POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 337/75

28.7.2017 - (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)) - ***I

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Poročevalka: Anne Sander


Postopek : 2016/0257(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0273/2017
Predložena besedila :
A8-0273/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0532),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 166(4), člena 165(4) in člena 149 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0343/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. marca 2017[1],

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0273/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti z drugim besedilom, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  V skladu s členom 149, členom 165(4) in členom 166(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) spodbuja sodelovanje med državami članicami in podpira njihove dejavnosti s pobudami, namenjenimi razvoju izmenjav informacij in najboljše prakse na področju poklicnega usposabljanja.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Agencija je imela od ustanovitve pomembno vlogo pri podpori razvoja skupne politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Hkrati se je koncept in pomen poklicnega usposabljanja razvijal pod vplivom sprememb na trgu dela, tehnološkega razvoja zlasti na digitalnem področju in vedno večje mobilnosti delavcev. V skladu s tem so se razvijale tudi politike poklicnega usposabljanja, ki zajemajo različne instrumente in pobude, od teh pa nekatere presegajo tradicionalne meje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, in sicer tiste v zvezi z znanjem in spretnostmi ter kvalifikacijami, vključno s potrjevanjem učenja. Zato bi bilo treba jasno opredeliti naravo dejavnosti Agencije in prilagoditi relevantno terminologijo, hkrati pa ostati v okviru določb Pogodbe glede poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

(2)  Agencija je zaradi svojega strokovnega znanja in izkušenj od ustanovitve imela pomembno vlogo pri podpori razvoja skupne politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Hkrati se je koncept in pomen poklicnega usposabljanja razvijal pod vplivom sprememb na trgu dela, vedno večje mobilnosti delavcev, zavezanosti Unije k trajnosti in tehnološkega razvoja zlasti na digitalnem področju, kar še povečuje izziv glede boljšega usklajevanja kompetenc in kvalifikacij s povpraševanjem, ki se stalno spreminja. V skladu s tem so se razvijale tudi politike poklicnega usposabljanja, ki zajemajo različne instrumente in pobude, od teh pa nekatere presegajo tradicionalne meje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, in sicer tiste v zvezi z znanjem in spretnostmi ter kvalifikacijami, vključno s potrjevanjem učenja. Zato bi bilo treba jasno opredeliti naravo dejavnosti Agencije in prilagoditi relevantno terminologijo, hkrati pa ostati v okviru določb Pogodbe glede poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  S to direktivo se razveljavi direktiva (EGS) št. 337/75 z namenom, da se posodobijo mandat in naloge Cedefop, da bi bolje odražale tiste njegove aktualne dejavnosti, ki presegajo poklicno izobraževanje in usposabljanje in vključujejo delo na področjih znanj in spretnosti ter kvalifikacij, ter da se mandat in naloge prilagodijo sedanjim prednostnim nalogam in strategijam politike, ob upoštevanju nedavnega razvoja politike na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, znanja in spretnosti ter kvalifikacij.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Pri izvajanju politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja se bo treba osredotočiti na povezavo med izobraževanjem in usposabljanjem ter svetom dela, pri čemer bo treba zagotoviti, da pridobljeno znanje, spretnosti in kompetence izboljšujejo zaposljivost na spreminjajočih se trgih dela ter da ustrezajo potrebam državljanov in družbe.

(4)  Pri izvajanju politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja se bo treba osredotočiti na povezavo in prehod med izobraževanjem in usposabljanjem ter svetom dela, pri čemer bo treba zagotoviti, da pridobljeno znanje, spretnosti in kompetence izboljšujejo vključevanje na spreminjajoče se trge dela ter da ustrezajo potrebam državljanov in družbe.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Uredba (EGS) št. 337/75 Sveta je bila večkrat spremenjena. Ker so potrebne dodatne spremembe, bi jo bilo treba razveljaviti zaradi jasnosti.

(5)  Uredba (EGS) št. 337/75 je bila večkrat spremenjena. Ker so potrebne dodatne spremembe, bi jo bilo treba zaradi jasnosti razveljaviti, ne da bi pri tem odstopili od njenih glavnih namenov in ne da bi ogrozili njenih prvotnih ciljev.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  V zvezi z upravljanjem Agencije bi moral upravni odbor zaradi zagotavljanja postopne menjave njegovih članov razmisliti, da bi z operativnimi pravili ali drugimi mehanizmi omejil število zaporednih mandatov, ki jih lahko dobijo njegovi člani.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ker tri t. i. tristranske agencije, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med temi tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi Evropske komisije.

(7)  Ker tri tristranske agencije, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med njimi, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije ter se izogibati vsakemu podvajanju dejavnosti tako med njimi kot med njimi in Komisijo. Hkrati bi si moral Cedefop po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi institucij Unije.

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb št. 4, 30, 31, 32 (Cedefop), 2, 50, 51, 52 (Eurofound) in 3, 30, 31, 32 (EU-OSHA).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Tristranska narava Cedefop, Eurofound in EU-OSHA pomeni celovit, na socialnem dialogu med socialnimi partnerji in Unijo ter nacionalnimi organi temelječ pristop, ki je nadvse koristen pri iskanju skupnih in trajnostnih rešitev.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Prevajalske storitve, ki jih potrebuje Cedefop za svoje delovanje, bi moral v največji možni meri zagotavljati Prevajalski center za organe Evropske unije (Prevajalski center). Po potrebi, na primer zaradi nujnosti ali stroškov ali visoke delovne obremenitve Prevajalskega centra, prevajalske storitve zagotovijo tudi drugi ponudniki prevajalskih storitev. Ti ponudniki prevajalskih storitev bi morali zagotoviti enako raven kakovosti kot Prevajalski center po ceni, ki ni višja, izpolnjevati okoljske, delovne in socialne standarde Unije ter po potrebi spoštovati pravila o javnem naročanju.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Pri javnem naročanju bi moral Cedefop spoštovati okoljske, delovne in socialne visokokakovostne standarde, visoko raven preglednosti in pravila poštene konkurence.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c)  Proračun Cedefop bi bilo treba pripraviti v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter pri tem upoštevati njegove cilje in pričakovane rezultate.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Določbe v zvezi z osebjem Agencije iz Uredbe (EGS) št. 337/75 bi bilo treba uskladiti s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi) in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev), določenimi z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/687.

(9)  Določbe v zvezi z osebjem Agencije iz Uredbe (EGS) št. 337/75 bi bilo treba uskladiti s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi) in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev), določenimi z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/687. Da bi Cedefop lahko izvajal svoje posodobljene naloge, bi ga bilo treba opremiti z ustreznim osebjem.

__________________

__________________

7  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

7  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Cilj Agencije je pomagati Komisiji pri oblikovanju in izvajanju politik na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, znanj in spretnosti ter kvalifikacij. V ta namen Agencija zagotavlja dokaze in storitve za oblikovanje politik in izmenjavo znanja med Unijo in nacionalnimi akterji, zlasti vladami in socialnimi partnerji.

2.  Cilj Agencije je podpirati politike Unije na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, znanj in spretnosti ter kvalifikacij. V ta namen Agencija zagotavlja neodvisne dokaze, analize, storitve in podporo za oblikovanje politik in izmenjavo znanja med Unijo in nacionalnimi akterji.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  na podlagi svojih analiz in raziskav zagotavlja na raziskavah temelječe predloge politik na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja za oblikovalce politik;

Obrazložitev

Cedefop je v celoti sposoben, da se iz dejavnosti zagotavljanja analiz in informacij preusmeri v prenašanje le-teh v dragocene predloge za oblikovanje politik. To bi moralo biti izrecno navedeno v okviru njegovih nalog in mandata.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  upravlja in daje na razpolago orodja, sklope podatkov in storitve za znanja in spretnosti, poklice in kvalifikacije za državljane, podjetja, oblikovalce politik, socialne partnerje in druge zainteresirane strani.

(h)  v sodelovanju s Komisijo upravlja in daje na razpolago orodja, sklope podatkov in storitve za znanja in spretnosti, poklice in kvalifikacije za državljane, podjetja, oblikovalce politik, socialne partnerje in druge zainteresirane strani.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi nacionalnimi ali mednarodnimi javnimi ali zasebnimi organi, organi javnega sektorja in izobraževalnimi ustanovami ter organizacijami delodajalcev in delojemalcev. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotavlja sodelovanje z drugimi agencijami Evropske unije, zlasti z Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF), Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), da se preprečijo prekrivanja ter spodbujajo sinergije in dopolnjevanje njihovih dejavnosti.

3.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi organi, tako javnimi kot zasebnimi, nacionalnimi ali mednarodnimi, ki delujejo na področju politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja, znanj in spretnosti ter kvalifikacij, pa tudi z organi javnega sektorja, izobraževalnimi ustanovami, organizacijami delodajalcev in delojemalcev ter, če obstajajo, nacionalnimi tristranskimi organi. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotavlja sodelovanje z drugimi agencijami Unije, da se preprečijo prekrivanja ter spodbujajo sinergije in dopolnjevanje njihovih dejavnosti, vključno z možnostjo skupnega delovanja, zlasti z Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF), Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija lahko sodeluje pri vseh javnih razpisih, ki jih Evropska komisija organizira na njenih področjih, pri čemer upošteva pravila preglednosti, poštene konkurence in socialnih pravic.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  trije neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Evropski parlament;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet, in sicer s seznama kandidatov, ki ga predložijo države članice za točko (a), organizacije delodajalcev za točko (b) in organizacije delojemalcev za točko (c). Člane, ki zastopajo Komisijo, imenuje Komisija.

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet, in sicer s seznama kandidatov, ki ga predložijo države članice za točko (a), organizacije delodajalcev za točko (b) in organizacije delojemalcev za točko (c). Komisija imenuje člane iz točke (d). Pristojni odbor Evropskega parlamenta imenuje strokovnjake iz točke (da).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, znanj in spretnosti ter kvalifikacij ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih kompetenc. Vse strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

3.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, znanj in spretnosti ter kvalifikacij ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih kompetenc. Vse strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. Evropski parlament, Komisija, države članice in socialni partnerji pri imenovanju svojih predstavnikov in njihovih namestnikov v upravnem odboru zagotovijo uravnoteženo zastopanost moških in žensk.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Vsi člani in njihovi namestniki ob prevzemu dolžnosti ali ob ponovnem imenovanju podpišejo pisno izjavo o interesih, ki jo ob vsaki spremembi upoštevnih okoliščin posodobijo. Izjave o interesih in posodobitve se objavijo na spletni strani Agencije.

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb št. 53, 62, 69 in 70 (Cedefop).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko podaljša. Po izteku mandata ali v primeru odstopa člani ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne podaljša ali dokler niso zamenjani.

4.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko obnovi. Po izteku mandata ali v primeru odstopa člani ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne podaljša ali dokler niso zamenjani.

Obrazložitev

Uskladitev z mandatom predsednika in njegovih namestnikov (se obnovi enkrat) (člen 7 – odstavek 2). Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb št. 9, 71, 72, 73, 74, 75 (Cedefop), (105), 106, 107, 108 (Eurofound), 11, (74), 75, 76, 77, 78 (EU-OSHA).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Predstavnika Eurofound in EU-OSHA imata na sejah upravnega odbora status opazovalca, da bi povečali učinkovitost treh tristranskih agencij in sinergijo med njimi ter preprečili prekrivanje njihovih dejavnosti.

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb št. 10, 15, 77, 78, 79, 101 in 102 (Cedefop).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  določi splošno usmeritev dejavnosti Agencije in vsako leto sprejme programski dokument Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in v skladu s členom 6;

(a)  določi strateško usmeritev dejavnosti Agencije, ki je skladna s potrebami njenih največjih deležnikov, in vsako leto sprejme programski dokument Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in v skladu s členom 6;

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb št. 11 in 80 (Cedefop).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  sprejme pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani;

(f)  sprejme pravila, vključno z ukrepi za zgodnje odkrivanje potencialnih tveganj, za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani in neodvisnimi strokovnjaki, pa tudi za napotene nacionalne strokovnjake in drugo osebje iz člena 19, ki niso zaposleni v Agenciji;

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe št. 81 (Cedefop).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  na podlagi analize potreb sprejme in redno posodablja načrte sporočanja in razširjanja;

(g)  na podlagi analize potreb sprejme in redno posodablja dejavnosti sporočanja in načrte razširjanja ter jih vključi v programski dokument Agencije;

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe št. 12 (Cedefop).

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  imenuje izvršnega direktorja in po potrebi podaljša njegov mandat ali ga razreši s položaja v skladu s členom 18;

(k)  imenuje izvršnega direktorja in po potrebi obnovi njegov mandat ali ga razreši s položaja v skladu s členom 18;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka n

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  sprejme vse odločitve v zvezi z vzpostavitvijo notranjih struktur Agencije in po potrebi v zvezi z njihovim spreminjanjem, ob upoštevanju dejavnosti Agencije in dobrim upravljanjem proračuna;

črtano

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Letni delovni program zajema podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 4. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane.

3.  Letni delovni program zajema podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti, pa tudi dejavnosti in programe, ki so predmet predhodne ali naknadne ocene. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, vključno z načrtovanimi ukrepi za povečanje učinkovitosti, ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 4. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

1.   Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Odgovoren je za preprečevanje prekrivanja programov z EU-OSHA in Eurofound ter za zagotavljanje, da se pred dodeljevanjem dodatnih finančnih sredstev razmisli o ponovni prednostni razvrstitvi dejavnosti Agencije. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor izvoli predsednika in tri namestnike predsednika na naslednji način: enega izvoli izmed članov, ki zastopajo države članice, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delodajalcev, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delojemalcev, in enega izmed članov, ki zastopajo Komisijo. Predsednika in njegove namestnike izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico, z dvotretjinsko večino.

1.  Upravni odbor izvoli predsednika in tri namestnike predsednika na naslednji način: enega izvoli izmed članov, ki zastopajo države članice, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delodajalcev, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delojemalcev, in enega izmed članov, ki zastopajo Komisijo. Predsednika in njegove namestnike izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico, z dvotretjinsko večino. Upravni odbor pri izvolitvi predsednika in namestnikov predsednika zagotovi uravnoteženo zastopanost moških in žensk, gledano skupaj.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršni odbor lahko po potrebi in zaradi nujnosti sprejme določene začasne odločitve v imenu upravnega odbora, zlasti o zadevah v zvezi z upravnim poslovodenjem, vključno z začasno prekinitvijo prenosa pooblastil organa za imenovanja in proračunskimi zadevami.

3.  Izvršni odbor lahko po potrebi in zaradi nujnosti sprejme določene začasne odločitve v imenu upravnega odbora, vključno z začasno prekinitvijo prenosa pooblastil organa za imenovanja v skladu s pogoji iz člena 5(2), in proračunskimi zadevami.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, trije namestniki predsednika, koordinatorji treh skupin iz člena 4(5) in en predstavnik Komisije. Vsaka skupina iz člena 4(5) lahko določi največ dva namestnika, ki se udeležita sej izvršnega odbora, če so polnopravni člani odsotni. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni direktor sodeluje na sejah izvršnega odbora, vendar nima glasovalne pravice.

4.  Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, trije namestniki predsednika, koordinatorji treh skupin iz člena 4(5) in en predstavnik Komisije. Vsaka skupina iz člena 4(5) lahko določi največ dva namestnika, ki se udeležita sej izvršnega odbora, če so polnopravni člani odsotni, pri čemer se zagotovi uravnotežena zastopanost moških in žensk. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni direktor sodeluje na sejah izvršnega odbora, vendar nima glasovalne pravice.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti. Mandat se lahko podaljša. Mandat članov izvršnega odbora preneha s prenehanjem njihovega članstva v upravnem odboru.

5.  Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti. Mandat se lahko obnovi. Mandat članov izvršnega odbora preneha s prenehanjem njihovega članstva v upravnem odboru.

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomešča predloge sprememb št. 16, 109, 110, 111 (Cedefop), 31, 149, 150, 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111, 112 (EU-OSHA).

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni odbor se sestane trikrat na leto. Prav tako se sestane na pobudo predsednika ali na zahtevo članov.

6.  Izvršni odbor se sestane trikrat na leto. Prav tako se sestane na pobudo predsednika ali na zahtevo članov. Vsak koordinator po vsakem sestanku pravočasno in pregledno obvesti člane svoje skupine o vsebini razprave.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijo. Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru.

1.  Izvršni direktor je odgovoren za splošno upravljanje Agencije v skladu s strateško usmeritvijo, ki jo določi upravni odbor, in odgovarja upravnemu odboru.

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 114 (Cedefop).

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  v skladu z odločitvijo iz člena 5(2), sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem človeških virov;

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb št. 18, 120 in 121 (Cedefop).

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka b b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  sprejemanje odločitev v zvezi z notranjimi strukturami Agencije, po potrebi pa tudi v zvezi z njihovim spreminjanjem, pri čemer upošteva potrebe, povezane z dejavnostjo Agencije, in dobro proračunsko upravljanje;

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb št. 18, 120 in 121 (Cedefop).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  pripravo osnutka ocene prihodkov in odhodkov Agencije ter izvrševanje njenega proračuna.

(j)  pripravo osnutka ocene prihodkov in odhodkov Agencije ter izvrševanje njenega proračuna v okviru programskega dokumenta Agencije;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  sodelovanje z drugimi agencijami Unije in sklepanje sporazumov o sodelovanju z njimi.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni direktor je odgovoren tudi za odločanje o tem, ali je treba za učinkovito in uspešno izvajanje nalog Agencije vzpostaviti enega ali več lokalnih uradov v eni ali več državah članicah. Za navedeno odločitev je potrebno predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in države članice, v kateri naj bi se lokalni urad vzpostavil. Z navedeno odločitvijo je opredeljen obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih nalog Agencije.

6.  Izvršni direktor je odgovoren tudi za odločanje o tem, ali je treba za učinkovito in uspešno izvajanje nalog Agencije vzpostaviti lokalni urad v Bruslju kot urad za zvezo, namenjen krepitvi sodelovanja Agencije z upoštevnimi institucijami Unije. Za navedeno odločitev je potrebno predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in države članice, v kateri naj bi se lokalni urad vzpostavil. Z navedeno odločitvijo je opredeljen obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih nalog Agencije.

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb št. 19, 124, 125,126 in 127 (Cedefop).

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Izvršni direktor lahko po posvetovanju s izvršnim odborom imenuje namestnika direktorja, za kar je potrebna odobritev upravnega odbora z navadno večino glasov. Namestnik direktorja se izbere med višjim osebjem centra Agencije, njegov mandat pa se konča z mandatom izvršnega direktorja ali pred tem zaradi disciplinskih razlogov, za kar je potrebna odobritev upravnega odbora z navadno večino glasov. Izvršni direktor utemelji potrebo po imenovanju namestnika direktorja in v ta namen dodeli ustrezna sredstva. Dolžnosti namestnika direktorja so jasno določene in se nanašajo zgolj na upravljanje vsakdanjega poslovanja Agencije, odobri pa jih izvršni odbor na predlog izvršnega direktorja. Namestnik direktorja se udeležuje sej upravnega in izvršnega odbora.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Začasni osnutek načrta temelji na ciljih in pričakovanih rezultatih iz dokumenta o letnem načrtovanju programov iz člena 6(1), v njem pa se upoštevajo finančni viri, ki so potrebni za doseganje teh ciljev in pričakovanih rezultatov, skladno z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Z začasnim osnutkom načrta se zagotovi ustrezne odhodke za osebje, da se Agenciji omogoči izvajanje njenih nalog.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu.

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije predloži proračunskemu organu in Agenciji.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Računovodja do 1. julija po vsakem proračunskem letu Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču pošlje končni zaključni račun in mnenje upravnega odbora.

5.  Računovodja do 1. julija po vsakem proračunskem letu Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Evropskemu računskemu sodišču pošlje končni zaključni račun in mnenje upravnega odbora.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija.

Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku, v katerem sta zagotovljeni podrobna in natančna ocena kandidatov in visoka raven neodvisnosti, imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija. Imenovanju izvršnega direktorja sledi izmenjava mnenj s pristojnim odborom Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 3, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ pet let.

4.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 3, izvršnemu direktorju enkrat obnovi mandat.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Izvršni direktor s podaljšanim mandatom ob koncu skupnega obdobja zaposlitve ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

5.  Izvršni direktor z obnovljenim mandatom ob koncu skupnega obdobja zaposlitve ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi odločitve upravnega odbora, sprejete na predlog Komisije.

6.  Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi odločitve upravnega odbora, sprejete na predlog Komisije, ki temelji na obrazloženi oceni njegove uspešnosti kot izvršnega direktorja.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija lahko vzpostavi lokalne urade v eni ali več državah članicah na podlagi njihovega soglasja in v skladu s členom 11(6).

4.  Agencija lahko vzpostavi urad za zvezo v Bruslju v skladu s členom 11(6).

Obrazložitev

Skupni sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb št. 22, 140, 141 in 142 (Cedefop).

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije ali po potrebi druge prevajalske službe.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Agencija deluje z visoko ravnjo preglednosti.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  V skladu s členom 30(4) Uredbe (EU, EURATOM) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a Agencija izvede predhodno oceno, pa tudi naknadno oceno svojih dejavnosti, ki povzročajo velike izdatke.

 

__________________

 

1a (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če Komisija meni, da nadaljnji obstoj Agencije glede na zastavljene cilje, mandat in naloge ni več upravičen, lahko predlaga ustrezno spremembo ali razveljavitev te uredbe.

2.  Če Komisija meni, da nadaljnji obstoj Agencije glede na zastavljene cilje, mandat in naloge ni več upravičen, lahko predlaga ustrezno spremembo ali razveljavitev te uredbe. Ta predlog se poda šele po podrobni oceni in po obvestilu Evropskemu parlamentu, državam članicam in socialnim partnerjem ter po posvetovanju z njimi.

  • [1]    UL C 209, 30.7.2017, str. 4.

OBRAZLOŽITEV

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je ena od najstarejših agencij Evropske unije. Kakovost analiz in podatkov o sistemih in politikah poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pa tudi zmožnost spodbujanja izmenjave idej in dobre prakse sta prispevali k prepoznavnosti in verodostojnosti te agencije pri političnih odločevalcih.

Z leti je Cedefop kot vodilno središče strokovnega znanja in izkušenj področje svojih dejavnosti razširil na kompetence in kvalifikacije, pri čemer je upošteval ekonomski, družbeni, politični in tehnološki razvoj. Vstop v digitalno dobo je zaznamoval pomemben preokret v načinu snovanja politik na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Jutri bomo prav gotovo opravljali poklice, ki danes še ne obstajajo. Zato je treba znanja in spretnosti ter kvalifikacije stalno prilagajati novim potrebam podjetij. To pomeni, da je treba spodbujati tudi vseživljenjsko učenje.

S tem ciljem in na podlagi podatkov in analiz Cedefop je Evropska komisija junija 2016 zagnala Novi program znanj in spretnosti za Evropo, da bi pomagala 70 milijonom Evropejcem, ki ne obvladajo dovolj branja, pisanja, računanja in digitalnih orodij. Komisija je izrazila željo, da bi pri uresničevanju tega obsežnega projekta uporabila znanje in izkušnje ter orodja Cedefop. Glede tega bi bilo treba pojasniti natančno vlogo Cedefop, bi ohranili dobre odnose med deležniki in da ne bi spodkopali njegovega mandata.

Prav v tem kontekstu je Evropska komisija 23. avgusta 2016 predlagala revizijo ustanovne uredbe Cedefop iz leta 1975, to je leta, ko je bil ustanovljen.

Cilj revizije je dvojen: uskladiti nekatere določbe uredbe s skupnim pristopom za decentralizirane agencije in posodobiti cilje in naloge Cedefop, da bi njegova ustanovna uredba odražala resnično naravo njegovih dejavnosti.

V predlogu poročila poročevalka pozdravlja, da se končno izvaja skupni pristop, ki je bil 12. junija 2012 v Strasbourgu predmet odločne skupne izjave Komisije, Sveta in Evropskega parlamenta v korist boljšega upravljanja in večje učinkovitosti teh agencij, ki bi tako lahko bolje spremljale izvajanje javnih politik.

Poročevalka pozdravlja tudi posodobitev ciljev in nalog Cedefop glede dejavnosti, ki jih že izvaja in ki so očitno popolnoma v skladu z aktualnimi prednostnimi nalogami evropske politike na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prav tako odobrava ohranitev edinstvenega sistema tristranskega upravljanja, ki združuje vlade, organizacije delodajalcev in organizacije delojemalcev.

Pomisleke pa ima glede izbire časa revizije. Ne glede na njen pozitiven vpliv na delovanje in učinkovitost Cedefop bi bilo smotrneje, če bi program dela organizirali tako, da bi revizija lahko vključevala sklepe, ki bodo izdani na koncu leta po zaključku zunanjega ocenjevanja Cedefop in njegovega dela.

MNENJE Odbora za proračun (27.4.2017)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 337/75
(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je predložila ta osnutek uredbe, da bi nekatere določbe veljavne uredbe, ki ureja delovanje Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), uskladila s skupnim pristopom k decentraliziranim agencijam. Revizija ponuja tudi priložnost za posodobitev ciljev in nalog Agencije.

Hkrati bo opravljena tudi revizija uredb o ustanovitvi drugih dveh t. i. tristranskih agencij Evropske unije, Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound).

Proračunske posledice za človeške in finančne vire, kot so podrobneje predstavljene v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga, so v skladu s Sporočilom Komisije (2013)519.

Pripravljavec mnenja predlaga, da se spremenijo nekatere določbe v zvezi s sodelovanjem med tristranskimi agencijami z namenom krepitve tega sodelovanja.

Poleg tega predlaga, naj enega predstavnika Komisije v upravnem odboru agencije zamenja predstavnik, ki ga imenuje Evropski parlament. Ta pristop je v skladu s skupno izjavo Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ker tri t. i. tristranske agencije, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med temi tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi Evropske komisije.

(7)  Ker tri t. i. tristranske agencije, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med temi tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije. Zlasti je predvidena delitev ali združevanje upravnih nalog med temi agencijami, ki bi morale svoje letne delovne programe sprejeti v tesnem medsebojnem sodelovanju, s čimer bi preprečili prekrivanje. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi Evropske komisije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Proračun Agencije bi bilo treba pripraviti v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter pri tem upoštevati njene cilje in pričakovane rezultate.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Cilj Agencije je pomagati Komisiji pri oblikovanju in izvajanju politik na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, znanj in spretnosti ter kvalifikacij. V ta namen Agencija zagotavlja dokaze in storitve za oblikovanje politik in izmenjavo znanja med Unijo in nacionalnimi akterji, zlasti vladami in socialnimi partnerji.

2.  Cilj Agencije je pomagati Komisiji, drugim institucijam Unije, državam članicam in socialnim partnerjem pri oblikovanju in izvajanju politik na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, znanj in spretnosti ter kvalifikacij. V ta namen Agencija zagotavlja dokaze in analize za oblikovanje politik in izmenjavo znanja med Unijo in nacionalnimi akterji, zlasti vladami in socialnimi partnerji.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi nacionalnimi ali mednarodnimi javnimi ali zasebnimi organi, organi javnega sektorja in izobraževalnimi ustanovami ter organizacijami delodajalcev in delojemalcev. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotavlja sodelovanje z drugimi agencijami Evropske unije, zlasti z Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF), Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), da se preprečijo prekrivanja ter spodbujajo sinergije in dopolnjevanje njihovih dejavnosti.

3.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi nacionalnimi ali mednarodnimi javnimi ali zasebnimi organi, organi javnega sektorja in izobraževalnimi ustanovami ter organizacijami delodajalcev in delojemalcev.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje sodeluje z drugimi agencijami Unije, zlasti z Evropsko fundacijo za usposabljanje, Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer in Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, da se doseže usklajenost in prihrani denar, prepreči podvajanje ter spodbujata sinergija in dopolnjevanje.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Agencija sklepa sporazume o sodelovanju z drugimi ustreznimi agencijami Unije, da se olajša in spodbuja sodelovanje med njimi.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor sestavljajo:

1.  Upravni odbor sestavljajo:

(a)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa vlado;

(a)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa vlado;

(b)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delodajalcev;

(b)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delodajalcev;

(c)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delojemalcev;

(c)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delojemalcev;

(d)  trije člani, ki zastopajo Komisijo.

(d)  dva člana, ki zastopata Komisijo,

 

(da)  en neodvisen član, ki zastopa Evropski parlament.

Vsi člani iz točk od (a) do (da) imajo glasovalno pravico.

Vsi člani iz točk od (a) do (da) imajo glasovalno pravico.

 

Imenovanje začne veljati, ko zadevna oseba podpiše izjavo o odsotnosti nasprotja interesov.

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet, in sicer s seznama kandidatov, ki ga predložijo države članice za točko (a), organizacije delodajalcev za točko (b) in organizacije delojemalcev za točko (c). Člane, ki zastopajo Komisijo, imenuje Komisija.

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet, in sicer s seznama kandidatov, ki ga predložijo države članice za točko (a), organizacije delodajalcev za točko (b) in organizacije delojemalcev za točko (c). Člane, ki zastopajo Komisijo in Evropski parlament, imenujeta Komisija in Evropski parlament.

 

Predstavnik Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu in predstavnik fundacije Eurofound imata na sejah upravnega odbora status opazovalca.

Obrazložitev

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012 predvideva možnost, da Parlament imenuje enega člana upravnega odbora.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Odgovoren je za preprečevanje prekrivanja programov z drugimi tristranskimi agencijami Unije in za zagotovitev, da se ponovna določitev prednostnih dejavnosti vedno upošteva kot veljavna alternativa, preden se odobrijo dodatna finančna sredstva. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  sodelovanje z drugimi agencijami Unije in sklepanje sporazumov o sodelovanju z njimi.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Začasni osnutek načrta temelji na ciljih in pričakovanih rezultatih iz dokumenta o letnem načrtovanju programov iz člena 6(1) ter v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upošteva finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in pričakovanih rezultatov.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu.

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu. Hkrati jih pošlje tudi Agenciji.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavljajo Prevajalski center za organe Evropske unije ali drugi ponudniki prevajalskih storitev v skladu s pravili o javnem naročanju in v mejah, določenih z ustreznimi finančnimi pravili.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 36 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 36 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije predloži oceno uspešnosti Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.9.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jens Geier

15.9.2016

Datum sprejetja

25.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENL

Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Datum predložitve EP

23.8.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Datum sprejetja

12.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Datum predložitve

28.7.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENL

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani