Procedură : 2016/0257(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0273/2017

Texte depuse :

A8-0273/2017

Dezbateri :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0490

RAPORT     ***I
PDF 894kWORD 112k
28.7.2017
PE 589.452v02-00 A8-0273/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportoare: Anne Sander

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0532),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 166 alineatul (4), articolul 165 alineatul (4) și articolul 149 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0343/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 martie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0273/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În conformitate cu articolul 149, articolul 165 alineatul (4) și articolul 166 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Cedefop încurajează cooperarea dintre statele membre și sprijină activitățile acestora prin inițiative care vizează intensificarea schimbului de informații și de bune practici în domeniul formării profesionale.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  De la înființarea sa, Cedefop a jucat un rol important în sprijinirea dezvoltării unei politici comune în domeniul educației și formării profesionale. În același timp, conceptul și importanța formării profesionale s-au dezvoltat sub influența schimbărilor constante ale piețelor forței de muncă, a evoluțiilor tehnologice, în special în domeniul digital, și a creșterii mobilității forței de muncă. Politicile de formare profesională au evoluat în consecință și includ o varietate de instrumente și inițiative, dintre care unele, și anume cele legate de competențe și calificări, inclusiv validarea învățării, depășesc în mod necesar granițele tradiționale ale educației și formării profesionale. Prin urmare, caracterul activităților Cedefop ar trebui să fie precizat în mod clar, iar terminologia relevantă ar trebui să fie ajustată, rămânând totodată în domeniul de aplicare a dispozițiilor tratatului cu privire la educația și formarea profesională.

(2)  De la înființarea sa, Cedefop, prin expertiza sa, a jucat un rol important în sprijinirea dezvoltării unei politici comune în domeniul educației și formării profesionale. În același timp, conceptul și importanța formării profesionale au evoluat sub influența schimbărilor constante ale piețelor forței de muncă, a creșterii mobilității forței de muncă, a angajamentului Uniunii față de sustenabilitate și a evoluțiilor tehnologice, în special în domeniul digital, ceea ce crește dificultatea asigurării unei mai bune corelări între competențe și calificări și cererea în evoluție constantă. Politicile de formare profesională au evoluat în consecință și includ o varietate de instrumente și inițiative, dintre care unele, și anume cele legate de competențe și calificări, inclusiv validarea învățării, depășesc în mod necesar granițele tradiționale ale educației și formării profesionale. Prin urmare, caracterul activităților Cedefop ar trebui să fie precizat în mod clar, iar terminologia relevantă ar trebui să fie ajustată, rămânând totodată în domeniul de aplicare a dispozițiilor tratatului cu privire la educația și formarea profesională.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Prezentul regulament abrogă Regulamentul (CEE) nr. 337/75 cu scopul de a actualiza mandatul și atribuțiile Cedefop, pentru a reflecta mai bine activitățile sale curente, care depășesc educația și formarea profesională și includ activități privind competențele și calificările și pentru a adapta mandatul și atribuțiile sale la prioritățile și strategiile politice actuale, ținând cont de evoluțiile politice recente din domeniul educației și formării profesionale, competențelor și calificărilor.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Punerea în aplicare a unei politici în domeniul educației și formării profesionale va necesita plasarea accentului pe interfața dintre educație și formare și domeniul muncii, asigurându-se că aptitudinile, cunoștințele și competențele dobândite susțin capacitatea de inserție profesională pe piețele forței de muncă aflate în continuă schimbare și sunt relevante pentru nevoile cetățenilor și ale societății.

(4)  Punerea în aplicare a unei politici în domeniul educației și formării profesionale va trebui să se concentreze pe interfața și tranziția dintre educație și formare și domeniul muncii, asigurându-se că aptitudinile, cunoștințele și competențele dobândite susțin integrarea pe piețele forței de muncă aflate în continuă schimbare și sunt relevante pentru nevoile cetățenilor și ale societății.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului a fost modificat de mai multe ori. Întrucât urmează să fie efectuate alte modificări, acesta ar trebui să fie abrogat din motive de claritate.

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 337/75 a fost modificat de mai multe ori. Întrucât urmează să fie efectuate alte modificări, acesta ar trebui să fie abrogat din motive de claritate, fără a se devia de la obiectivele sale principale și fără a afecta scopurile inițiale ale acestuia.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În ceea ce privește conducerea Cedefop, pentru a asigura în timp o schimbare în componența sa, Consiliul de administrație, prin normele sale de funcționare sau prin alte mecanisme, ar trebui să ia în considerare limitarea numărului de mandate consecutive pe care membrii săi le pot deține.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Întrucât cele trei așa-numite agenții tripartiteCedefop, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între cele trei agenții și ar trebui exploatate modalitățile de a spori eficiența și sinergiile. În plus, dacă este cazul, Agenția ar trebui să urmărească să se angajeze într-o cooperare eficientă cu capacitățile de cercetare interne ale Comisiei Europene.

(7)  Întrucât cele trei agenții tripartite, Cedefop, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între ele, ar trebui exploatate modalități de a spori eficiența și sinergiile și ar trebui evitată orice duplicare a activităților lor, atât între ele, cât și între ele și Comisie. În plus, dacă este cazul, Cedefop ar trebui să urmărească să coopereze în mod eficient cu capacitățile de cercetare interne ale instituțiilor Uniunii.

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentele 4, 30, 31 și 32 (Cedefop); 2, 50, 51 și 52 (Eurofound); 3, 30, 31 și 32 (EU-OSHA)

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Caracterul tripartit al Cedefop, al Eurofound și al EU-OSHA reprezintă o abordare cuprinzătoare, bazată pe dialogul social dintre partenerii sociali și autoritățile naționale și ale Uniunii, care are o importanță deosebită pentru găsirea unor soluții comune și sustenabile.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Cedefop ar trebui să fie asigurate, în măsura posibilului, de către Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (Centrul de Traduceri). Dacă este cazul, de exemplu din cauza caracterului urgent sau al costului unei traduceri sau a volumului mare de lucru al Centrului de Traduceri, și alți furnizori de servicii de traducere ar trebui să poată furniza servicii de traducere. Acești alți furnizori de servicii de traducere ar trebui să asigure același nivel de calitate ca și Centrul de Traduceri, la un cost care să nu fie superior, ar trebui să se conformeze standardelor de mediu, sociale și de muncă ale Uniunii și ar trebui să respecte normele în materie de achiziții publice, dacă este cazul.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  În activitățile sale de achiziții publice, Cedefop ar trebui să respecte standarde de mediu, de muncă și sociale de înaltă calitate, precum și un nivel ridicat de transparență și normele privind concurența loială.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c)  Bugetul Cedefop ar trebui elaborat respectând principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele sale și de rezultatele scontate.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Dispozițiile privind personalul Cedefop prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 337/75 ar trebui să fie aliniate cu Statutul funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”) și cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (denumit în continuare „RACA”), stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului7 .

(9)  Dispozițiile privind personalul Cedefop prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 337/75 ar trebui să fie aliniate cu Statutul funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”) și cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (denumit în continuare „RACA”), stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului7 . Având în vedere misiunea sa actualizată, Cedefop ar trebui să dispună de personalul adecvat pentru a-și putea îndeplini misiunea.

__________________

__________________

7  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

7  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul Agenției este de a asista Comisia în definirea și în punerea în aplicare a politicii în domeniul educației și formării profesionale și al competențelor și calificărilor. În acest scop, Agenția furnizează dovezi și servicii pentru elaborarea politicilor și schimbul de cunoștințe între actorii la nivelul Uniunii și la nivel național, în special guvernele și partenerii sociali.

2.  Obiectivul Agenției este de a sprijini politicile Uniunii în domeniul educației și formării profesionale și al competențelor și calificărilor. În acest scop, Agenția furnizează dovezi, analize, servicii și sprijin independente pentru elaborarea politicilor și schimbul de cunoștințe între actorii la nivelul Uniunii și la nivel național.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  pe baza analizei și a activităților de cercetare proprii desfășurate, prezintă factorilor de decizie propuneri de politici bazate pe cercetare în domeniul educației și formării profesionale;

Justificare

Cedefop are capacitatea de a face pasul de la furnizarea de analize și informații la transpunerea acestora în propuneri valoroase pentru elaborarea de politici. Acest lucru ar trebui să fie menționat explicit în sarcinile și mandatul său.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  gestionează instrumente, seturi de date și servicii pentru competențe, profesii și calificări și le pune la dispoziția cetățenilor, a întreprinderilor, a factorilor de decizie politică, a partenerilor sociali și a altor părți interesate.

(h)  în colaborare cu Comisia, gestionează instrumente, seturi de date și servicii pentru competențe, profesii și calificări și le pune la dispoziția cetățenilor, a întreprinderilor, a factorilor de decizie politică, a partenerilor sociali și a altor părți interesate.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, naționale sau internaționale, cu autoritățile publice și instituțiile de învățământ și cu organizațiile sindicale și patronale. Agenția, fără a aduce atingere propriilor sale obiective, asigură cooperarea cu alte agenții ale Uniunii Europene pentru a evita suprapunerile și pentru a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora, în special cu Fundația Europeană de Formare, Eurofound și EU-OSHA.

3.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate din domeniul educației și formării profesionale și care intervin în politicile privind competențele și calificările, publice sau private, naționale sau internaționale, cu autoritățile publice, cu instituțiile de educație, cu organizațiile sindicale și patronale și, dacă este cazul, cu organisme naționale tripartite. Agenția, fără a aduce atingere propriilor sale obiective, asigură cooperarea cu alte agenții ale Uniunii pentru a evita și preveni suprapunerile și pentru a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora, inclusiv posibilitatea de a lucra în comun, în special cu Fundația Europeană de Formare, Eurofound și EU-OSHA.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Agenția poate participa la toate licitațiile publice organizate de Comisie în domeniile sale de competență, respectând normele privind transparența, concurența loială și drepturile sociale.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  trei experți independenți numiți de Parlamentul European;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu pe baza listelor de candidați prezentate de statele membre și, respectiv, de organizațiile patronale și sindicale europene. Comisia numește membrii care urmează să o reprezinte.

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu pe baza listelor de candidați prezentate de statele membre și, respectiv, de organizațiile patronale și sindicale europene. Comisia numește membrii menționați la litera (d). Comisia competentă a Parlamentului European numește experții menționați la litera (da).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul educației și formării profesionale și al competențelor și calificărilor, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Toate părțile reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, în scopul de a asigura continuitatea activității consiliului. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată între bărbați și femei în cadrul consiliului de administrație.

3.  Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul educației și formării profesionale și al competențelor și calificărilor, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Toate părțile reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, în scopul de a asigura continuitatea activității consiliului. Atunci când își desemnează reprezentanții și supleanții în cadrul Consiliului de administrație, Parlamentul European, Comisia, statele membre și partenerii sociali asigură o reprezentare echilibrată între bărbați și femei.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  La preluarea funcției sau la reînnoirea mandatului, fiecare membru și membru supleant semnează o declarație scrisă de interese și o actualizează dacă are loc o modificare a circumstanțelor în această privință. Agenția publică declarațiile de interese și actualizările acestora pe site-ul său internet.

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentele 53, 62, 69 și 70 (Cedefop);

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit. La expirarea mandatului lor sau în caz de demisie, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până când sunt înlocuiți.

4.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. La expirarea mandatului lor sau în caz de demisie, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până când sunt înlocuiți.

Justificare

Aliniere cu mandatul președintelui și al vicepreședinților (reînnoit o dată) [articolul 7 alineatul (2)]. Compromis comun care înlocuiește amendamentele 9, 71, 72, 73, 74 și 75 (Cedefop), (105), 106, 107 și 108 (Eurofound), 11, (74), 75, 76, 77 și 78 (EU-OSHA).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Un reprezentant al Eurofound și un reprezentant al EU-OSHA au statut de observator la reuniunile Consiliului de administrație, pentru a consolida eficiența celor trei agenții tripartite și sinergiile dintre acestea, precum și pentru a evita suprapunerea activităților lor.

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentele 10, 15, 77, 78, 79, 101 și 102 (Cedefop).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  oferă o orientare generală pentru activitățile Agenției și adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul care conține programul Agenției;

(a)  oferă orientările strategice pentru activitățile Agenției, în conformitate cu nevoile principalelor părți interesate, și adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul care conține programul Agenției;

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentele 11 și 80 (Cedefop).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi;

(f)  adoptă norme, inclusiv măsuri pentru detectarea riscurilor potențiale într-un stadiu timpuriu, pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe experții independenți, precum și pe experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajate de către Agenție, după cum se prevede la articolul 19;

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentul 81 (Cedefop).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, bazate pe o analiză a nevoilor;

(g)  adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, pe baza unei analize a nevoilor, și le reflectă în documentul de programare al Agenției;

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentul 12 (Cedefop).

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  numește directorul executiv și, după caz, prelungește durata mandatului acestuia sau îl demite pe directorul executiv din funcție, în conformitate cu articolul 18;

(k)  numește directorul executiv și, după caz, reînnoiește durata mandatului acestuia sau îl demite pe directorul executiv din funcție, în conformitate cu articolul 18;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera n

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  ia toate deciziile privind instituirea structurilor interne ale Agenției și, dacă este necesar, privind modificarea acestora, luând în considerare nevoile de activitate ale Agenției și având în vedere buna gestionare bugetară;

eliminat

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programul anual de activitate include obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță. El include, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (4). El indică în mod clar atribuțiile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.

3.  Programul anual de activitate include obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță, precum și activitățile și programele care urmează să fie supuse unor evaluări ex ante sau ex post. El include, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, inclusiv măsurile planificate care vizează creșterea eficienței, și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (4). El indică în mod clar atribuțiile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat atunci când Agenției îi este încredințată o nouă sarcină. Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

1.   Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat atunci când Agenției îi este încredințată o nouă sarcină. El are sarcina de a evita suprapunerile de programare cu EU-OSHA și Eurofound și de a se asigura că este avută în vedere redefinirea priorităților activităților sale înainte de acordarea oricăror resurse financiare suplimentare. Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează – unul dintre membrii care reprezintă statele membre, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale și unul dintre membrii care reprezintă Comisia. Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii consiliului de administrație cu drept de vot.

1.  Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează – unul dintre membrii care reprezintă statele membre, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale și unul dintre membrii care reprezintă Comisia. Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi dintre membrii consiliului de administrație cu drept de vot. Consiliul de administrație asigură o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în funcțiile de președinte și vicepreședinți, luate împreună.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, în special privind aspecte de gestionare administrativă, inclusiv suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, precum și privind chestiuni bugetare.

3.  Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, inclusiv suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, în conformitate cu condițiile menționate la articolul 5 alineatul (2), precum și privind chestiuni bugetare.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comitetul executiv este alcătuit din președintele consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (5) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (5) poate desemna până la doi membri supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența membrilor titulari. Președintele consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului executiv, dar nu are drept de vot.

4.  Comitetul executiv este alcătuit din președintele consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (5) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (5) poate desemna până la doi membri supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența membrilor titulari, asigurând o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor. Președintele consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului executiv, dar nu are drept de vot.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit. Mandatul membrilor comitetului executiv se încheie atunci când încetează mandatul de membru al consiliului de administrație.

5.  Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. Mandatul membrilor comitetului executiv se încheie atunci când încetează mandatul de membru al consiliului de administrație.

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentele 16, 109, 110, 111 (Cedefop), 31, 149, 150, 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111, 112 (EU-OSHA).

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comitetul executiv se reunește de trei ori pe an. În plus, el se reunește la inițiativa președintelui său sau la cererea membrilor comitetului.

6.  Comitetul executiv se reunește de trei ori pe an. În plus, el se reunește la inițiativa președintelui său sau la cererea membrilor comitetului. După fiecare reuniune, fiecare coordonator îi informează, în timp util și în mod transparent, pe membrii grupului său cu privire la conținutul discuției.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Directorul executiv gestionează Agenția. Directorul executiv răspunde în fața consiliului de administrație.

1.  Directorul executiv este responsabil de gestionarea generală a Agenției, în conformitate cu orientarea strategică stabilită de Consiliul de administrație, și răspunde în fața Consiliului de administrație.

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentul 114 (Cedefop).

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera b a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în conformitate cu decizia menționată la articolul 5 alineatul (2), adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea resurselor umane;

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentele 18, 120 și 121 (Cedefop).

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  adoptarea deciziilor privind structurile interne ale Agenției și, dacă este cazul, modificarea acestora, ținând seama de nevoile legate de activitățile Agenției și de buna gestiune bugetară;

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentele 18, 120 și 121 (Cedefop).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  elaborarea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Agenției și execuția bugetului acesteia.

(j)  elaborarea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Agenției și execuția bugetului acesteia, în cadrul documentului de programare al Agenției;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera j a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  De asemenea, directorul executiv este responsabil pentru luarea deciziei dacă, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Agenției într-un mod eficient și eficace, este necesar să se înființeze unul sau mai multe birouri locale într-unul sau mai multe state membre. O astfel de decizie necesită acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în care urmează să fie înființat biroul local. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul biroului local, având în vedere evitarea costurilor inutile și a dublării funcțiilor administrative ale Agenției.

6.  De asemenea, directorul executiv are responsabilitatea de a decide dacă este necesar, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Agenției într-un mod eficient și eficace, să se înființeze un birou local la Bruxelles ca birou de legătură pentru consolidarea cooperării Agenției cu instituțiile relevante ale Uniunii. O astfel de decizie face obiectul acordului prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în care urmează să fie înființat biroul local. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul biroului local, având în vedere evitarea costurilor inutile și a dublării funcțiilor administrative ale Agenției.

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentele 19, 124, 125, 126 și 127 (Cedefop).

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Directorul executiv poate numi, după consultarea Comitetului executiv, un director adjunct. Numirea acestuia este supusă aprobării Consiliului de administrație, care votează cu majoritate simplă. Directorul adjunct este ales dintre funcționarii de rang înalt ai Agenției, iar mandatul acestuia se încheie în același timp cu cel al directorului executiv sau mai devreme, din motive disciplinare, cu aprobarea prin vot cu majoritate simplă a Consiliului de administrație. Directorul executiv prezintă motivele care justifică necesitatea numirii unui director adjunct și alocă resursele corespunzătoare în acest scop. Atribuțiile directorului adjunct sunt clar definite, se referă doar la administrarea activității de zi cu zi a Agenției și sunt aprobate de Comitetul executiv, în urma propunerilor înaintate de directorul executiv. Directorul adjunct participă la reuniunile Consiliului de administrație și ale Comitetului executiv.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectul estimativ provizoriu se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultatele preconizate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectul estimativ provizoriu garantează că cheltuielile cu personalul sunt corespunzătoare și permit Agenției să își îndeplinească misiunea.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

4.  Comisia prezintă proiectul de buget estimativ autorității bugetare și Agenției, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 15 –alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Contabilul transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi conturile finale, împreună cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie după încheierea fiecărui exercițiu financiar.

5.  Contabilul transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi Europene conturile finale, împreună cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie după încheierea fiecărui exercițiu financiar.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directorul executiv este numit de consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

Directorul executiv este numit de Consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente, care asigură o evaluare riguroasă a candidaților și un nivel ridicat de independență. Odată numit, directorul executiv participă la un schimb de opinii în cadrul comisiei competente din Parlamentul European.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Consiliul de administrație, acționând în baza unei propuneri a Comisiei care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

4.  Consiliul de administrație, acționând în baza unei propuneri a Comisiei care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate reînnoi o singură dată mandatul directorului executiv.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul perioadei cumulate.

5.  Directorul executiv al cărui mandat a fost reînnoit nu poate să participe la o altă procedură de selecție pentru același post, la sfârșitul perioadei totale.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație care acționează la propunerea Comisiei.

6.  Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație, care acționează la propunerea Comisiei, pe baza unei evaluări motivate a performanței sale în calitate de director executiv.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția poate înființa birouri locale într-unul sau mai multe state membre, sub rezerva acordului acestora și în conformitate cu articolul 11 alineatul (6).

4.  Agenția poate înființa un birou de legătura la Bruxelles în conformitate cu articolul 11 alineatul (6).

Justificare

Compromis comun care înlocuiește amendamentele 22, 140, 141 și 142 (Cedefop).

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau, dacă este cazul, de alte servicii de traducere.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Agenția își desfășoară activitățile respectând un grad de transparență ridicat.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  În conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a, Agenția efectuează evaluări ex ante ale activităților sale care implică cheltuieli semnificative, precum și evaluări ex post.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care Comisia consideră că nu mai este justificată continuarea Agenției în ceea ce privește obiectivele, mandatul și sarcinile atribuite, aceasta poate propune ca prezentul regulament să fie modificat în consecință sau abrogat.

2.  În cazul în care Comisia consideră că nu mai este justificată continuarea Agenției în ceea ce privește obiectivele, mandatul și sarcinile atribuite, aceasta poate propune ca prezentul regulament să fie modificat în consecință sau abrogat. Această propunere se face doar în urma unei evaluări detaliate și în urma informării și consultării Parlamentului European, a statelor membre și a partenerilor sociali.

(1)

  JO C 75, 26.2.2016, p. 4.


EXPUNERE DE MOTIVE

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) este una dintre cele mai vechi agenții ale Uniunii Europene. Calitatea analizelor și a datelor sale privind sistemele și politicile referitoare la educație și formare profesională, precum și capacitatea sa de a favoriza schimbul de idei și bune practici, i-au permis să dobândească o bună reputație și credibilitate printre factorii de decizie.

În calitate de centru de know-how de prim rang, Cedefop a știut, de-a rândul anilor, să-și lărgească domeniul de activități, incluzând competențele și calificările, luând în considerare evoluțiile economice, sociale, politice și tehnologice. Intrarea în era digitală marchează o schimbare majoră în modul de concepere a politicilor din domeniul educației și formării profesionale. Cu siguranță că, în viitor, vom exercita meserii care încă nu există în prezent. Acest fapt necesită adaptarea în permanență a competențelor și a calificărilor la noile nevoi ale întreprinderilor. Aceasta necesită, de asemenea, încurajarea învățării continue.

În acest scop și pe baza datelor și analizelor Cedefop, Comisia Europeană a lansat, în iunie 2016, „Noua agendă pentru competențe în Europa”, pentru a ajuta 70 de milioane de europeni care nu stăpânesc suficient de bine cititul, scrisul, calculul și instrumentele digitale. Comisia și-a exprimat dorința de a face apel la know-how-ul și la instrumentele Cedefop pentru a pune în aplicare cu succes acest proiect de anvergură. Cu toate acestea, rolul precis pe care va trebui să-l joace agenția ar trebui să fie clarificat, pentru a menține buna înțelegere între părțile interesate și pentru a nu denatura mandatul Cedefop.

În acest context specific, Comisia Europeană a propus, la 23 august 2016, o revizuire a regulamentului de instituire a Cedefop, datând din 1975, anul înființării agenției.

Obiectivul acestei revizuiri este dublu: pe de o parte, armonizarea anumitor dispoziții ale regulamentului cu abordarea comună privind agențiile descentralizate și, pe de altă parte, actualizarea obiectivelor și misiunilor Cedefop, pentru a adapta regulamentul de instituire la natura reală a activităților acestuia.

În proiectul său de raport, raportoarea salută aplicarea, în sfârșit, a abordării comune; aceasta a făcut obiectul la Strasbourg, la 12 iunie 2012, a unei declarații comune ferme a Comisiei, Consiliului și Parlamentului European, în care cele trei instituții au solicitat sporirea guvernanței și eficacității agențiilor descentralizate, pentru ca acestea să poată contribui în mod mai eficace la punerea în aplicare a politicilor publice.

Raportoarea salută, de asemenea, actualizarea obiectivelor și a misiunilor agenției, având în vedere activitățile pe care le desfășoară deja și care se dovedesc a fi în totală concordanță cu prioritățile actuale ale politicii europene în materie de educație și formare profesională. În același timp, raportoarea salută menținerea sistemului unic de guvernanță tripartită a agenției, care reunește administrațiile, organizațiile patronale și organizațiile lucrătorilor.

Cu toate acestea, raportoarea are îndoieli cu privire la momentul ales pentru această revizuire. Oricât de pozitivă ar fi revizuirea pentru buna funcționare și eficacitatea Cedefop, programul de lucru ar fi trebuit organizat în așa fel încât revizuirea să poată include concluziile care vor fi prezentate la sfârșitul anului, în urma evaluării externe a agenției și a activității sale.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (27.4.2017)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a propus prezentul proiect de regulament cu scopul de a alinia anumite dispoziții ale regulamentului existent care reglementează Cedefop cu abordarea comună privind agențiile descentralizate. De asemenea, revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele și sarcinile Cedefop.

Celelalte două așa-numite agenții tripartite ale Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) trec și ele printr-o revizuire a regulamentelor lor de înființare în același timp cu Cedefop.

Implicațiile bugetare în ceea ce privește resursele umane și financiare, astfel cum sunt prezentate mai detaliat în fișa financiară legislativă, sunt în conformitate cu Comunicarea Comisiei COM(2013)519.

Raportorul pentru aviz propune modificarea anumitor dispoziții referitoare la cooperarea între agențiile tripartite, în vederea intensificării acestei cooperări.

Apoi, raportorul pentru aviz propune să se introducă un reprezentant desemnat de Parlamentul European în Consiliul de administrație al Agenției care să înlocuiască un reprezentant al Comisiei. Această abordare este în concordanță cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Întrucât cele trei așa-numite agenții tripartite – Cedefop, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) – abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între cele trei agenții și ar trebui exploatate modalitățile de a spori eficiența și sinergiile. În plus, dacă este cazul, Agenția ar trebui să urmărească să se angajeze într-o cooperare eficientă cu capacitățile de cercetare interne ale Comisiei Europene.

(7)  Întrucât cele trei așa-numite agenții tripartite – Cedefop, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) – abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între cele trei agenții și ar trebui exploatate modalitățile de a spori eficiența și sinergiile. Se are în vedere, în mod special, partajarea sau punerea în comun a sarcinilor administrative ale acestor agenții, care ar trebui să își adopte programele de lucru anuale respective colaborând strâns între ele, pentru a evita suprapunerile. În plus, dacă este cazul, Agenția ar trebui să urmărească să se angajeze într-o cooperare eficientă cu capacitățile de cercetare interne ale Comisiei Europene.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Bugetul Agenției ar trebui stabilit respectând principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele sale și de rezultatele preconizate.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Obiectivul Agenției este de a asista Comisia în definirea și în punerea în aplicare a politicii în domeniul educației și formării profesionale și al competențelor și calificărilor. În acest scop, Agenția furnizează dovezi și servicii pentru elaborarea politicilor și schimbul de cunoștințe între actorii la nivelul Uniunii și la nivel național, în special guvernele și partenerii sociali.

2.  Obiectivul Agenției este de a ajuta Comisia, alte instituții ale Uniunii, statele membre și partenerii sociali să conceapă și să implementeze politica în domeniul educației, formării profesionale, competențelor și calificărilor. În acest scop, Agenția furnizează dovezi și analize pentru elaborarea politicilor și schimbul de cunoștințe între actorii la nivelul Uniunii și la nivel național, în special guvernele și partenerii sociali.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, naționale sau internaționale, cu autoritățile publice și instituțiile de învățământ și cu organizațiile sindicale și patronale. Agenția, fără a aduce atingere propriilor sale obiective, asigură cooperarea cu alte agenții ale Uniunii Europene pentru a evita suprapunerile și pentru a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora, în special cu Fundația Europeană de Formare, Eurofound și EU-OSHA.

3.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, naționale sau internaționale, cu autoritățile publice și instituțiile de învățământ și cu organizațiile sindicale și patronale.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Agenția, fără a-și neglija propriile obiective, cooperează cu alte agenții ale Uniunii Europene, în special cu Fundația Europeană de Formare, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, din motive de coordonare și pentru a face economii, a evita suprapunerile și a promova sinergiile și complementaritatea în activitățile lor.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Agenția încheie acorduri de cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii, pentru a facilita și promova cooperarea cu ele.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație este format din:

1.  Consiliul de administrație este format din:

(a)  un membru care reprezintă guvernul fiecărui stat membru;

(a)  un membru care reprezintă guvernul fiecărui stat membru;

(b)  un membru care reprezintă organizațiile patronale din fiecare stat membru;

(b)  un membru care reprezintă organizațiile patronale din fiecare stat membru;

(c)  un membru care reprezintă organizațiile sindicale din fiecare stat membru;

(c)  un membru care reprezintă organizațiile sindicale din fiecare stat membru;

(d)  trei membri care reprezintă Comisia.

(d)  doi membri care reprezintă Comisia;

 

(da)  un membru independent reprezentând Parlamentul European.

Toți membrii menționați la literele (a)-(d) au drepturi de vot.

Toți membrii menționați la literele (a)-(da) au drepturi de vot.

 

Numirea intră în vigoare în momentul semnării de către persoana în cauză a unei declarații privind inexistența conflictelor de interese.

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu pe baza listelor de candidați prezentate de statele membre și, respectiv, de organizațiile patronale și sindicale europene. Comisia numește membrii care urmează să o reprezinte.

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu pe baza listelor de candidați prezentate de statele membre și, respectiv, de organizațiile patronale și sindicale europene. Comisia și Parlamentul European numesc membrii care urmează să îi reprezinte.

 

Un reprezentant al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă și un reprezentant al Eurofound au un statut de observator în Consiliul de administrație.

Justificare

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 îi lasă Parlamentului posibilitatea de a desemna un membru în Consiliul de administrație.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat atunci când Agenției îi este încredințată o nouă sarcină. Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat atunci când Agenției îi este încredințată o nouă sarcină. El are sarcina de a evita suprapunerile de programare cu alte agenții tripartite ale Uniunii și de a avea în vedere permanent reprioritizarea activităților ca o alternativă valabilă înaintea opțiunii de a acorda resurse financiare suplimentare. Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectul estimativ se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

4.  Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii. Comisia transmite proiectul de buget estimativ în mod simultan Agenției.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau alți furnizori de servicii de traducere în conformitate cu normele privind achizițiile și în limitele stabilite de normele financiare aplicabile.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult 5 ani de la data menționată la articolul 36 și, ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia realizează o evaluare în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

1.  În termen de cel mult 5 ani de la data menționată la articolul 36 și, ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia transmite o evaluare în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Referințe

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

12.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Jens Geier

15.9.2016

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Referințe

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Data prezentării la PE

23.8.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Examinare în comisie

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Data adoptării

12.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Data depunerii

28.7.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate