieņemto gada darba programmu groza. Valde ir atbildīga par to, lai nepieļautu pārklāšanos ar EU-OSHA un Eurofound programmu un lai pirms jebkādu papildu finanšu līdzekļu piešķiršanas no jauna tiktu noteiktas Valdes prioritārās darbības. Pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā Valde var deleģēt izpilddirektoram.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus Valde ievēlē šādi: vienu — no locekļiem, kas pārstāv dalībvalstis, vienu — no locekļiem, kas pārstāv darba devēju organizācijas, vienu — no locekļiem, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas, un vienu no locekļiem, kas pārstāv Komisiju. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus ievēlē ar Valdes balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

1.  Priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus Valde ievēlē šādi: vienu — no locekļiem, kas pārstāv dalībvalstis, vienu — no locekļiem, kas pārstāv darba devēju organizācijas, vienu — no locekļiem, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas, un vienu no locekļiem, kas pārstāv Komisiju. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus ievēlē ar Valdes balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu. Valde nodrošina, ka priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku kopskaitā ir līdzsvarota vīriešu un sieviešu pārstāvība.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja steidzamības dēļ vajadzīgs, Izpildkomiteja Valdes vārdā var pieņemt noteiktus pagaidu lēmumus, jo īpaši administratīvās pārvaldības lietās, arī par iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējuma apturēšanu un budžetāriem jautājumiem.

3.  Ja steidzamības dēļ vajadzīgs, Izpildkomiteja Valdes vārdā var pieņemt noteiktus pagaidu lēmumus, tostarp par iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējuma apturēšanu saskaņā ar 5. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem un budžetāriem jautājumiem.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Izpildkomitejas sastāvā ir Valdes priekšsēdētājs, trīs priekšsēdētāja vietnieki, triju 4. panta 5. punktā minēto grupu koordinatori un viens Komisijas pārstāvis. Katra no 4. panta 5. punktā minētajām grupām var iecelt līdz diviem aizstājējiem, kas Izpildkomitejas sēdes apmeklē pilntiesīgo locekļu prombūtnē. Valdes priekšsēdētājs ir arī Izpildkomitejas priekšsēdētājs. Izpilddirektors piedalās Izpildkomitejas sanāksmēs, bet viņam nav balsstiesību.

4.  Izpildkomitejas sastāvā ir Valdes priekšsēdētājs, trīs priekšsēdētāja vietnieki, triju 4. panta 5. punktā minēto grupu koordinatori un viens Komisijas pārstāvis. Katra no 4. panta 5. punktā minētajām grupām var iecelt līdz diviem aizstājējiem, kas Izpildkomitejas sēdes apmeklē pilntiesīgo locekļu prombūtnē, nodrošinot līdzsvarotu vīriešu un sieviešu pārstāvību. Valdes priekšsēdētājs ir arī Izpildkomitejas priekšsēdētājs. Izpilddirektors piedalās Izpildkomitejas sanāksmēs, bet viņam nav balsstiesību.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

10. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izpildkomitejas locekļu amata pilnvaru ilgums ir divi gadi. Šo laiku var pagarināt. Izpildkomitejas locekļu pilnvaru laiks beidzas, kad beidzas viņu dalība valdē.

5.  Izpildkomitejas locekļu amata pilnvaru termiņš ir divi gadi. Šo termiņu var atjaunot. Izpildkomitejas locekļu pilnvaru termiņš beidzas, kad beidzas viņu dalība valdē.

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumus Nr. 16, 109, 110, 111 (Cedefop), 31, 149, 150, 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111, 112 (EU-OSHA).

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

10. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpildkomiteja sanāk vismaz divreiz gadā. Turklāt tā sanāk arī pēc tās priekšsēdētāja ierosinājuma vai tās locekļu pieprasījuma.

6.  Izpildkomiteja sanāk vismaz divreiz gadā. Turklāt tā sanāk arī pēc tās priekšsēdētāja ierosinājuma vai tās locekļu pieprasījuma. Katrs koordinators pēc katras sanāksmes laikus un pārredzami informē savas grupas locekļus par apspriežu saturu.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izpilddirektors pārvalda Aģentūru. Izpilddirektors atskaitās Valdei.

1.  Izpilddirektors ir atbildīgs par Aģentūras vispārējo pārvaldību atbilstīgi stratēģiskajam virzienam, ko noteikusi Valde, un atskaitās Valdei.

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumu Nr. 114 (Cedefop).

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  pieņemti lēmumi par cilvēkresursu pārvaldību saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto lēmumu;

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumus Nr. 18, 120 un 121 (Cedefop).

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  pieņemti lēmumi par Aģentūras iekšējām struktūrām un vajadzības gadījumā to pārveidi, ņemot vērā vajadzības, kas saistītas ar Aģentūras darbībām, un ievērojot pareizu budžeta pārvaldību;

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumus Nr. 18, 120 un 121 (Cedefop).

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – j apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  sagatavoti Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmju projekti un izpildīts tās budžets.

(j)  sagatavoti Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmju projekti un izpildīts tās budžets kā daļa no Aģentūras plānošanas dokumenta;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja)  īstenota sadarbība ar citām Savienības aģentūrām un noslēgti sadarbības līgumi ar tām.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

11. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpilddirektora atbildībā ir arī izlemt, vai Aģentūras uzdevumu efektīvas un rezultatīvas izpildes nolūkā nav jāizveido viens vai vairāki vietējie biroji vienā vai vairākās dalībvalstīs. Lai šādu lēmumu pieņemtu, no Komisijas, Valdes un dalībvalsts, kurā paredzēts izveidot vietējo biroju, jāsaņem iepriekšēja piekrišana. Šādā lēmumā norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās darbības tvērumu, izvairoties no liekām izmaksām un Aģentūras administratīvo funkciju dublēšanās.

6.  Izpilddirektora atbildībā ir arī izlemt, vai Aģentūras uzdevumu efektīvas un rezultatīvas izpildes nolūkā nav jāizveido viens vietējais birojs Briselē, kas būtu koordinācijas birojs Aģentūras sadarbības nostiprināšanai ar attiecīgajām Savienības iestādēm. Lai šādu lēmumu pieņemtu, no Komisijas, Valdes un dalībvalsts, kurā paredzēts izveidot vietējo biroju, saņem iepriekšēju piekrišanu. Šādā lēmumā norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās darbības tvērumu, izvairoties no liekām izmaksām un Aģentūras administratīvo funkciju dublēšanās.

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumus Nr. 19, 124, 125, 126 un 127 (Cedefop).

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Izpilddirektors pēc apspriešanās ar Izpildkomiteju ieceļ direktora vietnieku, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu apstiprina Valde. Direktora vietnieku izraugās no Aģentūras vadošajiem darbiniekiem, un viņa/viņas pilnvaru termiņš beidzas vienlaikus ar izpilddirektora pilnvaru termiņu vai disciplināru iemeslu dēļ agrāk, ko ar vienkāršu balsu vairākumu apstiprina Valde. Izpilddirektors pamato vajadzību iecelt direktora vietnieku un šim nolūkam piešķir atbilstīgus resursus. Direktora vietnieka pienākumus skaidri definē, tie attiecas tikai uz Aģentūras ikdienas darba vadību un tos apstiprina Izpildkomiteja, pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumiem. Direktora vietnieks piedalās Valdes un Izpildkomitejas sanāksmēs.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Provizoriskās tāmes projektu balsta uz 6. panta 1. punktā paredzētajā ikgadējā plānošanas dokumentā minētajiem mērķiem un gaidāmajiem rezultātiem, un ņem vērā šo mērķu un gaidāmo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos finanšu resursus, ievērojot uz veiktspēju balstīta budžeta izstrādes principu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ar provizoriskās tāmes projektu nodrošina, ka personāla izdevumi ir pietiekami, lai Aģentūra varētu pildīt savus uzdevumus.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija minētos tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai.

4.  Komisija minētos tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai un Aģentūrai.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pēc katra finanšu gada beigām līdz 1. jūlijam grāmatvedis galīgos pārskatus kopā ar Valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

5.  Pēc katra finanšu gada beigām līdz 1. jūlijam grāmatvedis galīgos pārskatus kopā ar Valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eiropas Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpilddirektoru atklātā un pārredzamā atlases procedūrā no Komisijas ierosināta kandidātu saraksta ieceļ Valde.

Izpilddirektoru atklātā un pārredzamā atlases procedūrā, kas nodrošina kandidātu stingru novērtēšanu un augstu neatkarības līmeni, no Komisijas ierosināta kandidātu saraksta ieceļ Valde. Pēc iecelšanas izpilddirektors piedalās viedokļu apmaiņā Eiropas Parlamenta atbildīgajā komitejā.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valde, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā minētais novērtējums, izpilddirektora amata pilnvaru laiku var vismaz vienu reizi pagarināt par laiku, kura ilgums nepārsniedz piecus gadus.

4.  Valde, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā minētais novērtējums, izpilddirektora amata pilnvaru termiņu var atjaunot vienu reizi.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izpilddirektors, kura pilnvaru laiks ir pagarināts, kopējā laika beigās nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā uz to pašu amatu.

5.  Izpilddirektors, kura pilnvaru termiņš ir atjaunots, kopējā laika beigās nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā uz to pašu amatu.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

18. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpilddirektoru no amata var atcelt, tikai pamatojoties uz Valdes lēmumu uz Komisijas priekšlikuma pamata.

6.  Izpilddirektoru no amata var atcelt, tikai pamatojoties uz Valdes lēmumu, kas pieņemts pēc Komisijas priekšlikuma, kura pamatā ir argumentēts novērtējums par izpilddirektora darba rezultātiem.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

21. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūra ar dalībvalstu piekrišanu un saskaņā ar 11. panta 6. punktu vienā vai vairākās dalībvalstīs var izveidot vietējos birojus.

4.  Aģentūra saskaņā ar 11. panta 6. punktu var izveidot koordinācijas biroju Briselē.

Pamatojums

Kopīgs kompromisa grozījums, ar ko aizstāj grozījumus Nr. 22, 140, 141 un 142 (Cedefop).

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs vai vajadzības gadījumā citi tulkošanas pakalpojumu sniedzēji.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

23. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Aģentūras darbs ir augstākā mērā pārredzams.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

27. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/20121a 30. panta 4. punktu Aģentūra veic to savu darbību ex ante novērtējumus, kas ir saistītas ar lieliem izdevumiem, kā arī veic ex post novērtējumus.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.)

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Komisija uzskata, ka, ņemot vērā Aģentūrai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tās turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, tā var ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt.

2.  Ja Komisija uzskata, ka aģentūras turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, ņemot vērā tai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tā var ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt. Šādu priekšlikumu iesniedz tikai pēc detalizētas novērtēšanas un Eiropas Parlamenta, dalībvalstu un sociālo partneru informēšanas un apspriešanās ar tiem.

  • [1]    OV C 209, 30.7.2017., 4. lpp.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) ir viena no senākajām Eiropas Savienības aģentūrām. Tā apmācības un profesionālās izglītības sistēmu un politikas analīžu un datu kvalitāte, kā arī tā spēja sekmēt domu un labas prakses apmaiņu ir ļāvis tam gūt atzinību un iemantot politisko lēmumu pieņēmēju uzticību.

Kā ievērojams specializēto zināšanu centrs Cedefop gadu gaitā ir paplašinājis savu darbību spektru, kas tagad ietver darbu kompetenču un kvalifikāciju jomā, ņemot vērā ekonomiskās, sociālās, politiskās un tehnoloģiskās tendences. Līdz ar digitālā laikmeta sākšanos būtiski ir mainījies apmācības un profesionālās izglītības politikas veidošanas darbs. Nākotnē mēs noteikti strādāsim profesijās, kas šodien vēl nemaz nepastāv. Tāpēc kompetences un kvalifikācijas pastāvīgi ir jāpielāgo uzņēmumu jaunajām vajadzībām. Tāpēc arī ir jāveicina mūžizglītība.

Paturot prātā šo mērķi un balstoties uz Cedefop datiem un analītiskajiem pārskatiem, Eiropas Komisija 2016. gada jūnijā sāka jauno Prasmju programmu Eiropai, lai palīdzētu70 miljoniem eiropiešu, kuriem ir nepietiekamas lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas vai digitālo rīku prasmes. Lai realizētu šo vērienīgo projektu, Komisija vēlējās izmantot Cedefop zinātību un tam pieejamos instrumentus. Tomēr būtu jāprecizē Cedefop konkrētā loma, lai veidotu sapratni starp ieinteresētajām personām un nemazinātu Cedefop pilnvaras.

Šādā kontekstā Eiropas Komisija 2016. gada 23. augustā ierosināja pārskatīt Cedefop dibināšanas regulu, kas tika pieņemta 1975. gadā, proti, Cedefop dibināšanas gadā.

Pārskatīšanai ir divi mērķi. Pirmkārt, atsevišķus regulas noteikumus saskaņot ar kopīgo pieeju attiecībā uz decentralizētajām aģentūrām. Otrkārt, atjaunināt Cedefop mērķus un uzdevumus, lai tā dibināšanas regulu pielāgotu faktiskajām Centra darbībām.

Ziņojuma projekta referente pauž gandarījumu, ka beidzot tiks piemērota kopīga pieeja, par ko 2012. gada 12. jūnijā Strasbūrā savstarpēji vienojās Komisija, Padome un Eiropas Parlaments lai uzlabotu ES aģentūru pārvaldību un efektivitāti, kas ļautu arī labāk īstenot valsts politikas nostādnes.

Turklāt referente atzinīgi vērtē to, ka ir atjaunināti Centra mērķi un uzdevumi, kādus tas veic pašlaik un kādi pilnībā atbilst tagadējai Eiropas politikai apmācības un profesionālās izglītības jomā. Bez tam referente pauž gandarījumu par vienoto Centra trīspusējās pārvaldības sistēmu, kas apvieno valdības, darba ņēmēju apvienības un darba devēju organizācijas.

Taču referentei rodas jautājumi saistībā ar šādas pārskatīšanas termiņu. Turklāt, lai Cedefop darbība būtu efektīva, darba programmu vajadzētu organizēt tā, lai pārskatīšanā varētu ņemt vērā secinājumus, kas tiks sniegti gada beigās pēc Centra darbības ārējās novērtēšanas.

budžeta komitejAS ATZINUMS (27.4.2017)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75
(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jens Geier

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija iesniedza šo regulas projektu, lai dažas no spēkā esošās Cedefop reglamentējošās regulas normām tiktu saskaņotas ar "Kopīgo pieeju decentralizētajām aģentūrām". Šī pārstrāde arī paver izdevību atjaunināt Cedefop mērķus un uzdevumus.

Vienlaikus ar Cedefop dibināšanas regulas pārstrādi tiks pārstrādātas arī Eiropas Savienības divu pārējo tā dēvēto trīspusējo aģentūru — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) — dibināšanas regulas.

Tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatā sīkāk aprakstītā ietekme uz budžetu cilvēkresursu un finansiālo resursu izteiksmē atbilst Komisijas paziņojumam (2013)519.

Atzinuma sagatavotājs ierosina grozīt dažus noteikumus saistībā ar trīspusējo aģentūru sadarbību ar mērķi to uzlabot.

Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina Aģentūras Valdes sastāvā iecelt vienu Eiropas Parlamenta nozīmētu pārstāvi, kurš aizstātu vienu Komisijas pārstāvi. Šī pieeja atbilst principiem, kas noteikti Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija Kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs tā dēvētās trīspusējās aģentūras, proti, Cedefop, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), nepieciešama cieša šo triju aģentūru savstarpējā koordinācija un ir jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju. Turklāt, kur vajadzīgs, Aģentūrai būtu jācenšas iesaistīties efektīvā sadarbībā ar Eiropas Komisijas iekšējiem pētnieciskajiem resursiem.

(7)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs tā dēvētās trīspusējās aģentūras, proti, Cedefop, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), nepieciešama cieša šo triju aģentūru savstarpējā koordinācija un ir jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju. Jo īpaši ir paredzēta administratīvo pienākumu dalīšana vai apvienošana starp šīm aģentūrām, un tām savas attiecīgās gada darba programmas būtu jāpieņem, savstarpēji cieši sadarbojieties, lai novērstu pārklāšanos. Turklāt, kur vajadzīgs, Aģentūrai būtu jācenšas iesaistīties efektīvā sadarbībā ar Eiropas Komisijas iekšējiem pētnieciskajiem resursiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Aģentūras budžets būtu jāizstrādā, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu un ņemot vērā Aģentūras mērķus un gaidāmos rezultātus.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.   Aģentūras mērķis ir atbalstīt Komisiju profesionālās izglītības un apmācības un prasmju un kvalifikāciju rīcībpolitiku izveidē un īstenošanā. Uz šo mērķi tiecoties, Aģentūra sagādās datus un pakalpojumus rīcībpolitiku izstrādei un zināšanu apmaiņai starp Savienību un nacionālajiem darītājiem, jo īpaši valdību un sociālajiem partneriem.

2.  Aģentūras mērķis ir atbalstīt Komisiju, citas Savienības iestādes, dalībvalstis un sociālos partnerus, palīdzot tiem veidot un īstenot profesionālo izglītību un apmācību, kā arī prasmju un kvalifikāciju rīcībpolitikas. Šajā sakarībā Aģentūra sniedz datus un analīzi rīcībpolitiku izstrādei un zināšanu apmaiņai starp Savienību un valstu dalībniekiem, jo īpaši valdībām un sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pildīdama savus uzdevumus, īpaši ciešu dialogu Aģentūra uztur ar publiskām un privātām, nacionālām un starptautiskām specializētajām organizācijām, ar publiskām iestādēm un izglītības iestādēm un ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām. Aģentūra, netiekot skartiem tās mērķiem, gādā, ka tās sadarbība ar citām Eiropas Savienības aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Izglītības fondu, Eurofound un EU-OSHA, ir orientēta tā, lai to darbībā nepieļautu pārklāšanos un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību.

3.  Pildīdama savus uzdevumus, īpaši ciešu dialogu Aģentūra uztur ar publiskām un privātām, nacionālām un starptautiskām specializētajām organizācijām, ar publiskām iestādēm un izglītības iestādēm un ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Aģentūra, neskarot tās mērķus, sadarbojas ar citām Savienības aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Izglītības fondu, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru, lai nodrošinātu koordināciju un ietaupītu finansējumu, nepieļautu dublēšanos un veicinātu darbības sinerģiju un savstarpēju papildināmību.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Aģentūra noslēdz sadarbības nolīgumus ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, lai sekmētu un veicinātu sadarbību ar tām.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valdes sastāvā ir:

1.  Valdes sastāvā ir:

(a)  pa vienam valdību pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

a)  pa vienam valdību pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(b)  pa vienam darba devēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

b)  pa vienam darba devēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(c)  pa vienam darba ņēmēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

c)  pa vienam darba ņēmēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(d)  trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju.

d)  divi locekļi, kas pārstāv Komisiju;

 

da)  viens neatkarīgs loceklis, kas pārstāv Eiropas Parlamentu.

Visiem a) līdz d) apakšpunktā minētajiem locekļiem ir balsstiesības.

Visiem a) līdz da) apakšpunktā minētajiem locekļiem ir balsstiesības.

 

Šī iecelšana stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā persona ir parakstījusi deklarāciju par interešu konflikta neesamību.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus, attiecīgi balstoties uz kandidātu sarakstiem, ko iesniegušas dalībvalstis, Eiropas darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas, ieceļ Padome. Locekļus, kas pārstāv Komisiju, ieceļ Komisija.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus, attiecīgi balstoties uz kandidātu sarakstiem, ko iesniegušas dalībvalstis, Eiropas darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas, ieceļ Padome. Komisija un Eiropas Parlaments ieceļ locekļus, kas tos pārstāv.

 

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras pārstāvim un Eurofound pārstāvim Valdes sēdēs ir novērotāja statuss.

Pamatojums

Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām ir paredzēta iespēja, ka Parlaments varētu iecelt vienu Valdes locekli.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, Valde pieņemto gada darba programmu groza. Pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā Valde var deleģēt izpilddirektoram.

Ja Aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, Valde pieņemto gada darba programmu groza. Tā ir atbildīga par to, lai nepieļautu plānoto pasākumu un darbību pārklāšanos ar pārējo trīspusējo Savienības aģentūru pasākumiem un darbībām un lai nodrošinātu, ka pirms iespējas piešķirt papildu finanšu resursus vienmēr kā derīga alternatīva tiek apsvērta iespēja mainīt darbības prioritātes. Pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā Valde var deleģēt izpilddirektoram.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja)  īstenota sadarbība ar citām Savienības aģentūrām un noslēgti sadarbības nolīgumi ar tām.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Provizoriskā tāmes projekta pamatā ir 6. panta 1. punktā paredzētajā ikgadējā plānošanas dokumentā minētie mērķi un gaidāmie rezultāti, un tajā ir ņemti vērā šo mērķu un gaidāmo rezultātu sasniegšanai nepieciešamie finanšu resursi, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija minētos tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai.

4.  Komisija minētos tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai. Komisija šos tāmju projektus vienlaicīgi nosūta arī Aģentūrai.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs vai citi tulkošanas pakalpojumu sniedzēji atbilstīgi iepirkuma noteikumiem un ievērojot attiecīgajos finanšu noteikumos paredzētās robežvērtības.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 36. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem gadiem pēc šā datuma Komisija atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm veic izvērtēšanu, kurā novērtē Aģentūras sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā jo īpaši izskata, vai nav radusies vajadzība mainīt Aģentūras pilnvaras, un novērtē katra šāda grozījuma finansiālās sekas.

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 36. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem gadiem pēc šā datuma Komisija atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm iesniedz izvērtējumu, kurā novērtē Aģentūras sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā jo īpaši izskata, vai nav radusies vajadzība mainīt Aģentūras pilnvaras, un novērtē katra šāda grozījuma finansiālās sekas.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Atsauces

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

12.9.2016

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Jens Geier

15.9.2016

Pieņemšanas datums

25.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Atsauces

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

23.8.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Pieņemšanas datums

12.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Iesniegšanas datums

28.7.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas