Procedura : 2016/0257(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0273/2017

Teksty złożone :

A8-0273/2017

Debaty :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0490

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 898kWORD 114k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Anne Sander

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0532),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 166 ust. 4, art. 165 ust. 4 i art. 149 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0343/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 30 marca 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0273/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Zgodnie z art. 149, art. 165 ust. 4 i art. 166 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Cedefop zachęca do współpracy między państwami członkowskimi i wspiera ich działania poprzez inicjatywy mające na celu rozwijanie wymiany informacji i najlepszych praktyk w zakresie szkolenia zawodowego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Od momentu powstania Cedefop odgrywa ważną rolę we wspieraniu rozwoju wspólnej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. W tym samym czasie pojęcie i znaczenie szkolenia zawodowego uległo przemianom pod wpływem zmieniających się rynków pracy, rozwoju technologicznego, zwłaszcza cyfrowego, oraz rosnącej mobilności pracowników. Zgodnie z tym zmienia się polityka w dziedzinie szkolenia zawodowego i obejmuje różne instrumenty i inicjatywy, z których część, dotycząca umiejętności i kwalifikacji, w tym walidacji uczenia się, z konieczności wykracza poza tradycyjne granice kształcenia i szkolenia zawodowego. Dlatego też charakter działań Cedefopu powinien zostać jasno określony, a odnośna terminologia dostosowana, pozostając w zakresie kompetencji postanowień Traktatu dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego.

(2)  Od momentu powstania Cedefop, dzięki swojej wiedzy fachowej, odgrywa ważną rolę we wspieraniu rozwoju wspólnej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. W tym samym czasie pojęcie i znaczenie szkolenia zawodowego uległo przemianom pod wpływem zmieniających się rynków pracy, rosnącej mobilności pracowników oraz zaangażowania Unii w trwały rozwój i rozwój technologiczny, zwłaszcza cyfrowy, który stanowi dodatkowe wyzwanie pod względem lepszego dopasowania kompetencji i kwalifikacji do nieustannie ewoluującego popytu. Zgodnie z tym zmienia się polityka w dziedzinie szkolenia zawodowego i obejmuje różne instrumenty i inicjatywy, z których część, dotycząca umiejętności i kwalifikacji, w tym walidacji uczenia się, z konieczności wykracza poza tradycyjne granice kształcenia i szkolenia zawodowego. Dlatego też charakter działań Cedefopu powinien zostać jasno określony, a odnośna terminologia dostosowana, pozostając w zakresie kompetencji postanowień Traktatu dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Niniejsze rozporządzenie uchyla rozporządzenie (EWG) nr 337/75, dążąc do uaktualnienia mandatu i zadań Cedefopu w celu lepszego odzwierciedlenia tych jego obecnych działań, które wykraczają poza kształcenie i szkolenie zawodowe oraz obejmują prace dotyczące umiejętności i kwalifikacji, a także w celu dostosowania mandatu i zadań Cedefopu do bieżących priorytetów i strategii politycznych, z uwzględnieniem ostatnich zmian w polityce w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i kwalifikacji.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Wdrożenie polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego wymagać będzie skupienia uwagi na styku kształcenia i szkolenia oraz środowiska pracy, zapewniając, aby zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje sprzyjały zdolności do zatrudnienia na zmieniających się rynkach pracy i odpowiadały potrzebom obywateli i społeczeństwa.

(4)  Wdrożenie polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego wymagać będzie skupienia uwagi na styku kształcenia i szkolenia oraz środowiska pracy i stadiach przejściowych, zapewniając, aby zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje sprzyjały zdolności do integracji na zmieniających się rynkach pracy i odpowiadały potrzebom obywateli i społeczeństwa.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 było wielokrotnie zmieniane. Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, rozporządzenie to należy uchylić.

(5)  Rozporządzenie (EWG) nr 337/75 było wielokrotnie zmieniane. Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości rozporządzenie to należy uchylić, bez odstępstw od jego podstawowych założeń i bez uszczerbku dla jego pierwotnych celów.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Jeśli chodzi o zarządzanie Cedefopem, aby zapewnić zmianę składu Zarządu na przestrzeni czasu, Zarząd powinien rozważyć ograniczenie liczby kolejnych kadencji jego członków za pomocą przepisów dotyczących zasad działania lub innych mechanizmów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Jako że trzy tak zwane trójstronne agencje – Cedefop, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) – zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między agencjami i należy wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii. Ponadto w stosownych przypadkach Agencja powinna się starać angażować w skuteczną współpracę z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi Komisji Europejskiej.

(7)  Jako że trzy trójstronne agencje – Cedefop, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) – zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy i kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między nimi; należy wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii oraz należy unikać wszelkiego powielania działań – przez te agencje wzajemnie oraz pomiędzy nimi a Komisją. Ponadto w stosownych przypadkach Cedefop powinien dążyć do skutecznej współpracy z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi instytucji Unii.

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawki 4, 30, 31 i 32 (Cedefop); 2, 50, 51 i 52 (Eurofound); 3, 30, 31 i 32 (EU-OSHA)

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Trójstronny charakter Cedefop, Eurofound i EU-OSHA reprezentuje kompleksowe podejście oparte na dialogu społecznym między partnerami społecznymi a organami unijnymi i krajowymi, co jest niezwykle cenne dla znalezienia wspólnych i trwałych rozwiązań.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Usługi tłumaczeniowe niezbędne do funkcjonowania Cedefopu powinno świadczyć, w możliwym zakresie, Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Centrum Tłumaczeń). W stosownych przypadkach, np. ze względu na pilne tłumaczenie, jego koszt lub duże obciążenie pracą Centrum Tłumaczeń, powinna istnieć możliwość świadczenia usług tłumaczenia pisemnego również przez innych dostawców usług tłumaczeniowych. Tacy inni dostawcy usług tłumaczeniowych powinni zapewniać taki sam poziom jakości jak Centrum Tłumaczeń, po nie wyższych kosztach, powinni spełniać unijne normy środowiskowe, normy pracy i normy społeczne oraz, w stosownych przypadkach, powinni przestrzegać przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  W swoich zamówieniach publicznych Agencja powinna przestrzegać zasad ochrony środowiska, wysokiej jakości praw pracowniczych i socjalnych, a także wysokiego poziomu przejrzystości i zasad uczciwej konkurencji.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c)  Budżet Cedefopu powinien być przygotowywany zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego, z uwzględnieniem celów i oczekiwanych wyników Agencji.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Przepisy dotyczące personelu Cedefopu określone w rozporządzeniu (EWG) nr 337/75 powinny zostać dostosowane do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej („Regulamin pracowniczy”) i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej określonych rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/687.

(9)  Przepisy dotyczące personelu Cedefopu określone w rozporządzeniu (EWG) nr 337/75 powinny zostać dostosowane do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej („Regulamin pracowniczy”) i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej określonych rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/687. Ze względu na swoje zaktualizowane kompetencje Cedefop powinien dysponować odpowiednim personelem w celu umożliwienia mu wypełniania jego zadań.

__________________

__________________

7  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

7  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem Agencji jest wspieranie Komisji w kształtowaniu i wdrażaniu polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umiejętności i kwalifikacji. W tym celu Agencja zapewnia dowody naukowe i usługi na potrzeby kształtowania polityki i wymiany wiedzy między Unią a podmiotami krajowymi, zwłaszcza rządami i partnerami społecznymi.

2.  Celem Agencji jest wspieranie strategii politycznych Unii w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umiejętności i kwalifikacji. W tym celu Agencja zapewnia niezależne dowody naukowe, analizy, usługi i wsparcie na potrzeby kształtowania polityki i wymiany wiedzy między Unią a podmiotami krajowymi.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  w oparciu o swoje analizy i badania dostarcza decydentom politycznym propozycje polityczne oparte na badaniach w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;

Uzasadnienie

Cedefop jak najbardziej jest w stanie przejść od etapu zapewniania analiz i informacji do etapu oferowania wartościowych propozycji służących kształtowaniu polityki. Powinno to zostać wyraźnie ujęte w zadaniach i mandacie Agencji.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  zarządzanie narzędziami, zbiorami danych i usługami w zakresie umiejętności, zawodów i kwalifikacji i udostępnianie ich obywatelom, przedsiębiorstwom, decydentom, partnerom społecznym i innym zainteresowanym stronom.

h)  we współpracy z Komisją – zarządzanie narzędziami, zbiorami danych i usługami w zakresie umiejętności, zawodów i kwalifikacji i udostępnianie ich obywatelom, przedsiębiorstwom, decydentom, partnerom społecznym i innym zainteresowanym stronom.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podczas wykonywania swoich zadań Agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, krajowymi lub międzynarodowymi, organami publicznymi i instytucjami edukacyjnymi, a także z organizacjami pracowników i pracodawców. Bez uszczerbku dla własnych celów Agencja zapewnia współpracę z innymi agencjami Unii Europejskiej, aby uniknąć powielania i wspierać synergię i komplementarność ich działań; w szczególności dotyczy to współpracy z Europejską Fundacją Kształcenia, Eurofoundem i EU-OSHA.

3.  Podczas wykonywania swoich zadań agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi, krajowymi lub międzynarodowymi – zajmującymi się polityką w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umiejętności i kwalifikacji, z organami publicznymi, z instytucjami edukacyjnymi, z organizacjami pracowników i pracodawców oraz, o ile takowe istnieją, z krajowymi organami trójstronnymi. Bez uszczerbku dla własnych celów Agencja zapewnia współpracę z innymi agencjami Unii, aby nie dopuścić do powielania i unikać go oraz wspierać synergię i komplementarność ich działań, co obejmuje też możliwość prowadzenia wspólnych działań; w szczególności dotyczy to współpracy z Europejską Fundacją Kształcenia, Eurofoundem i EU-OSHA.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja może uczestniczyć we wszystkich przetargach publicznych organizowanych przez Komisję w dziedzinach leżących w jej obszarze działalności, przy poszanowaniu zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i praw socjalnych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  trzech niezależnych ekspertów wyznaczonych przez Parlament Europejski;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członkowie, o których mowa w lit. a), b) i c), mianowani są przez Radę na podstawie list kandydatów przedłożonych przez państwa członkowskie oraz europejskie organizacje pracodawców i pracowników. Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować.

Członkowie, o których mowa w lit. a), b) i c), mianowani są przez Radę na podstawie list kandydatów przedłożonych przez państwa członkowskie oraz europejskie organizacje pracodawców i pracowników. Komisja mianuje członków, o których mowa w lit. d). Przedmiotowo właściwa komisja Parlamentu Europejskiego powołuje ekspertów, o których mowa w lit. da).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Członków Zarządu i ich zastępców mianuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i kwalifikacji, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań w celu ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby mężczyzn i kobiet w składzie Zarządu.

3.  Członków Zarządu i ich zastępców mianuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i kwalifikacji, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań w celu ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu. Wyznaczając swoich przedstawicieli i ich zastępców do Zarządu, Parlament Europejski, Komisja, państwa członkowskie i partnerzy społeczni zapewniają zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W momencie objęcia stanowiska lub odnowienia kadencji każdy członek i zastępca członka podpisują pisemną deklarację interesów i dokonują jej aktualizacji w przypadku zmiany okoliczności pod tym względem. Agencja publikuje deklaracje interesów i ich aktualizacje na swojej stronie internetowej.

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawki 53, 62, 69 i 70 (Cedefop)

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencję tę można przedłużyć. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie pozostają na stanowisku do chwili przedłużenia ich nominacji lub wyznaczenia następcy.

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencję tę można odnowić. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie pozostają na stanowisku do chwili przedłużenia ich nominacji lub wyznaczenia następcy.

Uzasadnienie

Dopasowanie do kadencji przewodniczącego i zastępców przewodniczącego (odnawialnej jeden raz) (art. 7 ust. 2). Wspólna poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 9, 71, 72, 73, 74 i 75 (Cedefop), (105), 106, 107 i 108 (Eurofound), 11, (74), 75, 76, 77 i 78 (EU-OSHA)

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Przedstawiciel Eurofoundu i przedstawiciel EU-OSHA mają status obserwatorów na posiedzeniach Zarządu w celu poprawy skuteczności działania trzech trójstronnych agencji oraz synergii między nimi, a także w celu zapobieżenia kolidowaniu ich działań.

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawki 10, 15, 77, 78, 79, 101 i 102 (Cedefop)

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wyznacza ogólne kierunki działań Agencji i co roku przyjmuje dokument programowy Agencji większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z art. 6;

a)  wyznacza strategiczne kierunki działań Agencji, spójne z potrzebami jej głównych stron, i co roku przyjmuje dokument programowy Agencji większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z art. 6;

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawki 11 i 80 (Cedefop)

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do swoich członków;

f)  przyjmuje przepisy, w tym środki wykrywania potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do swoich członków i niezależnych ekspertów, jak również oddelegowanych ekspertów krajowych i innych pracowników niezatrudnionych przez Agencję, o których mowa w art. 19;

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawkę 81 (Cedefop)

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji;

g)  na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje działania z zakresu komunikacji i plany rozpowszechniania informacji oraz odzwierciedla je w dokumencie programowym Agencji;

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawkę 12 (Cedefop)

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  mianuje Dyrektora Wykonawczego oraz w stosownych przypadkach podejmuje decyzje o przedłużeniu jego mandatu lub usunięciu go ze stanowiska zgodnie z art. 18;

k)  mianuje Dyrektora Wykonawczego oraz w stosownych przypadkach podejmuje decyzje o odnowieniu jego mandatu lub usunięciu go ze stanowiska zgodnie z art. 18;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera n

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  podejmuje wszystkie decyzje dotyczące ustanowienia wewnętrznej struktury organizacyjnej Agencji, a w razie potrzeby jej modyfikacji, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie działań Agencji i mając na uwadze należyte zarządzanie budżetem;

skreśla się

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Roczny program prac zawiera szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki skuteczności. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 4. Jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

3.  Roczny program prac zawiera szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki skuteczności, a także działania i programy, które będą przedmiotem ocen ex ante i ex post. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, obejmujący planowane środki na rzecz zwiększenia skuteczności, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 4. Jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

1.   Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania. Odpowiada on za uniknięcie kolizji programowych z EU-OSHA i Eurofoundem oraz za dopilnowanie, by przed ewentualnym przyznaniem dodatkowych środków finansowych zawsze rozważano możliwość zmiany priorytetowej kolejności działań. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd wybiera przewodniczącego i trzech zastępców przewodniczącego w następujący sposób: jedną osobę spośród członków reprezentujących państwa członkowskie, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracodawców, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracowników i jedną osobę spośród członków reprezentujących Komisję. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu.

1.  Zarząd wybiera przewodniczącego i trzech zastępców przewodniczącego w następujący sposób: jedną osobę spośród członków reprezentujących państwa członkowskie, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracodawców, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracowników i jedną osobę spośród członków reprezentujących Komisję. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu. Zarząd zapewnia zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet w grupie, którą tworzą przewodniczący i zastępcy przewodniczącego.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W razie potrzeby z uwagi na pilny charakter sytuacji Rada Wykonawcza może podejmować pewne decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu, w szczególności w kwestiach zarządzania administracyjnego, w tym w zakresie zawieszenia przekazania uprawnień organu powołującego oraz w kwestiach związanych z budżetem.

3.  W razie potrzeby z uwagi na pilny charakter sytuacji Rada Wykonawcza może podejmować pewne decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu, w tym w zakresie zawieszenia przekazania uprawnień organu powołującego, zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 ust. 2, oraz w kwestiach związanych z budżetem.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Rada Wykonawcza składa się z przewodniczącego Zarządu, jego trzech zastępców, koordynatorów trzech grup, o których mowa w art. 4 ust. 5, oraz jednego przedstawiciela Komisji. Każda grupa, o której mowa w art. 4 ust. 5, może wyznaczyć maksymalnie dwóch zastępców, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady Wykonawczej pod nieobecność jej członków. Przewodniczący Zarządu jest również przewodniczącym Rady Wykonawczej. Dyrektor Wykonawczy bierze udział w posiedzeniach Rady Wykonawczej, ale nie posiada prawa głosu.

4.  Rada Wykonawcza składa się z przewodniczącego Zarządu, jego trzech zastępców, koordynatorów trzech grup, o których mowa w art. 4 ust. 5, oraz jednego przedstawiciela Komisji. Każda grupa, o której mowa w art. 4 ust. 5, może wyznaczyć maksymalnie dwóch zastępców, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady Wykonawczej pod nieobecność jej członków, przy czym należy zadbać o zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet. Przewodniczący Zarządu jest również przewodniczącym Rady Wykonawczej. Dyrektor Wykonawczy bierze udział w posiedzeniach Rady Wykonawczej, ale nie posiada prawa głosu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Kadencja członków Rady Wykonawczej wynosi dwa lata. Kadencję tę można przedłużyć. Kadencja członków Rady Wykonawczej kończy się wraz z zakończeniem ich członkostwa w Zarządzie.

5.  Kadencja członków Rady Wykonawczej wynosi dwa lata. Kadencję tę można odnowić. Kadencja członków Rady Wykonawczej kończy się wraz z zakończeniem ich członkostwa w Zarządzie.

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 16, 109, 110 i 111 (Cedefop), 31, 149, 150 i 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111 i 112 (EU-OSHA)

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Rada Wykonawcza zbiera się trzy razy do roku. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członków.

6.  Rada Wykonawcza zbiera się trzy razy do roku. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członków. Po każdym posiedzeniu każdy koordynator we właściwym terminie i w przejrzysty sposób informuje członków swojej grupy o treści dyskusji.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor Wykonawczy zarządza Agencją. Dyrektor Wykonawczy odpowiada przed Zarządem.

1.  Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie Agencją zgodnie ze strategicznym kierunkiem określonym przez Zarząd i odpowiada przed Zarządem.

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawkę 114 (Cedefop)

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 5 ust. 2, podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi;

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawki 18, 120 i 121 (Cedefop)

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  podejmowanie decyzji dotyczących wewnętrznej struktury organizacyjnej Agencji, a w razie potrzeby jej modyfikacji, biorąc pod uwagę potrzeby związane z działalnością Agencji i należyte zarządzanie budżetem;

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawki 18, 120 i 121 (Cedefop)

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  przygotowanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Agencji oraz wykonanie jej budżetu.

j)  przygotowanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Agencji oraz wykonanie jej budżetu, jako części dokumentu programowego Agencji;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  współpracę z innymi agencjami unijnymi i zawieranie z nimi umów o współpracy.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor Wykonawczy jest również odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do celów wykonywania zadań Agencji w skuteczny i wydajny sposób konieczne jest ustanowienie jednego lub kilku lokalnych biur w jednym lub kilku państwach członkowskich. Decyzja ta wymaga uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego, w którym to lokalne biuro miałoby powstać. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w tym lokalnym biurze w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji.

6.  Dyrektor Wykonawczy jest również odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do celów wykonywania zadań Agencji w skuteczny i wydajny sposób konieczne jest ustanowienie jednego lokalnego biura w Brukseli jako biura łącznikowego, aby rozwijać współpracę Agencji ze stosownymi instytucjami Unii. Decyzja ta jest przedmiotem uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego, w którym to lokalne biuro miałoby powstać. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w tym lokalnym biurze w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji.

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawki 19, 124, 125, 126 i 127 (Cedefop)

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Dyrektor Wykonawczy, po konsultacji z Zarządem, może powołać Zastępcę Dyrektora, po zatwierdzeniu kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów. Zastępca Dyrektora jest wybierany spośród pracowników wyższego szczebla Agencji, a jego mandat upływa w tym samym czasie, co mandat Dyrektora Wykonawczego, lub wcześniej, ze względów dyscyplinarnych, po zatwierdzeniu przez Zarząd zwykłą większością głosów. Dyrektor wykonawczy uzasadnia potrzebę powołania Zastępcy Dyrektora oraz przydzielenia na ten cel odpowiednich zasobów. Obowiązki Zastępcy Dyrektora są jasno określone, dotyczą wyłącznie bieżącego zarządzania Agencją i są zatwierdzane przez Zarząd na podstawie propozycji Dyrektora Wykonawczego. Zastępca Dyrektora uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Rady Wykonawczej.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach rocznego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wstępny projekt preliminarza gwarantuje odpowiedni poziom wydatków na personel, aby Agencja mogła wypełniać swoje zadania.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4.  Komisja przedkłada projekt preliminarza władzy budżetowej i Agencji wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Do dnia 1 lipca następującego po zakończeniu każdego roku budżetowego księgowy przesyła ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią Zarządu Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

5.  Do dnia 1 lipca następującego po zakończeniu każdego roku budżetowego księgowy przesyła ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią Zarządu Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor Wykonawczy jest mianowany przez Zarząd z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru.

Dyrektor wykonawczy jest mianowany przez Zarząd z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru, która gwarantuje wnikliwą ocenę kandydatów i wysoki poziom niezależności. Po mianowaniu Dyrektor Wykonawczy uczestniczy w wymianie poglądów w komisji przedmiotowo właściwej w Parlamencie Europejskim.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 3, może przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego jeden raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat.

4.  Zarząd, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 3, może odnowić kadencję Dyrektora Wykonawczego jeden raz.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może brać udziału w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko po zakończeniu całego okresu pełnienia swojej funkcji.

5.  Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została odnowiona, nie może brać udziału w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko po zakończeniu całego okresu pełnienia swojej funkcji.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji.

6.  Dyrektor wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji, na podstawie uzasadnionej oceny wyników jego pracy na stanowisku Dyrektora Wykonawczego.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja może zakładać lokalne biura w jednym lub kilku państwach członkowskich, pod warunkiem ich zgody i zgodnie z art. 11 ust. 6.

4.  Agencja może założyć biuro łącznikowe w Brukseli zgodnie z art. 11 ust. 6.

Uzasadnienie

Wspólna poprawka kompromisowa, zastępująca poprawki 22, 140, 141 i 142 (Cedefop)

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, lub w stosownych przypadkach inna służba tłumaczeniowa.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Agencja działa z zachowaniem wysokiego stopnia przejrzystości.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Zgodnie z art. 30 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 Agencja przeprowadza oceny ex-ante tych wykonywanych przez siebie działań, które pociągają za sobą znaczące wydatki; wykonuje też oceny ex-post.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeśli Komisja uzna, że dalsze działanie Agencji w odniesieniu do powierzonych jej celów, mandatu i zadań nie jest uzasadnione, może wnioskować o stosowną zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

2.  Jeśli Komisja uzna, że dalsze działanie Agencji w odniesieniu do powierzonych jej celów, mandatu i zadań nie jest uzasadnione, może wnioskować o stosowną zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia. Taki wniosek jest składany wyłącznie po dokonaniu szczegółowej oceny oraz po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich i partnerów społecznych oraz po skonsultowaniu się z nimi.

(1)

  Dz.U. C 209 z 30.7.2017, s. 4.


UZASADNIENIE

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest jedną z najstarszych agencji Unii Europejskiej. Jakość analiz i danych Centrum na temat systemów i polityk dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego, a także jego potencjał wymiany pomysłów i dobrych praktyk umożliwiły mu zdobycie wiedzy i wiarygodności wśród decydentów politycznych.

Jako czołowy ośrodek wiedzy fachowej Cedefop na przestrzeni lat zwiększał zakres swojej działalności, obejmując nowe umiejętności i kwalifikacje, przy uwzględnianiu tendencji gospodarczych, społecznych, politycznych i technologicznych. Wejście w erę cyfrową stanowi przełom w sposobie, w jaki tworzymy polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Z pewnością będziemy mieli w przyszłości zawody, które dziś jeszcze nie istnieją. Wymaga to nieustannego dostosowywania umiejętności i kwalifikacji do potrzeb przedsiębiorstw. Wymaga to również wspierania uczenia się przez całe życie.

W tym celu, i w oparciu o dane i analizy Cedefopu, Komisja Europejska uruchomiła w czerwcu 2016 r. „Nowy europejski program na rzecz umiejętności ”, aby pomóc 70 milionom Europejczyków, którzy nie posiadają wystarczających umiejętności w zakresie czytania i pisania, liczenia i narzędzi cyfrowych. Komisja wyraziła pragnienie skorzystania z fachowej wiedzy i narzędzi Cedefopu w celu ukończenia realizacji tego przedsięwzięcia na dużą skalę. Rola, jaką ma odgrywać Centrum, powinna zostać dodatkowo wyjaśniona, aby utrzymać dobrą współpracę między zainteresowanymi stronami i nie zniekształcić wykonywania mandatu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.

W tym kontekście w szczególności Komisja Europejska zaproponowała w dniu 23 sierpnia 2016 r. przegląd rozporządzenia ustanawiającego Cedefop, przyjętego w 1975 r., roku utworzenia agencji.

Cel tego przeglądu jest dwojaki. Z jednej strony - harmonizacja niektórych przepisów rozporządzenia ze wspólnym podejściem dotyczącym agencji zdecentralizowanych. Po drugie - aktualizacja celów i zadań Cedefop w celu dostosowania jego rozporządzenia ustanawiającego do rzeczywistego charakteru jego działalności.

W projekcie sprawozdania sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wreszcie będzie zastosowane wspólne podejście, które było przedmiotem zostało wspólnego oświadczenia Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego w dniu 12 czerwca 2012 r. w Strasburgu, na rzecz lepszego zarządzania i większej skuteczności tych agencji, co pozwoli lepiej wspierać realizację polityki publicznej.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje także aktualizację celów i zadań agencji, by dostosować je do działań, które już prowadzi i które są całkowicie zgodne z obecnymi priorytetami europejskiej polityki kształcenia i szkolenia zawodowego. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje utrzymanie trójstronnego systemu zarządzania Agencją, obejmującego rządy, organizacje pracodawców i organizacje pracowników.

Natomiast sprawozdawczyni zastanawia się nad harmonogramem tego przeglądu. Jakkolwiek korzystny może być ten przegląd dla prawidłowego funkcjonowania i efektywności Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, właściwsze byłoby zorganizowanie programu prac w taki sposób, aby zmiana mogła odzwierciedlać konkluzje, które zostaną wydane pod koniec roku, po zakończeniu toczącej się oceny zewnętrznej agencji.


OPINIA Komisji Budżetowej (27.4.2017)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska przedstawiła ww. projekt rozporządzenia w celu dostosowania niektórych przepisów istniejącego rozporządzenia regulującego Cedefop do wspólnego podejścia dotyczącego agencji zdecentralizowanych. Zmiana daje też możliwość zaktualizowania celów i zadań Cedefopu.

W tym samym czasie przeprowadzona zostanie także nowelizacja rozporządzeń ustanawiających dwie pozostałe tak zwane trójstronne agencje Unii Europejskiej – Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound).

Wpływ na budżet pod względem zasobów ludzkich i finansowych, przedstawiony bardziej szczegółowo w ocenie skutków finansowych regulacji, jest zgodny z komunikatem Komisji (2013)519.

Sprawozdawca proponuje zmianę niektórych przepisów dotyczących współpracy między agencjami trójstronnymi, aby usprawnić tę współpracę.

Ponadto sprawozdawca proponuje wprowadzenie do Zarządu agencji przedstawiciela wyznaczonego przez Parlament Europejski w miejsce jednego przedstawiciela Komisji Europejskiej. Podejście to jest zgodne ze wspólnym oświadczeniem Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Jako że trzy tak zwane trójstronne agencje – Cedefop, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) – zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między agencjami i należy wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii. Ponadto w stosownych przypadkach Agencja powinna się starać angażować w skuteczną współpracę z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi Komisji Europejskiej.

(7)  Jako że trzy tak zwane trójstronne agencje – Cedefop, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) – zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między agencjami i należy wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii. W szczególności przewiduje się podział zadań administracyjnych między tymi agencjami lub wspólne wykonywanie tych zadań przez te agencje. Agencje powinny również przyjmować swoje roczne programy prac przy ścisłej wzajemnej współpracy, aby uniknąć powielania działań. Ponadto w stosownych przypadkach Agencja powinna się starać angażować w skuteczną współpracę z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi Komisji Europejskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Budżet Agencji powinien być przygotowywany zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego z uwzględnieniem jej celów i oczekiwanych wyników.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Celem Agencji jest wspieranie Komisji w kształtowaniu i wdrażaniu polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umiejętności i kwalifikacji. W tym celu Agencja zapewnia dowody naukowe i usługi na potrzeby kształtowania polityki i wymiany wiedzy między Unią a podmiotami krajowymi, zwłaszcza rządami i partnerami społecznymi.

2.  Celem Agencji jest wspieranie Komisji, innych instytucji unijnych, państw członkowskich i partnerów społecznych w kształtowaniu i wdrażaniu polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umiejętności i kwalifikacji. W tym celu Agencja zapewnia dowody naukowe i analizy na potrzeby kształtowania polityki i wymiany wiedzy między Unią a podmiotami krajowymi, zwłaszcza rządami i partnerami społecznymi.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podczas wykonywania swoich zadań Agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, krajowymi lub międzynarodowymi, organami publicznymi i instytucjami edukacyjnymi, a także z organizacjami pracowników i pracodawców. Bez uszczerbku dla własnych celów Agencja zapewnia współpracę z innymi agencjami Unii Europejskiej, aby uniknąć powielania i wspierać synergię i komplementarność ich działań; w szczególności dotyczy to współpracy z Europejską Fundacją Kształcenia, Eurofoundem i EU-OSHA.

3.  Podczas wykonywania swoich zadań Agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, krajowymi lub międzynarodowymi, organami publicznymi i instytucjami edukacyjnymi, a także z organizacjami pracowników i pracodawców.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja, bez uszczerbku dla swoich własnych celów, współpracuje z innymi agencjami unijnymi, w szczególności z Europejską Fundacją Kształcenia, Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, aby zapewnić koordynację i oszczędności finansowe, uniknąć powielania zadań oraz wspierać synergię i komplementarność ich działań.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Agencja zawiera umowy o współpracy z innymi właściwymi agencjami unijnymi w celu ułatwienia i wspierania współpracy z tymi agencjami.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd składa się z:

1.  Zarząd składa się z:

a)  jednego członka reprezentującego rząd z każdego państwa członkowskiego;

a)  jednego członka reprezentującego rząd z każdego państwa członkowskiego;

b)  jednego członka reprezentującego organizacje pracodawców z każdego państwa członkowskiego;

b)  jednego członka reprezentującego organizacje pracodawców z każdego państwa członkowskiego;

c)  jednego członka reprezentującego organizacje pracowników z każdego państwa członkowskiego;

c)  jednego członka reprezentującego organizacje pracowników z każdego państwa członkowskiego;

d)  trzech członków reprezentujących Komisję.

d)  dwóch członków reprezentujących Komisję,

 

da)  jednego niezależnego członka reprezentującego Parlament Europejski.

Wszyscy członkowie, o których mowa w lit. a)–d), mają prawa głosu.

Wszyscy członkowie, o których mowa w lit. a)–da), mają prawa głosu.

 

Nominacja staje się skuteczna po podpisaniu przez daną osobę oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Członkowie, o których mowa w lit. a), b) i c), mianowani są przez Radę na podstawie list kandydatów przedłożonych przez państwa członkowskie oraz europejskie organizacje pracodawców i pracowników. Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować.

Członkowie, o których mowa w lit. a), b) i c), mianowani są przez Radę na podstawie list kandydatów przedłożonych przez państwa członkowskie oraz europejskie organizacje pracodawców i pracowników. Komisja i Parlament Europejski mianują swoich przedstawicieli.

 

Przedstawiciel Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz przedstawiciel Eurofound mają status obserwatora w Zarządzie.

Uzasadnienie

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r. przewiduje możliwość wyznaczenia przez Parlament jednego członka Zarządu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania. Odpowiada on za uniknięcie kolizji programowych z innymi trójstronnymi agencjami unijnymi oraz za dopilnowanie, by przed ewentualnym przyznaniem dodatkowych środków finansowych zawsze rozważono możliwość zmiany priorytetów działań. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – punkt 5 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  współpracę z innymi agencjami unijnymi i zawieranie z nimi umów o współpracy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach rocznego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Jednocześnie Komisja przesyła ten projekt preliminarza Agencji.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub inni dostawcy usług tłumaczeniowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i w ramach limitów określonych w stosownych przepisach finansowych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż po upływie pięciu lat od daty, o której mowa w art. 36, a następnie co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę zgodnie z wytycznymi Komisji w celu ocenienia wyników pracy Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takiej zmiany.

1.  Nie później niż po upływie pięciu lat od daty, o której mowa w art. 36, a następnie co pięć lat Komisja przedstawia zgodnie z wytycznymi Komisji ocenę wyników pracy Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takiej zmiany.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

Odsyłacze

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.9.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jens Geier

15.9.2016

Data przyjęcia

25.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

Odsyłacze

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Data przedstawienia w PE

23.8.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Data przyjęcia

12.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Data złożenia

28.7.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności